You are on page 1of 116

DERMATOVENEROLOGIJA DECEMBAR 2005 1. Da li adipociti spadaju u nekeratinocitnu populaciju epiderma? ne 2. Koje lezde uestvuju u termoregulaciji? ekrine 3.

Da li je lupus erythematodes kontraindikacija za UVB terapiju? da 4. Koja je imunoloka reakcija najei uzronik imunolokih utrikarija? I 5. Da li je urticaria cholinergica izazvana zamorom? da 6. Koji je uzroni mehanizam nastanka purpure senilis? Fragilnost krvnih sudova 7. Koja vrsta At nastaje kod Henoch-Schenlein purpure? IgA 8. Gde se koristi patch testiranje? Alergijskog dermatitisa 9. Gde se nalazi klinika slika eczema infantum? Alergijskog dermatitisa 10. Koja su predilekciona mesta za eczema dyshidroticum? Dlanovi, tabani, bone strane stopala 11. Gde postoji neadherentna skvama? Psoriasis vulgaris 12. Kod koje bolesti se avlja onycholisa? psorijaze 13. Da li se triciklini antidepresivi nalaze u terapiji pruritusa? da 14. Da li se cignolin koristi u terapiji erythrodermiae psoriaticae? Ne? 15. Kod koje bolesti se javlja fenomen uljane kapi? psorijaze 16. Kod koje bolesti se javlja plaque initiale? Pityriasis rosea 17. Da li je erythrodermia desquamativa neeljena reakcija na lekove? ne 18. ta izaziva strophulus infantum? Ujed insekta 19. Da li tetraciklini izazivaju erythema fixum? da 20. Da li se lajmanijaza moe javiti na mukim genitalijama? ne 21. Kojim mehanizmom nastaje bula kod pemphigusa? akantolizom 22. Gde se koristi Tzankov test? Kod buloznih i vezikuloznih dermatoza

23. Da li je dermatitis herpetiformis Duhring pruriginozna dermatoza? da 24. Da li se kod dermatitis herpetiformis Duhring javljaju bule dimenzija 3-4 cm? ne 25. Da li se javlja melanodermija u sklopu difuzne sklerodermije? da 26. Kako se nasleuje keratodermija palmo plantaris Thost-Unna? Autozomno dominantno 27. Za koje oboljenje su karakteristine keratotine folikularne papule masnog izgleda, sive boje? Dyskeartosis follicularis Darier 28. U koju grupu dermatoza spada acantosis nigricans? Paraneoplastine dermatoze 29. Koje je predilekciono mesto za nastanak erythema nodosum? Prednje strane potkolenica 30. Da li streptokokne infekcije izazivaju erythema nodosum? da 31. Kod kojih osoba su ephelides ee? Kod plavih i riokosih 32. Alopecija areata? Str 176 33. Da li se strije javljaju kod tuberkuloze? ne 34. Rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 35. Da li akantoza ulazi u histoloku sliku LES? ne 36. Da li ulceracije u ustima ulaze u ARA kriterijume za LES? Da 37. Dermatomiositis? Str 169 38. Da li je efluvijum anagens cikatrijalan? ne 39. Do kog efluviuma dovodi jonizujue zraenje? anagens 40. Da li je retenciona folikularna hiperkeratoza etioloki faktor za acne vulgarus? da 41. Da li se acne vulgaris pojaavaju pred menstruaciju? da 42. Da li se hiperhidroza javlja kod hipertireoze? da 43. Da li se hipohidroza javlja kod hipotireoze? da 44. U koju grupu lekova spada hidroksizin? H1 antihistaminici sa sedirajuim dejstvom 45. Kojim histolokim mehanizmom nastaje vezikula kod HSV?

Balonskom degeneracijom 46. Da li se kod HSV daje u nekim sluajevima aciklovir profilaktiki? Da, kod recidiva..... str205 47. Da li kod herpes zostera nastaju postherpetine neuralgije? da 48. Koji tipovi HPV izazivaju condylomata acuminata? 6,11,16,18,31,32,33,35 49. Koja je terapija kod impetigo staphylococcica? Str 212 50. U kom ivotnom dobu je najei angulus infectiosus? Kod mladih 51. Koja su predilekciona mesta za celulitis? Noge i lice 52. Da li komarci prenose lyme boreliosis? ne 53. Da li se kod microsporiae capiliti javlja cikatrijalna alopecija? ne 54. Da li se kod sy Behcet javljaju ulceracije u ustima? da 55. Da li je pityriasis versicolor dermatofit? ne 56. Da li se za leenje LESa koristi itrakonazol? ne 57. U leenju kog oboljenja se koristi benzil peroxid? acne 58. U leenju kog oboljenja se koristi benzil benzoat? scabies 59. U koju grupu dermatoza spada intertigo? Mehanike dermatoze 60. ta su perniones? Abnormalna reakcija koe na hladnou 61. Pathomima? str263 62. Koje su prekancerozne dermatoze? Keratodermia solaris, leukoplakia, mb Bowen, cornu cutaneum 63. Da li elo i nos spadaju u predilekciona mesta kod keratosis solaris? da 64. Da li je tano da se neeljene reakcije na lekove retko javljaju kod HIVa? ne 65. mb Paget? Str 293 66. trombophlbitis? Str 267 67. dermatitis seborrhoica? Str 106 68. Griseofulvin?

Str 49,234,239 69. melanoma malignum? Str 294 JUL 2005 1. Da li Langhansove elije spadaju u nekeratinsku populaciju? Ne, ali Langerhansove spadaju. 2. ta od navedenog uestvuje u termoregulaciji:
-apokrine -ekrine -sebacealne -sve navedeno

Ekrine uestvuju. 3. Kojim mehanizmom nastaju vezikule kod ekcema? Spongiozom. 4. Koji tip skvame (adherentni ili neadherentni) je karakteristian za LEC? adherentni 5. Koji antihistaminici su nesedirajui? Loratadin, astemizol, terfenadin, cetirizin 6. Gde se koristi benzil benzoat? U Leenju scabiesa. 7. ta se od navedenog ne koristi kod scabiesa:
-benzoil peroksid -benzil benzoat -lindan -permetrin

Ne koristi se benzoil peroksid 8. Da li je atopijski dermatitis indikacija za UVB? da 9. ta je urticaria factitia? Naglaen dermografizam (pisanje po koi) 10. Koji tip imunoloke reakcije se javlja kod imunoloke urtrikarije? I 11. Gde se javlja erythema iris? EEM 12. Mehanizam nastanka purpure senilis? Trauma 13. Koji imunoglobulini su karakteristini za Henoch Schoelein purpuru? IgA 14. U koju grupu oboljenja spada eczema infantum? Atopijski dermatitis 15. Koja su predilekciona mesta za nastanak eczema dyshidroicum? Dlanovi, tabani, bone strane prstiju 16. Kod koje bolesti se radi patch test? Dermatitis e contactu allergica 17. da li u psoriasis vulgaris postoji akantoza? Da 18. ?

19. Kod koje bolest se javlja plaque initiae? Pytiriasis rosea 20. Koji lek se koristi u terapiji psorijatine eritrodermije? Acitretin, metrotreksat, antibiotici, anksiolitici, ciklosporin A 21. ta je u etiologiji strophulus infantum? Ujed insekta 22. Koji lekovi mogu izazvati sy Lyell? sulfonamidi,nesteroidni antiinflamatorni lekovi,antikonvulzivi 23. ? 24. Predilekciona mesta za erythema fixum? ake, usne, sluzokoa genitalija 25. Kakva je bula kod pemfigusa vulgarisa (u odnosu na epiderm)? Intraepidermalna, u suprabazalnom sloju 26. Gde se koristi Tzanck-ov test? Kod buloznih i vezikuloznih dermatoza 27. ta je u etiologiji dermatitisa herpetiformis? gluten 28. ta od navedenog ne izaziva erythema nodosum:
-lepra -tuberkuloza primarni afekt -streptokok -stafilokok

staphylococcus 29. Da li se javlja melanodermija kod morbus Hodkin? da 30. ta je od navedenog netano za ephelides:
-ograniene na lice -dominantno se nasleuju -na suncu se pojaavaju -kod plavokosih i riih, ee

Netano je da su ograniene samo na lice 31. Kod koje bolesti se javljaju striae distense? Cushing 32. ta od navdenog nije kriterijum u LES:
-leukocitoklastini vaskulitis -neerozivni artritis -trombocitopenija -anti-Sm antitela

Leukocitoklastini vaskulitis 33. Koji lekovi se koriste za optu terapiju kod LEC? Hlorohin, hidroksilorohin 34. ta ini rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 35. Koja su predilekciona mesta za sistemsku sklerodermiju? ake, kotane prominencije, lice, nos, usta, unutranji organi. 36. Da li jonizujue zraenje dovodi do telogenog efluvijuma? Ne, ve do anagenog efluvijuma. 37. ta od sledeeg ne izaziva anageni efluvijum:
-jonizujue zraenje

-hipoproteinemija -hipotireidizam -dijete

Hipotireoidizam je uzrok telogenog efluvijuma. 38. Da li pseudopelade Brock ne ostavljaju oiljak? Ostavljaju oiljak 39. Da li je onicholysis abnormalna lomljivost nokatne ploe? Ne 40. ta nije u etiopatogenezi acne vulgaris:
-Propionibacterium acnes -sebostasis -hiperfunkcija sebacealnih lezda -androgeni

Sebostaza nije faktor 41. Da li je zatvoreni komedon centriran crnom takom? ne 42. ta sve od endokrinih oboljenja dovodi do hiperhidroze? Str 194 43. ta sve od sistemskih oboljenja dovodi do hipohidroze? Str 195 44. ta od navedenog nije u terapiji pruritusa:
-retinoidi -H1 antihistaminici -PUVA -triciklini antidepresivi

Retinoidi nisu u terapiji 45. Da li intenzivan pruritus prati lichen simplex chronicus Vidal? da 46. Da li postherpetino nastaju neuralgije kod dece? ne 47. Jesu li HPV 1,2,3 karcinogeni? ne 48. Da li ecthyma nastaje kod bubrene insuficijencije i imunodeficijencije? ne 49. Da li cellulitis nikada ne recidivira? Naprotiv, recidivira 50. Da li se lymohocytoma cutis javlja u II stadijum Lymske bolesti? Da 51. ? 52. Da li se microsporum pod Woodovom lampom prebojava crveno? ne 53. Koji je lek izbora kod mikrosporije? grizeofulvin 54. ta od navedenog nije izazvano mehanikim faktorom:
-intertigo -morphoea -congelationes -dermatitis pratensis

Morphoea 55. Jesu perniones normalna reakcija na hladnou? ne 56. Da li pathomimiae nastaju kod neuroza? da 57. ta od navedenog nije tano za thrombophlebitis superficialis:
-trakaste bolno eritematozne induracije -ako je 8 cm iznad kolena moe da pree na duboke vene -strogo mirovanje -aspirin

Ne preporuije se strogo mirovanje 58. ta od navedenog nije tano za sy Behcet:


-ulceracije u usnoj duplji -ulceracije na genitalijama -promene na dlanovima i tabanima -iridociklitis i hipopion

Promene na dlanovima i na tabanima 59. Lingua geographica se javlja kod SIDAe? ne 60. Da li je nevus flammeus nevomelanocitni nevus? Ne, on spada u vaskularne nevuse 61. ta je od navedenog netano za neurofibramatosis von Rechlinghausen:
-potrebno je 6 mrlja bele kafe -nodusi na prstima -dominantno se nasleuje -feohromacitom

Nodusi na prstima 62. ? 63. Da li je mb. Paget benigna promena? ne 64. Da li se Breslow index izraava u mm? da 65. Koja od navedenih promena nije paraneoplastina:
-dermatomyositis -acantosis nigricans -ichtyosis acquisita -ichtyosis nigricans

Ichtyosis nigricans 66. Da li erythema induratum moe da egzulcerie? da JUN 2005 1. Jesu li mastociti u nekeratocitnoj populaciji epiderma? ne 2. ? 3. Za koje oboljenje je karakteristina neadherentna skvama? psorijaza 4. Kojim mehanizmom nastaju vezikule kod HSV? Balonska degeneracija

5. Da li se pemfigus vulgaris odlikuje akantolizom? da 6. Za dijagnostiku kojih obolenja se koristi Tzankov test? Buloznih i vezikulounih oboljenja 7. Prometazin je sedirajui ili nesedirajui antihistaminik? sedirajui 8. Da li je UVB indikovan kod LES? ne 9. Koja je indikacija za terbinafin? Dermatofitne infekcije kose, koe i noktiju 10. Koja je indikacija za benzoil peroksid? acne 11. Koja je indikacija za benzil benzoat? scabies 12. Koji lek se koristi u terapiji psorijatine eritrodermije? Acitretin, metrotreksat, antibiotici, anksiolitici, ciklosporin A 13. Koji tip alergijske reakcije nastaje pri urtrikariji? I 14. Koja je etiologija nastanka urticariae cholinergicae? Fiziki zamor 15. Kod koje bolesti se dijagnostiki koristi Patch test? Dermatitis e contactu allergica 16. Koja je etiologija senilne purpure? Mehanike traume 17. Koji imunoglobulini se nalaze kod Henoch Schoenlein purpure? IgA 18. ta je ekcema infantum? Vid atopijskog dermatitisa 19. Predilekciono mesto za ekcema dishidroticum? Dlanovi, tabani, prsti 20. Da li se lamanijaza nasleuje genetski? ne 21. U etiologiji koje bolesti ima ulogu Pityrosporum ovale? Dermatitis seborhoica 22. Za koju bolest je karakteristian inicijalni plak? Pityriasis rosea 23. Koja je etiologija strophulus infantuma? Ujed insekta 24. Kako se manifestuju neeljene reakcije na lekove kod HIVa? Str 357 25. Je li erythrodermia desquamativa Leiner neeljena reakcija na lekove? ne 26. Gde se histoloki nalazi bula kod pemfigoida? Subepidermalna bula 27. Da li se During odlikuje izraenim pruritusom? da

28. Da li su kod Duringa bule veliine 3-4 cm? ne 29. Da li se keratodermija Thost-Una nasleuje autozomno dominantno? da 30. Koje boje su promene kod Dariera na koi? sive 31. Koje je predilekciono mesto za eritema nodosum? Pretibijalni predeli 32. Posle kakve infekcije moe nastati eritema nodosum? streptokokne 33. Da li se melanodermija javlja kod difuzne sklerodermije? da 34. ? 35. Kod koje bolesti se javljaju striae distensae? Cuhing 36. ? 37. Koja promena se nalaziu histolokoj slici LE? Hiperkeraoza sa ortokeratoza Hidropsna (vakuolna) degeneracija u bazalnom sloju 38. ta ini rani trijas u LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 39. Koji lekovi se koriste za optu terapiju LECa? Hlorohin, hidroksihlorohin 40. ? 41. Da li se leukoplakija javlja kod deramtomyositisa? ne 42. Da li je alopecija kod telogenog efluvijuma oiljna? ne 43. Da li se alopceija javlja kod vitiliga? ne 44. Da li se javlja efluvijum anagens posle jonizujueg zraenja? da 45. Da li se oniholiza javlja kod psorijaze? da 46. Da li je foliklarna hiperkeratoza u etiologiji akni vulgares? da 47. Da li menstuacija pogorava akne vulgaris? Da 48. Da li se javlja hiperhidroza kod hipertireoze? da 49. Da li se javlja hipohidroza kod hipotireoze? da 50. Da li se kod herpes zostera javljaju postherpetine neuralgije? Da, posebno kod starijih osoba 51. Koji HPV tipovi izazivaju condiloma acuminata? 6,11,16,18,31,32,33,35

52. ta izaziva impetigo bulosa? Staphylococcus aureus phag II 53. Koja su predilekciona mesta za celulitis? Noge i lice 54. Koji vektori prenose Lyme-sku bolest? Krpelji Ixodes ricinus 55. Da li je Pityriasis versicolor dermatofit? ne 56. Da li kod mikrosporiuma nastaje cikatrijalna alopecija? ne 57. Da li intertigo nastaje kao posledica fizikih faktora? da 58. Koja su predilekciona mesta za perniones? akrosi 59. ? 60. ? 61. Koja je karakteristina promena za sy Behcet? Ulceracije na sluzokoi usta 62. Da li je acrochordon benigna ili maligna promena? benigna 63. Da li je nevus epidermalis nevomelanocitni nevus? ne 64. U ta moe da alterie gigantski pigmentni kongenitalni nevus? Melanoma malignum 65. Za dijagnostiku koje bolesti je dovoljno 6 mrlja bele kafe? Neurofibromatosis von Reklinghausen 66. Predilekciono mesto za keratozis solaris? Str 287 67. Da li se mb. Paget javlja i na licu? ne 68. Da li lentigo moe maligno da alterie? ne 69. U okviru ega se javlja acantosis nigricans? Paraneoplastini sy 70. Da li se triciklini depresivi daju u terapiji pruritusa? da 1. ? 2. ? 3. U kom stadijumu sifilisa se javljaju noduloulcerozni sifilidi? III 4. U terapiji kog oboljenja se koristi spektinomicin? gonoreja 5. ? 6. Koliki je inkubacioni period kod ulcusa mollae?

10

3-5 dana 7. Je li se gentamicin koristi u terapiji sifilisa? ne 8. ? 9. ta sve i u kom procentu izaziva urethritis non-gonorrhoica? Str 341 10. ? 11. Koliki je inkubacioni period kod HSV? 2-21 12. Kod koje bolesti se koristi terapija aciklovirom? HSV 13. ta izazivaju HPV 6,11,16? Condliomata acuminata 14. U terapiji koje bolesti se koristi podofilin? Condliomata acuminata 15. Da li se u HIVu Kaposi sarcoma javlja samo na nogama? ne 16. ta i kod koga izaziva vulvovaginitis? Gonoreja kod devojica (dece) 17. Da li je pri prisustvu neke venerine bolesti vea verovatnoa zarate HIVom? Da 2-6 puta 18. Koliki je inkubacioni period Chlamidiae? 1-3 nedelje MAJ 2005 1. Koji enzim uestvuje u melanogenezi? tirzinaza 2. Koja je osnovna promena kod verucca plana? Epidermalne papule 3. Je li se javlja lihenifikacija kod iritabilnog dermatitisa? ne 4. Adapalen pripada kojoj grupi lekova? retinoid 5. Da li se kotrimoksazol koristi kod eczema nummulare? ne 6. Da li se akutna urtrikarija uvek javlja kao alegijska reakcija? ne 7. Kako se naziva faza aktivnog rasta dlake? anagen 8. Da li se urtricaria factitia javlja usled fizikog zamora? ne 9. Koji je mehanizam nastanka vezikule kod ekcema? spongioza 10. Da li je mycosis fungoides indikacija za PUVAu? da 11. Kod koje bolesti se javlja herpes iris? EEM

11

12. Koja klinika slika odlikuje skorbut? Str 84 13. Palpabilna purpura nije limfocitni vaskulitis? ne 14. Koji tip alergijske reakcije se nalazi u osnovi DCA? IV 15. Je li se u DA javlja smanjen titar IgM, IgG? ne 16. Koja su predilekciona mesta za DCA? Dorzalno ake i stopala, lice 17. ta se koristi u terapiji pityriasus rosea? Str 108 18. ta je eritrodermia desquamativa? Generalizovan oblik dermatitisa seborrhoica 19. ta se koristi u terapiji strophulusa infantuma? Str 112 20. Da li se alergijski egzantemi javljaju simetrino? da 21. ? 22. ija bula se histoloki nalazi subkornelano u stratumu granulosumu? Pemphigus foliaceus i erythematosus 23. Da li se pemfigod najee javlja oko 25 godine? ne 24. Da li Mal de Meleda zahvata samo ake i stopala? ne 25. Da li se palmo-plantarna keratodermija ne javlja kod livedo reticularis? ne 26. Da li stafilokok izaziva eritema nodosum? ne 27. Da li su promene kod eritema nodosum bezbolne, lividne, hladne? ne 28. Da li se promene kod livedo reticularis menjaju na suncu? Ne? 29. Da li ulceracije na koi spadaju u ARA kriterijume? ne 30. Da li su ANA antitela minor znak sclerodermiae? ne 31. Da li je dermatomiozitis neoplastina lezija kod dece? ne 32. ta se koristi u terapiji dermatomiozitisa? Str 171 33. Da li se kod LES javlja cikatrijalna alopecija? ne 34. Da li se pseudopaladae Brocqa odlikuju cikatrijalnom alopecijom? da

12

35. Koji je mehanizam nastanka leukonychiae? Mehanika trauma 36. Da li lichen ruber planus prelazi u lichen simplex chronicus Vidal? ne 37. Da li se u terapiji akni vulgaris daje topikalni minoxidil? ne 38. Da li se u terapiji rosaceae daje ac. salycilatum? ne 39. Da li se miliaria javlja u hiperhidrozi? da 40. Da li se generalizovani pruritus javlja kod hiperlipidemije? ne 41. Da li je jedna od komplikacija terapije kortikosteroidima i povien AT? da 42. Da li se herpes zoster moe prenositi sa oveka na oveka? ne 43. Da li je uzronik impetigo bullosa staphyloccocus epididimis? ne 44. Da li se celulitis odlikuje koom nalik pomorandinoj kori? ne 45. Da li tuberculosis luposa cutis nastaje kod infaustnih TBC bolesnika? ne 46. Da li u treem stadijumu Lymske bolesti postoji erythema migrans? ne 47. Da li pytiriasis versicolor nastaje kod imunodeficijentnih osoba? da 48. Da li specijesi Tr. mogu da izazovu oboljenja kapilicijuma? da 49. Da li je M. canis zoofilni specijes? da 50. Da li papulu kod scabiesa izaziva Ag scabiesa? da 51. ta se koristi u terapiji pediculose? Lindan, permetrin, malation 52. Da li intertigu pogoduju toplota i vlaenje? da 53. Da li UVC zraci izazivaju aktiniko starenje koe? ne 54. Da li se pelagra javlja kod alkoholiara? da 55. Da li se javlja nekakva promena u okolini venskog ulkusa? Da, hiperpigmentacija 56. Kod ega se javlja mallum performans pedis? Str 270 57. Da li je u etiologiji lingua geographicae candida albicans? ne

13

58. Da li je balantitis zapaljenje unutranjeg lista prepucijuma? ne 59. Da li dermatofibrom moe prei u dermatosarkom? ne 60. Da li je potrebno kod xanthelasme proveriti nivo lipida u krvi? da 61. Da li veina leukoplakija prelazi u spinocelularni karcinom? ne 62. Da li se acantosis nigricans naroito esto javlja uz adenokarcinoma eluca? da 63. Da li diferencijalno dijagnostiki kod epitelioma basocelulare razmiljamo i o mb. Paget? ne 64. Da li Mycosis fungoides ima etiologiju gljivine infekcije? ne 65. Da li je najea lokacija Kaposi sarkoma potkolenica? da 1. Da li se transfuzijom krvi javlja syphilis demblee? da 2. Da li neleeni sifilis kod vie od polovine bolesnika prelazi u tercijarni stadijum? ne 3. Da li je za tercijarni stadijum najznaajniji VDRL? ne 4. Da li se Jarisch-Herxheimer reakcija javlja posle prve injekcije kod sifilisa? da 5. Da li se u terapiji gonoreje koristi spektinomicin? da 6. Da li diferencijalno dijagnostiki kod gonoreje dolazi u obzir i Haemophilus ducrey? ne 7. ta izaziva ulcus molle? Haemophilus ducreyi 8. Koliko dugo traje inkubacija kod trihomonijaze? 4-30 dana 9. ta izaziva uretritis non gonorhoica? Chlamydia trachomatis, ureoplasma urealyticum 10. Da li se azitromicin koristi u terapiji uretritis non gonorhoica? da 11. Da li se herpes genitalis lei aciklovirom per os? da 12. Da li herpes genitalis ima ledirane povrine? da 13. Da li HPV 16, 18 izazivaju karcinom cervixa i penisa? da 14. Koji receptori su znaajni za HIV virus? CD4 na T limfocitima 15. Da li se leukoplakija javlja u prvom stadijumu HIVa? ne

14

16. Da li u kutane promene kod HIVa spada i Lyme boreliosis? ne 17. Da li je jedna od komplikacija urethrithis non gonorrheica tabes dorsalis? ne APRIL 2005 1. ? 2. Da li je telogen, faza aktvinog rasta dlake? ne 3. Koji tip papula ima lichen ruber planus? Epidermo-dermalne 4. Da li lihenifikacija nastaje u atopjiskom dematitisu? da 5. Kojim mehanizmom nastaju vezikule kod HSV? Balonskom degeneracijom 6. Koji tip imunoglobulina nastaje kod atopijskog dermatitisa? IgE 7. Koja su predilekciona mesta za DCA? Dorzalne strane aka i stopala, lice 8. Koji tip preosetljivosti se nalazi kod DCI? Nema ga 9. Da li se intertigo nalazi na kolenima i laktovima? ne 10. ta izaziva eritema fixum? lekovi 11. Da li je predilekciono mesto za eritema nodosum zadnja strana potkolenice? ne 12. Da li se kod Henoch-Schoenlein javlja leukocitoklazini vaskulitis? da 13. Koji efluvijum izazivaju hronine bolesti? telogeni 14. Koji efluvijum izazivaju citostatici? anageni 15. Adrenergiki lekovi dovodode do hiper ili hipohidroze? hiperhidroze 16. Da li urtricaria cholinegica izazvana hladnoom? ne 17. Terapija strophulus infantuma? Str 112 18. Da li je u SSSS zahvaena i sluzokoa? ne 19. Da li se u terapiji dermatomiozitisa korist Ig? da 20. Da li se u terapiji dermatomiozitisa odmah primenjuje fizikalna terapija? Ne, tek kasnije 21. Da li u ARA kriterijume spada proksimalna slabost? ne

15

22. Da li u ARA kriterijume spada kreatinurija? ne 23. Koji su minor kriterijumi u sklerodemiji? Sclerodactilia, bazalna fibroza, ulceracije i cikatriksi na vrhovima prstiju 24. Da li se tuberalna skleroza javlja kod sklerodermije? ne 25. Koji je najei oblik TBC koe? Lupus vulgaris 26. Da li je leukonihija razvojna anomalija noktiju? ne 27. ? 28. ta se koristi u terapiji rosaceae? Str 191 29. Etiologija pruritusa ani? Str 198 30. Za koje oboljenje je karakteristian fenomen uljane kapi? psorijaza 31. Da li u diferencijalnoj dijagnozi bazotelioma treba imati u vidu granuloma pyogenicum? ne 32. Kako izgleda eritem kod celulitisa? Nejasnih granica, topao i bolan 33. Za koje oboljenje je karakteristian eritema iris? EEM 34. Da li je osnovna karakterisitika Lymske bolesti eritema fixum? ne 35. Da li eritema nodosum izaziva stafilokokna infekcija? ne 36. Da li se u lupusu javlja kreatinurija? ne 37. Da li je pytiriasis versicolor povezano sa imunodeficijencijom? da 38. Da li je Th. rubrum zoofit? ne 39. Da li epidermofiton izaziva tineu capiti? ne 40. Da li se nistatin koristi u SOORu? da 41. ta je po definiciji chloazma? Str 149 42. Kod kojih osoba je leukoplakija naroito esta? puaa 43. Da li hronina inflamacija dovodi do aktinikog starenja koe? da 44. ta je tazaroten? Lokalni retinoid 45. Da li je mrka eshara prisutna kod arterijskog ulcusa?

16

da 46. ta je posthitis? Zapaljenje unutranjeg lista prepucijuma. 47. Da li dermatofibrom moe prei u dermatosarkom? ne 48. Gde se javlja lingua geografica? Pustulozna psorijaza 49. ta je akantozis nigricans? Paraneoplastina promena 50. ta sve izaziva acne medicamentosa? Kortikostroidi, halogeni derivati, izoniazid 51. Da li kortikosteroidi dovode do opadanja kose i hipoproteinemije? ne 52. Da li se PUVA koristi kod melanoma malignum? ne 53. Kod koje bolesti se bula formira suprabazalno? pemphigus 54. Da li je pruritus prisutan kod pemfigoida? da 55. ta izaziva impetigo bulosa? Staphylococcus aureus phag II 56. U kom ivotnom dobu nastaje eritrodermija deskvamativa? U neonatalnom dobu, ili prva 2-3 meseca ivota 57. Za koje oboljenje su karakteristine Wichamove strije? Lichen ruber planus 58. ta izaziva pelagru? Deficit niacina 59. ta je po definiciji capitis sicca? Neinlamatorni oblik seboroiog dermatitisa 60. Da li herpes zoster zahvata i sluzokoe? da 61. ta je u etiologiji xanthelasmae? Poviena koncentaracija holesterola 62. Do kog vremenskog perioda se rauna urticaria kao akutna? 12 nedelja 63. Koja je palpabilna purpura? Henoch Schoenlein 64. Koje su razvojne anomalije noktiju? Anonychia, koilonychia, pachyonychia congenita 65. ta je terapija kod pediculosis corporis? Lindan, premetrin, malation 66. Da li scabies dovodi do senzibilizacije? da 67. Da li je erythema fixum prvi stadijum Lajmske bolesti? ne 1. ta izaziva negonoreini uretritis?

17

Chlamydia trachomatis, ureoplasma urealyticum 2. Kakvi su testovi u latentnom stadijumu sifilisa? treponemski pozitivni, dok netreponemski mogu ali i ne moraju da budu pozitivni 3. ? 4. Da li se radi punkcija ulcusa duruma? ne 5. Da li je ulcus molle bademastog oblika? ne 6. Da li se u HIVu javlja moluscum contagiosum? da 7. Koji je glavni izaziva HIVa? HIV1 8. Da li se u terapiji gonoreje koristi bacitracin sa neomicinom? ne 9. Da li se u diferncijalnoj dijagnozi trihomonasa uzima u obzir corinebacterium minutismus? ne 10. Koji procenat pacijenata sa neleenim sifilisom prelazi u tercijalni stadijum? 25-40% str 318 11. Da li condylomata acuminata prelaze u condiloma lata? ne 12. Da li condylomata acuminata izazivaju maligni melanom penisa, vulve? ne 13. Da li trihomonas vaginalis izaziva proctitis? ne 14. Koja je terapija gonoreje? Str 333 15. Koji tipovi HSV izazivaju genitalni herpes? HSV tip 1 i 2 16. Da li se u primarnoj HIV infekciji javlja Kaposi sarkom? ne 17. Da li trihomonas izaziva impotenciju? ne MART 2005 1. Na kojim delovima tela ne postoje dlake? Interdigitalni prostori, mamila, penis, klitoris unutranja strana vulve 2. Koja promena odlikuje eczema acutum? vezikule 3. Koja promena odlikuje eczema chronicum? Lihenifikacija, ragade, hiperkeratoza, deskvamacija str 89 4. Kojoj grupi lekova pripada tazaroten i je li za lokalnu ili optu terapiju? Lokalni retinoid 5. Kojoj grupi lekova pripada ciklopiroksolamin i je li za lokalnu ili optu terapiju? Lokalni antimikotik 6. Da li se koristi PUVA kod mycosis fungoides? da

18

7. Koja promena se nalazi kod tekog oblika eritema solare? bula 8. Koja je terapija izbora za urtikariu? antihistaminici 9. Da li su kod sy Stevens Johnson zahvaene i sluzokoe? da 10. ta je u etiologiji livedo reticularisa? str 81 11. ? 12. Da li purpura Henoch-Schoenlein zahvata kou, zglobove, GIT, bubrege? da 13. Koje etiologije je eczema nummulare? Lokalna infekcija, fizika i hemijska trauma 14. Da li indometacin utie negativno na psorijazu? ne 15. Da li dif. Dg. u sluaju psorijaze treba razmatrati i sifilis (koji stadijum)? Da, II stadijum 16. Da li diferncijalno dijagnostiki kod pityriasis rosea dolazi tinea corporis? da 17. Da li eritrodermiju izaziva scabies norvegica? da 18. Da li strophulus infantum spada u papulozne dermatoze? da 19. ta je uzrok strophulus infantuma? Ujed insekta 20. Fenomen mreice je karakteristian za koju bolest? Lichen ruber planus 21. ta je terapija izbora za lokalno leenje lichen ruber planusa? Kortikosteroidi za lokalnu upotrebu III i IV grupe 22. Koji sve oblici egzantema postoje? Morbiliformni, skarlatiniformni, makulopapulozni,roeoliformni 23. Koji lekovi se koriste u terapiji toksine epidermalne nekrolize? Plazmafereza, imunoglobulini 24. Koja je osnovna promena u pemfigusu vulgarisu? Intraepidermalna bula mlitavog krova 25. Gde nastaje rascep kod pemfigoida bulosusa? subepidermalno 26. ta histoloki karakterie dermatitis herpetiformis Duhring? Subepidermalni rascep i infiltracija dermalnih papila neutrofilima str 130 27. Kako se nasleuje ichthyosis vulgaris? Autozomno dominantno 28. Koji delovi tela su poteeni kod ichthyosis nigricans? Lice, dlanovi, tabani, i relativno veliki pregibi 29. Acitretin je lek koji se koristi u sistemskoj ili lokalnoj terapiji? retinoid za sistemsku th 30. Koja nodozna dermatoza nije hroninog toka?

19

Erythema nodosum 31. Koje je predilekciono mesto za chloasmu? lice 32. Da li se kod vitiliga diferencijalno dijagnostiki razmatra piebaldismus? da 33. Koji je rani trijas LECa? Eritem, atofija, deskvamacija 34. ta se koristi u leenje LECa? Hlorohin, hidroksihlorohin 35. Da li se anticentromera At javljaju u sklerodermiji systemica? da 36. Za koju bolest su karakeristine Gottronove papule? dermatomiozitis 37. Za koju bolest je karakteristina dlaka tipa znaka usklika? Alopecia areata 38. Da li favus vodi ka ciktrijalnoj alopeciji? da 39. ta je po definiciji oniholisis? Odvajanje nokatne ploe od nokatnog kreveca 40. Da li je staphyloccocus aureus jedan od etiolokih faktora acni vulgares? ne 41. Da li se rosacea lei lokalnom primenom kortikosteroida? ne 42. ta izaziva hidradenitis supurativa? Stafilokok ili streptokok 43. Koji su izazivai urtikarije? Str 76 44. Da li se u leenju dermatitis seboroica koriste amponi sa malationom i permetrinom? ne 45. Koje je predilekciono mesto za nastanak prurigo nodularis Hyde? Ekstenzorne strane ekstremiteta 46. Da li je HPV 18 onkogen? da 47. Koja je osnovna promena kod molluscum contagiosum? Str 210 48. ta izaziva celulitis? Stafilokok ili streptokok 49. ta izaziva furunculus? stafilokok 50. ta izaziva erytrasmu? Corynebacterium minutissimum 51. Kod koje bolesti se javlja fenomen elea od jabuke? Lupus vulgaris 52. Kod koje bolesti se u patohistolokom nalazu otkrivaju dinovske Langhansove elije? Lupus vulgaris, sarkoidoza.... 53. Da li Pytiriasis versicolor spada u dermatofite?

20

ne 54. Koji tip oboljenja izaziva Endotrix? Trichophytia superficialis capillitii 55. Je li Tr.tonsurans antropo ili zoofilni dermatofit? antropofilan 56. Kod koje bolesti se javljaju maculae coeruleae? Phthiriasis pubis 57. ta je u klinikom nalazu patognomino za scabies? kanalii 58. ta se koristi u terapiji scabiesa? Str 246 59. Kod koje bolesti se javlja goli granulom? sarkoidoze 60. Da li se kod pemfigus vulgarisa nalaze promene i u usnoj duplji? da 61. ta je phimosa? Prepucijum se ne moe prevui unazad preko glansa 62. ta je paraphimosa? Limbus prepucijuma se zagavi u koronarnom sulkusu 63. Da li je nevus sebaceus epidermalnog porekla? da 64. U grupu kojih bolesti spada nerofibromatosis von Recklinghausen? neurokristopatije 65. U grupu kojih promena spada leukoplakia? Prekancerozne lezije 66. Koja maligni tumor se javlja skoro iskljuivo u zonama gde postoje folikuli dlake? Epithelioma basocellulare 67. ? 68. Koji je najei oblik mb. Paget i u kom starosnom dobu se javlja? U menopauzi, mamarni oblik 69. Kod koje bolesti vai ABCDE pravilo? Melanoma malignum 70. U grupu kojih bolesti spada acantosis nigricans? Paraneoplastine 71. U koju grupu bolesti spada sy Sezary? Kutani limfomi i leukemije 72. Kod kojih bolesti je pozitivan Kobnerov fenomen? Str 102,113,207,299 1. U kom stadijumu sifilisa se javlja leukodermia sifilitica? II 2. Da li se sekundarni sifilis moze preneti sa majke na dete? da 3. Koliko traje inkubacija primarnog sifilisa? 9-90 dana 4. Da li je ulcus durum bolan? ne

21

5. ta se koristi u terapiji ranog sifilisa? Prokain penicilin G 6. Koje promene odlikuju tercijarni sifilis? Nodusi i nodulusi 7. Gde se javljaju sabljaste tibiae? Kasni kongenitalni sifilis 8. ? 9. ta izaziva ulcus molle? Haemophilus ducreyi 10. ta izaziva lymphogranuloma venerum? Chlamydia trachomatis L1, L2, L3 11. ta izaziva granuloma inguinale? Donovania granulomatosis 12. ta se koristi u terapiji trihomonijaze? metronidazol 13. Koji lek se koristi u terapiji chlamydiae trachomatis? Doksiciklin, azitromicin.... 14. Koja je terapija neleene nekomplikovane gonoreje? Str 333 15. Da li se u trihomonijazi javlja uveanje limnih lezda? ne FEBRUAR 2005 1. Koji enzim uestvuje u procesu melanogeneze? tirozinaza 2. Faza aktivnog rasta dlake je telogen? ne 3. Da li se kod atopijskog dermatitisa javlja lihenifikacija? da 4. Gde se javlja epidermo-dermalna papula? Lichen ruber planus 5. Kojim mehanizmom nastaje vezikula kod virusnih infekcija? Baloska degeneracija 6. U koje lokalne lekove spada tazaroten? Lokalni retinoid 7. ta je kontraindikacija za PUVAu? Str 69 8. Da li se akutna urtikarija karakterie naletima promena koji traju do 12 nedelja? da 9. Urticaria cholinergica se izaziva hladnoom? ne 10. Za koje oboljenje je karakteristina lezija erythema iris? EEM 11. Za koje oboljenje je karakteristina palpabilna purpura? Henoch-Schoenlein purpura 12. U kojoj bolesti u histolokoj slici postoji leukocitoklastini vaskulitis? Str 79,85

22

13. Predilekciona mesta za kontaktni alergijski dermatitis? ake 14. Koji tip alergijske reakcije je u osnovi kontaktnog iritativnog dermatitisa? nema 15. Koja antitela su poviena kod atopijskog dermatitisa? IgE 16. Gde se javlja fenomen uljane kapi? psorijaza 17. ta je pityriasis sicca capitis? Neinflamatorni oblik seboroinog dermatitisa 18. ta se koristi u lokalnoj terapiji pityriasis rosea? Str 108 19. ta je erytrodermia desquamativa? Generalizovani oblik seboroinog dermatitisa kod neonatusa 20. ta se daje u optoj terapiji strophulus infantuma? antihistaminici 21. Da li su toksini i alergijski egzantemi najree kutane reakcije na lekove? ne 22. ime je izazvan erythema fixum? Lekovima:sulfonamidi,salicilati... 23. Kod koje bolesti se javlja suprabazalni rascep? Pemphigus vulgaris et vegetans 24. Da li je pruritus karakteristian za pemphigoid bullosus? da 25. Da li je difuzni gubitak kose neeljeni efekat dugotrajne sistemse kortikosteroidne terapije? ne 26. Da li se usporen psihiki razvoj i EEG abnormalnosti javljaju u keratodermiji palmoplantaris progrediens et transgrediens? da 27. Kod koje bolesti se moe javiti palmo-plantarna keratodermija? Eczema chronicum? 28. Da li duboka trihofitija moe izazvati erythema nodosum? da 29. Da li se eritema nodosum javlja kao lividni, hladni vorovi na zadnjoj strani potkolenice? ne 30. Da li se lentigo menja na suncu? ne 31. Da li su za hloazmu karakteristine simetrine, nepravilne prke plae? da 32. Da li se strije javljaju upravno na pravac ratezanja? da 33. Da li kreatinurija spada u ARA kriterijume? ne 34. ta spada u minor kriterijume za dijagnozu sistemske sklerodermije? Bazalna fibroza plua, cikatriksi i ulceracije na prstima, sclerodactilia

23

35. Da li se u akutnoj fazi dermatomiozitisa preporuuje mirovanje, a kasnije sprovodi fizikalna terapija? da 36. Da li se itrakonazol daje u terapiji dermatomiozitisa? ne 37. Koji efluvijum izazivaju hronine sistemske bolesti? telogeni 38. Koji efluvijum izazivaju citostatici? anageni 39. Da li je leukonihija razvojna anomalija nokata? ne 40. ta se daje u lokalnoj terapiji rosacee? Str 191 41. Koji lekovi izazivaju generalizovaniu hiperhidozu? Adrenergiki i holinergiki 42. Da li u nastanku pruritusa ani mogu biti znaajni sexualni problemi? da 43. Da li zahvatanje 2. i 3. grane trigeminusa herpes zosterom izaziva promene na sluzokoama? da 44. Da li je najvei izaziva impetigo bullosa staphyloccocus aureus phage II? da 45. Da li SSSS dovodi do opsenih erozija na sluzokoama? ne 46. Da li se celulitis ispoljava u vidu difuznog eritema i edema s neotrim granicama, a promene su tople i bolne? da 47. Koji je najei oblik TBC koe? Lupus vulgaris 48. Prvi stadijum Lajmske bolesti je lokalizovana faza bolesti sa kutanim promenama u vidu erythema fixum? ne 49. Da li je pityriasis versicolor znak ozbiljne imunodeficijencije? ne 50. Da li epidermofiton izaziva oboljenja kose? ne 51. Da li je Tr. tonsurans zoofilan? ne 52. Da li se SOOR lei nistatinom? da 53. Leenje pediculosis corporis se sastoji u linoj higijeni, potpunoj dezinfekciji odee, a samo izuzetno je potrebno primeniti lindan? da 54. Patognomine promene kod scabiesa predstavljaju hipersenzitivnu reakciju na antigene parazita? da

24

55. Da li je u etiologiji interiga mogua infekcija c.albicans? da 56. ta je u osnovi promena kod aktinikog starenja koe? Hronina inflamacija koe, smanjena koliina kolagena a poveana elastina 57. ta izaziva pelagru? Deficijencija nistatina 58. Da li mrka eshara esto prekriva ulcus arterialis? da 59. Gde se javlja lingua geographica? Pustulozna psorijaza 60. Posthitis je zapaljnje ega? Unutranjeg lista prepucijuma 61. Da li se xantelasme uvek javljaju kod hiperholesterolemija? ne 62. Da li dermatofibromi prelaze u dermatofibrosarkome? ne 63. Da li je sclerosis tuberosa ograniena forma sclerodermije? ne 64. Kod koga se esto javlja leukoplakija? puaa 65. Da li granuloma pyogenicum treba razmatrati u dif. dg. bazocelularnog epitelioma? ne 66. Da li HIV izaziva klasini, sporadini sarcoma Kaposi? ne 67. Da li se acanthosis nigricans uvek javlja uz diabetes mellitus? ne 68. Da li se u optoj terapiji mycosis fungides uspeno primenjuju reinoidi i interferon alfa? da 69. Da li je albinizam praen svrabom? ne 70. Koji lekovi izazivaju acne medicamntosa? Kortikosteroidi, halogeni elementi, izonijazid 71. Gde se javljaju Wickhmanove strije? Lichen ruber planus 72. Da li gonoreja moe da izazove malum perforans pedis? ne 1. Pri transfuziji krvi u kojoj se nalazi treponema pallidum dolazi do nastanka ulcus duruma na mestu venopunkcije? ne 2. Koji procenat neleenih pacijenata razvija tercijarni sifilis? 25-40% 3. Da li je TPI vaan za dijagnozu primarnog sifilisa? ne 4. Da li se Jaisch-Herxmeiner reakcija javlja posle prve injekcije kod obolelih od gonoreje? ne

25

5. Da li treba uzeti u razmatranje Corynebacterium minutissmum kod ena obolelih od gonoreje? ne 6. Da li je ulcus molle bademastih ivica? ne 7. Da li Chlamidia trachomatis L1, L2, L3 izaziva urethritis non-gonorhoica? ne 8. Da li je impotencija komplikacija chlamidia trachomatis infekcije? ne 9. Da li se u terapiji Mycoplasma hominis koristi ceftriaxon? ne 10. Da li se trichomonas vaginalis lei jednom tabletom od 250mg metronidazola? ne 11. Da li HSV1 moe da uzrokuje herpes genitalis? da 12. Da li je primena lokalnih antivirusnih lekova (vidarabin....) vrlo efikasna pri leenju HS genitalis? ne 13. Da li condylomata acuminata posle dueg trajanja mogu da preu u condylomata lata? ne 14. Da li conylomata acuminata mogu da preu u maligni melanom vulve i penisa? ne 15. Koji je glavni uzronik HIVa? HIV1 16. Da li je leishmaiasis udruena sa HIVom? ne 17. Da li se Kaposi sarkom javlja u primarnoj HIV infekciji? ne 18. Da li se u terapiji gonoreje koriste spektinomicini u kombinaciji sa neomicinom? ne JANUAR 2005 1. Da li papula moe biti sterilna? da 2. Da li su bilateralna pulmonalna fibroza i sklerodaktilija major znaci? Ne, ve minor 3. Da li se kontrakture nad zglobovima javljaju kod sclerodermia systemica? da 4. ta se koristi u optoj terapiji LEC? Hlorohin, hidroksihlorohin 5. ta spada u kasni trijas LEC? Telangiektazije, skleroza, dishromija 6. Kojim promenama se LEC karakterie? Ploe, skvama, atrofija 7. Da li se melanodermia javlja kod ichtyosis vulgaris? ne 8. Kako se nasleuju efelidi?

26

Autozomno dominantno 9. Da li se kod Thost-Unna javlja eritematozni rub od 1cm? da 10. Da li dermatitis herpetiformis spada u dermatitise izazvane fizikim faktorima? ne 11. Koji lek se koristi za terapiju dermatitis herpetiformis? dapson 12. Kod kojeg oboljenja je antigen dezmoglein 1? Pemphigus foliaceus et erythematosus 13. Da li pruritus prati pemfigus? ne 14. Da li se kod alopeciae androgenicae javlja povean broj dlaka u telogenoj fazi? da 15. Da li se apokrina hromhidroza javlja zbog mikroorganizama? ne 16. Da li se kod atopijskog dermatitisa javlja generalizovana hiperhidroza? ne 17. Koja je najea kutana reakcija na lekove? Toksini i alergijski egzantemi 18. ? 19. Koja promena se javlja kod strophulus infantuma? Str 112 20. Da li se dermatitis seboroica moe javiti i u pregibima? da 21. Da li u diferncijalnoj dijagnozi kod Pityriasis rosea treba razmatrati i sifilis? Da, stadijum II 22. ? 23. Za ta je karakteristina spongioza? Za stvaranje vezikula kod urtike 24. Zato nastaje fenomen kapi svee? Zbog parakeratoze 25. ? 26. Da li se dermatitis e contactu iritativa javlja preteno na akama? da 27. Da li je UVA kancerogena? ne 28. Da li se thromboflebitis superficialis nalazi na bonim stranama trupa? ne 29. Koje je predilkeciono mesto za keratosis solaris? Str 287 30. Da li je Pityriasis versicolor patogena gljivica? ne 31. Da li Pityriasis versicolor fluorescira na crveno? ne 32. Da li microsporium fluorescira? Da

27

33. Koje su zoofilne gljivice? M.Canis, Tr. verrucosum, Tr. mentagrophytes var. granulare 34. Za koje oboljenje je karakteristina scutula? favus 35. Da li dermatofiti napadaju ivi deo epiderma i derma? ne 36. Za koje oboljenje je karakteristino upanje dlaka? Trichophytia profunda capillitii 37. Da li herpes zoster invadira sluzokou? da 38. Koja oboljenja spadaju u tuberkulide? Str 219,220 39. Za koju purpuru su predilekciona mesta ake, dekolte,extenzorne strane? senilnu 40. Za koje oboljenje su karakteristine papule sa eritematoznim haloom? Urtrica cholinergica 41. Koliko dugo je potrebno da traje urticaria da bi se klasifikovala kao hronina? Vie od 12 nedelja 42. Da li impetigo bulosa izaziva streptoccoc? ne 43. Koje elije invadira HPV? elije bazalnog sloja 44. Da li erythema nodosum izaziva stafilokok? ne 45. Za koju bolest je karakteristian herpes iris? EEM 46. Da li je Mb. Bowen benigna promena? Ne, spada u prekancerozne lezije 47. Da li je melanocitni nevus displastini nevus? Da? 48. Da li melanoma malignum nastaje iz displastinog nevusa? da 49. Da li je za dijagnozu neurofibramatosis von Reklinghausen dovoljno 6 mrlja bele kafe? da 50. Da li su predilekciona mesta za perniones lea i stomak? Ne, ve akrosi 51. ? 52. Da li je patoloka lomljivost nokata onichoshisis? Ne, ve onychorexis 53. Da li se benzil-benzoat koristi u terapiji scabiesa? da 54. Da li se u terapiji ackni nodulo-cystica koriste retinoidi? da 55. Da li rinofima moe da nastane i bez prethodnih faza bolesti? da 56. Zatvoreni komedon je crna taka koja se drenira?

28

Ne, to je otvoreni komedon 57. Da li je PUVA kontraindikovana kod Xeroderma pygmentosum? da 58. Da li su muke genitalije predilekciono mesto za scabies? da 59. Da li su bazalni keratinociti za ostale vezani hemidezmozomima? Ne, ve dezmozomima, a za bazalnu membranu hemidezmozomima 60. Kako nastaje lihenifikacija? eanjem 61. Da li je erozija primarna promena? ne 62. ta se koristi u terapiji pruritusa? Str198 63. Da li recidivira EEM? da 64. Da li su recidivi kod erythema fixum jae pigmentovani? da 65. Koji efluvijum izazivaju citostatici? anageni 66. ? 67. ta se histoloki nalazi kod fenomena mreice? granuloza 68. Da li lichen chronicus izaziva gangrenu? ne 69. Koje boje su promene kod diskeratosis folikularis Darier? Str 143 70. Da li se pathomimia javlja kod neurofibramatoze? ne 71. ? 72. ta je imunoloki nalaz kod purpure Henoch-Schoenlein? Povieni IgA (cirkuliui + depoziti u zidovima krvnih sudova) 1. Koliko traje inkubacija kod sifilisa? 9-90 dana 2. Kakose nazivaju makule kod sekundarnog sifilisa? Roseola syphiliticum 3. Koji testovi su pozitivni u sekundarnom sifilisu? Str 324 4. Koliko traje inkubacija za gonoreju? 3-5 dana 5. Da li je proctitis kod gonoreje praen tekim poremeajem opteg stanja? ne 6. Da li je angina kod gonoreje teka? ne 7. Da li je Trichomonas vaginalis flagelata? da 8. Koliko traje inkubacija kod HPV?

29

3 nedelje do 1 godine 9. Predilekciona mesta za Kaposi sarkom kod AIDSa je na licu i u ustima? Ne, ne postoje predilekciona mesta za Kaposi koji se javlja u HIVu 10. Da li HIV napada elije preko CD8+? Ne, ve preko CD4 11. Da li se kod ulcus molle javlja pruritus? Ne, on je bolan 12. U kom periodu i kod kog pola najee nastaju infekcije chlamidiom trachomatis? 15-25 godine, mukarci homoseksualci 13. ta izaziva granuloma venerum? Donovania granulomatosis 14. ta se koristi terapiji condilomata accuminata? Str 350 15. Da li se u terapiji HSV recidiva koriste IFN? ne 16. Da li mikoplazmatski uretritis moe biti izazvan ureaplsmom urealyticum? da 17. Koji pacijenti (bolesnici)su najbitniji za prenos HSV? asimptomatski 18. Da li se chlamidia lei penicilinom? ne DECEMBAR 2004. 1. Da li je sporadini Kaposi sarkom povezan sa imunodeficijencijom? ne 2. Koji je glavni lek za terapiju SOORa? nistatin 3. Kako se naziva karakteristina promena u prvom stadijumu Lajmske bolesti? Erythema migrans 4. Da li je pojava sveih lupoma na oiljku karakteristina za lupus vulgaris? da 5. Koje je predilekciono mesto za erythema induratum Bazini? Zadnja strana potkolenica 6. ta izaziva SSSS? Staphylococcus aureus phage II 7. Koji izaziva i na kom histolokom nivou izaziva impetigo bullosa? Staphylococcus aureus phage II na nivou granuloznog sloja 8. Kod zahvatanja kog nerva kod herpes zostera dolazi do promena na sluzokoama? Trigeminus, grane 2 i 3 9. Da li boli ulcus arteriolaris? da 10. Da li dermatofibrom moe prei u sarkom? ne 11. Da li diferencijalno dijagnostiki kod bazocelularnog karcinoma treba razmatrati gigantocelularni karcinom? Ne? 12. Koja prekancerozna lezija je jako esta kod puaa?

30

leukoplakia 13. Kod koje bolesti se javlja lingua geographica? Pustulozna psorijaza 14. Da li je Th. rubrum antropo ili zoofilan? antropofolan 15. Koji dermatofit ne izaziva nikada oboljenja kose? epidermofiton 16. Da li sve osobe obolele od diabetes melitusa imaju acantosis nigricans? ne 17. ? 18. Da li psihosexualni problemi mogu izazvati pruritus ani? da 19. Da li adrenergiki lekovi dovode do hiperhidroze? da 20. ta se koristi u terapiji rosaceae? Str 191 21. Kako se zove dermatitis seborhoica u neonatalnom periodu? Erythrodermia desquamativa Leiner 22. ? 23. ? 24. U koju grupu anomalija nokata spada leukonihija? Steenih anomalija izazvanih fizikim i hemijskim agensima 25. Koji efluvijum izaziva jonizujue zraenje? anageni 26. Koji efluvijum izazivaju sistemske bolesti? telogeni 27. Da li kod dermatomiozitisa postoje proksimalne slabosti? da 28. ? 29. Da li kreatinurija postoji kod LES ili kod dermatomiozitisa? dermatomiozitisa 30. U koje kriterijume (major, minor) spada bazalna fibroza plua? minor 31. Koji tip vaskulitisa se javlja kod Henoch Schoelein purpure? Leukocitoklazini vaskulitis 32. U kom pravcu se javljaju strije? Upravne na pravac rastezanja 33. Kod aktinikog starenja dolazi do promena u koliini kojih vlakana u koi? Smanjenja broja kolagenih vlakana, a poveanja broja elastinih vlakana 34. Da li se kod vitiliga javlja pruritus? ne 35. ? 36. ? 37. ? 38. Kako se genetski prenose keratodermija palmo plantaris? Autozomno dominantno

31

39. ? 40. ? 41. Na kom nivou se javljaju depoziti kod buloznih dermatoza? Na nivou bazalne membrane str123 ? 42. Da li se medikamentozni egzantemi javljaju na sluzokoama? da 43. ta se koristi u terapiji strophulus infantuma? Str 112 44. ta je po definiciji pityriasis sicca? Neinflamatorni oblik seboroinog dermatitisa 45. ta se koristi u terapiji pityriasis rosea? Str 108 46. Kod koje bolesti se javlja fenomen uljane kapi? psorijaze 47. Koji imunoglobulini se javljaju kod atopijskog dermatitisa? IgE 48. Da li dermatitis e contactu iritativa nastaje kao posledica imunog odgovora? ne 49. Koje je predilekciono mesto za nastanak dermatitis e contactu iritativa? ake 50. Da li je Henoch Schoelein purpura palpabilna purpura? da 51. Da li deficit vitamina A dovodi do pelagre? ne 52. ? 53. ? 54. Koja urticaria nastaje usled hladnoe? Urtricaria e frigore 55. ? 56. Da li upotreba kortikosteroida dovodi do opadanja kose? ne 57. ? 58. ? 59. Da li sclerosis tuberosa spada u lokalizovanu sklerodermiju? ne 60. Da li je telogen faza aktivnog rasta dlake? ne 61. ? 62. ? 63. Koliko dugo moe maksimalno trajati akutna urtika? 12 nedelja 64. ? 65. ? 66. ? 67. ta je posthitis? Zapaljenje unutranjeg lista prepucijuma

32

68. ? 69. ? 1. U kojem stupnju HIV infekcije nastaje sarkoma Kaposi? C kategoriji 2. Kakva je ivica kod ulcus molle? podrivena 3. ta moe nastati posle prve injekcije kod sifilisa? Jarixch-Herxheimer reakcija 4. Koji test se koristi za prvi stadijum sifilisa? FTA-ABS 5. ta izaziva Chlamidia trachomatis L1, L2, L3 ? Lymphogranuloma venerm 6. Da li se za terapiju mikoplazme koriste betalaktami i cefalosporini? ne 7. Kako se lei treponema vaginalis? Metronidazol 250mg svaki dan, ili jedna doza od 2g 8. Koji tipovi HSV mogu izazvati herpes genitalis? HSV tip 1 i 2 9. Da li se za terapiju HSV koristi vidarabin? ne 10. Da li condylomata acuminata mogu prei u condylomata lata? Ne 11. Da li se primarni ankr javlja na mestu inokulacije treponeme palidum? Da str 314 NOVEMBRAR 2004 1. Da li Langhansove elije spadaju u nekeratinocitnu populaciju epiderma? ne 2. Koje lezde uestvuju u termoregulaciji? ekrine 3. Za koje oboljenje je karakteristina spongioza? ekcem 4. Koja je histoloka podloga lihenifikacije? Str 200 5. Gde se koristi Tzankov test? Vezikulozne i bulozne dermatoze 6. U terapiji kog oboljenja se koristi grizeofulvin? Tinea capillitii 7. Da li je terfenadin antimikotik? ne 8. ? 9. U kojoj terapiji se koristi dapson (diaminodifenilsulfon)? Dermatitis herpetiformis Duhring, linearna IgA dermatoza,lepra 10. ta se koristi u terapiji lupus eritematodesa? Hlorohin, hidroksihlorohin 11. Gde se koristi benzil-benzoat? Scabies

33

12. Koji tip imunoloke reakcije je karakteristian u urtikariju? I 13. ta je urticaria factitia? dermatografizam 14. Za koju bolest je karakteristina promena tipa kokarde? EEM 15. Lokalizacija i osobine livedo reticularisa? Str 81 16. Da li purpura senilis nastaje najee posle traume? da 17. Koja antitla su karakteristina za Henoch Schoelein purpuru? IgA 18. Kod koje bolesti se koristi epikutano testiranje? Dermatitis e contactu allergica 19. U okviru kog oboljenja nastaje eczema infantum? Dermatitis atopica 20. Koja je najea lokalizacija eczema dyshidroticum? Dlanovi, tabani, bone strane prstiju 21. Histoloka slika kod psoriasis vulgaris? Str 103 22. ta se nalazi u etiologiji dermatitis seborrhoica? Pityrosporum ovale 23. Za koju bolest je karakteristian inicijalni plak? Pityriasis rosea 24. Koji su uzroci eritrodermije? Str 109 25. Kada nastaje strophulus infantum? Posle ujeda insekta 26. ta je najei uzronik sy Lyell? sulfonamidi 27. Da li se u dijagnostici pemhigoida bullosusa koristi imunoflorescencija? da 28. Linearna IgA dermatoza? Str 132 29. ? 30. Koja vrsta hiperkeratoze se javlja kod erythrodermia ichtyosiformis congenita i kako se jo naziva, kako se nasleuje? Hiperkeatoza proliferacionog tipa, Collodion baby, autoz.rec. se nasleuje 31. Kako izgleda klinika slika kod keratodermiae palmo-plantaris Thost-Unna? Str 141 32. Kod kog oboljenja se javljaju ravne papule boje normalne koe na dorzalnim stranama aka? Dyskeratosis follicularis Darier 33. Da li erythema nodosum ulcerie? ne 34. Da li se melanodermija javlja kod Mb. Hodgin?

34

da 35. Kod kojih osoba se javlja chloasma? Kod gravidnih ena, i onih koje uzimaju kontraceptivne pilule 36. Kod koje bolesti se javljaju striae distensiae? Cushing 37. Koja je klinika slika sy Ehlers-Danlos? Str 156 38. Koji je rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 39. Koji su ARA kriterijumi kod LES? Str 162 40. Koji su kriterijumi za sklerodermiju? Str 165 41. Je li morphea infektivno oboljenje? ne 42. Da li se kod thrombophlebitis superficialis savetuje mirovanje? ne 43. Koja je klinika slika kod sy Behcet? Str 272 44. ta je paraphimosis externa? Str 277 45. Koji nevusi su epidermalnog porekla? Nevus epidermalis, nevus sebaceus 46. Kod kog oboljenja se javljaju Lischovi noduli? Neurofibromatosis von Recklinghausen 47. U grupu kojih bolesti spada keratosis solaris? Prekancerozna lezija 48. Da li je mb Paget solitarna lezija? da 49. Kod kojih ljudi je karakteristian akralni lentiginozni melanom? crnaca 50. Kako se izraava Breslov index? U mm 51. Da li je ichtyosis nigricans paraneoplastina dermatoza? ne 52. Koja bolest se karakterie miinom slabou, povienim miinim enzimima, EMG znacima? dermatomiozitis 53. ta je hipertrihoza? Poveanje broja i duine nesexulanih i androgen nezavisnih dlaka 54. Uzroci efluvium telogensa? Str 179 55. Uzroci efluvium anagensa? Str 179 56. ta je onychorrhexis? Patoloka lomljivost nokatne ploe

35

57. Koji faktori uestvuju u etiopatogenezi acni vulgares? Str 185 58. Koje su osobine otvorenih komedona? Str 186 59. Koji je najtei oblik rosaceae? rinophima 60. Da li se kod hipertireoze javlja hiperhidroza? da 61. Koji su uzroci hipohidroze? Str 195 62. Zato nastaje miliaria? Zbog retencije znoja kod ekrinih znojnih lezdi 63. Kada nastaju promene na slukoama kod herpes zostera? Zahvatanje 2 i 3 grane trigeminusa i drugih kranijalnih nerava 64. Koji HPV imaju onkogeni potencijal? 16,18,31,32,33,35 65. Da li streptokok izaziva impetigo bulosa? ne 66. Kako izgleda klinika slika kod cellulitisa? Tople, bolne promene u vidu difuznog eritem i edema s neotrim granicama 67. Koji je izaziva erytrasme? Corynebacterium minutissimum 68. Za koje oboljenje je karakteristian acrodermatitis chronica atrophicans? Lymska bolest 69. U okviru kog oboljenja nastaje eczema marginatum Hebra? Str 237 70. Da li su perniones normalna reakcija na hladnou? ne 71. ta je pathomimia? Namerno izazvane promene na koi od strane pacijenta 1. Da li su kod sifilisa bolne lezde? ne 2. Koji testovi pozitivni, a koji negativni kod latentnog sifilisa? Nespecifini su negativni, a specifini (treponemalni) pozitivni 3. Kod kojih osoba se javlja vulvovagitis gonorrhoica? Kod devojica (dece) 4. ? 5. Koliko traje inkubacija kod ulcus molle? 3-5 dana 6. Koji je uzronik granuloma inguinale? Donovania granulomatosis 7. Koji lek je u preporuci za leenje lymphogranuloma venerum? Doksiciklin 8. Kod kojih osoba su najee infekcije chlamidiom trachomatis? Kod mladih homosexualaca 15-25 godina 9. Koji su uzronici uretritisa mycoplasmatica?

36

Chlamidia trachomatis, ureoplasma urealyticum 10. Da li je trihomonas vaginalis diplokok? ne 11. Da li su HPV 16, 18 udrueni sa karcinomima? da 12. Da li conylomata gigantosa Bushke-Lowenstein metastaziraju? ne 13. ta ulazi u terapiju condylomata acuminata? Str 350 14. Da li je i ako jeste koliko puta povean rizik od HIV infekcije u prisustvu neke druge sexualno transmisivne bolesti? Da, 2-6 puta 15. Koji testovi su pozitivni, a koji negativni pri primarnoj HIV infekciji? Seroloki su negativni, a pozitivan p24 antigen SEPTEMBAR 2004 1. Da li ostaje oiljak nakon erozije? ne 2. Da li je pityrosporum patoloka gljivica? ne 3. Kod kog oboljenja se koristi izotretinoin? Akni 4. Kod kog oboljenja se koristi dapson? Dermatitis herpetiformis Duhring, linearna IgA dermatoza, lepra 5. Kod kog oboljenja se koristi podofilotoxin? Condylomata acumminata 6. Kod kog oboljenja se koristi benzil benzoat 10-25% emulzija? scabies 7. Kod kojih oboljenja je PUVA kontarindikovana? Str 69 8. Koja je osnovna promena koja nastaje kod urticariae cholinergica? Takaste papule okruene eritematoznim haloom 9. Koliko dugo traje hronina urticaria? Due od 12 nedelja 10. Da li se kod EEM javljaju recidivi? da 11. Za koje oboljenje je karakteristian herpes iris? EEM 12. Za koje oboljenje su karakteristine ekhimoze na dekolteu, dorzumu aka...? Senilna purpura 13. Koja antitela su karakteristina za Henoch Schoelein purpuru i gde se otkrivaju? IgA u zidu krvnog suda 14. Koja histoloka promena je karakteristina za dermatitis e contacta allergica? spongioza 15. ta najee zahvata hronini kumulativni DCI? ake 16. Da li puritus spadaju major ili minor znake kod dermatitis atopica?

37

major 17. Za koju bolest je karakteristian fenomen kapi od svee i zato nastaje? Psorijaza, zbog parakeratoze 18. Da li je moge sterilna pustula? da 19. Da li je dermatitis seborrhoica mogu u pregibima? da 20. Da li drugi statijum sifilisa treba razmatrati u dif. Dg. pityriasis rosea? da 21. Da li je eritrodermija mogua u detinjstvu? da 22. Koja je osnovna promena kod strophulus infantuma? Sero-papula 23. Zato nastaju Wickamove strije kof lichem ruber planus? Zbog granuloze 24. Da li sy Lyell ima tei tok kod AIDSa? da 25. Da li su naleti erythema fixum praeni pojaanjem pigmentacije? da 26. Kod kog oboljenja je antigen dezmoglein 1? Pemphigus foliaceus et erythematosus 27. Kakav je rub kod Thost Unna? Eritematozan irine oko 1 cm 28. Da li se pojaani koni crte na dlanovima javlja kod mb Darier? ne 29. Da li staphilococcus izaziva erithema nodosum? ne 30. Koja je klinika slika kod vasculitis nodularis? Str 147 31. Da li se melanodermija javlja kod ichtyosis vulgaris? ne 32. Kako se prenose ephelides? Autozomno dominantno 33. ta ini rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 34. Koji lek se koristi u terapiji LEC? Hlorohin, hidroksihlorohin 35. Koja je histoloka promena kod LEC? Hiperkeratoza ortokeratotskog tipa, hidropsna (vakuolarna) degeneracija u bazalnom sloju....str 160 36. Koji su major znaci kod sclerodermia sitemica? Skleroza koe proksimalno od prstiju 37. Da li morphea panscleroica zahvata i zglobove? da 38. Da li alopecia androgenetica nastaje zbog ranog prelaska anagene u telogenu fazu i ispadanja kose?

38

da 39. Koji efluvijum nastaje kod uzimanja citostatoka? anageni 40. Da li cikatrijalna alopecija nastaje kod psorijaze? ne 41. Da li je onychoshisis abnormalna lomljivost nokatne ploe? ne 42. Da li je zatoreni komedon centriran crnom takom? ne 43. Da li rhinophima moe nastati na koi sa rosaceom i bez prethodnih faza? da 44. Koja je etiologija apokrine hromhidroze? Poveana koliina lipofuscina u znoju 45. Da li generalizovana hiperhidroza nastaje kod atopinog dermatitisa? ne 46. Da li se pruritus javlja kod pemphigusa? ne 47. Kad herpes zoster zahvati drugu i treu granu trigeminusa gde nastaju promene? Na sluzokoi 48. ta je potrebno za infekcijom HPVom i na kom nivou se ona odigrava? Mikropovrede, inficira bazalne elije i podstie ih na deobu 49. ta izaziva imetigo bullosa? Staphylococcus aureus phage II 50. Koje je predilekciono mesto za erytrasmu? Veliki pregibi 51. Kod koje bolesti se javljaju tuberkulidi? Tuberculosis papulo-necrotica cutis 52. ta sve fluorescira od gljivica pod Woodovom lampom? Str 229 53. Kojom bojom fluorescira pityriasis versicolor? uto-zelena 54. Da li je tr. rubrum zoofini dermatofit? ne 55. Da li dermatifiti prodiru u ivi deo epiderma i derma? ne 56. Za koje oboljenje je karakteristina scutula? favus 57. Da li se i kako ukljanjaju dlake kod Kerio Celsi? Da, manuelna epilacija obolele i ruba zdrave kose 58. Da li je kod scabiesa zahvaena i koa genitalija mukaraca? da 59. Da li mb Duhrin nastaje usled mehanikih faktora? ne 60. Da li perniones nastaju na leima? ne 61. Da li UVA izaziva teke opekotine?

39

ne 62. Da li se pathomimiae javljaju kod neurokristopatija? ne 63. Da li se gangrena javlja kod lichen simplex chronicus Vidal? ne 64. Da li se thrombophlebitis superficialis javlja na trupu? ne 65. Da li je mb Bowen benigni tumor? ne 66. Da li u nevomelanocitne nevuse spada i displastini nevus? da 67. Zato su bitni kongenitalni pigmentni nevusi? Jer mogu prei u maligni melanom 68. Koliko je potrebno mrlja za postavljanje dijagnoze neurofibromatosis? 6 69. Kakva je skvama kod keratosis solaris? adherentna 70. Usled ega nastaje lichenifikacija? eanja i trenja 71. Koji je lek izbora za pruritus? Antihistaminici H1 72. ime su bazalni keratinociti vezani za okolne keratinocite? dezmosomima 1. Kako se jo nazivaju makulozni sifilidi? Roseola syphiliticum 2. Da li inkubacija primarnog stadijuma sifilisa traje 4-5 dana? ne 3. Koji testovi su pozitivni kod sekundarnog sifilisa? Str 323 4. Da li je penicilin G lek izbora za limfagranuloma venerum? ne 5. Koliko traje inkubacija gonoreje? 3-5 dana 6. Kako se najee manifestuje orofaringealna gonoreja? asimptomatski 7. Da li je sekret u gonoreji kod mukaraca oskudan? ne 8. Da li se kod ulcsa molle javlja svrab? ne 9. ta izaziva granuloma inguinale? Donovania granulomatosis 10. ta sve izaziva uretritis mycoplasmatica? Mycoplasma hominis, ureoplasma urealyticum 11. Da li se u leenju chlamidiae trachomatis koriste oralni cefalosporini? ne 12. ta je trichomonas vaginalis?

40

Flagelata (protozoa) 13. Koji cu lekovi izbora za rekurentni herpes genitalis? Aciklovir, valaciklovir, famciklovir 14. Da li je asimptomatska sekrecija bitna za prenoenje HS genitalis? da 15. Koliko traje inkubacija condylomata acuminata? 3 nedelje do 1 godine 16. Koje receptore koristi HIV za ulazak u T limfocite? CD4+ 17. Da li su noge predilekciono mesto za Kaposi sarkom kod HIVa? ne 18. ? 73. 1.Purpura nastaje kao posledica ekstravazacije krvi u derm 74. 2. U eflorescencije ispod nivoa koze ne spada makula 75. 3.Virusne vezikule nastaju kao rezultat balonske degeneracije 76. 4.U sekundarne eflorescencije ne spada bula 77. 5.sterilne pustule se javljaju kod psoriasis pustulosa 78. 6. eflorescencija iznad nivoa koze sa dvrstim sadrzajem nije erozija 79. 7. bula kod pemfigusa nastaje kao posledica akantolize 80. 8. dermalne papule se javljaju kod urtikarija 81. 9.defekt tkiva nastao posle povrede zdrave koze je vulnus 82. 10.dermane papule i plakovi nastaju kao posledica eksudacije 83. 11.Skvma nasteje kao rezultat zadebljanja rozastog sloja 84. 12.erozija i ulkus se razlikuju po dubini 85. 13.po def.na pojkilodermicnim poljima se ne javljaju bule 86. 14.angioedem zaokruzi netacan odgovor... promene su u vidi bolnih erozija 87. 15.u antisok terapiju se ubrajaju adrenalin, antihistaminik, i kortikosterroid 88. 16.najcesci oblik nezeljene reakcije na kozi izazvane lekom je egzantem 89. 17. u terapiji egzantema koriste se kortikosteroidi 90. 18.Najcesci uzrocnici toksicne epidermalne nekroze su lekovi 91. 19.kod sindroma lyell erozije su lokalizovane na kozi i sluzokozi 92. 20.klinicka slka eritema fixum... eritem, pigmentacija, eventualno bule 93. 94. 1.Eflorescencija u nivou koze je makula 95. 2. sta nije varijanta purpure flebektaije 96. 3. teleangiektazije su trajna prosirenja kapilara 97. 4. poikilodermija se karakterise strofijom, dishromijom, teleangiektazija 98. 5.ragad je rascep koji nastaje na kozi 99. 6.pojava cikatreksa se ne ocekuje kod erozija 100. 7.eflorescencij iznad nivoa koze ispunjena tecnim sadrzajem velicine do 0.5 cm je vezikula 101. 8.skvama po izgledu ne moze da bude zaokru netacan odgovor.... morbiliformna 102. 9.cvrsta, bleda, glatka i sjajna, koja se ne bora je kod skleroze 103. 10.klivaza je rascep koji nastaje usled ostecenja u nivou dezmozoma 104. 11.teraoija urtikarije je h1 antihistaminicima 105. 12.zaokruzi tacno tvrdjenje oedema Quincke moze da traje i do 72h

41

106. 13.zaokruzi tvrdnju koja nije tacna egzantem veoma cesto progredira u angioedem i tako vitalno ugozava pacijenta 107. 14.predilekciona mesta za pojavu promena kod eritema fixum su sake, usne, genitalni region 108. 15.imunoloske urtikarije su I tip preosetljivosti 1.
U kasni trijas promena LE spada: telangiektazije 2.Za DM nije tacno: Anti Jo 1 su udruzena sa dobrom prognozom 3. U kriterijum za DM ne spada visok titar anti DNK 4. U kriterijum za dijagnoostiku LE ne spada: ulceracije na kozi 5. HS neonatalis moguc je letalni ishod 6.HPV ne uzrokuje: verruca seborrhoica 7.Candida ne dovodi do oboljenja: dlake 8. Za tinea pedis je tacno: najcesca glj.inf.kod coveka 9. Za lecenje scabiesa se ne koristi: benzoil peroksid 10. Za phthiriasis nije tacno ujed izazivaca je bolan 11. Komplikacija streptokoknog impetiga moze se javiti: glomerulonefritis 12. Erithema migrans izaziva bakt.: Borellia Burgdoferi :)))))

1. rani trijas kod hronicnog lupusa je eritem, atrofija, skvama


2. Ro SSA antitela se srecu kod subakutnog lupusa 3. Gotronove papule kod dermatomiozitisa 4. herpes simpleks nosi antigene za eritema multiforme 5. skabies se leci tako sto lecimo obolelog, clanove porodice i seksualnog partnera 6. sarcoptes scabiei kopa kanale u obliku sova S 7. herpes zoster lecenje aciklovir, famciklovir 8. kerion celsi je tinea kapitis profunda 9. pitiriasis versikolor sta je tacno, da nije kontagiozno oboljenje 10. zapaljenje epiderma i derma je celulitis

2. 1. patognomonican znak za scabies: kanalic u obliku slova S sa


vezikulom na kraju (mnogi su zaokruzili papule i eksorijacije, to je dominantno klinicki, ali nije patognom) 2. ko se leci kod scabiesa: svi (ukucani, partner) 3. sta je tacno za pytiriasis versicolor: da nije kotagiozno (netacno: inficira dlaku, nalazi se samo u seboroicnim predelima, bolest nastaje smo kod imunodef) 4. Gotronove papule: dermatomiozitis 5. rani trijas kod lupusa: eritem, skvama, atrofija 6. th zostera: aciklovir, famciklovir (bio je ponudjen aciklovir sa jos nekim na a, ali to nije tacno ) 7. SSA (anti-ro) i SSB (anti-la) At: lupus subacc cutaneus 8. sycosis barbae staphylococcica: foliculitis (nije furunkuloza!) 9. sta nije dg kriterijum za SLE: krioglobulinemijski vaskulitis (ostalo ponudjeno serozitis, proteinurija i jos nesto iz one ARA tabele)

42

10. celulitis: acc inflamacija derma i hipoderma 11. Kerion Celsi: duboka trihofitija kose 12. HSV je cesto antigeni stimulus za: erythema exudativum (prvi kol :/) Pitanja koja su bila prosle godine: 1. HSV ostecuje celije citolizom 2. kod herpes genitalisa se Tzankovim testom dg gigantski multinuklearni keratinociti 2. ovalne, sfernicne, umbilikovane papule - molluscum 3. HPV nije uzrocnik Mb. Peget (ali izaziva Mb. Bowen) 4. Staph. aureus nije uzrocnik Keriona 5. SSSS: nije tacno da je Nikolsky negativan 6. pt. versicolor izaziva Malasezia furfur 7. candida nije uzrocnik eczema marginatum Hebrae 8. kod scabiesa ne dominiraju primarne promene 9. za lecenje scabiesa se ne koristi benzolil peroxid 10. maculae coeruleae kod pt.pubis 11. herpes genitalis, th aciklovir 12. HPV 16,18 je udruzen sa karcinomima 13. cond.acuminata se ne leci takrolimusom 14. ovo sa celilitisom sto sam ja imala 15. ovo sa herpesom i ag stimulacijom

Venerologija 1. Hacinsonov trijas cine: nareckani zubi, keratitis I neurolabirintis 2. Glava karakteristika tercijarnog sifilisa je guma 3. Sta moze nastati u sekundarnom sifilisu- alopecija areolaris 4. Angina je karakteristika sekundarnog sifilisa 5. sta se koristi u terapiji gonoreje-oksofloksacin 6. najcesca komplikacija gonoreje- postgonoreicni uretritis 7. asimptomatski prenosioci gonoreje mogu biti- pripadnici oba pola, cesce zene 8. sta nije tacno za ulkus durum- da je bolan 9. sta izaziva U. Urealiticum- non-gonoreicni uretritis 10. sta je tacno za L. Venerum- da se limfadenopatija javlja 2-3 nedelje nakon prvih manifestacija bolesti 11. sta je tacno za infekcije izazvane hlamidijima- serozan oskdan sekret ujutro 12. terapija treihomonijaze- metronidazol per os 13. sta nije tacno za recidivantni H. Genitalis da se ne javljaju prodormalnis simptomi,da nema promena na kozi... 14. koji HPV izazivaju karcinom cerviksa,penisa- HPV 16 i 18 15. terapija genitalnog herpesa- aciklovir 16. Aids nastaje kada- se jave oportunisticke infekcije 17. karakteristike primarne infekcije HIV-om - egzantem,urtikarija 18. sta nastaje udruzeno sa hivom- limfomi 19. dijagnostika HPV- elektronska mikroskopija, serologija... 20. terapija CT- doksiciklin, azitromicin

43

1. koji sloj epiderma ima 5-10 redova- stratum spinosum 2. ostecenje kornealnog sloja dovodi do- povecane permeabilnosti koze 3. melanozomi su- organele koje se nalaze u melanocitima 4. apokrine zlezde se nalaze- pretezno aksile 5. eflorescencija iznad nivoa koze manja od 0.5cm- vezikula 6. cankov test kod buloznih dermatoza- akantolicke celije sa hiperhromatskim jedrom 7. klasicno bojenje- HE 8. sta je tacno za hronicu urtikariju- najcesce nepoznat uzrok 9. sta nije tacno za angioedem- zrazen pruritus 10. sta nije tacno za EEM major- da je cesd uzrocnik HSV 11. sta je tacno za livedo reticularis- javlja se u okviru antifosfolipidnog sindroma 12. senilna purpura sta je netacno- javljase pretezno na kapilicijumu i glavi 13. HS purpura- palpabilna purpura na potkolenicama 14. D. E contactu allergica sta je netacno- da je protpotip I tipa hipersenzitivnsti 15. D e contacu iritativa sta je tacno- da se ne siri i da nije izrazen pruritus 16. E. Infantum sta je tacno- eritem, edem, vezikule, deskvamacija 17. E. Dyshidroticum sta je netacno- da ima veze sa znojnim zlezdama 18. P. Vulgaris je- hiperkeratoza i inflamacija u epidermu i dermu 19. Koliko traje zivotni vek keratinocita kod psorijaze- 3-4 dana 20. sta ne izaziva SSSS- psorijaza 21. D. Seborrhoica sta nije tacno- da moze nastati pemfigoid seborrhoica 22. P. Rosea sta nije tacno- da se leci metronidazolom 23. Eritrodermija- vise od 90% koze 24. S. Infantum sta nije tacno- nastaje usled senzibilizacije na antigene psa i macaka 25. LRP sta je tacno- koloidna tela 26. sta je tacno za egzanteme- obicno e ne javljaju na sluzokozama 27. sta je nije tacno za lajalov sindrom- da ga najcesce izazivaju virusi i bakterije 28. kod koje bolesti se ne javlja subepidermali rascep- e. Bullosa heraditaria 29. E. Fixum sta nije tacno- najcesce bakterije ga izazivaju 30. P. Erithematosus sta nije tacno- uvek zahvata sluzokozu 31. koja od dermatoza je pruriginozna- pemfigoid 32. D. Herpetiformis Dhuring sta je tacno- pravilo je da ne zahvata sluzokoze 33. ihtioza koja se nasledjuje x- vezano sta nije tacno- pa naveden neki retardiran enzim 34. Dyskeratosis Darier sta nije tacno- promene nestaju posle 60. godine 35. E. Nodosum sta je tacno- septalni panikulitis bez vaskulitisa 36. V. Nodularis sta je tacno- da ulcerisu nodusi 37. Lentigo solaris sta nije tacno- ne povlaci se spontano 38. ko izaziva hipertrihozu- cikllosporin A, minoksidil, kortikosteroidi 39. kod kog lupusa se javljaju anti-Ro i anti-La antitela- LE subacutus cutaneus 40. sta nije ARA kriterijum- ulceracije na prstima 41. sta nije kriterijum za sklerozu- navedeni major i minor, pa nisu antitela 42. DM koje su karakteristicne promene 43. ko izaziva promene na noktu- LRP 44. koja je osnovna promena kod akni- mikrokomedon 45. H. Suppurativa kod muskaraca se najcesce javlja- perianalno 46. miliaria je- retencija znoja

44

47. HPV sta nije tacno- ne izaziva condilomata lata 48. M. Contagiosum sta nije tacno- nije tacno da je u grupi herpes virusa 49. sta nije tacno za celulitis- bolni nodusi 50. cime se ne leci furunkulitis-ciklofosfamid 51. L. vulgaris sta nije tacno- da nekad histoloski nema kazeozne nekroze 52. tuberkulidi st anije tacno- da se bakterija siri iz okolnog tkiva 53. kako se naziva duboka trihofitija glave- kerion celsi 54. gde se javlja Lofgrenov sindrom- sarkoidoza 55. u kom stepenu opekotina se javljau bule- 2. 56. sta nije arterijski ukus- trombophlebitis superficialis 57. data definicija akrocijanoze, pa je odg akrocijanoza 58. dermatofibrom- potkolenice 59. ksantomi- mekrofagi sipunjeni lipidnim sadrzajem 60. keloid nastaje usled povecane aktivnosti fibroblasta 61. Mb Bowen-spinocelularni carcinom in situ 62. Keratosis solaris sta nije tacno- da je kontraindikovan 5-fluorouracil 63. E. Basocelulare sta nije tacno- da se verukozni oblik javlja na glavi 64. melanom sta nije tacno- da nikad ne nastaje od kongenitalnog nevusa 65. koja je dif dijagnoza intertriga- inerzna psorijaza 66. intermedijerna faza M. Fungoides- plakovi sa lihenifikacijom 67. P. Giber- nije tacno da se leci ketotkonazolom 68. kondilomi sta nije terapija 1. Najee oboljenje koje se prenosi seksualnim kontaktom je A.gonoreja B.negonoroini uretritis* C.sifilis D.genitalni herpes 2.Najei uzronik negonoroinog uretritisa je A.chlamidya trachomatis* B.ureaplasma urealiticum Cmycoplasma hominis D.trichomonas vaginalis 3. u th urea/mycoplasma inf. Koristi se A.azitromicin* B.metronodazol C.ceftriakson D.aciklovir 4. Inf trichomonas vaginalisom se prenosi A.samo direktno-seksualno B.samo indirektno C.i direktno i indirektno* D.kapljicno 5. Dg trihomonijaze A.dokazivanjem u nativnom preparatu*

45

B.dif testom C.iif testom D.seroloski-vezivanje komplementa 6. Genitalni herpes izaziva A.samo HSV1 B.samo HSV2 C.i HSV 1 i 2* D.HSV 1, 2, a u retkom slucajevima i HHV 4 (epstein barr) 7. Kod genitalnog herpesa sistemski simptomi su izraeniji kod A.prim.inicijaln0og genit.herpesa* B.recidivantnog genit.herpesa C.recidiv.genit.herp.kod ena D.inf. sa HSV 1 8. U Dg genit herpesa moe da se koristi A.VDRL test B.proba siretnom kis C.Tzankov test* D.Nikolsky znakkoji 9. od navedenih HPV je udruen sa CA grlia materice A.HPV 26 B.HPV 8 C.HPV 18* D.HPV 33 10. Dg condylomata acuminata se postavlja na osnocu A.klin slike* B.DIF testa C.ELISA D.IIF testa 11. U klin oblike tinea pedis NE spada A.hiperkeratotiki oblik B.vezikulobulozni oblik C.interdigitalni oblik D.nodulo cistini* 12. za tinea pedis je tano A.javlja se samo nakon puberteta B.izazivaju je geofilni specijesi trihofitona i epidermofiton flocosum C.najea je gljivina inf oveka* D.neophodna je sistemska antimikotska th. 13. u th tinea pedis se ne koristi(e) A.imidazolski preparati B.terbinafin C.ciklopiroksolamin D.grizeofulvin* 14. za pitirijazis verzikolor je tano A.malesezia furfur e nalazi samo u koi seboroinih regiona B.promene se javljaju i na goloj koi i na dlaci

46

C.oboljenje nije kontagiozno* D.javlja se samo u imunodeficij. 15. dg pitirijaze se postavlja A.biopsijom koe B.direkt mikroskop pregledom skvama* C.kultivacijom na sabouradovoj podlozi D.serol analizama 16. za leenje pitirijavis vrzik je tano A.neophodno je leiti i ukuane, tj.svih osoba u direkt.kontaktu s obolelim B.sprovodi se opta th kod svih pacijenata lokalni preparati nisu dovoljno efikasni C.koriste se amponi sa selenijum sulfidom ili cink piritionom* D.keratolitici nemaju efekta 17. impetigo contagiosa se javlja A.samo kod dece B.i kod dece i kod odraslih* C.samo kod odraslih D.samo kod starijih i imunokomprom 18. kao komplik streptokoknog impetiga moe se javiti A.meningitis B.encefalitis C.artritis D.glomerulonefritis* 19. za celulitis nije tano A.febrilnost se esto javlja B.lei se penicilinom C.izaziva je streptokokus piogenes ili stafilokokus aureus D.promene se najee javljaju na gornjim ekstremitetima* 20. klin sliku celulitisa karakterie A.jasno ogrnien eritem B.trakast eritem sa erozijama i ulceracijama C.pustule i erozije sa ukastim krustama D nejasno oganien eritem i edem* II test 1.Kod inf HSVom, vezikula se formira procesom A.spongioze B.akantolize C.citolize* D.akantoze 2.ovalne hemisferine umbilikovane papule su tipine kod A.inf humanim papiloma v B.heres simpleks v C.varicela zoster D.molluscum contagiosum*

47

3. HSV je esto antig stimul za A.urticaria acuta B.eritema fixum C.eritema multiforme D.vasculitis hipersensitiva 4.stafilok.aureus nije prim uzronik A.impetigo bulosa B.kerion celsi* C.ecthyma D.cellulitis 5. koja bolest nije uzrokovana HPVom A.veruca plana B.conddilomata ac C.morb.bowen D.morb.Paget* 6.akutno inflam oboljenje derma i hipoderma je A.erythrasma B.echtyma C.impetigo D.celulitis* 7.za stafilokokal skin sindrom nije tano A.izaziva je stafilokok aureus phage II B.nikolski znak je negativan* C.oboljenje se najee javlja kod dece do 5god D.uz leenje promene se povlae za 7-10 dana 8.uzronik pitirijazis verzik A.microsporum audouinii B.Cryptococcus neoformans C.corynebacterium minutissimum D.malessezia furfur* 9.candida albicans nije uzronik A.balanoposthitis B.perionixis chr C.Eczema marginatum hebra* D.angulus infectiosus 10.za scabies nije tano A.klin slikom dominiraju patognomonine promene* B.klin slikom sominiraju sekundarne promene C.inkubac 2-6 nedelja D.izaziva je sarcoptes scabiei 11.za leenje sacabiesa se ne primenjuje A.permetrin B.lindan C.benzil benzoat D.benzoil peroksid* 12.maculae coeruleae se javljaju kod

48

A.pediculosis capitis B.pediculosi corporis C.phthriasis pubis* D.pediculosis palmoplantaris 13.inkubacioni period kod gonoreje A.9-90 dana B.2-6 nedelja C.3-5 dana* D.4-30 dan 14.za simptom gonoreju kod muskarca nije karakt A.obilan ukasto zelekasti sekret koji je najobilniji u veernjim satima* B.uestala i bolna mokrenja C.este i bolne erekcije D.na kraju mikcije se javlja kap krvi 15.negonoroini uretritis nije uzrokovan A.lekovima B.microsporum audouinii C.mycoplasma hominis D.HSV 16.u th negonoroinog uret uzrokovnog trichomonas vaginalisom se koristi A.ketokonazol B.metronidazol* C.flukonazol D.doksiciklin 17.Tzankovim testom kod inf herpes genitalis se uoava A.gigant multinukl keratinociti* B.gigant mononukl keratinociti C.gigant diskeratotini kerat D.gigant spongiformni kerat 18.lek izbora za leenje herpes genitalisa je A.ciklofosfamid B.azatioprin C.Aciklovir* D.ciklosporin 19.CA cerviksa, uterusa i penisa su udrueni sa inf A.HPV 6 i 16 B.HPV 6 i 18 C.HPV 16 i 18* D.HPV 6, 16, 18 20.u leenj kondilomata akuminata se ne koriste A.5 fluorouracil B.podofilotoksin i podofilin C.krioterapiaj, elektrokauterizacija D.pimekrolimus, takrolimus *

49

DERMA, KOLOKVIJUM PRVI, NOVEMBAR 2010 1. u zoni BM se ne nalazi stratum corneum. 2. Urtika je dermalna eksudativna papula ili plak. 3. Za EEM je tacno da se kod minor oblika kao etioloski faktor cesto navodi infekcija herpesom. 4. Sterilna pustula kod psoriasis pustulosa. 5. Ragade se javljaju kod psoriasis palmo-plantaris. 6. Najcesca nezeljena r-ja na lekove je egzantema toxo-allergicum. 7. Sekundarna efl. nastala nakon prskanja vezikule i bule sa ostecenjem epiderma je erozija. 8. Za eritrma fixum nije tacno da se kao diferencijalna dg javlja neka vrsta psorijaze. 9. Vegetacija je.... (zaokruziti odgovor) 10. Bula kod pemfigoida nastaje klivazom. 11. Skarlatiniformni egzantem (zaokruziti tacan opis, recenica iz knjige) 12. Za hronicnu urtikariju je tacno da hronicna i akutna urikarija imaju istu morfolosku sliku. ovo je danas bilo .Purpura nastaje kao posledica ekstravazacije krvi u derm 2. U eflorescencije ispod nivoa koze ne spada makula 3.Virusne vezikule nastaju kao rezultat balonske degeneracije 4.U sekundarne eflorescencije ne spada bula 5.sterilne pustule se javljaju kod psoriasis pustulosa 6. eflorescencija iznad nivoa koze sa dvrstim sadrzajem nije erozija 7. bula kod pemfigusa nastaje kao posledica akantolize 8. dermalne papule se javljaju kod urtikarija 9.defekt tkiva nastao posle povrede zdrave koze je vulnus 10.dermane papule i plakovi nastaju kao posledica eksudacije 11.Skvma nasteje kao rezultat zadebljanja rozastog sloja 12.erozija i ulkus se razlikuju po dubini 13.po def.na pojkilodermicnim poljima se ne javljaju bule 14.angioedem zaokruzi netacan odgovor... promene su u vidi bolnih erozija 15.u antisok terapiju se ubrajaju adrenalin, antihistaminik, i kortikosterroid 16.najcesci oblik nezeljene reakcije na kozi izazvane lekom je egzantem 17. u terapiji egzantema koriste se kortikosteroidi 18.Najcesci uzrocnici toksicne epidermalne nekroze su lekovi 19.kod sindroma lyell erozije su lokalizovane na kozi i sluzokozi 20.klinicka slka eritema fixum... eritem, pigmentacija, eventualno bule 1.Eflorescencija u nivou koze je makula

50

2. sta nije varijanta purpure flebektaije 3. teleangiektazije su trajna prosirenja kapilara 4. poikilodermija se karakterise strofijom, dishromijom, teleangiektazija 5.ragad je rascep koji nastaje na kozi 6.pojava cikatreksa se ne ocekuje kod erozija 7.eflorescencij iznad nivoa koze ispunjena tecnim sadrzajem velicine do 0.5 cm je vezikula 8.skvama po izgledu ne moze da bude zaokru netacan odgovor.... morbiliformna 9.cvrsta, bleda, glatka i sjajna, koja se ne bora je kod skleroze 10.klivaza je rascep koji nastaje usled ostecenja u nivou dezmozoma 11.teraoija urtikarije je h1 antihistaminicima 12.zaokruzi tacno tvrdjenje oedema Quincke moze da traje i do 72h 13.zaokruzi tvrdnju koja nije tacna egzantem veoma cesto progredira u angioedem i tako vitalno ugozava pacijenta 14.predilekciona mesta za pojavu promena kod eritema fixum su sake, usne, genitalni region 15.imunoloske urtikarije su I tip preosetljivosti Derma februar i mart 2010 1.er.nodosum - zadnja strana potkolenice 2.sklerodermija - poikoloderm + 3.dermatomiozitis - EMG, aldolaza, LDH - sta nije pozitivno? 4.supurativni hidradenitis - kod muskarca perianalni 5.hipertrihoze - dijabetes 6.psorijaza - PUVA 7.keroin celzi - supurativni folikulitis 8.ihtioze - sta nije + , nije nasledna 9.mic.fungoides - nesto u ranom stadijumu erit. (1.faza traje godinama) 10.corona cutaneum - acantosis nigricans 11.sta je prekancerozna lezija - corona cutaneum 12.najcesci bazocelul. 13.cutix laksa - nasledna 14. arofija - epid. i derm zahvata 15.th. hiperpigment. - cignolin 16.celulitis - komplikacija tromboflebitis 17.oniholiza - kod nedostatka Fe 18.akne - sebostaza 19.akne - mikorkomedon prim. promene 20.lupus vulgaris - fenomen zele od jabuke 21.e.ichtios.congenita bulosa - nema postedjenih delova 22.1-3 nedelje ? 23.recidiv.herpes - sta nije tacno - da nema bolova, promena i svraba

51

i prodromalnih simptoma 24.eritrodermija - ne daje Gilbert 25. Lihen - papule ljubicaste 26.lupus chronicus - kapci 27.lupus - IgG, IgM, nekad i IgA 28. strophulus infantum - deca i adolescenti; superinfekcija cesta 29.striae disensae - mehanicki srtes 30.lichen ruber planus - pseudoakantoza, svrbi 31.toksicni egzantem nema - varicelozni oblik 32.pemfigus - dezmoglein 1 33.pemfigus - suprabazilarni rascep 34.pemfigoid - suprabaz.+ 35.dermatitis herpetiformis - nije tacno - predilekciona mesta 36.unna - nije tacno - da se ne javljaju skvame na licu 37.najcesci bazocelularni - nodularni 38.naevus - displasticni 39.palmo-plantar. keratodermija kod drugih dermatoza - lupus vulgaris 40.Yersinia - erithema nodosum 41.acrodermatitis - borelia 42.retinoidi - acitreinoin 43.buloza - klivaza 44.5-7 redova celija 45.krusta nije primarna 46.pustula, primarna, sekundarna? 47.macula - vit.D 48.urtica - okluzija superficijal. 49.lihenifikacija 50.ragada 51.egzantem se ne javlja - 1.tip preosetljivosti 52.lyell - visoke doze kortikosteroida 53.angioedem - moze na testisu 54.urticaria-like vasculitis - IgA 55.e.multiforme - sta nije - scabies 56.livedo reticularis - nije uvek patoloski 57.eritema fixum - 30min. - 48h 58.henoh-senlajn - ANA at - nije tacno 59.purpura fulminans - usled deficita vit. C i S 60.eritema fixum - bolne senzacije - nije tacno 61. hapten - niskomolekularna supstanca 62.patch testiranja - cita se posle 72h 63.sta nije ekcem - dermatitis herpetiformis 64.kontaktni - spongioza 65.nodularni vaskulitis - retinoidi 66.nodularni vaskulitis - kod vens...? VENEROLOGIJA

52

1.sifilis - bubbrezi 2.sifilis latentni - nema simpt. i znakova 3.gonor.- komplik.met.postgonor. 4.th.gonor.-ceftriakson 5.ulcus mole - HD 6.ulcus mole- benig. hronic. 7.limf.venerum - doksacilin 8.uretritis nongonor.- G+ 9. - I I 10.gonoreja - najtezi simptomi kod anorektalne 11.herpes - aciklovir 12.herpers - neonatalni najtezi 13.condiloma acum. - acikl. 14.HIV -leukoplak. 15.HIV - 6 mes. 16.sifilis - pap.sifilidi 17.hlamidija nije uvek asimptomat. kod zena 18.inkubacija 1-3 nedelje 1.vezikule 2.akantolizom - bula, pemfigus 3.epiderm.papula - veruka 4.cesanje 5.retinoidi - apot.... 6.Tcank.t., nije tacno - nije kod pemfigoida? 7.sta nije mehanic.(fizicki faktor) - pigmentoza 8.hepes iris - exud.multif.minor 9.vezik.u centru - kod herpes iris 10.vit.D - kod purpure, sta ne izaziva 11.Henoh-Sanl. - a.femoralis, subc. 12.Henoh-Sanl., sta ne izaziva 13.ekcem najcesce izaziva - anjon.povrs.supst. 14.ekcem se tipicno ne javlja - teleangiekt. 15.psorijaza - pozitivan Koebner.fenomen 16.eritema fixum - ne izaziva eritrodermiju kod odraslih 17.iber? 18.strofulus infantum - hrana izaziva 19.Lihen r.p. - ostavlja pig.promene 20.sa poljima normal.koza - morbilif. 21.medik.ex javlja se posle nekoliko sati uzimanja leka 22.Sy.Lyell - Nikolski jako + 23.Sy.Lyell, terapija 24.pemfigus - histo. 25.IFT- Ziber, ne koristi se 26.pemfigoid - jah.pantalone 27.Derm.herp.Dur.- linear. IgA na papili

53

28.Inf. vulg., netacno - nema postedjenih predela koze 29.Mljef(?) - ne nastavlja na dorzalno (2.pitanja) 30.Keratosis pilaris, nije tacno - na flex.str. 31.Darijer - sebor.predeli 32.Erit.nod. - sept.panikulitis 33.erit.nod.-akut.nodoza 34.erit.nod.- topla i bolna koza 35.vaskl.nodularis - hronic.rekur. 36. melasma - na licu 37.vitiligo - cignolin 38.distrofila - elast. i kolag. vlak. 39.SLE hronikus - hist. 40.ARA krit. - TPH test 41.sklerodermija - general. nije lokal. 42.cikatric. alopecija - morfe 43.Androg.alopecija - kod zena - dif.proredj.parjet.dela 44.anonihija - ektoderm. die. 45.seboreja - akne i rozacea 46.akne vulg. - mikroicomed? 47.izotret. - teski i umereni 48.sistem.retinoidi za nodul. cistic. oblike 49.Derm.perioralis - lok.apot. flukoz... 50.hidradenitis supurativa - apokrine zl. 51.general.pruritus izaziva - dijabetes 52.intenzivni pruritus , sta nije - seboreja 53.H.s.- aciklovir 54.teski oblik HSV - neonatalni 55.celulitis - thromboflebitis 56. lupus vulg. - fenomen sonde 57.akroderm.hronikus- b.burgdorferi 58 akroderm.hronikus - 3.stadijum 59.inflam.ploce sa sup.folikulitisom- Kerion 60.skabies - post.lice i interskapul. 61.nekrob.dijabetikorum- pretib. predeo predilekc.mesto 62._ _ _ _ _ odg.: UVA 63.basocelul.carc.-najcesci 64.MM akrale - najmanja smrtnost 65.paraneoplast. dermatoze - ihtiozis nigrikans 66.T.lymfom- se... 67.MM? 1.sifils - 9-90 2.cand.lata - sek.sifil/ 3.latentni - nema simp. i znaka 4.gonoreja - ceftriakson 5.ulcus mole - opisana prom.

54

6.ulcus mixtum - TP i HD 7.lymfog.venerum - CT - L1,2 i 3 8.Ulcus mole - HD 9.najserija - G diplokok 10.sta nije tacno za clamid.trihomatis - sekret 11.trihom.-th.- aritromicin nije tacno 12.cond.ak.- 16 i 18 onkogen 13.cond.ak. - th. citotoksicni 14.HIV - During se ne javlja 15.prva promena kod HIV-a - egzantem derma 2009 1U hipoderm ne spada : merkelove celije 2.U zoni bazalne membrane se ne nalaze : dezmozomi 3.Za eekrine zlezde je tacno : nalaze se po celoj kozi 4.Eflorescencija manja od 0.5cm ispunjena bistrom tecnoscu je : vezikula 5.Nakon ekskorijacije ostaje : erozija 6.Urtika factitia tacno je : postoji dermografizam 7.Za angioedem je tacno : nejasni ograniceni edem koji zahvata rastresito tkivo 8.Lekovi mogu izazavati : EEM 9.Za senilnu purpuru je tacno : u obliku ekhimoza ljubicasto crvene boje,razlicite velicine 10.Za H.Shonlein purpuru tacno je : u vidu palpabilne purpure... 11.Eczema alergica NETACNO je da : ne prelazi granice povrsine koja je u kontaktu sa alergenom 12.E.Irittativa NETACNO je da : je pruritus dominantan 13.Alergen koji se ne srece kod nas : Gvozdje-sulfat 14.U pruriginozne dermatoze NE spada : psoriasis inversa 15.Minor znak atopijskog dermatitisa : pithyriasis alba 16.Minor znak ato[ijskog dermatitisa :keratokonus 17.Eczema ... 1. Da li adipociti spadaju u nekeratinocitnu populaciju epiderma? ne 2. Koje lezde uestvuju u termoregulaciji? ekrine 3. Da li je lupus erythematodes kontraindikacija za UVB terapiju? da 4. Koja je imunoloka reakcija najei uzronik imunolokih utrikarija? I 5. Da li je urticaria cholinergica izazvana zamorom? da 6. Koji je uzroni mehanizam nastanka purpure senilis?

55

Fragilnost krvnih sudova 7. Koja vrsta At nastaje kod Henoch-Schenlein purpure? IgA 8. Gde se koristi patch testiranje? Alergijskog dermatitisa 9. Gde se nalazi klinika slika eczema infantum? Alergijskog dermatitisa 10. Koja su predilekciona mesta za eczema dyshidroticum? Dlanovi, tabani, bone strane stopala 11. Gde postoji neadherentna skvama? Psoriasis vulgaris 12. Kod koje bolesti se avlja onycholisa? psorijaze 13. Da li se triciklini antidepresivi nalaze u terapiji pruritusa? da 14. Da li se cignolin koristi u terapiji erythrodermiae psoriaticae? Ne? 15. Kod koje bolesti se javlja fenomen uljane kapi? psorijaze 16. Kod koje bolesti se javlja "plaque initiale"? Pityriasis rosea 17. Da li je erythrodermia desquamativa neeljena reakcija na lekove? ne 18. ta izaziva strophulus infantum? Ujed insekta 19. Da li tetraciklini izazivaju erythema fixum? da 20. Da li se lajmanijaza moe javiti na mukim genitalijama? ne 21. Kojim mehanizmom nastaje bula kod pemphigusa? akantolizom 22. Gde se koristi Tzankov test? Kod buloznih i vezikuloznih dermatoza 23. Da li je dermatitis herpetiformis Duhring pruriginozna dermatoza? da 24. Da li se kod dermatitis herpetiformis Duhring javljaju bule dimenzija 3-4 cm? ne 25. Da li se javlja melanodermija u sklopu difuzne sklerodermije? da 26. Kako se nasleuje keratodermija palmo plantaris Thost-Unna? Autozomno dominantno 27. Za koje oboljenje su karakteristine keratotine folikularne papule masnog izgleda, sive boje? Dyskeartosis follicularis Darier 28. U koju grupu dermatoza spada acantosis nigricans?

56

Paraneoplastine dermatoze 29. Koje je predilekciono mesto za nastanak erythema nodosum? Prednje strane potkolenica 30. Da li streptokokne infekcije izazivaju erythema nodosum? da 31. Kod kojih osoba su ephelides ee? Kod plavih i riokosih 32. Alopecija areata? Str 176 33. Da li se strije javljaju kod tuberkuloze? ne 34. Rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 35. Da li akantoza ulazi u histoloku sliku LES? ne 36. Da li ulceracije u ustima ulaze u ARA kriterijume za LES? Da 37. Dermatomiositis? Str 169 38. Da li je efluvijum anagens cikatrijalan? ne 39. Do kog efluviuma dovodi jonizujue zraenje? anagens 40. Da li je retenciona folikularna hiperkeratoza etioloki faktor za acne vulgarus? da 41. Da li se acne vulgaris pojaavaju pred menstruaciju? da 42. Da li se hiperhidroza javlja kod hipertireoze? da 43. Da li se hipohidroza javlja kod hipotireoze? da 44. U koju grupu lekova spada hidroksizin? H1 antihistaminici sa sedirajuim dejstvom 45. Kojim histolokim mehanizmom nastaje vezikula kod HSV? Balonskom degeneracijom 46. Da li se kod HSV daje u nekim sluajevima aciklovir profilaktiki? Da, kod recidiva..... str205 47. Da li kod herpes zostera nastaju postherpetine neuralgije? da 48. Koji tipovi HPV izazivaju condylomata acuminata? 6,11,16,18,31,32,33,35 49. Koja je terapija kod impetigo staphylococcica? Str 212 50. U kom ivotnom dobu je najei angulus infectiosus? Kod mladih

57

51. Koja su predilekciona mesta za celulitis? Noge i lice 52. Da li komarci prenose lyme boreliosis? ne 53. Da li se kod microsporiae capiliti javlja cikatrijalna alopecija? ne 54. Da li se kod sy Behcet javljaju ulceracije u ustima? da 55. Da li je pityriasis versicolor dermatofit? ne 56. Da li se za leenje LESa koristi itrakonazol? ne 57. U leenju kog oboljenja se koristi benzil peroxid? acne 58. U leenju kog oboljenja se koristi benzil benzoat? scabies 59. U koju grupu dermatoza spada intertigo? Mehanike dermatoze 60. ta su perniones? Abnormalna reakcija koe na hladnou 61. Pathomima? str263 62. Koje su prekancerozne dermatoze? Keratodermia solaris, leukoplakia, mb Bowen, cornu cutaneum 63. Da li elo i nos spadaju u predilekciona mesta kod keratosis solaris? da 64. Da li je tano da se neeljene reakcije na lekove retko javljaju kod HIVa? ne 65. mb Paget? Str 293 66. trombophlbitis? Str 267 67. dermatitis seborrhoica? Str 106 68. Griseofulvin? Str 49,234,239 69. melanoma malignum? Str 294 JUL 2005 1. Da li Langhansove elije spadaju u nekeratinsku populaciju? Ne, ali Langerhansove spadaju. 2. ta od navedenog uestvuje u termoregulaciji: -apokrine

58

-ekrine -sebacealne -sve navedeno Ekrine uestvuju. 3. Kojim mehanizmom nastaju vezikule kod ekcema? Spongiozom. 4. Koji tip skvame (adherentni ili neadherentni) je karakteristian za LEC? adherentni 5. Koji antihistaminici su nesedirajui? Loratadin, astemizol, terfenadin, cetirizin 6. Gde se koristi benzil benzoat? U Leenju scabiesa. 7. ta se od navedenog ne koristi kod scabiesa: -benzoil peroksid -benzil benzoat -lindan -permetrin Ne koristi se benzoil peroksid 8. Da li je atopijski dermatitis indikacija za UVB? da 9. ta je urticaria factitia? Naglaen dermografizam (pisanje po koi) 10. Koji tip imunoloke reakcije se javlja kod imunoloke urtrikarije? I 11. Gde se javlja erythema iris? EEM 12. Mehanizam nastanka purpure senilis? Trauma 13. Koji imunoglobulini su karakteristini za Henoch - Schoelein purpuru? IgA 14. U koju grupu oboljenja spada eczema infantum? Atopijski dermatitis 15. Koja su predilekciona mesta za nastanak eczema dyshidroicum? Dlanovi, tabani, bone strane prstiju 16. Kod koje bolesti se radi "patch" test? Dermatitis e contactu allergica 17. da li u psoriasis vulgaris postoji akantoza? Da 18. ? 19. Kod koje bolest se javlja plaque initiae? Pytiriasis rosea 20. Koji lek se koristi u terapiji psorijatine eritrodermije? Acitretin, metrotreksat, antibiotici, anksiolitici, ciklosporin A

59

21. ta je u etiologiji strophulus infantum? Ujed insekta 22. Koji lekovi mogu izazvati sy Lyell? sulfonamidi,nesteroidni antiinflamatorni lekovi,antikonvulzivi 23. ? 24. Predilekciona mesta za erythema fixum? ake, usne, sluzokoa genitalija 25. Kakva je bula kod pemfigusa vulgarisa (u odnosu na epiderm)? Intraepidermalna, u suprabazalnom sloju 26. Gde se koristi Tzanck-ov test? Kod buloznih i vezikuloznih dermatoza 27. ta je u etiologiji dermatitisa herpetiformis? gluten 28. ta od navedenog ne izaziva erythema nodosum: -lepra -tuberkuloza - primarni afekt -streptokok -stafilokok staphylococcus 29. Da li se javlja melanodermija kod morbus Hodkin? da 30. ta je od navedenog netano za ephelides: -ograniene na lice -dominantno se nasleuju -na suncu se pojaavaju -kod plavokosih i riih, ee Netano je da su ograniene samo na lice 31. Kod koje bolesti se javljaju striae distense? Cushing 32. ta od navdenog nije kriterijum u LES: -leukocitoklastini vaskulitis -neerozivni artritis -trombocitopenija -anti-Sm antitela Leukocitoklastini vaskulitis 33. Koji lekovi se koriste za optu terapiju kod LEC? Hlorohin, hidroksilorohin 34. ta ini rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 35. Koja su predilekciona mesta za sistemsku sklerodermiju? ake, kotane prominencije, lice, nos, usta, unutranji organi. 36. Da li jonizujue zraenje dovodi do telogenog efluvijuma? Ne, ve do anagenog efluvijuma. 37. ta od sledeeg ne izaziva anageni efluvijum: -jonizujue zraenje -hipoproteinemija

60

-hipotireidizam -dijete Hipotireoidizam je uzrok telogenog efluvijuma. 38. Da li pseudopelade Brock ne ostavljaju oiljak? Ostavljaju oiljak 39. Da li je onicholysis abnormalna lomljivost nokatne ploe? Ne 40. ta nije u etiopatogenezi acne vulgaris: -Propionibacterium acnes -sebostasis -hiperfunkcija sebacealnih lezda -androgeni Sebostaza nije faktor 41. Da li je zatvoreni komedon centriran crnom takom? ne 42. ta sve od endokrinih oboljenja dovodi do hiperhidroze? Str 194 43. ta sve od sistemskih oboljenja dovodi do hipohidroze? Str 195 44. ta od navedenog nije u terapiji pruritusa: -retinoidi -H1 antihistaminici -PUVA -triciklini antidepresivi Retinoidi nisu u terapiji 45. Da li intenzivan pruritus prati lichen simplex chronicus Vidal? da 46. Da li postherpetino nastaju neuralgije kod dece? ne 47. Jesu li HPV 1,2,3 karcinogeni? ne 48. Da li ecthyma nastaje kod bubrene insuficijencije i imunodeficijencije? ne 49. Da li cellulitis nikada ne recidivira? Naprotiv, recidivira 50. Da li se lymohocytoma cutis javlja u II stadijum Lymske bolesti? Da 51. ? 52. Da li se microsporum pod Woodovom lampom prebojava crveno? ne 53. Koji je lek izbora kod mikrosporije? grizeofulvin 54. ta od navedenog nije izazvano mehanikim faktorom: -intertigo

61

-morphoea -congelationes -dermatitis pratensis Morphoea 55. Jesu perniones normalna reakcija na hladnou? ne 56. Da li pathomimiae nastaju kod neuroza? da 57. ta od navedenog nije tano za thrombophlebitis superficialis: -trakaste bolno eritematozne induracije -ako je 8 cm iznad kolena moe da pree na duboke vene -strogo mirovanje -aspirin Ne preporuije se strogo mirovanje 58. ta od navedenog nije tano za sy Behcet: -ulceracije u usnoj duplji -ulceracije na genitalijama -promene na dlanovima i tabanima -iridociklitis i hipopion Promene na dlanovima i na tabanima 59. Lingua geographica se javlja kod SIDAe? ne 60. Da li je nevus flammeus nevomelanocitni nevus? Ne, on spada u vaskularne nevuse 61. ta je od navedenog netano za neurofibramatosis von Rechlinghausen: -potrebno je 6 mrlja bele kafe -nodusi na prstima -dominantno se nasleuje -feohromacitom Nodusi na prstima 62. ? 63. Da li je mb. Paget benigna promena? ne 64. Da li se Breslow index izraava u mm? da 65. Koja od navedenih promena nije paraneoplastina: -dermatomyositis -acantosis nigricans -ichtyosis acquisita -ichtyosis nigricans Ichtyosis nigricans 66. Da li erythema induratum moe da egzulcerie? Da MAJ 2005

62

1. Koji enzim uestvuje u melanogenezi? tirzinaza 2. Koja je osnovna promena kod verucca plana? Epidermalne papule 3. Je li se javlja lihenifikacija kod iritabilnog dermatitisa? ne 4. Adapalen pripada kojoj grupi lekova? retinoid 5. Da li se kotrimoksazol koristi kod eczema nummulare? ne 6. Da li se akutna urtrikarija uvek javlja kao alegijska reakcija? ne 7. Kako se naziva faza aktivnog rasta dlake? anagen 8. Da li se urtricaria factitia javlja usled fizikog zamora? ne 9. Koji je mehanizam nastanka vezikule kod ekcema? spongioza 10. Da li je mycosis fungoides indikacija za PUVAu? da 11. Kod koje bolesti se javlja herpes iris? EEM 12. Koja klinika slika odlikuje skorbut? Str 84 13. Palpabilna purpura nije limfocitni vaskulitis? ne 14. Koji tip alergijske reakcije se nalazi u osnovi DCA? IV 15. Je li se u DA javlja smanjen titar IgM, IgG? ne 16. Koja su predilekciona mesta za DCA? Dorzalno ake i stopala, lice 17. ta se koristi u terapiji pityriasus rosea? Str 108 18. ta je eritrodermia desquamativa? Generalizovan oblik dermatitisa seborrhoica 19. ta se koristi u terapiji strophulusa infantuma? Str 112 20. Da li se alergijski egzantemi javljaju simetrino? da 21. ? 22. ija bula se histoloki nalazi subkornelano u stratumu granulosumu? Pemphigus foliaceus i erythematosus 23. Da li se pemfigod najee javlja oko 25 godine?

63

ne 24. Da li Mal de Meleda zahvata samo ake i stopala? ne 25. Da li se palmo-plantarna keratodermija ne javlja kod livedo reticularis? ne 26. Da li stafilokok izaziva eritema nodosum? ne 27. Da li su promene kod eritema nodosum bezbolne, lividne, hladne? ne 28. Da li se promene kod livedo reticularis menjaju na suncu? Ne? 29. Da li ulceracije na koi spadaju u ARA kriterijume? ne 30. Da li su ANA antitela minor znak sclerodermiae? ne 31. Da li je dermatomiozitis neoplastina lezija kod dece? ne 32. ta se koristi u terapiji dermatomiozitisa? Str 171 33. Da li se kod LES javlja cikatrijalna alopecija? ne 34. Da li se pseudopaladae Brocqa odlikuju cikatrijalnom alopecijom? da 35. Koji je mehanizam nastanka leukonychiae? Mehanika trauma 36. Da li lichen ruber planus prelazi u lichen simplex chronicus Vidal? ne 37. Da li se u terapiji akni vulgaris daje topikalni minoxidil? ne 38. Da li se u terapiji rosaceae daje ac. salycilatum? ne 39. Da li se miliaria javlja u hiperhidrozi? da 40. Da li se generalizovani pruritus javlja kod hiperlipidemije? ne 41. Da li je jedna od komplikacija terapije kortikosteroidima i povien AT? da 42. Da li se herpes zoster moe prenositi sa oveka na oveka? ne 43. Da li je uzronik impetigo bullosa staphyloccocus epididimis? ne 44. Da li se celulitis odlikuje koom nalik pomorandinoj kori? ne

64

45. Da li tuberculosis luposa cutis nastaje kod infaustnih TBC bolesnika? ne 46. Da li u treem stadijumu Lymske bolesti postoji erythema migrans? ne 47. Da li pytiriasis versicolor nastaje kod imunodeficijentnih osoba? da 48. Da li specijesi Tr. mogu da izazovu oboljenja kapilicijuma? da 49. Da li je M. canis zoofilni specijes? da 50. Da li papulu kod scabiesa izaziva Ag scabiesa? da 51. ta se koristi u terapiji pediculose? Lindan, permetrin, malation 52. Da li intertigu pogoduju toplota i vlaenje? da 53. Da li UVC zraci izazivaju aktiniko starenje koe? ne 54. Da li se pelagra javlja kod alkoholiara? da 55. Da li se javlja nekakva promena u okolini venskog ulkusa? Da, hiperpigmentacija 56. Kod ega se javlja mallum performans pedis? Str 270 57. Da li je u etiologiji lingua geographicae candida albicans? ne 58. Da li je balantitis zapaljenje unutranjeg lista prepucijuma? ne 59. Da li dermatofibrom moe prei u dermatosarkom? ne 60. Da li je potrebno kod xanthelasme proveriti nivo lipida u krvi? da 61. Da li veina leukoplakija prelazi u spinocelularni karcinom? ne 62. Da li se acantosis nigricans naroito esto javlja uz adenokarcinoma eluca? da 63. Da li diferencijalno dijagnostiki kod epitelioma basocelulare razmiljamo i o mb. Paget? ne 64. Da li Mycosis fungoides ima etiologiju gljivine infekcije? ne 65. Da li je najea lokacija Kaposi sarkoma potkolenica? da 1. Da li se transfuzijom krvi javlja syphilis demblee?

65

da 2. Da li neleeni sifilis kod vie od polovine bolesnika prelazi u tercijarni stadijum? ne 3. Da li je za tercijarni stadijum najznaajniji VDRL? ne 4. Da li se Jarisch-Herxheimer reakcija javlja posle prve injekcije kod sifilisa? da 5. Da li se u terapiji gonoreje koristi spektinomicin? da 6. Da li diferencijalno dijagnostiki kod gonoreje dolazi u obzir i Haemophilus ducrey? ne 7. ta izaziva ulcus molle? Haemophilus ducreyi 8. Koliko dugo traje inkubacija kod trihomonijaze? 4-30 dana 9. ta izaziva uretritis non gonorhoica? Chlamydia trachomatis, ureoplasma urealyticum 10. Da li se azitromicin koristi u terapiji uretritis non gonorhoica? da 11. Da li se herpes genitalis lei aciklovirom per os? da 12. Da li herpes genitalis ima ledirane povrine? da 13. Da li HPV 16, 18 izazivaju karcinom cervixa i penisa? da 14. Koji receptori su znaajni za HIV virus? CD4 na T limfocitima 15. Da li se leukoplakija javlja u prvom stadijumu HIVa? ne 16. Da li u kutane promene kod HIVa spada i Lyme boreliosis? ne 17. Da li je jedna od komplikacija urethrithis non gonorrheica tabes dorsalis? ne over a year ago Report Ana Malivukovic APRIL 2005 1. ? 2. Da li je telogen, faza aktvinog rasta dlake? ne 3. Koji tip papula ima lichen ruber planus? Epidermo-dermalne 4. Da li lihenifikacija nastaje u atopjiskom dematitisu?

66

da 5. Kojim mehanizmom nastaju vezikule kod HSV? Balonskom degeneracijom 6. Koji tip imunoglobulina nastaje kod atopijskog dermatitisa? IgE 7. Koja su predilekciona mesta za DCA? Dorzalne strane aka i stopala, lice 8. Koji tip preosetljivosti se nalazi kod DCI? Nema ga 9. Da li se intertigo nalazi na kolenima i laktovima? ne 10. ta izaziva eritema fixum? lekovi 11. Da li je predilekciono mesto za eritema nodosum zadnja strana potkolenice? ne 12. Da li se kod Henoch-Schoenlein javlja leukocitoklazini vaskulitis? da 13. Koji efluvijum izazivaju hronine bolesti? telogeni 14. Koji efluvijum izazivaju citostatici? anageni 15. Adrenergiki lekovi dovodode do hiper ili hipohidroze? hiperhidroze 16. Da li urtricaria cholinegica izazvana hladnoom? ne 17. Terapija strophulus infantuma? Str 112 18. Da li je u SSSS zahvaena i sluzokoa? ne 19. Da li se u terapiji dermatomiozitisa korist Ig? da 20. Da li se u terapiji dermatomiozitisa odmah primenjuje fizikalna terapija? Ne, tek kasnije 21. Da li u ARA kriterijume spada proksimalna slabost? ne 22. Da li u ARA kriterijume spada kreatinurija? ne 23. Koji su minor kriterijumi u sklerodemiji? Sclerodactilia, bazalna fibroza, ulceracije i cikatriksi na vrhovima prstiju 24. Da li se tuberalna skleroza javlja kod sklerodermije? ne 25. Koji je najei oblik TBC koe?

67

Lupus vulgaris 26. Da li je leukonihija razvojna anomalija noktiju? ne 27. ? 28. ta se koristi u terapiji rosaceae? Str 191 29. Etiologija pruritusa ani? Str 198 30. Za koje oboljenje je karakteristian fenomen uljane kapi? psorijaza 31. Da li u diferencijalnoj dijagnozi bazotelioma treba imati u vidu granuloma pyogenicum? ne 32. Kako izgleda eritem kod celulitisa? Nejasnih granica, topao i bolan 33. Za koje oboljenje je karakteristian eritema iris? EEM 34. Da li je osnovna karakterisitika Lymske bolesti eritema fixum? ne 35. Da li eritema nodosum izaziva stafilokokna infekcija? ne 36. Da li se u lupusu javlja kreatinurija? ne 37. Da li je pytiriasis versicolor povezano sa imunodeficijencijom? da 38. Da li je Th. rubrum zoofit? ne 39. Da li epidermofiton izaziva tineu capiti? ne 40. Da li se nistatin koristi u SOORu? da 41. ta je po definiciji chloazma? Str 149 42. Kod kojih osoba je leukoplakija naroito esta? puaa 43. Da li hronina inflamacija dovodi do aktinikog starenja koe? da 44. ta je tazaroten? Lokalni retinoid 45. Da li je mrka eshara prisutna kod arterijskog ulcusa? da 46. ta je posthitis? Zapaljenje unutranjeg lista prepucijuma. 47. Da li dermatofibrom moe prei u dermatosarkom? ne 48. Gde se javlja lingua geografica?

68

Pustulozna psorijaza 49. ta je akantozis nigricans? Paraneoplastina promena 50. ta sve izaziva acne medicamentosa? Kortikostroidi, halogeni derivati, izoniazid 51. Da li kortikosteroidi dovode do opadanja kose i hipoproteinemije? ne 52. Da li se PUVA koristi kod melanoma malignum? ne 53. Kod koje bolesti se bula formira suprabazalno? pemphigus 54. Da li je pruritus prisutan kod pemfigoida? da 55. ta izaziva impetigo bulosa? Staphylococcus aureus phag II 56. U kom ivotnom dobu nastaje eritrodermija deskvamativa? U neonatalnom dobu, ili prva 2-3 meseca ivota 57. Za koje oboljenje su karakteristine Wichamove strije? Lichen ruber planus 58. ta izaziva pelagru? Deficit niacina 59. ta je po definiciji capitis sicca? Neinlamatorni oblik seboroiog dermatitisa 60. Da li herpes zoster zahvata i sluzokoe? da 61. ta je u etiologiji xanthelasmae? Poviena koncentaracija holesterola 62. Do kog vremenskog perioda se rauna urticaria kao akutna? 12 nedelja 63. Koja je palpabilna purpura? Henoch Schoenlein 64. Koje su razvojne anomalije noktiju? Anonychia, koilonychia, pachyonychia congenita 65. ta je terapija kod pediculosis corporis? Lindan, premetrin, malation 66. Da li scabies dovodi do senzibilizacije? da 67. Da li je erythema fixum prvi stadijum Lajmske bolesti? ne 1. ta izaziva negonoreini uretritis? Chlamydia trachomatis, ureoplasma urealyticum 2. Kakvi su testovi u latentnom stadijumu sifilisa? treponemski pozitivni, dok netreponemski mogu ali i ne moraju da budu pozitivni Pitanja sa kolokvijuma Pomozimo kolegama - 22.11.2011. 12.01 -

69

1.Purpura nastaje kao posledica ekstravazacije krvi u derm 2. U eflorescencije ispod nivoa koze ne spada makula 3.Virusne vezikule nastaju kao rezultat balonske degeneracije 4.U sekundarne eflorescencije ne spada bula 5.sterilne pustule se javljaju kod psoriasis pustulosa 6. eflorescencija iznad nivoa koze sa dvrstim sadrzajem nije erozija 7. bula kod pemfigusa nastaje kao posledica akantolize 8. dermalne papule se javljaju kod urtikarija 9.defekt tkiva nastao posle povrede zdrave koze je vulnus 10.dermane papule i plakovi nastaju kao posledica eksudacije 11.Skvma nasteje kao rezultat zadebljanja rozastog sloja 12.erozija i ulkus se razlikuju po dubini 13.po def.na pojkilodermicnim poljima se ne javljaju bule 14.angioedem zaokruzi netacan odgovor... promene su u vidi bolnih erozija 15.u antisok terapiju se ubrajaju adrenalin, antihistaminik, i kortikosterroid 16.najcesci oblik nezeljene reakcije na kozi izazvane lekom je egzantem 17. u terapiji egzantema koriste se kortikosteroidi 18.Najcesci uzrocnici toksicne epidermalne nekroze su lekovi 19.kod sindroma lyell erozije su lokalizovane na kozi i sluzokozi 20.klinicka slka eritema fixum... eritem, pigmentacija, eventualno bule 1.Eflorescencija u nivou koze je makula 2. sta nije varijanta purpure flebektaije 3. teleangiektazije su trajna prosirenja kapilara 4. poikilodermija se karakterise strofijom, dishromijom, teleangiektazija 5.ragad je rascep koji nastaje na kozi 6.pojava cikatreksa se ne ocekuje kod erozija 7.eflorescencij iznad nivoa koze ispunjena tecnim sadrzajem velicine do 0.5 cm je vezikula 8.skvama po izgledu ne moze da bude zaokru netacan odgovor.... morbiliformna 9.cvrsta, bleda, glatka i sjajna, koja se ne bora je kod skleroze 10.klivaza je rascep koji nastaje usled ostecenja u nivou dezmozoma 11.teraoija urtikarije je h1 antihistaminicima 12.zaokruzi tacno tvrdjenje oedema Quincke moze da traje i do 72h 13.zaokruzi tvrdnju koja nije tacna egzantem veoma cesto progredira u angioedem i tako vitalno ugozava pacijenta 14.predilekciona mesta za pojavu promena kod eritema fixum su sake, usne, genitalni region 15.imunoloske urtikarije su I tip preosetljivosti Pitanja sa kolokvijuma Pomozimo kolegama - 22.11.2011. 12.01 - derma 2kol: 1. U kasni trijas promena LE spada: telangiektazije 2.Za DM nije tacno: Anti Jo 1 su udruzena sa dobrom prognozom 3. U kriterijum za DM ne spada visok titar anti DNK

70

4. U kriterijum za dijagnoostiku LE ne spada: ulceracije na kozi 5. HS neonatalis moguc je letalni ishod 6.HPV ne uzrokuje: verruca seborrhoica 7.Candida ne dovodi do oboljenja: dlake 8. Za tinea pedis je tacno: najcesca glj.inf.kod coveka 9. Za lecenje scabiesa se ne koristi: benzoil peroksid 10. Za phthiriasis nije tacno ujed izazivaca je bolan 11. Komplikacija streptokoknog impetiga moze se javiti: glomerulonefritis 12. Erithema migrans izaziva bakt.: Borellia Burgdoferi :))))) 1. rani trijas kod hronicnog lupusa je eritem, atrofija, skvama 2. Ro SSA antitela se srecu kod subakutnog lupusa 3. Gotronove papule kod dermatomiozitisa 4. herpes simpleks nosi antigene za eritema multiforme 5. skabies se leci tako sto lecimo obolelog, clanove porodice i seksualnog partnera 6. sarcoptes scabiei kopa kanale u obliku sova S 7. herpes zoster lecenje aciklovir, famciklovir 8. kerion celsi je tinea kapitis profunda 9. pitiriasis versikolor sta je tacno, da nije kontagiozno oboljenje 10. zapaljenje epiderma i derma je celulitis 2. 1. patognomonican znak za scabies: kanalic u obliku slova S sa vezikulom na kraju (mnogi su zaokruzili papule i eksorijacije, to je dominantno klinicki, ali nije patognom) 2. ko se leci kod scabiesa: svi (ukucani, partner) 3. sta je tacno za pytiriasis versicolor: da nije kotagiozno (netacno: inficira dlaku, nalazi se samo u seboroicnim predelima, bolest nastaje smo kod imunodef) 4. Gotronove papule: dermatomiozitis 5. rani trijas kod lupusa: eritem, skvama, atrofija 6. th zostera: aciklovir, famciklovir (bio je ponudjen aciklovir sa jos nekim na a, ali to nije tacno ) 7. SSA (anti-ro) i SSB (anti-la) At: lupus subacc cutaneus 8. sycosis barbae staphylococcica: foliculitis (nije furunkuloza!) 9. sta nije dg kriterijum za SLE: krioglobulinemijski vaskulitis (ostalo ponudjeno serozitis, proteinurija i jos nesto iz one ARA tabele)

71

10. celulitis: acc inflamacija derma i hipoderma 11. Kerion Celsi: duboka trihofitija kose 12. HSV je cesto antigeni stimulus za: erythema exudativum (prvi kol :/) Pitanja koja su bila prosle godine: 1. HSV ostecuje celije citolizom 2. kod herpes genitalisa se Tzankovim testom dg gigantski multinuklearni keratinociti 2. ovalne, sfernicne, umbilikovane papule - molluscum 3. HPV nije uzrocnik Mb. Peget (ali izaziva Mb. Bowen) 4. Staph. aureus nije uzrocnik Keriona 5. SSSS: nije tacno da je Nikolsky negativan 6. pt. versicolor izaziva Malasezia furfur 7. candida nije uzrocnik eczema marginatum Hebrae 8. kod scabiesa ne dominiraju primarne promene 9. za lecenje scabiesa se ne koristi benzolil peroxid 10. maculae coeruleae kod pt.pubis 11. herpes genitalis, th aciklovir 12. HPV 16,18 je udruzen sa karcinomima 13. cond.acuminata se ne leci takrolimusom 14. ovo sa celilitisom sto sam ja imala 15. ovo sa herpesom i ag stimulacijom Pitanja sa kolokvijuma Pomozimo kolegama - 22.11.2011. 12.03 - DERMATOVENEROLOGIJA DECEMBAR 2005 1. Da li adipociti spadaju u nekeratinocitnu populaciju epiderma? ne 2. Koje lezde uestvuju u termoregulaciji? ekrine 3. Da li je lupus erythematodes kontraindikacija za UVB terapiju? da 4. Koja je imunoloka reakcija najei uzronik imunolokih utrikarija? I 5. Da li je urticaria cholinergica izazvana zamorom? da 6. Koji je uzroni mehanizam nastanka purpure senilis? Fragilnost krvnih sudova 7. Koja vrsta At nastaje kod Henoch-Schenlein purpure? IgA 8. Gde se koristi patch testiranje? Alergijskog dermatitisa 9. Gde se nalazi klinika slika eczema infantum? Alergijskog dermatitisa 10. Koja su predilekciona mesta za eczema dyshidroticum? Dlanovi, tabani, bone strane stopala

72

11. Gde postoji neadherentna skvama? Psoriasis vulgaris 12. Kod koje bolesti se avlja onycholisa? psorijaze 13. Da li se triciklini antidepresivi nalaze u terapiji pruritusa? da 14. Da li se cignolin koristi u terapiji erythrodermiae psoriaticae? Ne? 15. Kod koje bolesti se javlja fenomen uljane kapi? psorijaze 16. Kod koje bolesti se javlja plaque initiale? Pityriasis rosea 17. Da li je erythrodermia desquamativa neeljena reakcija na lekove? ne 18. ta izaziva strophulus infantum? Ujed insekta 19. Da li tetraciklini izazivaju erythema fixum? da 20. Da li se lajmanijaza moe javiti na mukim genitalijama? ne 21. Kojim mehanizmom nastaje bula kod pemphigusa? akantolizom 22. Gde se koristi Tzankov test? Kod buloznih i vezikuloznih dermatoza 23. Da li je dermatitis herpetiformis Duhring pruriginozna dermatoza? da 24. Da li se kod dermatitis herpetiformis Duhring javljaju bule dimenzija 3-4 cm? ne 25. Da li se javlja melanodermija u sklopu difuzne sklerodermije? da 26. Kako se nasleuje keratodermija palmo plantaris Thost-Unna? Autozomno dominantno 27. Za koje oboljenje su karakteristine keratotine folikularne papule masnog izgleda, sive boje? Dyskeartosis follicularis Darier 28. U koju grupu dermatoza spada acantosis nigricans? Paraneoplastine dermatoze 29. Koje je predilekciono mesto za nastanak erythema nodosum? Prednje strane potkolenica 30. Da li streptokokne infekcije izazivaju erythema nodosum? da 31. Kod kojih osoba su ephelides ee? Kod plavih i riokosih 32. Alopecija areata? Str 176 33. Da li se strije javljaju kod tuberkuloze?

73

ne 34. Rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 35. Da li akantoza ulazi u histoloku sliku LES? ne 36. Da li ulceracije u ustima ulaze u ARA kriterijume za LES? Da 37. Dermatomiositis? Str 169 38. Da li je efluvijum anagens cikatrijalan? ne 39. Do kog efluviuma dovodi jonizujue zraenje? anagens 40. Da li je retenciona folikularna hiperkeratoza etioloki faktor za acne vulgarus? da 41. Da li se acne vulgaris pojaavaju pred menstruaciju? da 42. Da li se hiperhidroza javlja kod hipertireoze? da 43. Da li se hipohidroza javlja kod hipotireoze? da 44. U koju grupu lekova spada hidroksizin? H1 antihistaminici sa sedirajuim dejstvom 45. Kojim histolokim mehanizmom nastaje vezikula kod HSV? Balonskom degeneracijom 46. Da li se kod HSV daje u nekim sluajevima aciklovir profilaktiki? Da, kod recidiva..... str205 47. Da li kod herpes zostera nastaju postherpetine neuralgije? da 48. Koji tipovi HPV izazivaju condylomata acuminata? 6,11,16,18,31,32,33,35 49. Koja je terapija kod impetigo staphylococcica? Str 212 50. U kom ivotnom dobu je najei angulus infectiosus? Kod mladih 51. Koja su predilekciona mesta za celulitis? Noge i lice 52. Da li komarci prenose lyme boreliosis? ne 53. Da li se kod microsporiae capiliti javlja cikatrijalna alopecija? ne 54. Da li se kod sy Behcet javljaju ulceracije u ustima? da 55. Da li je pityriasis versicolor dermatofit? ne 56. Da li se za leenje LESa koristi itrakonazol?

74

ne 57. U leenju kog oboljenja se koristi benzil peroxid? acne 58. U leenju kog oboljenja se koristi benzil benzoat? scabies 59. U koju grupu dermatoza spada intertigo? Mehanike dermatoze 60. ta su perniones? Abnormalna reakcija koe na hladnou 61. Pathomima? str263 62. Koje su prekancerozne dermatoze? Keratodermia solaris, leukoplakia, mb Bowen, cornu cutaneum 63. Da li elo i nos spadaju u predilekciona mesta kod keratosis solaris? da 64. Da li je tano da se neeljene reakcije na lekove retko javljaju kod HIVa? ne 65. mb Paget? Str 293 66. trombophlbitis? Str 267 67. dermatitis seborrhoica? Str 106 68. Griseofulvin? Str 49,234,239 69. melanoma malignum? Str 294 JUL 2005 1. Da li Langhansove elije spadaju u nekeratinsku populaciju? Ne, ali Langerhansove spadaju. 2. ta od navedenog uestvuje u termoregulaciji: -apokrine -ekrine -sebacealne -sve navedeno Ekrine uestvuju. 3. Kojim mehanizmom nastaju vezikule kod ekcema? Spongiozom. 4. Koji tip skvame (adherentni ili neadherentni) je karakteristian za LEC? adherentni 5. Koji antihistaminici su nesedirajui? Loratadin, astemizol, terfenadin, cetirizin 6. Gde se koristi benzil benzoat? U Leenju scabiesa. 7. ta se od navedenog ne koristi kod scabiesa: -benzoil peroksid

75

-benzil benzoat -lindan -permetrin Ne koristi se benzoil peroksid 8. Da li je atopijski dermatitis indikacija za UVB? da 9. ta je urticaria factitia? Naglaen dermografizam (pisanje po koi) 10. Koji tip imunoloke reakcije se javlja kod imunoloke urtrikarije? I 11. Gde se javlja erythema iris? EEM 12. Mehanizam nastanka purpure senilis? Trauma 13. Koji imunoglobulini su karakteristini za Henoch Schoelein purpuru? IgA 14. U koju grupu oboljenja spada eczema infantum? Atopijski dermatitis 15. Koja su predilekciona mesta za nastanak eczema dyshidroicum? Dlanovi, tabani, bone strane prstiju 16. Kod koje bolesti se radi patch test? Dermatitis e contactu allergica 17. da li u psoriasis vulgaris postoji akantoza? Da 18. ? 19. Kod koje bolest se javlja plaque initiae? Pytiriasis rosea 20. Koji lek se koristi u terapiji psorijatine eritrodermije? Acitretin, metrotreksat, antibiotici, anksiolitici, ciklosporin A 21. ta je u etiologiji strophulus infantum? Ujed insekta 22. Koji lekovi mogu izazvati sy Lyell? sulfonamidi,nesteroidni antiinflamatorni lekovi,antikonvulzivi 23. ? 24. Predilekciona mesta za erythema fixum? ake, usne, sluzokoa genitalija 25. Kakva je bula kod pemfigusa vulgarisa (u odnosu na epiderm)? Intraepidermalna, u suprabazalnom sloju 26. Gde se koristi Tzanck-ov test? Kod buloznih i vezikuloznih dermatoza 27. ta je u etiologiji dermatitisa herpetiformis? gluten 28. ta od navedenog ne izaziva erythema nodosum: -lepra -tuberkuloza primarni afekt

76

-streptokok -stafilokok staphylococcus 29. Da li se javlja melanodermija kod morbus Hodkin? da 30. ta je od navedenog netano za ephelides: -ograniene na lice -dominantno se nasleuju -na suncu se pojaavaju -kod plavokosih i riih, ee Netano je da su ograniene samo na lice 31. Kod koje bolesti se javljaju striae distense? Cushing 32. ta od navdenog nije kriterijum u LES: -leukocitoklastini vaskulitis -neerozivni artritis -trombocitopenija -anti-Sm antitela Leukocitoklastini vaskulitis 33. Koji lekovi se koriste za optu terapiju kod LEC? Hlorohin, hidroksilorohin 34. ta ini rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 35. Koja su predilekciona mesta za sistemsku sklerodermiju? ake, kotane prominencije, lice, nos, usta, unutranji organi. 36. Da li jonizujue zraenje dovodi do telogenog efluvijuma? Ne, ve do anagenog efluvijuma. 37. ta od sledeeg ne izaziva anageni efluvijum: -jonizujue zraenje -hipoproteinemija -hipotireidizam -dijete Hipotireoidizam je uzrok telogenog efluvijuma. 38. Da li pseudopelade Brock ne ostavljaju oiljak? Ostavljaju oiljak 39. Da li je onicholysis abnormalna lomljivost nokatne ploe? Ne 40. ta nije u etiopatogenezi acne vulgaris: -Propionibacterium acnes -sebostasis -hiperfunkcija sebacealnih lezda -androgeni Sebostaza nije faktor 41. Da li je zatvoreni komedon centriran crnom takom? ne 42. ta sve od endokrinih oboljenja dovodi do hiperhidroze?

77

Str 194 43. ta sve od sistemskih oboljenja dovodi do hipohidroze? Str 195 44. ta od navedenog nije u terapiji pruritusa: -retinoidi -H1 antihistaminici -PUVA -triciklini antidepresivi Retinoidi nisu u terapiji 45. Da li intenzivan pruritus prati lichen simplex chronicus Vidal? da 46. Da li postherpetino nastaju neuralgije kod dece? ne 47. Jesu li HPV 1,2,3 karcinogeni? ne 48. Da li ecthyma nastaje kod bubrene insuficijencije i imunodeficijencije? ne 49. Da li cellulitis nikada ne recidivira? Naprotiv, recidivira 50. Da li se lymohocytoma cutis javlja u II stadijum Lymske bolesti? Da 51. ? 52. Da li se microsporum pod Woodovom lampom prebojava crveno? ne 53. Koji je lek izbora kod mikrosporije? grizeofulvin 54. ta od navedenog nije izazvano mehanikim faktorom: -intertigo -morphoea -congelationes -dermatitis pratensis Morphoea 55. Jesu perniones normalna reakcija na hladnou? ne 56. Da li pathomimiae nastaju kod neuroza? da 57. ta od navedenog nije tano za thrombophlebitis superficialis: -trakaste bolno eritematozne induracije -ako je 8 cm iznad kolena moe da pree na duboke vene -strogo mirovanje -aspirin Ne preporuije se strogo mirovanje 58. ta od navedenog nije tano za sy Behcet: -ulceracije u usnoj duplji -ulceracije na genitalijama

78

-promene na dlanovima i tabanima -iridociklitis i hipopion Promene na dlanovima i na tabanima 59. Lingua geographica se javlja kod SIDAe? ne 60. Da li je nevus flammeus nevomelanocitni nevus? Ne, on spada u vaskularne nevuse 61. ta je od navedenog netano za neurofibramatosis von Rechlinghausen: -potrebno je 6 mrlja bele kafe -nodusi na prstima -dominantno se nasleuje -feohromacitom Nodusi na prstima 62. ? 63. Da li je mb. Paget benigna promena? ne 64. Da li se Breslow index izraava u mm? da 65. Koja od navedenih promena nije paraneoplastina: -dermatomyositis -acantosis nigricans -ichtyosis acquisita -ichtyosis nigricans Ichtyosis nigricans 66. Da li erythema induratum moe da egzulcerie? da JUN 2005 1. Jesu li mastociti u nekeratocitnoj populaciji epiderma? ne 2. ? 3. Za koje oboljenje je karakteristina neadherentna skvama? psorijaza 4. Kojim mehanizmom nastaju vezikule kod HSV? Balonska degeneracija 5. Da li se pemfigus vulgaris odlikuje akantolizom? da 6. Za dijagnostiku kojih obolenja se koristi Tzankov test? Buloznih i vezikulounih oboljenja 7. Prometazin je sedirajui ili nesedirajui antihistaminik? sedirajui 8. Da li je UVB indikovan kod LES? ne 9. Koja je indikacija za terbinafin? Dermatofitne infekcije kose, koe i noktiju 10. Koja je indikacija za benzoil peroksid?

79

acne 11. Koja je indikacija za benzil benzoat? scabies 12. Koji lek se koristi u terapiji psorijatine eritrodermije? Acitretin, metrotreksat, antibiotici, anksiolitici, ciklosporin A 13. Koji tip alergijske reakcije nastaje pri urtrikariji? I 14. Koja je etiologija nastanka urticariae cholinergicae? Fiziki zamor 15. Kod koje bolesti se dijagnostiki koristi Patch test? Dermatitis e contactu allergica 16. Koja je etiologija senilne purpure? Mehanike traume 17. Koji imunoglobulini se nalaze kod Henoch Schoenlein purpure? IgA 18. ta je ekcema infantum? Vid atopijskog dermatitisa 19. Predilekciono mesto za ekcema dishidroticum? Dlanovi, tabani, prsti 20. Da li se lamanijaza nasleuje genetski? ne 21. U etiologiji koje bolesti ima ulogu Pityrosporum ovale? Dermatitis seborhoica 22. Za koju bolest je karakteristian inicijalni plak? Pityriasis rosea 23. Koja je etiologija strophulus infantuma? Ujed insekta 24. Kako se manifestuju neeljene reakcije na lekove kod HIVa? Str 357 25. Je li erythrodermia desquamativa Leiner neeljena reakcija na lekove? ne 26. Gde se histoloki nalazi bula kod pemfigoida? Subepidermalna bula 27. Da li se During odlikuje izraenim pruritusom? da 28. Da li su kod Duringa bule veliine 3-4 cm? ne 29. Da li se keratodermija Thost-Una nasleuje autozomno dominantno? da 30. Koje boje su promene kod Dariera na koi? sive 31. Koje je predilekciono mesto za eritema nodosum? Pretibijalni predeli 32. Posle kakve infekcije moe nastati eritema nodosum? streptokokne 33. Da li se melanodermija javlja kod difuzne sklerodermije?

80

da 34. ? 35. Kod koje bolesti se javljaju striae distensae? Cuhing 36. ? 37. Koja promena se nalaziu histolokoj slici LE? Hiperkeraoza sa ortokeratoza Hidropsna (vakuolna) degeneracija u bazalnom sloju 38. ta ini rani trijas u LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 39. Koji lekovi se koriste za optu terapiju LECa? Hlorohin, hidroksihlorohin 40. ? 41. Da li se leukoplakija javlja kod deramtomyositisa? ne 42. Da li je alopecija kod telogenog efluvijuma oiljna? ne 43. Da li se alopceija javlja kod vitiliga? ne 44. Da li se javlja efluvijum anagens posle jonizujueg zraenja? da 45. Da li se oniholiza javlja kod psorijaze? da 46. Da li je foliklarna hiperkeratoza u etiologiji akni vulgares? da 47. Da li menstuacija pogorava akne vulgaris? Da 48. Da li se javlja hiperhidroza kod hipertireoze? da 49. Da li se javlja hipohidroza kod hipotireoze? da 50. Da li se kod herpes zostera javljaju postherpetine neuralgije? Da, posebno kod starijih osoba 51. Koji HPV tipovi izazivaju condiloma acuminata? 6,11,16,18,31,32,33,35 52. ta izaziva impetigo bulosa? Staphylococcus aureus phag II 53. Koja su predilekciona mesta za celulitis? Noge i lice 54. Koji vektori prenose Lyme-sku bolest? Krpelji Ixodes ricinus 55. Da li je Pityriasis versicolor dermatofit? ne 56. Da li kod mikrosporiuma nastaje cikatrijalna alopecija? ne 57. Da li intertigo nastaje kao posledica fizikih faktora?

81

da 58. Koja su predilekciona mesta za perniones? akrosi 59. ? 60. ? 61. Koja je karakteristina promena za sy Behcet? Ulceracije na sluzokoi usta 62. Da li je acrochordon benigna ili maligna promena? benigna 63. Da li je nevus epidermalis nevomelanocitni nevus? ne 64. U ta moe da alterie gigantski pigmentni kongenitalni nevus? Melanoma malignum 65. Za dijagnostiku koje bolesti je dovoljno 6 mrlja bele kafe? Neurofibromatosis von Reklinghausen 66. Predilekciono mesto za keratozis solaris? Str 287 67. Da li se mb. Paget javlja i na licu? ne 68. Da li lentigo moe maligno da alterie? ne 69. U okviru ega se javlja acantosis nigricans? Paraneoplastini sy 70. Da li se triciklini depresivi daju u terapiji pruritusa? da 1. ? 2. ? 3. U kom stadijumu sifilisa se javljaju noduloulcerozni sifilidi? III 4. U terapiji kog oboljenja se koristi spektinomicin? gonoreja 5. ? 6. Koliki je inkubacioni period kod ulcusa mollae? 3-5 dana 7. Je li se gentamicin koristi u terapiji sifilisa? ne 8. ? 9. ta sve i u kom procentu izaziva urethritis non-gonorrhoica? Str 341 10. ? 11. Koliki je inkubacioni period kod HSV? 2-21 12. Kod koje bolesti se koristi terapija aciklovirom? HSV

82

13. ta izazivaju HPV 6,11,16? Condliomata acuminata 14. U terapiji koje bolesti se koristi podofilin? Condliomata acuminata 15. Da li se u HIVu Kaposi sarcoma javlja samo na nogama? ne 16. ta i kod koga izaziva vulvovaginitis? Gonoreja kod devojica (dece) 17. Da li je pri prisustvu neke venerine bolesti vea verovatnoa zarate HIVom? Da 2-6 puta 18. Koliki je inkubacioni period Chlamidiae? 1-3 nedelje MAJ 2005 1. Koji enzim uestvuje u melanogenezi? tirzinaza 2. Koja je osnovna promena kod verucca plana? Epidermalne papule 3. Je li se javlja lihenifikacija kod iritabilnog dermatitisa? ne 4. Adapalen pripada kojoj grupi lekova? retinoid 5. Da li se kotrimoksazol koristi kod eczema nummulare? ne 6. Da li se akutna urtrikarija uvek javlja kao alegijska reakcija? ne 7. Kako se naziva faza aktivnog rasta dlake? anagen 8. Da li se urtricaria factitia javlja usled fizikog zamora? ne 9. Koji je mehanizam nastanka vezikule kod ekcema? spongioza 10. Da li je mycosis fungoides indikacija za PUVAu? da 11. Kod koje bolesti se javlja herpes iris? EEM 12. Koja klinika slika odlikuje skorbut? Str 84 13. Palpabilna purpura nije limfocitni vaskulitis? ne 14. Koji tip alergijske reakcije se nalazi u osnovi DCA? IV 15. Je li se u DA javlja smanjen titar IgM, IgG? ne 16. Koja su predilekciona mesta za DCA? Dorzalno ake i stopala, lice 17. ta se koristi u terapiji pityriasus rosea?

83

Str 108 18. ta je eritrodermia desquamativa? Generalizovan oblik dermatitisa seborrhoica 19. ta se koristi u terapiji strophulusa infantuma? Str 112 20. Da li se alergijski egzantemi javljaju simetrino? da 21. ? 22. ija bula se histoloki nalazi subkornelano u stratumu granulosumu? Pemphigus foliaceus i erythematosus 23. Da li se pemfigod najee javlja oko 25 godine? ne 24. Da li Mal de Meleda zahvata samo ake i stopala? ne 25. Da li se palmo-plantarna keratodermija ne javlja kod livedo reticularis? ne 26. Da li stafilokok izaziva eritema nodosum? ne 27. Da li su promene kod eritema nodosum bezbolne, lividne, hladne? ne 28. Da li se promene kod livedo reticularis menjaju na suncu? Ne? 29. Da li ulceracije na koi spadaju u ARA kriterijume? ne 30. Da li su ANA antitela minor znak sclerodermiae? ne 31. Da li je dermatomiozitis neoplastina lezija kod dece? ne 32. ta se koristi u terapiji dermatomiozitisa? Str 171 33. Da li se kod LES javlja cikatrijalna alopecija? ne 34. Da li se pseudopaladae Brocqa odlikuju cikatrijalnom alopecijom? da 35. Koji je mehanizam nastanka leukonychiae? Mehanika trauma 36. Da li lichen ruber planus prelazi u lichen simplex chronicus Vidal? ne 37. Da li se u terapiji akni vulgaris daje topikalni minoxidil? ne 38. Da li se u terapiji rosaceae daje ac. salycilatum? ne 39. Da li se miliaria javlja u hiperhidrozi? da 40. Da li se generalizovani pruritus javlja kod hiperlipidemije?

84

ne 41. Da li je jedna od komplikacija terapije kortikosteroidima i povien AT? da 42. Da li se herpes zoster moe prenositi sa oveka na oveka? ne 43. Da li je uzronik impetigo bullosa staphyloccocus epididimis? ne 44. Da li se celulitis odlikuje koom nalik pomorandinoj kori? ne 45. Da li tuberculosis luposa cutis nastaje kod infaustnih TBC bolesnika? ne 46. Da li u treem stadijumu Lymske bolesti postoji erythema migrans? ne 47. Da li pytiriasis versicolor nastaje kod imunodeficijentnih osoba? da 48. Da li specijesi Tr. mogu da izazovu oboljenja kapilicijuma? da 49. Da li je M. canis zoofilni specijes? da 50. Da li papulu kod scabiesa izaziva Ag scabiesa? da 51. ta se koristi u terapiji pediculose? Lindan, permetrin, malation 52. Da li intertigu pogoduju toplota i vlaenje? da 53. Da li UVC zraci izazivaju aktiniko starenje koe? ne 54. Da li se pelagra javlja kod alkoholiara? da 55. Da li se javlja nekakva promena u okolini venskog ulkusa? Da, hiperpigmentacija 56. Kod ega se javlja mallum performans pedis? Str 270 57. Da li je u etiologiji lingua geographicae candida albicans? ne 58. Da li je balantitis zapaljenje unutranjeg lista prepucijuma? ne 59. Da li dermatofibrom moe prei u dermatosarkom? ne 60. Da li je potrebno kod xanthelasme proveriti nivo lipida u krvi? da 61. Da li veina leukoplakija prelazi u spinocelularni karcinom? ne 62. Da li se acantosis nigricans naroito esto javlja uz adenokarcinoma eluca? da 63. Da li diferencijalno dijagnostiki kod epitelioma basocelulare razmiljamo i o mb. Paget?

85

ne 64. Da li Mycosis fungoides ima etiologiju gljivine infekcije? ne 65. Da li je najea lokacija Kaposi sarkoma potkolenica? da 1. Da li se transfuzijom krvi javlja syphilis demblee? da 2. Da li neleeni sifilis kod vie od polovine bolesnika prelazi u tercijarni stadijum? ne 3. Da li je za tercijarni stadijum najznaajniji VDRL? ne 4. Da li se Jarisch-Herxheimer reakcija javlja posle prve injekcije kod sifilisa? da 5. Da li se u terapiji gonoreje koristi spektinomicin? da 6. Da li diferencijalno dijagnostiki kod gonoreje dolazi u obzir i Haemophilus ducrey? ne 7. ta izaziva ulcus molle? Haemophilus ducreyi 8. Koliko dugo traje inkubacija kod trihomonijaze? 4-30 dana 9. ta izaziva uretritis non gonorhoica? Chlamydia trachomatis, ureoplasma urealyticum 10. Da li se azitromicin koristi u terapiji uretritis non gonorhoica? da 11. Da li se herpes genitalis lei aciklovirom per os? da 12. Da li herpes genitalis ima ledirane povrine? da 13. Da li HPV 16, 18 izazivaju karcinom cervixa i penisa? da 14. Koji receptori su znaajni za HIV virus? CD4 na T limfocitima 15. Da li se leukoplakija javlja u prvom stadijumu HIVa? ne 16. Da li u kutane promene kod HIVa spada i Lyme boreliosis? ne 17. Da li je jedna od komplikacija urethrithis non gonorrheica tabes dorsalis? ne APRIL 2005 1. ? 2. Da li je telogen, faza aktvinog rasta dlake? ne 3. Koji tip papula ima lichen ruber planus? Epidermo-dermalne 4. Da li lihenifikacija nastaje u atopjiskom dematitisu?

86

da 5. Kojim mehanizmom nastaju vezikule kod HSV? Balonskom degeneracijom 6. Koji tip imunoglobulina nastaje kod atopijskog dermatitisa? IgE 7. Koja su predilekciona mesta za DCA? Dorzalne strane aka i stopala, lice 8. Koji tip preosetljivosti se nalazi kod DCI? Nema ga 9. Da li se intertigo nalazi na kolenima i laktovima? ne 10. ta izaziva eritema fixum? lekovi 11. Da li je predilekciono mesto za eritema nodosum zadnja strana potkolenice? ne 12. Da li se kod Henoch-Schoenlein javlja leukocitoklazini vaskulitis? da 13. Koji efluvijum izazivaju hronine bolesti? telogeni 14. Koji efluvijum izazivaju citostatici? anageni 15. Adrenergiki lekovi dovodode do hiper ili hipohidroze? hiperhidroze 16. Da li urtricaria cholinegica izazvana hladnoom? ne 17. Terapija strophulus infantuma? Str 112 18. Da li je u SSSS zahvaena i sluzokoa? ne 19. Da li se u terapiji dermatomiozitisa korist Ig? da 20. Da li se u terapiji dermatomiozitisa odmah primenjuje fizikalna terapija? Ne, tek kasnije 21. Da li u ARA kriterijume spada proksimalna slabost? ne 22. Da li u ARA kriterijume spada kreatinurija? ne 23. Koji su minor kriterijumi u sklerodemiji? Sclerodactilia, bazalna fibroza, ulceracije i cikatriksi na vrhovima prstiju 24. Da li se tuberalna skleroza javlja kod sklerodermije? ne 25. Koji je najei oblik TBC koe? Lupus vulgaris 26. Da li je leukonihija razvojna anomalija noktiju? ne 27. ?

87

28. ta se koristi u terapiji rosaceae? Str 191 29. Etiologija pruritusa ani? Str 198 30. Za koje oboljenje je karakteristian fenomen uljane kapi? psorijaza 31. Da li u diferencijalnoj dijagnozi bazotelioma treba imati u vidu granuloma pyogenicum? ne 32. Kako izgleda eritem kod celulitisa? Nejasnih granica, topao i bolan 33. Za koje oboljenje je karakteristian eritema iris? EEM 34. Da li je osnovna karakterisitika Lymske bolesti eritema fixum? ne 35. Da li eritema nodosum izaziva stafilokokna infekcija? ne 36. Da li se u lupusu javlja kreatinurija? ne 37. Da li je pytiriasis versicolor povezano sa imunodeficijencijom? da 38. Da li je Th. rubrum zoofit? ne 39. Da li epidermofiton izaziva tineu capiti? ne 40. Da li se nistatin koristi u SOORu? da 41. ta je po definiciji chloazma? Str 149 42. Kod kojih osoba je leukoplakija naroito esta? puaa 43. Da li hronina inflamacija dovodi do aktinikog starenja koe? da 44. ta je tazaroten? Lokalni retinoid 45. Da li je mrka eshara prisutna kod arterijskog ulcusa? da 46. ta je posthitis? Zapaljenje unutranjeg lista prepucijuma. 47. Da li dermatofibrom moe prei u dermatosarkom? ne 48. Gde se javlja lingua geografica? Pustulozna psorijaza 49. ta je akantozis nigricans? Paraneoplastina promena 50. ta sve izaziva acne medicamentosa? Kortikostroidi, halogeni derivati, izoniazid

88

51. Da li kortikosteroidi dovode do opadanja kose i hipoproteinemije? ne 52. Da li se PUVA koristi kod melanoma malignum? ne 53. Kod koje bolesti se bula formira suprabazalno? pemphigus 54. Da li je pruritus prisutan kod pemfigoida? da 55. ta izaziva impetigo bulosa? Staphylococcus aureus phag II 56. U kom ivotnom dobu nastaje eritrodermija deskvamativa? U neonatalnom dobu, ili prva 2-3 meseca ivota 57. Za koje oboljenje su karakteristine Wichamove strije? Lichen ruber planus 58. ta izaziva pelagru? Deficit niacina 59. ta je po definiciji capitis sicca? Neinlamatorni oblik seboroiog dermatitisa 60. Da li herpes zoster zahvata i sluzokoe? da 61. ta je u etiologiji xanthelasmae? Poviena koncentaracija holesterola 62. Do kog vremenskog perioda se rauna urticaria kao akutna? 12 nedelja 63. Koja je palpabilna purpura? Henoch Schoenlein 64. Koje su razvojne anomalije noktiju? Anonychia, koilonychia, pachyonychia congenita 65. ta je terapija kod pediculosis corporis? Lindan, premetrin, malation 66. Da li scabies dovodi do senzibilizacije? da 67. Da li je erythema fixum prvi stadijum Lajmske bolesti? ne 1. ta izaziva negonoreini uretritis? Chlamydia trachomatis, ureoplasma urealyticum 2. Kakvi su testovi u latentnom stadijumu sifilisa? treponemski pozitivni, dok netreponemski mogu ali i ne moraju da budu pozitivni 3. ? 4. Da li se radi punkcija ulcusa duruma? ne 5. Da li je ulcus molle bademastog oblika? ne 6. Da li se u HIVu javlja moluscum contagiosum? da 7. Koji je glavni izaziva HIVa?

89

HIV1 8. Da li se u terapiji gonoreje koristi bacitracin sa neomicinom? ne 9. Da li se u diferncijalnoj dijagnozi trihomonasa uzima u obzir corinebacterium minutismus? ne 10. Koji procenat pacijenata sa neleenim sifilisom prelazi u tercijalni stadijum? 25-40% str 318 11. Da li condylomata acuminata prelaze u condiloma lata? ne 12. Da li condylomata acuminata izazivaju maligni melanom penisa, vulve? ne 13. Da li trihomonas vaginalis izaziva proctitis? ne 14. Koja je terapija gonoreje? Str 333 15. Koji tipovi HSV izazivaju genitalni herpes? HSV tip 1 i 2 16. Da li se u primarnoj HIV infekciji javlja Kaposi sarkom? ne 17. Da li trihomonas izaziva impotenciju? ne MART 2005 1. Na kojim delovima tela ne postoje dlake? Interdigitalni prostori, mamila, penis, klitoris unutranja strana vulve 2. Koja promena odlikuje eczema acutum? vezikule 3. Koja promena odlikuje eczema chronicum? Lihenifikacija, ragade, hiperkeratoza, deskvamacija str 89 4. Kojoj grupi lekova pripada tazaroten i je li za lokalnu ili optu terapiju? Lokalni retinoid 5. Kojoj grupi lekova pripada ciklopiroksolamin i je li za lokalnu ili optu terapiju? Lokalni antimikotik 6. Da li se koristi PUVA kod mycosis fungoides? da 7. Koja promena se nalazi kod tekog oblika eritema solare? bula 8. Koja je terapija izbora za urtikariu? antihistaminici 9. Da li su kod sy Stevens Johnson zahvaene i sluzokoe? da 10. ta je u etiologiji livedo reticularisa? str 81 11. ? 12. Da li purpura Henoch-Schoenlein zahvata kou, zglobove, GIT, bubrege? da 13. Koje etiologije je eczema nummulare?

90

Lokalna infekcija, fizika i hemijska trauma 14. Da li indometacin utie negativno na psorijazu? ne 15. Da li dif. Dg. u sluaju psorijaze treba razmatrati i sifilis (koji stadijum)? Da, II stadijum 16. Da li diferncijalno dijagnostiki kod pityriasis rosea dolazi tinea corporis? da 17. Da li eritrodermiju izaziva scabies norvegica? da 18. Da li strophulus infantum spada u papulozne dermatoze? da 19. ta je uzrok strophulus infantuma? Ujed insekta 20. Fenomen mreice je karakteristian za koju bolest? Lichen ruber planus 21. ta je terapija izbora za lokalno leenje lichen ruber planusa? Kortikosteroidi za lokalnu upotrebu III i IV grupe 22. Koji sve oblici egzantema postoje? Morbiliformni, skarlatiniformni, makulopapulozni,roeoliformni 23. Koji lekovi se koriste u terapiji toksine epidermalne nekrolize? Plazmafereza, imunoglobulini 24. Koja je osnovna promena u pemfigusu vulgarisu? Intraepidermalna bula mlitavog krova 25. Gde nastaje rascep kod pemfigoida bulosusa? subepidermalno 26. ta histoloki karakterie dermatitis herpetiformis Duhring? Subepidermalni rascep i infiltracija dermalnih papila neutrofilima str 130 27. Kako se nasleuje ichthyosis vulgaris? Autozomno dominantno 28. Koji delovi tela su poteeni kod ichthyosis nigricans? Lice, dlanovi, tabani, i relativno veliki pregibi 29. Acitretin je lek koji se koristi u sistemskoj ili lokalnoj terapiji? retinoid za sistemsku th 30. Koja nodozna dermatoza nije hroninog toka? Erythema nodosum 31. Koje je predilekciono mesto za chloasmu? lice 32. Da li se kod vitiliga diferencijalno dijagnostiki razmatra piebaldismus? da 33. Koji je rani trijas LECa? Eritem, atofija, deskvamacija 34. ta se koristi u leenje LECa? Hlorohin, hidroksihlorohin 35. Da li se anticentromera At javljaju u sklerodermiji systemica? da 36. Za koju bolest su karakeristine Gottronove papule?

91

dermatomiozitis 37. Za koju bolest je karakteristina dlaka tipa znaka usklika? Alopecia areata 38. Da li favus vodi ka ciktrijalnoj alopeciji? da 39. ta je po definiciji oniholisis? Odvajanje nokatne ploe od nokatnog kreveca 40. Da li je staphyloccocus aureus jedan od etiolokih faktora acni vulgares? ne 41. Da li se rosacea lei lokalnom primenom kortikosteroida? ne 42. ta izaziva hidradenitis supurativa? Stafilokok ili streptokok 43. Koji su izazivai urtikarije? Str 76 44. Da li se u leenju dermatitis seboroica koriste amponi sa malationom i permetrinom? ne 45. Koje je predilekciono mesto za nastanak prurigo nodularis Hyde? Ekstenzorne strane ekstremiteta 46. Da li je HPV 18 onkogen? da 47. Koja je osnovna promena kod molluscum contagiosum? Str 210 48. ta izaziva celulitis? Stafilokok ili streptokok 49. ta izaziva furunculus? stafilokok 50. ta izaziva erytrasmu? Corynebacterium minutissimum 51. Kod koje bolesti se javlja fenomen elea od jabuke? Lupus vulgaris 52. Kod koje bolesti se u patohistolokom nalazu otkrivaju dinovske Langhansove elije? Lupus vulgaris, sarkoidoza.... 53. Da li Pytiriasis versicolor spada u dermatofite? ne 54. Koji tip oboljenja izaziva Endotrix? Trichophytia superficialis capillitii 55. Je li Tr.tonsurans antropo ili zoofilni dermatofit? antropofilan 56. Kod koje bolesti se javljaju maculae coeruleae? Phthiriasis pubis 57. ta je u klinikom nalazu patognomino za scabies? kanalii 58. ta se koristi u terapiji scabiesa? Str 246 59. Kod koje bolesti se javlja goli granulom?

92

sarkoidoze 60. Da li se kod pemfigus vulgarisa nalaze promene i u usnoj duplji? da 61. ta je phimosa? Prepucijum se ne moe prevui unazad preko glansa 62. ta je paraphimosa? Limbus prepucijuma se zagavi u koronarnom sulkusu 63. Da li je nevus sebaceus epidermalnog porekla? da 64. U grupu kojih bolesti spada nerofibromatosis von Recklinghausen? neurokristopatije 65. U grupu kojih promena spada leukoplakia? Prekancerozne lezije 66. Koja maligni tumor se javlja skoro iskljuivo u zonama gde postoje folikuli dlake? Epithelioma basocellulare 67. ? 68. Koji je najei oblik mb. Paget i u kom starosnom dobu se javlja? U menopauzi, mamarni oblik 69. Kod koje bolesti vai ABCDE pravilo? Melanoma malignum 70. U grupu kojih bolesti spada acantosis nigricans? Paraneoplastine 71. U koju grupu bolesti spada sy Sezary? Kutani limfomi i leukemije 72. Kod kojih bolesti je pozitivan Kobnerov fenomen? Str 102,113,207,299 1. U kom stadijumu sifilisa se javlja leukodermia sifilitica? II 2. Da li se sekundarni sifilis moze preneti sa majke na dete? da 3. Koliko traje inkubacija primarnog sifilisa? 9-90 dana 4. Da li je ulcus durum bolan? ne 5. ta se koristi u terapiji ranog sifilisa? Prokain penicilin G 6. Koje promene odlikuju tercijarni sifilis? Nodusi i nodulusi 7. Gde se javljaju sabljaste tibiae? Kasni kongenitalni sifilis 8. ? 9. ta izaziva ulcus molle? Haemophilus ducreyi 10. ta izaziva lymphogranuloma venerum? Chlamydia trachomatis L1, L2, L3 11. ta izaziva granuloma inguinale?

93

Donovania granulomatosis 12. ta se koristi u terapiji trihomonijaze? metronidazol 13. Koji lek se koristi u terapiji chlamydiae trachomatis? Doksiciklin, azitromicin.... 14. Koja je terapija neleene nekomplikovane gonoreje? Str 333 15. Da li se u trihomonijazi javlja uveanje limnih lezda? ne FEBRUAR 2005 1. Koji enzim uestvuje u procesu melanogeneze? tirozinaza 2. Faza aktivnog rasta dlake je telogen? ne 3. Da li se kod atopijskog dermatitisa javlja lihenifikacija? da 4. Gde se javlja epidermo-dermalna papula? Lichen ruber planus 5. Kojim mehanizmom nastaje vezikula kod virusnih infekcija? Baloska degeneracija 6. U koje lokalne lekove spada tazaroten? Lokalni retinoid 7. ta je kontraindikacija za PUVAu? Str 69 8. Da li se akutna urtikarija karakterie naletima promena koji traju do 12 nedelja? da 9. Urticaria cholinergica se izaziva hladnoom? ne 10. Za koje oboljenje je karakteristina lezija erythema iris? EEM 11. Za koje oboljenje je karakteristina palpabilna purpura? Henoch-Schoenlein purpura 12. U kojoj bolesti u histolokoj slici postoji leukocitoklastini vaskulitis? Str 79,85 13. Predilekciona mesta za kontaktni alergijski dermatitis? ake 14. Koji tip alergijske reakcije je u osnovi kontaktnog iritativnog dermatitisa? nema 15. Koja antitela su poviena kod atopijskog dermatitisa? IgE 16. Gde se javlja fenomen uljane kapi? psorijaza 17. ta je pityriasis sicca capitis? Neinflamatorni oblik seboroinog dermatitisa 18. ta se koristi u lokalnoj terapiji pityriasis rosea? Str 108

94

19. ta je erytrodermia desquamativa? Generalizovani oblik seboroinog dermatitisa kod neonatusa 20. ta se daje u optoj terapiji strophulus infantuma? antihistaminici 21. Da li su toksini i alergijski egzantemi najree kutane reakcije na lekove? ne 22. ime je izazvan erythema fixum? Lekovima:sulfonamidi,salicilati... 23. Kod koje bolesti se javlja suprabazalni rascep? Pemphigus vulgaris et vegetans 24. Da li je pruritus karakteristian za pemphigoid bullosus? da 25. Da li je difuzni gubitak kose neeljeni efekat dugotrajne sistemse kortikosteroidne terapije? ne 26. Da li se usporen psihiki razvoj i EEG abnormalnosti javljaju u keratodermiji palmo-plantaris progrediens et transgrediens? da 27. Kod koje bolesti se moe javiti palmo-plantarna keratodermija? Eczema chronicum? 28. Da li duboka trihofitija moe izazvati erythema nodosum? da 29. Da li se eritema nodosum javlja kao lividni, hladni vorovi na zadnjoj strani potkolenice? ne 30. Da li se lentigo menja na suncu? ne 31. Da li su za hloazmu karakteristine simetrine, nepravilne prke plae? da 32. Da li se strije javljaju upravno na pravac ratezanja? da 33. Da li kreatinurija spada u ARA kriterijume? ne 34. ta spada u minor kriterijume za dijagnozu sistemske sklerodermije? Bazalna fibroza plua, cikatriksi i ulceracije na prstima, sclerodactilia 35. Da li se u akutnoj fazi dermatomiozitisa preporuuje mirovanje, a kasnije sprovodi fizikalna terapija? da 36. Da li se itrakonazol daje u terapiji dermatomiozitisa? ne 37. Koji efluvijum izazivaju hronine sistemske bolesti? telogeni 38. Koji efluvijum izazivaju citostatici? anageni 39. Da li je leukonihija razvojna anomalija nokata? ne 40. ta se daje u lokalnoj terapiji rosacee? Str 191

95

41. Koji lekovi izazivaju generalizovaniu hiperhidozu? Adrenergiki i holinergiki 42. Da li u nastanku pruritusa ani mogu biti znaajni sexualni problemi? da 43. Da li zahvatanje 2. i 3. grane trigeminusa herpes zosterom izaziva promene na sluzokoama? da 44. Da li je najvei izaziva impetigo bullosa staphyloccocus aureus phage II? da 45. Da li SSSS dovodi do opsenih erozija na sluzokoama? ne 46. Da li se celulitis ispoljava u vidu difuznog eritema i edema s neotrim granicama, a promene su tople i bolne? da 47. Koji je najei oblik TBC koe? Lupus vulgaris 48. Prvi stadijum Lajmske bolesti je lokalizovana faza bolesti sa kutanim promenama u vidu erythema fixum? ne 49. Da li je pityriasis versicolor znak ozbiljne imunodeficijencije? ne 50. Da li epidermofiton izaziva oboljenja kose? ne 51. Da li je Tr. tonsurans zoofilan? ne 52. Da li se SOOR lei nistatinom? da 53. Leenje pediculosis corporis se sastoji u linoj higijeni, potpunoj dezinfekciji odee, a samo izuzetno je potrebno primeniti lindan? da 54. Patognomine promene kod scabiesa predstavljaju hipersenzitivnu reakciju na antigene parazita? da 55. Da li je u etiologiji interiga mogua infekcija c.albicans? da 56. ta je u osnovi promena kod aktinikog starenja koe? Hronina inflamacija koe, smanjena koliina kolagena a poveana elastina 57. ta izaziva pelagru? Deficijencija nistatina 58. Da li mrka eshara esto prekriva ulcus arterialis? da 59. Gde se javlja lingua geographica? Pustulozna psorijaza 60. Posthitis je zapaljnje ega? Unutranjeg lista prepucijuma 61. Da li se xantelasme uvek javljaju kod hiperholesterolemija? ne

96

62. Da li dermatofibromi prelaze u dermatofibrosarkome? ne 63. Da li je sclerosis tuberosa ograniena forma sclerodermije? ne 64. Kod koga se esto javlja leukoplakija? puaa 65. Da li granuloma pyogenicum treba razmatrati u dif. dg. bazocelularnog epitelioma? ne 66. Da li HIV izaziva klasini, sporadini sarcoma Kaposi? ne 67. Da li se acanthosis nigricans uvek javlja uz diabetes mellitus? ne 68. Da li se u optoj terapiji mycosis fungides uspeno primenjuju reinoidi i interferon alfa? da 69. Da li je albinizam praen svrabom? ne 70. Koji lekovi izazivaju acne medicamntosa? Kortikosteroidi, halogeni elementi, izonijazid 71. Gde se javljaju Wickhmanove strije? Lichen ruber planus 72. Da li gonoreja moe da izazove malum perforans pedis? ne 1. Pri transfuziji krvi u kojoj se nalazi treponema pallidum dolazi do nastanka ulcus duruma na mestu venopunkcije? ne 2. Koji procenat neleenih pacijenata razvija tercijarni sifilis? 25-40% 3. Da li je TPI vaan za dijagnozu primarnog sifilisa? ne 4. Da li se Jaisch-Herxmeiner reakcija javlja posle prve injekcije kod obolelih od gonoreje? ne 5. Da li treba uzeti u razmatranje Corynebacterium minutissmum kod ena obolelih od gonoreje? ne 6. Da li je ulcus molle bademastih ivica? ne 7. Da li Chlamidia trachomatis L1, L2, L3 izaziva urethritis non-gonorhoica? ne 8. Da li je impotencija komplikacija chlamidia trachomatis infekcije? ne 9. Da li se u terapiji Mycoplasma hominis koristi ceftriaxon? ne 10. Da li se trichomonas vaginalis lei jednom tabletom od 250mg metronidazola? ne 11. Da li HSV1 moe da uzrokuje herpes genitalis? da

97

12. Da li je primena lokalnih antivirusnih lekova (vidarabin....) vrlo efikasna pri leenju HS genitalis? ne 13. Da li condylomata acuminata posle dueg trajanja mogu da preu u condylomata lata? ne 14. Da li conylomata acuminata mogu da preu u maligni melanom vulve i penisa? ne 15. Koji je glavni uzronik HIVa? HIV1 16. Da li je leishmaiasis udruena sa HIVom? ne 17. Da li se Kaposi sarkom javlja u primarnoj HIV infekciji? ne 18. Da li se u terapiji gonoreje koriste spektinomicini u kombinaciji sa neomicinom? ne JANUAR 2005 1. Da li papula moe biti sterilna? da 2. Da li su bilateralna pulmonalna fibroza i sklerodaktilija major znaci? Ne, ve minor 3. Da li se kontrakture nad zglobovima javljaju kod sclerodermia systemica? da 4. ta se koristi u optoj terapiji LEC? Hlorohin, hidroksihlorohin 5. ta spada u kasni trijas LEC? Telangiektazije, skleroza, dishromija 6. Kojim promenama se LEC karakterie? Ploe, skvama, atrofija 7. Da li se melanodermia javlja kod ichtyosis vulgaris? ne 8. Kako se nasleuju efelidi? Autozomno dominantno 9. Da li se kod Thost-Unna javlja eritematozni rub od 1cm? da 10. Da li dermatitis herpetiformis spada u dermatitise izazvane fizikim faktorima? ne 11. Koji lek se koristi za terapiju dermatitis herpetiformis? dapson 12. Kod kojeg oboljenja je antigen dezmoglein 1? Pemphigus foliaceus et erythematosus 13. Da li pruritus prati pemfigus? ne 14. Da li se kod alopeciae androgenicae javlja povean broj dlaka u telogenoj fazi? da 15. Da li se apokrina hromhidroza javlja zbog mikroorganizama? ne

98

16. Da li se kod atopijskog dermatitisa javlja generalizovana hiperhidroza? ne 17. Koja je najea kutana reakcija na lekove? Toksini i alergijski egzantemi 18. ? 19. Koja promena se javlja kod strophulus infantuma? Str 112 20. Da li se dermatitis seboroica moe javiti i u pregibima? da 21. Da li u diferncijalnoj dijagnozi kod Pityriasis rosea treba razmatrati i sifilis? Da, stadijum II 22. ? 23. Za ta je karakteristina spongioza? Za stvaranje vezikula kod urtike 24. Zato nastaje fenomen kapi svee? Zbog parakeratoze 25. ? 26. Da li se dermatitis e contactu iritativa javlja preteno na akama? da 27. Da li je UVA kancerogena? ne 28. Da li se thromboflebitis superficialis nalazi na bonim stranama trupa? ne 29. Koje je predilkeciono mesto za keratosis solaris? Str 287 30. Da li je Pityriasis versicolor patogena gljivica? ne 31. Da li Pityriasis versicolor fluorescira na crveno? ne 32. Da li microsporium fluorescira? Da 33. Koje su zoofilne gljivice? M.Canis, Tr. verrucosum, Tr. mentagrophytes var. granulare 34. Za koje oboljenje je karakteristina scutula? favus 35. Da li dermatofiti napadaju ivi deo epiderma i derma? ne 36. Za koje oboljenje je karakteristino upanje dlaka? Trichophytia profunda capillitii 37. Da li herpes zoster invadira sluzokou? da 38. Koja oboljenja spadaju u tuberkulide? Str 219,220 39. Za koju purpuru su predilekciona mesta ake, dekolte,extenzorne strane? senilnu 40. Za koje oboljenje su karakteristine papule sa eritematoznim haloom?

99

Urtrica cholinergica 41. Koliko dugo je potrebno da traje urticaria da bi se klasifikovala kao hronina? Vie od 12 nedelja 42. Da li impetigo bulosa izaziva streptoccoc? ne 43. Koje elije invadira HPV? elije bazalnog sloja 44. Da li erythema nodosum izaziva stafilokok? ne 45. Za koju bolest je karakteristian herpes iris? EEM 46. Da li je Mb. Bowen benigna promena? Ne, spada u prekancerozne lezije 47. Da li je melanocitni nevus displastini nevus? Da? 48. Da li melanoma malignum nastaje iz displastinog nevusa? da 49. Da li je za dijagnozu neurofibramatosis von Reklinghausen dovoljno 6 mrlja bele kafe? da 50. Da li su predilekciona mesta za perniones lea i stomak? Ne, ve akrosi 51. ? 52. Da li je patoloka lomljivost nokata onichoshisis? Ne, ve onychorexis 53. Da li se benzil-benzoat koristi u terapiji scabiesa? da 54. Da li se u terapiji ackni nodulo-cystica koriste retinoidi? da 55. Da li rinofima moe da nastane i bez prethodnih faza bolesti? da 56. Zatvoreni komedon je crna taka koja se drenira? Ne, to je otvoreni komedon 57. Da li je PUVA kontraindikovana kod Xeroderma pygmentosum? da 58. Da li su muke genitalije predilekciono mesto za scabies? da 59. Da li su bazalni keratinociti za ostale vezani hemidezmozomima? Ne, ve dezmozomima, a za bazalnu membranu hemidezmozomima 60. Kako nastaje lihenifikacija? eanjem 61. Da li je erozija primarna promena? ne 62. ta se koristi u terapiji pruritusa? Str198 63. Da li recidivira EEM? da

100

64. Da li su recidivi kod erythema fixum jae pigmentovani? da 65. Koji efluvijum izazivaju citostatici? anageni 66. ? 67. ta se histoloki nalazi kod fenomena mreice? granuloza 68. Da li lichen chronicus izaziva gangrenu? ne 69. Koje boje su promene kod diskeratosis folikularis Darier? Str 143 70. Da li se pathomimia javlja kod neurofibramatoze? ne 71. ? 72. ta je imunoloki nalaz kod purpure Henoch-Schoenlein? Povieni IgA (cirkuliui + depoziti u zidovima krvnih sudova) 1. Koliko traje inkubacija kod sifilisa? 9-90 dana 2. Kakose nazivaju makule kod sekundarnog sifilisa? Roseola syphiliticum 3. Koji testovi su pozitivni u sekundarnom sifilisu? Str 324 4. Koliko traje inkubacija za gonoreju? 3-5 dana 5. Da li je proctitis kod gonoreje praen tekim poremeajem opteg stanja? ne 6. Da li je angina kod gonoreje teka? ne 7. Da li je Trichomonas vaginalis flagelata? da 8. Koliko traje inkubacija kod HPV? 3 nedelje do 1 godine 9. Predilekciona mesta za Kaposi sarkom kod AIDSa je na licu i u ustima? Ne, ne postoje predilekciona mesta za Kaposi koji se javlja u HIVu 10. Da li HIV napada elije preko CD8+? Ne, ve preko CD4 11. Da li se kod ulcus molle javlja pruritus? Ne, on je bolan 12. U kom periodu i kod kog pola najee nastaju infekcije chlamidiom trachomatis? 15-25 godine, mukarci homoseksualci 13. ta izaziva granuloma venerum? Donovania granulomatosis 14. ta se koristi terapiji condilomata accuminata? Str 350 15. Da li se u terapiji HSV recidiva koriste IFN? ne

101

16. Da li mikoplazmatski uretritis moe biti izazvan ureaplsmom urealyticum? da 17. Koji pacijenti (bolesnici)su najbitniji za prenos HSV? asimptomatski 18. Da li se chlamidia lei penicilinom? ne DECEMBAR 2004. 1. Da li je sporadini Kaposi sarkom povezan sa imunodeficijencijom? ne 2. Koji je glavni lek za terapiju SOORa? nistatin 3. Kako se naziva karakteristina promena u prvom stadijumu Lajmske bolesti? Erythema migrans 4. Da li je pojava sveih lupoma na oiljku karakteristina za lupus vulgaris? da 5. Koje je predilekciono mesto za erythema induratum Bazini? Zadnja strana potkolenica 6. ta izaziva SSSS? Staphylococcus aureus phage II 7. Koji izaziva i na kom histolokom nivou izaziva impetigo bullosa? Staphylococcus aureus phage II na nivou granuloznog sloja 8. Kod zahvatanja kog nerva kod herpes zostera dolazi do promena na sluzokoama? Trigeminus, grane 2 i 3 9. Da li boli ulcus arteriolaris? da 10. Da li dermatofibrom moe prei u sarkom? ne 11. Da li diferencijalno dijagnostiki kod bazocelularnog karcinoma treba razmatrati gigantocelularni karcinom? Ne? 12. Koja prekancerozna lezija je jako esta kod puaa? leukoplakia 13. Kod koje bolesti se javlja lingua geographica? Pustulozna psorijaza 14. Da li je Th. rubrum antropo ili zoofilan? antropofolan 15. Koji dermatofit ne izaziva nikada oboljenja kose? epidermofiton 16. Da li sve osobe obolele od diabetes melitusa imaju acantosis nigricans? ne 17. ? 18. Da li psihosexualni problemi mogu izazvati pruritus ani? da 19. Da li adrenergiki lekovi dovode do hiperhidroze? da 20. ta se koristi u terapiji rosaceae?

102

Str 191 21. Kako se zove dermatitis seborhoica u neonatalnom periodu? Erythrodermia desquamativa Leiner 22. ? 23. ? 24. U koju grupu anomalija nokata spada leukonihija? Steenih anomalija izazvanih fizikim i hemijskim agensima 25. Koji efluvijum izaziva jonizujue zraenje? anageni 26. Koji efluvijum izazivaju sistemske bolesti? telogeni 27. Da li kod dermatomiozitisa postoje proksimalne slabosti? da 28. ? 29. Da li kreatinurija postoji kod LES ili kod dermatomiozitisa? dermatomiozitisa 30. U koje kriterijume (major, minor) spada bazalna fibroza plua? minor 31. Koji tip vaskulitisa se javlja kod Henoch Schoelein purpure? Leukocitoklazini vaskulitis 32. U kom pravcu se javljaju strije? Upravne na pravac rastezanja 33. Kod aktinikog starenja dolazi do promena u koliini kojih vlakana u koi? Smanjenja broja kolagenih vlakana, a poveanja broja elastinih vlakana 34. Da li se kod vitiliga javlja pruritus? ne 35. ? 36. ? 37. ? 38. Kako se genetski prenose keratodermija palmo plantaris? Autozomno dominantno 39. ? 40. ? 41. Na kom nivou se javljaju depoziti kod buloznih dermatoza? Na nivou bazalne membrane str123 ? 42. Da li se medikamentozni egzantemi javljaju na sluzokoama? da 43. ta se koristi u terapiji strophulus infantuma? Str 112 44. ta je po definiciji pityriasis sicca? Neinflamatorni oblik seboroinog dermatitisa 45. ta se koristi u terapiji pityriasis rosea? Str 108 46. Kod koje bolesti se javlja fenomen uljane kapi? psorijaze 47. Koji imunoglobulini se javljaju kod atopijskog dermatitisa?

103

IgE 48. Da li dermatitis e contactu iritativa nastaje kao posledica imunog odgovora? ne 49. Koje je predilekciono mesto za nastanak dermatitis e contactu iritativa? ake 50. Da li je Henoch Schoelein purpura palpabilna purpura? da 51. Da li deficit vitamina A dovodi do pelagre? ne 52. ? 53. ? 54. Koja urticaria nastaje usled hladnoe? Urtricaria e frigore 55. ? 56. Da li upotreba kortikosteroida dovodi do opadanja kose? ne 57. ? 58. ? 59. Da li sclerosis tuberosa spada u lokalizovanu sklerodermiju? ne 60. Da li je telogen faza aktivnog rasta dlake? ne 61. ? 62. ? 63. Koliko dugo moe maksimalno trajati akutna urtika? 12 nedelja 64. ? 65. ? 66. ? 67. ta je posthitis? Zapaljenje unutranjeg lista prepucijuma 68. ? 69. ? 1. U kojem stupnju HIV infekcije nastaje sarkoma Kaposi? C kategoriji 2. Kakva je ivica kod ulcus molle? podrivena 3. ta moe nastati posle prve injekcije kod sifilisa? Jarixch-Herxheimer reakcija 4. Koji test se koristi za prvi stadijum sifilisa? FTA-ABS 5. ta izaziva Chlamidia trachomatis L1, L2, L3 ? Lymphogranuloma venerm 6. Da li se za terapiju mikoplazme koriste betalaktami i cefalosporini? ne 7. Kako se lei treponema vaginalis?

104

Metronidazol 250mg svaki dan, ili jedna doza od 2g 8. Koji tipovi HSV mogu izazvati herpes genitalis? HSV tip 1 i 2 9. Da li se za terapiju HSV koristi vidarabin? ne 10. Da li condylomata acuminata mogu prei u condylomata lata? Ne 11. Da li se primarni ankr javlja na mestu inokulacije treponeme palidum? Da str 314 NOVEMBRAR 2004 1. Da li Langhansove elije spadaju u nekeratinocitnu populaciju epiderma? ne 2. Koje lezde uestvuju u termoregulaciji? ekrine 3. Za koje oboljenje je karakteristina spongioza? ekcem 4. Koja je histoloka podloga lihenifikacije? Str 200 5. Gde se koristi Tzankov test? Vezikulozne i bulozne dermatoze 6. U terapiji kog oboljenja se koristi grizeofulvin? Tinea capillitii 7. Da li je terfenadin antimikotik? ne 8. ? 9. U kojoj terapiji se koristi dapson (diaminodifenilsulfon)? Dermatitis herpetiformis Duhring, linearna IgA dermatoza,lepra 10. ta se koristi u terapiji lupus eritematodesa? Hlorohin, hidroksihlorohin 11. Gde se koristi benzil-benzoat? Scabies 12. Koji tip imunoloke reakcije je karakteristian u urtikariju? I 13. ta je urticaria factitia? dermatografizam 14. Za koju bolest je karakteristina promena tipa kokarde? EEM 15. Lokalizacija i osobine livedo reticularisa? Str 81 16. Da li purpura senilis nastaje najee posle traume? da 17. Koja antitla su karakteristina za Henoch Schoelein purpuru? IgA 18. Kod koje bolesti se koristi epikutano testiranje? Dermatitis e contactu allergica 19. U okviru kog oboljenja nastaje eczema infantum?

105

Dermatitis atopica 20. Koja je najea lokalizacija eczema dyshidroticum? Dlanovi, tabani, bone strane prstiju 21. Histoloka slika kod psoriasis vulgaris? Str 103 22. ta se nalazi u etiologiji dermatitis seborrhoica? Pityrosporum ovale 23. Za koju bolest je karakteristian inicijalni plak? Pityriasis rosea 24. Koji su uzroci eritrodermije? Str 109 25. Kada nastaje strophulus infantum? Posle ujeda insekta 26. ta je najei uzronik sy Lyell? sulfonamidi 27. Da li se u dijagnostici pemhigoida bullosusa koristi imunoflorescencija? da 28. Linearna IgA dermatoza? Str 132 29. ? 30. Koja vrsta hiperkeratoze se javlja kod erythrodermia ichtyosiformis congenita i kako se jo naziva, kako se nasleuje? Hiperkeatoza proliferacionog tipa, Collodion baby, autoz.rec. se nasleuje 31. Kako izgleda klinika slika kod keratodermiae palmo-plantaris Thost-Unna? Str 141 32. Kod kog oboljenja se javljaju ravne papule boje normalne koe na dorzalnim stranama aka? Dyskeratosis follicularis Darier 33. Da li erythema nodosum ulcerie? ne 34. Da li se melanodermija javlja kod Mb. Hodgin? da 35. Kod kojih osoba se javlja chloasma? Kod gravidnih ena, i onih koje uzimaju kontraceptivne pilule 36. Kod koje bolesti se javljaju striae distensiae? Cushing 37. Koja je klinika slika sy Ehlers-Danlos? Str 156 38. Koji je rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 39. Koji su ARA kriterijumi kod LES? Str 162 40. Koji su kriterijumi za sklerodermiju? Str 165 41. Je li morphea infektivno oboljenje? ne 42. Da li se kod thrombophlebitis superficialis savetuje mirovanje?

106

ne 43. Koja je klinika slika kod sy Behcet? Str 272 44. ta je paraphimosis externa? Str 277 45. Koji nevusi su epidermalnog porekla? Nevus epidermalis, nevus sebaceus 46. Kod kog oboljenja se javljaju Lischovi noduli? Neurofibromatosis von Recklinghausen 47. U grupu kojih bolesti spada keratosis solaris? Prekancerozna lezija 48. Da li je mb Paget solitarna lezija? da 49. Kod kojih ljudi je karakteristian akralni lentiginozni melanom? crnaca 50. Kako se izraava Breslov index? U mm 51. Da li je ichtyosis nigricans paraneoplastina dermatoza? ne 52. Koja bolest se karakterie miinom slabou, povienim miinim enzimima, EMG znacima? dermatomiozitis 53. ta je hipertrihoza? Poveanje broja i duine nesexulanih i androgen nezavisnih dlaka 54. Uzroci efluvium telogensa? Str 179 55. Uzroci efluvium anagensa? Str 179 56. ta je onychorrhexis? Patoloka lomljivost nokatne ploe 57. Koji faktori uestvuju u etiopatogenezi acni vulgares? Str 185 58. Koje su osobine otvorenih komedona? Str 186 59. Koji je najtei oblik rosaceae? rinophima 60. Da li se kod hipertireoze javlja hiperhidroza? da 61. Koji su uzroci hipohidroze? Str 195 62. Zato nastaje miliaria? Zbog retencije znoja kod ekrinih znojnih lezdi 63. Kada nastaju promene na slukoama kod herpes zostera? Zahvatanje 2 i 3 grane trigeminusa i drugih kranijalnih nerava 64. Koji HPV imaju onkogeni potencijal? 16,18,31,32,33,35

107

65. Da li streptokok izaziva impetigo bulosa? ne 66. Kako izgleda klinika slika kod cellulitisa? Tople, bolne promene u vidu difuznog eritem i edema s neotrim granicama 67. Koji je izaziva erytrasme? Corynebacterium minutissimum 68. Za koje oboljenje je karakteristian acrodermatitis chronica atrophicans? Lymska bolest 69. U okviru kog oboljenja nastaje eczema marginatum Hebra? Str 237 70. Da li su perniones normalna reakcija na hladnou? ne 71. ta je pathomimia? Namerno izazvane promene na koi od strane pacijenta 1. Da li su kod sifilisa bolne lezde? ne 2. Koji testovi pozitivni, a koji negativni kod latentnog sifilisa? Nespecifini su negativni, a specifini (treponemalni) pozitivni 3. Kod kojih osoba se javlja vulvovagitis gonorrhoica? Kod devojica (dece) 4. ? 5. Koliko traje inkubacija kod ulcus molle? 3-5 dana 6. Koji je uzronik granuloma inguinale? Donovania granulomatosis 7. Koji lek je u preporuci za leenje lymphogranuloma venerum? Doksiciklin 8. Kod kojih osoba su najee infekcije chlamidiom trachomatis? Kod mladih homosexualaca 15-25 godina 9. Koji su uzronici uretritisa mycoplasmatica? Chlamidia trachomatis, ureoplasma urealyticum 10. Da li je trihomonas vaginalis diplokok? ne 11. Da li su HPV 16, 18 udrueni sa karcinomima? da 12. Da li conylomata gigantosa Bushke-Lowenstein metastaziraju? ne 13. ta ulazi u terapiju condylomata acuminata? Str 350 14. Da li je i ako jeste koliko puta povean rizik od HIV infekcije u prisustvu neke druge sexualno transmisivne bolesti? Da, 2-6 puta 15. Koji testovi su pozitivni, a koji negativni pri primarnoj HIV infekciji? Seroloki su negativni, a pozitivan p24 antigen SEPTEMBAR 2004 1. Da li ostaje oiljak nakon erozije?

108

ne 2. Da li je pityrosporum patoloka gljivica? ne 3. Kod kog oboljenja se koristi izotretinoin? Akni 4. Kod kog oboljenja se koristi dapson? Dermatitis herpetiformis Duhring, linearna IgA dermatoza, lepra 5. Kod kog oboljenja se koristi podofilotoxin? Condylomata acumminata 6. Kod kog oboljenja se koristi benzil benzoat 10-25% emulzija? scabies 7. Kod kojih oboljenja je PUVA kontarindikovana? Str 69 8. Koja je osnovna promena koja nastaje kod urticariae cholinergica? Takaste papule okruene eritematoznim haloom 9. Koliko dugo traje hronina urticaria? Due od 12 nedelja 10. Da li se kod EEM javljaju recidivi? da 11. Za koje oboljenje je karakteristian herpes iris? EEM 12. Za koje oboljenje su karakteristine ekhimoze na dekolteu, dorzumu aka...? Senilna purpura 13. Koja antitela su karakteristina za Henoch Schoelein purpuru i gde se otkrivaju? IgA u zidu krvnog suda 14. Koja histoloka promena je karakteristina za dermatitis e contacta allergica? spongioza 15. ta najee zahvata hronini kumulativni DCI? ake 16. Da li puritus spadaju major ili minor znake kod dermatitis atopica? major 17. Za koju bolest je karakteristian fenomen kapi od svee i zato nastaje? Psorijaza, zbog parakeratoze 18. Da li je moge sterilna pustula? da 19. Da li je dermatitis seborrhoica mogu u pregibima? da 20. Da li drugi statijum sifilisa treba razmatrati u dif. Dg. pityriasis rosea? da 21. Da li je eritrodermija mogua u detinjstvu? da 22. Koja je osnovna promena kod strophulus infantuma? Sero-papula 23. Zato nastaju Wickamove strije kof lichem ruber planus? Zbog granuloze 24. Da li sy Lyell ima tei tok kod AIDSa?

109

da 25. Da li su naleti erythema fixum praeni pojaanjem pigmentacije? da 26. Kod kog oboljenja je antigen dezmoglein 1? Pemphigus foliaceus et erythematosus 27. Kakav je rub kod Thost Unna? Eritematozan irine oko 1 cm 28. Da li se pojaani koni crte na dlanovima javlja kod mb Darier? ne 29. Da li staphilococcus izaziva erithema nodosum? ne 30. Koja je klinika slika kod vasculitis nodularis? Str 147 31. Da li se melanodermija javlja kod ichtyosis vulgaris? ne 32. Kako se prenose ephelides? Autozomno dominantno 33. ta ini rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 34. Koji lek se koristi u terapiji LEC? Hlorohin, hidroksihlorohin 35. Koja je histoloka promena kod LEC? Hiperkeratoza ortokeratotskog tipa, hidropsna (vakuolarna) degeneracija u bazalnom sloju....str 160 36. Koji su major znaci kod sclerodermia sitemica? Skleroza koe proksimalno od prstiju 37. Da li morphea panscleroica zahvata i zglobove? da 38. Da li alopecia androgenetica nastaje zbog ranog prelaska anagene u telogenu fazu i ispadanja kose? da 39. Koji efluvijum nastaje kod uzimanja citostatoka? anageni 40. Da li cikatrijalna alopecija nastaje kod psorijaze? ne 41. Da li je onychoshisis abnormalna lomljivost nokatne ploe? ne 42. Da li je zatoreni komedon centriran crnom takom? ne 43. Da li rhinophima moe nastati na koi sa rosaceom i bez prethodnih faza? da 44. Koja je etiologija apokrine hromhidroze? Poveana koliina lipofuscina u znoju 45. Da li generalizovana hiperhidroza nastaje kod atopinog dermatitisa? ne 46. Da li se pruritus javlja kod pemphigusa?

110

ne 47. Kad herpes zoster zahvati drugu i treu granu trigeminusa gde nastaju promene? Na sluzokoi 48. ta je potrebno za infekcijom HPVom i na kom nivou se ona odigrava? Mikropovrede, inficira bazalne elije i podstie ih na deobu 49. ta izaziva imetigo bullosa? Staphylococcus aureus phage II 50. Koje je predilekciono mesto za erytrasmu? Veliki pregibi 51. Kod koje bolesti se javljaju tuberkulidi? Tuberculosis papulo-necrotica cutis 52. ta sve fluorescira od gljivica pod Woodovom lampom? Str 229 53. Kojom bojom fluorescira pityriasis versicolor? uto-zelena 54. Da li je tr. rubrum zoofini dermatofit? ne 55. Da li dermatifiti prodiru u ivi deo epiderma i derma? ne 56. Za koje oboljenje je karakteristina scutula? favus 57. Da li se i kako ukljanjaju dlake kod Kerio Celsi? Da, manuelna epilacija obolele i ruba zdrave kose 58. Da li je kod scabiesa zahvaena i koa genitalija mukaraca? da 59. Da li mb Duhrin nastaje usled mehanikih faktora? ne 60. Da li perniones nastaju na leima? ne 61. Da li UVA izaziva teke opekotine? ne 62. Da li se pathomimiae javljaju kod neurokristopatija? ne 63. Da li se gangrena javlja kod lichen simplex chronicus Vidal? ne 64. Da li se thrombophlebitis superficialis javlja na trupu? ne 65. Da li je mb Bowen benigni tumor? ne 66. Da li u nevomelanocitne nevuse spada i displastini nevus? da 67. Zato su bitni kongenitalni pigmentni nevusi? Jer mogu prei u maligni melanom 68. Koliko je potrebno mrlja za postavljanje dijagnoze neurofibromatosis? 6 69. Kakva je skvama kod keratosis solaris?

111

adherentna 70. Usled ega nastaje lichenifikacija? eanja i trenja 71. Koji je lek izbora za pruritus? Antihistaminici H1 72. ime su bazalni keratinociti vezani za okolne keratinocite? dezmosomima 1. Kako se jo nazivaju makulozni sifilidi? Roseola syphiliticum 2. Da li inkubacija primarnog stadijuma sifilisa traje 4-5 dana? ne 3. Koji testovi su pozitivni kod sekundarnog sifilisa? Str 323 4. Da li je penicilin G lek izbora za limfagranuloma venerum? ne 5. Koliko traje inkubacija gonoreje? 3-5 dana 6. Kako se najee manifestuje orofaringealna gonoreja? asimptomatski 7. Da li je sekret u gonoreji kod mukaraca oskudan? ne 8. Da li se kod ulcsa molle javlja svrab? ne 9. ta izaziva granuloma inguinale? Donovania granulomatosis 10. ta sve izaziva uretritis mycoplasmatica? Mycoplasma hominis, ureoplasma urealyticum 11. Da li se u leenju chlamidiae trachomatis koriste oralni cefalosporini? ne 12. ta je trichomonas vaginalis? Flagelata (protozoa) 13. Koji cu lekovi izbora za rekurentni herpes genitalis? Aciklovir, valaciklovir, famciklovir 14. Da li je asimptomatska sekrecija bitna za prenoenje HS genitalis? da 15. Koliko traje inkubacija condylomata acuminata? 3 nedelje do 1 godine 16. Koje receptore koristi HIV za ulazak u T limfocite? CD4+ 17. Da li su noge predilekciono mesto za Kaposi sarkom kod HIVa? ne 18. ? Pitanja sa kolokvijuma Pomozimo kolegama - 22.11.2011. 12.03 - Venerologija

112

1. Hacinsonov trijas cine: nareckani zubi, keratitis I neurolabirintis 2. Glava karakteristika tercijarnog sifilisa je guma 3. Sta moze nastati u sekundarnom sifilisu- alopecija areolaris 4. Angina je karakteristika sekundarnog sifilisa 5. sta se koristi u terapiji gonoreje-oksofloksacin 6. najcesca komplikacija gonoreje- postgonoreicni uretritis 7. asimptomatski prenosioci gonoreje mogu biti- pripadnici oba pola, cesce zene 8. sta nije tacno za ulkus durum- da je bolan 9. sta izaziva U. Urealiticum- non-gonoreicni uretritis 10. sta je tacno za L. Venerum- da se limfadenopatija javlja 2-3 nedelje nakon prvih manifestacija bolesti 11. sta je tacno za infekcije izazvane hlamidijima- serozan oskdan sekret ujutro 12. terapija treihomonijaze- metronidazol per os 13. sta nije tacno za recidivantni H. Genitalis da se ne javljaju prodormalnis simptomi,da nema promena na kozi... 14. koji HPV izazivaju karcinom cerviksa,penisa- HPV 16 i 18 15. terapija genitalnog herpesa- aciklovir 16. Aids nastaje kada- se jave oportunisticke infekcije 17. karakteristike primarne infekcije HIV-om - egzantem,urtikarija 18. sta nastaje udruzeno sa hivom- limfomi 19. dijagnostika HPV- elektronska mikroskopija, serologija... 20. terapija CT- doksiciklin, azitromicin 1. koji sloj epiderma ima 5-10 redova- stratum spinosum 2. ostecenje kornealnog sloja dovodi do- povecane permeabilnosti koze 3. melanozomi su- organele koje se nalaze u melanocitima 4. apokrine zlezde se nalaze- pretezno aksile 5. eflorescencija iznad nivoa koze manja od 0.5cm- vezikula 6. cankov test kod buloznih dermatoza- akantolicke celije sa hiperhromatskim jedrom 7. klasicno bojenje- HE 8. sta je tacno za hronicu urtikariju- najcesce nepoznat uzrok 9. sta nije tacno za angioedem- zrazen pruritus 10. sta nije tacno za EEM major- da je cesd uzrocnik HSV 11. sta je tacno za livedo reticularis- javlja se u okviru antifosfolipidnog sindroma 12. senilna purpura sta je netacno- javljase pretezno na kapilicijumu i glavi 13. HS purpura- palpabilna purpura na potkolenicama 14. D. E contactu allergica sta je netacno- da je protpotip I tipa hipersenzitivnsti 15. D e contacu iritativa sta je tacno- da se ne siri i da nije izrazen pruritus 16. E. Infantum sta je tacno- eritem, edem, vezikule, deskvamacija 17. E. Dyshidroticum sta je netacno- da ima veze sa znojnim zlezdama 18. P. Vulgaris je- hiperkeratoza i inflamacija u epidermu i dermu 19. Koliko traje zivotni vek keratinocita kod psorijaze- 3-4 dana 20. sta ne izaziva SSSS- psorijaza 21. D. Seborrhoica sta nije tacno- da moze nastati pemfigoid seborrhoica 22. P. Rosea sta nije tacno- da se leci metronidazolom

113

23. Eritrodermija- vise od 90% koze 24. S. Infantum sta nije tacno- nastaje usled senzibilizacije na antigene psa i macaka 25. LRP sta je tacno- koloidna tela 26. sta je tacno za egzanteme- obicno e ne javljaju na sluzokozama 27. sta je nije tacno za lajalov sindrom- da ga najcesce izazivaju virusi i bakterije 28. kod koje bolesti se ne javlja subepidermali rascep- e. Bullosa heraditaria 29. E. Fixum sta nije tacno- najcesce bakterije ga izazivaju 30. P. Erithematosus sta nije tacno- uvek zahvata sluzokozu 31. koja od dermatoza je pruriginozna- pemfigoid 32. D. Herpetiformis Dhuring sta je tacno- pravilo je da ne zahvata sluzokoze 33. ihtioza koja se nasledjuje x- vezano sta nije tacno- pa naveden neki retardiran enzim 34. Dyskeratosis Darier sta nije tacno- promene nestaju posle 60. godine 35. E. Nodosum sta je tacno- septalni panikulitis bez vaskulitisa 36. V. Nodularis sta je tacno- da ulcerisu nodusi 37. Lentigo solaris sta nije tacno- ne povlaci se spontano 38. ko izaziva hipertrihozu- cikllosporin A, minoksidil, kortikosteroidi 39. kod kog lupusa se javljaju anti-Ro i anti-La antitela- LE subacutus cutaneus 40. sta nije ARA kriterijum- ulceracije na prstima 41. sta nije kriterijum za sklerozu- navedeni major i minor, pa nisu antitela 42. DM koje su karakteristicne promene 43. ko izaziva promene na noktu- LRP 44. koja je osnovna promena kod akni- mikrokomedon 45. H. Suppurativa kod muskaraca se najcesce javlja- perianalno 46. miliaria je- retencija znoja 47. HPV sta nije tacno- ne izaziva condilomata lata 48. M. Contagiosum sta nije tacno- nije tacno da je u grupi herpes virusa 49. sta nije tacno za celulitis- bolni nodusi 50. cime se ne leci furunkulitis-ciklofosfamid 51. L. vulgaris sta nije tacno- da nekad histoloski nema kazeozne nekroze 52. tuberkulidi st anije tacno- da se bakterija siri iz okolnog tkiva 53. kako se naziva duboka trihofitija glave- kerion celsi 54. gde se javlja Lofgrenov sindrom- sarkoidoza 55. u kom stepenu opekotina se javljau bule- 2. 56. sta nije arterijski ukus- trombophlebitis superficialis 57. data definicija akrocijanoze, pa je odg akrocijanoza 58. dermatofibrom- potkolenice 59. ksantomi- mekrofagi sipunjeni lipidnim sadrzajem 60. keloid nastaje usled povecane aktivnosti fibroblasta 61. Mb Bowen-spinocelularni carcinom in situ 62. Keratosis solaris sta nije tacno- da je kontraindikovan 5-fluorouracil 63. E. Basocelulare sta nije tacno- da se verukozni oblik javlja na glavi 64. melanom sta nije tacno- da nikad ne nastaje od kongenitalnog nevusa 65. koja je dif dijagnoza intertriga- inerzna psorijaza 66. intermedijerna faza M. Fungoides- plakovi sa lihenifikacijom 67. P. Giber- nije tacno da se leci ketotkonazolom 68. kondilomi sta nije terapija

114

1. KOLOKVIJUM IZ DERME NOVEMBAR 2011. PONEDELJAK ... 1. Primarna cirkumskriptna multilokularna eflorescencija, ispunjena bistrim ili hemoragicnim sadrzajem i ne veca od 0,5 cm je vezikula 2. Sekundarna eflorescencija nastala cesanjem je ekskorijacija 3. Lihenifikacija je pojacan kozni crtez sa deskvamacijom 4. Nefolikularna epidermalna papula javlja se kod verrucae planae 5. Za urtikariju nastalu usled neimunoloske reakcije tacno je cesto je izazivaju aspirin i NSAIL 6. Sta je tacno za angioedem moze se javiti na genitalnom predelu kod muskarca 7. Koja od navedenih urtikarija nije izazvana fizickim faktorima urticaria pigmentosa 8. Sta je tacno za serumsku bolest manifestuje se u vidu artralgije i proteinurije 9. Sta je tacno za EEM minor kod herpeticnog oblika u centru promene se nalazi vezikula 10. Sta od navedenog nije dijagnosticki kriterijum za Henoh-Senlajnovu purpuru nalazenje anti-nukleusnih antitela (ANA) 11. Sta je tacno za egzantem promene se obicno javljaju 7 dana po uvodjenju leka 12. Sta je tacno za erythema fixum inkubacija iznosi od 30 min do 48 h 13. Sta je tacno za verrucae planae juveniles izazivaci su HPV 3,10 14. Sta je tacno za molluscum contagiosum kod odraslih se prenosi seksualnim putem 15. Sta je tacno za impetigo bullosa kod novorodjencadi se javljaju diseminovane promene 16. Sta nije tacno za ecthyma lokalizuje se uglavnom na gornjim ekstremitetima 17. Sta je tacno za furunculus i carbunculus pocinje kao folikulitis 18. Ko je izazivac erythrasma Corynebacterium minutissimum 19. Sta je tacno za pedikulozu visoko je domacin-specificna 20. Za lecenje scabies se ne koristi benzoil peroksid Derma I kolokvijum-utorak 29.11.2011. 1.promjena iznad nivova koze ispunjena tecnoscu, unilokularna, velicine preko 0,5 cm je bula 2.sta nije tacno za pustulu- nastaje akantolizom 3.najcesci izazivac angulus infectiosus kod djece je staphylococcus aureus 4.sta nije tacno za cellulitis-izazivac je corynbacterium minutissimum ... 5.sta nije tacno za scabies-izazivac je visoko otporan u spoljasnjoj sredini 6.sta nije tacno za HPV-pripada RNK virusima 7.sta nije tacno za herpes zoster-u kontaktu sa oboljelim djeca mogu oboljeti od herpes zostera 8.sta izaziva beta-hemoliticki streptokok grupe A- priznavali su 2 odgovora ecthyma i impetigo streptococcica 9.sta se ne koristi u terapiji hronicne urtikarije-PUVA 10.sta je terapija izbora kod pedikuloze-lindan 11.sta je tacno za EEM minor-lezije su tipa kokarde 12.sta nije tacno za urticaria-like vasculitis-moze biti paraneoplasticna dermatoza 13.promjena herpes iris je karakteristicna za EEM 14.krusta je sekundarna eflorescencija 15.sta nije tacno za molluscum contagiosum-karakteristicna promjena je papula sa hiperkeratoticnim vrhom

115

16.sta spada u dermalne papule-urtikarija 17.sta je tacno za vezikulu-mehanizam nastanka spongioza i balonska degeneracija 18.Urticaria cholinergica nastaje usled fizickog zamora 19.sta nije tacno za SSSS-HP rascjep je subepidermalno 20.Profilakticno lecenje aciklovirom vise mjeseci kod infekcija HSV-om se primjenjuje kod imunosuprmiranih DERMA 9.1.2012. 1. Sta nije tacno za Mb. Bowen? Intraepidermalni bazocelularni epiteliom 2. Najcesci maligni tumor belaca? Bazocelularni 3. Sta nije tacno za spinocelularni epiteliom? Kod ortokeratoze nastaju rakove perle. ... 4. Maligni melanom najcesce nastaje od - kongenitalnog nevusa 5. Sta nije tacno za maligni melanom? Akralni lentiginozni ima nisku stopu smrtnosti. 6. Sta je tacno za epidemijski Sarkoma Kaposi? Promene su na nosu, licu, genitalijama ili bilo gde na kozi. 7. Kod kog T-celijskog limfoma postoji eritrodermija? Sezarijev sindrom 8. Condylomata lata su kod - 2 sifilisa 9. Kod latentnog sifilisa - ne postoje simptomi, ni znaci sifilisa 10. Parrotova pseudoparaliza nastaje zbog - osteochondritis syphilitica 11. Treponema pallidum se ne moze identifikovati - bojenjem metilenskim plavim 12. Sta je tacno za gonoreju? To je Gram-negativni diplokok. 13. Ophtalmia neonatorum se prevenira Crede-ovim kapima 14. Terapija gonoreje ceftriakson 15. Fimoza prepucijum ne moze da se povuce unazad, pa je glans potpuno pokriven 16. Za hlamidiju nije tacno: infekcija CT kod zena uvek je asimptomatska 17. Herpes genitalis se leci aciklovirom 18. Karcinome cerviksa, uterusa i penisa izazivaju HPV16 i HPV18 19. U terapiji condylomata acuminata koriste se citotoksicni agensi 20. Sa HIV-om nije udruzen dermatitis herpetiformis Duhring 21. Primarna infekcija HIV-om na kozi se manifestuje egzantemima i urtikarijom Da, bilo je 21 pitanje.

116