DHOMA E TREGTISË DHE E INDUSTRISË

,

“Qëndra e Kërkimeve dhe e Trajnimeve

Adresa:Pallati i Kultures, kati III, Tirane +355 4 2265218 TIRANË Tel/Fax info@cci.al E-mail: për Biznesin” Website: http://www.cci.al

“TVSH-Tatimi mbi Vleren e Shtuar”
Date 18-19-20 Maj 2011
Qendra e Kërkimeve dhe e Trajnimeve për Biznesin”- ACBRT e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (DHTIT), do te zhvilloje trajnimin “TVSH-Tatimi mbi Vleren e Shtuar” Trajnimi do jete nderthurje e teorise dhe shembujve te cilet do të formulohen mbi bazën e informacionit të detajuar mbi secilin pjesëmarrës për t’ju përshtatur nevojave të pjesëmarrësve. Kemi kenaqesine te kemi lektore ne kete trajnim z. Kasem Seferi, - Këshilltar ekonomik i Presidentit të Republikës që prej vitit 2007. - Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve dhe Marrëdhënieve me Jashtë në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve 2005 – 2007. Z. Seferi eshte autor i mbi 8 librave me karakter ekonomik dhe mbi 400 shkrime analiza mbi Administrimin Tatimor. Njohes shume i mire i metodes se trajnimit produktiv, trajnier ne me shume se 60 trajnime.

I. Struktura e Programit Dita e parë – 18 maj 2011
Seanca e parë: 1. Prezantim i shkurtër i sistemit tatimor 2. Tema kryesore TVSH: a. Faktorët e suksesit të zbatimit të TVSH – së b. Parimet kryesore të TVSH – së c. Pesë shtyllat kryesore të TVSH – së d. Përmbledhje e TVSH – së Pushim Seanca e dytë: 3. 4. 5. 6. 7. Furnizimi Furnizimi Furnizimi Furnizimi Furnizimi i mallit (shembull) i shërbimeve (shembull) i përzier (shembull) nëpërmjet agjentit (shembull) i punës së gjallë (shembull)

Pushim 1

Faturat tatimore: a. Llojet e furnizimit (skema) b.cci. Tirane +355 4 2265218 TIRANË Tel/Fax info@cci.DHOMA E TREGTISË DHE E INDUSTRISË. Linja e faturave (skema) Dita e dytë – 19 maj 2011 Seanca e parë: Kontrolli tatimor.al Seanca e tretë: 8. kati III. Bilanci dhe çështje të TVSH – së (shembull) 10. funksioni i tij dhe kapaciteti administrativ (hyrje) Kontrolli i TVSH – së (shembull) Kontrolli i tatimit mbi fitimin (skema) Pushim Seanca e dytë: Drejtimet e kontrollit Njohja e teknikave të kontrollit tatimor TVSH + tatim fitimi Diskutim(rasti i karburantit) Pushim Seanca e tretë: Ekuacionet kontabël Skema e kontrollit të ekuacioneve kontabël Diskutim Dita e tretë – 20 maj 2011 Seanca e parë: Diskutim i lirë mbi TVSH dhe kontrollin tatimor (raste praktike nga pjesëmarrëit) Etika e biznesit kundrejt kontrollit tatimor Pushim 2 . Pyetje përgjigje 9. “Qëndra e Kërkimeve dhe e Trajnimeve Adresa:Pallati i Kultures.al E-mail: për Biznesin” Website: http://www.

Kohëzgjatja: 17 Maj2011 18-19-20 Maj 2011 ora 16:00 – 19:00 V.cci. Kontakt: Për të marrë formularin e aplikimit. Tirane +355 4 2265218 TIRANË Tel/Fax info@cci.05. Menyrat e pagesës: Tarifa e pjesëmarrjes paguhet përpara fillimit të kursit dhe nuk rimbursohet në rast mosndjekjeje apo ndërprerjeje të tij.coffe break. çertifikata . VI. Deparatamenti i Finances brenda datës 17. Tarifa e pjesëmarrjes: Pagesa për këte trajnim do të jetë: 80 Euro (Ku përfshihen : materialet e trajnimit. ju lutem kontaktoni: “Qëndra e Kërkimeve dhe e Trajnimeve për Biznesin” e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës (DHTIT). Kati II Tirane. Pagesa duhet bërë pranë Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë – Tiranë. si dhe për informacione të tjera rreth trajnimit apo modaliteteve të pagesës.cci.al E-mail: për Biznesin” Website: http://www.al Seanca e dytë Çfarë duhet të bëjmë në rastin e një kontrolli tatimor (ide) Diskutim i materialit mbi etikën e biznesit gjatë kontrollit tatimor Pushim Seanca e tretë: Shërbimi i siguruar nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë për biznesin në lidhje me kontrollin tatimor (diskutim në detaje) II. Stela Ndoka Training Responsible Albanian Center for Business Research and Training.al 3 . kati III. Afati fundit i aplikimit dhe pageses: IV.al Website: www.2011 ose ne banke ne numrin e llogarise qe do ta gjeni ne formularin e aplikimit. Mrs. “Qëndra e Kërkimeve dhe e Trajnimeve Adresa:Pallati i Kultures. Albania Tel: +355 4 2265218 Fax: +355 4 227997 Mobile: 067 2088304 E-mail: stela_ndoka@cci.DHOMA E TREGTISË DHE E INDUSTRISË. ) III.ACBRT Chamber of Commerce and Industry of Tirana Pallati Kultures.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful