UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA

TEMA SEMINARSKOG RADA Ciljevi izrade seminarskog rada su:  Upoznavanje studenata sa odre enom obla u nau ne discipline kroz detaljnjiju razradu jedne teme iz te oblasti  Priprema studenata za pisanje samostalnih radova: eseja, stru nog rada, diplomskog rada i sl. Studentu se pru a prilika da savlada osnove samostalnog nau nog i stru nog rada, formu i stil pisanja. Tema seminarskog rada mo e biti:  Teorijski problem  Prakti an problem uo en u teoriji i praksi Tema seminarskog rada mo e biti obra ena na dva na ina:  Student mo e da prikupi, obradi, struktuira i prezentira saznanja iz literature relevantne za temu njegovog rada  Student mo e da primeno znanje ste eno obradom literature i poka e kako se neki konkretan problem mo e re iti. On to mo e da u ini analizom primera iz prakse ili literature, obradom zadataka, empirijskim istra ivanjem ili na neki drugi na in. SADR AJ SEMINARSKOG RADA Seminarski rad sadr i: naslovnu stranu, sadr aj, uvod, obradu teme rada, zaklju ak i literaturu. Naslovna strana treba da sadr i osnovne podatke kao to su: Univerzite Singidunum, Poslovni fakultet, Beograd, SEMINARSKI RAD IZ (NAZIV PREDMETA), ime profesora, ime kandidata i broj indeksa, mesto i datum izrade. Sledi sadr aj u kome su navedeni osnovni delovi seminarskog rada (podnaslovi) kao i brojevi strana na kojima se ti delovi nalaze. U uvodnom delu treba uvesti itaoca u temu, prezentirati zna aj teme i razlog zbog kojeg je student odabrao ba tu temu kao i pregled teksta koji sledi. U centralnom delu rada student obra uje temu rada. Prikazuju se teorijski (osnovne definicije) i prakti ni (ilustrativni primeri) rezultati koji se odnose na zadatu temu. Taj deo teksta treba da bude sa injen od vi e logi kih celina ozna enih odgovaraju im naskovima i podnaslovima. Zaklju ak sadr i sumirana osnovna saznanja do kojih je student do ao kroz izradu seminarskog rada. Student navodi literaturu koju je koristio pri izradi rada, abecednim redom po prezimenu autora sa potpunim podacima o bibliografskoj jedinici. FORMA SEMINARSKOG RADA Du ina rada: najmanje 10, a najvi e 15 strana. Format teksta: A4, margine sve po 2,5 cm, prored izme u redova Single, font Time New Roman 12. Rad mora biti tampan i povezan i predaje se u jednom primerku.

Slike. naziv dela. . godina izdanja.  Navo enje izvora u literaturi.  Navo enje izvora ispod slika i tabela: navodi se ceo izvor (prezime. izdava . naziv dela (knjiga: italic). broj strane na kojoj se u izvoru slika ili tabela nalazi. fusnoti ili endnoti: prezime. izdava . a zatim i naziv slike ili tabele. tabele:  Ozna avanje slika i tabela u tekstu: navodi se broj slike (tabele). mesto izdanja i godina izdanja.Reference (citiranje):  Navo enje izvora: koristiti fusnote ili endnote. mesto izdanja. prvo slovo imena.) Koristi se font Time New Roman 10. prvo slovo imena.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful