You are on page 1of 5

Nastavni plan i program za osnovnu kolu

Fizika

FIZIKA
UVOD
Nastavni program iz fizike temelji se na suvremenim znanstvenim spoznajama o prirodi. Program ukljuuje temeljne sadraje kojima uenici trebaju ovladati da bi razumjeli pojave u prirodi i primijenili ih u svakodnevnom ivotu. Nastava fizike u korelaciji je s ostalim prirodoznanstvenim predmetima (kemija, biologija, geografija) i s matematikom, to uenicima omoguuje stvaranje cjelovite predodbe prirode. Program se osniva na iskustvenom uenju (problemska i istraivaka nastava), ime se uenici nastoje zainteresirati i potaknuti na dublje prouavanje fizike. Program se sastoji od obveznih i izbornih nastavnih tema. U pojedinoj temi navode se kljuni pojmovi i obrazovna postignua koja uenici trebaju usvojiti. Fizika je temeljna i tipina eksperimentalna znanost, pa se pokus/eksperiment predlae kao sredinja sastavnica nastave. Od nastavnika se oekuje kreativnost u odabiru i pripremi pokusa, te u usmjeravanju i voenju uenika u istraivanju fizikih pojava. Redoslijed tema uitelj moe samostalno oblikovati u skladu s odgovarajuim metodikim pristupom. Primjerice, u sedmom razredu teme od 15. do 19. mogu se saeti u etiri teme i obraditi ovim slijedom:

15. Energija
Kljuni pojmovi: elastina energija, gravitacijska potencijalna energija, kinetika energija. Obrazovna postignua: opisati oblike energije kroz primjere; opisati elastinu, gravitacijsku potencijalnu i kinetiku energiju.

CILJ
Nastava fizike treba uenicima omoguiti razumijevanje prirodnih pojava, osnovno poznavanje metoda i tehnika znanstvenoga istraivanja prirode, primjenu usvojenih spoznaja iz fizike u svakodnevnom ivotu, tehnici i proizvodnji, te razvijanje sposobnosti znanstvenoga miljenja i samostalnoga rjeavanja problema.

16. Pretvorbe energije


Kljuni pojmovi: pretvorba energije. Obrazovna postignua: objasniti, na razliitim primjerima, pretvorbe energije iz jednoga oblika u drugi oblik.

ZADAE
Uenike treba: E upoznati s najvanijim prirodnim pojavama, stanjima i procesima te im omoguiti razumijevanje fizikih zakona i zakonitosti, E pouiti kako znanstvenim jezikom fizike opisivati zanimljive pojave i procese u prirodi i svakodnevici, E motivirati da postavljaju pitanja i tragaju za odgovorima, E pouiti da osmisle, izvode i analiziraju jednostavne pokuse, postavljaju pretpostavke i stvaraju jednostavne slike o pojavama, E osposobiti za primjenu spoznaja i metoda fizike u suvremenom ivotu, tehnici i proizvodnji te za stjecanje tehnike i prirodoznanstvene kulture, E poticati na logiko i samostalno zakljuivanje te u njima, pri prouavanju prirodnih pojava, razviti kritiko miljenje i prosuivanje, E uvoditi u znanstveni nain razmiljanja i odgajati za ispravan odnos prema prirodi i ovjekovoj okolini, E osposobiti za samostalno rjeavanje problema, ali i za konstruktivnu suradnju pri timskome radu.

17. Rad
Kljuni pojmovi: rad sile, dul (joule), J. Obrazovna postignua: opisati, kroz primjere, rad sile; objasniti rad kao pretvorbu energije i obratno: objasniti poveanu energiju tijela kao uloeni rad; objasniti ovisnost rada o sili i putu na kojem sila djeluje; primijeniti znanje na primjerima i u zadatcima.

18. Snaga
Kljuni pojmovi: vrijeme, sekunda, s, snaga, vat (watt), W. Obrazovna postignua: opisati snagu na primjerima iz ivota; izmjeriti vrijeme obavljenoga rada; primijeniti znanje na primjerima i zadatcima. OSTALE PREPORUKE:

7. razred:
Tema 2., O tijelima, i tema 7., Graa tvari, mogu se obraditi u nizu (ako je vremenski usklaeno s kemijom). Preporua se da se tema 20., Unutarnja energija, i tema 25., Promjena unutarnje energije radom i toplinom, obrade na jednostavan nain primjeren uzrastu uenika.

NAPOMENA
Potanke upute za nastavu fizike navedene su u Predgovoru i Dodatnim napomenama HNOS-a i ine sastavni dio ovoga programa. HNOS sadrava razradbu svih tema navedenih u ovome programu. Poseban je naglasak ovoga programa na postignuima koja uenici trebaju ostvariti te na temeljnim metodikim postupcima kojima se to postie.
279

8. razred:
Teme 12. i 13. mogu se spojiti u temu pod nazivom Elektrini otpor i Ohmov zakon. Teme 19. i 20. mogu se spojiti u temu pod nazivom Postanak, opis i vrste valova. Teme 24. i 25. mogu se spojiti u temu pod nazivom Odbijanje svjetlosti, zrcala.

Nastavni plan i program za osnovnu kolu

Fizika

7. RAZRED
TEME

8. Sila
Kljuni pojmovi: meudjelovanje, sila, vektor. Obrazovna postignua: prepoznati i opisati meudjelovanja i uinke sile u prirodi; opisati nain na koji djeluje sila tea, elektrina i magnetska sila na daljinu i dodirom; nacrtati i objasniti silu kao vektor.

1. Uvod u fiziku
Kljuni pojmovi: fizika, metoda, pokus (eksperiment). Obrazovna postignua: opisati ime se bavi fizika; objasniti pojam pokusa (eksperimenta) navodei primjere.

9. Elastina sila i mjerenje sile


Kljuni pojmovi: elastina sila, produenje, njutn (newton), N. Obrazovna postignua: objasniti razmjernost produenja opruge i sile koja djeluje na nju; nacrtati graf ovisnosti produenja o sili - pravac iz ishodita koordinatnog sustava; izmjeriti silu dinamometrom.

2. O tijelima
Kljuni pojmovi: vrsta tijela, tekuine, plinovi. Obrazovna postignua: opisati i razlikovati vrsta tijela, tekuine i plinove na primjerima; opisati prijelaze vrstih tijela u tekuine, tekuina u plinove i obratno.

3. Mjerenje duljine
Kljuni pojmovi: fizika veliina, mjerenje, duljina, metar, m. Obrazovna postignua: opisati pojam fizike veliine i mjerenja (fizika veliina kao umnoak brojane vrijednosti i mjerne jedinice); mjeriti duljinu metrom; izraavati duljinu razliitim mjernim jedinicama; razlikovati znaenja za kilo, deci, centi i mili.

10. Sila tea


Kljuni pojmovi: sila tea, teina. Obrazovna postignua: opisati i razlikovati silu teu (kojom Zemlja djeluje na tijelo) i teinu (kojom tijelo djeluje na podlogu ili ovjes); primijeniti znanje o sili tei i teini u jednostavnim problemskim zadatcima.

11. Trenje
Kljuni pojmovi: sila trenja, faktor trenja, teina (pritisna sila). Obrazovna postignua: prepoznati silu trenja na primjerima iz ivota; objasniti utjecaj sile trenja na gibanje tijela; povezati faktor trenja s kakvoom dodirnih ploha (podloge i tijela na podlozi); izmjeriti i izraunati silu trenja.

4. Mjerenje plotine plohe i obujma tijela


Kljuni pojmovi: plotina plohe, kvadratni metar, m2, obujam tijela, kubni metar, m3, litra, l, L. Obrazovna postignua: mjeriti plotine geometrijskih ploha i obujme (geometrijskih i drugih) tijela; izraavati plotinu i obujam razliitim mjernim jedinicama.

12. Teite i ravnotea tijela


Kljuni pojmovi: teinica, teite, ravnotea. Obrazovna postignua: opisati teinicu, teite i ravnoteu tijela; protumaiti teite kao hvatite sile tee; primijeniti znanje na praktinim primjerima.

5. Mjerenje mase tijela


Kljuni pojmovi: tromost (ili inercija), masa tijela, kilogram, kg. Obrazovna postignua: opisati kroz primjere masu kao mjeru tromosti tijela; navesti nepromjenljivost (stalnost) mase neovisno o poloaju tijela bilo gdje u svemiru; procijeniti i izmjeriti vagom mase nekih tijela; izraziti mase tijela razliitim mjernim jedinicama.

13. Poluga i primjene poluge


Kljuni pojmovi: poluga, krak sile. Obrazovna postignua: opisati krak sile kao udaljenost sile od oslonca; objasniti uporabu poluge; primijeniti znanje na jednostavnim zadatcima.

6. Gustoa tvari
Kljuni pojmovi: gustoa tijela, tvar, gustoa tvari, kilogram po kubnome metru, kg/m3. Obrazovna postignua: opisati gustou tvari; razlikovati gustou tvari od gustoe tijela; objasniti vezu gustoe tekuine (vode, ulje) i vrstih tvari s plivanjem tijela; odreivati gustoe razliitih tijela i izraziti ih razliitim mjernim jedinicama.

14. Tlak
Kljuni pojmovi: tlak, paskal (pascal), Pa. Obrazovna postignua: opisati tlak na primjerima; primijeniti znanje na jednostavnim zadatcima.

15. Rad
Kljuni pojmovi: rad sile, dul (joule), J. Obrazovna postignua: opisati kroz primjere rad sile; objasniti ovisnost rada o sili i putu na kojem sila djeluje; primijeniti znanje na primjerima i u zadatcima.

7. Graa tvari
Kljuni pojmovi: estice tvari. Obrazovna postignua: navesti i objasniti primjere za estinu grau tvari i postojanje meuprostora izmeu estica.

280

Nastavni plan i program za osnovnu kolu

Fizika Obrazovna postignua: opisati specifini toplinski kapacitet kao svojstvo tvari; objasniti njegovo znaenje na primjerima iz ivota.

16. Energija
Kljuni pojmovi: energija, kinetika energija, pretvorba energije. Obrazovna postignua: opisati oblike energije kroz primjere; objasniti energiju uz pomo kinetike energije; objasniti pretvorbe energije na primjerima; izraunati energiju i rad u jednostavnim primjerima.

25. Promjena unutarnje energije radom i toplinom


Kljuni pojmovi: zakon ouvanja energije. Obrazovna postignua: navesti primjere iz ivota o pretvorbi rada i topline u unutarnju energiju; objasniti zakon ouvanja energije na razliitim primjerima. IZBORNE TEME 1. Hidrostatiki i hidrauliki tlak 2. Rad na kosini (kosina, duljina i visina kosine) 3. Pretvaranje topline u rad (rad iz topline, rad koji obavlja plin, toplinski strojevi) 4. Pravilo smjese za mjerenje topline (temperatura smjese, predana toplina, primljena toplina) 5. Energija i energetika (rad, energija, pretvorbe energije, toplina, unutarnja energija) 6. Struktura atoma i elementarne estice tvari

17. Gravitacijska energija


Kljuni pojmovi: gravitacijska potencijalna energija. Obrazovna postignua: opisati gravitacijsku energiju; povezati gravitacijsku energiju s radom na razliitim primjerima pretvorbe energije; izraunati vrijednost gravitacijske energije u jednostavnim primjerima.

18. Elastina energija


Kljuni pojmovi: elastina energija, potencijalna energija. Obrazovna postignua: opisati elastinu energiju na primjerima; objasniti elastinu i gravitacijsku energiju kao oblike potencijalne energije.

19. Snaga
Kljuni pojmovi: vrijeme, sekunda, s, snaga, vat (watt), W. Obrazovna postignua: opisati snagu na primjerima iz ivota; izmjeriti vrijeme obavljenoga rada; primijeniti znanje na primjerima i zadatcima.

8. RAZRED
TEME

1. Strujni krug i njegovi elementi


Kljuni pojmovi: izvori, troila i spojne ice (elektrini vodovi). Obrazovna postignua: sastaviti strujni krug s osnovnim elementima; nacrtati shematski strujni krug grafikim simbolima i objasniti ulogu svakog elementa strujnoga kruga.

20. Unutarnja energija


Kljuni pojmovi: unutarnja energija, toplina, temperatura. Obrazovna postignua: razlikovati i opisati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu; objasniti promjenu unutarnje energije tijela zbog prijelaza topline izmeu tijela i okoline.

2. Elektrini vodii i izolatori


Kljuni pojmovi: vodi i izolator. Obrazovna postignua: navesti i razlikovati vodie i izolatore; sloiti strujni krug kojim e se ispitati je li tvar (tijelo) vodi ili izolator.

21. Toplinsko irenje tijela


Kljuni pojmovi: toplinsko irenje tijela. Obrazovna postignua: opisati promjenu obujma razliitih tvari s promjenom temperature; objasniti ovisnost obujma tijela o temperaturi te povezati s gustoom tijela; protumaiti anomaliju vode.

3. Spajanje troila u strujnome krugu


Kljuni pojmovi: serijski i paralelan spoj. Obrazovna postignua: sastaviti strujni krug i nacrtati shemu strujnoga kruga sa serijski ili paralelno spojenim troilima; objasniti praktinu primjenu razliito spojenih troila.

22. Mjerenje temperature


Kljuni pojmovi: Celsiusov stupanj, oC, kelvin, K, nula apsolutne temperature. Obrazovna postignua: izmjeriti temperaturu termometrom i izraziti je u oC i u K.

4. Uinci elektrine struje


Kljuni pojmovi: toplinski, svjetlosni, magnetski i kemijski uinci. Obrazovna postignua: prepoznati i navesti ureaje (bez naina rada) u kojima se primjenjuju razliiti uinci elektrine struje.

23. Prijelaz topline


Kljuni pojmovi: voenje, strujanje, zraenje. Obrazovna postignua: navesti i opisati primjere prijelaza topline voenjem, strujanjem i zraenjem.

24. Mjerenje topline


Kljuni pojmovi: specifini toplinski kapacitet, dul po kilogramu i kelvinu, J/(kg K).
281

Nastavni plan i program za osnovnu kolu

Fizika naponu - kolinik elektrinoga napona na troilu i elektrine struje kroz troilo je stalan; nacrtati grafiki prikaz ovisnosti elektrine struje o naponu za razliite otpore.

5. Magneti i magnetsko djelovanje elektrine struje


Kljuni pojmovi: magnet, elektromagnet, magnetska sila. Obrazovna postignua: opisati magnetsko djelovanje (magnetski uinak) struje, primjena elektromagneta.

6. Elektrini naboji i njihovo meudjelovanje


Kljuni pojmovi: elektriziranje trljanjem, elektrini naboj, kulon (coulomb), C, elektrina sila. Obrazovna postignua: objasniti na primjerima postojanje elektrinih naboja; navesti vrste naboja i njihovo meudjelovanje.

14. Opasnost i zatita od elektrinoga udara


Kljuni pojmovi: ljudsko tijelo - elektrini vodi, tlo i zemlja - vodi, izolatori, zatvaranje elektrinoga kruga pri elektrinom udaru. Obrazovna postignua: opisati zatvaranje elektrinoga kruga pri neopreznom rukovanju s izvorom elektrinog napona; objasniti naine zatite od elektrinog udara i pripomoi unesreenome.

7. Elektroni, pokretljivi ioni i elektrina struja


Kljuni pojmovi: nositelji naboja: elektroni i ioni, struja kao pojava. Obrazovna postignua: opisati elektrinu struju kao usmjereno gibanje nositelja naboja; objasniti primjere kada su nositelji elektrine struje elektroni (u metalima), a kada ioni (u tekuinama i plinovima).

15. Gibanje i brzina


Kljuni pojmovi: put, vremenski interval, brzina, metar u sekundi, m/s. Obrazovna postignua: usporediti i odrediti srednje brzine gibanja nekih tijela.

16. Jednoliko i nejednoliko gibanje


Kljuni pojmovi: jednoliko gibanje, nejednoliko gibanje. Obrazovna postignua: razlikovati stalnu brzinu (jednoliko gibanje) i srednju brzinu (nejednoliko gibanje); nacrtati grafiki prikaz ovisnosti puta o vremenu i brzine o vremenu.

8. Mjerenje elektrine struje


Kljuni pojmovi: elektrina struja, amper, A, ampermetar. Obrazovna postignua: spajati ampermetar u strujni krug i izmjeriti elektrinu struju.

9. Elektrini napon
Kljuni pojmovi: elektrini napon, volt, V, voltmetar. Obrazovna postignua: opisati elektrini napon kao energiju po jedininome naboju koja se iz elektrinog izvora prenosi strujnim krugom; spajati voltmetar u strujni krug i mjeriti elektrini napon na troilu.

17. Promjena brzine i akceleracija


Kljuni pojmovi: akceleracija (ubrzanje i usporenje), metar u sekundi na kvadrat, m/s2. Obrazovna postignua: opisati akceleraciju i navesti njezinu mjernu jedinicu; odrediti akceleraciju u primjerima iz ivota.

10. Elektromagnetska indukcija


Kljuni pojmovi: inducirani elektrini napon, elektromagnetska indukcija. Obrazovna postignua: opisati pojavu induciranja elektrinoga napona u zavojnici gibanjem magneta u odnosu na zavojnicu.

18. Jednoliko ubrzano gibanje


Kljuni pojmovi: jednoliko ubrzano gibanje, slobodni pad. Obrazovna postignua: opisati jednoliko ubrzano gibanje kao gibanje sa stalnom akceleracijom; objasniti slobodni pad kao primjer jednoliko ubrzanoga gibanja; nacrtati grafiki prikaz ovisnosti brzine o vremenu.

11. Rad i snaga elektrine struje


Kljuni pojmovi: rad elektrine struje, dul (joule), J, snaga elektrine struje, vat (watt), W. Obrazovna postignua: opisati rad i snagu elektrine struje; primijeniti izraze za rad i snagu elektrine struje na praktinim primjerima.

19. Sila i gibanje


Kljuni pojmovi: masa, sila, promjena brzine djelovanjem silom. Obrazovna postignua: objasniti kvalitativno temeljni zakon gibanja: ako je ukupna (rezultanta) sila na tijelo razliita od nule, ona tijelu daje akceleraciju (tijelo se giba ubrzano).

12. Elektrini otpor


Kljuni pojmovi: elektrini otpor, om (ohm), W. Obrazovna postignua: opisati elektrini otpor razliitih troila kao svojstvo vodia; odrediti elektrini otpor kao kolinik elektrinoga napona i elektrine struje.

20. Postanak i vrste valova


Kljuni pojmovi: titranje estica sredstva, transverzalan i longitudinalan val. Obrazovna postignua: opisati valne pojave i objasniti prijenos energije valom; razlikovati i opisati vrste valova.

13. Ohmov zakon


Kljuni pojmovi: stalni otpor. Obrazovna postignua: opisati i obrazloiti Ohmov zakon: elektrina struja razmjerna je elektrinome
282

Nastavni plan i program za osnovnu kolu

Fizika

21. Opis vala


Kljuni pojmovi: valna duljina, frekvencija (uestalost), brzina vala. Obrazovna postignua: opisati kvalitativno odnos valne duljine, frekvencije i brzine; primijeniti na primjerima vezu izmeu valnih veliina.

26. Lom svjetlosti


Kljuni pojmovi: lom svjetlosti, potpuno odbijanje svjetlosti. Obrazovna postignua: opisati i nacrtati lom svjetlosti na granici optikih sredstava; objasniti potpuno odbijanje svjetlosti kao granini sluaj loma svjetlosti na primjerima.

22. Zvuk
Kljuni pojmovi: zvuni izvori, brzina zvuka, zvuk kao longitudinalni val. Obrazovna postignua: opisati nastajanje i rasprostiranje zvuka u razliitim sredstvima; usporediti brzine zvuka u zraku, vodi i drugim sredstvima.

27. Lee
Kljuni pojmovi: sabirne i rastresne lee, jakost lee, reciproni metar, 1/m. Obrazovna postignua: konstruirati sliku i odrediti narav slike koju stvara lea; primijeniti lee u razliitim primjerima.

23. Rasprostiranje svjetlosti


Kljuni pojmovi: svjetlosni izvori, svjetlosna zraka, pravocrtno rasprostiranje svjetlosti, sjena. Obrazovna postignua: objasniti ideju pravocrtnog rasprostiranja svjetlosti, te da je brzina svjetlosti najvea mogua brzina u prirodi.

28. Razlaganje svjetlosti na boje


Kljuni pojmovi: optika prizma, razlaganje svjetlosti na boje. Obrazovna postignua: navesti primjere i objasniti razlaganje bijele svjetlosti na boje. IZBORNE TEME

24. Odbijanje svjetlosti - sferno zrcalo


Kljuni pojmovi: odbijanje svjetlosti, ravno zrcalo, prividna slika. Obrazovna postignua: opisati odbijanje svjetlosti od razliitih predmeta oko nas; objasniti zakonitost odbijanja svjetlosti od ravnoga zrcala; konstruirati sliku i odrediti narav (prirodu) slike.

1. Odbijanje i lom valova 2. Poluvodii - osnova raunala (isti poluvodii,


N-poluvodi, P-poluvodi, PN-spoj, tranzistor)

3. Pretvorbe energije u elektrinim izvorima


(baterija, generator, fotoelement, termoelement) 4. Primjena magnetskoga djelovanja elektrine struje (magnetsko djelovanje petlje i zavojnice, meudjelovanje zavojnice i magneta, nain rada ampermetra i elektromotora) 5. Svjetlost - elektromagnetski val (spektar elektromagnetskih valova) 6. Laserska svjetlost (nekoherentni i koherentni izvori svjetlosti, laser)

25. Odbijanje svjetlosti - sferna zrcala


Kljuni pojmovi: sferno zrcalo, arite i arina daljina zrcala, stvarna i prividna slika. Obrazovna postignua: opisati narav slike koju stvara sferno zrcalo; objasniti primjenu sfernih zrcala u svakodnevnom ivotu.

283