NAPOMENA: Dragi studenti, u prilogu je Raspored za ispitne rokove za vanredne studente.

U tabeli gdje nije ništa navedeno, unijet ćemo podatke nakon ovog ciklusa predavanja. Za predmet Uvod u filozofiju imate prilog ovog dokumenta, gdje Vam je sve decidno navedeno. Za sve nejasnoće možete pozvati broj Fakulteta lok 167. Sretno na ispitima. Stručni suradnik za nastavu.

dr.01. Mirko Pejanović Prof.03. POPRAVNI 21. dr. USMENI 06. Saša Leskovac ZAVRŠNI 30.02. Nerzuk Ćurak 10 POLITOLOGIJA POLITOLOGIJA POLITOLOGIJA ▲ ● ● NACIJA I KONFLIKTI U PROCESU GLOBALIZACIJE SVIJETA TEORIJSKI KONCEPTI I MODELI LOKALNE SAMOUPRAVE U EU EVROPSKI REGIONALIZAM SAVREMENI MEĐUNARODNI ODNOSI Prof. POPRAVNI 23.01 POPRAVNI 15.R A S P O R E D ISPITNIH ROKOVA ZA VANREDNE STUDENTE M A S T E R S T U D I J A POLITOLOGIJA I SEMESTAR ● SMJER LOKALNA SAMOUPRAVA I JAVNA UPRAVA ▲ SMJER MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA ODSJEK POLITOLOGIJA SMJER ●▲ PREDMET METODOLOGIJA POLITOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA IME PREZIME Prof. dr. SRIJEDA SRIJEDA 1700-1900 1700-1900 AMF AMF POLITOLOGIJA ▲ . Safet Halilović Doc. Mirko Pejanović Prof. dr.02. Ismet Grbo Prof.dr.01. PONEDJELJAK PONEDJELJAK ČETVRTAK PONEDJELJAK 1700 1700 1700 1700 106/P 106/P 106/P 106/P DATUM ZAVRŠNI 31. dr. Nijaz Duraković ZAVRŠNI 25. dr.02 USMENI 05. Senadin Lavić Prof. dr.02. DAN UTORAK UTORAK SAT 1700 1700 SALA 19/I 19/I POLITOLOGIJA POLITOLOGIJA ▲ ● NOVIJA HISTORIJA DIPLOMATIJE JAVNA UPRAVA U BIH POLITOLOGIJA IZBORNI NAUKA O MIRU Prof.

02.01.02.02 SRIJEDA ČETVRTAK ČETVRTAK PONEDJELJAK SUBOTA SUBOTA 1600 1600 1600 1500 1700 1700 19/I 19/I 19/I 106/P N4/II N4/II SOCIOLOGIJA ▲ SOCIOLOGIJA MEDIJA SOCIOLOGIJA ▲ KULTURNA ANTROPOLOGIJA . Dino Abazović Prof.02 ZAVRŠNI 02. POPRAVNI 03. Ismet Grbo Prof. dr. POPRAVNI 21. Halima Sofradžija Prof. dr. dr. dr. dr. Šaćir Filandra Prof.02.02. Hidajet Repovac Doc. dr.dr. dr. DAN UTORAK UTORAK PETAK PETAK PONEDJELJAK ČETVRTAK NEDJELJA PETAK SAT 1700 1700 SALA 19/I 19/I SOCIOLOGIJA ▲ EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE U DRUŠTVENIM NAUKAMA Prof. POPRAVNI – 02. Dželal Ibraković 1700 SOCIOLOGIJA ● EVROPSKE INTEGRACIJE 1200 1300 1100 1700 28/II SOCIOLOGIJA ● RELIGIJE I KONFLIKTI SOCIOLOGIJA SOCIOLOGIJA ● ▲ ●▲ SOCIOLOGIJA GLOBALIZACIJE I NACIONALNI IDENTITETI BH KULTURNI SINKRETIZAM SOCIOLOGIJA SOCIOLOGIJA MULTIKULTURALIZMA ZAVRŠNI 01.02 23.01.01. POPRAVNI 10.01. ZAVRŠNI 22.23. ZAVRŠNI 27.02 POPRAVNI 23. Senadin Lavić SOCIOLOGIJA ● SOCIOLOGIJA SPOZNAJE I MORALA Doc.01. Dino Abazović Doc.01. POPRAVNI 18. dr. ZAVRŠNI. ZAVRŠNI 21.R A S P O R E D ISPITNIH ROKOVA ZA VANREDNE STUDENTE M A S T E R S T U D I J A SOCIOLOGIJA I SEMESTAR ● OPĆI SMJER (NASTAVNO USMJERENJE) ▲ SMJER – KULTUROLOŠKI STUDIJ ODSJEK SMJER PREDMET NASTAVNIK DATUM ZAVRŠNI 31. Kenan Ešref Rašidagić Doc.

dr.02 POPRAVNI 23.02.R A S P O R E D ISPITNIH ROKOVA ZA VANREDNE STUDENTE ŽURNALISTIKA I SEMESTAR ● SMJER NOVINARSTVO ▲ SMJER ODNOSI S JAVNOŠĆU MASTER STUDIJA SMJER ODSJEK ŽURNALISTIKA ●▲ PREDMET NASTAVNIK DATUM ZAVRŠNI 31.01 KONSU 07. Lejla Turčilo Doc. POPRAVNI 21. dr. Emina Kečo ŽURNALISTIKA ●▲ ŽURNALISTIKA IZBORNI SOCIOLOGIJA MULTIKULTURALIZMA ZAVRŠNI 02. Jelenka Voćkić Avdagić Prof.01. Senadin Lavić Prof. Kenan Ešref Rašidagić Doc. Dr. ZAVRŠNI 24.01.01. dr.02.02. Hanka Vajzović 26/II 1700 .02. dr. POPRAVNI – 24. Hidajet Repovac Doc. Sanela Bašić Prof. POPRAVNI – 08.02 14. dr. Dr. ČETVRTAK ČETVRTAK ČETVRTAK PETAK PONEDJELJAK PONEDJELJAK UTORAK UTORAK UTORAK UTORAK UTORAK 1600 1600 1700 1700 1700 1700 1300 1700 1700 19/I 19/I ŽURNALISTIKA ●▲ MEDIJI I POLITIKA 26/II ŽURNALISTIKA IZBORNI SIROMAŠTVO I SOCIJALNA ISKLJUČENOST 12/P 12/P ŽURNALISTIKA IZBORNI NEVERBALNA KOMUNIKACIJA 26/II ŽURNALISTIKA ●▲ RETORIKA Prof.02 II ROK 21.01. DAN UTORAK UTORAK SAT 1600 1600 SALA 19/I 19/I METODOLOGIJA KOMUNIKOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA SAVREMENE KOMUNIKOLOŠKE TEORIJE Prof.02 ZAVRŠNI – 19. Dr. ZAVRŠNI 23.02 I ROK 31. POPRAVNI 13.

21. Kenan Dautović SIMS SIGURNOSNE I ODBRAMBENE POLITIKE I STRATEGIJE Doc. Selmo Cikotić SIMS NAUKA O MIRU Prof. ZAVRŠNI 30.R A S P O R E D ISPITNIH ROKOVA ZA VANREDNE STUDENTE MASTER STUDIJA SIGURNOSNE I MIROVNE STUDIJE I SEMESTAR PREDMET ODSJEK PREVENCIJA DRUŠTVENIH KONFLIKATA NASTAVNIK DATUM ZAVRŠNI 02. DAN ČETVRTAK SRIJEDA PETAK PETAK PONEDJELJAK PONEDJELJAK ČETVRTAK PONEDJELJAK SUBOTA SAT 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1500 SALA N2/II N2/I N2/II N2/II 106/P 106/P 106/P 106/P N2/I SIMS Doc.01. dr.02 POPRAVNI 22.02. dr. Nerzuk Ćurak SIMS PEDAGOGIJA Prof. POPRAVNI 23. USMENI 06.02.02.02 POPRAVNI 17. ZAVRŠNI 03. Vlado Azinović SIMS IZBORNI – TERORIZAM I POLITIČKO NASILJE . Adila Kreso Doc.03.01. dr. dr. dr.02 USMENI 05.

Dževad Termiz SOCIJALNI RAD ZAVRŠNI 31.01 POPRAVNI 08. Suada Buljubašić SUBOTA SUBOTA SRIJEDA SRIJEDA PONEDJELJAK PONEDJELJAK 1100 1100 1700 1700 1700 1700 12/P 12/P 18/I 18/I 12/P 12/P SOCIJALNI RAD MENADŽMENT U SOCIJALNOM RADU Prof. dr.01.02. ZAVRŠNI 21. Dževad Termiz Prof.02. dr. dr.01. POPRAVNI 13.dr. Dr. UTORAK 1400 N3/II SOCIJALNI RAD SOCIJALNI RAD S DJECOM I MLADIMA Prof. Sanela Bašić .02 ZAVRŠNI 25. SOCIJALNI RAD METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U SOCIJALNOM RADU SAVREMENI TEORIJSKI MODEL SOCIJALNOG RADA Prof. POPRAVNI 25. Faruk Jašarević SOCIJALNI RAD SIROMAŠTVO I SOCIJALNA ISKLJUČENOST Doc.02 ZAVRŠNI 23.01.R A S P O R E D ISPITNIH ROKOVA ZA VANREDNE STUDENTE MASTER STUDIJA SOCIJALNI RAD I SEMESTAR ODSJEK PREDMET NASTAVNIK DATUM DAN ČETVRTAK SAT 1000 SALA 12/P ZAVRŠNI 02.

02 30.01 POPRAVNI 14. Vesna Hercegovac Pašić POLITOLOGIJA ZAVRŠNI 02. dr.R A S P O R E D ISPITNIH ROKOVA ZA VANREDNE STUDENTE MASTER STUDIJA POLITOLOGIJA III SEMESTAR ● SMJER LOKALNA SAMOUPRAVA I JAVNA UPRAVA ▲ SMJER MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA SMJER ODSJEK ● POLITOLOGIJA ● ▲ POLITOLOGIJA ▲ ● POLITOLOGIJA ● POLITOLOGIJA ▲ PREDMET NASTAVNIK DATUM ZAVRŠNI 25. dr. dr. POPRAVNI 16. Nerzuk Ćurak ZAVRŠNI 30. Izet Beridan Prof. dr.03 PONEDJELJAK PONEDJELJAK ČETVRTAK PONEDJELJAK 1600 1600 1600 1600 106/P 106/P 106/P 106/P POLITOLOGIJA ▲ ▲ SAVREMENA DIPLOMATIJA I DIPLOMATSKA SLUŽBA BIH SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI Prof. POPRAVNI 23. Safet Halilović Prof.02.02. Azra Hadžiahmetović Prof. Izudin Kešetović Prof. Nijaz Duraković ZAVRŠNI 24. ČETVRTAK ČETVRTAK PONEDJELJAK 1400 1400 1600 N4/II N4/II POLITOLOGIJA EKONOMSKA DIPLOMATIJA OKOLIŠNO UPRAVLJANJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNO I URBANO PLANIRANJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI POLITOLOGIJA MEĐUNARODNA ZAJEDNICA I UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA Prof. Faruk Jašarević Prof. dr.02 USMENI 05.01.02 DAN SRIJEDA SRIJEDA SAT 1800 1800 SALA 18/I 18/I MENADŽMENT U LOKALNOJ SAMOUPRAVI I JAVNOJ UPRAVI FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE POLITIKE I SISTEMI SIGURNOSTI Doc. dr. UTORAK UTORAK 1800-1900 1800-1900 N1/I N1/I POLITOLOGIJA . dr.02. Tarik Kupusović Prof.01 POPRAVNI 08. dr. USMENI 06.01.

Hidajet Repovac Prof. ZAVRŠNI 21. POPRAVNI 03.01.02 POPRAVNI 23. SUBOTA SUBOTA SUBOTA ČETVRTAK ČETVRTAK SUBOTA 1500 1300 1300 1600 1600 1600 N2/I 19/I 19/I 19/I 19/I N2/I SOCIJALNA ANTROPOLOGIJA BOSANSKOHERCEGOVAČKA UNJETNOST Prof.02 21. dr.dr. Dr.02.02. dr. ZAVRŠNI 02. Jadranka Kolenović Đapo Doc. Senadin Musabegović Prof.dr. Mujo Slatina METODIKA . NEDJELJA PETAK 1300 1900 SOCIOLOGIJA FILMA SOCIOLOGIJA SIROMAŠTVA PEDAGOGIJA 21.01.R A S P O R E D ISPITNIH ROKOVA ZA VANREDNE STUDENTE MASTER STUDIJA SOCIOLOGIJA III SEMESTAR ● OPĆI SMJER (NASTAVNO USMJERENJE) ▲ SMJER – KULTUROLOŠKI STUDIJ ODSJEK SMJER ● PREDMET NASTAVNIK Doc. POPRAVNI 11. Ismet Grbo Prof. dr. dr. Merima Čamo DATUM DAN SAT SALA SOCIOLOGIJA PSIHOLOGIJA SOCIOLOGIJA ▲ SOCIOLOGIJA ● SOCIOLOGIJA ● SOCIOLOGIJA ▲ SOCIOLOGIJA ▲ SOCIOLOGIJA ● SOCIOLOGIJA RELIGIJA I POLITIKA ZAVRŠNI 22.01.01. Dino Abazović Doc.dr. Adila Kreso Doc.

Besim Spahić Doc.02 POPRAVI 20. PONEDJELJAK SUBOTA SUBOTA 1800 1100 1100 28/II 28/II SAVREMENA TEHNOLOGIJA MASS MEDIJA .01. dr. dr. ZAVRŠNI 07.01 ZAVRŠNI 21. POPRAVNI 11.02. dr.02. Vedada Baraković MARKETING POSLOVNOG KOMUNICIRANJA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI 16. dr. P 17. Šemso Tucaković Prof. Jasna Duraković Doc.R A S P O R E D ISPITNIH ROKOVA ZA VANREDNE STUDENTE MASTER STUDIJA ŽURNALISTIKA III SEMESTAR ● SMJER KLASIČNO NOVINARSTVO ▲ SMJER POSLOVNO KOMUNICIRANJE ODSJEK SMJER ● PREDMET NASTAVNIK Doc. dr. DAN SRIJEDA UTORAK PONEDJELJAK UTORAK PONEDJELJAK SAT 1200 16 00 1600 1700 1700 SALA 26/I 26/II 26/II 26/II 26/II ŽURNALISTIKA ▲● ŽURNALISTIKA ▲● ŽURNALISTIKA ▲ ŽURNALISTIKA ▲ ŽURNALISTIKA ● ŽURNALISTIKA ZAKONSKI I NORMATIVNI OKVIR MM SAVREMENA PROPAGANDA PRAKSA Prof.02.02.02. POPRAVNI 20. dr. Amila Šljivo Grbo Prof. ZAVRŠNI 07. Šemso Tucaković DATUM Z-18.01.

R A S P O R E D ISPITNIH ROKOVA ZA VANREDNE STUDENTE MASTER STUDIJA SIGURNOSNE I MIROVNE STUDIJE III SEMESTAR ODSJEK PREDMET NASTAVNIK DATUM ZAVRŠNI 30. dr. USMENI 06.03 DAN PONEDJELJAK PONEDJELJAK ČETVRTAK PONEDJELJAK SAT 1600 1600 1600 1600 SALA 106/P 106/P 106/P 106/P SIGURNOSNE I MIROVNE STUDIJE MEĐUNARODNA ZAJEDNICA I UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA Prof. POPRAVNI 23. Mujo Slatina 21. Dževad Termiz Prof.01. dr. SUBOTA 1600 N2/I . dr.01.02 USMENI 05. dr. Nerzuk Ćurak SIGURNOSNE I MIROVNE STUDIJE SIGURNOSNE I MIROVNE STUDIJE SIGURNOSNE I MIROVNE STUDIJE OBAVEZNI IZBORNI PREDMET PLANIRANJE U OBLASTI SIGURNOSTI I ODBRANE PROJEKTOVANJE NAUČNIH ISTRAŽIVANJA U OBLASTI SIGURNOSTI I MIRA METODIKA NASTAVE Doc.02. Smajić Muhamed Prof.

Suada Buljubašić SOCIJALNI RAD TEORIJA RAZVOJA I PLANIRANJA ZAJEDNICE prof.02.R A S P O R E D ISPITNIH ROKOVA ZA VANREDNE STUDENTE MASTER STUDIJA SOCIJALNI RAD III SEMESTAR ODSJEK PREDMET NASTAVNIK DATUM ZAVRŠNI 17.01. POPRAVNI 08. Milanka Miković SOCIJALNI RAD SUPERVIZIJA U SOCIJALNOM RADU Prof. Faruk Jašarević Prof. Nijaz Karić Prof. dr.01 POPRAVNI 22. Udžejna Habul SOCIJALNI RAD NOVI SOCIJALNI RIZICI SOCIJALNI RAD ODABRANI INSTITUTI PORODIČNOG PRAVA ZAVRŠNI 20. ZAVRŠNI 21.01. dr. POPRAVNI 14.01. POPRAVNI 25.02 DAN UTORAK UTORAK SUBOTA SUBOTA SRIJEDA SRIJEDA SAT 1000 1000 1200 1200 1800 1800 SALA 12/P 12/P 12/P 12/P 18/I 18/I SOCIJALNI RAD SOCIJALNI RAD I MENTALNO ZDRAVLE Prof. dr. PETAK SRIJEDA 1600 1500 12/P 12/P . dr.02. dr.01 ZAVRŠNI 25.