You are on page 1of 3

Ang Pagbuo Ng Konseptong Papel - Document Transcript 1.

Ang pagbuo ng konseptong papel kung nakapagpasya na ng paksang sasaliksikin, maaari nang buuin ang sulating pananaliksik. Sa tulong ng konseptong papel, na magsisilbing isang proposal, maihahanda na ang binabalak na pananaliksik. Ang konseptong papel ay isang kabuuan ng ideyang nabuo mula sa isang gawaing balangkas o framework ng paksang bubuuin. Ang fraework ay ang pinaka-istruktura at pinakabuod ng isang ideya na tumatalakay sa nais patunay, linawin o tukuyin. Bbahagi ng konseptong papel
o o o o

Rasyunal (rationale) Layunin (objective) Metolohiya (methology) Inaasahang bunga/resulta (expected outcome/output)

Rasyunal (Rationale) Gaya ng natalakay na sa unang bahagi, taglay ng rasyunal ang pinagmulan ng ideya o kadahilanan kung bakit napili ang isang paksa. Ang kabuluhan at kahalagahan ng naturang paksa o pag-aaral ay inilalahad sa puntong ito. Halimbawa: Paksa: information tachnology: Daan sa makabagong Panahon Rasyunal: bago sumapit ang information katakut-takut na pasakit at paghihirap ang dinanas upang makatanggap o makapagpadala ng mensahe. Ilang araw o buwan ang kailangang lumipas bago matanggap ang liham. Kuntento na rin sa isang beses na makapag-usap dahil mahal ang overseas long distance. Samakatuwid, mabagal ang paraan ng komunikasyon. Sa paglipas ng panahon, tila ang Mindanao ay naging Quiapo at ang Hongkong ay Divisoria. Kaunting pihit lang sa kompyuter ay konektado ka na sa kabilang bahagi ng mundo. May pagkakataon pa ngang makausap o Makita ang isat isa sa screen ng kompyuter. Ang lahat ng ito ay dahil sa teknolohiya. (ni Julie Ebal-Wika at lipunan sa panahon ng impornasyon) Layunin(objective) Ang hangarin o pakay ng pag-aaral na nais matamo ng mapiling paksa. Maaari itong pangkalahatan(general) o tiyak (specific). Sa pangkalahatang layunin, ipinahayag nito ang kabuuang layon, nais gawin, mangyari o matamo sa pananaliksik. Sa tiyak na layunin, ipinahahayag nito ang ispesipikong pakay sa pananaliksik sa paksa. Halimbawa: Paksa: Ang wikang Filipino sa larangan ng text Messaging Pangkalahatang Layunin: Malalaman ang tungkuling ginagampanan ng wikang Filipino

sa larangan ng text messaging. Mga tiyak na Layunin:

Natutukoy ang lawak at hangganan ng paggamit ng Filipino sa larangan ng text messaging: o Naibibigay ang mga paraan ng paggamit ng mensahe sa Filipino gamit ang text messaging; o Nailalahad ang implikasyon ng pagpapaikli ng pahayag sa Filipino gamit ang Text messaging.
o

Metolohiya (Methology) Ang paraan (technique) at pamamaraan (method) ginagamit sa pagkuha ng datos at pagsusuri ng piniling paksa sa pananaliksik ay nasa bahagi ng metolohiya. Maaaring gamitin sa pagkuha ng datos ang serbey, questionnaire, case study, obserbasyon, intervyu at iba pa. kung magsusuri, magagamit ang paraang empirical, komparatibo, interpretasyon o pagpapakahulugan. Magagamit ang mga ito depende sa larangang gagamitin. Inaasahang bunga (expected outcome,output) Ilalahad sa bahaging ito ang resulta ng isinasagawang pananaliksik. Maaarig banggitin dito ang mga idinagdag gaya ng apendiks. Narito an isang halimbawa ng konseptong papel na magagamit para sa pagpapasimula nito: Ang Epekto Ng Stress sa Tao At Ang Magagawa ng Stress Management Ang stress o pagkapagod ay isang reason ng katawan sa anumang sitwasyon na nagpapakita ng kahirapan o pangamba. Nagagawa nito ang katawan na makapagbigay ng hormone adrenalin na naghahanda sa tao upang lumusong o umurong sa isang nakatakdang Gawain. Ang stress ay normal na bahagi ng buhay. Ang konting stress ay nakabubuti dahil nagagawa nitong makapag-isip nang mabilis, at makapagbigay ng karagdagang lakas sa pagharap sa ibat ibang pagsubok sa pang araw araw na buhay. Pinapasigla din nito ang tao at nagbibigay ng kasabikan sa anumang walang kabuhaybuhay na Gawain. Pero ang labis na stress sa mahaban panahon kappag hindi napangalagaan mabuti ay maaaring magdulot sa pisikal at mental na sintomas. Halimbawa, sobrang kapaguran at sobrang pag-aalala. Samakatuwid, sa tulong ng kaalaman sa Stress management, matutukoy kung paano maiiwasan at mareresolbahan ang labis na pagkapagud na makasisira at lilikha ng problema sa araw-araw na Gawain. May mga paraan upang maresolba kundi man ay maiwasan ang dinaranas na stress na makapanumbalik ang lakas sa trabagho. Pangkalahatang layunin: Malalaman at masuri ang mga kadahilanan ng Stress at kung paano ito mapapamahalaan (stress management).

Tiyak I ispesopikog launin:

Matukoy ang mga pinanggalingn ng stress