You are on page 1of 5

Nm hc 2008 2009

NG DNG TRC TUYN M PHNG CU TRC PHN T TRONG KHNG GIAN BA CHIU (WEB-BASED MOLECULAR MODELING APPLICATION) CHEM3D
Hunh Th Bch Vn Phm Hng Nam Sinh vin nm 4, Khoa Ton - Tin GVHD: ThS.Ng Quc Vit 1. M u

Hin nay, trn cc website v din n v ha hc, ch ang c c gi quan tm l cc ch v chia s hnh nh cc cu trc phn t v cc phn mm v cu trc phn t (molecular modeling software). a s cc thnh vin trong cc din n ny l hc sinh, sinh vin v gio vin yu thch v mun hiu bit k v ha hc. Nh vy, c th thy, nhu cu v ng dng molecular modeling trong gio dc l rt ln. Tuy hin nay phn mm molecular modeling rt phong ph v a dng nhng tr thnh mt cng c h tr c lc trong vic dy v hc mn ha th vn cn tn ti nhiu vn . 2. Tng quan

Nh cp mc 1, hin c kh nhiu phn mm molecular modeling. Xt v mc ph bin trong cng ng ngi dng Vit Nam, c th lit k mt vi phn mm thng dng nh sau: HyperChem ca Hypercube, Inc. http://scistore.cambridgesoft.com/software/category.cfm?catid=34 Chem3D ca CambridgeSoft. http://www.cheminnovation.com/products/chemsite.asp Chemsite ca ChemInnovation Software, Inc. http://www.hyper.com/Products/tabid/354/Default.aspx y l cc phn mm vi nhiu tnh nng chuyn ngnh do cc cng ty chuyn sn xut cc phn mm phc v cho ngnh ha hc vit ra. Cho nn khng th nh gi thp cht lng ca nhng phn mm ny. Tuy nhin, vic

78

K yu Hi ngh sinh vin NCKH

ph bin rng ri cc phn mm ny nh l mt cng c h tr cho gio dc Vit Nam tn ti nhng vn sau: 2.1. Bn quyn v gi c

Bng 1: So snh gi bn ca mt s phn mm molecular modeling Tn sn phm Dng cho gio dc Dng cho thng mi HyperChem Release 8.0 Professional 995$ 1495$ Chem3D Pro 11.0 Download Edition 150$ 799$ Chem3D Ltd 10.0 Download Edition 99$ 299$ Chemsite 99$ 199$ HyperChem 8.0 Student Edition 89$ HyperChem 2.0 Lite 69$ 69$ C th thy, mc gi ca cc sn phm phn mm trn vt qu kh nng chi tr ca nhiu ngi dng Vit Nam nht l hc sinh, sinh vin v gio vin i tng c nhu cu s dng cc phn mm molecular modeling ng o v thng xuyn nht. Thc t hin nay, cc phn mm ny c u c lu hnh v s dng Vit Nam bt hp php di dng b kha. 2.2. Cu hnh ci t

a s cc phn mm molecular modeling ph bin hin nay u c vit chy trn h iu hnh Windows. Hu nh khng c phn mm no c th chy trn h iu hnh UNIX hay LINUX. Vi ch trng bo v quyn s hu tr tu ca Nh nc, Chnh ph, xu hng ca ngnh gio dc nc ta trong thi gian gn y l chuyn dn sang s dng cc sn phm tin hc m ngun m. Tiu biu trong xu hng l vic khuyn khch cc trng hc chuyn dn sang s dng h iu hnh LINUX. Nh vy, vic s dng cc phn mm molecular modeling cng nh cc phn mm khc chy trn nn Windows s khng cn ph hp na trong tng lai gn. Cc vn tn ti nh nu lm cho vic ph bin cc phn mm molecular modeling trong mi trng gio dc Vit Nam gp nhiu kh khn. gii quyt cc vn ny, ta cn mt ng dng molecular modeling tha mn cc yu cu sau: Gi thnh ph hp vi ngi dng Vit Nam. Vn bn quyn phi tun th theo ch trng bo v quyn s hu tr tu v xu hng m ngun m ca ngnh gio dc.

79

Nm hc 2008 2009

Vn hnh c trn nhiu h iu hnh khc nhau. Gn, nh, chim t ti nguyn h thng c th vn hnh trn cc my c cu hnh thp. C tnh nng p ng cho nhu cu ca i tng s dng mc tiu l hc sinh, sinh vin v gio vin. 3. Kt qu nghin cu

Vi cc yu cu t ra gii quyt cc vn nu trong mc 2, qua qu trnh kho st, tm hiu cc cng ngh hin c, nhm thc hin xut phng n v xy dng thnh cng ng dng Chem3D.

Hnh 1: Giao din ca ng dng Chem3D 3.1. Gii php cng ngh

Vi mc ch l kh nng ph bin rng ri v nhanh chng n s lng ln ngi dng mc tiu l hc sinh, sinh vin v gio vin, nhm thc hin quyt nh xy dng ng dng thnh mt ng dng Web. Ngy nay, ng dng Web c nhiu bc tin v cng ngh. Tiu biu l cng ngh Rich Internet Application (RIA). ng dng RIA l nhng ng dng Web nhng li mang nhng c trng ca ng dng bn. Cc RIA framework tiu biu hin nay c Adobe Flex, JavaFX, Microsoft Silverlight.

80

K yu Hi ngh sinh vin NCKH

Tuy nhin, xt v kha cnh ha ba chiu, Adobe Flex ni tri hn hn vi li th v Adobe Flash platform v hng lot th vin ha ba chiu vit bng Actionscript nh Papervision 3D, Away3D, Sandy Hn na Adobe Flex h tr vic truyn d liu gia server v client theo kiu nh phn thng qua Action Message Format (AMF) gip cho tc truyn ti nhanh hn kiu text truyn thng. 3.2. c im, chc nng

Cung cp cc cng c cho php ngi dng v c cc cu trc phn t t n gin n phc tp. H tr xut cc cu trc phn t v thnh cc file nh nh dng JPEG hay PNG chn vo cc ng dng khc nh Word hay PowerPoint. Cc cng ngh c s dng hon ton l m ngun m, c cung cp min ph nn chi ph sn xut l ti thiu v khng vi phm cc vn v bn quyn. Khng cn ci t, c th chy trc tuyn bng cch truy cp vo trang Web thng qua Web Browser. Hoc download v chy trc tip trn my client bng Web Browser hay Adobe Flash Player. Chy trn mi h iu hnh c h tr Adobe Flash Player. Cc k gn nh. Tng dung lng ca ng dng ch 2 MB. D dng mang theo v s dng bt c my vi tnh no. 4. Kt lun

ng dng Chem3D hin ti c quy m cn kh nh do s hn ch v thi gian v nhn lc. Tuy nhin, kh nng pht trin v m rng l rt kh thi. Sau y l cc hng pht trin ca Chem3D trong tng lai. Xy dng mt c s d liu cc cu trc phn t. Hin ti cc cu trc phn t v ra cha c m ha lu tr trong c s d liu. Vic chuyn cc cu trc ny thnh mt cu trc XML lu tr l c th thc hin c. Khi , ngi dng ch cn nhp vo cng thc ha hc, cu trc phn t s c hin th v cho php chnh sa theo nhu cu. M rng thnh mt dch v trc tuyn cho mi ngi upload v chia s cc cu trc phn t ca mnh, to thnh mt cng ng mng. Nh vy, nu gp

81

Nm hc 2008 2009

mt cng thc ha hc cha c trong c s d liu, ngi dng c th t v hoc tm kim trong cc cu trc c ngi khc chia s. B sung chc nng lp kch bn phn ng ha hc. Vi chc nng ny, ngi dng c th dng cc cu trc nguyn t c cho chng tng tc vi nhau v lu li di dng mt movie clip. TI LIU THAM KHO [1]. http://www.amfphp.org [2]. http://www.away3d.com [3]. http://www.examples.adobe.com/flex3/componentexplorer/explorer.ht ml [4]. http://www.flashmagazine.com/

82