R

U VANG
Minh Tu n Hán Qui

I.Gi i thi u v r u vang II.Quy trình s n xu t r u vang III.Tình hình s n xu t r u vang c a th gi i và Vi t Nam

Gi i thi u v r

u vang

1.L ch s r u vang 2.Phân lo i r u vang 3.V n hóa r u vang

L ch s r u vang u vang u vang 1. L ch s cây nho 2. Truy n thuy t v r 3. S phát tri n c a r .

L ch s v cây nho .tr c c khi v t tích c a ng i c i. . vì ng i ta tìm th y cây nho nhi u vùng trên th gi i.Cây nho có th xem là cây lâu i.Ph n l n các nhà nghiên c u cho r ng cây nho có ngu n g c t Ti u Á .Cây nho thu c h Vitis .

V y là r u vang ra it ó. ã quy t nh t sát .Truy n thuy t r u vang .M t bà v k c a vua. trên n p có ch c d c .l m t ng ó là c d c và l y n c nho ra u ng. vì b ru ng b . .M t ông vua x Ba T ã quên chùm nho trong m t v i sành. bà tìm th y v i sành .

. Và chính nh ng ng i Pháp ã tìm ra vi c nuôi r u vang trong thùng g . Làm di n tích tr ng nho t ng lên r t nhanh.S phát tri n c a r u vang Kho ng 2000 n m tr c Công Nguyên r u vang ã có Ai C p Sau ó ng i Ai C p d y cho ng i Hy L p cách tr ng nho và làm r u.cây nho xu t hiên vùng a Trung H i thu c Pháp bây gi .R i ng i Hy L p l i truy n ngh cho ng i La Mã n th k th 6 tr c công nguyên .

Phân lo i r Phân lo Phân lo Phân lo Phân lo Phân lo i i i i i theo theo theo theo theo u vang ng t quá trình lên men l ng CO2 màu n i s n xu t .

Phân lo i theo ng t -R -R -R u vang khô (dry wine) u vang bán ng t (semi-dry wine) (semiu vang ng t (sweet wine) .

Phân lo i theo quá trình lên men -R -R u vang t nhiên (Natural wine) u vang cao (Fortified wine) .

R u vang có gas nhân t o: Carbonated wine .R u vang có gas t nhiên (do lên men t o ra): Champagne.Phân lo i theo l ng CO2 R u vang không có gas (table wine). . R u vang có gas (sparkling wine): 2 lo i .

Gamay. Claret. Carnelian. . Vonorosso.Phân lo i theo màu R u vang tr ng (White wine): Chablis. R u vang h ng (Rose wine): Rose. Pinot Blanc. Chardonnay. George. R u vang (Red wine): Barbera. Rhine wine. Cabernet Sauvignon. Riesling.

Phân lo i theo n i s n xu t Phân lo i theo qu c gia: . .R u vang Pháp . .R u vang Tây Ban Nha . .Bordeaux .Burgandy . .California . Phân lo i theo vùng: .R u vang Úc . .Chablis.

R u vang và s c kh e .Cách th n m r u vang .V n hóa r u vang .

Quan sát b ng m t 2.Cách n m r u vang Th n m r u vang chia làm 3 giai o n nh 3 giác quan chính : M t . N m b ng mi ng * Chia ra thành 3 giai o n nh : -B t un m -N m .Sau n m .m i và mi ng 1. Ng i b ng m i 3.

R u vang và s c kh e 1. R u vang có l i cho tim 3. Dùng vang i u s tránh c lão hóa 2. liên minh v ng ch c ch ng ung th . R u vang ch ng vi trùng 4. R u vang và g s i.

Theo t p chí khoa h c T nhiên .vi c dùng vang i u s t ng tu i th .Dùng vang i u tránh c lão hóa s tránh .cho phép t ng Enzyme SIR2( c coi là t ch t làm tr hóa và n nh DNA trong c th ) .Ch t Resveratrol và polyphenol có trong r u vang .

Theo th ng kê c a các nhà khoa h c thì t l ng i b bênh tim m ch i t ng u ng r u vang i u th p h n r t nhi u so v i nh ng ng i ch a bao gi u ng r u vang. .Hiên t ng này c lý gi i b i trong r u vang có ch a ch t ch ng lão hóa và ch t chát .R u vang có l i cho tim .3 (1ly/ ngày) có tác d ng r t t t t i b nh tim m ch .Các công trình nghiên c u khoa h c v b nh di truy n vi c u ng r u vang i u (1.

(*) Nguyên nhân là do trong r u vang có nhi u axit chua có tác d ng di t khu n .R u vang ch ng vi trùng M t nhóm nhà khoa h c M ch ng minh r ng u ng r u vang giúp ch ng l i các vi trùng l nguy hi m nh Salmonelles trong d dày.

t ch t Acutissimin A có hi u qu g p 200 l n m t lo i th ng ch ng ung th hi n nay . liên minh v ng ch c ch ng ung th R u vang khi ti p xúc v i g s i không ch em l i h ng v th m ngon mà còn t o ra t ch t Acutissimin A( là m t t ch t ch ng ung th r t hi u nghiêm) Trong bình thí nghi m vô trùng.thu c Etopisode VP16. .R u vang và g s i.

Nguyên li u 2. Quy trình s n xu t 4. Các y u t nh h ng lên n m men vang .Quy trình s n xu t r u vang 1. H vi sinh v t 3.

Nguyên li u trong s n xu t r u vang Ngu n nguyên li u chính: Nho Các ngu n nguyên li u khác: d a. dâu . chu i. m .

Kloeckera apiculata.Saccharomyces oviformis . N m men vang (Wine Yeast): . Candida Pulcherrima.H n m men trong s n xu t r u vang N m men t nhiên (Wild Yeast): Candida colliculosa.Saccharomyces uvarum . Hansennula anomala.Saccharomyces ellipsoideus .

Quy trình s n xu t r Nguyên li u u Vang R u vang X lý nguyên li u Làm nát Thu d ch ép Bã Lên men ph Men (t°= 15÷18 °C) gi ng(2%V) Lên men chính Sulfit hóa (t°= 18÷22 °C) C n .

Các y u t nh nh nh nh nh h h h h h nh h ng ng ng ng ng c c c c c a a a a a ng lên n m men vang oxy nhi t axit h u c ng etanol - .

Trong i u ki n thi u O2 . ho t ng lên men k khí cho ra etanol là ch y u. .nh h ng c a Oxy N m men vang là vi sinh v t hi u khí tùy ti n. Trong i u ki n có nhi u O2. ho t ng sinh s n c a n m men là ch y u.

nh h ng c a nhi t N m men b n v ng trong nhi t nh y c m v i nhi t cao. Nhi t t i u c a n m men t°= 25÷28°C 25÷28° th p và r t .

Trong n c nho có hàm l ng ng chi m 35% thì quá trình lên men x y ra r t y u và ch m ch p.nh h ng c a ng Trong n c nho hàm l ng ng t 10÷25%. . Trong n c nho có hàm l ng ng >25% thì quá trình lên men b ch m và khó kh n. 10÷ quá trình lên men v n bình th ng.

Kh n ng ch u ng etanol c a n m m c . .elipsoideus có th ch u ng c 18%V etanol . vi khu n còn kém h n nhi u so v i n m men.nh h ng c a etanol N m men S.

nh h ng c a axit h u c N m men vang có th ho t ng trong môi tr ng có 8÷10g/l axit (v i môi tr ng này h u 8÷ nh các loài vi khu n u b c ch ) .

Ngành r u vang non tr Vi t Nam .Tình hình s n xu t r và Vi t Nam u vang trên th gi i .Th tr ng r u vang .

3% 4.2% 9.2% 4.8% 4.Th tr ng r u vang (theo s li u th ng kê 2001) Pháp Italy Spain Úc B c ào Nha 41.7% 17.3% .

c (Van-Gres) (Van.Công ty liên doanh Vi t.Khó kh n ti m n ng phát tri n .Ngành r u vang non tr Vi t Nam .R u vang à L t (Công ty Ladofoods) .

Nho vùng nhi t ch t l ng cao.Th tr ng tiêu th ch a m nh.Nhi t . .Khó kh n . . .Thu r u nh p kh u có xu h ng ngày càng gi m. i không cho s n ph m r u môi tr ng cao có nh h ng không t t n n m men vang.

. Vi t Nam ang là n c r t có ti m n ng trong thu hút khách du l ch qu c t . châu M . nh t là v n hóa Pháp.Ti m n ng phát tri n Vi t Nam là m t qu c gia ông dân. vì th s c tiêu th r t l n. Vi t Nam không l l m v i r u vang b i nh h ng khá m nét c a v n hoá châu Âu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful