A

Abaya/Burka ± tawag sa pantakip sa katawan ng mga Muslim. Absentee Voting ± tumutukoy sa pagboto ng mga mamamayang wala sa Pilipinas kung sila ay hindi pa permanenteng residente sa ibang bansa. Abu Bakr ± kauna-unahang sultan sa Pilipinas. Adat ± mga kinaugaliang batas o customary laws. Agham pampulitika ± pag-aaral ng pamahalaan at mga institusyon nito. Agham Panlipunan ± ay tumutukoy sa mga disiplinang may kaugnayan sa pag-aaral ng iba¶t ibang aspeto ng lipunan at ang ugnayan ng mga tao dito. Agustin de Legazpi ± ang pamangkin ni Lakan Dula. Alcalde Mayor ± namumuno sa alcaldia. Alcaldia ± lalawigang nagkaroon ng kapayapaan at kaayusan. Alcaldia ± nagkaroon ng kapayapaan at kaayusan Alguacil mayor ± pulis Alipin ± Timawa (sa kolonyalismong Espanyol) Aliping Namamahay ± (sa Tagalog) nakatira sa sariling bahay at tinatawag lamang ng datu para tumulong sa pagtatayo ng bay o pagsasaka. Aliping Saguiguilid ± (sa mga Tagalog) nakatira sa bahay ng datu dahil sa malaking pagkakautang na kailangan bayaran. Allah ± Diyos ng mga tagasunod ng Islam. Ancestral Land ± lupain ng mga katutubong Pilipino. Angalo ± pinakamahalagang Diyos ng mga Manobo.

Animismo/Anitoismo ± relihiyon ng sinaunang Pilipino; kung saan naniniwala ang mga Pilipino na ang kalikasan ay pinananahanan ng mga anito. Anito ± ay nagsisilbing tagapamagita sa pangunahing Diyos at sa tao. Anitoismo ± pagsamba ng mga Anito. Antropolohiya ± pag-aaral ng etnisidad o ang ideya ng pagiging kabilang sa isang partikular na grupo na kadalasang nanggagaling sa parehong ninuno. Apolinario dela Cruz ± nagtatag ng Cofradia de San Jose Arabia ± orihinal na pinagmulan ng Islam. Archipelagic Doctrine ± angkop na batayan para tukuyin ang hangganan ng Pilipinas. Aristokrasya ± ito ay tumutukoy sa dugong bughaw o royal blood. Arkeolohiya ± pag-aaral ng mga labi. Arkipelago ± ay binubuo ng maraming pulo. Artifact - labi na nahukay ng mga arkeologo. Artificial Contraception ± isang paraan ng pagpaplano ng pamilya na taliwas sa itinataguyod ng Simbahan. Asiatic Theory ± itinaguyod ni Dr. Leopoldo Faustino. Ayon dito, ang Pilipinas ay nabuo dahil sa paggalaw ng kontinente ng Asya papuntang Timog. Asimilasyon ± ito ay nangangahulugang tatanggapin ang Pilipinas bilang kabahagi o lalawigan ng Spain. Aulia ± santong may kakayahang gumawa ng milagro. Australoid ± lahing kinabibilangan ng maiitim na tao katulad ng mga Negrito. Australopithecines ± ito ay ang pinakamatandang ninuno sa kasalukuyan. Australopithecus Afarensis ± mas kilala sa pangalang Lucy.

Baybayin ± sinaunang sistema ng pagsulat ng sinaunang Pilipino. Bhattara ± Diyos . Bayog/Bayoguin ± lalaking babaylan sa kabisayaan. Baguinda ± Prinsipe Bagumbayan ± Luneta Balangay ± sasakyang pandagat ng mga nandayuhang Austronesian sa Pilipinas. Bankaw ± rebelyon sa Leyte Barangay ± pamayanang binubuo ng kamag-anakan. B Babaylan ± pinunong ispiritwal ng kabisayaan. Beaterio ± paaralan ng antas sekundarya para sa babae Beaterio de la Compania de Jesus ± para sa mga Pilipino Benevolent Assimilation ± ang pagkakaloob ng edukasyon at gawing sibilisado ang mga Pilipino. Bagong Daigdig ± New World.Awit at Corrido ± tula / kwento ng pag-ibig Ayuey ± isang Oripun na nakatira sa kanilang amo. Banco Espanol Filipino de Isabel 2a ± isang limited stock company Bandala ± sapilitang pagbebenta ng mga katutubo sa kanilang produkto sa pamahalaang kolonyal.

Carlos Maria de la Torre ± Gobernador-Heneral mula 1869 hanggang 1871 Cartilla ± aklat na ginagamit ng mga mag-aaral sa mababang baiting. . Caliphate ± kahariang Muslim tulad ng Umayyad at Abbasid.Bipedal ± lumalakad sa pamamagitan ng dalawang paa. Caraga ± nagmula sa Calagan na hango sa salitang calag. Boleta ± ticket Boleta ± tiket na kailangang bilhin na may katumbas na espasyo sa loob ng barko. Cash Crop ± mga tanim na mabilis na naipagbibili sa pandaigdigang pamilihan. Caliph ± kahalili ni Muhammad. Bulol ± imahen ng anito Buranun ± tawag sa mga taong naninirahan sa kabundukan. C Cabecera ± pananahang nasa ³ilalim ng kampana´ Cabeza de barangay ± namumuno sa barangay Caja de comunidad (1 real) ± community fund Calag ± nangangahulugang ³ispiritu´ o ³kaluluwa´. Birth Rate ± tumutukoy sa bilang ng buhay na sanggol na ipinapanganak sa bawat 1. Bourgeoisie ± gitnang uri sa France na binubuo ng mga mangangalakal at mamumuhunan. Buansa ± ³Jolo´ ngayon.000 populasyon sa loob ng isang taon.

Cash Crop ± naipagbili sa pandaigdigang pamilihan Cedula ± katibayan ng pagbabayad Cenaculo ± pagtatanghal sa entablado ng paghihirap ni Kristo Cezar A. Colegio ± paaralan ng antas sekundarya para sa lalaki Comedia / Komedya ± paboritong palabas sa teatro Comite de Propaganda ± ito ang pinagmumulan ng pondo ng La Solidaridad. Cumplase ± karapatan kung saan ipinauubaya sa gobernador-heneral ang pasya kung ipatutupad o hindi ang isang batas na nanggaling sa Spain. . Commandancia ± distritong pulitikal-militar Commandanciana del Pais de Igorrotes y las Partidas del Norte de Pangasinan ± binubuo ng mga beteranong sundalo Compadrazgo ± pagkuha ng ninong at ninang Concepcion ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. Corregimiento ± hindi pa gaanong mapayapa at maayos Corregimiento ± lalawigan kung saan hindi pa gaanong mapayapa at maayos. Christopher Columbus ± isang kapitang pandagat mula sa Genoa. Continental Plate ± mga bloke ng bato na halos kasinlaki ng mga kontinente kung saan nakapatong ang lupa. Italy ay nagsasabing mararating niya ang Silangan (Asya) sa pamamagitan ng pakanlurang paglalayag sapagkat naniniwala siyang bilog ang mundo. Majul ± may akda ng Muslims in the Philippines Charles Darwin ± isang English naturalist. Pinakatanyag na tagapagtaguyod ng teorya ng ebolusyon bagamat marami nang nauna sa ideyang ito.

Donativo de Zamboanga (1/2 real) ± pamahalaan laban sa Muslim. Borneo. Death Rate ± tumutukoy sa bahagdan ng kabuuang bilang ng namatay sa kabuuang populasyon sa isang partikular na lugar sa loob ng isang taon. Dr.D Damian Domingo ± iginuhit sa kanyang ³COLECCION DE TRAJES DE MANILA Y DE LAS PROVINCIAS´ ang kasuotan natin dati Datu ± pulitikal at pang-ekonomiyang pinuno. Diversity ± pagkakaiba-iba. Diego Silang ± pinuno ng pag-aalsa sa Ilocos. Domingo de Salazar ± unang obispo ng Maynila. Robert Fox ± siya ang nakadiskubre sa Taong Tabon. . Diastrophism ± isang proseso na may kinalaman sa paggalaw ng crust ng mundo kung saan ang isang bahagi ay tumataas kumpara sa iba. Dollar Remittance ± pagpapadala ng dolyar ng mga OFW. Devata/Diwata ± Ispiritu. Dipterocarp ± isang grupo ng halaman na laganap sa Pilipinas. Diocese ± pagsama-sama ng mga parokya. Java at Sumatra. Divide-and-rule ± paghahati ng mga Pilipino para sa epektibong pamumuno.

Encomendero ± nabibigyan ng encomienda Encomendero ± taong namamahala sa encomienda na may pribilehiyong gamitin ang buwis na sinisingil nila at may tungkuling ipagtanggol ang mga tao sa kanyang nasasakupan. Ekspedisyon ng 1525 ± pinangunahan ni Juan Garcia Jofre de Loaysa. Eksport ± produktong panluwas. El Democrata ± isinulat ni Sancianco. Encomienda ± lupain kung saan ang kontrol at buwis ng mga mamamayan nito ay ipinauubaya ng hari ng Spain sa mga Espanyol na nakatulong sa pagbihag at pagpapatahimik ng Pilipinas. El Filibusterismo ± ito ay nangangahulugang ³ang subersibo´. Ekspedisyong Legazpi ± Miguel Lopez de Legazpi. tungkol sa mga hakbang na kailangang gawin upang paunlarin ang Pilipinas. Ekspedisyon ng 1527 ± pinangunahan ni Alvaro de Saavedra. Ekspedisyon ng 1526 ± pinamunuan ni Sebastian Cabot. distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. El Progreso de Filipinas ± isinulat din ni Sanciano. Eleusteria Florentina (Capitan Teriang) ± binansagang ³Tandang Sora ng Ilocos´.E Ekonomiks ± pag-aaral ng ekonomiya o ang produksyon. Ekspedisyong Villalobos ± pinangunahan ni Rey Lopez de Villalobos. tungkol sa kalagayang pangkabuhayan ng Pilipinas. .

Eugene Dubois ± isang Dutch na humukay sa labi ng Homo Erectus.000 kababaihan na nasa edad na 15 hanggang 49 taong gulang. F F.Estado ± isang konseptong pulitikal na nagtataglay ng mga elementong mamamayan. sinuman ay maaring maging alipin bilang parusa sa isang mabigat na krimen. Fertility Rate ± bilang ng ipinanganganak na buhay na sanggol kada 1. Folk Catholicism ± katolisismo ng mga Pilipino na may bahid animism. soberanya at teritoryo. Felix Resureccion Hidalgo ± sumali rin sa Exposicion de Bellas Artes (katulad ni Juan Luna). Fiscal ± taga-usig. Fernandina ± itinatag ni Juan de Salcedo nang sakupin ang Vigan. Exclusive Economic Zone (EEZ) ± ang isang estado ay may huridiksyon hanggang sa 200 nautical miles mula sa batayang linya kung saan ang territorial sea ay sinukat. Forest Land ± lupaing pangkagubatan. Fiqh ± koleksyon ng mga batas ng Islam na ipinatutupad ng may kapangyarihan. Landa Jocano ± ayon sa kanya. Eurasian Plate ± kinalalagyan ng kalupaang Asyano. Misamis at Camarines Sur para tustusan ang mga pagpapatrolya sa mga baybaying-dagat laban sa pananalakay ng mga Muslim. . pamahalaan. Falua ± tumutukoy sa buwis na ibinabayad ng mga mamamayan ng Cebu.

. Gobernadorcillo ± namumuno sa Pueblo. Gobernador-Heneral Guido de Lavezares ± nagpalakas ng depensa ng lungsod. Gaspar Aquino de Belen ± Ang Pasion ni Jesus Christong Panginoon Natin. Gobernador-Heneral ± pinakamataas na opisyal sa pamahalaang Nasyonal. Fukien ± lalawigan sa Timog China kung saan malawakan ang pagtataniman ng palay. G Galleon trade ± kalakalang galyon. palayok at iba pang mga bagay na mula sa nakaraan. bahay-na-bato. Functionally Rate ± ganap na marunong bumasa at sumulat at may kakahayang makalinang ng pag-iisip na kritikal. Gobernador-Heneral Gonzalo Ronquillo de Penalosa ± sakupin ang kaharian ng ternate sa Moluccas.Fossil ± mga labi. Gobernador-Heneral Gomez Perez Dasmarinas ± ang mga Tsino na tagasagwan ay nag-alsa. General Will ± pangkalahatang kagustuhan. Genealogy ± tala ng kanunu-nunuan ng isang tao o pamilya. Galyon ± malalaking barko na ginamit sa kalakalang Maynila-Acapulco. Gobernador-Heneral Rafael de Isquierdo ± bawiin ang pribilehiyong mailibre sa pagbabayad ng tributo at pagsasagawa ng polo.

Gregorio del Pilar ± ang batang heneral ng himagsikang Pilipino. Hadd ± kaparusahang itinatakda ng mga batas ng Islamiko. Halumigmig/Humidity ± ay tumutukoy sa moisture content sa atmospera. Guillermo Galvey ± namuno sa Commandanciana del Pais de Igorrotes y las Partidas del Norte de Pangasinan. Granada ± (matatagpuan sa Timog) ay ang huling balwarte ng mga Muslim sa Spain. Gradation ± isang prosesong may kinalaman sa pagguho ng matataas na lugar at ang pagdeposito ng latak sa ocean basin. Hacienda Buenavista ng San Juan de Dios ± pinakamalaki.Gobernador-Heneral Santiago de Vera ± nagpadala ng ekspedisyon ngunit nakaranas ng maraming suliranin. Hajj ± pagpunta sa Mecca minsan sa buong buhay. Gregorio Sancianco ± isang mestizong Tsino. H Hacienda ± lupang tinanggap ng mga prayle mula sa hari. Golot ± bundok (Igorot) GomBurZa ± 3 paring martir Graciano Lopez Jaena ± nagpunta sa Madrid upang mag-aral ng medisina. Gross Domestic Product (GDP) ± kabuuang halaga ng produkto at serbisyong nilikha ng isang bansa sa isang taon. .

Homo Erectus Philippinensis ± ito ang isa pang tawag sa mga Taong Cagayan. Homonid ± ito ay ang ninuno ng mga tao. . Historiograpiya ± nangangahulugan ng pagsasakasaysayan o pagsusulat ng kasaysayan. Homo Sapiens Sapiens ± species na kinabibilangan ng kasalukuyang tao. Kaya nitong gumawa ng kagamitang bato kaya tinawag itong handy man. Heresy ± pagtataguyod ng radikal na ideya at kapalastanganan sa Simbahan. Heograpiya ± disiplinang saklaw hindi lamang ang pag-aaral tungkol sa mundo kundi maginga ng mga gawain ng mga tao rito. Homo Habilis ± unang tunay na tao. sila ay nakatira sa amo. Historia ± tala ng mga pangyayari ayon sa pagkakasunud-sunod nito. Homo Sapiens ± ito ang mga unang taong nag-iisip. tumatanggap ng pagkain at damit mula rito at may 1 araw para sa kanilang sarili. Homo Erectus ± ito ay ang mga taong nakakalakad nang tuwid. Hilaria Aguinaldo ± ang asawa ni Emilio Aguinaldo.Hayohay ± pinakamababang uri ng Oripun. Hermanidad de Santa Misericordia ± salapi para sa ospital. Identidad ± pagkakakilanlan. Heneral Felipe Ginoves Espinar ± namuno sa 3 barko. I Ice Age ± panahon ng malawakang paglamig sa mundo.

Indio ± Kristiyanong Pilipino. Indulto de comercio ± lumahok sa kalakalan ng lalawigan. Indigenous People ± katutubong mamamayan. Ilustrado ± ³naliwanagan´ Ilustrado (2) ± isang uri ng nasyonalismo na nag-ugat sa mga kaisipang liberal sa Europa. Islas del Poniente ± tawag ng mga Espanol sa Pilipinas. pagmamay-ari at kalayaan. Integrated Reorganization Plan (IRP) ± ito ang pamagat ng Presidential Decree No. ang konsepto ng barangay ay hango sa konsepto ng balangay. 1. . Islam ± buong-pusong pagsuko kay Allah. Infiel (infidel) ± katutubong Pilipino na naniniwala sa animism. John Locke ± isinulong ang kaisipan na ang mamamayan ay likas na magkakapantay at malaya at walang dapat magbanta sa kanilang buhay. J Jaime B. Imam ± mga paring Muslim. Veneracion ± ayon sa kanya. Inquilino ± mga mestizong Tsinong umupa ng lupa upang ipasaka sa iba. Irreconcilable ± tawag sa mga Pilipinong ipinatapon sa malayong lupain dahil sakanilang pagtutol na makipagtulungan sa mga mananakop na Amerikano sa Pilipinas.Ignacia del Espiritu Santo ± nagtatag ng Beaterio de la Compania de Jesus.

Kasunduan ng Zaragoza ± 297 ½ leagues sa silangan ng Moluccas Katalonan ± pinunong ispiritwal ng katagalugan.Juan de Plasencia ± isa sa mga unang misyonerong Espanyol na nag-ulat ukol sa sinaunang lipunang Pilipino. Teodoro Plata at Valentin Diaz. Jus Sanguinis ± isang prinsipyong pinagbabatayan ng pagkamamamayan ng isang indibidwal ayon sa pagkamamamayan ng magulang. Ladislao Diwa. Juan de Salcedo ± apo ni Legazpi. K Kampana ng simbahan ± simbolo ng reduccion. Jus Soli ± isang prinsipyong pinagbabatayan ng pagkamamamayan ng isang indibidwal ayon sa lugar ng kapanganakan. Karim Ul Makhdum ± nagpalaganap ng Islam sa hindi pa Muslim. Kapilya ± maliit na simbahan na tinatawag ding bisita. Juan Luna ± lumahok sa Exposicion General de Bellas Artes. Kasunduan ng Tordesillas ± ginawang 370 leagues sa kanluran ng Azores Islands at Cape Verde Islands. Katipunan ± ay lihim na samahan na itinatag nina Andres Bonifacio. kahalagahan at katuturan´. Kasaysayan ± nagmula sa salitang-ugat na ³saysay´ na nangangahulugang ³kabuluhan. Deodato Arellano. Karadyaan ± isang halimbawa ng kabuuang binubuo ng alyansa ng mga barangay sa mas malawak na antas. .

Laguna Copperplate Inscription ± naglalaman ng katibayan ng pagkakabayad sa pagkakautang. Kontekstwalisasyon ± paglalagay ng isang pangyayari sa partikular na kinaganapan nito. Tinatawag din itong moro-moro. Komedya ± isang dula sa anyo ng tula na ang paksa ay ang buhaym pag-ibig. Kolambu ± pinuno ng Limasawa.Kilusan ± ay isang organisasyon na ang mga kasapi ay nagsusulong ng iisang adhikain. Labor Force ± lakas-panggawa. Kontekstwalisasyon ± paglalagay ng isang pangyayari sa partikular na panahon na kinaganapan. at digmaan sa pagitan ng mga kahariang Muslim at Kristiyano. Lakan Dula ± hari ng Tondo. dalandan at saging) kay Magellan. La Solidaridad ± itinatag upang ipahayag ang hangarin ng Kilusang Reporma para makamtan ang asimilasyon. Lakan Dula ± pinuno ng Tondo . Ladino ± mga taong nagsusulat ng halong Espanol at Tagalog. L La Doctrino Christiana en la Lengua Espanola y Tagala ± unang libro na nailimbag sa Pilipinas La Liga Filipina ± ito ay itinatag ni Jose Rizal. nagbigay ng 3 palayok (bigas. Kinship ± pagkakamag-anakan.

Latak ± sediments. Latitude ± mga distansyang angular mula sa hilaga o timog ng Equator. Leopold Von Ranke ± isang German na historyador na nagtangkang ilahad ang kasaysayan ayon sa ³kung ano talaga ang nangyari´. Las Virgenes cristianas expuestas al populacho ± obra ni Feliz Resureccion Hidalgo.Lantaka ± maliit na kanyon. Lungsod ± may sangguniang namamahala na tinatawag na ayuntamiento o cabildo. Lipunan ± tumutukoy sa isang grupo ng tao na naninirahan nang magkakasama sa isang teritoryo at halos may pare-parehong kultura. Literacy Rate ± bahagdan ng populasyong sampung taong gulang at pataas na marunong bumasa at sumulat. Longitude ± mga distansyang angular na natutukoy sa silangan at kanluran ng Prime Meridian. Los Dos Mundos ± isang pahayagan na ang unang patnugot ay si Jesus Pande y Valle. Lipunan ± tumutukoy sa isang grupo ng tao na naninirahan nang magkakasama sa isang teritoryo at halos may pare-parehong kultura o paraan ng pamumuhay. . Lin Feng ± kilala bilang Limahong. Life-long Learners ± marunong matuto habambuhay. Leyte Gulf ± Homonhon (nagpahinga sila dito) Life Expectancy ± inaasahang haba ng buhay ng mga mamamayan sa isang bansa.

May Ginto ang mga Igorot ± pangunahing dahilan ng mga Espanol. Manila-Acapulcogalleontrade ± bigyan ng pagkukunan ng kita ang pamayanang Espanol sa Pilipinas. . Maharlika ± mababang uri ng aristokrasya. Masoneriya ± isang samahan na nagsusulong ng malayang kaisipan na kadalasan ay taliwas sa mga patakaran at paniniwala ng Simbahang Katoliko. Mecca ± ito ay banal at sentro ng pagsamba ng Islam. Ma-i ± ³Mindoro´ ngayon. Manila-Dagupan Railway ± sistema ng tren na may haba na 1. Malay Peninsula ± kasalukuyang bansa ng Indonesia at Malaysia na napadpad sa kapuluan sa panahong ito. tagapagtanggol ng barangay mula sa kaaway. Maginoo ± binubuo ng datu at kanyang pamilya. Makhdum ± mga misyonerong Sufi.730 km (mula Manila hanggang Dagupan sa Pangasinan) Martin de Rada ± natira sa 5 paring Augustinian. Martinde Goiti ± unang tiyak na ulat (tungkol sa Maynila) Masha-yikh ± katagang nangangahulugang nakatatanda o pinuno ng relihiyon. Maximo Paterno ± isang mayamang negosyante sa Maynila.M Magat Salamat/Agustin de Legazpi ± mga dating pinuno ng Maynila. Malabang ± ³Lanao del Sur´ ngayon.

harp. Military District of Mindanao and Jolo ± itinatag noong Oktubre 30. kaugalian. Muslims in the Philippines ± may 6 na yugto ang digmaang Moro. Musika ± piano. Monde de Piedad y Caja de Anomos ± unang bangko para sa pag-iimpok. Nasyon ± isang lupon ng mamamayan na nabibigkis ng iisang pinagmulang lahi. kapangyarihan at karangalan. . Banahaw ± tagpuan ng samahan. Namahay/Tuhay ± isang Oripun na may sariling bahay at bukid. Mickey Mouse Money ± bansag sa salaping ginamit sa panahon ng okupasyong Hapones dahil sa halos kawalang-halaga ng mga ito. Migrasyon ± tumutukoy sa pandarayuhan o paglipat ng tirahan mula sa isang rehiyon patungo sa iba pang rehiyon o lungsod. Monsoon ± tumutukoy sa pagbabago sa direksyon ng hangin. N Naga ± (disenyo) nagsisimbolo ng kayamanan.Melu ± Diyos ng mga Bagobo. violin. ang dahilan ng pagbabago ng kahulugan ng timawa ay maiuugat sa kaayusang kolonyal na itinatag ng mga Espanyol kung nawala na ang sistema ng alipin. 1899 Mito ± kwento tungkol sa di-pangkaraniwang tao o pangyayari. nakagawian na ang pag-inom ng timawa sa pitarilla ng datu bago ito inuman ng datu. organ. wika at tradisyon. Nancy Kimuell-Gabriel ± ayon sa kanya. Moro ± Pilipinong Muslim. Mt. Miguel de Loarca ± ayon sa kanya.

Nasyonalismo ± ito ang pagmamahal sa bansa. Indonesia. O Objective ± walang pinapanigan. Noli Me Tangere ± ito ay nangangahulugang ³huwag mo akong salingin´. National Commission on Indigenous Peoples ± ayon sa kanila may 110 pangkat-etniko sa Pilipinas sa kasalukuyan. P . Natural Family Planning Method ± isang paraan ng pagpaplano ng pamilya na itinataguyod ng Simbahan at taliwas sa artificial contraception. nabibili at naipagbibili. National Capital Region ± binubuo ng 14 na lungsod at 3 bayan o munisipalidad. Orangkaya ± mayamang tao mula sa Sumatra. Obras Pias ± isang organisasyong nagpapautang. Oripun ± pinakamababang uri sa Visayas. Oidores ± mga hukom na kabilang sa bumubuo ng Audencia. Northeast Monsoon ± isa pang tawag sa hanging amihan mula Nobyembre hanggang Pebrero. Oidores ± hukom. Ospital de San Lazaro ± ³Lazarino´ hango sa ketongin Overseas Filipino Workers (OFW) ± mga mamamayang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa.

Pagpigil sa mga Igorot ± na magtanim at magbenta ng tabako. Padre Juan Clemente ± Ospital de Santa Ana de Naturales (1st) ± naging Ospital de San Juan de Dios Padre Marcos de Lisbod ± nagtatag ng Hermanidad de Santa Misericordia. Panday pira ± unang panday. kultura. Padre Mariano Pilapil ± Ang Mahal na Pasion. ang Pilipinas ay nabuo dahil sa pagsabog ng Pacific Basin. Pamahalaang Nasyonal ± mapabilis. . Paleograph ± piraso ng metal na may inskripsyon na hawig sa baybayin. Ayon dito. Pangkat-etnolinggwistiko ± mga pangkat ng tao na kabilang sa isang rehiyunal na pagkakakilanlan batay sa wika. Pasyon ± tula na nagsasalaysay sa paghihirap ng Kristo Pedro Ladia ± nagpakilalang hari ng Tagalog. Pamahalaang panlungsod ± sentro ng diocese. Papal Bull ± nagtakda ang Papa ng isang likhang-isip na linya mula Hilaga hanggang Timog sa Atlantic Ocean. maging epektibo ang mga kolonyal. Bailey Willis. nahahati sa barangay. heograpikal na lokasyon at pag-uunlad na historikal. Parity Rights ± pribilehiyong iginiit ng mga Amerikano na magbibigay sa kanila ng karapatang gamitin at pakinabangan ang likas na yaman ng Pilipinas tulad ng tinatamasa ng mga Pilipino. Paet ± chisel.Pabasa ± kapag inaawit ang pasyon Pacific Theory ± itinaguyod ni Dr. Pamahalaang pambayan ± ang lalawigan ay nahahati sa pueblo at ang mga pueblo.

Presidential Decree No. nabuo ang Metro Manila. Pleistocene ± pinakatanyag na Ice Age sa kasaysayan ng mundo. Pope Alexander VI ± hiniling ng Spain sakanya na linawin ang mga lugar na pwedeng angkinin. Plaza ± isang bukas na lugar na hugis parisukat na sentro ng pueblo. . Peninsulares ± Espanol na ipinanganak sa Spain People Power ± tumutukoy sa lakas ng bayan. Populasyon ± tumutukoy sa bilang o dami ng taong naninirahan sa isang partikular na lugar o panahon. Pitarilla ± ito ay tumutukoy sa kopa o goblet. Plate Tectonic Theory ± umiinog sa paniniwala na ang balat ng lupa ay gumagalaw batay sa paggalaw ng mga plate.Pedro Paterno ± anak ni Maximo Paterno. 824 ± sa pagpasa nito. Prehistory ± tumutukoy sa panahon kung saan wala pang sistema ng pagsulat. Plate ± isang malaking bloke ng bato kung saan nakapatong ang lupa. Plaza ± sentro ng cabecera (Royal & Supreme council of the Indies) Plebesito ± ang paraan ng pagsang-ayon o pagtutol ng mga mamamayan sa mga mungkahing batas. Polo y servicio ± sapilitang paggawa. Primaryang Sanggunian ± tumutukoy sa mga sangguniang saksi o kapanahon ng paksang pinag-aaralan. Polo ± sapilitang paggawa ng mga katutubong lalaki na may gulang 16 hanggang 60 para sa pamahalaang kolonya nang 40 araw.

Principalia ± mga tanging Pilipino sa pamahalaan. Q Quarantine ± paghihiwalay o pagbubukod. Real Compania de Filipinas ± upang hikayatan ang palitan ng produkto pagitan ng Spain at Pilipinas. Ramapithecus ± ito ang pinakamatandang ninuno ng hominid. Pulitika ± pinamumunuan ng datu na tinatawag na hari o lakan. Purdah ± ang pagsasagawa ng mga babaing Muslim ng kinaugaliang pagtatakip sa buong katawan. Real Casa de Misericordia-kapital ng bangko ± sanglaan.Prime Meridian ± nasa Greenwich sa England ay nakatalaga bilang zero degree latitude. Pueblo / bayan ± may simbahang nagsisilbing punong-himpilan. (Spain) . Real y Supremo Consejo de Las Indias ± may tungkuling mamahala sa lahat ng mga kolonya. Real ± salapi noon. Real Sociedad Economica de Amigos del Pais ± upang maisulong ang kaunlarang pang-ekonomiya. R Raha Sulayman ± siya ay galing Borneo. Punong lalawigan ± para lamang sa mga Espanol at GH.

Recopilacion de Leyes de las Indias ± nakasaad dito ang batas ng mga Espanol para sa mga kolonya nito. Residencia ± pagsisiyasat sa pagganap ng tungkulin ng isang gobernadorheneral na isinasagawa sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan. Reduccion ± paglipat ng mga tao sa Pueblo. Rio de Plata ± San Julian. Basilan. nadagdag ang Region XIII o Caraga. Recycle ± malikhaing paghahanap ng ibang gamit o aplikasyon para sa mga produktong hindi na ginagamit o patapon na. Reduccion ± paraan ng paglikha ng mga pueblo kung saan hinihikayat na manirahan ditto ang mga katutubo. Remains ± mga labi tulad ng buto ng tao at hayop. Recopilacion de leyes reyes de las Indias ± Compilation of the laws of the Indies. Restructuring the Regional Organization of Mindanao. Referendum ± ang paghaharap sa mga mamamayan ng isang batas upang malaman ang kanilang saloobin tungkol sa isang batas. Sulu and TawiTawi ± ito ang pamagat ng Presidential Decree No. Renewable ± yamang napapalitan. Reconquista ± pagbawi ng lupain para sa Kristiyano.Reclusion Perpetua ± habambuhay na pagkakulong. Rehiyonalisasyon ± pagkakahati ng bansa sa isang rehiyon. Reconquista ± pagbawi ng lupaing Muslim. 742. Regalian Doctrine ± lahat ng lupain sa Pilipinas na walang titulo ay pagmamay-ari ng Spain nang sakupin nito ang kapuluan. . Republic Act 7901 ± sa ilalim nito.

s Sanctorum (3 reales) ± paggamit ng simbahan. Sanskrit ± nagmula ang 150 salita ng Wika ng Pilipino dito.S Salat ± pagdarasal nang 5 beses isang araw nang nakaharap sa Mecca. Sampaguitas ± isinulat ni Pedro Paterno. Santa Ana de Sapa (baryo ng Dalamayan) ± isang pandayan ng araro ang binuksan. Sekundaryang Sanggunian ± mga sangguniang gumamit na ng pangunahing sanggunian. Sikatuna ± pinuno ng Bohol. Sharif Muhammad Kabungsuan ± nagpalaganap ng islamisasyon sa Mindanao. San Antonio ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. Shahadah ± kabilang sa Limang Haligi ng Islam na isa sa mga batayang aral na kailangang sundin ng mga Muslim. tumutukoy ito sa pagpapahayag ng pananampalataya kay Allah. Sawm ± pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sharif Ul-Hashim ± titulo ni Abu Bakr. Sikolohiya ± mentalidad ng mga sikat na tao sa kasaysayan. . San Miguel ± Santisimo Nombre de Jesu. Santiago ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. ikasiyam na buwan sa kalendaryong Muslim.

. Soliman ± pinuno ng Maynila. Sufi Islam ± ito ay lumaganap sa India. Sunda Group ± sumasakop sa timog ng Pilipinas. Borneo. Straight Baseline ± ang mga karagatang nandito ay itinuturing na sakop ng kapangyarihan ng nasabing bansa. Sunni ± isa sa 2 pangunahing sektang Muslim na naniniwalang sina Abu Bakr. Spolarium ± ipinapakita nito ang madudugo at mararahas na palabas sa Colosseum sa Rome. Sunda Shelf ± sumasakop sa Taiwan. Sosyolohiya ± pag-aaral ng istruktura at pag-unlad ng lipunan at ang mga ugnayang panlipunan ng tao.Situado ± tawag sa tulong-pananalapi ng Mexico para sa maraming gastusin ng pamahalaang kolonyal ng Pilipinas. Sufism ± may bahid ng mistisimong Indian. Situado ± tulong pananalapi sa pamayanang kolonyal. Moluccas at New Guinea. Summer Capital ± ang summer capital ng Pilipinas ay ang Baguio. Sultan ± tagapagpatupad ng batas at tagapagparusa ng mga nagkasala. Subjectivity ± kinikilingan sapagkat itinatakda nito kung sino ang inaasahan niyang babasa at makauunawa sa kanyang akda. hilagang Pilipinas. Southwest Monsoon ± isa pang tawag sa hanging habagat mula Hunyo hanggang Setyembre. Sultanato ± sistema ng pamahalaan ng mga Islam. at sa mga pulo ng Celebes. Sulu at Palawan. Umar at Uthman ang mga lehitimo.

Topograpiya ± pagsasalarawan ng hugis pang-ibabaw ng isang lugar o rehiyon sa mapa.Sunni Islam ± lumaganap sa Timog Silangang Asya. Taong Neanderthal ± ito ang mga taong may kakayahang mabuhay sa malalamig na klima. Taong Peking ± ito ay natagpuan sa China. tinatawag ding salsila. Indonesia. Tectonic Plate ± kung saan nakapatong ang kontinente at ang karagatan. Tam blot ± naghikayat na itakwil ang Kristiyanismo. Telegrapo ± kabuuan ng Luzon ay iniuugnay sa Maynila. The Social Contract ± isinulong ni Jean Jacques Rousseau. Taong Java ± natagpuan ni Dubois sa Java. T Tagapayo ± binubuo ng pinakamatatanda sa barangay. Survival of the Fittest ± ang kakayahang umakma sa mga pagbabago sa paligid. Tarsila ± genealogical na ulat ng pinuno sa isang sultan o pinunong Muslim na nagpapakita ng kanilang ugnayan sa propetang si Muhammad. . Thomas Hobbes ± pinaniniwalaan niya na isinuko ng tao ang kanyang likas na karapatan sa estado at ang kapangyarihan ng hari ay nagmula sa tao. Taong Tabon ± ito ang mga unang taong nanirahan sa Pilipinas. Tertiary ± kolehiyo na suportado ng pamahalaan. kasama ang prosisyon nito at mataas na lugar. Timawa ± ito ay ang mga malayang mamamayan.

Unemployment Rate ± bahagdan ng mga taong naghahanap ng trabaho pero walang makuhang trabaho. Trinidad ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. Tuan ± titulo ng paggalang. U Umalohokan ± siya ang tagapagpahayag. Tinatawag din silang balimbing. hindi kabilang dito ang mga maybahay. Ummah ± pamayanang Muslim na hindi kumikilala sa kulay ng balat o kasarian. Unemployed ± ay tumutukoy sa lahat ng tao 15 taong gulang pataas na walang trabaho. isang kasunduan na nagtatatag ng mga obligasyong dapat sundin ng mga bansang lumagda nito. Tributo ± buwis. Typhoon Belt ± nakararanas ito ng taunang pagbagyo mula Hulyo hanggang Oktubre. Tupas ± pinuno ng Cebu. Ususfructuary rights ± karapatan na gamitin o linangin ang lupa. Turncoat ± tawag sa mga pulitikong nagpapalipat-lipat ng partido para pangalagaan ang kanilang personal na interes. mga senior citizen at mga bata. .Treaty ± tratado. Tripolante ± seaman.

. ito ay kapangyarihan ng gobernador-heneral na tutulan ang mga batas na inihaharap sa kanya. Zeus A. Visita ± nayon/baryo na nakaikot sa cabecera. W Water Cure ± isang uri ng pagpapahirap o torture na isinagawa ng mga Amerikano sa mga Pilipino sa panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano upang malikom ang impormasyon buhat sa mga bihag. Sa pagpapahirap na ito.V Veto ± sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Vulcanism ± tumutukoy sa lahat ng penomenong may kinalaman sa paggalaw ng molten rock mula sa ilalim ng mundo tungo sa ibabaw. may 3 uri ng lipunan ang sinaunang lipunang Pilipino. William Henry Scott ± ayon sa kanya. tungkuling military at ekonomiya ng barangay. Salazar ± ayon sakanya. Z Zakat ± tulong pananalapi. ang datu ang responsible sa pamahalaang pulitikal. ang bihag ay pinaiinom ng maraming tubig at pagkatapos ay uupuan ang tiyan. Victoria ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful