Structura anului colar 2011 ± 2012 Anul colar 2011-2012 începe pe data de 1 septembrie 2011, se încheie pe data

de 31 august 2012 i se structureaz pe dou semestre, dup cum urmeaz : Semestrul I Cursuri ± luni, 12 septembrie 2011 ± vineri, 23 decembrie 2011. În perioada 22 - 30 octombrie 2011, clasele din înv mântul primar i grupele din înv mântul pre colar sunt în vacan . Vacan a de iarn ± sâmb t , 24 decembrie 2011 ± duminic , 15 ianuarie 2012 Semestrul al II-lea Cursuri ± luni, 16 ianuarie 2012 ± vineri, 6 aprilie 2012 Vacan a de prim var ± sâmb t , 7 aprilie 2012 ± duminic , 22 aprilie 2012 Cursuri ± luni, 23 aprilie 2012 ± vineri, 22 iunie 2012 Vacan a de var ± sâmb t , 23 iunie 2012± duminic , 9 septembrie 2012 În zilele libere prev zute de lege nu se organizeaz cursuri: Joi, 1 decembrie 2011 ± Ziua na ional a României Mar i, 1 mai 2012 ± Ziua Muncii Luni, 4 iunie 2012 ± A doua zi de Rusalii S pt mâna 2-6 aprilie 2012, din semestrul al doilea, este s pt mân dedicat activit ilor extracurriculare i extra colare, având un orar specific. Tezele din semestrul I al anului colar 2011-2012 se sus in, de regul , pân la data de 30 noiembrie 2011. Tezele din semestrul al II-lea al anului colar 2011-2012 se sus in, de regul , pân la data de 25 mai 2012.

iar programul ´ coala altfel´ se va desf ura în conformitate cu un orar special. 3. Planificarea i aprobarea programului 5. ale concursurilor colare. în consiliul profesoral i în comitetul reprezentativ al p rin ilor. ANEXA la ordinul ministrului Educa iei. se vor solicita propuneri elevilor. În aceast s pt mân nu se organizeaz cursuri conform orarului obi nuit al unit ii de înv mânt. în cadrul edin elor comisiilor metodice. în contexte nonformale. În perioada 2-6 aprilie 2012. în cadrul programului numit ´ coala altfel´. Modalitatea de selec ie a activit ilor propuse se decide la nivelul unit ilor de înv mânt i presupune implicarea. 6. vor fi inclu i to i copiii pre colari/elevii i toate cadrele didactice care nu particip la faza na ional a olimpiadelor i concursurilor colare. în vederea adopt rii programului agreat de majoritatea elevilor i a cadrelor didactice. În programul ´ coala altfel´. Dup colectarea propunerilor. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor pre colari/elevilor i a cadrelor didactice în activit i care s r spund intereselor i preocup rilor diverse ale copiilor pre colari/elevilor. modalit ile de organizare i responsabilit ile se stabilesc în consiliul profesoral i se aprob de consiliul de administra ie al unit ii de înv mânt. a p rin ilor. Pentru elaborarea programului de activit i. Tipurile de activit i care se organizeaz în s pt mâna men ionat . 2. a cadrelor didactice. Cercet rii. dup caz. astfel încât proiectele i activit ile selectate s corespund obiectivelor educa ionale specifice comunit ii colare. 4. la orele de dirigen ie i cadrelor didactice. în consiliul elevilor. s pun în valoare talentele i capacit ile acestora în diferite domenii. fiind un rezultat al op iunilor acesteia. elaborat i organizat de fiecare unitate de înv mânt. Cercet rii. S pt mâna 2-6 aprilie 2012 va fi dedicat activit ilor educative extracurriculare i extra colare. durata acestora. Ministerul Educa iei. în timpul primului semestru.Programul ´ coala altfel´ Prevederi generale 1. Tineretului i Sportului organizeaz fazele na ionale ale olimpiadelor colare pe discipline de înv mânt i. se vor desf ura dezbateri în colectivele de elevi. a elevilor. în egal m sur . Tineretului i Sportului nr. privind structura anului colar 2011-2012 ___________________________________________________________________________ 2 . 7. nu neap rat în cele prezente în curriculumul na ional i s stimuleze participarea lor la ac iuni variate.

în parteneriat cu alte unit i de înv mânt. Conducerile unit ilor de înv mânt vor asigura popularizarea programului ´ coala altfel´. 14. Atât elevii. cluburile sportive colare. 11. agen iile pentru protec ia mediului etc. cât i cadrele didactice vor alege activit ile la care doresc s participe.tiin ifice. 9. în vederea includerii acestora în Calendarul Activit ilor Educative ale unit ii de înv mânt. la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activit ilor organizate. 13. rela ii i comunicare etc. în programul normal din perioada cursurilor. ANEXA la ordinul ministrului Educa iei.). . Cercet rii. cu poli ia.activit i tehnico. responsabilitate social .activit i de educa ie pentru cet enie democratic . cu palatele i cluburile copiilor. 12. .). privind structura anului colar 2011-2012 ___________________________________________________________________________ 3 . direc iile de s n tate public . cu organiza ii neguvernamentale. f r a se limita la: . prin activit i care. Proiectele se pot organiza i în consor iile colare. din lista celor propuse. facult i etc. Fiecare activitate la care particip copii pre colari/elevi trebuie s fie coordonat de un num r corespunz tor de cadre didactice. caritate. Con inutul i organizarea programului 10. atât în unitatea de înv mânt cât i în comunitate. inspectoratele pentru situa ii de urgen . ca domeniu distinct: programul ´ coala altfel´. se va avea în vedere posibilitatea implic rii p rin ilor care doresc acest lucru. care s urm reasc i s permit realizarea unor obiective educa ionale. Tineretului i Sportului nr.activit i culturale. nu se pot derula. . cu direc iile de tineret i sport.8. precum i a altor parteneri. De asemenea. Se recomand elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de pre colari/claselor. Tipurile de activit i care pot fi organizate în cadrul programului ´ coala altfel´ pot include. Consilierul educativ din unitatea de înv mânt centralizeaz propunerile agreate. jandarmeria.activit i sportive. pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat. taberele colare. cu institu ii culturale i tiin ifice (institute de cercet ri. implicare activ în societate. Indiferent de tipurile de activit i organizate. al grupurilor de clase sau al unit ii de înv mânt. conducerea unit ii de înv mânt i cadrele didactice vor lua toate m surile pentru asigurarea supravegherii copiilor pre colari/elevilor i a securit ii acestora.

cât i pentru cadrele didactice.activit i de voluntariat sau de interes comunitar. .campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincven ei juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.competi ii organizate la nivelul colii. Dup aprobarea de c tre consiliul de administra ie. .proiecte comunitare.peer . Monitorizare i evaluare 15. Activit ile vor fi organizate în fiecare zi lucr toare a s pt mânii men ionate.activit i de educa ie pentru s n tate i stil de via s n tos (inclusiv referitoare la dependen de calculator.mese rotunde. atât pentru elevi. Activit ile aprobate se vor men iona în condica de prezen a cadrelor didactice i vor fi monitorizate de conducerea unit ii de înv mânt. siguran pe internet etc. arte plastice.activit i de educa ie ecologic i de protec ie a mediului (inclusiv colectare selectiv . muzic . PSI.tabere/ coli de crea ie sau de cercetare. . pe plan intern i interna ional.ateliere de teatru.vizite de studii. 16. acoperind cel pu in num rul de ore prev zut în orarul obi nuit al colii. energie alternativ etc.parteneriate educa ionale i tematice la nivel de unit i de înv mânt. 17. educa ie media i cinematografic .. dans.). .. dezbateri. . . cât i pentru cadrele didactice. . de responsabilitate social . Directorul unit ii de înv mânt. eful comisiei pentru evaluarea i . . la rubrica Purtare. ca de exemplu: . atât pentru elevi. consilierul educativ. . 18.education.schimburi de experien . absen ele fiind înregistrate în catalog. al grupurilor de coli. economisirea energiei. .). pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echip i în proiecte. . Aceste activit i se vor organiza sub diferite forme. educa ie pentru reac ii corecte în situa ii de urgen etc. Elevii au obliga ia de a participa la activit ile pentru care s-au înscris.activit i de educa ie rutier . al localit ii sau al jude ului. programul adoptat devine obligatoriu. .

privind structura anului colar 2011-2012 ___________________________________________________________________________ 4 . Cercet rii. ii. vor monitoriza i evalua activit ile din programul ´ coala ANEXA la ordinul ministrului Educa iei.asigurarea calit altfel´. Tineretului i Sportului nr.

rezultatele educa ionale ale acestora. precum i modalit ile de ameliorare a planific rii i organiz rii programului ´ coala altfel´.19. primul consiliu profesoral va analiza calitatea activit ilor organizate. La sfâr itul anului colar. în fiecare unitate de înv mânt. . eviden iind nivelul interesului manifestat de elevi i cadre didactice fa de organizarea i desf urarea acestuia. 20. inspectoratele colare vor include în raportul privind starea înv mântului un capitol referitor la relevan a i valoarea formativ a tuturor activit ilor desf urate în cadrul programului ´ coala altfel´. 21. Inspectoratele colare vor delega reprezentan i pentru a monitoriza activit ile organizate de unit ile de înv mânt în cadrul programului ´ coala altfel´. Dup încheierea vacan ei de prim var . Directorul unit ii de înv mânt va prezenta un raport de monitorizare a calit ii activit ilor planificate. La activitatea de analiz în cadrul consiliului profesoral. vor participa i reprezentan i ai elevilor i p rin ilor care vor prezenta puncte de vedere asupra activit ilor derulate în program.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful