MODEL IS-LM

 Model ISLM to model opisuj cy równowag w gospodarce na rynku dóbr i na rynku pieni dza. Model wyprowadza si w sposób analityczny (równania) i graficzny (krzywe w uk adzie wspó rz dnych). Graficznie, krzywe IS i LM konstruuje i analizuje si w uk adzie wspó rz dnych wyznaczonych przez dochód i stop procentow .

a krzywa IS Krzywa IS to zbiór punktów. Punkty le ce poza krzyw IS oznaczaj stany nierównowagi rynku dóbr gospodarki.Rynek dóbr. . obrazuj cych ró ne kombinacje wytwarzanego w gospodarce dochodu i stopy procentowej. przy których rynek dóbr znajduje si w stanie równowagi.

graficznie D ugookresowa krzywa oszcz dno ci S 45° Poniewa d ugookresowa sk onno do oszcz dzania (s) jest mniejsza ni 100% (np. to k t nachylenia funkcji b dzie mniejszy ni 45°. 20%). Funkcja opisana jest równaniem S(Y) = s · Y.2 · Y S(Y) Y .Krzywa IS . na przyk ad S(Y) = 0.

Warunek równowagi na rynku dóbr S 45° I .

a przy tym maleje ich wra liwo na zmiany stopy procentowej. I .Zale no inwestycji od stopy procentowej r I(r) Wraz ze wzrostem stopy procentowej inwestycje malej .

r I(r) Krzywa IS r IS I S 45° S 45° Y S(Y) I Y .

Przesuni cie krzywej IS r IS IS (2) (1) Y .

Równanie krzywej IS ADa 1 r .

Y ! ™Y ™ .

b n b n .

 Punkty le ce poza krzyw LM oznaczaj stany nierównowagi rynku pieni dza. obrazuj cych ró ne kombinacje wytwarzanego w gospodarce dochodu i stopy procentowej. przy których rynek pieni dza znajduje si w stanie równowagi. .Krzywa LM Krzywa LM to zbiór punktów.

Krzywa LM graficznie Funkcja popytu na pieni dz transakcyjny MT 45° MT(Y) Y .

Równowaga popytu na pieni dz transakcyjny i spekulacyjny oraz poda y pieni dza (L) MT 180 1 L1 L2 50 45° 20 150 MS .

Zale no popytu (inwestycji) spekulacyjnego od stopy procentowej r I(r) MS .

r I(r) Krzywa LM r LM MS MT 45° MT 45° Y MT(Y) MS Y .

Przesuni cie krzywej LM r (2) LM LM (1) Y .

Wzór na krzyw LM k 1 M r .

Y ! ™ Y ™ h h P .

Model IS-LM r IS LM r* Y Y* .

Rozwi zanie uk adu IS-LM E E M Y! ™ h ™ ADa ™ (b n) ™ h E ™ k ™ (b n) h E ™ k ™ (b n) P M E ™ k ™ ADa P r! h E ™ k ™ (b n) .

Polityka fiskalna w modelu IS-LM r 1 IS1 IS r1 r* LM 2 Y Y* Y1 .

Polityka monetarna w modelu IS-LM r IS 1 LM0 LM1 r* r1 2 Y Y* Y1 .

Polityka fiskalna i monetarna w modelu IS-LM r IS 1 LM0 LM1 r* r1 2 Y Y* Y1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful