UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE MECANICA

STUDIU DE FEZABILITATE
Grădiniţa particulară ”Micul Ştrumpf”

Masterand: Medves Marcel

Studiu de fezabilitate

2

Cuprins

1.Descrierea generală a afacerii..................................................3
1 .1 . De scrie rea af a ce rii î n ca re se do re şte să se in t re . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .3 1 .2 . De scrie rea ge ne ra lă a se rviciilo r. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .3

2.Descrierea detaliată a serviciilor(fezabilitatea serviciilor)........4
2 .1 . St a d iu l d e e lab o ra re. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . 4 2 .2 . Fot o g ra f ii şi sp e cif ica ţ ii a fe re n te . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .4 2 .3 . Pu n cte ta ri şi sla b e. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .1 0

3.Evaluarea preliminară a pieţei (fezabilitatea de marketing).....10
3 .1 . Mă rime a şi te nd in ţe le p ie ţ e i.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 10 3 .2 . De te rn ima re a co te i d e p iaţ ă . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. 12 3 .3 . E va lu a rea co n cu ren ţe i. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . 12 3 .4 . Ta ct ici de ma rke t in g. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 14

4.Evaluarea procesului de producţie (fezabilitatea tehnică).......15
4 .1 . Mod a lit ă ţ i de pre sta re a se rviciu lu i. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 15

5.Evaluarea factorului uman(fezabilitatea factorului uman)........15
5 .1 . Fon da t o rii f irme i, p reg ă t irea şi e xp e rie nţ a lo r.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 15 5 .2 . S itu a ţ ia p rin cipa le lo r ca lif ică ri n ece sa re . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .1 6 5 .3 . Ce rin ţe le man a ge ria le ne ce sa re şi re sp o n sa b ilit ă ţ ile ma na g e rilo r. . .. . . .1 7 5 .4 . Re laţ iile o rg an iza ţ ion a le şi p ot en ţ ia lu l de de zvo lt a re o rg an iza ţ ion a lă .. 17

6.Evaluarea financiară (fezabilitatea financiară)........................18
6 .1 . E st ima re a mă rimii fo nd u rilo r n e ce sa re. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .1 8 6 .2 . Co mpa ra re a a lt e rna t iva cu mp ă ră rii u ne i af a ce ri. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 18 6 .3 . E st ima re a su rse lo r p osib ile d e f ina nţ a re .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .1 9

7.Riscuri şi probleme majore.....................................................20

Grădiniţa îşi stabileşte ca misiune acoperirea unei nişe de piaţă în zona Sasar din oraşul Baia Mare. unde nu există instituţii care să ofere astfel de servicii.1. bucătăria. camerele de dormit şi sălile de curs. spaţiul interior de joacă. clădirea este proprietate particulară fiind construită pe două niveluri:la parter sunt situate biroul administrativ. Obiectul de activitate îl reprezintă îngrijirea şi educarea copiilor de varstă preşcolară. 1.2.4.Studiu de fezabilitate 3 1.Descrierea generală a afacerii 1. de aceea consumatorii percep un risc mai mare în luare deciziei potrivite. în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii acestora şi pregătirea lor pentru următoarele etape ale vieţii. Astfel a fost observat compotamentul consumatorilor faţă de aceste servicii: . sala de sport.Descrierea afacerii în care se doreşte să se intre Grădiniţa „Micul Ştrumpf” este o firmă de servicii care doreşte să promoveze pe piaţă servicii de educaţie preşcolară. sala de mese. iar la etajul 1 se află cabinetul medical. grupul sanitar.Descrierea generală a serviciilor Serviciile de acest gen posedă mai multe caracteristici de observare şi de credibilitate.în viitor firma are ca obiectiv extinderea activităţii şi în alte zone ale Iaşiului unde se va manifesta o cerere mai mare de astfel de servicii. adresându-se familiilor cu posibilităţi materiale medii şi care acordă un timp mai mare serviciului (carierei). Sediul firmei este amplasat pe strada Sasar nr.

întrucat cea mai apropiată grădiniţă se află la o distanţă mult prea mare. de aceea sunt dispuşi să apeleze la serviciile noastre.etc.iar serviciile se adresează copiilor între 2-6 ani. personalul şi elementele materiale ale prestaţiei. Persoanele care şi-au adus aportul la constituirea firmei sunt: Medves Marcel si Munteanu Raluca.Studiu de fezabilitate 4 comunicaţiile orale(cunoştinţe. În timpul programului.Stadiul de elaborare Serviciile oferite de firma noastră se află în stare incipientă. decât pe publicitatea serviciului prestat de firmă .1. atunci când trebuie să aprecieze calitatea acestuia.Capacitatea grădiniţei este de maxim 45 de locuri. Forma juridică aleasă de asociaţi este cea de societate cu răspundere limitată. creativitatea. copii au posibilitatea de a-şi dezvolta imaginaţia. colegi.rude. precum şi de a învăţa o limbă străină sau două. hobby-uri ce întregesc personalitatea copiilor.). pe lângă scopul principal instructiveducativ. . consumatorul dă dovadă de fidelitate faţă de prestatorul serviciului.Fotografii şi specificaţii aferente Programele noastre.2. au ca obiectiv şi descoperirea de noi pasiuni. Primul pas spre înfiinţarea grădiniţei a fost realizarea unei cercetări de piaţă pentru a afla părerile consumatorilor potenţiali despre serviciul propus. rezultatele sondajului arată că o asemenea instituţie de educare a copiilor este necesară în zona Nicolina. părinţii sunt de părere că educaţia copiilor lor este foarte importantă chiar de la o varstă fragedă. Ceea ce i-ar determina pe părinţi să aleagă serviciile grădiniţei „Micul Ştrumpf” este faptul că ofertă conţine un număr de servicii considerabil la un preţ avantajos. spiritul de observaţie prin participarea la diferite jocuri şi activităţi atractive. Activitatea grădiniţei este autorizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Astfel. În acelaşi timp. Oferta nostră cuprinde un pachet de bază(400 RON) şi un pachet opţional(240 RON). • din momentul în care se declară satisfăcut de prestaţie.Descrierea detaliată a serviciilor (fezabilitatea serviciilor) 2. 2. în funcţie de alegerea părinţilor. • în general consumatorii de servicii pun preţ mai mult pe 2. personalul care se ocupă de copii este calificat. • consumatorii se bazează foarte mult pe informaţiile legate de preţul.

pictură. educaţie fizică. cursuri de olărit.balet – 35 lei lunar. muzică. sistem video de supraveghere. a doua limbă străină (pachetul de bază include doar una) – 25 lei lunar. glucide şi lipide. dans modern sau de societate. întocmirea fişei psihologice a fiecărui copil. implicarea copiilor în activităţi cu alte ONG-uri (COTE. transmitere în direct pe internet video (la cerere) -20 lei. recuzite. activităţi în afara grădiniţei: plimbări în parcuri. copiii beneficiază de bucătărie proprie. dezvoltarea abilităţilor de grădinărit şi apropierea copiilor de către animale prin un număr de iepuraşi de care vor putea avea grijă. unde mâncarea se prepară de către personal calificat care va realiza săptămânal un meniu ţinând cont de necesarul caloric.Studiu de fezabilitate Pachetul de bază conţine: 5 . muzee. proteine. preţul va fi stabili în funcţie de fiecare activitate.origami – în funcţie de dorinţele fiecărui părinte. cursuri de pian – 30 lei lunar. grădiniţa dispune de centrală proprie complet automată cu programator electronic. carne de pui şi lactate. mobilier ergonomic şi ecologic. cursuri de calculator – 30 lei lunar.toate materialele didactice. Pachetul opţional conţine: - - cursuri de actorie – 20 lei lunar. organizarea de zile de naştere ale copiilor din grădiniţă cu sprijinul personalului şi dotărilor proprii 40 lei. transport zilnic – 40 lei. coregrafie . Meniul va fi axat în principal pe legume şi fructe proaspete (75%). cărţi. excursii la munte – preţul acestora va fi stabilit în funcţie de locaţia aleasă şi de numărul de copii beneficiari de acest serviciu.cursuri limba engleză/germană intensiv. se asigură control medical de specialitate astfel: doctor pediatru (control de 2 ori/săptămână) şi asistent medical (în permanenţă). caiete speciale ce sunt aprovizionate de la furnizori specializati din ţară şi din străinătate şi sunt incluse în taxa lunară. teatre de copii. . activităţi de educaţie civică şi etică. . de vitamine. oferirea de consultanţă psiho-socială pentru copii şi părinţi. CARITAS).

Studiu de fezabilitate 6 Nisipar-spaţiu de joaca-exterior Spaţiu de joaca exterior .

Studiu de fezabilitate Sala de sport 7 Sala de cursuri Camera de joacă .

Studiu de fezabilitate 8 Camera de dormit .

Studiu de fezabilitate 9 Baia Bucătăria .

Puncte slabe Câteva piedici în calea dezvoltării firmei ar putea fi: • lipsa experienţei datorată faptului că grădiniţa se află la începutul activităţii. cu numeroase activităţi la un preţ avantajos.Puncte tari şi puncte slabe A. Puncte tari Printre atuurile firmei se enumeră: • acoperă o nişă de piaţă importantă întrucât nu există astfel de instituţii în zona în care îşi desfăşoară activitatea. • colaborarea cu medicii pediatri pentru promovarea serviciilor noastre. • oferă un pachet de servicii de calitate. • oferă forţă de muncă calificată. B.Studiu de fezabilitate 10 Sala de mese 2. • firma are la dispoziţie o singură clădire în care se prestează astfel de servicii.3. .

Capacitatea pieţei(Cp) este dată de numărul maxim de copii care pot fi înscrişi la grădiniţă anual în oraşul Iaşi.35*0. iar coeficientul de elasticitate în funcţie de preţ(ε) va fi 1. Pp=Cp*P*ε=2.3 I= intensitatea de consum.Studiu de fezabilitate 3.632. f= frecvenţa medie de apelare la servicii de acest gen.25.Evaluarea preliminară a pieţei (fezabilitatea de marketing) 3. Considerăm că q=1. în condiţii de preţuri şi venituri determinate.35 şi f=0. Pentru a determina potenţialul pieţei serviciului luăm în considerare preţul(P) pachetului de bază oferit în valoare de 400 RON.632*1. reprezentaţi de familiile care vor apela la serviciile noastre. q=numărul de copii înscrişi în medie de o familie într-un an.165. Potenţialul pieţei reprezintă suma de bani obţinută din încasările maxime posibile din prestarea serviciilor. în cazul în care sar exclude problema preţului prea mare a acestor servicii sau a veniturilor insuficiente ale populaţiei. putem stabili principalele dimensiuni ale pieţei.914*400*1=1. Putem deduce cu uşurinţă faptul că avem de-a face cu consumatori individuali.25=2.914.600 RON . numărul copiilor din oraşul Iaşi cu vârsta între 2-6 ani este de 8.913. Cp= N*I = N*q*f = 8. Conform datelor din anuarul statistic al României.1. Plecând de la aceste elemente. În urma prelucrării acestor informaţii a rezultat ca numărul de copii ce pot fi înscrişi anual la grădiniţă în oraşul Iaşi este de aproximativ 2.Mărimea şi tendinţele pieţei 11 Piaţa căreia i se adresează serviciile grădiniţei este formată din consumatori şi nonconsumatori (relativi şi absoluţi).

deoarece se află în primul an de activitate. piaţa căreia i se adresează serviciile firmei cuprind persoane cu venit mediu lunar de 400$.54% PI=piaţa întreprinderii. prin urmare încasările lunare vor ajunge la suma de 21. • Criteriul venit. iar 15 întregul pachet (de bază şi opţional). 3. CP=PI/PT*100=45/2. După cum s-a precizat mai sus. cele anuale vor fi de194. volumul încasărilor este de 160. Ţinând cont de faptul că firma este la începutul activităţii şi dispune de o capacitate de 45 de locuri.2. Serviciile grădiniţei „Micul Ştrumpf” se adresează cu prevedere celor din mediul urban.400 RON. nu poate deţine o cotă de . cu unul sau mai mulţi copii. aşadar încasările lunare se ridică la suma de 17. Se prevede că 30 de copii vor beneficia de pachetul de bază.800 RON). PT=piaţa totală.000 RON Piaţa ţintă căreia i se adresează firma este formată din piaţa Iaşului. Vor apela la serviciile firmei de plasare de baby-sitter în special persoanele tinere cu vârsta cuprinsă între 25 şi 45 de ani.600 RON. serviciile grădiniţei se adresează familiilor cu un venit mediu.200 RON(28 de copii beneficiază de pachetul de bază. iar 10 şi de pachetul opţional. Pp=Cî*P*ε=45*400*1=18.Determinarea cotei de piaţă Cota de piaţă(CP) reflectă ponderea deţinută de firmă pe piaţa grădiniţelor.914*100=1. Grădiniţa a primit deja cereri de înscriere pentru alţi copii şi va ajunge să ocupe numărul maxim de locuri disponibile(45) începând cu următorul an. • Criteriul geografic. iar numărul de locuri deja ocupate este de 38. Grădiniţa „Micul Ştrumpf” s-a înfiinţat la 1 septembrie 2005. Mărimea pieţei ţintă se va stabili în funcţie de următoarele criterii: • Criteriul vârstă.Studiu de fezabilitate 12 Potenţialul pieţei întreprinderii se determină ţinând cont de capacitatea maximă actuală a grădiniţei: 45 de locuri.

(0264) 762 525 92c Str. pe piaţa Baii Mari este doar o singură firma de baby-sitter: S.3. 4 Gradinita nr. str. 63 Str.11. (0264) 174 801 23 Str. 3. Principalul atu al acestei firme îl reprezintă faptul că plasează baby-sitterii la domiciliul . 4 Bd.C. dar în următorii 3 ani îşi propune atingerea unei cote de piaţă de 7% prin deschiderea a altor două grădiniţe în oraşul Iaşi. 37 Str. iar cei indirecţi sunt firmele care prestează servicii de baby-sitter sau care plasează guvernante la domiciliul clientului.„Baby Care”S. George (0264) 311 750 Enescu nr. 20 Gradinita nr. 23 Adresă Nr. Arcu nr.Studiu de fezabilitate 13 piaţă prea mare.deoarece acoperă o nişă de piaţă. De asemenea. Socola nr. „Micul Ştrumpf” are concurenţi direcţi şi indirecţi. firma trebuie să aibă în vedere extinderea şi în alte zone ale oraşului pentru a putea deservi un număr cât mai mare de consumatori şi pentru a-şi majora cota de piaţă. Firma va trebui să lupte cu concurenţii puternici pentru a ridica nivelul performanţelor sale. Lupu Vasile (0264) 764 090 nr. nr. 48 (0264) 117 485 Cota de piaţă 11% 10% 7% 12% 6% 5% 9% 8% 4% 11. Ca oricare altă firmă. Stejar nr. Firma nu are concurenţi în zonă. Sfintul (0264) 116 028 Sava nr. de telefon Str. Toma Cosma nr. Competitorii direcţi sunt repezentaţi de celelalte grădiniţe(atât private. Plaesilor (0264) 155 480 nr.R.Evaluarea concurenţei Conducerea grădiniţei trebuie să decidă împotriva căror concurenţi urmează să acţioneze în modul cel mai hotărât. Plaesilor (0264) 152 754 nr. cât şi de stat).L. 35 Str. 9 Sos. Printre cei mai importanţi concurenţi direcţi ai grădiniţei noastre se numără: Numele Gradinita Sfantul Sava Gradinita Feg Gradinita Motoc Gradinita nr. Pacurari (0264) 114 577 nr. 25 Aleea Tudor (0264) 126 334 Neculai nr. de telefon (0264)198 869.5% În ceea ce priveşte concurenţii indirecţi. 21 Gradinita nr. 7 Gradinita nr. 6 Gradinita nr. dar pot apărea pe parcursul extinderii sale. 54 Str. 1 Gradinita nr.

respectiv cu 192 RON(pentru întregul pachet). 3. . pentru predarea limbilor străine. diverse facilităţi la plata serviciilor. prezentarea de mici spectacole susţinute de copii grădiniţei.Tactici de marketing Promovarea oferă modalităţile cele mai eficiente de găsire şi atragere a clienţilor. Pentru a se face cunoscută pe piaţa acestor servicii. Astfel clienţii vor beneficia de reduceri în procent de 10% timp de 3 luni. concurenţii sunt dezavantajaţi de practicarea unor tarife mari pentru serviciile prestate. practicând o adevărată orientare spre piaţă. program axat pe un anumit specific(înot. dar acest serviciu este accesibil doar persoanelor cu venituri foarte mari. împărţirea de fluturaşe.aceste reduceri sunt valabile pentru toţi cei care contactează firma până la data de 1 iunie 2006. limba engleză intensiv. Conducerea grădiniţei intenţionează ca în următorii 3 ani să–şi extindă activitatea şi în alte zone ale oraşului.4.etc.). sponsorizarea copiilor cu anumite talente. Practic valoarea serviciului pe o perioadă de 3 luni va fi redusă cu 120 RON(pentru pachetul de bază).etc.Studiu de fezabilitate 14 clienţiilor. Firma încearcă să realizeze un echilibru între orientarea spre consumator şi cea spre concurenţa posibilă. De aceea gădiniţa „Micul Ştrumpf” nu neglijează acest aspect. balet. toate acestea la un preţ accesibil.) şi prin colaborarea cu diverşi medici pediatri care vor recomanda serviciile grădiniţei noastre. colaborarea cu cabinetele de medici pediatri. spoturile publicitare. tenis. Deşi firma noastră se află la începutul activităţii şi nu beneficiază de experienţă. oferă variantele cele mai neaşteptate şi mai profitabile de dezvoltare a afacerilor. acesta totuşi dispune de personal calificat pentru activităţile sportive. locuri de joacă. ceea ce duce la dificultatea în a atrage clienţi cu venituri medii. experienţa în domeniul educaţiei copiilor cu vârstă preşcolară. În privinţa punctelor slabe. firma va apela la anumite forme de publicitate: împărţirea de fluturaşi în zonele frecventate de părinţi cu copii(parcuri. Punctele tari ale concurenţilor direcţi sunt date de acopeririea unei arii întinse a oraşului Iaşi. Promovarea cuprinde tot ceea ce poate stimula cererea : numele firmei. Firma a ales pentru promovare următoarele oferte: • Reduceri la plata serviciului . iar toată atenţia este îndreptată asupra unui copil.

fie lunar. cuponul de răspuns. În ceea ce priveşte mesajele pentru mailing. precum şi avantajele acesteia. Mai există şi o educatoare-logoped. 1 femeie de servici ce are grijă ca micuţii să dispună de condiţii de igienă maximă.toţi beneficiarii serviciilor noastre au posibilitatea de a plăti suma convenită fie semestrial. sunt câte 2 supraveghetori ce au grijă de copii. se închieie un contract între conducerea acesteia şi părinţii copiilor. întrucât zona de audienţă este mult mai precis delimitată. Evaluarea procesului de producţie 4. • Plata în rate.Studiu de fezabilitate 15 copiii la gradiniţa „Micul Ştrumpf” vor primi un cadou surpriză la începerea noului an. Modalităţi de prestare a serviciilor Fiecare dintre angajaţii noştri îşi cunoaşte bine funcţiile şi rolul pe care îl are în grădiniţă. De asemenea. Modalităţi de distribuţie a serviciilor. respectiv câte o educatoare la 10 copii). • Cadouri surpriză. Personalul didactic al grădiniţei este de specialitate (două educatoare pentru fiecare grupă.primele 5 familii care îşi vor înscrie 4. Conducerea grădiniţei s-a gândit că cele mai potrivite tipuri de media pentru a-şi face cunoscute serviciile sunt:  Mailingul. firma s-a gândit să se facă cunoscută la televiziunea locală. un pliant. care ajută la corectarea dificultăţilor de vorbire prin programe comune. există 1 cabinet medical (pentru asistentă şi medic pediatru). Grupele s-au format pe criteriul vârstei. în caz de necesitate sau de acordare a primului ajutor medical. Clientul are posibilitatea să consulte baza de date despre colaboratorii firmei de plasament şi poate să-şi aleagă respectiva persoană în funcţie de preferinţă. firma va folosi mesajul clasic.  Cealaltă bază de date conţine informaţii despre clienţii actuali şi potenţiali. un pedagog şcolar şi . O dată cu înscrierea copiilor la grădiniţă.  Televiziunea locală. în cele 2 camere unde sunt câte o grupă a cate 20 de copii. care va cuprinde plicul de expediere a mesajului.1. în care sunt specificate condiţiile de plată şi asumarea responsabilităţii faţă de siguranţa copiilor. Astfel. În ceea ce priveşte folosirea televiziunii în campania de marketing. acceleratori ( de exemplu un calendar) şi ceea ce este mai important. Firma are două baze de date:  O primă bază de date conţine informaţii despre colaboratorii firmei . scrisoarea în care sunt prezentate informaţii despre serviciile firmei.

Fondatorii firmei. La intrarea în clădire se află un pazic ce asigură doar accesul persoanelor care prezintă o legitimaţie de la grădiniţa noastră.04.Evaluarea factorului uman 5.2. 5.2005.1988 BaiaMare. În bucătăria noastra noastra sunt 2 bucătari. nr.1986 Baia Str.09. Canatcuzino. Republicii 5 Proprietarii au experienţă în prestarea acestui tip de serviciu.01. care se ocupă cu supravegherea desfăşurării activităţii în cea mai perfectă ordine. Grădiniţa a luat fiinţă la data de 01. 5. pregătirea şi experienţa lor Fondatorii grădiniţei sunt Medves Marcel şi Munteanu Raluca. Date cu privire la fondatori: Nume şi Data naşterii 06. nr. ce are grijă ca micuţii să aibă o alimentaţie cât mai corectă.1. 1 Munteanu RalucaIoana 14.Studiu de fezabilitate 16 un profesor de pian. 026414546 8 Necăsătorită FEAA 026417780 Necăsătorit UTCN Adresă Telefon Stare civilă Studii Prenume Medves Marcel Str.55 Mare. Cel mai important rol în cadrul prestărilor de servicii îl are administratorul grădiniţei.Situaţia principalelor calificări necesare: Grădiniţa noastră are un personal format din:  1 administrator  4 educatoare .

Studiu de fezabilitate 1 1 1 1 1 1 1 1  2  1         pedagog scolar profesor de pian femeie de servici paznic psiholog pediatru asistentă medicală educatoare-logoped bucătari instructor de sport 17 5. Luându-se în considerare că proprietarii. dinamism. Un asemenea stil de management generează un climat favorabil. evită conflictele şi compromisurile. capacitate de obţinere a rezultatelor împreună cu angajaţii. ceea ce influenţează pozitiv randamentul în muncă. şi anume: responsabilitatea faţă de misiune şi obiective şi cooperarea care se stabileşte între manageri şi ceilalţi salariaţi. la locul acţiunii.efectuarea controlului direct. precum şi stabilirea modului de utilizare. am dovedit că avem capacitate de asumare a riscului. . Cerinţele manageriale necesare şi responsabilităţile managerilor: Noi.orientarea asupra problemelor de perspectivă ale grădiniţei. am dovedit că putem face faţă atât cerinţelor copiilor cât şi a părinţilor. astfel încât desfăşurarea lor să se realizeze în condiţii de eficienţă maximă. .orientarea personalului în scopul realizării obiectivelor organizaţionale şi a sincronizării acestora într-o combinaţie optimă. concepute ca un sistem.definirea clară a tuturor elementelor care determină cadrul organizatoric. -dimensionarea resurselor umane. responsabilitate şi onestitate. se încadreză în tiparul unor manageri responsabili şi competenţi.planificarea activităţii grădiniţei. materiale şi financiare necesare. având abilitatea de a rezolva problemele din punct de vedere al întregii organizaţii. Responsabilităţile managerilor sunt următoarele: . au profesia de economist.stabilirea obiectivelor. . perseverenţă. Putem să afirmăm că stilul sau modul de management al grădiniţei a rezultat din combinarea a două atitudini importante. Echipa noastră managerială adoptă un stil de management care îmbină în mod raţional interesul pentru cele mai bune rezultate cu preocuparea pentru o cât mai bună satisfacere a cerinţelor şi raporturilor umane. . prin fondarea acestei grădiniţe. . .3. ca proprietari.

Studiu de fezabilitate 5. dezvoltarea sau cumpărarea unei afaceri.000 Ron amenajarea clădirii: 20.000 Ron acte necesare: 4.4. Acesta din urmă urmăreşte executarea atribuţiilor cu maximă responsabiliate de către educatori. talent si creativitate pentru iniţierea şi conducerea unei afaceri. la început de drum.Evaluarea financiară (fezabilitatea financiară) 6.000 Ron aparatura tehnică: 10. câteodată greu de depăşit.1.000 Ron achiziţionarea materialelor didactice: 5. Managerii sunt cei care coordonează întreaga activitate. concertelor: 1. amenajarea acestuia. pe care le întâlneşte un întreprinzător potenţial.000 Ron cheltuieli de întreţinere: 5. cu privire la modul de desfăşurare a activităţii. demonstraţiilor.000 Ron/ lună achiziţionarea clădirii: 250. îl constituie obţinerea fondurilor necesare pentru iniţierea.Relaţiile organizaţionale şi potenţialul de dezvoltare organizaţională 18 Pentru ca grădiniţa noastră să facă faţă tuturor cerinţelor şi să demonstreze faptul că copii clienţilor sunt în mâini sigure care îşi asumă riscul pentru ei.800 Ron/ lună celelalte salarii: 9. fiind o nouă afacere trebuie să se ţină seama de nivelul cheltuielilor cu înfiinţarea firmei. 6. Chiar dacă potenţialul întreprinzător este înzestrat cu dinamism. dacă nu dispune de abilitatea de a convinge potenţialii creditori. teste.000 Ron achiziţionareamobilei: 17. În urma evaluării financiare am estimat următorele cheltuieli:            salarii proprietari: 6. logoped cât şi persoana care se ocupă de securitatea copiilor. obţinerea de autorizaţii necesare precum şi promovarea puternică a firmei.000 Ron/lună cheltuieli cu organizarea concursurilor.000 Ron/lună . referinţe şi experienţe anterioare.000 Ron sisteme de securitate: 5. cumpărarea spaţiului. prin intermediul administratorului. Astfel. nu va putea obţine banii necesari pentru viitoarea sa afacere.Estimarea mărimii fondurilor necesare Desigur că unul dintre cele mai mari obstacole. tehnicile după care noi angajăm personalul sunt următoarele: interviuri.

Compararea cu alternativa cumpărării unei afaceri Fondatorii grădiniţei au avut în vedere.aceştia au găsit la un moment dat o astfel de oportunitate. . societăţi de finanţare.însă proprietarii afacerii supusă vanzării au cerut o sumă mult prea mare:700.Punand faţă în faţă cele două sume: necesarul de fonduri pentru deschiderea propriei afaceri(332. întreprinzătorul trebuie să investigheze piaţa financiară pentru obţinerea fondurilor necesare. -prieteni. înainte de începerea afacerii. Finanţarea nu se obţine uşor.De aceea.Studiu de fezabilitate Totalul fondurilor necesare este de 332. Există două surse de obţinere a capitalurilor: -finanţare proprie. sunt disponibile numai anumitor domenii de afaceri şi pe termene precise.reiese clar care este altenativa cea mai rentabilă. -parteneri de afaceri.Pe langă dificultatea cu care ar fi găsit o societate avand ca obiect de activitate educarea copiilor de varstă preşcolară scoasă la vanzare. Înţelegerea diferitelor surse de obţinere a fondurilor şi implicaţiile lor pentru afacere este o condiţie esenţială pentru reuşita în afacere.3.găsirea celei mai bune alternative din punct de vedere financiar.000Ron).asociaţii au comparat necesarul de fonduri pentru deschiderea propriei afaceri cu suma pe care ar fi trebuit să o plătească în cazul în care ar fi cumpărat o firmă de acelaşi gen deja înfiinţată.asociaţii ar fi avut de depăşit şi impedimentul financiar.800Ron) şi suma pe care ar fi trebuit să o plătească în cazul în care ar fi cumpărat o firmă de acelaşi gen deja înfiinţată(700.2. deoarece unele surse de capital. Sursele de obţinere a capitalului propriu sunt: -economii personale. Surse de obţinere a capitalului de împrumut: bănci. donaţii.şi anume o afacere proprie. Estimarea surselor posibile de finanţare Desigur că după identificarea categoriilor de capital necesare. -împrumuturi.800 Ron.000 Ron. 6. 19 6.

Acestea se pot datora angajării unor persoane fără a le verifica înainte de angajare.5 persoane să nu fie multumit de serviciile prestate de către noi sau să nu fie trataţi corespunzător şi atunci. de aceea deseori apar riscuri pe care întreprinzătorii şi le asumă. Câteva dintre cele mai importante riscuri sunt: dezastre naturale. cu toate accesoriile. să organizeze minuţios programul de desfăşurare a activităţii. Lipsa controlului activităţii poate duce la pierderea clienţilor. Astfel unele dintre aceste riscuri sunt: -riscuri privind proprietatea – multe dintre aceste riscuri sunt asigurabile. am obţinut un împrumut de 250. Managerii firmei trebuie să aibă grijă ca serviciile să fie executate corespunzător. de obicei toţi întreprinzătorii urmăresc 2 din cele mai des întalnite obiective: obţinerea unui profit cât mai mare şi a unor satifacţii pe masură. politicii de personal neadecvate. precum şi scăderea natalităţii.Riscuri şi probleme majore La iniţierea unei afaceri. să instruiască personalul în ceea ce priveşte comportamentul în timpul serviciului. 7. Multe din aceste riscuri sunt datorate rău platnicilor sau nemulţumirii clienţilor. pierzându-ne şi clienţii. aceştia vor spune şi altora de serviciile noastre şi altor potenţiali clienţi şi să ne formăm o imagine negativă pe piaţă. Este de ajuns ca un grup de 4. fondurile care au fost necesare investiţiei au fost procurate în marea lor parte cu ajutorul finanţării prin credite şi finanţării din resurse proprii.000 Ron de la Banca Comercială Română pe o perioadă de trei ani cu o dobândă de 15%/an. Asftel trebuie să fim prudenţi în legătură cu ceea ce spunem şi ceea ce facem. relaţiilor necorespunzătoare dintre întreprinzători şi salariaţi care vor crea o atmosferă de neîncredere. spargeri şi furturi. indignaţi de serviciile prost prestate. -riscuri privind personalul – această categorie de riscuri se datorează activităţii salariaţilor. primită ca moştenire. . Restul banilor reprezintă aportul asociaţilor. Astfel. -riscuri privind clienţii – clienţii sunt principala sursă de profit.Studiu de fezabilitate 20 În cazul nostru. Desigur că nu întotdeauna banii sunt investiţi într-o direcţie corespunzatoare. situată ultracentral. În schimb am ipotecat o casă.

Studiu de fezabilitate 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful