SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) MANUAL PENGGUNA BAGI GURU MATA PELAJARAN

versi 1.0

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 Pengenalan Keperluan Sistem Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 Laman Utama SPPBS Login Kemaskini Profil Laman Utama Guru Matapelajaran Daftar Murid Dengan MP 3.5.1 3.5.2 3.6 3.7 Daftar Murid Batal Mata Pelajaran Murid ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 3 3 3,4 5 5 5,6 7,8 8 9 9,10,11 12,13,14 15,16,17 18 18,19 19,20 21 22 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Setup komputer windows XP bagi capaian pelaporan Bahasa Cina dan Bahasa Arab. Kemaskini Profil 23 24 25 - 35 36 36 37 37 37 37 2

Kemasukan Prestasi Laporan 3.7.1 3.7.2 3.7.3 Senarai Murid Senarai Murid Tiada Markah Laporan prestasi Murid

3.8

Cetakan 3.8.1 3.8.2 3.8.3

3.9 3.10

Pengguna 3.9.1 Bantuan 3.10.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 3.10.2 Manual Pengguna

3.11

Keluar

1. PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi murid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Sistem ini dibangunkan secara atas talian. 2. KEPERLUAN SISTEM

SPPBS boleh dicapai menerusi http://apps.moe.gov.my/sppbs. Keperluan perisian untuk mencapai sistem SPPBS adalah : i. Pelayan web contoh a. b. ii. Internet Explorer versi 7.0 ke atas Mozilla Firefox

Adobe Acrobat Reader (PDF Reader)

3. KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya, berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS untuk guru matapelajaran.

3

SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata Pelajaran. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Senarai menu tersebut ialah : a. Login b. Laman Utama c. Daftar Murid Dengan MP i. Pilih Murid ii. Batal Murid d. Kemasukan Prestasi e. Laporan i. f. Senarai Murid ii. Senarai Murid Tiada Markah Cetakan i. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) ii. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). g. Pengguna i. i. ii. i. Kemaskini profil Pegawai Yang Boleh Dihubungi Manual Pengguna h. Bantuan

Keluar

4

2. PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 3.1 LAMAN UTAMA SISTEM

Klik untuk ke laman Guru Mata Pelajaran

Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS). Untuk memasuki sistem ini, Pengguna Guru Mata Pelajaran hanya perlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya.

5

3.2

LOGIN

Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan. Setelah itu, butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem.

Skrin Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah, skrin dan paparan mesej seperti di bawah akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi. Sekiranya pengesahan berjaya, skrin pengemaskinian maklumat pengguna Guru Mata Pelajaran akan dilakukan sendiri oleh pengguna Guru Mata Pelajaran.

1. Masukkan nama login dan Kata laluan

2. Klik butang masuk

6

3.3 KEMASKINI PROFIL Bagi pengguna yang pertama kali login, pengguna Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan kata laluan yang baru. Ini adalah bagi tujuan keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. Menu sistem yang dipaparkan pada bahagian kiri atas pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja.

1. Masukkan kata laluan

2. Tekan butang kemaskini

Skrin jika kata laluan tidak sepadan untuk kemaskini profil. Sekiranya kata laluan tidak sepadan seperti yang diberikan, maka skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama, kata laluan baru dan Ulangan kata laluan. Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan.

7

Jika proses kemaskini ini berjaya, pengguna akan dapat melihat mesej pengesahan penerimaan kemaskini kata laluan seperti skrin di bawah.

3.4 LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARAN Skrin Laman Utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru Mata Pelajaran yang telah didaftarkan. Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna Guru Mata Pelajaran.

8

3.5 DAFTAR MURID DENGAN MATA PELAJARAN 3.5.1 PILIH MURID

Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid> dan kemudian klik pada submenu <Daftar Murid>. Kemudian skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memilih darjah, kelas dan mata pelajaran yang ingin didaftarkan keatas muridnya. Kemudian, tekan butang <Cari>.

1. Guru buat pilihan darjah,kelas dan mata pelajaran

2. Klik butang cari

9

Senarai murid yang berdaftar dalam darjah dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah. Guru perlu memilih murid yang diajarnya dari senarai murid tersebut dengan tanda √. Setelah pilihan murid dilakukan, tekan butang <Daftar>.

1. Guru pilih murid yang hendak didaftarkan

2. Setelah selesai membuat Pilihan, klik butang daftar

10

Mesej seperti di bawah akan dipaparkan dan murid telah didaftarkan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru. Tanda '√ ' yang berwarna HIJAU akan bertukar kepada warna HITAM yang bermaksud murid telah didaftarkan.

1. Tanda '√ ' berwarna hitam bermaksud murid telah didaftarkan

2. Mesej pengesahan

11

3.5.2 BATAL MATA PELAJARAN MURID

Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid>, kemudian klik pada submenu <Batal M/P Murid>. Skrin seperti dibawah akan dipaparkan dan Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun, kelas dan Mata Pelajaran. Setelah selesai, klik pada butang <cari>.

2. Klik butang Cari 1. Pilih butiran yang dikehendaki

12

Skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Ia mengandungi senarai murid didalam kelas yang didaftarkan. Guru hanya perlu pilih murid yang hendak dihapuskan dengan klik gambar .

Klik ikon pada ruangan batal

Satu mesej pengesahan akan dipaparkan dimana Guru Mata Pelajaran diminta untuk membuat pengesahan akhir untuk proses penghapusan maklumat murid. Tekan <OK> jika ya.

Tekan <OK> jika ya

13

Setelah proses berjaya, satu mesej akan tertera di bahagian bawah skrin menandakan murid yang dipilih tadi telah berjaya dihapuskan. Skrin adalah seperti dibawah.

Mesej pengesahan Rekod telah dihapuskan

* Untuk makluman, tujuan proses batal / hapus disediakan adalah sekiranya berlaku beberapa sebab antaranya seperti berikut :i – Kematian. ii – Murid berpindah kelas / sekolah. iii – Salah daftar kelas / sekolah.

14

3.6

KEMASUKAN PRESTASI

1. Untuk proses ini, guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Kemasukan Prestasi>, kemudian skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun,bulan,,darjah, kelas dan Mata Pelajaran. Setelah selesai, klik pada butang <cari>.

2. Klik butang Cari

1. Guru memilih tahun, bulan, darjah kelas dan mata pelajaran

15

2. Seterusnya skrin seperti berikut akan dipaparkan. Ianya mengandungi butiran maklumat pelajar beserta kod band atau prestasi bagi setiap Mata Pelajaran yang diambil murid.

3. Tandakan √ pada prestasi yang telah dicapai oleh murid. Setelah tandaan √ dilakukan, tekan butang Simpan.

1. Tandakan '√ ' pada petak yang dipilih.

2. Klik butang simpan

16

4. Seterusnya, Prestasi murid pada bulan yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin di bawah. Maklumat yang tertera di skrin ini ialah nama murid, no mykid/no. Murid, bulan, kod band, kod deskriptor, kod evidens serta prestasi yang diperolehi.

Prestasi pada bulan yang dipilih

Prestasi murid akan Dipaparkan disini

17

3.7 LAPORAN 3.7.1 SENARAI MURID

Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>, kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid>, skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih tahun, bulan, darjah, kelas dan matapelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.

Klik butang cari

18

Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah. Sekiranya prestasi murid ingin dikemaskini, klik pada gambar .

Klik untuk kemaskini prestasi murid

3.7.2 SENARAI MURID TIADA MARKAH

19

Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>, kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid Tiada Markah> , skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih tahun, bulan, darjah, kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki, kemudian klik butang <cari>.

1. Guru pilih tahun, bulan, darjah Kelas dan mata pelajaran

2. Klik butang cari

Senarai semua murid yang tiada markah mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan seperti di bawah. Sekiranya Guru Mata Pelajaran ingin membuat kemaskini prestasi murid, klik pada gambar .

Klik ikon untuk kemaskini prestasi murid

20

3.7.3

LAPORAN PRESTASI MURID

Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>, kemudian klik pada sub menu <Laporan Prestasi Murid>, skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih tahun, darjah, kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.

1. Pilih butiran Yang dikehendaki

Dibawah ialah contoh skrin yang akan memaparkan maklumat prestasi murid.

2. Klik butang cari

21

3.8

CETAKAN

Apabila menu <Cetakan> diklik, skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih sama ada cetak Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) atau Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif).

Klik untuk pilihan cetakan

22

3.8.1 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) dipilih, skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun, bulan, darjah, kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. MyKid murid. Kemudian, tekan butang <Semak>.

Pilih butiran Yang dikehendaki

Klik butang semak

Contoh cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .pdf seperti dibawah.

23

3.8.2 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif) Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif), skrin dibawah akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun, bulan, darjah, kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. MyKid murid. Kemudian, tekan butang <Semak>.

Pilih butiran Yang dikehendaki

Klik butang semak

Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .pdf seperti dibawah.

24

3.8.3

Setup komputer windows XP bagi capaian pelaporan Bahasa Cina & Bahasa Arab

1. Setup ini diperlukan agar pelaporan Bahasa Cina dan Arab (tulisan cina dan jawi ) boleh dibaca oleh PC 2. Klik Start>Control Panel

3. Klik menu Date,Time,Language and Regional Options

25

4. Klik menu Regional and Language Options

5. Pilih Tab Languages 6. Untuk pelaporan bahasa Arab, tandakan √ pada : 6.5 Install files for East Asian languages 7. Skrin di bawah akan dipaparkan dan klik OK

26

8. Untuk pelaporan bahasa Cina, tandakan √ pada : 8.5 Install file for complex script and right-to-left languages (including Thai) 9. Skrin di bawah akan dipaparkan dan klik OK

10. Kemudian Klik Apply 11. Paparan kemasukan CD Windows XP akan dipaparkan. Masukkan CD Windows XP mengikut services pack yang di install dalam komputer dan klik OK

27

12. Klik Browse dan cari fail AGT040D.DL_ di dalam CD Windows XP berkenaan dan klik Open

28

13. Klik OK seperti pada skrin dibawah

14. Sekiranya setup tidak dapat mencari fail kbdpash.dll, maka klik Cancel

29

15. Sekiranya skrin dibawah dipaparkan, maka klik YES

16. Sekiranya setup tidak dapat mencari fail kbdnepc.dll, maka klik Cancel

30

17. Sekiranya skrin dibawah dipaparkan, maka klik YES

18. Klik Browse dan cari fail MSDLG874.FO_di dalam CD Windows XP berkenaan dan klik Open

31

19. Klik Browse dan cari fail IMJPCIC.DL_ di dalam CD Windows XP berkenaan dan klik Open

32

20. Klik Browse dan cari folder LANG di dalam CD Windows XP berkenaan dan klik OK

33

21. Klik YES untuk restart computer

22. Setelah komputer restart, pelaporan Bahasa Cina dan Arab akan boleh dipaparkan seperti di bawah 23. Pelaporan Bahasa Cina

34

24. Pelaporan Bahasa Arab

35

3.9

PENGGUNA 3.9.1 KEMASKINI PROFIL

1. Pada menu ini terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana pengguna Guru Mata Pelajaran boleh membuat kemaskini kata laluan.

2. Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik, Skrin di bawah akan dipaparkan. Pengguna Guru Mata Pelajaran boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu.

1. Masukkan kata laluan

2. Klik butang kemaskini

36

3.10 BANTUAN 3.10.1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI

Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan>, kemudian klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi>, maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan. 3.10.2 MANUAL PENGGUNA

Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu , kemudian klik pada submenu <Manual Pengguna>, maka manual pengguna Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan. 3.11 KELUAR

Apabila menu <Keluar> diklik, Guru Mata Pelajaran tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam sistem. Guru Mata Pelajaran perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki sistem.

37

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful