Conflictul în organiza ie Studiu de caz

În acest studiu de caz voi aborda un conflict interpersonal din cadrul companiei Aldis, cu sediul în C l ra i, care se ocup cu produc ia de alimente magazine alimentare în toat ara. i aprovizionarea unor lan uri de

Unul dintre managerii firmei, Mihai, are în subordinea sa 50 de agen i de vânz ri, pe care trebuie sa îi coordoneze în a a fel încât s creasc productivitatea companiei cerin ele celor 400 de clien i din toat a mereu sa fac fa i s satisfac ara. Având în vedere c fiecare client din fiecare zon

rii trebuie aprovizionat cel pu in o dat pe s pt mân , iar agen ii de vânz ri nu reu esc cerin elor, Mihai a primit plângeri din partea clien ilor în ceea ce prive te

livrarea la timp a m rfii. În urma unei edin e cu asocia ii companiei i dup o analiz am nun it a

contractelor încheiate cu clien ii, Mihai a ajuns la concluzia c cea mai bun decizie este s formeze echipe a câte doi agen i de vânz ri, care s acopere fiecare o anumit zon a clien i afla i în zona respectiv . Una dintre echipe este format din Bogdan (20 ani) repartizat jude ul Timi . Astfel, în fiecare s pt mân , Bogdan Timi oara, unde în fiecare zi de luni spre mar i au mâncare Timi . În prima zi de luni dup ce au fost formate echipele, Bogdan i Ana pornesc spre i Ana (38 ani), c rora li s-a i Ana trebuie s mearg la i cazare asigurat la pensiunea rii în timp util. Astfel, fiec rei echipe i s-au atribuit un num r de jude e, în func ie de num rul de

Valery, iar în decurs de 48 de ore trebuie s livreze marfa în fiecare localitate a jude ului

Timi oara. În cele 48 de ore petrecute împreun , Bogdan îi face avansuri Anei, dar având în
1

managerul echipei. cât si pentru organiza ie. În cazul acestui conflict. ca urmare a demisiei Anei. cu 10. iar Mihai nu a f cut nimic pentru evitarea conflictului.vedere c diferen a de vârst dintre cei doi este foarte mare. ceea ce a generat o atmosfer general înc rcat . rezultatul atitudinilor adoptate a dus la o cheltuial mai mare a companiei. o agaseaz de fiecare dat când sunt singuri. Mihai îi promite Anei c va discuta cu Bogdan. la un prejudiciu i o demisie. c este doar o faz prin care trece Bogdan. în loc s discute cu el. de asemenea. Îns în urm toarele dou luni. Ana l-a ignorant pe Bogdan. Ana îi prezint lui Mihai demisia. care a pierdut un agent de vânz ri experimentat. determinarea cauzelor conflictului constituie primul pas în gestionarea sa eficient . orice persoan situat într-o pozi ie de putere are obliga ia de a gestiona i nu a dus la o îmbun t ire i i probleme care primeaz . Ideal este ca managerul s î i exerseze capacitatea de observa ie. continu s o sune de cel pu in zece ori. Ana decide s discute direct cu Mihai. astfel încât ajunge s o preseze pe Ana în timpul orelor de lucru. pentru c . îns amân rezolvarea problemei deoarece are o mul ime de responsabilit companiei. Evident. Astfel. cel mai tân r agent al conflictul în modalit i care nu vor afecta pe nimeni i al c ror rezultat ideal este îmbun t irea condi iilor de lucru. raporturile interpersonale dintre cei doi membri ai departamentului s-au transformat într-un refuz al colabor rii. Ana consider c este doar o etap a unui tân r imatur i îl ignor . Considerând c nu are ce discuta cu un tân r de vârsta lui Bogdan. Dup înc o lun . considerând. iar dup program. dar în aceast situa ie rezolvarea a fost amânat ce se petrece în jurul s u i în permanen fiecare clip pierdut are un pre . insuportabil i chiar defavorabil atât pentru Ana. Astfel. deoarece Bogdan a refuzat o rela ie strict profesional cu Ana. 2 ci dimpotriv . De aceea managerul trebuie s fie mereu atent la tot s aib solu ii pentru fiecare caz în parte.000 de euro mai mult decât era prev zut ini ial. astfel încât s sesizeze cât mai devreme posibile manifest ri ale unei probleme. Bogdan trece de la simple avansuri la h r uire sexual . afectând i via a personal a acesteia. În acest caz.

formarea unei echipe a doi membri a c ror diferen neprofesionalismul lui Bogdan . identificarea cauzei conflictului.i da demisia. s renun e la avansuri când a realizat c este ignorat. evaluarea rezultatelor. din considerente de vârst . în prezen a managerului. s creeze un cadru în care echipa s poat s î i rezolve singur conflictele. Modul în care Mihai trebuia s ac ioneze : - s aib mereu în minte faptul c lucruri sau subiecte de mic importan pentru el puteau fi de înalt prioritate pentru ceilal i i invers. astfel încât acesta s în eleag c nu este interesat . Solu ionarea conflictului trebuia s parcurg urm toarele faze : - recunoa terea existen ei conflictului. confruntarea celor doi membrii ai echipei.Factorii ce au contribuit la izbucnirea comunicarea defectuoas . s încerce s g seasc o solu ie care s satisfac pe deplin interesele ambelor p r i. 3 . iar în imposibilitatea realiz rii acestui lucru. adoparea deciziei pentru solu ionarea problemei. s discute cu Mihai din nou înainte de a. Modul în care Bogdan trebuia s ac ioneze: - s separe sentimentele personale i rela iile cu colegii . s schimbe membrii echipei. înc p ânarea Anei de a nu discuta cu partenerul de lucru. Modul în care Ana trebuia s ac ioneze : - s g seasc o modalitate de a discuta cu Bogdan. i dezvoltarea conflictului au fost: de vârst e mult prea mare. ignoran a lui Mihai.

abordarea superficial a conflictelor. este necesar ca managerii s posede mai multe cuno tin e despre posibilit ile de de controverse. dar trebuie rezolvate prin comunicare Concluzii Din analiza f cut în cadrul acestui studiu de caz se desprind urm toarele concluzii: y y conflictul trebuie considerat un aspect inevitabil al vie ii organiza iilor. evitarea sau amânarea deciziei de a le rezolva. Totodat . a rezolva un conflict nu înseamn a-l în bu i. Este inevitabil s i nu existe i i incompatibilit colaborare. între colegi. i inevitabil a activit ii umane. Trebuie inut minte îns c . cei mai mul i oameni consider conflictele ca fiind ciocniri distructive. în general. indicat sau nu. y y rezolvare constructiv . ci al i factori. în special modul în care este abordat conflictul. conflictul este o tr s tur normal conflict. y o bun gestionare a conflictelor interpersonale are întotdeauna un impact pozitiv asupra y fiecare manager trebuie s analizeze cu aten ie situa ia i s constate dac un conflict este randamentelor individuale i face din organiza ie un mediu pl cut i performant. înregistreaz . Studiul argumenteaz c . remediate. Îns nu prezen a conflictului în sine determin rezultatul oric rei situa ii de 4 . Nici un lider nu trebuie s se sperie de dezacordurile ap rute în interiorul organiza iei sale. constituie cauze principale pentru care diferite organiza ii au performan e sub a tept ri. care nu pot fi conflictul poate da na tere motiva iei de a rezolva problemele care altfel trec neobservate. ci a-i g si solu ii. de regul . i s afle exact cele mai eficiente mijloace pentru aplanarea sau intensificarea unui conflict. pentru c altfel el va r bufni în cele mai nepotrivite momente.În majoritatea companiilor se lucreaz în echip pentru orice tip de proiect. deoarece o organiza ie lipsit performan e sc zute. i neîn elegeri într-o echip .

5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful