PAGKONSUMO

Binibigyang-katuturan and pagkonsumo bilang PAGBILI o PAGGAMIT ng isang bagay o paglilingkod na makapagbibigay ng kasiyahan sa mamimili o taga-gamit

. Sa malawak na kaalaman, tumutukoy ito sa paggamit ng produktong pangekonomiya at personal na serbisyo upang matugunan ang pangangailangan ng tao.

May PRODUKSYON sapagkat may PAGKONSUMO. Sa isang subsistence economy kung saan nakasasapat lamang ang produkto sa kagyat na pangangailangan ng mga mamamaya, umiikot ang proseso sa pagkonsumo ng mga bagay na sila lang ang gumawa. Karaniwan ding pamilya ang mga tuwirang tagagawa at tagakonsumo ng mga produkto at serbisyo.

TUWIRANG PAGKONSUMO Tuwirang pagtugon sa pangangailangan ang tuwirang pagkonsumo.1. . Halimbawa: Tumutugon sa kanyang tuwirang pangangailagan ng isang taong uhaw Na umiinom kaagad ng Tubig.

2. Produktibong Pagkonsumo Tinatawag na produktibong pagkonsumo ang paggamit ng mga paraan upang magamit ang mga bagay-bagay sa ibang kapaki-pakinabang na bagay. . Halimbawa: Paggamit ng isang modista ng sinulad upang makabuo ng isang tela.

Halimabawa: Ang pabayang paggamit ng gripo habang tuluyang tumutulo ang tubig .3. Maaksayang Pagkonsumo Ito ang paggamit na hindi tumutugon sa pangangailangan sa halip. tumutugon lamang sa hilig o kagustuhan ng tao.

4. Halimbawa: Paggamit ng bawal na gamot. . Mapanganib na Pagkonsumo Ito ang paggamit ng produktong may masamang epektong sa kalusugan o kapakanan ng tao.

May mga pangangailangan na dapat tugunan kaagad upang hindi magkaroon ng masamang epekto sa kalusugan HALAGA NG BILIHIN AT KAKAYAHANG BILHIN. May kahirapang malaman ang motibo ng mamimili. II.Ang sumusunod ang mga bagay na nakaapekto sa desisyon ng mamimili: I. Ang PRINSIPYO NG KAHALAGAHAN NG PANGANGAILANGAN. Maaring ito ay pang-regalo o para makatulong. lalo na sa limitado ang pambili. ang nagnanais na makabili ng pinakamaraming produkto sa pinakamababang halaga. . III. Karaniwan sa mamimili. MOTIBO NG MAMIMILI.

TATAK AT PAG-AANUNSYO NG PRODUKTO. Mahilig ang mga Pilipino sa angkot o mga imported na produkto. .IV. KAUGALIAN o SALIK-KULTURAL.kasiyahan. Iba ang kultura ng mamimiling Pillipino kaysa taga-ibang bansa. V. Nagaganyak na bumili ng isang produkto ang mamimili dahil sa ttakk o lalo pa t mayroon na silang karanasan sa uring nagbibigay.

Nagbibigay saya sa mga Pilipino ang ganitong pagkonsumo kaya lagi nila itong ginagawa. Ipinagmamalaki ng mga tao kung galing sa ibang bansa ang kanilang kasuotan. nagkaroon ang mga Pilipino ng kaugaliang tulad sa mga dayuhan katulad ng COLONIAL MENTALITY. STEAK at pag-inom ng SOFTDRINKS. Naniniwala din ang mga Pilipino na simbolo ng karangyaan o STATUS SYMBOL ag paggamit ng mga banyagang produkto. Nasanay din ang mga Pilipino sa pagkonsumo ng mga pagkain ng mga Amerikano tulad ng HAMBURGER. Tuwing pista o kaarawan ng isang kaanak. . ang maghanda. nakaugalian na ng mga Pilipino.} } } } Dahil sa pagkakasakop sa Pilipinas ng mga dayuhan. maging mahirap man o mayaman. SANDWICHES.

Dumadami ang mga tinatayong paaralan sa bansa dahil dumadami ang bilang ng batang pumapasok sa paaralan.} } } } } } Ang epekto ng kapaligiran ay isang batayan din sa pamimili. Halimabwa. O tila bagang may ugaling ´BAKA SAKALIµkaya kalimiting marami ang mga nalilinlang o naloloko tulad ng mga biktima ng ILLEGAL RECRUITMENT. Dito nagsimula ang konseptong ´SUKIµ. Sa pamimili. Tuwing araw ng pasahod. . deodorant at sabon. Sa mga taganayon naman. karne at gulay sa mga tagalungsod. may mga manggagawang halos walang naiuuwi sa pamilya. Ang pagkamalinis at pagkamaayos sa katawan ang isang katangiang ipinagmamalaki ng mga Pilipino. Malakas din ang loob ng mga Pilipino na makipagsapalaran. isda. lalo na ang kabataan. higit na mataas ang konsumo ng tinapay. Kahanga-hanga din ang mataas na pagtingin ng mga Pilipino sa EDUKASYON. higit na mataas ang konsumo ng bigas at mais. Bunga nito ang pagkahilig sa mga sugal tulad ng LOTTO. Mahusay sa pakikisama ang mga Pilipino. Ang dahilan ay hindi masyadong marunong magbadyet o tila ´ONE DAY MILLIONAIREµ ang ugaling Pilipino. nais nilang bumili sa mga taong pinagkakatiwalaan nila. Hindi lang ito nakikita sa pagligo o pagbibihis kundi sa paggamit din ng mga bagay tulad ng shampoo.

.

may mga kapitalista na sa kagustuhang mahikayat an mga mamimili na bumili ng kanilang produkto. Nagiging sanhi rin ang paganunsyo ng pagsasamantala sa mga mamimili.} } } Karaniwang kinukuha ng pag-aanunsyo ng isang produktoang simpatya at damdamin ng mga mamimili. Subalit may mga pagkakataon din na may mga masamang epekto ang pag-aanunsyo. Naniniwala kasi ang mga gumagawa ng pag-aanunsyo na higit na madaling mahikayat ang mga mamimili kung ang emosyon ang paiiralin nila sa halip na pag-iisip sa pagbili ng karaniwang produkto. dahil sa ganda na rin ng isang anunsyo ay hindi na iniisip ng mga mamimili kung tunay na kailangan ang bibilihinh produkto. Nakapagbibigay rin ng mga kinakailangang impormaston ang isang pag-aanunsyo tungkol sa kalidad nito at kung saan at paano ito maaring gamitin. Minsan. . Kadalasan. mali ang impormastong ipinaaalam nila sa mamimili.

Mga bayad na kasabihan ng mga tanyag na tao na tinatawag na TESTIMONIAL Mga maling babala sa mga gamut sa sakit ng ulo. Mga anunsyong bumabagabag sa damdamin at umaakit ng simpatiya tulad mga batang umiiyak at iba pa. Maaring may hindi kanais-nais na epekto ang mga ito sa iba. Paligsahan at papremyo. . Garantiya ng panahong itatagal ng isang produkto na nakahahalina tulad ng mga kagamitng elektrikal ngunit hindi naman natutupad. kasarian o pangangatawan. tiyan atbp.} Marami sa mga mamimili ang nadadaya dahil s sumusunod: } } } } } } Kaakit-akit dahil sa kulay at anyo ng larawan at titik.t-ibang tao batay sa gulang.

Lagyan ng hangganan ang pamimili sa presyo o halaga ng nais bilhing produkto. Magtanung-tanong ng halaga o presyo sa iba·t-ibang tindahan upang makapagtipid. . higit na magastos ang pagkukumpuni at pagpapagawa kaysa pagbili ng bagong material. Kung nais matamo ang katumbas ng salapi kung mamimili. Piliin ang wastong panahon ng pagbili. kailangang malaman ang wastong panahon ng pamimili. Piliin kung saan mahusay mamili at magpasya kung ano ang bibilhin. mahalaga ring malaman kung kailan at saan mamimili. Iwasan ang pagbili ng gamit na SECOND HAND at wala sa kondisyon sapagkat kung minsan. Iwasang bumili ng gamit na hind kailangan dahil lamang mayroon ang kapitbahay. Kailangan isipin ang oras. panahon at presyo. Piliin ang tindahang maayos ang presyo. mahusay ang serbisyo at hini namimilit o namamahiya ng mamimili.} } } } } } } } } Isaayos at itala ang bibilhin ayon sa kahalagahan. Unahin ang mga pangunahing pangangailangan at ihuli ang malalaking bilihin tulad ng bahay. Isipin ang kapakinabangan ng isang bagay o gamit. Suriin ang kondisyon ng gamit bago bilhin. kotse at kagamitang pambahay. Hindi matalinong pasya o pinakamahal na gamit na hindi iniisip ang kapakinabangan nito.

b. a. marami ng mga Pilipino ang nagaganyak gumamit ng CREDIT CARD sa kanilang pamimili ngunit tulad ng iba pang mga aspeto na may kaugnayan sa mga mamimili. mayroon ding mga kabutihan at di-kabutihang dulot ang paggamit nito. pamimili at kalakal.} Sa kasalukuyan.kabutihan ² Labis na paggasta. pagkasira ng pagbabadyet. pagbili ng bagay na kahit na hindi mahalaga at kailangan. Kabutihan ² Magkakaroon ng kakayahang mamili kahit walang dalang pera. . Di. at maraming mabaon sa utang ang gumagamit ng CREDIT CARD.

}PAGKALITO SA DAMI NG PANINDA }KAKULANGAN SA PAMANTAYAN }PANDARAYA }PAGBILI NG CASH o HULUGAN .

} Karapatan sa kaligtasan o proteksyon laban sa mga produkto na nakasasama sa buhay at kalusugan. } Karapatan sa kalayaan at pagkakapantaypantay. } Karapatan sa pagtanggap ng kabayaran sa mga panloloko sa mga produktong binili o sa serbisyong ginampanan. } Karapatang mapakinggan o mapangalagaan ang kanilanng kapakanan lalo na sa paggawa ng mga patakaran ng pamahalaan. gayundin upang makatulong sa paggawa ng matalinong pasya. } Karapatan sa kaalaman bilang proteksyon sa mga panloloko. } Karapatang mamili. .

} DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY (DTI)Pangunahing ahensiya na nagpapatupad ng mga batas na may kinalaman sa kalakalan at industriya. } BUREAU OF PRODUCT STANDARDS (BPS)Nagbibigay ang BPS ng mga pamantayan na dapat sundin ng mga kompanya at pabrikang gumagawa ng iba·t-ibang uri ng produkto . } BUREAU OF FOOD AND DRUGS (BFAD)Pinangangalagaan ang kalusugan ng publiko sa pamamagitan ng pagtiyak na ipinoproseso sa malinis at maayos na pamamaraan ang mga itinitinda.

. 3940 ² Itinakda nito ang pagpaparusa sa panluluko sa anunsyo. 71 ² Ipinag-uutos nito ang paglalagay ng presyo sa lahat ng produktong ipinagbibili ng tingi Artikulo 1546 Kodigo ng Sibil ² Nagsasaad ito na may pananagutan ang nagtitinfa sa mga sinasabi tungkol sa isang kalakal upang hikayatin ang mga mamimili.} } } } Batas Blg. Batas Blg. maling etiketa na ginagawa ng mga nag-aangkat ng produkto. mga gumagawa ng produkto at nag-aanunsyo sa hangaring makatamo ng malaking tubo. Artikulo 1547 ng Kodigo Sibil ² Nagsasaad ito na dapat na may garantiya ang isang kalakal upang makatiyak na wala itong depekto at pananagutan ng gumawa kung mayroon man. maling tatak.

kwintas. Batas Republika 1556 ² Magparehistro ang mga kompanyang gumagawa at nagtitinda ng mga pagkain ng baboy. isda at iba pa. pagkalason. Batas Republika 4279 ² Itinatakda nito ang pagpaparusa sa pagbibili ng mga ipinagbabawal na gamut na walang reseta na doctor. manok. kagamitan sa katawan o katulad na produkto ang may pananagutan sa pagkamatay. .} } } } Artikulo 2187 ng Kodigo Sibil ² Natatadhana ito na ang tao o kompanyang gumawa o nagproseso ng pagkain. singsing at iba pa na nagsasabi ng maling kilatis ng gintong ginamit sa paggawa nito. inumin. pagkakasakit at pagtatamo ng kapinsalaan dahil sa pagkain. pag-inom at paggamit ng mga nabanggit na kalakal o produkto. Artikulo 187 ng Binagong Kodigo Penal ² Itinatakda nito ang pagpaparusa sa mga gumagawa o nagtitinga ng mga kalakal nag into tulad ng hikaw.

} Bayaran .ang biniling kalakal o paglilingkod ayon sa pinagkasunduang halaga at panahon. } Pagtitipid sa paggamit ng mga binilinh kalakal at pagbawa ng pagbibili ng mga kalakal upang hindi makalikha ng artipisyal na pagbaba ng suplay na maaaring maging dahilan ng pagtaas ng presyo. } Pagtangkilik ng mga produktong gawa sa sariling bansa bilang isang aspeto ng nasyonalismong ekonomiko.

paglinang ng kamalayan sa pangkabuhayang kalagayan ng lipunan at pakikilahok sa mga organisasyon o pagkilos na may kinalaman sa hindi makatuwirang pagtaas ng presyo. mga kontratang hindi kapakipakinabang sa bayan at iba pang mga katiwalian. .} Paghingi ng resibo ng binibiling produkto o kalakal upang matiyak na kabilang ang mga ito sa binabayarang buwis ng gumagawa o nagtitinda. } Pag-uulat sa pamahalaan ng mga paglabag sa mga batas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful