Prayer Meeting&Worship Service 092811@Clinic Wednesday BR: Jer21:1-23:4 Bro.

Sonny Catan PAKSA: Ang paglalakbay patungo sa pagkakatipon sa pagpapasalamat sa Dios ng mga matutuwid na kapatid sa Iglesia ng Dios ayon sa Biblia. Pas. Saan marapat na ganapin ang pagpapasalamat sa Dios na handog ng isang matuwid na lingkod sa Iglesia ng Dios? Awit116:17-18 Sa harapan ng buong bayan ng Dios ang pagpapasalamat. Zac8:20-21 Maglalakbay ang mga lingkod ng Dios, may pagmamadali, para hanapin ang lingap ng Panginoon .. May paroroonan silang lugar para magkitakita..(pagkakatipon ang nagaganap).. Pati ang Panginoon paroroon.. ICor14:23 Katunayang ang buong Iglesia ay nagkakatipon sa isang dako.. ICor11:22;20-21 Dahilan kung bakit tayo makikipagkatipon..(di dahil sa pagkain at inumin), Dahil sa pagkaing espiritwal.. I.Maiiwasan bang maglakbay ang isang naglilingkod sa Dios? Gaw8:27 Naglakbay ung bating..(nagtiyaga siya, gumugol siya),gamit ang karwahe.. Awit119:72;127 Umiibig sa utos ng Dios higit sa dalisay na ginto..(ung naglalakbay o gumugugol) Col3:15 Maging mapagpasalamat... ICor16:6 Naglalakbay pati ang lider..(gumugugol at nagpapagugol) 2Cor11:26 Katunayan.. Gaw1:12 Naglalakad sila papuntangJerusalem.. Luc24:13 60 estadios=11.1 kilometers Exo3:18 - 3 araw na paglalakbay ng mga Israelita sa ilang upang makapaghain sa Panginoong Dios..

.II.Ano ang nararapat gawin ng maglalakbay upang matiyak na sasamahan ng Dios at ni Kristo? Fil4:6-7 .(itagubilin ito sa Dios)(magtalaga) Exo23:20 . sakdal at matuwid -. makakaasa sa pag-iingat ng Dios sa paglalakbay .. ni pababayaan...(sasamahan pa rin tayo ng Dios) Zac8:21 Ako man ay paroroon sabi ng Panginoon..... III... dumaing sa Dios na may pagpapasalamat ..Ano ang paglalakbay na ipaglalakbay ng mga maghahandog ng pagpapasalamat sa Dios? Mat18:20 Sa paglalakbay pa lamang kasama na ang Panginoong HesuKristo.(may obligasyon ang anghel na ingatan tayo) Heb1:14 Anghel isinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan... ... Heb13:5 Pangako ng Dios. sa pamamagitan ng anghel .Noe.... sa pagkakatipon. Awit140:13 Walang pagsalang ang matuwid magpapasalamat sa iyong pangalan..Manalangin. Awit34:7.Katunayan na ang Dios nag-iingat.. 2Cor6:16-18 Kasamang mananahan. maging sa paglalakbay sa pagkakatipon(may pagiingat ng Dios).Patunay .lumalakad na kasama ng Dios... sa anumang paraan di pagkukulangin... Gen6:9.. ni pababayaan (sa anumang paraan) sabi ng Panginoon kay Josue. lalakad at maglalakbay ang Dios ang anak ng Dios(kabilang sa bayan ng Dios). Josue1:5 Hindi kitaiiwan.. ?Sino ang sasamahan niya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful