You are on page 1of 20

K E R A M E I KO N I P R I JAT E L J I I I I VA R A D I N K A O I N S P I R A C I J A

V A R A D I N 8 . - 2 2 . 1 2 . 2 0 0 6 .

Kerameikon je neprofitna meunarodna umjetnika organizacija koja osim keramiara okuplja i sve druge zainteresirane za razvijanje i unapreenje keramike kao specifine vrste umjetnosti. Poticanje suradnje umjetnika unutar Hrvatske kao i intenziviranje komunikacije na meunarodnom planu, naglaeni su ciljevi Udruenja koje okuplja gotovo sve aktivne hrvatske kao i mnoge znaajne keramiare i suradnike iz inozemstva. Udruenje se tradicionalnog dokazalo organiziranjem ve Meunarodnog festivala

postmoderne keramike, LONARIJADE ali i godinjih izlobi svojih lanova koje su uvijek ujedno i smotra suvremene hrvatske keramike. Udruenje je 2005. prikupilo atraktivnu Zbirku suvremene svjetske keramike, te je poklonilo gradu Varadinu. Od 2007. godine Udruenje obogauje kulturno-turistiku ponudu grada otvaranjem KERAMEIKONOVOG STUDIJA ZA KERAMIKU u kojem su javnosti ponuene radionice za djecu i odrasle, permanentne izlobe,umjetnika keramika i suveniri, uz predavanja i susrete s poznatim osobama iz svijeta keramike.

U povodu Dana grada Varadina, KERAMEIKON, Hrvatsko keramiarsko udruenje, po trei put organizira svoju godinju izlobu koja je ovaj put, zapravo, smotra recentne hrvatske keramike. Pozivu na izlobu odazvali su se lanovi Udruenja i drugi, ve afirmirani umjetnici, ali i mladi, pred kojima predstoje jo mnoge godine stjecanja iskustva, znanja i afirmacije. Kao tema izlobe ovaj put, postavljen je grad Varadin kao izazov i inspiracija. Grad Varadin ve je dugo svojim specifinostima izvor nadahnua mnogim umjetnicima meu kojima istaknuto mjesto zauzima slikar Miljenko Stani. Takve se refleksije jo nisu pojavile u keramici ali postoje opravdana oekivanja da e se uz odreeni poticaj, to dogoditi i u keramici. Keramika se naime, kroz protok vremena i mijenu ukusa uspjela djelomino osloboditi iz definicije upotrebnosti i primijenjenosti kad joj je dozvoljavano da bude zanat i dakako umjetniki zanat ali ne i neki posebni segment u umjetnosti koji nije ni samo skulptura, ni samo slika ali ni samo posuda, ve sve to zajedno, vie ili manje. Razvojem keramike industrije gotovo je potpuno preuzeta pa i oduzeta uporabnost keramici iz radionice keramiara individualca. Unikatni predmeti i male serije, postupno oslobaanje od lonarskog kola i slobodno graenje oblika s uporabnou ali i bez nje, znaili su oslobaanje od utilitarnosti i put

prema slobodnoj izraajnosti, prokrili put keramici kao posebnom segmentu umjetnosti. Keramiar je izborio pravo da bude skulptor, da bude slikar ali i da umjetniki oblikuje posude koje imaju i upotrebnu vrijednost, ali ona vie nije primarna. Tehnika rakua koja se kao interpretacija originalne japanske tehnike zaslugom Bernarda Leacha proirila svijetom kao tehnika brzih rezultata, popuralizirala je keramiku u ogromnim razmjerima. Zasitivi se ipak, na neki nain, rakua, umjetnici irom svijeta stalno trae nove izvore, nove poticaje i inspiracije. Intenzivno se istrauju vlastiti i tui etno korijeni, primitivne ( to jest - jednostavne ) tehnike paljenja, zalazi se u otkrivanje prakeramike, otkrivaju oblici neolitske i bronanodobne keramike iji oblici nose obiljeja univerzalnosti nevezane uz vrijeme, podneblje ili nain ivota a koji se provlae kroz cijeli manje ili vie rastrgan kotinuum ljudske povijesti. Pojavom novih medija i irom primijenjene informatike javljaju se pokuaji spajanja ponekad nespojivog a u tenji za efektom i doivljajem. No, u svemu tome ne zaboravljaju se ni veliki stilovi prolosti kao mogui poticaju. Varadin se sa svojim baroknim nasljeem i njegovanim odnosom prema njemu, ini vrlo pogodnim prostorom za okupljanje umjetnika koji e se inspirirati na specifian nain njegovim posebnostima i armom. Blaenka oi tebih

Godinja izloba svake stvaralake asocijacije revijalni je prikaz od kojeg ne treba unaprijed traiti vrhunski rezultat. Ozbiljnost udruge Kerameikon oituje se u okupljanju autora koji si ne doputaju neprimjerene izlete u puko eksperimentiranje radi sebe samog. Ova je udruga s obzirom na brojnost, agilnost i pristup lanova, hrvatski, pa i internacionalni barometar kreativnih napora u umjetnosti keramike. Tako i ova izloba, potaknuta temom Varadin kao inspiracija, zaokruuje i predstavlja keramiarski danas u malom. Varadin je grad karizmatine atmosfere, zavodljive scenografije, tradicijske glazbene kulise i zelenih oaza. Idealna tema ponuena da potakne inspiraciju. Autori je prihvaaju u kontekstu svojeg izraza, manje ili vie doslovno, pa sve do neprepoznavanja. Ipak, elementi koje asociraju rijei barok, aneo, glazba, crkveni toranj prevladavaju i u ovom prikazu doivljaja Varadina. Na sreu, ovogodinji odabir djela nije bio osobito zahtjevan. Naravno, prvenstveno je tome razlog kvaliteta pristiglih radova, no i prostor koji je uglavnom dozvolio prikaz tek neznatno korigiranog broja izloaka, i to samo reduciran brojem prezentiranih radova kod pojedinih autora. Rezultat je bogati prikaz nadam se, zadovoljnih autora, a jednako tako i privilegija publike da doivi keramiku kao osebujni stvaralaki umjetniki in, ovaj put zaogrnut varadintinom. Darko Sai

Robert Wrana - nagrada Varadinskih vijesti

Ljiljana Golik Zdenko M. libar

Alma Laba

tefanija Baranai Jadranka Popovi

Mate Franin Pearica Kristina Bartoli

Suzana Klju

Snjeana Pokos Vujec

Zorka Milley Gordana Laba

Vinja Markovinovi - nagrada Turistike zajednice grada Varadina

Lidija Maek Stani Drago Jani

Renata Vranyczany Azinovi

Vlasta Gveri

Ana Ere

Petar Krinar

Ivanica Cviti Znidari eljka Brako

Vinja Jelai Blaenka oi tebih

Jadranka Rukavina Igor upani

Vesna Osojniki

Janja Liptak Danijela Piuljan

Vida Mei / Snjeana pani

Boris Roce Marija Vii Guina

urica Skelin

tefanija Baranai neoitovano 30x60 Terakota, sastavljena od fragmenata 42230 Ludbreg, A.Starevia 2 098 340 280 stefanija.baranasic@vz.t-com.hr Kristina Bartoli Posuda za nakit 10,5x30 amotirana bijela glina, engoba Posuda za zalijevanje 34x13,5 amotirana bijela glina, engoba 40326 Sveta Marija, Marala Tita 55, D.Mihaljevec 040 660 612 kristina5b@net.hr eljKa BraKo ivotni, ali ne misaoni okvir U rasponu od 6 do 35 Slobodno modelirana bijela glina Grad po mjeri ovjeka Visina do 42 Slobodno modelirana bijela glina Moje mjesto pod suncem Visina do 42 Slobodno modelirana bijela glina

42000 Varadin. O.Kerovanija 9 042 311 183 zeljka.bracko@zit.hr ivanica cviti Znidari Bua 30x25 Dimljeni raku 10000 Zagreb, Jabukovac 4 01 483 44 95 ana ere pancireri 10x30 Raku Plesai 10x30 Raku 42000 Varadin Ludbreka 1 a 042 231 399 Mate franin Pearica Putto Hommage varadinskom baroku 20,5x16x6,5 Majolika 10000 Zagreb, Vrbani 8 01 388 29 38

ljiljana GoliK varadinske crkve 29x42 Raku 10000 Zagreb, Istarska 33 01 3755174 vlasta Gveri violonela 27x55 Crvena glina slobodno modelirana, zadimljeno paljenje 42000 Varadin, Petra Kreimira IV 1 042 320 343 draGo jani Barokno sjeanje i 27x20 Kombinirana tehnika, raku, reljef oslikan zlatnim listiima Barokno sjeanje ii 27x20 Kombinirana tehnika, raku, reljef oslikan zlatnim listiima 10291 Prigorje Brdoveko, Prigorje, Zagrebaka 14 01 339 72 95 vinja jelai Barokne varijacije 26x39x15,5 Modelirana porculanska masa, ica cvjetni objekt 18x34x7 Dvije vrste glina, glazura, bakrena ica

10000 Zagreb, Vrbanieva 56 01 466 30 97 suZana Klju drvo 30x18 Slobodno modelirana glina obojena oksidima 51260 Crikvenica Gornja Draga 27 051 242 794 Petar Krinar vaza 20x40 Majolika 40305 Nedelie, Puine, P.Zrinskog 23 098 631 150 kpetar@abv.bg alMa laBa Zimski vrt 39x30 Slobodno modelirana bijela glina, engobe 42000 Varadin, Hraica, Radnika 32 091 881 63 95 Gordana laBa nebo nad varadinom 30x40 Glazirana kamenina

42000 Varadin, F.Pintaria 16 091 799 41 59 janja liPtaK vr 20x25 amotirana bijela glina, engoba vr 12x14,5 amotirana bijela glina, engoba 40000 akovec, Josipa bana Jelaia 58 040 395 256 lidija MaeK stani Pod okriljem 38x34 amotirana bijela glina, engoba, pozlata 47000 Karlovac, M.Gupca 4 047 416 608 091 177 88 58 vinja MarKovinovi iz davnine (zdjela) 26x27 Bijea glina, keramike kredice, djelomino glazirano akrobati 18x9x18 Bijela i crvena glina, glazura, emajl

10000 Zagreb, Vlaka 102 a 01 464 11 89 ZorKa Milley lonarijada 40x14x5x3 Raku 10000 Zagreb, Javorska 26 01 366 66 16 091 500 97 68 vesna osojniKi Barokna vitica 1 35x8x30 Patinirana amotna glina Barokna vitica 2 30x8x30 Patinirana amotna glina 10000 Zagreb, Lanite 16 01 6141 795 091 614 17 95 danijela Piuljan u aneoskom krugu 6 ploa 65x58 Raku 40305 Nedelie, Dravska 7, G.Kuranec 019 596 60 86 danijela.piculjan@kerameikon.com

snjeana PoKos vujec Moj varteks 30x15x20 Modelirana peena glina, decupage 42000 Varadin, V.Jagia 24 098 13937 77 spvujec@varteks.com jadranKa PoPovi usnuli aneo (zeleni) 23x16 Majolika, srebrna ica sa perlama usnuli aneo 22x19 Majolika, srebrna ica sa perlama 10000 Zagreb, Av.M.Dria 11 01 618 42 51 stanko.popovic@zg.t-com.hr jadranKa ruKavina Moji sretni ajngeli 30x33 Raku 10000 Zagreb, Petrinjska 13 01 492 28 76 Boris roce Kratke meditacije O Varadin 40,5x 40,5 Suha igla, paperclay,oksidi

51000 Rijeka, Giuseppe Carabino 3 091 505 68 61 b_zmaj9@yahoo.com ZdenKo M. liBar varadinsko groblje 1773. 48x22x11 Goli raku 10090 Zagreb, Jelaika 4 01 346 09 35 BlaenKa oi teBiH Hommage baroku 50x23 Crvena engobirana glina, glazure i lister Hommage baroku 46x17 Modelirana kamenina Hommage baroku 30x13 Modelirana kamenina 42000 Varadin, krianieva 13 042 211 227 blazenka.soic-stebih@vz.t-com.hr urica sKelin Povjetrac 54x36x2 Modelirana amotirana glina i ica

u hramu 37x34x2,5 Modelirana amotirana glina i ica 10000 Zagreb, Klanji 23 01 232 09 76 091 579 08 62 vida Mei/snjeana Pani non sibi soli vivere sed et aliis proficere Modelirana peena glina, fotografije na platnu, decupage 42204 Turin, Hali 213, Varadinbreg 091 534 38 20 Marija vii Guina aneo zatitnik grada 29x28x18 Modelirana i glazirana bijela amotirana glina, pozlata Paljenje na 1000 i 740 C slavoluk baroku 21x20 Modelirana i glazirana crvena amotirana glina,pozlata Paljenje na 1000 i 740 C 23000 Zadar, Obala kneza Trpimira 29 023 331 326

renata vranycZany aZinovi anel, 2006. 20x26x26 Engobirana terakota 10000 Zagreb, Sermageova 11 01 231 79 47 renata.vranyczany.azinovic@zg.t-com.hr roBert Wrana Zlati ajngel 34x29x13 Obojena glazirana terakota Par 29x26x17 Glazirana terakota arhitektura 22x21x6 Glazirana terakota 40000 akovec, Vukovarska 3 040 311 377 iGor uPani leptiri 30x27,5 Engobirana glina 40000 akovec, Travnik 33 098 164 13 27

KERAMEIKON
Hrvatsko keramiarsko udruenje Krianieva 13 42000 Varadin Tel: 042 211 227 Fax: 042 210 450 E-mail: info@kerameikon.com www.kerameikon.com Izdava: KERAMEIKON, Hrvatsko keramiarsko udruenje Za izdavaa: Blaenka oi tebih Tekstovi: Blaenka oi tebih i Darko Sai Izbor radova, postav izlobe i katalog: Darko Sai Priprema i tisak: TIVA Tiskara Varadin Naklada: 500 komada Pokroviteljstvo: GRAD VARADIN Sponzori - partneri: FIMA VARADIN TURISTIKA ZAJEDNICA GRADA VARADINA Medijski pokrovitelj: VARADINSKE VIJESTI
CIP - Katalogizacija u publikaciji NACIONALNA I SVEUILINA KNJINICA UDK 738(497.5)200(064) KERAMEIKON i prijatelji III: Varadin kao inspiracija : Varadin, 8. - 22. 12. 2006. / <izbor radova, postav izlobe i katalog Darko Sai>. - Varadin : Kerameikon, hrvatsko keramiarsko udruenje, 2006. ISBN 953-95136-1-8. - ISBN 978-95395136-1-8 I. Keramika -- Hrvatska -- 2000.- -Katalog izlobe