Tutorial: Perbincangan tentang kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial.

y y y pembelajaran berbantukan komputer kajian masa depan Pembelajaran luar bilik darjah

Definisi Pengajaran Berasaskan Projek Pengajaran berasaskan projek merupakan suatu kaedah pengajaran yang menekankan kajian dalam bentuk projek sebagai cara murid memperolehi ilmu. Kaedah ini menekankan pembelajaran kendiri serta amalan penerokaan oleh murid. Mengikut Poh (2003), projek ditakrifkan sebagai tugas, pembinaan atau siasatan yang teratur yang akan menjurus kepada matlamat yang spesifik. Ianya boleh dilaksanakan untuk menggalakkan murid menggunakan kemahiran proses sains. Selain dari itu projek juga boleh dibuat berdasarkan keperluan topik serta mengikut minat murid atau untuk pameran sains. Pengajaran dan pembelajaran berasaskan projek boleh dilakukan secara individu atau kumpulan berdua atau bertiga di bawah bimbingan yang minima oleh guru. Kementerian Pelajaran Malaysia melalui ´Handbook- Project Based Learning´ menekankan kaedah ini sebagai strategi pembelajaran yang membawa pelajar mempelopori ilmu keluar daripada tradisi bilik darjah lama yang memfokuskan guru sebagai pemberi ilmu. Kaedah ini melibatkan penerokaan ilmu melalui pemerhatian serta kajian di lapangan atau dunia sebenar.

Ciri-ciri Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Berasaskan Projek melibatkan pendekatan berfokuskan murid meneroka sendiri. Seorang pengkaji Nancy Kraft menyatakan beberapa ciri Pembelajaran Berasaskan Projek yang merangkumi: y y y Membolehkan cara pembelajaran yang pelbagai Berorientasikan dunia sebenar. Persekitaran yang bebas dalam membuat pilihan berkaitan pembelajaran.

Proses pembelajaran dihargai sama juga dengan projek.110). Guru sebagai fasilitator. Memberi pemahaman yang tinggi. Dengan konsep sekolah bestari dan usaha melahirkan tenaga manusia kelas pertama. y y y y y Pembelajaran melibakan data semasa. Pelajar bertanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri. Antara projek yang telah di buat di . y Di Negara Malaysia kaedah ini juga mendapat perhatian yang mendalam dalam sistem pendidikan Negara. mempunyai kemahiran berfikir dan bersifat inkuiri bagi menyahut cabaran wawasan pendidikan negara. Pembelajaran merentasi kurikulum. Melibatkan pelbagai mod komunikasi. Ia menunjukkan kepentingannya sebagai penjana ilmu ke arah pembangunan ekonomi dan masyarakat negara tersebut.y y y y y y y y Menggalakkan penggunaan kemahiran berfikir peringkat tinggi. kerajaan telah meningkatkan usaha dalam pembangunan pendidikan dengan penekanan kepada pelbagai pendekatan pengajaran terutamanya yang mampu membantu pelajar lebih berdikari. Pelajar merasa pembelajaran kurikulum sebagai kepunyaan sendiri. Ini menunjukkan pelaksanaan kaedah projek dalam pembelajaran di Singapura telah lama ditekankan. Projek menggalakkan pembelajaran yang bermakna dengan menghubungkan yang baru dengan yang lama. Penilaian kendiri pelajar dalam pembelajaran digalakkan. Boleh dirujuk oleh semua pelajar. 2003. Menggunakan kaedah pengalaman ³hands-on´. Amalan Pengajaran Berasaskan Projek Di Singapura kerja berasaskan projek diberi penekanan pada tahun 1999 sebagai susulan daripada kemajuan pesat ekonomi negara itu dan ekonomi dunia (Murphy.

Matematik dan Matematik Tambahan bagi peringkat Penilaian Menengah Rendah & Sijil Pelajaran Malaysia dari tahun 1997-1999. 2000 mukas surat 61-62). ISL Mengakses dan menganalisis maklumat daripada pelbagai sumber dan mendapatkan contoh-cntoh mengenai pembelajaran berasaskan y y y y Projek Pembelajaran berbantukan komputer Kajian masa depan Pembelajaran luar bilik darjah . Kaedah ini didapati amat sesuai dalam konteks demokrasi dalam pendidikan kerana ia memberi autonomi yang luas kepada pelajar untuk meneroka dunia sebenar dalam menimba ilmu pengetahuan. Selain itu ia memberi bimbingan kepada pelajar untuk meningkatkan kemahiran berfikir dan keupayaan berdikari dalam membuat kajian tentang sesuatu perkara. y Melalui penelitian tentang kajian-kajian serta tulisan-tulisan yang lalu didapati kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bersaskan Projek ini memang telah lama diamalkan dan merupakan kaedah yang semakin dititikberatkan. Bahasa Inggerisi . Dalam sukatan matapelajaran di sekolah banyak unsur projek sudah diterapkan melalui penyempurnaan komponen kerja kursus oleh pelajar. Ong & Michael. (Hajira Bee Abdul Rahman. Kaedah ini juga dapat memberi kualiti pemerolehan ilmu yang tinggi bagi pelajar melalui penglibatan aktif pelajar. Biologi. Fizik. Kimia.Malaysia ialah Projek Koperatif RECSAM_SMK Raja Permaisuri Bainun yang merupakan projek 3 tahun bagi meningkatkan pencapaian matapelajaran Sains.

IPTAR . IPTAR Oleh John Brodi Jabatan Ilmu Pendidikan.BIBLIOGRAFI Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Projek: Satu Kajian Kes Teaching School.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful