SVETA REVNOST - Arhiepiskop Averkije

Lakomislenost- ili.. ?

Stra ite, dakle, jer ne znate u koji e as do i Gospod va budite spremni, jer u koji as ne mislite do i e Sin ove ijiAko li taj r avi sluga re e u srcu svome: Ne e moj gospodar jo zadugo do iDo i e gospodar toga sluge u dan kada se ne nada i u as kada ne misli i rase i e ga napola i da e mu udeo sa licemerima. Onde e biti pla i krgut zuba. (Mt. 24, 42-51)

Odavno ve poznata je knjiga koja je 1912. godine izdata na Atosu i koja je naslovljena "Posmrtna zave tanja prepodobnog Nila Miroto ivog Atonskog". Ona sadrz , osim duhovnih pouka i opomena mona tvu, proro anstva ovog velikog podvi nika o poslednjim vremenima, o svetskom zacarenju Antihrista i o nevoljama koje e zatim posti i svet. Sada smo dobili ruski prevod predskazanja svetogorskog otselnika, koja se prevashodno odnose na 20 vek, a koja do danas nisu bila prevedena sa gr kog i stoga su nam nepoznata. To su porazna proro anstva koja zapravo samo dopunjuju i razvijaju ono to smo i ranije znali. Ovo je njihov doslovni tekst: "Od oko 1900. godine, pa do sredine 20. Stole a, ljudi toga doba posta e takvi da e se jedva mo i prepoznati. Kada se pribli i vreme Antihristova dolaska, razum ljudi pomra i e se od plotskih strasti i samo e se bes a e i bezakonje razrasti. Svet e biti neprepoznatljiv, izmeni e se izgled ljudski, zahvaljuju i bestidnosti u odevanju i e ljanju ne e mo i jasno da se razlikuju mu karci od ena. Ti e ljudi biti divlji i zverski surovi zbog sablazni Antihristovih. Ne e biti po tovanja prema roditeljima i starijima, ljubav e nestati. A pastiri hri anski, episkopi i sve tenici, posta e ljudi sujetni koji savr eno ne razlikuju desni put od levoga. Tada e se hri anski moral i predanje izmeniti. Me u ljudima e nestati skromnosti i celomudrija, a zacari e se blud i raspu tenost. La i srebroljublje prevazi i e svaku meru, a te ko onima koji gomilaju blago. Dru tvom e zagospodariti blud, preljuba, mu elostvo, tajna dela, kra e i ubistva. I u to budu e vreme, zahvaljuju i sili ogromnoga zlo instva i raspusnosti, ljudi e se li iti blagodati Svetog Duha koju su dobili na Svetom Kr tenju, a ujedno e izgubiti i gri u savesti. Crkve Bo ije osta e bez bogobojazljivih i blago estivih pastira i te ko tada onima hri anima koji ostaju u svetu i koji e savr eno izgubiti veru, po to e biti li eni mogu nosti da ma od koga vide svetlost poznanja. Tada e se oni udaljavati od sveta, tra e i u sve tenim pribe i tima olak anje od du evnih stradanja, ali svugde e nailaziti na prepreke i tegobe. I sve e to biti posledica toga to e Antihrist uspeti da gospodari svima i da postane vladar cele vaseljene i to e tvoriti udesa i neverovatna znamenja. On e uz to

dati poro nu mudrost nesre nom oveku, tako da e ovaj na initi takva otkri a da mo e jedan ovek sa drugim da razgovara sa jednog kraja zemlje na drugi. Tada e ljudi leteti po vazduhu kao ptice i proseca e morske dubine kao ribe. I kada sve to dostignu, bedni ljudi e u udobnosti provoditi ivot, ne znaju i, nesre nici, da je to - obmana Antihristova. A on e, zlikovac, zahvaljuju i ovekovoj sujeti tako usavr avati nauku, da e to ljude skrenuti sa puta i privesti neverovanju u postojanje Troipostasnoga Boga. Tada e Sveblagi Bog, vide i pogibao ljudskoga roda, skratiti dane radi onih malobrojnih koji se spasavaju, jer e Antihrist hteti da sablazni, ako je mogu e, i izabrane "tada e se iznenada pojaviti ma kazne i ubi e opsenara i sluge njegove." Mo e li jo kome da ne bude jasno da je u ovom poraznom proro anstvu pred nama jasna slika svega to se danas doga a u svetu? Neki potpuno uzaludno i neosnovano nastoje da nas uvere kako je "uvek tako bilo" i da "ni eg novog sada nema". Svakako, greha i bezakonja svagda je bilo, ali nikada jo u istoriji hri anskog ove anstva sve to nije poprimalo tako uistinu udovi ne razmere kao u na e vreme- ljudi su oduvek gre ili, ali nikada jo tako bezo no, tako javno i drsko, bez ma kakvog nagove taja pokajanja, kao danas. Vredno je pomena i to da je sve o emu se govori u ovome proro anstvu poprimilo jo ve e razmere u poslednjih pola veka- otkako se survala na a pravoslavna Rusija sa "onim koji zadr ava" kao njenom glavom i koji je, po re ima na ih duhonosnih svetilnika, episkopa Teofana Zatvornika i svetoga Jovana Kron tatskog, "zadr avao bezbo ni ko smu ivanje i mrsko u enje", ne daju i Antihristu da se pojavi. Nema vi e nikoga ko bi se njegovom pojavljivanju mogao suprotstaviti i zato je sasvim prirodno o ekivati njegov dolazak i zacarenje u svetu koji je sasvim pogru en u svakovrsne grehe i bezakonja. I ne samo da ga sada niko ne spre ava da do e, nego naprotiv- mnogi su se posve eno uklju ili u posao oko pripreme njegovog skorog zacarenja, uklju uju i, stra no je re i- ak i neke hri anske sve tenoslu itelje, pa i najvi e crkvane jerarhe, koji su satrudnici bezbo nika i javnih i tajnih neprijatelja na eg Gospoda i Spasitelja. Oni sa njima pregovaraju, sklapaju razli ite kompromise i sagla avaju se i u ovome to se neretko grani i sa izdajom na e svete vere i Crkve. "Apostasija" ili "otpadnistvo", o emu je proricalo Slovo Bo je u li nosti Svetog Apostola Pavla (2. Sol. 2. glava), sada je u punom zamahu i te ko onome ko to ne vidi ili, to je verovatnije, ne eli da vidi, ko iz neoprostive lakomislenosti zatvara o i na sve to se doga a u svetu i umiruje sebe i druge kako "ni ega posebnog sada nema", kako je "sve prirodno". No, je li to tek lakomislenost? Ne krije li se iza toga jo ne to, misao o emu se sama name e kada se slu aju takva naivna uveravanja? Antihrist i njegove sluge nipo to nisu zainteresovani za to da se o njegovom dolasku i zacarenju previ e govori i razgla ava: on e do i kao veliki dobro initelj ove anstva i ak pokrovitelj vere i Crkve, o ekuju i sveop te priznanje i svenarodno poklonjenje. A iz svetoota kih propo tva mi znamo da e Antihrista da prime i da mu se poklone ne samo sasvim neveruju i, nego i oni koje on obmane kao navodno veruju e, pa ak i hri anski sve tenosli itelji, uklju uju i tu i nosioce i najvi ih crkvenih inova. Je li vreme pojave Antihrista ve do lo?

Mi to ne tvrdimo. Samo ka emo da se duh antihristov u svetu ve jasno ose a, kao da je njegovo javljanje ve blizu, pred vratima, po re ima Hrista Spasitelja Koji nam je dao mno tvo znakova blizine kraja. A osim toga, to je najva nije, mi elimo da sve upozorimo na obmanu tim duhom antihristovim. On ve i sada, u liku svojih slugu koje pripremaju njegov dolazak, veoma lukavo i ve to vrbuje svoje pristalice i sledbenike, mame i ih razli itim privla nim parolama i sablaznjivim obe anjima. I mnogi se ve hvataju na njegovu udicu i u njegove ve to razapete mre e". Odbacivati misli o dolasku Antihristovom- u njegovom je interesu I veoma je opasno. Onaj ko to ini ve je napola u njegovim rukama i jasno je da e mu se pokloniti kad do e, pribrojav i se njegovim vernim slugama. A ta e biti sa predskazanjima o navodnom predstoje em vaskrsenju Rusije i trijumfu Pravoslavlja u njoj i u celom svetu? Svi bismo mi, razume se, veoma eleli da vidimo na u nesre nu Otad binu Rusiju gde vaskrsava u novi ivot i da u stvujemo u trijumfu na e svete vere- emu re i! Ali takvu neiskazivu milost Bo ju valja zaslu iti. Ina e, tek tako, toga biti ne e i nadati mu se, bez ikakvog osnova- uzalud je. Uz to, neophodno je znati da su sva predskazanja uvek relativna i da uop te nisu bezuslovna. I sam prorok Jona, po dopu tenju Bo ijem, predskazivao je pogibao i propast velikog grada Ninive, no to se proro anstvo nije ispunilo. Niniva nije bila razru ena- Bog ju je po tedeo zbog svenarodnog pokajanja njenih itelja, po ev od samog cara. Tako i mi treba da gledamo na savremena zbivanja u svetu: ma kazne ve visi nad svetom, no blaga desnica Bo ja jo ga mo e ukloniti, ukoliko u svetu bude tog "sveop tega moralnog o i enja, svenarodnog dubokog pokajanja i dviga od neznabo a kih nastrojanja ka hri anskim", na ta je- avaj!- zalud svojevremeno pozivao ruski narod na divni pastir- udovtorac, sveti pravedni Jovan Kron tatski. "Bez pokajanja nema spasenja"- to je sveta istina znana svakom pravom hri aninu i stoga je vi e nego naivno nadati se da e do spasenja i preporoda Rusije i celoga sveta do i bez pokajanja. U svojim besedama iz 1906 i 1907. godine sveto pravedni Jovan Kron tatski je govorio doslovno ovako: "Kako se vidi, ubrzo e do i dan Drugog Dolaska Hristova- jer nastupilo je u Svetom Pismu predskazano odstupni tvo od vere" ta da se dalje o ekuje, ukoliko se produ i ovakvo bezverje, ovakva moralna iskvarenost, ovakvo bezvla e? Treba li Hristos ponovo da do e na zemlju, da se ponovo raspne i umre za nas? Ne! To bi bilo ruganje Bogu i ga enje Njegovih Svetih Zakona. On e ubrzo do i, ali da sudi svetu i da svakome da po delima" Mo e biti da emo ubrzo za uti stra nu vest: "Evo, enik dolazi u pono i bla en je koga na e gde bdi" "Ako u ruskom narodu ne bude pokajanja, kraj sveta je bolizu".

Eto za to svi mi treba sada da mislimo pre svega na pokajanje, odlo iv i daleko na stranu sve drugo- sve sujetne brige, planove i ideje. Ima li pak u savremenom svetu takvog pokajanja, takvog sveop teg obra anja Bogu, koje je jedino kadro da ukloni karaju u desnicu Bo ju od u bezdan moralnoga pada sve dublje pogu enog sveta? Nema. U okolnostima u kojima danas ivimo pomenuto proro anstvo prepodobnog Nila Miroto ivog nije ni taa manje aktuelno. Za sve nas jednako su obavezuju a upozorenja i opomene Hristove o Njegovom Drugom dolasku i o bezuslovnoj neophodnosti na ega stalnog pripremanja za to. Bdite! - zapovedio nam je Hristos Spasitelj- jer u ove iji (Mt. 24, 44). as u koji ne mislite do i e Sin

Upravo tako nastrojenje jeste na zakon, ukoliko smo istinski hri prodali slugama dolaze eg Antihrista.

ani i ako se nismo

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful