You are on page 1of 3

B th nghim a nng HDL 9000

(Mutifunctional KIT 9000)

Tnh nng c bn L m hnh nh gn, thng minh phc v cho o to cc chuyn : in t t Lp trnh LabVIEW iu khin t ng t Cruise control Giao tip my tnh vi thit b ngoi vi (ng c xng, thit b chi game) Cc loi cm bin trong t Cc loi c cu chp hnh trong t (ng c DC, van t) Chi tit thit b trong b th nghim
TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Thit b Card giao tip my tnh Hocdelam USB9009 DC motor 25watt Ngun xung cng nghip 220 AC-DC B m xung Encoder Cm bin o dng in Cm bin nhit B cng sut cho ng c (Driver 40A) dng MOSFET Dy cp 220 Cng tc cng nghip 220-10A ng h o VDC Bin tr v in tr thng dng Hp da ng dng c cao cp (gm cc cm bin chuyn dng cho cc ngnh: t, cm bin cng nghip, vt l, robot) Cc c cu chp hnh (ng c in, van t,) S lng 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Bo hnh 2 nm 1 nm 2 nm 1 nm 2 nm 1 nm 1 nm 1 nm 2 nm 1 nm 1 nm

c trng ca sn phm Gip trang b kin thc c s vng chc v cc thnh phn ct yu ca mt h thng in, iu khin t ng trong t: cm bin, c cu chp hnh, b iu khin. Gip ngi hc lp trnh LabVIEW v giao tip my tnh, iu khin thit b qua my tnh hiu qu. Ngi hc sng to v c lp xy dng chng trnh phn mm iu khin h thng thng qua mt ngn ng lp trnh ha trc quan. Tham gia thit k s mch in cho ton b h thng trong mi th nghim. Cu trc v kch thc Cu trc ton b th nghim c t trn mika thm m. 6 chn Inox vng chc v thun tin khi th nghim. Kch thc: Di x Rng x Cao: 50x30x17 (cm) Bo hnh trn b: 1 nm. H tr s dng bng ting Vit. V d mu km theo.

Gi tham kho B TN a nng v b KIT ngnh t: 950 USD B TN a nng v b KIT ngnh Robot: 950 USD B TN a nng v b KIT ngnh iu khin: 850 USD B TN a nng v b KIT ngnh c in t: 870 USD B TN a nng v b KIT ngnh o lng: 850 USD Lin h: Nguyn B Hi, B mn in t t Email: nguyenbahai@hocdelam.org; http:hocdelam.org T: 098 8868 524 Mt s hnh nh s dng b th nghim a nng HDL 9000 trong thc t 1

12

3 nm

M hnh chiu ng ca b th nghim

Trong o to LabVIEW cho cng ty Fukikura, Nht Bn ti Vit Nam

S dng trong o to lp trnh LabVIEW ti phng th nghim Biorobotics Lab, KUT, Hn quc.

Dng ch to h thng nh gi phn b u lc thng, cng ty t Nhp khu, Bin Ha, ng Nai

S dng trong o to lp trnh LabVIEW ti phng th nghim Biorobotics Lab, KUT, Hn quc.

S dng trong thc nghim ti Tin s ca ng Nguyn B Hi, Biorobotics Lab, Hn quc.