SPOLNE BOLESTI

dr. Muhammed Ali el - Barr Ibrahim Trebinjac

BLUD

Sarajevo, 2001-1422 G.H.

Naslov originala Autor Naslov originala Autor Naziv prijevoda [erijetska recenzija S arapskog preveo Likovno tehni~ki urednik Lektor i korektor DTP Tira`:

EL - EMRAD EL - D@INSIJJE dr. Muhammed Ali el - Barr BLUD (ZINA, PROSTITUCIJA) hfz. Ibrahim Trebinjac SPOLNE BOLESTI Muhamed Mehanovi} Zuhdija Adilovi} Ned`ad Kazi}, Fatih Ferhat Sabina Deljkovi}, Omer Resulovi} Kavazovi}, D&T, Sarajevo 30 000 KNJIGA BROJ 13 BESPLATAN PRIMJERAK Sva prava {tampanja i izdavanja zadr`ava Visoki saudijski komitet za pomo} BiH i Kulturni centar “Kralja Fahda” u Sarajevu

Tre}e izdanje Izdava~

[TAMPANO POD POKROVITELJSTVOM ^UVARA “DVA HRAMA” KRALJA FAHDA BIN ABDUL-AZIZA AL-SAUDA, KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo UDK 616.97:(176.4/.5:297/15 UDK 176.4/.5:297.15)616.97 Al-BARR, Muhamed Ali Spolne bolesti/Muhammad Ali el-Barr; (s arapskog preveo Zuhdija Adilovi}). Blud/Ibrahim Trebinjac-Sarajevo: Visoki saudijski komitet za pomo} BiH, 1998.-78 str.: Ilustr.; 21 cm. Prijevod djela: El-Emrad el D`insijje. Sadr`i citate iz Kur’ana. ISBN 9958-880-17-2 1. Trebinjac, Ibrahim: Blud-I. El-Barr, Muhammed Ali, vidi Al-Barr, Muhammad Ali COBISS - ID 850438

U ime Allaha, Milostivog, Svemilosnog

PREDGOVOR

Hvala Allahu, Koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna. Hvala Allahu Koji je one koji vjeruju iz tmina na svjetlo izveo i na pravi put ih uputio: “I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega dr`ite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova.” (El-En’am, 153) Uzvi{eni Allah tako|er veli: “Reci: “Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?” (Ez – Zumer, 9). Uzvi{eni tako|er veli: “Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo.” (Et – Tegabun, 8) Neka je Allahov blagoslov na U~itelja koji upu}uje najboljoj uputi: “Reci: “Meni je, doista, jasno ko je Gospodar moj’” (El –En’am, 57), na{eg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme. Najuzvi{enija znanost je spoznaja Allaha, a ona nas vodi spojani na~ina ispovijedanja vjere Njemu. [to se vi{e {iri vjerska znanost, smutnje je sve manje, a neznanje sve slabije. U hadisu se spominje: “Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida – pobo`njaka jeste kao vrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde.” Jer, najvredniji je, najuzvi{eniji i najdostojniji da bude primljen onaj ibadet koji je uskla|en i podudaran s ~asnim {erijatom. A cilj i svrha egzistencije ~injenje je ibadeta Allahu: “D`ine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju.” (Ez – Zarijat, 56) Visoki saudijski komitet raduje i ~ini mu ~ast da, po preporuci njegove visosti predsjednika Visokog saudijskog komiteta, princa Selmana b. Abdulaziza, guvernera provincije Rijad, ponudi ovu biblioteku sastavljenu od najvrednijih knjiga potrebnih muslimanu posebno u ovom vremenu. Akcenat smo stavili na moralne vrijednosti, u~vr{}enje vjerovanja, temelje islama, kompaktnost dru{tva i njegovu etiku, te uspostavljanje spona s prvom generacijom, najodabranijom i naj~estitijom zajedni-

com ashaba, koji su najbolje razumijevali i primjenjivali islam, nastoje}i valorizirati na{ iman, na{a djela i razmi{ljanje u svjetlu njihovog odnosa, povezuju}i dunjaluk sa ahiretom, `ivot s onim {to slijedi poslije smrti. A to je istina koju nije mogu}e zanemariti, pogotovo uzimaju}i u obzir ~injenicu da smo izgubili hiljade na{e bra}e u bosanskoj tragediji. Kuda bi nas to onda vodilo? U okrilju ~asnog tefsira, plemenitog hadisa i ~iste islamske misli, `ivimo s ovom odabranom skupinom knjiga iz serije “Biblioteka bosanske porodice”, koju nudimo odraslom i malom, mu{ku i `ensku. Svako od njih mo`e zeti iz njih ono {to `eli, u skladu s obzirom znanja koje mu je Allah dao, oboru`avaju}i se spoznajom i nalaze}i pravi put pomo}u Allahova svjetla. “Ostavio sam vas na ~istoj stazi po kojoj je isto i}i no}u kao i danju, s nje skre}e samo onaj ko je propao” – veli Poslanik, a.s. “Ostavio sam vam dvije stvari, ako ih se budete pridr`avali, ne}ete zalutati nikada: Allahovu knjigu i moj sunnet” – veli Poslanik, a.s. tako|er. Molim Allaha da ovo znanje bude od koristi, da ga u~ini blagoslovljenim trajnim dobrim djelom i da nagradi svakog ko je u~estvovao u izlasku na vidjelo ove biblioteke, prevo|enju djela, pripremanju za {tampanje, distribuciji, kao i onog ko se njome okoristi, najboljom nagradom. On ~uje dove i odaziva se. Direktor Regionalnog ureda Visokog saudijskog komiteta za Evropu Naser b. Abdurrahman es - Saud

SPOLNE BOLESTI

SPOLNE BOLESTI
Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas u svijetu. Nema sumnje da su spolne bolesti najrasprostranjenije zarazne bolesti na zapadu, nakon {to se uspjela savladati veæina ostalih zaraznih bolesti. Spolne bolesti pojavile su se kao veoma opasne zarazne bolesti. U poznatom medicinskom priru~niku Merk Manual (13 izdanje 1977.) stoji: “Spolne bolesti su najrasprostranjenije zarazne bolesti danas u svijetu. Od prije dvije decenije svake se godine pove}ava broj oboljelih. Me|unarodna organizacija za zdravstvo (WHO) procjenjuje da svake godine 250 miliona osoba oboli od gonoreje (tripera). Isto tako WHO procjenjuje da godi{nje oboli 50 miliona od sifilisa. Atlanta centar za borbu protiv zaraznih bolesti iz pokrajine D`ord`ija u SAD procjenjuje da u SAD svake godine oboli tri miliona osoba od gonoreje, a od sifilisa 400 000.” Uz to, procjenjuje se da je broj oboljelih od oboljenja izazvanih klamidijom i drugim mikrobima koji prouzrokuju upalu mokra}nih i spolnih kanala (mimo gonoreje) duplo ve}i u SAD-u, zemljama Evrope i svim krajevima svijeta u kojima su izvr{ene pretrage te vrste. Mnoge i raznovrsne bolesti ra{irile su se zbog porasta prostitucije i nastranog seksa, posebno na Zapadu. Medicinski ~asopis (Medicine digest, april 1977) prenosi izvje{taj iz Floride (SAD) kojeg je podnio tim specijalista za `enske bolesti u kome stoji: “Porast stanja koja su identi~na sa rakom grli}a rodnice kod djevojaka ~ija se starost kre}e izme|u 15 i 22 godine prelazi procenat od 800% u periodu izme|u 1970. i 1974. g. Istra`iva~i sma-

10

Spolne bolesti i blud

traju da je taj stravi~ni porast prouzrokovan porastom nekontrolisanih seksualnih odnosa. Da bismo mogli izvr{iti uporedbu, poslu{ajmo {ta ka`e profesor Vilijam Bejkers koji je bio u slu`bi u arapskom svijetu vi{e od dvadeset godina: “Naj~istiji su spolni organi koje sam pregledao u Saudijskoj Arabiji...” On je izvr{io detaljne preglede na vi{e od 30.000 `ena u Saudijskoj Arabiji i uzeo uzorke iz vagine i grli}a rodnice. Svi su ti uzorci pokazali da su ~isti od gonokoka, trihomonasa, klamidije, parazitskih gljivica i raka grli}a rodnice. Profesor Vilijam Bejkers ka`e da su razlog takvog stanja dvije va`ne stvari: rijetkost zinaluka i obrezivanje mu{karaca. (Ovo je, tako|er, objavio ~asopis MEDICINE DIGEST, april 1977.)

UZROCI [IRENJA SPOLNIH BOLESTI
Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Kada se u jednom narodu pojavi zinaluk i rasprostrani do te mjere da se javno ~ini, u njemu }e se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale me|u njihovim precima, koji su prije njih `ivjeli.” (Prenosi ga Hakim, Ibn-Mad`e i El-Bezzar) Dr Shofild u svojoj knjizi “Spolne bolesti” (tre}e izdanje), izme|u ostalog, ka`e: “Zaista sredstva za informisanje (masmediji) pozivaju u anarhizam (neograni~enu slobodu u svemu pa, i u seksu), kojeg smatraju prirodnim biolo{kim stanjem... Postoji zavaravaju}e uvjerenje kod ljudi da su antibiotici u stanju da izlije~e svaku spolnu bolest koja se pojavi kao rezultat takvog pona{anja.” Dr Teodor Kuper, predsjednik udru`enja kulture zdravlja i zamjenik ministra zdravstva u SAD-u ka`e: “^ovjekov je moral kamen spoticanja kada su u pitanju spolne bolesti i njihovo {irenje.” Dr Andrau Rigg, profesor dje~ije medicine na univerzitetu D`ord` Wo{ington u SAD-u ka`e: “Tri najva`nija uzroka {irenja spolnih bolesti su: nemoral (prostitucija), sredstva za kontracepciju i krivo uvjerenje da antibiotici mogu izlije~iti te bolesti.” Elizabeta Manners u svojoj knjizi “Opasna generacija” ka`e: “Zaista djevojke u {kolama bivaju izlo`ene odvratnim zloupotrebama i ru{ila~kom valu materijalizma u kojeg ih guraju masmediji i grupa trgovaca seksom koji na takav na~in ostvaruju ogromne materijalne dobiti.”

Spolne bolesti i blud

11

Dr Hit u svojoj knjizi “Fatamorgana slobode” ka`e: “Rje{enje problema {irenja spolnih bolesti le`i u borbi protiv rasprostranjenog nemorala i zagovaranju ~ednosti, po{tenja i prednosti ~istog porodi~nog `ivota.” Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Kada se u jednom narodu pojavi zinaluk i rasprostrani do te mjere da se javno ~ini, u njemu }e se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale me|u njihovim precima, koji su prije njih `ivjeli.” (Prenosi ga Hakim, Ibn-Mad`e i El-Bezzar) “Kada se u odre|enom naselju pojavi zinaluk i kamata, njeni stanovnici su zaslu`ili Allahovu, d`elle {anuhu, kaznu. (Prenosi ga El-Hakim od Ibn-Abbasa i ka`e da je sahih.) Istinu je kazao Poslanik, s.a.v.s. Sve {to je on kazao ozbiljno ili u {ali jeste istina, a ovaj hadis predstavlja jednu od njegovih mu’d`iza (nadnaravnih djela).1 Kad god se u odre|enom narodu ra{iri zinaluk, u njemu se pojave bolesti i kuge (pojam kuga upotrebljava se za sve zarazne bolesti) koje nisu bile poznate njihovim precima, koji su `ivjeli prije njih. Tako na primjer sifilis nije bio poznat prije italijanskofrancuskog rata, u kome se pojavio i ra{irio zinaluk me|u vojnicima. Kao posljedica toga, tada se prvi put pojavio sifilis. Nakon zavr{etka rata 1494. g. Francuzi su ga zvali italijanskom bole{}u, a Italijani su ga zvali francuskom bole{}u. Nakon toga je od njega obolio i sam Napoleon i kardinal Ri{elje, koji je bio jedan od najpoznatijih evropskih kardinala i sve}enika. Kada su Evropljani, krajem 19. i po~etkom 20. stolje}a, u{li u arapske zemlje, putem svirepih kolonizatorskih pohoda, sa sobom su unijeli i ovu opaku bolest koju je obi~an muslimanski svijet poznavao kao “bolest stranaca”. Sida (ste~eni nedostatak imuniteta) isto tako je prije bila nepoznata. Prvi slu~ajevi side zabilje`eni su u Belgiji od odre|enog broja radnika i slu`benika koji su bili u Zairu (bilo da se radi o Zaircima ili Evropljanima koji su bili na radu u Zairu). U 1979. g. sida se ve} pojavljuje u SAD-u. U 1980. g. zabilje`eno je samo 58 slu~ajeva side, a 1981. g. 231 slu~aj. U 1982 g. zabilje`ena su 883 slu~aja oboljenja od side, a 1983. g. zavr{ava se sa 3064 slu~aja side samo u SAD-u. Van SAD-a u toj godini je zabilje`eno preko 2000 slu~ajeva. Ustanovljeno je da je 72% tih slu~ajeva bilo kod osoba koje upra`njavaju “nastrani seks” a koji su u Engleskoj bili poznati kao Harolds, a u Americi pod imenom Gays (raskala{eni).
1 Zato što je obavijestio o ne~emu što }e se naknadno desiti i to se stvarno desilo i dešava. (prim. prev.)

12

Spolne bolesti i blud

U zapadnim sredinama ra{irile su se spolne bolesti, koje su prije bile veoma rijetke, kao {to je herpes, bradavi~avost i {uga spolnih organa, u{i stidnih mjesta, klamidija, mikoplazma i druge spolne bolesti. Zapadni istra`iva~i smatraju da postoji nekoliko glavnih uzroka {irenja spolnih bolesti. Dr Vilkoks u medicinskom ~asopisu za Sjevernu Ameriku (Medical Clinics J. N. America 1972. 5,60.) ka`e: “Od uzroka rasprostranjenosti i {irenja bolesti u zapadnim sredinama, uprkos zadivljuju}em napretku medicine, jeste i sljede}e: 1 – tolerantan odnos i dozvoljavanje (slobodnih) spolnih odnosa u dru{tvu prije i poslije braka (tj. odobravanje zinaluka i homoseksualizma i smatranje sredine da je to sasvim normalna pojava); 2 – pove}anje broja putnika i doseljenika, bilo zbog posla ili zbog turizma. Broj radnika koji su napustili svoje krajeve zbog posla prelazi cifru od 6 miliona, a broj turista 1975. g. bio je 215 miliona; 3 – pove}anje upotrebe sredstava za spre~avanje za~e}a, jer je za~e}e bilo jedan od jakih razloga koji je spre~avao `enu od spolnog op}enja. Nestanak ovog faktora utjecao je na porast zinaluka od `ene bez bojazni za za~e}e; 4 – {irenje “slobodnog seksa” od jedne `ene sa vi{e mu{karaca i obratno. Mu{karac se vi{e ne zadovoljava sa samo jednom `enom niti `ena sa samo jednim mu{karcem, nego ~ovjek spolno op}i sa velikim brojem `ena i obratno. Isto se tako nastrani seks veoma brzo {iri u zapadnim sredinama; 5 – nastanak odre|enih vrsta mikroba protiv kojih ne poma`u antibiotici, kao {to je hirbiz kao i bolesti koje prouzrokuju virusi protiv kojih ne vrijede antibiotici.” Dr Kend` u svojoj knjizi “Veneri~ne bolesti” (~etvrto izdanje 1980.) ka`e: “Zaista su na{e nade koje smo polagali u savremena medicinska sredstva za suzbijanje i iskorjenjivanje veneri~nih bolesti ve} poodavno pale u vodu. To nije ni ~udno kada su u pitanju veoma opasne zarazne bolesti koje se veoma brzo prenose spolnim kontaktima. Razlog njihovog {irenja krije se u dru{tvenim prilikama i promjenama na~ina ljudskog pona{anja. U zapadnim dru{tvima naglo se ra{irila “sloboda seksa”, naro~ito me|u mladima od kojih je ve}ina izgubila osje}aj za samokontrolom, ljubavi i toplinom porodi~nog `ivota.” “Na Zapadu se ulo`io ogroman trud na polju porasta zdravstvene svijesti o opasnostima od veneri~nih oboljenja, ali uprkos tome o~ito je da je taj trud neuspje{an,

Spolne bolesti i blud

13

zato {to {kole i medicinske ustanove daju akcenat na sredstva za spre~avanje za~e}a i udaljavanje od bolesti, a ne na izbjegavanje vanbra~nih spolnih kontakata.” “Ili drugim rije~ima kazano: izbjegavanje zinaluka, homoseksualizma, lezbejstva i drugih nenormalnih radnji.” Dr Shofild u svojoj knjizi “Spolne bolesti” (tre}e izdanje) obrazla`e naglo {irenje veneri~nih bolesti i smatra da je uzrok tome pojava i ra{irenost “slobodnog seksa” (promiscuity) i brojnost seksualnih partnera. On smatra da je ra{irenost “slobodnog seksa” prouzrokovana sljede}im razlozima: 1 – porast materijalisti~kog svjetonazora i udaljavanje od vjere i vjerskog morala; 2 – porast proizvodnje sredstava za spre~avanje za~e}a; 3 – pove}anje broja putnika i doseljenika, bilo zbog posla ili zbog turizma; 4 – tolerantan odnos dru{tva prema zinaluku, homoseksualizmu i drugim vidovima nastranih spolnih odnosa; 5 – {irenje informacija i podataka o seksu putem sredstava za informisanje; 6 – upotreba droge i alkohola; 7 – rano sazrijevanje mladi}a i djevojaka, tako da je sad doba punoljetnosti 11/12 godina, umjesto 14/16 godina kako je to bilo prije; 8 – zaposlenost majke van stana, {to je dovelo do nedostatka osje}ajne povezanosti izme|u djece i roditelja i pored visokog socijalnog statusa.” Dr Shofild, dalje, ka`e: “Tolerantan odnos dru{tva prema svim oblicima spolnih veza u stalnom je porastu, do te mjere da ne postoji nikakav osje}aj stida od zinaluka, homoseksualizma ili bilo kojeg drugog nenormalnog ili zabranjenog na~ina upra`njavanja seksa. Naprotiv, sredstva za informisanje formirala su takvo shvatanje po kome je sramota za mladi}a ili djevojku da budu nevini. ^ednost mu{karca ili `ene na Zapadu postala je potpuno neshvatljiva stvar. Masmediji vr{e poseban pritisak na mladi}e i djevojke, kao {to to ~ine vr{njaci me|u njima prema svojim drugovima i drugaricama do te mjere da budu primorani da im se u tome pridru`e. Sredstva za informisanje pozivaju u “slobodu seksa” i na nju podsti~u smatraju}i to normalnom i prirodno-biolo{kom pojavom. Isto tako postoji prividno zadovoljstvo prouzrokovano uvjerenjem da su antibiotici u stanju da izlije~e bilo kakve veneri~ne bolesti koje se zbog toga pojave.

14

Spolne bolesti i blud

Sredstva za kontracepciju 78% `ena koje su upitane o njihovim vanbra~nim avanturama odgovorilo je da su sredstva za spre~avanje za~e}a bila dodatni motiv za to. Mnoge od njih pohvalno su se izrazile o kontracepcijskim sredstvima koja su omogu}ila `eni da se izjedna~i sa mu{karcem o pitanju seksualne slobode, jer za~e}e vi{e nije razlog ograni~avanja njene seksualne slobode. Zato su mnoge `ene na Zapadu postale pobornice “slobode seksa” i to praktikuju jo{ od svojih ranih godina. Rezultat toga je veliki porast tripera i drugih veneri~nih oboljenja kod mladih u pubertetu, u odnosu na prija{nja vremena. U ~lanku dr Jamesa Noxa Russela, koji je objavljen u ~asopisu “Journal of Hospital Medicine”, 29/2 1983. g., a u kome je rije~ o za~e}u djevoj~ica u {kolama stoji: “Uprkos porasta procesa edukacije o upotrebi sredstava za spre~avanje za~e}a, u Engleskoj i Velsu, u periodu izme|u 1974-1978 zabilje`en je 18851 slu~aj trudno}e kod djevojaka ~ija starost ne prelazi 15 godina. 12873 djevojke u~inile su abortus, a ostale su ostale uporne da dovr{e period trudno}e. Statisti~ki podaci pokazuju da je trudno}a veoma mladih {kolskih djevojaka (do 16 g.) u stalnom porastu. U SAD -u jedan od svakih pet slu~ajeva trudno}e je kod djevojaka koje su mla|e od 18 godina. Elizabeta Manners u svojoj knjizi (“The Vulnerable Generation”) (“Vulnerabilna generacija”) ka`e: “Zaista djevojke u {kolama bivaju izlo`ene odvratnim zloupotrebama i ru{ila~kom valu materijalizma u kojeg ih guraju mas mediji i grupa trgovaca seksom koji na takav na~in ostvaruju ogromne materijalne dobiti.” U knjizi “The Illusory Freedom” “Fatamorgana slobode” koju je napisao Hit 1978. g. stoji: “Rje{enje problema {irenja spolnih bolesti le`i u borbi protiv rasprostranjenog nemorala i zagovaranju ~ednosti, po{tenja i prednosti ~istog porodi~nog `ivota.” U medicinskom priru~niku “Merk” (trinaesto izdanje 1977. g.) stoji: “Unato~ zadivljuju}eg napretka medicine na podru~ju dijagnostike i lije~enja, koji je uspio iskorijeniti mnoge zarazne bolesti u svijetu, veneri~ne bolesti strahovito su se ra{irile u posljednjih 25 godina. Postoji, po na{em mi{ljenju, nekoliko razloga za tu kontradiktornost: Velike promjene u seksualnom odgoju u zadnjih 25 godina, u kojima se pojavila takozvana ’revolucija seksa’, {irenje tableta, spirala i drugih sredstava za spre~avanje za~e}a. Izme|u ostalih uzroka je i pojava novih mikroba koji su otporni na antibiotike. Zatim, veliki broj `ena koje obole od veneri~nih bolesti uop}e ne primje}uje nikakve simptome tih bolesti, naro~ito u samom po~etku. Zatim, lahko}a putovanja u razne

Spolne bolesti i blud

15

dijelove svijeta, naro~ito na zapadu, porast vanbra~nih spolnih kontakata i zajedni~ko seksualno u`ivanje od vi{e osoba u isto vrijeme. Me|u va`ne razloge spada i {irenje anormalnog seksa koji je popra}en opasnim bolestima. Zatim, anonimnost, prikrivanje i neobavje{tavanje svijeta od medicinara o opasnosti ovih bolesti i njihovoj rasprostranjenosti.” U knjizi “Veneri~na oboljenja u toplim krajevima” stoje sljede}i razlozi: 1 - {irenje prostitucije u mnogim predjelima Azije i Afrike, a prostitucija se smatra glavnim razlogom {irenja veneri~nih bolesti u zemljama u razvoju, u Aziji, Africi i latinskoj Americi, za razliku od naprednih zemalja zapada u kojima prostitucija ne igra veliku ulogu. Zato {to su zemlje zapada pogo|ene “slobodom seksa” uop}e i uloga prostitutki osjetno se smanjila. Djevojke koje to rade iz hobija postale su konkurentkinje prostitutkama i nadma{ile ih u tome! U nerazvijenim zemljama prostitutke i dalje imaju najve}u ulogu u {irenju veneri~nih oboljenja; 2 – siroma{tvo koje mnoge djevojke prisili na prostituciju; 3 – opasna zanimanja, kao {to su mornari, oru`ane snage, radnici i slu`benici hotela, mjesta za zabavu, barovi i no}ni klubovi, avio-kompanije, naro~ito stjuardese, radnici lijepih umjetnosti, pozori{ta, sale za ples i muzi~ari; 4 – turizam; 5 – putovanje radnika i njihovo odsustvo od svojih porodica; 6 – sredstva za spre~avanje za~e}a; 7 – porast obrazovanja i mje{ovitog (izme|u mu{karaca i djevojaka) {kolovanja; 8 – selidba sa sela u grad i val industrijalizacije; 9 – veliki tro{kovi `enidbe; 10 – razna sredstva za informisanje koja daju akcenat na seks; 11 – anormalni seks. Ovo je jasan problem na Zapadu, koji se jo{ nije u dovoljnoj mjeri izu~io u zemljama u razvoju; 12 – postojanje konstantnog i plodnog tla za mikrobe u prostitutkama i onima koji upra`njavaju anormalni seks; 13 – nastanak mikroba koji su otporni na antibiotike. Danas vi{e od dvije tre}ine mikroba koji izazivaju triper otporni su na penicilin. 14 – {irenje alkohola i droge;

16

Spolne bolesti i blud

15 – neupozoravanje vlasti i zdravstvenih ustanova na opasnost i ozbiljnost ovog problema, {to dovodi do njegovog pove}avanja bez ikakvog ozbiljnijeg otpora; 16 – la`no uvjerenje da pencilin i antibiotici mogu izlije~iti bilo koju veneri~nu bolest. Dr Andrau Rigg, profesor dje~ije medicine na univerzitetu D`ord` Wo{ington u SAD-u ka`e: “Tri najva`nija uzroka {irenja spolnih bolesti su: nemoral (prostitucija), sredstva za kontracepciju i krivo uvjerenje da penicilin i antibiotici mogu izlije~iti te bolesti.” ^asopis Practitioner Vol 214/Feb. 1975.) Dr Teodor Kuper, zamjenik ministra zdravstva u SAD-u i predsjednik udru`enja kulture zdravlja, na zasjedanju o veneri~nim bolestima u Londonu (22-25 juna 1975.), rekao je: “^ovjekov moral jeste kamen spoticanja kada su u pitanju spolne bolesti i njihovo {irenje...” “Zbog toga se veneri~ne bolesti nazivaju i dru{tvene bolesti, zato {to su one rezultat odre|enog pona{anja koje se ne pridr`ava zakonski dozvoljenih, spolnih veza unutar braka, nego praktikuje vanbra~ne odnose, prije i nakon braka.” Iz navedenih i drugih studija zaklju~uje se da se veneri~ne bolesti {ire ogromnom brzinom. Ove bolesti prenose se isklju~ivo putem zinaluka, homoseksualizma i drugih anormalnih seksualnih odnosa. (U njih ne spada onanija). Postoje i drugi na~ini preno{enja ovih bolesti, iako su oni manje va`ni u odnosu na prvi na~in, a to su zabranjene seksualne veze koje se mogu svesti pod sljede}e: 1 – odnos sa mu`em ili suprugom koji je ve} zara`en nepropisnim stupanjem u spolni odnos, putem zinaluka, homoseksulizma i sli~no; 2 – prelazak mikroba na zametak (embrij), kao {to se de{ava sa sifilisom i herpesom, ili prilikom poroda, kao {to je slu~aj sa triperom, klamidijom i tako|er herpesom, putem dodira sekreta kojeg lu~i vagina i grli} rodnice koji su oboljeli tim bolestima sa tijelom i o~ima; 3 – preno{enje putem krvi. To se de{ava sa sifilisom i sidom; 4 – rijetko se te bolesti prenose putem dodira sa vanjskom povr{inom ko`e oboljelog i njegovih organa; 5 – obolijevanje medicinskih radnika u laboratoriji ili bolnici. Medicinski ~asopis “Lanset” u svom broju koji je izdat 24. marta 1984. g. str. 676 bilje`i: “Prvi slu~aj oboljenja od side otkriven je kod slu`benika u bolnici, koji nije bio poznat po nastranim sek-

Spolne bolesti i blud

17

sualnim radnjama. Isto tako zabilje`eni su mnogobrojni slu~ajevi oboljenja, od veneri~nih i drugih zaraznih bolesti, usljed kontakata sa oboljelim, njihovom krvi i dijelovima tijela. Ponekad je razlog tome bilo seciranje le{eva. Me|utim, ovo je veoma rijedak uzrok. Dakle, uzrok {irenja veneri~nih bolesti jeste porast zinaluka, homoseksualizma, op}enje sa bli`om rodbinom ({to je protupropisno) i svaka vrsta anormalnog seksa, o ~emu smo op{irnije govorili. Allah, d`.{., u ~ovjeku je stvorio potrebu za seksom, isto kao {to je u njemu stvorio potrebu za hranom. Za udovoljavanje svake od njih je ~ovjeku podario osje}aj slasti. Slast prilikom spolnog odnosa je, kako ka`e imam Ebu-Hamid el-Gazali, u poglavlju o braku, u svojoj knjizi “O`ivljavanje vjerskih znanosti” “...najsla|a slast, samo kada bi du`e trajala...” Allah, d`.{., nije bez razloga stvorio ove nagone u ~ovjeku. Nagon za hranom ima ulogu o~uvanja ~ovjeka (jedinke), dok nagon za seksom ima ulogu o~uvanja vrste. A o~uvanje vrste ima prioritet nad o~uvanjem pojedinca. Sasvim je normalno da punoljetan ~ovjek i punoljetna `ena nastoje udovoljiti ovom prirodnom nagonu kojeg je Allah, d`.{., u njima stvorio, kako bi se na taj na~in razmno`avali i o~uvali svoju vrstu. Ibn el-Kajjim u svojoj knjizi “Et-Tibjan fi aksamil-Kur’an” ka`e: “Zatim, kada je Allah, d`.{., htio umno`iti njihovo potomstvo (potomstvo Adema i Have) na Zemlji, pa im je podario vru}inu strasti i vatru ljubavi i `elje i nadahnuo svakog od njih potrebom za spojem sa svojim sudrugom, pa su se spojili onako kako je to ve} bilo odre|eno.” Ibn el-Kajjim dalje ka`e: “Zatim, je Allahova, d`.{., mudrost htjela da ispoljavanju strasti odredi najja~e faktore spolja i iznutra, pa joj je na~inio sliku koju je uljep{ao u o~ima onoga koji u nju gleda i dao mu da je za`eli. Zatim je dao da jedno drugom prilaze putem lanca strasti i ljubavi, te je svako od njih jako za`elio da se spoji sa svojim drugom i zajedno sa njim boravi kako bi Allah, d`.{., stvorio ono {to je ve} odre|eno. Zatim je Allah dao da jedno od njih bude mjesto sijanja a drugo mjesto sjemena, pa da se dvije teku}ine spoje na strogo odre|enom mjestu.” Me|utim, Allah, d`.{., to nije prepustio slu~ajnosti niti dozvolio da se sretne bilo koji mu{karac sa bilo kojom `enom, bez ikakvih pravila i uslova. Naprotiv, Allah, d`.{., zacrtao je za to odre|en put u koji poziva ljude i na koji ih podsti~e i bodri. To je put braka.

18

Spolne bolesti i blud

Nakon {to je spomenuo `ene s kojima je ~ovjeku zabranjeno stupiti u brak u suri En-Nisa” (ajet, 22-23), Allah, d`.{., ka`e: “...a ostale su vam dozvoljene ako `elite da im vjen~ane darove date i da se njima o`enite, a ne da blud ~inite.” (En- Nisa', 24) Islam je, dakle, zabranio mona{tvo, a naredio brak i na njega podsti~e i bodri. Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “O mladi}i, ko je od vas u stanju da se o`eni, neka to uradi, jer tako }e lak{e sa~uvati svoj pogled i svoj spolni organ, a ko nije u stanju da to u~ini, neka posti, jer post mu je (najbolja) za{tita.” (Prenose ga {esterica: Buharija, Muslim,
Ebu-Davud, Tirmizija, Nesaija i Malik.)

U drugom hadisu Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Brak je moj sunnet, pa ko `eli da bude na mom putu neka primijeni moj sunnet.” (Prenosi ga Ebu-Ja’la) Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Ko se ne pridr`ava mog sunneta (pravca), on nije od mene.” (Buharija i Muslim) Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Ko bude u stanju da se o`eni, pa to ne u~ini, on nije od nas.” (Daremi, Ebu-Davud i Dejlemi) Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Ako vam do|e (kao prosac) onaj sa ~ijim ste imanom i povjerenjem zadovoljni, o`enite ga. Ukoliko to ne uradite, nastupit }e veliki nered i smutnja na Zemlji.” (Ebu-Davud i Tirmizi) Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “@enite se i razmno`avajte se, jer }u se ja sa vama ponositi pred ostalim narodima.” (Bejheki i Ibn-Merdevejh) Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Ovaj svijet je (prolazno) zadovoljstvo, a najbolje zadovoljstvo ovog svijeta je hairli `ena.” (Muslim i Nesaija) Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “@enite se rodnim i umiljatim `enama, jer }u se ja va{om brojno{}u nad drugim narodima ponositi (na Sudnjem danu).” (Ebu-Davud i Nesaija) Ibn-Abbas je rekao Ibn-D`ubejru: “@eni se! Zaista je najbolji ~ovjek ovog ummeta imao najvi{e `ena. (Misli na Poslanika, s.a.v.s.) (Prenosi ga Buharija) Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Nema mona{tva u islamu.” (Ahmed i Tirmizija) A u Taberanijevom rivajetu stoji: “Zaista nam mona{tvo nije propisano.” “Allah, d`.{., nam je mona{tvo zamijenio sa uzvi{enim pravovjerstvom (islamom). Od Se’ada ibn Ebu-Vekkasa prenosi se da je rekao: “Da Poslanik, s.a.v.s., nije zabranio mona{tvo Usmanu ibn Maz’unu, mi bi se kastrirali.” (Buharija, Muslim, Tirmizija i Nesaija) Kada je Akkaf ibn Bi{r et-Temimi u{ao kod Poslanika, s.a.v.s., Poslanik, s.a.v.s.,

Spolne bolesti i blud

19

upitao ga je da li ima `enu ili robinju. Kada je Akkaf na to dao negativan odgovor, a bio je bogat, Poslanik, s.a.v.s., mu je rekao: “Ti si onda brat {ejtanu. Da si kr{}anin bio bi jedan od njihovih monaha. Na{ sunnet je brak. Najgori me|u vama su neo`enjeni. Zar se sa {ejtanom poigravate? [ejtan nema ve}eg oru`ja protiv pobo`nih ljudi od `ena. Izuzev o`enjenih, oni su za{ti}eni od bluda.” (Ahmed) Poslanik, s.a.v.s., obra}aju}i se `enama rekao je: “Nisam vidio da neko slabije vjere i pameti vi{e pobje|uje razumne ljude od vas.” (Buharija i Muslim) Imam Gazali u svojoj knjizi “O`ivljavanje vjerskih znanosti” u poglavlju o braku ka`e: “To je zbog nagona strasti.” Koristi braka su mnogobrojne: on je najbolji na~in ~uvanja pogleda i spolnog organa, zato ga islam naziva “za{titom”, a o`enjene “za{ti}enim” (muhsanin), jer ih on ~uva od zinaluka. Njegov krajnji cilj jeste razmno`avanje i o~uvanje ljudske vrste. Zato je Poslanik, s.a.v.s., podsticao na `enidbu rodnom i (prema djeci) blagom `enom i na {to ve}i broj djece, i obavijestio nas da }e se ponositi ovim ummetom na Sudnjem danu zbog njihove mnogobrojnosti. Allah, d`.{., ka`e: “O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas od jednog ~ovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge mu{karce i `ene rasijao.” (En-Nisa’, 1) “O ljudi, Mi vas od jednog ~ovjeka i jedne `ene stvaramo...” (El-Hud`urat, 13) “On od vode stvara ljude i ~ini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve.” (El-Furkan, 54) “i jedan od dokaza Njegovih je to {to za vas, od vrste va{e, stvara `ene da se uz njih smirite, i {to izme|u vas uspostavlja ljubav i samilost...” (Er-Rum, 21) “Allah za vas stvara `ene od va{e vrste, a od `ena va{ih daje vam sinove i unuke...” (En-Nahl, 72) “...one su odje}a va{a, a vi ste njihova odje}a...” (El-Bekara, 187) Allah, d`.{., odredio je da brak bude jedini ispravan put zadovoljavanja ovog uro|enog ~ovjekovog nagona. Kako bi on bio faktor formiranja, izgradnje i ispunjenja Zemlje dobrom, bereketom i potomstvom, a ne kako bi razarao, ru{io i razvaljivao, kao {to je to slu~aj kada se taj nagon usmjeri ka putu razvrata, nemorala, prostitucije i ostalih vrsta anormalnog seksa. Allah, d`.{., zabranjuje zinaluk i sve {to njemu vodi.

20

Spolne bolesti i blud

Allah, d`.{., ka`e: “I {to dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ru`an put!” (El-Isra’, 32) I nare|uje ~uvanje spolnog organa i obaranje pogleda. Zato je jedno od svojstava Allahovih, d`.{., iskrenih robova “...i koji ne bludni~e...” (El-Furkan, 68) A od svojstava vjernika “...i koji stidna mjesta svoja ~uvaju...” (El-Mu’minun, 5) Isto tako, jedno od svojstava vjernika je: “Ono {to `ele - vjernici }e posti}i, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji ono {to ih se ne ti~e, izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i koji stidna mjesta svoja ~uvaju, osim od `ena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslu`uju; a oni koji i pored toga tra`e, oni u zlu sasvim pretjeruju.” (El-Mu’minun, 1-7) Islam, zbog toga, upotrebljava sva sredstva u borbi protiv zinaluka, kako muslimani ne bi zapali u njega. Zato podsti~e i bodri na brak, a zabranjuje zinaluk, ukazuje na njegovu opasnost i zabranjuje sve {to njemu vodi. Allah, d`.{., nare|uje obaranje pogleda: “Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim...” (En-Nur, 30) “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi i{ta osim onoga {to je ionako spolja{nje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo mu`evima svojim, ili o~evima svojim, ili o~evima mu`eva svojih ili sinovima svojim, ili sinovima mu`eva svojih, ili bra}i svojoj ili sinovima bra}e svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili mu{karcima kojima nisu potrebne `ene, ili djeci koja jo{ ne znaju koja su stidna mjesta `ena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se ~uo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono {to `elite.”
(En-Nur, 31)

Islam zabranjuje mije{anje mu{karaca i `ena i strogo zabranjuje osamljivanje mu{karca sa `enom koja mu nije mahrem. Nare|uje hid`ab i zabranjuje suprugama Poslanika, s.a.v.s., da uljep{avaju svoj glas prilikom govora pa da u napast do|e onaj ~ije je srce bolesno. Zabranjuje ulazak kod `ena ~iji su mu`evi odsutni, itd. Islam najstro`ije zabranjuje zinaluk ~ija je najte`a vrsta zinaluk sa suprugom svoga kom{ije i opisuje u`asne prizore kazne za bludni~are kada }e u vatri d`ehenemskoj sa tegobom piti gnoj i sukrvicu koji }e izlaziti iz organa bludnica.

Spolne bolesti i blud

21

Islam, tako|er, zabranjuje sve vidove seksualne nastranosti. Poslanik, s.a.v.s., zabranio je da ~ovjek spolno op}i sa svojom suprugom u ~mar i taj ~in smatra velikim grijehom i poredi ga sa odlaskom vra~aru. Kur’an i sunnet zabranjuju ~ovjeku da vr{i odnos sa svojom suprugu u periodu hajza i to smatraju bolnim i nepristojnim. Allah, d`.{., ukorio je Lutov narod i u zemlju ih zatr’o, jer je homoseksualizam po islamskom u~enju jedan od najve}ih i najopasnijih grijeha. Poslanik, s.a.v.s., zabranio je slu{anje pjeva~ica i plesa~ica i to smatra sredstvom zinaluka. Islam, tako|er, zabranjuje konzumiranje alkohola i droge. Nema sumnje da su alkohol i droga veoma zna~ajni faktori u {irenju prostitucije, homoseksualizma, spolnog odnosa sa onima koje su zabranjene (haram) i silovanja. Po zvani~noj statistici me|unarodne organizacije za zdravstvo, koju prenosimo od Dili Mila (26/6/1980), 50% od ukupnog broja silovanja zlostavljanja i 86% od ukupnog broja ubistava biva pod dejstvom opojnih sredstava. Ukratko, islam svestrano otvara vrata braka, na njega bodri i podsti~e, a ~vrsto i odlu~no zatvara sva ostala vrata. Islam nije ostavio nikakav put preko kojeg bi vjernik mogao sti}i do zinaluka. Sve prilaze njemu je zatvorio i zabranio sve {to na bilo koji na~in njemu poziva. Zato se problem veneri~nih oboljenja nije pojavio u muslimanskim sredinama, izuzev u periodima u kojima su se muslimani udaljili od svoje vjere i zakona svoga Gospodara, a prihvatili nevjerni~ke zakone, koji dozvoljavaju nemoral i razvrat i veli~aju prostituciju i zinaluk. Pored svega toga, islamske sredine, bez obzira nalazile se one u Africi ili Aziji, gdje `ive Arapi ili nearapi, u Americi ili Evropi, najmanje su pogo|ene spolnim bolestima, kao {to se to navodi u knjizi “Veneri~ne bolesti u zemljama toplih krajeva” ~iji je autor Eraja Vebint i Usaba (izdata 1980.) Autor spomenutog djela tvrdi da spre~avanje mije{anja mu{karaca i `ena i hid`ab dovode do smanjenja veneri~nih bolesti u sredinama koje to praktikuju, i pored toga {to se u takvim sredinama nalaze sjedi{ta fesada sa prostitutkama. Zbog toga je postotak oboljenja `ena muslimanki veoma mali u pore|enju sa ostalim `enama u svijetu. [to se ti~e mu{karaca u islamskom svijetu, oni su vi{e izlo`eni tim oboljenjima od `ena, zbog nastranog gledanja dru{tva u vezi s tim pitanjem i smatranja da je zinaluk mu{karca daleko lak{i nego zinaluk `ene. Ista knjiga spominje da obrezivanje, i pored toga {to ne umanjuje bolesti sifilisa i tripera, ~ak, i kod onih koji zinaluk ~ine, umanjuje oboljenja od herpesa ~ira, tumora mokra}nih kanala i upala koje prate one koji imaju ko`icu.

22

Spolne bolesti i blud

Islamski stav prema spolnom nagonu je umjeren. Imam Gazali nabraja mnoge koristi ovog nagona kojeg je Allah, d`.{., usadio u ~ovjeka, ukoliko se upotrijebi putem braka. Me|u prvima je o~uvanje ljudske vrste i razmno`avanja ljudi, od ~ega zavisi opstanak ~ovjeka na Zemlji do Allahom odre|enog kraja ovog svijeta. Druga je za{tita od {ejtana, razbijanje `udnje, spre~avanje od nasrtaja strasti, obaranje pogleda, ~uvanje spolnog organa i, napokon, udaljavanje od veneri~nih bolesti. Tre}a je slast spolnog odnosa vjernika {to podsje}a na slast spolnog odnosa u D`ennetu, {to u ~ovjeku ja~a `elju za tim u`itkom i navodi ga na ~injenje dobrih djela i izbjegavanje lo{ih. S obzirom da su ovodunjalu~ki u`ici kratkog daha i prolazni, a d`enetski u`ici stalni i vje~ni, ovi nas na njih podsje}aju. Zatim Gazali ka`e: “Pogledaj samo u Allahovu, d`.{., mudrost, zatim milost i preciznost, kako je u jednom nagonu dao dva `ivota: vanjski i unutarnji. Vanjski je `ivot `ivot ~ovjeka putem opstanka njegove vrste, {to predstavlja produ`etak njegovog postojanja. A unutarnji `ivot je onosvjetski `ivot. Zaista, ova nepotpuna prolazna slast pove}ava `elju za potpunom i vje~nom slasti. Na taj na~in ona podsti~e na ibadet koji je jedini put do ove druge. Tako ~ovjek svojom prejakom `eljom za ovodunjalu~kom slasti olak{ava sebi ustrajnost na onome {to }e ga odvesti do vje~ne d`enetske slasti. ^etvrta se ogleda u tome {to brak, kojim se suzbija nagon strasti, zauzima veoma zna~ajano mjesto u vjeri za svakog onoga ko je sposoban za brak, a to je slu~aj s ve}inom ljudi. Jer ukoliko se strasti pobude i nadja~aju, a ne bude postojala snaga bogobojaznosti koja }e ih ukrotiti, one neminovno vode do nemorala. Na to je ukazao Poslanik, s.a.v.s., rije~ima: “... Ukoliko to ne uradite, pojavit }e se veliki fitnet (nered) na Zemlji.” Na ovakav na~in islamska ulema govori o koristima ovog nagona ukoliko se on usmjeri zacrtanim putem. Poslanik, s.a.v.s., ukazao je na to da je ~ovjek nagra|en i za svoj spolni odnos rije~ima: “I u va{em spolnom op}enju je sadaka.” Ashabi reko{e: “Zar }e neko od nas biti nagra|en i za odnos sa svojom suprugom?” Poslanik, s.a.v.s., re~e: “Da. [ta mislite ako bi to uradio na nedozvoljen na~in, bi li zaslu`io kaznu? Isto tako ako to uradi na halal na~in biva nagra|en.” Ovakav stav prema seksu ne postoji ni u jednoj religiji niti u bilo kojoj civilizaciji ili narodu, izuzev islamske vjere. Seksualni nagon postaje ibadetom i njime se sti~e velika nagrada. Taj nagon u ovom kontekstu postaje povodom za razmi{ljanje o Allahovim, d`.{., blagodatima i na~inom dolaska do d`enetskih ljepota. Za razliku od toga, u drugim religijama, a naro~ito u kr{}anstvu, nalazimo sasvim suprotan stav prema seksu. Kr{}anstvo gleda sa podozrenjem na seksualni nagon,

Spolne bolesti i blud

23

~ak, ako se radi i o njegovom kanalisanju putem braka. Kod njih je isposni{tvo i mona{tvo (sustezanje od braka) bolje od braka, {to je dovelo do {irenja zinaluka i anormalnog seksa me|u samim monasima i sve}enicima. Iz navedenog se da zaklju~iti da se uzroci {irenja zinaluka u pojedinim detaljima razlikuju od sredine do sredine, ali se svi oni mogu svesti pod sljede}e: 1 – {irenje materijalisti~kog svjetonazora, naro~ito na zapadu i udaljavanje od vjere i moralnih na~ela; 2 – {irenje takozvane “revolucije seksa” koja predstavlja revoluciju protiv svih moralnih principa i svih vjera. Tu revoluciju su isplanirali jevreji koji to otvoreno navode u “Protokolima sionskih mudraca”; 3 – ovladavanje jevreja sredstvima za informisanje i centrima za upravljanje, tako da je seks postao normalna pojava od koje se ne treba stidjeti, a nevinost i ~ednost je ne{to ~ega se na zapadu treba stidjeti; 4 – izvo|enje `ene iz ku}e na radna mjesta, dragovoljno, a po~esto i mimo njene volje. Pojavio se veliki broj nau~nih studija o radu `ene koje dokazuju da je to razlog pove}anja zinaluka. Najzna~ajnija od njih je knjiga “Iskori{tavanje zaposlene `ene” (The Sexsual Harrasment of women on the job) autora Lina Farija ~ije smo citate koristili u na{oj knjizi “Zaposlenje `ene na mizanu”. U istoj smo knjizi, tako|er, citirali navode iz zapadnih ~asopisa, kao {to je “News Week” u broju koji je izdat 17. marta 1980. godine, u kome je objavljena kompletna studija pod naslovom “Zloupotreba seksa u kancelarijama” (Abusing Sex at The Office); 5 – izlazak `ene na posao doveo je do uskra}ivanja njege djece od njihovih majki. U izvje{taju me|unarodne organizacije za za{titu zdravstva stoji da svako dijete ima potrebu za njegom svoje majke tri prve godine neprekidno. To su potvrdile desetine medicinskih nalaza u Evropi i Americi. Nedostatak maj~ine topline i njege doveo je do pojave generacija koje karakteri{e nesigurnost, zbunjenost, hladnokrvnost, upotreba droge i {irenje vala terora, napastvovanja, odanosti seksu, alkoholu i na posljetku samoubistvo; 6 – izlazak `ene na posao prouzrokovao je njenu nestabilnost i raspad porodice. Po zvani~nim podacima u Americi svaku osmu porodicu hrani `ena, zbog toga {to je ona “nevina majka” (to je nadimak za `enu koja nikada nije bila u braku a ima djecu, {to je ~udan naziv koji sam po sebi govori o kontradiktornosti zapadnog dru{tva) ili zbog rastave braka ili napu{tanja i bjekstva oca;

24

Spolne bolesti i blud

7 – zaposlenje `ene dovelo je do veoma ~udnog vala napastvovanja djece. U medicinskim knjigama i ~asopisima pojavile su se desetine referata i studija o “napastvovanoj djeci” (Abused Child). Naj~e{}e to napastvovanje biva tako okrutno da prouzrokuje smrt ili trajno o{te}enje djeteta. Jo{ je ~udnija od toga ~injenica da to zlostavljanje biva popra}eno seksualnim i`ivljavanjem na dje~aku ili djevoj~ici od njenog oca ili nekog od njenih ro|aka. Medicinski ~asopis Hexagon Vol. 6/1978. tvrdi da ne postoji ni jedna bolnica u Evropi i Americi u kojoj se ne nalazi bar nekoliko djece koja su grubo pretu~ena od njihove majke ili, ponekad, i njihovog oca. U 1967. godini u britanske bolnice dovedeno je vi{e od 6500 djece koja su pretu~ena toliko jako da je 20% podleglo usljed velikih povreda. Stotine njih je ostalo zauvijek slijepo, stotine drugih je ostalo nijemo. Hiljade djece godi{nje postaje nenormalnim, umno zaostalim i nepokretnim zbog prejakog udaranja. Nau~ne studije pokazuju da je razlog tome prevelika zamorenost majki koje rade van ku}e i koje, zbog toga, do`ivljavaju velike neprijatnosti u svom porodi~nom `ivotu, {to ih je pretvorilo u zvijeri koje napastvuju svoju djecu; 8 – {irenje sredstava za spre~avanje za~e}a. Bojazan od trudno}e bio je jedan od va`nih faktora koji su spre~avali `enu od zinaluka. Me|utim, po{to je taj faktor nestao, zinaluk je, uz nedostatak vjerske svijesti, doveo do takozvane “emancipacije `ene” i njenog izjedna~avanja sa mu{karcima u njihovom neljudskom pona{anju i razvratu; 9 – {irenje informacija o seksualnom `ivotu putem svih sredstava za informisanje, {kolstva i davanja akcenta, posebno na Zapadu, na va`nost spre~avanja za~e}a i izbjegavanja spolnih bolesti, uz upra`njavanje seksa u svakoj prilici koja se uka`e; 10 – {irenje mre`e trgovaca prostitucijom na svjetskom planu. Prostitucija se smatra glavnim uzrokom spolnih bolesti u zemljama u razvoju (tre}eg svijeta), a seksualna sloboda koja je obuhvatila sve slojeve zapadnog dru{tva jeste glavni je razlog tih bolesti na zapadu; 11 – turizam: broj turista 1975. g. dostigao je cifru od 215 miliona. Taj broj danas se pove}ao, ali ne posjedujem sada{nje podatke. U svakom slu~aju turisti~ke zemlje, kao {to je [panija i Portugalija, imaju najve}i procenat abortusa na svijetu u odnosu na broj stanovnika. Broj abortusa godi{nje dosti`e cifru od milion. Ovdje je rije~ o namjerno izazvanim, a ne o slu~ajnim poba~ajima. Uzrok porasta poba~aja u [paniji i Portugaliji jeste ~injenica da su njihovi stanovnici katolici, a katoli~anstvo jo{ nije dozvolilo spre~avanje za~e}a, iz tog razloga djevoj-

Spolne bolesti i blud

25

ke [panije imaju manje iskustva sa spre~avanjem za~e}a od svojih vrsnica u ostalim zemljama Evrope. Iz istog razloga nalazimo da broj namjerno izazvanih abortusa u Latinskoj Americi dosti`e tri miliona godi{nje, jer su stanovnici Latinske Amerike, tako|er, katolici i u njihovim {kolama se ne predaje o sredstvima za spre~avanje za~e}a; 12 – putovanje radi zaposlenja. Broj iseljenika zbog rada dostigao je broj od {est miliona radnika u 1975. g. i ve}ina njih `ivi bez svojih porodica i u veoma lo{em psihi~kom i socijalnom stanju. Djevojke me|u njima padaju kao `rtve svjetske trgovine prostitucijom koja je veoma ra{irena u mnogim zemljama svijeta. Mladi}i me|u njima, pak, nemaju drugog na~ina da udovolje svojim seksualnim potrebama nego putem prostitutki; 13 – postoje i odre|ena zanimanja koja su sama po sebi uzrok ve}eg procenta oboljenja od veneri~nih bolesti, kao {to su djelatnici na polju zabave i razonode u kafanama, barovima, hotelima, mornari, stjuardese i sl. Svi oni samim svojim zanimanjem postaju potencijalni kandidati za obolijevanje od tih bolesti. 14 – u sredinima koje tra`e velike iznose za mehrove i posebne uslove za sklapanje braka dolazi do pove}anog procenta oboljenja od veneri~nih bolesti, zato {to omladina ne nalazi drugog na~ina za udovoljavanje svojim razuzdanim strastima izuzev zinaluka. A po{to su to ve}inom zemlje u kojima se dr`i do vjerskog odgoja, oni to mogu realizovati samo sa djevojkama koje se bave prostitucijom. Istra`ivanja pokazuju da su prostitutke u Egiptu, Tunisu, Iranu, Turskoj, Francuskoj i drugim dr`avama zara`ene veneri~nim bolestima u procentu koji se kre}e izme|u 90% i 100%; 15 – uzroci fiziolo{ke i bakteriolo{ke naravi smatraju se sporednim, po mom mi{ljenju. U fiziolo{ke uzroke spada ubrzan fizi~ki razvoj dje~aka i djevoj~ica i njihovo rano spolno sazrijevanje. Na zapadu se danas doba spolne zrelosti kre}e izme|u 11 i 12 godina, nakon {to se to doba kretalo samo prije nekoliko generacija izme|u 14 i 16 godina. [to se bakterija ti~e, tu se misli na nastanak mikroba koji su otporni na antibiotike. Tako npr. dvije tre}ine oboljelih od sifilisa u Aziji i Africi posljedica je zaraza mikrobima koji su otporni na penicilin; 16 – opojna pi}a i droge isto tako smatraju se uzrokom {irenja veneri~nih bolesti. Ovo sve iz razloga {to alkohol i droga oduzimaju razum ~ovjeka, pa je ~ovjek u takvom stanju vi{e sklon seksualnom napastvovanju, naro~ito u po~etnim stadijumima dejstva, prije nego {to se potpuno opije i postane seksualno nemo}an.

26

Spolne bolesti i blud

S obzirom da je alkohol veoma rasprostranjen u zapadnim sredinama i ve}ini dijelova ostalog svijeta i da ve}ina onih koji konzumiraju alkohol to ~ine na javnim skupovima i raznim prigodama (100 miliona u SAD-u i vi{e od 150 miliona u Sovjetskom savezu), postaje nam jasno za{to su u~estale pojave zinaluka upravo poslije takvih sve~anosti, jer se ve}ina njih zavr{i sa upra`njavanjem zinaluka.

SIDA Ste~ena bolest nedostatka imuniteta
Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Kada se u jednom narodu pojavi zinaluk i rasprostrani do te mjere da se javno ~ini, u njemu }e se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale me|u njihovim precima, koji su prije njih `ivjeli.” (Prenosi ga Hakim, Ibn-Mad`e i El-Bezzar) “Sida je problem broj jedan za ministarstvo zdravstva u SAD-u” Margaret Henkler, ministar zdravstva (ameri~ki ~asopis “Time”, 4/7/1983. “Ti ne pre`ivljava{ samo bolove side, nego `ivi{ potpuno odba~en od sredine, a kada umre{, svi odbijaju da opreme tvoj le{. Nema ni{ta u `ivotu {to te mo`e u~initi nesre}nijim od toga.” Filip Lanzareta jedan od oboljelih od side, preneseno iz “Time“, 4/7/1983. “Ja se posebno brinem o stanju moje bra}e koji su seksualno nastrani i oboljeli od side, a kojima dru{tvo odbija u~initi bilo kakvu uslugu, prokleto bilo!” Dr D`o{ava, predsjednik grupe seksualno nastranih u gradu Sijetl u SAD (“Time” 4/7/1983).

Definicija bolesti side (AIDS)
AIDS je skra}enica rije~i Acquired Immune Deficiency Syndrome (sindrom ste~enog nedostatka imuniteta). Sida se ogleda u odre|enom broju simptoma ~ije pojavljivanje ukazuje na to da oboljeli pati od nedostatka imuniteta. S obzirom da nedostatak imuniteta mo`e biti nasljedan, dodata je rije~ (ste~enog) kojom se povla~i razlika izme|u te dvije vrste imuniteta. Poznato je, isto tako, da imunitet opada i kod oboljelih od pojedinih vrsta raka i kod onih koji primaju hemijske lijekove za lije~enje zlo}udnih tumora, ili onih koji konzumiraju velike koli~ine proizvoda kortizona radi lije~enja bilo koje bolesti kao osoba koje upotrebljavaju lijekove za ubla`avanje imuniteta prilikom presa|ivanja odre|enih organa. Sve ove grupe ne spadaju u definiciju bolesti side (sindrom ste~enog nedostatka imuniteta), jer je ovdje rije~ o nedostatku imuniteta koji nije prouzrokovan medicin

28

Spolne bolesti i blud

Oralna kandidija za gljivi~ne infekcije skim putem (bez upotrebe lijekova) i koji bolesnik nije naslijedio. Ste~eni nedostatak imuniteta prouzrokuje {irenje virusa i bakterija uz odre|ene

Spolne bolesti i blud

29

parazitske gljivice u tijelu oboljelog koje izazivaju bolesti poznate pod imenom oportunisti~ke infekcije. Isto tako {iri se i veoma opasan otok, vrsta malignog tumora, koji se zove Kapo{ijev sarkom. Posljednje {to bi htjeli ista}i u definiciji ove bolesti jeste da su oboljele osobe od side, prije toga, u`ivale u veoma dobrom zdravlju i da su ve}ina oboljelih mu{karaci u periodu mladosti (20-35 g.) koji su skloni nastranom seksu. Me|utim, posljednja stavka nije toliko zna~ajna, jer je ova bolest rasprostranjena me|u onima koji upra`njavaju zinaluk, a naro~ito me|u prostitutkama srednje Afrike. Isto tako je veoma rasprostranjena me|u onima koji konzumiraju drogu putem (plavih) injekcija koje ubrizgavaju u vene. Poslije }emo govoriti o vrstama oboljelih od ove bolesti. Bolest side postala je glavna tema sredstava za informisanje u SAD-u, zatim u Evropi i, napokon, u ostalim dijelovima svijeta. Sida predstavlja novi strah od kojeg strahuje civilizacija dvadesetog stolje}a. Termin AIDS postao je sinonim za kugu, koja je harala u osamnaestom stolje}u i nekoliko stolje}a prije njega, kada je kuga oduzimala `ivote desetine miliona ljudi. Rasprostranjenost side i razmjeri ovog problema: Ova bolest se od samog nastanka odlikovala brzinom {irenja. Broj oboljelih i nastradalih udvostru~uje se skoro svakih {est mjeseci. Kada se ova bolest pojavila prvi put 1978. g. u Belgiji, broj oboljelih gotovo da nije prelazio broj prstiju jedne ruke (sedam slu~ajeva), i ti slu~ajevi nisu ni okarakterisani kao slu~ajevi side, izuzev nakon dvije godine. U 1979. godini pojavljuje se nekoliko prvih slu~ajeva u Americi koji su zabilje`eni kao pojedina~ni slu~ajevi veoma jakog pada imuniteta ~iji uzrok nije poznat. ^ak i u 1981. godini, kada je u Americi zabilje`eno 58 takvih slu~ajeva, oni nisu bili poznati pod imenom sida (AIDS), nego kao pojedina~na stanja nedostatka li~nog imuniteta. U 1981. godini pojavljuje se termin AIDS (sida) - bolest ste~enog gubitka imuniteta, koja se smatra zaraznom bole{}u, nakon {to je to otkrio jedan od doktora po imenu Gottlieb. Pojedina~ni slu~ajevi side, nakon toga pojavljuju se u Sudanu, Portugalu, Filipinima, Honkongu, Japanu i Tajlandu. Afri~ki pojas side (srednja Afrika-Zair-Ruanda-Burundi-Kenija) smatra se najopas-

30

Spolne bolesti i blud

Leukoplakija jezika nijim, zbog toga {to se sida u tim dijelovima svijeta {iri ogromnom brzinom, koja vjerovatno nadma{uje brzinu njenog {irenja i u samoj Americi. Profesor nauke o virusima Morion Askis na univerzitetu Harvard tvrdi, kako to prenosi Ameri~ki magazin “Time” (12/8/1985.), da je jedan od svakih dvadeset u srednjoj Africi (Afri~ki pojas side) trenutno zara`en virusom side (dakle, 5% od ukupnog stanovni{tva). To zna~i da }e se jo{ desetine hiljada drugih zaraziti Sidom u sljede}ih pet godina, u ovom dijelu svijeta. (Preneseno iz ~asopisa “Time”, 12/8/1985, str. 48) ^asopis “Arab News” (19/1/1986.) prenosi da su nau~ni istra`iva~i u Briselu izjavili da je 6% stanovnika Zaira, Konga, Ruande i Kenije zara`eno virusom side i da }e se kod 10% nosilaca virusa pojaviti simptomi bolesti u roku narednih nekoliko godina.

Vrste ljudi koji obolijevaju od side
Vrste ljudi koji oboljevaju od side razlikuju se od dr`ave do dr`ave. U SAD-u i Evropi su na prvom mjestu oni koji upra`njavaju nastrani seks i oni ~ine 70% oboljelih.

Spolne bolesti i blud

31

Dok u srednjoj Africi, Zairu i okolnim zemljama, nalazimo da su ve}ina njih oni koji se bave prostitucijom i koji stalno mijenjaju partnere, tako da su prostitutke glavni izvor ove bolesti. U ovim zemljama se sida gotovo ograni~ava na ove dvije vrste (zinalu~ari i prostitutke). Istovremeno, nalazimo da su manji slu~ajevi side koji su zabilje`eni u zemljama arapskog zaljeva prouzrokovani transfuzijama krvi. Podjele koje se navode u knjigama i ~asopisima, vezane za kategorije ljudi koji oboljevaju od side, u stvari govore o SAD-u i Evropi. To su sljede}e kategorije: 1 – seksualno nastrani: oni ~ine 70-74% od ukupnog broja oboljelih od side u Americi i Evropi. Vilijam Fog, direktor centra za pra}enje bolesti u Atlanti u SAD-u, govore}i o ovoj kategoriji ljudi koju u Britaniji nazivaju Harolds a u Americi Gays (raskala{eni), kako prenosi magazin “Time” (4/7/1984.), ka`e: “Ovi ljudi se ne zadovoljavaju sa spolnim op}enjem sa ograni~enim brojem svojih prijatelja, nego to poku{avaju uraditi sa svakim koga sretnu. Zato prosjek onih sa kojima spolno op}e u jednoj godini dosti`e 60 osoba.” “Time “ u svom osvrtu na njegove rije~i ka`e: “Kod ovih ljudi seks je pozdrav, nakon kojeg tek slijedi uobi~ajeni pozdrav i razgovor.” Broj seksualno nastranih u SAD-u dosti`e cifru od dvadeset miliona, a u Britaniji jedan od svakih pet o`enjenih priznaje da je upra`njavao, ili to jo{ ~ini, nastrani seks. Nema sumnje da postoje milioni ljudi u Evropi koji se ponose time {to su seksualno nastrani; 2 – drogera{i: ovdje mislimo na one me|u njima koji upotrebljavaju (plave) injekcije koje se ubrizgavaju u venu. Oni ~ine 17% od ukupnog broja oboljelih od side; 3 – transfuzija krvi i njenih sastojaka: ovakvi slu~ajevi oboljenja od side ~ine 2-4% od ukupnog broja oboljelih. Oni se dijele na one kojima je izvr{ena transfuzija krvi iz bilo kojeg razloga i one koji su zara`eni hemofilijom. To su djeca koja su oboljela nasljednim oboljenjem koje nose njihove majke, a koje prelazi samo na mu{ke potomke, zato {to se ono prenosi putem hromozoma x. S obzirom da mu{ko dijete nosi samo jedan hromozom x, bolest se ukazuje na njemu, dok `enska djeca nose dva hromozoma x, a bolest se nalazi samo na jednom. Ova bolest prouzrokuje manjkavost faktora 8, koji je jedan

32

Spolne bolesti i blud

Virusna retinopatija

od razloga zgru{avanja krvi. Ako do|e do smanjenja ovog faktora, u tom slu~aju do}i }e do krvarenja koje je nemogu}e zaustaviti, ~ak i prilikom najmanje povrede. Zbog toga se ova va`na materija sakuplja putem organizacija dobrovoljnih davalaca krvi i daje oboljeloj djeci u vidu injekcija koje se daju u venu.

Spolne bolesti i blud

33

4-6% slu~ajeva se ne mogu uvrstiti u prethodne kategorije. Prije dvije godine su ~asopisi svrstavali grupu Haiti u posebnu grupu. Haiti je ostrvo u Karipskom moru, pod francuskim protektoratom. Ve}ina je njegovih stanovnika afri~kog porijekla i `ivi u veoma bijednom stanju. Ostrvo je tiho i veoma lijepo, te ga posje}uju mnogobrojni turisti iz Amerike i bilo je izleti{te seksualno nastranih. Na samom po~etku zdravstvene su ustanove zabilje`ile da je bilo 5% slu~ajeva oboljenja od side me|u doseljenicima sa Haitija u SAD (Njujork, Florida i okolna mjesta). Nije bilo poznato za{to su oni oboljeli od side, jer nisu bili seksualno nastrani, niti su konzumirali opojna sredstva. Za kratko vrijeme su doktori otkrili da su oni bili kori{teni od seksualno nastranih za mizerne svote novca koje su im ovi davali i da je njihovo bijedno stanje bilo razlogom njihovog pristanka na takve radnje. Zbog toga je ova grupa svrstana me|u seksualno nastrane i nestala kao posebna grupa. Stanja koja se ne mogu svrstati ni u jednu od spomenutih grupa mogu se podijeliti na sljede}e grupe: 1 – prostitutke: one ~ine veliki procenat u srednjoj Africi i pojedinim mjestima koja su poznata po prostituciji, kao {to je Bankok u Tajlandu, Manila na Filipinima i Najrobi u Keniji. Izvr{ena su ispitivanja na ovim bestidnicama i ustanovljeno je da veliki procenat njih nosi virus side. (Dr. Herfy u knjizi AIDS) U 1985. godini su istra`iva~i primijetili postojanje ove bolesti me|u prostitutkama u Americi i Evropi. To je postao veliki problem, naro~ito za vojne snage, jer vojnici imaju ~este veze sa prostitutkama. 2 – supruge oboljelih od side: veliki broj supruga oboljelih od side je, isto tako, obolio. Oboljeli od side ponekad bude i o`enjen, ali i pored toga upra`njava nastrani seks ili konzumira drogu ili ~ini blud. Rije|e se de{ava da suprug bude `rtva side putem transfuzije krvi. S obzirom da se virus koji prouzrokuje sidu prenosi putem spolnog kontakta, kod ve}ine supruga zara`enim sidom pojavljuju se, isto tako, simptomi te bolesti. 3 – djeca oboljelih od side: uz djecu koja obolijevaju od side putem transfuzije krvi ili zbog hemofilije, postoji i odre|en broj djece koja obole od side zbog prelaska virusa sa jednog od roditelja. Taj virus, isto tako, prelazi i na embrij i postoji vi{e teorija o tome kako on prelazi na embrij: 1 - sperma u sebi sadr`i virus, te njime biva zara`en embrij odmah u svom prvom stadiju. Smatra se da jedan broj nenamjernih poba~aja biva iz tog razloga;

34

Spolne bolesti i blud

Noduli sarkoma (Kapo{iljev sarkon) lokaliziranog na donjoj vilici i vratu. 2 – virus prelazi iz krvi majke u krv embrija preko posteljice, zatim pup~ane vrpce do samog embrija; 3 – dijete se zarazi virusom prilikom ra|anja i njegovog silaska iz rodnice preko zara`ene vagine; 4 – zaraza se desi nakon ro|enja usljed neposrednog dodira i jake veze izme|u djeteta i majke ili oca (obi~no prije pojave simptoma oboljenja). A mo`e se desiti da virus pre|e na dijete putem dojke prilikom dojenja; 5 – mogu}nost de{avanja zaraze prilikom vje{ta~ke oplodnje i djece iz epruvete. To se, usitinu, nekoliko puta desilo u Australiji. ^asopis “E{-[erkul-evsat” (26/7/1985.) prenio je vijest da je jedna od bolnica u Australiji izvr{ila vje{ta~ku oplodnju ~etiri `ene spermom ~ovjeka koji je darovao svoju spermu putem banke za spermu, a zatim se ispostavilo da je on bolovao od side; d) Zabilje`eni su pojedini slu~ajevi oboljenja radnika u pojedinim bolnicama. Sida zauzima posebno mjesto u srednjoj Africi zbog {iroke rasprostranjenosti

Spolne bolesti i blud

35

tumora poznatog pod nazivom Kapo{ijev sarkom. U Zairu najve}i je procenat oboljelih od Kapo{ijevog tumora, koji sti`e do 13% od ukupnog oboljenja ove vrste u svijetu. Me|utim, ovaj se tumor obi~no veoma sporo razvija i poga|a starije osobe, a sida poga|a mla|e osobe do doba zrelosti (od 20 do 49 godina) i veoma brzo se razvija i {iri i ubija pacijenta u roku od dvije ili najvi{e tri godine od momenta oboljenja. Opasnost od ove bolesti u Africi le`i zbog nekoliko faktora. Prije svega, ova bolest u Africi nije ograni~ena samo na one koji upra`njavaju nastrani seks, zatim, veoma velika rasprostranjenost prostitucije, uz to je stepen zdravstvene za{tite veoma nizak. Zatim, veliki je broj novoro|en~adi koji obolijevaju od te bolesti zato {to je veliki broj majki ve} obolio. U jednom izvje{taju stoji da je 36% zairske djece HIV pozitivno. (Danijel Viktor, Sida). Zatim, jedan je od razloga taj {to se ne vr{i adekvatna dezinfekcija injekcija, ~ak i u zvani~nim ambulantama. Zato je uloga injekcija za lije~enje u preno{enju virusa side u srednjoj Africi veoma mogu}a. To je sli~no ulozi injekcija koje se daju direktno u venu od korisnika droge, koji ne dezinficiraju injekcije i upotrebljavaju jednu iglu za vi{e osoba. Ameri~ki magazin “Time” (12/8/1985) navodi da 5% od ukupnog broja stanovnika u “Pojasu side” nosi virus side. Stru~njaci iz Brisela tvrde da 6% stanovnika Zaira, Konga, Ruande, Kenije i Ugande nose virus side, i da }e 10% njih oboljeti od side za nekoliko sljede}ih godina.

Tro{kovi side
Sida nije samo ubita~na bolest, nego je ona i bolest koja veoma mnogo ko{ta. Uprkos tome {to jo{ ne postoji odgovaraju}i lijek za ovu bolest, tro{kovi njege oboljelog kre}u se izme|u 50 000 i 150 000 dolara (“Time”, 12/7/1985). S obzirom da u Americi broj oboljelih od side prelazi 17 000 i da prosje~ni tro{kovi jednog bolesnika iznose 100 000 dolara, njega oboljelih od side je do kraja 1985. g. ko{tala vladu SAD-a 1700 miliona dolara. Ako se tome dodaju gubici radnih dana oboljelih i drugo, materijalni gubici prelaze 5 milijardi dolara. A ako se tome dodaju tro{kovi nau~nih istra`ivanja vezanih za sidu i analize krvi, koje su obavezne prilikom svakog uzimanja krvi, onda ti gubici prelaze desetine milijardi dolara, pogotovo ako bismo ura~unali tro{kove oboljelih od side i nau~na istra`ivanja na tom polju u Evropi i ostalim dijelovima svijeta.

36

Spolne bolesti i blud

STRAH OBUHVATA SAD, EVROPU I OSTALE DIJELOVE SVIJETA
Rezultat konstantnog i brzog porasta side jeste strah i bojazan koja se uvla~i u zapadna dru{tva. ^asopisi i novine, sve ~e{}e prenose demonstracije seksualno nastranih u Americi i Evropi koji tra`e od svojih vlada da ih za{tite od “nove kuge” - side.

Kaposi’s sarkom

Spolne bolesti i blud

37

Jo{ odavno je ministrica za zdravstvo u SAD-u Margaret Henkler izjavila (4/7/1983.) da je sida glavni problem ministarstva za zdravstvo u SAD-u. Istinu je kazao Poslanik, s.a.v.s., kada je rekao: “Kada se u jednom narodu pojavi zinaluk i rasprostrani do te mjere da se javno ~ini, u njemu }e se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale me|u njihovim precima, koji su prije njih `ivjeli.” (Prenosi ga Hakim, Ibn-Mad`e i El-Bezzar) Evo vidimo kako se razne bolesti, anomalije i kuge (pojam kuga upotrebljava se za svaku zaraznu bolest, iako kuga u osnovi ozna~ava zaraznu bolest koju prouzrokuju mikrobi iz porodice Pasteurela, koje prenose u{i sa mi{eva na ljude) {ire me|u onima koji javno zinaluk ~ine i koji su ogrezli u nemoralu. U Americi, Evropi i ostalim djelovima svijeta uklju~ena su sredstva za javno informisanje i razni nau~ni instituti u istra`ivanju ove zbunjuju}e bolesti i smrtonosne zagonetke. Ministarstvo zdravlja u SAD-u izdaje poseban bilten koji govori isklju~ivo o sidi. Bilten izlazi svake dvije sedmice od 1983. godine. U tom se biltenu prikazuju svi novootkriveni rezultati u vezi s pitanjem side. Isto tako, u gotovo svakom medicinskom ~asopisu obavezno se mo`e na}i ~lanak ili referat o sidi. ^ak se novine, radio i TV stanice natje~u u tome ko }e prvi saop}iti posljednje vijesti u vezi sa sidom. Vlada SAD-a odredila je poseban telefonski broj za odgovore na pitanja o sidi, koji je u slu`bi 24 sata. Broj tog telefona je 800342 AIDS. Svi pozivi na ovaj broj idu na ra~un ameri~ke vlade ~ije je sjedi{te u Njujorku. Ja sam li~no nazvao ovaj broj u januaru 1984. g. i dobio podatke o sidi koji su tada bili potpuno novi. Seksualno nastrane obuzeo je veliki strah, zbog toga {to o~ekuju da svakoga momenta na njih napadne sida. Razli~ita su njihova reagovanja na ovu bolest koja posebno njih napada. Mnogi su od njih oboljeli od histerije. Neki su po~inili samubistvo, a mnogi su se potpuno razo~arali u `ivot i pali u totalni o~aj, nakon {to su primijetili da je odre|en broj osoba sa kojima su imali seksualne kontakte ve} obolio od side. Zato i oni o~ekuju da obole od side svakog momenta. Sigurni su da nema sumnje u dolazak te bolesti, te se mnogi od njih jo{ vi{e odaju seksu i razvratu. Drugima je udar side bio koristan, te su prestali upra`njavati nastrani seks boje}i se da ne padnu u kand`e side. Bojaznost od side je oti{la jo{ dalje, tako da su mnoge prostitutke i okorjeli drogera{i, iz velikog straha od side, prestali upra`njavati prostituciju i koristiti drogu. Novine “Ukaz” (11/11/1985), ameri~ki “Time” (12/8/1985) i mnogi drugi ~asopisi i novine govore o tome kako je u Holivudu, gradu kinematografije, mnoge obuzeo

38

Spolne bolesti i blud

strah, pogotovo nakon {to je poznati glumac Rok Hadson (koji je bio veliki prijatelj ameri~kog predsjednika Ronalda Regana) obolio od side s obzirom da je Hadson `ivio u Holivudu, a Holivud je poznat po nemoralu i prostituciji do te mjere da svi njegovi stanovnici imaju me|usobne seksualne kontakte. Mnogi od filmova su na temu seksa i glumci u raznim scenama veoma ~esto ljube glumice... Ubita~ni strah je u~inio da se njihov `ivot oslanja na pilule za smirenje `ivaca i ubla`avanje bolova i jo{ ve}em upotrebljavanju opojnih sredstava kao {to je kokain i heroin. Jedan stomatolog koji radi u Holivudu, koji je ~lan udru`enja za borbu protiv side, izjavljuje da se ne bi iznenadio da mnoge “filmske zvijezde” obznane svoje oboljenje od side u toku nekoliko sljede}ih mjeseci. Taj stomatolog je odbio da ka`e imena onih za koje sumnja da su oboljeli od side. Svjetske agencije prenose vijest o tome kako poznata glumica Linda Evans koja je poljubila Roka Hadsona u poznatoj seriji “Dinastija” `ivi u velikom strahu od “smrtonosnog poljupca”, pogotovo nakon {to su medicinari otkrili da se virus koji prouzrokuje sidu nalazi i u pljuva~ki oboljelih. A Rok Hadson je prilikom tog poljupca bio ve} obolio od side. Predsjednik udru`enja glumaca u Holivudu izjavljuje: “Holivud je grad u kojem svi njegovi stanovnici prihvataju jedni druge u svako doba...” Zato je neophodno poduzeti ve}e mjere predostro`nosti, kao {to je analiza krvi svih radnika u kinematografiji, a posebno glumaca i glumica, radi utvr|ivanja postojanja virusa side u njihovoj krvi. Isto tako je strah obuzeo ameri~ke oru`ane snage, do te mjere da su vlasti u Americi po~ele razmi{ljati o planskoj borbi protiv side me|u pripadnicima svojih oru`anih snaga. Dosada{nji medicinski podaci ukazuju na to da osoba u kojoj se nalazi virus (HTLV III) nije u stanju da se izlije~i, nego taj virus ostaje trajno u njegovom tijelu. Takva osoba nosi u sebi taj virus i postoji velika mogu}nost da oboli od side ili od prete~e side (Pre AIDS) koja se manifestuje kroz limfne `lijezde, koje se naglo {ire na tijelo oboljelog. Ovakve osobe mogu biti uzrok zaraze i preno{enja bolesti na druge, iako se na njima ne vide nikakvi tragovi bolesti. Oni koji u sebi nose ovaj virus i oni koji su oboljeli od side, ili prete~e side, ne bi trebali darovati svoju krv ili bilo koji dio svoga tijela, ~ak ni poslije smrti. Bolest se mo`e prenijeti putem spolnog odnosa, ili upotrebom istih injekcija, ili putem pljuva~ke. Zato se ne smije koristiti tu|a ~etkica za zube, aparat za brijanje i

Spolne bolesti i blud

39

ostale li~ne stvari. Sida se mo`e prenijeti preko jednog od bra~nih drugova, koji je obolio od side, {to zna~i da ona mo`e pre}i i na embrij i djecu. Injekcije se mogu koristiti samo jedanput, a zatim se odstranjuju i uzimaju nove. Potrebno je izvr{iti preglede na osnovu kojih }e se ispitati postojanje virusa (HTLV III) kod osoba za koje se sumnja da bi mogli biti izlo`eni toj zarazi, kao {to su seksualno nastrani, oni koji imaju kontakt sa sidom i oni koji su primili krv prije ovih analiza.

UKRATKO O UZROCIMA SIDE
U~enjaci su nakon velikog truda uspjeli da otkriju virus koji prouzrokuje sidu. To je virus koji spada u porodicu retrovirusa i sli~i virusima koji prouzrokuju rak krvi vrste T kod ~ovjeka (HTLV I) po odre|enim osobinama, a razlikuje se od njega u nekim pojedinostima, zato mu je dat broj III, jer je on tre}i virus koji je otkriven iz ove porodice virusa (HTLV III). Izgleda da je to isti onaj virus kojeg je otkrio Montanije i njegov tim u Francuskoj, kojeg su nazvali virusom koji prati rast limfnih `lijezda Lymphadenopathy (LAV). Isti virus je otkrio i dr. Lifi u San Francisku, kojeg su nazvali virus koji je povezan sa sidom (AIDS) Related Virus (ARV). Ova tri virusa (HTLV III), (ARV) i (LAV) sli~na su u sljede}im zajedni~kim osobinama: 1 – posebno napadaju limfne }elije iz grupe T, a naro~ito T4; 2 – primije}eno je postojanje odbrambenih tjela{ca protiv ova tri virusa, gotovo u istom procentu kod nekoliko grupa: a) b) c) d) oboljelih od side; bolesnika u fazi pred sidom; seksualno nastranih koji nisu oboljeli od side; dobrovoljnih davalaca krvi iz Zaira;

3 – ribonukleinska kiselina (RNA) nasljedna je tvar kod sva tri virusa;

40

Spolne bolesti i blud

Metastaza Kaposi’s sarkoma kojim je obuhva}ena ~itava desna ruka

4 – sva su tri virusa sli~na, ~ak, gotovo potpuno identi~na pod lupom elektronskog mikroskopa; 5 – brojne su analize pokazale da je gen koji nosi nasljedne osobine kod sva tri virusa potpuno sli~an i da ga je nemogu}e razlikovati. Zbog svih ovih razloga mi{ljenje istra`iva~a je da su sva tri ova virusa u stvari samo jedan virus, ili u najmanju ruku veoma sli~ni virusi. Me|utim, otkrivanje virusa koji prouzrokuje ovu bolest nije dovoljno da se mo`e tvrditi da je taj virus jedini uzrok spomenute bolesti. Poznato nam je iz nauke o mikrobima i parazitima da postojanje virusa, bakterije ili odre|enog parazita u tijelu ~ovjeka nije dokaz bolesti. Mnogo je osoba koje nose virus ili bakteriju, a ne obole, a ima osoba koje obole,

Spolne bolesti i blud

41

a veoma je te{ko otkriti virus koji je prouzrokovao bolest. Nastanak bolesti je, dakle, uslovljen i drugim veoma va`nim faktorima. Prate}i faktori nastanka bolesti side jesu: 1 – sperma seksualno nastranih koja oslabljuje imunitet i automatski olak{ava {irenje ovog mikroba;

Alopecia areata

42

Spolne bolesti i blud

2 – seksualna nastranost i upotreba droge {ire grupu mikroba koji oslabljuju odbrambeni mehanizam. Jedan od njih je Ep{tajn-bar virus i Citomegalovirus; 3 – upotreba nitratskih lijekova, a posebno udisanje amil nitrata, kojeg koriste seksualno nastrani kako bi produ`ili mo} seksualnog djelovanja. Ustanovljeno je da ova tvar uti~e na smanjenje imuniteta; 4 – nasljedna spremnost za primanje bolesti i nemogu}nost odbrane ili borbe protiv nje; 5 – ustanovljeno je da prostitutke, usljed mno{tva spolnih kontakata sa razli~itim osobama, imaju smanjen imunitet, naro~ito kada su u pitanju spolni organi.

ODBRAMBENI SISTEM I NJEGOVO STANJE PRILIKOM OBOLJENJA OD SIDE
Sida je bolest prilikom koje se gubi imunitet. Da bi razumjeli ovu re~enicu, moramo biti svjesni da je Allah, d`.{., podario organizmu ~ovjeka (i ostalih `ivih bi}a) efikasna odbrambena sredstva koja ga {tite od neprijatnosti njegovih “neprijatelja” i uzvra}aju na “zavjere prevaranata” i napade “silnika napada~a”. Ta sredstva sastoje se u sljede}em: - bijela krvna zrnca: bijelih krvnih zrnaca ima vi{e vrsta, a ona koja su zadu`ena za borbu protiv napada~a poznata su pod imenom limfociti, koji se nalaze u krvi, `lijezdama, jetri, slezeni i ko{tanoj sr`i.

PUTEVI PRENO[ENJA SIDE
Govorili smo o grupama oboljelih od side, ta podjela upu}uje i na puteve njenog preno{enja, koji se svode na sljede}e: 1 – spolni odnos: ukoliko osoba u sebi nosi virus side, spolni odnos, makar se radilo i zakonskom bra~nom odnosu izme|u vjen~anih parova, dovodi do oboljenja njenog partnera. Zato {to virus, prije svega, prelazi putem izlu~ivanja sperme. Ukoliko se, recimo, na|e osoba koja se naziva biseksualac, tj. koja upra`njava nastrani seks, a istovremeno i normalni vid seksa, virus kojeg nosi, ne}e pre}i samo na one sa kojima upra`njava nastrani seks, nego }e pre}i i na osobe drugog pola sa kojima ima odnos. Statistike pokazuju da 70-74% oboljelih od side u SAD-u i Evropi spada me|u seksualno nastranim;

Spolne bolesti i blud

43

U Zairu, Srednjoafri~koj republici, Ruandi, Burundiju, Keniji i Zambiji (takozvanom afri~kom pojasu) pojava side vezana je za prostituciju, a zatim se prenosi na mu`eve, supruge i djecu. 2 – vje{ta~ka oplodnja: s obzirom da sperma sadr`i viruse koji prouzrokuju sidu, ~esto vje{ta~ka oplodnja biva uzrok oboljenja `ene koja primi takvu spermu. U Australiji su se desila ~etiri takva slu~aja (E{-[erkul-evsat, 26/7/1985.); 3 – zatrovane injekcije koje se daju u venu: poznato je da hroni~ni drogera{i, pogotovo oni me|u njima koji koriste heroin i morfin, u tu svrhu upotrebljavaju injekcije koje ubrizgavaju direktno u venu, a znamo da virus side biva u krvi, te se na taj na~in {iri sida me|u drogera{ima. Ustanovljeno je da je 17% od ukupnih slu~ajeva side u Americi i Evropi me|u drogera{ima. Ova opasnost postoji i u zemljama tre}eg svijeta, zato {to se jedna injekcija upotrebljava za vi{e bolesnika, bez potrebne dezinfekcije. Zato bolest mo`e da se prenese putem injekcija koje se daju u venu, ili, ~ak, putem injekcija koje se daju u mi{ice, ako injekcije nisu dovoljno dezinficirane. S obzirom da mnoge siroma{ne zemlje u Africi i Aziji nisu u stanju da osiguraju dovoljan broj injekcija za jednokratnu upotrebu (Disposable Syringes), zdravstvene ustanove tih zemalja du`ne su da uvedu stroge mjere kontrole dezinficiranja injekcija i drugih medicinskih instrumenata, jer se ovim putem mogu zaraziti milioni ljudi; 4 - transfuzija krvi ili njegovih sastojaka: znamo da virusi koji prouzrokuju bolest side bivaju u krvi. S obzirom da jedan mililitar krvi oboljelog od side sadr`i pribli`no 100 000 jedinki aktivnih virusa, preno{enje krvi ili njegovih sastojaka dovodi do preno{enja bolesti sa oboljelih na zdrave. Ustanovljeno je da oboljeli od hemofilije vrlo lahko oboljevaju od side. Preno{enje krvi smatra se uzrokom oboljenja od side u 2-4% od ukupnog broja oboljelih u Americi i Evropi. U Saudijskoj Arabiji pojavila su se dva slu~aja side zbog transfuzije krvi koja je uvezena iz SAD. Smatra se da }e ovaj razlog u potpunosti nestati u skoroj budu}nosti, zato {to se faktor 8, koji se daje oboljelim od hemofilije podvrgava temperaturi od 60 stupnjeva {to je dovoljno da se uni{ti taj virus. Isto tako, centri za prikupljanje krvi vr{e analizu kojom se otkriva postojanje odbrambenih tjela{ca protiv virusa side, pa ako se ustanovi njihovo postojanje u krvi, ta krv se stavlja van upotrebe.

44

Spolne bolesti i blud

Postoji mogu}nost oboljenja od side doktora i radnika u laboratorijama koji rade sa krvlju bolesnika koji su zara`eni virusom side; 5 – djeca oboljelih od side, ili onih koji nose virus koji prouzrokuje oboljenje. Virus se prenosi sa jednog od roditelja na dijete na nekoliko na~ina: a) sperma: sperma sadr`i viruse side. Prilikom oplo|enja jaja{ca od spermatozoida virus ulazi u jaja{ce, {to mo`e prouzrokovati poba~aj; b) c) d) e) virus prelazi iz krvi majke u krv embrija posteljice; dijete obolijeva prilikom ra|anja i izlaska iz materice preko vagine; oboljenje se desi nakon poroda putem dojenja iz dojke; oboljenje se desi usljed jako bliske veze izme|u djeteta i njegovih roditelja;

6 – lu~enje pljuva~ke i suza: pljuva~ka i suze sadr`e virus side i mogu pre}i od zara`ene osobe do drugih na takav na~in; 7 – postoji mogu}nost oboljenja putem pljuvanja i ka{lja. 8 – postoji mogu}nost oboljenja putem teku}ine poznate pod imenom “cerebrospinalni likvor”. To se odnosi na medicinare, bolni~are i slu`benike u laboratorijama koji rade na analizi takvih teku}ina; 9 – postoji mogu}nost prelaska bolesti putem mokra}e i stolice. Sretna je okolnost da jo{ nije zabilje`en slu~aj preno{enja side ovim na~inom. Labaratorije, do sada, nisu uspjele odvojiti doti~ni virus iz mokra}e i stolice. Nije za~u|uju}e postojanje ovog virusa u tim sekretima, jer se virus nalazi u svim sekretima tijela, kao {to je: sperma, pljuva~ka, cerebrospinalni likvor, suze i, svakako, krv i plazma; 10 - mogu}nost zaraze onih koji rade sa oboljelim od side; posebno se to odnosi na medicinare, bolni~are i radnike u bolnicama. To obi~no biva putem ogrebotina, zara`enih injekcija, krvi, ili putem sekreta koji u sebi sadr`e virus side. Desilo se nekoliko slu~ajeva oboljenja side me|u radnicima u bolnicama i bolni~arima.

Spolne bolesti i blud

45

SIMPTOMI BOLESTI SIDE
1 – Pove}anje limfnih `lijezda sa obje strane tijela; 2 – gubitak vi{e od 10% te`ine u roku od dva mjeseca; 3 – stalna groznica sa redovnim preznojavanjem no}u, koje traje nekoliko mjeseci; 4 – upala plu}a sa ote`anim disanjem i ka{ljanjem, koje obi~no biva prouzrokovano parazitom koji se zove Pneumocystis Carini; 5 – ko`no oboljenje koje se ogleda putem ta~kastih udubljenja koja li~e modricama na bilo kojem dijelu tijela, i gljivi~asta oboljenja ili bakterijske infekcije na ko`i; 6 – probavni kanal: gljivice kandida u ustima, na jeziku, u grlu i jednjaku. Jak proljev prouzrokovan virusima kao {to je Cytomegalovirus, ili gljivicama kao {to su Cryptosporodiasis; 7 – nervni sistem: bolesnik postaje neura~unljiv i razo~aran, a zatim ga na kraju obuzima ludilo. Pojavljuju se i drugi simptomi, kao {to je upala mo`danih ovojnica, {to prouzrokuje razli~ite vrste paralize sa jakom glavoboljom i groznicom, kao {to se desi i da bolesnik oslijepi. Ono {to jo{ vi{e utje~e na pogor{anje stanja jeste ~injenica da bolesnik od side zna da mu nema lijeka, te uo~ava da ga svi izbjegavaju, ~ak i njegova najbli`a porodica i roditelji. Svi se oni boje zaraze. Jo{ vi{e se pove}ava njegovo ogor~enje kada zna da ga mo`da ne}e niko htjeti umotati u }efine kada umre. Mo`da }e primijetiti i u pogledima samih doktora i bolni~ara osje}aj straha i prezira prema njemu. U najmanju ruku tako osje}aju pojedini bolesnici od side koji su to izjavili. Rijetko se desi da ih neko posjeti, izuzev njihovih prijatelja koji su zajedno sa njima upra`njavali sve te nastranosti. To prouzrokuje veliki strah i kod njihovih partnera, kada vide tragi~an zavr{etak koji i njih ~eka.

PROSJE^NA DU@INA @IVOTA
Prosje~na du`ina `ivota, nakon otkrivanja zloglasnih oteklina “Sarkoma” kod oboljelih od side iznosi 16 mjeseci. Dok prosjek du`ine `ivota nakon otkrivanja parazitskih oboljenja na plu}ima ne prelazi 8 mjeseci. Postoje rje|i slu~ajevi u kojima se desi da bolesnik od side `ivi preko dvije godine, ali u svakom slu~aju nije poznato da je bilo koji bolesnik od side `ivio du`e od tri godine. To zna~i da je sida ubita~na najdalje u roku od tri godine nakon pojave njenih simptoma u 100% slu~ajeva. To je razlog koji strah od ove vrste bolesti dovodi do stupnja histerije.

46

Spolne bolesti i blud

LIJE^ENJE SIDE
Do sada nije prona|en uspje{an lijek protiv side. To ne zna~i da medicinari ne}e u skorije ili dalje vrijeme prona}i lijek za ovu opasnu bolest koja usmr}uje u roku od dvije do tri godine od pojave njenih simptoma. Procenat smrtnih slu~ajeva ove bolesti je 100%. Bez obzira na to, tro{kovi brige oko jednog bolesnika u SAD-u iznose 50 000 do 150 000 dolara. To su ogromni tro{kovi za dr`avu (1700 miliona do kraja 1985.) Uz to jo{ treba dodati stotine miliona koji se utro{e na medicinska istra`ivanja vezana za sidu (ameri~ka vlada odredila je iznos od 200 miliona dolara za istra`ivanja vezana za sidu), i hiljade miliona koji su gubici u vidu izgubljenih radnih sati zbog ove stra{ne bolesti. Lije~enje oboljelih od side mo`e se podijeliti na sljede}i na~in: 1 – lije~enje parazitskih oboljenja; 2 – lije~enje zloglasnih otoka sarkoma; 3 – lije~enje osnovnih faktora oslabljenog imuniteta; 4 – poku{aj lije~enja i borbe protiv virusa side HTLV III.

ISTINSKO LIJE^ENJE (ZA[TITA PRIJE OBOLJENJA)
Istinski lijek side nisu lijekovi i hemikalije niti je lijek u pronalasku vakcine protiv virusa side, bez obzira {to je ideja o vakcini jo{ aktuelna. Zato {to virus side, kao i virus gripe, mijenja antigene koje u sebi sadr`i, tako da je te{ko prona}i novu vrstu vakcine za razli~ite antigene koji se stalno mijenjaju. Me|utim, istinski je lijek u povratku kreposti i ~ednosti i udaljavanju od poro~nosti i droge. Ako znamo da je 90-95% slu~ajeva side u SAD-u i Evropi vezano za nemoral (70-74% nastrani seks, 17-20% drogu i 2-3% prostituciju), a ve}ina tih slu~ajeva u Africi je vezana za prostituciju, onda je istinski lijek udaljavanje od sljede}ih stvari: 1 – nastranog seksa; 2 – droge; 3 – zinaluka. Dakle, lijek nije u tabletama i hemikalijama, niti u zra~enju i vakcinisanju, jer je kamen spoticanja u lije~enju veneri~nih oboljenja ljudski moral. Na`alost, mi vidimo kako medicinari i sredstva za informisanje na Zapadu izbjegavaju poziv u krepost i ~ednost, a svoje savjete upu}uju na sljede}i na~in: 1 – ako si od onih koji upra`njavaju nastrani seks, onda sebi izaberi samo jednog suparnika, umjesto da upra`njava{ seks sa svakim koga sretne{; 2 – ako si od onih koji upotrebljavaju drogu, nastoj da upotrebljava{ samo dezinficirane injekcije, koje nisu prije upotrebljavane i da svaku injekciju baci{ odmah nakon upotrebe; 3 – ako si od onih koji upra`njavaju zinaluk, mora{ izabrati samo jednu ljubavnicu. Isti je savjet i `enskoj osobi, ona treba da izabere samo jednog ljubavnika. Kako su ovi savjeti bezvrijedni i niski. Oni su o~it dokaz moralne dekadence u kojoj se nalaze zapadnjaci. ^ak ako bi se i uspio prona}i adekvatan lijek za sidu, to uop}e ne zna~i da }e se njime stati u kraj ovoj zloglasnoj i opasnoj bolesti. Nasuprot otkri}a lijeka za sifilis, gonoreju i klamidiju i lahko}e dolaska do njega, ova oboljenja su u zastra{uju}em porastu. Broj oboljelih od sifilisa prelazi 50 miliona novooboljelih svake godine, broj

48

Spolne bolesti i blud

oboljelih od gonoreje prelazi 250 miliona godi{nje, a broj oboljelih od klamidije prelazi 300 miliona godi{nje. U SAD-u broj oboljelih od herpesa pre{ao je 20 miliona i svake godine se broj oboljelih pove}ava za pola miliona. Sve to i pored dovoljne koli~ine lijekova za ove bolesti i njihove jednostavne upotrebe. Milioni ljudi pate od ovih oboljenja. Sve ovo je potvrda rije~i Poslanika, s.a.v.s., u kojima ka`e: “Kada se u jednom narodu pojavi zinaluk i rasprostrani do te mjere da se javno ~ini, u njemu }e se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale me|u njihovim precima koji su prije njih `ivjeli.” (Prenosi ga Hakim, Ibn-Mad`e i El-Bezzar) U drugom hadisu stoji: “Kada se u odre|enom naselju pojavi zinaluk i kamata, njeni stanovnici su zaslu`ili Allahovu, d`elle {anuhu, kaznu. (Prenosi ga El-Hakim od Ibn-Abbasa i ka`e da je sahih.) Ovodunjalu~ke kazne su, i pored svoje te`ine i strahote, bezna~ajne u odnosu na ahiretske kazne koje su daleko ja~e i `e{}e.

Drugi vidovi ~uvanja od bolesti side
S obzirom da se sida mo`e prenijeti putem transfuzije krvi ili njenih sastojaka, potrebno je poduzeti sljede}e mjere predostro`nosti: 1 – neuvo`enje krvi iz zemalja u kojima je sida rasprostranjena; 2 – analiza krvi koja se uzima radi ustanovljavanja postojanja odbrambenih tjela{ca od virusa HTLV III. Ako analiza poka`e da u toj krvi postoje tjela{ca za odbranu od tog virusa, doti~nom ~ovjeku }e se zabraniti da daje svoju krv ili bilo koje dijelove svoga tijela. (Ovo su veoma rijetki slu~ajevi u islamskim zemljama); 3 – analiza ve} postoje}ih zaliha krvi, krvne plazme i drugih krvnih sastojaka radi ustanovljavanja postojanja odbrambenih tjela{ca od virusa HTLV III; 4 – svi koji su bili u dodiru sa bolesnikom koji je obolio od side, (oboljeli od hemofilije, drogera{i i oni koji su oboljeli od sifilisa), du`ni su prestati davati svoju krv; 5 – oboljeli od hemofilije kojima je potreban faktora 8 moraju prije njegove upotrebe ustanoviti da je taj faktor bio izlo`en temperaturi od 68 stupnjeva u trajanju od 24 sahata. Poznato je da se zagrijavanjem faktora 8 na toj temperaturi i u toj vremenskoj du`ini ubija virus koji prouzrokuje sidu. S obzirom da se u ve}ini zemalja svijeta danas vr{i analiza krvi, faktor osam koji se prikuplja iz te krvi trebao bi biti ~ist od virusa side.

Spolne bolesti i blud

49

Saudijska Arabija preduzela je novu preventivnu mjeru, koja se ogleda u tome da oni koji dolaze iz mjesta koja su zara`ena sidom moraju imati stru~ni dokaz da nisu zara`eni virusom side, putem analize krvi. Saudijska vlada je zatra`ila od svojih ambasada da ne daju vize strancima koji dolaze iz Londona, Tajlanda i Amerike, izuzev nakon utvr|ivanja da njihova krv ne sadr`i virus side; 6 – ograni~enje turisti~kih posjeta, naro~ito u ona mjesta koja su zara`ena sidom, kao {to je Njujork, San Francisko, Los An|eles i drugi zapadni velegradovi; 7 – izbjegavanje klubova za zabavu, masa`u i sli~no; 8 – udaljavanje od radnji u kojima se to~i alkohol i mjesta na kojima se sakupljaju drogera{i; 9 – izbjegavanje seksualno nastranih i mjesta na kojima se oni sakupljaju; 10 – izbjegavanje poro~nih sredina koje se po~esto reklamiraju kao dru{tva umjetnosti i zabave; 11 – dobro prati ruke nakon svakog kontakta sa bilo kojom osobom oko ~ijeg pona{anja postoje sumnje, a posebno ako se zna da je on seksualno nastran ili da konzumira drogu.

MJERE ZA[TITE I PREDOSTRO@NOSTI KOJE JE DU@NA PODUZETI OBITELJ OBOLJELOG OD SIDE ILI NOSIOCA VIRUSA SIDE
Mjere su sljede}e: 1 – supruga }e prestati sa spolnim odnosom sa svojim mu`em koji je obolio od side. Ne samo to, nego }e supruga ukoliko se ustanovi da njen mu` nosi odbrambena tjela{ca od side, a on jo{ nije obolio, prestati da sa njim spolno op}i. Ovo je, najvjerovatnije, najte`a stvar ukoliko se `eli primijeniti, jer postoje milioni ljudi u svijetu za koje se smatra da u sebi nose tjela{ca za odbranu od virusa side; 2 – neupotrebljavanje tu|e ~etkice za zube; 3 – neupotrebljavanje tu|eg pribora za brijanje i zajedni~kih pe{kira. To treba postati op}eprihva}ena i normalna stvar svih ljudi; 4 – obla~enje rukavica i za{titne maske prilikom njege bolesnika i mijenjanja njegove odje}e i posteljine.

50

Spolne bolesti i blud

MJERE ZA[TITE I PREDOSTRO@NOSTI KOJE SU DU@NI PREDUZETI MEDICINARI I BOLNI^ARI KOJI VODE BRIGU O OBOLJELIM OD SIDE
Ove mjere su sljede}e: 1 – s obzirom da virus side prelazi na drugog putem krvi i uboda inficiranim iglama, oni koji rade u labaratorijama i koji uzimaju krv od bolesnika du`ni su za{titi se i ~uvati se od upotrebe igala na nestru~an na~in. Isto tako du`ni su ~uvati se da im koja kap krvi ne padne na njihovo tijelo ili ruke. Zbog toga se mora strogo voditi ra~una prilikom uzimanja uzoraka krvi, a to je da se ti uzorci stave u plasti~nu epruvetu i da se ustanovi da nisu zatrovani. Uz to je obavezno obla~enje gumenih rukavica; 2 – stomatolozi su du`ni da prilkom lije~enja zuba bilo koje osobe za koju se sumnja da bi mogla biti bolesnik od side, obla~e nao~ale, za{titnu masku i rukavice; 3 – ljekari i bolni~ari du`ni su da stavljaju nao~ale, obla~e za{titne maske i rukavice prilikom svakog, makar i najmanjeg, operacionog zahvata kod oboljelih od side, ili onih za koje se sumnja da nose virus side; 4 – upotreba rukavica, za{titne maske i nao~ala prilikom pregleda bolesnika od side, promjene njihove odje}e i posteljine i prilikom uzimanja uzoraka njihove mokra}e, stolice, krvi ili bilo kojih drugih uzoraka radi njihove analize ili lije~enja oboljelih.

VENERI^NA UPALA MOKRA]NIH KANALA (KLAMIDIJA N.G.U.)
Veneri~na upala mokra}nih kanala (bez gonoreje) smatra se najrasprostranjenijim veneri~nim oboljenjem u ve}ini zemalja svijeta. Dr Vilkoks u svom ~lanku kojeg je objavio ~asopis “Medicine Dajd`est” (4/1980.) tvrdi da je broj oboljelih od veneri~ne upale mokra}nih kanala u Engleskoj bio duplo ve}i od broja oboljelih od gonoreje u 1978. g. Broj oboljelih od veneri~ne upale mokra}nih kanala u toj godini dostigao je

Spolne bolesti i blud

51

77876 me|u punoljetnim mu{karcima, a broj oboljelih od gonoreje je dostigao 35109. Broj oboljelih od veneri~ne upale mokra}nih kanala u Americi dostigao je 6 miliona godi{nje, a broj oboljelih od gonoreje, 3 miliona godi{nje. (“The Principals and Practice of Infections Deseases”, 1979., Mandell, Douglas + Benne) U zemljama Skandinavije ustanovljeno je da 5-10% djevojaka koje posje}uju ordinacije za planiranje porodice, a ~ija starost ne prelazi 20 godina ima klamidiju koja prouzrokuje veneri~nu upalu mokra}nih kanala. (Skandinavski kongres o klamidiji 1981.g.) U ve}ini ordinacija za spolne bolesti ustanovljeno je da 26% slu~ajeva posjeduje mikrob klamidiju. (Veneri~ne bolesti-rasprave na kongresu koji je odr`an u Londonu 22-23/6/1975. g.)

GONOREJA (KAPAVAC)
Rasprostranjenost gonoreje
Gonoreja se smatra najra{irenijom veneri~nom bole{}u u svijetu. Broj oboljelih godi{nje prelazi 250 miliona, prema izvje{taju svjetske organizacije za zdravstvo za 1975. g. Gonoreja je u vrhu liste veneri~nih oboljenja u ve}ini zemalja tre}eg svijeta. Jedino je iznad nje veneri~na upala mokra}nih kanala (N.G.D.) koja nije prouzrokovana gonorejom, nego je prouzrokuje klamidija. U zemljama Zapada (Evropa i SAD) gonoreja zauzima drugo mjesto, nakon veneri~ne upale mokra}nih kanala bez gonoreje. U knjizi “Principals and Practice of infectious Diseases”, koja je izdata 1979. g. stoji: “Broj oboljelih od gonoreje prelazi cifru od 3 miliona godi{nje. Isti broj spominje i medicinski priru~nik Merk prenose}i ga od Atlanta centra za borbu protiv zaraznih bolesti u pokrajini D`ord`ija. S obzirom da evidentiranje oboljelih od veneri~nih bolesti nije precizno, ~ak ni u Americi i Evropi, smatra se da se u zvani~nim ustanovama evidentira samo tri od deset slu~ajeva oboljenja od gonoreje u Americi. Zato {to se lije~enje od ovih bolesti prete`no vr{i u privatnim ordinacijama, kako tvrdi dr. Vilkoks u medicinskom ~asopisu za Sjevernu Ameriku. (“Medical Clinics of N. America”, 1972., 5:6)

52

Spolne bolesti i blud

GRUPE KOJE SU VI[E IZLO@ENE OBOLJENJU OD GONOREJE I OSTALIH VENERI^NIH BOLESTI
Seksualna nastranost: istra`ivanja su pokazala da su seksualno nastrani, ~iji broj u SAD-u trenutno prelazi 18 miliona, najvi{e zara`eni veneri~nim bolestima, iako je sloboda seksa uzela maha kod svih: mu{karaca i `ena. I pored toga, ova grupa je najizlo`enija veneri~nim bolestima. Zato {to se oni, kako isti~e dr. Fevd`, ne zadovoljavaju spolnim op}enjem sa ograni~enim brojem svojih prijatelja, nego to poku{avaju uraditi sa svakim kog sretnu. Zato prosjek onih sa kojima spolno op}e u jednoj godini dosti`e 60 osoba.” “Time “, (broj 4, juli 1983.) u svom osvrtu na njegove rije~i, ka`e: “Kod ovih ljudi je seks pozdrav, nakon kojeg tek slijedi uobi~ajeni pozdrav i razgovor.” Genoreja je prisutnija kod seksualno nastranih 270% vi{e nego kod obi~nog ameri~kog naroda. (Referat dr. Vilkoksa koji je prezentovan na kongresu o O~na gnojna upala novoro|en~eta uslijed gonoreje.

Spolne bolesti i blud

53

veneri~nim bolestima koji je odr`an u Londonu juna 1975. g. Seksualno nastrani su grupa sa najve}im procentom oboljenja od side koja se je prvi put pojavila u SAD-u 1979. g. Oni ~ine 72% od ukupnog broja oboljelih od ove stra{ne smrtonosne bolesti. Oni su izvor 50% od ukupnog broja oboljelih od sifilisa u SAD-u ~iji stanovnici broje vi{e od 260 miliona. Oru`ane snage: istra`ivanja koja su objavljena u ameri~koj vojsci 1972. g., a koja je objavio dr Vilkolks u svom referatu o veneri~nim oboljenjima kojeg je podnio kongresu odr`anom u Londonu 22-27 juna 1975. g. pokazuju sljede}e: – ~etrdeset na svakih hiljadu vojnika u SAD-u zara`eni su gonorejom; – 641 na svakih hiljadu ameri~kih vojnika u Tajlandu zara`eni su gonorejom; – 700 na svakih hiljadu ameri~kih vojnika u Koreji zara`eni su gonorejom; – u Vijetnamu ta cifra dosti`e 739,6 na svakih hiljadu vojnika, tj. 74% od ukupnog broja ameri~kih vojnika koji su se nalazili u Vijetnamu 1972; – u Vijetnamu je prosje~no 40 000 vojnika oboljevalo od gonoreje sedmi~no u 1972. g. Prostitutke: prostitutke su grupa koja je procentualno najvi{e pogo|ena veneri~nim oboljenjima, a naro~ito gonorejom, u svim dijelovima svijeta. U Britaniji je prostitucija zvani~no zabranjena 1959. g., zatim u SAD-u i mnogim drugim zemljama svijeta, me|utim, zinaluk je u njima ostao prisutan nezvani~no. Postoje mnoge zemlje koje jo{ zvani~no dozvoljavaju prostituciju i ona se vr{i pod nadzorom njihovih vlada. Te zemlje su mnogobrojne i nalaze se na svih {est kontinenata. U Evropi je to Francuska, Italija i Austrija. U Aziji se isti~u: Tajland, Filipini i Indija. Isti je slu~aj sa mnogim djelovima latinske Amerike, srednje Afrike i pojedinim zemljama islamskog svijeta, kao {to je Turska, Tunis, Al`ir, Maroko, Iran (za vrijeme [aha), Pakistan (do vladavine Buto), Sirija, Libanon i Indonezija. Ustanovljeno je da je 90-100% prostitutki zara`eno veneri~nim bolestima, a posebno gonorejom. To je zvani~no ustanovljeno u sljede}im zemljama: Francuska, Portugal, Austrija, Irak, Egipat, Turska, Indija, Filipini, Tajland i Malezija. To navodi dr. Vilkoks u spomenutom referatu. Omladina: studija koja je obavljena u SAD-u 1972. g. navodi da omladina izme|u 15 i 19 godina biva izlo`ena ovim bolestima tri puta vi{e nego ostale kategorije dru{tva,

54

Spolne bolesti i blud

iako su najopasnije godine za oboljenje izme|u 20-24 godine, kada se taj prosjek penje i do {est puta vi{e nego u ostalim kategorijama dru{tva. Iz nekoliko studija koje su objavili Vilkoks, Arija Vebint i Golen, jasno se vidi da je 25-30% studenata na univerzitetima Zapada zara`eno gonorejom tokom cijele godine. Studenti i omladina sre}u se sa dodatnim izazovima prilikom putovanja (studija Sbluta 1976. g.) iako se smatra da su studenti fakulteta najobrazovaniji sloj jednog dru{tva i da oni dobro znaju za opasnosti od veneri~nih oboljenja. Me|utim, seksualni nagon, izbjegavanje braka, op}i razvrat i nedostatak moralnih vrijednosti, vjere i vjerskih principa doveo je do ovog visokog procenta ovih bolesti me|u omladinom, koji gotovo da dosti`e procenat oboljenja kod prostitutki i vojnika. Dr Vilkoks smatra da je jedan od uzroka {irenja gonoreje i ostalih veneri~nih bolesti izlazak `ene na radna mjesta, apel za njenu seksualnu slobodu, zajedni~ko obrazovanje (mu{kih i `enskih) u {kolama i na univerzitatima, odlazak radnika na rad van njihove domovine bez svoje porodice, svjetska organizovana trgovina seksom, rasprostranjenost alkohola i droge, turizam, industrijalizacija, nastanak velegradova, nepo{tivanje bra~nog `ivota, nepostojanje mogu}nosti za sklapanje braka i nedostatak moralne i vjerske svjesti.

SIFILIS
“Svijet je bio svjedok velikih valova {irenja sifilisa od kako se prvi put pojavio 1494. g. za vrijeme italijansko-francuskog rata u kome se pojavio i ra{irio zinaluk me|u vojnicima i time bio uzrok pojave sifilisa. Francuzi su ga zvali italijanskom bole{}u, a Italijani su ga zvali francuskom bole{}u. Ova bolest je bila uzrokom smrti desetina miliona ljudi, a `ivote stotina miliona drugih je pretvorila u nesnosnu patnju tokom pet proteklih stolje}a.” (King, Nikol i Rodez u njhovoj knjizi “Veneri~ne bolesti”, izdatoj 1980. g. i Robert Nobel u svojoj knjizi “Veneri~ne bolesti”, izdatoj 1979. g.)

Rasprostranjenost sifilisa
Sifilis se smatra najopasnijom veneri~nom bole{}u, uop}e, izuzev bolesti side, koja se nedavno pojavila, a koja je svojom opasno{}u nadma{ila sva pretpostavke. 60% od ukupnog broja oboljelih od side, koja se je pojavila 1979. godine, do danas smrtno je zavr{ilo. Od 1943. g. kada je otkriven penicilin, ~inilo se da }e se sifilis osjetno smanjiti i mnogi doktori su prognozirali njegov potpuni nestanak. Me|utim, i pored smanjenja broja oboljelih od sifilisa u svijetu uop}e, a naro~ito na Zapadu od pedestih godina ovog stolje}a, izvje{taj Svjetske zdravstvene organizacije navodi da je broj oboljelih od sifilisa 1975. g. iznosio 50 miliona, kako navodi (medicinski priru~nik “Mark”). To je zaista velik broj!! Atlanta centar za borbu protiv zaraznih bolesti smatra da je broj oboljelih od sifilisa u SAD-u dostigao 400 000 u 1976. g. Dr. Ri~ard Robert u svom referatu, kojeg je napisao za kongres o veneri~nim bolestima koji je odr`an u Londonu 22-25 juna 1975. g., ka`e: “SAD su izvr{ile analizu vezanu za sifilis putem seruma na 38 miliona Amerikanaca u 1974. g. Istra`iva~i su ustanovili da su rezultati milion od njih bili pozitivni, tj. da su oni ve} bili zara`eni sifilisom bar jednom u periodu svoga `ivota. [to se ti~e novooboljelih od sifilisa, u SAD-u je evidentan pad na tom planu. U 1950. g. zabilje`eno je 32 000 novih slu~ajeva oboljenja od sifilisa, a u 1956. g. taj je

56

Spolne bolesti i blud

Sifilisti~na koljena u fazi Tabes dorsalis. “Articultio charcot”

broj spao na 5 000, da bi se, zatim, taj broj po~eo ponovo pove}avati 1974. g. kada je dostigao 26 000. S obzirom da se mnogi od tih slu~ajeva ne evidentiraju, zato {to se lije~e u privatnim ordinacijama, spomenuti broj ukazuje samo na jedan dio od stvarnog broja koji po procjenama Atlanta centra za borbu protiv zaraznih bolesti iznosi 400 000. U zemljama u razvoju isto tako primije}en je o{tar pad sifilisa, nakon {ire upotrebe penicilina ~etrdesetih i pedesetih godina ovog stolje}a, ali taj pad nije ni blizu pada koji se desio na Zapadu. Dr Areja u svojoj knjizi “Veneri~na oboljenja u tropskim sredinama” ka`e: “Sifilis u svim svojim stadijima je jo{ i dalje rasprostranjen u tropskim predjelima i u isto~noj Aziji. Me|utim, broj oboljelih je opao u odnosu na broj oboljelih iz ~etrdesetih i pedesetih godina ovog stolje}a. U Engleskoj je sifilis do`ivio veliki pad od 1946 g. kada je broj novooboljelih od sifilisa iznosio 18 000, a zatim se smanjio na 1000 u 1953 g. 1977 g. se desio neznatan porast, tako da je taj broj dostigao 1735, od ~ega je 1486 me|u mu{karcima i 249 me|u `enama.

Spolne bolesti i blud

57

Vjerovatno je ~italac uo~io da je broj oboljelih me|u mu{karcima daleko ve}i nego me|u `enama. To je zbog toga {to 26% od ukupnog broja oboljelih od sifilisa pada na seksualno nastrane (homoseksualce). U Engleskoj su seksualno nastrani bili uzrokom 42,4% od ukupnog broja oboljelih od sifilisa.

[ta je to sifilis?
Sifilis je bolest koja se u osnovi prenosi putem spolnog odnosa, ili putem posteljice od majke do njenog embrija, ili putem transplantacije krvi, ili putem dodira u kasnijim fazama. Osnovni na~in njegovog {irenja je spolni odnos. Zaraza se prenosi od oboljelog na zdravog ili putem normalnog bra~nog odnosa (mu{karca sa `enom), ili putem nastranog odnosa (u ~mar, usnu {upljinu i sl.), ili putem poljupca od osobe koja je zara`ena na usnama. Gotovo da ne postoji ni jedan dio tijela koji se ne mo`e zaraziti sifilisom, iako zaraza obi~no biva na mjestima koja smo spomenuli. Na doti~nom mjestu pojavljuje se bezbolna, o{tro ograni~ena ranica nakon spolnog odnosa u roku izme|u 10 i 90 dana (prosje~no tri sedmice). Mo`e se desiti da ta rana ne bude vidljiva. Ona obi~no biva bez bolova i traje dvije do {est sedmica, a zatim nestane bez ikakvog lije~enja. To je takozvana po~etna faza sifilisa (Primary Syphilis), a druga faza se pojavljuje dva do {est mjeseci nakon nestanka spomenute rane. Nakon nje nastupa najopasnija faza koja se zove “kasni sifilis.”

Za{tita
Dirhem za{tite je bolji od kvintala lijeka, a najbolji na~in za za{titu je izbjegavanje zinaluka, homoseksualizma i svih oblika razvrata, javnih i tajnih. Allah, d`elle{anuhu, ka`e: “I {to dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ru`an put!” (EL-Isra’, 32) Nema sumnje da je to lo{ put i da je njegov kraj koban. Neminovno je u~vr{}ivanje imana i ja~anje veze srca sa Allahom, d`elle {anuhu, sve dok ne bude vidio Allaha, d`elle {anuhu, sa njim u svakoj situaciji. Kada bude na tom nivou, sigurno ne}e nikada po~initi blud niti bilo {ta lo{e od govora ili krivog svjedo~enja. To je prvi vid za{tite, a drugi vid za{tite je brak. Zaista ~ovjekova priroda te`i za svojom drugom. Allah, d`elle {anuhu, ka`e: “O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas od jednog ~ovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge mu{karce i `ene rasijao.” (En-Nisa’, 1) “...i jedan od

58

Spolne bolesti i blud

Sifilisti~ni ~ir na ko`i u fazi Tabes dorsalis “gummatous”

Spolne bolesti i blud

59

dokaza njegovih je to {to za vas, od vrste va{e, stvara `ene da se uz njih smirite...” (Er-Rum, 31) Ako se ovaj nagon i strast, koje je Allah, d`elle{anuhu, s razlogom stvorio, ne usmjeri onako kako je Allah, d`elle {anuhu, odredio, rezultat }e biti poguban, jer se oni moraju ispoljiti na odre|en na~in. Ako to ne bude na halal na~in, bit }e na haram na~in. Zato je neophodno olak{ati pitanje braka i pru`iti svaku pomo} i podr{ku na tom polju. Ovo je prvi i najva`niji vid za{tite, a zatim dolaze sporedni vidovi za{tite koji se ogledaju u adekvatnom lije~enju oboljelih, blagovremenom otkrivanju bolesti, prije nego {to se ona pro{iri i uzme maha, i prije nego {to oboljeli prenesu svoju bolest na druge. S obzirom da oboljeli od sifilisa svoju bolest mo`e prenijeti na svoju suprugu, a ona na svoje sinove, zaraza se ne svodi samo na zinaluk. Naprotiv, bolesnik od sifilisa u njegovoj drugoj fazi mo`e prenijeti zarazu putem dodira sa bilo kojom zdravom osobom. Isto tako novoro|en~e koje se rodi sa uro|enim sifilisom mo`e prenijeti tu bolest na onoga ko ima dodir sa njegovim sekretima i pljuva~kom. Dakle, ako se bolest otkrije i po~ne lije~iti, krug zaraze se su`ava. To se smatra jednim od veoma va`nih vidova za{tite, koji nadopunjuje prvi.

ISTINSKI LIJEK JE KREPOST
Za svaku od spomenutih veneri~nih bolesti ve} postoji odre|en lijek ili je on u fazi otkrivanja. Me|utim, nema sumnje da svi ti lijekovi ne dovode do rje{avanja problema u njegovim korijenima i ne nude kona~na rje{enja. Isto tako ove probleme ne mogu rije{iti za{titna sredstva, za koje mnogi smatraju da koriste, kao {to je upotreba antibiotika i sl. Naprotiv, medicinari savjetuju izbjegavanje antibiotika. Isto tako se problem ne rje{ava savjetima koje upu}uju pojedini pedagozi i medicinari na Zapadu kako se treba ograni~iti na jednu ljubavnicu ili ljubavnika. Istinsko rje{enje se krije u jednoj rije~i: KREPOST (neporo~nost). Ova kratka, a sadr`ajna rije~ ima svoju pri~u koju bih `elio ovdje iznijeti. Kada sam pro~itao zastra{uju}e medicinske ankete o rasprostranjenosti veneri~nih bolesti i razli~itim vrstama nastranog seksa, to me je upla{ilo i veoma zainteresiralo. Pogotovo {to te bolesti nisu prisutne samo u nevjerni~kim sredinama, nego su one vidne i me|u muslimanima u svim djelovima svijeta, iako je procenat oboljelih me|u muslimanima daleko manji nego me|u ostalim narodima. Jedne no}i u snu vidio sam Poslanika, s.a.v.s., ali nisam mogao podi}i svoj pogled prema njemu iz po{tovanja i respekta, pa sam ga upitao: “O Allahov Poslani~e, ljude su razorile veneri~ne bolesti, {ta je lijek?” Poslanik, s.a.v.s., tada mi je odgovorio jednom rije~i: “El-Ihsan” “(Krepost)”. Zatim sam se prenuo iz sna i razmi{ljao o ovoj dubokoj rije~i koja obuhvata nekoliko zna~enja. Potom sam pogledao rije~nike i ustanovio da ova rije~ ima vi{e zna~enja. Prvo od njih je za{tita i odbrana, zatim krepost, sloboda i brak. Allah, d`elle {anuhu, ka`e: “I udate `ene, osim onih koje zarobite; to su vam Allahovi propisi, a ostale su vam dozvoljene ako `elite da im vjen~ane darove date i da se njima o`enite, a ne da blud ~inite. A `enama va{im s kojima ste imali bra~ne odnose dajte vjen~ane darove njihove kao {to je propisano. I nije vam grehota ako se, poslije odre|enog vjen~anog dara, s njima nagodite. Allah, zaista, sve zna i mudar je. A onome me|u vama koji

Spolne bolesti i blud

61

nije dovoljno imu}an da se o`eni slobodnom vjernicom - eto mu one u va{em vlasni{tvu, robinje va{e, vjernice, a Allah najbolje zna kakvo je vjerovanje va{e, ta jedne ste vjere. I `enite se njima, s dopu{tenjem vlasnika njihovih, i dajte im vjen~ane darove njihove, kako je uobi~ajeno, kada su ~edne i kada javno ne ~ine blud i kada tajno ne `ive s ljubavnicima. - A kada one kao udate po~ine blud, neka se kazne polovinom kazne propisane za slobodne `ene. - To je za onoga od vas koji se boji bluda - a bolje vam je da se uzdr`ite! Allah pra{ta i samilostan je.” (En-Nisa’, 24-25) “I ne nagonite robinje svoje da se bludom bave - a one `ele da budu ~estite...” (En-Nur, 33) “Merjemu, k}er Imranovu, koja je nevinost svoju sa~uvala...” (Et-Tahrim, 12) “Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela; i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga, i va{a jela su njima dozvoljena; i ~estite vjernice su vam dozvoljene, i ~estite k}eri onih kojima je data Knjiga prije vas, kad im vjen~ane darove njihove dadete s namjerom da se njima o`enite, a ne da s njima blud ~inite i da ih za prilje`nice uzimate.” (El-Maida, 5) “I nau~ismo ga da izra|uje pancire za vas da vas {tite u borbi s neprijateljem - pa za{to niste zahvalni?” (El-Enbija, 80) “Jer }e poslije toga do}i sedam te{kih koje }e pojesti ono {to ste za njih pripremili; ostat }e jedino ono malo {to }ete za sjetvu sa~uvati.” (Jusuf, 48) “...a oni su mislili da }e ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti...”
(El-Ha{r, 2)

“Samo u utvr|enim gradovima ili iza zidina, oni se protiv vas smiju skupno boriti.” (El-Ha{r, 14) Prvo i najva`nije sredstvo kreposti (za{tite - ihsana) jeste islam i iman. Kada ~ovjek u|e u krug imana i islama, on se za{titi najve}om i najefikasnijom za{titom protiv {ejtana, i prelazi iz faze obo`avanja {ejtana u fazu obo`avanja Allaha. Pa kada njegov iman oja~a, Allah mu podari takvaluk (bogobojaznost), a takvaluk je da se ~uva svega {to je Allah zabranio i da izbjegava Njegovu srd`bu, koliko god je u stanju. To je jaka tvr|ava kojom se {titi od nasrtaja {ejtana i nagona svojih strasti. Islam i iman jesu prvi i najva`niji vid za{tite kojim on brani sebe od nasrtaja {ejtana, nagona i strasti.

62

Spolne bolesti i blud

Drugi vid ove za{tite, po va`nosti, je brak. Islam posebnu podr{ku daje braku i na njega na razne na~ine podsti~e, a zabranjuje svaki vid udovoljavanja strastima mimo braka. Allah, d`elle{anuhu, ka`e: “Udavajte neudate i `enite neo`enjene, i ~estite robove i robinje svoje...” (En-Nur, 32) “Ako se bojite da prema `enama sirotama ne}ete biti pravedni, onda se `enite onim `enama koje su vam dopu{tene, sa po dvije, sa po tri i sa po ~etiri.” (En-Nisa’, 3) “I `enite se njima, s dopu{tenjem vlasnika njihovih, i podajte im vjen~ane darove njihove, kako je uobi~ajeno, kada su ~edne i kada javno ne ~ine blud i kada tajno ne `ive s ljubavnicima.” (En-Nisa’, 25) Allah, d`elle{anuhu, nakon {to je spomenuo `ene koje su zabranjene ka`e: “...a ostale su vam dozvoljene ako `elite da im vjen~ane darove date i da se njima o`enite, a ne da blud ~inite.” (En-Nisa’, 24) Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “O mladi}i, ko je od vas u stanju da se o`eni neka to uradi, jer }e tako lak{e sa~uvati svoj pogled i svoj spolni organ. A ko od vas nije u stanju da to uradi, neka posti, jer mu je post za{tita.” (Prenosi ga Buharija, Muslim, Ebu-Davud, Tirmizi, Nesai i Malik.)

U drugom hadisu stoji: “Brak je moj sunnet. Ko ostavi moj sunnet, ne pripada meni.” (Prenosi ga Buharija i Muslim.) “Ako va{u k}erku zaprosi onaj sa ~ijom ste vjerom i povjerenjem zadovoljni, o`enite ga. Ako to ne uradite, na Zemlji }e nastupiti veliki nered i fesad.” (Prenosi ga
Ebu-Davud i Tirmizi.)

“@enite umiljate, one koje puno ra|aju, jer }u se ja sa va{im mno{tvom ponositi na Sudnjem danu pred drugim narodima.” (Prenosi ga Ebu-Davud i Nesai.) “Ovaj svijet je (kratki) u`itak, a najbolji u`itak na njemu je hairli `ena.” (Prenosi ga
Muslim i Nesai.)

S druge strane, Poslanik, s.a.v.s., zabranio je celibat. Se’ad ibn Ebu-Vekkas (radijallahu anhu), ka`e: “Da Poslanik, s.a.v.s., nije zabranio Usmanu ibn Maz’unu celibat, mi bi se kastrirali.” (Prenosi ga Buharija, Muslim, Tirmizi i Nesai.) Poslanik, s.a.v.s., rekao je Akkafu ibn Bi{ru et-Temimiju, kada ga je obavijestio da nije o`enjen, a bio je zdrav i imu}an: “Ti si, onda, jedan od pomaga~a {ejtanovih! Da si kr{}anin, bio bi jedan od njihovih sve}enika. Na{ sunnet je brak. Najgori me|u vama

Spolne bolesti i blud

63

su neo`enjeni. Zar se sa {ejtanom poigravate? [ejtan nema ja~eg oru`ja protiv dobrih ljudi od `ena, izuzev onih koji su o`enjeni, oni su daleko od zinaluka.” (Prenosi ga Ahmed.) Poslanik, s.a.v.s., pojasnio je razloge braka i podsticaja na njega i rekao da je to ra|anje i razmno`avanje. Nema sumnje da Allah, d`elle {anuhu, nije stvorio seksualni nagon bez razloga, nego ga je dao radi opstanka ljudske vrste, isto kao {to je u~inio nagon za jelom razlogom opstanka jedinke, a opstanak vrste je va`niji od opstanka jedinke. Allah, d`elle {anuhu, ka`e: “O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas od jednog ~ovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge mu{karce i `ene rasijao. I Allaha se bojte - s imenom ^ijim jedni druge molite - i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi.” (En-Nisa’, 1) Poslanik, s.a.v.s., pojasnio je da je ovaj svijet (kratki) u`itak i da je najbolji u`itak na njemu hairli `ena. Allah, d`elle {anuhu, ka`e: “Jedan od dokaza Njegovih je to {to za vas, od vrste va{e, stvara `ene da se uz njih smirite, i {to izme|u vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmi{ljaju.” (Er-Rum, 21) “...one su odje}a va{a, a vi ste njihova odje}a.” (El-Bekara, 187) Poslanik, s.a.v.s., pojasnio je da je brak najefikasniji na~in ~uvanja pogleda i spolnog organa. Pojasnio je da odbijanje `enidbe onoga koji to zaslu`uje vodi u nered i smutnju na Zemlji. Objasnio je da brak brani od nasrtaja strasti i tupi o{tricu `udnje. Da Allah, d`elle {anuhu, ovaj nagon nije stvorio da bi ga mi gu{ili, nego da bi ga pravilno usmjerili, ispravnim putem koji mu odgovara, i da u njemu u`ivamo, jer je najbolji u`itak hairli `ena. Islam ne zabranjuje halal u`itak. Naprotiv, on nagra|uje za njega. Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “I u spolnom organu nekog od vas je sadaka.” Oni reko{e: “O Allahov Poslani~e, zar }e neko od nas biti nagra|en zato {to je spolno op}io sa svojom suprugom?!“ On odgovori: “Da, {ta mislite da to uradi na zabranjen na~in, bi li bio ka`njen? Isto tako bit }e nagra|en ako to uradi na halal na~in.” Allah, d`elle {anuhu, u~inio je slast spolnog odnosa kao pokazatelj (stvarne) slasti spolnog odnosa u D`ennetu, kako bi ~ovjek to pri`eljkivao i stalno radio dobra djela da bi ga postigao. To obja{njava imam Gazali u svom ~uvenom djelu El-Ihja u

64

Spolne bolesti i blud

poglavlju o braku rije~ima: “Ogromna je razlika izme|u ovodunjalu~ke prolazne nepotpune slasti i ahiretske potpune i neprekidne slasti.” Koristi braka i zasnivanja porodice ne mogu se pobrojati, nego mo`emo samo ukratko na njih ukazati. Najva`nija je od njih, kako ka`e imam Gazali da je brak zbog toga {to predstavlja svojevrsnu za{titu od strasti veoma va`an u vjeri za svakog onoga ko nije u stanju da se druga~ije odbrani, a to je slu~aj sa ve}inom ljudi. Kada strast ~ovjeka obuhvati u nedostatku bogobojaznosti koja }e mu se suprotstaviti, sigurno }e ga odvesti u razvrat.” Brak je, dakle, jaka za{tita protiv veneri~nih bolesti koje su rasprostranje danas u svijetu. Tre}i je vid za{tite ~ednost. ^ednost se tra`i od o`enjenog i neo`enjenog, iako je ona pre~a za o`enjenog, zato je kazna predvi|ena za njega te`a. Zato ko je u stanju da se o`eni, neka to uradi jer }e tako sa~uvati polovicu svoje vjere, a neka se Allaha, d`elle {anuhu, boji u drugoj polovici. Imam Hakim prenosi rije~i Poslanika, s.a.v.s.: “Kome Allah, d`elle {anuhu, podari hairli suprugu, pomogao mu je da sa~uva polovicu svoje vjere. A ko to ne bude u stanju, neka posti, jer mu je post najbolja za{tita.” D`abir, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., vidio jednu `enu, pa je u{ao kod svoje supruge Zejnebe i imao odnos s njom, a zatim iza{ao.” (Prenosi ga Muslim i Tirmizi i ka`e da je hasen sahih.) Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Kada neko od vas vidi `enu koja mu se dopadne, neka obavi odnos sa svojom suprugom jer ona ima isto {to ima ona koju je vidio.” (Prenosi ga Muslim i Tirmizi i ka`e da je hasen sahih.) U jednom predanju stoji: “Budite ~edni i po{teni i va{e `ene }e biti ~edne i po{tene. Budite dobri prema svojim roditeljima i va{a djeca }e biti dobra prema vama.” Ibn-Abbas, (radijallahu anhu), ka`e: “Pobo`nost pobo`njaka ne}e biti primljena bez braka (nikaha).” D`unejd ka`e: “Meni je potreban spolni odnos kao {to mi je potrebna hrana.” Islam ~ednost smatra va`nim pitanjem kome posve}uje veliku pa`nju. ^ednost se gradi, prije svega, na ~istoti srca, a zatim na odbrani od vanjskih uticaja. Unutra{nja ~isto}a temelji se na takvaluku, bogobojaznosti i svje{}u o Njegovom nadzoru nad nama. Zatim, na ispra`njavanju srca od vesvesa strasti koje se uzbude njihovim postavljanjem na mjesto koje im odgovara, putem odnosa sa svojom suprugom. Kao {to je Poslanik, s.a.v.s., uradio sa Zejnebom bint D`ah{, radijallahu anha, i kao {to je naredio rije~ima:

Spolne bolesti i blud

65

“Kada neko od vas vidi `enu koja mu se dopadne, neka obavi odnos sa svojom suprugom” kao {to je radio D`unejd i svi dobri ljudi ovog ummeta prije i danas. [to se ti~e spoljnih faktora, oni se mogu svesti na zabranu mije{anja mu{karaca sa `enama, obaranje pogleda i izbjegavanje otkrivanja `ena i zavodnog govora, te zatvaranje vrata svim putevima koji vode u zinaluk, kao i razvratnih sredstava za informisanje. Allah, d`elle {anuhu, ka`e: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi i{ta osim onoga {to je ionako spolja{nje...” (En-Nur, 31) Zatim je Allah, d`elle {anuhu, pojasnio ko su ti kojima je dozvoljeno da gledaju u ukrase `ene, zatim je zabranio `enama da udaraju nogama svojim kako bi otkrile nakit koji nose: “...i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo mu`evima svojim, ili o~evima svojim, ili o~evima mu`eva svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima mu`eva svojih, ili bra}i svojoj ili sinovima bra}e svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili mu{karcima kojima nisu potrebne `ene, ili djeci koja jo{ ne znaju koja su stidna mjesta `ena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se ~uo zveket nakita njihova koji pokrivaju.”
(En-Nur, 31)

Allah, d`elle {anuhu, nare|uje `eni da boravi u svojoj ku}i, jer je to najsigurnija za{tita za nju. Zatim joj zabranjuje razotkrivanje, {to predstavlja za{titu njoj i mu{karcima. Allah, d`elle {anuhu, ka`e: “U ku}ama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte...” (El-Ahzab, 33) “O Vjerovjesni~e, reci `enama svojim, i k}erima svojim, i `enama vjernika neka spuste haljine svoje niza se.” (El-Ahzab, 59) Allah, d`elle {anuhu, zabranio je `enama Poslanika, s.a.v.s., a znamo ko su one bile, da govorom na sebe pa`nju skre}u, kako ne bi u napast do{ao onaj ~ije je srce bolesno. “O `ene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge `ene! Ako se Allaha boji te, na sebe pa`nju govorom ne skre}ite, pa da u napast do|e onaj ~ije je srce bolesno, i neusiljeno govorite!” (El-Ahzab, 32) Poslanik, s.a.v.s., zabranio je ulazak kod `ena ~iji su mu`evi odsutni, pa je rekao: “Ne ulazite kod onih (`ena) ~iji su mu`evi odsutni. Zaista {ejtan kola vama ko va{a

66

Spolne bolesti i blud

krv.” (Prenosi ga Tirmizi.) “Od danas je zabranjeno ulaziti kod onih ~iji su mu`evi odsutni.” (Prenosi ga Muslim.) Poslanik, s.a.v.s., zabranio je osamljivanje sa `enom koja nije mahrem (sa kojom se mo`e vjen~ati), izuzev u prisustvu nekoga ko joj je mahrem. Allah, d`elle{anuhu, zabranio je ulazak u ku}e, izuzev nakon dozvole, javljana i selama, kako ne bi neko od njih vidio ne{to {to ne bi trebao vidjeti. Allah, d`elle {anuhu, ka`e: “O vjernici, u tu|e ku}e ne ulazite dok dopu{tenje ne dobijete i dok uku}ane ne pozdravite; to vam je bolje, pou~ite se!”
(En-Nur, 27)

^etvrto zna~enje ihsana jeste sloboda: Allah, d`elle {anuhu, ka`e: “A kada one kao udate po~ine blud, neka se kazne polovinom kazne propisane za slobodne `ene.” (En-Nisa’, 25) Kazna za po~injen zinaluk od slobodnog mu{karca ili `ene koji prije toga nisu bili u braku je 100 udaraca bi~em, a kazna za isti prestup roba ili robinje je duplo manja, 50 udaraca bi~em. Allah, d`elle{anuhu, ka`e: “I ne nagonite robinje svoje da se bludom bave - a one `ele da budu ~estite - da biste stekli prolazna dobra ovoga svijeta; a ako ih neko na to prisili, Allah }e im, zato {to su bile primorane, oprostiti i prema njima samilostan biti.” (En-Nur, 33) Ovaj ajet je objavljen povodom Abdullaha ibn Ubejja, vo|e munafika u Medini, koji je imao robinje sa kojima je pravio biznis putem prostitucije, kao {to i danas ~ine mnogi zlo~inci. Trgovina je seksom organizovan i velik posao na kome rade hiljade slu`benika i profesionalaca, me|u kojima se nalaze i doktori i glumci, uz razne grupe mafija i trgovaca drogom. U Tajlandu, kako stoji u izvje{taju Ujedinjenih naroda, mafija kidnapuje 500 djevoj~ica svake sedmice, koje se ubacuju u veoma unosnu mre`u trgovine seksom. Iza tih mafija stoji policija koja im pru`a pomo} pri tome. U ovom primjeru jasno vidimo milost Milostivog, Koji }e oprostiti onima koje na to budu prisiljene. Dakle, njima }e sigurno oprostiti, ali ne okorjelim zlo~incima koji trguju njihovim tijelima. Uprkos ~injenici da je ropstvo davno ukinuto, ne~asna trgovina je i dalje aktuelna i to u ve}oj mjeri nego prije. Nema sumnje da }e Allahova milost obuhvatiti ove bespomo}nice, a da }e se Njegova srd`ba i gnjev izliti na te okorjele zlo~ince, koji su organizirali ovu prljavu trgovinu i razapeli svoje mre`e tim malim djevoj~icama, nekada varkom, a nekada

Spolne bolesti i blud

67

silom. Ova trgovina je ra{irena u raznim dijelovima svijeta i u zemljama tre}eg svijeta ja~a je, grublja i prljavija nego u Evropi i Americi. Nu`no je, dakle, osloboditi ~ovjeka od obo`avanja imetka, poni`enja, srama i trgovine “bijelim” robljem, kako bi se ugasili izvori zinaluka. Iz svega navedenog vidjeli smo da je “ihsan” (krepost) sa svim svojim zna~enjima najispravnije rje{enje za lije~enje spolnih bolesti i spre~avanje zinaluka i svih vidova nastranog seksa. U uspje{an “ihsan” spada i zabrana svega {to vodi zinaluku i razvratu. Zabrana raznih medija, umjetnosti i zabava koje pozivaju na razvrat javno ili tajno. Isto tako uspje{an “ihsan” podrazumijeva zabranu svih vrsta razvrata, kao {to su no}ni barovi, pozori{ta, kabarei, mije{anje ljudi sa otkrivenim i polugolim `enama, i svega {to se de{ava na bazenima i pla`ama u mnogim islamskim zemljama, arapskim i nearapskim, {to je sramotno i potresno. Uspje{an “ihsan” podrazumijeva i provedbu kazni koje je Allah, d`elle {anuhu, odredio za one koji zinaluk ~ine, jer u tim kaznama je velika zapreka za ~injenje takvih zlodjela. A Allah, d`elle {anuhu, spre~ava vla{}u mnogo toga {to ne spre~ava Kur’anom. U uspje{an “ihsan” spada ukidanje svih ljudskih zakona koji su opre~ni Allahovim naredbama i koji dozvoljavaju zinaluk, kamatu i alkohol. Mnogi od tih zakona zabranjuju `enidbu vi{e od jedne `ene, a dozvoljavaju “dru`enje” jednom ~ovjeku sa desetinama `ena. Mnogi zakoni vezani za porodicu i porodi~no pravo predstavljaju prepreku na putu braka, a u isto vrijeme drugi zakoni olak{avaju zinaluk u svim njegovim vrstama i oblicima. Zato je nemogu}e formirati ispravno i ~isto dru{tvo prije ukidanja ovih ljudskih zakona i uspostavljanja {erijatskih zakona i njihove primjene. To je istinsko rje{enje mimo kojeg ne postoji drugo. Zato se vratite Allahu, a On prihvata one koji kod Njega uto~i{te zatra`e i Njemu }emo se svi vratiti, a Allah upu}uje na pravi put, koga On ho}e. Rje{enje problema spolnih bolesti sastoji se u otklanjanju njihovih uzroka: 1 – zabrana javne i tajne prostitucije putem otklanjanja njenih uzroka i povoda, zatim, olak{avanje uspostave braka i uni{tavanje grupa trgovaca ljudskim tijelom, kao i primjena {erijatskih propisa vezanih za one koji ~ine zinaluk, homoseksualizam i svaki vid nastranog seksa;

68

Spolne bolesti i blud

2 – ukidanje mjesta za “zabavu”, barova i “turisti~kih” mjesta u islamskim zemljama; 3 – borba protiv alkohola i droge i zabrana njihove prodaje, rasturanja i proizvodnje i primjena {erijatskih propisa koji se na to odnose; 4 – zabrana zajedni~kog {kolovanja (mu{karaca i `ena); 5 – proizvodnja usmjeravaju}ih programa koji }e se plasirati putem masmedija, borba protiv razvratnih sredstava za informisanje i ka`njavanje onih koji `ele da se {iri zinaluk me|u vjernicima; 6 – usmjeravanje turizma, posebno iz naftom bogatih zemalja, u Evropu, isto~nu Aziju i druge dijelove svijeta. Zabrana putovanja mladi}ima bez njihovih porodica; 7 – {irenje vjerske i zdravstvene svijesti i produbljivanje imana; 8 – izu~avanje pojave selidbe sa sela u grad, posebno zbog toga {to ve}ina njih ostavlja svoje porodice iza sebe na selu; 9 – izu~avanje problema putovanja radnika i slu`benika van njihovih domovina, uz ostavljanje svojih familija i njihov udaljenosti od njihovih supruga du`e vrijeme; 10 – izu~avanje problema rada `ene i njenog mje{anja sa ljudima u kancelariji i fabrici i spre~avanje toga. Povratak `ene muslimanke njenoj ku}i u kojoj je polje rada i doprinosa otvoreno i {iroko. Postoje jo{ neke mjere predostro`nosti koje je propisao islam, a koje isto tako {tite supru`nike od toga da neko od njih prenese na drugog bolesti koje se mogu prenijeti prisnim kontaktom (spolnim i drugim). Ti propisi se mogu svesti pod sljede}e: 1 – pranje spolnog organa poslije nu`de i nakon obavljenog spolnog odnosa; 2 – kupanje nakon spolnog odnosa ili polucije; 3 – obrezivanje. Ustanovljeno je da obrezivanje umanjuje mogu}nost oboljenja od razli~itih spolnih bolesti; 4 – odstranjivanje dlaka sa stidnih mjesta, {to spre~ava preno{enje pojedinih spolnih bolesti, a naro~ito u{i i {uge; 5 – uklanjanje dlaka ispod pazuha {to, isto tako, spre~ava preno{enje odre|enih spolnih bolesti putem prisnijih kontakata, kao {to su u{i i {uga; 6 – podrezivanje noktiju i pranje dijelova tijela me|u prstima; 7 – pranje zuba. Ustanovljeno je da pranje zuba umanjuje mogu}nost preno{enja bolesti putem usta i poljubaca.

Spolne bolesti i blud

69

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Uro|enih svojstava ima pet, ili pet stvari su fitra (uro|ene osobine): sune}enje (obrezivanje), uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta, podrezivanje nokata, ~upanje dlaka ispod pazuha, te podrezivanje brkova.” Prenosi ga Buhari, Muslim, Nesai i Tirmizi. U drugom hadisu stoji: “Deset stvari jesu uro|ena svojstva (fitra): podrezivanje brkova, pu{tanje brade, upotreba misvaka, ~i{}enje nosa vodom, podrezivanje nokata, pranje nogu izme|u prstiju, ~upanje dlaka ispod pazuha, uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta, pranje vodom poslije nu`de.” Prenosilac ka`e: “Desetu stvar sam zaboravio, a mislim da je ispiranje usta.” (Prenosi ga Muslim, Ebu- Davud i Tirmizi.) Podrezivanje brkova jeste njihovo skra}ivanje. Pu{tanje brade jeste njeno odr`avanje dok ne postane veoma duga. Pojedina ulema smatra da je treba pustiti da raste dok ne dostigne {irinu {ake. A pranje zuba vr{i se misvakom ili ne~im drugim. Poslanik, s.a.v.s., odredio je period u kome bi se trebale odstranjivati dlake ispod pazuha i sa stidnih mjesta na ~etrdeset dana. Zna~i da je najdu`i period u kome bi se ta mjesta mogla ostaviti bez brijanja ili odstranjivanja dlaka ~etrdeset dana. A sunnet je brijati ih zajedno sa rezanjem noktiju svakog petka.

BLUD (zina, prostitucija)

Pojam
“Zina” kao {erijatsko - pravni izraz zna~i spolni odnos pravno odgovornog (odraslog, umno normalnog) mu{karca sa istom takvom `enom na nezakonit na~in. Ovakav izraz poznat je u terminologiji na{eg gra|anskog prava pod imenom blud (prostitucija), ali je ovaj potonji mnogo u`eg zna~enja od izraza “zina”; nezakonit je seksualni odnos, makar se on dogodio samo jednom i iz bilo kakvih razloga i pobuda. Ovakav blud po islamu strogo je zabranjen i ubraja se u velike grijehe.

Dokazi zabrane
Zabrana bluda temelji se na Kur’anu i Hadisu. Kur’an govori o ovom poroku na nekoliko mjesta, a naro~ito upadaju u o~i ovi ajeti: 1. “I nemoj se (ni) pribli`avati zina’u, jer to je, zaista, vi{e nego obi~no gnusno djelo, a njegov je put hr|av.” (El - Isra’, 32) 2. “...i oni, koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad pravda zahtijeva, i koji ne bludni~e; a ko to radi, iskusit }e kaznu.” (El - Furkan, 68) 3. “... i koji stidna mjesta svoja ~uvaju.” (El - Mu’minun, 5), (El - Mearid`, 29)

Spolne bolesti i blud

71

Izme|u hadisa koji govore o bludu treba istaknuti naro~ito sljede}e: 1. “Onaj koji ~ini blud, ne mo`e biti pravi vjernik dok ga ~ini.” Ovaj hadis prenijeli su Buharija, Muslim i drugi od Ebu - Hurejra. 2. Kad ~ovjek u~ini blud, iz njega izi|e iman, pa mu bude nad glavom kao hlad. Ako se potom pokaje i pro|e se toga, iman mu se opet povrati.” Strogost zabrane, veli~ina grijeha i strahota posljedica bluda kratko su, ali vrlo jasno, istaknuti u svim gornjim citatima, a naro~ito u prvom ajetu. Svevi{nji nam, kako se iz tog ajeta vidi, zabranjuje ~initi ~ak i ono {to bi nas moglo pribli`iti bludu, odnosno {to bi, makar posredno, moglo prouzrokovati da do toga do|e. U ovakvoj zabrani ogleda se mudrost i sveznanje milostivog Tvorca. On, pored ostalog, dobro poznaje i na{e slabe strane; on dobro poznaje strast i njeno zna~enje u `ivotu i radu svakog ~ovjeka. Seksualni nagon kod ~ovjeka jeste ono u ~emu se on najvi{e pribli`ava `ivotinji, od koje ga ~esto ne dijeli ni{ta. Jer, pri nastupu toga nagona kod malo koga vlada razum i ~ovjek ne mo`e, a da mu ne udovolji po bilo kojoj cijeni, mada }e se tim ogrije{iti ako mu udovoljava na nezakonit na~in, o Bo`ije zakone. Seksualni nagon, kako je poznato, kod svakog normalnog mu{karca i `ene nastaje i prestaje nakon odre|ene dobi. On nastaje sam od sebe, tj. nisu za njegov nastanak potrebni kakvi vanjski faktori; on je glavni u odr`anju ljudskog roda (kao {to to, uostalom, vrijedi i za `ivotinje). ^ovjek, koji ima spolni odnos, stoji u ~vrstom uvjerenju da time pribavlja sebi jedno u`ivanje, a ne pomi{lja na ~injenicu da je on pri tom igra~ka u rukama jedne vi{e sile; on i ne zna da svo to u`ivanje slu`i ne njemu, nego odr`anju ljudske vrste. Vanjski faktori, koje smo spomenuli, u ovom pogledu igraju vrlo va`nu ulogu. Oni mogu ubrzati nastanak seksualnog nagona kod ~ovjeka i, {to je najgore, oni ga poja~avaju toliko da ~ovjek mo`e izgubiti svaku vlast nad sobom. A kad do toga do|e, a to je redovito, onda taj nagon vr{i svoje. Da bi se, dakle, onemogu}ilo svakom ~ovjeku da svom seksualnom nagonu udovoljava na nezakonit na~in, on se mora kloniti svega onoga {to bi mu moglo taj nagon izazvati, pa makar to na prvi pogled izgledalo sasvim nedu`no.Mora znati da je on napokon ~ovjek, pa se i pored toga saznanja upu{ta u isku{enja, kad sebi dozvoli to izazivanje, odnosno pribli`avanje , onda je vrlo te{ko, da ne ka`emo nevjerovatno, pojmiti da }e se mo}i ustegnuti od vr{enja bluda, ma kako on ina~e bio odan islamu. S obzirom na ~isto psiholo{ke okolnosti kod svakog ~ovjeka u ovom pogledu, Svevi{nji u prvom gornjem ajetu nije ni rekao: “Ne ~inite bluda”, nego “I ne pribli`ujte se bludu.” Predradnje su, dakle, ono {to se mo`e i {to ima smisla zabranjivati.

72

Spolne bolesti i blud

Me|u mnogim faktorima koji utje~u na seksualne pohote, koje, opet, bezuvjetno dovode do samog akta bluda, stoji svakako bli`i i ~e{}i dodir mu{karca i `ene koji su jedno drugom strani, zatim razgoli}avanja `enskih itd. Neki pokvarenjaci, koji u spre~avanju ovog vide osuje}enje svojih najgnusnijih planova, tvrde da to za moderna ~ovjeka ne zna~i ni{ta i da to nije nikakav faktor koji bi mogao izazvati strast, pa je, prema tome, i nastojanje da do toga do|e, znak nazadnja{tva i mra~nja{tva. Odgovaraju}i na ovo nije nam potrebno ukazivati na vjerski indiferentizam i na nikakvu brigu za ~asti, dostojanstvom i po{tenjem svih ljudi, a naro~ito `ena, nego na sve to mo`emo re}i samo ovo: svi ti ~imbenici mogu prestati biti opasni po ~ovjeka samo onda kad ljudi budu `ivjeli bez seksualnog nagona!

OBRAZLO@ENJE ZABRANE
Obrazla`u}i Svoju zabranu pribli`avanja bludu, Svevi{nji dalje ka`e u istom ajetu da je blud vi{e nego obi~no gnusno djelo i da je put prema bludu hr|av put. Blud je zlo ~ije se posljedice ne mogu skoro ni sagledati. U ono vrijeme kad je ovo zlo zabranjeno, te posljedice nisu bile ni izdaleka tako brojne ni kobne kao danas, niti su, ~ak, o njima mnogi imali pojma. Ipak, zabrana ovog zla djelovala je tada toliko da su slu~ajevi bluda bili sasvim rijetki, jer se imalo potpuno povjerenje u istinitost kur’anskih rije~i o svemu, pa i o bludu. Danas, pak, kada su posljedice toga mnogobrojne i kad se svijet smatra uljudnijim, ne poduzima se skoro ni{ta u svrhu uni{tavanja ovoga poroka. Ovo zlo hara danas po cijelom svijetu, ono unosi lom u mnoge porodice, stoji ~asti, zdravlja, pa ~ak i `ivota mnogih `ena; pomo}u bluda {ire se zarazne i neizlje~ive bolesti; povodom toga iskrsava jedan krupan i te{ko zabrinjavaju}i dru{tveni problem, a ipak sve se to u cijelom svijetu trpi! I {to je naj`alosnije, blud je dosta zastupljen me|u muslimanima, nijedna dana{nja islamska zajednica ne poduzima skoro ni{ta da bi se tome jednom stalo na kraj. Bar danas je svakom jasno {ta zna~i blud s medicinskog, humanog, eti~kog, dru{tvenog i, kojeg god ho}ete, gledi{ta i kakvo sve zlo on nanosi i pojedincu i zajednici, pa, ipak, trpi se za ljubav - “uljudbe”! A muslimani? Oni ve} odavno pokazuju sklonost za odstupanje od Allahovih propisa, bili oni u vidu naredbi ili zabrana. Ta sklonost prirodna je posljedica njihovog slijepog opona{anja onoga {to samo pokvarenjaci mogu nazvati uljudbom i svega onog negativnog {to takva

Spolne bolesti i blud

73

“Uljudba” u sebi nosi. A posljedica, opet, svega toga najbolje se ogleda u njihovom jadnom stanju u moralnom, vjerskom i dru{tvenom pogledu. Promatraju}i sve ovo, razborit ~ovjek mo`e samo po`aliti {to je u ovome pogledu “uljudan”, makar ga nazivali i “nazadnjakom”i mra~njakom”!

KAZNA
Allah, d`.{., nije samo zabranio blud, nego je za takvo djelo propisao i kaznu. Prema te`ini ovog grijeha propisana je i te{ka kazna. Ta kazna nije jednaka za svaku osobu. Naime, kod izricanja kazne propisano je da se pazi na to da li je po~inilac o`enjen (udata) ili nije. Ako se radi o prvom slu~aju, onda se dosu|uje kazna kamenovanjem, dok se u drugom slu~aju krivac ka`njava javnim udaranjem sa stotinu batina. I jedna i druga kazna je i te{ka i poni`avaju}a, a to je Zakonodavac odredio zato da bi one imale dubokog u~inka i na ostale. Ova razlika pri odmjeravanju kazne ima svoje opravdanje ve} i u tome {to o`enjena, odnosno udata osoba, zna cijeniti vrijednosti i svetinju braka bolje nego neo`enjena, odnosno neudata osoba, pa je, dosljedno tome, svjesna te`ine grijeha i sramote koju nanosi obe{~a{}enoj osobi i njenoj porodici. Izricanje i izvr{avanje ovih kazni uvjetovano je uglavnom ~etiri puta ponovljenim priznanjem samog krivca da je po~inio taj grijeh. Istina, ovakva kazna mo`e se dosuditi i na temelju zajedni~kog iskaza ~etverice svjedoka (samo mu{karaca!), koji moraju potvrditi da su grje{nike vidjeli o~ito na samom djelu. A ovo je, opet, toliko te{ko da grani~i s nemogu}no{}u. Ako promotrimo hadise koji govore o ovim kaznama, koje su izricane i izvr{avane u vrijeme Allahovog Poslanika i prvih halifa, uvidjet }emo da su one izricane gotovo samo na temelju ~etiri puta ponovljenog priznanja grje{nika. Pa i onda, kada bi grije{nik do{ao i priznao svoje djelo, poku{avalo bi mu se sugerirati da se on, mo`da, vara da je `enu samo dotaknuo, a to sve da bi opovrgao svoje priznanje i da ne bi do{lo do izvr{avanja smrtne kazne kamenovanjem. Tek onda ako bi doti~na osoba u svome priznanju ostala uporna, dolazilo bi do takve smrtne kazne. A i ovakvih slu~ajeva bilo je vrlo malo. Jer da neko prizna takav svoj grijeh, znaju}i kakva ga te{ka i poni`avaju}a kazna ~eka, trebalo je da je duboko pro`et vjerskim osje}ajem i da `eli da na ovom svijetu bude ka`njen za svoj prestup i da je potpuno siguran u oprost svoga grijeha na temelju provedene kazne.

74

Spolne bolesti i blud

Pomenuli smo da se smrtna kazna mo`e izre}i i na temelju zajedni~kog iskaza, ~etverice svjedoka - mu{karaca. Ako bi se makar jedan ustegao od takva iskaza nakon {to je izjavio to, kaznit }e se svi sa 80 batina, a njihovo svjedo~anstvo ubudu}e ne}e se primiti. Ovako stroge mjere pribavljanja svjedo~anstva za ~in bluda imaju svoju veliku va`nost ve} i stoga {to se na ovaj na~in unaprijed isklju~uje mogu}nost, ne samo potvore nego i sumnje da je neko tako ne{to u~inio. O tome govori Kur’an u suri En - Nur, gdje se ka`e: “One koji okrive po{tene `ene, a ne doka`u to s ~etiri svjedoka, s osamdeset udara bi~a izbi~ujte i nikada vi{e svjedo~enje njihovo ne primajte; to su ne~asni ljudi” (En - Nur, 4)

“LIÃN”
Dogodi se da mu` tereti `enu bludom. U tom slu~aju mu` ne mora svoju tvrdnju potkrijepiti svjedo~anstvom ~etverice svjedoka, jer mu je to sasvim te{ko, da ne ka`emo nemogu}e. Osim toga, mu` nema nikakva interesa da `enu protvara za preljub, kao {to bi moglo imati neko strano lice, pa kad, dakle, time svoju `enu tereti, pretpostavlja se da je takva njegova tvrdnja osnovana na istini. Ipak, ni njegova se tvrdnja ne mo`e primiti bez daljnjega, nego }e ga {erijatski sudac, pred kojim bude tu svoju tu`bu iznio, uputiti da to osna`i sa svoja ~etiri uzastopna o~itovanja. Naime, mu` }e tom prilikom re}i da se kune Allahom, da govori istinu, a peti put }e prizvati na sebe prokletstvo Allahovo ako je slagao. Ako `ena nakon ovakvog o~itovanja prizna da je u~inila preljub, kaznit }e se, a ako ne prizna, onda je i ona du`na dati svoja ~etiri o~itovanja, tj. zaklet }e se ~etiri puta Allahom da je njen mu` slagao, a peti put prizvati na sebe srd`bu Allahovu ako je istina ono {to je njen mu` rekao. U ovom potonjem slu~aju `ena ne}e biti ka`njena nego }e se njihov brak zauvijek razvrgnuti. Ovakav proces zove se u islamskom pravu “lian” (me|usobno proklinjanje mu`a i `ene), a propisan je kur’anskim ajetima ~iji je smisao ve} gore izlo`en.

ZAKLJU^AK
Iz svega ovoga mo`emo donijeti ovaj zaklju~ak: 1. Seksualni je zlo~in vrlo te`ak grijeh sa brojnim i te{kim posljedicama, ne samo za pojedinca nego i za ~itavu zajednicu, pa i potomstvo. Da bi se izbjegao, mora se kloniti i onih, na prvi pogled sasvim bezazlenih, radnji koje vode do njega, pa je zajednica du`na raditi u ovom smislu; 2. prema te`ini ovog grijeha propisna je i te{ka kazna kojom se ho}e zastra{iti drugi ljudi, a koja je jednaka za mu{karca i za `enu; 3. da je zbilja od spomenute kazne namjera odvratiti od zla, jasno se vidi iz toga {to je {erijatsko pravo kod dokazivanja ovog zlo~ina stavilo vrlo te{ke i skoro neostvarive uvjete. Ako se zlo~in doka`e ~etvericom svjedoka koji su jasno vidjeli sami ~in bez i najmanje sumnje i ako se onda za to odre|uje te{ka kazna, to zna~i da se `eli {to vi{e izbje}i provo|enje ove kazne - a ako se ve} zlo~in na taj na~in ustanovi, onda je to javna sablazan bez i najmanje stida ~ije `ile treba nemilosrdno posje}i. Ovo treba imati na umu razmi{ljaju}i o kazni koju {erijatsko pravo predvi|a za ovu vrstu zlo~ina. Hfz. Ibrahim Trebinjac

SADR@AJ

PREDGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 SPOLNE BOLESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Uzroci {irenja spolnih bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Ste~ena bolest nedostatka imuniteta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Definicija bolesti side ( AIDS ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Vrste ljudi koji obolijevaju od side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Tro{kovi side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Strah obuhvata SAD, Evropu i ostale dijelove svijeta . . . . . . . . . . . . .36 Ukratko o uzrocima side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Odbrambeni sistem i njegovo stanje prilikom oboljenja od side . . .42 Putevi preno{enja side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Simptomi bolesti side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Prosje~na du`ina `ivota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Lije~enje side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Istinsko lije~enje ( Za{tita prije oboljenja ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Drugi vidovi ~uvanja od bolesti side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

78

Spolne bolesti i blud

Mjere za{tite i predostro`nosti koje je du`na poduzeti obitelj oboljelog od side ili nosioca virusa side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Mjere za{tite i predostro`nosti koje su du`ni poduzeti medicinari i bolni~ari koji vode brigu o oboljelim od side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Veneri~na upala mokra}nih kanala ( Klamidija N.G.U.) . . . . . . . . . . .50 Gonoreja ( kapavac ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Grupe koje su vi{e izlo`ene oboljenju od gonoreje i ostalih veneri~nih bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Sifilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Rasprostranjenost sifilisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 [ta je to sifilis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Za{tita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Istinski lijek je krepost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 BLUD ( zina, prostitucija ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Pojam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Dokazi zabrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Obrazlo`enje zabrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Kazna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 “Lian” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 ZAKLJU^AK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful