"

INDICATORD~·NORM~D~ D~Vll
PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE
~,. ft

Ts
- Ediţia 1181-

Volumul fi

"11.ţ()4/2('ONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERN}~TlCĂ ÎN CONSTRUCŢII c.O.C.C.-S.A.

([3

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ ..., PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul II
VERIFICAT.
2002

Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor În conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. 1143/DGT/24.03. J 999 şi cu prescriptiile Il.E., fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Biblioteca UTCN

•.••. ~~~:f>'

I.;--;';'I. TFHN\CA CLU
111111111111/111111111111111111111111111

_.. ~ 1 O -..,,' .', ~~
-2003 -

514668

--

. !.~.-._.--.--'~--- I')u;~ 5 ~ J1t'~f .•. ~

Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr: 6012001 privind achiziţiile publice şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Informaţii generale, care stipulează: "INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSITE, ÎN MOD ORIENTATIV, ATÂT DE CĂ TRE PROIECTANT~ CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIILOR DE MĂSURARE A LUCRĂRILOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTlLAJE."

SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI

VOLUMUL II
lmool OOQltol rsF fsG Denumire capitol Sprijinirea malurilor Curăţarea terenului Amenajări de peluze, plantări şi transplantări, alei, terenuri de joc pentru copii, terenuri de sport şi stăncărie ornamentală Transport şi depozitare mecanizată Consolidarea terasamentelor Pagina 11 33

54

sH

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A C.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETAT.E ABILITATĂ OFICIAL . DE ţĂ:TRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ 1 DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

103

Tsl TsJ

124
.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate COCC;.SA®
:•.•,ItIt'

Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
în conformitate
CLi Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 şi 8.

Calea Griviţei 8-10, sector 1,78104] Bucureşti Te"-.:·,OD4,0-021-212 41, Fax: 0040-02]-312 5641 98 www.cocc.ro e-mail: cocc@artelecom.net
3

Tr\\I~tr ~ u~----.! mr'~ ~ ~-~~ l.l.ll.l,-.a ~

2:000
\._-:~....

~

----..-

CAPITOLUL SPRIJINIREA

TsF

Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii, programarea, urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţiimontaj, finanţate de stat sau din alte Surse
Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţu.. COCC a proiectat şi a dat în exploatare curentă sistemul informatic DELTA 2000, care: . răspunde cerinţelor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-montaj în elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) necesare prezentării la licitaţii conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice, precum şi a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia, permite programarea, urmărirea şi decontare. lucrărilor executate pentru investiţii, indiferent de sursa de finanţare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi de legislaţie; aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de investiţii bugetare şi extrabugetare, rapoarte de tip utilitar, inclusiv fOITImlarele document pentru prezentarea la licitaţii; tip ofertele pot fi Întocmite prin apelarea la indicatoarele de norme de deviz editate În: 1981-1982, 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCC, care sunt elaborare Împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate; menţionăm că indicatoarele elaborate În perioada 1999-2001 sunt indicatoare de rionne de deviz ediţia 1981-1982 revizuite şi completate la zi cu norme pentru materiale şi tehnologii noi, precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme; aplicaţia DELTA 2000 este unicat În ţară din punct de vedere al bazei de date normative şi a codificării resurselor, care este realizată în concordanţă cu prevederile Uniunii Europene Amintim că COCC este ,~jngU"'1 societate "hilihlW oficial sii editezo, sii difuzeze şi sti fOlnl'n.'jaJiz('Zt~ aceste nurme, în urma contnf('t(~for JWcare le-a avut cu l\'lCfnd . şi !\lLPTL. Pe lângă indicatoarele de norme amintite mai sus, aplicaţia permite ca utilizatorii Să-şi poată crea norme proprii. cu consumuri de resurse proprii ce se constituie în baze de date normative proprii utilizatomlui Intre utilizatorii care folosesc sistemul DELTA-2000, se pot efectua transferuri automate de date (selecţii de devize, de obiecte, o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul export/import foarte rapid, Sistemul DELTA 2000 are programeleelaborate în limb~iul Visual Basic (versiunea 6.0), bazele dedate gestionate cu SQL Server 7.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, monopost sau în reţea, pentru utilizatori cu Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 sau Windows 2000. Sistemul DELTA 2000 necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculator PC compatibil IBM-PENTIUM 200 MHz; 32 Mb RAM; HDD-IGB, FDD 3,5", CD-ROM, imprimantă M/A3 (recomandăm: PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz, 64 Mb RAM şi Monitor 15"), SiSI"l1Iul I)ECC\ 200() este realizllt În conformitate cu prevederile ".prinSt' În Ordollanţ:1 tiI' llrgenţă nr, 601200.1 privind a.'hi,iţiile publice pentru servicii, proiectare şi lucrări.

MALURI LOR 11

11,101
IMI,I"

1111 '81011

11111 1111Il( 1111t!'( '1(11)

1••1'1l

1_1'10
-. Societatea noastră asigură prin contract instalarea, instruirea şi asistcnţa tehnică la sediul beneficiaruhu Preţul de bază pentru sistemul informatic DELTA 2000 este de 700 $, fără TVA, la care se IIdtlll~n contravaloarea diverselor servicii. Pentru firmele care au cumpărat de la COCC versiunea anterioară stabilite prin negociere directă, DELTA, pre(ur/ll'
VIII' "

" •

1'11 A
111"12A

De asemenea, În funcţie de mărimea societăţilor comerciale (număr de personal, dotare irll,ullllltll'n etc.), preţurile pol deveni negociabile,

eneralităţi prijiniri de maluri, cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri prijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executa te in spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascuţi şi la un capăt şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri de maluri, cu dulapimetalici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 ITi între maluri Sprijiniride maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijin iri de maluri, cu dulapl metal ici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu împingeri mari, executate În condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu Împingeri mari, executate in condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de 1,51-2,50 ni Între maluri, Sprijinir de maluri, cu dulapi metalici verticali şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri la pereţii săpăturilor de fundaţii, executa te 'cu palplanşe de lemn bătute manual Cadre din lemn de răşinoase, pentru sprijinirea pereţilor de palplanşe '

14

15

16

18

19

20

21

22

25

27

28
29

5

TERENURI DE SPORT §I STÂNCĂRIE ORNAMENT ALA Generalităţi Degajarea terenului de corpuri străine Tăierea manuală a arborilor. cuprinzând două treceri perpendiculare Între ele. nivelarea şi finisarea suprafeţelor după mobilizarea solului Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal.TsF13 TsF14 Sprijiniri de maluri. a suprafeţelor de tufişuri sau arbuşti cu diametrul de până la 10 cm. până ~a adâncimea de 0. cu tractorul rutier tip forestier.U 111 30 I 1!if~1I 31 r ..111l0 1••111111 1.1101 AMENAJĂRI DE PELUZE. PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI ALEI.10 TsG01A TsG02A TsG03 J "ÎI. Defrişarea manuală a suprafeţelor Împădurite cu tufişuri şi arbuşti cu diametrul de până la 10 cm. pe teren orizontal sau cu panta de 20%. cu dulapi de fag aşezaţi orizontal. cu defriţător montat pe tractor 8-1500 Scarificarea mecanică a terenului defrişat. foioase tari şi foioase moi. cu păstrarea structurii În straturi Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat.11011 1••1100 1. cu explozibil Dezrădăcinarea cioatelor de foioase tari şi de brad.OIU I. În vederea consolidării lor.6 59 TsG12 TsG13 TsG14 60 46 47 61 6 7 . adunarea manuală În grămezi a materialului lemnos şi Încărcarea lui În remorcă Dezrădăcinarea cioatelor de răşinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi. inclusiv transportarea materialului lemnos În grămezi Defrişarea mecanică.50 m. ascuţit la un capăt şi cadre de lemn.tI hl~ I . TERENURI DE JOC PENTRU COPII. până distanţa de 150 m. cu defrişător pe tractor S-1500. .05 m CAPITOLUL TsG i '. inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos in depozite Scoaterea cioatelor de răşinoase sau de foioase moi. pentru linii electrice de inaltă tensiune Sprijiniride maluri. executate cu interspaţiile Între dulapi de maximum 0.. cu remorca de 3 tone. cu şufa sau troliul. a arborilor tăiaţi În scaun ndepărtarea (evacuarea) mecanică a materialului defrişat sau a cioatelor xecutarea arăturii la adâncimea de 25-28 cm. cu explozibil Cosi rea vegetaţiei I 33 35 35 • • . cu păstrarea structurii Mobilizarea manuală a solului În vederea asigurării prizei cu stratul vegetal. inclusiv împinqerea materialului lemnos În grămezi _ Doborârea manuală a arborilor de răşinoase şi foioase. a resturilor lemnoase adunate de pe suprafeţe defrişate Cornasarea depozitelor de resturi lemnoase (provenite din defrişare) cu o formaţie cu 4 buldozere pe şenile S-1500 III 1 (II tii ea 48 49 49 50 51 51 lJO 52 53 36 TsG04 CAPITOLUL TsH 37 37 39 40 TsG05 TsG06 TsG07 TsG08 I I ••11111" l. cu dulapi de fag vertical. de terenurile nisipoase. de po terenurile de luncă. la săpături de fundaţie.. '\" 11I(1~~ in depozit a arborilor sau cioatelor izolate. la săpături executate În spaţii limitate. cu defriţător montat pe tractor S-1500 Scoaterea cioatelor de foioase tari şi brad. În vederea consolidării lor. inclusiv transportarea manuală a materialului În grămezi Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de răşinoase sau foioase moi şi transportarea materialului lemnos În depozite Scoaterea cu mijloace menuale a cioatelor de foioase tari şi de brad şi transportarea materialului lemnos in depozite Doborârea cu ferăstrăul mecanic a arborilor de răşinoase.. pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune. cu plugul cu 2 trupiţe. montate pe II notor S-1500 ~. 4. prin secţionare succesivă a crengilor. după dofrişare. executată pe taluzuri cu Înălţimea intre 4 m şi 8 m 54 57 57 58 42 43 44 TsG09 TsG10 TsG11 59 4r.cQrlf1carea mecanică a solului pe două sensuri perpendiculare sccaterea cu defrişător montat pe tractorul S-1500..1 • III CURĂŢAREATERENULUI Generalităti Degajarea 'terenului de frunze şi crengi. ramurilor şi tulpinei Extragerea pământului necesar amenajării spaţiilor verzi. cuplat la tractorul rutier Transportarea la distanţa de până la 500 rn. a arborilor tăiaţi În scaun sccaterea au defrişător montat pe tractorul S-1500. strângerea În grămezi şi arderea lor supravegheată Curăţarea terenului de iarbă şi buruieni . executată pe taluzuri cu înălţimea de până la 4 m Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat.

II III TERASAMENTELOR 124 13q 131 TsJ01 TsJ02A Generalităti Stabilizarea terasamentelor În amplasament / Consolidarea terasamentelor. forme cu balot de pământ la rădăcină cu înălţimea plantei Plantări Transplantări cu balot de pământ Plantări pentru gard viu Udarea plantaţiilor . gropile având lărgimea de până la 2 m şi adâncimea de până la 1. 1 10105 ToI06 lsl07 TsI08 TsI09 Tsl10 72· 74 76 76 77 79 80 81 81 82 83 84 86 88 92 94 Generalităti Transportul materialului excavat. 9 . pentru fiecare 4 m Inăltime de taluz peste cea de 8 m pervăzută În normele respective Udarea suprafeţelor cu furtunul Administrarea Îngrăţămintelor Cosi rea mauală a gazon ului Plivi rea buruienilor În peluze Rectificarea marginilor la peluze şi rabate Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate. TsH07. cu NETEZON (material netesut înierbat) . cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 m3/h ' Depunerea materialului excavat. 0. executată manual Amenajări de alei de parc şi terenuri de joc pentru copii Drenuri Amenajarea pistelor de atletism Amenajarea terenurilor pentru sport. cu balot de pământ la rădăcină. chenare.40 m şi h=0. porţi şi stâlpi la terenurile de sport Stâncărie ornamentală Stâncărie ornamentată din blocuri grupate. Combaterea bolilor şi dăunătorilor În plantaţii. cu instalaţia de transport cu benzi de 2250 mm Iătime Depunerea materialului excavat. expuse la eroziune. cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal. prin înlocuirea materialului din terasament În şliţuri. cu instalatiade transport cu benzi de 1400 mm Iătime ' Transportul materialului excavat cu instalatia de transport cu benzi de 1600 mm lătime ' Transportul materialului excavat.f. din zgură Amenajarea gropilor pentru sărituri 8 t 62 62 63 ' ~113"1 " nllUU ' . Tăieri de corectie Tunderea gard~rilor vii.40 m Pregătirea sistemului radicular la arbori. pentru Îmbrăcarea cu pământ vegetal pe fiecare 4 m Înăltime de taluz peste Înălţimea de 8 m din articolul respectiv: corespunzător grosimii stratului din pământ vegetal Semănarea gazonului Brăzduiri Spor la normele TsH10B şi TsH10D pentru brăzduirea de consolidare.tip Ks . Extragerea manuală a arborilor şi puieti lor de arbori fără balot de pământ la rădăcină ' Extragerea manuală a tufelor de arbuşti şi a răşinoaselor de până la h=2 m. în ănchidere de linie c. executată cu blocurile Protejarea şi înierbarea taluzelor cu Înclinare maximă de 2:3. În vederea' transplantării Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de până la 10 crn.50 m . cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 m% ' Descărcarea sau Încărcarea.1600-3600 Riparea benzilor de transport. borduri. ambalat În plasă de sârmă şi doage Extragerea manuală de buxus. cu utilaj combinat de depozite . forme Plantarea florilor şi plantelor perene .categoria transportoarelor CAPITOLUL CONSOLIDAREA TsJ 103 104 105 107 109 112 114 117 120 122 123 n .1i39 ' ••II~O 1iii I 141 64 65 66 67 67 _ 68 Terenuri de sport din mixturi cauciucate Confecţionarea şi montarea de panouri. cu instalaţia de transport cu benzi de 1800 mm Iătime Transportul materialului excavat. având balot de pământ la rădăcină de diam. cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm Iătime ' Transportul materialului excavat.. cu balot de pământ la rădăcină Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de peste 10 cm. Depunerea materialului excavat. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 m3/h ' . În condiţii medii de amenajare a vetrei de vehiculare a utilajelor conducătoare .TsH08 TsH09 TsH10 TsH11 TsH12 TsH13 TsH14 TsH15A TsH16A TsH17 TsH18 TsH19 TsH20 TsH21 TsH22 TsH23 TsH24 TsH25 TsH26 TsH27 TsH28 TsH29 TsH30 TsH31 TsH32 TsH33 TsH34 TsH35 TsH36A Spor la consumurile de forţe de muncă la art. CAPITOLUL TRANSPORT Tsl MECANIZATĂ 95 96 99 100 101 I I 111101 ŞI DEPOZITARE 69 69 Inl02 Inl03 I nl04 70 71 .

Consumurile specifice manoperă: Consumurile specifice de forţe de muncă cuprind operaţiile de lucru necesare. realizarea pantelor de scurgere şi .şi menţinerea forţei de tensionare Tensionarea tiranţilor ancoraţi În teren şi blocarea cu ancoraje inel-con 132 133 134 135 136 CAPITOLUL Ts F SPRIJINIREA MALURILOR neralităţi 1. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag sau metal aşezaţi orizontal. canalizare. prin decaparea platformei. confecţionaţi din fascicule SPB Teacă de protecţie din polietilenă. 155 156 3. grupate pe tipuri de sprijinire. 2.2. pretensionaţi. la forajul cu tub antrenat Spălarea cu apă a forajului.umplutură de Înlocuire. cu pânză neţesută NETESIN Pozarea avantuburilor pentru inhecţii şi cimentarea lor Foraj rotativ cu circulaţie directă. 2.2. pentru consolidări şi etanşări de terenuri Foraj rotativ cu circulaţie directă. Conţinutul capitolului 139 141 142 143 145 146 147 148 148 149 150 151 152 153 154 Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile moteriale şi manoperă. la foraje pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor Obturator gonflabil. cu D=75 mm. astfel: 3. pentru formarea bulbului de scelment la tiranţi ancoraţi În teren Injectarea de protecţie În zona liberă a tirantului. pretensionaţi.1. in interiorul tecii de polietilenă Tensionarea de probă a tiranţilor de ancorare. specifice diferitelor tipuri de sprijiniri. de următoarele operaţii principale: 10 11 . executată Înaintea injecţiei de umplere Injectarea de umplere cu suspensie de ciment aforajului pentru tiranţi de ancorare. fixaţi În teren Tiranţi de ancorare În teren. cu diametrul de 90-130 mm. În Închidere de linie c. pentru verificarea stabilităţii bulbiler . specifice de 1. la stabilirea consumurilor specifice de manoperă s-a ţinut seama. .f. netubat. stabilite În funcţie de mărimea impingerii pământului rrlJlnit. pentru tiranţi de ancorare. În forje Prepararea suspensiei pentru injectare În foraje Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor " Extragerea tubajului de protecţie Degajarea capului pierdut de la talpa forajului. Sprijinirile se vor executa pe bază de proiect sau date tehnice de uţie detaliate. pentru tiranţi pretensionaţi. Consum urile specifice de material lemnos sau metalic sunt stabilita pe bază de analize speciale şi dispozitive constructive.2.TsJ03 TsJ04 TsJ05 TsJ06A TsJ07 TsJ08 TsJ09 TsJ10A TsJ11 TsJ12A TsJ13A TsJ14A TsJ15A TsJ16A TsJ17A TsJ18A TsJ19A TsJ20A TsJ21 A TsJ22A TsJ23A TsJ24A Consolidarea terasamentelor. Conţinutul normelor 3. cu şapa Protejarea terasamentelor. În funcţie de modul de aşezare a dulapurilor. Hidroizolarea platformei căii ferate. antrenat de instalaţia de foraj Tuburi Înglobate În masa suspensiei.1. subsoluri. stabilite pentru fiecare normă in parte. adâncimea sprijinirii şi numărul de refolosiri a materialului până la uzarealui completă. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea molordin acest capitol 2. rezervoare 1lL/lopate etc.1. mărimea interspaţiilor dintre ei. scoabe). Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos sau metalic de sprijinire precum şi materialele de prindere (cuie. ancoraţi În teren Ţeavă metalică de injecţie. fixaţi În teren Introducerea tirantului În foraj Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment.1. lăţimea intre maluri. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pentru de lucru necesare şi de condiţiile III/Ilore normă În funcţie de operaţiile pnolflce de execuţie. 3. cu tub de protecţie cu D maxim = 146 mm. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz privind sprijinirea 1I1ulltrllor la lucrări de fundaţii. drenuri.

pregătirea materialului lemnos pentru pus În lucrare; manipularea materialului până la locul de pus În operă; aşezarea dulapilor şi spraiţuirea provizorie a lor; montarea filetelor şi spraiţuirea provizorie a lor; demontarea progresivă a sprijinirilor şi ridicarea materialului pe mal; - curăţarea materialului demontat, transportul manual şi depozitarea lui pe sorturi până la 10 m de marginea sprijinirii. 3.2.2. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag de metal vertical şi cadre de lemn, la stabilirea consumurilor specifice de lucru s-a ţinut seama de aceleaşi operaţii principale de lucru ca şi la pct. 3.2.1. precum şi de baterea manuală a dulapilor, progresiv În măsura adâncirii săpăturilor. 3.2.3. Pentru articolele Ts F 11 şi Ts F 12 operaţiile de lucru principale sunt arătate la articolele respective. 3.3. Pe lângă operaţiile de lucru principale arătate la punctele 3.2.1., 3.2.2. şi 3.2.3. În normele de deviz sunt cuprinse şi consumurile specifice de manoperă muncă pentru: - pregătirea - Încheierea şi deservirea locului de muncă; - curăţarea uneltelor şi purtatul lor de la un loc de muncă la altul, În cadrul aceluiaşi şantier. 4. Condiţii de măsurarea lucrărilor

-

1'" 11I(\8uraastupării

,2, Demontarea şi Îndepărtarea sprijinirilor se va face de jos În sus, gropi lor de fundaţie (şanţurilor) cu pământ sau executării II II II h\\lol. Numărul de dulapi aşezaţi orizontal, care se îndepărtează simultan "" vmtlcală, nu trebuie să fie mai mare de trei, iar În cazul terenurilor cu I tJn,lvltate redusă numai câte unul. În timpul îndepărtării dulapilor trebuie IIIIIIII/Ite corespunzător filetele şi spraiţurile, cele existente neputând fi 1111\110 decât după ce s-au fixat spraiţurile provizorii.

4.1. Sprijinirile maluri lor cu dulapi de fag, dulapi metalici sau palplanşe de lemn se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită, exclusiv unitatea de măsură pentru Ts F 12 a arătată În articolul respectiv. Cantităţi le de lucrări se stabilesc pentru fiecare normă de deviz, În funcţie de tipul de sprijinire şi condiţiile de execuţie arătate În fiecare articol.

5. PRECIZĂRI
5.1. Executarea sprijinirilor se va executa În funcţie de natura şi umiditatea terenurilor cât şi de adăncimea săpăturii, În strictă conformitate cu prevederile proiectelor şi datelor tehnice de execuţie detaliate. La sprijini riie cu dulapi aşezaţi orizontal, se admite o avansare a săpăturii nesprijinite de 0,25-0,50 m În terenuri coezive; În consecinţă, executarea sprijinirii trebuie să se execute În mod corespunzător, astfel ca să nu se permită avansarea săpăturii nesprijinite decât În limitele .mai sus arătate. În acest scop, se vor monta spraiţuri provizorii, urmând ca la terminarea fiecărui panou să se monteze filetele şi spraiţurile definitive. La sprijinirile cu dulapi aşezaţi vertical, la terenuri coezive, baterea dulapilor trebuie să urmeze de aproape săpătura cu atât mai mult cu cât terenul are o coeziune mai redusă (batere de urmărire). .

12

13

TsF01 sprijiniri de maluri, cu dulap; de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri
A1 - adâncimea sapaturii 81 - adâncimea sapaturii e1 - adâncime a sapaturii 01 - adâncime a săpăfurii E1 - adâncimea sapaturii F1 - adâncimea sapaturii de 0,00 2 m, Între dulapi de 0,00 2 m, intre dulapi de 2,01 4 rn, intre dulapi de 2,01 ...4 m, Între dulapi de 4,01...6 m, intre dulapi de 4,01 ...6 m, intre dulapi 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m

D

.----··-·----------·------·-··---I~--5·---CANT-' E
' ,,-, DENUMIRE RESURSA Manoperă . .. U.M ~

E~

IIJ4Ul00107001

Dulgher TOTAL

1 ore ore

I

0.69 0.69

I

0.43 0.43

TsF02 Sprijin iri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 1,51-2,50 m intre maluri
CANTITATI A1 / 81 de 0,00 2 m interspaţii de 0,00 2 m interspaţii de 2,01 4 m interspaţii de 2,01 ...4 m interspaţii I I udăncimea săpănmi de 4,01 6 m interspaţii 1 1 udăncimea sapăturii de 4,01 6 m interspaţii 1 • sdăncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii 111 • odâncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii () masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita. CANTITATI

Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.

---'---'---1-COD
I -.--._

-~_ .._-~--.--DENUMIRE RESURSA Materiale U_M

r

e1

I

1\ 1 "I

D1

udAncimea IIdAncimea 1 IldAncimea 1) I IldAncimea

săpăturii săpaturil sapăturii sapaturii

2811236827395/ /28741458870011 /2010102917685/

Sp L=0,60-1,SO m Cuie cu cap conic tip al 4 x100 OL34

S 2111
Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m

1 kg /0.0297/0.0188/0.033710.02081 / m3 /0.00471 0.0027/0.004710.00271

intre intre Între Între Între Între Între intre

dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi

de 0,00 0,20 de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21..0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 0,20 de 0,21 0,60

S 8689 /7124010010700

I Dulgh"
~-'---.
--"

Manoperă 1 ore / 0.51 TOTAL ore 0.51 0.3 0.3 - .COD 0.58 0.58 0.36 0.36 201010291768SI F1 /28741458870011 128112368274001 Materiale I tiv ci C gr=50mm L=2,SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=1,SO-2,50 m Manoperă 71240100107001 Dulgher 1 ore 1 0.69 1 mll DENUMIRE REŞURSA U.M A11 81

I

el

I

01

I

E1

__co~J2811236827395 2874145887001 2010102917685

DENUMIRE RESURSA Materiale

CANT U.M E1

0.00471 0.00271 0.00471 O.OOU 10.0081

1 kg 10.029710.018810.033710020810.03961

S praiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=0,60-1 ,50 m C uie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111

buc 10.0035 kg 10.0396 m3 0.0081

0.0022 0.0248 0.0041

I buc

10.002610.00171

0.003 10.001910.00351

oulap

fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m S 8689

I

0.41

I

0.8

I

0.47

I

0.96

14

15

C
~

--CANTITAŢI DENUMIRi : RESURSA U.M A1
_____

o-~COD

~
01 0.47

,
Il

_._~--_.

-----TOTAL
o' o

I

81 0.41

I

C1 0.8

I

I

E10.96

--J

_1_

DENUMIRE RESURSA Materiale

1 tA.~L~~~1-,
U.M

CANTITAŢI

ore

0.69

__

CANTITAŢI

_-=_. __
2010102917685 2874145887001 2811236827400

L...•. ___ ...M ~
ateriale

~IRE RESURSA DENUM

U.M F1 G1

IIIWJ.UOOIlB81 Lemn rol cons rur coj fag L=1 m d subt.min 18cm S 4342

I m3\

0.00411 0.0026\ 0.0051\ 0.0032 10.00411

H1

IIIIW~U17685\

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Scoabe din oţel Manoperă

\ m3 10.004710.002710.0081

Dulap fag tiv ci C gr= 50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic ti a14xl000L34 S2111

m3 kg buc

0.0041 0.0248 0.0022

0.0109 0.0465 0.0042

0.0053 0.0287 0.0025

n,~WIOS70011
h'1\)(03115281

1 kg 10.02971 0.01881 0.03961 0.02481 1 kg 10.012910.007910.024810.0149

Spraiţ metalic teleso 'pic 0,08 MN (8tf) L=l ,502,50m Manopera

t IJ~U10010700 1 Dulgher
1 ore 1 0.58

1 ore 1 1.11 1 0.65 TOTAL ore 1.11 0.65

1 1.32 1 0.82 1.32

171240100107001 Dulgher _____________________________

I

1.08

I

0.65

---0.82 FI I

T~O~TA~L~o~re~~0~.5~8 1~.0~8 ~0.~65~ __ __

c~
TsF03

DENUMIRE RESURsAl~~L.:r
Materiale Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic tipal Scoabe din oţel Manopera 4 x100 OL34 S 2111 m3 kg kg 0.0109 0.0465 0.0037

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de peste 2,50 m intre maluri
- adâncimea - adâncimea - adâncimea - adâncimea El - adâncimea F1 - adâncimea Al Bl C1 01

tl1 0102900888 1 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 2010102917685 2U74145887001 2675276311528

1 m3 10.00881 0.0052 0.0053 0.0287 0.0218

săpăteril de 0,00 4 m interspaţii intre dulapi de 0,00 0,20 m
săpanmi sapaturii sapaturii săpaturii sapaturii de 0,00 4 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 6,01 ...8 m interspaţii de 6,01...8 m inlerspaţii intre intre intre între intre dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 m m m m m

7124010010700

I Dulgher
TOTAL

1 ore 1 1.41 ore 1.41

I

0.87 0.87

Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

16

17

TsF04 Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascutiti la un capat si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi de maximum 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea B1 -lăţimea C1 -lăţimea 01 -lăţimea Între maluri sub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 0,00...4 m Între malur'isub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01...8 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafatei sprijinite de 0,00 4 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01 8 m t II t t IIt Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri IIdnnclmea săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 0,20 m ,ulAnclmea Săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21 0,60 m Ilrlnnclmea Săpăturii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 ...0,20 m 'HIAnclmeasăpătarii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21..0,60 m IIInNoarăla metru pătrat de suprafaţă sprijinită. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

TsF05

r

I

--:::--T-. _J

:--r-:--_._DENUMIRE RESURSA
Materiale

DENUMIRE RESUR

SA

CANTITĂŢI U.M

o_~_~

U.M

r------[B----, A1 B1
I I

CANTITĂŢI C1

-j

A1
Materiale

I

B1 / C1

I

01

01

2874145887001/ Cuie cu cap conic tip a1 4 x 1000L34 S 2111 28752763115281 Scoabe din oţel / 2010102901167 Manele de rasinoase L=2-6m d= 711cm S 1040

, kg 10.0267' 0.02671 0.0347/ 0.0347 kg / 0.0554/ 0.0554/ 0.0663/ 0.0663/ / m3 0.0074 00074 0.0109 0.0109 0.0084/ 0.0084/

I

iOI0102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m 1 m3 10.00141 0.001 10.002210.0015 S 8689 J/I(41458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 1 kg 10.02281 0.01491 0.03271 0.01981 S 2111 1 buc 10.00581 0.003 10.00581 0.003 1

1~1l112363101081Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea săpatcrâor

/2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m / m3 /0.0084/0.0084/ S 8689

1~1l112368273951Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8lt) 1buc 10.00281 0.001810.003810.00231 L=0,60-1,50 m
Manoperă

17124010010700

I "",h"

Manoperă

/ ore / 3.09 TOTAL ore 3.09

4.18 4.18

3.47 3.47

4.97 4.97

-/1240100107001 Dulgher TOTAL

1 ore 1 0.62 ore 0.62

I

0.36 0.36

I sn I
on

0.45

0.45

19

51-2.009910.60 m I I~ I lulOnclmea ~d~nclmea (.M -- Materiale 28112368274001 r ~ Al CANTITATI I I D1 I I 81 Cl ~ DENUMIRE RESURSA .0149 0.50 m intre maluri A 1 .00581 0_003 .022810.. cu dulapi metalici asezati orizontal.8 0.00151 kg 10.21-0.min 18cm S 4342 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L=2.001 10.003 1 I~0101029008881 I ~0101029176851 11112363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor Lemn rot cons rur coj fag L=1 m d sub!.m interspaţii intre dulapi de 0. -]--------------------------------JCOD -------- DENUMIRE RESURSA ------------------ _ U.0228 0. avand latimea de 1.46 I 1.8 ~1l762763115281 Scoabe din alei Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S2111 Manoperâ 21174145887001 I 0.1 wlOncimea III uliOnclmea II illnUOara la săpătarii păna la 4 m interspaţii între dulapi de 0.00-0.adâncimea săpaturii sapaturii sapaturii sapa/urii până la 4 m interspaţii între dulapide 0.20 m Sprijiniri de maluri.21 I 0.00141 0.---~-J-.0021 10_00561 0.50 m 1 buc 128J123631 O1081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L==2. la sapaturi executate in spatii limitate._.21-0.014910.00-0.adâncimea 01 .85 20 21 .85 0.35 0.60 m Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.003 10_00581 0.00341 1 m3 10.00-0.0023" L=1 .026710.01981 128741458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 .00151 1 kg 10.M Al -_.002210.21-0.001 10.20 m sapaturii până la 4 m interspaţii între dulapi de 0. cu dulapi metalici asezati orizontal._-~ .002810.21-0.35 1.~ TsF06 Sprijiniri de maluri.63 '/1240100107001 Dulgher ------ TOTAL ore Iare TOTAL ore 1 1. avand latimea de peste 2.00331 0. S 2111 Manoperâ 71240100107001 Dulgher I Iare 1 0.08 MN (8tf) 1 buc 10. la sapaturi executate in spatii limitate.50 m intre maluri TsF07 pănă la 4 m interspaţii între dulapi de 0.05 I 0.60 m săpaturii peste 4 m interspaţii între dulapi de 0.50 m S 8689 I 0.00141 0.20 m peste 4 m interspaţii între d\llapi de 0.015810.71 0.05 1.21 1.adâncimea C1 .00-0..60 m peste 4. Materiale CANTITATI --------------1~-.0198 1 m3 10._-- Spraiţ metalic telescopic 0.50-2.003 10.50 m S 8689 1 buc 10_00581 0.--..71 1.adâncimea 81 .002210.015811 1 kg 0. 1 m3 10.-::-~ U._-.0327 0. metru pătrat de suprafaţa sprijinită.63 0.46 0.032710.001810_003810.20 m săpăturll peste 4 m interspaţii intre dulapi de 0.00581 0.--- tAl---------81 C1_L~_ _.

78 0.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10. _.00191 0..00441 MN (8tf) L:::0.0023 1 kg 10._---l_AN_T_ITA_Ţ~ M1 I N1 .OS941 0. __ I K1 L1 I 01 1 m3 \ 0. .M A1 - ---.00341 0.49 I 0.0027 "1"1111\21395 Spraiţ metalic telescopic 0.78 I 0. .00761 0.05-0.00341 0.r-------.005310.03961 0.1 0.0016 0. .001910.01-4 m interspaţii intre dulapi sub 0.adâncimea săpaturii 10.0022 E1 0.OS-0.29 .adâncimea sapaturii 12.--C1 0.003410.05 m J1 .05 m F1 .05 m 01 .07821 0.0022 buc 0.adâncimea săpălurii 14.00S31 0.0019\ 0.05 m R1.05-0.adâncimea săpăturii 10.sprijinirea sapaturilor 1 kg 10.__ .OS-O.20 m E1 .007610.adâncimea sapaturii 0.001910.•.08 1 buc 10.00761 0.50 m Manoperă ()1()0107001 Dulgher 81 0.00221 0.20 m 11.0027 D1 0.60-1.adâncime a săpăturii 14.adâncimea sapaturii 6.03961 0.29 1 0.001610.01-8 m interspaţii intre dulapi de 0.1 1 0..04851 0.00161 0.001310.88 .07821 1 buc 10._--_.01-16 m interspaţii între dulapi sub 0.00761 0.002710.0023\ 0.048sl \20112363101081 1 buc 10.OS941 0.67 0.adâncimea sapănmi 8.50 m S 8689 1~11/~1468870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 1~1I11~363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.TsF08 o Sprijiniri de maluri.adâncimea săpătarf 8.01-18 m interspaţii intre dulapi de 0.05-0. cu dulapi metalici asezati orizontal.50 m 22 23 .20 m Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinita.00-2 m interspaţii între dulapi sub O.01-10 m interspefli între dulapi de 0.003sl 0.05-0.01-12 m interspaţii Între dulapi sub 0.01-14 m interspaţii între dulapi sub 0.05 m L 1 .OSm 81 . la drenuri si canale de adancime.00271 MN (8tf) L=0._-----------_.01-8 m interspaţli între dulapi sub 0. avand latimea de pana la 1.00531 I~1\1123682739S\ 11240100107001 Spraiţ metalic telescopic 0..00271 0. )0 CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Materiale 1I1111U2 L:::2.adâncimea sapaturii 6.001610.sprijinirea sapaturilor -C.75 1 1... executate in conditii speciale.67 .03961 0.007610.00-2 m interspaţii între dulapi de 0.00761 0. TOTAL ore 0.88 ---CANTITAŢI U.49 0.00531 0.001610.01-16 m interspaţii între dulapi de 0.adâncimea săpălurii 16.adâncime a săpăterii 4.08 MN (8tf) L=0.01-4 m interspaţă între dulapi de 0.20 m C1 .0027 1 ore 1 0.adâncimea săpaturii 2.00S31 0.50 m intre maluri A 1 .048sl 0.05 m P1 .- 1 1.50 m Manoperă Dulgher 1 ore 1 0.50 m S 8689 128741458870011 12811236310108\ Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pl.75 0.048sl 1 U.005310.20 m G1 .60-1.63 .05-0.54 0. COD DENUMIRE RESURSA Materiale 201010291 7685\ Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L:::2.001310. __ 1.05 m H1 .01-10 m interspaţii între dulapi sub 0.. CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.----.adâncimea săpătarii 2._.00S31 0.00761 81123682739s1 Spraiţ metalic telescopic 0.20 m Q1.05-0.048SI buc 10.01-12 m interspaţii Între dulapi de 0.adâncimea sapaturii 12.91 0.91 ~ . la sapaturi in terenuri cu impingeri mari.20 m M1.M A1 COD l~:UMIRE TOTAL ore 0.06241 0.54 0.08 1 buc \ 0.05-0.20 m K1 .01-6 m interspaţii între dulapi de 0.00441 1 kg 10.048sl 0.l I u.adâncimea săpăturii 16.05 m N1 .01~6 m interspaţii intre dulapi sub 0.M F11 G1 -] H1 G I J1 1 m3 10.20 m 01 .0016 RESURSĂ I 81 1 C1 1 D1 \ E1 ~01010291768SI 120741458870011 -Materiale Dulap fag tiv ci C gr-SOmm L=2.adâncimea sapătuni 4.60-1.00761 0.01-18 m interspaţii între dulapi sub 0._---_ .50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt.001310.63 --_.1.05941 0.01-14 m interspaţii între dulapi de 0.adâncimea săpătarii 0.

05-0.20 m masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.20 m de 4.1 1.0035/0. N1 • adâncimea sapaturii de 12.00441 71240100107001 Dulgher TOTAL 1 ore 1 1.20 m 1.05 m 1~1• adâncimea sapăturii de 14.03961 0.05-0.0053 0.01-18 m interspaţii între dulapi de 0. la drenuri si canale de adancime.05 m de 2.36 1.05 m.00761 0.05 m R1 .1 2.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.20 m 01 .97 0.05-0.04851 0.7 / 1.12 1. executate in conditii speciale.01-10 m interspaţii intre dulapi sub 0.01-6 m interspaţii între dulapi de 0.20 m M1 • adâncimea sapanirii de 12.00-2 m interspaţii între dulapi de 0.23 ore: 1.01-16 m interspalii intre dulapi sub 0.01-8 m interspaţi' intre dulapi sub 0.12 1 1.7 1.20 m de 2.00-2 m interspaţii între dulapi sub 0.05-0.05 m de 0.05 m 111• adăncmea săpăturii de 6.00531 0.04851 1 buc 10. cu dulapi metalici asezati orizontal.05-0.50 m Manoperă 1 buc 10.05 m J1 • adăncimea sapaturii de 8.05 m 1·adâncimea sapaturii de 10.0019 0.01-12 m interspaţii între dulapi de 0.COD CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.01-12 m interspalii intre dulapi sub 0. : i ndAncimea t1dAncimea OI udâncimea 1)1 ndăncrnea I 1 • odâncimea sapătuni săpaturii săpăturli sapaturii sapătuni CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U.20 m 1 • adâncimea sapănmi de 6.97 / 1.05-0.05-0. adâncimea săpăturii de 16. la sapaturi in terenuri cu impingeri mari.adâncimea săpaturii de 10.9 1.01-18 m interspaţii intre dulapi sub 0.01-4 m interspafii între dulapi sub 0.001610.03961 0.0624 0.05-0.01-14 m interspaţij intre dulapi de 0.01-8 m interspaţii între dulapi de O." D1 I E1 .0016 1 kg 10.04851 0.01-4 m interspaţii intre dulapi de 0.00531 0.00761 128741458870011 128112363101081 24 25 . avand latimea de 1.9 Sprijiniri de maluri.001310.0076 0.42 ore 1.0019 0.0052/ C D ~lic 50x200x3000 sapaturilor m pLsprijinirea Spraiţ metalic telescopic 0.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10.42 / 0.0624 0.601. 20 029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.0023 0.05-0.01-6 m interspaţii intre dulapi sub 0.00761 0.51-2.20'm 11-adăncimea sapaturii de 8.M K1 / l1 / M1 TsF09 N1 / 01 --~----Manoperă 71240100107001 Dulgher TOTAL I / ore / 1.01-14 m interspaţl între dulapi sun 0.001310.adâncimea săpaturii de 16.0053 0.01-16 m interspalii intre dulapi de 0.50 m S 8689 P conic tip a1 4 x100 0134 S 2111 CANTITĂŢI U.0782 0.50m intre maluri c_~ 2010102917685 2874145887001 2811236310108 12811236827395/ D DENUMIRE RESURSA Materiale tiv ci C gr=50mm l=2.20 m 1 • adâncimea sapaturii de 14.M A1 I 81 I C1 .M P1 01 R1 AI 111 m3 kg buc 0.23 I 2.001610.08 MN (8tf) l=O.36 de 0.01-10 m interspalii intre dulapi de 0. I .05 m 11 adăncmea săpaturf de 4.

M -~ - RES~RsA U.98 0. cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn. 5 8 ore 0. I E1 00 ~ENUMIRER~_~ I1J4010010700 1 Dulgher 0.M F1 ~ 11 I J1 ~010102917685 ~U14145887001 -------- -- ~~-- -.64 0._-~~ -COD [~M~ Materiale L=2.36 0.85 - 0.0594/0.0076' 0.003410.65 I 1.04851 'buc/ 0.0023 0.0.M !-----.0624 0. -~L: _~~UMIKI TsF10 Sprijiniri de maluri.36 1.COD 28112368274001 DENUMIRE RESURSA U.M K1 1 ·l1 / M1 '1 N1 I 01 Materiale 2010102917685/ i Dula L=2. i 1. in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea 81 -lăţimea e1 -lăţimea D1 -Iatrnea intre intre Între Între maluri maluri maluri maluri până la 2.08 MN (81t) L.01-8 m : RESURSA U.~-_.00S31 0.72 1.50 m '.1 co~T·-:::~ . la sapaturi de fundatie. / Spraiţ metalic telescopic 0.05 m.00441 MN (81t) L=1.0019 .SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4.1 1.sprijinirea săpaturilor /2811236827400 kg 10. m pt.003S/ 0.SO m 26 27 .0053' 0.18./ bui: /0.0076/ 0.0594/0.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0.0023' 0.0027 MN (81t) L=1.0076/ 0.SO.0034/0.4 1.S 2111 128112363101081 Dulap metalic SOx200x3000 .00S3 .002710.08 MN (81t) L=1. 0.49 1 2.64 2.79 1. cu interspatii intre dulapi de maximum 0.99 0.SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt. .0782/ / buc / 0.76 1 1.49 _ 2.0053/ 0.=1.00-4 m până la 2.99 CANTITATI TOTAL ore ~~-------------------DENUMIRE RESURSA 1.0027/0.0053 l' G1 I H1 / Materiale Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2. 0.sprijinirea sapaturilor 0.1 buc 10.001610.~_.50 m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4.81 1.00-4 m peste 2.002710.0594/ 0.50-2.SO m Manoperă 2.00271 0.00351 2.0019 0.0076/ 0.SO-2.81 ore 0.0076 /28741458870011 /2811236310108/ /28112368274001 Cuie cu cap conic tip a14' x1000L34 S 2111 Dulap metalic'50X2QOX3000 m pt.11 COD =--T:T~-==l1 Manoperă 1 orei 1.79 7124010010700/ Dulgher TOTAL / ore 1 0.11 1.06241 0.08 1 buc .01-8 m peste 2.64 0.0782 2010102917685 ..0019 0.72 0.001910.SO m Manoperă . A1 1 81 CANTITATI 1 C1 1 01 .0l34. 1 kg /0.00441 0.08 [buc 10.76 - CANTITAŢ-I ------~~~~1 I Spraiţ metalic telescopic 0.002210.00351 0.211 1.0023 1287414S8870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100.0076 .SO-2. Manoperă I~011236827400 1 Spraiţ meialic telescopic 0..0034/ 0.SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0.0485/ 0.SO m S 8689 / m3 10.6 1.SO m S Ş689 U.98 CANTITĂTI 1. 81 2.0485/0.64 ore 1.0044/ 0.6 1.0396/0.07821 0.00531 2011236310108 buc 0.002210.sprijinirea sapaturilor Spraiţ metalic telescopic.00S3 0. Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita.4 CANTITATI 7124010010700/ Dulgher/ TOTAL ore 1 0.002210.00271 71240100107001 Dulgher TOTAL 1 ore 1 1.65 2.21 . 0.--- ~ m3 kg P1 01 - m R1 0.0624 0.

-~:_=L_~NUMIRE~SURsA Materiale 20101029176851 28752763115281 12874145887001 120101029011671 128112363101081 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L::2.18 0.pregatirea palplanşelor şi echipa rea lor cu saboţi şi braţari .2495 S 901 S 1931 Manoperă 7124010010700 9310060019900 7221060021100 Dulgher Muncitor necalificat Forjor TOTAL ore ore ore ore 4.baterea palplanşelor cu mijloace manuale .50 m S8689 Scoabe din olel Cuie cu eap cerne tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7llcm S 1040 Dulap metalic 50x200x3000 pl.0554/ 0.00871 0..007410.._-------_ Piloti brad constr.69 3. 28 -_.- - _.38 0.000610.0087/ 0.retezarea palplanşelor dupa batere .C1Ţ?1j COD I [ DENUMIRE ESUR:--' R --. 90 masoara la metru cub de lernnărie pusa În opera.0 x1000x2000 m3 kg kg 0.cap subt=14-21cm _--.0663/ kg 0.A gr=75mm L=4-6m 1=16-30cmS 942 Tabla constr.17 4. Manoperă L=10 10-12m d.99 ..0663/ 0.cal. pe masura avansarii sapaturii uprlnde: • oonfeclionarea.01091 1 buc 10. m3/-O.34 Cadre din lemn de rasinoase.1089 1 kg 1.scoaterea palplanşelor şi slivuirea. montarea şi demontarea cadrelor de sprijinire a pereţilor de palplanşe (TSF12A). ----_.0342 0._------_.73 I 17124010010700/ Iare ore / 3.. executate cu palplanse de lemn batute manual.0267 0.0006 2010102904107 2710403603798 kg 10.mecanice Huila scop energ.010910.0154 0. montarea şi demontarea cadrelor.33 4.~ 1 CANT ' Materiale 1 m3 10.a Scoabe din oţel .9305 "()101029012081' 11'(6276311528 (1240100107001 Dulgher / ore' 13.M .007410.00871 0.07 4.69 I 4.34 5.00871 1010116200303 Dulap rasin cl.9247 0. Cuprinde: .99 13. _- u. pentru sprijinirea peretilor de palplanse TsF12A TsF11A Sprijiniri la peretii sapaturilor de fundatii..sprijinirea sapaturilor Manoperă Dulgher TOTAL m I t Al[ UM ANTITĂŢI 81 1 . Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.mixta 2._--'''1 TOTAL ore .000610.33 I 4.0347 / 1 m3 10.. COD -I -- --------CANT DENUMIRERESURSA Materiale U.0554/ 0.000610. Nu cuprinde executarea.0267 0.---- _.07 I 5.

60 m B1 -lătimea între maluri sub 1.peste 2.SOm interspaţii între dulapi de 0.00691 0.M DENIUMIRE RESURSA A1 I B1 I C1 - 1 01 Sprijiniri de maluri. CANT DENUMIRE RESURSA U.0248 0.M 1 ore 1 0.3 TOTAL ore 0.S8 TsF14 --_ CO.00891 0.SOm interspaţii între dulapi de 0.3 -. cu dulapi de fag asezati orizontal.61-1 m E1 -lăţimea între maluri peste 2.0026 0.61-1 m Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita. executate cu interspatiile intre dulapi de maximum 0.0064 E1 I F1 7137010011S001 Electrician 2875276:i115281 S coabe din oţel 30 .00410.137010011S001 Electrician TOTAL 1 ore ore I 0.20-0.48 I 0.50 m 128741458870011 Cuie cu capconictipa14 S 2111 x1000L34 1 - 1 kg 10.08 MN (81t) 1 buc 10.36 ~-. in teren usor sau mijlociu. ascutiti la un capat si cadre de lemn.0026 0.004 tlf41468 l7001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 11101029 17685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2.0092 0.001810.002610.0041 1201010291768s1 Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2.68 I 0.05 m.48 0.00181 U. pentru linii electrice de inalta tensiune A 1 -lăţimea între maluri sub 1.5 m interspaţii între dulapi de 0.M E1 kg 0.68 0. la sapaturi de fundatie.002610.0168 0.! I-I--~ Materiale .20-0.50m Manoperă - 1 - 10.08 MN (81t) 1 buc 1 L=1 . pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune.0089 F1 0.2 U.00891 0.0018 .36 0.0013 m3 0.SOm B1 .SOm S 8689 Il Hl1029' J0888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.58 0.00131 S 8689 128112368274001 Spraiţ metalic telescopic 0.00181 L=0. CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale 281123682739S1 Sprait metali c telescopic 0.60 m D1 -lăţimea între maluri de la 1.- 287414S887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2875276311528 Scoabe din oţel 2010102917685 2010102901167 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2. _--CANTITAŢI U.2 0. cu dulapi de fag verticali.o TsF13 Sprijiniri de maluri.68 .1 I 5.min 18cm S 4342 Manoperă m3 0.S1-2.001810.0376 .SOm interspaţii între dulapi de 0.51-2. pana la adancimea de 8 m si latimea intre maluri de: A1-de1-2.61-1 m C1 -lăţimea între maluri de la 1.60-1..SOm interspaţii între dulapi de 0.60 m F1-laţimea între maluri peste 2.SOm Se masoara la metru pătrat de suprafaţa sprijinită.0297 0. ~~ DENUMIRE RESURSA Materiale CANT m3 0.001310.M A1 B1 71370100115001 Electrician I 0.20-0.0059 31 I ore I 4.0092 m3 0.0022 0. 1 kg 10.SO-2. la sapaturi executate in spatii limitate.SOm 1 rri3 10.S m interspaţii între dulapi de 0.0.SOm S 8689 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7-11cm S 1040 Manoperă kg kg 0.

Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite pentru fiecare normă În funcţie de operaţiunile de lucru arătate la fiecare articol.3. rămase după tăierea arborelui. 2. fiind indicate pentru fiecare normă de deviz În cuprinsul fl. stabilite pentru fiecare normă În funcţie 10 operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În !1()nţlnutul fiecărui articol. Lucrările de pregătire a terenului sunt arătate În articolele din capitol. IImentarea şi pornirea motorului.(~nrul articol. 2. 32 33 . Conţinutul capitolului 1. 1.1 I 81 5. cuprinzând montarea şi demontarea echipamentului. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrari de plllllntlre a terenului (amprizei) pe care urmează să se execute lucrările de uuunumente.M I----T---! CANT I TOTAL ore A1 4.prin "zona de lucru" se înţelege ampriza lucrărilor de terasamente inclusiv terenul alăturat amprizei necesar executarii terasamentelor.68 I •• neralltăţi o CAPITOLUL Ts G CURĂŢIREA TERENULUI 1.L~.1. . 2.. Conţinutul normelor Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de 1lllJlorlale. deplasarea la şi de la locul de parcare la locul de lucru şi întreţinerea utilajului.1. II imt 2. cu următoarele precizări: .1.1. Consumurile specifice de ore utilaj Aceste consumuri sunt stabilite pentru fiecare normă pe baza rmelor de timp departamentale În funcţie de operaţiunile de lucru arătate 10 articolele respective. manoperă şi ore de utilaj._ I"-=~:'-I DENUMIRE RESURSA U. Consumurile specifice de materiale Consum urile specifice de materiale cuprind numai consum urile de plozivi prevăzute În normele din articolele Ts G 12 şi Ts G 13.2.prin "cioată" se înţelege partea din tulpină Împreună cu rădăcinile ei.

lemnul câinesc. zălogul. cornul. articolelor Unitătile de măsură sunt stabilite pe 100 metri pătraţi.MI-- COD DENUMIRE RESURSA Manoperă 93100600199001 Muncitornecalificat TOTAL 1 ore 16.3. ulmul. montane. frasinul. Zona terenurilor de şes sau terase cu pante până la 20. păducelul. mesteacănul. 3. părul. Zona terenurilor de baltă şi luncă.M . mojdreanul. ravene unde predomină arbuştii şi tufişurile de gorun. chiparosul de baltă . laricele. paltinul. Condiţii de măsurare a lucrărilor 3. unde predomină: mesteacănul. arţarul. TsG01A Degajarea terenului de frunze si crengi. Clasificarea principalelor specii lemnoase pe esenţe: 4. mojdreanul. bradul. fagul. plopul. strângereaÎn gramezi. cerul şi stejarul..2. aninul. la CANT COD DENUMIRE RESURSA U. Zona terenurilor deluroase. cârniţa. frasinul. Esenţă moale: bradul. aninul . răchita. 2. 4.62 TsG02A Curatarea terenului de iarba si buruieni uprlnde: • saparearnanuaă a pămăntuui vegetalpe o adâncimede 5 cm. unde predomină salcia. plopul tremurător. Zona terenurilor de podişuri.1. plopul. sângerul. molidul.58 35 . cerul. părul. versanţi. tisa. fagul. pinul.62 ore 1. molidul. pinul. pante abrupte. aninul negru. pe hectar. NOTĂ: Răspândirea principalelor specii lemnoase după orografia terenurilor pe zone: 1.1.58 ore 6. răchita. teiul. aşa cum se arată la fiecare articol. Il maaoera 100 metri patraţisuprafaţacurăţată.2. pe bucată 3. sângerul. noarcarea roabaşi evacuareamaterialelorrezultatein afarazoneide lucru pănăla distanţade În 10 m. O masoarala 100 metripatraţisuprafaţacurăţată. unde predomină: cătina aibă. carpenul. 4. zălogul. pinul silvestru. plopul. CANT U. alunul. strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata 4. salcia. arţarul. gorunul. teiul. păducelul. Cantităţile de lucrări se vor stabili pentru fiecare normă În cadrul privind felul lucrărilor de executat. ulmul. 100600199001 Muncitornecalificat TOTAL 1 ore 11. ~ul. sau 100 (200) bucăţi. Esenţă tare: stejarul. chiparosul de baltă. paltinul.

operaţiile de la Al pentru varianta 01 .L--1 Echipament defrişator pt.. in afara sau in zona lucrarilor. inclusiv Imptnqerea materialului lemnos in gramezi..30 cm I 1 foloase tari şi brad arborii având diametrul de 31.97 3.26112.. arborii fiind de esente: Inoase arborii având diametrul de 10 30 cm Inoase arborii având diametrul de 31 50 cm Inoase arborii având diametrul peste 50 cm IJ I foloase tari şi brad arborii având diametrul de 10. a suprafetelor de tufis uri sau arbusti cu diametrul de pana la 10 cm.--1 A1 9310060019900/ Muncitor necalificat 1 ore /10.operaţiile de la Al . in afara sau in zona lucrarilor. __ . in afara sau in zona lucrarilor A 1 .pentru suprafeţe mai mici de 500 rnp...._.10.cu scoaterea rădăcinilor pentru suprafeţe mai mici de 500 mp. __ .9 TsG05 _ '-_C~OD-__]~~~-_-_~D~~NUM-_'-_R_E_R~_S_U_RS_Ă Manoperă U.transportul materialului refractat. fi I . Cuprinde: . până la 10 cm . inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi._------.cu scoaterea rădăcini Defrisarea mecanica. raşlnoase 111· foloase /~ fi masoara la hectar de suprafaţă defrişată.30 cm 111 ' foloHsa moi arborII având diametrul de 31.77115. cu defrisator pe tractor 5-1500.50 cm 11 rOl0080moi arborii având dlametrul peste 50 cm -----_ ~. J..50 cm 1'1 roloase tari şi brad arborii având diametrul peste 50 cm n1 • fol09se moi arborii având diametrul de 10.. prin purtarea directă pănă la distanţa de 20 m şi aranjarea În grămezi pentru varianta 81 ._-----.~----------. arbuştilor şi arborilor subţiri cu diam.25/19 01 Doborarea manuala a arborilor de rasinoase si foi oase.operaţiile de la 01 Se masoara la 100 metri pătraţi. pentru varianta Al . fără scoaterea rădăcini 01 .26 12.scoaterea radacinilor rlmass În pamânt cu mijloace manuale şi arajarea În grămezi pentru varianta Cl .97 3.j0re 1._--_..M f r CANTITĂŢI f ..25 19 TOTAL ore 36 '1 . .77 15.fara scoaterea rădăcini 81 .tractor pe şenile. c:1= DENUMIRE REWR~ Utilaje -lU-_M--' __ .. inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi. tufisurile si arbustii fiind de esente: Cl .TsG03 TsG04 Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis uri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm.9 ore 1. peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca _..tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor..

87 2.54 4.44 CANTITĂŢI (vm..pentru alte condiţii de lucru.27 8.9 8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200 Fasonator Stivuitor Specialisl Corhonitor TOTAL .5 0.09 \ 0.D'l] transportarea materialului prin tragere cu tractorul pănă la 50 m (var ELH1) măsoară la bucata. se vor aplica normele de muncă existente În exploatările forestiere.84 1.M F1 G1 H1 11 L ore ore ore ore TOTAL ore 1.55 0. a vârfurilor..97 11.44 0.35 0.24 0..41 4.) losplcarea buturugilor şi secţionarea rădăcmllor cu mijloace manuale. III • prin tractare.9 0.16 0.)n vederea transportului ore --- 10.2 CANTITATI i 8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200 Fasonator Stivuitor Specialist Corhonitor COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.25 \ 0.59 0.secţionarea trunchiului..degaja rea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui .15G06 Cuprinde: . COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă U.99 2. transportarea prin purtare manuala.02 ore 0.12 3.51 2. 1\1.63 ore 1. transportarea facandu-se: COD T-----.-- 1..01 1.83 0.35 1."prlnde: ooterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop.29 0.21 141260100100 \ Fasonator 310060019900 Muncitor necalificat TOTAL \ 1.13 0.78 diametrul cioatelor sau radăcinilor de 10.. Utilaje 3410440005604\ Tr~ctor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) LoreLJ~LJ~ 39 38 .8 1.M 1 1.19 0.88 2.67 6.59 A1 ore \ 0.84 4.executarea tapei. Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite.01 1.44 1. inclusiv stivuirea . topor etc.30 cm diametrul cioatelor sau radacinilor de 31.19 0.taierea crengilor.sub 50 arbori la hectar .se aplica În terenuri cu panta pănă la 30 grade şi cu un număr de. Se măsoară la bucata.74 5.67 1. taierea tulpinei din partea opusa tapei şi doborârea arborelui .3 9.73 5.7 \ 3.M CANTITĂTI 1 prin purtare manuală 111 prin purtare manuală I I prin purtare manuelă 1) I prin purtare manuală E1 1 I prin tractare.lor in grămezi . 11 prin tractare.74 1.29 0. ----------------~--L DENUMIRE RESURSA Manoperă U.84 0.98 1. ranga. depozitarea.15 3.49 0.10 cm diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 10 30 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 31 50 cm diametrul cioatelor sau rădacinilor de 51 70 cm dia metrul cioatelor sau radăciniior peste 70 cm 0.44 0.indepartarea buşlenilor prin corhanire.98 NOTA: .50 cm diametrul cioatelor sau radăcinilor de 51 .94 \ 1.64 .01) Imnsportarea materialului prin purtare manuală (var. in afara sau in zona lucrarilor. ~A1 ore ore ore ore 0.12 4..46 0.. I prin tractare. A1 .65 1. cojirea şi olărilul parţilor secţionate (buştenilor) .se rocomandă doborârea arborilor cu ferăstrăul mecanic ..ascuţirea sculelor şi purtarea lor de la un arbore laallul.05 2.36 0..

~_.transportarea materialului prin purtare manuală .prin H1 .prin 01 .prin C1 . izolate sau justificat.transportarea materialului prin tractare .- --_.84 8.22 ore ore 1.+l . unde nu pot fi folosite mijloace mecanice..scoaterea rnanuală a cioatelor se aplica pe suprafeţe mici..39 2. __ ..se recomanda .50 cm cioatelor sau rădăcinilor de 51 .3 ore 3.71 3.3 \ 8141260100100 9310060019900 I Fasonator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I ore 10._I.18 2. În vederea transportului .85 5..1210. Cuprinde: .54 5.14 I ~00056041 1.15 \ 3.42 6.M A1~D1lE1 CANTiTATI _.. transportul facandu-se: A 1 .prin 81 ..- CANTITAŢI G1 COD DENUMIRERESURSA Man operă U.78 3. izolate sau justificat.85 \ 3410440005604\ Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) NOTA _se recomandă transportarea materialului prin tractare.J_-_~ DENUMIRERESURSA Manoperă E U. -~ --.58 13.01 8..36 Utilaje Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) 0. rangă.28 \ 1.04 \ 2.28 TOTAL ore 2. • scoaterea manuală a cioatelor se aplică pe suprafeţe mici. COD I Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ~_- J-=.M \ ore ~~ CANTITAT' -F'1lG1 [ti1 8141260100100\ 9310060019900 Fasonator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje ore \ 0..~.09 \ 0.73 17.prin F1 . TsG07 Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foi oase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite._---- F11 r H1 ore \ 0.prin E1 .transportarea materialului prin tragere cu tractorul până la 50 m..78 11.0710.prin purtare purtare purtare purtare tractare traclare traclare traclare manuală diametrul manual a diametrul manuală diametrul rnanuală diametrul diametrul cioatelor dia metrul cioatelor dia metrul cioatelor diametrul cioatelor cioatelor sau rădăcinilor de 10 .55 3.) .79 \ 0. topor etc.30 cm cioatelor sau radacinilor de 31.22 "410440005604\ NOTĂ: .42 11141260100100 \ Fasonator 1310060019900 I Muncitor necalificat 5. 40 41 . unde nu pot fi folosite mijloace mecanice.prin G1 .51 7.70 cm cioatelor sau rădăcinilor peste 70 cm sau rădăcinilor de 10 30 cm sau rădacinilor de 31 50 cm sau rădăcinilor de 51.17 \ 0. Se măsoară la bucată.M COD DENUMIRERESURSA Manoperă U.74 9.57 4.despicarea buturugilor şi secţionarea rădăcinilor cu mijloace manuale.70 cm sau rădăcinilor peste 70 cm .02 \ ore 2.scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop.. in afara sau in zona lucrarilor.._--------1-----------..

2 kw ._--------~~-~ G~~~ ore ore ore TOTAL Utilaie 1.rul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm peste 200 buc.98 1.63 1. numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de: E1 /1.5641 0. ascufirea şi Întreţinerea fierastrau/ui .096/ 0. inclusiv stivuirea . arborii fiind de esente: A1 .raşinoase arborii având diametrul de 10 30 cm 81 .13 0.373/ 0. I ore ore 019/ 1. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 131.. Ia ha diemat. pnntru alte conditii de lucru.M ::-1~ 0.3 cp (Drujba) / ore 10.182/ 0. TsG09 Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi.1.foioase moi arborii având diametrul de 10. U. baterea penelor.8traul =r= Stivuitor Fasonator Corhonitor ~ENUMIRERESURSA ···----~t-.3 7.foioas.M ~-~.44 0.9 ore I :270007608/ Fierasuau mecanic cu lanţ de 2.raşinoase arborii având diametrul peste 50 crn Dl .98 9. '010 ••80 tari si foioase moi. II ror.raşinoase arborii având dia metrul de 31 50 crn Cl .03 I 0. transportarea prin purtare manuală şi depozilarea lor În graămezi şi sectionarea mecanică a trunchiurilor.degajarea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui .foioase moi arborii având dia metrul peste 50 cm Cuprinde: .executarea mecanica a tapei. mecanica a vârfuri/or.la ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm Dl .taierea manuala a crengilor.u In zona lucrari/or. cojirea manuală şi olăritul părţilor secţionate (buştenilor) .42 016/ 064 1.55 0.peste 200 buc. CANTITATI- --- Al Bl Cl ---- 01 E1 Uti/aie 10007608/ Fierăstrău mecanic cu lanl de 2.322 NOTA: pliCă in terenuri cu panta până la 30 grade şi cu un număr de sub 50 arbori la hectar.30 cm H 1 .1 1'8 4.12 3.37 4.indepartarea buşteni/or prin corhănire. scoaterea tapei cu toporul. urmarirea caderii arborelui .119/ 0.11 r2.e tari şi bradul arborii având diametrul de 10 30 cm El . Se masoara la bucată.81 1.până la 200 buc.09 074 2.28S CANTITAŢI COD ~ DENUMIRERESURSA Manoperă U.2 kw . cu defrisator montat pe tractor S-1500.O mecanic a arborilor de ..44 Cuprinde: • scoaterea cioatelor (radacinilor) • curaţarea terenului de rulare (resturi de cioate sau de rădăcini) 43 42 . inclusiv manuala a materialului lemnos in .pănă la 200 buc."" 8141260100100 7422090100200 Fasonator Corhonitnr orAL IV'.foioase tari şi bradul arborii având dia metrul peste 50 cm Gl .83 4. taierea mecanica din partea opusa tapei.49 1.M CANTlTAŢI A1 I 1 81 C1 j 01 J "41120 1003001Sti".2451 0.foi oase moi arborii având diametrul de 31. 50 em 11..87 0..foioase tari şi bradul arborii având diametrul de 31 50 cm Fl .33 0.59 4.ascuţirea unelte/or de mâna şi purtarea lor de la uri arbore la altul.112/ 0.51 2.03 el - 1. se vor aplica normele de muncă din exploatările forestiere.alimentarea motoru/ui.62 0. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.68 F1 .3 cp (Drujba) I ore / 0.

adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca. U.54/19. • .curaţarea terenul\ji de rulare (resturi de cioate sau de radacini) Se măsoară la hectar.M Al CANTlTAŢI -----.23122._-- '--.mont defrişator pt._---_ . peste 110 cp 29 1 525000056141Tractor pe şenile 150 cp cu remorca~ 1 ore 112.51/17.până la 40 cm 81 .69117. pana la adancimea de 0.59125.36 ore 13..___ . ~~st~e~1~10~c~p 1 ore 114. numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu ale acestora fiind de: A 1 .88 " _ Al.23122.52 ore 112. 6.M A1 CANTITAŢI I 81 I C1 I D1 Utilaje 29552700076151 Frhin:. in teren cu: TsG11 COD 1------' DENUMIRERESURSĂ U.34 14.peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (radăcinilor) până la 40 cm 01 .•.3 I 7.69117. ' Scarificarea mecanica a terenului defrisat..până la 100 buc rădăcini pe hectar.521 A1 . B1 .până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 81 . _-_.871 COD DENUMIRERESURSA .scoaterea cioatel()r (rădăcinilor) . cuprinzand doua treceri perpendiculare intre ele.dezgolirea şi retezarea cu toporul a rădăcinilor prinse in teren .inlaturarea unormici defectuni ale tractorului Se măsoară la hectar.13115.peste 40 cm 44 45 .. Se măsoară la hectar Ts(. . cu defrisator mOl)tat pe tractor S-1500.34114. . Cuprinde: • scarificarea mecanică a terenului defrişat .13115. diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: Utilai!! 2952500005614/ Tractor pe şenile 150 cp cu remorca 2955270007615 Ef'hiM~nnl "'~••:_~.adunarea resturilor de materiallemnos in grămezi şi incărcarea lor in remorcă.3g 6.36 1 ore .peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădacinilor) peste 40 cm Cuprinde: COD] CANT DENUMIRERESURSA Manoperă U.tractor pe şenile.până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm el .50 m.M A1 1 B1 93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 2955270007614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp 2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă -------------~ 1 ore 113. ._----- I B1 I TsG12 C1 1 01 Dezradacinarea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foi oase moi. cu explozibil.peste 100 buc rădăcini pe hectar.10 SCOIIterea cioatelor de foioase tari si brad.

inclusiv retragerea din zonă • reintrarea in zona şi verificarea zonei În care s-a produs explozia • strângerea materialului lemnos in grămezi Se masoara la bucată cioata dezradăcinată.54 2.21 0.82 1.strângerea materialului lemnos În gramezi Se masoara la bucată cioară cezrădăcinată ____ o • transportarea materialelor şi a explozibilului la locul de exploatare prin purtare directa • pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere • introducerea explozibilului.preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru 46 01'1 .584 1.594 7112020030100 1Artificier 9310060019900 Muncitor necal ificat ore 1 0.peste 60 cm Cuprinde: .executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi târnăcop .transportul materialelor şi a explozibilului la locul de explodare prin purtare directa .31-60 cm C1 .396 0.24 ore' 0.19 TOT AL ore 1 1. diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de: 1 • vegetaţie acvanca (papură.introducerea explozibilului. I~TITĂTI DENUMIRERESURSA~~·.594 1.485 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă buc m 1 0.~~~I~~ .181 0. stuf etc.34 2.86 ore 1.M I COD I Cl COD Materiale A1 Materiale 81 2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A) Manoperă buc m 1 0.181 0. amorsarea şi burarea . cu explozibil.43 TsG14 Cosirea vegetatiei TsG13 fi 1 • vegetaţie ierboasă Dezradacinarea cioatelor de foioase tari si de brad.) În teren care s-a uscat '1 • vegetaţie acvatlcă (papura.reintrarea in zona şi verificarea zonei in care s=a produs explozia .54 7112020030100 I Artificier 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL I ore I 0.executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi trâmăcop .preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru . amorsarea şi burarea • explodarea.explodarea.) in teren cu apă uprlnde: oslrea şi scoaterea vegetaţiei in afara zonei masoara la 100 metri pătraţi suprafaţa cosita A1 .396 0. stuf etc.20-30 cm B1 .pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere .35 1 ore 0.188 1.99 1 0. inclusiv retragerea din zona .19 1.99 kg 0._-----CANT DENUMIRERESURSA U.99 1 2 kg 0. ~-_.Cuprinde: .04 1.

nilp. in terenuri: U.tragerea materialului in depozit . Se masoara la 100 buc arbori.64 7422090 100200 1 Corhonitor TOTAL Utilaje Iare ore 1 0.apropierea tractorului de material -legarea şufei sau a troliului .până la 40 cm 91 . sp. -D I• COD J DENUMIRE RESURSA Utilaje 1 CANT U:M 2955270007614\ 2952500005614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp Tractor PP. Cuprinde: • scarificarea terenului pe două sensuri perpendiculare e măsoară la hectar de arie scarificata.de la 71 cm la 100 cm 01 .64 0. cu sufa sau troliul. concomitent cu impingerea şi indepărtarea . Se măsoară la bucată arbore sau cioată izolată.neaccidentate 1 . montate pe tractor S-1500.57 A1 .fl TsG17 Scoaterea cu defrisator montat pe tractorul S-1500.71290200128001 I B1 I Manoperă Peisagist-floricultor TOTAL 1 ore 10.ruperea rădăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) . de pe terenurile de lunca.CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA .deplasarea succesive de la arbore la arbore._- TsG16 C.accidentate Cuprinde: . pana la distanta de 150 m. 1fiO r.62 0.M A1 ---------.04 ore 0.tivirea pe o distanţă până la 150 m . TsG15 Tararea in depozit a arborilor sau cioatelor izolate. avand diametrele: CANT U.82 2.de la 41 cm la 70 cm C 1 .revenirea fără sarcină.peste 100 cm Cuprinde: .1 Scarificarea mecanica a solului pe doua sensuri perpendiculare. a arborilor taiati in scaun.8212.04 A 1 .6210.neaccidentate B 1 .n r.322 48 49 . 29525000056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă 0.M A1 ca -ro I DENUMIRE RESURSA Manoperă I 81 0.dezradăclnarea şi scoaterea propriu-zisa.apropierea de arbore.57 1 0. concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul rădăcinei .1I rP-mnrr.accidentate. in terenuri: A 1 .

M -CDD DENUMIRE RESURSA I 1\"52 \ tcnlp 110 cp 129525~00056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorca ore \ \ ore ~ A1 I 81 I Cl - I TsG20 1 COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje U.tractor pe şenile.2919.de la 71 cm la 100 cm 01 . in terenuri: 29552700076151 129525000056141 Ech iament defrişator pt.apropierea de arbore. Al -1 I Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor. dupa defrisare.peste 100 cm Cuprinde: . cuplat la tractorul rutier.. Se măsoară la 100 buc arbori. concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul radăcinii .65 i 8. la variantele Bl şi el.ruperea radăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) .TsG19 __ COD_J _ DENUMIRE RESURsA Utilaje U. Cuprinde: • aşezarea utilajului in poziţie de lucru • aratul propriu-zis I~ 50 51 . cu buldozer pe şenile S-1500 .715. avand diametrele: ('llprlnde: II1plngerea până la distanţa de 150 m a materialului lemnos rezultat din defrişare. cu plugul cu 2 trupite. cu buldozer pe şenile S-1500 TsG18 Scoaterea cu defrisator montat pe tractor 5-1500.1 occldentate. peste 110 cp Tractor pe şenile 150cp'cu remorca 1 ore 11. . prin mers inapoi până În mijlocul fâşiei la varianta Al vocuarea cioatelor la distanţa medie de 50 m.2819. II masoara la hectar.deplasarea succesiva de la arbore la arbore.până la 40 cm Bl-dela41 cm la 70 cm Cl . la varianta Al rovenire fără sarcină. pe distanţa medie de 50 m.8816.21 /~~ 111.dezracăcinarea şi scoaterea propriu-zisă concomitent cu impingerea şi îndepărtarea . pe distanţa medie de 50 m. CANTITĂŢI CANTITATI U.M Al 1 81 1 Cl 1 01 Executarea araturii la adancimea de 25-28 cm. de pe terenurile nisipoase. gropi etc). de la mijlocul rA~lolln depozit. Al .tractor pe şenile. a arborilor taiati in scaun.01 1 do luncă la distanţa de 150 m cu defrişetor montat pe tractor S-1500 III neaccidentate.M "" I I I I .9 Al . peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca / ore 11. in terenuri: 2955270007615/ /2952500005614/ Echipament defrişator pt.cu denivelărl naturale (privale.fara de nivelari naturale 81 .

in fazele: CANT U.:.U 65 1 ore 176110. cu remorca de 3 tone.deplasarea de la o grămada la alta .arderea 2 a resturilor lemnoase Illlmasarea de la 12 m lăţime la 6 m lâtime IIlZa 111_adunarea (strângerea propriu·zisă)in gramezi a resturilor lemnoase de la 6 m lăţime la 2 IlIlo\lme vntorificarea resturilor fie prin mangalizare.indepartarea radacinilor ascunse . 29321100044061 Plug lip Prp2-35 cu tracI mecanica cu trupiţe Irac. -..transportul pănă la depozit . II masoară la hectar al depozitului iniţial. __ .staţionarea la descarcare .reglarea adâncimii pe parcurs ..._.M COD DENUMIRERESURSĂ MI 81 Utilaje 1fera I 111.._ Utilaje 221000355~ Buldozer pe şenile 81-180 cp Iare ___ coo= DENUM'RE RESURsA Utilaje t:C ~i 341044~05605l!ractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 52 . c~o '---- DENUMI~~-R-ES-U-RS-A---1 -.R I _arderea 1 (parţială) a resturilollemnoase. . a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate Cuprinde: . Se masoara la hectar. cu diametrul mai mic de 4 cm rnasarea depozitului de la 20 m la~mela 12 m lăţime 1 JWl \1 .TsG22 .intoarcerea utilajului la capete._-_.M I__ A1 ~-JAN-TI!-j-TI-Î 81 -- C1' J _ .-------_. .apropierea utilajului de grămezile lemnoase .91 TsG21A Transportarea la distanta de pana la 500 m. cu tractorul rutier tip forestier. Comasatea depozitelor de resturi lemnoase (provenite di n defrisare) cu o formatie cu 4 buldozere pe senile S1500. .revenirea cu remorca goala. __ . Se masoara la hectar.-_. fie sub formă de cenuşă ca îngrăşământ Ungereafocului.------------ U.laza II nI • faza III t)lIprlnde: l' HI..

tlxocutându-se numai de muncitori cu calificare superioară. cât şi netehnologice din timpul manipulărilor. La elaborarea normelor de deviz privind amenajarea aleilor. cu respectarea normativelor şi prescripţiilor tehnice În vigoare În condiţiile unei organizări raţionale a şantierelor şi punctelor de lucru.3. terenuri de sport şi stâncărie ornamentală. folosite la lucrările prevăzute În cest capitol. separarea pământului vegetal de cel teril. 3. Normele de deviz pentru lucrările de defrişări şi tăieri sau doborâri de arbori din acest capitol se aplică numai În ipoteza Intălnirii acestora cu caracter izolat În ansamblul lucrărilor de amenajări de spaţii verzi. care are ca scop să aducă olul într-un grad de structură şi afânare apropiat de cel necesar pentru un pili germinativ. TERENURI DE SPORT ŞI STÂNCĂRIE ORNAMENTALĂ 2. udatul terenului. realizarea lucrărilor de plantaţii de arbori şi arbuşti ornamentali în spatii verzi (săparea gropilor de diferite dimensiuni precum şi a şanţului de gard viu.2. lucrări auxiliare necesare pentru realizarea în bune condiţiuni a lucrărilor de înierbare şi pentru întreţinerea lor până la predarea către beneficiar. În vederea utilizării lui ulterioare precum şi măsurile obligatorii ce trebuie luate la extragerea. Condiţii tehnice motor din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea Generalităţi 1. ALEI.CAPITOLUL Ts H AMENAJĂRI PELUZE. -. Doborârea arborilor prevăzută În prezentul capitol se execută numai în spaţii înguste speciale care obligă la o tăiere fragmentată În poziţie verticală.1. terenuri de joc pentru copii. plantări şi transplantări. terenurilor de joc pentru copii. - La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a ţinut seama de Illtllntoarele condiţii tehnice speciale: 2. 1.lucrări de combaterea bolilor şi dăunătorilor. . ambalarea. 2. de materiale care intră efectiv În operă. 1. astfel: pregătirea terenului (degaja rea de diferite materiale. manoperă şi ore utilaj pentru executarea unei unităţi de lucrare În conditiile definite prin textul normelor respective.3. Consum urile specifice de manoperă cuprind pe lângă lucrările precizate prin textul normelor respective şi următoarele operaţii: adunarea sculelor şi uneltelor la locul de lucru. înierbarea terenului În scopuri decorative sau de consolidare. extragerea pământului vegetal. Capitolul de faţă cuprinde norme de deviz pentru lucrările privind amenajarea peluzelor. brăzduirii sau plantării de flori.4. În cazul executării terenurilor de sport din materiale elastice .mixturi cauciucate s-au avut În vedere condiţiile specifice de punere În operă a cestora. .2. terenuri de sport şi stâncărie ornamentală. Lucrarea de finisare a suprafeţelor după nivelare. planta rea lor în gropi gata făcute sau În şanţ pentru gard viu). Normele de deviz din acest capitol cuprind toate consumurile specifice de materiale.1. 3. defrişări. Extragerea pământului vegetal se face cu atenţie pentru păstrarea hucturi' acestuia şi a tuturor calităţilor necesare unui pat germinativ şi după Iurnere. curăţirea sculelor şi uneltelor de lucru şi transportul după efectuarea lucrărilor. chimice. brăzduiri etc. transportul şi replantarea materialului Jondrologic. însămânţarea gazonului şi a ierburilor perene. lucrări de nivelare şi finisare. 2. s-a Iinut seama de tehnologiile actuale specifice. extragerea arborilor şi arbuştilor cu balot de pământ la rădăcină sau fără. TERENURI DE JOC PENTRU COPII. executarea terenurilor de sport şi a pistelor de atletism precum şi a stâncăriei ornamentale. lucrări privind amenajarea aleilor de parc şi terenurilor de joc pentru copii. a căror temperatură este de 60-96 C. lor În depozit 54 55 . se n/(ocută de obicei nivelarea cu mărunţire fină. 2. Învelirea trunchiului cu funii din trestie cu apărători). se face totdeauna înaintea Însămânţării gazonului. administrarea îngrăşămintelor organice şi. După aşternerea pământului vegetal sau mobilizarea solului. lucrări de protejarea plantaţiilor (udatul. La executarea lucrărilor de plantări şi transplantăi-i se va ţine oarna de păstrarea structurii solului.2. lucrări de plantări de flori şi plante perene. Consumurile specifice de materiale pentru lucrările din acest capitol cuprind atât cantităţile pierderile tehnologice şi transporturilor şi depozitărilor. aşternere de pământ vegetal)... mobilizarea solului. Conţinutul normelor cosi rea sau tunderea ierbii etc.1. PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI. 3. Conţinutul capitolului 1.

până la 10 cITI 81-11-30cm C1 .61-100 cm E1 .strângerea Cii mân aplicarie. .31-60 cm 01 . . se stabilesc pentru fiecare normă de deviz pe baza lucrărilor necesare prescrise prin proiect. .eXiste . gunoi. d maro' ~ COD DENUMIRE RESURSĂ Manoperă l I CANT U.peste 100 crn Cuprinde: .07 TOTAL ore 7. Se măsoară la 100 m areamalerialelorin afara zonei de lucru. pietreetc a. iar plata lor se va face pe baza cantităţilor efectiv executate.sapa grebla. prin sectionare a crengilor. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind funcţionare ~egajarea terenului de corpuri straine Utilaţele folosite la executarea lucrărilor prevăzute În acest capitol sunt: transportor cu bandă mobil de 15 m. I1tQnualaa arborilor. de TsH01A 3. . . Cuprinde: .scoaterea rădaci•. ramurilor şltulplnllor.. şi . automacarale necesare plantării arborilor cu balot etc. ~tela suprafaţă sau puţin ingropate p acestora cu roaba nn ~pare cu sapa la adâncimea de 5 cm de iarba şi buruieni şi transportul la Nu se cuprindee~acu ~Ineazonei de lucru.secţio~area prealabilă d. executată la Inăltlme . a utilajelor folosite la lucrările prevăzute rezultate din executarea În imediata apropiere a orele efective În acest capitol. Cantităţi le de lucrări. ramurilor si tulpinei succesiva A1 .-- degaja rea locului de lucru de deşeurile lucrărilor şi depozitarea lor pe sorturi locului de lucru. Condiţii de măsurare a lucrărilor Lucrările corespunzătoare normelor de deviz din acest capitol se măsoară În unităţile de măsură arătate la fiecare articol. in gramezi a diferitelor materiale ca: frunze. măsurate În unităţile de mai sus. . a crăcilor. pentru a fi evacuate.M f--- 9310060019900\ califlc ~ \ ore \7. autocisternă de 5 t. 56 57 . _doborarea trunchiurilor ob~rariiarborilor. Păltq\i e suprafaţă curăţată.. crăci. cu dispozitiv de stropire.07 TsH02 Taierea .3.curaţarea terenului .• ilor Nu se cuprinde tra t'lsport uilliaterialelor in afara zonei de lucru. 4.

:..:.. cu pastrarea structurii..77 0. pe teren orizontal sau cu panta la 20%..._--------'~~..06 0.98 1.13 \ 0.teren mijlociu 81 .27 0.07 0._..46112.~~.24119._---. TsH04 ----------·-------.::..M I Al I I I I Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal.42 43.24 19. Cuprinde saparea şi aruncarea pamântului in depozit sau vehicul. in straturi de: Al -10 cm grosime B1 -15 cm grosime Cl .08 0.. nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului A1 • teren 111• teren 1 • teren 1)1.2 \ 0.masoara la bucata arbore tălat.42/43...08 TOTAL ore Am1 9310060019900 I Muncitor necalificat TOTAL ------------- 0.41 0.:. radacinilor.08 0.. indepartarea pietrelor şi altor corpuri străine. r.:.M ~ 7129020012800 \ Peisagist-floricultor 9310060019900 Muncitor necalificat ore \ 0.92 30. COD DENUMIRE RESURSA Manoperă CANT COD DENUMIRE RESURSA Manoperă U.47 \ ore 0.---.....9811.-------.. Se măsoară la metru cub În sapatura..--'-=----~~-'--..77 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal.19 0.:.20 cm grosime Dl ._--_. teren \..35 0. Iare ore 10.lInisarea prin greblarea repetata la metru pătrat de suprafaţă mobilizată. uprinde: saparea şi Întoarcerea pamântului cu sfărâmarea sumară a bulgarilor Illvelarea şi marunţirea bulgărilor cu sapa şi grebla ..2 \ O 28 \ 0.46 12...92130..teren tare.07 0.=-::.30 cm grosime TsHOS 58 \ 59 . cu pastrarea structurii Al .83 TOTAL ore 0.- TsH03 Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi.1 • teren 111..83 --_. teren mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea tare la adâncimea de tare la adâncimea de tare la adâncimea de de 10 cm de 20 cm de 30 cm 10 cm 20 cm 30 cm 9310060019900/ Muncitor necalificat / ore 10.33 \ 0.55 -.----TI----------------------------~ DENUMIRE RESURSA Manoperă COD U..28 0..

18 TsH06 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat. la inaltimea cuprinsa intre 4 m si 8 m. înalţime a taluzului. -------------------- L._~_L~ COD r----- 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricullor ore Utilaje DENUMIRE RESURSA CANTITATI U.4 TOTAL ore 0.. »: / TsH07 -------l---1 COD ----L DENUMIRE RESURSA Manoperă U.M --~ ~ CANTITATI . in vederea consolidarii lor.. 7129020012800) Peisagist-floricultor ) ore / 0.11 0. executata pe taluz.15 cm Cl .4 ----------------- 60 61 .35 0.35/ 0. Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbrăcat. .14 _--_.3 0. cu grosimea stratului de pamant vegetal de: Al 7129020012800) Peisagist-floricultor _ . -aşternerea. cu grosimea stratului din pamant vegetal de: A1-10cm 81 .saparea treptelor in lungul taluzului. executata pe taluzuri cu inaltimea de pana la 4 m. Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbracat.Cuprinde: -tragerea pământului din grămezi cu sapa sau Împrăştierea cu lopata . ) ore )0. __ .14/018 A1-10crn 131 -15 crn Cl .M A11 81 Manoperă ICl 129221700011221Transportor cu bandă mobilă 15 m lungime NOTA: Normele se aplică şi pentru imbracăminţi peste 8 m._---_.11)0. Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal in afara zonei de lucru.20 crn Cuprinde: .0.M I 1 r I D1 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat._------_. TSH08. nivelarea şi baterea uşoară cu bătătorul de lemn.3/ 0. cu acordarea sporurilor din art.20 crn Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal În afara zonei.sfărâmarea sumara a bulgarilor Se masoara la metru patrat de strat aşternul.transportul in interiorul zonei de lucru a pământului vegetal. COD ---- ~ I I DENUMIRE RESURSA Manoperă I U. • incarcarea pământului vegetal pe bandă şi transportul lui la locul de pus În lucrare.13/0. in vederea consolidarii lor._-----. TOTAL ore 0.13 0.

• brazduirea.1610.. \ COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale \ U. • baterea cu maiul sau palma de lemn.M CANTITJi A1~ 0221107204435 \ Seminte de plante-graminee perene (pm) \ kg \ 3.M r-_CA. la suprafaţa echivalenta de imbracăminte cu m inalţime a taluzului. C1 . 131.2410.96 \ 3. • extragerea şi stivuirea brazdelor. S2 = suprafaţa Îmbracaminţii executata pe treapta II.TsH08 Spor la consumurile de forte de munca la art.2 ------- --~:T· ----- DENUMIRERESURsA U. C1 • in benzi sau chenare cu panta <30%. • umplerea rosturilor cu pământ prin lmprăstiere: • măturarea suprafeţei brăzduite cu târnul.::.82 5. IlilIIsportul in interiorul zonei de lucru..._.stabilită cu relaţia: Se = S1 + 2S2 + 2S3 . Se masoara la metru patrat. 81 . cu Insarea solului semanat cu tavalugul de mâna.2 TOTAL ore 4. Cllprlnde: /' IIUlllrea şi uniformizarea componentelor / din seminţele de plante graminee. corespunzator grosimii stratului din pamant vegetal A1-10cm 81-15cm C1-20cm Cuprinde: ..-~~=-::..32 TOTAL ore 0. ti masoara la 100 m pătraţi de suprafaţă. Cuprinde: . _--------'--'-----'--'-. pentru imbracarea cu pamant vegetal pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste inaltimea de 8 m din articolul respectiv.::..IElierea pe doua direcţii a suprafeţei inierbate.. situate peste Înalţimea taluzului de 8 m. pe suprafeţe continue cu panta >30% şi inălţime taluz până la 8 m.0. confecţionatul şi baterea ţăruşi lor la taluze.-.:.pe suprafeţe in panta peste 30%. Nu cuprinde pregatirea suprafeţelor de insamânţat şi udatul. 111\1ropatui grebla de gradina. 01 • in benzi sau chenare cu panta >30% şi inălţime de taluz până la 8 m. unde: S1 = suprafaţa imbrăcăminţii executata pe treapta 18-12 m.24 ._--_ NOTA: .16 0.96 pământ vegetal peste 8 '129020012800 \ Peisagist-floricultor Manoperă \ ore \ 4. TsH07..N_T_IT. se va calcula pe baza suprafeţei echivalente .pe suprafeţele taluzelor cu 1 kg sămânţă pe 100 mp.32 --------_.82 \ 5. • transportul brazdelor cu roaba de la marginea zonei de lucru.ĂT_I---.:... -------Manoperă A1 81 C1 Tsl Brazduiri 93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 10. 1\1 • pe suprafeţe continue orizontale sau cu panta < 30%.operaţiile de imbracarea taluzurilor. Nu sunt cuprinse: • transportul braz~e\or de la locul de extragere.. TsH09 Semanarea gazonului A1 .Se . 12-16 m etc. IlIllQnarea prin împrăştiere cu mâna.::. 63 62 .pe suprafaţe orizontale sau in panta sub 30%.sporul pentru lmbracamnte cu pamănt vegetal a treptelor de câte 4 m înalţime pe taluz.

. a taluzului.2510.9 I 0.1 . 81 . Nu este cuprins transportul apei de la sursă cu cisterna. la suprafaţa echivalenta de brăzduire peste Înălţimea de 8 m a taluzului.. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă brăzdata. corespunzătoare treptei II.015 0.16 \ 64 65 .s CANTITĂŢI U. TsH11 Spor la normele TsH10B si TsH10D pentru brazduirea de consolidare. .Se .. Cuprinde: . = DENUMIRE RESURSĂ Materiale = v= 20101029188231 4100116202806 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Apa industriala in cisterne pt. 0.În benzi sau chenare. .25 0..lucrari drumuri-terasam.1 . se va calcula pe baza suprafeţei echivalente .pe suprafaţe continue.63 1 0.71 11.E TOTAL ore Apa industriala in cisterne pt.. [o _~~~_______ ~-r---Peisagist-floricultor NOTA'~ _sporul pentru brăzduită corespunzatoare treptelor de câte 4 m Înălţime de ta. COD DENUMIRE RESURSA I I 41001162028061 Materiale _E~ I m3\ 1 \ ore \ O.. I ---.63 0.16 TOTAL ore 0. 1 . pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste cea de 8 m prevazuta in normele respective.71 0. cu furtunul 71290200128001 1 ore 1 0. -~ O.. ---.9 ore 0. TSH 11. peste înălţimea de 8 . Manoperă 7129020012800 \ Peisagist-floricultor I COD I Muncitor necalificat ----------------J-. 81 .cuprinsă Între 8-12 m.. Se măsoară la metru pătrat.015 Udarea suprafetelor A1 .04 NOTA: Normele A1 şi 81 se aplică şi pentru brăzduiri peste 8 m. Înălţime a taluzului.M Manoperă I A1 I 81 I 34105400056031 Autocistemă 5-8 t cu dispozitive de stroPireJ~~~ 93100600199001 I ore 10.lucrari drumuri-terasam.E Utilaje DENUMIRE RESURSA_U.de la cisternă. S1 suprafaţa brazduita corespunzătoare treptei 1. executata: A1 . S2 = suprafaţa brăzduită.udare şi manevrarea furlunului în timpul udării.015 0.udarea terenului de brăzduit.---.de la hidranţi.udatul după brăzduire. Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă udată.04 1. cu acordarea sporurilor de la ari.Întinderea furtunului şi prinderea la gura de apă. Manoperă I TOTAL mi m3 12 87 12 87 .015 0.M A1 relaţia: Se = S1 + 2S2 + 3S3 + . cuprinsa între 12-16 m etc.strângerea furlunului.

37 80. 81 . .37 80.transportul În interiorul zonei de lucru..in teren cu pante peste 30%. Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă plivită.37 Cuprinde: _ extragerea manuală a buruienilor cu unelte de plivit.37 ore 4. Pentru varianta 81 sau 82. ._1 I Manoperă 7129020P 12800 I Peisagist-floricultor 66 67 .căntărirea lnqrăsamntelor chimice şi uniformizarea prin amestecarea manuala: .chimice. i __ . . Nu cuprinde evacuarea gazonului cosit in afara zonei de lucru. B 1 . Se masoara la 100 metri pătraţi suprafaţă cosită ~---. 205. CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA Materiale U. .chimice.organice. . _ depozitarea lor la marginea zonei de lucru in grămezi. . ..24 80.împrăştierea cu lopata. Al .TsH13 Administrarea ingrasamintelor Cosi rea manuala a gazonului A 1 .lrnprăstiatul pe suprafeţe de teren orizontale sau taluze.in teren orizontal sa~ cu pante până la 30%._ .vicanit kg t Superfosfat granulat exprimat in p205 Manoperă - I 1 93100600199001 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 4 24 Iare 1 .nivelarea sumară cu grebla.gran.1 Manoperă 9310060019900 7129020012800 \ Muncitor necalificat Peisagist-floricultor -. . Se măsoară la tona de îngrăşământ administrat.i COD ----- ------DENUMIRE RESURSA 1: [~ ore \ ore TOTAL ore . .---- I COD DENUMIRE RESURSA 1 . Cuprinde: cosirea gazonului şi strângerea în gramezi cu grebla in zona de lucru. _ căratul buruienilor pănă la alei prin purtare directa. 82 . . Cuprinde: pentru varianta Al._.transportul îngrăşămintelor organice În interiorul zonei de lucru.saparea pentru Încorporarea in solia gropile de plantare.distribuitul şi săpătura în vederea lncorporării îngrăşămintelor în sol pentru gropile de plantare. din superfosfat granulatcu concentraţie 45%..M Al 81 82 Plivi rea buruienilor t in peluze 0141117204629 Ingrasaminte organice mranita 33 azot in saci pol 1 - 1000 - - I I I I I I I I 2415907304285 2413327346776 Azotat amoniu ingras. din rnramta. P. din azotat de amoniu granulat cu concentraţie 33%. 1 1 ore 80.

81 -----~~ ore 1. 68 \ ~ 69 .tăierea cu cazamaua a marginilor peluzelor sau rabatelor.M 1--- DENUMIRE RESURSĂ --- 'l TOTAL ~---I--C~NTIT U. . inclusiv separarea pământului vegetal. Cuprinde: ._-- 93100600199001 Muncitor necalificat I ore 11. -[--- COD CANT U.13 1.M 1-- CANT Saparea izolate. B1 . Dl ..arbuşti cu ghimpi şi trandafiri.strângerea şi transportul materialului rezultat din rectificare la marginea zonei de lucru. Se măsoară la metru cub în săpătură ._--..--.15 TOTAL ore 2.teren uşor.săparea În jurul puieţi lor..împrăştierea pământului.8 7129020012800 I Peisagist-floricultor ore 12. gropile avand largimea de la 2 m si adancimea de pana la 1._-- . B 1 .teren mijlociu. stratului pana manual a a gropilor poligonale pentru plantari cu pastrarea structurii solului si separarea de pamant vegetal.M 1--. in: 1 ore 10.COD 9310060019 900 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURSĂ U. Nu cuprinde transportul materialului în afara zonei de lucru Se măsoară la 100 metri patraţi de contur rectificat._.53 TsH16A Rectificarea marginilor la peluze si rabate A 1 .arbuşti. Cl .. COD . Cuprinde: • săparea manuală a gropii şi aruncarea pământului pe mal cu depozitarea lui la 1 m de mar gropii.57 TOTAL Extragerea manuala a arborilor si puieti lor de arbori fara balot de pamant la radacina Al .. • tăierea rădăcinilor.1311. . Cuprinde: .teren tare. . -- DENUMIRE RESURSĂ Manoperă I Manoperă ---_.57 ore 2.teren foarte tare.50 m._-.puieţi de arbori. C1 .

39 0. .arbori cu dia metrul tulpinii de 21-25 cm.curatarsa şi taierea radacinilor.23 3.transportul la marginea zonei de lucru. . Se masoara la bucata. CANTIT Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pana la h 2 m.41 0. ~~O_~CManoperă 7129020012800 1 >0] CANTITAŢI " U.ambalat în pânză de sac.5 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit} 25. ~ -J' --COD I CANT COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.60-1 m.6: 1.M Al \ TOTAL ore \ 1.198 - 0. inclusiv primul udat al umpluturii.40 m şi diam. .O x1500 S 2542 . având laţi mea de 0. Manoperă \ m3 \ OQ99 \ 0.341 0.saparea şanţului in jurul balotului cu diam.40 m şi adâncimea de 0.lnepa de 0.1 0.strângerea coroanei cu sfoara. Se masoara la bucata.099 1.34 0.arbori cu diametrul tulpinii de 16-20 cm.50 şi h .50 m.1 1. C1 . 81 . S 1930-80 Pinza sac din fire de . • taierea radacinilor cu toporul.M A1TB1TCl '1 310060019900\ 7129020012800 Peisagist-floricullor 1 DENUMIRE RESURSA Manoperă ~HCI U.40 m = = A1 . • astuparea şanţului cu pământ.3 ore 1.72 0.ambalarea balotului.391 0. Cuprinde: .40 m si h 0.41 TsH19 Pregatirea sistemului radicular la arbori.arbori cu diametrul tulpinii de 10-15 cm.lucrari drumuriterasam. interior 0.: ore 2. in vederea transplantarii A1 .09! 1752117344766 1725127333925 2710503805346 2873132005339 kg m2 kg kg 0.51 \ 2. 70 ~ 71 .7~ ore 0.584 9310060019900 \ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricUltor TOTAL \ ore \ 1. 0.ambalat in plasa de sărma: 81 .M A1 81 -- -~--Sfoara din clnepă dn = 2 mm.98 0.scoaterea puieţilor.. = 0. . Cuprinde: • saparea şanţului circular În jurul arborelui cu diametrul interior de 7 ori mai mare decăt dic arborelui.0 x1 .57 DENUMIRE RESURsA Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL ore ore 1 0. exterior de 1. avand balot de pamant la radacina de diam. Se masoara la bucata.1 m laţime Sirma moale zincata )= 4100116202806 \ Apa industriala in cisteme pt.27 ore 2.9.M 1---- M ~ __ o DE NUMIRE RESURSA Materiale U.

1 m Sirma moale zincala D= 4.protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pănza de sac.4512. 4100116202806 1752117344792 1725127333925 2710503805449 2873132005339 2052157343803 I -------Materiale El U.M~ 1~_~_~_L~ 93100600199001 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL I are 12. prevazuti: A 1 .fără invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac.8x 1. diametrul exterior de 1.3 3.50 balotul având diametrul de 0. C1 .01 = 6 mm 1 1725127333925 27105038054491 / 2873132005339 /2052157343803/ Pînza sac din fire de cinepă de 0.lucrari drumuri-terasam.0 x1. . 73 .099 0. cu balot de pamant la radacina.0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1.50 m.curăţarsa şi taierea radacinilor.înveli rea coroanei cu rogojini legate cu sfoara. E1 .8m I 0.CANTITAŢI COD TsH21 Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pana la 10 cm. .991 1.099/ 1 0.178 0.75 6.2971 0.01 I 0. .991' 0. = 6 mm Pinza sac din fire de cînepă de 0..ridicarea cu macaraua.M A1 __ I 93100600199001 CANTIT /ATI 81 C1 / D1 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-floricultor I ore 12.lucrari drumuri-terasam.584 1.594 2.471 ore 3.855l DENUMIRE RESURSA COD Cuprinde: .cu invelirea coroanei şi cu ambalarea balotului cu pânză de sac şi plasă de sârmă. Utilaje Manoperă DENUMIRE RESURSĂ U.297/ /2. Se masoara la bucată.1 m lăţime Sirma moale zincata 0= 4.178 2. F1 .fixarea in camion şi stropirea cu apa a coroanei.0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1. ~.4512.M m3 kg m2 kg kg buc ~--CAI E1 Apa industriala in cisterne pt.991 1.0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit) 25.584 / 0.991 0.saparea şanţului circular in jurul balotului.fara învelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă.178 • - """"""""''''7''[ 1 Aulomacara 5 tf _ kg 1 kg 1 0.92 ore 6.13 341052000~Automacara 5 tf I~JQ:~~ 0.75 5. Sfoara din cinepa dn 0.99 = finisarea şi ambalarea balotului şi intarirea lui cu legătură de sârmă.39 '--4100116202806/ 17521173447921 -----------~~_L Materiale TOTAL Utilaje Apa industriala in cisterne pt. Sfoara din cinepa dn I m3 I 0. .584 / / 1 / / buc / 72 . D1 .8x1 .cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă. .855/J!.0 x1. 81 .70 m şi înalţimea de 0.01 1 kg 1 m2 - /0.66 ore 5.3 3.fară invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac şi plasă de sârmă.cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac.0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata (rabit) 25.471 ore 3.8m Manoperă -C-O-D ~1-----lăţime DENUMIRE RESURSA U.

gr=40mro L=l .65 \ 7.5 2 .079 2. A1 kg 0. .fara inveli rea coroanei diam.614 4. Se măsoară la bucată.).356 1 m3 10. I Plnza DEN~RE I~'--------Ll~ kg 2. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm.54 10.0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25. ".8xl Bm Sirma moale zincata D~3..8-4m I ore JJ!ilaje ore 14.07912. tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm.28712.8m Sirma moale zincata 0= 3.0 xl .356 I 0. tulpinii arborelui fiind de 16-20 m.66 34105200013731 Automacara 5 tf 0.921 1 m2 1 0. .0851 0.99 1 7129020012800 Peisagist-floricultor 438/1 Pînză sac din fire de cinepă de 0.A.287 9310060019900 \ Muncitor necalificat 0.1881 kg buc kg 0. I ~ A1-~.55 9.718 0. cu balot de pamant la radacina.356 m3 0.594 9] 11. I '1006001990 112902001280~\ -~~ .ne"mecalmca! Pelsaglsl-floricullor TOTAL B! [l'1 [D1J 6.0581 I 74 75 .. infăşurarea tulpinii la bază cu pânză de sac şi scânduri pentru protecţie.545 0.O x1500 S 2542 Scind. se înveleşte cu rogojini şi se leagă cu sfoară. ambalat in plasa de sarma si doage Al 81 Cl Dl El .782 buc 1.058 0.fără învelirea coroanei diam. CANTITATI Extragerea mecanizata a arborilor cu diam.089 1188 kg 0.085 0. legarea odgonului de balot.56 14.. .M!!teriale 2110602000030 1725127333925 1752117344792 052157343803 2710503805425 Olel beton profil neted 08 37 0= 6 mm S 438/1 sac din fire de cinepa de 0.COD DENUMIRE __ RESURSA lJ.822 1.167 0. de peste 10 cm.297 9] 9] 11.594 m 9.961 1. .8x1 .396 ------------------~ m kg 9B 1.99 11.08911.O xlS00 S 2542 Scindfag neab cI.52\3.7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 rom Rogojini din papura 1. curătarea şi taierea radăcinilor cu toporul şi cablul.1071 0.cu invelirea coroanei diam. in cazul protejării coroanei.0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25.M.cu invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm.9 CANTITAŢI I 2010102918823 01 2873132005339 2010102914229 kg 2.921 m2 1.822 2.95 6. fixarea şi strângerea lor cu fier-beton (diam.6 5. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm.614 4. Ma.săparea şanţului exterior.863 CANT ~ COD Cuprinde: .fag neab clAgr=40mm 1=60 S 8689 L=1 ..14 0.52 6.525 0.cu invelirea coroanei diam.fără invelirea coroanei diam.0 xl . ambalarea balotului cu plasa de sârmă.107 2710602000030 117251273339251 1752117344792 2052157343803 2710503805425 2010102918823 2873132005339 120101029142291 I Otel beton profil neted 08 I 37 D= 6 mm S 1 kg 11.34 1 ore 5. ridicarea cu macaraua şi fixarea in camion.25 TOTAL ore 11.6 13. 4-6 mm.91 7.9 ore \2..594 0. Fl .863 0.17 ore 8. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm.9414.65\7.238' 0.7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 mm Rogojini din papura 1.69 34105200013731 Automacara 5 tf Util<jo ___ore ~8~lo~~~Il6J RESURSA 0.9 9.396 0.M f---------.8-4m 1=60 S 8689 ~operă COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.

81 _ manual. 76 \ 77 .002 28731320053391 Plasa sirma zincata ( rabit) 25.puieţi de arbori foioşi. udarea radacmâor. acoperirea cu pământ.02 ore 0. E1 _ mecanic. plantarea În gropi şi astuparea cu pământ.34 ore 0.la arbori foioşi şi raşlnosi cu diametrul până la10 cm. 81 .01 2052157343803 1714227322897 \ Rogojini din papura 1.O x1500 S 2542 Mano pera 1 kg 10.01 0.peste 50 crn.lucrari drumuriterasam.M A1 1 81 41001162028061 Apa industriala in cisteme pt. baterea pământului. C1 _ mecanic. .7911.. Jx1. Manoperă m310.aşezarea balotului În groapa. Paie in snopi d 8-16 mm lungi de 70-80 cm Puieţi arbuşti toi oase fără balot .*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10207 "0) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203 TsH24 Plantari A 1.M [ A1 C Materiale 02211072042031 Cuprinde: saparea şanţului circular in jurul balotului.36 *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 . facerea farfuriei sau a muşuroaielor.U. 81 .*) kg buc buc kg buc buc 0. Cuprinde: .12 1. aşezarea puieţilor.trandafiri şi arbuşti cu ghimpi.scoaterea ambalaj ului. C 1 . etichetarea şi transportul in interiorul zonei de lucru.. executarea şanţului pentru stratificare. Se masoara la bucata. Cuprinde: _ transportul În interiorul zonei de lucru până la locul deplantare.TsH23 Extragerea manuala de buxus. la arbori foioşi şi răşinoşi cu diametrul până la 21-25 cm. fără balot. acoperirea cu paie şi legatul În balot. la arbori foioşi şi raşinoşi cu diametrul până la 11-15 cm.58 9310060019900\ ore ore ore Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 1 9310060019900 7129020012800 I TOTAL I 0.65 1.până la 50 cm. tasonarea şi mocirlitul rădăcinilor. scoaterea arbuştilor din stratificare. la arbori foioşi şi rasinosl cu diametrul până la 16-20 cm. curătarea şi tăierea radacinilor. *') I COD ~I=-_ I Muncitor necalificat Peisagist-floricultor CANT DENUMIRERESURSA Mate riale U. executate: A1 . 01 _mecanic.04 0.arbuşti fară balot.8 7129020012800 I I ore \ 0.la arbuşti.8x1. forme cu balot de pamant la radacina cu inaltimea plantei A1 . ioroare! Se măsoară la bucata.. aşternerea de paie sau papură Între rădăcini.manipularea În interiorul zonei de lucru. ambalarea balotului şi transportul până la marginea zonei de lucru. fără balot. trandafiri şi buxus forme. primul udat şi fasonarea Transplantari cu balot de pamant. . COD ] DENUMIRERESURS~----'- .manual.i?" ) Puieţi arbori foioase făra balot .8m Frînghie cinepa 9-16 mm Trandafiri şi arebuşti cu ghimpi .

8 0. • scosul puieţilor din depozit. 1 .33 9..49 I 1 I - 1 3.041 I m31 - 10.36 1 1 0.43 0.128 0.26 5. Trestie legată cu slrma pentru tencuieli 11.03 11.57 0.0541 0.76 1 3.43 I 0.49 1 1.83 / ore 1. .imbrăcarea tulpinii cu trestie până la înalţimea de 2.imbracarea trunchiului În pânză de sac şi scândurile la locul de prindere a sârmelor de legat.67 7. arbuşti coniferi pe doua rânduri.051 1 m21 0.. . 1· buxus pe un rând.lucrari drumuri-terasam.36 1 41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.68 ~~05200~~ Automacara 5 tf ~~1~ 78 I \ 79 .48 6. Cuprinde: • executarea şanţului pentru plantat. Se măsoară la bucata.5 1 0. = fixarea şi Întinderea firelor.05 7.21 9.067 \ 3. . .batarea pamântului. Se măsoară la metru de gard viu.01 7129020012800 I Peisagist-floricultor TOTAL I ore I 0.astuparea cu pământ a gropilor de plantare.0541 0.564 \ 7.") buc buc m3 3. E1 Materiale .96 I 0. 7129020012800 Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL Utilaje ore / 0.96 0. ') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10208 ") Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10201 TsH26 Plantari pentru gard viu 111• arbuşti foioşi pe un rând.executarea farfuriilor sau muşuroaielor cu primul udat.57 I 0.68 ore 0.0541 0.. - CO~ ) I DENUMIRERESURSA -----._--_. • plantatul puieţilor şi primul udat.36 I 10 1 10 1 Puieţi arbuşti foioase fără balot ..0 OL32 S 889 Apa industriala in cisterne pt.0541 1 1.răşinoase balot pamint . .49 11.88 m 1 kg I 1.075 Pînză sac din fire de clnepă de 0..49 1 1.r ) 120101029005651 Lemn rot cons nec stej L=1m d1=min 9cm d2=max 18 S 4342 /20101029187681 127105038054491 141001162028061 102212072046171 117251273339251 Laturoaie din fag lungime 1-3m ci cal it unica Sirma moale zincata 0= 4.128 0.5 m şi legarea cu sfoară • .87 0. 111• arbuşti foioşi pe doua rânduri.99 1 I----~ ! ..03 1 1 1. 1)1 .1 1 0.76 1 3. e1 • arbuşti coniferi pe un singur rând.07 11. Manoperă 9310060019900/ .86/1. transportul lor la locul de plantare şi repartizatul pe lungimea şanţului.*) 1 Puieţi arbuşti rasinoase balot pamint .! 8.861 6.22/1.confecţionarea şi baterea ţăruşilor de ancorare.03 11.3 1 0.7 mlanme Manoperă ! m2! I 0.lucrari drumuri-terasam.68 8.76 CANTITĂŢI COD [ DENUMIRERESURSA -----------------~~ Materiale U.53 0.5 1 0.04/ ore 1.03 1 1 1 1 buc 1 1 buc 11.06 0.564 0. . • fasonatul şi mocirlitul..M A1 iliC1 -- D1 -- 1 m3 10.~-----------'----'---'----'-----'---'------j 1 Puieţi arbori răşinoase şi foioase balot pamint .buxus pe două rânduri.*) Puieţi arbuşti .

__ . Cuprinde: varianta A 1 şi 81. evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru.M J E1 I ~ j Taieri de corectie 4100116202806 I Puieţi arbuşti ._.56 ore 0.296 /11. _.M. U1 .lucrari drumuri-terasam..În forme a esenţelor cu frunze persistente. . cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apa. • lntindere~' sforii..128 /10 . • netezirea taierilor cu cosorul. 80 81 . pentru varianta C 1.20 m.puieţi de arbori pănă la 7 m lnălfime. .COD [ . forme 1 ore 10. .M A1 T 81 I Apa industriala in cisterne ptfucrarlcrumm-terasarn. Manoperă Tunderea 1 m3 10.. 1 0.28 1 0. TOTAL *) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202 TsH27 Udarea plantatiilor A 1 .56 buc /7.cu galeata. .47 0. • taierea ramurilor cu foarfeca sau ferăstrăul in vederea formării coroanei.gard viu cu inălţimea până la 1.8514.99 Al 81 Cl 01 gardurilor vii.20 m.udatul propriu-zis cu furtunul. Se masoara la metru cub de apa folosită.27 TOTAL ore 0._ DENU_:~E RESURSA Materiale U.~.05 I ore 1 0. I Cuprinde: .transportul apei cu galeata.răşinoase balot pamint . chenare. borduri.desfăşurarea. Cuprinde: . chenare de buxus. • taierea lastarilor slab dezvoltaţi şi scurtarea Iăstarilor ramasi: • strângerea Iăstarilor tăiaţi şi indepartarea lor până la marginea zonei de lucru. 81 . _. 1-trandafiri. .03 0.28 0. **) Apa industriala in cisteme pl. --_. Pentru udatul cu cistema se calculeaza separat transportul.puieţi de arbori peste 7 m inălţime._--]~~ CfI __ U.borduri. Manoperă 7129020012800 I Peisagist-floricultor I m3 0. COD __ .56 ~ coo] 4100116202806 9310060019900 Muncitor necalificat DENUMIRE RESURSA Materiale CANT U.gard viu cu Înălţimea peste 1.85 4. DENUMIRE RESURSA Manoperă 9310060019900 7129020012800 I Muncitor necalificat Peisagist-floricullor TOTAL ore ore ore 1 0 09 .991 0.cu furtunul.27 . Se măsoară la bucata.

02 1 0.*) kg 0.. \ 83 82 .prin prăfuire.33: TsH3" Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii.) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10205 .66\ Sirma moale obisnuita 0= 1. _--- DENUMIRE ESURSĂ R Materiale ]. Cuprinde: • mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatarea şi umplerea aparatului.08 2. .03 0. 81 .59 3.98 Plantarea florilor si planteior perene A1 .05 0. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă tunsă. repartizarea lor.') 27105038031.05 ore 2. _executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală.peste 15 cm inălţime in teren. . D1 . C1 . Se măsoară la 100 bUCăţiarbori. Se măsoară la 100 bUCăţiflori plantate.198 ~415907304285 Azotat amoniu ingras.plantarea.0610. .98 TsH30 1.28i ore 2.8 1._--tu-"1J UM CANTITĂŢI e1 [01 __ co~'-. executata manual A1 .tunderea cu foarfeca sau cu maşina pe cele 3 fete.45 \ 1. .strângerea materialului tăiat şi evacuarea lui la marginea zonei de lucru.M I I I CI I~ Manoperă I vi LEJJ 7129020012800 Peisagist-floricultor -------------TOTAL I ore I 0.săparea gropilor pentru plantare.98 1.transportul ghivecelor sau culiilor cu flori În interiorul zonei de lucru.99 terasam.\ .___ I DENUMIRE RESURSA U.udarea.06 ore 0.141 0. buc \ .14 0. .săparea in jurul plantei pentru formarea balotului.gran.vicanit 33 azot in \ \ \ saci pol .-_.1 m3 10.plantarea.85 39. .umplerea jardinierelor cu amestec de pământ. udarea şi acoperirea cu pământ.--I-----__.53 3. -înfăşurarea balotului cu hârtie groasă şi legarea cu sârmă.prin stropire. 9310060019900\ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL . Cuprinde: În variantele A1 şi 81 .08 32.85 kg 1 ..D31 0.\ . in varianta C1 se adaugă: .06 4100116202806\ Apa industriala in cisteme pt.pregătirea ameslecului de pământ vegetal cu lnqrăşăminte chimice.lucrari drumuri.) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10206 \ ore \ 0. .in jardiniere şi vase decorative. . B1 .38 \ 071 \ 7.1 \2112307324962\ Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri Plante florare anuale şi bienale ".săparea gropilor pentru plantare.până la 15 m Înalţime În teren.25 S 942 Manoperă buc kg m 104 104 104 \ 19. gr=18 1=7 L=1-1.transportul in interiorul zonei de lucru.scoaterea răsaduriior din ghivece sau culii.97 3. . În varianta 01: ..plante perene cu balot În teren.5 OL32 S 889 2010102906997 Laturoaie rasin.\ 104 Plante flora re perene .\ 14..051 0.0351 0. ~ COD I .

01710.M Al / ore /16.017 I I DENUMIRE RESURSA Materiale __ _r~I I m2 1 kg 1 m3 1 kg ŢJ---c. .04 TOTAL ------------------------------------- 14111122044541 Mozaic din marmura alba saci g= 7.cu imbrăcăminte din mastic din marmura alba de 7-10 mm in strat de 5 crn. aşezarea dalelor. El. inclusiv cilindrarea lor.Oxl0.Al-G1.93 18.01710. de pietriş de 10 cm grosime. aplicarea nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie.A 1-G1.107 0.07 0.951 0.251 0. Cuprinde: . G2.01710.07 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf --COD 1 ore 10. aştemerea unui strat de 5 cm grosime din piatră sparta de 7-15 mm sau din mozaic granulat de 7-10 mm din marmura aibă.Al. 7129020012800 9310060019900 I Pavator Muncitor necalificat TOTAL Utilaje I are ore ore I 0.251 0.1011 1 - 10. transportul cu roaba a materialelor in interiorul zonei de lucru. . 26611264224061 Dala din beton pentru drumuri 50x50x 8 S 6657 02211072044351 Seminte de plante-graminee 12661122800208 perene (pm) I 1.0 mm S 1667 I kg 1 m31 1 - 1 - I 1 - 1 1 1 - 186.33 1' 0.A 1-Gl.Omm 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0. inierbarea sau bituminarea rosturilor. Se masoara la metru patrat.07 0.0-7.dale de beton 50x50x8 cm cu rosturi bituminate.93/18.07912.02 Placa belon pt pavaje dim.08 0. 1 0.M A1 Î COD 81 DENUMIRE RESURSA Materiale U.sediment 8-15mm S 667 Manoperă 1 m3IO.102/ 1 m31 - - - Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii Al 81 el 01 .015 1.cu .Fl.04 ore 16.101 12. Fl . drumuri tip D 40/50 11421202200525 /26531021008801 I I - I 1 - Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.0-7.33 0. verificarea imbracaminţilor la şablon şi rectifica rea profilului. Gl.01710. F2 . urmata de unui slral de 4 cm grosime din argila compactată.01 .10710. din piatra de 8-16 mm in strat de 5 crn: 1 1 10. 1 .102 14._---DENUMIRE RESURSA Manoperă CANT U.08 0. de nisip de 10 cm grosime. .1 m2 1. Bl.0571 1 m3 1 - El .----]~ COD 7129020012800 / Peisagist-floricultor . el.101 1 - - 1 1 1 1 TsH32 114214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 114211022000681 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 114211022017011 Piatra sparta pt drumuri r. G2 .cu .9514. aşternerea slratului de balast.Dale beton 50x50x8 cm cu rosturi inierbate.08 0. F2.13 1 1 1 - 10.cu .0 mm S 1667 Filer de calcar saci S 539 0.02 1 - 1 1. . nisip sau pietriş şi compactarea lor.015 1 1 23203226001891 Bitum pt.NTITATI F1 -jF2-I~1-I-G2 .25 0.cu imbracaminte din placi prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi inierbate. 400x400x 55 marimea 5 S 1137 S 754 005 0 005 kg 1 .33 0.071 0.0791 \' 84 85 .cu imbracaminte din dale prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi bituminate.cu imbracaminte imbrăcăminte imbrăcăminte imbrăcaminte de balast de 10 cm grosime. Gl .

1.drenuri . .aşezarea În straturi a materialelor drenants.017 0.-_. A1 J--81} Pavator Muncitor necalif TOTAL Utilaje 14211022000821 Pietris ciurui! nes palat de riu 7-30 mm S 1667 ore 0.86 :. .46 ore 1..drum cai ferate 150300mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri ~. COD .21810.9 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt..drenuri . 87 ' 86 .fara talpa cep si buza 200x1000 S 816 114211022004461 Bolovani de riu pt.0-7.._. transportul ei de la sursa şi udatul corespunzator unui consum mediu de 0.drenuri . COD I DENUMIRE RESURSA Materiale '~l-fili CANTI ~.drenuri principale principale secundare secundare in teren permeabil.0181 1 1) Se va preciza grosimea dalelor in articolul de deviz prin variantele de preţ corespunzator grosimilor adoptate.0 1010 S 1667 Manoperă 1 m3 10.85 Cuprinde: .evacuarea pamântuui rezultat din sapatura până la marginea zonei de lucru. 1 2.. . .udarea straturilor.lucrari drumuri-terasam.98 64 0. 126611228043211 Tub bets. .21 2.94 0.01 1 0. in teren permeabil.montarea tubului colector.1571 71290900106001 9310060019900 Drenor canalist Muncitor necalificat TOTAL I 52 are 1 0.Săparea şanţului. TsH33 Drenuri A1 B1 C1 01 ._----- -U.86 0. .M CANTITAŢI - __ o DEN UMIRE RESURSA -7129020012800/ 9310060019900 I -Manoperă F1 I F2 I G1 I G2 0. ~~M .-_ -J.0841 I ~?2400040041~omp~~~~utocu 1 m3 1 0.0851 0. in teren impermeabil.baterea cu maiul.12BI rulouri pina la 12 It I ore I OO~.02 1 1 buc 1 1 1 m3 1 1 1 10. 1 ore..""'" .circ.2181 1 m3 10.015 mc apa pe mp de imbracaminte. NOTA: in norme nu sunt cuprinse: apa pentru compactars.transportul cu roaba al materialelor drenante În interiorul zonei de lucru. -. În teren impermeabil. Se masoara la metru de dren \ \. .12510. 1 kg 10..

1 1. (. . 13% :ii Amenajarea pistelor de atletism A 1 . sistem 1: 15 cm. sistem J: . din turba uşor tăvălugita. lu fina şi 7% rnll.1 1. .stratul patru 1 de 2 de 3 de straturi. sistem B: . 25% pământ lutos şi 5% nisip.004- 0.stratul 1 de 8 cm. .oe \ 0.003 \ 0.stratul 4 de 8 cm din 70% zgură roşie fină. 88 89 . din piatră spartă. \ din patru straturi. . . 4 cm din turbă.sistem A: . . 10 cm. sistem H: . din zgura roşie mazarata.stratul . D1 .71 0.stratul 2 de 6 cm din 80% zgura neagra fina şi 20% pământ tutos. din piatră spartă. . 30% pământ de frunze sărac cu hum~. din zgura neagra grosieră. G1 .02 \ o.slratul 3 de 8 cm..sediment 8- 9310060019900 7129020012800 \ Muncitor necalificat Pavator TOTAL ore \ \ ore ore 0. 25% pământ lutos şi 5% nisip. din zgura neagra qrosiera: .stratul 1 de 15 cm.12 \ \ 1. 20% pământ de frunze şi 20% pământ lutos. tratul 4 de 5 cm din 80% zgura roşie fină şi 20% pământ lutos şi 5% nisip.stratul 3 de 6 cm din 70% zgură roşie fina. din zgură roşie măzărată. din 5% zgura roşie fină dată prin ciur de 5 mm. C1 .stratul 1 de 15 cm. .stratul 2 de 10 cm.75 0. nompacatrea fundului patului. .stratul 2 de 6 cm.stratul 2 de 10 cm din zgură roşie grosieră. . din 50% zgură roşie fină.stratul .stratul 1 de 15 cm. din zgura roşie grosieră. 25% pământ lutos şi 5% nisip.stratul 2 de 8 cm sin zgură neagră grosieră. din piatră spartă. udarea şi cilindrarea lor În straturi succesive.0 mm S 1667 \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drumuri-terasam. din 70% zgura neagră fină. \ Zgură expasndată ptterenuri sport . din piatră spartă.stratul 1 de 12 cm.stratul 2 de 8 cm. zgura roşie mazarata. sistem G: .din .lIprlnde: Aparea şi nivelarea lerenului.stratul 2 de 8 cm.din patru straturi. _ stratul 3 de 8 cm din 70% zgură roşie fină. din turbă uşor tăvaluqită. H1 .din doua straturi.. e măsoară la metru pătrat CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ Materiale U. sistem E: .03 1.din trei straturi.din doua straturi.stratul 1 de 12 cm. 25% pământ lutos şi 5% nisip.stratul 1 de 12 cm.stratul 3 de 3 cm. Imlul 2 de 20 cm din zgura roşie qrosiera. zgura roşie qrosieră.02 \ 0. _ stratul 4 de 12 cm. sistem C: .89\ m3 - Piatra sparta pt drumuri r.M L I A1 C1 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0. E 1 .stratul 1 de 10 cm.. din zgura neagră qrosieră.Iuruirea şi sortarea materialelor drenante şi de suprastructură.din patru straturi. F1 .din trei straturi.IUllul 4 de 8 cm. ezarea straturilor drenante şi de suprastructura.11I\luI1 de 12 cm. 25% pământ lutos şi 5% nisip. 11. din 60% zgură roşie fină. din 70% zgură neagră fină. .19 de S648 \ kg \161. .O) 3710112611607\ 1421102201701 \ Zgura granulatadefurnal 15mm S667 Manopera \ m3 \ \ m3 \ \ m3 \ 0.stratul 3 de 8 cm. 15% pământ lutos şi 10% nisip. 25% pământ de frunze. B1 . din piatră spartă. corectarea finisajului. sistem D: .B \.din trei straturi.79 1. tratul 3 de 5 cm din zgură roşie mlÎzărata.din doua straturi.172\208.92 0. sistem F: .stratul 2 de 6 cm din zgură roşie mazărata: .0-7. prepararea amestecului şi transportul cu roaba al materialelor de suprastructură in interic Ion ei de lucru şi scoaterea În afara zonei de lucru a pământului rezultat din săpătură.

01210.M\~ 4 - 11 J1 A1 Zgura granulata de furnal S 648 Piatra sparta pt drumuri r.•) 1421102201701\ Piatra sparta pt drumuri r..sediment 8-15 mm S 667 Manoperă kg \ 44 m3 0.57 1....lucrari drumuri-terasarn.35 2.164 0.005 ~062240004004\ Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf \0034J I 0.04 10.029 25.88 2.sediment 8-15 mm S667 Manoperă 1 m3 10.37 1 1.05 0.M I -l \ 1129020012800 Pavator Utilaje \ TOTAL ore \ 0.36 0.127 0.134 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf ".338 0.161 m3 0. \ ore 14212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.8 0.04 1 0.37 3.27910.76 1.agricultura Zgură expasndată pUerenuri de sport .167 \ 0.') 90 m3 t kg 0.06 - 91 m3 0.0 mm S 1667 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.481 1.CANT COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ~MI COD DENUMIRE RESURSA U.lucrari drumuri-terasam.95 \ 1. -.110060019900\ Muncitor necalificat COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.0361 I NOTA: straturile sunt numerotate de la bază În sus. 145232172045521 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456\ Turba uscata si macinata pt.74 0.01 ore 1.06 1 0.8511.11 I CANT 129522400040041 Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf COD DENUMIRE RESURSA Materiale V.167 51.39 E1 \ .agricultura Zgura expasndată pt.52 2.0-7.' 11\ normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udat.52 1..134 9310060019900 I Muncitor necalificat 7129020012800 I Pavator TOTAL Utilaje are ore I ore ~~ 1 0.M 11 J1 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.01910.94 0.terenuri de sport .48119.38 ore 2.05 1 0. 1 " ') Se va preciza sortimentul conform listei de materiale nexplicitate 10231 kg m3! 0.31 2.316 .00451 1 m3 - 10. 4523217204552 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456 Turba uscata si macinata pt.

din zgura neagra grosieră. sistem 81: .5 cm. E1 .35 \ 0. din zgură neagra gosiera... NOTA: straturile sunt numerotate A 1 .-:-fu I rn3 \ 0. zgura roşie praf. . . Il măsoară la metru pătrat.din patru straturi.din trei straturi.stratul 1 de 6 em.din trei straturi.stratul 3 de 2 cm. . din zgura neagră grosieră.stratul 1 de 10 cm. 01 . sisitem H1: . din zgură neagră grosierâ.08 2952240004004\ Compactor la 12 tf auto cu rulouri pînă \ ore \ 0. . din 80% zgură roşie fină şi 20% argila. din pietriş. din zgura roşie mazarata . . din zgură roşie praf.stratul 1 de 15 em.stratul 3 de 0. transportul materialelor cu roaba În interiorul zonei de lucru. zgura roşie praf.terenuri Argila comuna pentru constructii Zgura granulata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt.stratul 3 de 0. .03 Bl 1: I Zgură expasndată de sport .din cinci straturi. . H1 . din zgură roşie grosieră.5 em..stratul 1 de 15 cm.49 ore 0.stratul 1 de 6 cm.5 cm.terenuri de sport .5 cm. prepararea amestecului de agregate.stratul 3 de 4 cm din 80% zgura neagra fină şi 20% argilă. 81 .stratul 3 de 0. lIdarea straturilor.din trei straturi.58 0.stratul 1 de 20 em.79 1.stratul 5 de 0.44 ore 0.008 140.stratul 2 de 6 cm. din zgură roşie grosieră.stratul 1 de 20 cm. Argila comuna pentru constructii I i •• 92 \' 93 . sistem G1: . IIlndrarea straturilor.luerari drumuri-terasam.stratul 3 de 3 cm. din 80% zgură roşie dina şi 20% argila. . din zgură neagra grosieră. . .*) 1420202205501 3710112611607 4100116202806 pt. C1 . din pietriş.stratul 4 de 1. . din 80% zgura neagră fina şi 20% argilă. sistem 01: .5 cm. din zgura roşie praf.03 7129020012800\ 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje \ 0. m3 1421102200068\ 1420202205501 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 . corectarea finisajelor.din trei straturi. din zgură neagra praf.022 \ '. F1 .stratul 2 de 4 cm.din trei straturi. din 80% zgură roşie fină şi 20% argilă. din zgura neagră qrosieră.stratul 2 de 3 cm. de la bază În sus.Amenajarea terenurilor pentru sport. Manoperă 0.stratul 4 de 0. G1 .: COD 1 Of NUMIRE RESURsA Materiale Zgura expasndată pt. m3 . zgură roşie praf. . COD 1 DENUMIRE RESURSA Materiale . din zgura IIprinde: parea terenului. .stratul 2 de 3 cm. .005 kg m3 \ 0.131 \ m3 10.stratul 2 de 2 em.5 cm.stratul 1 de 10 cm. .din patru straturi. -stratul 2 de 20 cm. zgura neagra praf. . din zgură neagră praf.*) =:B m3 .stratul 2 de 14 cm.5 cm.stratul 4 de 0.. din 80% zgura roşie fină şi 20% argilă. IIlvelarea sapăturii.022\ 0. sistem A 1: . . sistem E1: .stratul 2 de 5 cm din 80% zgură roşie şi 20% argilă. şezarea straturilor de materiale drenante şi materiale de suprastructură. sistem F1: .5 cm. 1. sistem C1: . din 80% zgură neagră fină şi 20% argilă.slratul3 de 0. din zgură roşie fină.stratul 3 de 0.5 cm.59 ore \ 0. .

19 0. CANT U.11 /124010010700 1310060019900 I Dulgher Muncitor necalificat TOTAL I orE ore = 29522400040041 Compactor auto Cu rulouri pînă la 12 It NOTA: În norme nu se cuprinde transportul apei de la sursa la locul udat.24x 40 S 2111 U. • executarea fundaţiei din belon de ciment sau beton asfaltic. Cuprinde: ..7 m lăţime Nisip sortat nesoalat de râu lacuri 0. balast sau pietriş şi cilindrarea lor.M 1--- ~C 1421202200757 4100116202806 23201662010P8 Combustibil DENUMIRE RESURSA Materiale .00xO. de 10 cm grosime. .03 H~. ştemerea slratului de nisip.lucrari drumuriterasam.21 0. . Se masoara la bucata. e măsoară la metru patrat.93 m3 0.0 mm S 1667 Manoperă ke m: m: ore 7129020012800/ 9310060019900 Pavator Muncitor necalificat ore / ore TOTAL ore Util~ I 0.M F1 k9/105. m74145887934 1'25127333925 1421202200525 Plnză sac din fire de cinepă de 0.. 111.min 18cm S 4342 \ cu roaba În Cuprinde: • saparea.COD 3710112611607/ 4100116202806 DENUMIRE RESURSA Zgura granolata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt.406 Dulap fag tiv ci C gr::50mm L::2.. *) Se va preciza sortimenlul conform lislei de materiale nexplicitate 10231 Terenuri de sport din mixturi cauciucate TsH36A A1Amenajarea gropi lor pentru sarituri un slrat aşezate pe o fundaţie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm.91 1.77 '/1. Manoperă U. • transportul materialelor in interiorul zonei de lucru.60 rn.săparea gropilor de 6. nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie.50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 Nisip concasare granulatie maxima 7. .aşezate pe fundaţie de beton astaltic de 8 cm aşternut pe o suprafaţă compactată de t u pietriş. turni de' 5 cm nisip.: COD DENUMIRE RESURSA Cuie cu cap plat tip c 2. .41 2.confecţionarea şi montarea pragului de băIaie inclusiv transportul materialelor interiorul zonei de lucru. lichid uşor tip 4 S 54 94 95 . • prepararea mixturii cauciucate.00x3.485 m3 m3 kg 0.64 0. __J~U-~:[A1I ~__ kg m3! kg 0.1 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.umplerea gropilor cu nisip pe 58 cm. • aşternerea la dreptar a mixturii cauciucate peste fundaţia din beton de ciment sau asfalt. ----"-COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2010102900888 2010102917685 2874145886954 Lemn rot cons rur coj fag L::1m d subt. .03 1.fasonarea şi prinderea scândurilor.0-7.173 0. Îmbracarea cu pânză de sac şi prinderea lor. grosime..

43 \ 155. .A d=14211=6.94 m\ 2. \2010102914164 \ Grinda stejar cu 4 fete gr=12/12-15/25 \ rn3 \ 0.069 \ 0.594 \ L=5-6." \2651122100402 \ Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 \ 2. corespunzator unui consum mediu de 0.A SIc152x60LT35 SIc127x40LT35 S S I 0.075 16. xocutarea cutii/or de fixare in sol.stâlpi din metal.8 7.2320322600189 Bitum pl.Msoara la bucata. D1 .A \2722103110624\ Teavaconstf 404/1 CL.5/0LT 45 S 530/1 \ m3 \ 0. COD DENUMIRE RESURSA Materiale kg 30.piloti de ste.110/120 S 8788 Manoperă ---- m3 0. pentru rugbi.stâlpi din metal.09 1.porţi din lemn.164 0. la teren volei. nnfec\ionarea şi montarea fierariei.25 5. A 110x 1. porti si stalpi la terenurile de sport .0001 kg kg m3 m3 kg 0.895 uprlnde: IKmlec\ionarealemnariei.81 7. 96 97 .36:! \1421102200082\ Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 \ rrt3 \ 0.327 \ 1.07.287 \ 0.534 \ \ kg \ \2710602000092 \ Otel beton profil neted 08 37 0= 8 mm S438/1 \2010102900931 \ Lemn rot.015 m3 apa pe m2 de imbracaminte.38E m 2722103303776 Teava sudata constr cmh 114 x4/0L 321 S 7657 . TsH38 m \ 2.tip SAC.s. drumuri tip O 401 50 S 754 1421102202030 Criblura dublu concasata 16-25 mm S 667 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.g=50/50-100/100 1=1-1.2~ \ 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.447 ore ore ore ore 7129020012800 Pavator 7129040010110 Asfaltator 7123010010200 Betonist 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 0.114 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1. la teren volei. la teren volei.06S \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam.43 \ 155. xocuiarea gropilor şi fixarea În sol.M A1 2010102918809 Rigle fag neaburite ci B tiv. transportul ei de la sursa şi udatul.33 6.363 \ 0.069 \ 0.15 ore 29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf 2952270004037 Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 I NOTA: in norme nu sunt cuprinse.0-7.8m S 3416 \ m3 \ \ 0.porţi de fotbal.CANT COD I DENUMIRE RESURSA U. C1 .3 "(22103215357 \ Teava const t. 2430116103529\ Vopsea gri interior v.\ 7.stâlpi din lemn fara scaun.pt.nec.12 0.44! m\ \ \2722103303738 \ Teava sudata constr cmh 102 x4/0L 321 S 7657 \2722103111446\ Teavaconstf 404/1 CL.381 0.821-1 ntr 90-80 \ ~ \"001 0931 \ 06" kg 0.287 \ O.00m S 8689 \ m3 \ 0. F1 . apa pentru compactat. Ia teren de tenis.stâlpi din melal cu scaun. la leren de baschet.987 kg 2.163 \ \.7 . E1 .363 \ 0. A 1 .stâlpi din metal fara scaun.05 1 0.83 4. B1 .0:: Confectionarea si montarea de panouri. G1 . .Omm S 1667 \ kg \ 155.0 mm S 1667 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 2320322600074 Bitum cu adaos de cauc.

02 l.OOm S 8689 L=5- I m3 l' .M A1 MateriID!l \ kg \ 79.2.693 1 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat ore \0.6/0L 7657 32 1 S 321 S kg kg 2.6/0L 7657 127221033030631 Teava sudata constr cmh 51 x2.07 1.M ste'.03 0.725 0.2.2 99 98 . e măsoară la bucata.569 I 0.08 11.40.77 2.05 \ ore 0.A 120101029141641 Grinda stejar cu 4 fele gr=12/12-15/25 6.07 35.'~4.129 lerasam.3341 0.75 5.. 4.7251 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.16 1.magma/ice pt.3 0.5/0L T 35 S 530/1 12722103110624 Teava const f Sic 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm.anroc.307\3.0-7.7151311.~-.drum.- U.9x3.0 mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 12710602000092\ Otel beton profil neted OB 37 D= 8 mm S 438/1 I 0. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 30 crn._-.22 U. 1\1.s.35 3.52 7.154 1.124115.B1 5.129 stancarie ornamentala I 0.DENUMIRE ESURSA R ---·-1·----- CANTITi\.mJi8s ore 0.158 • ~şezarea lor pe poziţii. • manipulatul in interiorul zonei de lucru prin purtare directă.I 1 m3 1 0.---------------ffiC DENUMIRE ESURSA R .M-.96 13.43 1I~1020013300 Zugrav vopsitor IIJ4010010700 Dulgher Manoperă ore ore ore ore TOTAL ore ore m3010010200 Betonist IJ14240021BOO LăcătuŞ mecanic Muncilor necalificat \10060019900 COD DENUMIRE ESURSA R Materiale = E1 14211022000821 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 m31 0.lucrari drumuri1 m3 0. rotpt~1otide Bm S 3416 ore ore ore ore ore 2.7421 1 1 M . F1 I U._.34 29. uprinde: dislocarea rocilor.06 1.11 1.821-1 ntr 90-80 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 2722103303659 Teava sudata conslr cmh 88. 2430116103529 Vopsea gri interior v. A 125x 2..2 1.E1 COD ~OO~[--:~:U~~: RESURSA Manoperă Ilem.851 kg 1 0. --.33 0.542 1 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.pereur Manoperă kg 177.2 1411122201335 \ Piatra bruta sortata r.- .569 I ~D J \.147 I 0.287 - 0.74 13.12 49.01 1.06 16.59 1 9. I 0. • spargerea manuală În bucăţi ornamentale. . m mi 1 : 1 27221032097741 Teava const f.01 5.37 4.14 7141020013300 Zugrav vopsitor 7124010010700 Dulgher 7123010010200 Betonist 7214240021800 Lăcătuş mecanic 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL 0.43 2.851311.51 9.

_transportul apei cu auto de la sursă la lucrare.-.68 9.transportul prin purtatul direct În interiorul zonei de lucru şi aşezarea bucafilor de stânca. _pregătirea bruta a suprafeţei taluzului. aştemerea materialului textil neţesut insa fixarea sa pe taluz cu ţăruşi confecţionaţi din crengi de foioase.0-7. COD--rDENUMIRE RESURSA f--I--~ Materiale CANT U. executata cu blocurile A 1 . 81 .---- 7129020012800 I Peisagist-floricultor _--.--_.8 4.solidarizate cu mortar de ciment. Se masoara la metru cub de blocuri grupate.I 4. folosind: A1 .pereur Manoperă 7123010010200 8etonist 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor 7122050013400 Zidar-rosar tencuitor TOTAL ore ore ore ore ore . -.. nivelare.42 7129100011000 Fascinar 7134030012200 Izolator hidrofug 9310060019900 Muncitor necalificat 7112020030100 Specialist ._--_.29 Protejarea si inierbarea taluzelor cu incline de 2:3. .COD ~'. aşterner vegetal În prima variantă şi a îngrăşământului mineral În cea de-a doua Stancarie ornamentala din blocuri grupate..magmaticept._.32 81 1..vicanit 33 azot in saci pol Manoperă 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaos uri M 30 saci S 1500 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0. DENUMIRE RESURSA CANT U. I COD [ -.---. Se cuprinde: _pregătirea patului germinativ.99 TOTAL 3410540005603 i~e • 100 \ .M 1--1 -.pentru varianta "81" se cuprinde şi prepaparea mortarului şi executarea zidărle: de piatră.solidarizate fara mortar I 81 .Materiale M 181 kg m3 kg 19.anroc.drum.149 2178 2178 2010102900773 \ Lemn rot cons coj fag L=1m d1=min 9cm d2::max 18 S 4342 1711217329871 Material textil netesut fillr insam netezon lat 2 2m 4100116202818 Apa pentru mortare şi betoane S 790 2415907304285 Azotat amoniu ingras.23 ore 0.8 0.-----DENUMIRE RESURSA ---_. . în vederea protecţiei. cu NETEZON netesut inierbat). Cuprinde: .05 0. sp Se masoara la metru patrat de taluz protejat. expuse la eroziune.. .07 0.0 mm S 1667 1411122201335 Piatra bruta sortata r. ._-_.TOTAL A1 ore 0.ingraşământ mineral..sol vegetal.94 3..I 6.-------_.-.alagerea materialului stâncos corespunzator._----_.gran.94 2.M f-- Nu se cuprinde: _transportul cu auto a pământului vegetal.

T. Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabili operaţiilor tehnologice şi În funcţie de capacităţile de exploatare instalaţiile de excavare. .1. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4. 3. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la normelor din capitol 2. Consurnurile specifice din normele de deviz ale aces: fost stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice precum şi de instalaţiile de excavare . INFORMATIILE PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN M.PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: .1.MATPIO. AVÂND AGREMENT TEHNIC .~VALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR INTOCMIREA DEVIZULUJ DE CONStRUCŢIE .D CATALOG • PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII actualizate trimestrial q TRANSPORT CAPITOLUL Ts I ŞI DEPOZITARE MECANIZATĂ Generalităţi AVANTAJE • CUNOA$TERE: 1. precum şi pentru operaţii auxiliare ca descărcarea mecanizată În depozite şi ripa rea benzilor transpor1 2.~::4~.FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL . '~~~.2.1. 766/1997 ŞI LEGEA 1011995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCŢII DIN CATALOG DE - ~INFORMAŢlILE SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRObUCĂTORI MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMiENTE TEHNICE. Pentru fracţiuni de lungimi peste kilometri Întregi roti. CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) sun \ '\' \ 103 '.MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE .1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pents şi haldarea (depozitarea) mecanizată a materialului excavat cu excavare cu rotor şi cupe.L-P.FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MA1'ERiALELE ŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE . 4. 4. • . Conţinutul capitolului 1. Conţinutul normelor 3.G. Operaţiile de transport pe benzi s-au determinat pe 1 şi km de bandă.l.RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZtn:E DE H.CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ q AVANTAJE • CUNOA/TERE: • MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPOIlT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ. la zeci de metri.MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ .

2801-3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singcu rotor. 2 -1401-1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de doua instalaţi 1-1601-1800 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singui xcavare cu rotor.2201-2400 moora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o singu' cu rator.: axcavare cu ralor. 1 -1401-1600 mc/oră lncarcarea benzilor se efectuează de către o singur xcavare cu rator. DENUMIRE RESURSA Utilaje Iransport (instalalie) cu bandă 1400 mm/1km U.1201-1400 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singur xcavare cu rotor.2001-2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o singL excavare cu rator. cu instalati.2401-2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singL cu rotor. M1 .089! 0.M I A I D i-------/: COD 2952160007203 2952160007203!lransport IIlm/1km (instalalie) cu bandă 1400 ! ore! 0.---.M 1- CANT E1F A1. 131. Se măsoară la 100 mc şi km.3001-3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o sin~ excavare cu ralor. ll1 .801 c 1000 mc/ora C -1001-1200 mcJOra D .801-1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura t) rotor. 104 105 ~~~.600-800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura in lIurotor.Transportul materialului excavat. .-.109! 0.075 . K1 . J1 . F2 -1601-1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instala! G1 -1801-2000 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de Către o singt. 11.1201-1400 mc/0ra E -1401-1600 mc/Ora F .---------COD DENUMIRE RESURSA Utilaje U.1801-2000 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaH1 . 1 -1001-1200 mc/oră lneărcarea benzilor se efectueaza de catre o singur.14/ 0. Transportul materialului excavat.600-800 mc/ora B . transport cu benzi de 1600 mm latime ---------------_. L 1 . cu instalatia de transport cu benzi de 1400 mm latime A . xcavare cu rator.2601-2800 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o sing excavare cu rator. G2 ..1601-1800 mc/ora Cuprinde: Încarcarea benzilor de catre o singura instalaţie de excavare cu rotor Se masoara la 100 metri cubi şi km.

--------- COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ---:------_J J U. 11.054) 0.--.049 ---I U.2600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singura inslalaţie de excavare cu rotor.2801 . K1 . E2 ·1401 ·1600 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de două instalaţii de excavare s F1 -1601 -1800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de excavare cu rotor. 106 107 .M Il A1 I I f U "'/ 1Transportul materialului excavat.• __ . J1 ·2401 .089/0.1800 mcrora Incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare c G1 -1801 . 01 -1201 ·1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie de excavare cu rotor..075/0.M .2000 mc/ora lncărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare ( H1 . E1 ·1401 ·1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de catre o singura instalaţle ce sxcavare cu rotor.2001 . G2 ·1801 .Utilaje I - - U.2800 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.2200 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de călre o singura inslalaţie de excavare cu rolor.042~39 t 0.2201 . F1 11 2952160007204/ Transport (instalaţie) cu bandă 1600 -------------- / ore) 0._-----. L1 . 81 . F2 -1601 .066/0075 --.052) 0.2400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.~--I COD Transport (instalalie) cu bandă 1600 ore /0-14/0-109/0.2601 .3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor..1000 mc'ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de xcavare cu rolor.06) 0.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de căfre o singura instalaţie de excavare cu rotor. C1 . cu instalatia de transport cu benzi de 1800 mm latime 2952160007204 J -------------------~ENUMIRE RESURSA --:-.800 rnooră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singura inslalaţie de El: rolor.067) 0.3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalata de excavare cu rotor.1001 . N1 ·3301 ·3600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. 3001 . 801 .036 A1 ·600 .1200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură lnstalaţie de excavare cu rolor.--_ . M1 .045 0.M I ------- DENUMIRE RESURSA Utilaje 1 J1 I I _1 M1 2952160007204 Transport (ins/alalie) cu banda 1600 __ 1 ore l 0. CU Se masoara la 100 mcşi km.-------'.058) 0.

3301 .2601 . _-----]_.2401 .3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rolor.2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.2800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rator. 1 -1401-1600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de xcavare cu rotor.anSP~~jin~~alalieL~~~~J_~~10.1I rolor. 11.M /~~~LO~/~91 M fI1 ·600 . cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm latime T5 --------------'-Utilaje Transport (instalaţie) cu bandă 1800 1-- DENUMIRE ESURsA R =t. K1 . J1 . M1 . 2 -1401-1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu re 1 -1601 .m U.. 1 ·1001 -1200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de xcavare cu rator.08 t39S216000720sl1!.Utilaje r:t. 01 .---.-. P1 ·4001 ·4400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţia de 01 -1201 COD --- DENUMIRE RESURSA ---- CANTITATI --r-~ I li H1 I 11 I K1 29521~OE~~~5J!~~.1601 .2400 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. G1 -1801 . U.O Transportul materialului excavat. G2 -1801 ·2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două inslalaţii de excavare cu H1 ·2001 .2200 mcloră incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor._ __ 1 ore ~054/ 0.!1... -1400 rnc/ora lncarcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de oxcavare cu rotor.3601 ·4000 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.07S/ -I··=h_.~~~~_n~~~~ă ..0451 0.2201 .049/ 0. -------Utilaje E2 F1 F2 Gl G2 ---~--~~~--~ O OS8/ O 067/ 0.3000 mei oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. 1 0039 042 -. F2 .3001 . L 1 .. CO~_ DENUMIRE ESURsA R Utila. --C1 I 01 0.032 29521600072051 Transport (instalaţie) cu banda 1800 ~eJE.. _.07~.2801 .0361 I I I I I I 108 109 .800 rnc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavs CANTlTAŢI 1..OS2/ 0.M M'CANT I I N' 0.1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.-~~~--J----29S2160~E720S/ [COD- DEN-UM-'R-E:::- U.3600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor. 1800 111 ·801 -1000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de uxcavare cu rotor.1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de sxcavare cu rotor.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.M.~ . N1 ..

'--' ~ '- Sistem inJorlllatic pentru elaborarea ofertelor penn programarea. R1 . GOD~tAJMIRE-""""RSA. _____ •.--_ . se pot efectua transferuri = (selecţii de devize. S1 ~5201 .jlogii oi. Windows NT 4. ----RE RESURSA Itilaje U. cu consumuri de re~se proprii ce se constituie În baze de date normative proprii \JI Intre ullhzatOfll care f~osesc sistemul DELTA-2aaa. precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme n aplicaţia DELT~2000 este unicat în ţară din punct de vedere al bazei de codificării resUflelor. urmărirea şi decontarea lucrărilor executa.1. 110 . de obiec~.0. inclusiv fonnu!arele tip document pentru pr ofertele pot fi il\cmite prin apclarea la indicatoarele de norme de deviz edI 1992-1996 şi 1'll<)_2001i În continuare de COCc. Orga~izare şi Cibernetică În Construcţii -.care este realizată în concordanţă cu prevederile Uni" Amintim că COct este singura societate t.]------_.'~ in urma contractelor abilittttă ufieiat ~fl editczc.onformitate cu prevedcd!e cuprinsei lJrg~n\" nr.J COD --_.M - ----_.~_L?!~] 0.4801 .--.~ialjzl~zeaceste norltit.5600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. finanţate·de stat sau din alte sursa Consultanţă. Windows 98.._-CANTITĂŢI DENU U.06 CANTITAŢI U. Sistemul DELTA 200t)necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculaIBM-PENTIUM 200 MHţ 32 Mb RAM. Utilaje t~ _ I I 2952160~no~._----.).. • stabili te prin negociere di rtqă.5". care sunt elaborare irnpş cercetări şi proitctarede specialitate.64 Mb RAM şi Monitor 15"). I U. Preţul de bază pentru Siatemul informatic DELTA 2000 este de 700 $.02910.---1 R1 I 81 I I CANT Utilaje 2952160(~7206J Transport (instalaţie) cu bandă 2000 Imi __ n I --- I Societatea noastră asigUl\princontract instalarea. fără TVA.- E2 G2 2952160007206 LTransport (ins ..o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul exportli: Sistemul DELTA lOOO~e programele elaborate În limbajul Visual Basic (versiunea E gestionate cu SQL Server 7.------ JOO o _.COD Transpo_~(ins~a~~li~t~~b~~~a. L1 Pe lângă indicatoarele 1"norme amintite mai sus.--.M CANTITĂŢI ~ _ --------- M1 P1 01 ~~~3.i\iile Jlublke pentru servicii. aplicaţia permite ca utilizatorii 5<~-Ş: propr}i.089 '-0075/0.036 1. Urmărirea şi decontarea lucrărilor de mO~taj.0261 0.4800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.:: Se masoara la 100 metri cubi şi km._----.0321 0.. more pentru utilizatori cu Windo"'\9S. 01 ·4401 . menţionăm că indicatoare!e elaborate În sunt indicatoare<lenorme de deviz editia 1981-1982 revizuire şi completate lE materiale şi t~hll.066 ----.M ----J-. ~ pe care le-a avut cu ':lClnd. precs metodologice" qe aplicare a acesteia.XCllvuro OU rolor.5200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instelaţie de excavare cu rotor. preţurile pot deveni n~ciabile.. indiferent de Slltsa de finanţare. s --_. HDD-IGR FDD 3. DILnf'l ~ ~~l~~ I ~!(\))([)\{ ~-.M 1-1 I ---._.--·1-------------COD . '. care: răspunde cerin~lor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-r ofertelor econnlllice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) la licitaţii confonn legislaţiei actuale privind achiziliile publice.. cu respectarea condiţiilor contractuale şi c aplicaţia permu. permite progrllllarea.----- ___ DENU \1IRE RESURSA H1 . dOll etc. 6012001 prjvi~~a(hi1.14] 0.'onwr.•• _. __ 0. CD-ROM.?oo.1091 0.CO~--"DENU I -. instruirea şi asistenţa tehnică la sediu. proiectare şi lucrări 29521600072061 Transport (in. "IIlarte de tip utilitar. Sistemul UE!T\ lOflleste realizat În r.. irra (recomandăm: PENTIUM Ii(K6-2) la 300 MHz.025 ----··-.0 sau Windows 2000.~6O'00720~LŢ!~~p_ort_Qns~~~~~l?~~andă2000 1 ore 10. În func!i~demărimea societăţilor comerciale (număr de personal.COCC a proiectat curentă sistemul informatic DELTA 2000. l contravaloarea diverselor se~icii: Pentru firmele care a~cumpărat de la COCC versiunea anterioară DELTA. DENUMIRE RESURSA . De asemenea.U\ipoate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM.-. editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de i•• extrabugetare.

F1 -1601 ·1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singurăinstalaţie de excavare cu rotor.600 .4000 mc/orăincarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor.2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.\. N1 . L1 ·2801 ·3000 mc/oră incărcarea benzilor se etectaeaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. H1 ·2001 .067 .0~~J~~~~1~0451 DENUMIRERESURSA U.2401 ·2600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. COD ____ ~ENUM~~~~~~~~~---Utilaje . 11·2201 .089 L~ COD DENUMIRE RESURSA U.800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rolor. B1 ·801 ·1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor: C1 -1001 -1200 rncroră incărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.-------- Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ oreJ_o.M--E~-- A1 81 .029 \ \' 113 .ME~[îiJ CANTITAi Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ ore \ 0.1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. ţ~1_4401 _4800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instala\ie c Transportul materialului excavat. 01 .07510. Se măsoară in 100 metri cubi şi km.benzfor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu ralor.1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.M _ ~TAT H1 '\ 11 0 2952160007207 Transport (instalalie) cu bandă 2250 \ ore 0. M1 .M COD ~E~ J----\---'M1 -N1 J cmm. __ .2400 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator.2601 • 2800 mc/oră tncărcarea.~o. G2 -1801 ..2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor. E2 -1401 ~ 1600mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor. \~ U. R1_4801 _5200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c A1 . G1 ·1801 .~10._--. K1 . E1 -1401 ..111 _ 4001 _4400 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie d" xcavare cu rator.3601 .1601 • 1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.0321 0. 1 _5201 _5600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c oxcavare cu rotor. D1 -1201 .3600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rator. " CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSA u. F2 . C1 --- Utilaje 2952160007207 \ Transport (instalalie) cu bandă~250 __ ~~~~ ~ 0. 01 .3001 . cu instalatia transport cu benzi de 2250 m latime de I)xcavarecu rator.3301.058\ 0.3300 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator. J1 . I oxcavare cu rator.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor.

U._.077 0. ______.180 cp Autolaborator ptrnăsur. . 02 .07510.13710..0541 ore ore Iare Iare 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 2922140006742 2952210003554 3410540004804 Macara pe şenile 20.1601 -1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de doua instalaţii de excavare cu rotor.801 . _.172 0.101 ore ore ore 0.066 1sl06 Depunerea materialului excavat. 4400 mc/h 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 2922140006742 Macara pe şenile 20.1-61t fără Iractor 10.1001 .6\1 rara tractor 1 ore 10. 4400 mc/h Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara ve şenile 20.5t I 0.052 0. 01.10110.9 It Buldozer pe şenile 81-180 cp Autolaboratorpt..08 0.059 0.17610.14 0.excav 1 ore 10.29. F2 .601 .excav.062 0.1.51 lucrări de 1 ore 10.1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor.07510.la cablu 2.05410._----- 1"--C-OD--.04710.600 cu rotor.-----r---COD 1----.800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de Către o singură inslalaţie de excavare cu rotor.125 0.196 0.047 0.măsur.1400 moora incărcarea benzi/or se efectuează de doua inslalaţii de excavare cu rotor.109 0.i---2952270002816 3410440005605 2922140006742 DENUMIRERESUR~=~.09810. max.9\1 -_]~~I ~ifG' ore ore ore 0.10910.NTlTATI COD DENUMIRE RES~J~:l~_1J Utilaje I 81 Bl \.113 0.1401 .0781 0. Gl -1601 -1800 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singura insta/aţie de excavare cu rotor.023/0.101 10.058 0._.801 .09 10..excav.075 0.1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efectuează de Către o singură insla/aţie de excavare cu rotor.054 0.075 129522400040091 Ruloucompactorvibrator3. 2952210003554 3410540004804 moora Incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură insla/aţie de excavare B1 . Se măsoară În 100 metri cubi.137 0.078 0.11610.. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 mc/h Al .29.1001 -1200 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de excavare cu rotor..08710.1410.092 0.12910.054 0. E2 -1201 .021 295227000281611nSlala\ie de haldat mal ..075 0.1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rolor.1961 0.067 0._-------_ ._-----_. 129522400040091 Rulou compaclor vibrator 3.06210.-_ Utilaje lnstalaţie de haldat mal . G2 .075 1 ore 10.0810.068 0.102 0.12510.0821 COD DENUMIRE RESURSA F2 Utilaje 29522700028161 Inslala\ie de haldal mat max.09 0.088 0.06610.086 0.071 ---- . _.09510.M R1 CANT ==---cC----·C.10310. C1 .1401 .29.089 1 ore 10.068 0.042 0.06110.0661 0.la lucrări de cablu 2. max. El -1201 -1400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură insla/aţie de excavare cu rotor.048 0.400 .125 ' 0.0710.._ ._---- DENUMIRE RESURSA .066 0.el D2 I 01 Utilaje 2952160007207/ Transport (insta/aţie) cu bandă 2250 / ore /0.06 114 115 . Fl .1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor.9 It Buldozer pe şenile 81. C2 . 4400 mc/h .

81 .800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator. 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp 3410540004804 Autolaborator pt. C1 -1001-1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.053 0.2801 . L1 . K1 . ~.061 G1 . F1 .masena lucrari de cablu 2.1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor.2600 mcrora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor.2001 .3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. M1 .M TsI07 Depunerea materialului excavat.3301 . G1 .---------.2401 .2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator.600 .1401 .1401 -1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de excavare cu rator.. CANT U. J1 .3001 .2000 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.3600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de excavare cu rotor..1601 -1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de excavare cu rator.2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator.1400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor._------- G2 ore 0. E1. 116 117 .048 ore 0. F2 .5t 2952240004009 Rulou compactor vibrator 3. H1 .2601 .801 -1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor..COD DENUMIRE RESURSA .058 0. Se măsoară in 100 metri cubi.6tf fară tractor . E2 ._------------_. N 1 . G2 .1601 -1800 rnc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator.1801 .042 0.1. D1 -1201 .3300 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instatalie de excavare cu rolor. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 mc/h A1 .1801 .2201 .066 ore 0. 11.2800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de excavare cu rator.2400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor..

5t ~ri de Iare Iare 10.5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Instala\ie de haldat mat.05410.la lucrări de cablu 2.082 0.05 0.032 0.058 0.043 2952240004009 3410440005605 are I 0.025 0.109 0..1. A1 r~:I I B1 CANTITAŢI C1 .0771 \ 119 118 .04810.0321 10.07 0.91f Rulou compactor vibrator 3.025 0.03710.07 0.COD DENUMIRE RESURSA Utilaje CANTITAŢI U.047 2922140006742\ 0.061 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t 1 ore 10.0281 _ . excav.0330.29. max. 1 0.045 I D1 I E1 ~1 J1 K1 .M E2.10310.5! Buldozer pe şenile 81-180 cp Inslalaţie de haida! mal.151°.03 10.11610.la lucrări de cablu 2.06610.08410.-COD Utilaje.. 6500 mc/h Macara pe şenile 20. _.03510. 1 0.29.048 0..9 It 12952240004009 Rulou compactor vibrator 3.045 0..1.0381 00351 0. .101 10..05410.035\ 0.0610.03710.9 tf Rulou compactor vibrator 3.măsur. max.036 0.0971 0.101 0.075 \ 29221400067421 Macara pe şenile 20.1.09 10.\0.024 0.039 Autolaborator pt.. 1 F1 I F2 I G1 I G2 3410540004804 2952210003554 2952270002817 2922140006742 Autolaborator pt.9 tf Rulou compactor vibrator 3.1511 1 ore 0.. D )ENUMIRE RESURSA U.066 2952240004009 29522100035541 Buldozer pe şenile 81-180 cp 12952270002817 Inslalaţie de haldal mat.04810.061 0. 6500 mc/h Macara pe şenile 20.028 129522100035541 Buldozer pe şenile 81.. .29.03810.101 10.5t J~J Iare 10..0421 - 0.61t fără tractor \ U.2791°.61t fă ra Iraclor I 125 098 08 068 059 are 10. 1 0.1771°.04 \0037.M H1 I CANTITAŢI 11 IJ1 I K1 1 L1 ------34105400048041 Autolab cablu 2.046/°.0431 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t ~ COD ]-.0661 0.180 cp 0. COD 2952270002817 --CP DENUMIRE RESURSA Instalaţie de haldat mal. max.1181 I ore I 0..masur. excav.04210. 1 ore 0.. 6500 mc/h 0.042 ~ L1 0.0531 0. . .029 0. max.042 0... 34105400048041 ----------~---.129 0.068/°.29.• COD 1 ore 10.065 0. 1 0.14 0. ..078) 0.044\ ore 0. excav.M.0471 DENUMIRE RESURSA Utilaje 134104400056051 Tractor pe pneuri U-6S0 (65 cp) cu remorcă de 3 t --_ _--_ __ _ -_ .053 1 ore 10.06 ore 1°.-----------------------------DENUMIRE RESURSA U..052\ / ore 0.1.07810.Q3 0.089 0.M 11 -1ore 0.măsur.la lucrari de cablu 2.0541 0..2181°.05410.10710.052 0.024 CANT --------------_.038 0.1331°._ .049 H1 ore \0. .61t fără tractor Iare 10. excav.075 0.054 0.055 0. 6500 mc/h Macara pe şenile 20.131 0.067 0. - II_U~~_I~~J_ N1 ore ore ore ore ore ore 0.07 0.032 0.61f fără lractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 34105400048041 29522100035541 12952270002817 29221400067421 \ 2952240004009 Aulolaboralor pt.036 ore 10.048\0.0321 0:03 10.

129 0..1801 .rotor.101 10.15 0.! U.240 excavare . excavare cu 2200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de /1 . excav.0661 F • 160 . .800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de calre o singură instalalie de excavare Bl .12500 m .0671 10.1601 .mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de Către o singura instalaţie de .801 1000 moora lncărcarea benzi/ar se efectueaza de catre o singură insla/alie de excavare -cu rotor. max.rotor.2601 ·2800 excavare cu rotor.rotor.048 -_.rotor.0891 10.0781 0.600 cu rotor. 1 H • 2001 . mc/oră incărcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de 01 .0491 ti ~ 120 121 . max. excavare cu 1400 mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de catre o singura inslalalie de _~jl_.51 ptrnasur. Gt .279 0.04210.2201 excavare 1 1 J .la Iucrari de Iare ore ore ore c i Buldozer pe şenile 81.05810.08 0.116 0.5t 2952210003554 2922140006742 2952240004009 04400056051 --Lr-------CANT~TĂTI l A .0421 0.1800 mc/oră incarcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor. de ex".125' 134105400048041 2952210003554 2922140006742 2952240004009 Aulolaboralor cablu 2. excav. I ore' 10.125 0.ti. 1600m~o'" inc'"".07 0.~CANTIT. 1 ore 10.rotor..I~TJi~_I Iare 1 0.nsta/. excavare cu 3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de Nl ·3301 . excavare cu3000 mc/ora incărcarea benzi/ar se efectuează de catre o singură inslalalie de Ml . max.0661 0. 295227000281811nslalalie de haldal mat. excav.~ ou mIJr.M E2 I F1 I F2 I 1 Buldozer pe şenile 81· 180 cp Macara pe şenile 20.. . '40. .1.068 0. excavare cu 4000 mc/ora incărcarea benzilor se efecluează de catre o singură instalalie de 134104400056051 1 ore 10. .2400 mcora incarcarea benzi/ar se efecluează de călre o singura instalalie de cu rotor.61t tara tractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu K1 ..1410.05410.07510.07810.rotor excavare cu 1600 .12500 mc/h 134105400048041 Aulolaboralor cablu 2. excavare cu 1800 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaZă de Călre o singură instalaţie de F2 .10910.1011 0.3001 .0541 0.1.TSI08 Depunerea materialului excavat.082 El -1401 .la lucrări de Iare Iare ore ore ore 10.29.9 It Rulou compaclor vibrator 3.048 0.06 0.053 0.3601 .052 0.1201 .ea 1 1 oonzWarse efeCiueaza de dou.101 (} pt măsur.mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de către o singură insla/aţie de II·2801 • rotor.DENUMIRE RESURSĂ Utilaje - _.061 U. 1801cu rotor..0541 0.180 cp Macara pe şenile 20· 29.rotor. cu2600 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de către o singura instalalie de CANTITĂT COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 295227000281811nSlala\ie de haldat mat. excavare cu 3600 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de calre o singura insla/alie de COD 01 . el -1001 -1200 excavare cu rotor.218 0.133 0.1771 C 0. cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 mc/h COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 2952270002818/lnslalalie de haldaI mat..M H11~_ Se masoara in 100 melri cubi.098 0.61t fără tractor Tractor pe pneuri U·650 (65 cp) cu 0.2000 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de coca instalaţii de excavare cu rOlor. mc/oră incarcarea b~nzilor se efectueaZă de Către o singură inslalaţie de excavare ·2000 G2 .9 It Rulou compaclor vibralor 3..rotor.E2.

:.la lucrari de cablu 2.--- ~---EE~ UM '.03 0.ore 10.5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20.M DENUMIRE RESURSĂ \ Utilaje Ml N1 1.077 0.29.028 0.03 0.022 2952500005614 TsI09 3410440005605 2952210003554 I COD I 34105400 04804 Autolaboralor 29522100 03554 29221400 )6742 29522400 )4009 34104400 05605 Se masoara la 100 m patraţi.026 0.044 J1 0.transportoare B1 .0321 0.05 11 0.6tf fără tractor Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t """'" ""'sA ~~'-_ '-F5-~JANT .tip Ks . _" _--~ .024 ~ remlXlll Traclor pe şenile 150cpCU ~_l:re Traclor pe pneuri U-650(65cp)curemOrcăe 3 t d Buldozer pe şenile 81-180 cp --~-----.0351 0.- AŢI 1 D~ -el Autolaborator ptmasu r.032 0._-_. cu utilaj combinat depozite .1600-3600 de A 1 .033 0.1. excav.108 0.măsur.037 0.1200 mc/ora e1 -1201 .032 0.029 0.097 0.0281 Riparea benzilor de transport.036 0. Inslalaţie de haldal mat..04 K1 0.029 0.834 -". -[~=- CANTITĂŢI U..065 0.~--'I" COD 3410540004804 2952210003554 2922140006742 2952240004009 134104400056051 COD 29522700 02818 CANTITĂŢI DENUMIRE RE 5URSĂ U. -- Descarcarea sau incarcarea.132 --.:~----------ore ore t.022 0.800 .032 0.1400 mc/ora 01 -1401 -1600 rnc/oră Se măsoară la 100 metri cubi. A1 -'61 0.1000 mc/ora B1 -1001 .0371 0.1.M H1 ore ore ore ore 0. 12500 mc/h pt.800-1600 mdh _--------. conditii medii de in amenajare a vetreide vehiculare a utilajelor conducatoare' categoriatransportoarelor 01 A 1 . Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20.409 0302 0.0.29.302lli. \ 122 123 . ~l CA .1.la lucrari de cablu 2.409 1.600 mm 1800 .06 0..025 0.036 COD DENUMIREESURSA R -------------29521600072081 Utilaj de incarcat ____ --.042 0.09 0.066 Rulou compactor vibralor 3.037 L1 0.6tf fără traclor T raclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 0.07510.51 0.Q7 0.:~-=--:.035 0.2250 mm.400 .035 0.9 tf ore ore ore Rulou compactor vibrator 3.027 0.038 Tsl10 1.048 0.p_ro_d.024 0.025 0.045 0.084 0.03 10. max.9 tf ."'--_ .transportoare ore ore ore '.

. injectarea cu presiune a suspensiei de ciment pentru formarea bulbului de scelment la tirantul ancorat În teren. 1. ciment. Capitolul mai cuprinde norme de deviz pentru lucrări de consolidare şi etanşare a terenurilor În adâncime. . . folosite În diferite combinaţii şi Proporţii.2. injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajelor pentru tiranţi de ancora re.1. Conţinutul capitolului 1. completate cu lucrările: . sodă calcinată. Stabilizarea terasamentelor cu var bulgări În amestec cu cenuşă de termocentrală şi pământul degradat din corpul terasamentului. din PVC cu diametrul maxim 75 mm. se aplică pentru lucrări cu volume ale unui obiectiv. . la forajele ce se . Înlocuirea În şliţuri a materialului degradat. acestea combinând două sau mai multe componente. Variantele de norme care prevăd stabilizarea terasamentelor În amplasament. hidroizolarea platformei căii ferate cu şape din pământ şi ciment sau asfalt turnat de 3 cm grosime Între cele două straturi din nisip de 10 cm grosime. 2. Normele cuprinse În acest capitol se referă la lucrări de stabilizare şi consolidare a terasamentelor căilor ferate şi drumurilor. sau tubat cu diametrul până la 150 mm În terenuri din categoria 1 la categoria a 4-a.drenuri protejate cu NETESIN ca filtru invers. 2. realizate prin: . sau tuburi PVC cu manşetă.confecţionarea tecii de protecţie a tirantului. acetat de etil. tensionarea definitivă În trepte. Prepararea suspensiilor se corelează obligatoriu cu viteza de injectare pentru ca omogenitatea lor să se menţină În permanenţă În limitele prescrise. injectarea suspensiilor În foraje sub presiune.obturator gonflabil pentru efectuarea injectării suspensiilor de consolidare În foraje. prin amestecare manuală sau mecanică cu terasamentul degradat.foraj rotativ netubat cu circulatie directă de noroi bentonitic.3. din ciment. decaparea platformei terasamentului degradat. experimentate anterior şi omologate. . În scopul eliminării acesteia şi evitarea acumulării ulterioare prin măsuri de etanşeizare. . - protejarea taluzelor şi platformelor cu material text il neţesut tip NETESIN. Acest lucru se realizează prin interpunerea În circuitul malaxor de preparare . a unui agitator tampon. silicaţi. având diametrul Între 90 şi 130 mm În terenuri de categoria 1 la categoria a l-a.CAPITOLUL Ts J CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR Generalităţi 1. diametrul SBP şi poziţia ancorajului. . contra ravinărilor. prin: stabilizare cu var bulgări şi cenuşă de termocentrală. ca lungime.pompă de injectare. a tirantului şi blocarea sa cu ancorajul con-inel tip INCERC. funcţie de scopul urmărit. supuse degradării prin excesul de apă acumulat În corpul terasamentelor sale. Prepararea suspensiilor ce se injectează se poate face după diverse reţete. precum şi acolo unde este imposibil de realizat accesul utilajelor de construcţii la 124 125 . injectarea de protecţie a SBP cu suspensie de ciment În zona liberă a tirantului. precum şi ancorarea prin tiranţi a construcţii/or sau masivelor de teren ce pot aluneca.degajarea capului de foraj de la talpa forajului. normelor Condiţii tehnice din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea - - 2. bentonită. acetat de etil. crearea de pante corespunzătoare pentru evacuarea apelor pluviale şi Înlocuirea terasamentelor degradate cu pământ sau balast.montarea de tub uri PVC broşate Înglobate În masa suspensiei la foraje pentru consolidarea terenurilor. se aplică numai la căile ferate sau drumurile În circulaţie. execută cu tub antrenat. număr de toroane.spălarea cu apă a forajului Înaintea injectării suspensiei. 1.tensionarea de probă a tirantului pentru verificarea stabilităţii bulbului de scelment. var bulgări introdus În foraje efectuate mecanic În corpul terasamentului degradat. . acvafil şi apă. prepararea Suspensiilor injectabile. prin decapareşşi amestecare manuală. importanţa lucrării şi În special funcţie de natura roci lor ce se etanşează sau consolidează. . În interiorul tecii de polietilenă. silicat de sodiu.. cu un material uscat.mai mici de 1000 metri cubi.introducerea tirantului În foraj.confectionarea tirantilor de ancorare din fascicole SBP. bentonită. acvafil etc. conform detaliilor prevăzute Î~ proiectul de execuţie şi normativul tehnic. - extragerea tubajului de protecţie cu ajutorul unui extractor hidraulic.1. conţinând În diverse proporţii apă. sodă calcinată. supuse degradării prin acumulare excesivă de umiditate Înlăturată. .2.confecţionarea şi montarea ţevii metalice pentru injectarea tirantului.

acestea 'se vor reduce după evaluarea 101 3. forajul fiind prevăzut a se realiza tubat pentru terenuri necoezive-aluvionare şi netubat cu circulaţie directă de bentonită pentru rocile coezive fisurate. reţete cu dozaje pentru concent 3. 3.montarea şi demontarea instalaţiilor de forat. pentru stabilizarea terasamentelor În amplasament. având o putere instalată de 58 kw. 127 2. montarea şi demontarea instalatiei de tensiona SBP. 3.1. Stabilirea consumurilor specifice de rr ipoteza că materialele necesare rămân integral În oper Normele de consum cuprind materialele care pierderile netehnologice provenite din transporturi. Dispoziţia găurilor de injectare şi lungimea lor se va respecta prevederile din proiecte şi caietele de sarcini.5.normă fiind considerate.E. p.. .10.12.11.realizarea operaţiei propriu-zise. Lucrările se execută la suprafaţa terenului. injectat suspensii. Variantele de norme care prevăd folosirea utilajelor de construcţii pe şenile sau pneuri.2. Consumurile specifice de materiale 3. . . 2.7. 2.curăţarea şi spălarea instalaţiilor folosite. Întrucât se dislocă uşor fiind îmbibat cu apă.amplasamentul lucrării. I 2. 2. nu sunt cuprinse În norme. au un nivel tehnic ridicat. adapta afară de lucrări premergătoare de testare a foraji.8. pentru confecţionarea elementelor respective. În caz de ivire urmând a fi evaluate şi tratate separat. 2.1. Pentru normele de la Ts J 06 la Ts J 24. La stabilirea consumurilor specifice de mar vedere următoarele operaţiuni cu caracter general car: norme: _ transportul manual al materialelor de la punctul mijlocul de transport până la locul de punere În _ deplasarea utilajelor de construcţii de la un fors aceluiaşi amplasament.1. Conţinutul normelor 3.1. prin Încercări de probă efectuate În faza de studiu ale terenului făcute Înainte de elaborarea P. o adaptare continuă la condiţ variabile chiar pe suprafeţe reduse de teren. injectat şi tensionat. cuprinzând formaţiile de lucru strict necesare ca alcătuire pentru a efectua toate operaţiile necesare fiecărei faze.3. constructor. injectării propriu-zise. proiectant. Normele pentru etanşarea şi consolidarea terenului precum şi cele pentru realizarea ancoraţelor cu tiranţi confecţionaţi din SBP şi ancoraţi În roca omogenă'printr-un bulb de scelment format prin injectarea unei soluţii din lapte de ciment. 2.6.2. .verificarea parametrilor calitativi impuşi de nor. Determinarea soluţiei eficientă şi aptă a fi injectată În foraje. Consumurile specifice de manoperă. \ \ .2.4. Tăria pământului s-a considerat de categoria a III-a (teren tare}. Deteriorările accidentale ale instalaţiei de forat. Normele În care se specifică materiale CI urma testărilor. . tăria rocilor considerată la Întocmirea normelor. dar numai In. . ma precum şi pierderile tehnologice rezultate prin tăierea I etc. Normele de consum pentru articolul T suspensiilor pentru injectare" se pot corecta prin sepărţilor componente În baza reţelei elaborate În urme: geologice. 2. Presiunile de injectare trebuie respectate conform prescripţiilor date În proiecte şi caietele de sarcini.14.sensul reducerii valorii totale . Lucrările de injecţii pentru consolidare = de tiranţi ancoraţi. 2.1. execuţie În vigoare.3. 2. este conformă cu clasificarea rocilor şi incadrarea lor pe categorii de tărie elaborată de Comitetul de Stat al geologiei şi cuprins În indicatorul de Norme de Deviz II. 2. 3. 126 . iar pentru operaţia de politură din cuprinsul normelor de mai sus. acţionată electric. acestea. Această situaţie' se va stabili la colaborare pe răspunderea comună: beneficiar.15.13.9. se vor aplica numai În cazul liniilor CFneelectrificate sau la cele electrificate la care se asigură scoaterea de sub tensiune electrică a acesteia În timpul realizării lucrărilor. Tăria pământuriior din corpul terasamentelor degradate ce se consolidează În cadrul articolelor de la Ts J 01 până la Ts J 05 este considerat categoria a II-a (teren mijlociu) pentru săpate. Pe toată durata execuţiei injecţiilor este obligatorie agitarea continuă a suspensiei de injectat. sunt alcătuite pe faze de lucru distincte.amenajarea uşoară a terenului pe care se ampla: construcţii. se va face după determinarea condiţiilor geologice real existente. . Prepararea suspensiilor pentru injectare şi pentru forare se face la locul de punere În operă. 2. Lucrările de fora]e pentru injectarea suspensiilor de etanşare sau consolidare a rocilor coezive fisurate puternic sau a celor' necoezivealuvionare.1.realizarea lucrărilor În condiţii normale de ampl temperatură şi lumină. la lumina zilei şi la temperaturi mai mari de +5 C. sunt prevăzute a se realiza cu ornaşină de foraj rotativ pe şenile tip FAN 35. 2.

9. Pentru lucrările de foraje şi injecţii ce se execută În subteran. Consumurile specifice de ore utilaj 3.3. normele de timp se înmulţesc cu coeficientul K2=1 . 15. Pentru articolul Ts J 04 măsurătoarea se face la metru pătrat platformă -hidrcizolată. ' 4.1.5. Ts J 2 măsurătoarea se face la metru linear efectiv realizat.3. 4. 3. Ts J 19.2.15. 3. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4.4. Ts J 20. normele de timp pentru săpa re se Înmulţesc cu un coeficient K1 =1. aşa cum se fixează materialul text il neţesut pe corpul terasamentului. 4. 4. 3.8.05 pentru unghiuri de 6 . Pentru articolul Ts J 05 măsurătoarea se face la metru pătrat terasament efectiv protejat contra ravinărilor cu material textil neţesut tip NETESIN.2.2. Ts J 22. În cazul executării lucrărilor de foraj şi injecţii. măsurătoarea se face la metru linear de foraj efectiv realizat. cu utilaje amplasate pe apă.25 pentru foraje orizontale sau ascendente. Unitătile de măsură În care se face măsurătoarea lucrărilor executate sunt indicate la fiecare articol de normă de de\(jz. 3. K6=1 . Normele sunt stabilite pentru foraje şi injecţii a căror poziţie este verticală. Înclinată sau verticală. Ts J 16. Pentru articolele Ts J 06 . K4=1.4.10 pentru unghiuri de 26 . Ts J 17. J 24. cu următorii coeficienţi: K3=1 . Consumurile specifice de ore utilaj cuprind duratele de funcţionare efectivă pentru executarea unei unităţi de lucrare În care sunt prevăzute şi duratele pentru mutarea utilajelor de la un foraj la altul pe acelaşi amplasament (În cadrul aceluiaşi obiect).6. dar forajul este posibil: normele de timp corespunzătoare traversă'rii intervalelor respective. \ 129 128 .3.Ts J 10. măsurătoarea se face metru cub de suspensie efectiv preparată şi injectată. 4.25 . 4.2. Pentru articolele Ts J 13. Pentru articolele Ts J 01.7. măsurat pe suprafaţa orizontală. adâncimea de stabilizare medie stabilită prin sondaje se va aplica la sU8rafaţa platformei terasamentului degradat.2. măsurătoarea se face la bucată foraj sau tirant. Pentru intervalele găurii de sondă În care au loc pierderi de circulatie (noroi sau apă) şi nu se obtine circulatie la zi.6. T5 23.3.2. gata etiche! rs şi pregătit pentru introducerea În foraj.5.1. 4. Consumul de aer comprimat pentru pompa HANY se va evalua separat În situaţia În care aceasta nu se poate Înlocui cu o electropompă de Înaltă presiune pentru injectat suspensii În foraje.2. K5=1. 4. 3. Pentru forajele proiectate Înclinat (peste 5 ) normele de timp S9 majorează În funcţie de valoarea unghiului de Înclinare faţă de verticală. se majorează cu un coeficient K7=1.40 . Ts J 02 şi Ts J) 03 măsurătoarea lucrărilor se face la metru cub de terasament efectiv stabili~at. Ts J 15.28. 3. Articolul Ts J 17 se măsoară la kg tirant de ancorare confectiors din SBP pe şantier conform proiectului şi normativului tehnic. Pentru articolele Ts J 14. Pentru articolele Ts J 11 şi Ts J 12.3.3. măsurată la nivelul la care se realizează şapa de hidroizolare. Ts J 18. cu parametrii tehnicoeconomici corespunzători. 4. 15 pentru unghiuri de 41 .2.89 .

Se măsoară la metru cub de terasament inlocuit.-- . acolo unde se impune. cenuşa) cu roaba pe distanţa medie de 50 m de la locul de descărcare din auto la obiect şi până la locul de punere in operă. " Demontarea şi remontarea suprastructurii Cf.54 7. Nu se cuprinde: " Săparea pământului necesar umpluturii şi aducerea lui lângă lucrare în raza de 50 m. mecanic sau manual şi îndepărtarea lui.'_-"---' TsJ02A Consolidarea terasamentelor. Se cuprinde: _Saparea manuală a pământului degradat ce se înlocuieşte in şliţuri transversale platformei căii ferate.f. Compactarea pamântului cu maiul de mână in straturi uniforme. descarcarea şi transportul cu auto al excedentului de pământ degradat.24 cu: 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat A1 . __ . după săparea şliţurilor. " Transportul cu roaba pe distanţa medie de 50 m a pământului recondiţionat de la locul de amestecare până la locul de aşternere in terasament.02 ore 3. .4162. iar volumele terasamentelor degradate sunt mai mari de 1000 mc. _.4 kg 205 205 . " Transportul cu roaba pe dinstanţa de 50 m a pământului degradat in depozitul intermediar in vederea evacuării. "Împrăştierea manuală a pământului bun in şliţuri.. . " Sporuri pentru lucrări ce se execută în închideri sau sub circulaţie. A2 .Amestecarea pământului degradat cu stabilizatorii până la omogenizare. cu amestecare manuală.22 ore 3. " Politura suprafeţei platformei. NOTA: Domeniul de aplicare al normei TSJ011a terasamentele la care au acces utilajele pentru terasamente. . acolo unde se impune. ciment.Demontarea şi remontarea suprastructurii căii ferate şi a prismei de balast.M .descărcare al pământului de la groapa de imprumut la obiect.56 7. Utilaje 2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp Mai mecanic de 150-200 k~ cu motor termic 6 cp (4 2952270004021 kwL . in vederea amestecării cu pământul degradat. " Transportul pământului bun ce inlocuieşte pe cel degradat cu roaba pe distanţa de 50 m.Aruncarea cu lopata (amestecarea manuală) a materialelor stabilizatoare. \ 131 130 . Cuprinde: .02 \ 0. măsurat in Săpătură. A11A2 265210 21006961 Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 371011 2611437 Cenusa de termocentrala betoane (cet isalnita) S 8819 1 kg 162. buldozer sau autogreder.LI o -_IL. " Transportul cu incărcare. . ..Saparea pamântului degradat. mecanic sau manual cu roaba. " Polilura suprafaţei platformei decapate. acesta urmând a fi evaluat separat. cu maiul mecanic. im straturi uniforme de 20 cm grosime. Nu cuprinde: Încărcarea. "Compactarea pământului recondiţionat În straturi de 20 cm. in straturi uniforme de 20 cm grosime. ce ramâne dupa stabilizare şi care trebuie evacuat. Se masoara la metru cub de terasament stabilizal. 1 COD I DENUMIRE RESURsA Manoperă ---]::~bcANT \ TOTAL ore \ 0.Împraştierea pamântului recondiţionat pe platforma. in inchidere de linie c.TsJ01 Stabilizarea terasamentelor in amplasament. prin inlocuirea materialului din terasament in slituri.Sfărâma rea manuală a bulgărilor de var În procent de 30%. Transportul materialelor stabilizatoare (var..var bulgări şi cenuşa de termocentrelă. cu amestecare mecanica. in afara amplasamentului la o distanţă de până la 50 m În vederea amestecării cu materiale stabilizatoare.var bulgari şi cenuşa de termocentrala. c DD CANT DENUMIRE RESURSA Materiale U.

Evacuarea pământului degradat cu auto. .Spargerea bulgărilor de pământ.Împrăştierea cu lopata şi compactarea cu maiul. .Stabilizarea pământului loessoid prin amestecarea manuală cu apă. . in grosime de B cm din terasamentul CF..Transportul cu roaba al nisipului din stratul suport şi stratul de protecţie al şapei pe dist.---'----- 93100600199001 Muncitor necalificat 14214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 Manoperă 1 m31 1 ore 1 TOTAL ore 93100600199001 Muncitor necalificat Consolidarea terasamentelor. . cu: Hidroizolarea platformei caii ferate.Transportul cu roaba la 50 m a pământului degradat. B1 .Politura suprafaţei platformei după săpare.Împrăştierea. ~ 132 133 .. . . . .Decaparea pământului din platforma căii pe o grosime mai mare de 8 cm care se va el. inclusiv readucerea şi compactarea.Evacuarea eventualului excedent de pământ rezultat după executarea şapei.Amestecarea prin greblare a pământului cu cimentul. .17 TOTAL ore 6. Cuprinde: .Aruncarea cu lopata a cimentului peste pământul afânal. _ COD __ . . 50 m.Spălarea pământului degradat in vederea inlocuirii. transportul cu incărcare-descarcare a pământului loessoid pentru consolidare .Pământ stabilizat (Ioess) B1 .Transportulloessului preparat cu roaba pe 50 m. A1 .17 TsJ03 COD I I DENUMIRERESURSA Materiale ---·----·-·---------""~1--· -. diferită de a platformei căii. cu sapa din: A 1 ..M . . .balast Cuprinde: . in straturi uniforme de 20 cm grosime a loessului. .Aşternerea nisipului În straturi uniforme de 10 cm grosime ca strat suport al şapei şi ca protecţie al şapei. Nu se cuprinde: .--.Transportul cu roaba pe 50 n a cimentului.pământ şi ciment. -'""r U. realizarea pantelor de scurgere si umplutura de inlocuire.Afânarea prin săpare a pământului ce se stabilizeaza prin amestecare cu ciment pe o !.----J .Polilura manuală a platformei CF la nivelul la care se realizează stratul suport al şapei. compactarea manuală in straturi uniforme de 20 cm grosime a balastului. .. .asfalt turnat de 3 cm grosime. cu roaba pe 50 m.Compactarea cu maiul de mână a stratului de 8 cm din pământ amestecat cu ciment. . ~_ DENUMIRE RESURsA Manoperă r::: CANT 1 ore 16.dacă nu se poate lua din raza de 50 m a lucrării.Transportul balastului pentru inlocuire. Se masoara la metru pătrat de sapă de impermeabilizare a platformei. separat.Săparea.f. . . Se măsoară la metru cub terasament stabilizat.Transportul apei cu găleata pe distanţa de 50 m . . Bcm. Nu se cuprinde: .Aprovizionarea apei (transportul) de la sursă la obiect. intre două straturi de nisip de 10 cm grosime. in cazul in care sapa se impune a fi realiza altă cotă de nivel. prin decaparea platformei.Prepararea asfaltului in malaxor de asfalt manual. transportul astaltului de la malaxor lE aşternere pe distanţe de maxim 50 m şi aşternerea lui in strat de 3 cm grosime. in inchidere de linie c. . .

0 mm S1667 Bitum pt. .Curătarea suprafaţei taluzelor sau platformelor CF sau drum.241 0.2 COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.775/0.03 0..286 6. 81 . Cl .:-Fierar belonist Izolator hidrofug .motor dieselld -25 S 240 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 Manoperă 7129040010 110 Asfaltator 7112020030100 7129020012800 7111020030200 9310060019900 Specialist Pavator Miner Muncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore ore ore kg m3 m3 kg Al 81 21...177 0. Material lextil netesut NETESIN m /0. efectiv protejată cu Netesin.Prepararea laptelui de ciment cu malaxor de mortar şi introducerea lui În foraj.15 0.0164 0. Se masoara la metru linear de avantub pozat.02 0. masurarea şi taierea la dimensiune a fâşiilor şi întinderea pe suprafaţa terasamentului a Netesinului.21 TsJ05 Pozarea avantuburilor Protejarea terasamentelor.17 0.19 0.CANT scoabe pe melru pătrat. .Derularea sulului de pânză. drumuri tip D 25/40 S 754 Motorina pt. care se evaluează separat.775 / kg 0.Transportul materialului textil netesut şi a scoabelor de la magazia punctului de lucru la locul de punere În opera.platformele terasamentelor de CF şi drum. Nu se cuprinde: Executarea forajului pentru pozarea avantubului.Pozarea avantubului metalic D+114x4 mm cu lungimea de 1. .interiorul drenurilor ca filtru invers.~-~--- f.333 I kg 10.31 0.Evacuarea materialelor rezultate din curăţarea suprafeţei de terasament protejata cu Netesin.M 0.:OTALre o 17112173298831 2875276311528 Scoabe din oţel Manoperă -.03 0. ~ 2653102100880 1421102200068 1421202200525 2320322600177 2320156200949 2651122100402 Filer de calcar saci S 539 Pietris ciuruit nes palat de riu 7-16 mm S 1667 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0.177 0. .03 0. Nu se cuprinde: .04 0.~N~Ail : A1~ .06 2. montarea şi demontarea sprijinirilor de maluri şi umplutură drenantă la TSJ05C1.::.01 0. cu auto.Săparea. Cuprinde: Cuprinde: . .04 Utilaje Mala~or manual de asfalt pînă la 600 I 0.64 - ~ 0. cu doua 134 \ 135 . verticala sau Înclinată. contra ravlnărilor. de suprafaţa orizontală..__ ore / ore T:.42 1.77510.177 I ~2_~7000~~ I I I 001 0. cu panza netesuta NETESIN. pentru injectii si cimentarea lor TsJ06A pe: Al . .Prinderea (fixarea) fâşiilor de Netesin alăturate pe porţiunile de suprapunere de 10 cm.39 71230200111001 7134030012200 -------------.taluze.0-7.305 0. Se măsoară la metru pătrat.10 m.91 0.

008 I 0.72 0. faraj apă 180/13 mm Manoperă 0._ _~ mort~r 200 I acţionat electric 1 ore 1 0. pentru consolidari si etansari de terenuri.23 1.004 0.004 I 0.035 / kg 0.0061 8113020070100/ 7137010011500 Sandar Instalator electrician I 137 are ore I 0.00481 0.Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directa.001 1 0.001 1 0.alama rotunda 0= 5.categoria G1 .Pregatirea de pornire şi pomirea instalaţiei.004 I 0.dur(widia)bk15.012 \ buc 0.Manevra prajinilor de foraj În zona de lucru.012 buc 1 0.14 1.grupa 4. .0021 buc 0.009 0.41 0._EE~1'G: : buc \ 0. cu diametrul de 90-130 mm.Prepararea . I a II-a a III-a a IV-a a V-a a VI-a a VII-a 1 m I 0.0084 m31 0.53 0.0921 1 buc 1 0. netubat.008 I 0.0065 TsJ07 2952270003817J~a!axor I 0. .Cap carotier cu inse~ie Widia pt. .Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.001 0.004 1 kg 10.003 I 0.Executarea Nu cuprinde: .1841 1 I r 1 kg 1 0. imp. . la melrulinear de faraj.009 0. de: A 1 .001 1 0.071 / 0.105 0.categoria B 1 .0060.008 \ 0.Alimentarea Se masoara amen~arilor locale de mici proportii.categoria Cuprinde: .03 28625073073281 2862507344156 128625073441441 128625073441321 120025073441201 27221 07356446/ / 2875237309613 125133066197981 126811160021771 2411115904512/ / 2746133809639 124135473081641 Cap c~rotier tara inserţe pentru foraje Sapa In trepte armata Cu Wldla 0=114 S 328 Sa~ in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 Sapă În trepte armate cu Widia 0=92 S 328 Sapă in trepte armate cu Widia 0= 76 S 328 Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi talci duble 4" Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 .012 0.31 3. = Schimbarea sapel.004 I 0. şi stocaea În agitatarul tampon şi În habe a noroiului de faraj.01-24g/bc Oxigen tehnic gazos S 2031 Sirma trefil. Placuta met.106 I 0.5 mm CuZn37 S 390 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102 I~ 1 ore 0.003 1 0.categoria 01 . kg 14.COD_ ··-·---T------L____ Ciment portland P 40 saci S 388 Teavaconstf SIc114x40LT35 DENUMIRERESURSA Materiale I U.00241 0.008 I 0.012 I buc I 0.004 1 0.004 \ 0.categoria C1 .002 0.012 I buc I 0.categoria E1 .004 Materiale S404/1 CLA m m3 m Apa pentru mortare şi betoane S 790 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă COD I I _ DENUMIRE~Esu~s~ .Mf-I CANT .Jntreţinerea utilajului În funcţiune.j 2651122100024 2722103110246 4100116202818 2513306619798 . cu ap~industriala in timpul forajului cu circuit cu apa. de la poziţia verticala la cea orizontala.categoria F 1 .68 1 I \ 136 .03 ore 0.2761 12862507307330 1.002 Foraj rotativ cu circulatie directa.008 0.de 16.004 1 buc 81130200701001 Sondor TOTAL Ullla.

014 COD DENUMIRE RESURSA ~_[~~J--B~]-~Jji \ kg \ 0.28 1.84 1 C1 4.008 I M~~i~-2413547308164 \ Carbura de calciu tehnica (carbid) S 102 81130200701001 7137010011500 Sondor Instalator electrician TOTAL Utilaje I ore ore are / 7.003 0.012 0.016 0. _ Manevrarea tubajului şi a prajinilor de foraj in zona de lucru.024 0. 16.01 0. in teren de: TOTAL DENUMIRE RESURSA TsJ08 -- . Unitarea de măsură: metru linear de foraj.48 1. _Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.alama rotunda 0= 5. Nu se cuprinde: _ Prepararea şi stocarea În agitatorul tampon şi in habe a noroiului de foraj.006 0.113 CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURS ~ I . 1 0. .[~~--'-I COD CANTlTAŢI U.2481 kg 0. 1 0.012 \ 0. inclusiv tubarea.276 \ 0.39 /9.004 0.87 11.871 12.5 mm CuZn37 S 390 Cap carotier cu inserţie Widia pl.028 0.01 0.68 Foraj rotativ cu circulatie directa.008 0.368 \ buc \ 0.25 8. _Alimentarea cu apă industrială in timpul forajului cu circuit de apa.02 0.307 1 0. 138 139 . _ Executarea amenajarilor locale de mici proporţii.143 1 0.255 \.02 0.024 0.024 0. 1 0.004 \ 0.categoria C1 .23 13.478 11.87 2.categoria 01 .Extragerea tubaj ului. -Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directă.---.02 0.024 0.M A1 ore 0.007 0.----~-~~ U.----_.028 0.008 0.021 46 54 644 ----·t=e---CANTITAn-----kg 1 buc 1 24135473081641 Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 12862507307330 0.018 0. _ Manevrarea garniturii de foraj.028 0.gr buc buc buc buc buc buc buc m kg 0. _ Schimbarea coroanei circulare şi a şapei de foraj.012 1 0.024 Cuprinde: _ Pregătirea de pomire şi pornirea instalaţiei.21210.M E1 F1 G1 I 2862507307328 2862507344156 2862507344144 2862507344132 2862507344120 2722107356446 2875237309613 2513306619798 2681116002177 A 1 .dur{widia)bk15.015 0.09 1 D1 6.004 \ 0.02 0.028 0. _Întreţinerea utilajului in funcţiune.028 0.016 1 \ buc \ 0.004 0. cu tub de protectie cu O maxim=146 mm. foraj apă 180/13 mm Manoperă 1 m31 0.categoria I a II-a a III-a a IV-a Materiale Cap carotier fără inserţle pentru fa Sapă in trepte armată cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Sapa in trepte armate cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi fălci du Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm Placuta met._----Utilaje 29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionata electric 1 ore 1 0.092 \ 0.681 11.007 0.008 \ 0.01-24g/bc imp. antrenat de instalatia de foraj. introducerea şi extragerea.0132 0.016 \ 29522700036221 Maşina de forat pe şenile FAN 35 actionata electric 1 ore 11.024 0.86 1 B1 1.02 0.184 \ 0.53 \ 2862507344156 \ Sapă În trepte armată cu Widia D=114 S 328 \ 2862507344144 \ Sapă in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 I 0.36111.17710.categoria B 1 . 24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 203t 2746133809639 1 Sirma trefil.

la foraje pentru consolidarea sau etansarea terenurilor A 1 .galerii.dur(widia)bk15.( Lemn de foc de foioase tari L=1mlivrabil Benlonita macinata activata Ciment portland P 40 saci S 388 Codez 100 adeziv pentru lipi! PVC kg kg kg kg 14.4 S 6675/2 Garnituri cauciuc pres cu inserţii Piesa metal. 12722103111276/ 128752373096131 S / m / 0.006 I buc buc 0. in faraj.02011 0.004 0. inclusiv procurarea şi asarns tuburilor.69 4.008410.neagra nefil. _ Montarea dispozitivului -trepied la varianta A 1 şi introducerea broşei sau a pakerului În tubforajului pe timpul injec!ării.035/ 1 kg 0. 141 .37 1.m . .008 0.004 0.029 0.08 2722103304835 2413527345136 2521216700999 2513736601832 Teava inst.grupa 4. cu tuburi PVC cu manşetă.004 00081 0012 ~ 1 Tuburi inglobate in masa suspensiei.12 0.001 1 0.002 1 ------.012 1 buc 1 0002 1 0.2 1.c.374 I 0.( I 6.A SIc146x100LT35 I 0.tch 11-81 in dep S 2340 Apa pentru mortare şi betoane S 790 0.071 1 0.7391 1..M A1 B1 C1 D1 DENUMIRE RESURSA 2B625073441" Sap"ntre~ea"""I"".001 m kg 10.006 / / buc 1 0.5 mm CuZn37 S 390 Teavaconstf 404/1 CL.004810.003 1 0.005 / 0. _ Prepararea şi injectarea sub presiune a suspensiilor pentru consolidare sau etanşare. _ Introducerea şi testarea tubului broşa! sau tubului cu manşetă.puternic fisurate.01 1.Forajul găurii. Unitatea de măsură: metru linear de foraj echipat pentru injectare. 2746133809639 m31 0.016 1 Cap carotier cu insertle Widia pt.01-24g/bc Oxigen tehnic gaz os S 2031 Sirma trefil.18 5.006 0.009 0. _Acţionarea broşei sau a pakerului şi supravegherea _ Demontarea şi spălarea instalaţiilor pentru injectare.002410.exec.003 Nu se cuprinde: .---------[-1--CANl ~: m kg m kg 0.1421 0.1 o () dec.012 PVC sau tubul cu manşon.1 - .43 1. imp.005 0.004 0. kg kg m3 0.18 2875276311607 2811236310043 4100116202818 2052152958990 1422102205525 2651122100024 2416406110467 a conducI.injectii in camas.v.de 16. 140 t' . Widia""" S 328 Sapă in trepte armate cu W. B1 .002 0.necoezive.24 I 0.002 1 0.303 1.rigid tip m 50x 2.004 1 0.1061 0..idia 0=76 S 328 ~.012 0.·-··-r---[ COD CANTITĂŢI U.20( 3/4) OL 321 S 7656 Silica! de sodiu soluţie tip SD S 2902 Ţevi din p. 128625073441201 128625073073301 2722107356446 2862507307328 2513306619798 126811160021771 24111159045121 1 / buc 1 0.alama rotunda D= 5.de trecere etansa prin zid Stut pl.741 3.006 0.008 1 0.08 6.008 1 0.003 0.016 0.9 7.21 I 0. Cuprinde: _ Prepararea şi introducerea suspensiei de apă-ciment bentonită-silicat de sodiu. cu tuburi PVC broşate.001 1 0.I( O.153 4. ( 29522700036221 Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionată electric 1 ore / 0.87 2.004 / 0.01081 0.201 1 0.2 Cleşti pentru faraj cu lanţ şi fălci duble 4" Manoperă COD DENUMIRE_RESURSA Materiale -_-A!_I 7137010011500 8113020070100 1 Instalator electrician Sondor TOTAL Utilaje I orei ore ore 0.001 0. faraj apa 180/13 mm Tub carotier Cap carotier fara inserţie pentru faraje Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Placuta mel.004 1 0.

001 I A2 I 81 0.09 3.066 0.Supravegherea forajului pe timpul injectarii. Se măsoară la metru linear de foraj ce se injecteaza.Variaţia canntătlor de componenţi ai suspensiilor.Pregatirea şi punerea in funcţiune a ameslecălorului cu Înaltă lurbulenţ~ (AlT).-'-'.02 0.M A1 I COD 81 2513306619906\ DENUMIRE RESURSA Tub de oxigen pn 10 dn 6.~.06 1 0. bentonită şi silicat de sodiu in proporţie 18:10.'._=COD ___ DENUMIRE RESURSA I CANT U.Menţinerea manşetei de cauciuc umflate.23 ore ore ore 0. Cuprinde: .suspensie 5. COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24133373458511 2413527345136 Soda calcinata usoara cal. cu ajutorul apei pompate.1 1 ore 0.1. in forje Al A2 81 82 Cl .s. ' ---~_.063 0.I 101 603 l!i l!i \ 142 143 . .•. Se masoara la metru cub de suspensie pereparată pentru injectare.15 I ._--_.Asamblarea şi introducerea obturatorului in foraj. faţa de consumurile Inedii reprezentative prevăzute in norma.15 81130200701001 7214240021800 Sondor Lăcătuş mecanic TOT AL TOTAL Utilaje Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt. .~~I 71360200116001 8113020070100 Instalator sanitar Sondor 2952270003823 2952270003823 2952270003349 -- i CANT DENUMIRE RESURSA Manoperă U. .Al .Realizarea forajului.Curăturea şi spălarea instalaţiei şi a conductelor dupa folosire.5kw Amestecator de suspensie tip AC -2 Pompa pneumatica de injecţii tip HANNY ore ore 15. bentonita şi silicat de sodiu În proporţie 15:12. .Manipularea şi dozarea componentelor suspensiei in (AlT).M CANT m 10.13 ore 5. Nu se cuprinde: -Injectarea suspensiei. A 125x 5/0LT 35 S 530/1 buc buc kg m 0.063 0.5:1. 1 na2 ca3 minim 98%' Silicat de sodiu soluţie lip SD S 2902 U.I .Idem a agitatorului tampon şi cuplarea lui prin conducte sau furtune cu ameslecatorul.06 3. '--'-'-'-'-I"~~ . .01 I ore I ore 1 0.063 0.M 1-I Cuprinde: .Prepararea şi injectarea suspensiei.ciment şi silicat de sodiu În proporţie 35:1.silicat de sodiu şi acetat de etil in proporţie 4.ciment. . Nu se cuprinde: . Teava constf.ciment.09 3.15 3._- CANTlTAŢI Materiale 2875237:109613 2811237331381 2875276311607 2722103209839 Cleşti pentru foraj cu lant şi falci duble 4" Pakere pentru injecţii in subteran 11-81 Piesa metal.._-_.3 mm S 8540 Manoperă ------------'--1 U.03 0.. .de trecere etansa prin zid a conduct.t~ .. ..5:1.063 0. .001 1 kg kg 15. ' .din: TsJ10A Obturator gonflabil.02 TsJ11 Prepararea suspensiei pentru injectare in faraje. .. . .. .ciment şi silicat de sodiu in proporţie 50: 1.

! Ţeava inst.Montarea şi demontarea furtunelor de presiune.5kw ore 11.05 U.82 ore 10.suspensie 5. manomelre inregistratoare etc.74 TOTAL ore 15. . a presiunilor de injectare şi a timpilor de injectare. manometrelor cu dispozitivele de protecţie.835 157.08 - B21 L~~JTI'381_?-.035 20.neagra nefil. CANT CO~ DENUMIRE RESURSA U.Injectarea suspensiilor pe paşi tehnologici determinaţi de natura terenului..83 ore 3.M 82 C1 _____ .M A2 0.075 221.Utilaje 29522700038231 Amestecător de suspensie tip AC -2 I ore I 3. 2.Spălarea instalaţiei şi echipamentelor de injectare.-------.96 ore 3.863 1.Pregătirea instalaţiei şi punerea in funcţiune. Nu se cuprinde: -._B1 COD 2952270003823 DENUMIRE RESURSA Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pLsuspensie 5.05 13. cu pompa de injectie 1 ore Cuprinde: .32 [11/4) Ol 32 1 S 7656 Soda calcinata usoara cal.M A1 m3 kg kg 0.MI-.87 r- CANT I I 0.iale Ţeava inst.1 - S 790 m3 kg kg m 0.2 0._~!~ _ CANT I 2722103304~591 2513306619798 _! Materiale / ore /12.6 9.04 .03 0.9212.m .Proba de circulaţie a suspensiei in echipamentul de injectare din foraj..cantitatea de suspensii injectate care se prevede ca articol de deviz separat prin aplicarea normei TSJ 11. .83 145 144 .638 1 ore 18.6381.638 1. .7 81130200701001 1 ore \2. .01 2.92 2.~ el 771.5 - COD - 0.86311. 9 TOTAL Utilaje 29522700038231 2952270003823 Amestecator de suspensie tip AC -2 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.1 274. .03 - 1010 15.----_..12 1.04110.4 345.04 DENUMIRE RESURSA 1. .32(11/4) oi 32 1 S 7656 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă I mi m 0..82 - --~---.-_ __ _---.Remalaxarea şi menţinerea in stare de suspensie a amestecului in timpul injectârii.-----L u.m . .83 255 304.t n 12 ca3 minim 98% Silicat de sodiu soluţie tip SD S 2902 Acvafil pasta Md 97-78 Acvafil pasta Md 97-78 Apă pentru mortare şi betoan Bentonita macinata activala Ciment portland P 40 saci S 188 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Mano peră ! 2722103304859 2413337345851 2413527345136 4526627300801 4526627300801 4100116202818 1422102205525 2651122100024 2513306619798 Im kg kg kg kg 7.5k~ U. CANTlTAŢI COD 4100116202818 1422102205525 2651122100024 DENUMIR.. Se masoara la metru cub de suspensie injectatâ.4817.. geot._L _ Mate .Citirea şi inregistrarea cantităţilor de suspensii injectate.neagră nefil.281 ore 2.4 Sondor TOT Al 81130200701001 3111010080200 Sondor laborant fizico-chimice. --.ERESURSA Apa pentru mortare şi be toane S 790 Bentonita macinata activ ata Ciment portland P 40 sa :i S 388 Man operă 8113020070100 1 Sondor 3111010080200 laborantfizico-chimice.05 TsJ12A Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etansarea terenurilor.1 15.

05 DENUMIRE RESURSA Materiale 28752373096131 Cleşti pentru foraj cu lanţ şi falci duble 4" ManoQeră 81130200701001 Sondor TOTAL 1 ore ore 1 buc 10. .Scoaterea din foraj a prajinilor sau lijelor metalice şi depozilarea lor.' Materiale 2875276311607/ Piesa metal.276 ore 1.Filetarea sau refacerea filetelor degradate. --~.Curătarea şi spalarea tubajului.COD . Nu se cuprinde: . la forajul cu tub antrenat de O maxim=146 mm TsJ14.Montarea utilajului (extractorul hidraulic şi a grupului de pompare) şi calarea lui.. . • Extragerea coloanei tubate cu extractorul hidraulic.Demontarea tronsoanelor de tubaj extrase prin defiletare cu ajutorul cieştilor cu lanţ şi falci manual.hidr.____ --]-:E CAr U.001' I 0.Introducerea În foraj a prăjiniior sau a tijelor metalice şi manevrarea lor pâna la desprinderea capului pierdut de tubaj.3. Se măsoară la metru linear de tubaj extras. Cuprinde: Cuprinde: . Manoperă 8113020070100/ Sondor / ore 13.Manipularea prajinilor sau a tijelor metalice folosite pentru degajarea capului pierdut de la talpa forajului.de glisare a cofrajelor pres. . .M f. inclusiv demontarea manuala a tuburilor extrase mm.Manevrarea tubajului În zona de lucru şi stivuirea lui.11 TsJ13A Extragerea tubajului de protectie cu O maxim=145 cu extractorul hidraulic de 80-120 tf. 70 kg/cmp 2952270003612 Excavator pneumatic de piloţi pz-4 0.276 / Utilaje 2952270003805 Pompă ptinst.5kw 2952270003349 Pompa pneurnafică de injecţii tip HANNY -------. DENUMIRE RESURSA I U.M __ ._-_. . COD I I u DENUMIRE RESURSA •• _ CANT U.45 / kg /6.45 TOTAL ore ---------. Degajarea capului pierdut de la talpa forajului.--I CANT I I COD I DENUMI:~:~U_~~ . .- . Se masoara la bucata foraj lubat. 147 146 . COD 1---.--_.11' 0._CANT U. _-------------.M-= Utilaje 29522700038231 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 ptsuspensie 5.de trecere etansa prin zid a conduct.M 1----..46 0. .Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul În zona de lucru.46 \ ~.._---ore /1.

42 NOTA: Cantitatea de suspensie pentru umplerea forajului se stabileşte prin proiect. . . Se masoara la bucata foraj spalat cu apă. .Executarea buclelor la raza prescrisa in proiect. .Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru. confectionati din fascicule SPB. . 148 \ 149 .~~NNY 1 ' ~ 41001162028181 Apa penlru morlare şi beloane S 790 m3 1 Manoperă 81130200701001 Sondor 1 ore 1 0. Nu se cuprinde: . .rn . .Aprovizionarea Cuapa a punctului de lucru. I COD L___ OENUMIRERESUR~ Materiale ------]3 1: 1 1 ore I 25133066197981 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 .Masurarea.Prepararea suspensiei de ciment.Descolăcirea colacilor şi indreptarea SBP. . in Conformitatecu prescripţiile tehnologice. Cuprinde: .Deplasarea utilajelor de la un foraj la altulin zona de lucru. . 2722103304835 Teava inst.105 TsJ16A Injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajului pentru titanti de ancorare.Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul.TsJ15A Spalarea cu apa a forajului. 8. pretensionati.Ordonarea sărmelor SBP pe suportul dopului de separaţie şi matisarea cu sârmă neagră ~ mm pe lungimea dopului de separaţie.Montarea habelor şi furtunelor de absorbţie şi de refulare. executata inaintea injectiei de umplere . Nu cuprinde: . Cuprinde: . cu D=7 sau 5 mm I ~~~321J§~_c!ropomPă multie~e TOTAL Utilaje ore 0. .5 mm a fascicului. fixati in teren Cuprinde: . .-----~ COD 81130200701001 Sondor DENUMIRE RESURSA CANT U. in dreptul distanţierilor.20( 3/4) al 32 1 S 7656 Manoperă -----1-. pentru care de aplică norma TSJ11. funcţie d natura terenului şi permeabilitate.---.1-20kw ore 10.Montarea habelor şi furtunelor de absorbţieşi de refulare .42 inaltă pres. .neagra nefil.Matisarea cu sârmă neagră 0=1. Însemnarea şi taierea la lungimea necesară a sârmelor.lucru subter.Injectare de umplere a forajului cu suspensie de ciment.Montarea utilajelor şi calarea lor pe POzitia de lucru. T! Tirant] de ancorare in teren.Aşezarea pe bancul de lucru al sârmelor SBP şi introducerea distanţierilo'r la poziţia preva proiect.M~ TOTAL ore ------- --~--------Materiale I I I 2 Utilaje 29522700033491 Pompa pneumatică de injecţii ~~.Executarea spalarii cu apa a forajului.

Se masoara la metru linear ţeava de injecţie gata montata inainte de injectare.05 0..Introducerea fasciculului de sârme SPB În' teaca de protectie..11 0.neagra nefil. ----- TOTAL ore 0. .in cazul utilizării tubului cu manşete integrat in opera (pierdut in întregime) se vor face corecturile rezultate din înlocuirea de material.6 S 6675/2 Manoperă kg 10. ancorati in teren . . de trecere etansa prin zid a conduct. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 Sirma moale obisnuita 0= 1.Montarea capacului de inchidere a tecii la capătul dinspre exterior al tirantului.05 CANT U.de trecere etansa prin zid a conduct. conform detaliilor din proiect. COD DENUMIRE RESURSA . .. Se măsoară la metru linear de teacă de protecţie.injectii in camas.17 Materiale Otel beton profil neted OB 37 D=20 mm S 438/1 Sirma otel beton precompr.e.Spălarea ţevii de injecţie recuperata. pentru tiranti pretensionati. fixati in teren 71230200111001 7214240021800 Fierar betonist Lacatus mecanic 1 :~: I ~:~.5 OL32 S 889 Piesa metal. odaia cu confecţionarea tiranlului.M .01 1. de recuperare) a ţevii metalice.-.2 Se cuprinde: . .02 0. COD DENUMIRE RESURSA Materiale -----·------EE CANT U.Matarea extremitaţilor dopului de separaţie şi umplerea cu mastic de bitum topit a interspaţiilor dintre sârme SBP şi teaca pe lungimea dopului de separaţie.-_. _"-".Detaşarea prin deşurubare a parţii mobile a ţevii de injecţie (de la dopul de separaţie la capatul exterior al lirantului) dupa injectarea laptelui de ciment. in vederea refolosirii ei.. .v.M 1 3 COD 2710602000236 2734102005975 2320322600048 2710503803166 2875276311607 2521216704505 2416407336680 '--_"DENUMIRE RESURSA _ .m . 28752763116071 2521216701010 Piesa metal..tch 11-81 E -..Confecţionarea tecii de protecţie a !irantului şi executarea mufarilor necesare.----Materiale 27221033048351 2811236310043 Teava t~st.025 0. dec.M 1--I I 0.Confecţionarea şi fixarea pe distanţieri a centrărilor. pentru tiranti de ancorare. NOTA: . pretensionati.e'Xec. U._--_.33 m 1..Se admite o blocare (imposibilitatea tiranţi. .. --.Prinderea părţii fixe a ţevii de injecţie.rigid tip m 75x 3.20( 3/4) OL 32 1 S 7656 Stut pt.025 7123020011100 I Fierar betonist TOTAL Iare ore 1017 0. Cuprinde: . Tub izolat tip i. cu 0=75 mm.p.(Pantzer) Rasina epoxidica 040 25 S 6990 TsJ19A Teava metalica de injectie. de tirantul de ancora re În zona dopului de separaţie..neteda SBP1 0= 7 mm S 6482/2 kg kg kg kg kg m kg Manoperă Bitum pt. - CANT - I kg mlo'04 ~.012 0.46 150 151 . la douazeci echipări de TsJ18A Teaca de protectie din polietilena.galerii. Ţevi din p. Se masoara la kilogram tirant gata confecţionat conform proiectului de execuţie. pe zona liberă a tirantului.. ----~----------.. -'.Transportul local in zona de lucru a materialului inclusiv transportul tirantului gata confecţionat la depozitul de tiranţi finiţi.c. confecţionată conform detaliilor din proiect.

4. Se măsoară la bucata tirant introdus În foraj.Deplasarea Nu cuprinde: .Lansarea tirantului in foraj pe o lungime maximă.---------------Tub cauc.5kw ore 1.Procurarea şi pregătirea tirantului ca material.Montarea hablelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare.Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru. . privind absorbţiile reale.::a~:~:~:a~i:::~~~:.6 mm ni 4995 Manoperă 2513300619865 I -------------DENUMIRE RESURSA CANT U. conform indicaţiilor din proiect. de 20 m. un spor de 24% la norma TSJ20A 1.04 81130200701001 .M f----- DENUMIRE RESURSA 27221033048591 Ţeavă inst. . ~ ~~A~~Y___ ~ . pana la lungimi de 20 m .12 Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment.-.m .Manevrarea tubajelor. spaţiu de manipulare restrâns şi teren accidental._.. .22 ore 4. .M r--- 2513306619798 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă I TOTAL mi m 0. concomitent cu extragerea tubajului pe zona bulbului de scelment. ~ CANT U. Pentru liranţi c~ lungime mai mare de 20 m şi maxim 35 m se acordă pentru fiecare diviziune de 5 metri in plus peste lungimea de 20 metri.--.neagră nefil.Injectarea suspensiei de ciment În forajul tubat. NOTA. pe o distanţa de maxim 200 m pe teren accidentat.pn= 45 atm d~ 32. Cuprinde: .' Sondor 1 ore 1 4. la metru linear bulb de scelment gata injectat.054 ~ :::.--_ . TsJ20A Introducerea tirantului in foraj.72 ore 1.77 2952270003823 2952270003349 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt. ____ COD Materiale .Prepararea (determinate Se masoara utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru.13 ore 0.-. manipularea acestora in zona de lucru. :~: ~:~~.Sporul pentru condiţii tehnice deosebite de lucru.32(11/4) -COD DENUMIRE RESURSA Manoperă al 321 S 7656 CANT U. -------_. .Transportul prin purtare directă a tirantului. 2952270003612 \. inclusiv curătarea şi spalarea acestora. pentru formarea bulbului de scelment la tiranti ancorati in teren 71230200111001 Fierar betonist TOTAL 1 ore 10. aplicând norma TSJ11 . Nu cuprinde: .13 Cuprinde: .05 4. 152 153 ! .M f-- TsJ21A I I m 10. .03 0.COD --. . suspensiei de ciment injectabila.suspensie 5. care se evaluează conform datelor din proiect pe experimentari anticipate). . .22 81130200701001 9310060019900 Sondor Muncitor necalificat TOTAL I ore ore 13.

se poate repeta operaţia cuprinsă În norma TSJ23' pentru forţele şi numărul de relaxati prescrise. pentru a verifica rezistenţa bulbului de ancorare.2 7123030012500 COD -. conform reţetei prescrise În proiect. -Introducerea presei manual.Demontarea cofragului metalic de inventar de la capatul de blocare.Demontarea presei pentru efectuarea lucrarilor pregătitoare tensionarii definitive a tirantului conform normei TSJ24.Injectarea pastei de ciment În interiorul tecii şi al capului de blocare. ._--jl1 __ CANT U.---. Se masoara la bucata tirant cu lungimea maxima de 20 metri.TsJ22A Injectarea de protectie in zona libera a tirantului.Montarea cofrajului metalic de inventar la capul de blocare.53 3. ---2651122100024 2875276311607 1422102205525 4100116202818 Materiale Ciment portland P 40 saci S 388 Piesa metal. \ 154 155 . -~-[----------_. folosind şi dispozitivul de susţinere.4 0. -lmpanarea rnanuală a sârmelor pe con şi inel de inventar.57 2952270003338 2952270003202 2952270003823 2952270003349 Amestecător de suspensie tip AC -2 ~~mpa 'pneu_matica de injecţii tip HANNY kg kg kg m3 20.M o CANT ----- I! -----------------Manoperă / Montator prefabricate beton --- __ / ore TOT AL Utilaje ore I 3.t. . Se măsoară la bucata fascicul ancoraj.de trecere etansa prin zid a conduct.2 15..187 ~~ 87 NOTA: În funcţie de prevederile din proiect privind diagrama de tensionare.Montarea hablelor şi a furtunelor de absorbţie şi injectare. J.Spalarea utilajelor de injectare.Montarea utilajelor şi calarea loe pe locul de lucru. .Racordarea furtunelor Între electropompa de inalta presiune şi presa (cricul de blocare).Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie. . . .Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru. interiorul tecii de polietilena in TsJ23A Tensioriarea de proba a tirantilor de ancorare._-_ DENUMIRE RESURSĂ - . __ .Prepararea suspensiei de ciment.---.-.. -. -Introducerea eonului de inventar al presei şi ordonarea sârmelor pe con. .57 ore 6. ._---------:--.53 Electropompa pretensionat armături inalla presiune 4..Tensionarea În mai multe trepte pănă la forţa totală de tensionare a tirantului din fascicule SPB.Introducerea rozetei de declavetare Între sârmele SBP.J ore 0.-. pentru verificarea stabilitatii bulbilor si mentinerea fortei de tensionare Cuprinde: . .3 0. .883 re ~ l.5kw Presă de pretensionat armaturl -----~--_. .t~ ore 2. Bentonita macinata activata Apa pentru mortare şi beloane S 790 Manoperă 8113020070100/ Sondor TOTAL / ore / 6.M~ COD Cuprinde: . ----------}~Ml=DENUMIRE RESURSA li U.. .883 0.

6 m.de trecere etansa prin zid a conduc\. -. -Introducerea inelului de strângere a fascicului pe rozeta de blocare.5kw .--.Montarea piesei de rezemare pentru măsurarea efortului din tiranl.sbp dubl36d5 44d5 Piesa metal. inclusiv fixarea prin puncte de sudura pe placa de repartiţie. -Introducerea conului de ancoraj intre sârmele SBP. . -Introducerea presei manual. de impurităţile provenite din betonarea pereţilor mulaţi. _ buc kg buc ~~M Cuprinde: a) Lucrări pregătitoare: . DENUMIRE RESURSA Materiale l --t-CA. 2811236309290 2875276311607 2513736601765 Ancoraj mel. .pod tip inel-con pt. Garnil. . de bentonita şi ciment intărit.". .Trecerea poziţiei şi introducerea aparatului de reazem pe fasciculul din SBP.--.Montarea tijei de blocare. .Demontarea presei şi a dispozitivului anexă. . centrarea lui pe placa de repartiţie. prin aşezarea ordonata a sârmelor.Ordonarea sârmelor din tirant prin legare cu sârmă neagra 1.Montarea inelului de ancoraj pe aparatul de reazem.Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie. _--- J ore 3.fas. .lndepărtarea capacului de etanşare a tubului de trecere.-. manual cu dalta sau spiţul şi ciocanul.-. .--- -.Tensionarea in 3-5 trepte păna la forta prevazuta in proiect şi aşteptarea cu stanonăr: de circa 20 minute.07 ore . .07 3.Montarea pe presă a braţelor de susţinere a cricului de blocare. 157 156 .Degajarea gurii forajului pe adâncime de circa 0.0 \ ore 15.-.Introducerea intre sârme şi in presa a rozetei de declavetare. .Blocarea conului ancorajului. ..-1 .Montarea cricului de blocare.Baterea cu ciocanul a con ului de inventar până la lmpănarea provizorie a sârmelor intre conul de inventar şi inelul de inventar. Utilaje 2952270003202 2952270003338 Presă de pretensionat armaturi Electropompă pretensionat armături inalta ---------_ presiune 4.TsJ24A Tensionarea tirantilor ancorati in teren si blocarea cu ancoraje inel-con . prin batere şi repartizarea sârmelor pe conturul conului.Determinarea eventualelor alunecari. folosind şi dispozitivul de susţinere. .cauciuc d=225 cm Manoperă I 1· 7214240021800 \ 7123030012500 tacanis mecanic Montator prefabricate beton ore \3. . . l.5 mm doua câte două vecine. Se măsoară la bucată fascicul tensional.Racordarea furtunelor de lnaltă presiune de la electropompa hidraulică la presă şi la cricul de blocare.Introducerea rozetei de blocare. . .~ TOTAL ore 18.-'--. b) Lucrări de tensiune: .--COD --. -Introducerea con ului de inventar al presei intre sârme şi ordonarea acestora pe con. . .Taierea ţevii PVC a tirantului pe lungimea necesara pentru a permite montarea aparatului de reazem..Degajarea betonului intarit din zona tubului de trecere a tirantului prin pereţi mulaţi.Curaţarea tubului de trecere. . . .

VI!HNp: ('. prin acest nou sistem informatic LEXCON. • "I1IC''iPUlldCII(tt tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele lIurlll.8C identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până 1" nivelul normelor metodologice sau normarivelor de aplicare care au fost publicate în MOIIII".. s Pnreurgere text integral dacă după parcurgerea primelor 2 trepte este necesară cdiuucu/cousuhurcn textului reglementării.E.ALOG • PRETURI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: LEXCON AMonlii economici şi specialiştii din construcţii.1r~nA IN('ONSTRUCTII 101 1iI\ II ~I WtlilRE l'IlOlU· 1II'. AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITA TEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H.. SiRII. I (O"l('I'. RECEPTIAŞI E\PEfU'lZARI~\ I:(I"SIIUI(:PII.. con.WE lMOlllLl. ~INFORMAŢlILE SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE."1 in IOnllntic cuprinde toate actele normative publicate în Monitorul Oficial al Românie Parteu 1 ŞI 1\~1f(lIfn nutomat următoarele legături: ucccsiuuen cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări .•1111)/11\.ECOMVNTTlTl'ROl1 IX)MENI!I.\j(E.~. INFORMAŢIILE SUNT PRElUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN Mol. CATALOGUL SE EDITEAlĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) SISTl~MVI.OR~l nEia .. Sistemul informatic L.PoTol. I'CBLlCn.SCOATEHEAINClRCrnULN.~I()'~HI ~III~NCI DE BATE • MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ.OH ~('III/.\lI~IIlNln IlI'.II·'I\R"'I UlI(E~1 COl"~·rRl!qll I'II()III}W: {. ~lIaJRANIA ŞI A\IlJIE.\Il\S 1HAI.El'<WAI.lnut: structura actului normativ . Ordonanţă.titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat CCl llllrll/rnlJl Ideilo din conţinutul actului normativ. de nsemenea.4.iv nferem domeniului investigat.AI'II()/lARF.\NUlUI. HECUli\IlE.~lor ormative pe domeniile u principale: \1·101111 \IU' \ U)N~lRlCnILOR • MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCŢIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ ~ AVANTAJE • CUNOA$TERE: ••• ' 1·ci IIi "1/\ Ilh' 1'1..OR ACTIHLm: nE . hotărâri ale Guvernului sau ordine nl't111'ICIIUlc.\RI'A IWI/.truclll montoJ Prlnu-o procedură prietenoasă.1'nII'LIlI . tEXCON ESTE OIIERATIVSI POAn: n ACHIZITIONAT! " (\. ordonanţe.ICF 1 . NOImă metodologică Normntiv şi ()Idi" ministerial.iCl'llŞll\~fENAHRFATER1TORII:I.RlCOL D II lEllENURIWR PE\TRU 1(J\S 11111\:1I. au 1.u I.MATPIOD CAT. standarde şi alte norme şi normative În vigoare..I Ofici u 1 Partea 1. • •.sie"ră astfel o sistematizar e a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte normRtlve publicate În Monitorul Oficial.'iT PENTRUOJNSTIU. se păstrează toate actele I1HI1t1l1l1vcşi după abrogare.\.E\fElI<TÂIULOHI)EAMb'iA. republicări şi eventuale prorogări sau suspendări.:Ullllllt·tAri. Se .:\.. _ ••• ••• Sililt'nmi permite o informare treptată asupra unui act normativ: Idelltlnure: număr. ţ .\1.tlV<' date În executarea acestora .(1lMliNITAR. 766/1997 ŞI LEGEA 10/f995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII DIN CATALOG ••• I'K(lIM' I.nauurtc de specialitate În domeniu.lliWE PUULld. Hotărâre de Guvern. un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru de relll~m~nIAri aferent unei situaţii: Lege.EXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic STASJ)()('. Clarificare pe ton.\Il.\ cu AQl'IS·(JI.J~RE A TElllTOWl. • mUlt CIIIHIIISC.rl ~l DE i lIlmA~ISM I.G. dispozrţre 111I nstrument eficient de autoconsultanţă I 8 cadrului normativ ce reglementează sectorul d.\PR( lPRll'RM I'ENTllt: CAlL\ m: L'l'U. I'. ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui aci UfU'lUn.legi. informaţii privind publicarea actului normativ în Monitorul Oficial. 100 STAS-uri în vigoare şi 476 normative tehnice elaborate de: dl\'l'IM:.11 U(:tt. titlu.

. :F~ I.sistem lnformatic pentru elaborarea0gq.gestiunea documentaţiei economiCe labene • LEXCON -legislaţie În construcţii r I It MATPROD .Activitate de perfecţionare-instruire (training) . 1/N/03.' DELTA 2000 . -. revizuite şi completatepen având aprobare MLPTL societatea noastră fiind singurâ"abîii să le editeze. ..N..1992 şi ordin MLPAT nr.04..03:1Q9 Norme de muncă pentru pfincipalel~ activităţi de construcţj~. .B." Indicatoare de norme de deviz pentru lucrări de construcţibm instalaţii şi reparaţii.... ediţia 1981. nr. programarea~'flh decontarea lucrărilor de construcţii '..~..S. ..c economice a ofertelor pentru licitatii.preţuri la zi pentru materiale de construcţii -iF! .:. 13/N/08.. distribuie şi codifice În conformitate cunormete Norme de consum orientative pe articole de deviz aprobăte'pri MLPAT.. 1 - . .i Ghiduri şi metodologii pentru principalele activităţi manageriaI6~~' execuţie din sectorul de construcţii-montaj Produse informatice şi de consulting: ..: .".~ • BETA 2000 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful