P. 1
TRATAMENT ALCOOLİSM

TRATAMENT ALCOOLİSM

|Views: 239|Likes:
Published by Gabriela Özkır

More info:

Published by: Gabriela Özkır on Jan 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

Acest pliant face parte din literatura aprobată a A.A.

Ce e A.A.-ul?

Alcoolicii Anonimi sunt o comunitate internaŃională de bărbaŃi şi femei din toate mediile vieŃii care se întâlnesc pentru a
obŃine şi a-şi menŃine abstinenŃa. Singura cerinŃă pentru participare este dorinŃa de a înceta băutul. Nu există nici un fel
de cotizaŃii sau taxe de participare la A.A.

Membrii A.A.

Se estimează că există mai mult de 100.000 de grupuri şi peste 2.000.000 de membri în 150 de Ńări.

RelaŃia cu alte instituŃii

Comunitatea a adoptat o politică de cooperare, dar nu de afiliere cu alte organizaŃii implicate în problema alcoolismului.
Nu avem nici o opinie referitor la chestiuni din afara A.A.-ului şi nici nu susŃine sau nu se opune nici unei cauze.

Cum se susŃine A.A.-ul?

În timp, Alcoolicii Anonimi au formulat şi au întărit tradiŃia conform căreia se auto-susŃin complet, şi nici nu caută, nici
nu acceptă contribuŃii din partea non-membrilor. În cadrul ComunităŃii, suma maximă cu care poate contribui un
membru este limitată la 2.000 $/an.

Cum îşi menŃin membrii A.A. abstinenŃa?

A.A.-ul este un program bazat pe abstinenŃa totală. Membrii săi păstrează distanŃa faŃă de primul pahar, fiecare zi la
timpul ei. AbstinenŃa este menŃinută prin împărtăşirea experienŃelor personale, a puterii şi a speranŃei în cadrul
grupurilor şi prin practicarea celor 12 Paşi sugeraŃi pentru recuperarea din alcoolism.

De ce sunt Alcoolicii Anonimi ‘anonimi’?

Anonimatul reprezintă fundamentul spiritual al A.A.-ului. Comunitatea e încurajată să se auto-conducă pe baza
principiilor, mai degrabă decât pe baza personalităŃilor. Suntem o societate de egali. Ne dorim să facem cunoscut
programul nostru de recuperare, şi nu pe indivizii care participă la program. La nivelul presei, anonimatul reprezintă
garanŃia că tuturor membrilor A.A., mai ales celor nou-veniŃi, le va fi respectată confidenŃialitatea participării la A.A.

Oricine poate participa la o şedinŃă A.A. deschisă.

Oricine poate participa la şedinŃele deschise ale A.A. De obicei, acestea presupun prezentări ale unui membru de grup
sau trei vorbitori care îşi împărtăşesc experienŃa personală legată de alcoolismul şi recuperarea lor în A.A. Unele şedinŃe
au scopul specific de a informa publicul non-alcoolic despre A.A. La acestea sunt invitaŃi medici, membri ai clerului şi
funcŃionari publici. ŞedinŃele închise sunt rezervate doar alcoolicilor.

Cum a început A.A.-ul?

A.A. a fost iniŃiat în 1935 de către un agent de bursă din New York şi un chirurg din Ohio – ambii erau beŃivi lipsiŃi de
speranŃă. Ei au pus bazele A.A.-ului în încercarea de a ajuta alŃi alcoolici care au suferit de pe urma bolii alcoolismului,
dar şi pentru a-şi păstra propria abstinenŃă. A.A. s-a dezvoltat prin înfiinŃarea de grupuri autonome, mai întâi în Statele
Unite, iar mai apoi în întreaga lume.

Cum puteŃi găsi un grup de Alcoolici Anonimi?

PuteŃi încerca să cereŃi un număr de telefon la serviciul de informaŃii sau să căutaŃi în cartea de telefon. PuteŃi folosi, de
asemenea, internetul pentru a vizita pagina Alcoolicilor Anonimi din România: www.aaromania.ro.

Ce nu face A.A.-ul
A.A-ul nu...
are registre de prezenŃă ale membrilor... se angajează şi nu face sponsorizări pentru cercetare... se afiliază
cu agenŃii sociale (deşi mulŃi membri şi grupuri cooperează cu ele)... îi monitorizează şi nu încearcă să-i controleze pe
membrii săi... face prognosticuri şi nu dă diagnostice medicale sau psihologice... oferă tratament medicamentos,
psihiatric, droguri şi nu face internări... oferă servicii religioase... oferă adăpost, mâncare, haine, locuri de muncă, bani
sau alte servicii sociale... oferă consiliere vocaŃională sau pe probleme domestice... oferă scrisori de recomandare către
tribunal, avocaŃi, oficiali, şcoli, firme, agenŃii sociale sau alte organizaŃii sau instituŃii.

InformaŃii preluate de pe http://www.alcoholics-anonymous.org/en_information_aa.cfm?PageID=10

36

Preambulul Alcoolicilor Anonimi

Alcoolicii Anonimi sunt o comunitate de bărbaŃi şi femei care îşi împărtăşesc experienŃa, puterea şi speranŃa, cu
scopul de a-şi rezolva problema comună şi de a-i ajuta şi pe alŃii să se însănătoşească de pe urma alcoolismului.

Singura cerinŃa pentru participare ca membru este dorinŃa de a înceta băutul. AA-ul nu percepe nici cotizaŃii,
nici taxe de înscriere, ne finanŃam prin contribuŃiile noastre.

AA-ul nu se afiliază nici unei secte, nici unei formaŃiuni religioase sau politice, nici unei organizaŃii sau
instituŃii; nu doreşte să se angajeze în nici o controversă; nu sprijină şi nu contestă nici o cauză.
Scopul nostru primordial este acela de a rămâne abstinenŃi şi de a-i ajuta pe alŃi alcoolici să ajungă la abstinenŃă.

Cei 12 Paşi ai Alcoolicilor Anonimi

1. Am admis că eram neputincioşi în faŃa
alcoolului - că nu mai eram stăpâni pe viaŃa
noastră.
2. Am ajuns la credinŃa că o Putere Superioară
nouă înşine ne-ar putea reda sănătatea mintală.
3. Am hotărât să ne lăsăm viaŃa şi voinŃa în grija
unui Dumnezeu aşa cum şi-L închipuie fiecare
dintre noi.

4. Am făcut fără teamă un inventar moral
amănunŃit al propriei persoane.
5. Am mărturisit lui Dumnezeu, nouă înşine şi unei
alte fiinŃe umane natura exactă a greşelilor noastre.
6. Am consimŃit fără rezerve ca Dumnezeu să ne
scape de toate aceste defecte de caracter.
7. Cu umilinŃă, I-am cerut să ne îndepărteze
slăbiciune.
8. Am întocmit o listă cu toate persoanele cărora
le-am făcut necazuri şi am consimŃit să reparăm
aceste rele.
9. Ne-am reparat greşelile direct faŃă de acele
persoane, acolo unde a fost cu putinŃă, dar nu şi
atunci când le-am fi putut face vreun rău lor sau
altora.
10. Ne-am continuat inventarul personal şi ne-am
recunoscut greşelile de îndată ce ne-am dat seama
de ele.
11. Am căutat prin rugăciune şi meditaŃie, să ne
întărim contactul conştient cu Dumnezeu aşa cum
şi-l închipuia fiecare dintre noi, cerându-i doar să
ne arate Voia Lui în ceea ce ne priveşte şi să ne
dea puterea s-o împlinim.
12. După ce am trăit o trezire spirituala ca rezultat
al acestor paşi, am încercat să transmitem acest
mesaj altor alcoolici şi să punem în aplicare aceste
principii în toate domeniile vieŃii noastre.

EŞTI ALCOOLIC?

RăspundeŃi la aceste întrebări cât mai cinstit posibil.

1. Pierzi timp de la serviciu datorită consumului de
alcool?
2. Consumul de alcool îŃi face viaŃa casnică mai
fericită?
3. Bei pentru că eşti timid cu alŃi oameni?
4. Consumul de alcool îŃi afectează reputaŃia?
5. Te reduci la o companie de speŃă joasă şi la un
mediu inferior când bei?
6. Faptul că bei te face să îŃi neglijezi treburile
familiale?
7. łi-a scăzut ambiŃia de când ai început consumul?
8. Ai remuşcări după ce bei?
9. Ai avut dificultăŃi financiare datorită
consumului?
10. SimŃi nevoia de a consuma la o anumită perioadă
din zi?
11. Vrei să bei ceva dimineaŃa următoare?
12. Consumul de alcool Ńi-a determinat dificultăŃi cu
somnul?
13. łi-a scăzut eficienŃa de când ai început să bei?
14. Consumul de alcool îŃi pune în pericol munca sau
afacerile?
15. Consumi alcool pentru a scăpa de griji sau
probleme?
16. Bei singur?
17. Ai avut pierderi totale de memorie ca rezultat al
consumului?
18. Ai fost tratat de către doctor din cauza
consumului?
19. Bei ca să îŃi clădeşti stima de sine?
20. Ai fost în spital sau într-o instituŃie datorită
consumului?

Auto-evaluare: Dacă ai răspuns DA la oricare...

o dintre întrebări, există un semnal de alarmă că ai
putea fi alcoolic!
o două întrebări, sunt şanse ca tu să fii alcoolic.
o trei sau mai multe întrebări, eşti cu siguranŃă
alcoolic.

37

Ai un părinte care bea prea mult?

1. Ai un părinte, prieten sau rudă apropiată care are o problemă cu băutul?
2. SimŃi că în viaŃa ta există un obstacol ?
3. ÎŃi urăşti unul sau ambii părinŃi ?
4. łi-ai pierdut respectul pentru părintele care nu e alcoolic ?
5. Încerci să te răzbuni pe părinŃii tăi atunci când crezi că au fost nedrepŃi ?
6. ÎŃi e ruşine cu familia ta ?
7. łi-ai dori ca familia ta să semene mai mult cu cea a prietenilor tăi ?
8. łi se întâmplă des să-Ńi ieşi din sărite ?
9. łi se întâmplă să spui sau să faci lucruri pe care nu ai vrea, dar pur şi simplu nu te poŃi abŃine ?
10. Ai probleme de concentrare la şcoală ?
11. Ai resentimente faŃă de faptul că uneori trebuie să faci acasă anumite treburi pe care crezi că ar
trebui să le facă părinŃii tăi?
12. ÎŃi e teamă să îi laşi pe oameni să descopere cum eşti tu de fapt?
13. Te gândeşti vreodată că ar fi mai bine dacă ai muri?
14. Te-ai gândit vreodată că ar fi bine dacă ai încerca să uiŃi de problemele tale bând, fumând sau
luând droguri?
15. ÎŃi e greu să vorbeşti cu părinŃii tăi? Se întâmplă să vorbeşti cu ei?
16. Ajungi la extreme pentru a-i face pe oameni să te placă?
17. ÎŃi e teamă de viitor?
18. Crezi că nimeni nu ar putea să înŃeleagă cum te simŃi?
19. SimŃi că tu îl faci pe părintele alcoolic să bea?
20. Te superi atunci când părinŃii tăi se ceartă?
21. Încerci să stai cât mai puŃin pe acasă pentru că nu-Ńi place să fii acolo?
22. EviŃi să le spui părinŃilor tăi adevărul?
23. ÎŃi faci griji în legătură cu părinŃii tăi?
24. Ai resentimente faŃă de consumul de alcool al alcoolicului?
25. SimŃi că nimeni nu te iubeşte cu adevărat sau că nimănui nu-i pasă de ce se întâmplă cu tine?
26. SimŃi că eşti o povară pentru părinŃii tăi?
27. łi se întâmplă uneori să faci lucruri ciudate sau şocante doar pentru a obŃine atenŃia celorlalŃi?
28. ÎŃi ascunzi sentimentele, prefăcându-te că nu îŃi pasă?
29. ProfiŃi de părinŃii tăi atunci când ştii că îŃi merge?

Dacă ai răspuns afirmativ la câteva dintre întrebările de mai sus şi dacă ai în preajma ta pe cineva care
are o problemă cu alcoolul, Al-Anon şi Alateen îŃi pot fi de folos.

Alcoolismul e o boală pe care...

NU TU... ai cauzat-o!
NU TU... o poŃi controla!
NU TU... o poŃi vindeca!

DAR TE POłI VINDECA PE TINE ÎNSUłI ! ! !

38

Te afectează consumul de alcool al partenerului de viaŃă?

1. Ai probleme cu somnul din cauza băutului
cuiva?
2. Cea mai mare parte a gândurilor tale se
învârt în jurul situaŃiilor legate de băut sau
în jurul problemelor cauzate de acesta?
3. Încerci să controlezi consumul de alcool al
cuiva prin cererea de promisiuni privind
încetarea băutului?
4. AmeninŃi?
5. Ai atitudini din ce în ce mai negative faŃă
de persoana care bea?
6. Însemnezi sticlele de băutură, le ascunzi
sau le arunci conŃinutul în chiuvetă?
7. Crezi că totul ar fi bine dacă persoana
respectivă ar înceta băutul?
8. Te simŃi singur, respins, temător, mânios,
vinovat, epuizat?
9. Nu îŃi mai place propria persoană?
10. Crezi că schimbările tale de dispoziŃie sunt
influenŃate de consumul de alcool al cuiva?
11. Încerci să negi sau să maschezi situaŃiile
legate de băut?

12. Încerci să protejezi sau să “acoperi”
persoana care bea?
13. Te simŃi responsabil şi vinovat pentru
băutul cuiva?
14. Ai început să te retragi sau te-ai izolat deja
de prieteni sau de alte activităŃi?
15. Ai preluat responsabilităŃi care obişnuiau să
fie ale persoanei care bea?
16. Problemele financiare sunt mai mari
datorită consumului de alcool al unei
persoane?
17. Te regăseşti încercând să îŃi justifici
sentimentele şi comportamentele ca fiind
provocate de băutul cuiva?
18. Ai simptome fizice noi, precum dureri de
cap, indigestii, stări de greaŃă, tremurături?
19. Te simŃi învinsă şi lipsită de speranŃă?
20. RelaŃiile tale sexuale au fost afectate de
consumul de alcool al cuiva?
21. Dacă sunt implicaŃi şi copii, poŃi observa că
sunt stresaŃi sau că şi-au schimbat
comportamentul datorită consumului de
alcool al cuiva?

Auto-evaluare

Dacă sunt 3 sau mai multe răspunsuri afirmative la oricare dintre întrebările de mai sus, atunci înseamnă
că există o problemă cu alcoolul şi că ar trebui să discuŃi cu cineva despre asta.

Chiar dacă sunt mai puŃin de 3 răspunsuri afirmative, tot ar fi bine să stai de vorbă cu cineva specializat.
Atunci când ne preocupă consumul de alcool al unui membru al familiei e bine să discutăm cu cineva
care poate să determine dacă există sau nu o problemă cu alcoolul.

Grupurile familiale Al-Anon – Preambulul

Grupurile familiale Al-Anon sunt o comunitate a rudelor şi prietenilor alcoolicilor care îşi
împărtăşesc experienŃa, forŃa şi speranŃa în scopul rezolvării problemelor comune. Noi credem că
alcoolismul este o boala de familie şi schimbarea atitudinii poate contribui la însănătoşire.
Al-Anon nu face parte din nici o instituŃie, nu adera la nici o sectă sau un cult religios, nu este
afiliată nici unei entităŃi politice sau organizaŃii. Al-Anon nu se angajează în nici o controversă, nu
sprijină şi nu contestă nici o cauză.
Al-Anon nu percepe nici cotizaŃii, nici taxe de înscriere, ne finanŃam prin contribuŃiile noastre.
Al-Anon nu are decât un scop: să ajute familiile alcoolicilor. Ajungem la aceasta practicând cei
12 Paşi, primind şi îmbărbătând familiile alcoolicilor şi arătând înŃelegere alcoolicului.

39

Săptămâna 7

Programul celor 12 paşi pentru creştinul ortodox

Preotul sau consilierul implicat în program va susŃine o prezentare despre programul de

recuperare prin cei 12 Paşi, principiile spirituale cuprinse în aceştia, precum şi despre modul în care

alcoolicul poate să aplice aceste principii în viaŃa de zi cu zi. Paşii oferă un cadru de meditaŃie, analiză a

relaŃiei cu tine însuŃi cu ceilalŃi şi cu Dumnezeu. Sunt un program de continuă evoluŃie atât pentru

alcoolic, cât şi pentru familie.

Cu aceeaşi ocazie, preotul va anunŃa planul de intervenŃie al parohiei – grupul Sf. Ap. Iacov,

adresat enoriaşilor care sunt în căutarea unei soluŃii pentru propria problemă legată de consumul lor de

alcool.

Materiale informative:

o Ghid pentru studiul biblic al primilor trei paşi – printr-o scurtă prezentare a principiilor

spirituale ale primilor trei paşi, materialul oferă referinŃe utile unui studiu biblic al acestor

paşi.

40

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->