You are on page 1of 6

Teacher Training Profile R/O Block Bijhari Distt. Hamirpur (H.

P) 2011-12
Sr.n Name Of
o
School

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

GPS
Bijhari (B)

Bijhari (G)
Dandwin
Kotla
Ambota
Sohari

D. Kohdra

Mangoti
Kiara Bagh
Kachwin
Pairwin

Bal Bihal

Bihru
Ghumarwin
Sakroh
Sathwin

Bara
Dakhayora
Suder
Maharal

Name of
Teacher

M
/F

Quali
-

Sh./Smt.
Sukh Dev
Sanjay Ku.
Meera Devi
Praveen Kui.
Asha kumari
Sunila Rani
Ramesh Ch.
Mahender Pal
Kamla Devi
Sunita Devi
Kuldeep Ch.
Bimla Devi
Raghu Nath
Salochna Devi
Simro Devi
Choukas Ram
Ashok Kumar
Sunita Kumari
Madhubala
Rajesh Kumar
Suresh kumar
Manoj Kumar
Vijay Chand
Veena Kumari
Sudesh Ku.
Ajay Kumar
Anu Kumari
Sadesh Kui
Lata Kumari
Nirmla Devi
Suresh Ku
Kanchan Bala
Prem Singh
Sarwan Singh
Jagdish Chand
Pradeep Ku.
Ravi Dutt
Jeet Singh
Vijay Kumar
Ramesh Chand
Kashmir Singh
Archna Devi
Kanta Devi
Onkar Singh
Vashu Dev
Kanta Devi
Om Prakash
Suresh Kui
Ranjna Kumari

M
M
F
F
F
F
M
M
F
F
M
F
M
F
F
M
M
F
F
M
M
M
M
F
M
M
F
F
F
F
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
F
M
F
F

10th
BA.
10th
10th
10th
10
10th
10th
10th
10th
10th
10th
10th
10th
10th
10th
M.sc
10th
10th
BA
B.sc
10th
MA
BA
MA
+2
10th
10th
10th
10th
10th
10th
10th
10th
10th
BA
10th
10th
10th
10th
BA
10th
10th
10th
10th
10th
10th
10th

Pro
ff.
Qu
ali.
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
PAT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
Bed
JBT
JBT
PAT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
Bed
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT

Desig DOB
natio
n
CHT
JBT
JBT
JBT
HT
JBT
HT
JBT
HT
JBT
JBT
JBT
CHT
JBT
JBT
HT
JBT
PAT
HT
JBT
HT
JBT
JBT
PAT
CHT
JBT
PAT
HT
JBT
JBT
JBT
JBT
HT
JBT
HT
JBT
CHT
`JBT
JBT
JBT
HT
PAT
HT
JBT
HT
JBT
CHT
JBt
JBT

01-06-64
18-06-75
22-04-59
15-12-65
30-03-67
15-04-60
20-04-63
01-06-62
12-07-55
23-03-65
25-11-68
02-12-66
08-06-58
30-05-59
10-03-62
01-05-62
06-1079
24-05-55
15-12-80
08-10-67
09-07-81
28-05-68
22-07-74
02-04-63
10-01-79
01-04-85
12-02-61
05-03-65
22-04-56
15-09-64
20-02-67
16-03-68
15-03-64
01-01-59
13-09-72
14-10-64
15-08-64
15-01-73
11-08-68
07-09-57
01-11-80
05-08-53
03-02-61
01-06-67
15-12-65
01-06-64
20-01-63
15-12-65

Date
Of
1st
Appoint.
20-05-98
24-06-99
01-01-98
01-06-06
21-09-90
01-01-05
11-01-90
05-12-90
04-03-86
26-12-97
01-08-98
12-10-98
22-09-98
01-08-98
01-08-98
17-11-88
16-04-09
15-09-07
01-01-86
16-04-09
12-12-02
16-04-09
16-04-09
06-01-04
21-02-84
24-06-99
15-09-07
02-11-87
01-01-98
01-06-06
01-09-97
01-06-06
21-12-94
16-04-09
22-12-94
01-01-07
18-02-84
03-07-97
15-01-98
16-04-09
1712-85
18-09-07
26-09-87
01-10-08
20-12-94
01-04-06
17-12-98
28-02-97
01-04-06

Exper
ience

Ge
n
TT

12y
11y
12y
04y
20y
6y
20y
20y
25y
13y
12y
12y
12y
12y
12y
22y
01y
03Y
24y
01y
08y
01y
01y
06y
27y
11y
03y
23y
12y
04y
13y
04y
16y
01y
16y
14y
26y
13y
12y
01y
25y
03y
23y
02y
16y
04y
12y
13y
04y

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

Sub.
Teac
her
Tr.
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

Total

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

50.
51.
52.
53. Dhabiri
54.
55.
56.
57. Baragran
58.
59. Jamli
60.
61.
62. Samilla
63.
64. Dhangota
65.
66.
67. Samtana
68.
69. Samtana K
70.
71. Baroti
72.
73. Batlahoo
74.
75. Jabli
76.
77. Kulhera
78.
79.
80.
81. Kathiana
82.
83.
84. Janhain
85.
86. Choa
87.
88. Upp Kanner
89.
90. Chakmoh
91.
92.
93.
94. K/ Nager
95.
96. Ghangot
97.
98. Nain
99.
100. Chalsai
101.
102. Dalchera
103.
104. Bal Patiyala

Shayam Lata
Pawan Kumar

F
M

Inder Singh
Kusham Kri.
Balvinder
Sujeet Singh
Nirmla Devi
Manjusha Th.
Usha Devi
Veena Devi
Surjeet Singh
Kulwant Th.
Rajan
Kashmir Singh
Himachali Devi
Sita Ram
Pirthi Chand
Upma Devi
Daljeet Singh
Rekha Devi
Amerdeep
Naresh Kumar
Soma Devi
Pradeep Ku.
Kuldeep Singh
Manohar Lal
Rajinder Singh
Santosh Kui
Rajdeep
Anil kumar
Raj Kunmari
Leela Devi
Kiran Bala

M
F
M
M
F
F
F
F
M
M
M
M
F
M
M
F
M
F
M
M
F
M
M
M
M
F
M
M
F
F
F

10th

Raman Bala
Saroj Kumari
Rakesh Kumar
Chain Singh
Ashok Kumar
Rikhi Ram
Kuldeep Ch.
Rajeshwer
Deepak Kumar
Raj Kumar
Pair Chand
Asha Patial
Balwant Singh
Balwant Singh
Nirmal Sharma
Yog raj
Sunny Patial
Sanjeev Kumar
Susheel Ku.
Sneh Lata

F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
F
M
M
F

BA
10th
+2
10th
B.sc
10th
10th
10th
BA
10th
MA
10th
10th
10th
BA

10th
10th
10th
BA
10th
10th
10th
B.sc
10th
10th
10th
10th
10th
BA
+2
10th
BA
10th
BA
10th
BA
10th
10th
BA
10th
10th
+2

+2
BA
M.sc
10th

JBT
JBT

JBT
JBT

24-04-71
02-12-82

01-01-06
16-04-09

JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
PAT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
PAT
JBT
JBT
PAT
JBT
JBT
JBT
PAT

HT
JBT
JBT
JBT
HT
JBT
HT
JBT
JBT
HT
JBT
CHT
JBT
PAT
HT
JBT
JBT
JBT
HT
JBT
HT
JBT
HT
PAT
CHT
JBT
PAT
JBT
HT
JBT
PAT

16-06-54
20-04-69
15-03-67
12-04-65
01-02-55
28-10-68
19-09-64
27-02-65
12-04-65
11-12-64
03-05-80
30-05-58
15-10-78
25-04-66
12-02-56
16-10-67
16-01-73
07-01-80
15-06-65
24-11-84
23-11-57
21-02-86
10-07-55
20-12-84
13-04-63
03-08-68
08-03-82
04-08-84
14-11-67
21-04-58
01-02-84

10-06-98
01-01-07
01-08-98
01-08-98
05-12-87
14-02-07
06-03-86
01-04-06
01-08-98
09-11-96
21-08-10
29-09-98
01-10-07
15-09-07
17-12-85
06-01-98
24-06-99
16-04-09
02-03-01
16-04-09
17-01-95
16-04-09
17-12-85
15-09-07
05-01-01
01-08-98
20-09-07
16-04-09
20-12-94
02-07-97
18-09-07

22y

PAT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
Bed
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
PAT
PAT
Bed
JBT

PAT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
PAT
HT
JBT
HT
JBT
JBT
PAT
PAT
PAT
HT

01-07-79
26-10-61
05-04-65
16-06-66
25-09-76
04-06-65
17-07-62
11-05-67
01-11-84
23-03-70
10-04-75
03-03-58
18-01-71
16-03-65
04-03-82
06-04-68
18-03-86
09-06-79
07-09-81
19-11-69

18-09-07
01-08-98
26-06-99
16-04-09
16-04-09
20-05-99
01-10-07
01-08-98
16-04-09
21-01-98
08-01-04
10-10-90
13-01-98
23-01-97
16-04-09
01-01-07
17-09-07
07-01-04
15-09-07
20-12-94

03y
12y
11y
01y
01y
11y
03y
12y
01y
12y
06y
20y
13y
13y
01y

12y
12y
21y
24y
04y
12y
15y
01y
12y
03y
03y
25y
12y
11y
01y
09y
01y
16y
01y
25y
03y
09y
12y
03y
02y
16y
13y
03y

03y
06y
03y
16y

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

105.
106. Loharli
107.
108.
109.
110.
111. Phagoti
112.
113. Buthan
114.
115. Nalwar Bha
116.
117. Raili Jajri
118.
119.
120.
121. Gaaarli
122.
123.
124.
125. Nara
126.
127.
128. Gutiyana B
129.
130. Khajjian
131.
132. Kuriah
133.
134. Giara Gran
135.
136.
137. Kamlehri
138.
139. Jhanjiani
140.
141. Majra
142.
143. Chembeh
144.
145. Barsar
146.
147.
148.
149.
150.
151. Bhakhareri
152.
153.
154.
155. Gujrera
156.
157. Jabbel KH.
158.
159. B. Baroli

Mansa Devi
Kanta Devi
Vidya Devi
Vijay Heer
Anil Kumar
Seema Devi
Leelavati
Neena Kumari
Uttam Singh
Mahender
Saroti Devi
Ravinder Ku.
Neelam Kui
Kusum Lata
Ravinder Ku.
Pawna Devi
Narinder Singh
Rajesh Kumar
Ram Kishan
Meera Devi
Vinod Bala
Ravinder Ku.
Ajay Kumar
Piplan Devi
Ram Lal
Sujata Rani
Subash Chand
Sudha Sharma
Annu Sharma
Mohinder S.
Aruna Kumari
Sunita Devi
Meera Devi
Suraksha Devi
Cheena Agno.
Lalita Sharma
Meena Kumari
Pushpa
Urimla Devi
Parma Nand
Megh Nath
Sushma Kui
Sumna Kumari
Indu Bala
Santosh Kui
Arun Kumar
Sunita Kumari
Meena
Ravinder Ku
Surinder Ku.
Sneh Lata
Reena Kumari
Banita Kumari
Ravinder Ku.
Kamlesh Kui.

F
F
F
M
M
F
F
F
M
M
F
M
F
F
M
F
M
M
M
M
F
M
M
F
M
F
M
F
F
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
F
F
F
F
M
F
F
M
M
F
F
F
M
F

10th
10th
10th
MA
10th
BA
10th
BA
10th
+2
10th
10th
10th
10th
BA
10th
10th
BA
10th
BA
10th
BA
+2
10th
BA
10th
+2
10th
MA
10th
10th
10th
10th
10th
10th
10th
10th
10th
10th
BA
BA
BA
BA
BA
10th
BA
10th
10th
BA
MA
10th
MA
10th
+2
10th

JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
Bed
JBT
JBT
JBT
PAT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
PAT
JBT
JBT
Bed
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
Bed
JBT
Bed
JBT
JBT
JBT

JBT
CHT
JBT
JBT
JBT
JBT
HT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
HT
JBT
JBT
JBT
CHT
JBT
JBT
JBT
HT
JBT
JBT
HT
PAT
HT
JBT
JBT
PAT
CHT
JBT
JBT
HT
JBT
HT
JBT
JBT
PAT
HT
JBT
CHT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
HT
JBT
JBT
JBT
JBT
PAT
HT
JBT
JBT

06-09-76
17-08-60
03-04-62
24-06-82
11-11-70
01-09-79
05-12-64
25-07-78
05-06-69
03-04-74
16-11-76
15-03-61
06-02-65
15-05-65
03-04-82
30-11-74
13-04-63
28-08-74
10-06-58
26-06-72
03-10-57
16-04-77
16-04-82
10-03-66
01-01-81
25-04-63
16-03-79
22-12-65
22-11-79
06-05-59
31-03-60
09-04-67
04-03-63
08-05-66
20-03-60
10-03-65
20-02-61
21-11-77
15-05-54
05-05-74
06-04-60
01-06-69
10-02-78
28-08-77
10-06-66
06-04-73
02-09-69
24-06-62
11-04-77
19-09-79
06-07-65
15-02-80
14-06-68
27-03-77
05-06-64

30-09-98
24-09-84
01-01-98
28-11-02
13-01-98
28-12-02
0109-86
16-04-09
24-06-99
26-06-99
12-01-98
01-08-98
01-09-87
01-04-06
28-11-02
01-10-07
25-02-84
25-06-99
14-07-88
01-10-07
06-01-88
01-10-07
00-08-10
23-12-94
09-01-04
20-02-86
26-11-02
01-08-98
25-08-05
01-01-01
04-11-85
01-08-98
22-12-94
20-09-97
10-06-86
22-05-98
01-08-98
25-08-05
17-05-89
14-01-98
20-02-84
01-08-98
28-11-02
24-06-99
01-04-06
26-11-02
21-01-95
17-09-87
16-04-09
23-06-99
01-04-06
03-02-04
20-02-90
16-04-09
01-04-06

10y
26y
12y
08y
12y
08y
24y
01y
11y
11y
12y
12y
23y
04y
08y
03y
26y
11y
22y
03y
22y
03y
02M
16y
06y
24y
08y
12y
05y
09y
25y
12y
16y
13Y
24y
12y
12y
05y
21y
12y
26y
12y
08y
11y
04y
08y
15y
23y
01y
09y
04y
06y
20y
01y
04y

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

160.
161. Baliah
162.
163.
164. Matkar
165.
166. B/ Baliah
167.
168. Bhalat
169.
170. L/ Pathliar
171.
172. Karsai
173.
174.
175. Jaure Amb
176.
177.
178. R/ Rajputa
179.
180. Bhaber
181.
182. Dandru
183.
184.
185.
186.
187. Jeoli Devi
188.
189.
190. Bhareri
191.
192. Tipper
193.
194. Kunhani
195.
196. Bani
197.
198.
199. Tana
200.
201. Loharara
202.
203. Dhabriana
204.
205. Tukhani
206.
207. Biar
208.
209.
210.
211.

Kanta Devi
Asha Grag
Sushma Kui.
Suman Kumari
Kamla Devi
Subhash Ch.
Kamlesh Kui.
Raj Kumari
Savindra Kui.
Seema Sharma
Santosh Kui
Hans Raj
P. C. Sharma
Vijay Kumar
Shashi Brabha
Anil Kumar
Roshan Lal
Rajeev Kumar
Nisha Rani
Pankaj Sharma
Sunita Devi
Puushotam
Sham Lal
Prittam Chand
Ajay Kumar
Sunita Sharma
Surinder Ku.
Kanta Devi
Santosh Kui
Pawan Kumar
Premi Kalsi
Ajay Kumar
Raj Kumari
Prakash Chand
Jagdeep Sh.
Rita Devi
Pushotam
Anita Devi
Reena Sharma
Desh Raj
Praveen Kui
Satpal
Vivek Sharma
Giano Devi
Veena Devi
Uttam Singh
Tilak Raj
Hari Chand
Sanjay Kumar
Susheela Devi
Tasbir Singh
Des Raj

F
F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
M
M
M
F
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
F
M
F
F
M
F
M
F
M
M
F
M
F
F
M
F
M
M
F
F
M
M
M
M
F
M
M

10th
10th
10th
+2
10th
MA
10th
MA
10th
BA
10th
10th
10th
10th
10th
10th
BA
BA
10th
+2
10th
MA
10th
+2
+2
+2
BA
+2
10th
BA
10th
BA
10th
MA
10th
+2
10th
10th
10th
BA
Bco.
10th
BA
10th
+2
10th
10th
10th
MA
BA
10th
BA

JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
Bed
JBT
Bed
JBT
Bed
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
Bed
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
Bed
JBT
JBT
JBT
JBT
Bed
PAT
JBT
Bed
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
Bed
PAT
JBT
JBT

JBT
CHT
JBT
JBT
JBT
PAT
JBT
PAT
HT
JBT
HT
JBT
CHT
JBT
JBT
HT
JBT
JBT
HT
JBT
JBT
PAT
CHT
JBT
JBT
JBT
JBT
HT
JBT
JBT
HT
JBT
HT
PAT
JBT
GVU
CHT
JBT
JBT
JBT
PAT
JBT
JBT
HT
JBT
HT
JBT
CHT
PAT
PAT
JBT
JBT

16-07-63
28-11-56
29-07-72
10-09-76
31-03-61
03-06-77
04-03-62
30-06-78
17-05-64
25-10-79
18-12-68
20-03-61
12-02-64
11-10-68
24-06-64
28-02-68
15-09-71
03-08-81
10-10-61
07-04-84
07-04-66
10-11-80
10-02-58
24-06-72
15-04-74
05-11-64
05-11-63
01-03-73
07-11-77
08-02-57
08-03-79
30-06-58
10-05-72
07-03-75
16-04-74
18-02-64
12-02-67
04-07-76
26-07-76
30-10-73
28-02-62
29-12-80
01-05-65
06-04-64
05-10-64
10-04-63
25-08-55
14-11-75
05-02-70
22-10-58
23-04-67

01-04-06
17-09-80
01-08-95
01-10-07
30-01-97
14-09-07
01-04-06
27-08-05
24-01-96
24-06-99
13-01-98
26-05-97
02-01-99
28-11-02
01-08-98
24-12-94
26-02-92
16-04-09
12-04-88
16-04-09
01-08-98
17-09-07
24-02-84
01-10-07
25-06-99
22-04-97
16-04-09
03-12-94
01-08-98
01-10-07
19-09-84
16-04-09
24-12-85
25-03-06
24-06-99
29-08-09
30-09-99
27-01-97
01-01-07
23-06-99
25-08-05
03-07-86
26-11-02
24-09-87
01-04-06
28-09-87
15-09-95
06-09-80
15-09-07
16-03-06
16-04-09
26-11-02

04y
30y
15y
03y
13y
03y
04y
05y
14y
11y
12y
13y
11y
08y
12y
16y
18y
01y
22y
01y
12y
03y
26y
03y
11y
13y
01y
16y
12y
03y
26y
01y
25y
04y
11y
01y
11y
13y
03y
11y
05y
24y
8y
23y
05y
23y
15y
30y
03y
04y
01y
08y

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

212. Bumbloo
213.
214.
215. Ghumarli
216.
217. Kanoh
218.
219. S .Kothi
220.
221. Raien
222.
223. Salouni
224.
225.
226. Makker
227.
228. Kudhar
229.
230. Chakdad
231.
232. Changer
233.
234. Jhiralari
235.
236.
237. Ambota
238.
239. Karer
240.
241.
242. Pahloo
243.
244. Bairi
245.
246. Bhota
247.
248.
249.
250. Sour
251.
252. Mansuhi
253.
254. Ropri
255.
256.
257. Dain
258.
259. J/ Brahmna
260.
261.
262. Morsu
263.
264. Ghaloun

Puspha Lata
Sarita Rana
Payal Pathania
Asha Devi
Sunita Devi
Ishwari Devi
Surinder Ku.
Purshotam Ch
Asha Devi
Rakesh Kumar
Jagdish Chand
Raj Kumar
Sarswati Devi
Monika
Piar Chand
Kamlesh Kui

F
F
F
F
F
F
M
M
F
M
M
M
F
F
M
F

10th
10th
+2
10th
MA
10th

Raj Kumar
Pushpa Thakur
Sagri Devi
Bhabna Gupta
Neeraj Kumari
Kamlesh Kui
Santosh Kui
Nimmo Devi
Lalita Devi
Surjit Singh
Roshni Devi
Kuldeep Cd.
Rajesh Kumar
Vimla Devi
Neelam Kui
Teema Kumari
Reena Kumari
Usha Devi
Sunita Devi
Indu Kumari
Bimla Devi
Sunita Bala
Sunil Kumari
Satish Bala
Jitinder Kumar
Sandeep Ku.
Anjna Kumari
Surinder KU.
Santosh Kui.
Rajesh Kumar
Tilak Raj
Piari Devi
Nisha Thakur
Hem Lata
Kamla Devi
Sunita Kumari

M
F
F
F
F
F
F
F
F
M
F
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
F
M
F
M
M
F
F
F
F
F

HT
JBT
JBT
HT
PAT
HT
JBT
JBT
PAT
HT
JBT
JBT
JBT
JBT
HT
JBT

24-04-67
20-04-70
24-05-85
10-03-58
20-04-81
30-12-59
16-08-68
07-04-61
27-04-75
05-04-68
14-04-77
20-06-62
10-08-65
09-12-82
08-02-62
01-09-62

21-12-94
01-08-98
16-04-09
16-01-90
15-09-07
20-10-85
01-01-07
08-10-86
13-03-06
21-12-94
14-01-98
30-05-98
01-08-98
16-04-09
11-11-98
01-08-98

13y
12y
01y
20y
03Y
25y

10th
MA
10th
MA
10th
10th
MA
10th
10th

JBT
JBT
JBT
JBT
PAT
JBT
JBT
JBT
PAT
JBT
JBT
JBT
JBT
Bed
JBT
JBT

24y
04y
16y
12y
12y
12y
01y
12y
12y

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

+2
10th
10th
10th
BA
10th
+2
+2
10th
MA
10th
BA
BA
10th
BA
10th
BA
10th
+2
+2
10th
10th
BA
10th
+2
10th
BA
BA
10th
BA
10th
10th
+2
10th
+2
10th

PAT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
PAT
JBT
JBT
JBT
JBT
PAT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
PAT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT
JBT

PAT
HT
JBT
HT
JBT
CHT
JBT
JBT
HT
PAT
HT
JBT
JBT
HT
PAT
HT
JBT
CHT
JBT
JBT
JBT
HT
JBT
JBT
JBT
HT
PAT
JBT
HT
JBT
CHT
JBT
JBT
HT
JBT
HT

08-06-68
13-01-62
20-12-71
20-04-63
01-04-77
01-03-54
20-06-78
01-09-72
03-08-64
07-07-78
22-04-64
22-09-81
08-06-81
18-01-71
20-10-74
20-04-64
20-05-79
14-06-67
01-11-65
06-07-89
25-06-55
10-05-64
16-04-68
24-12-68
08-02-78
09-09-68
15-05-80
12-02-79
03-05-65
07-12-75
29-05-60
05-04-65
03-05-80
24-04-65
15-11-66
14-04-68

20-03-06
24-02-84
01-08-98
23-12-94
16-04-09
01-03-79
23-06-99
01-10-07
22-01-90
16-03-06
16-02-90
26-11-02
16-04-09
22-12-94
18-03-06
01-09-87
12-12-02
25-02-84
31-12-97
27-08-08
29-09-85
18-02-88
01-04-06
01-04-06
01-10-07
12-12-02
15-09-07
16-04-09
24-12-94
14-04-09
28-02-84
01-04-06
28-08-07
01-09-86
01-01-98
21-12-94

04y
16y
12y
16y
01y
31y
11y
03y
20y
04y
20y
08y
01y
16y
04y
23y
08y
26y
13y
02y
25y
22y
04y
04y
03y
08y
03y
01y
16y
01y
26y
04y
03y
24y
12y
26y

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

265.
266. Dosru
267.
268. Jol
269.

Surindra Kui
Rajinder Singh
Anita Thakur
Ravinder Ku.
Santosh Kui

F
M
F
M
F

10th
10th
+2
MA
+2

JBT
JBT
PAT
JBT
JBT

JBT
HT
PAT
JBT
JBT

12-12-56
23-04-74
01-09-75
20-06-82
10-03-82

22-09-95
29-09-95
16-03-06
16-04-09
29-11-02

15y
15y
04y
01y
08y

06
06
06
06
06

09
09
09
09
09

15
15
15
15
15