P. 1
Spolne bolesti

Spolne bolesti

|Views: 95|Likes:
Published by ZEID

More info:

Published by: ZEID on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2015

pdf

text

original

Sections

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Kada se u jednom narodu pojavi zinaluk i rasprostrani

do te mjere da se javno ~ini, u njemu }e se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale

me|u njihovim precima, koji su prije njih `ivjeli.” (Prenosi ga Hakim, Ibn-Mad`e i El-

-Bezzar)

Dr Shofild u svojoj knjizi “Spolne bolesti” (tre}e izdanje), izme|u ostalog, ka`e:

“Zaista sredstva za informisanje (masmediji) pozivaju u anarhizam (neograni~enu

slobodu u svemu pa, i u seksu), kojeg smatraju prirodnim biolo{kim stanjem... Pos-

toji zavaravaju}e uvjerenje kod ljudi da su antibiotici u stanju da izlije~e svaku spol-

nu bolest koja se pojavi kao rezultat takvog pona{anja.”

Dr Teodor Kuper, predsjednik udru`enja kulture zdravlja i zamjenik ministra

zdravstva u SAD-u ka`e: “^ovjekov je moral kamen spoticanja kada su u pitanju

spolne bolesti i njihovo {irenje.”

Dr Andrau Rigg, profesor dje~ije medicine na univerzitetu D`ord` Wo{ington u

SAD-u ka`e: “Tri najva`nija uzroka {irenja spolnih bolesti su: nemoral (prostitucija),

sredstva za kontracepciju i krivo uvjerenje da antibiotici mogu izlije~iti te bolesti.”

Elizabeta Manners u svojoj knjizi “Opasna generacija” ka`e: “Zaista djevojke u

{kolama bivaju izlo`ene odvratnim zloupotrebama i ru{ila~kom valu materijalizma u

kojeg ih guraju masmediji i grupa trgovaca seksom koji na takav na~in ostvaruju

ogromne materijalne dobiti.”

10

Spolne bolesti i blud

Dr Hit u svojoj knjizi “Fatamorgana slobode” ka`e: “Rje{enje problema {irenja

spolnih bolesti le`i u borbi protiv rasprostranjenog nemorala i zagovaranju ~ednosti,

po{tenja i prednosti ~istog porodi~nog `ivota.”

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Kada se u jednom narodu pojavi zinaluk i rasprostrani

do te mjere da se javno ~ini, u njemu }e se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale

me|u njihovim precima, koji su prije njih `ivjeli.” (Prenosi ga Hakim, Ibn-Mad`e i El-

-Bezzar)

“Kada se u odre|enom naselju pojavi zinaluk i kamata, njeni stanovnici su zaslu`ili

Allahovu, d`elle {anuhu, kaznu. (Prenosi ga El-Hakim od Ibn-Abbasa i ka`e da je

sahih.)

Istinu je kazao Poslanik, s.a.v.s. Sve {to je on kazao ozbiljno ili u {ali jeste istina,

a ovaj hadis predstavlja jednu od njegovih mu’d`iza (nadnaravnih djela).1

Kad god se u odre|enom narodu ra{iri zinaluk, u njemu se pojave bolesti i kuge

(pojam kuga upotrebljava se za sve zarazne bolesti) koje nisu bile poznate njihovim

precima, koji su `ivjeli prije njih. Tako na primjer sifilis nije bio poznat prije italijansko-

francuskog rata, u kome se pojavio i ra{irio zinaluk me|u vojnicima. Kao posljedica

toga, tada se prvi put pojavio sifilis. Nakon zavr{etka rata 1494. g. Francuzi su ga zvali

italijanskom bole{}u, a Italijani su ga zvali francuskom bole{}u. Nakon toga je od

njega obolio i sam Napoleon i kardinal Ri{elje, koji je bio jedan od najpoznatijih

evropskih kardinala i sve}enika.

Kada su Evropljani, krajem 19. i po~etkom 20. stolje}a, u{li u arapske zemlje,

putem svirepih kolonizatorskih pohoda, sa sobom su unijeli i ovu opaku bolest koju

je obi~an muslimanski svijet poznavao kao “bolest stranaca”.

Sida (ste~eni nedostatak imuniteta) isto tako je prije bila nepoznata. Prvi slu~aje-

vi side zabilje`eni su u Belgiji od odre|enog broja radnika i slu`benika koji su bili u

Zairu (bilo da se radi o Zaircima ili Evropljanima koji su bili na radu u Zairu). U 1979.

g. sida se ve} pojavljuje u SAD-u. U 1980. g. zabilje`eno je samo 58 slu~ajeva side,

a 1981. g. 231 slu~aj. U 1982 g. zabilje`ena su 883 slu~aja oboljenja od side, a 1983.

g. zavr{ava se sa 3064 slu~aja side samo u SAD-u. Van SAD-a u toj godini je zabilje-

`eno preko 2000 slu~ajeva. Ustanovljeno je da je 72% tih slu~ajeva bilo kod osoba

koje upra`njavaju “nastrani seks” a koji su u Engleskoj bili poznati kao Harolds, a u

Americi pod imenom Gays (raskala{eni).

Spolne bolesti i blud

11

1

Zato to je obavijestio o ne~emu to }e se naknadno desiti i to se stvarno desilo i de ava. (prim. prev.)

U zapadnim sredinama ra{irile su se spolne bolesti, koje su prije bile veoma

rijetke, kao {to je herpes, bradavi~avost i {uga spolnih organa, u{i stidnih mjesta,

klamidija, mikoplazma i druge spolne bolesti.

Zapadni istra`iva~i smatraju da postoji nekoliko glavnih uzroka {irenja spolnih

bolesti. Dr Vilkoks u medicinskom ~asopisu za Sjevernu Ameriku (Medical Clinics

J. N. America 1972. 5,60.) ka`e:

“Od uzroka rasprostranjenosti i {irenja bolesti u zapadnim sredinama, uprkos

zadivljuju}em napretku medicine, jeste i sljede}e:

1 – tolerantan odnos i dozvoljavanje (slobodnih) spolnih odnosa u dru{tvu prije i

poslije braka (tj. odobravanje zinaluka i homoseksualizma i smatranje sredine da je

to sasvim normalna pojava);

2 – pove}anje broja putnika i doseljenika, bilo zbog posla ili zbog turizma. Broj rad-

nika koji su napustili svoje krajeve zbog posla prelazi cifru od 6 miliona, a broj turista

1975. g. bio je 215 miliona;

3 – pove}anje upotrebe sredstava za spre~avanje za~e}a, jer je za~e}e bilo jedan

od jakih razloga koji je spre~avao `enu od spolnog op}enja. Nestanak ovog faktora

utjecao je na porast zinaluka od `ene bez bojazni za za~e}e;

4 – {irenje “slobodnog seksa” od jedne `ene sa vi{e mu{karaca i obratno.

Mu{karac se vi{e ne zadovoljava sa samo jednom `enom niti `ena sa samo jednim

mu{karcem, nego ~ovjek spolno op}i sa velikim brojem `ena i obratno. Isto se tako

nastrani seks veoma brzo {iri u zapadnim sredinama;

5 – nastanak odre|enih vrsta mikroba protiv kojih ne poma`u antibiotici, kao {to je

hirbiz kao i bolesti koje prouzrokuju virusi protiv kojih ne vrijede antibiotici.”

Dr Kend` u svojoj knjizi “Veneri~ne bolesti” (~etvrto izdanje 1980.) ka`e:

“Zaista su na{e nade koje smo polagali u savremena medicinska sredstva za

suzbijanje i iskorjenjivanje veneri~nih bolesti ve} poodavno pale u vodu. To nije ni

~udno kada su u pitanju veoma opasne zarazne bolesti koje se veoma brzo prenose

spolnim kontaktima. Razlog njihovog {irenja krije se u dru{tvenim prilikama i promje-

nama na~ina ljudskog pona{anja. U zapadnim dru{tvima naglo se ra{irila “sloboda

seksa”, naro~ito me|u mladima od kojih je ve}ina izgubila osje}aj za samokontrolom,

ljubavi i toplinom porodi~nog `ivota.”

“Na Zapadu se ulo`io ogroman trud na polju porasta zdravstvene svijesti o opas-

nostima od veneri~nih oboljenja, ali uprkos tome o~ito je da je taj trud neuspje{an,

12

Spolne bolesti i blud

zato {to {kole i medicinske ustanove daju akcenat na sredstva za spre~avanje

za~e}a i udaljavanje od bolesti, a ne na izbjegavanje vanbra~nih spolnih kontakata.”

“Ili drugim rije~ima kazano: izbjegavanje zinaluka, homoseksualizma, lezbejstva i

drugih nenormalnih radnji.”

Dr Shofild u svojoj knjizi “Spolne bolesti” (tre}e izdanje) obrazla`e naglo {irenje

veneri~nih bolesti i smatra da je uzrok tome pojava i ra{irenost “slobodnog seksa”

(promiscuity) i brojnost seksualnih partnera. On smatra da je ra{irenost “slobodnog

seksa” prouzrokovana sljede}im razlozima:

1 – porast materijalisti~kog svjetonazora i udaljavanje od vjere i vjerskog morala;

2 – porast proizvodnje sredstava za spre~avanje za~e}a;

3 – pove}anje broja putnika i doseljenika, bilo zbog posla ili zbog turizma;

4 – tolerantan odnos dru{tva prema zinaluku, homoseksualizmu i drugim vidovi-

ma nastranih spolnih odnosa;

5 – {irenje informacija i podataka o seksu putem sredstava za informisanje;

6 – upotreba droge i alkohola;

7 – rano sazrijevanje mladi}a i djevojaka, tako da je sad doba punoljetnosti 11/12

godina, umjesto 14/16 godina kako je to bilo prije;

8 – zaposlenost majke van stana, {to je dovelo do nedostatka osje}ajne

povezanosti izme|u djece i roditelja i pored visokog socijalnog statusa.”

Dr Shofild, dalje, ka`e:

“Tolerantan odnos dru{tva prema svim oblicima spolnih veza u stalnom je poras-

tu, do te mjere da ne postoji nikakav osje}aj stida od zinaluka, homoseksualizma ili

bilo kojeg drugog nenormalnog ili zabranjenog na~ina upra`njavanja seksa. Napro-

tiv, sredstva za informisanje formirala su takvo shvatanje po kome je sramota za mla-

di}a ili djevojku da budu nevini. ^ednost mu{karca ili `ene na Zapadu postala je pot-

puno neshvatljiva stvar. Masmediji vr{e poseban pritisak na mladi}e i djevojke, kao

{to to ~ine vr{njaci me|u njima prema svojim drugovima i drugaricama do te mjere

da budu primorani da im se u tome pridru`e.

Sredstva za informisanje pozivaju u “slobodu seksa” i na nju podsti~u smatraju}i

to normalnom i prirodno-biolo{kom pojavom. Isto tako postoji prividno zadovoljstvo

prouzrokovano uvjerenjem da su antibiotici u stanju da izlije~e bilo kakve veneri~ne

bolesti koje se zbog toga pojave.

Spolne bolesti i blud

13

Sredstva za kontracepciju

78% `ena koje su upitane o njihovim vanbra~nim avanturama odgovorilo je da su

sredstva za spre~avanje za~e}a bila dodatni motiv za to.

Mnoge od njih pohvalno su se izrazile o kontracepcijskim sredstvima koja su

omogu}ila `eni da se izjedna~i sa mu{karcem o pitanju seksualne slobode, jer

za~e}e vi{e nije razlog ograni~avanja njene seksualne slobode. Zato su mnoge `ene

na Zapadu postale pobornice “slobode seksa” i to praktikuju jo{ od svojih ranih godi-

na. Rezultat toga je veliki porast tripera i drugih veneri~nih oboljenja kod mladih u

pubertetu, u odnosu na prija{nja vremena.

U ~lanku dr Jamesa Noxa Russela, koji je objavljen u ~asopisu “Journal of Hospi-

tal Medicine”, 29/2 1983. g., a u kome je rije~ o za~e}u djevoj~ica u {kolama stoji:

“Uprkos porasta procesa edukacije o upotrebi sredstava za spre~avanje za~e}a,

u Engleskoj i Velsu, u periodu izme|u 1974-1978 zabilje`en je 18851 slu~aj trudno}e

kod djevojaka ~ija starost ne prelazi 15 godina. 12873 djevojke u~inile su abortus, a

ostale su ostale uporne da dovr{e period trudno}e. Statisti~ki podaci pokazuju da je

trudno}a veoma mladih {kolskih djevojaka (do 16 g.) u stalnom porastu. U SAD -u

jedan od svakih pet slu~ajeva trudno}e je kod djevojaka koje su mla|e od 18 godina.

Elizabeta Manners u svojoj knjizi (“The Vulnerable Generation”) (“Vulnerabilna

generacija”) ka`e: “Zaista djevojke u {kolama bivaju izlo`ene odvratnim zloupotre-

bama i ru{ila~kom valu materijalizma u kojeg ih guraju mas mediji i grupa trgovaca

seksom koji na takav na~in ostvaruju ogromne materijalne dobiti.”

U knjizi “The Illusory Freedom” “Fatamorgana slobode” koju je napisao Hit 1978. g.

stoji: “Rje{enje problema {irenja spolnih bolesti le`i u borbi protiv rasprostranjenog

nemorala i zagovaranju ~ednosti, po{tenja i prednosti ~istog porodi~nog `ivota.”

U medicinskom priru~niku “Merk” (trinaesto izdanje 1977. g.) stoji:

“Unato~ zadivljuju}eg napretka medicine na podru~ju dijagnostike i lije~enja, koji

je uspio iskorijeniti mnoge zarazne bolesti u svijetu, veneri~ne bolesti strahovito su

se ra{irile u posljednjih 25 godina. Postoji, po na{em mi{ljenju, nekoliko razloga za

tu kontradiktornost:

Velike promjene u seksualnom odgoju u zadnjih 25 godina, u kojima se pojavila

takozvana ’revolucija seksa’, {irenje tableta, spirala i drugih sredstava za spre~avanje

za~e}a. Izme|u ostalih uzroka je i pojava novih mikroba koji su otporni na antibiotike.

Zatim, veliki broj `ena koje obole od veneri~nih bolesti uop}e ne primje}uje nikakve

simptome tih bolesti, naro~ito u samom po~etku. Zatim, lahko}a putovanja u razne

14

Spolne bolesti i blud

dijelove svijeta, naro~ito na zapadu, porast vanbra~nih spolnih kontakata i zajedni~-

ko seksualno u`ivanje od vi{e osoba u isto vrijeme.

Me|u va`ne razloge spada i {irenje anormalnog seksa koji je popra}en opasnim

bolestima. Zatim, anonimnost, prikrivanje i neobavje{tavanje svijeta od medicinara o

opasnosti ovih bolesti i njihovoj rasprostranjenosti.”

U knjizi “Veneri~na oboljenja u toplim krajevima” stoje sljede}i razlozi:

1 - {irenje prostitucije u mnogim predjelima Azije i Afrike, a prostitucija se smatra

glavnim razlogom {irenja veneri~nih bolesti u zemljama u razvoju, u Aziji, Africi i latin-

skoj Americi, za razliku od naprednih zemalja zapada u kojima prostitucija ne igra

veliku ulogu. Zato {to su zemlje zapada pogo|ene “slobodom seksa” uop}e i uloga

prostitutki osjetno se smanjila. Djevojke koje to rade iz hobija postale su konkurentki-

nje prostitutkama i nadma{ile ih u tome!

U nerazvijenim zemljama prostitutke i dalje imaju najve}u ulogu u {irenju

veneri~nih oboljenja;

2 – siroma{tvo koje mnoge djevojke prisili na prostituciju;

3 – opasna zanimanja, kao {to su mornari, oru`ane snage, radnici i slu`benici

hotela, mjesta za zabavu, barovi i no}ni klubovi, avio-kompanije, naro~ito stjuardese,

radnici lijepih umjetnosti, pozori{ta, sale za ples i muzi~ari;

4 – turizam;

5 – putovanje radnika i njihovo odsustvo od svojih porodica;

6 – sredstva za spre~avanje za~e}a;

7 – porast obrazovanja i mje{ovitog (izme|u mu{karaca i djevojaka) {kolovanja;

8 – selidba sa sela u grad i val industrijalizacije;

9 – veliki tro{kovi `enidbe;

10 – razna sredstva za informisanje koja daju akcenat na seks;

11 – anormalni seks. Ovo je jasan problem na Zapadu, koji se jo{ nije u dovoljnoj

mjeri izu~io u zemljama u razvoju;

12 – postojanje konstantnog i plodnog tla za mikrobe u prostitutkama i onima koji

upra`njavaju anormalni seks;

13 – nastanak mikroba koji su otporni na antibiotike. Danas vi{e od dvije tre}ine

mikroba koji izazivaju triper otporni su na penicilin.

14 – {irenje alkohola i droge;

Spolne bolesti i blud

15

15 – neupozoravanje vlasti i zdravstvenih ustanova na opasnost i ozbiljnost ovog

problema, {to dovodi do njegovog pove}avanja bez ikakvog ozbiljnijeg otpora;

16 – la`no uvjerenje da pencilin i antibiotici mogu izlije~iti bilo koju veneri~nu

bolest.

Dr Andrau Rigg, profesor dje~ije medicine na univerzitetu D`ord` Wo{ington u

SAD-u ka`e: “Tri najva`nija uzroka {irenja spolnih bolesti su: nemoral (prostitucija),

sredstva za kontracepciju i krivo uvjerenje da penicilin i antibiotici mogu izlije~iti te

bolesti.” ^asopis Practitioner Vol 214/Feb. 1975.)

Dr Teodor Kuper, zamjenik ministra zdravstva u SAD-u i predsjednik udru`enja

kulture zdravlja, na zasjedanju o veneri~nim bolestima u Londonu (22-25 juna 1975.),

rekao je: “^ovjekov moral jeste kamen spoticanja kada su u pitanju spolne bolesti i

njihovo {irenje...”

“Zbog toga se veneri~ne bolesti nazivaju i dru{tvene bolesti, zato {to su one rezul-

tat odre|enog pona{anja koje se ne pridr`ava zakonski dozvoljenih, spolnih veza

unutar braka, nego praktikuje vanbra~ne odnose, prije i nakon braka.”

Iz navedenih i drugih studija zaklju~uje se da se veneri~ne bolesti {ire ogromnom

brzinom.

Ove bolesti prenose se isklju~ivo putem zinaluka, homoseksualizma i drugih

anormalnih seksualnih odnosa. (U njih ne spada onanija).

Postoje i drugi na~ini preno{enja ovih bolesti, iako su oni manje va`ni u odnosu

na prvi na~in, a to su zabranjene seksualne veze koje se mogu svesti pod sljede}e:

1 – odnos sa mu`em ili suprugom koji je ve} zara`en nepropisnim stupanjem u

spolni odnos, putem zinaluka, homoseksulizma i sli~no;

2 – prelazak mikroba na zametak (embrij), kao {to se de{ava sa sifilisom i herpe-

som, ili prilikom poroda, kao {to je slu~aj sa triperom, klamidijom i tako|er herpe-

som, putem dodira sekreta kojeg lu~i vagina i grli} rodnice koji su oboljeli tim bolesti-

ma sa tijelom i o~ima;

3 – preno{enje putem krvi. To se de{ava sa sifilisom i sidom;

4 – rijetko se te bolesti prenose putem dodira sa vanjskom povr{inom ko`e obolje-

log i njegovih organa;

5 – obolijevanje medicinskih radnika u laboratoriji ili bolnici. Medicinski ~asopis

“Lanset” u svom broju koji je izdat 24. marta 1984. g. str. 676 bilje`i: “Prvi slu~aj obolje-

nja od side otkriven je kod slu`benika u bolnici, koji nije bio poznat po nastranim sek-

16

Spolne bolesti i blud

sualnim radnjama. Isto tako zabilje`eni su mnogobrojni slu~ajevi oboljenja, od

veneri~nih i drugih zaraznih bolesti, usljed kontakata sa oboljelim, njihovom krvi i

dijelovima tijela. Ponekad je razlog tome bilo seciranje le{eva. Me|utim, ovo je veo-

ma rijedak uzrok.

Dakle, uzrok {irenja veneri~nih bolesti jeste porast zinaluka, homoseksualizma,

op}enje sa bli`om rodbinom ({to je protupropisno) i svaka vrsta anormalnog seksa,

o ~emu smo op{irnije govorili.

Allah, d`.{., u ~ovjeku je stvorio potrebu za seksom, isto kao {to je u njemu stvo-

rio potrebu za hranom. Za udovoljavanje svake od njih je ~ovjeku podario osje}aj

slasti. Slast prilikom spolnog odnosa je, kako ka`e imam Ebu-Hamid el-

-Gazali, u poglavlju o braku, u svojoj knjizi “O`ivljavanje vjerskih znanosti” “...najsla-

|a slast, samo kada bi du`e trajala...”

Allah, d`.{., nije bez razloga stvorio ove nagone u ~ovjeku. Nagon za hranom ima

ulogu o~uvanja ~ovjeka (jedinke), dok nagon za seksom ima ulogu o~uvanja vrste.

A o~uvanje vrste ima prioritet nad o~uvanjem pojedinca.

Sasvim je normalno da punoljetan ~ovjek i punoljetna `ena nastoje udovoljiti

ovom prirodnom nagonu kojeg je Allah, d`.{., u njima stvorio, kako bi se na taj na~in

razmno`avali i o~uvali svoju vrstu.

Ibn el-Kajjim u svojoj knjizi “Et-Tibjan fi aksamil-Kur’an” ka`e: “Zatim, kada je

Allah, d`.{., htio umno`iti njihovo potomstvo (potomstvo Adema i Have) na Zemlji,

pa im je podario vru}inu strasti i vatru ljubavi i `elje i nadahnuo svakog od njih potre-

bom za spojem sa svojim sudrugom, pa su se spojili onako kako je to ve} bilo

odre|eno.” Ibn el-Kajjim dalje ka`e: “Zatim, je Allahova, d`.{., mudrost htjela da

ispoljavanju strasti odredi najja~e faktore spolja i iznutra, pa joj je na~inio sliku koju

je uljep{ao u o~ima onoga koji u nju gleda i dao mu da je za`eli. Zatim je dao da jed-

no drugom prilaze putem lanca strasti i ljubavi, te je svako od njih jako za`elio da se

spoji sa svojim drugom i zajedno sa njim boravi kako bi Allah, d`.{., stvorio ono {to

je ve} odre|eno. Zatim je Allah dao da jedno od njih bude mjesto sijanja a drugo

mjesto sjemena, pa da se dvije teku}ine spoje na strogo odre|enom mjestu.”

Me|utim, Allah, d`.{., to nije prepustio slu~ajnosti niti dozvolio da se sretne bilo

koji mu{karac sa bilo kojom `enom, bez ikakvih pravila i uslova. Naprotiv, Allah, d`.{.,

zacrtao je za to odre|en put u koji poziva ljude i na koji ih podsti~e i bodri. To je put

braka.

Spolne bolesti i blud

17

Nakon {to je spomenuo `ene s kojima je ~ovjeku zabranjeno stupiti u brak u suri

En-Nisa”(ajet, 22-23),Allah, d`.{., ka`e: ...a ostale su vam dozvoljene ako `elite

da im vjen~ane darove date i da se njima o`enite, a ne da blud ~inite. (En-

- Nisa', 24)Islam je, dakle, zabranio mona{tvo, a naredio brak i na njega podsti~e i bodri.

Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “O mladi}i, ko je od vas u stanju da se o`eni, neka to ura-

di, jer tako }e lak{e sa~uvati svoj pogled i svoj spolni organ, a ko nije u stanju da to

u~ini, neka posti, jer post mu je (najbolja) za{tita.” (Prenose ga {esterica: Buharija, Muslim,

Ebu-Davud, Tirmizija, Nesaija i Malik.)

U drugom hadisu Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Brak je moj sunnet, pa ko `eli da bude

na mom putu neka primijeni moj sunnet.” (Prenosi ga Ebu-Ja’la)

Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Ko se ne pridr`ava mog sunneta (pravca), on nije od

mene.” (Buharija i Muslim)

Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Ko bude u stanju da se o`eni, pa to ne u~ini, on nije od

nas.” (Daremi, Ebu-Davud i Dejlemi)

Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Ako vam do|e (kao prosac) onaj sa ~ijim ste imanom i

povjerenjem zadovoljni, o`enite ga. Ukoliko to ne uradite, nastupit }e veliki nered i

smutnja na Zemlji.” (Ebu-Davud i Tirmizi)

Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “@enite se i razmno`avajte se, jer }u se ja sa vama ponosi-

ti pred ostalim narodima.” (Bejheki i Ibn-Merdevejh)

Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Ovaj svijet je (prolazno) zadovoljstvo, a najbolje zado-

voljstvo ovog svijeta je hairli `ena.” (Muslim i Nesaija)

Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “@enite se rodnim i umiljatim `enama, jer }u se ja va{om

brojno{}u nad drugim narodima ponositi (na Sudnjem danu).” (Ebu-Davud i Nesaija)

Ibn-Abbas je rekao Ibn-D`ubejru: “@eni se! Zaista je najbolji ~ovjek ovog ummeta

imao najvi{e `ena. (Misli na Poslanika, s.a.v.s.) (Prenosi ga Buharija)

Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Nema mona{tva u islamu.” (Ahmed i Tirmizija) A u Tabe-

ranijevom rivajetu stoji: “Zaista nam mona{tvo nije propisano.” “Allah, d`.{., nam je

mona{tvo zamijenio sa uzvi{enim pravovjerstvom (islamom).

Od Se’ada ibn Ebu-Vekkasa prenosi se da je rekao: “Da Poslanik, s.a.v.s., nije

zabranio mona{tvo Usmanu ibn Maz’unu, mi bi se kastrirali.” (Buharija, Muslim, Tir-

mizija i Nesaija)

Kada je Akkaf ibn Bi{r et-Temimi u{ao kod Poslanika, s.a.v.s., Poslanik, s.a.v.s.,

18

Spolne bolesti i blud

upitao ga je da li ima `enu ili robinju. Kada je Akkaf na to dao negativan odgovor, a

bio je bogat, Poslanik, s.a.v.s., mu je rekao: “Ti si onda brat {ejtanu. Da si kr{}anin

bio bi jedan od njihovih monaha. Na{ sunnet je brak. Najgori me|u vama su

neo`enjeni. Zar se sa {ejtanom poigravate? [ejtan nema ve}eg oru`ja protiv

pobo`nih ljudi od `ena. Izuzev o`enjenih, oni su za{ti}eni od bluda.” (Ahmed)

Poslanik, s.a.v.s., obra}aju}i se `enama rekao je: “Nisam vidio da neko slabije

vjere i pameti vi{e pobje|uje razumne ljude od vas.” (Buharija i Muslim) Imam Gaza-

li u svojoj knjizi “O`ivljavanje vjerskih znanosti” u poglavlju o braku ka`e: “To je zbog

nagona strasti.”

Koristi braka su mnogobrojne: on je najbolji na~in ~uvanja pogleda i spolnog

organa, zato ga islam naziva “za{titom”, a o`enjene “za{ti}enim” (muhsanin), jer ih

on ~uva od zinaluka. Njegov krajnji cilj jeste razmno`avanje i o~uvanje ljudske vrste.

Zato je Poslanik, s.a.v.s., podsticao na `enidbu rodnom i (prema djeci) blagom

`enom i na {to ve}i broj djece, i obavijestio nas da }e se ponositi ovim ummetom na

Sudnjem danu zbog njihove mnogobrojnosti.

Allah, d`.{., ka`e: O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas od jednog

~ovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge

mu{karce i `ene rasijao. (En-Nisa , 1)

O ljudi, Mi vas od jednog ~ovjeka i jedne `ene stvaramo... (El-Hud`urat,13)

On od vode stvara ljude i ~ini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar

tvoj je kadar sve. (El-Furkan, 54)

i jedan od dokaza Njegovih je to {to za vas, od vrste va{e, stvara `ene

da se uz njih smirite, i {to izme|u vas uspostavlja ljubav i samilost... (Er-Rum,21)

Allah za vas stvara `ene od va{e vrste, a od `ena va{ih daje vam sinove

i unuke... (En-Nahl, 72)

...one su odje}a va{a, a vi ste njihova odje}a... (El-Bekara, 187)

Allah, d`.{., odredio je da brak bude jedini ispravan put zadovoljavanja ovog

uro|enog ~ovjekovog nagona. Kako bi on bio faktor formiranja, izgradnje i ispun-

jenja Zemlje dobrom, bereketom i potomstvom, a ne kako bi razarao, ru{io i razvalji-

vao, kao {to je to slu~aj kada se taj nagon usmjeri ka putu razvrata, nemorala, pros-

titucije i ostalih vrsta anormalnog seksa.

Allah, d`.{., zabranjuje zinaluk i sve {to njemu vodi.

Spolne bolesti i blud

19

Allah, d`.{., ka`e: I {to dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ru`an

put! (El-Isra , 32)I nare|uje ~uvanje spolnog organa i obaranje pogleda. Zato je jedno

od svojstava Allahovih, d`.{., iskrenih robova ...i koji ne bludni~e... (El-Furkan, 68)A

od svojstava vjernika ...i koji stidna mjesta svoja ~uvaju... (El-Mu minun, 5)Isto

tako, jedno od svojstava vjernika je: Ono {to `ele - vjernici }e posti}i, oni koji

molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji ono {to ih se ne ti~e, izbjegavaju, i

koji milostinju udjeljuju, i koji stidna mjesta svoja ~uvaju, osim od `ena

svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslu`uju;

a oni koji i pored toga tra`e, oni u zlu sasvim pretjeruju. (El-Mu minun, 1-7)

Islam, zbog toga, upotrebljava sva sredstva u borbi protiv zinaluka, kako musli-

mani ne bi zapali u njega. Zato podsti~e i bodri na brak, a zabranjuje zinaluk, ukazu-

jena njegovu opasnost i zabranjuje sve {to njemu vodi. Allah, d`.{., nare|uje obaranje

pogleda: Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o

stidnim mjestima svojim... (En-Nur, 30)

A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim

mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi i{ta osim

onoga {to je ionako spolja{nje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka

ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo mu`evima svojim, ili

o~evima svojim, ili o~evima mu`eva svojih ili sinovima svojim, ili sinovima

mu`eva svojih, ili bra}i svojoj ili sinovima bra}e svoje, ili sinovima sestara

svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili mu{karcima kojima

nisu potrebne `ene, ili djeci koja jo{ ne znaju koja su stidna mjesta `ena; i

neka ne udaraju nogama svojim da bi se ~uo zveket nakita njihova koji

pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono {to `elite.

(En-Nur, 31)

Islam zabranjuje mije{anje mu{karaca i `ena i strogo zabranjuje osamljivanje

mu{karca sa `enom koja mu nije mahrem. Nare|uje hid`ab i zabranjuje suprugama

Poslanika, s.a.v.s., da uljep{avaju svoj glas prilikom govora pa da u napast do|e onaj

~ije je srce bolesno. Zabranjuje ulazak kod `ena ~iji su mu`evi odsutni, itd.

Islam najstro`ije zabranjuje zinaluk ~ija je najte`a vrsta zinaluk sa suprugom svo-

ga kom{ije i opisuje u`asne prizore kazne za bludni~are kada }e u vatri d`ehenem-

skoj sa tegobom piti gnoj i sukrvicu koji }e izlaziti iz organa bludnica.

20

Spolne bolesti i blud

Islam, tako|er, zabranjuje sve vidove seksualne nastranosti. Poslanik, s.a.v.s.,

zabranio je da ~ovjek spolno op}i sa svojom suprugom u ~mar i taj ~in smatra velikim

grijehom i poredi ga sa odlaskom vra~aru. Kur’an i sunnet zabranjuju ~ovjeku da vr{i

odnos sa svojom suprugu u periodu hajza i to smatraju bolnim i nepristojnim. Allah,

d`.{., ukorio je Lutov narod i u zemlju ih zatr’o, jer je homoseksualizam po islamskom

u~enju jedan od najve}ih i najopasnijih grijeha.

Poslanik, s.a.v.s., zabranio je slu{anje pjeva~ica i plesa~ica i to smatra sredstvom

zinaluka. Islam, tako|er, zabranjuje konzumiranje alkohola i droge. Nema sumnje da

su alkohol i droga veoma zna~ajni faktori u {irenju prostitucije, homoseksualizma,

spolnog odnosa sa onima koje su zabranjene (haram) i silovanja. Po zvani~noj statis-

tici me|unarodne organizacije za zdravstvo, koju prenosimo od Dili Mila (26/6/1980),

50% od ukupnog broja silovanja zlostavljanja i 86% od ukupnog broja ubistava biva

pod dejstvom opojnih sredstava.

Ukratko, islam svestrano otvara vrata braka, na njega bodri i podsti~e, a ~vrsto i

odlu~no zatvara sva ostala vrata. Islam nije ostavio nikakav put preko kojeg bi vjernik

mogao sti}i do zinaluka. Sve prilaze njemu je zatvorio i zabranio sve {to na bilo koji

na~in njemu poziva.

Zato se problem veneri~nih oboljenja nije pojavio u muslimanskim sredinama,

izuzev u periodima u kojima su se muslimani udaljili od svoje vjere i zakona svoga

Gospodara, a prihvatili nevjerni~ke zakone, koji dozvoljavaju nemoral i razvrat i

veli~aju prostituciju i zinaluk.

Pored svega toga, islamske sredine, bez obzira nalazile se one u Africi ili Aziji, gdje

`ive Arapi ili nearapi, u Americi ili Evropi, najmanje su pogo|ene spolnim bolestima,

kao {to se to navodi u knjizi “Veneri~ne bolesti u zemljama toplih krajeva” ~iji je autor

Eraja Vebint i Usaba (izdata 1980.)

Autor spomenutog djela tvrdi da spre~avanje mije{anja mu{karaca i `ena i hid`ab

dovode do smanjenja veneri~nih bolesti u sredinama koje to praktikuju, i pored toga

{to se u takvim sredinama nalaze sjedi{ta fesada sa prostitutkama. Zbog toga je pos-

totak oboljenja `ena muslimanki veoma mali u pore|enju sa ostalim `enama u svijetu.

[to se ti~e mu{karaca u islamskom svijetu, oni su vi{e izlo`eni tim oboljenjima od

`ena, zbog nastranog gledanja dru{tva u vezi s tim pitanjem i smatranja da je zinaluk

mu{karca daleko lak{i nego zinaluk `ene.

Ista knjiga spominje da obrezivanje, i pored toga {to ne umanjuje bolesti sifilisa i

tripera, ~ak, i kod onih koji zinaluk ~ine, umanjuje oboljenja od herpesa ~ira, tumora

mokra}nih kanala i upala koje prate one koji imaju ko`icu.

Spolne bolesti i blud

21

Islamski stav prema spolnom nagonu je umjeren. Imam Gazali nabraja mnoge

koristi ovog nagona kojeg je Allah, d`.{., usadio u ~ovjeka, ukoliko se upotrijebi putem

braka. Me|u prvima je o~uvanje ljudske vrste i razmno`avanja ljudi, od ~ega zavisi

opstanak ~ovjeka na Zemlji do Allahom odre|enog kraja ovog svijeta. Druga je za{tita

od {ejtana, razbijanje `udnje, spre~avanje od nasrtaja strasti, obaranje pogleda,

~uvanje spolnog organa i, napokon, udaljavanje od veneri~nih bolesti.

Tre}a je slast spolnog odnosa vjernika {to podsje}a na slast spolnog odnosa u

D`ennetu, {to u ~ovjeku ja~a `elju za tim u`itkom i navodi ga na ~injenje dobrih djela

i izbjegavanje lo{ih. S obzirom da su ovodunjalu~ki u`ici kratkog daha i prolazni, a

d`enetski u`ici stalni i vje~ni, ovi nas na njih podsje}aju. Zatim Gazali ka`e: “Pogledaj

samo u Allahovu, d`.{., mudrost, zatim milost i preciznost, kako je u jednom nagonu

dao dva `ivota: vanjski i unutarnji. Vanjski je `ivot `ivot ~ovjeka putem opstanka nje-

gove vrste, {to predstavlja produ`etak njegovog postojanja. A unutarnji `ivot je

onosvjetski `ivot. Zaista, ova nepotpuna prolazna slast pove}ava `elju za potpunom

i vje~nom slasti. Na taj na~in ona podsti~e na ibadet koji je jedini put do ove druge.

Tako ~ovjek svojom prejakom `eljom za ovodunjalu~kom slasti olak{ava sebi ustraj-

nost na onome {to }e ga odvesti do vje~ne d`enetske slasti.

^etvrta se ogleda u tome {to brak, kojim se suzbija nagon strasti, zauzima veoma

zna~ajano mjesto u vjeri za svakog onoga ko je sposoban za brak, a to je slu~aj s

ve}inom ljudi. Jer ukoliko se strasti pobude i nadja~aju, a ne bude postojala snaga

bogobojaznosti koja }e ih ukrotiti, one neminovno vode do nemorala. Na to je ukazao

Poslanik, s.a.v.s., rije~ima: “... Ukoliko to ne uradite, pojavit }e se veliki fitnet (nered) na

Zemlji.”

Na ovakav na~in islamska ulema govori o koristima ovog nagona ukoliko se on

usmjeri zacrtanim putem. Poslanik, s.a.v.s., ukazao je na to da je ~ovjek nagra|en i

za svoj spolni odnos rije~ima: “I u va{em spolnom op}enju je sadaka.” Ashabi

reko{e: “Zar }e neko od nas biti nagra|en i za odnos sa svojom suprugom?”

Poslanik, s.a.v.s., re~e: “Da. [ta mislite ako bi to uradio na nedozvoljen na~in, bi li

zaslu`io kaznu? Isto tako ako to uradi na halal na~in biva nagra|en.”

Ovakav stav prema seksu ne postoji ni u jednoj religiji niti u bilo kojoj civilizaciji ili

narodu, izuzev islamske vjere. Seksualni nagon postaje ibadetom i njime se sti~e

velika nagrada. Taj nagon u ovom kontekstu postaje povodom za razmi{ljanje o Alla-

hovim, d`.{., blagodatima i na~inom dolaska do d`enetskih ljepota.

Za razliku od toga, u drugim religijama, a naro~ito u kr{}anstvu, nalazimo sasvim

suprotan stav prema seksu. Kr{}anstvo gleda sa podozrenjem na seksualni nagon,

22

Spolne bolesti i blud

~ak, ako se radi i o njegovom kanalisanju putem braka. Kod njih je isposni{tvo i

mona{tvo (sustezanje od braka) bolje od braka, {to je dovelo do {irenja zinaluka i

anormalnog seksa me|u samim monasima i sve}enicima.

Iz navedenog se da zaklju~iti da se uzroci {irenja zinaluka u pojedinim detaljima

razlikuju od sredine do sredine, ali se svi oni mogu svesti pod sljede}e:

1 – {irenje materijalisti~kog svjetonazora, naro~ito na zapadu i udaljavanje od

vjere i moralnih na~ela;

2 – {irenje takozvane “revolucije seksa” koja predstavlja revoluciju protiv svih

moralnih principa i svih vjera. Tu revoluciju su isplanirali jevreji koji to otvoreno

navode u “Protokolima sionskih mudraca”;

3 – ovladavanje jevreja sredstvima za informisanje i centrima za upravljanje, tako

da je seks postao normalna pojava od koje se ne treba stidjeti, a nevinost i ~ednost

je ne{to ~ega se na zapadu treba stidjeti;

4 – izvo|enje `ene iz ku}e na radna mjesta, dragovoljno, a po~esto i mimo njene

volje. Pojavio se veliki broj nau~nih studija o radu `ene koje dokazuju da je to razlog

pove}anja zinaluka. Najzna~ajnija od njih je knjiga “Iskori{tavanje zaposlene `ene”

(The Sexsual Harrasment of women on the job) autora Lina Farija ~ije smo citate

koristili u na{oj knjizi “Zaposlenje `ene na mizanu”. U istoj smo knjizi, tako|er, citirali

navode iz zapadnih ~asopisa, kao {to je “News Week” u broju koji je izdat 17. marta

1980. godine, u kome je objavljena kompletna studija pod naslovom “Zloupotreba

seksa u kancelarijama” (Abusing Sex at The Office);

5 –izlazak `ene na posao doveo je do uskra}ivanja njege djece od njihovih majki.

U izvje{taju me|unarodne organizacije za za{titu zdravstva stoji da svako dijete ima

potrebu za njegom svoje majke tri prve godine neprekidno. To su potvrdile desetine

medicinskih nalaza u Evropi i Americi.

Nedostatak maj~ine topline i njege doveo je do pojave generacija koje karakteri{e

nesigurnost, zbunjenost, hladnokrvnost, upotreba droge i {irenje vala terora,

napastvovanja, odanosti seksu, alkoholu i na posljetku samoubistvo;

6 – izlazak `ene na posao prouzrokovao je njenu nestabilnost i raspad porodice.

Po zvani~nim podacima u Americi svaku osmu porodicu hrani `ena, zbog toga {to je

ona “nevina majka” (to je nadimak za `enu koja nikada nije bila u braku a ima djecu,

{to je ~udan naziv koji sam po sebi govori o kontradiktornosti zapadnog dru{tva) ili

zbog rastave braka ili napu{tanja i bjekstva oca;

Spolne bolesti i blud

23

7 – zaposlenje `ene dovelo je do veoma ~udnog vala napastvovanja djece. U me-

dicinskim knjigama i ~asopisima pojavile su se desetine referata i studija o “napastvo-

vanoj djeci” (Abused Child). Naj~e{}e to napastvovanje biva tako okrutno da

prouzrokuje smrt ili trajno o{te}enje djeteta. Jo{ je ~udnija od toga ~injenica da to

zlostavljanje biva popra}eno seksualnim i`ivljavanjem na dje~aku ili djevoj~ici od

njenog oca ili nekog od njenih ro|aka. Medicinski ~asopis Hexagon Vol. 6/1978. tvr-

di da ne postoji ni jedna bolnica u Evropi i Americi u kojoj se ne nalazi bar nekoliko

djece koja su grubo pretu~ena od njihove majke ili, ponekad, i njihovog oca.

U 1967. godini u britanske bolnice dovedeno je vi{e od 6500 djece koja su pre-

tu~ena toliko jako da je 20% podleglo usljed velikih povreda. Stotine njih je ostalo

zauvijek slijepo, stotine drugih je ostalo nijemo. Hiljade djece godi{nje postaje nenor-

malnim, umno zaostalim i nepokretnim zbog prejakog udaranja. Nau~ne studije

pokazuju da je razlog tome prevelika zamorenost majki koje rade van ku}e i koje,

zbog toga, do`ivljavaju velike neprijatnosti u svom porodi~nom `ivotu, {to ih je

pretvorilo u zvijeri koje napastvuju svoju djecu;

8 –{irenje sredstava za spre~avanje za~e}a. Bojazan od trudno}e bio je jedan od

va`nih faktora koji su spre~avali `enu od zinaluka. Me|utim, po{to je taj faktor nestao,

zinaluk je, uz nedostatak vjerske svijesti, doveo do takozvane “emancipacije `ene” i

njenog izjedna~avanja sa mu{karcima u njihovom neljudskom pona{anju i razvratu;

9 – {irenje informacija o seksualnom `ivotu putem svih sredstava za informisanje,

{kolstva i davanja akcenta, posebno na Zapadu, na va`nost spre~avanja za~e}a i

izbjegavanja spolnih bolesti, uz upra`njavanje seksa u svakoj prilici koja se uka`e;

10 – {irenje mre`e trgovaca prostitucijom na svjetskom planu. Prostitucija se sma-

tra glavnim uzrokom spolnih bolesti u zemljama u razvoju (tre}eg svijeta), a seksual-

na sloboda koja je obuhvatila sve slojeve zapadnog dru{tva jeste glavni je razlog tih

bolesti na zapadu;

11 – turizam: broj turista 1975. g. dostigao je cifru od 215 miliona. Taj broj danas

se pove}ao, ali ne posjedujem sada{nje podatke.

U svakom slu~aju turisti~ke zemlje, kao {to je [panija i Portugalija, imaju najve}i

procenat abortusa na svijetu u odnosu na broj stanovnika. Broj abortusa godi{nje

dosti`e cifru od milion. Ovdje je rije~ o namjerno izazvanim, a ne o slu~ajnim poba~aji-

ma.

Uzrok porasta poba~aja u [paniji i Portugaliji jeste ~injenica da su njihovi stanovni-

ci katolici, a katoli~anstvo jo{ nije dozvolilo spre~avanje za~e}a, iz tog razloga djevoj-

24

Spolne bolesti i blud

ke [panije imaju manje iskustva sa spre~avanjem za~e}a od svojih vrsnica u ostal-

im zemljama Evrope.

Iz istog razloga nalazimo da broj namjerno izazvanih abortusa u Latinskoj Ameri-

ci dosti`e tri miliona godi{nje, jer su stanovnici Latinske Amerike, tako|er, katolici i u

njihovim {kolama se ne predaje o sredstvima za spre~avanje za~e}a;

12 – putovanje radi zaposlenja. Broj iseljenika zbog rada dostigao je broj od {est

miliona radnika u 1975. g. i ve}ina njih `ivi bez svojih porodica i u veoma lo{em psi-

hi~kom i socijalnom stanju. Djevojke me|u njima padaju kao `rtve svjetske trgovine

prostitucijom koja je veoma ra{irena u mnogim zemljama svijeta. Mladi}i me|u nji-

ma, pak, nemaju drugog na~ina da udovolje svojim seksualnim potrebama nego

putem prostitutki;

13 – postoje i odre|ena zanimanja koja su sama po sebi uzrok ve}eg procenta

oboljenja od veneri~nih bolesti, kao {to su djelatnici na polju zabave i razonode u

kafanama, barovima, hotelima, mornari, stjuardese i sl. Svi oni samim svojim zani-

manjem postaju potencijalni kandidati za obolijevanje od tih bolesti.

14 –u sredinima koje tra`e velike iznose za mehrove i posebne uslove za sklapanje

braka dolazi do pove}anog procenta oboljenja od veneri~nih bolesti, zato {to omladi-

na ne nalazi drugog na~ina za udovoljavanje svojim razuzdanim strastima izuzev

zinaluka. A po{to su to ve}inom zemlje u kojima se dr`i do vjerskog odgoja, oni to

mogu realizovati samo sa djevojkama koje se bave prostitucijom. Istra`ivanja pokazu-

ju da su prostitutke u Egiptu, Tunisu, Iranu, Turskoj, Francuskoj i drugim dr`avama

zara`ene veneri~nim bolestima u procentu koji se kre}e izme|u 90% i 100%;

15 – uzroci fiziolo{ke i bakteriolo{ke naravi smatraju se sporednim, po mom

mi{ljenju. U fiziolo{ke uzroke spada ubrzan fizi~ki razvoj dje~aka i djevoj~ica i njiho-

vo rano spolno sazrijevanje. Na zapadu se danas doba spolne zrelosti kre}e izme|u

11 i 12 godina, nakon {to se to doba kretalo samo prije nekoliko generacija izme|u

14 i 16 godina.

[to se bakterija ti~e, tu se misli na nastanak mikroba koji su otporni na antibiotike.

Tako npr. dvije tre}ine oboljelih od sifilisa u Aziji i Africi posljedica je zaraza mikrobi-

ma koji su otporni na penicilin;

16 – opojna pi}a i droge isto tako smatraju se uzrokom {irenja veneri~nih bolesti.

Ovo sve izrazloga {to alkohol i droga oduzimaju razum ~ovjeka, pa je ~ovjek u takvom

stanjuvi{e sklon seksualnom napastvovanju, naro~ito u po~etnim stadijumima dejstva,

prije nego {to se potpuno opije i postane seksualno nemo}an.

Spolne bolesti i blud

25

S obzirom da je alkohol veoma rasprostranjen u zapadnim sredinama i ve}ini

dijelova ostalog svijeta i da ve}ina onih koji konzumiraju alkohol to ~ine na javnim

skupovima i raznim prigodama (100 miliona u SAD-u i vi{e od 150 miliona u Sovjet-

skom savezu), postaje nam jasno za{to su u~estale pojave zinaluka upravo poslije

takvih sve~anosti, jer se ve}ina njih zavr{i sa upra`njavanjem zinaluka.

26

Spolne bolesti i blud

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->