ประวัติคอมพิวเตอร์

ประวัติคอมพิวเตอร์ โดยสังเขป ลำำดับจำกวิวัฒนำกำรได้ดังนี้

- แรกเริ่มมนุษย์ดำำเนิ นชีวิตโดยไม่มีกำรบันทึกสิ่งใด มำจนกระทั่งได้มีกำรติดต่อค้ำขำยของพ่อค้ำชาว
แบบีลอน(Babylonian) กำรจดบันทึกข้อมูลต่ำงๆ ลงบน clay tablets จึงได้ถือกำำเนิ ดขึ้น และอุปกรณ์
ที่ช่วยในกำรคำำนวนระหว่ำงกำรติดต่อซื้อขำยก็ได้ถือกำำเนิ ดขึ้นเช่นกัน อุปกรณ์คำำนวณในยุคแรกได้แก่
ลูกคิด(abacus)ซึ่งก็ยังคงใช้กันต่อๆ มำจนถึงปั จจุบัน

clay tablets (แผ่นดินเหนี ยว)

ลูกคิด (abacus)
- ประวัติคอมพิวเตอร์ ดำำเนิ นมำถึง ปี พ.ศ. 2185 นักคณิตศำสตร์ชำวฝรั่งเศส ชื่อ Blaise Pascal

(แบลส

ปาสกาล) ได้สร้ำงเครื่องกลสำำหรับกำรคำำนวณชื่อ pascaline

Blaise Pascal

เครื่องกลสำาหรับการคำานวณชื่อ pascaline
- ต่อมำในปี พ.ศ. 2215 เครื่องกล pascaline ของ Blaise Pasca ได้ถูกพัฒนำเพิ่มเติมโดย
Gottfried Von Leibniz นักคณิตศำสตร์ชำวเยอร์มันโดยเพิ่มสำมำรถในกำร บวก ลบ คูณ หำร และถอด
รำกได้ แต่ก็ไม่มีผู้ใดทรำบว่ำเครื่อง pascaline ที่ถูกพัฒนำเพิ่มเติมเครื่องนี้ มีควำมสำมำรถในกำรคำำนวน
แม่นยำำเพียงใด

Gottfried Von Leibniz
- ปี พ.ศ. 2336 นักคณิตศำสตร์ชำวอังกฤษ Charles Babbage ได้สร้ำงจักรกลที่มีช่ ือว่ำ

difference engine ที่มีฟังก์ชันทำงตรีโกณมิติต่ำงๆ โดยอำศัยหลักกำรทำงคณิตศำสตร์ และและต่อมำ
ก็ได้สร้ำง analytical engine ที่มีหลักคล้ำยเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ัวไปในปั จจุบัน จำกผลงำนดังกล่ำว
Charles Babbage ถูกยกย่องว่ำเป็ นบิดำของคอมพิวเตอร์และเป็ นผู้รเิ ริ่มวำงรำกฐำนคอมพิวเตอร์ใน
ปั จจุบัน

Charles Babbage

difference engine

analytical engine
- ปี พ.ศ. 2439 Herman Hollerith ได้คิดบัตรเจำะรูและเครื่องอ่ำนบัตร

Herman Hollerith

บัตรเจาะรู
- จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2480 Howard Aiken สร้ำงเครื่องกล automatic calculating machine
ขึ้น จุดประสงค์ของเครื่องกลชิ้นนี้ ก็คอ
ื เพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีท้ังทำง electrical และ mechanical เข้ำกับ
บัตรเจำะรูของ Hollerith และด้วยควำมช่วยเหลือของนักศึกษำปริญญำและวิศวกรรมของ IBM ทีมงำนของ
Howard ก็ประดิษฐ automatic calculating machine สำำเร็จในปี พ.ศ. 2487 โดยใช้ช่ ือว่ำ MARK I
โดยกำรทำำงำนภำยในตัวเครื่องจะถูกควบคุมอย่ำงอัตโนมัติด้วย electromagnetic relays และ
arthmetic counters ซึ่งเป็ น mechanical ดังนั้น MARK I จึงนับเป็ น electromechanical
computers

Howard Aiken

MARK I
- และต่อมำ Dr. John Vincent Atanasoff และ Clifford Berry ได้ประดิษฐเครื่อง ABC
(Atanasoff-Berry Computer) โดยใช้

หลอดสูญญากาศ

(vacuum tubes)

เครื่อง ABC (Atanasoff-Berry Computer)
- ปี พ.ศ. 2483 Dr.John W. Mauchy และ J. Presper Eckert Jr. ได้ร่วมกันพัฒนำ electronic

computer โดยอำศัยหลักกำรออกแบบบนพื้นฐำนของ Dr. Atanasoff electronic computer เครื่อง
แรกมีช่ ือว่ำ ENIAC แม้จะเป็ น electronic computer แต่ENIAC ก็ยังไม่สำมำรถเก็บโปรแกรมได้(stored
program) จึงได้มีกำรพัฒนำเป็ นเครื่อง EDVAC ซึ่งอำศัยหลักกำร stored program สมบูรณ์และได้มีกำร
พัฒนำเป็ นเครื่อง EDSAC และท้ำยสุดก็ได้พัฒนำเป็ นเครื่อง UNIVAC(Universal Automatic
Computer) ในเวลำต่อมำ

ENIAC

EDVAC

EDSAC

UNIVAC
ในท้ำยที่สุด หำกจะจำำแนกประวัติคอมพิวเตอร์ตำมยุคของคอมพิวเตอร์(Computer generations) โดย
แบ่งตำมเทคโนโลยีของตัวเครื่องและเทคโนโลยีกำรเก็บข้อมูล ก็สำมำรถจะจัดแบ่งตำมวิวัฒนำกำรได้ 4 ยุค
ด้วยกัน คือ

ยุคแรกเป็ นคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เทคโนโลยีของหลอดสูญญำกำศ และกำรเก็บข้อมูลเป็ นแบบบัตรเจำะรู
ยุคทีส
่ อง เป็ นคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เทคโนโลยีของทรำนซิสเตอร์ และกำรเก็บข้อมูลเป็ นแบบเทป
ลักษณะเป็ นกรรมวิธีตำมลำำดับ(Sequential Processing)
ยุคทีส
่ าม เป็ นคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เทคโนโลยีของไอซี(integrated circuit, IC) และกำรเก็บ
ข้อมูลเป็ นแบบจำนแม่เหล็ก ลักษณะเป็ นกำรทำำงำนหลำยโปรแกรมพร้อมกัน (Multiprogramming) และ
ออนไลน์(on-line)
ยุคทีส
่ ี่

เป็ นคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เทคโนโลยีของวงจรรวมขนาดใหญ่ (Large-

scale integration, LSI) ของวรจรไฟฟ้ ำ ผลงำนจำกเทคโนโลยีน้ี คือ ไมโครโปรเซสเซอร์
(microprocessor ) กล่ำวได้ว่ำเป็ น "Computer on a chip" ในยุคนี้

จะเห็นได้ว่ำวิวัฒนำกำรจำกอดีตถึงปั จจุบัน คอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนำต่อๆ กันมำอย่ำงรวดเร็วทำำให้
วิทยำกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ มีกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ อำจกล่ำวได้อีกว่ำโลกของวิทยำกำร

คอมพิวเตอร์น้ันมี การเคลื่อนไหวเสมอ(dynamics) แต่กำรรพัฒนำดังกล่ำวกลับไม่ค่อย
ยืดหยุ่น(rigid)มำกนัก เพรำะหำกเกิดควำมผิดพลำด ในกลไกเพียงเล็กน้อย บำงครั้งก็อำจเป็ นบ่อเกิดปั ญหำ
ที่ใหญ่โตมหำศำลได้ นอกจำกนี้ กำรพัฒนำคอมพิวเตอร์ยังนับได้ว่ำเป็ นโลกที่ควบคุมไม่ได้ หรือสำมำรถ
จัดกำรได้นอ
้ ย กล่ำวคือ ทันทีท่ีคอมพิวเตอร์ทำำงำนด้วยโปรแกรม เครื่องก็ปฏิบัติงำนไปตำมโปรแกรมด้วย
ตนเอง และขณะที่เครื่องทำำงำนอย่น
ู ้ันมนุษย์จะไม่สำมำรถควบคุมได้

ที่มา http://computer.kapook.com/history.php