Ce este psihoterapia experientiala?

R d cinile Psihoterapiei experien iale ‡ Filozofia existen ial ‡ Gândirea fenomenologic Psihoterapia experien ial pune accent pe tr irea i devenirea fiin ei umane, care este liber , responsabil de propriul destin. Devenirea personal este un proces de autocrea ie în care omul trebuie s se implice con tient. Iar lucrul cel mai important care trebuie protejat la om este unicitatea sa. Experien iali tii afirm c abordarea comportamentalist ca i cea dinamic fac din om un automat care este depersonalizat, compartimentat, condus, programat i analizat. Tulbur rile psihopatologice sunt privite ca expresii ale sc derii poten ialului uman, ca un blocaj sau ca o pierdere a leg turii cu propria sa experien intern . i reprimat ,

Personalitatea nevrotic este o personalitate fragmentat

reprimarea fiind privit ca un fenomen ontologic: pierderea sensului existen ei i blocarea posibilit ilor de manifestare ale eului. Astfel, nevroza devine o expresie a disper rii existen iale rezultate din înstr inarea eului de sine însu i i de lumea sa, iar anxietatea reprezint teama omului de a se confrunta cu propriile limite i cu consecin ele acestora moartea i sentimentul nimicniciei.

Conceptul de s n tate: Autorealizarea poten ialului uman: autodes vâr irea personal ,

Ceea ce putem face ca terapeu i este s respect m travaliul personal al clientului în explorarea de sine. transcunoa tere i transpersonalizare. autotransformarea sanogen i autocrea ia. Modul în care se realizeaz schimbarea coala psihoterapeutic experien ial pune accent pe tr irea emo iilor i experien ei prezente. ei opteaz pentru o rela ie echilibrat . Provocarea i experimentarea. Exerci iul resurselor creative i al alegerilor proprii.i controla din interior propriul proces de vindecare sau evolu ie.i personalitatea asupra acestuia ca în terapiile comportamentale. Concep ia i modalitatea de abordare este holist . nici profesor-elev ca în psihoterapia comportamentalist . Principiul s u de baz este experien a aici i acum Pa i: 1.cî tigarea autenticit ii i spontaneit ii. cu al ii i cu lumea. 3. 2. creativ . Terapeutul experien ialist nu analizeaz trecutul clientului s u sau mecanismele transferului i contratransferului ca în terapiile dinamice. Autoanaliza clarificatoare. Transformrea personal . de tip adult-adult. 4. Psihoterapia Terapeu ii experien iali ti nu sunt partizanii unei rela ii de tip p rinte copil ca în psihoterapia dinamic . în în elegerea i resemnificarea de . iar inta este înaintarea întru cunoa tere. nu stabile te pentru client scopuri i obiective impunându. obiectivul este autodezvoltarea. ci ofer clientului posibilitatea de a. Calea este armonizarea cu sine.

centrat pe analiza de simbol. semin e etc. Psihoterapia experien ial a unific rii P. prin intermediul limbajelor universale: improviza ia dramaterapeutic centrat pe reconversia polarit ilor. feminin. ecologice. originale. sonor sau corporal . scoar de copac. cre terea nivelului de autoacceptare. terapiile creative de grup. unificarea. scenariul i jocul simbolic. criz i schimbare. integrare i transgresare.sine. responsabile i realiste de via . crea ie foto.E. din perspectiva rolurilor identitare (masculin. improviza iei i medita iei creatoare cu suport artterapeutic i expresiv. familiale i colective de a face fa la stress. grafic . modelaj. prin tehnici specifice.N. construc ia de m ti i lucrul terapeutic cu m ti i marionete. Efectele scontate sunt: con tientizare extins i autocunoa tere. interne i externe. logoterapia. familial i de grup. rela ii interpersonale. maturizare afectiv i spiritual . Este o terapie individual i colectiv (de grup. autenticitatea. a expresiei creatoare vizuale ± plastic . cre terea capacit ii personale. ramuri. Utilizeaz ca proceduri i "vehicule" ale autocunoa terii i autotransform rii experien a con tientiz rii acum i aici ("starea de martor"). reconectând Egoul cu Sinele i stimulând procesele de unificare. psihologice i spirituale ale fiin ei umane. împ rt ind o experien con tient mutual de cre tere . autoîncredere i afirmare. lut.. accesarea simbolic i transformatoare a expresiei spontane. s -i fim MARTORI în modul în care î i devine MARTOR i s -l sus inem cu respect i iubire în re-cunoa terea i re-canalizarea propriilor resurse. prin accesarea i reconversia calitativ a rela iei dintre polarit ile psihismului. sprijini i valoriza.. dezvoltarea scenariilor i solu iilor alternative inedite. pietre. inte te c tre renaturalizarea i propulsarea fiin ei umane pe linia unei dezvolt ri s n toase. reg sirea sensului i autorevalorizarea în cadrul unui proces terapeutic unificator i reintegrator al personalit ii. improviza ia creatoare constructiv bazat pe valoarea proiectiv a elementelor naturale . frunze. stimularea empatiei i a capacit ii de a iubi. Plaseaz în centrul preocup rilor dezvoltarea i transformarea uman . terapia transgenera ional i . autoasum rii i eficien ei creatoare responsabile.U.L. parental-filiale). de familie i organiza ional ).scoici. mi care i dans. este o metod holistic . ritm. activarea i recanalizarea resurselor autocompensatorii în situa iile de boal i de impas existen ial. Utilizeaz puterea transfiguratoare a metaforei i a resemnific rii experien ei tr ite. obiecte investite simbolic. profesie i organiza ii). viziunea i abordarea transgenera ional i spiritual tind s devin parte integrant a procesului unificator individual. dezvoltare personal i autoschimbare prin intermediul exerci iului provocator. improviza ie meloritmic i sonor . adaptare creativ . iar metodologia de lucru vizeaz . familie. expresie plastic . reconstituirea i ac iunea simbolic în prezent. etc. Abordarea persoanei i a grupului se întemeiaz pe un model holistic. activarea resurselor i a inten ionalit ii creatoare în maturizarea psihospiritual i în modificarea scenariilor de via . verbale i corporale. prin postur . sinergetic i integrator al manifest rilor somatice. P. Obiective: deblocarea dezvolt rii personale i colective. În Terapia Unific rii. colaj. abilit ilor de contact i a comportamentelor de rol (în cuplu. cît i pentru copii i adolescen i. atât pentru adul i.. armonizarea i eficientizarea sa pe trei axe sincrone : axa transform rilor Ego-Sine. terapia gestalt. spontaneitatea i calitatea comunic rii. exerci iul libert ii i particip rii democratice. Consonan e i interferen e teoretice cu: terapia analitic i alte terapii psihodinamice. axa incon tient-con tient-transcon tient i axa timpului.etc. individuale i în grup. cristale. improviza ie metaforic i narativ (verbal ) cu i f r suport proiectiv ± fractali.

unele abord ri transpersonale i meditative. alte terapii experien iale (de ex.psihogenealogic . sursa: www. terapia focusat emo ional a lui Leslie Greenberg.sper. psihoterapia contextual-modular a lui Francis Macnab. terapia centrat pe traum ).ro . psihodrama morenian . terapia narativ de familie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful