P. 1
Jocul dragostei și al întâmplării (Marivaux)

Jocul dragostei și al întâmplării (Marivaux)

|Views: 805|Likes:
Published by Florin Paraschivu

More info:

Published by: Florin Paraschivu on Jan 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2014

pdf

text

original

Universitatea de Arte, Târgu Mure Facultatea de Teatru Specializarea: Arta actorului

Jocul dragostei i al întâmpl rii Pierre de Marivaux ~ prezentare general ~

Coordonator

tiin ific: Asist. Univ. Adriana Boant Student: Gabriela Pascaru Anul II

Târgu Mure

2010

rând pe rând. colec ia Les classiques verts. în prealabil. iar Dorante î i schimb identitatea i se transform în valetul Bourguignon. De asemenea. Citat în prefa a edi iei complete de teatru de Marivaux.lea. Silvia i Dorante. de fapt în nota ii comentate pe marginea evenimentelor cotidiene. decât a ezat în rândul întâi al numeroasei turme de maimu oi literari. Marivaux scrie o serie de articole. Voltaire. epoca lui Marivaux. Astfel se poate l uda ca fiind primul dramaturg care reu e te s . De i este martor al acestor mari evenimente ale secolului al XVIII. I. Ca publicist. ca romancier.´ (Marivaux) 1 Vechiul regim se clatin . Doi tineri care nu se cunosc. aceea i de când lumea. El nu inten ioneaz s oglindeasc moravuri i caractere i nu înnoad intrigi complicate. cuprinde multe ecouri ale preocup rilor secolului. a c rei tem exclusiv este iubirea. i critica erudit a lui Bayle.trufa ÄPrefer s stau smerit pe ultima banc a micii trupe a autorilor originali. Fecund i divers . amenin at de dezvoltarea burgheziei. Silvia împrumut vestmintele subretei sale i devine Lizeta.lea odat cu scepticismul monden al libertinilor. Marivaux se folose te mult.lea. în tradi ia Commediei dell'arte. Opera sa. c ci niciunul nu tie de hot rârea celuilalt. ei se hot r sc s se deghizeze. Pentru a se putea studia. principiile reac ionare ce-l sus ineau sunt. Rupându-se de tradi ii el creeaz un nou gen de comedie. Jocul dragostei i al întâmpl rii aduce o implica ie esen ial pentru teatrul lui Marivaux. Marivaux r mâne intact în fa a efervescen ei spirituale. întrucât omenescul lor este general în m sura în care i iubirea este. Marivaux nu se deosebe te de contemporanii s i decât prin nuan . Totu i. având pentru aceasta consim mântul binevoitor al p rin ilor. Surpriza hazardului va fi dubl . Rousseau. comedia psihologic . dizolvate de gândirea ra ionalist a unei noi intelectualit i. i se înte esc în secolul urm tor. În 1751 sunt editate primele tomuri ale Enciclopediei. ra ionalismul tiin ific. iar mi carea comediilor sale decurge din logica i evolu ia sentimentului i nu a ac iunii. într-un sens. de schimb ri de roluri între st pâni i slugi. 14 1 . d`Alembert. ce constau. abia ca dramaturg poate s dea deplin m sur talentului s u. în spe dramaturgia. prin apari ia lui Montesquieu. reprezentat cu str lucire de Fontenelle. activitatea sa literar se orienteaz pe trei direc ii diferite: publicistic . atât în piese cât i în romanele lui de maturitate Marivaux creeaz conversa ii subtile i analize psihologice mai ales ale interac iilor sentimentale. de m ti i deghiz ri. îns . r mâne unul dintre cei mai autentici i mai interesan i prozatori ai secolului al XVIII. Marivaux este limitat la o singur preocupare: iubirea. Primele asalturi încep înc din a doua jum tate a secolului al XVII. texte stabilite i adnotate de Jean Fournier i Maurice Bastide. urmeaz s se c s toreasc în urma unei în elegeri stabilite între p rin ii lor. iar evenimentul presupune o febril preg tire anterioar . p.i impun originalitatea sustr gându-se fenomenului de absorb ie produs de opera lui Molière. fenomen explicabil ori de câte ori e vorba de un artist de geniu. Oricare dintre personajele sale ar putea fi transplantate cu u urint în oricare epoc . roman i teatru.

putând s se implineasc i s func ioneze ca de la sine. uman. astfel. pe care vor dori s -l prelungeasc cât mai mult cu putin . Dorante se înf i ez a fi o f ptur cu mai pu ine fibre i articula ii în dotarea lui intim ca om. nu ca simplu fapt spontan.i degusta cât mai mult stratagema. privind valoarea i frumuse ea încelepciunii.. dar. Avem. puterea meritului de a prima asupra oric ror alte criterii i consider ri. Astfel. pentru ca dragostea s . era nu numai un lucru neobi nuit.. nu se resping. cu o mare putere de seduc ie. tendin a iluminist . cuvinte cu dublu în eles. sunt îns atra i unul c tre cel lalt printr-o irezistibil afinitate i iubirea se na te în ciuda aparentei deosebiri sociale. ce respir i împr tie tinere e. dintr-un fel de plutire. se c s toresc. El vede în iubire o datorie. în avantaj fa de partenerul s u.i declare r zboi. deoarece se tie c nu rareori e preferabil ca sentimentul de certitudine s apar i cu u oare înv luiri. Nu este indiferent la averea partenerei. idei de tip umanitar. iar eroii. sim im infiltr ri caracteristice din constantele spirituale prezente în epoc .i intre în drepturi. astfel. in acela i timp. Apelând cu perspicacitate la o lectur mai atent . nici na tere. sincer în sentimentele pe care propriul suflet le nutre te. continu jocul travestirii cu o deosebit pl cere de a. S-ar spune c tinerii ar fi mai dispu i s . c s toria de mezalian dintre doi tineri apar inând unor p turi aristocratice diferite. totodat . ci i în fiecare dintre noi.Voca ia de analist a lui Marivaux î i s mâna cu cea de moralist. Dup mici i neîncetate atacuri. reluândui identitatea. Ini ial. Prima reprezenta ie. c rora cu dinadinsul li se amân dezlegarea.. treze te interes. pentru care.Nu exist rang. totodat . vom avea putin a de a descoperi i o alt fa a lucrurilor. Diploma ia inimii i demersurile ra iunii î i dau mâna. aici. Silvia este privit ca o faptur încânt toare.. expresie de sensibilitate i de inteligen . Situa ia se rezolv fericit. În simbioza acestor facult i. . pe cei doi protagoni ti fa în fa . Mi-e ru ine ca orgoliul meu s devin în leg tur cu tine o piedic .´. i mâna mea î i apar in. g sindu-se. Este un om amabil. gra ie i bucurie de via . ci ca fapt superior. poate l sa impresia c toat fiin a ei ar fi f cut din falduri m t soase. indiferent de aparentele diferen e de rang social: Ä. i inima mea.Îndat ce se cunosc. de-a face i cu jocuri capricioase i cu momente de în elepciune. ci i inconvenabil. pre uirea virtu ii i. nu s subscrie un pact al iubirii. Pentru c Marivaux s-a ferit s pun iubirea într-o lumin tragic . încurc turi. mai ales. din aplec ri spre fantezie. în anul 1730. adev rul sensibilit ii umane. printre accente mimetice i gesturi de sinceritate. Silvia se transform într-un personaj dotat cu o în elepciune care-i permite s navigheze cu discre ie i cu inteligen printre aparen e i realit i. de i afl adev rul despre identitatea lui Dorante. Iata-i. nici avere care s r mân în picioare în fa a unui suflet ca al t u. aceasta a ie it înving toare. Marivaux ne face s întelegem ca virtualitatea iubirii nu se afl doar în eroii s i. îns este dispus s renun e la bunurile materiale. gata s înceap un duel amoros. ambele cu o not a lor pronun at intelectualist . Pentru moment. Întâlnim.în dosul sclipirilor st ruie tr s turi mai de esen . tachinerii înv luite suplu în aluzii u or ironice. incita ii i provoc ri venite din ambele p r i. Poate de aceea Silvia. printre izbucniri ingenui i reflec ii mature. constituie o îndr zneal pentru mentalitatea timpului plin de prejudec i nobiliare. îndoieli i nelini ti Silvia i Dorante î i vor cadea reciproc în bra e. nu s fie declarat de la început în chip f i i pasional.

Editura de Stat pentru Literatur i Art Istoria universal a teatrului. Jocul dragostei i al întâmpl rii nu este o comedie ap rut intempestiv sau izolat. ci este expresia unor elabor ri indelungi. Comedia reprezint chintesen a unei concep ii dramatice i a unui gen corespunz tor. Craiova.Teatrul contemporan. volumul IV (Teatrul european în secolul luminilorTeatrul romantic european.wikipedia. Aius.Teatrul realis. Marivaux nu este un scriitor iluminist în deplinul în eles al acestui cuvânt.org y . Ion Zamfirescu. în române te de Liana Maxy). Ed.Teatrul românesc).Totu i. Marivaux. Îns poate fi num rat printre aceia în a c ror judecat i în a c ror sensibilitate preliminariile iluministe au r sunat în mod semnificativ. 2004 www. cu macer ri t cute în atelierul spiritual al scriitorului ca i cu tr s turi sau tendin e filtrate contextual în spiritul vremii. Bibliografie: y y Teatru (Jocul dragostei i al întâmpl rii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->