P. 1
Aristotel - Metafizika

Aristotel - Metafizika

|Views: 25|Likes:

More info:

Published by: Ana Narcissa Križić on Jan 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2014

pdf

text

original

Naslov originala ARISTOTELIS METAPHYSICA ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ

Prema izdanju W. Christ, MCMXXX, Lipsiae; i W. Jaeger, MCMLVII, Oxoni

REC-DVE Ο ARISTOTELU čitaoci „Kulturinih" izdanja imali su već prilike da budu dovoljno obavešteni ο Aristotelovu delu i životu. Ne mislim samo na odeljak ο Aristotelu u sovjetskoj Istoriji filozofije pod redakcijom Aleksandrova, nego u prvom redu na prevode Aristotelove Politike i Nikomahove etike. U oba ta značajna dela čitalac može naći pouzdana i opširna obaveštenja u tom pogledu koja potiču iz pera našeg priznatog stručnjaka dra Μ. N. Đurića, koji je u isti mah pesnik, naučnik i filozof. Spominjem sve njegove kvalitete stoga što je i rad samog Aristotela obuhvatio sva tri pomenuta pravca. Ipak sam se rado odazvao pozivu kolege V. Pavićevića da kažem nekoliko reči ο Aristotelu povodom ovog prevoda Aristotelova dela, koje se smatra glavnim i presudnim za njegovu celokupnu aktivnost. Ovaj zadatak mislim tako da izvršim da kažem reč-dve ο Aristotelu, i to ne samo u vezi s njegovim prethodnicima Platonom i Demokritom, nego i obzirom na njegove naslednike Teofrasta i Stratona. Tako će se, smatram, moći bolje uočiti izuzetan značaj Aristotelova rada ne samo za antičku kulturu i filozofiju nego i za sve potonje naučnike i mislioce, evropske i afro-azijske. Ove poslednje moramo imati u vidu zbog arapskih naučnika i filozofa kojima u mnogome pogleđu dugujemo preciznije podatke ο ponekim mestima Aristotelova teksta iz prostog razloga što su se u arapskiin i sirijskim prevodima sačuvali krupni fragmenti i ostaci ruševina Aristotelove monumentalne naučno-filozofske zgrade.

Time smo već dodirnuli glavnu teškoću koja ometa i sprečava da se u potpunosti uoči, prikaže i shvati sve ono što se sačuvalo pod Aristotelovim imenom. Da bi čitalac imao bar neku predstavu ο veličini ogromnog dela, dovoljno je pomenuti samo to da prema opreznoj proceni Aristotelova zaostavština prelazi 20.000 štampanih stranica današnje osmine. To znači da Aristotelu ne dugujemo samo dela, nego celu biblioteku. Stoga nije čudo što je ovaj Danteov maestro postao u neku ruku kanonski filozof ne samo za katoličke hrišćane nego i za islamske afro-azijske poslednike. Znači li to da je ovaj neobičan čovek iz starobalkanskog Stagira bio doista u tolikoj meri i u tolikom obimu univerzalan da je mogao istovremeno služiti i katoličkim teolozima tipa Tome Akvinskog i islamskim mističarima sve do Indijskog okeana? Na to pitanje može donekle da odgovori upravo ovo delo koje izlaže osnovne misli ovog prvog i najvećeg Platonovog učenika. Obično se zaboravlja da je Aristotel imao još dva učitelja osim Platona: prvi je njegov rođeni otac, lekar na makedonskom dvoru, a drugi je glavni osnivač antičke atomistike, Demokrit iz Abdere, mlađi savremenik Platonovog učitelja Sokrata. Od oca Nikomaha nasledio je smisao i interes za biološke nauke (ali je sam zaostao u pogledu na medicinske nauke), a od materijaliste Demokrita univerzalizam za koji nije znala Platonova Akademija, jer je planski i svesno brisala i ignorisala i Demokrita i njegove atome zajedno s atomizmom. Aristotelu treba odati priznanje da je posle dvadesetogodišnjeg učenja u Platonovoj Akademiji sačuvao objektivan stav prema Demokritovim pogledima. Staviše, fizičar Straton, sholarh („glava škole") u Aristotelovom Peripatu posle Teofrasta, priznavao je, suprotno Aristotelu, postojanje praznog prostora koji okružuje minima, ali nije priznavao kontinuirani vakuum u Demokritovom smislu. Mi ovde ne možemo ulaziti u detalje pojedinih učenja filozofskih škola u Atini, ali moramo naglasiti okolnost da se Aristotelovo učenje ne može pravilno ni posmatrati, ni oceniti ako ga odvojimo od njegovih glavnih prethodnika, Platona i Demokrita, i ako ga izdvojimo od onog što su u prirodnim naukama učinili njegovi učenici i naslednici, Teofrast u botanici i mineralogiji, a Straton u fizici i medicini, Eudem u matematičkim naukama i Aristoksen u muzičkim. Naročito treba istaći okolnost da je Straton kao Teofrastov naslednik i glava Aristotelovog Peripata prihvatio Demokritov materijalizam i tako upravio Peripat u

Ali ne samo to. jer on smatra da je postala i postojala najpre porodica. odnosno filozofi. Iako mu je otac bio lekar i bez obzira na to što se sam Aristotel bavio eksperimentom i neposrednim posmatranjem. u koje treba da spadaju i Aleksandrovi Makedonci. drugih koji su od prirode slobodni. i pored svih 158 proučenih državnih uređenja. osobito stereometriju. Koliko je Aristotel. opet. sve u suprotnosti s Platonovim racionalističkim spekulacijama. pa i vraćanja na staro i pređeno. I u drugim disciplinama mogu se naći neobjašnjive suprotnosti i protivrečnosti. za razliku od svog učitelja Platona. svojstvene svakom . a aristokratija od politeje. Pa ipak državno-pravni teoretičari i pod kraj prošlog veka stoje na gledištu da se u pogledu društvenih nauka moramo vratiti na Aristotela. Ni u pogledu postanka države nije Aristotel u osnovnim shvatanjima otišao mnogo napred od svog učitelja Platona. zatim opština i najzad država. pogotovo što se u basileji može ostvariti idealan slučaj doživotnog vladara. i pobeđenih Persijanaca. koji je preuzeo od pitagorovaca posebno interesovanje za matematičke nauke. Ova nazadovanja u učenjima osnivača bioloških nauka mogu se objasniti samo time što je. koji nalazi da je bolja basileja od aristokratije. dok Platonovu idealnu državu treba da rukovode naučnici. imamo i kod samog Aristotela. Aristotelovi pogledi na ljudski mozak i njegove funkcije pokazuju očigledan nazadak prema učenjima starije Hipokratove škole. Platonu je sasvim jasno da se porodica nije mogla osnovati bez države i pre države. koji su za Aristotela varvari i pored njihove nauke i tehnike samo stoga što ne govore grčki.novome pravcu koji je sasvim suprotan Aristotelovoj metafizici i teologiji. Takvih kolebanja i protivrečnosti. bio prilično slab matematičar. od prostijeg ka složenijem. Isto takav nazadak u shvatanjima ovog univerzalnog naučnika možemo konstatovati i u njegovoj astronomiji koja zaostaje za Eudoksom i koja pobija obrtanje Zemlje oko svoje ose. bio zaostao u pogledu društvenopolitičkih shvatanja vidi se najbolje po tome što u jednom pismu kori svog učenika Aleksandra Velikog što je proglasio jednakost između Helena. pa naselje. Ovakav nazadan stav Aristotelov može se objasniti njegovim čudnim shvatanjem da ima ljudi koji su od prirode robovi i. dok je za Aristotela kao sasvim prirodan put izgledalo rašćenje od manjeg ka većem. kako taj izraz glasi grčki.

kojih. i prirodne. neke protivrečnosti mogu biti i prividne. jer je uzela u obzir i formalne. Slična teškoća. ier dolaze otuđ što se izučavanje Aristotelove zaostavštine nalazi tek na početku. Već se od ranije zna da je Aristotel držao dve šetnje (περίπατος) svakog dana — jutarnju i večernju. Stil gotovo svih tih tekstova kojima danas raspolažemo ne zaslužuje nikako onu visoku pohvalu koju Aristotelu daje Ciceron govoreći da je zlatan. a večernja za širi krug sa naučnopopularnom tendencijom. . nema. on se raspitivao kod ribara i lovaca za neke pojave u prirodi. odnosno greške u reprodukciji. Misli se da pretežna većina sačuvanih dela Aristotelovih spada u predavanja sa jutarnje šetnje i da u tim predavanjima nije uvek prosta stvar pouzdano razlikovati reči predavača i dometke. Iako je Aristotel kao organizator ostavio daleko za sobom sve svoje učitelje. nego i na ponavljanja i upućivanja na druga mesta. Razume se da je proučavao i doplatonske filozofe. iako se odlikovao jedinstvenim darom za posmatranje i naoko beznačainih čin. i društvene nauke. Jutarnja je bila određena za starije učenike i imala je sasvim naučnoistraživački karakter. Za razliku od svog glavnog učitelja Platona. postojala je već i prilikom rekonstrukcije platonizma. pogotovo krupnu zaostavštinu prvih atomista. odnosno predavačeva podsetnika. Izuzetak čini politička istorija Atine pronađena u Egiptu krajem prošlog veka.univerzalnom enciklopedisti. koia je imala univerzalan karakter. Poslednjih deceniia filolozi i istoričari koji utvrđuju i interpretiraju tekstove počeli su pod uticajem Engleza Rosa i Nemca Jegera da temeljitije ispituju tekstove sačuvane u Aristotelovu korpusu. Međutim.i'enica u prirodi. Pri tome treba istaći da je u Peripatu vladala potpuna sloboda svestrane diskusije i da su se mogla čuti i zabeležiti suprotna mišljenja. ali predavanja sa jutarnjeg kursa imala su karakter studentskih beležaka. jer su bila redigovana kako treba. na žalost. Stoga je vrlo težak posao da se utvrde glavne razvojne linije kojima se kretala i napredovala Aristotelova naučna i filozofska misao. ipak mi ne smemo zaboraviti da su mnoge protivrečnosti nastale otud što je ovaj neumorni i neobično plodni naučnik i filozof mnogo radio i mnogo stvarao. Iz svih tih razloga mi u Aristotelovim tekstovima nailazimo često ne samo na varijante i protivrečnosti. mada mnogo manja. koje potiču od njegovih slušalaca. Razume se da su samo predavanja iz ovog večernjeg kursa bila podesna za publikaciju.

On zahteva analizu zvuka koji je važan svedok i za naučnu prozu. iako za Platonov tekst znamo sasvim pouzdano da je samo njegov i da tu ne možemo tražiti ostatke studentskih tabaka. To se pokazalo pri ispitivanju Ciceronovih klauzula.odnosno hronologije Platonovih dijaloga. Stoga je fonetičar Sifers postavio zahtev da filolozi ne smeju raditi samo očima. istraživači se nadaju da će detalinom i minucioznom analizom teksta i misli. koliko mi je poznato. doći do boljeg uvida i saznati glavni i pravi tok Aristotelovih misli. nije još primenjen prilikom ispitivanja Aristotelova teksta. čija je baza ipak atički dijalekat. uzima prvenstveno u obzir sveze i prelazne fraze. iako se zna da se Aristotel bavio i pisanjem stihova i da je imao naročit interes za muziku. sholarha Teofrasta. Ova statistika. a šta je delo njegovih učenika i naslednika. Za ocenu Aristotelove naučne i filozofske aktivnosti ništa nije tako poučno kao razlika u definicijama između njega i njegovog naslednika u upravi peripatetičke škole. Upravo u tom delu najčuvenija je njegova definicija tragedije. Dok Platon piše klasičnim stilom atičkog dijalekta. koji mora biti presudan za Aristotelove teološke i teleološke spekulacije. reči i termina. same tragedije. Ovaj metod. Ali kod Aristotela je nevolja u tom što nismo uvek načisto šta je iz njegova pera. Platon i Gete pisali su preko pola veka. kao kod Aristotelova teksta. koje je i sam Aristotel neobično uvažavao. Ditemberger i moj učitelj Arnim pronašli metod koji se zove jezička statistika da bi pomoću njega rekonstruisali evoluciju Platonove filozofske misli. njen krajnji cilj. kao što je to već ranije rađeno prilikom rekonstrukcije Geteova teksta. Svaki veliki pisac ima svoj stil i svoj ritarn. Ipak su istraživači kao Lutoslavski. Poređ svega toga. Ali to nije jedina teškoća. Aristotelov stil i proza njegove škole nalaze se na prekretnici u istoriji grčkog jezika. Njegovo nedovršeno delo Poetika to nedvosmisleno pokazuje. Ovaj metod opravdan je kod pisaca koji se decenijama bave pisanjem. koji je svega de~ setak godina mlađi od . Kako je poznato. sa morem tablica i procenata. opšteg dijalekta. a Aristotel nekih tridesetak godina. dotle se u Aristotelovu tekstu susreću sve više pojave helenističke κοινή. nego i ušima ako žele da prodru u suštinu individualnog stila velikih pisaca. sličnu situaciju imamo i u školaina velikih slikara. definicija sa dosta preciznih detalja i sa još uvek spornim završnim rečima. Upravo se u tim rečima krije ono što je τέλο. ima individualnu kadencu kojom završava frazu i periodu.

„naučnik". samo μίμησις krupnog i ozbiljnog događaja. Iz Pitagorine škole potiče izraz μίμησις. Zna se za negativan Platonov stav prema umetnosti uopšte. ili naučnici moraju postati rukovodioci. Taj se izraz javlja i u drugim Aristotelovim delima. Pri tom se treba setiti da prema Platonovu zahtevu rukovodioci moraiu biti naučnici. dok Strabon smatra da je rodom sa istočnog Balkana. prema Aristotelu. oslonivši se na Pitagorinu muzičku matematiku. Međutim. čije je pravo značenje . Beseđnička umetnost. za Teofrasta tragedija naprosto iznosi kritičan momenat u životu nekog junaka. sa . Nešto slično vidimo i kod drugog Aristotelovog učenika Aristoksena. koju je teško razlikovati od komedije). Hermes 88. jer kao da je ponegde opravdaniji prevod prikazivanje.ske matematičke fizike smatra Hiperborejcem. gde se uvek ne može prevesti rečima imitacija. ο čemu govori i Aristotel u svojoj Metajizici. pogotovo kad se setimo da su već savremenici primetili kako Aristotel neka Platonova učenja bez razloga pripisuje Pi.tagori. usavršio teoriju antičke muzike. podražavanje. ukoliko nastoji da naučnim metodama utvrdi stvamost i da u tom pravcu poveđe društvo i pojedince. reprodukcija. nema ni reči ο Demokritu iako je ovaj Sokratov savremenik i te kako bio zainteresovan za lingvističke i literarno-istorijske probleme. i to ona istinska (jer je Aristotel znao za još jednu vrstu tragedije. kako je sada utvrđeno (W.. ima za Platona samo utoliko vrednosti ukoliko je filozofske prirode. ili reprodukcija. nije grčkog porekla. Bez obzira da li je μίμησις imitacija. umetnost je za platonizam predstavljala samo jednu smetnju. i pored svog grčkog imena. ili prikazivanje. Aristotel je uzeo u obzir Demokritova učenja kojima su se zanimali još u većoj meri njegovi učenici Straton i Eudem. Kako je Platonu bilo stalo u prvom redu do toga da što potpunije prodre do suštine samog bića i to putem naučnog ispitivanja. Iako je termin μίμησις ο kome Aristotel govori i u ovome delu potekao iz Pitagorine škole. tako reći. dugujemo pre Platonu nego Pitagori. to se sada više ne može reći za termin φιλόσοφος. dok je za Aristotela tragedija. 1960. važna pre svega za političke rukovodioce.prijatelj mudrosti". 159). To znači da je. koji je. koji se sve doskora smatrao nesumnjivo tekovinom Pitagorine terminologije 1 1 Termin φιλόσοφος. drugim rečima. jer mu je otac Tirsenac. Burkert. manje je poznata činjenica da u njegovim dijalozima. Pitagora poreklom iz severne Evrope. Uzgred napominjemo da Aristotel ovog osnivača evrop. Za razliku od svoga učitelja. pogotovo ako pruža imitaciju neke nestalne i promenljive kopije. U svakom slučaju Pitagora. tj.osnivača Peripata.

Nije isključena mogućnost da je Speusip kao sholarh nasledio od ujaka njegovu Akademiju iz prostog razloga što se tu nije radilo samo ο idejama. da se Aristotel nrje naroeito zanimao za matematičke nauke. dok nisu najzad stigli. u kome moramo računati i s ubače. Preko Pitagore. telove filozofske zaostavštine. svakako poligenetskim pu. Sve to znači da i Aristotela treba shvatiti i tumačiti ne samo čistom logi. nego i ο imanju i materijalnim dobrima. istočnog Bal. poznavali su.sko učen. odnosno donieg Podunavlja. Za nasledstvo te vrste svakako je bio podesniji sestrić od tuđina. Manje je verovatna pretpostavka nekih engleskih stručnjaka da je Aristotel odbacio učenje ο idejama samo stoga što nije imao dovoljno razumevanja za matematičke nauke. za koje je Platon bio pravi majstor. u Rim Svakako da treba i ovaj detalj uzeti u obzir prilikom konačne redak. saznao je najpre Platon.mo glavna obaveštenja ο čudno. a pogotovo za Pitagorinu mistiku brojeva i ni'ihovu večnu harmoniju. za razliku od jonskih fizičara. Podunavski Geti.Aristotelova definicija tragedije ukazuje s jedne strane na pomenutu Teofrastovu definiciju.tem. Tačno je i to da Aristotel nije unapredio matematičke nauke i da je u pogledu astronomije učinio korak nazad prema ranijim tekovinama grčke nauke. Tačno je. sto. nego i raznim istorijskim uticajima.cije Aristotelova teksta. naročito za geometriju i stereometriju. kom. u kojoj se isto kao kod Aristotela dramska poezija vezuje za epsku. . a ne svom najzrelijem i najsposobnijem učeniku Aristotelu. Činjenica što je Platon svoju školu predao sestriću Speusipu.nim beleškama njegovih učenika i naslednika. prema kojoj je Platon bio naročito neraspoložen. odnosno idealističkog monizma. Tako bi se doista Platon. za staroiran. koje su za osnivača Akademije jedina stvarnost. Ali govoreći u svojoj Politici (1316a) ο vremenskom trajanju jedne države Aristotel preuzima naprosto iz Platonove Države pitagorovsku mističnu formulu s aritmetičkim potencijama. doduše. takva učenja u brojnim varijantama.ie ο besmrtnosti duše. Prema Strabonu. On bi bio prema tome sušta protivnost materijalizmu atomiste Demokrita za kojeg Platon riikako ne mari. pa ga čak i ne spominje u svojim dijalozima. Aristotelovi rukopisi su šetali između Atine i severozapadne Anadoliie. Nije lako prihvatiti tumačenje da je Aristotel otišao od Platona svojim putem jer nije prihvatio učenje ο idejama. kako ie to već ranije zapaženo. Strabona pominjem stoga štc> upravo njemu duguie. tumači se obično time što se Aristotel nije slagao s Platonovim učenjem ο idejama.kana. ili što se osetio povređenim kada je Platon odredio drugog naslednika. a od niega i Aristotel. mogao smatrati osnivačem nekog ne-fizičkog. pod kraj Republ'ke. kao i mnogi primiitivni narodi.i i zamršenoj sudbini Ar.

Ovaj na prvi pogled sasvim čudan postupak može se jedino objasniti slobodom učenja i posledicom neprestanog naucnog ispitivanja kojim su se odlikovale. Za ovakvo shvatanje govorila bi i pouzdana činjenica što je Straton učinio ne samo velik zaokret prema učenjima svojih prethodnika u Peripatu. Sam termin metafizika dokumentovan je tek pod kraj stare ere. koji je sasvim nepoznat i Aristotelu i Teofrastu.ali to se sve može objasniti njegovom predilekcijom za biološke i društvene nauke.. ođnosno „prvom filozofijom". To je i razlog zašto smo u prethodnike peripatetičke filozofije stavili i Platona i Demokrita. Kako. usmerenu prvenstveno dualistički. pa se tako može pouzdano reći da je taj sad već u naučnoj filozofiji napušteni termin nepoznat starom Peripatu.οηο što dolazi posle dela ο prirodi" = μετά τά φυσικά. to jest . Postanak termina metafizika treba i formalno objasniti. posle fizike i matematike. Tako je. baveći se ne samo karakterologijom i moralnom teologijom. docnije smatran ateistom. nego i Aristotelovu i Teofrastovu metafiziku stavila u drugi red. Platonov naslednik u Akademiji. To znači upravo iz one škole koja je ne samo peripatetičku filozofiju. onom Peripatu koji se bavio organizacijom naučnih ispitivanja u ogromnim razmerama i kojim je filozofska Atina zađužila čovečanstvo. a ne samo osnovnom naukom. ostavio dela ko. skinuta metafizika sa višeg ranga na koji ju je postavio sam Aristotel davši joj ime „prva filozofija". nije isključeno da naziv μεταφυσικά. Ne vredi nam u ovom slučaju pozivanie na Teofrastovu Metafiziku. sve četiri filozofske škole u Atini. iako ne uvek u istoj meri. Iz sintagme μετά τά φυσικά nastao je haplologijom. pogotovo kad znamo da je njegov takmac Speusip. koji tek u Stratonovoj epohi dolazi do punog uticaja. Znači da su se oba protomajstora iz Iikeja i oba prva peripatetička enciklopedista bavila pitanjima koja su docnije izdavači i redaktori njihove zaostavštine odredili skupnim imenom . vratio Demokritovoj atomistici i njegovom materijalističkom monizmu. možda i namerno. nego i što se.se fizičkim pitanjima.ia su potonji stručnjaci uvrstili u „Teofrastovu Metafiziku" (Θεοφράστον των μετά τά φυσικά). čijim ga osnivačem mnogi smatraju. Stoga je teško shvatiti zašto Aristotel svoju Metafiziku naziva i teologijom. tako reći. potiče iz Stratonove škole. pa prema tome i matematičkim naukama mnogo više bavio Straton nego njegov prethodnik Teofrast i njegov prvi učitelj Aristotel. i to tim marije što je i ovaj prvak botanike i mineralogije.

Nju je zabeležio Vuk i u svom Rečniku kod reči zakonoša. Ali sam protomajstor radio je najviše u oblasti formalističkih nauka. dakle. u neposrednom kontaktu oblik μετά φυσικά.uprošćenim izgovorom koji izbegava gomilanje istovetnih slogova. On po svoj prilici znači samo to da se ova dva najuglednija Platonova učenika nisu odvojila od svog učitelja zbog nekih osnovnih razmimoilaženja čisto teorijske prirode. Što se tiče samih istorijskih nauka. i taj je pravac znatno duže zadržan u Akademiji no što je to bio slučaj sa Stratonovim odstupanjima u Peripatu. koja je očigledno postala od oblika zakononoša. kako se to vidi iz složenice vodonoša. gotovo u isto vreme kad i u Peripatu. Ove važne činjenice pokazuju. Tu je najpre Arkesilaj Platonov idealistički monizam skrenuo u pravcu skepticizma. koji je prirodno potisnuo onaj stariji i ostao u upotrebi. nije usamljena pojava u istoriji grčke filozofije. krstonoša itd. kako je već rečeno. Sličnu pojavu haplologiie imamo i u srpskohrvatskom jeziku. prvo. učenik i naslednik Teofrastov. i inače imao malo interesa i još manje razumevanja za matematičke nauke. sudeći po svemu. čuvajući verno liniju svoga učitelja. logike i dijalektike. Nešto slično dogodilo se i u Platonovoj Akademiji već pod Speusipom. prirodnim i društvenim naukama. u tom pogledu Aristotel. koji je. Kao što je ovde preskočeno ponavljanje sloga -notako je u grčkoj sintagmi preskočeno ponavljanje sloga ta-. Ksenokrat. pa je posle oglašenog ateiste Speusipa postao sholarh i upravljao je Akademijom punih dvadeset i pet godina. Zaokret u pravcu materijalizma koji je među peripatetičarima izvršio Straton. u prvom redu za astronomiju. a docnije naprosto μεταφυσικά. dok je u medicinskim naukama očigledno zaostao za savremenim tekovinama tih nauka. U istom smislu treba shvatiti i odlazak Aristotelov i Ksenokratov iz Akademije. a naročito . iako je zajedno s Aristotelom napustio Akademiju. Pogotovo to važi u većoj meri za Ksenokrata nego za samog Aristotela. vratio joj se posle desetak godina. međutim. Ovo se moglo dogoditi samo na taj način što je ta sintagma češće upotrebljavana u živom govoru. lingvistike i retorike. da ne smemo suditi ni ceniti niti Platonovu Akademiju niti Aristotelov Peripat prema učenjima samih osnivača. Odstupanja Stratonova i drugih peripatetičara mogu se objasniti u prvom redu time što je Aristotel ispitivač i organizator naučnih ispitivanja u obe glavne oblasti. To znači da je moralo proći izvesno vreme dok je od potpunijeg oblika μετά τά φυσικά postao docnije skraćeni oblik μεταφυσικά. a naročito u srednjoj i poznoj.

gde je Arkesilaj otišao među skeptike. a pogotovo u njegovoj Meta- . Sve ovo znači da je Aristotelov uticaj još jači van Peripata nego u njemu samom. jer ih je uputio čisto formalistički da se takmiče sa umetnošću. s poezijom i retorikom. Stoga nije nikakvo čudo što su Aristotelova predavanja ο osnovnim problemima filozofije. koji ne samo kritikuju sve što se smatra pozitivnom tekovinom. slično kao što se Straton vratio na Demokrita. nije imao istinskog smisla za istorijske procese. bila raspoređena u drugi red posle prirodnih nauka. Akademiju i Peripat. Tako je on istorijske nauke više unazadio nego unapredio. kulturna istorija (Dikajarh). Sve to znači da obe glavne filozofske škole u Atini. i to ne samo u osnovnim shvatanjima. fizičke i matematičke nauke (Eudem) i dr. Na takve nedoslednosti nailazimo kod Aristotela i inače. I posle Stratonova zaokreta Peripat se prvenstveno odlikovao specijalistima u raznim naučnim granama kao što su muzika (Aristoksen). docnije nazvana Metafizika. Spomenuli smo Stratonov zaokret prema Demokritovu materijalizmu i Aristotelov uzmak prema Pitagori. Znači da su potonji peripatetičari izvršili krupne promene u Peripatu posle Aristotelove smrti. nego i pobijaju mogućnost svakog pouzdanog saznanja. nego i u redu i rasporedu pojedinih disciplina. dodavši da analognu pojavu imamo i u Platonovoj Akademiji. dok su nedoslednosti obična pojava i kod samih osnivača tih škola.po njegovom Atenskom ustavu koji daje ujedno i političku istoriju Atine. ne smemo i ne možemo smatrati ortodoksnim i dogmatičnim kad već među najstarijim učenicimai naslednicima nalazimo kolebanja i odstupanja. odnosno aporetike. Za Aristoksena je već rečeno da je uneo u Peripat Pitagorina učenja.

fizici. Prema Aristotelovoj Metafizici. ipak smo dužni da ponovo ukažemo na ta kolebanja i te nedoslednosti. stvarnost) ima deset. Ciceron hvali zlatnu reku Aristotelova stila. Ustav atinski sa društvenoistorijskim uvodom. kako smo već rekli. mada ο njima govori i Aleksartdrov u pomenutoj Istoriji filozofije. kategorija bića (bitak. a u drugu pretežna većina svih ostalih Aristotelovih spisa. Odakle te nepodudarnosti? Zna se da je sam tekst Aristotelove zaostavštine tek poslednjih decenija podvrgnut filološkoj analizi. Kad znamo da je Ciceron naginjao i pod stare dane više kitnj astom azijanizmu nego suvom atikizmu i da je ritmična proza sa dugim i u periode složenim rečenicama bila glavna odlika Ciceronova stila. jasno je da je i Aristotelov stil morao biti bar blizu Ciceronovim stilskim idealima. a filozofske misli pogotovo. Mnoga od tih dela pisana su u obliku dijaloga. Dalje znamo da se svi Aristotelovi spisi dele u objavIjene i neobjavljene (μή έκδεδομένον). ali dijaloga sa manje dramske veštine »ego što je to bio slučaj kod Platona i sa više predavačkih izlaganja. koja se odnosi na definiciju tragedije. Teofrasta. U prvu grupu bi spadao po svoj prilici. Iako se Aristotel može pohvaliti ne samo jedinstvenom ocenom „najviši" (summus Aristoteles. Već je ranije ukazano na razliku između njega i njegova prvog naslednika. To XVII π . Verovatno su u tome obliku pisana njegova prva dela na kojima je radio dok je još bio u Platonovoj školi. Engels i Lenjin proglasivši ga univerzalnim i genijalnim organizatorom antičke nauke uopšte. U Metafizici nailazimo na nedoslednosti i kolebanja u pogledu shvatanja ο duši i prvom pokretaču. ali se na drugom mestu u istom delu govori sad ο tri. naročito od strane V. sad ο četiri kategorije. Jegera koji je pre nekoliko godina objavio i najnovije izdanje Metafizike. Ta razlika nije beznačajna jer je dramska umetnost imala u Atini društvenopolitički karakter i zadatak. kako se zove u studentskim latinskim pesmama srednjeg veka) nego i priznanjima koja su mu odali osnivači naučnog socijalizma Marks.

znači i sama Metafizika. Oni su. jer dolazi po rasporedu posle fizike koja je „druga filozofija". pojavljuje se peripatetičar Andronik koji zajedno s gramatičarem Tiranijonom sređuje i objavljuje filozofsku zaostavštinu prvih peripatetičara Aristotela i Teofrasta. u čijim knjigama stručnjaci sa manje ili više razloga ukazuju na dosta širok hronološki okvir. i pored pomenutih zaostalosti u matematičkim i medicinskim naukama i pored nekih nerazumevanja društveno-istorijskih procesa. Razume se da ovakva računica ne odgovara nikako izuzetno važnom i osnovnom karakteru Aristotelove Metafizike. pa tako i u Metafizici. na poneko formalističko rezonovanje. a još manje neku osnovanu kritiku Aristotelovih pogleda i učenja dok se filološkim metodom ne utvrdi tradiicija Aristotelova teksta i dok se u jezičkom i terminološkom pogledu ne pruže ubedljiva objašnjenja. Nikada ne smemo zaboraviti da je sudbina Aristotelove zaostavštine ο koj οj govori Strabon kroz gotovo tri puna veka bila prilično neizvesna. Triko. To znači da je termin metafizika. Iako je Aristotel kao osnivač bioloških nauka. na primer. dovoljno se jasno vidi kad Index rerum na kraju francuskog prevoda Metafizike. U tom smislu treba. . Tek pod kraj Rimske Republike. uvek isticao povezanost sa stvarnim životom i proveravanje pomoću iskustva. rasporedili sve što nam se sačuvalo od Aristotelovih spisa. kažu. To pogotovo važi za Metafiziku. Jedinstvena i dosledna terminologija glavni je i prvi uslov za puno razumevanje nekog filozofskog dela. budući da su u nepublikovane spise ušla njegova predavanja za uži krug starijih učenika koji su u najmanju ruku ponešto dodavali učiteljevim rečima. Sve ovo znači da ne možemo dati konačan sud. uporedimo s interpretacijama ostalih stručnjaka. koji je i sam ostavio jednu Metafiziku. nešto pre Trasilove redakcije Platonovih dijaloga. mogao da znači „treća filozofija". Prilikom njenog čitanja i izučavanja moramo često postavljati pitanje da ii imamo posla s autentičnim Aristotelovim tekstom. nailazimo kod njega češće. objasniti pomenutu razliku između Aristotela i Teofrasta. koja ispituje samo biće (τό όν) i pritom daje pregled ranijih učenja ο osnovnim pitanjima filozofije. čiji je postanak napred objašnjen. dok se fizika zove „druga filozofija". Da u tom pravcu nismo daleko odmakli. koji je s opširnim komentarom opremio 2. Neki misle da od njih potiče i naslov Metafizika za koji se u samom tekstu tog dela javlja izraz „prva filozofija".

na koja nailazimo u njegovom voluminoznom korpusu. nego po onome što je uradio on sa svojim učenicima. pa sve do Aristotelovih naslednika Teofrasta i Stratona. Ipak moramo u ovome pogledu suditi oprezno jer smo još daleko od poslednje filološke redakcije njegove zaostavštine. maestro i dobrodošao rukovodilac srednjovekovne skolastike. koja su uvek nosila pečat stalnog i uvek novog naučnog istraživanja. stoga. i formalističkim rezonovanjima koja se često javljaju u ovome delu. nisu ostavile dubokih posledica u daljem izgrađivanju peripatetičkih učenja. jer je toga do nas malo dospelo. Zapravo mi smo dužni da uzmemo u obzir pređeni put od enciklopediste Demokrita i matematičara Platona. tuđom i sopstvenom. Zahvaljujući tom antidogmatskom stavu mogle su se u staroj Atini i pojaviti četiri razne . pisana u obliku dijaloga. koja se nije zaustavljala ni pred Zevsovim autoritetom. Tako će nam sud ο ovom izuzetnom naučnom i filozofskom trudbeniku iz Stagira biti pravedniji čak i onda kad nismo uvek u stanju da utvrdimo autentičnost njegovih tekstova i evoluciju njegovih učenja. Ali ne bi bilo pravo da od njega tražimo neki celokupni i potpuno izgrađeni filozofski sistem u kome ne bi bilo nigde mesta za protivrečnosti i nedoslednosti. nego i spekulativnim. Stagiranin je ostao. Širok okvir njegove filozofske razvojne linije u kome mogu tražiti i naći pouke i potvrde i idealisti i materijalisti biće da je u izvesnoj vezi 3 antidogmatičnim stavom klasične grčke misli. da je Aristotel u mnogo većoj meri naučnik nego filozof i da je manje pesnik i pisac od svoga učitelja. Stratonova odstupanja u pravcu punog materijalizma jasno pokazuju da Platonove ideje. a još dalje od pouzdanih stilskih interpretacija njegovih tekstova. Aristotelova kolebanja između idealizma i materijalizma. Broj njegovih učenika i naslednika jasno dokazuje da Aristotelov rad ne smemo ceniti samo po onome što je sam napisao i objavio. Cini mi se. bila su podesna i za hrišćanska mudrovanja kao i za teološku spekulaciju i kazuistiku svake vrste. ne smemo zaboraviti da je majstor upravljao Peripatom nekih dvanaest godina i da je pokrenuo mnoga naučna istraživanja i otvorio mnoge naučne oblasti. često kombiiiovanog sa eksperimentom i neposrednim poematranjem. Ova poslednja osobina bila bi svakako uočljivija da su nam sačuvana njegova ranija dela. Peripat se stoga koristio ne samo empirijom. protiv kojih ustaje Aristotel u svojoj Metafizici.Međutim. kako Dante kaže. koja se i pri sadašnjem stanju nauke može jasno uočiti.

filozofske škole, koje su svaka za se unutar svog kruga dopuštale razna odstupanja i podvajanja. Ova dragocena osobina grčkog duha koji je stvorio uslove za slobodu naučne misli ostavila je i docnije traga u izgrađivanju hrišćanstva. Nasuprot monolitnom zapadnoevropskom hrišćanstvu, koje je Luter samo malo okrznuo, imamo na Istoku, dakle u zemljama s grčkim nasleđem, poveći broj hrišćanskih crkava, a da i ne govorim ο sektama i jeresima što se tokom vekova javiše u prostoru između hladnog severa i Nilskih katarakta. Stoga i Aristotelova Metafizika, kad je čitamo i proučavamo bez predubeđenja, pruža uglavnom veran izraz starobalkanske antropokratije i svega onog naprednog što se u balkanskoanadolskom prostoru ukazalo za poslednjih dvadeset i pet vekova, počevši od učenja sofista da je čovek svemu mera, pa do balkanske simbioze koja nije znala za krstaške ratove. Ta nas simbioza uči da treba visoko ceniti sve ono što ide za unapređenjem ljudske misli i društva. Sam Aristotel s pravom veli da je država postala življenja radi i da postoji radi boljeg življenja. U tom smislu treba ceniti i njegovu Metafiziku koja, bez obzira na teološka i teleološka zastranjenja, oštri ljudski duh za neprestanu borbu za bolji život. Milan BUDIMIR

KNJIGA I ι.
DOŽIVLJAJ, ISKUSTVO, SAZNANJE, UMETNOST, NAUKA I FILOZOFIJA

980a Svi ljudi po prirodi teže da dođu do znanja; dokaz za to je radost izazvana doživljenim saznanjima: naime, i pored njihove korisne strane v.-t.if<N ona nam se sviđaju sama po sebi, i to vizuelna saznanja više od svih drugih. Jer mi vid cenimo iznad svega, tako da kažem, ne samo zato da bismo mogli da radimo nego čak i pod pretpostavkom da ne želimo ništa da radimo. Uzrok ovome je taj što je od svih naših čula vid ono čulo pomoću koga stičemo najviše saznanja i otkrivamo mnoštvo razlika. Ziva bića su po prirodi obdarena čulnim osećajima, ali kod jednih osećaj ne rađa pamćenje, dok ga kod drugih rađa. I baš zbog toga su ova druga mteligentnija i sposobnija da nauče nego ona koja nisu u stanju da ce sete. Međutim, postoje bića, kao što su pčele ili neka druga vrsta, koja su lišena sposobnosti da nauče, pošto nisu u stanju da euju zvukove; naprotiv, sposobnost da nauči pripada biću koje je, osim pamćenja, obdareno čulom sluha. U svakom slučaju, život svih živih bića osim čoveka svođi se na slike i na sećanja; njihovo 980b učestvovanje u iskustvenom saznanju veoma je malo, dok se ljudski rod uzdiže đo umet-

nosti i do rasuđivanja. Što se tiče ljudi, njihovo iskustvo proističe iz pamćenja: u stvari, iz mnoštva sećanja na istu stvar konačno se sačini jedno jedino iskustvo; a izgleda da je iskustvo 981a gotovo iste prirode kao nauka i umetnostsamo s tom razlikom što ljudi dolaze do nauke i umetnosti posredstvom iskustva, jer je iskustvo stvorilo umetnost, kao što s pravom kaže Polos, a nedostatak iskustva stvorio je slučaj. Umetnost se rađa onda kada se iz mnoštva iskustvenih pojmova izvodi jedan jedini opšti sud primenljiv na sve slične slučajeve. Zaista, doneti sud da je izvestan lek pomogao Kaliasu obolelom od izvesne bolesti, zatim Sokratu, a zatim mnogim drugima uzetim pojedinačno, to je stvar iskustva; ali smatrati da je izvestan lek pomogao svima pojedincima izvesnog sastava, koji spadaju u granice određene klase obolelim od izvesne bolesti, kao, na primer, flegmaticima, bolesnicima obolelim od žuči ili od groznice, to potpada pod umetnost. Sto se, pak, tiče iskustva, izgleda da se ono ni u čemu ne razlikuje od umetnosti; štaviše, mi vidimo da ljudi od iskustva postižu više uspeha nego oni koji raspolažu znanjem bez iskustva. Uzrok ovome je taj što je iskustvo saznanje pojedinačnog, a umetnost opšteg. Međutim, celokupno iskustvo i celokupno stvaranje odnose se na pojedinačno. Onaj koga lekar isceljuje nije čovek samo uopšte, osim slučajno, nego je to Kalias, ili Sokrat ili bilo koji drugi tako označeni pojedinac, za koga slučajno ispada da je čovek. Ako se, dakle, raspolaže znanjem bez iskustva i ako se, poznajući opšte, ne poznaje pojedinačno koje je u njemu sadržano, često će se učiniti greške u lečenju, jer onaj koga treba lečiti je pojedinac. Međutim, mi isto tako obično mislimo da umetnost stoji iznad iskustva, pa smatramo da ljudi od umetnosti nadmašuju ljude od iskustva, misleći da je kod svih ljudi mudrost višeg reda obeležje koje prati znanje. Ovo se može shvatiti tako stoga što jedni poznaju uzrok stvari, a drugi ga ne znaju. U stvari, ljudi od iskustva odista znaju da izvesna stvar postoji, ali ne znaju zašto postoji, dok ljudi od znanja znaju i uzrok postojanja. Takođe iz istog razloga mi smatramo da arhitekti zaslužuju veći ugled 98lb nego obični radnici, i da su iskusniji i pametniiji. Ovo stoga što oni poznaju uzroke onoga što se radi, dok obični radnici liče na beslovesna bića koja rade ali rade ne znajući šta čine, poput vatre koja gori; međutim, dok beslovesna bića vrše svaku svoju funkciju po prirodnoj sklonosti, obični radnici to čine iz navike. Prema tome, ono što u našim očima arhitekte čini pametnijim to nije praktična veština, nego to što vladaju teorijom i poznaju uzroke. — I, uopšte, obeležje po kome se raspoznaje naučnik je sposobnost učenja drugih, i baš zbog toga mi verujemo da je umetnost odista više nauka nego

2. svako obično podrazumeva ono što se odnosi na prve uzroke i na pranačela. treba da se ispita zbog čega i po kojim načelima se filozofija može smatrati naukom. s pravom izazvao divljenje ljudi. Otuda dolazi da su sva ova razna znanja već stvarno postojala kad su otkrivene nauke koje se ne primenjuju ni na zadovoljstvo ni na potrebe.": saznanju smatra se da je filozof (jer čulno saznanje. premda nam ona pružaju najpouzdanija saznania ο pojedinim stvarima. ne poznavajući pri tome svaku od njih napose. tako se. obično smatra da je čovek od iskustva vredniji od čoveka koji jednostavno ima bilo kakvo osećanje.iskustvo. kao što smo napred rekli. U Etici smo pokazali kakva je razlika između umetnosti. a sama ova znanja najpre su se pojavila u zemljama u kojima su ljudi imali na pretek slobodnog vremena. a pronalazači ovih potonjih saznanja uvek su se smatrali mudrijim od drugih. . oslobođenu opštih osećanja. odgovor na ovo pitanje biće samim tim mnogo jasniji. druge ka njegovom ulepsavanju. ali ona nam ne kažu zašto ni za . pod imenom filozofije. Ako se r&zmotre mišlienja koja se obično donose ο filozofu. jedne koje su usmerene ka upravljanju potrebama života. mi zamišfjamo da filozof raspolaže znanjem ο svim stvarima. i to stoga što njihova znanja ne teže korisnosti. Zatim. koliko je to moguće. već sada da je fi382a lozofija nauka čiji su predmet izvesni uzroci i izvesna načela. nauke i drugih disciplina iste vrste. da je naučnik nadmoćan nad čovekom od iskustva. arhitekt nad običnim radnikom. Osim toga. jer je tu svešteničkom staležu bilo ostavljeno mnogo slobodnog vremena. Ali svrha našeg sadašnjeg raspravljanja je da pokažemo da. dakle. lako je I nema nikakve veze s filozofijom). a teoretske nauke nad praktičnim naukama. Tako je Egipat bio kolevka matematičke nauke. sposobni da uče druge. a ne drugi. POJAM I PRIRODA FILOZOFIJE I NJEN CILJ Pošto je filozofija kao nauka predmet našeg istraživanja. veći su filozofi oni koji tačnije poznaju . jer su ljudi od umetnosti. Fre svega. pošto je zajedničko svima ljudima. Očigledno je. mi obično ne gledamo ni na jedno od naših osećanja kao na mudrost. Zatim su se nove umetnosti umnožile. To nije bilo samo zbog korisnosti njegovih pronalazaka nego zbog njegove mudrosti i nadmoćnosti nad ostalima. — Osim toga. za onoga koji je u stanju da upozna stvari složene i teško pristupačne ljudskom ·.iednu stvar — na primer. ona se ograničavaju na to da utvrde da je vruća. zašto je vatra vruća. Stoga je onaj koji je prvi pronašao bilo koju granu nauke.

druge. napredujući tako malopomalo. kao što je postojanje meseca. znatiželjaje. najviša spoznaja podrazumeva osnovna načela i prve uzroke. a nije se desilo obrnuto. najviše dobro u celoj prirodi. kao što je to slučaj i danas. jer su ona najudaljenija od čulnih zapažanja. nego. među naukama se smatra da je žaista više filozofija cflia koja se izabere radi nje same i jedino u svrhu znanja nego ona koja se izabere radi njenib rezultata. Recimo još i to da je izvesna nauka utoliko prikladnija za poučavanje ukoliko više ulazi u uzroke. "Sva ova razmatranja pokazuju da se pojam ο kome je ovde reč odnosi na istu nauku: potrebno je. najtačnija znanja su ona koja su najviše znanja ο načelima. mislim na ona najGpštija. po prirodi i po broju. tačnija od geometrije. zatim. da su se pranačela upoznala preko stvari koje od njih zavise. uopšte. na primer. a takva je nauka ο najvišoj spoznaji. naprotiv.var u životu. Osim toga. po našem mišljenju. upoznati i znati radi upoznavanja i znanja je glavno cbeležje nauke čiji je predmet sticanje najviše spoznaje: zaista. Staviše. Staviše. sunca i zvezda. Α među obeležjima koja smo upravo videli. njemu treba da se pokorava onaj koji je manje filozofski obrazovan. poznavanje svih stvari nužno pripada onome koji raspolaže u najvećoj meri znaniem ο opštem. oni su proširili svoje ispitivanje na značajnije probleme. Njihovo čuđenje u početku se ođnčsiTo na teškoće koje su se prve prikazale njihovom umu. jer su ona koja polaze od apstraktnijih načela tačnija od onih koja se izvode iz složenijih načela. na izvestan način. on ne treba da se pokorava drugom. njcgovo je da ih. pošto je dobro njen krajnji cilj. jer taj jpoznaje. jer poučavati znači izlagati uzroke svake stvari.znavanju pranačela i počev od pranačela. pošto se do spoznaje svih fl 82b ostalih stvari došlo zahvaljujući po. Α primetiti neku teškoću i začuditi se znači priznati sopstveno neznanje (zbog toga je čak . onaj koji više voli da stekne saznanje radi saznanja izabraće pre svega nauku u pravom smislu. Aritmetika je. Najzad. Α i istorija najstarijih filozofa pokazuje. u stvari ljudima teže steći. osnovna nauka koja je i iznad podređene nauke jeste ona koja saznaje s kakvim ciljem treba uraditi svaku st. podstakla prve mislioce na filozofska posmatranja života. da tojtiije pesnička nauk_a. dajfi. odnosno jedan ođ njenih uzroka. Zaista.uzroke i koji su u stanju da u svakoj vrsti nauke poučava4". Zatim je ta znanja. dakle. njegovo dobro i. sve posebne slučajeve koji potpadaju pod opšte. s druge strane. Najzad. a najzad i na postanje svemira.. Takva su. filozofija je više vladajuća nauka nego nauka koja joj je podređena: zaista. za svako biće. a taj cilj je. mišljenja koja se obično donose ο filozofiji i filozofima. filozof ne treba da_dobija zakonfc. da to bude nauka koja ima u vidu prva načela i prve uzroke.

i ako je surevnjivost svojstvena božanstvu. Medutim. tako je i ova nauka jedina među svima naukama koja je slobodno učenje. ali ni jedna nije bolja od nje. dok čovek treba da se ograniči na istraživanje nauke koja je u njegovoj srazmeri. ako su se prvi filozofi odali filozofiji da bi izbeffli neznanje to je očigledno bilo stoga što su težili znanju jedino radi saznanja. jedina za koju kažemo da mora iz dva razloga da bude najbožanstvenija: jer božanstvena nauka je u isto vreme ona koju bi bog najradije posedovao i koja bi raspravljala ο božanskim stvarima. stoga ne treba ni misliti da bi neka druga nauka mogla nadmašiti filozofiju u odnosu na njen značaj. kako kaže Simonid. jer je mit skup čudesnog). 983a Ali neprihvatljivo je da je božanstvo surevnjivo. potrebnije od nje. rekli smo. tako da. nego su. izgleda da bi trebalo da se ona naročito odrazi u ovom slučaju i tada bi bila žalosna sudbina svih onih koji se ističu u ovom znanju. do duševnog stanja suprotnog onome u kome smo se nalazili u početku naših istraživanja. čim se čovek upozna sa . ili na dugodnevice i kratkodnevice ili na nemerljivost dijagonala: zaista svakome se čini čudnim da se data količina ne može meriti čak ni najmanjom jedinicom. prema opštem mišljenju. jer je ona jedina sama sebi svrha. Svaki čovek. Zaključujem da. Α nauka ο kojoj govorimo stvarno jedina ima to dvostruko obeležje: s jedne strane. Ako. kao što se to dešava i u našim primerima. Ali isto onako kao što slobodnim nazivamo onoga koji je sam sebi svrha i koji ne postoji radi nekog drugog. do onoga što je bolje. u jednom smislu. u našem ištraživanju nemamo u vidu nikakav strani interes. Sve druge nauke su. ili bar uglavnom bog. čovečja priroda je ograničena u mnogom pogledu. očigledno. dakle. Α to dokazuje ono što se u stvari desilo: gotovo sve životne potrebe i stvari koje se tiču njegove ugodnosti i prijatnosti bile su zadovoljene kad se počela istraživati naučna grana ove vrste. dakle. Prema tome. s druge strane. ovo liči na pozorište s lutkama koje se kreću same. Α konačno se mora doći do suprotnog čuđenja i. njeno sticanje treba da nas dovede. pesnici velike varalice. u početku se čudi da su stvari ono što jesu. kako kaže poslovica. a ne zbog neke korisne svrhe. Stoga se s punim pravom može smatrati da je njeno posedovanje više nego ljudsko. Zaista filozofija je najbožanstvenija i najviša nauka. ima nešto istine u onome što pripovedaju pesnici. takvu nauku može posedovati jedino bog. kako kaže poslovica. bog je uzrok svih stvari i načela. kako to izgleda onima koji još nisu razmotrili uzrok tome.i ljubav prema mitu u neku ruku Tjubav prema filozofiji. „Jedini bog može uživati tu povlasticu". Zaista.

razlog postojanja izvesne stvari konačno se svodi na pojam ο toj stvari. uzrok je materija. ono od čega počinje njihovo postojanje i čime se završava njihovo propadanje. to jest ostaje sam Sokrat. najzad. pre nas. u trećem smislu. uzrok je razlog zbog čega nešto postoji. ili ćemo otkriti neku drugu vrstu uzroka. u drugom pak smislu. (U stvari. Oni misle da iz ovoga mogu izvući zaključak da nema ni postojanja. Na ovaj način filozofi ο kojima govorimo uveravaju da se ni jedna cd drugih stvari ne rađa niti propada. PRANACELA. onda se kaže da se uzroci mogu shvatiti u četvorostrukom smislu. ili će pak naše poverenje biti učvršćeno onim što smo sada naveli. to jest ono od čega su sačinjena sva bića. rri uništenja. podsetimo se ovom prilikom na mišljenja onih koji su se. u četvrtom smislu. pod uzrokom podrazumevamo samo postojanje nečega i njegovu suštastvenost. DOBRO KAO PRANACELO BlCA Pošto je prema tome jasno da znanje treba da podrazumeva poznavanje stvari od njihovog početka (jer kažemo da poznajemo svaku stvar samo onda kada mislimo da poznajemo njen prvi uzrok). ili supstrat. U Fizici smo dovoljno temeljito proučili ova pranačela. odnosno to je neko dobro (jer dobro je svrha svakog postojanja i svakog kretanja). ali koja se sama održala. a prvi razlog postojanja je uzrok i pranačelo). ELEMENTI. 3. takav je cilj kome treba da bude usmereno naše istraživanje i celokupno naše ispitivanje. Taj pregled biće koristan za naše sadašnje istraživanje: odista. s obzirom na to da ta prva priroda uvek postoji: jer mi ne kažemo da je Sokratov život počeo u apsolutruom smislu kad je on postao lep ili muzičar. niti je taj život prestao kad je napustio ove načine postojanja. takvo je pranačelo bića. jer je očigledno da i oni govore ο izvesnim načelima i izvesnim uzrocima. iz koje je nastalo sve ostalo. POJAM PRAUZROKA KOD STARIJIH GRČKIH FILOZOFA.uzrokom: jer geometra ne bi ništa iznenadilo toliko koliko kad bi dijagonala postala merljiva! Takva je dakle priroda nauke koju želimo da proučimo. zato što supstrat ostaje. koji je suprotan trećem. U jednorn smislu. to je pranačelo od koga polazi kretanje. posvetili proučavanju bića i koji su se kao filozofi bavili problemom istine. SUPSTANCE. Većina prvih filozofa smatrala je pranačelima svih stvari samo pranačela materijalne prirode. . dok supstanea i dalje traje pod raznim nazivima: takav je za njih elemenat. jedna ili više njih. među983b tim. jer mora postojati bilo kakva stvarnost.

— Empedoklo smatra elementima četiri prosta tela. koju pesnici nazivaju Stiks: zaista treba najviše poštovati ono što je najstarije. osnivač ove vrste filozofije. one niti postaju niti propadaju na neki drugi način. svi se filozofi u tome ne slažu. a to je sjedinjavanjem ili razdvajanjem delova. Zaista. stariji od Empedokla. ono iz čega sve stvari proističu je njihovo pranačelo).Sto se tiče broja i prirode pranačela ove vrste. među prostim telima. zamišljajući prirođu na isti način. Ali došavši đo ove tačke. — Anaksagora iz Klazamena. bilo da se ujedinjuju da bi stvorili neko jedinstvo. kao i drugu činjenicu. ti elementi uvek postoje i podložni su postojaniu . to je.iedino kvantitativnim povećanjem ili smanjivaniem. kažu. on to čini dodajući četvrti. Stvarno. pitanje je zašto se to đešava i koji je tome uzrok? Sam supstrat zacelo nije tvorac sopstvenih promena. ja smatram da ni drvo ni bronza nije uzrok promene jednog i drugog: ono što čini postelju nije drvo. zbog osrednje vrednosti njegovog mišljenja. ali oije mišljenje izgleda da pripada docnijem dobu. on je bez sumnje došao do ovog verovanja zapažajući da se sve stvari hrane vlagom i da iz nje proističe i od nje živi i sama toplota (međutim. i Diogen postavljaju vazduh kao stariji od vode i. Tales. onima ο kojima smo upravo govorili. kaže da je voda početak svemu (zbog toga je 011 i govorio da zemlja pliva na vodi). kaže on. onima koji se bave tim pitanjima sama stvarnost označila je put i prinudila ih na dublje istraživanje. nego večito traju. a zaklinjati se onim što se najviše poštuje. Zbog ovakvog zapažanja on je prihvatio taj način gledanja. prihvata beskrajan broj pranačela: gotovo sve stvari. dakle. ta stvar je sasvim neizvesna. onaj za koji se kaže da je materijalne prirode. kao što su voda ili vatra. Sto se tiče Hipona. — Po mišljenju izvesnih filozofa i stari kosmolozi su mnogo pre sadašnjeg pokolenja prvi raspravljali ο bogovima. dok je to vatra za Hipasa iz Metaponta i Heraklita iz Efesa. Naime. bilo kako mu drago. učenje koje je Tales objavio ο prvom uzroku stvari. koje su sačinjene od sličnih delova. oni ga pretpostavljaju kao pranačelo. da iz svih ovih mišljenia sledi zaključak da postoji samo jedan uzrok. niti je ono što . Izgleda. podložne su postajanju i uništenju samo na jeđan način. a to je da je seme svih stvari vlažne prirode i da je voda uzrok prirode vlažnih stvari. bilo da se dele. ma koliko se pretpostavljalo da svako postaianje i svako propadanje proističu iz jeđnog jedinog ili više pranačela. stvarno niko ne bi ni pomislio da ga uvrsti među ove filozofe. počinjući od toga jedinstva. Α što se tiče toga da li je ovo mišljenje 984a ο prirodi u stvari primitivno i staro. — Anaksimen. zemlju. oni pominju Okean i Tetidu kao tvorce Sveta i kažu da se bogovi zaklinju vodom.

ne samo da su uzrok dobra postavili kao pranačelo bića. ili vatru i zemliu. Α istraživati to nešto drugo znači istraživati drugi princip ili. nije bilo razumno ni pripisivati slučaju i sreći tako veličanstveno delo. kao što bismo mi to rekli. ali bar nekolicina od onih koji su potvrđivali to jedinstvo podlegli su u neku ruku pod teretom pitanja koje su pokrenuli: oni tvrde da je jedinstvo nepokretno i. ali kaže se da mu je prethodnik bio Hermotim iz Klazomena. njima je lakše da naznače učinski uzrok: oni zaista vatri pripisuju prirodu pokretača. a i mi to znamo. samim tim. pošto su se pranačela koja su pre bila otkrivena pokazala nedovoljnim za stvaranje prirode bića. izuzimajući možda Parmenida. Posle ovakvih shvatanja. filozofi su. svi oni. postoji inteligencija. bili primorani samom stvarnošću da potraže neki drugi uzročni princip. S druge strane. niti neki drugi element ove vrste. kao što je to . nego ima nešto drugo što je uzrok promene. a ovo učenje im je svoj984b stveno. a čak ne izgleda ni verovatno da su to ovi filozofi i zamišljali. dakle.čini kip bronza. Međutim. kao toplo i hladno. da je Anaksagora prihvatio ovakva shvatanja. i to samo ukoliko on pretpostavlja da postoji ne samo jedan uzrok nego i. Stoga. sva priroda. zajedno s njim. ono od čega dolazi početak kretanja. Među onima koji izražavaju shvatanje ο ovome jedinstvu ni jedan nije. u izvesnom smislu. i to ne samo što se tiče postojanja i propadanja (jer u tom pogledu svi dele isto mišljenje od samog početka) nego čak i što se tiče svake druge promene. Jasno je. POJAM PRANACELA U PRETPLATONSKOJ FILOZOFIJI Može se naslućivati da je Hesiod prvi tražio slično rešenje i. izgledalo je kao da je on jedini pri zdravom razumu s obzirom na lutanja njegovih prethodnika. koji su postavili ljubav ili želju kao pranačelo bića. došao do poimanja uzroka ο kome je reč. dva uzroka. ma ko oni bili. kao što smo to rekli. kao i kod životinja. zemlji i drugim elementima suprotnu pasivnost. uzrok sveopšteg reda i uređenja. Postojanje ili postanak dobrog i lepog u stvarima odista verovatno nema za uzrok ni vatru. 4. nisu se mnogo mučili tom teškoćom. ma kakva ona bila. U stvari. i koji su izražavali jedinstvo supstrata. a vodi. Α što se tiče onih koji prihvataju više elemenata. nego su od njega napravili onu vrstu pranačela koja bićima daje kretanje. filozofi koji su se u samom početku upustili u istraživanje ο kome smo govorili. kada se pojavio čovek koji je rekao da u prirodi. oni koji prihvataju ovo učenje. ni zemlju.

pomenuo. došlo bi se do toga da je prijateljstvo uzrok dobra. on tada izvlači na površinu inteligenciju.. kao što se u borbama ponašaju slabo obučeni vojnici. kaže: „Erot je stvoren prvi od svih bogova. deleći ga. jer se gotovo uopšte ne vidi ili. Što se tiče pitanja kome treba pripisati prvenstvo u ovom učervju. dobro i zlo kao pranačela. i to prvi. kada se. pa da čak zlo nadmašuje dobro. a mržnja ono što spaja. Prema tome." Α Hesiod.učinio i Parmenid. kad se celina razdeli na svoje elemente pod dejstvom mržnje. Kod njega je bar česta pojava da je prijateljstvo ono što razdvaja. kaže: „Mnogo pre svih stvari beše Haos." Mnogo je. onda je to sasvim malo. I Ljubav. vatra se skuplja u jednu jedinu masu. trebalo da se u bićima nađe uzrok koji je u stanju da stvarima daje kretanje i red. Odista. Ovaj. samo. Prema tome izgleda da su ovi filozofi u svojim istraživanjima dospeli do dva uzroka. opet. premda se služi uzrocima više nego ovaj koga smo pomenuli. koji se bacaju na sve strane i često zadaju srećne udarce. da se u njoj nalaze ne samo red i lepo 985a nego i nered i ružno. — Pa i Empedoklo. U svakom slučaju Empedoklo. obrnuto. prikazujući postojanje svemira. naime. Otuda dolazi da je jedan drugi filozof uzeo u obzir prijateljstvo i mržnju: svaki od ova dva principa je uzrok jedne od ovih dveju pojava. ako bi se nastavilo Empedoklovo rasuđivanje i ako bi se ono uzelo u njegovom smislu a ne u neposrednom značenju. on ne uspeva da se složi sa samim sobom. a ružno lepo. izvrši spajanje elemenata. Α zatim Zemlja širokih strana. nego postavljajući dva . koje nije ništa drugo nego mucanje.. ipak to ne čini dovoljno i. — Ali primetilo se da se suprotnosti dobra nalaze i u prirodi. uzrok ο kome je reč ne čineći od pranačela kretanja jedno jedino pranačelo. neka nam se dozvoli da naš sud odložimo za kasnije. Naime. ako se i vidi. pod dejstvom prijateljstva. upotrebljavajući ih. među kojima smo postavili razliku u Fizici. ako bi neko pomislio da je Empedokle. Tako se Anaksagora služi inteligencijom samo kao nekom spravom za stvaranje svoga svemira: kada je u nedoumici da objasni nužnost neke pojave. a to su materija i pranačelo kretanja. da se služe tim svojim priincipima. udaljujući se od svojih prethodnika. u jednom smislu. dok u ostalim slučajevima nužnost ovih pojava on pripisuje više svima ostalim prinoipima nego inteligenciji. kao i svi drugi elementi. delovi svakog elementa ponovo su primorani da se odvoje jedni od drugih. prvi je uveo. dakle. onda bi se lepo moglo reći da je uzrok svakog dobra samo dobro (a uzrok svakog zla samo zlo). koja sija nad svima besmrtnicima. a mržnja uzrok zla. oni su to učinili neodređeno i nejasno. u čemu znanje nema nikakvog udela: isto tako izgleda da ovi filozofi ne znaju šta govore.

postavljajući retko i gusto kao pranačela promena. sa pojavama na nebu i njegovim delovima i sa svemirskim redom oni su povezivali i unosili u svoj . najzad. kažemo. oni su smatrali da su matematička načela u osnovi svih bića. po prirodi. — U pogledu problema kretanja: odakle ili kako ga bića poseduju. to jest zemlja. a Ζ od Ν položajem. isto tako ovi filozofi tvrde da su razlike u elementima uzroci svih ostalih osobina. prazno i retko je ne-biće (zbog toga. Samo. koja izlaže ovaj filozof. izgleda da su samo dotle doprla istraživanja onih filozofa koji su to činili pre nas. njene suprotnosti. dodir je rad. osim toga. Od prvih principa. Α sva slaganja koja su mogli da zapaze. i da je čitavo nebo harmonija i broj. dolaze jedino od razmere. tako reći za svako drugo određivanje). priroda i broj pranačela. stvorene slično brojevima. u celoj njihovoj prirodi.različita pa čak i suprotna pranačela. više nego što su ih primećivali u vatri. postoje tri razlike: lik. red i položaj. dok prazno postoji isto onako kao telo). To su uzroci bića u materiialnom smislu. koje nazivaju biće i ne-biće. a sastav položaj: tako se Α razlikuje od Ν likom. Vaspitani u ovoj naučnoj grani. s druge strane. Α što se tiče dvaju uzroka ο kojima je reč. to je lik. okupljene u jednoj jedinoj prirodi. FILOZOFSKE SKOLE PITAGOROVACA I ELEACANA U vreme ovih filozofa. međutim. jednostavno prećutali. vazduh i voda. nego kao da su samo dva: 985b s jedne strane to je vatra uzeta sama za sebe i. dodira i sastava. kako su. oni videli da brojevi izražavaju muzičke osobine i razmere. oni koje nazivaju pitagorovcima prvi su se posvetili matematici i unapredili je. U ovo se uostalom možemo uveriti čitajući njegov spev. Α Ν od ΝΑ redom. Takvi su. oni su smatrali da su brojevi elementi svih bića. puno i čvrsto je biće. drugo duša i inteligencija. Α razmera. kažu oni. kako im je izgledalo da su sve ostale stvari. treće kritično vreme i slično tome. po njihovom mišlienju. — Leukip i njegov drug Demokrit uzimaju kao elemente puno i prazno. nebiće isto tako postoji kao i biće. kao i ostali. Α kako su brojevi. on se njima ne služi kao da ih je četiri. po njihovom mišljenju. I kao što oni koji prihvataju jedinstvo supstance uzete kao subjekt stvaraju sva ostala bića pomoću promena te supstance. on je prvi ustanovio četiri elementa materijalne prirode. ovi su ga filozofi. prvi među ovim načelima i kako su pitagorovci verovali da u brojevima zapažaju mnoge sličnosti sa svim onim što postoji i postaje. i kako su brojevi izgle986a dali prvobitne stvarnosti svemira: u takvim uslovima. zemlji i vodi (s tim što je jedno određivanje brojeva pravda. Razlike između bića. u brojevlma i muzici. pa čak i pre njih. Osim toga.

to je zato da bismo od ovih filozofa naučili i to šta oni postavljaju kao pranačela. pošto izgleda da je dekada savršen broj i da obuhvata celokupnu prirodu brojeva. slatko i gorko. jedno i mnogostruko. nije ništa drugo nego broj. pravolinijsko i krivo. Ο svim ovim stvariina raspravljali smo. dok celokupno nebo. dobro i rđavo. dok su se pitagorovci 986b jasno izrazili ο broju i ο prirodi njegovih suprotnosti. On zaista kaže da većina ljudskih stvari ide udvoje. a nepar ograničen. desno i levo. svetlo i tamno. jer je onu isto vreme par i nepar. na drugom mestu. i. i kako njihova pranačela potpadaju pod uzroke koje smo već nabrojali. bilo da je ovaj svoje ideje primio od pitagorovaca. a bnoj proističe iz pojma jedan. četvorougaono i duguljasto. ili oni od Alkmeona. par je beskonačan. muško i žensko. iz ovog razloga oni pretpostavljaju deseto. oni su hitno vršili potrebna dodavarn^ kako bi obezbedili potpunu doslednosl svoje teorije. kao što su suprotnosti pitagorovaca. jedan proizlazi iz ova dva elementa. veliko i malo. mirno i pokretno. Na primer. ali budući da ima devet vidljivih tela. sa potpunijim podacima. Drugi među ovim istim filozofima prihvataju deset pranačela koja u dve uporedne grupe obuhvataju ono što je: ograničeno i neograničeno. Α u ovom pogledu izgleda da i oni smatraju da je broj pranačelo. Elementi broja su par i nepar. kao što je ο tome već bilo reči. antizemliu. — Sve što možemo da zapamtimo od ovih dveju škola je to da su suprotnosti prana- . belo i crno. dobro i zlo. Α ako se na njih ponovo navraćamo. istovremeno kao materija bića i kao činilac njihovih promena i njihovih stanja. dakle.sistem. ako bi se negde pokazala neka praznina. nego suprotnosti uzete nasumce: na primer. ovaj filozof izložio svoja shvatanja ο ostalim stvarima. Izgleda da je veoma slično bilo učenje Alkmeona Krotonskog. parno i neparno. a oba učenja su gotovo istovetna. Tako je. pošto je ovaj imao najviše uspeha u doba Pitagorine starosti. oni kažu da ima deset nebeskih tela koja se kreću. označavajući tim ne određene suprotnosti.

kažu. prema njihovom mišljenju. Međutim. posmatrajući čitav materijalni svemir. a pogotovo ova dvojica čiia su shvatanja zaista i suviše neizgrađena. naprotiv. učili da je celina jedina stvarnost. za prvog je to jedinstvo ograničeno. njegov učenik). a izgleda da nije jasno shvatio prirodu ni jednog od dvaju uzroka. postavljajući stvarnost kao jednu. da je celina nepokretna. Međutim. on kaže da je pojam jedan isto što i pojam bog. ipak izvode postanak svih stvari uzimajući jedan kao pranačelo materije. jer je. dok je za drugog neograničeno.čela bića. Učenje onih je druge vrste: dok fiziolozi pretpostavljaju i kretanje koje stvara celinu. ali način izlaganja nije isti kod svih. a jedna od njih čak može da nam kaže nešto ο broju i prirodi tih načela. a Melis materijalna jedinstva: međutim. Što se tiče Ksenofana. — Naprotiv. da ostanu po strani od našeg sadašnjeg istraživanja. najstarijeg pristalice jedinstva (jer je Parmenid bio. Oni odista ne postupaju poput izvesnih istraživača prirode koji. Ovi filozofi treba dakle. Bilo ih je i drugih koji su. on nije ništa tačno odredio. Ali što se tiče načina na koji je moguće svesti ih na uzroke ο kojima smo govorili. Međutim ima jedna stvar koja nije tuđa našem sadašnjem ispitivan. kao ni slaganje sa činjenicama. Mišljenje starih filozofa koji su prihvatili veći broj elemenata prirode dovoljno je upoznato iz onoga što prethodi. supstanca sastavljena od ovih elemenata uzetih kao njenih imanentnih delova. naprotiv. kao što smo rekli. raspravljanje ο njihovim učenjima ne može ni u kom slučaju da uđe u okvir našeg sadašnjeg ispitivanja uzroka.iu. to jest Ksenofan i Melis. izgleda da Parmenid ovde rasuđuje sa više pro- 2* 19 . ipak izgleda da oni svoje elemente svrstavaju pod ideju materije. to ovi filozofi nilsu jasno izrazili. Izgleda naime da je Parmenid prihvatio formalno jedinstvo. filozofi ο kojima govorimo tvrde.

a kojih ima dva kod drugih. prvobitni uzrok kretanja. svrstava 987a sa stvarnošću. koja je najčešće u skladu sa teorijom pitagorovaca. samo su postupali na suviše uprošten način. i neograničeno nisu. da prihvati u isto vreme formalno jedinstvo i čulno mnoštvo. — s druge strane. — Još od svoje mladosti. isključujući tu školu. on jedan. 6. ali koja ima i svoja sopstvena obeležja. Evo šta smo izveli iz svega što smo rekli i iz učenja filozofa ο kojima smo raspravljali: s jedne strane. to jest samo biće. U istom smislu pitagorovci su govorili ο dva pranačela. i da ne postoji više ništa drugo (ovo smo jasnije izložili u Fizici). najstariji filozofi smatraju da je pranačelo fizičke prirode (jer voda i vatra i slični elementi su tela). drugim rečima vatru i vodu i. od ova dva principa. ostali filozofi su se dakle i suviše ukratko izjasnili ο tim principima. jedni postavIjaju kao da je jedan. pošto je najpre postao prijatelj . s tim što se pozivaju. nego su samo neograničeno i jedan supstanca stvari koje ih potvrđuju. sve što možemo da zapamtimo ο starim filozofima i njihovim sledbenicima. na dve vrste uzroka. dakle. i što jedan od njih. osim njega. Sve do italske škole. Eto. uzrok koji je jedan kod jednih. Ali suština dvostrukog i diade nesumnjivo nije ista. mislili su oni. ili jedan. to je zaključak koji se oni nisu kolebali da izvedu. iz koga se rađa kretanje. a osim toga prvi broj na koji je bila primenli'iva data definicija nisu smatrali suštinom definisane stvari: kao kad bi se mislilo da su dvostruko i diada istovetni zato što je diada prva stvar koja potvrđuje dvostruko. ali. a drugi kao da ih ima dva. Oni su stvarno definisali površno. To je. on postavlja dva uzroka: toplo i hladno. on misli da nužno postoji jedna jedina stvar. kod drugih mnogostruk. neke druge stvarnosti. ali i jedni i drugi smatraju njegovu prirodu materijalnom. što se tiče suštine. toplo. primoran da se prikloni pred činjenicama. tako su oni objašnjavali ovu stvar. ali su dodali dve sledeće pojedinosti: ograničeno. uostalom. neki filozofi prihvataju taj uzrok i. Ubeđen da ne-stvarnost ne postoji van stvarnosti. prilično različita od filozofije italske škole. zemlja ili neki drugi element te vrste.nicljivosti. pa su stoga tvrdili da je broj suština svih stvari. Drugo. kao što smo rekli. Platon. a drugi sa ne-stvarnošću. oni su bili ti koji su počeli da ο nioj rasuđuju i da je definišu. kod jednih je to fizičko pranačelo jedan. jer bi jedan bio mnogostruk. kao što su vatra. PLATOKOV ODNOS PREMA PITAGOROVCIMA I NJEGOVA TEORIJA C IDEJAMA Posle filozofija ο kojima smo maločas govorili došla je Platonova teorija. još jedan.

s druge strane. zaista. a ne atribut neke druge stvari za koju se kaže da je jedna. koji je bio obuzet mislima ο moralnim stvarima. Platon je promenio samo ime: pitagorovci zaista kažu da bića postoje oponašanjem brojeva. to je jedan. to je zbog . koje su oni zamišljali kao jednostavno. S druge strane. i što je uveo ideje bilo je usled njegovih logičkih istraživanja (jer njegovi prethodnici nisu znali ništa ο dijalektici). To što je on jedan i brojeve na ovaj način odvojio od čulnog sveta. on je onda ove stvari nazvao idejama. za Platona je to izjednačenje. različite. i one imaju isto značenje u odnosu na ideje. veliko i malo. dok pitagorovci tvrde da su same stvari brojevi i. govoreći. što se tiče istraživanja ο prirodi toga izjednačenja ili oponašanja ideja. tako su pranačela ideja. da su čulne stvari odvojene od ideja i da se sve nazivaju po njima: mnoštvo čulnih stvari zaista postoji jedino izjednačenjem. od čulnih stvari po tome što su večite i nepokretne i. Što se tiče toga izjednačenja. on sam je učinio toliko što je zamenio beskonačno. osim čulnih stvari i ideja. — Pošto su ideje uzroci drugih stvari. pošto idealni brojevi nastaju počev od velikog i malog i izjednačenjem velikog i malog u jednom. s druge strane. a ne ο prirodi u celini. od ideja po tome što su one mnoštvo sličnih primeraka.Kratila i upoznao se s Heraklitovim mišljenjima. slično pitagorovcima on takođe kaže da su brojevi uzroci suštine drugih stvarnosti. Ipak. Međutim. on je smatrao da su elementi ideja elementi svih bića. Rukovođen ovim razlozirna. prema kojima su sve čulne stvari u večitoj promeni i ne mogu biti predmet nauke. suprotno pitagorovcima. ako on. i što je sačinio beskonačno od velikog i 988a malog. oni su ga ostavili bez odluke. ostao je i kasnije 987b veran ovom učenju. — Staviše. — Platon se slaže s pitagorovcima da je jedan ipak sama suština. pojedinačna i zasebna stvarnost. dok je ideja sama po sebi jedna. da zajednička definicija postoji i za jednu od pojedinačnih čulnih stvari. bar za one koje su u večitoj promeni. Platon piihvata da postoje i matematičke stvari. ali njegovo prvo formiranje navelo ga je na mišljenje da to opšte mora postojati u stvarnostima druge vrste nego što su to čulne stvari: nemoguće je. što ne postavljaju matematičke stvari kao posredna bića između ideja i čulnog. s druge strane. Platon je prihvatio njegovo učenje. diadom. ipak je u ovoj oblasti tražio opšte i prvi utvrdio mišljenje ο definicijama. s jedne strane. koje su prelazne stvarnosti. a uzeta u smislu formalne supstance. tako da se izmenila samo reč. Druga stvar koja mu je svojstvena je ta što brojeve sastavlja van čulnih stvari. uzeta u smislu materije. Sokrat. s druge strane. mislio je on. postavlja beskonačnu diadu kao drugu prirodu.

izuzimajući neparne brojeve. ali mužjak oplođava više ženki. kao nekom čarolijom. i jedan. Svi ovi filozofi tako su nazirali tu vrstu uzroka. Oni zaista u ide~ jama ne vide materiiu čulnog sveta. Izgleda. niti u broju jedan materiju ideja. U stvari. ili vatra. da su svi oni nekako nejasno naslućivali neki od tih uzroka. ipak su pristalice ideja. a oni koji su joj se najviše pri988b bližili. a u drugi uzrok zla.toga što brojevi. ili inteligenciju. više stolova. jedino materijalnim uzrokom. Na taj način iz onoga što smo rekli sledi zaključak da ni jedan od onih koji su raspravljali ο pranačelu i ο uzroku nije rekao ništa što ne bi moglo da se svede na uzroke koje smo mi sami odredili u fizici. U jedan od ova dva elementa Platon je još stavio uzrok dobra. to je ipak slika uloge koju igraju ova načela. već su nastojali da podrže izvesni filozofi ranijeg doba. Isti je slučaj s mužjakom u odnosu na ženku: ova se oplodi jednim jedinim pareniem. Ovi filozofi bavili su se. Ipak se u stvarnosti dešava suprotno i mišljenje ovih filozofa nije zasnovano na razumu. kao Empedoklo i Anaksagora. dok umetnik. ili ljubav. takva priroda prvobitnog elementa. dakle. za koje pretpostavljaju da je jedno ili više njih. lako nastaju iz diade. zemlja. rekli smo. ili čak neki elemenat gušći od vatre ali ređi od vazduha. dakle. jedni govore ο pranačelu kao materiji. ideje su uzroci suštine svih ostalih stvari. Prethodna razmatranja očigledno pokazuju da se on služio samo dvema vrstama uzroka: formalnim uzrokom i materijalnim uzrokom (u stvari. za Anaksagoru bezbroj homeomerija. voda i vazduh. međutim. po njihovom mišljenju. veliko i malo. Platon odredio svoje učenje ο stvarima ο kojima je reč. dok je jedan uzrok ideja). a ta materija. kao što neki kažu. 7. za ideje) je diada. Neki drugi imali su u vidu pranačelo od koga počinje kretanje: takvi su. koja je supstrat (i po kojoj se nazivaju ideje za čulne stvari. pošto su ove za njih još manje izvor iz koga dolazi . ARISTOTEIiOVA ANALIZA OSNOVNIH UZROKA Osvrnuli smo se ukratko i u glavnim linijama na filozofe koji su raspravljali ο pranačelima i ο istini i ispitali na koji su način oni ο ovome govocrili. na primer. za Empedokla vatra. za italsku školu neodređeno. ili voda. međutim. a koje smatraju da je materijalne ili nematerijalne prirode: za Platona je to. Oni stvarno iz materije izvode mnoštvo stvari dok se. kao i svi oni za koje je to vazduh. ni jedan je nije jasno prikazao. premda je on jedan. Ovako je. koji primenjuje oblik. oni koji uzimaju kao pranačelo prijateljstvo i mržnju. očigledno je da se iz jedne materije može napraviti samo jedan sto. jer je. proizvodi. na primer. veliko i malo. a to učenje. oblik stvara samo jedanput. — AJi što se tiče suštine stvari.

Naime. a šta docnije. Ostaje nam da ukratko. ali ο tome nisu govorili u smislu po kome je konačni uzrok kao takav uzrok po prirodi. izgleda. na prvom mestu. — Tačnost naše analize uzroka. Oni koji govore ο inteligenciji ili ο prijateljstvu zaista prikazu. Osim toga očigledno je da pranačela treba razmotriti putem istraživanja ili na sve načine. oni prelaze preko principa kretanja. nastojeći da objasne uzroke postajanja i propadanja i izgrađujući svoj filozofski sistem ο svemiru. prema njihovom mišljenju. naši prethodnici zaista prihvataiu. a jedan kao suštinu ideja. 8.ru kao pranačelo najradije prihvatili ovo . očigledno čine mnogostruke greške. ne razmišljajući ο načinu uzajamnog stvaranja elemenata (mislim. Međutim. isključujući bestelesna bića. Oni samo pretpostavljaju elemente čulnih tela. Oni koji uveravaju da je jedan ili biće neko dobro. stvaraju sjedinjavanjem sva ostala tela. izložimo teškoće koje mogu nastati u pogledu jezika kojim je govorio svaki od ovih filozofa kao i u pogledu njihovog stava prema ovim pranačelima. kao pranačelo bića. bilo spajanjem bilo razdvajanjem. u neku ruku. na vatru. dok takođe postoje i bestelesna bića. u stvari. jer. njegovu uzročnost. ovi elementi nastaju jedni iz drugih. a takav element trebalo bi da bude najfinije i 989a najređe telo. Stoga im se dešava da. nego ο dobru kao slučajnom uzroku. Osim toga oni ni u kom slučaju ne priznaju za uzrok suštinu ili oblik.kretanje (one bi. Α zatim. kako u pogledu njihovog broja tako i u odnosu na njihovu prirodu. PRIKAZ I OCENA FILOZOFSKIH SISTEMA KOJI SU PRETHODILI PLATONU Oni filozofi za koje je svemir jedan i koji prihvataju jednu prirodu kao njegovu materiju. zemlju i vazduh). promena i kretanja. ili samo na neki način. kažu oni. po njihovom mišljenju. vodu. izgleda prema izvesnom shvatanju da je elemenat u pravom smislu onaj od koga se. a ta je telesna i ima prostranstvo. — Sto se tiče konačnog uzroka delanja. izuzimajući zemlju. takođe kažu da je to uzrok supstance. pošto su to. bilo koje prosto telo. svedočenje svih ovih filozofa samom njihovom nemoći da dopru do nekog drugog uzroka. uzroci niihovih kretanja. pre bile uzroci nepokretnosti i mirovanja). u jednom smislu. a ova razlika je od najvećeg značaja za određivanje šta je postalo ranije. Stoga bi oni koji uzimaju vat. u isto vreme kažu i ne kažu da je dobro uzrok. Oni štaviše prihvataju bez ispitivanja. nego prikazuju ideje kao suštinu svake druge stvari. potvrđuje. ali ne kao svrhu bića uzetih u svom postojanju ili postajanju.iu ove uzroke kao neko dobro. ali ne đa bića postoje ili postaju radi toga uzroka. nije reč ο dobru uzetom po sebi.

zaista je potrebno da je postojalo neko ranije razdvajanje. To je. najzad. onda će istina biti suprotno onome što smo upravo rekli: voda će imati prvenstvo pred vazduhom. s druge strane. I sam Hesiod uverava da je zemlja stvorena pre svih tela: toliko je zaista staro i popularno ovo verovanje. kad se usvoji njegovo mišljenje. Ali svaki od ostala tri elementa bio je jedan za drugim prihvatan s njihove strane: za neke filozofe elemenat je vatra. U svakom slučaju. pošto prema ovoj pretpostavci vlažno ne može da dođe od toplog. Ali. neka priroda. nije rešio pitanje da li treba imati u vidu jedan ili dva takva uzroka. U ovom pogledu nisu. ono što je kasnije u redu postojanja ranije je u prirodi. najzad. ali s kojim bi se on neminovno složio da je došao do njega.gledište. a za treće. od kojih su neke uostalom istovetne s onima koje smo već susreli. a ređi od vode. niti je ukazao na način koji bi bio u potpunom skladu s njegovim sopstvenim sistemom. Iste primedbe primenjuju se i na one koji pretpostavljaju veći broj uzroka: takav je Empedoklo koji priznaje četiri elementa kao materiju stvari i koji stoga nužno zapada u teškoće. dakle. nužno treba odbaciti menjanje. kao što misli većina ljudi? Zaista se obično kaže da je zemlja osnov svemu. Inače svi ostali filozofi priznaju da takvo treba da bude obeležje elementa tela. vazduh. količine i slučajnosti tada postojale odvojene od supstanci (iste stvari koje su podložne mešanju takođe su . mislimo. između ostalih razloga. ni jedan od onih koji su kasnije usvojili jedan jedini elemenat nije uzeo zemlju za elemenat. a ta pretpostavka najbolje bi se složila s razlogom koji on sam nije izrazio. Naime. niti toplo od vlažnog: u ovom slučaju zaista bi trebalo da postoji izvesna stvar koja će primati same suprotnosti. za druge voda. dakle. jedina. besmisleno je tvrditi da su u početku sve stvari bile izmešane jer. osim toga. Pre svega vidimo da ta dela nastaju jedna od drugih. Α što se tiče uzroka kretanja bića Empedoklo. nije 989b prirodno da se bilo kakve suštine mešaju tako nasumce i da bi. u pravu ni oni koji prihvataju neko drugo pranačelo a ne vatru. sve što smo imali da kažemo ο filozofima koji su postavili jedan jedini uzrok. Međutim. i ako je složeno telo i mešavina kasnije u redu postajanja. iz čega sledi zaključak da jediio isto telo ne ostaje uvek vatra ili zemlja (ovo pitanje smo proučili u našoj raspravi Ο prirodi). i to očigledno zbog grubosti njenih delova. niti oni koji predstavljaju prvobitni elemenat kao gušći od vazduha. U vezi sa Anaksagorom moglo bi se pretpostaviti da on priznaje dva elementa. što Empedoklo odbija da prihvati. zašto oni ioak nisu pomenuli i zemlju. i da. Ali ima ih i drugih koje su mu svojstvene. a zemlja pred vodom. koja bi postala vatra i voda.

što je nemoguće. Isto tako. ni siva. kad ništa nije bilo razdvojeno. Odista. i oni su pogodniji za ovu svrhu od njihovih fizičkih teorija. Hoću da kažem da ona nije bila ni bela. Oni koje obično nazivaju pitagorovcima pozivaju se na starija načela i elemente nego što to čine fiziolozi (a uzrok ovome je taj što ih oni ne izvode iz čulnih stvari. Oni ovim proučavanjem potpuno iscrpljuju svoja pranačela i uzroke. Ona nije mogla imati ni kakvoću ni količinu. ona nije imala nikakav ukus niti ma koju drugu osobinu ove vrste. [njegove promene i funkcije]. prema Anaksagori. u stvari. jer matematičke stvari spadaju u vrstu bića bez kretanja. jer bi se na nju primenio bilo koji poseban oblik. pre svakog određivanja i pre svakog učestvovanja u bilo kom obliku. Iz ovog sledi da su pranačela koja on prihvata jedan (jer je baš to prosto i bez mešavine) i drugi. da bismo ocenili šta su dobro.podložne razdvajanju). propadanje i kretanje: naime njihova se istraživanja gotovo ograničavaju na uzroke čulne supstance. njegova misao bez sumnje bi izgledala savremenija. očigledno je da se ne može ništa stvarno reći u pogledu te prvobitne supstance. a šta nisu dobro rekli ο onome što je u vezi s predmetom ο kome još treba da raspravljamo. jasno je da se oni bave ispitivanjem obeju vrsta. ono nastoj i da liči na kasnija učenja i da se više približi rešenjima koja sada nailaze na odobravanje. ako bi se sledilo ono što je Anaksagora hteo da kaže. s jedne strane. čulne i. da ih prema njihovom sopstvenom sistemu uzdignu do shvatanja stvarnosti višeg reda. poseban oblik stvarno bi zahtevao prethodno razdvajanje. koja je jedina bila čista i bez mešavine. izuzev inteligencije. njihovi uzroci i pranačela su dovoljna. Stoga ovom mišljenju nedostaju pravilnost i jasnoća. dok je. Iz ovog razloga bolje je da se zadržimo 11a njihovim učenjima. oni ništa ne kažu na koji način nastaje . jer bi inače bila ma koje od ovih boja. izuzimajući stvari kojima se bavi astronomija) a sve njihove rasprave i istraživanja ipak se odnose na prirodu: oni opisuju postanak neba i posma990a traju šta se dešava u njegovim raznim delovima. Sto se tiče filozofa koji svoja shvatanja proširuju na sve stvarnosti i koji. ni crna. kao što smo to rekli. sve bilo izmešano. očigleđno u skladu s mišljenjem drugih filozofa. niti bilo koje druge boje. niti ma kakvu određenost. samo na postajanje. Mišljenja svih ovih filozofa odnose se. među ovima. nečulne stvarnosti. koji igra ulogu koju mi pripisujemo neodređenom. s druge strane. Slično tome i iz istog razloga. pretpostavljaju. prema kome se stvarnost uopšte svodi na ono što je čulno i što je sadržano u onom što nazivamo nebom. S druge strane. pošto je sve izmešano. međutim. ona je nužno bila bezbojna. Međutim.

kao i njihovi uzroci. koji treba shvatiti kao da predstavlja svaku od ovih apstrakcija. nepravdu i odluku ili mešavinu. Međutim. u stvari. a oni to kao da dokazuju tim što je svaka od ovih stvari izvestan broj i što se. Stoga. Ipak i on misli da su sve ove stvarnosti. natčulni brojevi su uzroci. Broj ideja je. pa da bi ga onda povećavao da bi mu se složio račun. gotovo jednak. bez kretanja i bez promene. zemlji i drugim telima ove vrste. Ο DIJALEKTIČKOM DOKAZIVANJU POSTOJANJA IDEJA — POBIJANJE PLATOKOVOG UCENJA Ο IDEJAMA KAO PARADIGMAMA STVARNOSTI Ostavimo sada pitagorovce: dovoljno je bilo posvetiti im onoliko pažnje koliko smo učinili. kao što ne objašnjavaju ni to kako se mogu vršiti. ili uzeo da je dokazano da prostornost proističe iz njihovih pranačela. istovetan s onim koji se nalazi u svemiru. Pozabavimo se onima koji ideje postavljaju kao 990b uzroke. i to od samog početka pa i sada. verovao. ako nema nikakvog drugog broja osim broja od koga je sastavljen svet? Ovi pitagorovci su odista stavili u izvestan određeni. taj što nemaju da kažu ništa naročito ο čulnim bićima. Osim toga. uzrok je. zato što je broj predmeta suviše mali. ili kruženje tela koja se kreću nebom. po njegovom mišljenju. pošto je determinacija broja koja ih sačinjava smeštena u raznim krajevima prostranstva. ako nisu nikad govorili ο vatri. ili je to pak neki drugi broj različit od njega? Platon tvrdi da je to neki drugi broj. dok su ostali čulni. u stvari. kako u pogledu supstanci u pravom smislu tako i u odnosu na druge stvari koje . nastojeći pre svega da dokuče uzroke bića koja nas okružuju.kretanje u svetu u kome postoji ograničeno i neograničeno. Ali tada se postavlja pitanje: da li je taj broj. u želji da mu se složi račun. neparno i parno. oni ništa više ne kažu ο matematičkim telima nego što nas obaveštavaju ο telima koja doživljavamo čulima. 9. na tom istom mestu već nalazi okupljeno mnoštvo veličina sastavljenih od brojeva. oni su uveli druge stvarnosti čiji je broj ravan broju tih bića: poput onoga koji bi. a koja postoji odvojeno. deo svemira mišlienje i kritično vreme i. ili nije manji u poređenju s brojem čulnih bića od kojih su pošli ovi filozofi tražeći njihove uzroke. kako onda da se objasne lakoća ili težina tela? Prema onome što oni sami pretpostavljaju i govore. ako bi se neko i složio s njima. da bi stigli do ideje: jer svakoj stvari odgovara neka istoimena stvarnost. malo više ill niže. postajanje i propadanje. samo. kako da se shvati da su određivanja broja i sam broj uzroci bića i postajanja materijalnog svemira. brojevi. mislim. da u tome ne može uspeti.

Neki od njih ne dovode do nužnog zaključka. najzad. postojaće ne samo ideje ο supstancama nego još i ο mnogim drugim stvarima (jer postoji jedno mišljenje ne samo ο supstancama nego i ο drugim stvarima. ukoliko su ideje s njima zajedničke. ukoliko se sama ideja ne pripisuje slučajno izvesnom predmetu. Prema tome. ali slučajno. ona takođe proizlazi iz večitog. postojaće i negacije. ako neka stvarnost proizla"la zi iz dvostrukog samog po sebi. nema slučajnog izjednačenja. Zašto bi. nego će to biti broj. prema shvatanju od koga polazimo da bismo potvrdili postojanje ideja. a ta suština znači isto u čulnom svetu što znači i u natčuLnom: inače šta bi se htelo reći kad se govori da je jedinstvo mnoštva nešto različito od toga mnoštva? Α ako postoji istovetnost oblika između ideja i bića koja u njima učestvuju. Cak i neka od tačnijih rasuđivanja dovode do prihvatanja ideja ο relativnim stvarima. Zatim. prema dokazu da i ono što je uništeno sačinjava predmet misli. nego treba da bude izjednačenje u pogledu svake ideje. bilo da je reč ο čulnom mnoštvu ili ο večitom mnoštvu. sudeći prema dokazima izvedenim iz postojanja znanja. jer je slučajnost za dvostruko da je samo po sebi večito. i sve ostale protivrečnosti s njihovim sopstvenim principima kojima su neki podlegli sledeći učenje ο idejama. nije očigledan ni jedan od svih dijalektičkih dokaza pomoću kojih dokazujemo postojanje ideja. postojaće ideja i ο stvariina koje su podložne uništenju. ο kojima mi ne govorimo kao ο posebnoj vrsti. a druga do dokaza ο trećem čoveku. Međutim. prema dokazu ο jedinstvu mnoštva. po našem mišljenju. postojaće samo istoimenost. ideje će postojati samo ο onome što je suština stvari. Pri tome mislim da. u stvari jedinstvo i istovetnost diade pre postojali između propadljivih diada i matematičkih diada nego između diade koja je takva sama po sebi i neke pojedinačne diade? Ako. ideje će postojati ο svima stvarima ο kojima postoji znanje. Dijalektičko dokazivanje postojanja ideja uopšte ruši principe do čijeg nam je postojanja stalo više nego do samog postojanja ideja: iz ovog stvarno proističe da beskonačna diada ne može biti prva. štaviše. dok drugi uvode ideje ο stvarima koje ih. i tada će to biti slično kao kad bi se . U stvari. ideje neizbežno mogu postojati samo ο supstancama. ne postoji istovetnost oblika. da će ono što je relativno prethoditi onome što postoji po sebi. zatim postoji znanje ne samo ο supstanci nego i ο drugim stvarima. sudeći po samoj prirodi ideja i po mišljenjima izloženim ο njima. biće nečeg zajedničkog i između ideia i tih bića.dozvoljavaju jedinstvo množine. naprotiv. kao i bezbroj shvatanja ove vrste). jer predstava ο tim stvarima ostaje u misli. nemaju. U stvari.

biće nedovoljna razlika. izvesna određena stvar. na primer jedan je broj čovek. dvonožac i. na primer kuća i prsten. U pogledu tvrđenja da su ideje paradigma i da ostale stvari dolaze od njih samo su prazne reči i pesničke metafore. za koje kažemo da nemaju ideje. Štaviše. ne uzimajući u razmatranje nikakvu njihovu zajedničku prirodu. mogao bi se roditi čovek sličan Sokratu. možda bi izgledale kao uzroci stvarnosti kao što je belo uzrok beline u belom biću.čovekom nazivali u isto vreme Kalias i parče drveta. postojao Sokrat ili ne. Α zatim bi izgledalo nemoguće da suština stvari bude odvojena od onoga čija je supstanca. S druge strane. Ali i suviše je lako obesnažiti ovu tvrdnju koju je najpre prihvatio Anaksagora. jer one bar nisu imanentne stvarima koje od njih dolaze. kako bi. iz ovog sledi da je i za druge stvari očigledno nemoguće da postoje i da postanu iz razloga sličnih onima koji se tiču stvari ο kojima je sada reč. a posle njega Eudoksos i neki drugi filozofi: naime. reč kad se pogled upravlja ka idejama? Moguće je da zaista postoji i da postane izvesna stvarnost slična drugoj stvarnosti a da pri tome nije stvorena po uzoru na tu drugu stvarnost. kao što je na primer simfonija. kako će one biti uzroci? Da li zato što su stvarnosti drugi brojevi. ideje. pošto ulazi u njegov sastav. kad bi bile imanentne. čovek sam po sebi. to jest materija. koje su supstance stvari. dakle. jer bi inače bile u njima) niti za objašnjenje njihovog postojanja. jasno je da postoji nešto čiji su oni odnosi. stvarnosti koje iz njih proizlaze nisu nastale bez učešća pokretačkog uzroka. . ako su ideje brojevi. Najvažnije od svega je pitanje od kakve su koristi ideje za čulne stvarnosti. ako i prihvatimo postojanje ideja. oeigledno 'bibilotakočakikadbipostojao neki večiti Sokrat. tako. Ο čemu je. One nisu ni od kakve koristi za upoznavanje drugih stvarnosti (one odista nisu njihova suština. Međutim. biće više paradigmi za istu stvarnost. u stvari. One zaista nisu za ta bića uzroci nikakvog kretanja niti ma kakve promene. obrazac 99ib i slika. i samim tim više ideja ο toj stvarnosti. bilo da je reč ο večitim stvarnostima ili ο stvarnostima koje se rađaju i propadaju. Osim toga. dakle. ideje neće biti paradigme samo čulnih bića. veoma je lako takvom shvatanju suprotstaviti mnoge nerešive prigovore. na primer. ni druge stvari ne mogu poticati iz ideja u onome smislu u kome se obično podrazumeva taj izraz. takođe u isto vreme. bile odvojene od stvari? U Fedonu se tako govori kao da su ideje uzroci stvarnosti i postojanja. Pa ipak. Ako je to nešto. nego i samih ideja i. na primer. rod uzet kao rod biće obrazac vrsta sadržanih u rodu. Ako je to zato što su čulne stvarnosti proizvod brojčanih odnosa. dok drugi to ne bi bili. Α kako su napravljene mnoge druge stvari. drugi Sokrat. treći Kalias? Zašto su onda idealni brojevi uzroci brojeva stvari? To što bi jedni bili večiti. ista stvar biće. za čoveka će to biti živo biće.

očigledno je da će i sami idealni brojevi biti odnosi jedne stvari prema drugoj. ali kako da se iz mno- . Uzimam sledeći primer: ako je Kalias brojni odnos vatre. biće uprkos svemu brojni odnos izvesnih elemenata. a ne broj u pravom smislu i. Osim toga. vode i vazduha. i ideja će biti brojni odnos nekih drugih supstrata. zemlje. iz mnoštva brojeva stvoren je jedan jedini broj. iz ovog razloga. i čovek sam po sebi. neće više biti uopšte nikakvog broja. bio on izvestan idealan broj ili ne.

međutim. jedna jedinica? Pa i to nije sve. Α ako su . ali jasno je da. bilo da jedinice koje ulaze u sastav istog broja nisu međusobno istovetne. pošto su neodređene? Ove pretpostavke nisu ni verovatne ni u skladu s onim što mi mislimo u vezi s jedinicama. jedan će se samo određivati na razne načme. i telo od . čime će se one razlikovati. bilo da jedinice koje pripadaju raznim brojevima takođe nisu sve istovetne u odnosu na celinu: u stvari.iedinice specifično različite. onda će biti potrebno pronaći neku drugu vrstu broja koji se biti predmet aritmetike i sačinjavati sve ove stvarnosti koje izvesni filozofi nazivaju posrednicima. Kako postoje ti posrednici i iz kojih principa proizlaze? Zašto treba da postoje posrednici između čulnog sveta i ideja? Staviše.štva ideja stvori jedna jedina ideja? Da li će se reći da je broj stvoren ne od samih brojeva nego od jedinica sadržanih u broju. neka vrsta homeomernog elementa. Da bismo supstance sveli na naša načela. Ali platonovci se izražavaju kao da je idealno jedan poput vatre ili vode. pri čemu svi podrazumevaju ne jedan zajednjički elemenat. 992a §to je. svaka jedinica u beskonačnoj diadi dolaziće od neke ranije diade. bilo da je telo nešto zajedničko ili ne. sastavljen od jedinica. kako da se objasni da je idealan broj. jer bi to inače bila nemogućnost. brojevi neće biti supstance. mi sastavljamo dužine počev od kratkog i dugog. iz toga će nastati mnoge besmislenosti a teškoća će biti ista ako one nisu specifično istovetne. ako postoji idealno jedan i ako je on princip. jer ako su jedinice međusobno različite. telo uopšte. to jest od neke vrste malog i velikog. nemoguće. Osim toga. kao i mirijadi? Kakva će onda biti priroda tih jedinica? Ako su te jedinice specifično istovetne. nego vatru ili zemlju. na primer. površinu od širokog i uskog. trebalo bi govoriti poput onih koji prihvataju dva ili četiri elementa. Ako je tako.

I tako. s druge strane. utvrđujemo postojanje drugih vrsta supstanci. i visoko i nisko. kao što smo to ranije rekli. ili čvrsto telo liniju i površinu? U stvari. pranačelo znanja. u nameri da objasnimo suštinu čulnih bića. odakle će proizlaziti tačke sadržane u liniji? Sam Platon pobijao je shvatanje prema kome bi tačka bila samo geometrijski pojam. Međutim. kako će površina sadržati liniju. Stvar ne stoji bolje ni u pogledu uzroka koji je. matematika je za naše savremenike postala prava filozofija. Osim toga. radi koga delaju čitava inteligencija i sva priroda. premda oni kažu 992b da bi se njom trebalo baviti radi drugih stvari Osim toga. jer bi onda telo bilo neka vrsta površine. Ali u pogledu objašnjenja kako su ove potonje supstance prethodnih. mi ο tome govorimo praznim rečima: jer poticati od. ali on ju je nazivao pranačelom linije i čak se često služio izrazom nedeljive liniie. ne znači ništa. zato ideje nemaju nikakve veze s tim uzrokom za koji mi kažemo da je jedno od pranačela. mi upravo to ostavljamo po strani (jer mi ne kažemo ništa ο uzroku od koga potiče načelo promene) i. Međutim. dok je predmet filozofije istraživanje uzroka pojava. Međutim. Isto onako kao što broj nije sadržan u geometrijskim veličinama jer se mnogo i malo razlikuju od principa veličina.visokog i niskog. različite su vrste. s jedne strane. ono što ovi filozofi prikazuju kao suštinu i subjekt bića može se smatrati i suviše matematičkom stvari. stoga dokaz koji utvrđuje postojanje nedeljive linije utvrđuje i postojanie tačke. široko i usko. Ne može se reći ni to da nisko spada u vrstu širokog. isto tako je očigledno da razne veličine. sigurno treba da te nedeljive linije imaju neku granicu. koje su logički starije. kako vidimo. neće biti sadržane u manjim veličinama. i to je više atribut i diferencijacija supstance i materije nego sama ma- 8* 35 .

Ova stvar moći će uvek biti sporna. Međutim. Sto se tiče kretanja. to bi mogli biti samo elementi supstanci. bilo pomoću definicija. to jest dužina. Istraživati na opšti način elemente stvarnosti. Inače. celokupnim ili delimičnim. s velikim i malim. Kako bi se inače saznalo za elemente svih stvarnosti? Očigfedno je da ne bi trebalo raspolasati nikakvim nrethodnim znaniem.terija. pa ipak se u tome ne uspeva. to nije ništa drugo nego neka vrsta viška i nedostatka. ako se želi da ova određivanja budu kretanja. bilo bi čudno da bez svoga znanja imamo u sebi najvišu nauku. a takav je slučaj sa svakim drugim sticanjem znanja. u stvari. jer iz dokaza ekteze ne proističe da je sve jedno. trebalo bi da joj se može pristupiti bez ikakvog prethodnog znanja. ili misliti da smo ih pronašli. dakle. na primer. kao što je to slučaj u pogledu . Od kojih su elemenata sastavljene reči rađenje. čak i dobro poznati. kako će se dopreti do krajnjih elemenata od kojih su sastavljene stvari i kako ćemo u tome biti sigurni? To je nova teškoća. kao što se to tvrdi. Iz ovog zakliučujem da je pogrešno tražiti elemente svih stvarnosti. a da se ne utvrdi razlika među njihovim raznim značenjima znači nesposobnost da se one pronađu. pošto je potrebno da elementi definicija budu prethodno poznati. ako se sarno složimo sa svim što traže platonovci. samo ako se usvoji i da je opšte neka vrsta: međutim. dakle. Ipak se svako pojedino znanje stiče zahvaljujući prethodnim znanjima. očigledno bio novi i četvrti rod stvarnosti. ako bi nauka bila sada 993a urođena. očigledno je da će se ideje kretati. nego samo da postoji izvesno odvojeno jedno samo po sebi. neka nauka ο stvarima. to bi. Tako onai koii počinie da uči geometriju. u izvesnim slučajevima to je nemoguće. s druge strane. — Izgleda da je lako dokazati da se sve što postoji svodi na jedinstvo. ο čemu govore filozofi i što oni definišu kao prve diferencijacije supstrata: u stvari. odakle je došlo kretanje? Time se ruši celokupno proučavanje prirode. površine i tela. ili trpljenje. takav je slučaj. ne mogu biti ni ideje (jer one nisu brojevi) ni posredne stvarnosti (koje nisu ništa drugo nego matematičke stvari) ni stvarnosti podložne uništenju. postoji. Ako. pa ipak se to može dopustiti. Zatim. Isti je slučaj i sa znanjem do koga se dolazi putem indukcije. premda može raspolagati prethodnim znanjima tuđim geometriji. ne zna ništa ο samom predmetu te nauke i ο stvarima koje namerava da sazna. ili pravougaon? Sigurno je da je to nemoguće otkriti: čak i pod pretpostavkom da se dospe do niihovih elemenata. Veličine. naročito kad se na ovaj način istražuju elementi od kojih su sačinjene stvari. koji odgovaraju retkom i gustorn. Ne može se objasniti ni to kako postoje ili mogu postojati pojmovi kasniji od brojeva. bilo da ono proizlazi iz dokazivanja. niti koje su ivjihove funkcije.

Ali treba da se vratimo na teškoće koje mogu da nastanu u vezi s ovim istim stvarima. Ali ova shvatanja bila su prikazana nejasno. ali iz svih ovih razmišljanja dolazi se do nečeg velikog. tako Empedoklo kaže da kost postoji razmerom svojih elemenata.. ali on nije jasno izložio svoju misao. izgleda. kost i svaki drugi od ovih elemenata. Zaista.Ζ A" sastavljen od „S". van tih uzroka. s jedne strane. zemlja. istraživali svi filozofi i da. Možda ćemo tako brže otkloniti teškoće koje budu kasnije iskrsle.nekih slogova. baš usled toga će postojati meso. ako su sastavni elementi isti za sve stvari. lišen upotrebe čula.. naime. dok mi to nazivamo skupom uslova koji je određuju i formalnom supstancom stvari. a s druge strane lako. da ni jedno od njih nije bilo izraženo. DEFINICIJA FILOZOFIJE Razmatranje problema istine je. Filozofija tog prvog doba. kao što dnevno svetlo zaslepljuje oči slepih miševa. isto onako kao što su složeni glasovi sačinjeni od elemenata svojstvenih glasu. uzrok sadašnje teškoće možda ne leži u stvarima nego u nama samima. kako bi čovek. zaista. Iz onoga što je ranije rečeno jasno proizlazi da su uzroci koje smo pobrojali u Fizici isti oni koje su. Dokaz za to je i činjenica što niko ne može da potpuno dostig993b ne istinu. mada svako ima nešto da kaže ο prirodi. Ali činjenica da možemo posedovati istinu u celosti a ne postići baš onaj njen deo kome težimo pokazuje teškoću poduhvata. u drugom smislu. na ovaj slučaj mogla primeniti poslovica: Ko ne bi strelom pogodio vrata? Tako posmatrano. niti da mu ona sasvim izmakne. dakle. KNJIGA Ia 10. i od . Α pošto postoje dve vrste teškoća. ne možemo označiti neke druge.. voda i vazduh. iii pak da to ne bude ni jedno od njih. Pravo je.A". ovo proučavanje je lako. Može se reći da su na neki način sva ona bila izražena pre nas i. da se pokažemo blagodarnim ne . Mi smo. i od . još ranije jasno pokazali kako gledamo na sve ove stvari. izgleda. a ne ο ma kome glasu koji poznajemo. Ali onda je potrebno i da meso i svaki drugi organski element takođe budu razmera. sama po sebi ova činjenica nesumnjivo ne predstavlja ništa. izgleda zaista da ο svemu natuca. a ne usled materije koju Empedoklo naziva vatra. na primer: jedni kažu da je slog . tako i stvari najočiglednije po prirodi zaslepljuju inteligenciju naše duše. dok drugi tvrde da je reč ο nekom posebnom glasu. teško. Empedoklo bi nužno prihvatio ove razloge da su mu bili objašnjeni. mogao upoznati stvari koje se doživljuju čulima? Ipak bi trebalo da je to tako. Najzad. To je sve tako da bi se. ili je od malog značaja. još mlada i u samom početku.D".

Štaviše. Zaista. vazduh od vatre i tako u beskraj. zemlja od vazduha. koliko izvesna stvar postoji. da telo na primer proizlazi od zemlje. Isto tako u pogledu početka kretanja ne može .samo prema onima čija učenja delimo nego i prema onima koji su predložili površna objašnjenja: i ovi su dali svoj doprinos i razvili našu sposobnost mišljenia. naprotiv. Na primer. svrha teoretskih razmatranja je istina. Prema tome. Otuda dolazi da su pranačela večne stvarnosti nužno istinita u pravom smislu reči. Međutim. aJi Timotej ne bi postojao bez Frinisa. mi ne upoznajemo ono što je istinito. 11. oni ne teku u jednom pravcu. KRITIKA TEORIJE Ο POSTOJANJU BESKRAJNIH UZROKA 994a Očigledno je. u stvari.. ali drugi filozofi bili su uzrok pojavljivanja ovih. da postoji neko prvo pranačelo i da uzroci stvarnosti nisu beskonačni. ono što je uzrok istine koja postoji u stvarnostima proisteklim od drugih stvarnosti. stvar koju izvesna priroda poseduje u najvećoj meri uvek je ona koja je zajednička drugim stvarima te prirode. i nema uzroka njihovog postojanja. vatra je vruća u pravom smislu te reči jer je ona uzrok topline u drugim bićima. ljudi od prakse ne razmatraju ono što je večno. Isti je slučaj sa onima koji su raspravljali ο istini. Filozofija se s pravom naziva i naukom ο ■ ištini. niti su izvedeni po jednom obrascu. sa gledišta materije nije moguće da jedna stvar proističe iz druge u beskonačnost. nego ono što privlači njihovu pažnju u sadašnjem trenutku. ona su uzrok postojanja ostalih stvarnosti. Zaista. Prema tome. Da Timotej nije postojao. a da ne upoznamo uzrok. Mi smo nasledili izvesna mišljenja većeg broja filozofa. toliko sadrži istine. mi bismo izgubili mnoge melodije. a svrha prakse je delo. jer ona nisu istinita samo u izvesnom trenutku. to je istina u pravom smislu reči.jer i onda kada ispituju kako nešto biva.

zemlja iz vode.se ići u beskraj. ne misleći pri tome na slučajeve gde to znači posle. Sto se tiče drugog značenja. tako da. prva granica nužno je uzrok sledećih granica. to isto važi i za sve ostale uslove koji određuju neku posebnu stvarnost. van kojih se nalazi jedna poslednja i jedna prva granica. Uopšte rečeno. nego dolazi posle stvaranja. Zaista. Naime. sve granice nisu takođe ništa drugo nego posredna stanja. reći da „ovo proizlazi iz onog" ima dvostruko značenje. ovaj sunce. kao što uvek postoji neki posrednik. sreća radi nečeg drugog. jer krajnja granica nije uzrok ničega. mi to podrazumevamo kao da ono što je postalo dolazi od onog što postaje. to nije ni srednja. između bića i nebića. To sigurno nije poslednja. ako ne postoji prva granica. jer je ona uzrok samo jedne granice. Ali što se tiče onih stvari koje su na ovaj način beskonačne i što se tiče beskonačnog uopšte. i tako bi se neprestano stvarala neka druga vrsta stvari. a to je postajanje. nije moguće doći do beskonačnosti ni spuštajući se do njenog dna pošto postoji jedno pranačelo i na njenom vrhu. ovo zbog sreće. kao što posle iistmijskih igara dolaze olimpijske igre: to može biti pre svega u smislu u kome se kaže kako od deteta koje se menja postaje čovek. sunce borba i da tome nema kraja. ili pak kako vazduh postaje od vode. nije važno da li postoji jedno ili više prelaznih stanja. ono uključuje uništenje te druge stvari. Tako i dan dolazi od zore u tome smislu što dolazi posle zore. i da li je to prelazno stanje po svom broju beskonačno ili ograničeno. Zaista. kad bi trebalo reći koja je od triju granica uzrok. sve do sadašnje granice. i da tako svaka stvar postoji radi neke druge stvari. Zbog toga u prvom slučaju nema uzajamnog odnosa: dete ne postaje od čoveka. . što se tiče konačnog uzroka. Najzad. isto tako postoji ono što postaje između onog što postoji i onog što ne postoji. pri čemu se podrazumeva da jedna stvar proizlazi iz druge. želi se označiti da onaj koji uči postaje naučnik. kao da je čoveka stavio u pokret vazduh. mi bismo odgovorili da je to prva. tako da bi voda proizlazila iz vatre. ili kao da ono što je dovršeno dolazi od onog što se dovršava. onda uopšte nema uzroka. Kad se kaže da od učenika postaje naučnik. Ili pak. ne može se ići u beskonačnost i reći da šetnja postoji zbog zdravlja. Međutim. Što se tiče posrednih stanja. jer ono što 99413 je stvoreno nije stvoreno samim stvaranjem. Govoreći da čovek postaje od deteta. kao što voda postaje od vazduha.

U takvim radnjama ne bi bilo mesta razumu: jer onaj koji poseduje razum uvek radi sa izvesnim ciljem. Pa ipak. Materija se uostalom može upoznati samo u onome što se kreće. Π isto vreme je nemoguće da prvi element bude uništen. Štaviše. U drugoj vrsti stvaranja. Jer kako da shvatimo umom ono što je tako beskonačno? To nije isto kao kod prave koja je istina beskonačno deljiva. Nalme. višu u svom izražavanju. granice su nužno ograničene. oni koji tako govore ruše temelje saznanja. međutimuzrok koji proizvodi dejstvo samo sopstvenim uništenjem ne može da bude večit. neće biti konačnog uzroka. Osim toga. naprotiv. Međutim. ono pretpostavlja jedan večiti uzrok. pošto označavaju posredna stanja. pošto mi smatramo da stvari znamo samo onda kad poznajemo njihove uzroke: međutim. ako postoji takva konačna granica. niko ne bi želeo ništa preduzeti ako ne bi trebalo da stigne do izvesnog cilia. naime. zaboravljaju da uništavaju samu prirodu dobra. i ta granica u stvari cilj. Α znanje samo po sebi ne postoji. ne može postojati ništa beskonačno. tako da. ono što je . Ali u oba slučaja nemoguće je napredovati u beskonačnost: u prvom slučaju. taj cilj predstavlja izvesnu granicu. a ako ne postoji. Ali oni koji pretpostavljaju postojanje beskrajnog.ali samim tim zora ne dolazi od dana. čak i kad bi se reklo da su uzroci beskonačni po mnoštvu vrsta. ni ono što određuje neku stvar ne može se svoditi na neku drugu definiciju. uvek je jače ono što se pre kaže od onoga što sledi docnije. prelazeći tu beskrajno deljivu pravu. nego te druge stvari postoje radi njega. jer uništenje jednog uključuje stvaranje drugog elementa. pošto se ništa ne može upoznati pre nego što se dođe do onoga što je nedeljivo. Staviše. postoji uzajamni odnos. Zbog toga. povratno stvaranje zaista nije beskonačno. s obzirom da je večit. Najzad. ili tada beskonačnost nije beskonačna. jer ono što nema prvu granicu ne može imati ni sledeće granice. ali koju misao ne može shvatiti ako ne zaustavi proces deljenja. neće biti napredovanja u beskonačnost. neće se moći izbrojati njeni delovi. i on je takve prirode da ne postoji radi neke druge stvari. dok se u drugom slučaju večito vraćamo s jednog elementa na drugi. konačni uzrok je svrha. saznanje ο tome bilo bi nemoguće.

Zato ne treba u svemu zahtevati strogu matematičku tačnost. naime. najzad. na osnovu navike. Zbog toga treba najpre naučiti šta se sme zahtevati od svake vrste nauke. Zaista ima nečeg od ovog u primeni preterane strogosti. treći hoće da se pozove u pomoć ugled nekog pesnika. jer ono što se saznaje kao obično. pošto nam ih upotreba neuobičajenih reči čini manje pristupačnim i više tuđim.beskonačno ne može se preći dodavanjem u ograničenom vremenu. drugi hoće samo primere. ni jednu od ovih dveju stvari nije lako shvatiti. najlakše se saznaje. Mi. KNJIGA II ι. neki zahtevaju za sve strogo dokazivanje. dok izvesni smatraju tu strogost preteranom. na taj način će se jasno videti ο čemu raspravlja fizika (i da li spada u oblast jedne nauke ili više njih da proučavaju uzroke i pranačela stvari). Stoga je matematički metod neprimenljiv na fiziku. jedni prihvataju samo matematički jezik. jer celokupna priroda verovatno sadrži materiju. inače nam stvari više ne izgledaju iste. 12. Međutim. tako da je neki smatraju nedostojnom slobodnog čoveka u svakodnevnom ophođenju u životu kao i u raspravljanju određenih pitanja. volimo da se služimo poznatim jezi995a kom. Iz tog razloga treba najpre razmotriti šta je priroda. nego samo onda kad je reč ο nematerijalnim pojmovima. jer je besmisleno tražiti u isto vreme nauku i naučni metod. ZAVISNOST VRSTE METODA OD PRIRODE NAUKE Uspeh predavanja zavisi od navika slušalaca. bilo iz nemoći da se sledi lanac rasuđivanja. ARISTOTELOVO SHVATANJE APORIJA: PREDMET NJEGOVOG RASPRAVLJANJA I TEŠKOCE U ODREĐIVANJU SUSTINE POJMOVA . veću moć nego poznavanje zakona. bilo iz straha da se ne izgube u beznačajnostima. Koliko je velika moć navike najbolje pokazuju zakoni. pošto u njima bajke i detinjarije imaju.

Očigledno je da nepoznavanje predstavlja teškoću za donošenje zaključka ο predmetu našeg istraživanja. Prva teškoća odnosi se na ona pitanja kojima smo se bavili u uvodu: Da li proučavanje uzroka spada u jednu nauku ili u više njih? Da li ta nauka treba da razmatra samo pranačela suštine stvari. da li su sve one zajedničke vrste. da li se jedna jedina nauka bavi svima supstancama ili ih ima više. sličnog i različitog. sve ove teškoće. ili pak jedne treba smatrati filozofskim naukama. a druge nečim različitim? Sama DO sebi javlja se potreba da se ispita da li bi trebalo priznati samo osećajne supstance. i ostalih stvari ove vrste ο kojima su raspravljali dijalektičari koji vrše svoja istraživanja jedino pomoću verovatnih premisa. a osim toga i izvesna pitanja koja su bila zanemarena. kao i to da li ne samo priroda svakog od njih. ranijeg i kasnijeg. istovetnosti i suprotnosti.Zbog nauke koju istražujemo potrebno je da počnemo sa ispitivanjem onih pitanja ο kojima treba najpre da raspravljamo. ili postoje i druge osim ovih. ili pak treba da obuhvati i opšta načela dokazivanja. dok je. kao što smo rekli. ako ih ima više. i sva ostala slična načela? Ako se nauka ο kojoj je reč bavi supstancom. a nemoguće je razmrsiti čvor ako se ovaj ne poznaje. jasan onome koji se unapred suočio sa određenim teškoćama. matematičke stvari kao posrednike između sveta ideja i osećajnog sveta. Takva su pitanja ο kojima su neki izložili učenje različito od našeg. Jer onaj ko se nađe u takvoj neprilici u sličnom je stanju u kome se nalaze okovani ljudi.Da li je moguće. kao što je ovo: . ili nije. i to kako iz ovih razloga tako i stoga što ovaj liči na one koji nisu svesni kuda idu. Α oni koji žele da nađu rešenje za takve stvari treba da ih pažljivo prouče: naime. docnija lakoća misli pretpostavlja rešenje teškoća koje su ranije postojale. i. da li su te druge supstance jedne vrste. Treba takođe ispitati u čiju oblast ulazi razmatranje svega ovoga. Treba ispitati. međutim. sve suprotne dokaze. Postavljaju se i drugi problemi u pogledu jednog i drugog. Iz tog razloga treba najpre ispitati sve teškoće. Još jedno pitanje: da li načela i elementi pojmova pripadaju . potvrđivati i poricati u isto vreme jednu i istu stvar". čovek se nužno nalazi u boljem položaju da rasuđuje kad je saslušao. poput suparničkih stranaka. Zatim će se videti koje su bitne osobine samih ovih pojmova. kao što misle oni koji pretpostavljaju. ili nije to otkrio: takvom istraživaču cilj nije jasan. jer njih ni jedan ni drugi ne mogu da krenu napred. nego i jedna ista stvar uvek ima jednu jedinu suprotnost. ili ih ima više vrsta. Najzad. tako da čovek ne zna da li je otkrio ono što 995b istražuje.. kao i to da li naše proučavanje treba ograničiti samo na supstance ili ga treba primeniti i na bitne osobine supstance. osim ideja.

jednoj vrsti. za ovoga voda. Ova pitanja su zaista skopčana s velikim teškoćama. bilo da je reč ο pojmovima ili ο materijalnim principima? Da li su načela uništivih stvarnosti i načela neuništivih stvarnosti ista. Na koji bi način odista načelo kretanja ili priroda dobra mogli da postoje kod nepokretnih stvarnosti. kao što su to tvrdili pitagorovci i Platon. da li su ona potencijalna ili u dejstvu? Da li su potencijaina ili u dejstvu inače. ili su uništiva samo načela uništivih stvari? Pored toga. kako bi to bilo da jedna jedina nauka upoznaje načela koja nisu međusobno oprečna? Staviše. i to. na primer. da li su odvojeni od pojmova koje stičemo putem čula. a čak nije lako ni izložiti teškoće kao što bi to trebalo. za Empedokla bilo prijateljstvo. s obzirom na to da ostale stvarnosti postaju i postoje radi toga dobra. da li su načela ograničena broiem lli vrstom. i da li je načelo životinja ili čovek. opet. ili su imanentni tim pojmovima? Sto se tiče svih ovih stvari teško je otkriti istinu. ili za jednog drugog filozofa vatra. Zatim. ili pak ima li nečeg odvojenog za izvesna bića a ne za druga. pošto apsolutno sve što je dobro po sebi i po svojoj sopstvenoj prirodi je cilj. a ne samo u odnosu na kretanje. da li su brojevi dužine. a za onoga vazduh? Osim toga. evo i najtežeg od svih pitanja. i da li je to nešto jedno ili ih ima više? Ima li nečega osim složenih tela (pod „složenim telom" podrazumevam nešto što je potvrđeno materijom). a ako su to vrste. ili su različita? Da li su sva ona neuništiva. ili nema ničeg odvojenog. da li su to one za koje se kaže da su najbliže nedeljivim jedinkama. koje je skopčano s najvećom teškoćom: da li su jedan i pojam ne svojstva neke stvari. kod velikog broja pojmova ne nailazi se na sva ova načela. i koja su to bića? 896a Zatim. nego da li postoji nešto drugo što im služi kao supstrat. slike i tačke supstance ili nisu i. a samim tim uzrok. da li je to rastavljeno iii nije. i koje pre postoji samo za sebe. ili su za svaki pojam suštastveni delovi na koje je on podeljen. i pošto je cilj ono zbog čega dolazi do neke akcije. Naročito treba ispitati i proučiti jedan drugi problem: da li van materije postoji ili ne postoji nešto što je uzrok sam po sebi. a sve akcije uključuju kretanje? Stoga se kod nepokretnih . Ο SUŠTINI SAZNANJA I VREDNOSTI DOKAZA Pre svega. nego sama suština stvari? Ili pak nije tako. da vidimo u vezi s teškoćom koju smo prikazali da li pripada jednoj nauci ili većem broju njih da proučavaju sve vrste uzroka? Naime. što je. ili su to najviše vrste. ako su supstance.

među onima koji ih poseduju. mi opet mislimo da ga poznajemo samo onda kad nam je poznata njegova suština. Jer samim tirn što je najviša i glavna nauka kojoj s pravom ostale nauke koje joj služe ne treba da protivreče. Načelima dokazivanja nazivam opšta mišljenja koja služe . predmet jedne nauke ili više njih. Iz onoga što smo ranije raspravljali ο tome koju nauku treba nazvati filozofijom opravdano je da se tako nazove svaka nauka koja se bavi uzrocima. njegove aktivnosti ili pasivnosti. na primer. pa čak i od onoga što mu je suprotno. ni jednom rečju ne pominju dobro i zlo. u svim drugim slučajevima u kojima je predmet koji treba definisati neko svojstvo čije je dokazivanje moguće. 996b dok matematičari. napraviti četvorougaonik ravan pravougaoniku? To znači naći srednju proporcionalu. Iz ovog razloga su sofisti. kako su oni govorili. u suštini. a oblik njeno značenje. materija zemlja i kamen. kao što su kuće kod kojih je načelo kretanja izraženo u umetnosti graditelja. mi verujemo da ih poznajeno onda kad poznajemo načelo kretanja. u ostalim umetnostima. S druge strane. koju od njih treba smatrati onom naukom koju tražimo ili. Prema tome izgleda da bi svaki od ovih uzroka trebalo da proučava posebna nauka. — Ali što se tiče stvaranja pojmova. a ne poznavanje njegove količine ili njegove kakvoće. sporno je da li su načela dokazivanja. Osim toga. To je razlog zbog koga matematika ne dokazuje ništa pomoću uzroka ove vrste. kao Aristip. ali mi kažemo da je bolje upoznati neki pojam kroz ono što postoji nego kroz ono što ne postoji i. ni dobro koje postoji samo po sebi. i što ona takođe ništa ne dokazuje pomoću boljeg ili pomoću goreg. raspravljali ο matematici s prezirom jer. to bi bila nauka ο suštini stvari. čak i u zanatskim kao što su drvodeljačka i cipelarska. pa čak ni jedan matematičar ne pravi aluziju na nešto slično. za koga treba smatrati da poseduje najsavršenije znanje ο stvari koju istražujemo? U stvari moguće je da jedan jedini predmet sadrži u sebi sve vrste uzroka. ukoliko bi filozofija bila određena kao nauka ο prvim uzrocima i ο najvišem saznanju. s druge strane. ako ima više nauka ο uzrocima i jedna različita nauka za svako različito načelo. Α tako je i u svima drugim slučajevima. zajedno sa uzrocima. Ali. nauka ο svrsi i dobru sigurno ima taj karakter (jer ostale stvari postoje toga radi). Jer ista stvar zaista se može upoznati na mnogo načina.stvarnosti ne bi moglo prihvatiti postojanje ni ovog načela kretanja. akcija i svake promene. šta znači. dok je svrha samo delo. mi razlikujemo stepene: najsavršenije poznavanje predmeta je poznavanje njegove suštine. načelo koje je različito od cilja. u ovom prvom načinu samog saznanja. Ali. naprotiv. za sve se kaže da je bolje i gore.

na koji bi način mogla postojati neka nauka ο ovim načelima? Svako od njih mi sada poznajemo iz neposrednog iskustva. Iz ovog će slediti da će se sve stvari koje se dokazuju moći svesti na jedinstvo vrste.kao osnova svakom dokazivanju. da se odnosi na izvesnu suštinu i da dokazuje izvesne osobine. ako je nauka ο aksiomima neka druga a ne nauka ο suštini stvari. Ne izgleda verovatno da je reč ο jednoj nauci. S druge strane. ο kakvoj će suštini raspravljati naša nauka? Ali. bila bi nerazumna pretpostavka da se samo jedna nauka bavi proučavanjem svi- . dokazivanje treba obavezno da polazi od izvesnih postavki. čija će onda biti dužnost da proverava njihovu istinitost ili neistinitost? Da li uopšte postoji jedna nauka ο suštini stvari. dok bi druga obuhvatala aksiome (jer nemoguće je da se sve dokazuje). Ako oni ne potpadaju u delokrug jednog filozofa. naime. koja će od njih dveju biti prirodno glavna i prva? Aksiomi su. a druge nauke služe se njima kao dobro poznatim stvarima. pri tome bi neka od njih imala pasivno značenje. ili se od nje razlikuje i. jer sve nauke koje dokazuju služe se aksiomima. trebalo bi prihvatiti za ova načela jednu vrstu koja bi služila kao osnova. kao što je: svaku stvar treba nužno potvrđivati ili poricati. ako postoji neka nauka koja ih dokazuje. Međutim. s druge strane. i nemoguće je da jedna stvar postoji i ne postoji u isto vreme. ili ih ima više? Ako ih ima više. Postavlja se pitanje da li je nauka ο ovim načelima ista ona koja se bavi suštinom stvari. U isto vreme. ako nije ista koju od njih dveju treba priznati za nauku koju upravo tražimo. Zašto bi zaista raspravljanje ο aksiomima bilo više povlastica geometrije nego ma koje druge nauke? Ako dakle svaka nauka poseduje tu povlasticu i ako ipak nije prihvatljivo da je sve 897a one vrše. kao i sve ostale postavke ove vrste. onda ne pripada nauci ο suštini stvari više nego drugim naukama da raspravlja ο ovim istinama. u stvari ono što je najopštije i oni su načela svih stvari.

bez obzira da li će ona biti ta ista ili neka druga nauka. odvojeno ili u delokrugu jedne nauke. ili postoje i druge osim ovih? Postoji li jedna ili više »97b vrsta supstanca. Štavise. bila samo jedna nauka za dokazivanje svih osobina bića. biti jedna druga nauka? Naime. što je predmet matematičkih dokazivanja. dok su ostale 4* 51 .ju supstanca: tada bi. — U našoj prvoj knjizi. ukoliko se smatra da svaka nauka koja dokazuje proučava u vezi s nekim predmetom njegove bitne osobine polazeći od istih opštih shvatanja. ili i rrjihova sporedna svojstva? Navodim kao primer ovo. može se postaviti pitanje: da li naša nauka obuhvata samo suštinu stvari. pak. dok će opšta shvatanja takođe pripadati jednoj nauci. kako oni kažu. Ako su to dve različite nauke. ili će to. onda bi trebalo da i ona na izvestan način dokazuje tu supstancu. da li se može reći da postoje samo supstance koje saznajemo putem čula. naime. veoma je teško dati odgovor na ovo pitarrje. Vrsta koja je predmet svih supstanca pripadaće jeđnoj nauci. kao što misle pristalice ideja i posrednih stvari koje su. ako je to ista nauka. rekli smo da su ideje istovremeno uzroci i supstance same po sebi. Ovo učenje izaziva raznovrsne zamerke. ali nema ničeg besmislenijeg nego tvrditi da postoje neke prirodne pojave van onih koje vidimo putem čula u svemiru i da su te pojave istovetne s onima koje doznajemo putem čula. Osim toga. koja raspravlja ο ovom predmetu. predmet matematičkih nauka. da li će spadati u jednu istu nauku da proučava njih kao i osobine svake pojedine vrste. Ako je telo supstanca i ako su prave i površine takođe supstanca. izgleda da ne postoji takvo dokazivanje suštine. koja će onda od njih raspravljati ο sporednim svojstvima supstance? Naravno. Na taj način će se posmatrati i druge pojave. izuzimajući jedino to što su večite. međutim.

Pa ipak kako da verujemo u takve stvari? Ne može se čak sa razlogom pretpostaviti da postoji takvo nepokretno telo. kao ni samim nebom. jasno je da će. ako se. nego su večite stvarnosti koje upoznajemo preko čula. postojaće i neko drugo nebo osim onoga koje vidimo. nije čak istina ni ako se kaže da se merenje zemlje odnosi na čulne i uništive veličine. niti su kretanja i kruženja neba ista kao u astronomskim proračunima. niti su. pored pravih linija koje postoje same po sebi. jer bi tada ova nauka propala sa samim ovim veličinama. U stvari. Oni. naime. nisu isto što i ideje. kao i svaka druga vrsta: tako da. saglasno definiciji. kako bi bilo moguće tako nešto? Na taj način postojale bi zdrave stvari van zdravih čulnih stvari i zdravog samog po sebi. postojati i prave koje upoznajemo putem čula. ima filozofa koji prihvataju postojanje stvarnosti koje se smatraju kao posredne izmedu ideja i čulnog sveta. Oni ne rade ništa drugo nego stvaraju ljude. i to iz istih razloga. geometrija razlikuje od merenja zemlje samo po tome što se merenje zemlje odnosi na stvari koje doživljavamo čulima. iz toga će proizići mnoge teškoće. ako je astronomija jedna od ovih nauka. — Isti je slučaj s pojavama kojima se bavi optika kao i sa matematičkim proučavanjem harmonije. jasno je da će takav slučaj biti i sa medicinom i svakom drugom naukom. S druge strane. tačke iste prirode kao zvezde. Ali . neko drugo Sunce. najzad. Štaviše. U stvari. dok se geometrija primenjuje na vančulne stvari. astronomija se ne bi mogla baviti veličinama koje su pristupačne čulima. osećajni krug ne susreće tangentu samo na jednoj tački. a postojaće očigledno i živa bića koja će biti posrednici između živih bića koja postoje sama po sebi i onih koja su podložna uništenju. govoreći pri tome slično onima koji kažu da postoje bogovi. I ovde je zaista nemoguće za ova bića da postoje odvojeno od čulnih bića. a potpuno je nemoguće i to da je ono u pokretu. opet. drugi Mesec i tako redom za sva ostala nebeska tela. nego onako kako je to pokazao Protagora pobijajući učenje geometara). ali da bogovi imaju čovečji lik. kažu da postoji čovek sam po sebi. pa ćemo imati posrednu nauku između medicine same po sebi i obične medicine. Međutim. koji. — Međutim. ali oni ih uopšte ne odvajaju od čulnih stvari i kažu da su one njima imanentne. konj sam po sebi i zdravlje samo po sebi i ništa drugo. postojaće i odgovarajuća posredna osećanja. osim ideja i takvih pojmova postavljaju i posredne stvari. to nije ona nauka ο kojoj govori geometar (jer nam čula ne daju 998a ni pravu ni krivu liniju.uništive. Neko će možda postaviti pitanje: na lcoju vrstu bića treba primenjivati baš ove nauke? Ako se. u stvari. Ako stvarno postoje posredna bića koja upoznajemo putem čula. Staviše.

Ali. Isto tako. Iz ovog proizlazi da vrste ne bi bile pranačela stvarnosti. pošto su u oba slučaja isti razlozi. način na koji treba doći do istine predstavlja veliku teškoću. ODNOS IZMEĐU NACELA I STVARNOSTI Kao što se vidi. on tada istražuje od kojih je komada sastavljena. Što se tiče telesnih stvarnosti. na primer. i da posrednici neće biti nepokretni. i tek onda upoznaje njenu prirodu. elementi i pranačela reči izgleda da su odista prvi elementi koji sudeluju u pravljenju svih reči. voda i drugi posredni elementi. kaže da su to vatra. vrste će na svaki način biti pranačela rodova. oni koji prihvataju ili više elemenata ili samo jedan. ako bi neko želeo da ispita prirodu drugih stvari. izvesni filozofi koji prihvataju kao elemente onoga što postoji jedan i stvarnost. nego je jasno da će u njima biti i same ideje. svi oni takođe podrazumevaju pod pranačelima delove od kojih su tela sačinjena i sastavljena: Empedoklo. . Nije razumno prihvatiti da će ove posredne stvarnosti biti samo u čulnim stvarima. iz ovog sledi da će dva tela nužno zauzimati isto mesto. vrste su nužno i pranačela određenih stvarnosti. jer će se nalaziti u čulnim stvarima koje su u kretanju. ali on ih ne smatra za same vrste stvarnosti. međutim. pa je zgodnije da se zadržimo samo na nekima. Međutim. Naime. na primer 998b postelje. Osim toga. a to je sasvim nemoguće. bilo većine njih. a ne reč uzeta kao opšta vrsta: a elementima nazivamo geometrijske postavke čije je dokazivanje sadržano u dokazivanju drugih postavki. pošto svaku stvar upoznajemo pomoću definicija. Štaviše. Isti je slučaj i u pogledu načela: da li vrste treba posmatrati kao elemente i pranačela stvarnosti? Ili je to pre uloga prvih delova koji sačinjavaju svakog pojedinca? Na primer. Tako će postojati neko nebo pored ovog koje vidimo.nemoguće je podrobno objasniti sve stvari u vezi s ovim. izgleda da ih smatraju vrstama. njihov raspored. odnosno veliko i malo. pojam supstance treba zaista da bude jedan. s druge strane. i pošto su vrste pranačela definicije. I uopšte iz kog razloga bi trebalo da neko pretpostavi postojanje posrednika. bilo svih. da bi se oni stavili u čulne pojmove? Ponoviće se iste besmislice kao što su one ο kojima smo ranije govorili. ako sticanje znanja ο stvarnosti znači upoznavanje rodova kojima se stvarnosti potvrđuju. samo što ono neće biti odvojeno od njega. kao pranačela koja sačinjavaju stvarnosti. Ali nije moguće istovremeno govoriti ο pranačelima u dva smisla. nego će se nalaziti na istom mestu.

ako su one i načela. svuda gde postoji bolje i gore. Ako je ono što je opšte zaista uvek načelo u najvećoj meri. 999a ako stvarnost i jedan nisu vrste. nije lako shvatiti da su ti rodovi načela. Ako je. bolje je uvek ranije. Ali. ali. ono što se neposredno pripisuje poslednjem rodu biće sa više istinitosti jedno. naročito pokazuje obeležje načela. i da svaka razlika bude jedna. jedan ili stvarnost jedna vrsta. jer njih potvrđuju sve stvarnosti. čovek zaista nije rod pojedinačnih ljudi. najzad. dakle. pošto izgleda da vrste naročito postoje kod brojeva i oblika. S druge strane. to je momenat koji se pojavljuje u oba slučaja. da li treba da se smatraju načelima prve vrste. nemoguće je da se rodovi vrste pripisuju sopstvenim razlikama uzetim po sebi. uzeta odvojeno od svojih rodova. Ali kod pojedinačnog nema ni ranijeg ni kasnijeg. Ali nije moguće da jedan ili stvarnost bude vrsta stvarnosti. jasno je da će najviše vrste biti načela. kako se to kaže. oni neće biti ni načela. ili su to najniži rodovi koji se pripisuju nedeljivim elementima? Jer. naročito ako se najviša vrsta postavi kao načelo. ako su vrste načela. ako je svako nedeljivo takvo bilo po količini bilo po rodu. sa više razloga neće ih biti ni kod ostalih stvari. posredni rodovi u kojima je vrsta spojena sa uzastopnim razlikama biće vrste. izgleda. neće biti broja izvan vrsta pojedinih brojeva. tako da ni u ovim slučajevima ne može da bude vrsta. u neograničenom broju. u stvarima gde postoji ranije i kasnije nije moguće da ono što se pripisuje tim stvarima postoji van njih. međutim. Na primer. ako je nedeljivo jedno. idući sve do nedeljivih čestica: sada izgleda da su jedni takvi. ako je istina da jedinstvo. Takođe nema oblika po sebi izvan rodova pojedinih oblika i. Zaista je nužno da postoje razlike svake vrste. i ako je nedeljivo po rodu vremenski ranije. Osim toga. — S druge strane. Štaviše. Pored toga. Štaviše. izgleda da će razlike biti više načela nego vrste. onoliko načela onoga što postoji koliko ima prvih vrsta. pripisuje tim razlikama. a da drugi to nisu. nasuprot tome. Treba da stvar ili . i. ako je diada prvi broj. Biće. ta načela biće. niti će ona biti jedna. tako da će stvarnost i jedan biti načela i supstance. a takođe je nemoguće da se vrsta.definicija prema vrstama biće različita od definicije pomoću sastavnih elemenata. niti će postojati ikakva razlika. izgleda da je bolje pripisati ulogu načela rodovima koje više potvrđuju pojedinačne stvari nego vrste. Na osnovu ovih razmatranja. čak ako su vrste u najvećoj meri načela. Staviše. ako se vrste dele na rodove. dakle. pošto su to pojmovi koje najviše potvrđuju sve stvarnosti. ako uopšte nema vrsta izvan rodova.

Ali. Zaista. koja je najteža od svih. Međutim. neće biti ničeg natčulnog. kao i da konačni kraj niza bude nestvoren.načelo postoji izvan stvari čije je ona načelo i od koga se može odvojiti. ili pak ona nije van ijedne od njih? Međutim. za ono što je opštije mora se pretpostaviti da je više načelo. Ali. 999b ako onda nema ničeg osim onoga što je pojedinačno. ako nema ničeg večitog. bilo kao prve vrste. čemu pripada neko opšte obeležje. sve stvarnosti biće čulne i neće biti saznanja ni ο jednoj od njih. jer se niz zaustavlja. kako će onda biti moguće steći znanje ο bezbroju onoga što je pojedinačno? U stvari. potrebno je da to budu vrste koje postoje pored onoga što je pojedinačno. ODNOS POJEDINAČNOG PREMA OPSTEM Ima jedna teškoća koja se nadovezuje na prethodne. Međutim. ni jedno kretanje nije beskonačno. neće postojati apsolutno ništa. iz više razloga treba prihvatiti odvojeno postojanje supstance. s druge strane. nužno postoji . s jedne strane. osim ako se osećanje nazove saznanje. ne može postati ono što nije u stanju da postane. a pošto je broj pojedinačnih stvari beskrajan. i ako treba da postoji nešto osim onoga što je pojedinačno. Staviše. nije moguće ni samo postajanje. upravo smo pokazali da je to nemoguće. Α pošto je to nemoguće. Osim toga. a koju je najpotrebnije proučiti i ο kojoj će sada biti govora. ako je to potrebno. ako materija postoji u zasebnom stanju zato što je nestvorena. bilo kao vrste najbliže pojedinačnom. Ako nema ničega osim onoga što je pojedinačno. ako se uvaži ovaj razlog. zašto bi se pretpostavljalo da načelo ove vrste postoji izvan pojedinačnih stvari ako ne stoga što je ono potvrđeno kao opšte i kao da obuhvata sve stvarnosti? Ali. pošto su sve čulne stvarnosti uništive i u kretanju. 4. potrebno je da i oni imaju kraj jer. tako da bi prve vrste bile načela. ako se tvrdi da nema ni supstance ni materije. zaista je potrebno da u svakom stvaranju ima nečeg što postaje i nečeg iz čega se stvara ono što postaje. da li u tom slučaju ta stvar treba da postoji zasebno od svih stvarnosti. ako postoje postajanje i kretanje. ili samo zasebno od nekih a ne od ostalih. takvim saznanjem mi upoznajemo uopšte sve kao nešto jedno i istovetno. dok ono što je postalo nužno postoji od trenutka kad je postalo. a iz nebića ne može ništa da proiziđe. koja nije ništa drugo nego ono što materija postaje u datom trenutku. Štaviše. Takođe neće biti ničeg večitog i nepokretnog. ako zaista nešto postoji pored složenih stvari kad god je izvesna stvar potvrđena materijom. nego svako ima svoj kraj i.

ako postoji brojno jedinstvo načela. Međutim. i koji je tome uzrok? Hesiodovi učenici i svi takvi teolozi brinuli su se samo za ono što ih je moglo ubediti. na primer u nekom posebnom slogu koji je isti kao drugi. nektar i ambrozija nikako nisu uzroci njihovog bića. ako je svako od njih jedno i nije. Još jedna teškoća. ako nema izvesnog jedinstva zajedničkog svima bićima? Međutim. jer su i ova načela drugačija brojno. neko bi mogao osetiti teškoću u vezi s onim na šta se odnose načela stvari. s druge strane. ili da li su druga. U stvari. ako to čine. teškoća će se sastojati u tome za koje bi slučajeve trebalo prihvatiti to zasebno postojanje. pošto ne možemo reći da kuća postoji van pojedinih kuća. postavi takva pretpostavka. čak ni jedan sam po sebi ni biće samo po sebi. Na koji će način onda biti moguće znanje. a za koje se ono neće prihvatiti. naime. Naime. koja nije manja od bilo koje druge. da li će suština svega pojedinačnog biti jedna. ali ono što su rekli ο samoj primeni ovih uzroka prevazilazi domašaj našeg shvatanja. da se ono može prihvatiti za sve slučajeve. naprotiv. u svrhu svog . i načela su kao i slog ista u rodu kao što su u drugom slogu. da li će supstanca biti mnogostruka i različita? Ali i ovo je besmisleno. kako onda da su izvesna bića propadljiva. ako su načela ista. Smatrajući odista načela za bogove i kao rođena od bogova. Očigledno je. a koja se zanemarivala i sada i ranije. Ako su ona specifično jedna. ako kažemo jedan ili pojedinačan. ništa neće biti jedno brojčano. Ako se. ne misleći na nas. jer se ovi ne bi smeli ponavljati ni jedanput ni više puta. a to je oblik i pojam. čija je supstanca jedna. kao što je supstanca ljudi? Ali ovo je besmislica: jer je sve jedno. naprotiv. U stvari. ako dakle nije tako i ako. oni kažu da su bića rođena smrtna zato što nisu okusila nektar i ambroziju. ako bogovi uzimaju ove napitke radi zadovoljstva. a opštim ono što po1000a tvrđuju svi pojedinačni elementi. Ovo se svodi na isto kao kad bi elementi izgovorenog glasa bili brojno ograničeni: zbir slova koja bi se mogla napisati ne bi mogao premašiti zbir tih elemenata. poput načela u čulnim stvarima. Ovi su izrazi očigledno imali smisao koji je za njih bio zadovoljavajući. Osim toga. a druga nepropadljiva. drugačije u drugim stvarima. je ta da li su načela uništivih stvarnosti i načela neuništivih stvarnosti ista. tu nema nikakve razlike. načela bića imaju brojno jedinstvo neće postojati ništa drugo izvan elemenata. Na koji način postaje materija u isto vreme kad i svaki pojedinačni oblik i kako su složene stvari ova dva elementa? Pored toga. u rodu.nešto van složenih stvari. jer pojedinačnim nazivamo baš ono što je brojno jedno.

manje razuman od ostalih bića. Na primer. jer stvarnosti. ptice i ribe koje žive u vodi. jer ne poznaje te elemente. divlje životinje. Pošto nam ovi filozofi ne kažu koji je tome uzrok. pa opet pogubnu vatru po vatri. Pa ipak se ne vidi da se iz ovog načela rađa sve osim onoga što smatramo pod pojmom jedan. vodu po vodi. eter po božanskom eteru. međutim nije jasno kakav je uzrok ovoj nužnosti. proizlaze iz mržnje. Sam Empedoklo izbegava protivrečnost time što ne prikazuje jedna bića kao uništiva a druga kao neuništiva. Ali teškoća koju ispitujemo sastoji se u tome da saznamo zašto su izvesna bića uništiva. po zemlji. Osvrnimo se radije na one koji rasuđuju putem dokazivanja i upitajmo ih kako je konačno moguće da izvesne stvarnosti. onda se javlja nova teškoća: da li će i ona biti . tada se vine ka častima. on samo kaže da je takva priroda stvari: „Ali kad velika mržnja nadoji snagom svoje udove. dok su druge uništive." Uostalom. međutim. jer kad ono sjedinjuje stvarno postojanje u jednom.postojanja. a druga nisu. postoji ili će postojati. očigledno je da ni pranačela ni uzroci ovih dveju vrsta stvarnosti ne mogu da budu isti. Ovo što je rečeno dovoljno je da bi se utvrdilo da načela ne mogu da budu ista. kaže Empedoklo. sve bi bilo jedno. On stvarno postavlja jedno načelo. kako bi bogovi mogli da budu večiti. ovo je jasno i bez ovih stihova. ono uništava sve ostale. „Zemlju vidimo. mržnju. nema drugog poznavanja osim sličnog po sličnom. i pošto je ovakvo stanje stvari zaista neosnovano. pošto u sebi nema mržnje. ljubav po ljubavi i mržnju po žalosnoj mržnji. ljudi i žene. pošto je proteklo vreme koje je iscrpni ugovor naizmenično utvrdio za prijateljstvo i mržnju. kao uzrok propadanja stvari. Ali ako su načela različita." Kao što se vidi. sva su ona uništiva. iz toga niče drveće." Vratimo se našem rasuđivanju: u najmanju ruku očigledno je da kod Empedokla mržnja nije ni uzrok uništenja ni uzrok stvarnosti. imaju večitu prirodu. Jer kad 1000b mržnja ne bi postojala u stvarima. takođe je počinio istu grešku. kao što kaže Empedoklo: kad su se stvari spojile. premda proizlaze iz istih pranačela. Iz ovoga sledi da je za Empedokla bog. kad im je potrebna hrana? Ali ovi mitološki podaci ne zaslužuju da budu predmet ozbiljnog ispitivanja. promena je potrebna. Empedoklo. izuzev boga. Isto tako prijateljstvo nije uzrok ni postojanja ni uništavanja. Α u isto vreme on ne određuje nikakav uzrok samom kretanju. onaj za koga bi se ipak verovalo da je najdosledniji u svojim rasuđivanjima. Evo šta on kaže: „Iz toga se stvara sve što je ikada postojalo. dok i jedna i druga potiču iz istih pranačela. „onda konačno izniknu mržnja". izuzev elemenata. pa čak i dugovečni bogovi. kao savršeno srećan.

bilo da se ide u beskonačnost. s druge strane. Kao najteže od svih pitanja od bitne važnosti za upoznavanje istine jeste to da li su pojmovi stvarnost i jedan supstance stvari. Platon i pitagorovci zaista misle da stvarnost i jedan nisu nešto drugo. jer i oni nužno moraju da nabrajaju stvarnost i jedan upravo onoliko puta koliko prihvataju načela. Fizičari su drugog mišljenja. niko nije pokušao da traži prihvatanje različitih načela. a prijateljstvo je uzrok jedinstva za sva bića. a drugi drugom shvatanju. jer sve što propada vraća se svojim elementima. opet. nego da je baš to njihova priroda. Empedoklb. smatrajući je beznačajnom. Štaviše. pa ako ne postoji jedan sam po sebi i stvarnost sama po sebi ne vidi se kako će moći postojati neka druga stvarnost van onoga što je j edan. da bi svoje načelo sveo na lakše shvatljiv pojam. dok će bića sastavljena od drugih neuništivih načela biti neuništiva? To se kosi s razumom: jer to je ili nemoguće. oni ovlaš 1001a dodiruju teškoću koju smo gore najpre postavili. sledi da će postojati druga načela. ako jedan nije supstanca očigledno je da sam broj ne može postojati kao stvarnost odvojena od bića: broj se u stvari sastoji od jedinica. kažu da je to vazduh. koji je jedan i stvarnost. Ali. načela uništivih stvari neuništiva. Međutim. zašto će bića sastavljena od izvesnih neuništivih načela biti uništiva. na primer. iz toga sledi da ni jedan od drugih opštih elemenata nije supstanca. ili da li treba istraživati šta je stvarnost i jedan. izuzev same stvarnosti i pojma . Neki filozofi skloni su prvom. ako se jedan i stvarnost ne postave kao supstanca. a neki. Drugi fizičari tvrde da je to vatra. smatrajući da imaju neku drugu prirodu koja im služi kao svrha. Iz ovoga. a jedinica je upravo izvesna vrsta jednog. da li svako od njih nije ništa drugo nego stvarnost i jedan. Isti sistem zastupali su oni koji prihvataju mnoštvo elemenata. Štaviše. dakle. jasno je da i ona nužno proizlaze iz izvesnih elemenata. kako će moći da postoje neuništive stvarnosti. jer nema ničeg drugog što bi se moglo uopšte pripisati svemu što postoji ili što je jedan. to je nemoguće. potrebno je da njihova supstanca bude jedan i stvarnost. kaže šta je jedan. pošto je njihova supstanca upravo samo jedan i samo stvarnost. Međutim. ili mu nedostaje potpuno objašnjenje. nego svi kažu da su načela sviju stvari ista. Ali. Štaviše. starija od tih načela. ako postoji jedan po sebi i stvarnost po sebi. jer izgleda da iz njegovih reči proizlazi da je jedan prijateljstvo. ako su načela uništiva? Α ako su. jer stvarnost i jedan su ono što je najopštije. i da su stvarnosti sastavljene i stvorene od ovih elemenata.neuništiva ili uništiva? Ako su uništiva. bilo da se stane.

Ipak je Zenonovo rasuđivanje nepotpuno: nešto nedelj ivo može da postoji. to neće biti ništa. i ukoliko sačinjava istu prirodu. Međutim. U slučaju da jedan sam po sebi nije supstanca. Zatim. U slučaju da je jedan po sebi supstanca. jer telesno poseduje stvarnost u svima dimenzijama. prema Zenonovom shvatanju. tako da i njega možemo pobijati i odgovoriti mu: kada se doda nedeljivo. bilo da jedan nije supstanca. Jer za ono što dodavanjem ili oduzimanjem ne biva ni veće ni manje. ono neće povećati veličinu. kako će se uspeti da se iz takvog jednog. ali. ODNOS POJMA STVARNOSTI I POJMA „JEDAN" Teškoća koja se nadovezuje na prethodne je sledeća. moglo da se nađe neki drugi jedan van jednog po sebi? To bi nužno bio ne-iedan. ali će povećati broj. veličine mogle stvarati iz jednog i nejednakosti i iz bilo koga broja i nejednakosti. on kaže da to nije stvarnost. Međutim. Ali. ako je jedan po sebi nedeljiv.jedan. U stvari. velika teškoća biće u tome da se shvati kako će neka druga stvar postojati van stvarnosti i jednog. ukoliko je taj ne-jedan nejednakost. dodati na drugi način. dok će drugi matematički predmeti. poput izvesnih filozofa. mislim kako će stvarnosti biti mnogostruke. nemoguće je da broj bude supstanca. ili iz više njih. to jest da su sve stvarnosti jedno i da je to jedna stvar1001b nost. dok dodavanje tačke i jedinice nema nikakvog dejstva. oba ova shvatania nisu sasvim zadovoljavajuća. Α ako su stvarnost po sebi i jedan po sebi supstance. mi smo već rekli zašto broj ne može da bude supstanca. površine i tačke . Odista. obrazuje neka veličina? To je isto kao kad bi se reklo da se prava sastoji od tačaka. pošto je očigledno da veličina pripada svakoj stvarnosti. naime. Odakle bi. ako se tvrdi. Α ako je stvarnost veličina. bilo da postoji jedan sam po sebi. ali sve su stvarnosti jedno ili su sastavljene od mnoštva stvarnosti od kojih je svaka jedan. oni neće povećati ono čemu su dodati: takav će biti slučaj sa površinom i sa pravom. tako da iz ovog nužno proizlazi ono što je tvrdio Parmenid. ipak će ostati da se ispita zašto i kako je taj proizvod čas broj a čas veličina. povećati ono čemu su dodati. onda. Ne vidi se kako bi se. da li su brojevi tela. teškoća će biti ista kao ona koju smo istakli u vezi sa pojmom stvarnosti. ne postoji nešto drugo osim stvarnosti. da je broj stvoren počev od jednog po sebi i nekog načela različitog od jednog. dodati na jedan način. u stvari. ona je telesna. 5.

Naprotiv. Međutim. Iz toga sledi. koji se smatraju učenijim nego njihovi prethodnici. a čas nema. kako izgleda. ni polovina kocke nije u kocki kao nešto određeno: u njoj takođe nije ni površina. mi ipak ne vidimo kojim bi telima mogle pripadati te stvari (jer nemoguće je da se one nalaze među čulnim telima). Staviše. dok telo ne može postojati bez njih. Telo se. a one izgleda mogu da postoje bez tela. postaje nemoguće saznati šta je stvarnost i šta je supstanca stvarnosti. Osim ovih teškoća. vatra i 1002a vazduh. nemoguće je reći šta je stvarnost i šta su supstance stvarnosti. ali ako su. zemlja. tako da ne bi bilo ni supstance. isto pitanje povlači i druge posledice u opreci s razumom ο stvaranju i ο uništenju. ili nisu? Ako to nisu supstance. Osim toga. da je ta promena praćena procesom stvaranja i uništenja. kao što su voda. kao što smo rekli. s druge strane. zbivanja. tačka prema dužini. određuje ovim veličinama. telo kao predmet tih promena postoji kao stvarno biće i kao supstanca. površina prema dubini. Odista izgleda. ako Hermes nije u kamenu. nalazila bi se i ona koja ograničava polovinu kocke. Sve ove pojmove odista potvrđuje izvestan predmet. ako supstanca koja nije postojala ranije. telo supstanca u najvećoj meri. najviše pokazuju osobinu supstance. stanja. Ali. prava manje nego jedinica. hladnoća i ostala svojstva iste prirode sigurno su obični telesni oseti. s jedne strane. od kojih su sastavljena složena tela. njihova toplota. telo je sigurno manje supstanca nego površina. kojih čas ima. tačke. Zbog toga su mnogi filozofi. odnosi. prave i površine. jer slučajna svojstva tih stvarnosti odista ne zaslužuju da se nazovu stvarnostima. tako da. kretanja. ili je bilo koji oblik takode sadržan u telu. a zatim ako ni same površine. površina. a među njima najstariji. U stvari. tačku i jedinicu. nisu logično sposobne za stvaranje i za uništenje. ako se prihvati mišljenje da su prave i tačke tela više supstance nego tela. tako da su pranačela tela i pranačela stvarnosti. ako ona koja je ranije postojala zatim više ne postoji. a da su ostale stvari samo telesni oseti. a ne supstance. smatrali su da su brojevi pranačela stvarnosti. postoji sada i. površina manje nego prava. U stvari. s druge strane. jer kad bi se tu nalazila bilo koja površina. i ni jedan od njih nije pojedinačna supstanca. nema apsolutno nikakve supstance niti ikakve stvarnosti. Što se tiče stvari koje. prava prema širini. ako ove stvari nisu supstance. ni prave. ni tačke ipak nisu supstance. ako je. ili se u njemu ne nalazi ni jedan. u stvari. razmere izgleda da ne izražavaju supstancu bilo čega. Prema tome. prava i tačka supstance u većoj meri nego telo. kada tela stupe u dodir ili 1002b se . Isto rasuđivanje važi za pravu. savremeniji filozofi. da.supstance. verovali da je telo supstanca i stvarnost. izgleda da sve to nije ništa drugo do podela tela.

koja je nedeljiva. Ali. Ako je nužna ova činjenica. kao one za koje izvesni filozofi tvrde da su ideje. nego po kakvoći. jer je svaka ideja supstanca i jer nijedna od njih ne postoji slučajno. na primer ideje. kada su tela ujedinjena. ne razlikuju od ovih time što su one mnoštvo koje ima specifično jedinstvo. nego ove prestaju da postoje. koji su ograničeni ne brojno. to se dešava sa posrednim stvarnostima. izuzev ako se ne razmatraju elementi nekog pojedinog sloga ili određenog glasa čiji će elementi tada biti ograničeni čak i brojno. ili na neki drugi način? Ako oni postoje drugačije a ne . Isti je slučaj s elementima azbuke. ako izvan čulnih i matematičkih stvari ne postoje druge stvarnosti. one treba da proizlaze iz nekog supstrata. Jer. Druga teškoća je u tesnoj vezi s prethodnim problemom: da li elementi postoje kao mogućnost. tačka. a pranačela stvarnosti neće biti određena po broju. dok posle razdvajanja one postoje. jer on nije supstanca. pa je za njih nužno da tvrde postojanje ideja. nema više površina. premda ranije nisu postojale. pravama i površinama. jer su i tu stvari iste vrste neograničene po broju. napred smo rekli kakve nemogućnosti iz toga neizbežno proističu.razdvoje. onda neće biti supstance jedne po broju. U stvari. 6. koje mi postavljamo. Prema tome. van čulnih i posrednih stvarnosti. Prema tome. Α ako su ove stvarnosti podložne stvaranju i uništenju. onda njihova načela ne mogu da budu ograničena po broju. Sa ovim stvarnostima dešava se nešto slično kao sa trenutkom u vremenu: ni ovaj nije podložan ni stvaranju ni uništenju iako uvek izgleda drugačiji nego što jeste. Ako je to iz razloga što se matematičke stvari. naime razlog je isti. samim tim biće nužno prihvatiti i postojanje ideja. Jasno je da je isti slučaj i sa tačkama. nije se mogla podeliti na dvoje. a u trenutku razdvajanja stvaraju se dve površine. mada se pristalice ovog učenja ne izjašnjavaju sasvim jasno. nego samo jedne po vrsti. u samom trenutku dodira stvara se jedna površina. ARISTOTELOV STAV PREMA TEORIJI Ο POSTOJANJU IDEJA KAO STVARNOSTI Moglo bi se uopšte postaviti pitanje zašto je potrebno tražiti još druge stvarnosti. koje se u drugom pogledu razlikuju od običnih stvarnosti. oni ipak žele da to kažu. najzad. ako se uzme da ideje postoje i da su načela jedna brojno. a ne specifično. jer sve ovo na isti način predstavlja ili granice ili deljenja. nego samo specifično.

filozofi koji su istraživali elemente stvarnosti istraživali ova ista načela. tj. onda će u Sokratu biti više živih. Prema tome. ona koja imaju opštu primenu. zaista. dakle. ako se želi da se stvori nauka ο njima. jer ono čega nema može još da postane. on sam. isecajući izvestan deo stvarnosti. dakle. nego izvesno svojstvo. mora se postaviti pitanje da li su ona opšta. ali ništa ne postaje iz onoga što je nesposobno da postoji. moraće postojati druga. ona neće biti supstance. ili se. Iz tog razloga je potrebno i nama da shvatimo prve uzroke stvarnosti kao stvarnosti. ako elementi postoje samo potencijalno. Ako su opšta. 2. Ako je zajedničko obeležje izvesna pojedinačna stvarnost. Ako su. Takve su. Α pošto mi istražujemo prva načela i najviše uzroke. kao što je slučaj s matematičkim naukama. 1003a jer je mogućnost vremenski starija od uzroka u delanju. iz ovoga nužno proističe da su elementi stvarnosti takvi zato što se ne odnose na stvarnost kao stvarnost. moguće je da ne bude nikakve stvarnosti. teškoće koje je potrebno istači u vezi s pranačelima. Ali. dakle. pored ovih.kao mogućnost. postojaće i nešto drugo. Ako nisu opšta. vremenski starija pranačela. čovek i živo biće. oni neće biti predmet nauke. takve su posledice koje iz toga proizlaze. a nije potrebno da svaka mogućnost bude u delanju. one proučavaju bitnu osobinu samo toga dela. pošto ni jedna od ovih nauka ne posmatra uopšte stvarnost kao stvarnost. pošto svako od ovih bića znači izvesnu pojedinačnu i jednu stvar. nego. nego ako su kao pojedinačne stvarnosti. jer ono što je opšte nikada ne označava neku pojedinačnu supstancu. pak. pošto se svaka nauka bavi opštim. očigledno je da nužno postoji neka stvarnost na osnovu njene sopstvene prirode. dok je supstanca izvesna pojedinačna stvarnost. ono što postaje je ono čega nema. KNJIGA III 1. Ako su. svode na ono što nazivamo pojedinačnim stvarima. pranačela opšta. vremenski starije od pranačela. POJAM SUPSTANCE. za koju se može uzeti da postoji odvojeno. JEDNOG I MNOGOSTRUKOG DOMEN FILOZOFSKIH ISTRAZlVANJA . Osim toga. Ο PRAUZROCIMA STVARNOSTI Ima jedna nauka koja proučava stvarnost kao stvarnost i njene bitne osobine. Ona ne predstavlja deo ni jedne od nauka zvanih posebne.

najzad. jer su to stvari koje se nazivaju. Tako isto stvarnost se uzima u mnogim značenjima. za treće zato što su idenje ka supstanci. Očigledno je. bilo onoga što se naziva u odnosu na neku supstancu. ili pak zato što su one učinski uzroci bilo jedne supstance. Zbog toga za ono što ne postoji kažemo da je nestvarno. uništenje supstance. ili za ono što joj je prirodno svojstveno. ili. ili stoga što su one oduzimanja. nešto zato što ga čuva. nešto zato što ga stvara. na jednu istu prirodu. nego i proučavanje svega što se tiče jedne jedine prirode. nešto. Za izvesne stvari odista se kaže da su stvarnosti zato što su supstance. ili pak kao što se medicinsko odnosi na 1003b medicinu i kaže se za ono što poseduje medicinsku veštinu. ili. ali u odnosu na jedan jedini izraz. nešto stoga što je znak zdravlja.Stvarnost se uzima u mnogostrukom smislu. da . na izvestan način. za druge zato što su osećaji supstance. za ono što je delo medicine. najzad. dakle. najzad. tako je i u svima drugim slučajevima. ili. Pod jednu jedinstvenu nauku zaista potpada ne samo proučavanje stvari koje se nazivaju u odnosu na jedan jedini izraz. zato što su one poricanja nekog svojstva supstance. naprotiv. a možemo naći i drugih primera stvari koje se govore u odnosu na jedan jedinstven izraz. ili poricanja same supstance. svojstva supstance. stoga što je u stanju da ga primi. ali ne u smislu obične istoimenosti. ali u svakom značenju svako nazivanje vrši se u odnosu na jedno jedinstveno načelo. nego u onom smislu u kome se sve što je zdravo odnosi na zdravlje. Α kao što ο svemu što je zdravo postoji samo jedna nauka. prema jednom jedinstvenom izrazu.

u ovom potonjem slučaju dodaje se još jedna razlika onome što je uključeno u čistom poricanju. u ovoj oblasti postoji prva nauka. i to ne slučajno. u smislu u kome se upotrebljava ova reč. Filozofija će inače imati onoliko delova koliko ima supstanca. razlikuje se poricanje u pravom smislu reči. na primer. Zbog toga će se jedna jedinstvena nauka baviti svima vrstama stvarnosti kao takvih. a zatim druga. dakle. Α uvek je poseban predmet nauke ono što je prvo. kao i njihove suprotnosti. jedna ista nauka proučavaće istovetno i slično i druge rodove jednog ove vrste. Ako je to. dakle. Stvarnost i jedan u stvari neposredno potpadaju pod izvesne rodove. tako ima i jedna jedina nauka. postoji istovetnost između „jednog čoveka". i zbog toga će nauke i odgovarati lim rodovima. Prema tome. i ne iizražava se nešto različito udvajanjem reči „jedan čovek postoji". jer poricanje je odsustvo . samim tim što i u jednom i u drugom slučaju to stvarno znači raspravljati ο jednom jedinom izrazu koji se poriče ili oduzima (u stvari.takođe pripada jednoj jedinoj nauci da proučava sve stvarnosti kao stvarnosti. i oduzimanje u izvesnoj određenoj vrsti. u stvari. kao što su načela i uzrok u međusobnom uzajamnom srodstvu a da se ipak ne izražavaju istim pojmom (nema zaista nikakve važnosti da li ćemo stvarnost i jedan smatrati istovetnim. gramatika jedna jedina nauka koja proučava sve reči. Nauka ο suprotnostima je jedina. umesto „čovek postoji" (očigledno je da se biće čoveka ne odvaja od njegovog jedinstva ni prilikom rođenja ni prilikom uništenja) kao što se jedan ne odvaja od stvarnosti. tako da. ako je supstanca svake stvarnosti jedna. od čega zavise sve ostale stvari i po čemu se one određuju. supstanca. Staviše. Proučavanje suštine ovih raznih vrsta biće predmet jedne jedinstvene nauke. toliko će biti i vrsta stvarnosti. a mnogostruko je suprotno jednom. na primer. kao što je. Gotovo sve su1004a protnosti svode se na ovu glavnu protivnost: trebalo bi da razmotrimo ovo u izboru suprotnosti. jasno je da u ovim slučajevima dodavanje ni u čemu ne menja izraz i da pojam jedan ima isti smisao kao i pojam stvarnost. zbog toga što je jedno u uzajamnom srodstvu s drugim. a jedna i ista nauka raspravlja ο poricanju i ο oduzimanju. Ali kao što za svaku vrstu ima samo jedno jedino osećanje. koje označava samo odsustvo stvari. ona je takođe u suštini stvar koja postoji. I sada. naše dokazivanje bilo bi ovim čak pojačano). druga nauka i nauke koje su iz njih izvedene. stvarnost i jedan su istovetni i iste prirode. „čoveka koji postoji" i „čoveka". upravo koliko postoji vrsta jednog. filozof će trebati da shvati načela i uzroke supstanci. pošto i u matematici postoje delovi. a pojedini njeni odeljci raznim vrstama stvarnosti. nužno prva filozofija. a među ovim granama filozofije biće. jer filozof je kao matematičar.

pravih linija ili vatre. naše objašnjavanje treba zatim da se odnosi na ono što je prvo u slučaju svakog prideva ο kome je reč i da kažemo kako dolazi do toga odnosa sa prvim izrazom. a razlika je menjanje. da li nešto ima jednu suprotnost. nego jedino činjenica da se on ne naziva u odnosu na jedno jedino načelo. kao što se brojevi uzeti sami po sebi i u svojim međusobnim odnosima odlikuju posebnim svojstvima kao što su nepar i par. Očigledno je. lako i teško takođe imaju druga posebna obeležja. bilo iz mnogostrukog i jednog. moramo reći da je takav slučaj i sa istim. Ako to nije dužnost filozofa. a takođe i što se izvedene definicije ne pripisuju nekom prvobitnom značenju. Α pošto se sve odnosi na prvi izraz. i kao što telo. dok u oduzimanju takođe postoji u izvesnom predmetu posebna priroda čije se oduzimanje potvrđuje). a treće prema izvesnim istovetnim razlozima. proizvedeni bilo iz ovih pojmova. kao što su drugi. Odista. Zaista. Prema tome. simetričnost i jednakost. koji se odevaju na isti način kao filozofi (jer sofistika. izvesne stvari nazvaće se po tome što imaju u sebi taj prvi pojam. Iz ovih razmatranja proizlazi da će suprotnosti pojmova koje smo pobrojali. pošto je suprotnost razlika. samo je prividno filozofija) raspravljaju ο svima stvarima. različit. nejednak i drugi oblici ove vrste. pošto smo izložili razliku između raznih značenja svakog izraza. Dokaz za to je ovaj: dijalektičari i sofisti. ali ipak jednoj jedinoj nauci pripada da ih sve upozna. Mnogostruko je. na primer.stvari ο kojoj je reč. pošto se jedan uzima u više značenja. jasno je da će ih naša nauka morati upoznati po onome što jesu kao i po njihovim obeležjima. Među ove oblike treba uvrstiti suprotnost. nego zato što zaboravljaju da je supstanca. dakle. kao i pojam supstance. i filozof treba da traži istinu u tom pogledu. Prema tome. kao i dijalektika. Α oni koji se bave ispitivanjem tih stvari ne greše zato što rasuđuju ο stvarima tuđim filozofiji. ο kojoj nemaju nikakvog razumevanja. vremenski starija od svojih obeležja. ovi različiti izrazi takođe će se uzimati u više značenja. prema tome. ko će ispitivati da li je „Sokrat" istovetan sa „Sokratom koji sedi". U stvari. a . drugačijim i suprotnostima uopšte. takođe ući u oblast nauke koju smo pokazali. višak i nedostatak. nepokretno i pokretno. a ne kao brojeva. ovo je upravo jedna od teškoća koje smo istakli. da jedna nauka treba da objasni te pojmove. kao što je rečeno u prethodnoj knjizi ο Aporijama. tako i stvarnost kao stvarnost ima izvesne posebne osobine. suprotno jednom. mnoštvo značenja jednog izraza ne čini ga predmetom raznih nauka. Inače pripada filozofu da može raspravljati 1004b ο svima ovim stvarima. pošto se za sve što je jedno kaže u odnosu na prvo jedan. šta je to suprotnost i u kome se smislu shvata? Α isti je slučaj i s drugim pitanjima ove vrste. pošto su ovi načini postojanja bitna svojstva jednog kao jednog i stvarnosti kao stvarnosti. druge po onome što proizvode. Prema tome.

a načela ostalih filozofa onda se ovde svrstavaju bez izuzetka. Za neke je to nepar i par. a načela suprotnosti su jedan i mnoštvo. za neke ograničeno i neograničeno i. Međutim. ili stvarnost. kao što su ranije i kasnije. za neke prijateljstvo i mržnja. ali jedinstvo je samo čas običan odnos prema jednom jedinom izrazu. Što se tiče sofistike. ili kad nisu nešto odeljeno od pojedinaca. a od sofistike pravilom života koje propoveda. na jedan i mnoštvo. nego i njihova svojstva. Sve stvarnosti su zaista suprotnosti ili su sačinjeneod suprotnosti. da proučava istine koje se u . ili savršeno. kao što u stvari verovatno i nisu. a isti je slučaj i s njegovim suprotnostima. ili isti. Sve ostale suprotnosti takođe se očigledno mogu 1005a svesti na jedan i na mnoštvo. nego će se on ograničiti na to da njihovo postojanje postavi kao načelo rasuđivanja. a kretanje mnoštvu. tako da mirovanje pripada jednom. bilo da se određuju prema jednom izrazu ili.zajednički predmet svih tih raspravljanja jeste stvarnost. sve suprotnosti svode se na stvarnost i nestvarnost. jasno je da oni raspravljaju ο ovim stvarima zato što one spadaju υ oblast fiiozofije. AKSIOMI KAO PREDMET INTERESOVANJΑ FILOZOFA — NAČELO SUPROTNOSTI Sada treba da kažemo da li spada u domen jedne jedine nauke. sva ostala značenja svode se na jedan prvi izraz. Međutim. očigledno je da samo jednoj nauci pripada da proučava stvarnost kao stvarnost i svojstva stvarnosti kao stvarnosti. ili raznih nauka. pak. Ovo se dešava čak i kad stvarnost ili jedan nisu nešto opšte i istovetno u svima pojedincima. rod i vrsta. 3. ali ova se razlikuje od dijalektike vrstom metoda. celina i deo. gotovo svi filozofi slažu se u tome da su stvarnosti i supstanca sačinjeni od suprotnosti. a ta ista teoretska nauka proučavaće ne samo supstance. Prema tome. najzad. Zbog toga ne pripada geometru da proučava šta je suprotno. što bi verovatno bilo tačnije tvrditi. kako ona ο kojima smo govorili u vezi s pojmovima. od dva niza suprotnosti jedan znači isključivanje drugog: međutim. Štaviše. tako i ostale stvari ove vrste. Vrsta stvarnosti u kojima se kreću sofistika i dijalektika zaista je ista kao i u filozofiji. čas jedinstvo reda. ona se samo prikazuje da je ono što nije. Iz ovoga. da se ne odreduju. svi oni bar uzimaju suprotnosti za načela. ili jedan. jasno proizlazi i to da jednoj nauci pripada da razmatra pitanja ο stvarnosti kao stvarnosti. pojmovi spadaju u jednu istu nauku. za neke toplo i hladno. Dijalektika je čisto kritička tamo gde filozofija pruža pozitivno znanje. kao pod vrste. ili drugi. Inače. dakle. Ovi. čak i kad se jedan uzima u više značenja.

pošto je očigledno da se aksiomi primenjuju na sve stvarnosti kao stvarnosti (jer stvarnost je ono što je zajedničko svima stvarima) proučavanje ovih istina takođe pripada upoznavanju stvarnosti kao stvarnosti. priroda je samo jedan određeni rod stvarnosti) njemu. Sto se tiče pokušaja izvesnih filozofa. a ono što nužno treba poznavati da bi se upoznala svaka stvarnost ma kakva ona bila takođe treba nužno posedovati još pre svakog znanja. i što je svaki rod stvarnost. kao i samu supstancu. tako da bude u mogućnosti da postavi najpostojanija načela svih stvarnosti. a filozof je taj koji će se time baviti. a ne jednu izvesnu vrstu. jer načelo čije je posedovanje nužno da bi se shvatila svaka stvarnost. ne zavisi od nekog drugog načela. jer su verovali da su oni jedini koji ispituju čitavu prirodu i stvarnost uopšte. Međutim. To su pokušali samo izvesni fizičari. Jer aksiomi obuhvataju sve stvarnosti. Prema tome. Ali samim tim što ima nekoga koji je još iznad fizičara (naime. ni aritmetičar. ma kakva ona bila. Onda je očigledno da je takvo načelo najpostojanije od svih. Ako bismo tvrdili tako nešto. oni se njima služe ipak samo koliko im je to potrebno. S druge strane. isključujući ostale. ne treba da nas iznenađuje. najpostojanije načelo od svih postavlja se kao načelo υ odnosu na koje je nemoguće da se čovek prevari. onda bi takvo . oni se mogu pripisati samo njihovom potpunom nepoznavanju analitike: zaista je potrebno upoznati analitiku pre nego što se pristupi ma kojoj nauci. u stvari. to jest koliko se pruža rod na koji se odnose njihova dokazivanja. koji su u svojim raspravljanjima ο istini nastojali da utvrde pod kojim se uslovima postavke mogu prihvatiti kao istinite. Prema tome. očigledno je da je zadatak filozofa. koji proučava prirodu svake supstance. to je zato što aksiomi pripadaju stvarnosti kao stvarnosti.matematici nazivaju aksiomima. potrebno je da se istovremeno to načelo najbolje upozna među svima načelima (jer zabluda uvek obuhvata ono što se ne poznaje) i da bude bezuslovno. čiji stav. Očigledno je da je njihovo ispitivanje predmet jedne jedine nauke. Nemoguće je da ista osobina istovremeno pripada i ne pripada jednom istom predmetu u istom odnosu. čovek koji raspolaže izvanrednim znanjem iz bilo koje oblasti treba takođe da bude u stanju da postavi najpostojanija načela ο stvari ο kojoj je reč. takođe će 1005b pripasti ispitivanje ovih istina. uostalom. ni geometar. Α sada ćemo reći koje je to načelo. a ne tražiti stvari za koje se zna da ne pripadaju oblasti nauke. Α ako se svi ljudi služe aksiomima. Upravo zbog toga ni jedan od onih koji se ograničavaju na ispitivanje jedne posebne nauke nije sebi postavio zadatak da kaže ma šta ο istinitosti ili ο neistinitosti ovih aksioma. da ispituje i načela silogističkog rasuđivanja. Α ta svojstva ima upravo filozof. ali nije prva. Fizika je zaista neka vrsta filozofije. koji proučava opšte i prvu supstancu.

pošto ono odgovara gornjoj definiciji. Iz ovog razloga svako dokazivanje svodi se na ovo načelo kao na najvišu istinu. Početna tačka svih dokaza ove vrste jeste u tome da se od protivnika traži ne da kaže da nešto postoji ili ne postoji (jer možda bi se moglo misliti da se pretpostavlia ono čemu se teži od samog početka). Ovim se tvrđenjem služi i veliki broj fizičara. tako da čak ni na ovaj način ne bi bilo dokazivanja. pokazali smo da je ovo načelo najpostojanije od svih. on u ovome popusti. naprotiv. To je neophodno ako stvarno hoće nešto da kaže. nego da kaže nešto što ima smisla za njega samog i za drugog.tvrđenje predstavljalo logičku teškoću. DOKAZ ISPRAVNOSTI NAČELA PROTIVRECNOSTI Ima filozofa koji. Međutim. samo ako protivnik nešto kaže. Međutim. upravo smo utvrdili da je za izvesnu stvar nemoguće da u isto vreme postoji i ne postoji i. dokazivanje u pravom smislu reči potpuno bi ličilo na zaključivanje iz onoga što treba da se dokaže. imali bi istovremeno suprotna mišljenja. tvrde da ista stvar može u isto vreme postojati i ne 1006a postojati i da se to može shvatiti. neka nam kažu za koje je načelo to manje potrebno nego za ovo? Međutim. Zaista je nemoguće ikada zamisliti da ista stvar postoji i ne postoji. kako neki misle da to kaže Heraklit. mi bismo se našli pred pobijanjem. ali to je krajnje neznanje: zaista je neznanje ne raspoznavati ono čemu je potrebno dokazivanje od onog čemu to nije potrebno. jer je ono po svojoj prirodi ishodišna tačka čak i za sve ostale aksiome. kažem. Neki filozofi odista traže dokazivanje čak i za ovo načelo. onda takav čovek nema šta da kaže ni samom sebi niti nekome drugom. Ako. ako neće. Α ako ima istina čije dokazivanje ne treba tražiti. moguće je pobijanjem utvrditi nemogućnost da ista stvar postoji i ne postoji. jer ne mora se misliti sve ono što se kaže. a ne pred dokazivanjem. sasvim drugačije nego dokazivati. očigledno je da je istom čoveku nemoguće zamisliti da ista stvar postoji i ne postoji. moći će se vršiti . Ali. smešno je nastojati da se raspravlja s nekim ko nema šta da kaže (ukoliko on to nema): kao takav. Ako ne kaže ništa. 4. Ovo je najpostojanije načelo. ako bi se u ovome prevarili. Jer. Α potpuno je nemoguće sve dokazati: otišlo bi se u beskonačnost. kao što smo rekli. Ali utvrđivati pobijanjem je. kad je neko drugi dužan da zaključuje iz onoga što treba da se dokaže. ovakav čovek stoga liči na biljku. ako je nemoguće da suprotnosti pripadaju u isto vreme istom predmetu (a potrebno je da i u ovoj premisi dodamo uobičajena određivanja). oslanjajući se na ovu nemogućnost. i ako je mišljenje koje je u oprečnosti s nekim drugim mišljenjem njegova suprotnost. Sto se nas tiče.

i ako je bilo koje biće čovek. nego baš određeno lice. imenica ima određen smisao i određeno značenje. kao ogrtač i odelo. zato što. jasno je da je sama po sebi istinita činjenica da reči biti ili ne biti znače nešto određeno. kao što smo rekli u početku. nego više značenja.) — Neka dakle. to je jedinstvo pojma. jer ne može se misliti ako se ne misli na jednu određenu stvar. očigledno je da tada ne bi moglo biti nikakvog rasuđivanja. jer bi se svakoj od tih definicija moglo dodeliti neko posebno ime. a moglo bi da bude još više drugih definicija. samo ako im je broj ograničen. ako pretpostavimo da čovek znači samo jednu stvar. to nešto biće za njega suština 1006b čoveka. a ako imena ne bi značila ništa. Prema tome. muzičar. Naime. Ali. pošto bi bila istog značenja. očigledno je da suština ne-čoveka neće biti ništa đrugo nego suština čoveka. nego da li je moguće da ono to bude što se tiče same stvari. bar ne sa gledišta obične omonimije. Α ako čovek i ne-čovek znače različitu stvar. tako da bi sva bića bila jedno jedino biće. nije moguće da ista stvar bude i ne bude ono što jeste. i značiti πεδίο što pripada nekom određenom licu. Α ako postoji istovetnost. jer rušeći dokazivanje on pristaje na dokazivanje. kad bi bilo tako. kao kad bi ono što mi nazivamo čovekom drugi nazivali nečovekom. složiti se s ovim.dokazivanje. Osim toga. nego onaj kome se dokazuje. Ali zaključivanje iz onoga što treba da se dokaže neće više vršiti onaj koji dokazuje. tako da ništa ne bi moglo u isto vreme da bude tako i da ne bude tako. Uostalom. uništila bi se svaka razmena misli među ljudima i. znači složiti se da ima nečeg istinitog nezavisno od svakog dokazivanja. od kojih bi jedno imalo za definiciju dvonožno biće. ako se ne bi postavile granice i ako bi se tvrdilo da postoji neograničen broj značenja. pošto će to biti jedna te ista stvar. beo i čovek takođe bi značili jednu istu stvar. jer. jer bi se svakoj definiciji mogla dodeliti različita reč: kao primer moglo bi se reći da čovek predstavlja ne jedno. nemati jedno značenje isto je što i ne značiti ništa. ako je istina da čovek znači ne samo osobinu nekog određenog lica. — (Kad kažem da čovek znači jednu jedinu stvar. i sa samim sobom. ali pitanje nije u iome da li je moguće da isto biće bude i ne bude u isto vreme čovek što se tiče imena. toj stvari daće se i jedno određeno ime. mi ne nameravamo utvrditi da postoji istovetnost između značiti neko određeno lice. U tom slučaju ne može se desiti da suština čoveka znači upravo suštinu onoga što nije čovek. iz čega sledi da ništa ne bi moglo da bude tako i da ne bude tako. jer će već biti nešto određeno. svejedno je da li se istoj reči pripisuje više značenja. samo da im broj bude ograničen. U stvari. hoću da kažem ovo: ako čovek znači nešto. Ali mi . Takvo je zaista značenje pojma biti jedno. i da to bude dvonožno živo biće. a ako je moguće. u suštini. Štaviše. suština čoveka biće suština ne-čoveka. suština čoveka i suština ne-čoveka značiće jednu i istu stvar. Pre svega.

jer takvo je značenje pojma biti nužno. iz toga sledi ono što smo rekli. pošto su i suština belog i suština čoveka različita stvar. dakle. Njima je u stvari nužno da tvrde da je sve slučajnost i da ne postoji ono što bitno sačinjava suštinu čoveka ili suštinu životinje. odgovarajući na postavljeno pitanje da li je to biće čovek. neka se. Α označiti supstancu neke stvari znači isto što i suštinu te stvari. mi ćemo ponoviti ono što smo napred rekli. protivnik takođe ne treba. jer suština čoveka i 1007a suština ne-čoveka znače različitu stvar. Prema tome. pošto će slučajnost uvek označavati kategoriju samog subjekta. to neće biti ni suština ne-čoveka. i da nije čovek. belo nije njegova suština. mada su to same protivrečnosti čoveka. pošto je njihov broj neograničen. ali postupati tako znači odreći se svakog raspravljanja. iako je čovek beo. Takva je zaista razlika koju treba ustanoviti između supstance i slučajnosti. on ne odgovara na ono što ga pitamo. Ali ako se kaže da je sve slučajnost. oni koji rasuđuju na ovaj način uništavaju supstancu i suštinu. Naime. makar isto biće bilo hiljadu puta čovek i ne-čovek. nabroje sve. to jest da će postojati istovetnost svih stvari. a ne samo suprotnost. ako se nešto uistinu označi imenom čoveka. U stvari. belo je za čoveka slučajnost jer. Ako se. i bezbroj drugih stvari. Isto rasuđivanje primenjuje se i za biti ne-čovek. pod uslovom da protivnik odgovori na ono što ga pitamo.smo upravo pokazali da je značenje ovih dvaju izraza različito. ne može se desiti da ta ista stvar ne bude dvonožno živo biće. jer je upravo to bio smisao koji smo dali čoveku. onda će suština čoveka biti nešto drugo. Α ako je to nužno. neće više biti prvog subjekta slučajnosti. sve što to lice jeste ili nije. treba sa više razloga da znače različitu stvar. Α ako to nije moguće. to nešto je nužno dvonožno živo biće. i belo. dakle. Α ova prva dva izraza mnogo su više protivrečna. ništa ne sprečava da isto biće bude i čovek. tvrdi da beo i čovek znače jednu i istu stvar. . Ali ako on na jednostavno pitanje odgovori odricanjem. nego da će sve biti slučajnost. to je ne moći ne biti čovek. Međutim. ona. ali ako se postavi pitanje da li je istina ili nije kad se kaže da je izvesna stvar čovek. Ako se zaista hoće da postoji nešto što je suština čoveka. a ta stvar je supstanca nečega. Zato se ne može prihvatiti kao istinito tvrđenje da je nešto u isto vreme čovek. jer je bila označena samo jedna stvar. Uopšte uzevši. ni ne-suština čoveka. oni koji tako misle treba nužno da priznaju da se ništa ne može definisati na ovaj način. osim ako u odgovoru doda i sve ostale slučajnosti. ili neka se ne nabroji ni jedna. nemoguće je nabrojati sve sporedne osobine. da dodaje da je ono u isto vreme još i ne-čovek. Ali ako se hoće da suština čoveka bude i suština ne-čoveka ili ne-suština čoveka. protivnik treba da da odgovor koji znači jednu jedinu stvar i ne treba da dodaje da je ta stvar takođe i bela i velika.

nemoguće je ići u beskonačnost u pravcu predikata. čas u drugom smislu. kako to nužno moraju priznati oni koji prihvataju Protagorino rasuđivanje. dakle. dakle. postojaće istovetnost između triere. U prvom smislu.Takav postupak nužno 1007b vodi u beskonačnost. Međutim. slučajnosti izražavaju čas u prvom. a ne kao entelehija. jer muzičar nije slučajnost belog. muzičar. dakle. kada zamišljaju da raspravljaiu ο biću. on je takođe triera. Što se tiče onih koje se uzimaju u drugom smislu. tako da se ne može reći da je sve slučajnost. Jer. on očigledno nije triera. muzičar je slučajnost Sokrata. prema tome. pošto je biće neodređeno kao mogućnost. to je nemoguće. jer nikad nema više od dveju slučajnosti koje su međusobno povezane. prizna potvrđivanje. na primer. na primer. oni raspravljaju ο ne-biću. Osim toga. ako se. da je belo muzičar i da je muzičar belo samo zato što su i jedno i drago slučajnosti čoveka. očigledno je da će sve stvarnosti sačinjavati samo jednu. Ja kažem. Tako se. Isto tako. ali ne više u tom smislu da su i jedan i drugi izraz slučajnosti nekog drugog bića. U ovom slučaju. Ali oni koji ovako misle treba da kažu da se svaki predikat može potvrđivati ili poricati za svaki predmet. belom Sokratu ne može se pridodati nikakva druga slučajnost. isto onako kao što belo nije slučajnost muzičara. U drugom smislu. kao belo kod Sokrata. ako je to tako. Pod ovim podrazumevam da. Izgleda da ovi filozofi tako raspravljaju ο neodređenom i. Na primer. treba nužno prihvatiti i opovrgavanje. Tada se dolazi do Anaksagorinog učenja da su sve stvari pomešane i da samim tim ništa stvarno ne postoji. ako neko misli da čovek nije triera. u prvom smislu belom se ne može dodati neka druga slučajnost. to mogu da budu samo slučajnosti iz prvog slučaja. Ako se odbije da se predmetu doda potvrđivanje. Prema tome. slučajnost je u stvari slučajnost samo ako su jedan i drugi atribut slučajna svojstva istog subjekta. U stvari. očigledno je tačno i kad se kaže da je ne-triera. mi smo pokazali da se ne mogu istovremeno tvrditi protivrečne stvari. čak i na ovaj način mora da postoji nešto što znači supstancu. predmetu prizna samo . Međutim. Ako se. treba bar priznati da će mu opovrgavanje pripasti više nego opovrgavanje 1008a samog predmeta. ako su sve suprotnosti koje se odnose na isti predmet istinite u isto vreme. bedema i čoveka ako je za svaki subjekt moguće podjednako tvrditi ili poricati bilo koji predikat. jer je suprotno tačno. čas u smislu prema kome je muzičar slučajnost za Sokrata. Α u isto vreme mi smo utvrdili razliku u značenju slučajnosti. jer sakupljanje svih obeležja ne čini jedinstvo. slučajnost nije nikada slučajnost slučajnosti. ako je tačno kad se kaže za čoveka da je ne-čovek. ona se uzima čas u iednom smislu. Zaista bi bilo besmisleno kad bi se svakom predmetu mogla dodeliti njegova sopstvena negacija i kad bi mu se mogla dodeliti negacija nekog drugog predmeta koji mu se ne pripisuje.

one tvrdnje koje se izuzmu biće tada. dakle. iz onoga što kažu ovi filozofi. ili se može i poricati. ili pak ova teorija ima izuzetaka. Ali u ovom slučaju biće nešto čega sigurno nema. a to je postojano mišljenje: i ako je ne-biće nešto postojano i dostupno saznanju. i belo je takođe ne-belo. ako je tačno da je neko biće čovek i ne-čovek. dodeliće se i potvrđivanje. kako to priznaju i sami naši protivnici. to se poriče. a sve što se može poricati može se i potvrđivati. a biće ne-biće. Ako se ne primenjuje na sve. Ako se primenjuje na sve. tako da se primenjuje na izvesne tvrdnje i poricanja. što znači da nije nužno tvrditi ili poricati. oprečna prvoj. Ako se prva smatra jednom postavkom. ili pak sve što se potvrđuje. samim tim tada se sve može ili potvrđivati. onda će suprotno prema suprotnom tvrđeniu biti . to se ne potvrđuje. a sve što se poriče. sigurna mišljenja. a ako mu se ono dodeli. onda će i druga biti jedna postavka. Ovakvi zaključci proizlaze. Zaista. takođe je oeigledno da ono neće biti ni čovek ni ne-čovek: dvema tvrdnjama odgovaraju dva opovrgavanja. a ne na neke druge.opovrgavanje. takođe će mu se pripisati i opovrgavanje da je triera. i slično tome sa svima ostalim tvrdnjama i poricanjima. U stvari: ili je učenje koje pobijamo tačno υ svima slučajevima.

obratno. ako je moguće poricati sve. očigledno je da je raspravljanje s ovim protivnikom bespredmetno: jer on ne kaže ništa. orTne kaže ni tako ni drugačije.još dostupnije saznanju. čak i u slučaju da se svaki predikat može izraziti kao tačan zasebno. ako se suprotnosti mogu podjednako pripisivati svakom predmetu. Ali. Na isti način. boga i triere i njihovih suprotnosti. i na kraju ne postoji apsolutno ništa. iz toga sledi sve što smo upravo izložili. na primer. Osim toga. da ovo nije belo. pošto. a samim tim poriču se obe ove postavke. ta razlika bila bi nešto istinito i posebno. neće biti moguće da se ista 1008b stvar potvrđuje i poriče u isto vreme. jedno biće neće se ni u čemu razlikovati od drugog bića. i da sam naš protivnik priznaje da je u zabludi. ili se pak ne potvrđuje tačnost svakog predikata uzetog zasebno: u ovom slučaju. ako bi se razlikovala. i postojaće istovetnost između čoveka. Osim toga. sve stvari sačinjavaće samo jednu. ako je poricanje neistinito kad je tvrdnja istinita. te se nužno dešava ili da se potvrđuje tačnost svakog predikata uzetog zasebno. Druga posledica biće ta da će svako govoriti istinu i svako govoriti neistinu. i ako je tvrđenje neistinito kad je poricanje istinito. a zatim. kao što smo to gore pokazali. nego istovremeno kaže tako i drugačije. ili da nije takva. Zaista. da li će se varati onaj koji misli da je iizvesna stvar ovakva. takođe je moguće i sve potvrđivati. šta se odista može označiti govoreći da je takva priroda stvae* 83 . naš protivnik ne kaže ono što kaže. ja kažem da je ovo belo. Ali možda bi se reklo da je ovo zakliučivanje izvedeno iz onoga što tek treba da se dokaže. Ali kako bi onda nebića govorila ili kako bi hodala? Osim toga. U isto vreme. te on kaže ni tako ni drugačije. jer inače bi bilo nečeg određenog. dok će onaj ko tvrdi obe postavke govoriti istinu? Ako je ovaj drugi u pravu.

nema nikoga za koga ne vidimo da izbegava ove. U stvari. Zašto u stvari naš filozof kreće za Megaru i zašto ne ostane kod kuće. vidimo kako se čuva. i da se prema tome više približava istini. 5. Najzad. kao da rnisli da nije podjednako dobro i rđavo da u njih upadne? Sasvim je jasno da on smatra da je jedno bolje. bića će već imati neku određenu prirodu i taj sud će bar biti istinit. dakle. čemu je bliže ono što je istinitije. Ako se ne stvara nikakav sud. dakle. Pa ipak on bi to morao. da su dva i tri parni brojevi na istom stepenu. mi odgovaramo da se onda utoliko više treba brinuti za istinu. bolje rečeno. nego samo od mišljenja. Iz ovoga sledi da svi ljudi očigledno donose isti sud. tek potom počne da traži te stvari. greška nije jednaka. on takode treba da rasuđuje da je ova stvar čovek. . Ako. ako u svitanju naiđe na bunar ili provaliju. a da ono nije slatko. ne ide tamo. ili. kao što se bolesnik treba starati za svoje zdravlje više nego zdrav čovek: jer onaj ko ima samo mišljenje ne nalazi se u zdravom stanju što se tiče istine u poređenju s onim koji raspolaže znanjem. Ali ako 011 tako postupa. jer ono u isto vreme kaže i ne kaže izvesnu stvar. kad bi čovek i ne-čovek bili potpuno ista stvar. nego ako je bliži istini od onoga koji misli da je izvesna stvar takva ili da nije takva. Α ako se stavi prigovor da ti sudovi ne zavise od znanja. ono bar ο boljem i ο gorem. ni među drugima. a drugo gore. i neće u isto vreme biti neistinit.ri? Ako nije u pravu. Ali. veće i manje. zaista mora da postoji nešto istinito. Ako je. neka se pretpostavlja koliko god se hoće da su sve stvari ovakve i onakve. za biće koje se nalazi u ovom stanju neće biti moguće ni da izusti neki glas niti da kaže nešto razumljivo. on ne ispituje i ne rasuđuje ο svemu jednako kada. kao što smo to rekli. S druge strane. zadovoljavajući se tim što misli da ide tamo? Zašto. a ne one stvari. niti da onaj koji veruje da je četiri ravno pet čini istu grešku kao onaj koji misli da je četiri ravno hiljadi. kad toga ne bi bilo. na primer. u prirodi postoje na svaki način stvarnosti. ako ne ο svima stvarima. misleći da je bolje da se napije vode ili da vidi nekog čoveka. ipak ima nešto što je postojanije i istinitije od ovog neumerenoS učenja koje sprečava misao da bilo šta jasno odredi. naprotiv. ako se misli i ne misli bez raziike. a da ona druga nije čovek. nikad se neće moći tvrditi. Ali ako su svi podjednako u zabludi i u pravu. u čemu će se razlikovati od biljaka? Otuda proizlazi sasvim očigledno da se u stvari niko ne nalazi u ovakvom duševnom stanju ni među onima koji zastupaju ovo učenje. ono što je više izvesna stvar bliže 1009a toj stvari. da je ovo slatko. očigledno je da prvi zamišlja manje netačnu stvar. nego zašto ga.

u jednom smislu može da bude da nešto proističe iz ne-stvarnosti. Stvarnost se zaista zamišlja na dva načina. onakvo kakvo se izražava u govoru i u rečima. ali ne sa istog gledišta stvarnosti: kao mogućnost. sva mišljenja i svi utisci istiniti. a . Uzrok tome je što veliki broj ljudi imaju mišljenja koja su oprečna jedna drugima. tako da ista stvar treba nužno da postoji i u isto vreme da ne postoji.Ο PROTAGORINOM SHVATANJU RELATIVNE VREDNOSTI POJMOVA KRITIKA TOGA SHVATANJA Protagorino shvatanje proističe iz istog učenja. ako su. Onima čije se gledanje zasniva na ovom dokazivanju mi ćemo stoga reći da je njihovo rasuđivanje ispravno. Ipak se u raspravljanju ne može zauzeti isti stav prema svima kojih se tiče ovaj razgovor. u stvari. prema tome. Oni koji osećaju stvarne teškoće došli su do ovog mišljenja razmatrajući stvari koje se doživljavaiu čulima. Osim toga zatražićemo od ovih filozofa da shvate da među stvarnostima još postoji jedna druga supstanca koja nije ni na koji način podložna ni kretanju. što je sve izmešano u svemu. i što svako misli da su u zabludi svi koji ne dele njihova mišljenja. moguće je da ista stvar bude u isto vreme stvarnost i ne-stvarnost. ovde nije reč ο prostom rasuđivanju nego ο istinskom učenju. ali ne u entelehiji. Slično tome. ako se. dok u drugom smislu to nije moguće. Oni su verovali da protivrečnosti i suprotnosti istodobno postoje u bićima. U stvari. ni rađanju. pa je stoga nužno da oba moraju biti podjednako istinita ili podjednako pogrešna. što se prazno i puno nalaze i jedno i drugo podjednako u bilo kom delu stvarnosti. S druge strane. međutim. a prazno nestvarnost. Α oni koji dokazuju dokazivanja radi mogu se izlečiti samo ako opovrgnemo njihovo dokazivanje. lako je lečiti njihovo neznanje. to jest. s jedne strane. Sto se tiče onih koji su došli do shvatanja ο kome je reč usled stvarnih teškoća. ako je tako. nužno je da sve bude u isto vreme istinito i neistinito. kako kaže Demokrit. ali da su. ista stvar se čini onima koji je okuse. 1009b Oni zaista misle da se istinitost ne treba odlučivati prema većem ili manjem broju glasova. drugima da budu na to prisiljeni. treba da postoje u isto vreme protivrečne stvari. očigledno je da oba ova shvatanja proističu iz istog načina mišljenja. svi će oni biti u pravu. dakle. ili pak. misle oni. same stvari ponašaju u skladu s ovim učenjem. u zabludi. Jednima je potrebno da budu ubeđeni. kako kaže Anaksagora. jednima slatka. da iz nebića ne proizlazi ništa. nije moguće. ni uništenju. pošto su videli da ista pojava stvara suprotnosti. posmatranje čulnog sveta navelo je izvesne ljude da veruju u istinitost prividnosti. to je stoga što su u predmetu ranije istovremeno postojale i suprotnosti. sva mišljenja moraju biti istinita. samo što je za ovoga drugog puno stvarnost. s druge strane. dakle. Ako. jer oni koji su u zabludi i oni koji su u pravu imaju suprotna mišljerrja. Prema tome.

nego su to i jedne i druge u istoj meri. i svi ostali filozofi došli do sličnih mišljenja. Za Empedokla menjati naše fizičko stanje znači merrjati našu misao: „Prema onome što se prikazuje čulima." Parmenid se takođe izražava na isti način: „Kao što spajanje stvara gipke udove. jer je prikazao Hektora. oni kažu da je obavezno istina ono saznanje do koga dolazimo putem čula. Upravo iz ovih razloga su Empedoklo i Demokrit i. kako da nije prirodno da se problemima filozofije pristupa s obeshrabrenjem? Juriti ptice u letu — eto. a koji neistiniti: izvesne stvari nisu ni u čemu istinitije od drugih. upravo stoga što ovi filozofi smatraju da su misao i osećanje ista stvar i što smatraju da je ovo drugo obična fizička promena. jer razum i priroda ljudskih udova je ista stvar kod svih ljudi i za svakog čoveka. jer ono što preovlađuje u telu predstavlja misao. Iz ovoga bi sledilo: kad bi svi bili bolesni. Ako odista oni koji su najjasnije zapazili čitavu istinu koja nam je dostupna (a ti ljudi su oni koji je traže i vole s najviše revnosti). Homer je. očigledno u isto vreme i ovakva i onakva. dakle. uopšte uzevši. ili kad bi svi izgubili razum izuzev samo dva ili tri lica koja su sačuvala zdravlje ili razum. 1010a Razlog za mišljenje ovih filozofa je taj što su oni. prema tome. kažu. kako ležeći misli druge misli. Baš zbog toga Demokrit uverava da uopšte nema ničeg istinitog. tako da kažemo. . u takvim stvarnostima ima mnogo neodređenosti i one vrste bića koja smo gore razmotrili.iasno koji su od njih istiniti. njegovi čulni utisci ne izgledaju mu uvek isti. ljudska mudrost zaista raste. naime. odnosno da je to za nas tajna." Sačuvana je u sećanju i Anaksagorina izreka upućena nekim njegovim prijateljima. tako se pojavljuje misao kod ljudi. koji bunca zbog rane. to bi bilo traženje istine. To objašnjava zašto mišljenje ο kome je .drugima gorka. Međutim. a ne ostala. Ovi filozofi dodaju da mnoge životanje dobijaju ο istim stvarima utiske suprotne našima i da. stvarna su bića. da će im bića biti onakva kakvim ih zamišljaju. pod stvarnostima podrazumevali jedino stvarnosti koje saznajemo putem čula. što pretpostavlja da oni koji misle naopako još imaju misli iako to nisu više iste misli. utoliko se u njihovim dušama uvek pojavljuju različite misli. Ne vidi se. takođe očigledno delio ovo mišljenje." Na drugom mestu on kaže: „Ukoliko ljudi postaju drugačiji. razmatrajući istinu u stvarnostima. ako ljudi imaju slična mišljenja i ispovedaju ova učenja ο istini. onda bi se samo ova lica smatrala bolesnim ili ludim. Ako imaju dve vrste razuma. Α baš ovde je najteže prihvatiti posledice ovakvog učenja. čak za svakog pojedinca. Međutim.

smatraju da se ne može iskazati nikakva istina. a to je učenje filozofa koji se nazivaju Heraklitovim učenicima. Pre svega stoga što doživljaji primljeni putem čula nisu lažni. nego osuditi nebeski zbog čulnog sveta. jer najzad ono što upravo gubi jedno svojstvo još uvek ima nešto od onoga što se gubi. ili onakve kakve izgledaju izbliza. kad se menja. bar ο onome što se menja svuda i u svim pravcima. ipak nije bez verovatnoće. videći da je čitava ova čulna priroda u pokretu i da se ne može suditi ο istinitosti onoga što se menja. Najzad. U stvari. On je prigovarao Heraklitu što je rekao da se ne može dvaput ući u istu reku. mada nije izraz istine. sigurno pruža ovim filozofima izvestan razlog da ne veruju u njegovo postojanje. ni jedan deo celine. nešto treba da postoji. ovi filozofi. da li su one stvarno onakve kakve izgledaju bolesnicima ili zdravim ljudima. jer sve je u svemu. moramo tvrditi da sve što izgleda istinito nije takvo. Ovaj način gledanja proširio se u najtemeljitijem od svih učenja koje smo pomenuli. ali mi poznajemo sve stvari prema obliku. s druge strane. da li je . mi mislimo da nema istovetnosti između kvantitativne i kvalitativne promene. a to je da oni protežu na čitav svemir posmatranja koja obuhvataju samo čulne stvari. jasno je da u odnosu na ove filozofe možemo ponovo upotrebiti odgovor koji smo dali ranije: treba da im pokažemo da postoji nepokretna stvarnost i da ih u to ubedimo. ostavljajući ova razmatranja. Uopšte uzevši. nužno je da ono nastaje iz nečega i da je to od nekoga stvoreno. Dodajmo da su oni koji ispovedaju istovremeno postojanie bića i ne-bića svakako došli dotle da priznaju da sve stvari više miruju nego što se kreću. dok od onoga što postaje. Osim toga. Ima još jedan prigovor kome se izlažu oni koji tako misle. ovaj je konačno došao na misao da ne treba ništa reći i ograničio se na to da miče prstom. Nego. ako se može tako reći. a takođe i da to ne ide u beskonačnost. bar ο predmetu od koga potieu. ali ona nije. nema ničega u što bi se one mogle pretvoriti. a ako postaje. pa čak tek mali broj ovih. Na taj način bilo bi pravilnije odreći se čulnog u korist nebeskog sveta. jer je smatrao da se to ne može učiniti čak ni jedanput.reč. dok. Oblast čulnoga koja nas otuđuje zaista je jedina u kojoj vladaju rađanje i uništenje. a koje je podržavao Kratil. sama predstava jednog predmeta nije isto što i njegova čulna percepcija. Zatim se s pravom možemo čuditi teškoćama kao što su: da li su veličine i boje stvarno ovakve kakve izgledaju izdaleka. ako nešto propada. 1010b Sto se tiče istine. Odgovorićemo na ovo dokazivanjem da predmet koji se menja. Ali i ovo je sumnjivo. Neka bude da stvarnosti neprestano traju u pogledu količine. preostaće nešto od njega. pošto je bolje govoriti ovako nego ono što je Epiharmo govorio ο Ksenofanu.

ne bi postojalo ništa kad ne bi postojala živa bića. ako je nešto nužno. kako je primetio Platon. a ne vid. zato što se ono samo promenilo. ako bi se ovo tvrđenje proteglo i na druge takve slučajeve. Ali. neslaganje se može odnositi samo ria supstrat kome pripada kakvoća. ili stoga što se naše telo promenilo. jer je pokretač prirodno stariji od onoga što se kreće. NASTAVAK KRITIKE PROTAGORINE TEORIJE Ima filozofa. krene posle na put ka Odeionu. ako bi čulno zaista postojalo samo. oni takođe poriču da ima ičeg nužnog. Nema. Uzimam jedan primer. baš ova nužnost upropašćuje sve sisteme ο kojima je reč. u pogledu budućnosti. dok u drugom trenutku neće izgledati slatko. koja se ikada promenila. nikada nam ne kaže da je ta stvar istovremeno ovakva i onakva. na primer.težina ono što izgleda teško slabima ili pak jakima. i ono što će biti slatko nužno je takvo. Staviše. onakva kakva je kad postoji. prema tome. a ne ukus. kako među onima koji su ubeđeni u istinitost ovih učenja tako i među onima koji samo tako govore. Uopšte uzevši. Isto vino. to nije slatkoća. u odnosu na nju uvek se rekla istina. U stvari. nego ima još nečeg drugog van osećanja. bar što se tiče kakvoće. pošto nužno ne može da bude u isto vreme i na ovaj i na onaj način. u svakom slučaju. mišljeirje lekara i mišljenje neznalice odista nemaju jednaku vrednost. čak i u razna doba jedno čulo ne može da se ne slaže sa samim sobom. ili. Najzad. to neće biti u isto vreme i ovako i onako. kad se. moći će izgledati jedanput slatko. Stvar ne bi izgubila ništa 1011a od svoje vrednosti. pak. primenjeno u isto vreme na istu stvar. radi ο tome da li će bolesnik povratiti zdravlje ili neće. Ni jedno od ovih čula. i uopšte ko odlučuje ispravno ο svakom pitanju. da li je istina ono što se vidi spavajući ili u budnom stanju? Sto se tiče svih ovih stvari. koji ističu sledeću teškoću. među osećanjima posmatranim po sebi svedočenje jednog čula nema istu vrednost kad se radi ο predmetu drugog čula kao kad se radi ο sopstvenom predmetu. čulo ukusa merodavno je za osećaj ukusa. čije postojanje mora vremenski biti starije od osećanja. osećanje zaista nije osećarvje samog sebe. Α bez sumnje je istina kad se kaže da ne bi bilo ni čulnog ni osećanja (takav je doživljaj onoga koji to doživljava putem čula). Oni pitaju ko odlučuje ο zdravom čoveku. kad se radi ο predmetu bliskog čula kao kad se radi ο predmetu samog čula: za osećanje boje merodavan je vid. zaista je jasno da naši protivnici ne veruju u ono što govore. u stvari. nikoga koji. kao što poriču svaku supstancu. ali neprihvatljivo je da i supstrati koji proizvode osećanje ne postoje nezavisno od osećanja. sanjajući jedne noći da je u Atini dok se nalazi u Libiji. 6. Staviše. Pa ipak. jer tada ne bi bilo osećanja. Ali postavljati slična .

oni će morati sve stvari staviti u odnos kako mišljenja tako i osećanja. oni koji tako raspravIjaju. uveravaju da je istinito ono što izgleda. ali ipak ne istom čulu. ona je jedna u odnosu samo na jednu stvar ili na određen broj stvari. υ nekom smislu i na neki način. dakle. a sve su to određivanja nužna za istinitost osećanja. a kako smo to gore primetili. može se desiti da ista stvar izgleda med vidu. traže nemoguće: oni u stvari traže da mogu da govore protivrečne stvari. ako sve nije relativno. reći da je istinito sve što izgleda. očigledno je. ako je istina da je nešto bilo ili će biti. oni će brzo zapasti u protivrečnosti sa samima sobom. dakle. ako je izvesna stvar jedna. 1011b iz samog ovog razloga. opip pokazuje dva predmeta. jer ono što nekome izgleda tako je samo prividno. Zaista. s druge strane. kao što smo to već rekli. i da samim tim što imarao dva oka stvari ne izgledaju iste svakom od njih ako im je vid različit. sve što izgleda neće biti istinito. Međutim. Ako. tražeći razlog podrazumevaju pri tome samo ono što mora biti po sili rasuđivanja. ovim se može odgovoriti da stvari zaista izgledaju kao da imaju suprotna obeležja. čovek neće moći biti lice koje misli. niti pod istim uslovima niti u isto vreme.pitanja isto je što i pitati se. To je. treba nesumnjivo da odgovore da osećanje nije istinito. pod izgovorom da sve stvari ili ne izgledaju svima iste ili nisu uvek iste istom pojedincu. njihovi postupci jasno dokazuju da im nedostaje ubeđenje. prihvatajući raspravljanje. nego samo predmet misli. pošto ovo nije teško shvatiti. jednako se ne odnosi bar na dvostruko. a vid samo jedan). bilo bi lako da ih u to ubedimo. u odnosu na lice koje misli čovek istovetan predmetu misli. oni treba da tačno odrede da ono što postoji tako za nekoga. Ali. jer. oni traže razlog za ono za što razlog ne postoji. na primer. u ovom trenutku da li spavamo. i da je samim tim sve podjednako istinito i lažno. ne radi rešavanja teškoće. oni koji. Pa ipak. ili smo budni. Stoga oni koji traže razloge u neminovnosti rasuđivanja i u isto vreme nastoje da svoja mišljenja izlože raspravljanju treba da se čuvaju da jednostavno kažu da postoji ono što izgleda. ako svako biće može da postoji . nego zbog dijalektičke zabave. Sve teškoće ove vrste imaju isto obeležje: njihovi začetnici traže razlog za sve. Ali. pošto svrha dokazivanja nije samo dokazivanje. Prema tome. niti u istom odnosu. da se sve stvari ne odnose na mišljenje. znači svesti na izvestan odnos sve što postoji. jer oni traže načelo i hoće da dođu do njega putem dokazivanja. a ne ukusu. nego ako ima bića koja postoje sama po sebi i kroz sebe. Međutim. njihova slabost. prema tome. nekada. a ako je ista stvar u isto vreme polovina i jednaka. Osim toga. odbiju da na ovo pristanu bez ovih tačnih objašnjenja. ali da često izgledaju kao da su same sebi suprotne u isto vreme (jer kad prekrstimo prste. a to traženje neposredno protivreči samom sebi. tako da nije bilo ničega niti će ga biti ako neko nije na to mislio ranije. iz ranije izloženih razloga. bar onima koji. Ako je. nego da je istinito samo za izvesnog pojedinca.

inače se . to je neistinito. Ali pošto je nemoguće da suprotnosti budu istinite u isto vreme i u odnosu na istu stvar. Ovo je očigledno pre svega za onoga koji određuje prirodu istinitog i neistinitog. od ne-dobra ka dobru. očigledno ie da nije moguće da suprotnosti postoje zajedno u istom predmetu. ili od ovoga ka ne-dobru). ili za nestvarnost da postoji. ili pak ako se jedna potvrđuje na izvestan način. to je. U slučaju posrednika ove druge vrste neće moći biti promene (jer kad postoji promena. ona iskazuje neistinito. u stvari. a lišavanje je poricanje nečega u nekoj određenoj vrsti. a kada povezuje subjekt i predikat na drugi način. ali reći da postoji posrednik između suprotnosti. bilo potvrđujući bilo poričući. ni za ne-stvarnost da postoji ili da ne postoji. treba nužno ili potvrditi ili poreći jedan jedini predikat. ako je nemoguće da su potvrđivanje i poricanie istinita u isto vreme. i za nestvarnost da ne postoji. Kad misao povezuje na ovaj način subjekt i predikat. Ο ISKLJUČENJU I POSTOJANJU POSREDNIKA IZMEĐU SUPROTNOSTI Međutim. na primer.jedino u odnosu na lice koje misli. Ali. Zatim. prema tome. a očigledno je da to proizlazi iz deiinicije istinitog ili neistinitog rasuđivanja. čak i na ovaj način moglo bi da bude stvaranje belog iz ne1012a belog. S druge strane. Osim toga mora da postoji posrednik među svima suprotnostima. ma koji on bio. misao iJi potvrđuje ili poriče svaki predmet kad god izražava istinito ili neistinito. što se zaista nikada ne vidi. to jest lišavanje suštine. ko kaže za neku stvarnost da postoji ili da ne postoji reći će ono što je istina ili što je neistina. osim ako se i jedna i druga ne potvrđuju na izvestan način. Prema tome. takođe je nemoguće da suprotnosti postoje zaiedno u izvesnom predmetu. a takođe i da bismo pokazali posledice i razloge suprotnog mišljenja. U stvari od dveju suprotnosti jedna je koliko lišavanje. toliko suprotnost. a druga neograničeno. ili će pak biti kao da ni nešto što nije ni čovek ni konj nije posrednik između čoveka i konja. promena nam uvek izgleda da postoji jedino ka suprotnostima i njihovim posrednicima. Rekli smo dovoljno da bismo utvrdili da je najpostojanije shvatanje to da suprotne postavke nisu istinite u isto vreme. ona iskazuje istinito. Reći za stvarnost da ne postoji. to je istinito. jednog jedinog subjekta. ako se pretpostavi stvaran posrednik. nije moguće ni da postoji ikakav posrednik između oprečnih iskaza. Osim toga. lice koje misli odnosiće se na beskrajan broj međusobno različitih stvari. reći za stvarnost da postoji. znači ne reći ni za stvarnost. ili će stvarno postojati posrednik između suprotnosti. kao sivo između crnog i belog.

na primer. a tako dobijeni izraz biće određena stvarnost. biće neki posrednik čak i u ovim vrstama. Osim toga. ISTINITI I NEISTINITI CLANOVI SUPROTKOSTI Pošto smo ovo utvrdili. kad nisu u stanju da pobiju sporna rasuđivanja. jer je njegova suština nešto drugo. tako da se ne može reći ništa istinito. koji kaže da među suprotnostima postoji posrednik. kad postoji mešavina. To što su neki filozofi došli do ovog mišljenja objašnjava se kao i toliki drugi paradoksi. izlazi da je sve neistinito. Dodajmo da će se otići u beskonačnost: broj stvarnosti biće ne samo tri. predstavlja da je sve istinito. ako je nemoguće prihvatiti Heraklitovo učenje. ne to da li oni brane mišljenje da izvesna stvar postoji ili ne postoji. s jedne strane. Ova se rasuđivanja u stvari nimalo ne razlikuju od Heraklitovih. proizvod mešavine nije ni dobar ni ne-dobar. očigledno je da ima suprotnih postavki koje ne mogu biti istinite u isto vreme i. tako da. u brojevima će biti jedan broj koji neće biti ni neparan ni ne-neparan. drugi su ga usvojili zato što traže razlog za sve stvari. kažu oni. nego da li reči kojima se oni služe imaju izvestan smisao. ovaj drugi slučaj izgleda shvatljiviji. da će se moći reći što nije ni istinito ni neistinito. s druge strane. kad onaj koga pitaju da li je izvesna stvar bela odgovori da nije. kao on. koji kaže da sve postoji i ne postoji. tako da će postojati neka prelazna vrsta promene između stvaranja i uništenja. i da će. oni usvajaju dokaz i saglašavaju se ο istinitosti zaključka. pojam označen imenom zaista je sama definicija stvari. prema onome što smo rekli. Po Anaksagorinom shvatanju. a to je nemoguće. a poricanje znači isto što i nepostojanje. Staviše. biti neki posrednik između bića i ne-bića. jer reći. Ako . da je sve istinito i sve neistinito. međutim. Međutim. ima ih koje sve mogu biti istinite mada. svrha svega toga je definicija. u stvari. s druge strane. kao što smo to naznačili u našim prethodnim raspravljanjima. kao što jasno proizlazi iz definicije broja. u svima vrstama gde poricanje jednog izraza nije ništa drugo do potvrđivanje onoga što mu je suprotno. utvrđujući naročito šta znači neistinito ili istinito. tvrdnje onih koji veruju da ništa nije istinito (jer ništa ne sprečava. Ali treba upitati sve filozofe koji brane ovakva mišljenja. jasno se vidi da ne mogu biti istinite. on ne poriče ništa drugo nego da je ta stvar bela. Staviše. Heraklitova misao. znači izraziti svaku od ovih 1012b dveju postavki zasebno. Moći će se zaista u datom trenutku poricati ovaj posrednik u odnosu na njegovo potvrđivanje i poricanje. Posledica ovoga biće. Ovaj razlog je naveo neke da prihvate ovakvo učenje. nego još veći.govori da bi se govorilo. Definicija nastaje iz potrebe da se svakom izrazu dade određeno značenje. Α kako izgleda. ni pojedinačno ni skupno. tako da bismo mogli raspravljati polazeći od jedne definicije. da sve bude onako kao što je slučaj s merljivošću dijagonale). niti onih koji veruju da je sve istinito. onda su nemoguće i ove postavke.

ono za šta se tvrdi da je istinito nije ništa drugo nego ono što se poriče kao neistinito. Osim toga. onaj koji kaže da je sve istinito potvrđuje. sve kreće. iste stvari će biti večito istinite. To je takođe najbolja 1013a polazna tačka za svaku stvar. tako da njegova sopstvena postavka nije istinita (jer protivnik tvrdi da ona nije istinita). jer postoji jedna stvarnost koja neprekidno pokreće stvari koje se kreću. KNJIGA IV l. prigovoru. Zatim. a čas se kreće. prvi tvrdeći da jedino postavka suprotna njegovoj nije istinita. U stvari. Sva ovakva učenja izložena su. Načelo je takođe prvi i imanentni element postojanja. potrebno je da ono što se menja postoji kao stvarnost. prema jednima. ništa neće biti istinito. prirodna početna tačka kretanja ili promena. naprotiv. sam kaže istinu. a bitka od uvrede. ako sve miruje. kome odgovara drugo načelo na suprotnom kraju. ni. dete potiče od oca i majke. dok je sam prvi pokretač nepokretan. sve će. Naime. Načelom se . čak i u nauci ponekad ne treba ići od početka i od prvog pojma stvari. Načelom se takođe naziva prvi i neimanentni uzrok stvaranja. dakle. jer je neistinit samo jedan član suprotnosti. ako svaka stvar nužno zahteva da je ili potvrdimo ili osporimo. Međutim. kao dno broda i temelji kuće i. dok u drugom trenutku neće više postojati. prema drugima. a to će nas odvesti u beskonačnost. između ostalog. nemoguće je da sve bude neistinito. očigledno je da se u ovom pogledu stvari menjaju. Očigledno je još i to da ni orri koji tvrde da sve miruje ni oni koji tvrde da se sve kreće ne govore istinu. glava ili svaki deo tela koji je sposoban da igra tu ulogu. Na primer. POJAM I DEFINICIJA NACELA Pod načelom se podrazumeva pre svega ishodište kretanja stvari: takvo je. tako da često kažemo da sama sebe ruše. Ali dokazano je da je to nemoguće. jer je potrebno da jedan od dva člana suprotnosti bude istinit. odnosno. nemoguće je da i jedna i druga postavka budu neistinite. oni su ipak primorani da traže mnoštvo izuzetaka kako za istinite tako i za neistinite postavke. dakle. nego od onoga što može najbolje olakšati učenje. Ako se.ie istina ni to da sve čas miruje. Na primer. dok onaj koji kaže da je sve neistinito potvrđuje i neistinitost onoga što sam kaže. a drugi da jedino njegova nije neistinita. Α ako čine izuzetke. pošto se promena vrši od nečega ka nečemu. Najzad. na primer. i da ništa nije večito. istinitost postavke suprotne njegovoj sopstvenoj. jer ko zastupa mišljenje da sve miruje ni sam nije postojao u datom trenutku. biti neistinito. onaj koji kaže da je istinita postavka istinita. za životinje srce. načelo prave i puta. Naime.

jer svi su uzroci načela. monarhije i tiranije nazivaju se načelima. početna tačka znanja ο izvesnoj stvari takođe se zove načelom te stvari: hipoteze su načela dokazivanja. kao umetnost. Na primer. Uzroci se uzimaju u onoliko značenj a koliko ima načela.još naziva stvarnost čija svesna volja pokreće sve što se kreće i menja sve što se menja. Najzad. sudije u gradovima. Zajedničko obeležje . a naročito arhitektonske umetnosti. oligarhije.

ili saznanje. Uzrok je još prvo načelo promene ili mirovanja. Najzad. Ova razlika u značenju pojma uzroka ob7» 99 . mislimo da smo dali objašnjenje ο uzroku. to jest definicija suštine i vrste. 2. Na primer. uzrok je oblik i obrazac. Tvorac odluke je uzrok akcije. pošto je za mnoge stvari dobro i lepo načelo saznanja i kretanja. čišćenje. u prvom smislu. lekovi i instrumenti uzroci zdravlja. misao. među ovim načelima jedna su imanentna.svih načela je. ili stvaranje. a otac je uzrok deteta. zdravlje je uzrok šetnje. a materija bronze i srebra takođe je uzrok. i uopšte sila koja deluje je uzrok onoga što je učinjeno. imanentna materija od koje je sačinjena izvesna stvar: bronza je uzrok statue. po1013b srednik između pokretača i svrhe. Na primer. pokrenuto nečim drugim. a drugi akcije.iu jedan i broj uopšte. Tako su mršavljenje. to što su oni izvor od koga potiče stvarnost. jer se sva ova sredstva upotrebljavaju u izvesnu svrhu. Ovi uzroci međusobno se razlikuju samo utoliko što su jedni instrumenti. zbog toga je priroda jedne stvarnosti načelo. a srebro pehara. dakle. to je odnos broja dva prema bro. Isti je slučaj sa svim onim što je. govoreći tako. ili kao što su delovi definicije. Takva su nesumnjivo razna značerrja reči uzrok. POJAM UZROKA Uzrokom se naziva. a ne samo od sebe. kao element. treba dodati konačni uzrok. a druga spoljna. Uzrok je takođe svrha. koji su takođe uzrok. Zašto u stvari čovek šeta? Mi odgovaramo: da bi bio zdrav i. a ono što vrši promenu je uzrok onoga što trpi promenu. izbor i formalna supstanca. Međutim. U drugom smislu. to jest konačna svrha.

Za seme. a druSi bliži. kao što su to celina. Uzroci se mogu razlikovati prema raznim odnosima. kao kad bi se reklo. za celinu — dvostruko i broj. pošto je Poliklet čovek. statua ima za uzroke vajarsku umetnost i bronzu.jašnjava kako za isti predmet može da bude više uzroka. ili živo biće uopšte. To isto treba napomenuti za ono što predstavlja uzroke pomenutim stvarima. a drugi kasniji. Svi uzroci koje smo upravo nabrojali očigledno spadaju u četiri vrste. Najzad. Štaviše. neimar koji sebi gradi kuću. i neimar koji gradi uopšte. one u uobičajenom smislu kao i one koji se odnose na slučajna zbivanja. isti uzrok može ponekad izazvati suprotnosti. uzroci i broj njihovih vrsta. Uostalom. Na primer. jedna stvar može se nazvati uzrokom neke pojedine statue. na primer. a drugi suština. Za sve ove uzroke. ne uopšte uzev. sastav il oblik. — lekar i stručnjak. lekara. Α vrste koje sadrže poseban uzrok uvek su uzroci posebnog dejstva. uzrok statue. nego ukoliko je to statua. Ali oni se ne pojavljuju na isti način: jedan je materijalni. a na 1014a drugi način to je vajar. a ovo je uzrok umora. Drugi uzroci su svrha i dobro drugih stvari. kao što su to delovi. jer bi prisustvo pilota bilo uzrok spasa. prisustvo i lišenost. Takođe ima slučajnih uzroka i njihovih vrsta. premise za zaključak su uzroci ukoliko iz njih proističu stvari. a ne samo Poliklet ili čovek. Konačna svrha je zaista dobro u pravom smislu reči i cilj drugih bića. zemlja i svi slični elementi za tela. Među ovim slučajnim uzrocima jedni su dalji. delovi za celinu. tada su i jedno i drugo uzroci kretanja. Na primer. na jedan način. Ista je stvar sa slučajnostima. materija za veštačke predmete. a drugi pokretački uzrok. ili bronze ili materije uopšte. vatra. Na primer. Na primer. i to ne slučajno. Umor je uzrok dobrog zdravlja. za zdravlje. da je uzrok statue belo i muzičar. ali svi ovi načini mogu se svesti na nekolicinu. neke pojedine bronze. dva uzroka. ili statue ili slike uopšte. Uzroci mogu takođe biti uzajamni. a drugo načelo kretanja. Na primer. ali ne na isti način: jedno je svrha. Na primer. jer je slučajnost da je vajar Poliklet. Slova za slogove. a čovek živo biće. dakle. smatra se da imaju sopstvenu moć ili da je stiču dejstvom. uzrok statue. Takvi su. odsustvo pilota je uzrok brodoloma. Poliklet je. Za ono što je svojim prisustvom uzrok izvesne stvari kaže se da je ponekad svojim odsustvom uzrok suprotnog. a od ovih uzroka jedni su uzroci kao subjekt. Tako je čovek. slučajni uzroci i uzroci u . tvorca neke odluke i uopšte silu koja deluje svi ovi uzroci su načela promene ili zaustavljanja. Uzroci se pojavljuiu u mnogim načinima postojanja. Tako je među uzrocima iste vrste jedan raniji. od malog je značaja što se kaže da je ta svrha dobro samo po sebi ili prividno dobro. Zatim ima vrsta koje sadrže slučajnost.

i to čak više nego što je to razlika. ili ne postoje. nazivaju se elementima dokazivanja. ili kao oni koji mogu da postoje. POJAM FRIRODE Za prirodu se kaže. a svi se mogu smatrati kao oni koji deluju. slučai nirje uvek ovakav: kuća i arhitekt ne propadaju u isto vreme. ne Poliklet niti vajar. Zaista. nema uvek razlike. nalazi u mnoštvu stvarnosti. Slično se kaže i za ono što nazivaju elementima matematičkih teorema 1014b i uopšte elementima dokazivanja. delovi koji se ne mogu više podeliti na druge elemente čija je vrsta različita od njihove. sami po sebi ili slučajno. zajedničko obeležje svih značenja izraza je to što je elemenat svake stvarnosti njeno sastavno i imanentno načelo. Naime. Kad se kaže. i bilo da ima jedna ili više stvari ove vrste. ili u svima. Naprotiv. Α pošto su ovako označene vrste opšte i nedeljive (jer se ne mogu definisati). ili su kao vrsta slučajnosti. delove koji se ne mogu više podeliti na druga tela različite vrste. Zbog toga neki smatraju i jedan i tačku kao elemente. Oni su u stvari uzroci. nedeljivo. prvi dokazi. Međutim. ali tamo gde postoji rod. jer se svaki od njih. neki tvrde da su rodovi elementi. pod elementom se podrazumeva još i ono što služi velikom broju stvari. kao što je čestica vode voda. ovaj lekar leči. ili su sastavljeni ili jednostavni. oni ih nazivaju elementima. jednostavno. dok deo sloga nije slog. svi ovi načini postojanja uzroka svode se na kraju na šest. na primer. POJAM ELEMENTA Za elemenat se kaže da je prvi imanentni sastavni deo stvarnosti i specifično nedeljiv na druge vrste. kao jedno i malo. Filozofi koji raspravljaju ο elementima tela ovako nazivaju i poslednje delove na koje se dele tela. Ako se. sledi rod. pošto je rod najopštiji. elementi reči su delovi od kojih je sastavljena reč i na koje se ona konačno deli. ovaj arhitekt gradi. Ali razlika među njima je ta što uzroci koji imaju snagu dejstva i posebni uzroci postoje u isto vreme. a ova kuća je sagrađena.iopštiji pojmovi elementi. na primer. Iz ovoga sledi da su na. Međutim. da je stvaranje onoga što raste. u jednom određenom smislu. što se tiče potencijalnih uzroka. Na primer. ovakve vrste su prvi silogizmi sastavljeni od tri izraza od kojih jedan služi kao posrednik. Zbog toga se elementom naziva malo. nego vajar Poliklet. tamo gde postoji razlika. Na primer. ili u većini njih. . kao pojedinac ili vrsta.pravom smislu reči mogu se naći ujedinjeni u istom pojmu. a svaki od njih ima dva smisla. pošto je jedan i jednostavan. Polazeći od toga i u širem smislu. a ovaj bolesnik je izlečen. koji su u osnovi većine dokaza. Ali kad bi se podelili njihovi delovi bili bi iste vrste.

prirodom se naziva supstanca prirodnih stvari. kažemo da još nema svoju prirodu ako nema značenja i oblik. nego ima samo mešavinu i razdvajanje mešavine. u drugom smislu. ili. Prirodom se naziva i prva osnova od koje je sačinjena ili proizlazi neka veštačka stvar. ili. proizvodi pravo stapanje i sjediirjuje bića prema celini i količini. u ovom drugom slučaju zaista se ne zahteva ništa drugo do sam dodir. ovo značenje daju joj oni koji kažu da je priroda prvobitni sastav. sa živim bićima i njihovim delovima. koje im je imanentno. postoji u njima ili kao mogućnost ili kao entelehija. materija zaista dobija ime prirode samo zato što je sposobna da u sebe primi to načelo. načelo svog kretanja. Prirodnim rastenjem bića naziva se priraštaj koji ono dobija od drugog bića dodirom i prirodnim spajanjem..i" (iz reči „priroda") izgovara dugo. iz spajanja materije i oblika. drvo prirodom predmeta od drveta i tako dalje. U ovom smislu pod prirodom se podrazumevaju i elementi prirodnih stvari. umesto običnog dodira. Prirodno spajanje razlikuje se od dodira. kao u slučaju zametaka. srašćivanjem. jer je priroda stvari takođe neka vrsta supstance.Ni 1015a jedno biće nema jednu prirodu. bronza se naziva prirodom statue i predmeta od bronze. cilj postojania. tako je. Prirodni predmet dolazi. . To je slučaj. ali ne prema kvalitetu. kao takva. ili apsolutno prva. nego i značenje i supstanca. dok za prirodno spajanje postoji nešto što je jedno i istovetno kod dva bića. Iz svega što smo rekli sledi da je priroda u svom prvom i osnovnom značenju supstanca bića koja sadrže. zemlja. dakle. Α to načelo kretanja prirodnih bića. ili. Naime. to je prvi imanentni elemenat iz koga proizlazi ono što raste. na primer. priroda je ne samo prva materija (ona je prva na dva načina: ili prva u odnosu na sam predmet.. To je.samoglasnik . U drugom smislu. iako već ima u sebi prirodno načelo postajanja ili postojanja. ili više ovih elemenata. osnova lišena oblika i nesposobna da izdrži izvesnu promenu kako bi izišla iz sopstvenog potencijalnog stanja. Na primer. bronza prva u odnosu na te stvari. u samim sebi i. U prenosnom smislu i uopšteno. ili neko drugo istovetno načelo. to. ali apsolutno prva nesumnjivo je voda ako se usvoji mišljenje da su sva rastvorljiva tela voda). to je takođe načelo prvog kretanja za svako prirodno biće u kome se ono suštinski nalazi. svi ovi elementi zajedno. a priroda je samo ime koje su dali ljudi". i postajanje i rastenje zato što su to kretanja koja iz njega proizlaze. vazduh ili voda. u svakoj tvorevini sačinjenoj od ovih elemenata prva materija traje i dalje. za stvari od bronze. Pošto smo to rekli. Takođe za sve što prirodno postoji ili postaje. svaka supstanca naziva se prirodom prema obliku. kao što kaže Empedoklo: . bilo da se kao elementi uzmu vatra. najzad. u stvari. Jer.

a ova vrsta uzroka je vrsta nužnosti. Osim toga. ili je to po suštini. jer bi samim tim postojalo na više načina. jer je nemoguće da zaključak bude drugačiji nego što je. to jest ono što čini prepreku i smetnju nagonu i smišljenom izboru. i muzičar Koriskos su jedna i ista osoba. dakle.5. Ako. Na primer. prema tome. Bez toga dobro ne može ni da postoji ni da postane. ima večitih i nepokretnih bića. i ploviti prema Egini da tamo dobije novaca. ti uslovi su tada nužni. jer postoji istovetnost između izraza „Koriskos i muzičar. Razlozi za ovu nužnost su premise. ako je tačno da postavke iz kojih proističe silogizam ne mogu da budu drugačiie nego što jesu. POJAM JEDNOG Jedno znači ili ono što je takvo po slučajnosti. kako kaže Euenos: „Svako delo nametnuto nužnošću je teško. Na primer. i muzičar Koriskos i pravični Koriskos.iu uzrok nužnosti izvan sebe. iz ove nužnosti izgleda kao da proizlazi i svaka druga nužnost. Tako je nužno piti lek da čovek ozdravi. nije moguće živeti. pa. Kad u stvari postoji nemogućnost ili za dobro ili za život i postojanje. kad se radi ο dokazivanju u pravom smislu reči. bez toga ono ne može da živi." Muzičar i pravedan. S druge strane. Osim toga. Neke među nužnim stvarima ima. jednostavno odista ne može da bude na više načina. kad nešto ne može da bude drukčije nego što je. koja se vrši ili trpi 1015b u smislu prinude." i „Koriskos muzičar. ono takođe nije u ovom i onom stanju. uzeto kao uslov. kad se usled nasilja ne može zadovoljiti težnja." Nužnost izaziva pomisao na nešto nesavitljivo. što je isto kao kad se kaže da je nužnost ono na osnovu čega je nemoguće da izvesna stvar bude drugačija. i to s pravom. U stvari se kaže da postoji nužnost. jer je ona suprotna kretanju koje proističe iz izbora i iz proračuna. Zakliučimo da je nužno u prvom i osnovnom smislu jednostavno. POJAM NUZNOG Nužnim se naziva ono bez čega. takođe su jedna . disanje i hrana nužni su živom biću. Nužno je takođe ono što ie prinudno i prisilno. da postoje bez izvesnih uslova. i one su same uzrok nužnosti i drugih stvari. dokazivanje je deo nužnih stvari." Sila je takođe nužnost. jer prinudno se naziva nužnim i zbog toga što je ono mučno. Jer. Koriskos i muzičar. prema Sofoklovim rečima: „Sila me primorava da to činim. ništa ne bi moglo da silom primorava i ometa njihovu prirodu. s druge strane. Isti je slučaj što se tiče uslova života i dobra. mi kažemo da je nužno da bude tako. a druge u samim sebi. bez toga zlo ne može da se odbaci ni da se otkloni. s jedne strane.

ne možete reći da je to jedno parče drveta. na primer. ili komadi drveta — zbog lepka. Od svega ovoga ono što je neprekidno po prirodi više je jedno nego ono što je takvo veštački. muzičar je slučajnost Koriskosa. Subjekt — bilo da je bliski subjekt. ili da se vrši u isto vreme na čitavoj njenoj dužini. bilo da je krajnji — tada je konačno stanje. Za liniju koja pokazuje savijenost i ugao kažemo da je jedna i ne-jedna. Stvari neprekidne po suštini su one koje imaju tešnje jedinstvo nego ono koje proizlazi iz dodira. za pravu liniju kretanje se uvek vrši u isto vreme. ali one koje nisu savijene to su još više.osoba. Isto tako na izvestan način muzičar Koriskos je jedno sa Koriskosom. kao noga i ruka. kao snop — zbog veze. a ono je nedeljivo po vremenu. da je vino jedno i da je voda jedno po tome što su nedeljivi po rodu. Na primer. jer su svi voda ili . međutim. vino. ako stavite u dodir parčad drveta. Ali ovde ove slučajnosti nisu. pošto je prvi deo svakog od ovih dvaju izraza slučajnost jednog i istog subjekta. u ovom smislu. Za stvari koje predstavljaju apsolutno neprekidnu količinu tada se kaže da su jedno. a prava linija više je jedno nego izlomljena linija. ili neprekidna veličina bilo koje vrste. a muzičar Koriskos je jedno sa pravienim Koriskosom. Naprotiv. čak i ako su savijene. pravičan i muzičar su slučajnosti jedne supstance i. drugim rečima. Za sve što se kaže jedno po slučajnosti kaže se. U stvari. ili jedno telo. muzičar i Koriskos su uzajamno jedno drugome slučajnost. rastvorljiva tela. kaže se da je jedna. Jedno po suštini tizima se u još jednom smislu: kad se subjekt ne izdvaja posebno. a ne izdvaja se posebno u slučaju bića čiji je rod nedeljiv za zapažanje. kao ulje. Pređimo na ono što se zove jedno po suštini. s jedne strane. Za liniju. pošto njeno kretanje može podjednako da se ne vrši u isto vreme. s druge strane. to je stoga što je čovek supstanca koja ima za slučajnost muzičara. Kaže se s druge. čak i ako je izlomljena samo ako je neprekinuta. Imamo najpre ono što se naziva jednim po ne1016a prekidnom nizu. Ako se. pošto je jedan od dvaju delova ovog izraza slučajnost drugog dela. kao što je to i svaki deo tela. zato što je konačni supstrat svih njiih istovetan. Kaže se. a da se drugi kreće. dakle. kretanje je jedno kad je nedeljivo. slučajnosti na isti način: jedna je verovatno kao rod i postoji u supstanci. Za sve ovo kaže se jedno po slučajnosti jer. na primer. Α kaže se da je neprekidno ono čije je kretanje bitno jedno i ne može da bude drugačije. kaže da su čovek i čovek muzičar ista stvar. strane. ili pak stoga što su čovek i muzičar slučajnosti nekog pojedinca kao što je Koriskos. s jedne strane. kao u slučaju izlomljene linije. Takav je slučaj i onda kad slučajnost potvrđuje rod ili neki pojam uzet u opštem smislu. da su sve tečnosti jedno. cevanica ili butina više je jedno nego noga. druga je kao obično stanje ili sklonost supstance. ne može da bude da jedan od njenih isečaka koji ima obim miruje. pošto može da bude da noga nema jedno kretanje.

Naime. za sve što je nedeljivo. Suština jednog je ta što je on neka vrsta brojnog načela. Kao jedno po suštini još se kaže za stvari čiji je pojam koji izražava suštinu nerazdeljiv od drugog pojma koji pokazuje suštinu druge stvari. to jest to treba da bude jedno po obliku. u svima slučajevima kad je misao čiji je 1016b predmet suština nedeljiva i ne može da izvrši odvajanje ni u vremenu. jedno je drugo za težinu. a drugo za kretanje. jedno. konj. tamo samoglasnik ili suglasnik. Jednom rečju. dve stvari nedeljive. ovo je kao u sličnom slučaju gde postoji jedinstvo materije. Ali u svima slučajevima . jer su svi živa bića. Uopšte uzev. kao čovek. svaki pojam sam po sebi može da bude deljiv. Ovde je to poluton. naročito u ovim slučajevima postoji jedinstvo. ali oni nisu isti. međutim. Iz tog razloga kružna linija je ona koja je od svih najviše jedna. Štaviše. čovek i pas sačinjavaju jedinstvo. za sva ova bića kaže se da su jedno. ili imaju. ne obična povezanost. na primer. Ali jedno nije isto u svima rodovima. ili što se odnose na to jedno dok su bića kojima se jedinstvo pripisuje u prvom smislu ona čija je supstanca iedna. imamo jednu vrstu čoveka. delove cipele. ako su to kao količina. Na primer. Na primer. Pri tome. to se može reći samo onda kad postoji. nego takva sređenost da to bude cipela koja već ima svoj jedan i određen oblik. imamo jednu vrstu količine. jer čini celinu i jer je završena. ili kao rod. pošto postoji jedinstvo pojma. prva mera je načelo. a pogotovu kad se radi ο supstancama. dakle. ili su to bića koja nisu specifično iedna. čas u odnosu na viši rod. jer je rod na kome se zasnivaju takve razlike jedan. ne bismo mogli govoriti ο jedinstvu videći poređane bez reda. kao što za površine postoji jedinstvo definicije njihovog oblika. i to jedna bilo kao trajnost. Za ova bifća kaže se da su jedno čas na način koji smo maločas objasnili. samim tim kaže se da je jedno. u drugom slučaju mi to ne kažemo ako to nije jedna celina. Na primer. Da su jedno po suštini kaže se još za bića čiji je rod jedan iako je podeljen na međusobno suprotne razlike. ukoliko je nedeljivo. u jednom slučaju mi kažemo da je nešto jedno ako je ono takvo kao količina ili neprekidnost. Većina bića naziva se. jer ono iz čega prvobitno upoznajemo svaki rod je prva mera toga roda. jednim samo zato što ili čine. ni u prostoru ni u pojmu. Ako su. načelo saznanja u svakom rodu je. ili bića čiji pojam ne predstavlja jedno. ako su one to kao živo biće imamo jednu vrstu živog bića. U stvari.vazduh. To se kaže kad su to poslednje vrste svog roda (koji je iznad drugih rodova). dakle. jedne za drugima. Tako ono što raste i ono što se smanjuje sačinjavaju jedinstvo. ravnokraki trougao i ravnostrani trougao su jedna i ista slika. ili kao pojam. jer su oba trougli. ono što ubrajamo među mnogostruke stvari to su ili bića koja nisu neprekidna. ili trpe nešto što je jedno.

. iz čega sledi da je muzičar slučajnost čoveka. u stvari. najzad. Mnogostrukost. Ono je to po slučajnosti kada. zove se telo. ono što je deljivo samo po j ednoj dimenziji to je linija. to su sve stvari koje su jedna prema drugoj kao što je treća stvar prema četvrtoj. ili usled podele materije po vrsti. tačka. po rodu. jer postoji ono čija je to slučajnost. što postoii samo ono čemu pripada kao slučajnost 0110 čija je to osobina. Po broju. najzad. zove se jedinstvo. jedinica. Kasniji načini postojanja jednog uvek sadrže u sebi ranije načine. POJAM STVARNOSTI KAO SLUCAJNOSTI. ili da je muziear belo. ili da je čovek muzičar. znači reći da je arhitekt muzičar po slučajnosti. reći: ovo je ono. ili po analogiji. ili stoga što je slučajnost osobina onoga što postoji. i to prva je osobina slučajnost stvarnosti. 1STINE I KAO MOCl I DELA Stvarnošću se naziva ono što je to po slučajnosti. Na primer. najzad. ono je to samo po analogiji. s položajem. u jednom smislu. Ono što je nedeljivo po količini. to su bića čija je materija jedna. Obrnutim redom. ili. ali ono što je jedno po rodu nije to uvek po vrsti. S druge strane. ili da je muzičar čovek. ali s položajem. ili po vrsti. zove se tačka. bilo po vrsti. i što je apsolutno nedeljivo.jedno je nedeljivo. ono što je apsolutno nedeljivo. ili je to samo po sebi. bilo po količini. i bez položaja. ova dva druga izraza znače da su i jedan i drugi osobine slučajnosti iste stvarnosti koja postoji. gotovo slično tome reći da muzičar gradi. znači da je ono slučajnost ovoga. ono što je jedno ono je to ili po broju. kažemo da je pravednik muzičar. ono što nije deljivo ni na koji način po količini to je tačka ili jedinica: bez položaja. ili po rodu. ono što 1017a je jedno po broju takođe je jedno po vrsti. po analogiji. na primer. Na primer. a druga da je muzičar čovek. ili pak usled mnoštva pojmova koji određuju suštinu nečega. ono što je deljivo u dve dimenzije je površina. ono što je jedno po analogiji nije to uvek po rodu. dok ono što je jedno po vrsti nije to uvek po broju. Ista primedba važi za slučajeve koje smo pokazali. SUSTINE. postoji ili usled isprekidanosti. tako se kaže za stvari koje postoje po slučajnosti i to ili stoga što dve slučajnosti pripadaju onome što postoji. Štaviše. ono što je deljivo u dva smisla jeste površina. bića za koja se potvrđuje samo tip roda. ako kažemo da je čovek muzičar i da je muzičar čovek. i kao količina. 7. sve što je jedno po vrsti jedno je i po broju. U stvari. linija. očigledno je da će se mnogostruko deliti u obmutom smislu na onoliko načina koliko i jedno. Prema tome. Isto tako kaže se da ne-belo postoji. ono što je apsolutno deljivo po količini i po tri dimenzije. ili da je muzičar arhitekt po slučajnosti. iii da je belo muzičar. bilo da se radi ο bliskoj materiji ili ο krajnjoj materiji.

Osim toga. to je još ono što je. nego su. najzad.Stvamost kao biće po suštini dobija sva značenja prikazana tipovima vrsta. druge kvalitet. pete akciju ili strast. pak. jer je broj značenja stvarnosti ravan ovim vrstama. Takođe su imanentni delovi tih stvarnosti delovi koji ih ograničavaju i označavaju njihovu individualnost. a mirovati kažemo za ono što već miruje. Takav je slučaj. s druge strane. pošto je jedinka uzeta u suštini. naprotiv. raspravićemo na drugom mestu ο tome kad je stvarnost potencijalna. znači da je to neistinito. usevom. a polulinija u liniji. jer. biti i stvarnost još znače čas potencijalnu stvarnost. U širem smislu. Međutim. POJAM SUPSTANCE Supstancom se nazivaju prosta tela kao što su zemlja. voda i sve slične stvari. Biti i jeste još znači da je neka postavka istinita. na primer. nazivamo žito koje još nije zrelo. Rečeno na drugi način. Ista je stvar i sa supstancama. šeste mesto i sedme vreme — svakoj od ovih vrsta odgovara jedno od značenja stvarnosti. ako bi se on uništio. Štaviše. Zatim. mi kažemo da „vidi" i onaj koji vidi potencijalno i onaj koji vidi u entelehiji.' duša u živom biću. druge stvari njihove osobine. njihovi delovi. sa odnosom površine prema telu i linije prema površini. Znanjem nazivamo kako moć ostvarivanja znanja tako i ostvareno znanje. Sve ove stvari zovu se supstancama zato što nisu osobine jednog subjekta. U stvari. kažu neki. Mi kažemo da je Hermes u kamenu. S druge strane. a čije bi uništenje bilo uništenje svega. To je zato što nema nikakve razlike između „čovek je zdrav" i „čovek je u dobrom zdravlju" niti između „čovek koji šeta ili šeće" i „čovek šeta ili seče". 8. li to jednako za potvrđivanje kao i za poricanje. ne bi bilo više ničega. treće količinu. Isto to važi i za druge slučajeve. Na primer: „Sokrat je muzičar" znači da je to istina. pošto jedne od osobina znače suštinu. Iz ovoga sledi da se pojam supstance svodi na dva značenja: to je konačni subjekt koji više ne potvrduje nikakav drugi i. supstanca je sve ono što je imanentni uzrok postojanja stvarnosti čija se priroda sastoji u tome što ih ne potvrđuje neki subjekt. oni broj smatraju supstancom ove vrste. suština izražena u definiciji takođe se naziva supstancom svake stvari. četvrte odnos. čas stvarnost u entelehiji 1017b raznih vrsta stvarnosti ο kojima smo govorili. kao i za ono što može da miruje. tela uopšte i njihovi sastavni delovi. vatra. živa i božanska bića i. . a kad još nije. a ne biti da ona nije istinita. nego da je neistinita. a „Sokrat je ne-beo" znači da je i to istina. reći da dijagonala nije merljiva stranom. jer je broj ono što ograničava sve stvari.

„OPREČNOST". jer je jedan slučajnost drugoga. s njom se tada postupa kao da ih ima dve.isto" kad je takvo slučajno. ili analogiji. nego po vrsti. kao i za lica čija je supstanca jedna. najzad. 9. i muzičar je čovek. za lišavanje i posedovanje za krajnosti. slučajno obeležje je razlog zbog koga se ovakve istovetnosti ne mogu uopštiti. kao i čovek i muzičar. „RAZLIKE" ΡΟ VRSTAMA „Suprotnost" se kaže za protivrečnost. „SLICNO" Kaže se da je nešto . ili pak za suprotnosti. Sto se tiče pojma „oprečan". U stvari. ili. ili značajnije suprotnosti prema kojima su stvari sposobne za promenu. na primer. belo i muzičar su istovetni. imaju izvesnu istovetnost. POJMOVI „ISTO". to je oblik i primarni smisao svake stvarnosti. da je istovetnost stvarnosti. dakle. koje imaju više sličnosti nego razlike i čiji je sastav jedan. i jednom i drugom je isto obeležje. bilo po broju. Tako smatramo da su Sokrat i muzičar istovetni.takođe i deljivo. iu svim slučajevima . jer je muzičar slučajnost čoveka. dok slučajnost ne 1018a dolazi sama po sebi. „Različit" se kaže za stvari koje. ili definicije njihove supstance. 011 se upotrebljava u značenju koje je suprotno značenju pojma „sličan". drugačije uopšte ima značenja suprotna značenjima istog. ishodišnu i krajnju tačku stvaranja i uništenja. „RAZLlClTO". kao što se kaže „svaki čovek". ili. iako su drugačije. ne po broju. za ono što u svojoj suštini sadrži menjanje. Osim istog po slučajnosti postoji i isti sam po sebi u onoliko značenja koliko ih ima za jedan sam po sebi. za protivno. ili jedinstvo mnoštva stvarnosti. „DRUGAČIJE". ono što ima veći broj suprotnosti s nekom drugom stvari. jer ono što je opšte pojavljuje se samo po seb-i. nije istina kad se kaže da je svaki čovek isto što i muzičar. nego se određuje posebno za svaki slučaj. da je izvesna stvar istovetna sa samom sobom. Očigledno je. pošto su i čovek i muzičar istovetni s čovekom muzičarem. Naime. POJMOVI „SUPROTNOST". i zato se ne kaže „svaki Sokrat". Najzad. a odvojeno svaki od njih je takav. Na primer. Međutim. „Drugačije" se kaže za pojmove koji imaju mnoštvo vrste. i obrnuto. jedinstvo jedne stvarnosti s kojom se postupa kao s mnogostrukom kad se kaže. jer su slučajnost istog subjekta. „Slično" se kaže za stvari kojtma se po svemu pripisuju isti atributi.. najzad. Ovaj izraz upotrebljava se još za sve što je drugo po rodu. ili rodu. ili materije. Sokrata ne potvrđuje mnoštvo. to je slično ovoj drugoj stvari. Isto po sebi kaže se u stvari za bića čija je materija jedna bilo po vrsti.

tako da „isti". Ostale stvari koje su oprečne nazivaju se tako jedne stoga što poseduju vrste suprotnosti ο kojima smo maločas govorili. posedovanja ili lišavanja tih suprotnosti. pošto su istog roda. Na primer. one stvari koje se potpuno razlikuju bilo u apsolutnom smislu. koje.kad dva atributa ne mogu da postoje zajedno u subjektu koji ih dobija. i. „drugačiji" i „suprotan" moraju da se menjaju prema „svakoj" kategoriji. Ono što je ranije po vremenu udaljenije je od sadašnjeg trenutka (tako je za prošlost trojanski rat raniji od persijskih ratova. za izvesne stvari se kaže da su „ranije" i „docnije" zbog najveće blizine nekom načelu određenom ili uopšte i po prirodi. 11. ili u onima koje se nazivajusuprotnostima u prvom značenju ovog izraza. bilo po vrsti. ili prema mestu. Isti po vrsti kaže se u svima slučajevima suprotnim prethodnima. ili u odnosu na nešto. pokazuju između sebe neku razliku. Α pošto se jedan i stvarnost uzimaju u više značenja. Promena po vrsti postoji i među suprotnostima. To je. druga po vrsti su obeležja iste supstance koja imaju neku razliku. druge 'stoga što dobijaju suprotnosti te vrste. bilo sami po sebi. kao sredina ili kraj. Najzad. i koje imaju neku suprotnost u svojoj supstanci. „Oprečnim" se nazivaju atributi različiti po rodu koji ne mogu da postoje u istom objektu. bilo po svojim elementima. Na primer. ali njihove su definicije različite. a ono što je od njega udaljenije. Nemejske igre su za budućnost ranije od Pitijskih igara. iz toga nužno sledi da se pojmovi izvedeni iz njih takođe uzimaju u ovim istim značenjima. nisu jedne dru1018b gim podređene. s druge strane. „Drugačiji" po vrsti primenjuje se na stvarnosti koje. kasnije je. druge po vrsti su i suprotnosti čije se definicije razlikuju u poslednjoj vrsti roda. čovek i konj su nedeljivi po vrsti. ili što ih sada stvaraju ili trpe. najzad. ODREĐIVANJE POJMOVA „RANIJE" I „KASNIJE" Pošto se odredi postojanje onoga što je prvo načelo u svakoj vrsti. ili u svima suprotnostima. koji su sasvim različiti u istom rodu i koji se sasvim razlikuju u istom subjektu koji ih dobija. ili prema izvesnim osobama. ili nekom predmetu uzetom nasumce. bilo po rodu. jer su bliže sadašniem . ili što predstavljaju gubitke ili tekovine. ono što se najviše razlikuje među predmetima koji potpadaju pod istu mogućnost. Sivo i belo zaista ne pripadaju u isto vreme istom subjektu. za te atribute kaže se da su suprotni. otuda dolazi da su njihovi elementi suprotni. pošto su istog roda. ono što je ranije po mestu to je najbliže ili nekom mestu određenom prirodom. treće stoga što stvaraju ili su u stanju da stvaraju te suprotnosti. jer je udaljeniji od sadašnjeg trenutka. ono što je bliže sadašnjem trenutku.

trenutku, pošto trenutak služi kao početak i ishodišna tačka. Ono što je ranije po kretanju bliže je prvom pokretaču. Na primer, dete je ranrje od odraslog čoveka; takav je i bilo koji početak uzet u opštem smislu. Ranije po moći je ono što je nadmoćnije, ono što može više. Ovakvo je ono čemu se nužno pokorava ono što je kasnije, tako da se ovo ne može pokrenuti ako ga prvo ne pokrene, ali se kreće ako ga prvo pokrene. Tu početak stvari predstavlja volja. „Prvi po redu" kaže se\za stvari kjaje se nalaze na izvesnom rastojanju u odnosu na neki određeni predmet, po nekom utvrđenom pravilu. Tako je igrač koji se nalazi iza kolovođe raniji od igrača iz trećeg reda, a pretposlednja žica lire ranija je od najviše; naime, tamo je početak kolovođa, a ovde je to srednja žica. Ovako, dakle, treba shvatiti ono što je ranije i kasnije. Rečeno na drugi način, ono što je ranije po znanju smatra se kao ono što je uopšte ranije. Ali ono što je ranije po smislu nije isto što i ranije po osećajnom redu. Po logičkom redu, „opšte" je ranije; po osećajnom redu, to je „pojedinačno". Osim toga, po logičkom redu slučajnost je ranija od celine; na primer, muzičar je raniji od čoveka muzičara, jer pojam celine ne može postojati bez dela, iako muzičar u stvari ne može da postoji bez nekog bića muzičara. Ranije se kaže takođe za osobine ranijih stvari. 1019a Na primer, pravougaono je ranije od uglačane površine, jer jedno je osobina linije kao takve, a drugo osobina površine. Takvi su razni slučajevi ranijeg i kasnijeg. Takođe postoji ranije i kasnije po prirodi i supstanci. U ovom smislu ranije su stvari koje mogu da postoje nezavisno od drugih stvari, dok druge stvari ne mogu da postoje bez njih, sudeći prema merilu kojim se služio Platon. Pošto je biće mnogostruko, onda je, pre svega, subjekt raniji, što čini da je supstanca ranija; zatim prema tome da li se radi ο mogućnosti ili ο entelehiji, imamo „ranije" u odnosu na mogućnost i „ranije" u odnosu na entelehiju. Na primer, po mogućnosti, polulinija je ranija od čitave linije, deo od celine, a materija od supstance; ali, po entelehiji, ove stvari su kasnije, pošto će one biti u entelehiji tek kad se celina raspadne. U izvesnom pogledu, sve što se naziva ranijim i kasnijim zavisi od ovog drugog smisla. Izvesne stvari zaista mogu, u redu stvaranja, da postoje nezavisno od drugih stvari; na primer, celina bez delova. Α to mogu i druge stvari, u redu uništenja; na primer, deo bez celine. Isti je slučaj sa svima drugim značenjima ranijeg.
12.

POJMOVI ,,MOĆ", „NEMOĆ"

Rečju ,,moć" naziva se načelo kretanja ili promene koje se nalazi u nekoj drugoj stvarnosti, ili u istoj stvarnosti uzetoj kao da je druga. Na primer, veština građenja je moć koja se

nalazi u izgrađenoj stvari; naprotiv, moć lečenja može da se nađe u izlečenom čoveku, ali ne u svojstvu onoga koji leči. Moć, dakle, uopšte znači načelo menjanja ili kretanja u drugom biću, ili u istom biću uzetom kao drugo. To je takođe sposobnost da se izvesna stvar valjano okonča, ili da se slobodno izvrši; jer za one koji samo hodaju ili govore, ali koji to ne čine dobro ili ne čine kako žele ponekad kažemo da nemaju sposobnost govora ili hodanja. Isti je slučaj sa pasivnom moći. Osim toga, sva stanja prema kojima su sve stvari uopšte neosetljive ili nepromenlj'ive, ili se teško mogu promeniti u smislu goreg, nazivaju se imenom ,,moć". Naime, kad se stvari slomljene, smrvljene, iskrivljene, jednom rečju, uništene, to nije usled neke sile, nego usled nemoći ili nedostatka nečega; a stvari su neosetljive u pogledu promena ove vrste kad ove mogu da se na njima izvrše samo s mukom i pomalo, usled njihove moći, njihove sile ili njihovog držania. Takva su razna značenja moći; moćan, sposoban, reći će se na odgovaraiući način u prvom smislu za ono što ima početak kretanja ili čak promene (jer ono što može da izazove mirovanje takođe je nešto moćno), u drugom biću ili u istom biću uzetom kao da je drugo. U drugom smislu, moćan se kaže za ono nad čim neko dru1019b go biće ima moć ove vrste. U još jednom smislu moćan znači ono što ima moć promene prema bilo kom stanju, prema gorem ili prema boljem. (Jer, biće koje propada zaista izgleda da ima i moć da propadne; ono ne bi bilo uništeno da nije imalo moć da to bude; međutim, potrebno je da se u njemu nalazi izvesna naklonost, uzrok, načelo za takvu promenu; prema tome, neko je moćan, izgleda, čas zbog toga što ima izvesnu sklonost ove vrste, čas stoga što je lišen te sklonosti; ali, ako je samo lišavanje neka vrsta posedovanja, u svima slučajevima on će biti moćan usled toga posedovanja; na taj način moć se sastoji u posedovanju izvesnog stanja, izvesnog načela, kao i u posedovanju lišavanja od toga stanja, ako je moguće posedovati lišavanje; ako se, naprotiv, ne prihvati daje lišavanje vrsta posedovanja, moćan se tada upotrebljava u dva različita značenja). U jednom drugom smislu, biće je moćno po tome što se moć ili načelo uništenja ne nalazi ni u nekom drugom biću ni u samom njemu uzetom kao drugo biće. Najzad, sve to naziva se sposobnim bilo naprosto stoga što može da se ostvaruje ili da se ne ostvaruje, stoga što se ostvaruje ili ne ostvaruje kako treba. Moć ovakve vrste nalazi se u neživim bićima kao što su sprave; na primer, za liru se kaže da ima moć da daje zvukove, a za drugu liru da nema tu moć, ako ova nije harmonična. „Nemoć" je lišenost moći, onakvog načela ο kakvom je bilo govora, uzetog uopšte ili u odnosu na neko biće koje bi trebalo da ga prirodno poseduje, ili u odnosu na vreme kad bi već trebalo da ga poseduje. Naime, ne bismo mogli reći da su dete, odrastao čovek

i evnuh u jednom smislu nemoćni da stvaraju decu. Štaviše, svakoj vrsti moći odgovara suprotna nemoć, kako moći koja jednostavno proizvodi kretanje, tako i moći koja proizvodi kretanje kako treba. Nemočan, nesposoban kaže se, dakle, za nemoć ove vrste; ali, u drugom smislu to je moguće i nemoguće. Nemoguće je ono čija je suprotnost nužno istinita. Na primer, nemoguće je da odnos dijagonale prema strani kvadrata bude merljiv, pošto je to neistinito; a suprotna postavka je ne samo istinita, nego i nužna, to jest da dijagonala bude nemerljiva. Merljivost je, dakle, ne samo neistinita, nego je nužno neistinita. Suprotno nemogućem je moguće, dakle, ono čija suprotnost nije nužno neistinita. Na primer, moguće je da čovek sedi, jer nije nužno neistinito da ne sedi. Prema tome, kao što je rečeno, moguće znači u jednom smislu ono što nije nužno neistinito; u drugom smislu, to je ono za što je istinito reći da jeste; ili, najzad, ono za što je istinito reći da može da bude. U prenosnom smislu navodi se pojam moći u geometriji. Ova značenja mogućeg nemaju veze s pojmom moći. Ali sva značenja sposobnog upotrebljavaju se u 1020a odnosu na prvu vrstu moći, to jest na načelo promene u drugoj stvarnosti, ili u istoj stvarnosti uzetoj kao drugoj. Za ostale stvari zaista se ne kaže da imaju moć, za jedne zato što neka druga stvarnost ima nad njima moć ove vrste, za druge, naprotiv, zato što je nema, a za treće, najzad, zato što je ima u jednom određenom smislu. To važi i za stvari za koje se kaže da nemaju moć. Prema tome, glavna definicija prve vrste moći biće odista sledeća: načelo promene u drugom biću ili u istom biću uzetom kao drugo.
13. POJAM KCLIČINE

Količinom se naziva ono što je deljivo na dva ili više sastavnih elemenata od kojih je svaki po prirodi jedan i pojedinačan. Mnoštvo je količina ako se može izraziti brojem, a veličina ako se može iskazati merom. Mnoštvom se naziva ono što je potencijalno deljivo na necelovite delove, a veličinom ono što je deljivo na celovite delove. Neprekidna veličina u jednoj dimenziji je dužina, u dve dimenzije širina, u tri dimenzije dubina. Ograničeno mnoštvo je broj, ograničena dužina linija, ograničena širina površina, a ograničena dubina telo. Osim toga, razlikuje se količina po sebi i količina po slučajnosti. Na primer, linija je količina po sebi, a muzičar količina po slučajnosti. Među količinama po sebi, jedne su to suštinski; na primer, linija je količina (jer količina ulazi u definiciju izražavajući suštinu linije); druge su to kao

određivanja i stanja ove vrste supstance; na primer, mnogo i malo, dugačko i kratko, široko i usko, visoko i nisko, teško i lako i ostali oblici ove vrste. Veliko i malo, više i manje, posmatrani kako sami po sebi tako i u njihovim uzajamnim odnosima, takođe su bitni oblici količine. Ali ovi nazivi primenjuju se u širem smislu i na druge stvari. Količina po slučajnosti podrazumeva se čas u smislu u kome smo rekli da su muzičar i belo količine, to jest zato što je ono čemu pripada količina, čas u smislu u kome su kretanje i vreme količine. Ustvari, kaže se da kretanje i vreme nisu količine niti neprekidne količine, usled deljivosti onoga čiji su atributi. Pri tome mislim na deljivost ne samog tela koje se kreće, nego prostora koji je prešlo njegovo kretanje. Kretanje je u stvari količina zbog toga što je prostor količina, a vreme je količina zato što je ono u kretanju.
POJAM KAKVOĆE

Kakvoćom se naziva, u jednom smislu, razlika supstance. Na primer, čovek je živo biće izvesne kakvoće zato što je dvonožac; kakvoća konja je da je četvoronožac, krug je figura čija je kakvoća da je bez ugla, a sve ove stvari po1020b kazuju da je razlika prema supstanci zaista kakvoća. U ovom prvom smislu za kakvoću se kaže da je razlika supstance. U drugom smislu pod kakvoćom se podrazumevaju nepokretne matematičke stvari; u ovom smislu, brojevi imaju izvesnu kakvoću. To su, na primer, sastavlieni brojevi, i to ne brojevi koji označavaju jednu veličinu, nego oni čija su površina i masa njihova slika (to su brojevi koji su proizvod dvaju faktora i brojevi koji su proizvod triju faktora); kakvoća je ono što leži u bitnosti broja, pored njegove količine. U stvari, supstanca svakog broja je ono što postoji jedanput; tako, na primer, šest nije dva ili tri puta jedan broj, nego jedanput, pošto je šest jedanput šest. Kakvoćom se još nazivaju svojstva supstanci koje se kreću, kao toplota i hladnoća, belina i celina, težina i lakoća i druga određivanja ove vrste, prema kojima se, kad se men-jaju, i za tela kaže da trpe promenu. S druge strane u oblast kakvoće ulaze i vrlina i porok i uopšte dobro i zlo. Značenia kakvoće mogla bi se uglavnom svesti na dva, od kojih je jedno glavno. Prva kakvoća je u stvari razlika supstance, a kakvoća u brojevima predstavlja njen deo, jer je to razlika supstanci, ali supstanci koje ili nisu pokretne, ili se uzimaju kao pokretne. Drugo značenje obuhvata određivanje pokretnih bića uzetih kao takvih i razlike kretanja. Vrlina iporok spadaju u neku ruku među ove oblike. Naime, oni pokazuju razliku kretanja i delanja prema kojima bića koja se kreću delaju ili trpe dobro ili zlo; u stvari, ono što može da se kreće ili da dela na ovaj način je dobro, a

ono što može da se kreće ili da dela na onaj, suprotan način je rđavo. Dobro i zlo izražavaju kakvoću naročito u živim bićima, a od ovih najviše u onima koja su obdarena slobodnim izborom.
15. POJAM RELATIVNOG

„Relativno" se kaže, s jedne strane, za 0110 što je kao dvostruko prema polovirri, trostruko prema trećini i uopšte mnogostruko prema mnogostrukom, i prekomerno prema nedovoljnom; s druge strane, kao ono što može da zagreje prema onome što može da se zagreje, ono što može da seče prema onome što se može seći i, uopšte uzevši, aktivno prema pasivnom. Relativno je takođe kao mereno prema meri, saznatljivo prema saznanju, osećajno prema osećanju. Odnosi prve vrste su brojni odnosi, neodređeni ili određeni, bilo prema samim brojevima, bilo prema celini, kao što je dvostruko u određenom brojnom odnosu sa jedinicom, dok je mnogostruko u brojnom odnosu s jedinicom, ali neodređenom: to može da bude ovaj ili onaj odnos. Odnos između jednog i po i manje od 1021a jedan i po je određeni brojni odnos prema jednom broju; odnos nad-delimičnog prema podnad-delimičnom je neodređen, kao što je to odnos mnogostrukog prema jedinici. Odnos prekomernog prema nedovoljnom je potpuno neodređen brojni odnos; u stvari, svaki ceo broj je merljiv, ali ni jedan broj ne može da izrazi nemerljive količine. Naime, prekomerno u odnosu prema nedovoljnom je kao nedovoljno uvećano za nešto; a to nešto je neodređeno, jer mo_ že podjednako da bude ili jednako ili nejednako nedovoljnom. Svi ovi odnosi su, dakle, brojni odnosi i određivanja broja kao što su, ali na drugi način, jednako, slično i isto. U stvari, jedan se nalazi u svakom od ovih oblika; isto je ono čija je supstanca jedna; slično je ono čija je kakvoća jedna, a jednako ono čija je količina jednaka. Međutim, jedan je početak i mera broja, tako da se može reći da su svi ovi odnosi brojni odnosi, iako ne u istom smislu. Odnos aktivnog prema pasivnom je odnos aktivne sile prema pasivnoj sili i dejstva tih sila. Na primer, postoji odnos onoga što može da zagreje prema onome što se može zagrejati, a to je odnos potencijalnih bića. S druge strane, postoji odnos onoga što zagreva prema onome što je zagrejano, onoga što seče prema onome što je sečeno, a to je odnos bića u dejstvu. Naprotiv, brojevi ne potpadaju pod odnose prema delanju, osim ako se ovo ne uzme u smislu koji smo prikazali na drugom mestu. Ali tada se radi ο delanjima koja nemaju veze s kretanjem. Što se tiče odnosa prema potencijalncsti, među nekima od njih nailazimo i na pojam izvesnih vremenskih razdoblja. To je, na primer, odnos onoga što je učinilo prema onome čemu je učinjeno,

Najzad. postoje odnosi između lišenja moći. a taj dup]ikat je relativan. Prema tome.onoga što će učiniti prema onome što će biti učinjeno. Tako se za oca kaže da je otac svoga sina. upoznati i zamisliti kaže se da je relativno u tom smislu što je neka druga stvar relativna prema tome. „dobar lopov". Na primer. jedan je izvršio. a ne onoga čiji je vid (iako bi bilo istinito da se kaže i to). za ono što se može meriti. kao što je nemogućno i drugi pojmovi ove vrste. Zatim se kaže savršeno za ono što nije nadmašeno u svom rodu u pogledu kakvoće i dobra. posmatrana pod vidom sopstvenih oblika. naime. nego 1021b je relativan prema boji ili nečem drugom te vrste. jer prema uobičajenom mišljenju njen rod. medicina spada među relativne stvari. jednakost zbog jednakog. svaka bitnost je savršena kad. Odličnost nekog bića je takođe savršenstvo. Tako se kaže „savršen lekar" i „savršen svirač" na frulu kad su oni nenadmašni posmatrani pod vidom sopstvene sposobnosti. postoji i relativno po slučajnosti. ali misao nije relativna prema onome čija je misao. kao što je nevidljivo. S druge strane. i sličnost zbog sličnog. a ne u smislu da je neka druga stvar relativna prema prvoj. jer bi to bilo dvostruko ponavljanje istog. Svako biće je zaista savršeno. relativna sama po sebi su i obeležja na osnovu kojih se za stvarnosti koje ih imaju kaže da su relativne. inače im još dajemo i osobinu dobrog. „krajnji lopov". Tako je čovek relativan. Ono što se može zamisliti u stvari znači da je misao relativna prema tome. to jest da je vid vid onoga čiji je vid. sve što se naziva relativnim brojno ili prema potencijalnosti je relativno u tom smislu što je to u pravom smislu reči u izvesnom odnosu prema nečem drugom. na primer. Osim toga. a drugi trpeo delanje na izvestan način. Slično tome. Stvari zvane relativne same po sebi su to ili kao one ο kojima smo upravo govorili. čak ni jedan jedini. ima sve delove koji prirodno . spada među relativne stvari. Sasvim suprotno tome. Ovaj naziv se primenjuje u širem smislu čak i na ono što je rdavo. „dobra hulja". ili su to stoga što su njihovi rodovi relativni na ovaj način. jer mu se slučajno dešava da je duplikat nečega. Na primer. inače bi se ista stvar ponavljala dva puta. Kažemo „krajnja hulja". Na primer. 16. nauka. vid je uočavanje izvesnog predmeta. Belo može takođe biti relativno ako je isto biće slučajno dvostruko i belo. POJAM SAVRSENOG Savršeno se kaže najpre za ono izvan čega nije moguće shvatiti ni jedan deo stvari. vreme jedne stvari je savršeno kad izvan toga vremena nije moguće dokučiti neko vreme koje bi bilo deo toga vremena.

Granica je i supstanca svake stvari i njena suština. Međutim. pošto je to granica znanja i. a u sporednom značenju u neku ruku materija svake stvari. ma kakav on bio. ovaj pojam primenjuje se u širem smislu čak i na rđave stvari. Iz ovoga očigledno proističe da granica ima onoliko značenja koliko ih ima i načelo. kao takva. takođe se nazivaju savršenim. dok granica nije uvek načelo. Α kako je svrha krajnja tačka. Najzad. njen bliski subjekt. ili što ga imaju. U drugom smislu to je prvi i prirodni subjekt jednog atributa. jer postići svrhu znači biti savršen. ali i krajnji i poslednji uzrok takođe je kraj.. ovaj izraz imaće sva značenja kao i reč uzrok. ovaj naziv ponekad se daje kako ishodišnoj tako i krajnjoj tački. ili u koju je svrhu došao? Zašto je napravljen paralogizam ili silogizam? Ili pak: koji je uzrok paralogizma ili silogizma? Zašto se još kaže za položaj: zašto se stoji. oblik. to jest prva tačka preko koje nije više moguće dokučiti ma šta ο nečemu. ne predstavlja nikakav deo. to je i granica stvari. Uopšte uzevši.U CEMU". kao što je površina za boju. to jest krajnjem uzroku. Na primer. ostale stvari su savršene prema prethodnim vrstama. to jest krajnja tačka kretanja i akcije. Stvari koje su postigle svoju svrhu. U prvom značenju to je oblik i supstanca svake stvari. ili zato što stvaraju savršenstvo." ili „zašto" ima više značenja.sačinjavaju njenu veličinu. veličine ili onoga što ima veličinu — i kraj svake stvari. „ClME". 17. ono po čemu je dobar čovek dobar. to je dobro samo po sebi. ono što je potpuno. POJAM GRANICNOG Granicom se naziva krajnja tačka nečega. ili zašto se hoda. dakle. imenom kraja. jer su i jedno i drugo krajnje tačke. i prva tačka unutar koje se nalazi celina stvari. u metafori. tako u svima ovim značenjima. ili što na bilo koji način održavaju odnos sa savršenim u pravom smislu reči. ili je to uopšte ono što se ne može nadmašiti u svakom 1022a rodu i što nema ni jednog dela izvan sebe. što se ne može nadmašiti i što. dakle. Ono što se zove savršenim po sebi zove se. s obzirom da je ta svrha dobro. POJAM IZRAZA . u prvom značenju je. a ne ishodišna tačka. sa gledišta dobra." „potpuno uništen". Zbog toga se i smrt naziva. ili što su u skladu s n/jim.. čak i više: načelo je granica. van sebe. Ili je to. ili . kad su uništenje i zlo potpuni i kad su dospeli do krajnjeg stepena. 18. U čemu.čim. U stvari kaže se: zašto je on došao. To je takođe oblik. „ZASTO" „U čemu". pa se kaže „potpuno izgubljen. jer u svima ovim .

POJAM RASPOREDA 1022b Rasporedom se naziva uređenje onoga što ima delove. jer bi se otišlo u beskonačnost kad bi stanje onoga koji je „imao" moglo i samo imati neko stanje. jer je to raspoloženje ove vrste. dobar ili rđav položaj stvarnosti ili po sebi ili u odnosu na drugu stvarnost. zbog toga je to ono što je odvojeno po sebi. Iz ovoga sledi da se i nužno samo po sebi uzima u više značenja. Na primer. Očigledno je da ovakva vrsta stanja ne može sama imati neko stanje. ili prema svojoj moći. Tako i između onoga koji nosi odelo i nošenog odela ima jedan posrednik. stanje se primenjuje na deo toga raspoloženja. Covek ima više formalnih uzroka. nošenje odela. po sebi. između umetnika i njegovog dela umeče se stvaranje. POJAM „USUD" Usudom se naziva. naime. U drugom smislu stanjem se naziva raspoloženje. i to ili prema mestu. Tako je površina bela po sebi i čovek je živ po sebi. Na primer. ono izražava sve što se nalazi u suštini. POJAM STANJA Stanje je u jednom smislu kao neko delovanje onoga koji vrši i koji je vršio nešto kao akciju ili kretanje. S jedne strane. Pod ovim se naročito podrazumevaju i štetne . Naime. Na primer. u jednom smislu. Kalias je. U drugom smislu to je delovanje tih osobina i njihovo menjanje. U stvari. Po sebi se kaže i za atribut koji subjekt dobije neposredno u samom sebi ili u jeđnom od svoiih delova. zdravlje je stanje. kao što su belo i crno. u kojoj se neposredno nalazi život. potrebno je da postoji izvestan red. deo čoveka. 19. osobina prema kojoj se neka stvarnost može izmeniti. to jest živo biće i dvonošca. jer je duša. kao što to pokazuje sama reč „raspored". težina i lakoća i druge određenosti ove vrste. Ovaj izraz upotrebljava se još i za ono što nema drugog uzroka osim samog sebe. živo biće. zbog toga je odlika delova neke stvari takođe stanje. ali čovek je. ili prema obliku. 20. slatko i gorko.slučajevima označavaju se položaj i mesto. Kalias po sebi je Kalias i suština Kaliasa. Najzad. U drugom smislu. čovek po sebi. po sebi znači suštinu onoga što pripada svakom biću. on se upotrebljava za svaki atribut koji pripada jednom subjektu uzetom kao nešto što je jedino. Najzad. jer živo biće ulazi u pojam Kaiiasa. međutim. Kalias je ne_ ko živo biće.

nego samo ako nema vid u doba kad bi trebalo da ga prirodno ima. da je nevidljiv kad je potpuno bez boje ili slabo obojen. U drugom smislu tako se kaže kad neko nema izvesnu osobinu koja bi od prirode trebalo da se nalazi u njemu ili u njegovom rodu. za krticu je lišenost protivna prirodi životinjskog roda. Slepim se ne naziva onaj ko vidi samo na jedno oko. Najzad. Zbog toga svako biće nije dobro ili rđavo. toliko ima i vrsta lišenosti. velike i teške nesreće nazivaju se usudom. 22. lišenost je potpun nedostatak. pravično ili nepravično.. Lišenost od izvesne stvari postoji i onda kad se ova nalazi u maloj količini. kaže se da je biljka lišena očiju. U jednom smislu to znači voditi izvesnu stvar prema sopstvenoj prirodi ili prema njenoj sopstvenoj sklonosti. na primer. I koliko ima reči koje su označene sa „a" koje označava lišavanje. nego takođe postoji posredno stanje. kad izvesno biće nema jedno od svojstava koje bi prirodno trebalo da ima. čak i ako sam subjekt nije stvoren da bi ih imao. Takav je slučaj s voćem bez koštice. u tome slučaju se kaže „imati stvar": bronza ima oblik statue. da je hrom kad ne može da se služi nogama. ZNACENJE POJMA . za čoveka je ona protivna njegovoj prirodi. u jednom smislu. Najzad. kao što.promene i kretanja. Na primer. Tako su slep čovek i krtica lišeni vida na sasvim drugačiji način. u sredini koja ga zahteva u pogledu odnosnog organa i u okolnostima u kojima bi ga trebalo imati. nego onaj ko ne vidi ni na jedno ni na drugo oko. tiranin svoje gradove. U drugom smislu to je ono u čemu se izvesna stvar nalazi kao u posudi. pošto se može reći da je stvar zatvorena u . neko biće nije slepo u svako doba. 23. a da odeveni ljudi imaju svoje odelo. Takođe se čovek naziva slepim ako od prirode nema vida. a telo bolesti. Premda je slepilo u stvari lišenost. ili kad su ove slabe. osobito teške štete. naime. Lišenost postoji još i onda kad neko nema izvesnu osobinu koju bi od prirode trebalo da ima i u vreme kad bi je prirodno trebalo imati.ΙΜΑΤΙ" „Imati" se kaže u mnogostrukom značenju. Za nekoga se. POJAM „LIŠENOST" „Lišenost" se kaže. ili pak kad je u pitanju nešto 1023a što nije lako ili što nije lepo. Na primer. kaže da je pristrasan kad ne poseduje nepristrasnost koju daje sama priroda. kaže se da groznica drži čoveka. izraz „nedeljiv" znači ne samo ono što se ne može deliti nego i ono što se ne deli lako ili lepo. Nasilno uklanjanje izvesne stvari takođe se naziva lišavanjem. To je još nešto kao ono što sadrži u odnosu na sadržano.

u . ili prema posledrrjoj vrsti.iednom smislu. pošto je uvreda bila poreklo bitke. U ovim slučajevima čas postoji uzajamno menjanje kao u našim poslednjim primerima. „poticati od" kaže se kada neki oblik proističe od svoga dela. ZNACENJE PCJMA . sve što se oduzme kao količina od izvesne količine naziva se delom te . Ovo prvo značenje može se i samo uzeti na dva načina. Tako stubovi drže teret koji se nalazi na njima. za prvi slučaj. ali ne na isti način kao što statua potiče od bronze. Tako noć potiče od dana. kako sve rastvorljive stvari potiču od vode. Tako čovek proizlazi od dvonošca. Ima. U stvari. 25. čas samo redosled po vremenu. bez čega bi ono palo na zemlju. S druge strane. otkuda dolazi bitka? Od uvrede. ono na što se jedna količina može podeliti na bilo koji način. a brod mornare. U drugom smislu. to jest posle Dionisijskih svečanosti. oblik je svrha. Za ono što sprečava biće da se kreće ili da radi po sopstvenoj sklonosti takođe se kaže „držati to biće". svaka po sopstvenoj sklonosti. Targelijske svečanosti potiču od Dionisijskih svečanosti. a ono što postigne svoju svrhu je savršeno. STA ZNAČI „POTICATI OD" „Poticati od" kaže se najpre za ono od čega je izvesna stvar napravljena u smislu materije. Prema prvom rodu. Isto tako celina sadrži delove. ovaj izraz označava redosled po vremenu. biti u nečemu kaže se u sličnom smislu koji se daje reči „imati".. Na primer. U drugom smislu. Tako dete potiče od oca i majke. U drugom smislu. 24. To još znači poticati od sastava materije i oblika. U istom smislu još se upotrebljava izraz „imati" za ono što drži sve stvari koje se nalaze zajedno. dok pesnici prikazuju Atlasa kako drži Nebo. i za drugi. a slog uopšte od slova uopšte. za druge se kaže „potiču od" u svakom od ovih značenja ako proističu samo iz jednog dela stvari. a biljka od zemlje. „poticati od" kaže se kao za prvo pokretačko načelo. pošto proizlaze od izvesnog dela ovih stvarnosti. Na primer. po1023b što složena supstanca potiče od materije koju doživljujemo čulima. kako statua potiče od bronze.DEO" Delom se naziva. pošto jedno dolazi posle drugog. stih od Ilijade i kamenje od kuće.ono u čemu je sadržana. dakle. onako kako delovi potiču od sredine. dok oblik proizlazi od materije oblika. Tako kažemo da posuda sadrži tečnost. grad ljude. jer bi se inače razdvojile. to jest krenuli su posle ravnodnevice. kako kažu i neki prirodnjaci. a oluja od mirnog vremena. krenuli su na plovidbu ο ravnodnevici. stvari za koje se kaže da „potiču od" u ovim različitim značenjima. Na prirner. U stvari.

Na primer. Takve su količine čija priroda ostaje ista posle pomeranja delova. količine koje imaju početak. ako to nije slučaj. deo označava samo one delove kojima se odmerava celina. U drugom slučaju. U drugom smislu. ali čiji se oblik menja. premda je. oblik je vezan za materiju. naziva se delom toga oblika. prirodna bića su celina stvarnije nego veštački predmeti. 27. pri čemu celina može da znači ili oblik. biti deo od tri. To je i ono što sadrži stvari koje su unutarniim odnosom vezane tako da sačinjavaju jedinstvo. delovi pojma koji izražava svako biće takođe su delovi celine. neprekidno i ograničeno je celina kad jedinstvo proističe iz više sastavnih delova. kao što smo to već rekli povodom „jednog". sve tečnosti i broj nazivaju se samo zbirom. one koje mogu da spoje oba ova obeležja u isto su vreme celina i zbir. U stvari. osim u širem smislu. čovek. pošto su svi živa bića. sredinu i kraj. U prvom slučaju opšte i ono što se naziva opštim u smislu celine je ono što obuhvata mnoštvo bića. Zbog toga se rod može smatrati i delom vrste. sa jednog gledišta. pošto imaju oba obeležja. Delom se naziva i ono na što se deli celina ili ono što sačinjava celinu. dva se može uzeti kao deo od tri. izraz celokupnost: celokupan broj. ZNACENJE POJMA „CELINA" Celinom se naziva ono što ima delove za koje se kaže da prirodno sačinjavaju celinu. ili ono što ima oblik. ili po tome što jedinstvo proističe od njih sviju. čak i onda kad su u entelehiji. celokupne jedinice. s tim što je predikat svakog od njih i što su sva ona jedno u tom smislu što je svako od njih jedinstvenost: na primer. bronza je deo bronzane lopte ili bronzane kocke. 26. Α ovo je dvostruko: ili kao ono u kome svaka jedinica predstavlja jedinstvo.količine. ZNACENJE POJMA „KRNJE" . naročito ako ti delovi postoje kao mogućnost. Tako će dva. Najzad. ugao je takođe deo nečega. a. konj i bog. zbog toga se kaže da su vrste delovi roda. u kojima je nevažan položaj delova. Na primer. nazivaju se zbirom. na primer: vosak. kad se posmatraju kao podeljene. one se tada nazivaju istovremeno celinom i zbirom. odelo. Ali voda. 1024a Osim toga. ali ne sa drugog gledišta. Što se tiče ovih drugih vrsta celine. pošto je ukupnost vrsta jedinstva. vrsta deo roda. ne uzimajući u obzir količinu. Osim toga. jer se reč „celina" ne primenjuje ni na broj ni na vodu. u drugom smislu. ono na što se oblik može podeliti. Α za iste stvari za koje se primenjuje izraz „zbir" kad se posmatraju po tome što sačinjavaju jedinstvo upotrebljava se. a ostale celinom.

Naime. rod je bitno potvrđen prvim sastavnim elementom. pošto u jednom smislu i broj ima neslične delove. ili izvesno telo. 28. broj nije više isti. oblik i materija razlikuju se po rodu. pošto ne treba oduzimati ni sastavne delove supstance ni bilo koji deo. Takva su. Na primer. Tako se jedni zovu Heleni po rasi. Inače se rod više određuje po roditelju nego po materiji. nego i da čini celinu. pošto ono što ima razliku i kakvoću. Osim toga. a telo rod čvrstih sastojaka. nego samo ako izgubi neki ud. svaki oblik je ili izvesna površina. a njihove razlike nazivaju se kakvoćom. na primer. s jedne strane. a Jon drugih. neće uvek biti krnjenja. ili je kao materija. ZNAČENJE POJMA . i to ne čak svaki ud: nužno je da. 1024b površina je rod ravnih strana. razna značenja roda. on je krnj ako mu se oduzme drška ili rub. U tome je i osnovna razlika među njima. Pored toga. to jest: . U muzičkoj harmoniji zaista ima različitih tonova raspoređenih izvesnim redom. Međutim. U drugom smislu. čak i ako je stvar sačinjena od različitih delova. kao što su voda ili vatra. Osim toga.. nazivamo materijom. ne može narasti nikad više. a drugi Jonjani. ime roda može da se određuje i po ženi. pošto neke . Takođe je nužna neprekidnost. On se primenjuje ili na neprekidno stvaranje istog oblika. Ali okrnjenosti nema uopšte za stvari u kojima je nevažan položaj delova.. Čovek nije osakaćen ako izgubi mesa ili slezinu. rod Pire. a isti je slučaj sa svima brojevima uopšte. neprekidno rađanje bića koja imaju isti oblik. dakle. Kaže se. Zbog toga oni koji su ćelavi nisu bogalji. Međutim. a to je ono što je u osnovi stvari. ono što je najpre dovelo do njihovog postoianja. U stvari. na primer. potrebno je da supstanca ostane i dalje.dok bude postojalo neprekidno rađanje ljudi". ili na proizvođenje od strane prve pokretačke sile čija je vrsta istovetna sa stvarima u pokretu. kao i kod pojmova. ali ne za bilo koju. kad se taj ud sasvim oduzme.ROD" „Rod" označava. Broj dva odista nije krnj ako se oduzme jedna od dveju jedinica (jer deo oduzet krnjenjem nije nikada ravan ostatku). Na primer. jer je Helen bio prvi roditelj jednih. Na primer. Ako je pehar okrnjen. nužno je da je njihova priroda takva da položaj delova zavisi od supstance. dvojstvo i trojstvo. To je i ono od čega bića potiču. Isti je slučaj s onim što potpada pod različiti tip kategorije bića. ni jedan i drugi na zajednički subjekt. probušen pehar nije krnj.„Krnje" se kaže za količinu. stvari koje su celine nisu okrnjene oduzimanjem bilo kog dela. Potrebno je ne samo da ta količina bude deljiva. pa ipak se sklad ne može okrnjiti. „dok bude postojao ljudski rod". on je još uvek pehar. Različite po rodu kaže se za stvari čiji su bliski subjekti različiti i ne mogu se svesti ni jedan na drugi.

Α sam čovek je neistinit kad voli i bira takve izraze. kao neistinit. na primer. da je dijagonala merljiva. Ova razmatranja pokazuju naivnost Antistenovog učenja. i tada je neistinito bilo ono što u stvari nije ujedinjeno. niti se mogu svesti na jedan jedini. neistinito je izražavanje kruga za trougao. neistinito izražavanje u najužem smislu reči je izražavanje ničega. služeći se izražavanjem diade. Na primer. ili druge kategorije među kojima smo već utvrdili razliku. nego još i izražavanjem neke druge stvari. Na primer. izražava ono što nije. moguće je izraziti svako biće ne samo njegovim sopstvenim izražavanjem. Stoga je . pošto jedan jedini predikat potvrđuje jedan subjekt. Ako se kaže. razna značenja reči „neistinito". Stoga je neistinit svaki izraz koji se odnosi na neki drugi predmet. u smislu u kome nazivamo neistinitim stvari koje stvaraju neistinitu sliku. na jedan način. ili kad ih izaziva u duši drugoga. Na primer. ili da ti sediš — prva od ovih stvari je uvek neistinita. „Neistinito" se kaže. dok druga može ponekad da to bude. i snovi. pošto u oba slučaja one to nisu. a ne na onaj za koji je istina. Takva su. ili što se prividnost koja otuda potiče odnosi na stvar koja ne postoji. Neistinit izraz je onaj koji. Takav je primer Sokrata i Sokrata muzičara. IU kakvoću. koji je mislio da se biću ne može pripisati ništa osim njegovog sopstvenog izražavanja. bez ikakvog drugog razloga osim njihove neistinitosti. ali ono može da bude i istinito. u prvom i drugom slučaju. Međutim. ZNACENJE POJMA „NEISTINITO" 1. on je iz ovog zaključivao da nema protivrečnosti i da bezmalo ništa nije neistinito. U stvari. slika izdaleka daje iluziju stvarnosti. a to je izražavanje njene suštine.stvari za koje se kaže da postoje znače ili supstancu. „Neistinito" se još kaže za stvari koje stvarno postoje. dakle. osam se 1025a može nazvati dvostrukim brojem. ili što uopšte to nisu. Izražavanje tada zaista može biti potpuno neistmito. a ovi načini postojanja bića nesvodljivi su jedni u druge. jer u neku ruku postoji istovetnost između same stvari i stvari označene nekim atributom. bilo ono što je nemoguće ujediniti. 29. za πεδίο što je kao neistinita stvar. ali to nisu predmeti čiju nam sliku daju. kaže se da su stvari neistinite ili stoga što ne postoje same po sebi. U jednom smislu postoji samo jedno izražavanje ο svakoj stvari. ali u drugom smislu ima ih više. ovo je odista donekle stvarno. Prema tome. ali čija je priroda takva da izgledaju drugačije nego što jesu.

ne sama po sebi. Pretpostavimo još da muzičar bude beo. neistinitim naziva onaj koji je sposoban da laže. ili to vreme ili to mesto. koje usredsređuju svoje napore na neki . Prema tome. ali uistinu nije ni nužno ni stalno. to jest u Eginu. raspravlja ili ο tačnim uzrocima ili ο počecima stvari. kao što je osobina trougla da ima tri ugla koji su ravni dvama pravim uglovima. pošto se prilikom sađenja drveta ne nalazi uvek blago. zasnovano na suštini neke stvari. štaviše. a isto to moglo bi se reći i u pogledu karaktera. Slučajnost ove vrste može da bude večita. i uopšte svaka nauka zasnovana na umovanju. Ali sve ove nauke. elementi i uzroci takođe su predmet matematike. TEOLOGIJA KAO NAJVlSA TEORETSKA NAUKA 1025b Predmet našeg istraživanja su počeci i uzuzroci stvarnosti. jer jedna od ovih činjenica nije ni nužna veza ni posledica druge. biti slučajnost. a to je upravo onaj koji zna i koji je pametan. onda će ono što pripada nekom subjektu. mi kažemo da je to slučajnost. nego da bi se sklonilo od oluje ili se spasilo od napada gusara. TEORETSKA SHVATANJA I PROUCAVANJA STVARNOSTI. ZNACENJE POJMA „SLUCAJNOST" Slučajnošću se naziva ono što pripada nekom biću i za njega se može potvrditi. postoji neki uzrok zdravlja i dobrog osećanja. Onaj koji kopa jamu našao je blago slučajno. i to neka od ovih pripadaju samo na određenom mestu i u određeno vreme. pošto ova osobina nije ni nužna ni opšta. Na primer. U njemu se. onaj koji je namerno hrom sposobniji je od onoga koji je nehotično hrom. počeci stvari. nego kao neka druga stvar. a ovaj je neodređen. Takođe nema određenog uzroka slučajnosti. Razlog ovome označili smo na drugom mestu. pošto postoji obeležje koje pripada nekome. pošto bi onaj koji bi to činio namerno bio gori. oluja je uzrok da ste uplovili tamo kamo niste hteli da plovite. Slučajnost se podrazumeva još i na drugi način. ipak ne ulazi u njenu supstancu. Ali ova neistina zasniva se na pogrešnoj indukciji. nego postoji samo slučajan uzrok. To je ono što. ako se prilikom kopanja jame za sađenje drveta nađe kovčeg s blagom. ne zato što je to taj subjekt.neistinito ono Hipijmo tvrđenje da je jedno isto biće u isto vreme istinoljubivo i lažno. Slučajna stvar je stoga stvorena i postoji. ili u kojoj se rasuđuje ο nečemu. Međutim. Naime. KNJIGA V ι. 30. naime. tu se daje prvenstvo onome koji je namerno nepošten. ali ona druga to uopšte nije. Slučajno se uplovi u Eginu kad se ne otplovi s namerom da se ode tamo. Naime. pod pretpostavkom da je hramanje oponašanje hromoga. i to očigledno kao onih koje postoje.

ili umetnost. polazeći od onoga što čini tu suštinu. Prema tome. a ne stvarnošću uzetom u neograničenom smislu. Međutim.> predmetom. dok se razlika među niima sastoji u tome što se pljosnatost uzela u vezi s materijom. Ne sme se izgubiti iz vida način postojanja suštine i definicije. kost i živo biće uopšte. bave se tim . to je svestan izbor. kora i biljka uopšte (jer se ni jedna od ovih stvari ne može definisati bez kretanja. tako da sa više razloga ili manje ubedljivo dokazuju bitne osobine roda kojim se bave. nego neka druga vrsta znanja. lice. i ne daju nikakav dokaz ο njenoj suštini. pošto bez ovog poznavanja svako istraživanje ostaje uzaludno. ili ma koia sposobnost. jasno je da je jedne čine pristupačnom čulima. i to u odnosu na onu vrstu stvarnosti koja je sposobna za kretanje i u odnosu na supstancu. i to u doslovnom smislu. ο onoj vrsti supstance koja sadrži u sebi početak svog kretanja i mirovanja). ali koja nije odvojena od materije. Α pošto je Lfizika u stvari nauka ο određenoj vrsti stvarnosti (naime. pošto je svaka misao ili praktična. S jedne strane. očigledno je da ona nije ni praktična ni pesnička nauka. Međutim. koren. telo. jer spada u istu duševnu radnju da jasno prikaže u isto vreme suštinu i postojanje stvari. sve prirodne stvari 1026a iste vrste kao pljosnatost — na primer. nos. a druge je uzimaju kao pretpostavku. Ako su.određeni predmet. Stoga je očigledno da iz takve indukcije ne može slediti dokazivanje supstance ili suštine. onda. ili pesnička ili teoretška. dok je ugnutost nezavisna od materije koju saznajemo putem čula. načelo svakog izvršenja nalazi se u sili koja deluje. jer pljosnatost je spljošten nos. riiti kao stvarnošću. jer postoji istovetnost između predmeta delanja i predmeta izbora. to je ili duh. Τ neka fizika mogla bi da bude teoretska nauka. druge kao izdubljenost. definisane stvari i suštine pokazuju se jedne kao pljosnatost. na neki određeni rod. Na isti način ove nauke takođe ništa ne govore ο postojanju ili ο nepostojanju roda ο kome raspravljaju. oko. I upravo zbog . načelo svakog stvaranja u stvari se nalazi u umetniku. a one uvek imaju neku materiju) — vidi se na koji način u prirodnim bićima treba istraživati i određivati suštinu. kao i list. S druge strane.

ali ne nepokretne. ono je prisutno u toj nepokretnoj i odvojenoj prirodi. neko bi mogao postaviti pitanje da li je prva filozofija sveopšta. postojale bi tri teoretske filozofije: matematika. Na ovo odgovaramo: Kad ne bi bilo druge supstance osim onih koje je sačinila priroda. U stvari. ili da li raspravlja ο nekom posebnom rodu i ο posebnoj stvarnosti. nepokretno i odvojeno. istina nepokretne. Stoga se teoretske nauke smatraju najvišim naukama." Ali. fizika i teologija. a ona je opšta na taj način što je prva. nego je predmet geometrije i astronomije posebna vrsta količine. Fizika zaista proučava odvojene stvarnosti. Iz ovoga što je rečeno jasno se vidi da je i fizika teoretska nauka. Ali ta nauka nije ni fizika (jer predmet fizike su izvesne stvarnosti u kretanju) ni matematika. Naime. predmet prve nauke predstavljaju stvarnosti odvojene i nepokretne u isto vreme. jasno je da. Το očigledno dolazi otuda što izvesne grane matematike proučavaju te stvarnosti kao< nepomične i odvojene. dok opšta matematika proučava sve količine uopšte. ako postoji neka nepokretna supstanca. ako je ono što je božansko negde prisutno. U stvari. fizika bi bila prva nauka. I njoj će pripadati . i da najuzvišenija nauka mora imati za predmet najuzvišeniju vrstu.toga pripada fizičaru da raspravlja i ο onoj strani života duše koia ne postoji nezavisno od materije. dok neke grane matematike proučavaju stvarnosti. nauka ο toj supstanci treba da bude starija i treba da bude prva filozofija. Međutim. Ali svi prvi uzroci nužno su večiti. nije sve jedna ista oblast istraživanja u matematičkim naukama. Međutim. ali u sadašnjem trenutku nije očigledno da je ona nauka ο nepokretnim i odvojenim stvarnostima. a sama teologija najvišom među teoretskim naukama. Prema tome. a naročito nepokretni i odvojeni uzroci. pošto su oni uzroci onoga što među božanskim stvarima potpada pod čula. ako postoji nešto večito. starije i od jedne i od druge. nego neke druge nauke. upoznavanje toga očigledno pripada teoretskoj nauci. ali verovatno neodvojive od materije i u neku ruku vezane za nju. Matematika je takođe teoretska.

jednima izgleda prijatna. količina. to jest u isto vreme njenu suštinu i atribute koji joj pripadaju kao stvarnosti. Postoje. i da se ne razlikuje — da se izrazimo jednom rečju — od svih ostalih stvarnosti. dakle. POJAM SLUCAJNOSTI Međutim. ima i stvarnost koja može da deluje i stvarnost koja je u dejstvu. Najzad. Isto tako ni geometrija ne razmatra slučajne atribute likova ni razliku koja može postojati između trougla i trougla čiji je zbir triju uglova ravan dvama pravima. kome nasuprot stoji neistinito kao ne-stvarnost. pored svih ovih vrsta stvarnosti. Dokazi sofista u stva- . moramo pre svega napomenuti da stvarnost kao slučajnost nije nikada predmet teoretskog raspravljanja. ništa ne sprečava da. ni pesnička ni teoretska. ODREĐIVANJE POJMA I VRSTA STVARNOSTI. pošto je njihov broj neograničen. Ništa od svega ovoga ne spada u veštinu građenja. u stvari. osim toga. Svakako nije bez razloga da u stvari ne postoji nauka ο slučajnosti. pogrešio što je predmet sofistike uvrstio u ne-biće. mesto. trećima korisna. kad kuća bude sagrađena. zatim na stvarnost kao ono što je istinito. kakvoća. kao što su supstanca. Platon nije. i tipovi vrsta. To naročito pokazuje činjenica da se n/jim ne bavi nikakva nauka — ni praktična. drugima neugodna. vreme i svi ostali slični načini 1026b označavanja stvarnosti. Graditelj kuće zaista ne stvara razne slučajnosti koje prate građenje kuće.da razmatra stvarnost kao stvarnost. jer slučajnost u neku ruku postoji samo po imenu. Α pošto govorimo ο raznim značenjima stvarnosti. U izvesnom smislu. pošto se stvarnost u pravom smislu uzima u više značenja od kojih se jedno odnosi na stvamost kao slučajnost.

slučajnost je očigledno nešto blisko nestvarnosti. Prema tome. S jedne strane. jer za sve što nije ni uvek ni najčešće kažemo da je slučajnost. koja je njena priroda i njen uzrok. ali to što je on živo biće nije slučainost. nego ih većina spada u ono što se dešava najčešće. To je početak i uzrok stvamosti po slučajnosti. ne postoje ni nužno ni uvek. Prema tome. Ipak je potrebno da u pogledu slučajnosti još utvrdimo. uz zaključak da. on je takode postao muzičar zato što je gramatičar. ne u smislu potrebe koju obeležava prinuda. Takođe je slučajnost ako nam zdravlje čuva arhitekt. pošto je slučajan i sam uzrok onoga što postoji ili postaje po slučajnosti. slučajnosti ne zavise ni od kakve umetnosti ni od ma koje određene sile. ne mora. i mnoga druga takva mudrovanja. Među stvarnostima jedne uvek ostaju u istom stanju. nužno je da i stvarnost postoji po slučajnosti. pošto rdje u prirodi arhitekta nego 1027a lekara da čuva zdravlje i arhitekt je lekar slučajnošću. pa ipak je ova posledica tuđa kuvarskoj veštini. uopšte uzeto. dok to nije slučaj s olujom i hladnoćom. naprotiv. Ovo obeležje slučajnosti izlazi na videlo na osnovu dokaza kao što je sledeći: za sve stvarnosti koje postoje na neki drugi način postoji stvaranje i uništenje. ali to ne kažemo ako je toplo i suvo. može zaista da spremi neko jelo korisno po zdravlje. da li postoji istovetnost između muzičara Koriskosa i Koriskosa. da li je sve što je večito bilo stvoreno ili nije. Ostale stvarnosti. Slučajnost je ako je čovek beo (jer on to nije uvek ni naičešće). stoga kažemo da je ona slučajna: u jednom smislu kuvar može da je postigne. pitanje da li postoji razlika ili istovetnost između muzičara i gramatičara. jer se to dešava uvek ili najčešće. a. nego potrebe za koju kažemo da je nemoguće da bude drugačije. pošto sve stvari nisu potrebne i večite. i to su potrebne stvarnosti. a u isto vreme će se videti i zašto nema nauke ο slučajnosti. mi kažemo da je to slučajno. Takvo je. Α kuvar. koliko je to moguće. s druge strane. ali. dok to nije slučaj sa stvarnostima po slučajnosti. nego samo najčešće. . Na primer.ri se uglavnom odnose na slučajnost. ni u svom postojanju ni u svom postajanju. iako ima u vidu samo zadovoljstvo. na primer. ako je neko postao gramatičar zato što je muzičar. ostale stvarnosti su proizvodi svojih stvaralačkih sila. ako za vreme najveće vrućine zavlada oluja i hladnoća.

on će izići napolje ako je žedan. Kad ne bi bilo tako. ili ono što postoji najčešće. on će izići ako je žedan. već sada je jasno da nema nauke ο slučaju. Očigledno je da će se. nasilnom smrću. ili do nekog događaja koji se već desio. on će to biti po slučajnosti. Prema tome. Što se tiče pitanja da li postoji najčešće u stvarnostima. a ne uvek. Međutim. stići do sadašnjeg trenutka. inače neće. Na primer. Na ovaj način doći će se do nekog sadašnjeg 1027b događaja. Međutim. Naime. a da za ta pranačela i uzroke nema onoga što bi dovelo do njihovog stvaranj a i uništenja. ili veoma često. Da li će se zaista izvesna stvar desiti ili neće? Ona će se desiti ako se dogodi neka druga stvar. tako se ne može govoriti ο izuzetnim slučajevima. kao i to da ne poetoji nauka ο njemu. to ćemo ispitati kasnije. i da li je ova pretpostavka nemoguća? To znači upravo da postoji nešto drugo.ier čak i ono što se dešava ο mladom mesecu. Α za početnu tačku treba da uzmemo sledeće pitanje: nema li ničeg što ne bi bilo ni uvek ni najčešće. Kako da bez toga covek uči ili poučava drugog? Potrebno je da se stvar odredi kao da se dešava uvek ili veoma često. POJAM.Na primer. biće žedan ako se desi neka druga stvar. . Tako se zaista može reći da je medovina veoma često dobra za obolele od groznice. Ova. PRIRODA I UZROCI SLUCAJA Očigledno je da pranačela i uzroci izazivaju stvaranje i uništenje. Inače bi sve bilo nužno. dešava se ili uvek. a ovo ili postoji ili ne postoji. ili da li postoje izvesne stvarnosti koje su večite. Zaista je svrha svake nauke ili ono što postoji uvek. rečeno je šta je slučaj i zbog kakvog razloga nastaje. beo nije muzičar uvek ni najčešće.i će . sve bi bilo nužno. kao što je vreme ο mladom mesecu. ako iziđe napolje. nalazi se izvan toga. a to drugo je ono što se dešava nasumce i slučajno. nastavljajući tako i postepeno oduzimajući vrerne od jednog ogranir čenog vremena. a ono što se dešava slučajno. Α ta druga stvar dogodiće se ako se desi neka treća. pošto ono što je stvoreno i uništeno procesom stvaranja i uništenja nužno ima uzrok koji nije slučajan. uzrok slučajnosti biće materija koja je u stanju da bude drugačija nego što jeste. ali pošto mu se dešava da to bude ponekad. Tako će ovaj čovek umreti od bolesti ili nasilnom smrću. biće žedan ako pojede ljuto jelo.

ja pod tim podrazumevam da nema prostog toka misli. živ čovek nužno će umreti. Na primer. biti početno načelo svega onoga što zavisi od slučaja.čovek. one se sastoje u ujedinjavanju i u razdvajanju. kod onoga što smo prethodno rekli. pošto smo to dovoljno objasnili. Međutim. Isti je slučaj čak ako se pređe na prošle događaje. Ali. hoću da kažem prošli događaj. nužno umreti. Svi budući događaji dešavaće se.ie smrti to jest prisustvo suprotnosti u istom telu. drugo je pitanje kako dolazi do toga da zamišljamo stvari ujedinjene i razdvojene. Ali. ili ma koji drugi . Istinito i neistinito zaista nisu u stvarima. nužno. ostanimo. a. Međutim. ili na konačni uzrok. kasnije ćemo ispitati šta je potrebno znati ο stvarnosti i ne-stvarnosti posmatranim na ovaj način. samo to načelo neće biti izazvano nikakvim drugim uzrokom. POJAM STVARNOSTI KAO ISTINITOG Sto se tiče stvarnosti po slučajnosti. koje se. a rasuđivanje je istovetno. istinito i neistinito ne postoji čak ni u misli. da se ovako dolazi do jednog određenog načela. dakle. Izloživši ovo. ili izvesnu količinu. dakle. potrebno je u najvećoj meri ispitati na kakvo načelo i na koju vrstu uzroka se svodi slučajnost: da li na materiju. dakle. Što se tiče stvarnosti kao istinite i ne-stvarnosti kao neistinite. istinito je potvrđivanje stvarnog sastava supstance i atributa i poricanje njihovog stvarnog razdvajanja. ujedinjeno. ili neće nužno umreti. to će biti samo ako se desi neki drugi događaj. da li će to biti usled bolesti ili nasilne smrti. kao kad bi dobro bilo istinito. Jasno -je. Takvo će. više ne svodi na jedno drugo. pošto su veza i odvajanje u misli. nego da one postaju jedno. istinito i neistinito među sobom potpuno dele suprotnosti (u stvari. ili izvesnu osobinu. pošto već nosi u sebi poreklo svo. što se tiče prostih priroda i suština. neistinito je opovrgavanje ovog tvrđenja i ovog poricanja). dakle. ili na pokretački uzrok? 4. a zlo u sebi neistinito. jer to. nego u misli. a ne u stvarima i pošto je stvarnost shvaćena u ovom smislu reči (jer misao spaja ili razdvaja ili suštinu. već je ostvaren u neko]' stvarnosti. ο tome se još ništa ne zna. Kada kažem ujedinjene i razdvojene. međutim. dakle.

mi kažemo da je ona dobra ili rđava. to znači šta je stvar. Ali među svim značeniima stvarnosti jasno je da je stvarnost u prvom značenju „ono što je stvar". treba da ostavimo po strani kako stvarnost po slučajnosti tako i stvarnost onoga što je kao istinito. dok je uzrok stvarnosti kao onoga što je istinito samo misaona percepcija. Obe ove vrste odnose se na druge vrste stvarnosti i ni jedna ni druga ne pokazuju postojanje neke prirode stvarnosti. Α isto je tako i u bilo kom drugom sličnom slučaju. Α ove stvari više izgledaju da su stvarnosti. ili čulni doživljaji te stvarnosti. Kađ. niti da ima tri lakta. naprotiv. a to . nego da je ona čovek ili bog. pojam koji ne izražava ništa drugo do supstancu. Zato ostavimo i ispitajmo uzroke i načela same stvarnosti kao stvarnosti. a ne da ima tri lakta ili da je ona čovek. KNJIGA VI 1. koja je zdrava. određujući različiti smisao svakoga izraza. to označava kakvoću. prema razlikama koje smo ranije naznačili govoreći ο tome u poglavlju ο njegovim mnogostrukim značenjima. mi ne kažemo da je ona bela ili topla. izražavamo ono što je ona. ili kakvoće. U stvari. ODNOS POJMA „SVARNOST" PREMA POJMU „SUPSTANCA" Pojam stvarnosti se uzima u mnogim značenjima. „sedeti" stvamost ili nije. pošto u svakoj od njih ima stvaran i određen subjekt. ili neku drugu osobinu ove vrste. koja sedi. U stvari. uzrok stvar1028a nosti po slučajnosti je neodređen. kad kažemo kakve je kakvoće izvesna stvar. ili neko drugo određivanje ove vrste. s druge strane. to je onda stvarnost koja šeta. pošto ni jedno od ovih stanja nema samo po sebi prirodno sopstveno postojanje niti se može odvojiti od supstance. S jedne strane. utvrdili da se pojam stvarnosti uzima u više značenja. Taj subjekt je supstanca i ličnost. ili količinu. Tako bi se čak moglo upitati da li je „šetati". supstanca i. Α jasno je da smo. Ostale stvari nazivaju se stvarnostima samo zato što su ili količine stvarnosti u pravom smislu reči. Ali ukoliko tu ima neka stvarnost. „biti zdrav".način postojanja).

voda. S druge strane. Poznato nam je da ima više značenja izraza „prvi".je zaista ono što se pokazuje u takvoj kategoriji. Na taj način stvarnost u svom osnovnom značenju — ne izvestan način postojanja stvarnosti. Mesec i Sunce. Sto se tiče pitanja da li su to jedine supstance. uistinu. koji se svodi na pitanje: šta je supstanca? To je. Ipak je supstanca apsolutno prva. jer je u definiciji svake stvarnosti nuž1028b no sadržana definicija njene supstance. da svaka druga kategorija postoji posredstvom ove kategorije. u stvari. a drugi mnoštvo. ili od delova. Stoga supstancama obično nazivamo ne samo životinje. s jedne strane. ili od elemenata u celosti. jer se „dobar" ili „sedi" ne kaže bez toga subjekta. šta je količina ili kakvoća. pošto svaku od ovih osobina upoznajemo tek kad saznamo šta su one. ili da li osim njih ima i drugih. nego i prirodna tela kao što su vatra. mi mislimo da najsavršenije poznamo svaku stvar kad upoznamo šta je ona — na primer. a osim njih i druge. ili da li su supstance samo neke od onih koje smo gore odredili. sadašnjih i budućih istraživanja je još uvek nerešeni problem šta je stvarnost. zvezde. predmet svih prošlih. istovremeno po smislu. I. ni jedna druga kategorija ne postoji u odvojenom stanju. Zbog toga i za nas glavni. ona je prva i logična. zemlja i svaki drugi elemenat ove vrste dodajući tome sve stvari koje su ili delovi ovih elemenata ili sastavljene od ovih elemenata. šta je čovek ili vatra — mnogo bolje nego kad poznamo njenu kakvoću. prvi i gotovo jedini predmet naseg proučavanja mora da bude priroda stvarnosti uzete u ovom smislu. zamišljajući to mnoštvo čas kao ograničeno po broju. nego jedino supstanca. ili pak ni jedna od njih. Očigledno je. Zaista. biljke i njihove delove. a čas kao beskonačno. nego samo neke druge — to treba . po redu spoznaje i vremenski. TEORIJE Ο VRSTAMA I PRIRODI SUPSTANCE Sasvim je očigledno da supstanca pripada telima. njenu količinu ili njeno mesto. dakle. ona supstanca za koju jedni filozofi potvrđuju jedinstvo. ili neke od ovih. kao što je svemir i njegovi delovi. nego stvarnost uzeta u apsolutnom smislu — može da bude samo supstanca. Najzad.

bronzu.taju da ima večitih supstanci. Iz ovog sledi da. pod oblikom-izgled koji ona dobija. koje supstance postoje i da li postoje ili ne postoje neke osim supstanci koje se doživljavaju putem čula i na koji način one ROstoje. prema uobičajenom mišljenju. Speusip prihvata još veći broj supstanci. zašto i kako. Subjekt je ono što sve ostalo potvrđuje. proističe iz ovoga. on počinje od jednog. prvi subjekt izvesne stvari sačinjava u stvari njenu supstancu. da je sastavljen od materije i oblika. da li postoji jedna odvojena supstanca i. ako je oblik stariji od materije . prema Platonu. on po volji proširuje vrste supstanci. u osnovnim potezima. a ko nije. da je materija. u drugom smislu. a što samo nije potvrđeno nečim drugim. priroda supstance. ili rod. Stoga je 1029a potrebno da se najpre utvrdi njegov pojam. zatim postavlja načela za svaku vrstu supstance — jedno za brojeve. Tako su. obično se misli da je supstanca svake stvarnosti ili suština. 3. brojnijih i stvarnijih. ideje i matematičke stvari dve vrste supstance. Najzad. Pod materijom podrazumevam na primer. da je oblik. ako postoji. subjekt. jedno za veličine. Α za taj prvi subjekt kaže se. sve ostalo. drugi prihvg. ροδί o. i to čak s više razloga nego telo i čvrste stvari. u jednom smislu. da bi se konačno dospelo do supstance neba i stvari koje se doživljavaju putem čula. zatim jedno za dušu. ili ono što je uopšte. jedni misle da osim stvarnosti koje se đoživljavaju čulima nema ničega što bi bilo supstanca. ODKOS SUPSTANCE PREMA MATERIJI Supstanca se pominje ako ne u velikom broju značenja. ili. a treća je supstanca tela koja se doživljavaju čulima. a pod složenim telom-statuu. ili pak nema nikakve supstance različite od onih koje se doživljavaju putem čula — potrebno je to ispitati. Neki filozofi su mišljenja da su granice tela — kao: površina. tačka i jedinica — supstance. na četvrtom mestu. prava. i u trećem smislu.ispitati. U stvari. stvarnu celinu. ima filozofa za koje ideie i brojevi imaju istu prirodu. Osim toga. Nastavljajući ovako. ono bar u četiri glavna. pošto se najpre izloži. prave i površine. Sto se tiče svih ovih stvari: ko je u pravu.

Međutim. ako se ukinu svi atributi. širina i dubina samo su količine. širinu i dubinu. to je nemoguće. s ovoga stanovišta. S jedne strane. naime. Ali. Prema tome. nego. a sama supstanca je atribut materije. postoji saglasnost da se za supstance priznaju izvesne supstance koje se doživljavaju putem čula. Ali treća vrsta supstance treba.i stvarniji od nje. jer. da je glavno obeležje supstance to da je deljiva i da je pojedinačna stvar. ona je vremenski kasnija i njena priroda nam je dobro poznata. pošto to nije dovoljno. naprotiv. osim toga. prema tome naša istraživanja treba da počnu . Međutim. to jest supstance koja proizlazi iz spajanja materije i oblika. pošto su sve kategorije. da je sve ostalo njen atribut. s druge strane. jasno je i to kako se može oceniti i materija. Ipak ne treba da se ograničimo na to da je označavamo na ovaj način. Izgleda. zaista se ne vidi koja će druga stvar to biti. materija tada postaje supstanca. očigledno ne ostaje ništa drugo osim nje. druga svojstva su čista određivanja. Ako ona u stvari nije supstanca. naprotiv. S druge strane. dužina. sa ovog gledišta. ako ukinemo dužinu. vidimo da ne ostaje ništa osim onoga što je određeno ovim količinama. Sada je u glavnim potezima objašnjena priroda supstance i pokazano je da ona ne predstavlja atribut nekog subjekta. Treba preći ćutke preko sastavljene supstance. osim supstance atributi supstance. materija. pošto će mu i poricanja pripadati samo po slučajnosti. Prema tome. Posmatrano. ima nešto čime se potvrđuje svaka cxi ovih kategorija i čija je stvarnost različita od stvarnosti svake kategorije. dakle. konačni subjekt nije sam po sebi ni nešto u određenoj količini ni ma šta drugo. ovo pitanje se svodi na zaključak da je materija supstanca. on će iz istog razloga biti stariji i od skupa materije i oblika. dakle. a ne supstance (jer količina nije supstanca). dejstva i sile tela. Materijom nazivamo ono što po sebi nije ni određeno postojanje niti su to izvesne količine ni od jedne druge kategorije kojima se određuje stvarnost. ali supstanca je pre prvi subjekt kome pripadaju ovi atributi. on se neće sastojati čak ni u prostom poricanju tih kategorija. oblik i suština materije i oblika mnogo bi više izgledali da su supstanca nego materija. da bude predmet našeg ispitivanja: na nju se u stvari odnosi glavna teškoća. nužno izgleda jedina supstanca. Samo naše izlaganje jt nejasno i. Naime.

suština belog i suština uglačanog biiti jedna i ista suština. 4. Pre svega učinićemo nekoliko dijalektičkih napomena u pogledu suštine. I kao što je naša dužnost u oblasti rada da pođemo od posebnog dobra da bismo učinili da opšte dobro postane svojina svih. Stoga je pravo iskazivanje suštine svake stvarnosti ono što izražava prirodu određene stvarnosti. Ova lična i prva znanja često su znanja lišena snage i sadrže malo stvarnosti. mesto. Postojati kao ti. Zato će. pošto suština površine niie suština belog. količinu. u stvari. ovih . ali u kojoj se ne nalazi samo ta stvarnost. tvoja suština je ono što si sam po sebi. Suština nije po sebi u smislu u kome se nalazi delo po sebi prema površini. U stvari. ići ćemo od spoznaje nižeg reda ka višem saznanju.među ovima. Ali suština nije čak ni sve ono što je po sebi. 1029b svi koji se bave naukom postupaju tako: preko onoga što se manje saznaje po svojoj prirodi ide se ka višoj spoznaji. onda treba ispitati da li postoji definicija suštine svakog od. jer ti nisi muzičar sam po sebi. Pošto ima i spajanja supstance s drugim kategorijama (jer za svaku kategoriju ima jedan subjekt koji joj bitno pripada — na primer. prolazeći. ili je ne sadrže uopšte. POJAM I DEFINICIJA SUŠTINE Pošto smo u početku izdvojili razne načine kojima određujemo supstancu. polazeći od ovih skromnih ali ličnih znanja treba se truditi da se dospe do apsolutnih saznanja. vreme. treba da razmotrimo šta je ona sama. za kakvoću. kretanje). bela. Ali suština površine nije ni spajanje dvaju pojmova: površina. tako treba poći od onoga što se poznaje bolje da bi se najviše saznanje učinilo dostupnim samom saznanju. kao što smo to rekli. i reći ćemo da je suština svake stvarnosti ono što se naziva stvarnošću po sebi. a jedan od njih nam je izgledao da predstavlja ono što je suština. Zašto? Zato što je površina dodata kao suvišan elemenat. kroz prva znanja. ako je suština bele površine istovetna sa suštinom uglačane površine. Naime. ne znači biti muzičar. Međutim.

postojati ni u kom slučaju za specifične oblike koji ne pripadaju nužno svojoj vrsti. ali njegova suština ipak nije suština belog. za belog čoveka postoji suština belog čoveka. dakle. to je stoga što je izrazu koji je trebalo definisati morala da se doda neka druga stvar. pošto bi tada svako izražavanje bilo definicija. kad se jedna stvar doda drugoj kao atribut. pošto zaista izgleda da se jedino ovi ne dodaju da bi učestvovali u nekoj drugoj stvari u svrhu promene ili slučajnošću. dala definicija belog čoveka. Ali. Pa ipak. Kakva je suština himationa? Prigovoriće se da ni ta suština niie sastavni deo stvari za koje se kaže da postoje same po sebi. ona će postojati samo za oblike koji nužno pripadaju svojoj vrsti. U drugom slučaju. na primer. na primer. Naime. ako bi se. U prvom slučaju postoji . beo 1030a čovek je beo. može se odgovoriti da se ono što postoji. Međutim. suština neke stvarnosti je njegova pojedinačna i određena suština.ne po sebi" zbog toga što je sam izraz koji treba definisati dodat nekoj drugoj stvari. himation definisao kao beo. izražava samo na dva načina: u jednom slučaju. tu se ne radi ni ο definieiji ni ο suštini. njih dve spojene ne sačinjavaju određenu pojedinačnu suštinu. Suština neće. definicija postoji samo ako se izražava prvi predmet. da li je suština himationa suština u punom smislu reči? Ne bi li pre trebalo odgovoriti odrečno? U stvari. ako bi se. da li. dodavanjem. Međutim. određujući suštinu belog.jedinjenja i da li i ovim jedmjenjima pripada neka suština. prihvatajući da himation znači beo čovek. . ali ne samo po sebi. U stvari. Međutim. na primer. Tako beo čovek nije određena pojedinačna suština ako je tačno da pojedinačna suština pripada jedino supstancama. to je tačno. Definicija ne postoji ako ime označava istu stvar. to jest da izvestan atribut pripada izvesnom subjektu. Neka njegovo ime bude himation. to jest sve što nije sačinjeno dodavanjem jedne stvari drugoj. ako može da postoji neko ime koje označava istu stvar kao bilo koje izražavanje. ili će se pak prosto izražavanje moći zameniti tačnijim izražavanjem. a u drugom izostavljanjem.. čak i za svaku od ovih drugih stvarnosti moći će da postoji izražavanje koje pokazuje šta znači njeno ime ako ga ima. Iz ovoga sledi da postoji suština samo onih stvari čije je izražavanje definicija. Zar se ne može reći da i definicija. onda će i reč Ilijada značiti definiciju.

ne ο suštini u apsolutnom smislu. nego se samo odnosi na jedan izraz. a ostalim kategorijama putem izvođenja. bilo upotrebom homonimije. nego zato što je ne-stvarnost. ne dobija mnoštvo značenja. bilo dodajući ili oduzimajući glagolu biti izvesnu oznaku (u smislu u kome kažemo da je pristupačno saznanju ono što nije nesaznatljivo). u jednom smislu. Supstancom u stvari treba nazivati stvarnosti i ostale kategorije. Jer. tada se radi. a u sporednoj liniji i ostalim kategorijama. sličan je slučaj kao sa ne-stvarnošću za koju izvesni filozofi kažu dijalektički da postoji. u drugom smislu. đakle. takođe pripadati prvobitno i neograničeno supstanci. tačnije rečeno. svaki od atributa označava količinu. pošto je j asno ono ο čemu je bilo govora. od malog je značaja kakvo će se mišljenje prihvatiti ο ovoj stvari. nego samo ono što označava istu stvar kao izvestan pojam. kao što izraz „jeste" pripada svima kategorijama. takođe među suštine. Može se prihvatiti pretpostavka da definicija i suština postoje i za druge stvari. Pošto smo utvrdili ovo. ali to sigurno nije važnije od potrebe da saznamo kako stoji stvar sa samim činjenicama. ne sledi nužno da je definicija sve ono što označava istu stvar kao pojam. a što se tiče kakvoće. a tek u izvesnoj meri ostalim kategorijama. čija se 1030b razna značenja odnose na jedan i isti izraz. i to ne neograničeno. kao i suština. izraz „lekarski" zaista ne označava pacijenta. ispitati kako treba govoriti u svakom pojedinom slučaju. ali ne u neograničenom smislu. tako i suština pripada neograničeno supstanci. Sličan je slučaj kao sa izrazom „lekarski". instrument ni kao homonim niti izražava jednu jedinu stvar. Potrebno je. dakle. pošto pripada supstanci prvobitno. to jest pojam koji ima jeđan predmet — ne . Suština jedne stvari odista znači. nego ο suštini kakvoće ili količine. pošto. U stvari. Uostalom. supstancu i određenu stvarnost. ne određujemo stvarnost ni homonimijom ni sinonimijom. ali ne u istom stepenu. možemo reći da će bitnost. pa ipak nisu homonimi. Zbog toga sada.kao i suština. ali ne znače jednu i istu stvar. kakvoća spada. i za kakvoću možemo da upitamo šta je ona. operaciju. kakvoću i druge načine postojanja ove vrste. Očigledno je to da definicija i suština u prvobitnom i neograničenom smislu pripadaju samo supstancama. ali to nije više u prvobitnom smislu.

Ako pljosnat i udubljen nisu istovetni. nego ovo je slično kao mužjak u životinji. Naime. ili ono što je spojeno izvesnom vezom — nego jedno u pravom smislu jednog. dakle. pod ovim podrazumevam atribute u čiju definiciju ulazi izražavanje ili ime onoga čiji je atribut stanje. pošto će biti još jedan nos koji će u sebi sadržati nos. Iz ovoga sledi da nijedan od oviih pojmova neće predstavljati suštinu i đefiniciju ili. postojaće pojam. ukoliko ih ima. belog čoveka. s druge strane. ili količinu. Zaista. da postoji samo definicija supstance. kako će se moći definisati izraz koji nije jednostavan. beo. na primer. pljosnatost koju potvrđuju nos i ugnutost prisustvom jedne u drugoj. 1031a Jasno je.kontinuitetom. s jedne strane. to će biti u različitom smislu kao što smo to napred pokazali. ugnutost i pljosnatost su odista osobina nosa ne slučajnošću nego po prirodi. koji odgovara različitim značenjima stvarnosti. pljosnato i udubljeno biće takođe istovetni. a stvarnost pokazuje ili supstancu. prihvatiti suštinu za stvari ove vrste. Ο DEFINICIJAMA KOJE SE STVARAJU DODAVANJEM Međutim postoji jedna posebna teškoća. jednak u količini. a koji se ne mogu izraziti odvojeno od subjekta. Pojam „belo". kao Ilijada. ili kakvoću. aM ne u smislu definicije belog ili supstance. udubljen nos. udubljen nos. Ako su pljosnat nos i uđubljen nos istovetni. Navodim jedan primer. Ima još jedna teškoća u pogledu složenih priroda. kome priroda čoveka pripada slučajnošću. Uzmimo. nos i ugnutost. ili definicija. otići će se u beskonačnost. može zaista da bude odvojen od pojma „čovek". ili će to značiti da se ista stvar kaže dvaput: nos. a. pljosnat nos. jer je nemoguće govoriti ο pljosnatosti bez stvari čiji je ona atribut po sebi (jer pljosnatost je udubljenost na nosu) onda se ili neće moći reći „pljosnat nos". ako se prihvati da izražavanje do koga se došlo dodavanjem nije definicija. Prema tome. Besmisleno je. jer je Kalias. ali pojam „ženka" ne može da se odvoji od pojma živogbića. onda . U ovom pogledu nije isti slučaj kao sa belim koje se slučajnošću primenjuje na Kaliasa ili na čoveka. nego koji sadrži dvojstvo? Ovo stoga što se ovde definicija nužno izražava dodavanjem. ako postoji definicija ostalih kategorija. a kako svaki predikat za koji se kaže sam po sebi pripada izvesnoj stvari. dakle. ako ova postoji. jer će udubljen nos biti nos.

ili se bar tu nalazi uglavnom. Zaista. kad bi postojala istovetnost. Na primer. dakle. suština belog i suština muzičara — ali svako se slaže u tome da oni to nisu. kao što smo rekli. kao u našim primerima. Kada se radi ο izrazima sastavljenim od supstance i atributa po slučajnosti. neće biti ni definicije onoga što sadrži dvojstvo — na primer. Naime. jer naša izražavanja nisu tačno iskazana. Prema tome. Čak i dopuštajući da su ovakve definicije moguće. u . kaže se. kao ni ženka bez živog bića. a suština se naziva supstancom svake stvari. na taj način bi suština belog čoveka i suština čoveka takođe bile istovetne. trebati prihvatiti da postoji više značenja definicije i suštine. prvobitno i neograničeno. neparnog broja. ovo ispitivanje je od velikog značaja za proučavanje supstance. ovo se ne može definisati bez broja. Bez sumnje. Očigledno je. Pod definicijama dodavanjem podrazumevam one u kojima smo logično primorani da dvaputa kažemo istu stvar. Ali možda ne sledi nužno da je suština slučajnih jedtnica ista kao suština stvarnosti samih po sebi? Krajnji izrazi silogizma.l'ednom smislu definicija i suština postojaće samo za supstance ali će u drugom smislu moći postojati i za druge stvari. ista stvar. u stvari. da je definicija izražavanje suštine i da se suština nalazi jedino kod supstanci. Samo mi to ne primećujemo. isti — na primer.ona nužno nastaje dodavanjem kao za kakvoću i nepar. Izgleda da se stvarnost zaista nimalo ne razlikuje od svoje supstance. beo čovek je različit od suštine belog čoveka. moglo bi se misliti da iz ovog proizlazi bar to da su krajnji izrazi. jer čovek i beo čovek je. ili će. Što se tiče stvarnosti zvanih „stvarnosti same po sebi". one su ili različite prirođe. nisu istovetni na isti način s onim koji ih povezuju. Ali ako je to tačno. takođe bi postojala istovetnost između suštine čoveka i suštine belog čoveka. uopšte će izgledati da se supstanca ne razlikuje od stvarnosti. da li je nužna istovetnost njihove supstance s . 6. slučajnosti. ODNOS STVARNOSTI PREMA NJENOJ SUŠTINI Potrebno je ispitati da li je svaka stvarnost istovetna sa svojom suštinom ili je različita.

U isto vreme jasno je da. Ako je dobro po sebi zaista različito od suštine dobra po sebi. Isti je slučaj i sa svima stvarnostima koje ne potvrđuju neku drugu stvarnost. ako suština stvarnosti nije stvarnost. znači upoznati njenu suštinu. ideje su nužno supstance i njih ne potvrđuje neki subjekt. onda će biti 1031b i drugih supstanci. subjekt neće biti supstanca. takve supstance od kojih ne bi bila vremenski starija nijedna druga supstanca. znanje ο svakome od njih postoji kod nas onda kad poznajemo suštinu svake takve stvarnosti. kao što je muzičar ili beo. što se tiče stvarnosti po slučajnosti. ono čemu ne pripada suština dobra nije dobro. dakle. Ako takve stvarnosti postoje. Osim toga. Isto tako suština je istovetna za sve ideje. one bi postojale samo učestvovanjem. s druge strane. te supstance biće vremenski starije ako je tačno da je suština isto što i supstanca. Ono odista znači . tako da. Osim toga. one su još više dovoljne sebi ako postoje ideje. onda ni suština pojma jedan nije jedan. njihove suštine više neće biti stvarnosti. drugih priroda i drugih ideja osim onih koje smo pomenuli. one su sebi dovoljne i kad ideje ne bi postojale. Upoznati šta je svaka stvarnost. nijedna druga stvarnost. onda to neće biti ni u pogledu drugih stvari. prema nekim filozofima. mislim ako se u dobrom samom po sebi ne nalazi više ono što je suština dobra niti ako se u ovome više ne nalazi dobro samo po sebi.njihovom suštinom? Uzmimo. Ako ne bi bilo tako. Iz ovog sledi da. ako suština dobra nije dobro niti suština stvarnosti stvarnost. Α ako se ideje odvoje od njihove suštine. ili uopšte nije takva. kao što su. na primer. Otuda sledi da i zaključivanje od posebnog ka opštem dokazuje da nužno postoji istovetnost svake stvarnosti s njenom suštinom. onda više neće biti nauke ο idejama. stvarnost po sebi od suštine stvarnosti po sebi. Iz ovih dokaza proizlazi da je svaka stvarnost jedno sa svojom suštinom i da do te istovetnosti ne dolazi po slučajnosti. zbog njegovog dvostrukog značenja. Isti zaključak se nameće bez obzira da li se radi ο dobru ili ο drugim stvarima. ideje. U stvari. lepo i suština lepog budu jedno. nego koja su to sama po sebi i prva. Nužno je. ako su ideje onakve. živo biće po sebi od suštine živog bića po sebi. kako to tvrde izvesni filozofi. Naprotiv. Kad kažem „odvoje". nije tačno ako se kaže. Naime. da dobro i suština dobra. da je njena stvarnost istovetna s njenom suštinom.

Prirodna rađanja su stvaranja bića kojapotiču od prirode. kakvoćom ili mestom. otići će se u beskonačnost. ako je suština nešto drugo. 7. na primer. biti i druga suština. ono što ga je stvorilo jeste stvarnost koja postoji po prirodi. Tako će suštini konja kao takvog pripasti druga suština.stvar čija je slučajnost beo. Osim toga. jedan i suština jednog. s jedne strane. kako mi mislimo. ni u razlozima među kojima se crpu odgovori. Neopravdano odvajanje stvari i suštine pokazaće se i onda ako se da neko ime svakoj suštini. u jednom smislu postoji istovetnost. osim prve suštine. onda. treća su tvorevina slučaja. dok u drugom smislu nema istovetnosti stvarnosti s njenom suštinom. kao što to očigledno proizlazi iz onoga što smo 1032a maločas rekli. Ali šta. i samu slučajnost tako da. da je suština prvih stvarnosti i onih za koje se kaže da postoje same po sebi jedna i ista stvar. uobličena stvarnost je čovek. POJAM ZBIVAKJA. POSTAJANJA I NJIHOVIH VRSTA Među zbivanjima koja se događaju jedna su tvorevina prirode. suština? Štaviše. nego je istovetna s kakvoćom belog. biljka . količinom. Materijom nazivamo ono iz čega proističe stvarnost. dakle. Sofistički dokazi protivni našem tvrđenju očigledno se pobijaju istim zaključkom kao i u slučaju pitanja da li postoji istovetnost između Sokrata i suštine onoga što je Sokrat. biće. tako da će postojati isti pojam za ove stvari. utvrdili pod kojim uslovima postoji istovetnost između svake stvarnosti i njene suštine kao i pod kojim uslovima ta istovetnost ne postoji. suština belog nije istovetna sa čovekom ili belim čovekom. nema razlike ni u razlozima na osnovu kojih se postavljaju pitanja. sprečava da stvarnosti budu neposredno svoje sopstvene suštine ako je tačno da je supstanca. U stvari. Tako smo. druga umetnosti i. nisu slučajno ista stvar. jedan. pošto će. Sve što postaje postaje nešto usled nečega i počev od nečega. supstanca i suština su ne samo jedna i ista stvar nego je i njihov pojam isti. a to nešto ja nazivam prema svakoj kategoriji: supstancom. Naime. suština jednog i. najzad. U stvari. s druge strane. Jasno je dakle. a ne stvar.

Pod pojmom 1032b smatram suštinu svake stvarnosti.ili neka druga stvarnost ove vrste. a koji je predmet nauke. čovek se rađa od čoveka. Pod nematerijalnom supstancom ja podrazumevam suštinu. Zdrav nastaje kao povezanost misli na ovaj način. njegovu prvu supstancu. ali uzeta u smislu istovetnosti vrste. Sto se tiče umetničkih tvorevina. ravnotežu. na primer. Staviše. Uopšte govoreći. a drugi ostvarenjem. logično proizlazi da zdravlje na izvestan način proističe od zdravlja. naime. a tu mogućnost joj daje materija koja je u njoj. ono što je stvoreno. zbivanja koja nastaju prirodnim putem. Sve stvarnosti proističu bilo iz umetnosti. zdravlje je pojam koji se nalazi u duši lekara. u izvesnom smislu isti pojam. dakle. Takva kakva je nalazi se i u drugoj stvarnosti. S druge strane. priroda je onoizčega proističu stvarnosti. bilo od umetnosti imaju materiju. pošto je supstanca lišenosti suprotnost. Naime. a tip prema kome su one stvorene takođe je priroda. biljka ili životinja. Takva su. bilo iz misli. potrebna je toplota. Misaona predstava je ono što dolazi od načela i oblika. pojam ο njima stvara se u duši umetnika. naziva stvaranjem. Naime. a stvarnosti su ono što uglavnom nazivamo supstancama. to jest pokret u svrhu zdravlja. I lekar se tako postepeno uzdiže u mislima do krajnjeg elementa koji je u stanju da sam stvori. ono što vrši stvaranje takođe je priroda. ako čovek hoće da bude zdrav. nužno je da to ostvari — na primer. Neke od njih proističu i iz slučaja i sudbine. dakle. itu se izvesna bića podjednako rađaju iz semenaili bez semena. medicina i graditeljska veština su oblik zdravlja i kuće. Ali ove druge slučajeve ispitaćemo kasnije. Pošto je izvesna misao zdravlje. Cak i suprotnosti imaju. kuća od kuće i materijalno od nematerijalnog. Α da bi se postigla ta ravnoteža. Iz ovoga. . bilo iz neke sposobnosti. Otuda se pokret koji dolazi od njega. Jedan deo tvorevina i pokreta naziva se misaonom predstavom. jer se bolest ispoljava odsutnošću zdravlja. kao §to se ponekad dešava s prirodnim zbivanjima. ostala zbivanja nazivaju se stvarnosti. jer svaka od njih je sposobna u isto vreme da bude i da ne bude. ima prirodu. kao što je zdravlje supstanca bolesti. u stvari. najzad. sve stvarnosti koje su stvorene bilo od prirode.

lekar stvara toplotu trljanjem. da jedan deo stvorenog bića nužno mora postojati ranije. Sto se tiče načela koje u stvaranju igra ulogu materije. naime. Naprotiv. Očigledno je. Α šta je toplota? To je neko drugo stanje. ta ravnoteža? To je izvesno stanje. u svojoj definiciji materijalni elemenat. postupanje je. dakle. Razlog ovome je taj što se. bilo kroz više posrednika. čovek koji ozdravi ne dobija ime onoga odakle je pošao da bi stigao do zdravlja. samim tim. dakle. premda izvesna stvar proizlazi u isto vreme iz svoje lišenosti i svog subjekta koji nazivamo materijom. Ja kažem. ipak radije kaže da stvar potiče od svoje lišenosti. to stanje biće onda ako ima toplote. on će isto tako biti deo kuće — na primer. Na primer.Ostvarenje je ono što se rađa kao konačni rezultat misli. Bronzani krug sadrži. bez sumnje. u stvari. . jedan deo toga pošto je ona bitanpredmet po1033a stajanja. ne kaže „to". učinski uzrok. da zdravlje zahteva ravnotežu. u isceljeniu svrha je. već je u moći lekara. stvaranje toplote. ili sastavni deo zdravlja. izvesna stvar iste vrste koja je deo zdravlja. kako se to kaže. Tako zdrav čovek više potiče od bolesnika nego od čoveka. a lik je sledeća vrsta kojom je obuhvaćen krug. on je deo zdravlja. Prema tome. ili iz nje sledi bilo neposredno. uzrok je sve ono što je ishodišna tačka ostvarenja u pravom smislu reči za čoveka koji deluje kroz umetnost. kao što je ono što postaje zdravo u isto vreme čovek i bolesnik. Sta znači. Toplota koja se nalazi u telu je. a ono što postoji potencijalno. Mi određujemo njihovu materiju govoreći da je to bronza. nego „od toga". Α način stvaranja je isti za svaku fazu između ovih dveju. ako je zdravljeplod slučaja. Ali da li i u definiciji stvari ima neki elemenat koji postoji od ranije? Ο tome nema sumnje. nemoguće ako ništa ne postoji ranije. na primer. dodajmo da se za izvesne stvari. statua nije kamen. Prema tome. jer prirodu bronzanih krugova određujemo na dva načina. dakle. kamen ili ostalo. Zato se za zdravog čoveka ne kaže da je bolesnik. nego od kamena. a. pošto su jednom ostvarene. Α poslednji posrednik je onaj koji ostvaruje deo zdravlja i. materija je. a njihov oblik govoreći da je to izvestan lik. pokretačko načelo zdravlja je oblik koji se nalazi u duši ako je zdravlje plod umetnosti. Ova stvar postoji potencijalno. Na primer.

kao i u ovom slučaju. da zaokružiti bronzu ne znači proizvesti okruglinu ili krug. ne može se apsolutno reći da statua dolazi od drveta ili kuća od cigala. kao što je za bronzu lišenost bilo kakvog oblika. očigledno je da ni oblik ili ma kako se nazvao oblik doživljen putem čula nije podložan postojanju. a to je bronza. proizvesti bronzanu loptu znači proizvesti od izvesnog predmeta. Ako se. jer kad jedna stvar potiče od druge. neki drugi predmet. Naime. u stvari. da nema njegovog stvaranja i da je isti ovakav slučaj ako se on posmatra kao suština. a ne da ona neprekidno traje. Prema tome. potrebno je da dođe do promene te druge stvari. nego se. onda to postaje nešto (na primer. ono što postaje u nekom drugom biću . Kažem. proizvoditi neku određenu stvarnost. tako se ne proizvodi ni krug. nego materija. podrazumevajući pri tome zdravog čoveka. U stvari. jer smo već definisali značenje koje joj dajemo). dakle. On je. U stvari. jasno je da će se to stvaranje vršiti na isti na~ čin i da će lanac stvaranja ići u beskonačnost. dakle. Ο PROCESU POSTAJANJA Pošto je ono što je stvoreno nastalo usled nekog pokretačkog uzroka (a pod ovim podrazumevam načelo stvaranja) i od nekog subjekta (neka to bude ne lišenje. kad se sve dobro razmotri. a ne bronza. to znači proizvesti neku drugu stvar. Takav je. da je od kamena.nego da je čovek. treba 1033b ga izvesti od neke druge stvari. to jest ovaj oblik u nečem različitom. ako se proizvodi sam oblik. krug ili ma koji drugi predmet uzet nasumce). znači proizvoditi je počev od supstrata uzetog u punom smislu izraza. razlog za ovaj način izražavanja. ili za kamenje ili grede lišenost kuće. Kao što se ne proizvodi stvar. lopta. osim slučajno u tom smislu što je bronzani krug krug i što se proizvodi bronzani krug. to jest bronza. a to je lopta. U slučajevima u kojima je lišenost neizvesnai bez imena. za stvar ne kaže da je ono od čega potiče. Na primer. na primer. kaže da je od drveta. menjanjem imena. proizvodi i sam predmet. dok će kuća biti od cigala. isto onako kao što se za statuu ne kaže da je drvo. a ne kamen. a ne cigle. Stoga se. kao što je maločas zdrav čovek proistekao od bolesnog. onda stvar po uobičajenom mišljenju potiče od ovih materijalnih elemenata. jer smo postavili tu drugu stvar. da je od bronze.

bilo običnom silom. Iz ovoga što smo maločas rekli očigledno proizlazi da nije stvoreno ono što se naziva oblikom ili supstancom. Ako je. Το se dešava u prirodnom stvaranju. prema tome. naprotiv. na primer. dakle. bronzana lopta. Ako se. potrebno je da stvoreni predmet bude uvek deljiv. na primer. najzad. neka lopta osim onih koje se doživljavaju putem čula. biti supstance same po sebi.i vrsti kao i ono što je stvoreno. vrstu u kojoj će se ostvariti proizvedena stvar. da u izvesnim slučaievima onaj činilac koji stvara pripada isto. a drugi ono. Iz ovih razloga ideje ne mogu. U stvari. u ovoj definiciji trebaće razlikovati.— bilo od umetnosti. i da svako stvoreno biće sadrži materiju jer je jedan deo stvari materija. stvara mazgu. Postoji li. a drugi oblik. Načelo je isto. Kalias ili Sokrat. a rezultat je bronzana lopta. stvoreni oblik kao što je bronzana lopta. da uzročnost ideja. dakle. Očigledno je. s jedne strane. jer čovek stvara čoveka. Naime. ne može poslužiti ničemu. i da jedan deo bude ovo. je u istom slučaju kao pojedinačna bronzana lopta. jer ona je načinjena od bronze i od lopte. dakle. s druge strane. Oblik je ostvaren u izvesnoj materiji. ili neka kuća osim one od opeka? Ne bi li u tom slučaju trebalo reći: „ako je tako. hoću da kažem da jedan deo bude materija. to je stvar koja će morati da proiziđe iz nečega. Ali ono što je stvoreno to je. ukupan. Konj. lopta oblik čije su sve tačke obima na podjednakoj razdaljini od središta. Α svako pojedino spajanje. dakle. ta pojedinačna stvarnost je ona koja ima tu kakvoću. Postoji samo istovetnost oblika. a da to ipak nije jedna i ista stvar u brojnom smislu. Očigledno je. koju izvesni filozofi obično pripisuju idejama. Potrebno je učiniti izuzetak u pogledu stvaranja protivnog prirodi. bar za stvaranje i obrazovanje supstanci. nego proizvodi ili stvara počev od izvesne određene stvarnosti nešto što ima izvesnu kakvoću i. uzme stvaranje suštine lopte uopšte. dok su čovek i životinja kao bronzana lopta uopšte. posle stvaranja. bilo od prirode. nego je ostvareno spajanje materije i oblika koje dobija ime oblika. razliku vezanu za tu vrstu i. a drugi oblik. pretpostavljajući da postoje takve stvarnosti različite od pojedinačnih stvari. pošto se stvaranje vrši na osnovu tipa zajedničkog konju i . oblik pokazuje predmet izvesne kakvoće i on nije nešto pojedinačno i određeno. onda neka posebna stvarnost uopšte ne bi mogla nastati".

jer će ih moći staviti u pokret stvari koje nemaju sposobnost ο kojoj je reč. Prema tome. Uzrok ovome je taj što je u izvesnim slučajevima materija koja upravlja stvaranjem svega što je ostvareno ili proizvedeno sposobnošću i u kojoj leži jedan deo proizvedene stvari takva da ima slobodu kretanja koja joj nedostaje u drugom slučaju. na primer. pošto supstance uglavnom postoje same po sebi). iako mogu da same po sebi vrše neko drugo kretanje. dok druga materija nije sposobna za takvo kretanje. a pojam je nedeljiv. U prvom slučaju ta materija može imati neko . u pitanju bi bile uglavnom ove stvarnosti. sve što je stvoreno jeste određeni pojam ostvaren u izvesnom telu i u izvesnim kostima. Sve stvari kojeimajumateriju ove vrste. potiče od istoimenog dela same sebe.posebno kretanje. u stvari. koji je drugačiji. kao u slučaju prirodnih rađanja. kao što kuća dolazi od kuće u mašti (jer umetnost je vezana za . dok će druge postojati beznjegovog posredovanja. Otuda je jasno da nije ni najmanje potrebno da neki obrazac daje oblik za prirodne stvarnosti (u stvari. Iz ovoga što smo upravo rekli jasno proizlazi da u jednom smislu i svaka veštačka stvar potiče od istoimene stvari. ona neće moći da igraju. takav je slučaj s vatrom. sposobne za neko određeno kretanje bez podsticaja izvesnog spoljnog uzroka. ili. naprimer.magarcu neimenovane vr1034a ste koji je blizak jednom i drugom. nisu. ali koje se mogu same kretati ili pomoću drugih sila koje dejstvuju a koje nemaju sposobnost. ali je istovetan s njim kao pojam. kao što je zdravlje. kao što je. Mnoga bića su. nešto slično mazgi. ili kretanjem koje potiče od jednog dela koji već postoji u stvorenoj stvari. koji je posrednik između njih. kuća. dakle. on je različit po materiji od stvaraoca. Kalias ili Sokrat. tačnije. kao što je kamenje. obdarena slobodnim kretanjem i ne mogu dati sebi neko posebno kretanje. 9. POJAM STVARANJA Neko može upitati zašto su izvesne stvari stvorene podjednako sposobnošću ili slučajem. Iz ovog razloga izvesne stvari neće postojati bez umetnika. nego da je stvarnost koja stvara dovoljna za stvaranje i da je ona uzrok ostvarenja oblikau materiji. dok nije isti slučaj s drugim stvarima.

Naime. Uzrok stvaranja neposredno i po sebi došao je zapravo od proizvedenog bića. nego drvo koje ima tu kakvoću: niti količina. topostaje isto onako kao bronzana lopta. Zbog toga se mazga ne rađa ođ mazge. rasuđivanje jasno pokazuje da se oblik ne stvara samo za supstancu. a koje se može shvatiti pomoću ovih primera. jesu ona čija materija može sama po sebi da preduzme kretanje koje prirodno proizvodi seme. Stvamosti čiji je sastav prirodan liče na umetničke proizvode. dovolino je takvo postojanje kao mogućnost. njih mogu stvoriti samo njihovi roditelji. u tome ne treba tražiti potpunu istovetnost kao u stvaranju čoveka od čoveka. Isto rasuđivanje primenjuje se i na sve prve vrste: količinu. a ova je ili zdravlje. nije potrebno ranije postojanje kao dejstvo. jer se od čoveka rađa i žena. kakvoću i ostale kategorije. Isto to se može reći i za bronzu ako je proizvedena (jer takav zaključak uvek pretpostavlja materiju i oblik koji prethodno postoje). a takođe je isti slučaj istovremeno za supstancu i za kakvoću. ako se rađa živo biće. silogizmi polaze od suštine. Na kraju seme igra ulogu umetnika. a odavde potiču i stvaranja. ukoliko ne nastaje slučajem. mogu da potiču od slučaja. Međutim. . Što se tiče bića koja nemaju materiju ove vrste. supstanca načelo svakog stvaranja. jer je ona uzrok onoga čija je posledica zdravlje. Zbog toga se kaže da je toplota trenja uzrok zdravlja. i to ne lopta niti bronza. Međutim. Ako se. a ono od čega dolazi seme je u izvesnoj meri isto1034b imeno sa stvorenim bićem. poput izrađenih predmeta ο kojima je maločas bilo govora. to je da u stvaranju supstance treba nužno prihvatiti ranije postojanje neke druge supstance stvaralačke u entelehiji kao što je živo biće. jer ono potencijaino sadrži oblik. ili deo zdravlja. Sva prirodna stvaranja koja. radi ο kakvoći ili ο količini. količinu i sve ostale kategorije. Ono što postaje nije u stvari kakvoća. Iz ovoga treba izvući zaključak da je. ili joj sledi deo zdravlja. Pa ipak ima jedno obeležje svojstveno isključivo supstanci. Tako toplota svojstvena trenju proizvodi toplotu u telu. kao i u silogizmima. Treba učiniti izuzetak sa slučajem kad je stvoreno biće nesavršenog oblika. naprotiv. Naime. ili samo zdravlje.određeni pojam) ili od nečeg istoimenog što sadrži jedan njen deo. nego drvo ili živo biće koji imaju tu količinu.

dok pojam „sloga" sadrži određivanje pojma slova. dok s druge strane. a prst deo živog bića. materiju. a ne statue u smislu oblika. Ako. Na primer. pošto je oštri ugao deo pravog ugla. ako delovi prethode stvaranju celine.. U stvari. oštri ugao će prethoditi pravom uglu. meso nije deo ugnutosti (jer je ono materija u koioj se stvara ugnutost). delovi su samo elementi koji ulaze u definiciju oblika. oblik i njihovo spajanje supstanca. dok pojam sloga sadrži pojam slova. a ne materije sloga. Zatim.10. treće. I zaista izgleda da su ove stvari vremenski starije. ali ni u kom slučaju ne treba da ga određuje njegovim materijalnim elementom uzetim sam po sebi. isto onako kao slog na slova. Ali to neka ostane po strani. to su sastavni delovi supstance. dakle. ono je deo spljoštenosti. ono što treba ovde ispitati. s jedne 1035a strane. u ovom drugom slučaju. a prst će biti vremenski stariji od čoveka. to je stoga što su slova delovi pojma. onda seiza materiju kaže u jednom smislu da je deo izvesne stvari. njihov pojam se određuje ovim elementima. spajanje materije i oblika i ako su materija. dok u drugom smislu ona to nije. Ovo je razlog zbog koga pojam kruga ne sadrži pojam isečaka. krug je podeljen na isečke. Osim toga. Tako određivanje pojma kruga ne sadrži određivanje pojma isečaka. Ο DEFINICIJI I NJEOTM ELEMENTIMA Pošto je đefinicija izražavanje. Na . Ali u jednom smislu ni sami elementi sloga neće uvek ući u izražavanje sloga. i pošto svako izražavanje ima delove. Međutim. ali ne i u drugim slučajevima. pojam ili predmet ukoliko ima oblik treba da ga odredi. od kojih jedno određuje odnos izvesne stvari prema njenoj količini. reč . pošto je izražavanje u istom odnosu prema stvari kao deo izražavanja prema delu stvari — postavlja se pitanje: da li izražavanje delova treba ili ne treba da bude sadržano u izražavanju celine. imamo. Α bronza je deo statue kao njen sastavni deo. ovi mogu da postoje bez delova. U izvesnim slučajevima izgleda da se ono tu nalazi. s druge strane. a s druge strane.deo" uzima se u više značenja. dok su isečcikruga delovi u materijalnom smislu kojima se dodaje oblik iako su ovi isečci bliži obliku nego bronza kad se u bronzi ostvari okrugao oblik. oblik i.

Iz toga što se prava. Polukrug se definiše krugom. kad se izražavanje ne odnosi na određeno biće. Tako se sve stvarnosti sačinjene spajanjem oblika i materije. kao ugnutost ili bronzana lopta. stoga ni oni ne ulaze u sadržaj pojma. ono znači u isto vreme krug uopšte i pojedini krug. objasnićemo je još bolje vraćajući se na ovo pitanje. slova urezana u vosak ili izgovorena. sve stvarnosti u čiji sastav materija ne ulazi. U stvari. a Kalias na meso i kosti. to nisu ni njegovi delovi ni njegova načela. Prema tome. Isti je slučaj s odnosorn između kruga i polukruga. ali to nipošto nisu i delovi oblika. Pa ipak se pojam pravog ugla ne određuje pojmom oštrog ugla. drugim rečima. dakle. jedino materijalne stvarnosti imaju te materijalne elemente kao načela i delove. to jest onoga što se izražava. Iz istog razloga krug se rastavlja na isečke. nerve i meso. a prst čitavim telom. Što se tiče pojma. Međutim. ne sledi da su to za pravu i čoveka sastavni delovi njihove supstance. postoji nešto što je sastavljeno od 1035b materije. bronzana lopta na bronzu. Prst je. utvrđena istina ο ovoj stvari. prema tome. samim tim što za pojedmačne krugove nema posebnog imena. ili čovek na kosti. Zbog toga se statua od ilovače rastavlja na ilovaču. rastavlja na poluprave. u stvari. nematerijalne stvarnosti čiji pojmovi izražavaju samo oblik. U izvesnim pojmovima nalaziće se. pošto se tu radi ο nečemu što je već deo sloga koji se doživljava putem čula kao materija. kaoi delovi njihove celine. na primer. dok se ovi delovi neće nalaziti u sadržaju i drugih pojmova. ili se uopšte ne rastavljaju na ovaj način. oštri ugao je manji od pravog. Delovi pojma na koje se rastavlja pojam vremenski su stariji od njega — bilo u celosti. a materija je sastavni deo tih elemenata. te stvarnosti se ili potpuno rastavljaju na svoje elemente. jedanput podeljena. bilo samo neki od njih. To objašnjava zašto izvesne stvari imaju kao načelo elemente na koje se rastavljaju. nego su to delovi njihove materije. Ime kruga je stvarno dvojako. i pojmovi tih delova. pravi ugao služi za definisanje oštrog ugla. Prema tome. Naprotiv. Sada je. nego se oštri ugao određuje pravim. određeni deo čoveka. delovi uzeti u smislu . rastavljaju na svoje elemente. U stvari. dok s drugim stvarima to nije slučaj.primer.

bilo u pojedinim elementima od živog bića uopšte uzev kao i od svakog takvog bića kao pojedinačnog slučaja. kao što je ovaj krug. koja će sadržati njeno poznavanje — onda sledizaključak da su delovi duše raniji bilo u celosti. Naime. suština kruga i krug. ako se pravilno definiše. Α pošto je duša živih bića (jer to je suština bića koje ima dušu). S druge strane. nego se upoznaju putem zdrave pameti i čula. svaki deo tela. Međutim. u tim slučajevima nema defirricije. konj i ostali pojmovi ove vrste uzeti pojedinačno i uopšte ne predstavljaiu suštinu bića. a ne supstanca. i telo kao celina deli se na delove kao na svoju materiju. čovek. telo i njegovi delovi su kasniji od same te suštine. na primer. a pojam iskazuje samo ono 1036a što je opšte. Budući da je tako. delovi tela su raniji na izvestan način od njihovog spajanja. onda nije jasno da li . u pogledu pojedinca. Ali delovi pojma su samo delovi njegovog sadržaja. Prema tome. to jest ο pojedinim krugovima. kad se radi ο složenom telu. nego određeno složeno telo izvesnog oblika i od izvesne materije uzete uopšte. suština duše i duša su jedna i ista stvar. bilo u pojecUnim slučajevima. Čak postoje izvesni delovi tela koji su istodobni sa složenim telom. a pod krugovima dostupnim čulnom saznanju. To su oni koji su bitni i u kojima se neposredno nalaze pojimanje i supstanca. S druge strane. Naime. Prst živog bića stvarno nije prst u svima svojim stanjima. Sokrat postoji odmah iza krajnje materije. Na primer. delovi u smislu sadržaja pojma i njegove suštine su raniji — bilo u celini. neće se smeti definisati nezavisno od njegove funkcije. krugove od bronze ili od drveta). ako su stvarno to. deo može da bude bilo deo pojma (a pojmom nazivamo ono što je bitno). suština pojma ο njima i njihove vrste i onoga što čini suštinu tela izvesne vrste — dakle. mrtav prst je prst samo po istoimenosti. bio on dostupan čulnoj percepciji ili zamišljen (pod zamišljenim krugovima smatram. kao što su srce i mozak. Međutim. na primer.materije na koje se izvesna stvar deli kao na svoju materiju kasniji su od celine. bilo deo uske povezanosti materije i oblika. bilo deo same materije. nije uopšte važno da to bude baš takav slučaj. ali na drugi način oni to nisu. Ali. Naprotiv. matematičke krugove. pošto ne mogu da postoje odvojeno. ako se odvoje od entelehije. a isto je tako i u svima drugim slučajevima.

materijalni pravi ugao dostupan čulima i napravljen od bronze. ako je duša živo biće ili duša svakog pojedinca sam pojedinac. na primer. RAZDVAJANJE POJMA NA NJEGOVE DELOVE Opravdanu teškoću predstavlja i pitanje koji delovi pripadaju sadržaju pojma. te ovo pitanje ne sme biti predmet jednostavnog odgovora. premda se uvek mogu definisati i upoznati po svom opštem pojmu. dakle. čak i onda treba reći za izvesne delove da su raniji od celine. na primer. Ako se. i od delova pojedinog pravog ugla. (U stvari. Ako je. kao što smo upravo pokazali. Α materlja se upoznaje ili putem čula. . kao što su. a koji to nisu. Najzad. Sada treba da rešimo drugi problem. materija sama po sebi nije dostupna saznanju. jer definicija postoji samo za ono što je opšte i za pojam. naprotiv. drvo ili svaku mateiiju koja je u stanju da se kreće. Rečeno je. ili razumom. kako stvari stoje u pogledu celine ili dela i objašnjen je njihov raniji i kasniji vremenski redosled. dok to neće trebati da se kaže za druge delove. duša nešto drugo ane živo biće. ne pojmu. ali raniji od delova pojedinog pravog ugla. doživljujemo bronzu. neće se videti ni kakva treba da bude definicija stvari. nego onome što spaja pojam i materiju. on je kasniji od delova koji ulaze u sadržaj pojma. U stvari. ili su to njihovi delovi na koje se mogu podeliti i koji ih sačinjavaju. ne zapazi jasno koji su delovi uzeti u smislu materijalnih delova. ali ne kao čulnim. onda za eelinu treba reći u jednom smislu da je kasnija od delova sadržanih u pojmu. ne objasni li se ovo pitanje nije moguće definisati izvesnu stvar. Sto se tiče nematerijaLnog pravog ugla. Culima. krug ili živo biće. i zamišljeni pravi ugao sačinjen od pojedinih linija su kasniji od svojih delova). ako je suština kruga krug i ako je suština pravog ugla pravi ugao. matematička bića. 11. Ne može se dati jednostavan odgovor onome koji pita da li je vremenski raniji pravi ugao.postoje ili ne. Međutim. dakle. a koji pripadaju. materija koja se doživljava umom je ona koja je prisutna u čulnim bićkna.

biti delovi pojma i samim tim definicije? Ili pak nije tako. jer krug može da bude od bronze. slučaj sa linijom nije isti. kojim se . Zbog toga je takođe suvišno svoditi na ovaj način sve stvari na ideje i isključivati materiju. ako ima stvari. kao ono s krugom. i to bi pre bila materija? Ali. U stvari. Α upoređivanje. mi nismo u stanju da izvršimo razdvajanje. teško je isključiti u mislima materiju. Najzad. očigledno da ni bronza ni kamen ne sačinjavaju bitnost kruga. raščlanjivanje pojma izgleda moguće. od kamena ili od drveta. a bronza i kamen u odnosu na statuu. i oni svode sve matematičke pojmove na brojeve i kažu da je pojam linije sampojam broja dva. kao između diade i ideje diade. ali ne vidi se uvek jasno u kojim slučajevima. Α među pristalicama ideja jedni kažu da je linija sama po sebi diada. pošto krug postoji nezavisno od njih. 1036b na primer. sve su ove osobine u istom odnosu na krug i trougao kao što su meso i kosti u odnosu na čoveka. može se reći da postoji izvesna teškoća u odnosu na definiciie. Iz ovog sledi da će jedna ista ideja biti ideja ο više stvari koje ipak izgledaju bitno različite. izgleda. od svih ideja. tada je. Na primer. Ali za sve što se ne primećuje kao da postoji. što znači isključiti kao ideju sve što je različito od te ideje: na taj način sve stvari svešće se na jedno jedinstvo. Naime. za koje postoji istovetnost između ideje i onoga ο čemu je ona ideja. Stoga izvesni filozofi postavljaju pitanje čak i povodom kruga i trougla. Jer. tvrdeći da nije zgodno definisati ih pomoču linije i veličine.U slučajevima kad isti oblik izgleda da se nameće bitno različitim materijama. dakle. Prema tome. Prema tome. koja postoji sama po sebi. Kad bi. pošto se pojam čoveka ne nameče drugim materijama. izgleda nam da se pojam čoveka uvek svodi na meso. koju smo prikazali i čiji nam je uzrok poznat. Samo. a drugi da je to ideja linije. postoje stvarnosti čija je bitna odlika da su nešto ostvareno u izvesnoj materiji ili da su izvesna materija koja ima na neki način određene osobine. iz ovog sledi da će biti moguće stvoriti jednu ideju. Da li će to. krugovi ο kojima je bilo govora svi bili od bronze (jer bi bronza ipak bila deo pojma). kažu oni. kao što su to smatrali i pitagorovci. kosti i slične delove. ipak ništa ne sprečava da bude kao u prethodnom slučaju.

međutim. Postoji. Takođe je očigledno da je duša prva supstanca. to jest druge filozofije. Što se tiče matematičkih pojmova. ako je bez života. u jednom smislu više stvar fizike. dakle. a čas složeno telo). slučaj nije isti. 1037a materija može postojati čak i kod nečulnih bića. onda pojedinačno odgovara opštem. U stvari. živa ruka.služio Sokrat mlađi. Sokrat. onda nije deo čoveka. ima. nego još više na supstance izražene u definiciji. ako je njegova duša isto što i on. polukrugovi ne ulaze u definiciju kruga? To nije zbog toga što su to stvari koje se doživljavaju putem čula. udaljava od istine i navodi na pomisao da čovek može da postoji bez svojih delova. iz kog razloga definicije delova ne ulaze u definicije celine. docnije treba da pokažemo u vezi s definicijom kako su elementi sadržani u pojmu. ruka. čije je proučavanje. naime. jer. da je telo materija i da se čovek uopšte ili živo biće uopšte sastoji od duše i od tela uzetih i jedno i drugo uopšte. na primer. U stvari. kao što. ono nas. znanje fizičara treba da se odnosi ne samo na materiju. nego će biti delovi pojedinih krugova. nego samo ruka sposobna da vrši svoj rad. na primer. Da li izvan materiie takvih supstanca postoji neka druga vrsta materije i treba li ispitivati da li postoji neka druga supstanca osim ovih supstanca. a samim tim ni bez delova koji imaju izvesno ustrojstvo. jer oni to nisu. brojevi ili nešto slično? Ovo pitanje proučićemo kasnije. živo biće je čulno biće i ne može se definisati bez kretanja. materija koja se doživljava čulima i. Naime. Zato polukrugovi neće biti delovi kruga uopšte. kako smo to gore rekli. Međutim. ako Sokrat. kao krug bez bronze. nasuprot tome. nije tačno. druga koju saznajemo duhom. naime. u stvari. i zbog čega je jedan pojam definicije (jer je očigledno da je definisana stvar obično . materija postoji u svemu što nije suština i čist oblik. Ali možda to ne sačinjava razliku. ili Koriskos. dvostruko značenje (jer se tim označava čas duša. S druge strane. jer se zbog ovog ispitivanja i trudimo da definišemo takođe prirodu čulnih supstanca. nije u svakom slučaju deo čoveka. jednostavno znači ova duša. ovo telo. nego ima određeno postojanje. ili Koriskos.

na primer. u svemu što je materijalne prirode. u stvari. naime. 12. Naime. definisati u svom spajanju s materijom. pokazali smo da su suština stvari i pojedinačna stvarnost 1037b u izvesnim slučajevima istovetni. pošto to nisu delovi supstance. Tako postoji istovetnost između krive linije i suštine krive linii'e ako je ona prva supstanca. kao što je udubljenost. Utvrdili smo da u definiciju supstance neće ući delovi uzeti u smislu materije. Pokazali smo. Najzad. ili što sačinjava složeno telo s materijom nema istovetnosti sa suštinom ni u slučajnom jedinstvu. Složeno telo ne može se. Zašto je. Pitanje koje smo postavili u ovom delu zaista nije bez koristi u pogledu naših istraživanja ο supstanci. kao što je slučaj s prvim supstancama. Smatram da je teškoća u ovome: kako da se objasni jedinstvo u definisanoj stvarnosti za čije objašnjenje kažemo da je definicija? Uzmimo. naravno. nego samo u odnosu na svoju prvu supstancu. U isto vreme objasnili smo zašto definicija suštine jednog pojma čas sadrži njegove delove. s druge strane. u slučaju čoveka. što je neodređeno. nego je njen materijalni supstrat. slučaj čoveka kao dvonožnog živog bića. nego složenog tela. supstanca je bitan oblik čije spajanje s materijom sačinjava ono što se naziva složena supstanca. tu postoji istovetnost samo> slučajnošću. kao što su Sokrat i muzičar. to biće jedno. a nema ih . Međutim. Ο JEDINSTVU DEFINISANE SUPSTANCE Α sada da kažemo ο definiciji αηο ο čemu nije bilo govora u Analitici. kao što je na primer. ona ima svoje delove).jedna. kao pljosnat nos ili Kalias. neka ovo obeležje bude u stvari definicija čoveka. iako je jedna. uzimajući stvari u opštem i objektivnom smislu. šta je suština pojma i na koji način ona postoji sama po sebi. Α pod prvom supstancom podrazumevam onu supstancu koja nije nastala dodavanjem jedne stvari drugoj. dakle. definicija duše. iz spajanja udubljenosti i nosa proističe spljošten nos i spljoštenost (jer će se pojam nosa ponoviti dva puta u ovim izrazima). Ali u složenu supstancu. a čas ih ne sadrži. ući će i materija. definicija složenog tela kao pojma i u drugom smislu. Postoji.

Od dva izraza jedan predstavlja razliku. a jedinstvo je kad je jedno atribut drugog i kad je subjektu čovek dodat neki atribut. u slučaju koji nas zanima elementi definicije ne proizlaze jedan od drugog. jednu stvar i jednu određenu stvarnost. u stvari. jer su razlike koje dele rod suprotnosti. nastala bi ista teškoća. definicija je. a njegove razlike čine vrste. Međutim. Pošto smo to rekli — bilo da rod ne postoji uopšte izvan vrsta bitnih za rod. Na primer. Cak prihvatajući i pretpostavku da rod ima udela u razlikama. jer i tu postoji mnoštvo u razlikama koje karakterišu čoveka. Potrebno je da najpre ispitamo definicije dobivene deljenjem. kao što se. ne treba reći za biće koje ima noge da je to biće koje ima krila. naredni — dvonožno živo biće bez krila — i tako redom. kao što kažemo. Pa ipak je potrebno da sve što ulazi u definiciju bude stvarno jedno. treba da bude određivanje jedne stvari. odnosno koje je bez . to jest da je biće živo i dvonožac? U slučaju čoveka i belog postoji mnogostrukost kad jedan izraz ne pripada drugom. pošto bi se sličnim rasuđivanjem moglo napraviti jedinstvo svih atributa izvesne stvari. Zašto se tu radi ο jedinstvu. ali samo kao njihova materija (jer glas je. sledeći rod je dvonožno živo biće. ukoliko ih imaju. prvi rod je životinja. izvesno jedinstveno određivanje suštine. ona. to jest glasove) — očigledno je da je definicija određivanje pojma izvršeno na osnovu razlika. U definiciji nema ničeg drugog osim roda zvanog „prvi" i razlika. a drugi izraz predstavlja razliku. Drugim rečima. a to je beo čovek. Α uopšte je od malog značaja da li je broj izraza velik ili malen. to jest sa nogama. u stvari. jer supstanca označava. Prema tome. na primer. rod. pa prema tome da li je njihov broj mali ili ih ima samo dva. treba uočiti razliku koja se tiče živih bića koja imaju noge. dvonožac. a drugi rod. Niži rodovi su prvi rod sa razlikama koje su mu dodate. kad se u iz1038a laganju nalaze brojniji izrazi. na primer. kod živih bića razlike mogu praviti na osnovu nogu. jer tada se dobije jedno jedino biće. pošto bi tada jedna ista stvar potieala u isto vreme od suprotnosti. bilo da postoji. Ali potrebno je i da se deljenje nastavi pravljenjem razlike među razlikama. u izrazu „dvonožno biće".više. izgleda da ne potiče od svojih razlika. živo biće je rod. a ne ο mnoštvu? Sigurno ne stoga što ovi elementi pripadaju istom rodu. bez krila. i rod i materija. na primer. dakle.

suština. odna će jedna. dakle. a broj vrsta živih bića koja imaju noge biće ravan razlikama. To bi se primetilo odmah kad bi se obrnuo red izraza definicija ove vrste. kaže „živo biće koje ima noge" i „dvonožno živo biće". upravo onoliko koliko ima razlika. . Α ako se ovaj poslednji izraz podeli deljenjem koje mu je svojstveno. ODNOS SUPSTANCE 1 OPŠTIH POJMOVA 1038b Pošto je suština stvari predmet našeg ispitivanja. deljenje vrši prema slučajnim osobinama. to se ipak dešava. Α ovaj postupak treba tako postepeno produžiti sve dok se ne dođe do vrsta među kojima ne postoji razlika. na primer. Međutim. „koje ima noge" je suvišno ako se prethodno reklo dvonožno. na primer. njihovo spajanje. Ali deljenje će moći biti samo ovakvo. jer su to razlike u nozi. onda će poslednj a vrsta očigledno biti sama supstanca stvari i njena definicija. koje ima dve noge. jer ne treba ponavljati iste stvari u definicijama. Prema tome. na primer. to ne znači ništa drugo nego živo biće koje ima noge. biće više ponavljanja. ako se živa bića s nogama dele na bela i na crna. biti oblik i supstanca. Ako se. dakle. vratimo se ponovo tome predmetu. ako se želi pravilno govoriti. osobina „rasečena noga" je način postojanja noge. pri svakom koraku napred postigne razlika u razlici. kad bi se. kad se. Ako je tako. 13. to je suvišno. Ako se. čovek definisao kao dvonožno živo biće koje ima noge. onda će biti onoliko razlika koliko ima stepena u deljenju. u supstanci nema reda: kako se odista može zamisliti neki raniji i neki kasniji elemenat? To su.krila. Toga trenutka dobiće se onoliko vrsta nogu koliko ima posleđnjih razlika. ukoliko se deljenje \TŠi pravilno. naprotiv. Od onoga što ima noge postoji ono što ima rasečenu nogu i ono što nema rasečenu nogu. Međutim. i to poslednja. Kao što se supstancom naziva subjekt. i to upravo poslednje razlike. tako će se postupiti jedino kad je nemoguće naći bitne razlike. primedbe koje treba da se kažu ο prirodi definicija izvedenih metodom deljenja. jasno je da je definicija određivanj e pojma izvršeno na osnovu razlika.

Opšte je.tako se supstancom nazivaju i opšti pojmovi. U stvari. dakle. jer bi tada bila odvojena od nje. nešto zajedničko. biti supstanca onoga što je opšte? Trebalo bi da bude sviju pojedinačnih stvari kojima se pripisuje. čija je suština jedna. Zivo biće uopšte ipak će biti supstanca nečega. uopšte uzev. živo biće uopšte. od malog je značaja što ne postoji definicija za sve elemente koji ulaze u supstancu. Cija će. reći će se zar ono ne može da bude uključeno u suštinu. ta pojedinačna stvar će biti isto što i sve ostale. isto onako kao što je čovek uopšte supstanca pojedinačnog čoveka u kome je prisutan. jer ni po logičkom redu. naime. Štaviše. to je nemoguće. nemoguće je i besmisleno da neko određeno biće i neka supstanca. ni po vremenskom redu. Opet će se ponoviti iste posledice. živo biće elemenat suštine čoveka i konja? Onda je jasno da postoji i neka definicija toga elementa. opšti pojam je takođe uzrok u punom smislu reči i prapočetak. Osim toga. ni po redu postanka određivanja ne mogu biti vremenski starija od supstance. a opšte je uvek atribut nekog subjekta. Rekli smo da se subjekt podrazumeva na dva načina: ili kao određeno postojanje. izgleda nemoguće da neki opšti pojam. Po mišljenju izvesnih filozofa. takođe jedno i ista stvarnost. koji . jer su stvarnosti čija je supstanca jedna. Proučili smo dva od ovih značenja: suštinu i subjekt. bude supstanca. dakle. u stvari opšte. u Sokratu. ili kao materija sa svojom entelehijom. drugim rečima. Počnimo. kao što je. ako su sastavljeni od delova. da raspravljamo i ο ovoj stvari. Uostalom. na primer. kao u pojmu svojstvenom toj vrsti. a ako je supstanca jedne stvari. ma kakav on bio. Osim toga supstancom se naziva ono što nije atribut nekog subjekta. Ali. biće supstanca onoga u čemu je sadržano. naprotiv. ili neće biti ni jedne od njih. nego samo od kvaliteta. na primer. kao živo biće sa svojim čulima. Ali nije moguće da ona bude zajednička svima njima. pošto opšte ne može da bude supstanca u smislu suštine. Međutim. Pre svega. opštim se naziva ono što pripada mnoštvu. supstanca svakog pojma je ona koja mu je svojstvena i koja ne pripada nekom drugom. Tada bi ne-supstanca i kvalitet bili vremenski raniji od supstance i od određene stvarnosti. ne potiču ni od supstanci ni od neke određene stvarnosti.

Α sada izlazi da je nema ni ona sama. ili. nema nekog drugog živog bića osim posebnih vrsta živih bića i da ni jedan drugi od elemenata sadržanih u definiciji ne postoji zasebno. ili jedinica nije u entelehiji diade. dvostruka linija sastoji se od dveju polulinija. ali ako postoji mogućnost da budu dve. ona neće moći proisticati iz supstanci koje su u njoj sadržane. Ova razmatranja pokazuju da ništa od onoga što u stvarnostima postoji kao opšte nije supstanca. još jedan razlog je taj što ni jedan od zajedničkih atributa 1039a ne znači neku određenu stvarnost. ali samo potencijalno. ovo razmatranje ima i jednu teškoću. da jedino supstanca. ako je čovek supstanca i ako su ovakve vrste supstance. kako to neki tvrde. jedna. jer entelehija razdvaja. Nemoguće je da supstanca proizlazi iz supstanci koje bi ona sadržala kao u entelehiji. Ako je. niti postoji van vrsta i u nekoj drugoj stvari. i ako nije moguće da supstanca bude sastavljena od supstanci u entelehiji. U protivnom slučaju. ili da od jednog budu dva. Ili će to biti definicija u jednom smislu. Ipak je celom svetu jasno.je sam supstanca. Isto to moći će se zaista očigledno reći i za broj. Ovim mislim da kažem da. ima definiciju. na primer. bolje rečeno. a mi smo to rekli već ranije. ni jedan od elemenata sadržanih u definiciji nije supstanca bilo čega. Ali ovo pitanje biće jasnije raspravljeno u onome što ćemo docnije reći. ako je broj. jasno je i iz jednog drugog razloga. Međutim. On kaže da je nemoguće da jedno postane od dva. Onda će to biti definicija ničega. one mogu da budu jedna. onda svaka supstanca mora da bude nesastavljena. Α da je to tako. postojaće druga supstanca koja će tako biti supstanca dveju stvarl Iz ovoga uopšte sledi da. nego samo izvesnu osobinu stvari. ili diada nije jedna stvar. naime. jer. a ne neku određenu stvarnost. osim mnogih nezgoda. pošto stvarnosti koje su na taj način dve u entelehiji. on poistovečuje supstance s nedeliivim česticama. . dakle. dolazi se do dokazivanja ο trećem čoveku. spajanje jedinica. Na primer. upravo ona. i u ovom smislu Demokritova tvrdnja ima osnova. tako da iz tog razloga ne bi moglo da bude definicije nijedne supstance. Ako nijedna supstanca ne može da bude sastavljena od onoga što predstavlia opšte osobine. supstanca. pošto „opšte" znači izvesnu osobinu stvari. a u drugom ona to neće biti. nisu nikada jedna stvarnost u entelehiji.

Kako će ono što je jedno 1039b moći ostati jedno u odvojenim bićima. ako to pretposta-"· vimo. pošto je u ovom slučaju odvajanje nemoguće. tako da kažem. jer se svaka vrsta ne naziva po nečem drugom nego po živom biću. one neće pripadati jednoj stvari. na koji se način može razumeti kad neko kaže da je živo biće dvonožac ili da ima noge? Možda će se odgovoriti da tu ima dodavanja. samo živo biće naći će se u beskrajnom mnoštvu. S druge strane. Ako. a supstanca drugoj. postoji čovek po sebi i kroz sebe kao određeno i zasebno biće. U svakom živom biću to je drugačije. tako da je i živo biće supstanca. jer pojam živog bića ostaje isti kad se prelazi sa čoveka na konja. dakle. onda se dolazi do onoga što je nemoguće: suprotni atributi biće dodati u isto vreme jednoj istoj supstanci. iz definicije je jasno da je to jedna i ista stvar. Međutim. U stvari.14. i zašto u ovom slučaju to živo biće neće takođe biti odvojeno od samog sebe? Zatim. ili različita stvar u svakoj vrsti. onda će biti. ako se prihvati da su svi elementi koji sačinjavaju čoveka ideje. dva elementa od kojih se on sastoji. to jest živo biće i dvonožac. nije slučajno da čovek vodi svoje poreklo od živog bića. neograničen broj vrsta čija je supstanca živo biće. ODNOS IDEJA I SUPSTANCE Iz ovoga što je prethodno rečeno jasno proizlazi mišljenje onih koji tvrde da su ideje supstance sposobne da postoje odvojeno i koje u isto vreme predstavljaju pojam vrste i razlika. živo biće je ili jedan isti pojam uzet u brojnom smislu. Ako ne bi bilo tako. dakle. Osim toga. sve ove pretpostavke su besmislene. dodira ili mešanja osobina. Štaviše. Pretpostavimo. od koje će supstance poticati to živo biće i kako od nje . Međutim. Štaviše. onda to pokazuje da su to odvojena bića i supstance. Prema tome. S druge strane. da je živo biće jedno i istovetno s konjem i čovekom. živo biće sadržano u svakoj vrsti biće sama supstanca te vrste. u stvari. samo živo biće postojaće u svakoj od ovih vrsta. ako nije tako. onako kao što si to ti sam sa sobom. onda bi nešto drugo sačinjavalo supstancu ljuidske vrste. ako se kaže da živo biće potiče od dvonošca i živog bića sa mnogo nogu. Ako ideje zaista postoje i ako je živo biće po sebi u čoveku po sebi i u konju po sebi.

kako to kažu izvesni filozofi. ili on ne postoji bez stvaranja ili bez uništenja. Naprotiv. u vezi sa saznanjima koja primamo putem čula ponovo se pojavljuju iste posledice. pošto se mišljenje odnosi jedino na nesigumo. Ako su. dakle. očigledno je da nema ideja ο stvarima koje saznajemo putem čula. ne stvara se ono što je suština kuće. Smatram da je jedna vrsta supstance pojam spojen s materijom. takođe nije moguće da postoji dokazivanje ili definicije onoga što može da bude drugačije nego što jeste. jer smo pokazali da se on nikada ne stvara niti proizvodi. Stvarnosti podložne uništenju nisu više dostupne saznanju kad nestanu iz oblasti čulnog saznanja. ne može da postoji nauka koja je čas nauka. . koje je supstanca. Ako je.postaje živo biće? Ako ne potiče od nje. Pod ovim uslovima očigledno je da ne može da 1040a bude ni definicije ni dokazivanja pojedinačnih supstanci koje se saznaju čulima. dakle. Razlog zbog koga nema ni definicije ni dokazivanja pojedinačnih supstanci koje se saznaju čulima je taj što te supstance imaju materiju čija je priroda takva da mogu da postoje i da ne postoje. kako je moguće da to živo biće. s druge strane. Stoga je u odnosu na te definicije potrebno znati da je definicija pojedinačnog uvek neizvesna i da prava definicija u stvari nije moguća. nego 0110 što je bitno za neku posebnu kuću). bude baš ono što jeste? Štaviše. ako. premda se pojmovi ο njima sačuvaju u svesti. pojam postoji nezavisno od postanka (naime. Sva supstanca uzeta u smislu složenog tela je uništiva. predmet dokizavanja ono što je potrebno i ako definicija pripada jedino nauci. jer je ta neizvesnost obeležje mišljenja. ODNOS IDEJA I POJEDINACNIH POJMOVA Postoje dve vrste supstance: složeno telo i oblik. zbog toga su sve pojedinačne supstance koje saznajemo putem čula podložne uništenju. pošto je sposobna i da stvara. dok je druga pojam u punom smislu reči. u pogledu pojma ne dešava se tako nešto kao što je propadanje. one neprihvatljive. pa i još čudnije. a čas neznanje. za te stvarnosti neće biti ni definicije ni dokazivanja.

kad bi se Sunce zaustavilo ili sijalo uvek. pošto su u najmaniu ruku vremenski stariji od složenog tela i delova složenog tela. pošto u ovakvom odnosu stvari svaka ideja dolazi od nečega. budu potvrđene mnoštvom bića. definicija se nužno sastoji od reči. obeležava živo biće i dvonošca. a ne na stvar koja se definiše. svako napose. kao što smo rekli. Pogrešno je ne samo dodavati obeležje čije ukidanje ne bi sprečilo Sunce da postoji. pošto se inače ne bi razumele. prigovoriće se da ništa ne sprečava da se razna imena. jer su elementi manje sastavljeni od složenih tela). ako su iideje sastavljene od ideja (a one to moraju biti. kako bi se došlo do njihove spoznaje? Tada bi postojala posebna ideja. to ne izgleda prihvatljivo. a reči ne sme da izmišlja onaj koji definiše. na primer. ili bi ti dao neko drugo obeležje koje bi se moglo pripisati i nekom drugom. Međutim. Zaista. dakle.Zbog toga je takođe nemoguće definisati bilo koju ideju. Pre svega treba odgovoriti da je samo složeno telo atribut koji pripada dvama elementima koji ga sačinjavaju i da dvonožno biće. na primer. kao što su živo biće i dvonožac. pripisuju mnoštvu stvarnosti. neko definisao tebe. Međutim. onda treba da te ideje. koju bi bilo moguće potvrditi samo jednim pojedinačnim slučajem. Još jedan razlog je taj što su živo biće i dvonožac vremenski stariji u redu bitnosti. ili su odvojeni i jedno i drugo. kako to kažu neki filozofi. Tako bi nužno bilo i u slučaju kad bi živo biće i dvonožac bili večita bića. rekao bi da si mršav ili belo biće. a ne mnogobrojnima. moraju nužno primenjivati na druge stvarnosti. a ako rod postoji zasebno od vrste. koje se okreće oko Zemlje ili koje se skriva noću (jer iz ovog bi sledilo da. i sva zajedno jednoj stvarnosti. rod neće postojati zasebno od vrsta. reči stvorene upotrebom zajedničke su svima članovima vrste koju označavaju. na primer. ne vidi se da je nemoguće definisati ono što je večito. kao što su Sunce ili Mesec. Ako bi. One se. a ono što je starije od složenog tela ne iščezava sa složenim telom. isti će slučaj biti i sa razlikom. ako ni jedno ni drugo nisu odvojeni. naročito ono što je jedinstveno. jer je i sam čovek odvojeno biće. Zatim. kad se kaže. koje su njihovi sastavni delovi. Ideja. s druge strane. Stoga. ako ne bi bilo tako. ili ni živo biće ni dvonožac nisu odvojeni. Međutim. spada u vrstu pojedinačnih pojmova i ona je zasebno biće. . Prema tome. to su inače odvojena bića.

na primer.ne bi više bilo Sunca. ODNOS POJMA „JEDAN" I POJMA „STVARKOST" Očigledno je da čak i među stvarima za koje se smatra da su supstance većina njih postoji samo kao mogućnost. samim tim što poseduju načela kretanja počev od jedne tačke koja se nalazi u zglobovima. svi oni tada postoje samo u stanju materije). ni jeđan od ovih elemenata ili delova nije . Među ovim pojmovima . što bi bilo besmisleno. jer Sunce znači izvesnu supstancu). jer ništa od onoga što je zajedničko stvamostima nije . U ovom pogledu s njima je isti slučaj kao s elementom uopšte i s prapočetkom uopšte. vatra i vazduh. pa ipak to još nisu supstance. Takvi su delovi živih bića (jer ni jedan od njih ne postoji odvojeno. postoje u entelehiji kao i u mogućnosti. Covek bi naročito mogao doći u iskušenje da pretpostavi da delovi živih bića. kao i odgovarajući delovi duše. ona će očigledno biti Sunce i biće zajednička definicija. kao što su Kleon ili Sokrat. elemenat i uzrok.. ali takođe je pogrešno pominjati atribute koji bi mogli biti prikladni za neku drugu stvar. i pošto stvarnosti čija je supstanca u brojnom smislu jedna predstavljaju brojno jedinstvo. koja ima te atribute. Oni su kao čisto dodavanje jednog drugom pre nego što se obrade i stvore nešto što je jedno. pod uslovom da njihovo jedinstvo i njihova neprekidnost budu delo prirode. čak i u ovom slučaju ovi delovi će postojati samo potencijalno. očigledno je da ni jedan ni stvarnost ne mogu biti supstanca stvari. Sunce je bilo uzeto 1040b u smislu pojedinca. pa i kad dođe do odvajanja. Međutim. kao što su takvi i zemlja. a ne nasilja ili nepotpunog prirodnog spajanja. U takvom slučaju to bi bilo samo sakaćenje. zašto ni jedan od onih koji prihvataju ideje ne stvori definiciju bilo koje ideje? Ako bi pokušali da to učine. Međutim. 16. ako bi ta druga stvar. Pa ipak. pošto je sama supstanca onoga što je jedno jedna. onda bi postala jasna istinitost ovoga što smo upravo rekli. mi pitamo koji je to prapočetak da bi došli do potpunije spoznaje stvarnosti. bila upravo stvorena.i'edinstvo.biće" i „jedan" zaista su više supstanca nego što su to prapočetak. S druge strane. Pošto se jedan uzima u značenju jedne stvarnosti. U stvari. Iz ovog razloga neka živa bića žive i pošto se iseku na delove.

POJAM GRANlCNOG Potrebno je ustanoviti prirodu supstance. očigledno je da ni jedan od opštih pojmova ne postoji van pojedinačnog i u odvojenom stanju. Međutim. Iz ovoga sledi da i u ovom slučaju. u drugom smislu oni greše što kod ideje prave jedinstvo od mnoštva. Supstanca se zaista uvek pripisuje jedino samoj sebi i subjektu kome pripada kao njegova supstanca. mi ih poznajemo): čovek po sebi i konj po sebi pristupačni su saznanju putem čula. ili zašto je čovek muzičar. a ne to. pristalice ideja su u jednom smislu u pravu što idejama pripisuju odvoieno postojanje. ono što je jedno ne može da bude na vise mesta u isto vreme. mislim. Oni takođe stvaraju te ideje kao bitno istovetne sa stvarnostima podložnim uništenju (u stvari. ipak je potrebno prihvatiti da i one postoje. kakva je ona vrsta stvari. ili istraživati nešto drugo. a mi smo im samo dodali 1041a reč po sebi. večite supstance. Α pitati se zašto. ispitivati zašto je čovek muzičar čovek muzičar. pri svemu tome bile. Supstanca je prapočetak i uzrok. U stvari. dok se ono što je zajedničko nalazi u isto vreme na više mesta. Pa ipak. Prema tome. Α ipak bi zvezde. Međutim.. znači istraživati ono što smo upravo rekli. istraživati zašto je izvesna stvar ona sama. jasno je da ni jedan od opštih pojmova nije supstanca i da nema nikakve supstance sastavljene od supstanci. drugim rečima. različite od onih koje poznajemo. ponovo se oslanjajući na jedno drugo načelo. 17. to treba da bude naša ishodišna tačka. znači ne istraživati upravo . Prema ovome što smo rekli. onih koje nisu podložne uništenju i koje su van i pojedinačnih i čulnih stvari. Uzrok njihove zablude je u tome što nisu u stanju da objasne kakva je priroda tih supstanca. pošto su hteli da od njih naprave supstance. Staviše. čak i ako ne znamo koje supstance koje ne saznajemo putem čula postoje. čak i kad ih ne bismo nikada videli. možda ćemo pomoću toga uspeti da unekoliko osvetlimo i onu supstancu koja postoji odvojeno od onih koje se saznaju putem čula. uvek znači težiti ka saznanju zašto neki atribut pripada nekom subjektu.supstanca.

ako to nije slučaj. a suština je u izvesnim slučajevima konačni uzrok. kao kad se pita: zašto izvesne stvari. treba ispitivati stvari izdvajajući jasno njihove elemente. očigledno je da se istraživanje odnosi na materiju: zašto materija postoji kao izvesna stvar. ali činjenica da je neko biće to što jeste. Na isti način reći će se da je ova stvar čovek. na primer. Pita se zašto izvesna stvar pripada nekoj drugoj stvari. bude već poznata. drugi uzrok se traži i kad se radi ο onome što postoji kao stvarnost. kao opšti odgovor koji se primenjuje na bilo šta. na primer. da se ovde istražuje uzrok. ili da je ovo telo čovek. Međutim. što znači u isto vreme ispitivati nešto i ne ispitivati ništa. istraživanje je bespredmetno. kao što su. osim ako neko ne bi rekao da je to stoga što je svaka stvarnost nedeljiva u odnosu na samu sebe. U ovom slučaju se onda očigledno ne ispituje zašto je čovek ono što je čovek. neko bi možda mogao postaviti pitanje zašto je čovek živo biće te vrste. dakle. 1041b kad ispitujemo: šta je čovek. suština je prvi pokretač. Na ovaj način traži se uzrok . opeke i kamen. Ali. Na primer. (U stvari potrebno je da činjenica. jer je i on uzrok. Α to je opet samo potvrđivanje njenog jedinstva. u drugim slučajevima. na primer. Α pošto je potrebno da se stvar najpre postavi i da postoji. jedini je razlog i jedini uzrok koji se može navesti kao odgovor na svako pitanje. dok se ovakav uzrok istražuje samo ako se radi ο stvaranju i uništenju. Ipak treba da je potpuno jasno da pomenuta stvar pripada subjektu. zašto grmi? To je isto kao kad bi se reklo: zašto nastaje grmliavina u oblacima? Naime. da Mesec prolazi kroz pomračenje. na ovaj način ispituje se zašto se izvesna stvar pripisuje nekoj drugoj. Tako. ili muzičar muzičar). (Posmatran sa logičkog gledišta. Međutim. bez sumnje. na primer. to je stoga što nemamo posla s prostim izrazom i što ne utvrđujemo zbog čega izvesni elementi sačinjavaju izvesnu celinu. Predmet istraživanja najlakše izmiče saznanju kad stvari ο kojima se govori ne stoje u određenom uzajamnom odnosu kao.ništa. kao. može se postaviti pitanje: zašto je ovo kuća? Zato što mu suština kuće pripada kao atribut. čine kuću? Očigledno je. sa kućom ili sa posteljom. zašto je čovek čovek. ili postojanje stvari. uzrok je suština). takav je slučaj.

odredimo njihov konačni smisao. za slog slova Α i B. Elemenat je ono na što se stvar deli i što je u njoj prisutno kao materija. u stvari. on će očigledno biti sastavljen. niti je telo isto što su vatra i zemlja. U stvari. drugim rečima. tako da će se otići u beskonačnost. nešto što ne čine samo njegova slova. kao i vatra i zemlja. to je pojam kojim se određuje njeno postojanje. ne čistom dodavanju jednoga drugome. Α slog ne znači slova koja ga sačinjavaju: Β Α nije istovetno sa Β i A. kao što su na primer. nego je još nešto. Naime. Isti je slučaj i s drugim složenim telima. KNJIGA VII 1. to je njena suština. zemljom i još nečim drugim. onda će se ponoviti isto rasuđivanje: telo će biti sastavljeno od toga elementa sa vatrom. ona nije elemenat. a telo nije samo vatra i zemlja. može se pomisliti da postoji neko načelo spajanja koje. Ono što je sastavljeno od nečega na taj način da čini jednu jedinstvenu celinu slično je. izgleda očigledno da sama priroda predstavlja suštinu stvari. dok su ο drugima. metod za istraživanje stvari ove vrste je drugačiji. ili sastavljeno od elemenata. Međutim. nego je suštinski prapočetak. Ako je to spoj elemenata. samoglasnik i suglasnik. ili toplo i hladno. nego su sve te supstance stvorene prirodom i prirodnim postojanjem. to je. iako nije elemenat. povezujući ih u jednu celinu. nego slogu. Ako. ovo načelo predstavlja suštinu svake stvari. prvobitni uzrok njene stvarnosti. a da je ono slog. tako da možemo istaći istu teškoću kao za telo ili slog. prapočeci i elementi supstanci.materije. jest uzrok da je ovo telo. naprotiv. Rekli smo da su predmet našeg ispitivanja uzroci. dakle. dok slova postoje i dalje. to jest telo i slog. ο prirodi jednih postignuta je saglasnost sviju filozofa. Prema tome. pošto bi inače taj jedini elemenat bio sama stvar. Α pošto izvesne stvari nisu supstance stvari. . smatramo da i ovo načelo mora da bude ili elemenat. Slog je. nego od više njih. jasno je da nije moguće nikakvo istraživanje ni proučavanje jednostavnih stvari. Ο PRIRODI SUPSTANCE 1042a iz onoga što smo rekli potrebno je da izvedemo zaključke i da. nego je još nešto drugo. jer posle raspadanja elemenata celine više ne postoje. dakle. ne od jednog elementa. U odnosu na supstance.

pošto se one na osnovu istog rasuđivanja smatraju supstancama. i koje postoji u potpuno odvojenom stanju. i to je u jednom smislu materija. Međutim. Zatim smo videli i to da ni opšte ni rod nisu supstance. rasuđivanjem se može utvrditi postojanje drugih supstanci. pak. Pod materijom ja smatram ono što je takvo kao mogućnost. bilo je potrebno razmotriti i pojam tih delova. morali smo odrediti prirodu definicije i atriibuta po sebi. Što se tiče supstanci koje su prihvatili samo neki filozofi to su ideje i matematički pojmovi. U stvari. zatim biljke i njihovi delovi.otvoreno prihvaćena samo neka posebna tumačenja. na opšte i na rod nadovezuju se ideje. Što se tiče ideja i matematičkih pojmova. njihovo značenje protumačićemo docnije. i da li su delovi definisane supstance takođe delovi definicije. a ono što je opšte da je više supstanca nego što je to pojedinačno. izvesni filozofi smatraju da su to supstance različite od onih koje saznajemo putem čula. Α budući da definicja predstavlja jedan pojam. dok pojam ima svoje delove. voda i druga prosta tela. a koji nisu. videti koji su od njih delovi supstance. kao što su suština stvari i njihov supstrat. zemlja. i konačno svemir i delovi svemira. a sve supstance dokučive čulima su materijalne prirode. Naime. među supstancama posmatranim u ovom smislu samo su jedne odvojene. To su supstance koje saznajemo putem čula. Drugo rasuđivanje dovodi. odvojiv samo logičkim razlikovanjem. kad je u pitanju određena stvarnost. Pošto je suština stvari njihova supstanca. supstrat je supstanca. Ali. koje je jedino podložno stvaranju i uništenju. U trećem smislu to je telo sastavljeno od materije i oblika. u drugom smislu to je pojam i oblik što je. kao vatra. . dok druge to nisu. a definicija iskazivanje koje izražava suštinu. a ne kao aktivnost. Pređimo sada na supstance ο kojima se svi slažu. životinje i delovi životinja. do zaključka da je rod više supstanca nego što su to vrste. One ο kojima se svi slažu su prirodne supstance.

ostaje nam da kažemo šta je supstanca stvari koje doživljujemo putem čula. ono što je u trenutku uništenja predmet određen oblikom i u trenutku stvaranja predmet lišen oblika. 1042b isto tako u promenama po supstanci postoji ono što je sada stvoreno. na primer medovina. u promenama po mestu postoji ono što je sada ovde. SUPSTANCA KAO MATERIJA. Najzad. Tako je za jedne stvari bitan način sastava njihove materije. Α menjanje po supstanci sadrži i druge promene. Pošto postoji saglasnost u pogledu supstance posmatrane kao supstrata i kao materije. Pošto telo. 2. bilo po menjanju. kod izvesnih stvari postoji razlika u . stvari se razlikuju bilo po srazmeri. kao što su one koje proističu iz mešavine. kao kod knjige. kao subjekt i materija. a to je njihov položaj. na primer. za druge stvari to je veza. Međutim. a to je njihov red. U promenama kvarenjem postoji ono što je sada zdravo. bilo u dve. U promenama rastenjem postoji ono što sada ima izvesnu veličinu. a uskoro će biti na drugom mestu. Naprotiv.Ali očigledno je da je supstanca čak i materija. a posle propada. Kod drugih ulaze klinci. pošto. nije potrebno da ima i materiju kao izvor stvaranja i uništenja. pošto u svima promenama od suprotnog ka suprotnom postoji nešto što je predmet promene. Za izvesne je to lepak. kao što je. ako izvesna stvar ima lokalnu materiju. kod nekih stvari dolazi u obzir više ovakvih elemenata. Izgleda da Demokrit zaista misli da među stvarima postoje samo tri razlike. Na primer. menjanje po supstanci nije sadržano u dragim promenama. bilo po dodiru. snop. posmatrana kao delovanje. a ona sama postoji kao mogućnost. a to je njihov spoljni izgled. OBLIK I STVARNOST Kakva je razlika između apsolutnog i ne-apsolutnog stvaranja? Ο tome je bilo govora u raspravi „O fizici". kao kod sanduka. očigledno je da postoje mnogobrojne razlike. ostaje jedno i istovetno. bilo u jednoj. a zatim bolesno. a posle će biti manje ili veće.

a njihova nestvarnost postoji u suprotnoj činjenici. kuća. gustina i razređenost. one su ipak u svima ovim slučajevima istovetne sa supstancom. Izvestan predmet je u stvari prag. koje sve zaista nisu ništa drugo do vrste prekomernosti i nedovoljnosti. Za neke stvari to je razlika u vremenu: ručak i večera. kad se radi ο stvarima koje imaju kao prapočetak više ili manje. Ove razlike zaista nikada nisu supstance. Ako se hoće definisati . to su opeke ili grede raspoređene na izvestan način (osim ako se ovome ponekad doda i konačni uzrok). za neke druge stvari njihova stvarnost sa1043a stojaće se u tome što su izmešane. pošto je supstanca uzrok koji čini da je stvar ono što jeste. ako izvesna stvar dobija svoju stvarnost od nekog oblika. dok izvesrd imaju najzad i druge razlike. čak ni u njihovom spajaniu s materiiom. Iz ovog izlaganja očigledno proizlazi da. drugi spojeni. druge po svima ovim svojstvima. i jedne uopšte što ih imaju suviše. ako treba definisati prag.iama to će biti ono što naiviše liči na dejstvo. u ovim razlikama treba tražiti uzrok koji čini da je svaka od ovih stvarnosti ono što jeste. Iz ovoga jasno proizlazi da će i stvarnost svake stvari imati mnogo značenja. Α kako je u definiciji supstanci ono što potvrđuje materija samo dejstvo. Za neke stvari njihova stvarnost definisaće se svima ovim razlikama ujedno. Izvesne stvari razlikuju se po nekim od ovih čulnih svojstava. ili od glatkog i rapavog. ili gusto i retko.položaju: na primer prag i greda iznad vrata (ove se stvari razlikuju pošto su postavljene na izvestan način). mi ćemo reći da ie to komad drveta ili kamena koji ima izvestan raspored. neki povezani. njegova stvarnost znači za njega biti postavljen na izvestan način. jer ima takav položaj. Najzad. a druge premalo. i u ovim drugim definici. U ovim uslovima potrebno je zapaziti rodove koji sadrže razlike (jer će ovi rodovi biti prapočeci bića). suvoća i vlaga. Isto tako. drugi zgusnuti. na primer. ili u čulnim osobinama: tvrdoća i mekoća. Na primer. Biti led znači za vodu da je zgusnuta na izvestan način. takav će biti slučaj ruke ili noge. ili u mestu: vetrovi. pošto su neki njihovi delovi izmešani. sve ove razlike moći će se svesti na pravu i na krivu liniju. i druge razlike ove vrste.

čas. spajanje u defmiciji u isto vreme i jednog i drugog predstavlja. Isto tako. U trećem smislu to je skup jednog i drugog. ili pak stvarnost i oblik. naime. a mirovanje stvarnost i supstanca. opeke i drveta. jasno se zapaža kako je supstanca dostupna čulima i kako ona postoji. to jest sklonište. Prema onome što smo rekli. čas mešavina. Šta je mirovanje? To je ravnina morske površine. ona je čas kao rnaterija. to je čas jedinjenje.led. reći će se da je to voda smrznuta ili zgusnuta na izvestan način. Najzad. 3. SUPSTANCA U ENTELEHIJI I NJEN ODNOS PREMA BROJU s Treba da znamo da je u izvesnim slučajevima teško videti da li imenica izražava sastavljenu supstancu. S druge strane. čas kao oblik i stvarnost. ili pak samo diadu. ili stvarnost i oblik. jer je sve to materija. Izgleda. nameravati da se ona definiše kao sklonište za zaštitu ljudii i dobara ili nešto drugo ove vrste znači govoritio kući u stvarnosti. dok definicija koja se pravi počinjući sa bitnim elementima više zavisi od materije. kuća se može definisati da je od kamena. Na osnovu svega ovoga jasno je da je delanje različito prema raznim materijama. More je subjekt posmatran kao materija. Na primer: šta je zatišje? To je mirovanje vazdušne mase. Zbog ix>ga. kad se definiše. i tako redom. da li izraz linija znači diadu u dužini. neki drugi od pokazanih načina. da definicija prema razlikama zavisi od oblika i dela. sklonište napravljeno od opeke i delova prema izvesnom rasporedu. najzad. suštinu ovih stvari. Da li živo biće . Ravnina površine je stvarnoet i oblik. U ovu vrstu spadaju i one definicije koje je prihvatio Arhitas a koje se odnose na skup materije i oblika. Na primer. pa je prema tome različita i definicija. tada se govori ο kući kao mogućnosti. sklad će biti izvesna mešavina visokog i niskog zvuka. Vazduh je materija. može se upitati da li izraz „kuća" znači ili skup oblika i materije. kao treći stepen.

položaj ne sačinjava prag. ali suština čoveka i čovek nisu istovetni. Takva su bića koja ne mogu da postoje odvojeno od pojedinačnih stvari. da je ono što je proizvedeno samo skup materije i oblika. nego mora da ima i neko drugo obeležje. nego je prag više određen položajem. Izraz „živo biće" može se čak primeniti na dva načina. i sposobna za stvaranje bez procesa stvaranja. ni spoj ni mešavina ne sačinjavaju stvari za koje postoji spoj ili mešavina. pošto supstanca na svaki način 1043b pripada samo obliku i stvarnosti. Naime. Ali ova dvosmislenost. još je daleko od toga da ovo bude očigledno. u ovom poslednjem slučaju. dok ono to nije u prvom slučaju. Sto se tiče pitanja da li su supstance bića podložnih uništenju odvojene. Ako je. koja je važna na drugim područjima. na primer. kao što su. a to nešto je bitna supstanca. na drugom mestu dokazano je i očigledno prikazano da oblik nije nikada ni proizveden ni stvoren. Međutim. Covek takođe nije živo biće i dvonožac. biće istovetno sa svojom suštinom. bez značaja je za naše istraživanje supstance dostupne čulima. I ovo je sasvim tačno. onda je. ako je prag to po svom položaju. onda taj uzrok određuie i samu suštinu stvari. prapočetak jedinstva koji se izx>stavlja kad se zadovoljavamo pominjanjem materijalnih elemenata. kuća ili komad . nego kao nešto što se odnosi na jedan jedinstven izraz. nešto što nije ni elemenat. Duša i suština duše u stvari su istovetne.izražava dušu u telu. pored toga što je živo biće i dvonožac. ako su to čisto materijalni elementi. 111 podložna uništenju bez procesa uništenja. dakle. Jasno je samo jedno: to odvajanje je nemoguće bar za neka bića. nužno je da ta suština mora biti ili večita. ni spoj elemenata. Isto je tako i u svima drugim slučajevima. ovaj prapočetak jedinstva uzrok postojanja i suštine nečega. S druge strane. ili dušu? Jer duša je supstanca i stvarnost određenog tela. osim ako se i duša ne označava imenom „čovek". ne kao nešto što se može izraziti jednom definicijom. Na primer. Iz ovog ispitivanja očigledno je da slog ne sačinjavaju slova i njihov spoj i da kuću ne čine opeke i njihov spoj.

svaka supstanca je jedna entelehija. Ovakva je i priroda broja. teškoća koju su izazvale Antistenove pristalice i drugi neobavešteni ljudi ove vrste ima izvesnog opravdanja za tvrđenje da ne postoji ono što se može definisati. i definicija je jedna. kako neki kažu. a ne. kao ni sve stvari čiji sastav nije prirodan. treba da i kod broja postoji ono što ga čini jednim. a drugi deo ulogu oblika. ali onda treba da se kaže šta sačinjava jedinstvo mnoštva. Supstanca je jedna u smislu kako smo to pokazali. jer je deljiva. Isto onako kao što kod broja.nameštaja. S druge strane. bilo da je doživljavamo putem čula. Prema torne. Možda čak ni same ove stvari nisu stvarno supstance. ne šta je on sam po sebi. to se može učiniti na način koji smo pokazali. kao da je to samo zbir jediruica. Zbog ovoga je očigledno da. ako se supstance mogu izjednačiti s brojevima. Po tom istom shvatanju. na način na koji je jedna jedinica ili tačka jedno. pošto je u oba slučaja uzrok isti. nego drugi broj. dok oni koji ga sastavljaju od jedinica nisu u stanju da kažu u čemu je broj jedan. bilo da je saznajemo duhom. jer definicija nije ništa drugo do pričanje na široko i ono može objasniti samo kakve je vrste stvar. Na primer. i to deljiva na nedeljive česti. pošto delenje definicije ne ide u beskonačnost. to nije više isti. jedna . a to je prirodna posledica. pošto definisati nešto znači dovesti to u vezu s drugom stvari. Jedino bi neko mogao da samu prirodu smatra za supstancu kod stvari koje su podložne uništenju. nego je čisto dodavanje. a ne kako to tvrde izvesni filozofi. ma kako malo bilo povećanje ili smanjenje. ali neki filozofi ne mogu da objasne šta je čini jednom. ili je pak jedan. ako mu se oduzme ili doda jedan od delova koji ga sačinjavaju. Na taj način može se zaključiti da postoji jedna jedina vrsta supstance koja se može definisati i izraziti. tako 1044a ni definicija ni suština ne ostaju iste ako im se oduzme ili doda neki elemenat. u stvari. To je složena supstanca. Definicija je u stvari vrsta broja. za novac će se reći. ali najopštiji sastavni delovi koji sačinjavaju tu supstancu ne mogu se odrediti. Broj zaista ili nije jedan. nego da je kao kalaj. i pošto jedan deo definicije mora da igra ulogu materije. ako je jedan.

ali i od slatkog. sirup postaje od masnog. na primer. POKRETAČKI. ono takođe potiče od žuči. kao što broj ne podnosi ni više ni manje. Najzad. stvarno moguće proizvesti istu stvar od raznih materija. kao i svođenja supstance na broj zadrže u ovim granicama. 4. mogućnosti i nemogućnosti toga postanka i toga uništenja. čak i ako sve stvari potiču od istog prvog uzroka ili imaju iste elemente kao prve uzroke. bliska materija sirupa je slatko ili masno. Na primer. ili vraćanjem druge stvari na njene elemente. testera ne može da proiziđe od drveta. više materija proizlaze od jednog istog uzroka kad jedna materija predstavlja materiju druge stvari. FORMALNI. POJAM UZROKA: MATERIJALNI. Tako. i ako ista materija služi kao ishodišna tačka njihovog spajanja. om nikada neće napraviti testeru počinjući od vune ili drveta. Ako je. Na primer. na primer. jer masno dolazi od slatkog. dakle. tako je i sa supstancom posmatranom kao oblik. svaka stvarnost ima ipak neku blisku materiju koja mu je svojstvena. ima slučajeva kad je materija nužno drugačija za druge stvari. razlaganjem žuči na njenu prvu materiju. Međutim. Neka se naša razmatranja ο postanku i uništenju supstanci ο kojima je reč.određena priroda. moguće je da od iste date materije proiziđu različite stvari. S druge strane. ako već nije to kad je sjedinjena s materijom. žuči gorko ili nešto drugo. Tako. ako se materija i pokretač . verovatno je da ove razne supstance potiču od iste prvobitne materije. usled razlike pokretačkog uzroka. Međutim. U stvari. očigledno treba da umetnost i prapočetak uzet kao pokretač budu isto: jer. pošto to nije u moći pokretačkog uzroka. KONACNI UZROK U pogledu materijalne supstance ne treba izgubiti iz vida da. jedna stvar postaje od druge na dva načina: to može da bude ili putem napredovanja. od drveta može da se stvori sanduk ili postelja.

istražuje koji je uzrok. Na primer. koji je materijalni uzrok čoveka? To su upravo mesečni ciklusi kod žene. Prema tome. Inače možda ova dva poslednja uzroka čine samo jedan jedini. pošto je ona samo sposobnost za menjanje mesta. ali to je nejasan pojam ako mu se ne priključi pojam pokretačkog uzroka. na primer: koji je uzrok pomračenja i kakva je njegova materija? Nema je. Sto se tiče prirodnih ali večitih supstanci. potrebno je da se naznače najbliži uzroci. ali kojom je promenom bliskog subjekta o<na izazvana? . Koji je pokretački i uništavajući uzrok svetla? Zemlja. koji je pokretački uzrok? Α onda kakva je priroda te promene bliskog subjekta. Koji je pokretački uzrok tome? To je u stvari seme. Drugi primer. Sta je materija? To nije vatra ili zemIja. ali po čemu je to i šta je prvo u tome? To je srce ili neki drugi deo. tu se postupa na drugi način. Koji je konačni uzrok? 1044b Svrha čovekovog postojanja. ili bar njihova materija nije iste prirode. a uzrok se izražava na više načina. jer takvi su broj i priroda uzroka. njega. dakle. Nije jasno koji je u snu bliski predmetni subjekt. nema. postoji samo Mesec kao predmet koji ono pogađa. Možda u stvari neke od njih nemaju materije. nego ono što je svojstveno njoj samoj. red koga se treba držati ako se želi pravilno postupati.razlikuju. Tako. Formalni uzrok je pojam pomračenja. dakle. nema ni materije. Zatim. a ne čitavog živog bića? Da li će se reći da je to neka vrsta nepokretnosti? Da. Kad se. dakle. Što se tiče konačnog uzroka. U stvarima koje. Takav je. za prirodne supstance i supstance sposobne za stvaranje. onda će biti različito i ono što iz toga proizlazi. a uzroci su ono što treba upoznati. treba navesti sve uzroke koji su vezani za izvesnu stvar. supstanca je njihov subjekt. nisu supstance. iako su prirodne. onda je to definicija koja uključuje uzrok. Koji je formalni uzrok? Suština. bez sumnje. ako se doda: to lišenje potiče otuda što se Zemlja našla između Sunca i Meseca. Sta je. Da li je to živo biće? Da. pomračenje? To je lišenje od svetla. Ali.

da bi mrtvac postao živo biće. U svima slučajevima u kojima postoji ovakvo uzajamno menjanje treba da se bića vrate svojoj materiji. nemaju materije. nego samo ona za koja postoji rađanje i uzajamno menjanje. onako kao što noć postaje od dana. na primer. 6. Mrtvac i sirće postaju od živog bića i od vina. nego beo čovek. a da pri tome nisu podložna menjanju. i belo od crnog. Teškoća je da se sazna kako se materija ponaša prema suprotnostima. a ipak sirće proizlazi od vina. on mora najpre da ponovo prođe kroz stanje materije i tek onda postaje živo biće. i zašto živo stvorenje nije potencijalni mrtvac? Ja odgovaram odrečno. a čije je drugo stanje lišenost oblika i uništenje protivno prirodi? Još jedna teškoća je u tome da se sazna zašto vino nije ni materija sirćeta ni potencijalno sirće. a voda je materija sirćeta. na primer.5. Ni sva bića nemaju materije. ako se može reći da one postoje. da li je telo potencijalno bolesno. Ova uništenja su slučajna. tačke. iz toga sledi da sve suprotnosti ne mogu da nastanu jedna iz druge. ako je telo potencijalno zdravo i ako je bolest suprotnost zdravlja. ODNOS MATERIJE I SUPROTNOSTI Pošto ima stvari koje postoje i koje ne postoje bez stvaranja i uništenja kao što su. 1045a samo materija živog bića je ta koja je svojim uništenjem potencijalnost i materija mrtvaca. JEDINSTVO KAO SUSTINA DEFINICIJE . isto onako kao što je i zdravo? I da li je voda potencijalno sirće i vino? Ne može li se odgovoriti da postoji jedna ista materija čija je jedna od suprotnosti pozitivno stanje i oblik. i likovi i oblici uopšte (jer ono što postaje nije belo. Na primer. potiče na različit način od crnog čoveka. a potrebno je da se sirće pretvori u vodu da bi zatim postalo vino. Α sva ona koja postoje ili ne postoje. na primer. nego je drvo ono što postaje belo ako sve što postaje proizlazi iz nečega i postaje nešto).

u protivnom slučaju čovek ne bi bio jedan nego mnogostruk. ne u čoveku po sebi ni u jednoj jedinoj ideji. ako ne učinski uzrok. kako to tvrde izvesni filozofi. a na drugoj stvarnost. nego po suštinskom jedinstvu svog predmeta. Očigledno je da. . uzrok koji čini da stvarnost prelazi iz mogućnosti u pozitivno postojanje. živog bića i dvonožca? Uopšte uzev.. Ali ako postoji. nije moguće objasniti i rešiti ovu teškoću. kao što mi tvrdimo. Sta. zatim pozitivna stvarnost. definicija je govor. nego mu je celina nešto drugo. bilo da pripadaju intelektu. osim suštine jedne i druge. naročito ako su živo biće i dvonožac. Teškoća bi bila potpuno ista kao kad bi definiciia odeće bio bronzani valjak. u slučaju stvarnoisti podložnih postojanju? Jer nema drugog uzroka koji čini da potencijalna lopta postane loptau stvarnosti. to jest živo biće i dvonožac. bilo čulima. Međutim. dakle. jer jedno je materija. pošto ljudi tada postoje učestvovanjem. pa je prema tome postavljeno pitanje sledeće: koji je uzrok jedinstva stvarnosti valjka i bronze? Teškoća je otklonjena. čas sastavljanje delova ili neko drugo određivanje ove vrste. s druge strane. Takavje. ravan lik za krug. a. onda zaista izgleda da postavljeno pitanje ne predstavlja više neku teškoću. a ne više njih. potencijalna stvarnost.odeća" bila bi znak definicije. s jedne strane. a ne skupljanje delova.Vratimo se na teškoću koju smo istakli povodom definicija i brojeva: koji je uzrok njihovog jedinstva? U stvari. materija i oblik. ne po jednostavnom sledu kao Ilijada. u definiciji se uvek nalazi na jednoj strani materija. Naime. Koji je. a drugo oblik. živo biće po sebi i dvonožac po sebi? Zašto. držeći se uobičajenih definicija i učenja ovih filozofa. Sto se tiče stvari koje nemaju materiju. Reč . dakle. upravo to ne bi činilo čoveka. U odnosu na materiju postoji ona koju saznajemo intelektom i ona koju doživljujemo putem čula. na primer. postoji jedan uzrok jedinstva. za sve ono što ima više delova a čija ukupnost nije čisto dodavanje jednog drugom. u stvari. na primer živo biće i dvonožac. Međutim. čak i u telima ovo načelo jedinstva je čas dodir. čini čoveka jednim i zašto je on jedan. nego u jedinstvu dvoga.

kao mogućnost i. u svima slučajevima pojavljuje se isto shvatanje. U stvari. sjedinjenje površine i belog. Sto se tiče stvari koje nemaju materiju. Najzad. činjenica da je čovek u dobrom zdravlju takođe će biti sjedinjenje ili veza ili zajednica duše i zdravlja. pošto je svaka od njih neposredna stvarnost i jedinstvo. Prema tome. i ono što je takvo kao mogućnost i ono što je takvo kao stvarnost samo su jedna ista stvar. za neke život je sjedinjenje ili veza duše i tela. kakvoća. a činjenica da je izvesna stvar bela. kao što je već rečeno. kao što je ono bitno za stvarnost. isto onako neposredno i bitno kao što je to biće. U stvari. kao stvarnost. Uzrok svih ovih zabluda je taj što se tražio uzrok koji bi ujedinio mogućnost i entelehiju. oni sami su zbunjeni kad treba da pokažu koji je uzrok učestvovanja ili u čemu se ono sastoji. i to. Zbog toga u definicije ovih vrsta ne ulaze ni stvarnost ni jedan. i zašto je jedno ono što je jedno. dakle. KNJIGA VIII . njihova suština je jedinstvo.svaka od njih je neposredno i bitno 1045b jedinstvo. koja se tiče jedinstva. konačna materija i oblik su jedna i ista stvar. Cinjenica da je bronza trougao. ni po tome što stvarnost i jedan mogu da postoje odvojeno od svake od ovih vrsta. Za neke druge jedinstvo sačinjava zajednica. pitati kako se oni ujedinjuju isto je što i istraživati koji je uzrok jedinstva. a ne ukoliko učestvuje u stvarnosti i u jednom kao u svome rodu. svaka stvar je jedna. Iz ovoga sledi da nema nikakvog drugog uzroka jedinstva osim dejstva pokretača koji vrši prelaženje s mogućnosti na stvarnost. Ni za jednu od ovih vrsta nema. stranog uzroka koji čini njihovo jedinstvo i njihovu stvarnost. međutim. s jedne strane. U stvari. kao i to da se vidi koja je njihova razlika. u smislu u kome Likofron kaže da je nauka zajednica znanja i duše. one uopšte sve predstavljaju u suštini jedinstvenu celinu. Upravo zbog ove teškoće. ili kao količina. biće sjedinjenje bronze i trougla. jedni filozofi govore ο učestvovanju. bilo kao supstanca. s druge strane. Međutim.

Α druga vrsta je stanje stvarnosti koja ne može da se izmeni u smislu goreg ni da bude uništeno od strane druge stvarnosti ili same sebe uzete u smislu druge stvarnosti pod dejstvom načela menjanja. Jer. U stvari. na primer u geometriji. sve ostale kategorije nazivaju se stvarnostima prema njihovom odnosu s pojmom supstance: kao količina. . nose ime mogućnosti zbog čiste sličnosti kao. Neke od njih. Drugim rečima. Od ovih mogućnosti mogu se ostaviti po strani one koje se tako nazivaju jedino zbog proste jednoimenosti. Utvrdili smo na drugom mestu da se mogućnost i moć uzimaju u više značenja. stepen neke druge. U sve ove definicije ulazi pojam prve mogućnosti. POJAM AKTIVNE I PASIVNE MOGUĆNOSTI Raspravljali smo ο stvarnosti na koju se odnose sve ostale kategorije onoga što postoji. objasnićemo u našim raspravljanjima ο delanju i ostale vrste mogućnosti. U stvari. kakvoća i ostali pojmovi koji se tako izražavaju. iako je ona bez koristi za ono što sada želimo da utvrdi1046a mo. svi će sadržavati pojam supstance. to jest načelo menjanja u pasivnoj stvarnosti koju je ono u stanju da trpi dejstvom druge stvarnosti ili same sebe uzete kao druge stvarnosti. Α pošto se stvarnošću naziva. prva vrsta izvedene mogućnosti je pasivna mogućnost. koja se pojavljuje kao načelo menjanja u drugu stvarnost ili u istu stvarnost uzetu kao drugu. Razmotrimo najpre mogućnost u njenom najosnovnijem značenju. Ali govoreći ο njoj. kakvoča ili količina i. supstanca. s druge strane. na osnovu postojanja iii nepostojanja izvesnop međusobnog odnosa. Ali sve mogućnosti koje se odnose na isti pojam sačinjavaju načela izvesne vrste i nazivaju se mogućnostima u odnosu na neku prvu i jedirm mogućnost.ι. ono što je stvarnost kao mogućnost. raspravljaćemo i ο mogućnosti i entelehiji. entelehija ili delo. u stvari. s jedne strane. raspravljali smo ο supstanci. gde kažemo da je izvesna stvar. kao što smo to pokazali u prethodnim poglavljima. Naime. mogućnost i delanje izlaze iz okvira u kojima se uzima u obzir samo kretanje. ili nije.

još se mogu podeliti na ili jednostavno aktivne ili jednostavno pasivne. kad se nema potpuno. a druga u živim stvarnostima. mi kažerao da te stvarnosti trpe lišenja. kao i ono što bi prirodno trebalo da je ima ali je nema. RACIONALNE I IKACIONALNE MOGUCNOSTI Pošto se neka od načela ove vrste nalaze u stvarnostima koje nemaju dušu. lišenje se uzima u više značenja. od kojih se jedna nalazi u telu koje može da greje. označava ono što nema izvesnu osobinu. dok su. a ne nekom drugom. 2. a ono usled druge. u onome delu duše koji ima razum. dakle. a druga u čoveku koji može da gradi. ili stoga što neka druga stvarnost može da se izmeni pod njegovim dejstvom). na primer. tako da za istu stvar i po istom odnosu svakoj mogućnosti odgovara odnosna nemogućnost. da su aktivna i pasivna mogućnost u jednom smislu jedna jedina mo~ gućnost (jer jedna stvarnost poseduje moć ili stoga što ono samo sadrži mogućnost da se izmeni. i na mogućnosti da čine ili da trpe dobro.Ove mogućnosti. takve su toplota i veština građenja. Nemogućnost i ono što je nemoguće predstavlja lišenje koje je supnotno mogućnosti kao što smo je definisali. ona ne može da pretrpi nikakvu promenu koja dolazi od nje same. različite. bilo uopšte. Masno je. ovo usled jedne sile koja deluje. sagorljivo. Stvarnost se menja zato što sadrži izvesno načelo i zato što je i materija načelo. Jedna postoji zaista u stvarnosti na koju se vrši spoljni uticaj. aonošto je na izvestan način savitljivo može se saviti. bilo u vreme kad bi je ta stvar trebalo prirodno da ima. Α u ovom poslednjem slučaju lišenje se dešava ili na izvestan određen način. drugih mogućnosti sadržani na izvestan način pojmovi ranijih mogućnosti. a druge racionalne. tako da su čak i u pojmovima ovih. jer je ona ravna sainoj sebi. Očigledno je. Druga mogućnost je u aktivnoj sili. Najzad. ovako nazvane. na primer. Ono. naime. Stoga su sve . Međutim. kad su stvarnosti nasilno sprečene da imaju ono što im je prirodno. očigledno je da će jedne mo1046b gućnosti biti iracionalne. u drugom smislu. to jest u duši. a tako isto se događa i sa ostalim stvarima. ukoliko je stvarnost organska jedinica. Zbog toga. ili kad se nema nimalo.

Sve racionalne mogućnosti takode su mogućnosti suprotnosti. Međutim. što može da rashladi samo hladnoću. to jest u pojmu stvari. ali obrnuto nije uvek slučaj. što može da zagreje samo toplotu. One su razlog jedne suprotnosti na osrnovu njene prirode. dok onaj koji zna stvara dve suprotnosti. svoja dejstva na način suprotan onome na koji to čine stvarnosti koje imaju iracionalnu mogućnost. Pojam stvari zaista je pojam jednog i drugog. dok onaj koji samo radi mora da radi i dobro. prikazuju suprotnost poricanjem i ukidanjem. ali ne na isti način. dok druga to nije na osnovu njene suštine. dok je medicina u isto vreme mogućnost bolesti i zdravlja. One.umetnosti kao i sve pesničke nauke mogućnosti. pošto su dejstva stvarnosti koje imaju racionalnu mogućnost sadržana u istom načelu. onda je nauka mogućnost zbog toga što sadrži pojam stvari i što duša sadrži načelo kretanja. jer je prvo lišenje stvari njena suprotnost. ili u samom umetniku uzetom u smislu druge stvarnosti. toplota jedino mogućnost zagrevanja. ali svaka iracionalna mogućnost je mogućnost samo jednog dejstva. jer će i jedno i drugopovezati za isti pojam. nauke u suprotnostima. ali u drugom smislu to je više pozitivni predmet. a to prvo lišenje je ukidanje nekog drugog izraza. tako da će duša od istog načela proizvesti dva suprotna. U jednom smislu to je u isto vreme predmet i njegovo lišenje. dakle. Uzrok ovome je taj što nauka predstavlja pojam stvari i što isti pojam objašnjava stvar i lišenje stvari. pošto su to načela promene u drugoj stvarnosti. na primer. KRITIKA PROTAGORINOG UCENJA . Ovakve nauke nužno su. Nužno je da onaj koji radi dobro to i radi. kao što je. dakle. a druge kao po nekoj slučajnosti. Takođe je očigledno da je aktivna ili pasivna mogućnost jednostavno uključena u aktivnoj ili pasivnoj mogućnosti dobra. pošto se suprotnosti ne stvaraju unutar iste stvarnosti. iako ne na isti način. što zdravo stvara samo zdravlje. a on se nalazi u duši koja nosi u sebi načelo kretanja. ali njihov predmet je jedna od suprotnosti na osnovu njene suštine. u stvari. Stvarnosti koje imaju racionalnu mogućnost proizvode.

Stvorenje koje stoji uvek će stajati. ali ne zbog uništenja predmeta ο kome je reč. i to u trenutku kad gradi. koji tvrde da mogućnost postoji samo onda kada postoji delo. onda. dakle. jer je taj predmet večit). dok je u njegovoj prirodi da vidi. ako ne vezuje takav način doživliavania za određeno delovanie. isti će slučaj biti i sa neživim stvarnostima: ni hladno ni toplo. Ako je. ako je nemoguće ono što je lišeno mogućnosti. Megarani. Nije teško uočiti besmislenost ovog shvatanja u pogledu onog što iz njega proizlazi. ni slatko. I zaista nijedno biće neće imati čak ni sposobnost čulnog osećanja. ni ono što se doživljava putem čula neće uopšte biti nezavisno od lica koja ga osećaju. ono što se nije desilo neće se moći desiti nikada. Ako su ove posledice neprihvatljive. slepo stvorenje ono koje ne vidi. Na taj način njima će se dogoditi da će se povesti za Protagorinim učenjem. on je neće više posedovati. kad čovek prestane da primenjuje veštinu. Jasno je. ista stvorenja biće slepa više puta dnevno. bilo zbog bolesti ili pod uticaiem vremena. aliipak će moći da odmah ponovo počne da gradi. dakle. i ako je nemoguće njima dalje vladati a da ih čovek nije izgubio u datom 1047a trenutku (bilo zbog zaboravnosti. a to isto važi i za oistale veštine. a stvorenje koje sedi uvek će sedeti. Tako onaj ko ne gradi nema mogućnost građenja.Ima filozofa kao što su. u trenutku kada mu odgovara da vidi dok još postoji. Osim toga. a počiniće se greška tvrdeći da jeste ili da će biti ono što je nemoguće da postoji. nego jedino onaj ko gradi. naime. ono neće moći ustati ako sedi. Kako je onda ponovo stekao tu veštinu? Prema tome. na primer. jer ono što nema mogućnost da ustane biće u nemogućnosti da ustane. stvarno nemoguće vladati veštinama ove vrste. Naime. i da nema mogućnosti kada nema dela. a isto tako i gluva. Isto tako se može zaključiti kad su u pitanju druge stvari. očigledno je da su nemogućnost i stvarnost . da čovek neće biti neimar ako upravo ne gradi (jer suština neimara nije ništa drugo do mogućnost građenja). Na taj način ovakva shvatanja isključuju mogućnost kretanja i postajanja. a da ih čovek nije naučio i stekao u datom trenutku. Ako je. pojam „nemoguće" označava upravo to.

stvari koje ne postoje mogu se zamisliti i poželeti. Izraz „delovanje". — pošto to nužno proizlazi iz našeg razmatranja — ako . slučaj će biti isti. Zaista izgleda da je kretanje delovanje u pravom smislu reči. Navodim kao primer ovo. To je stoga što. 4. Na taj način došlo bi se do toga da se ospori sam pojam nemogućnosti. ova shvatanja Megarana stavljaju znak jednakosti između pojmova mogućnost i stvarnost. Isti je slučaj i sa svima ostalim kategorijama. Iz ovoga sledi da nešto može imati svojstvo da postoji pa da ipak ne postoji. da ne postoji ili da ne postane. Neko biće može imati mogućnost da hoda.različite stvari. ali da neće biti. ODNOS MOGUĆEG I NEMOGUĆEG Ako je tačno da je nešto moguće. pošto ne postoje kao delovanje. a da ipak postoji. ali da se neće meriti. niti da će postojati. Uzimam jedan primer. Iz ovog razloga. pošto nisu u entelehiji. za koju se kaže da ima mogućnost. ali one nisu u kretanju. negoim se pridaju neke druge osobine. kao što smo to rekli. to što sada sedi neće za to biće povući nikakvu nemogućnost. Moglo bi se reći da je moguće da je odnos dijagonale prema strani kvadrata merljiv. jasno je da se ne može reći kao istina da je izvesna stvar moguća. koji uvek postavljamo Ur poredo sa izrazom „entelehija". da stoji ili da nešto postavi da stoji. Ako neko biće ima mogućnost da sedi i ako mu se desi da sedi. da postoii ili da postane. Međutim. onoliko koliko je ostvarljivo. i da je moguće da ne postoji. ne povlači nikakvu nemogućnost. a da ne hoda. one bi postojale kad bi bile u dejstvu. proširen je sa kretanja. oni nastoje da omalovaže stvar koja nije beznačajna. Ako se radi ο mogućnosti da bude pokrenuto ili da se kreće. Stvar je moguća ako njeno prelaženje u stvarnost. Međutim. Na primer. čineći to. Među stvarima koje ne postoje 1047b ima izvesnih koje postoje kao mogućnost a da to nisu uistinu. imati mogućnost da ne hoda. ne razmišljajući ο prirodi nemogućeg. odakle uglavnom dolazi. pošto ništa ne sprečava da postoji izvesna stvar sposobna da postoji ili da postane. a da hoda. kretanje se ne pripisuje stvarima koje ne postoje. na ostale stvari.

pretpostavimo sadašnje ili prošlo postojanje izvesne stvari koja ne postoji, ali je moguća, iz toga neće proisteći nikakva nemogućnost; a u ovom slučaju ipak će se doći do nemogućnosti, jer je nemoguće meriti dijagonalu. Prema tome, ne postoji istovetnost između netačnog i nemogućeg. Netačno je da ti sada stojiš, ali nije nemoguće. U isto vreme takođe je očigledno da, ako postojanje Α nužno povlači postojanje B, pošto je Α moguće, Β je nužno moguće, jer ako postojanje Β nije nužno moguće, ništa ne sprečava da njegovo postojanje bude moguće. Neka, dakle, Α bude moguće; prema tome, kada je postojanje Α moguće, ako se pretpostavi postojanje A, iz toga ne proističe nikakva nemogućnost. Β tada nužno postoji. Međutim, pretpostavilo se da je to nemoguće. Neka, onda, to bude nemoguće. Ako ]'e nužno da je Β nemoguće, tada je nužno da to bude i A. Ali pretpostavilo se da je Α moguće; onda je upravo to i B. Ako je, dakle, Α moguće, Β će to biti takođe ako između Α i Β postoji takav odnos da, ako postoji A, nužno postoji i B. Ako, dakle, pošto su Α i Β u takvom odnosu, Β nije moguće, a Α je moguće, Α i Β nećebiti u onakvom međusobnom odnosu kakav je postavljen. Α ako je, pošto je Α moguće, Β nužno moguće u slučaju da Α postoji, nužno je da postoji i B. U stvari, reći da je Β nužno moguće ako je moguće Α znači da, kada Α postoji u vreme i na način za koji se pretpostavilo da je u stanju da postoji, tada nužno postoji i B, i to isto onako kao i A.
5. POJAM SPOSOBNOSTI

Od svih sposobnosti, jedne suurođene, kao čula; druge dolaze usled navike, kao veština sviranja na fruli; neke se stiču učenjem, kao što su umetničke sposobnosti; zbog toga je potrebno da se otpočne ranije vežbanje za sticanje sposobnosti koje proističu iz navike i rasuđivanja, dok sposobnosti druge vrste, koje uključuju pasivnost, ne zahtevaju vežbanje. Α pošto je 1048a moguće ono što se postiže u izvesnom trenutku i na izvestan način, sa svima drugim

obeležjima koja se nužno dodaju u definiciji. Pošto se izvesne stvarnosti mogu kretati racionalno i pošto su njihove sposobnosti racionalne, dok su druge stvarnosti iracionalne i njihove sposobnosti su iracionalne; pošto se prve od ovih sposobnosti nužno nalaze u životu stvarnosti, a druge podjednako u živoj ili neživoj stvarnosti. Pod ovakvim uslovima, kad se susretnu sila koja dejstvuje i stvar koja trpi, na način svojstven sposobnosti ο kojoj je reč, nužnoje da jedna dejstvuje, a da druga trpi, dok za prve sposobnosti ta nužnost ne postoji. U stvari, pošto svaka iracionalna sposobnost ne proizvodi više odjednog jedinog dejstva, dok svaka racionalna sposobnost proizvodi suprotnosti, iz ovoga bi sledilo da bi raeionalne sposobnosti istodobno proizvodile suprotnosti, a to je nemoguće. Potrebno je, dakle, dal tu bude neki drugi odlučujučli elemenat, hoću da kažem, želja ili racionalan izbor. Ma kakva bila ona od dveju stvari koju dejstvujuća sila odlučno želi, ona će to izvršiti čim se nađe u prisustvu i blizini predmeta koji je trpi, na način svojstven sposobnosti ο kojoj je reč. Prema tome, nužno je da svaka stvarnost obdarena racionalnom sposobnošću, čim zaželi ono za što ima sposobnosti i prema načinu kako je ima, to i ostvari. Α ono ima isposobnost ο kojoj je reč kad je prisutan predmet njegove delatnosti, uz izvestan način postojanja; ako ga nema, neće moći to ostvariti. Pored toga, potrebno je da nikakva spoljna smetnja ne sprečava dejstvo sposobnosti. Stvarnost zaista poseduje sposobnost kao moć delanja, i to ne u potpunosti, nego podvrgnutu izvesnim uslovima među kojima će se podrazumevati odsustvo spoljnih smetrrji. Naime, isključenje tih smetnji proizlazi iz izvesnih obeležja naše definicije. Zbog toga, kad bi se u isto vreme htelo da se proizvedu dva dejstva ili suprotna dejstva, to se ne bi moglo po~ stići, jer na takav način sposobnost ne može da se ostvari kroz suprotnost, niti postoji mogućnost da se one ostvare istovremeno, pošto je moguće ostvariti ih samo onako kako to odgovara sposobnosti. 6.
DEFINICIJA POJMA „OSTVARENJE"

Pošto je bilo govora ο sposobnosti koja je određena prema kretanju, sada ćemo objasniti šta znači pojam „ostvarenje" i kakve je vrste.

Το će nam omogućiti da u isto vreme jasno pokažemo da se pod pojmom „sposoban" ne podrazumeva samo ono što ima prirodnu sposobnost da pokreće drugu stvar, ili da ga ta druga stvar pokreće u apsolutnom smislu ili na neki drugi način, nego i da ima još jedno znaeenje koje je pravi predmet istraživanja u toku koga smo raspravljali i ο ovim prethodnim značenjima. Ostvarenje je, dakle, činjenica koja pokazuje postojanje, itone na način za koji kažemo da postoji kao mogućnost; kažemo, na primer, da Hermes može da postoji u drvetu, ili polulinija u celoj liniji, pošto bi se ona mogla izdvojitiiz ove; ili da je možda učen onaj koji to ne pokazuje, iako poseduje sposobnost naučnog rasuđivanja. Međutim, ostvarenje je nešto drugo. Jasno je da se pojam koji sebi postavljamo za svrhu može objasniti posredno, pomoću pojedinih primera, a da pri tome ne treba nastojati da se sve definiše, nego se zadovoljiti zapažanjem slično1048b sti, kao što je biće koje gradi prema biću koje ima sposobnost građenja, budno biće prema biću koje spava, biće koje vidi prema onome koje žmuri ali ima vid, ono što je odvojeno od materije prema materiji, ono što je izrađeno prema onome što nije izrađeno. Nazovimo ostvarenjem prvi član ovih raznih odnosa, dok je drugi član mogućnost. Međutim, kaže se da sve nije u ostvarenju isto, nego da postoji među tim stvarima odnos sličnosti, kao kada kažemo da je jedna stvar u drugoj, ili u odnosu na tu stvar, ta druga stvar je u ovoj stvari, ili u odnosu na tu drugu stvar. U suštini, ostvarenje se uzima čas kao kretanje u odnosu na mogućnost, čas kao supstanca u odnosu na neku materiju. Za beskrajno, prazno i sve stvari ove vrste kaže se da su u mogućnosti i u stvarnosti, ali na drugi način nego za mnoge druge stvarnosti, kao ono što vidi, ide i što je vidljivo. U ovim poslednjim slučajevima ovi atributi zaista se moguuizvesnim trenucima i potvrditi kao istiniti, kao mogućnost ili stvarnost, na neograničen način, pošto je vidljivo čas ono što se vidi, čas ono što se može videti. Naprotiv, beskonačno nije kao mogućnost u tome smislu da treba da postoji kasnije u stvarnosti kao posebna stvarnost; ali ono postoji kao mogućnost samo za saznanje: jer činjenica da proces delenja ne izostaje nikada

objašnjava da ta stvarnost postoji za beskonačno samo kao mogućnost, i da ne postoji kao zasebna stvarnost. Pošto ni jedan rad koji ima kraj nije svrha samom sebi, nego je usmeren ka izvesnom cilju, kao što je, na primer, slabljenje mršavljenjem, kada i sami delovi tela oslabe u toku jednog određenog kretanja, koje nije cilj tih postupaka: iz ovoga sledi da u svima ovim slučajevima nemamo posla sa delanjem, ili bar sa završenim delanjem, jer to je svrha: delanje je samo kretanje u kome bitno postoji svrha. Na primer, u isto vreme se vidi i videlo se, shvata se i shvatilo se, i misli se i mislilo se, dok ne postoji mogućnost da se u isto vreme nešto nauči i da se naučilo, niti da se leči i da se izlečilo. Međutim, moguće je u isto vreme dobro živeti i da se dobro živelo, uživati sreću i da se uživalo sreću. Zar bez toga ne bi trebalo da u datom trenutku bude izvestan zastoj, kao što se todešava sa mršavljenjem? Ali, u stvari, ne postoji zastoj: živi se i živelo se. Ove razne procese treba nazvati jedne kretanjima, a druge stvarnostima; jer, svako kretanje je nesavršeno, kao mršavljenje, učenje, hodanje, građenje: sve su to kretanja, i to stvarno nepotpuna. Zaista se ne može u isto vreme hodati i završiti hodanje, graditi i završiti građenje, postojati i završiti postojanje, primati i završiti primanje, kretati se i završiti kretanje, jer kretati se i kretao se takođe su različite stvari. Naprotiv, videlo se i vidi se u isto vreme je ista stvar, kao i misli se i mislilo se. Ovakav proces ja nazivam ostvarenjem, a onaj drugi kretanjem. 7.
MOGUĆNOST POSTOJANJA I NEPOSTOJANJA STVARI

Iz ovih i ovakvih primera treba da nam bude jasno šta je to ostvarenje i kakav je to pojam. S druge strane, potrebno je odrediti kada je jedna stvarnost sposobna da to postigne, a kada nije pošto se to ne dešava u svako vreme. Na primer, 1049a da li je zemlja čovek kao mogućnost? Ili ona to nije, nego je bila pre no što je već postala seme, pa i tada je to neizvesno. Isto tako ni medicina kao ni slučaj ne mogu izlečiti sve, nego postoji samo nešto što ima tu osobinu, a to je ono što je zdravo kao mogućnost.

Prelaženje iz sposobnosti u entelehiju u stvaranju koje potiče od misli određuje se kao volja koja se ostvaruje ne nailazeći ni na kakvu spoljnu smetnju i ne sukobljavajući se, s druge strane, u biću koje se leči ni sa kakvom unutrašnjom smetnjom. Isto tako kuća će postojati kao mogućnost ako se nikakva smetnja u predmetu koji trpi, drugim rečima u materiji ne protivi tome da ona postane kuća, i ako nema ničega što bi ovome trebalo dodati, oduzeti ili izmeniti; to će biti kuća kao mogućnost. Isto se to može reći i za sve ostale stvarnosti kojima uzrok postanka leži izvan njih samih. Što se tiče takvih stvarnosti koje imaju u sebi uzrok postojanja, one će postojati same po sebi ukoliko nema neke spoljne prepreke. Tako, na primer, ljudsko seme još nije čovek; za to je potrebno da bude u drugom biću i da pretrpi izvesnu promenu. Ali kada je ono postalo, na osnovu svog sopstvenog uzroka, druge prirode ove vrste, ono predstavlja čoveka kao mogućnost, dok mu je u njegovom prvom stanju potrebno delovanje jednog drugog uzroka; tako zemlja još nije statua kao mogućnost; tek pošto prethodno pretrpi promenu, ona će postati bronzana figura. Kada za izvesnu stvar kažemo da je, ne nešto, nego od nečeg — na primer, sanduk nije drvo, nego od drveta; drvo nije zemlja, nego od zemlje, a to će biti tačno i za zemlju ako je ona slično ovome ne nešto drugo, nego od nečeg drugog — izgleda da je ova druga stvar uvek kao mogućnost u apsolutnom smislu, ona koja dolazi neposredno posle. Tako sanduk nije od zemlje ni zemlja, nego je od drveta, pošto je drvo sanduk kao mogućnost, a drvo uopšte je materija sanduka uopšte; odredeno drvo je materija cdredenog sanduka. Međutim, ako postoji nešto prvo što se više ne može potvrditi nekom drugom stvari kao da je od toga, ta stvar biće prva materija. Na primer, ako je zemlja od vazduha i ako vazduh nije vatra, nego od vatre, vatra će biti prva materija, a ne neka odredena stvar i supstanca. Subjekti ili supstrati razlikuju se jedni od drugih po tome što jesu ili što nisu određena bića; tako je, na primer, čovek subjekt slučajnosti, to jest telo i

U stvari priroda spada u istu vrstu kao mogućnost. vremenski je ranije od stvarnosti kao mogućnosti. Prema tome. dok u drugom smislu ono to nije. krajnji subjekt je materija i materijalna supstanca. nego uopšte svaki uzrok koji stvara kretanje ili mirovanje. ali po vremenu ostvarenje je. kako po pojmu tako i po suštini. nego beo. niti da je on hod ili kretanie nego da on hoda ili da se kreće.duša. Sto se tiče vremenskog prvenstva. to je: stvarnost kao ostvarenje. ili u istoj stvarnosti uzetoj kao drugoj. sposobnim za građenje nazivam onoga koji može da gradi.. ne kaže se da je čovek belina. Na primer. nego u istoj stvarnosti uzetoj kao takvoj. Za svaku tako shvaćenu mogućnost ostvarenje je ranije od nje. ali kad nije tako i kad je sam predikat oblik ili određeni subjekt. u jednom smislu. Ja smatram da su od nekog određenog čoveka koji već postoji kao ostvarenje.da je od toga" kako za materiju 1049b tako i za događaje. Očigledno je da je ostvarenie ranije u smislu pojma. Tako smo utvrdili kada za izvesnu stvar treba reći da postoji ili ne postoji kao mogućnost. to je stoga što se u prvom redu može ostvariti samo ono što je moguće. nego muzičar. ali ne i brojno istovetna sa stvarnošću iste vrste koje postoji kao mogućnost. Kad se muzika slučajno nađe u jednom određenom subjektu ne kaže se da je on muzika. dok je muzičar i beo slučajnost. Α pod mogućnošću ja podrazumevam ne samo onu koja se smatra uzrokom promene u drugoj stvarnosti. jer je ona uzrok koji stvara kretanje. 8. pošto su i jedno i drugo neodređeni. kao što se kaže od toga. od . ranije. Α iz ovog sledi da se s pravom kaže . obdarenim vidom onoga koji može da vidi. iz ovoga nužno proizlazi da su pojam i saznanje ostvarenja raniji od saznanja mogućnosti. premda ne u nekoj drugoj stvarnosti. očigledno je da je ostvarenje ranije od mogućnosti. ODKOS AKCIJE PREMA MOGUCNOSTI Pošto smo odredili razna značenja pojma ranije. vidljivim ono što se može videti. Pošto se isto rasuđivanje primenjuie i na sve ostalo. poslednji subjekt je supstanca.

ali to još nije kao ostvarenje. Izgleda da je zbog toga nekome nemoguće da bude graditelj ako nije ništa sagradio ili da bude svirač na kitari ako nije svirao na kitari. Ali onda je samim tim očigledno da je i u ovom smislu. Naime. ali ne posmatra se da bi se . i sposobnošću posmatranja da bi se posmatralo. Na primer. s obzirom da svako stvaranje pretpostavlja nešto već stvoreno. ono što je samo potencijalno čovek. to jest svrhi. živa bića vide ne zato da bi imala mogućnost da vide. a i stoga što sve ono što postaje ide ka nekom načelu. seme i sposobnost vida. da nužno raspolaže jednim delom znanja. pošto postanak stvarnosti kao stvarnosti od stvarnosti kao mogućnosti uvek vrši neka druga stvarnost koja postoji kao stvarnost. zreo čovek je raniji od deteta a čovek uopšte od semena. onaj ko uči da svira na kitari to čini svirajući na njoj. nego. pre svega stoga što je ono koje je kasnije po redu stvaranja ranije po redu oblika i supstance. a ta pokretačka sila već postoji kao stvarnost. Α tako je i u svima drugim slučajevima gde se uči. to jest prema stvaranju i vremenu. ostvarenje starije od mogućnosti. U stvari. dok ga drugi nema. a postajanie nastaje radi određene svrhe. onaj ko uči treba. nego imaju mogućnost da vide da bi videla. postaje od nečega i da je proizvedeno od nečega. a muzičar muzičara. Naime. Iz ovoga je proizišla sofistička tvrdnja da će onaj ko ne raspolaže znanjem učiniti ono što je predmet znanja.pšenice i od lica koje vidi vremenski stariji materija. raspravljajući ο supstanci rekli smo da sve što postaje. ostvarenje je zacelo starije od mogućnosti i u odnosu na supstancu. S druge strane. Tako čovek ostvaruje čoveka. pošto onaj ko uči izvesnu stvar nju samu ne poseduje. Međutim. konačni uzrok stvari je njeno načelo. i svako kretanje uopšte nešto već u pokretu (to je j asno 1050a izloženo u raspravi „O kretanju"). pošto jedan već ima oblik. pri čemu je proizvod bitno istovetan s pokretačkom silom. pšenica i lice koje vidi. takođe se raspolaže veštinom građenja da bi se gradilo. bez sumnje. i zahvaljujući tome stvara se mogućnost. Svrha je ostvarenje. pošto uvek postoji neka pokretačka sila. ali od samih ovih mogućnosti vremenski su starija druga bića kao ostvarenja od kojih one proističu.

onda ima svoj konačan oblik. u svim slučajevima u kojima se. iz veštine građenja proističe ne samo delo građenja. Prema ovakvom shvatanju. nego i kuća. naprotiv. a u drugom slučaju više je svrha nego mogućnost.viđenje". U stvari. a život u duši. ono se nalazi u samoj sili koja dejstvuje. jasno je da je delanje u odnosu na supstancu vremenski ranije od mogućnosti i. isti je slučaj i sa ostalim stvarima i kretanje je uopšte u onome što se kreće. kao što se ne vidi ni kod ovoga. ili je ono čisto spoljašnje. delo građenja u onome što je sagrađeno. Tako za vid postoji izraz . U izvesnim slučajevima svrha se meša sa samim delanjem. delo je u proizvedenom predmetu. očigledno je da su supstanca i oblik ostvarenje delanja. Prema tome. a stoga reč „ostvarenje". Tako je i u svima drugim slučajevima čak i kod stvari čija je svrha kretanje. Naprotiv. a da iz viđenja ne proističe nikakvo drugo delo osim vida. Tako je viđenje u osobi koja vidi. ovde je delo svrha. večite stvarnosti su zaista vremenski ranije po supstanci od stvarnosti podložnih uništenju. da li je učenik uneo znanje u sebe. kao što smo rekli. materija postoji kao mogućnost samo zato što može da ide ka svome obliku: a kada je ona ostvarenje. znanje u znalcu. Na taj način priroda je slična učiteljima koji misle da su postigli svoju svrhu tek onda pošto su pokazali svog učenika kao ostvarenje. ono se rađa i postoji u isto vreme kada i kuća. pojavljuje se nešto drugo. nešto proizvodi. Pa ipak u prvom slučaju delo je svrha. dok se ne stigne do prvog velikog pokretača. Međutim. i u ovom slučaju ono postoji samo na izvestan način. Ako ne bude tako. odnosno zato što im uopšte nije potrebno da posmatraju. u drugim slučajevima. osim kod onih koji se vežbaju u posmatranju. Prema tome. na primer. dogodiće se slučaj kao što je onaj s Pausonovim Hermesom: neće biti jasno. U stvari. Osim toga. kao što je. ono je vremenski ranije u još jednom smislu: naime. delo tkanja u onome što je satkano. ovde je delo građeni'a u onome što je sagrađeno. po vremenskom redu delanje postoji uvek ranije od nekog drugog delanja. osim delanja. Tako. i. koja je izvedena od dela. a ostvarenje je delo. u svima slučajevima kada nije proizvedeno nikakvo delo osim delanja. to je razlog zbog oega je i sreća 1050b u duši. na primer. teži ka smislu entelehije.imala sposobnost posmatranja.. ništa od onog što je .

jer kretanje za njih ne predstavlja. kao što su zemlja i vatra. ono što može da postoji. prema našem prethodnom raspravljanju. kao za bića koja su podložna uništenju. a ne delovanje. osim što može da pređe s jednog mesta na drugo. Stvarnosti koje su u stalnom kretanju oponašaju neuništive stvarnosti. zaista ne može pripadati. ono se kreće po mogućnosti. pošto ono što ima sposobnost da proizvede kretanje određene vrste može . Prema tome. dakle. može da se ne ostvari. ne bi bilo ničega. na primer s obzirom na kakvoću ili mesto. može i da bude i da ne bude. Α ako postoji neko večito pokretno telo. ono što nema mogućnosti da stvarno postoji. s druge strane. sve što je moguće. Isto tako ne postoji večito kretanje kao mogućnost. nikakvom subjektu. a ništa ne sprečava da mu se u ovom smislu pripiše izvesna materija. može podjednako da postoji i da ne postoji. bilo samo u smislu u kome se kaže da može da ne postoji. sve su sposobnosti suprotnih stvari. dok izraz apsolutno znači s obzirom na supstancu. jer njihovo kretanje dolazi od niih samih i zbiva se u njima samima. koja su takođe večito u dejstvu. pošto uzrok toga zamora proističe iz činjenice da je supstanca propadljivih bića materija i sposobnost. sve što je neuništivo postoji kao stvarnost. Ne postoje takođe ni stvarnosti bez kojih nema života kao mogućnosti. Α ono što može da ne postoji je podložno uništenju bilo u apsolutnom smislu. od onoga što je apsolutno neuništivo nije apsolutno kao mogućnost.večito ne postoji kao mogućnost. Dakle. ono što je moguće. a to su prve stvarnosti: jer kad ne bi bilo tih stvarnosti. kao što se toga boje fizičari. S jedne strane. na primer. zvezde i čitavo nebo uvek u pokretu. i ne treba se plašiti da će se ikada zaustaviti. Ništa. Prema tome. Svaka mogućnost je istodobno mogućnost suprotnih stvari. iako ništa ne sprečava da ono to bude sa izvesnog gledišta. Iz ovoga razloga su Sunce. kao da stvarno postoji. Kod ovih bića ta osobina ima za posledicu da im otežava neprekidnost kretanja. mogućnost suprotnih zbivanja. Razlog tome je sledeći. Ali ostale sposobnosti. i ne postoji. i moguće je da ono što ima mogućnost da ne postoji. s obzirom na mesto. količinu ili kakvoću. Ova tela se ne zamaraju u svom kruženju.

onaj za koga se kaže da može biti zdrav istovetan je s onim koji može da bude i bolestan. u svima slučajevima gde se kaže „moći". dok je dobro u stvarnosti jedna od suprotnosti. na primer. dakle. Prema tome. kao što je nemoguće da postoji istovremenost tih zbivanja. da se bude sagrađen i da se bude srušen. prema tome. Š druge strane. da je delanje vremenski ranije od mogućnosti i od svakog uzroka promene. ni zla. da se gradi i ruši. Kad bi. U prvobitnim i večitim stvarima nema. . ostvarenje dobra je bolje nego mogućnost. iracionalne sposobnosti predstavljaju svojim prisustvom ili odsutnošću mogućnost protivrečnog zbivanja. Naime. dakle. kao što su zdravlje i bolest. bilo bi nečeg mnogo naučnijeg od nauke same po sebi. istovremeno u onome što postoji. da se miruje i da se kreće. ni greha ni uništenja. jer je zlo po svojoj prirodi vremenski kasnije od mogućnosti. koji su samo njiihove mogućnosti. i nečeg mnogo pokretnijeg od kretanja samog po sebi. njegova svrha i njegovo ostvarenje nužno su gori od njegove mogućnosti. ali suprotnosti ne mogu postojati istovremeno. očigledno je da zlo ne postoji nezavisno od stvari dostupnih čulima. pošto se i uništenje ubraja među zla. Naime. Iz ovoga nužno proizlazi da. Sposobnost primanja suprotnosti nalazi se. ili u isto vreme ni jedno ni drugo. 9. postojale stvarnosti ili supstance one vrste ο kojoj govore pristalice ideja u svojim dijalektičkim rasuđivanjima. Očigledno je. postoji u stvari mogućnost suprotnog zbivanja. Deljenjem se takođe otkrivaju i geometrijske postavke. Sto se tiče zla. pošto je zbivanje kao mogućnost istovetno sa dvema suprotnostima. jer bi 1051a te stvari bile više stvarnosti nego što su nauka po sebi i kretanje po sebi. dakle. prema tome. racionalnih sposobnosti. To je slučaj. POJAM DOBRA KAO MOGUĆNOSTI I STVARNOSTI Iz ovoga što smo rekli jasno je da je ostvarenje dobra i bolje i plemenitije od sposobnosti koja teži ka dobru. mi ih iznalazimo deljenjem. Na primer. mogućnost je istovremeno jedno i drugo.da proizvede i kretanje neke druge vrste. pošto jedna ista mogućnost da se bude zdrav predstavlja mogućnost da se bude bolestan.

Očigledno je.ne biti spojen". dakle. to jest dve polovine osnove i vertikala. Kad bi se. mogućnost proizlazi iz stvarnosti. postoje stvari koje su uvek spojene i koje je nemoguće razdvojiti. „biti jedan". prema tome. u krajnjoj li1051b niji.. Zašto je pak ugao upisan u polukrug u svima slučajevima pravi ugao? Zato što su ove tri linije jednake. i zbog toga se geometrijski crteži upoznaju kad se prave.Kad bi likovi bili prikazani u stanju deljenja. znači . Prema tome. povučena od središta do vrha suprotnog ugla. dakle. ali u stvari one su prisutne samo kao mogućnosti. ne biti. 10. dok biti u zabludi znači misliti suprotno prirodi stvari. najzad. Zašto je zbir triju uglova trougla ravan dvama pravim uglovima? Zato što su uglovi napravljeni oko jedne jedine tačke ravni dvama pravim uglovima. ako postoje druge koje su uvek razdvojene i koje je nemoguće spojiti. da se geometrijski crteži kao mogućnosti otkrivaju kad se prenose u stvarnost. povukla linija uporedna sa stranom trougla. „biti . kad se zna prva postavka. u pogledu činjenica istinitost ili neistinitost zavisi od njihovog spajanja ili razdvajanja. POJAM ISTINITOG I NEISTINITOG Pošto se stvarnosti i ne-stvarnosti određuju prema tipovima kategorija pa se zatim nazivaju prema osobinama ili delanju tih kategorija ili prema njihovim suprotnostima. Ti nisi beo zato što mi u istini mislimo da si beo. Međutim. Ako. s napomenom da je ostvarenje geometrijskog lika vremenski starije od osobine toga lika. sam pogled na taj lik učinio bi postavku odmah očiglednom. a uzrok tome je taj što je shvatanje geometra stvarnost. tako da držati se istine znači misliti da je razdvojeno ono što je razdvojeno i da je spojeno ono što je spojeno. dakle. ako neke dozvoljavaju spajanje i razdvajanje — onda „biti" znači „biti spojen". zaključak je onda jasan čim se baci pogled na lik. one se određuju prema onome što je istinito ili neistinito. Kada. postoji ili ne postoji ono što se naziva istinitim ili neistinitim? Zaista je potrebno pažljivo ispitati šta podrazumevamo pod ovim. kada si beo. postavke bi se odmah primetile. nego mi kažemo istinu govoreći da si beo.

a neistinu u drugom trenutku. ona postoji na određen način. u protivnom slučaju. a neistinito kad nema spajanja. kao kad se kaže da je drvo belo ili dijagonala nemerljiva. tako ni stvarnost nije ista. Istinito ili neistinito takođe neće ovde biti ono što je kod složenih stvarnosti. isto mišljenje ili ista postavka postaje istinita i neistinita kad se radi ο nezavisnim stvarima. Nije moguće biti u zabiudi u odnosu na njih. evo šta je onda istinito ili neistinito. naprotiv. Uostalom. u pogledu njih nema ni neistinitog ni istinitog. očigledno je da one ne mogu biti predmet zablude u pogledu vremena čim se prihvati da su nepokretne. Što se tiče stvarnosti posmatrane u smislu onoga što je istinito i nestvarnosti posmatrane u smislu onoga što je neistinito. one bi postajale i uništavale se. ako se radi ο stvarima koje ne mogu da budu drugačije nego što jesu. uostalom. a takođe se ne može prevariti ni u pogledu jednostavnih supstanci. na primer. Istinito znači shvatiti i izraziti ono što se shvati. Ako se. Pošto stvari stoje ovako. Prema tome. nego su ista mišljenja večito istinita ili neistinita. da bude zablude u pogledu onoga što je upravo suštma i što postoji kao ostvarenje. Inače bi takva stvarnost proizlazila od neke druge stvarnosti. S druge strane. sve one postoje kao ostvarenje. Sto se tiče jednostavnih stvarnosti. a ne kao mogućnost. u drugom slučaju. ne može se prevariti u pogledu prirode izvesne stvari. U vezi s tim činjenieama potrebno je ispitati šta su one i kakva im je priroda. isto mišljenje ne postaje čas istinito a čas neistinito. istmito je u jednom slučaju kad postoji spajanje. šta znači istfinito ili neistinito? Stvarnost ove vrste zaif^ 3 složena na takav način da postoji kad je složena i da ne postoji kad je razdvojena. osim slučajno. u vezi s nepokretnim stvarnostima. šta znači biti ili ne biti. istina znači upoznavanje tih stvarnosti. Ne znati znači ne shvatiti. postoji ili ne postoji saznanje ο tome. Međutim. pošto bi slepilo bilo onda kad se apsolutno ne bi imala sposobnost mišljenia. ne može se zamisliti da je zbir njegovih uglova u . 1052a ona uopšte ne postoji. nije slično slepilu. dakle. i moguće je da ona kaže istinu u jednom trenutku. potvrđivanje i izražavanje nisu istovetne stvari. kao što istinito nije isto za jednostavne stvarnosti što je za složene. pretpostavi da se trougao ne menja.mnogostruk". ako stvar postoji. Ali ono što poetoji samo po sebi nema ni početka ni kraja. Međutim. a ako ne postoji na taj određeni način. u stvari. Ne može. nego samo neznanje. naime. U stvari. ono. u stvari.

a to je kružno kretanje. a ne kao slučajnost. a koje ne proističe iz nekog dodira ni iz neke spoljašnje veze. a nedeljiva misao je misao ο onome što je nedeljivo u svojoj suštini ili je brojno takvo. ova zabluda nije moguća. a po svojoj suštini nedeljivo je ono što je nedeljivo u . a da ga druga nema. ta stvar prva među svim veličinama koje su jedno. Stoga je . a u drugom trenutku da nije ravan dvama pravim uglovima (inače bi bio podložan promeni). ako se radi ο prostoj brojnoj činjenici. to jest stvari ο kojima je misao nedeljiva. a da ga drugi riema. čak i veća mera jedinstva u onome što je celina i što ima svoj izgled i oblik. Ali. Postoji. može se zamisliti da nema ni jednog parnog broja koji bi bio prvi. ο čemu je prethodno bilo govora u poglavlju ο različitim značenjima. pošto se onda ne može više zamisiiiti da izvesna stvar ima jedan atribut. ili da su jedni prvi. to je takođe sve ono ο čemu postoji jedan pojam. KNJIGA IX l. Iz ovoga očigledno proizlazi da je izvesna stvar koja po prirodi ima svoj uzrok kretanja. Međutim. ova mnogostrukost može se ukratko svesti na četiri glavna značenja koja obuhvataju pojam „jedan" kao suštinu. ekserom ili vezom. može se zamisliti da jedan član neke kategorije ima izvestan atribut. ili ono što je celina. POJAH I ZNAČENJE JEDNOG „Jedan" kao pojam uzima se u više značenja. drugim rečima. kao što to uvek tako biva. i to prvog te vrste. ono što je neprekidno uopšte ili najčešće takvo po svojoj prirodi. ako celina nosi u sebi uzrok sopstvene neprekidnosti. a nije kao nešto što je na silu spojeno lepkom. a da drugi to nisu. kao što su stvari ο kojima postoji jedinstvo misli. naime. nego će naš sud biti ili istinit ili neistinit. Međutim. Na primer. naročito ako je celina takva po svojoj prirodi. U brojnom smislu nedeljivo je ono što je pojedinačno.jecLnom trenutku ravan dvama pravim uglovima. Α ta stvar je takva zato što je njeno kretanie jedno i nedeljivo u prostoru i u vremenu.. Zatim postoji jedinstvo.jedan" u ovom smislu ili ono što je neprekidno. Α među takvim stvarima više jedinstva ima i vremenski je ranije ono čije je kretanje nedeljivije i celovitiie.

s druge strane. Takva je. pošto se suština vatre i suština elementa ne mešaju. Ono što kažem za elemenat može se takođe primeniti na „uzrok". što je celina. mnogostrukost značenja pojma jedan: ono što je po prirodi neprekidno. Prema tome. sve ono što je količina upoznaje se merenjem sa jedinicom ili nekim brojem. suština pojma „jedan" sastoji se u nedeljivosti. s druge strane. Takođe iz ovog razloga. Prema tome. a isto tako je neodređeno ili nešto drugo slično po sebi elemenat. ali. stvarno pokazali razna značenja pojma „jedan". dok je vatra elemenat u tom smislu što je ona izvesna određena stvar i priroda. to znači da je prva mera svake vrste. pošto je pojam „jedan" proširen sa količine na ostale kategorije. i svaka stvar kojoj bude pripadao jedan od vidova ovog pojma biće „jedna. a čas će značiti neko drugo jedinstvo bliže doslovnom značenju reči jedan. U stvari. na „jedan" i na sve izraze ove vrste. odeljena po mestu ili obliku ili značenju. Α ono što saeinjava jedinstvo za sve ove stvari. potrebno je obratiti pažnju da se na taj način ne shvati da su stvari za koje se kaže da su jedan istovetne sa suštinom pojma „jedan". s jedne strane. i nedeljivost misli ili pojmova za druge. tako da po svojoj bitnosti mora da bude jedno ono što je uzrok jedinstva supstance. ili to znači da je celovita i nedeljiva. Tako je vatra u jednom smislu elemenat. Mi smo. suština pojma „jedan" biće čas jedinstvo jedne od stvari koje smo pokazali. 1052b Međutim. a svaki broj upoznaje se kroz jedan. osobito prva mera količine. dakle.odnosu na saznanje i znanje. a ono kroz što su se . najzad i naročito. ali u drugom smislu ona to nije. to je nedeljivost kretanja za jedne. ako bi trebalo dati njihovu definiciju. ime „elemenat" znači ono što ima osobinu da uđe u sastav nekog bića kao prvi bitni deo. svaka količina upoznaje se kroz j edan. dok prvi vidovi pojma „jedan" imaju samo jedinstvo kao mogućnost. što je pojedinačno i što je opšte. sa samim njegovim pojmom. Mera je u stvari ono po čemu se saznaje količina. Takav je slučaj i s pojmovima „elemenat" i „uzrok" ako bi uopšte trebalo da se odrede stvari koje se nazivaju elementima ili uzrocima i. u činjenici da je ovaj pojam bitno jedna određena i posebna stvar.

a brzinu ima i sve što ima višak kretanja. Zbog toga je u astronomiji jedan prauzrok i princip i mera. ο težini ili ο obimu. takođe su . Na primer. iz ovoga sledi da je jedan prauzrok broja kao takvog. i to ne polutona koji zapaža uvo. mera nije uvek jedna po broju. za dubinu. nego u smislu koji smo pokazali. Težina i brzina su nešto zajedničko svakoj od dveju suprotnosti. a težinu ima i ono što ima višak tereta. nego onoga koji se izražava brojem. a u reči je to glas. i ono služi kao osnova za merenje drugih kretanja. ta radnja bila bi neprimetnija nego kad bi se izvršila na nekoj manjoj meri. ponekad ih ima više. a misli se da se količina ο kojoj je reč upoznaje kad se upozna pomoću te mere. bilo da se radi ο tekućinama. sve naše druge mere nisu ništa drugo nego njena oponašanja. Zbog to1053a ga je mera broja najtačnija od svih. Ako bi se talentu ili nekoj drugoj srazmerno velikoj meri nešto dodalo ili oduzelo. tamo gde se po svoj verovatnoći ne može ništa dodati niti ništa oduzeti. težinu ima sve ono što ima bilo kakav teret. Isto tako kretanje se upoznaje pomoću prostog i najbržeg kretanja. a ta mera je nešto prosto prema redu kakvoće ili količine. Tako imaju dve vrste po lutona. Ο uda dolazi da se i u drugim kategorijama merom naziva ono kroz što se prvobitno upoznaje svaka stvar i da je mera raznih vrsta bića jedinica za dužinu. tu je mera tačna. Naime. pošto se čak i u meri za linije stopa smatra nedeljivom. jer to kretanje zauzima najmanji deo vremena. U muzici je jedinica poluton. jer je to najmanje međuvreme. u stvari. za brzinu. U svima ovim slučajevima postoji dakle mera i prauzrok koji su jedno i nedeljivo.količine prvobitno upoznale je sam pojam jednog. svuda se teži za merom koja predstavlja nešto što je jedno i nedeljivo. jer se i jedna i druga uzimaju u dvostrukom značenju. Iz ovog razloga za meru se uvek uzima prva stvar kojoj nije moguće oduzeti ono što bi se moglo opaziti. brzinu ima sve što ima bilo kakvo kretanje. Prema tome. za širinu. smatra se da je kretanje neba ujednačeno i najbrže od svih drugih. za težinu. pošto čak i ono što je sporo ima izvesnu brzinu i ono što je lako izvesnu težinu. ο čvrstim telima. Svaka od ovih jedmica je izvesna jedinica u ovom smislu: ne zato da bi jedan bio kao neki zajednički pojam za sve. Međutim. pošto je jedinica postavljena kao apsolutno nedeljiva.

a naročito se dužina meri dužinom. jedan je mera svih stvari: razlog ovome je taj što upoznajemo elemente od kojih je sastavljena supstanca pomoću količinskog ili formalnog delenja stvari. bilo u apsolutnom smislu. da je jedinica u doslovnom smislu reči mera. Međutim. širina širinom. U odnosu na nas. a ovo stoji iz istog razloga kao i ono što je rečeno maločas. znanje i zapažanje više se mere nego što su oni sami mere. najzad. ništa naročito i ono je značajno samo prividno. 2. a zatim kakvoće. ne radi se ni ο čemu sličnom. Izvesna stvar biće jedna ako je nedeljiva količinski. Takođe kažemo da je znanje mera stvari. na primer. ali samo tako. U stvari. Naime. stopa treba da se uvrsti među stvari koie su nedeljive zapažanjem.ca: jedinica je apsolutno nedeljiva. stopa i jedini. kao i strana kvadrata i sve prostorne količine. mera stvari. ili čoveka koji oseća. Mera je uvek iste vrste kao mereni predmet. dijagonala kvadrata meri se dvema količinama. kao i osečanje. a ne jedna jedinica. veličine se mere veličinom. predstavljaju osećanje i znanje koji su. zvukovi zvukom. on njih uzima u obzir zato što oni. bilo kao jedinica. Međutim. a neka druga će to biti ako je nedeljiva kvalitativno. to jest da kroz njih upoznajemo izvesnu stvar. Protagora kaže da je čovek mera svih stvari. to je kao kad bi se tvrdilo da meru jediniea predstavljaju jedinice. Jasno je. PRIRODA POJMA „JEDAN" . jedan. kao što smo već rekli. ovo treba shvatiti baš na ovaj način. jer se lakat toliko puta primenjivao na nas. Naprotiv. Zbog toga je pojam „jedan" nedeljiv. Α jedan je nedeljiv upravo zato što je prvi elemenat svake vrste bića nedeljiv. pošto je sve što je neprekidno verovatno deljivo. težina težinom i jedinica jedinicom. odnosno drugi. sve nije nedeliivo na isti način. kažemo. pošto je broj mnoštvo jedinica. Ovo učenje ne kaže.mnogostruki glasovi kojima merimo govor. a ne reći da je mera brojeva broj. da je ona iznad svega mera količine. Prema tome. dakle. 1053b misleći pri tome na čoveka koji zna. to bi trebalo reći kad bi se radilo ο pojmovima koji pripadaju istoj vrsti. to je kao da nas meri neko drugi: mi znamo kolika je naša visina. dakle.

pošto nije dovoljno odgovoriti da je priroda pojma „jedan" ta. s jedne strane. s druge strane. izvan mnoštva (pošto je ta stvarnost vezana u zajednicu sa tim mnoštvom). . kao što se postavlja pitanje ο prirodi stvarnosti. stvarnosti bile boje. jer stvarnost i „jedan" su najopštije od svih kategorija. Da li ćemo prihvatiti „jedan" kao supstancu držeći se mišljenja koje zastupaju na prvom mestu pitagorovci. „jedan" ne može biti ni rod. Ako bi. onda je jasno da za sve kategorije treba postaviti pitanje ο prirodi pojma „jedan". Otuda sledi. i „jedan" bi bio izvesna određena stvar. To znači ako je. Naime.jedan" posmatra u svima odnosima. „jedan" neka određena stvar. a trleći da je beskonačno? Ako nije moguće da ništa od onog što je opšte bude supstanca. jasno je da bi to bio broj tih boja. da rodovi nisu stvarnosti ni supstance odvojene od čulnih stvari i da. lcao kakvoća. nego ako je ono samo kategorija. ali to što bi bile broj ne bi sačinjavalo njihovu supstancu. i ako je takav slučaj i u pogledu količine. nego poluton. pošto mrak zaista nije ništa drugo nego lišenost svetla. i ako sama supstanca ne može da bude supstanca kao jedna i određena stvar.. čija je supstanca. one bi predstavljale izvestan broj. da je to „jedan". pojam „jedan" bio bi neki određeni jedan. Međutim. treba ispitati na koji način postoji jedan u onome smislu u kome je ο tome raspravljano u našim aporijama. to jest belo. pošto ostale boje izgleda u stvari da proističu od belog i crnog. neka posebna stvarnost. svakako broj polutonova.U pogledu odnosa pojma „jedan" prema βαρεί anci i stvarnosti. i ne treba li shvatiti jedan kao neki poznatiji izraz i radije prihvatiti mišljenje fizičara. Neizbežno se pojavljuje isti slučaj ako se . dakle. u bojama „jedan" je odista boja. a zatim Platon? Ne postoji li pre izvesna stvamost koja služi kao subjekat pojmu „jedan". a crno nije ništa drugo nego lišenost belog. Pa vidimo šta je to „jedan" i kako treba da ga shvatimo. iz istth razloga zbog koj ih ni stvarnost ni supstanca ne mogu da budu rod. ne „jedan". Međutim. kao što smo to rekli raspravljajući ο supstanci stvarnosti. Isti . pod pojmom „jedan" podrazumeva se i pojam stvarnosti. od kojih neki kaže da je „jedan" prijateljstvo. kad bi stvarnosti bile muzički zvuci. drugi da je vazduh. kao što je pojam belog. Slično tome. kao što je mrak lišenost svetla. one bi bile određen broj.iasno je da „jedan" ne može da bude ni supstanca.

onda bi se moglo raditi samo ο suprotnostima. a „jedan" bi bio samoglasnik. nego se ponaša na isti način kao stvarnost prema kategorijama. da je u svakoj vrsti . Ako. dakle. a ne ο protivrečnostima. dakle. Stvarnosti bi tada bile izvestan broj glasova. tako da logički mnoštvo ima . tako to treba istraživati i u supstancama i uzeti jednu supstancu da bi se obrazovao „jedan" sam po sebi. količinama i kretanju postoje brojevi i jedinstvo.je slučaj sa izgovorenim 1054a glasovima. Očigledno je. ali kao što u bojama treba ispitivati šta je jedan sam po sebi. ni u supstanci niti u kakvoći. pri čemu se deljeno ili deljivo naziva „mnoštvo". kao što ni stvarnost ne znači ništa izvan supstance.. jedan i mnoštvo suprotstavljaju se kao nedeljivo i deljivo. pošto se mnoštvo i deljivo lakše zapažaju čulima nego nedeljivo. kavoće ili količine. i ako je činjenica da „jedan" nije supstanca jednog. ako je u svima kategorijama osim supstance broj izvestan broj posebnih stvari. kakvoćama.. pošto se „jedan" ponaša na isti način u svima kategorijama. Na jedan način. S obzirom da imaju četiri vrste suprotstavljanja i da se drugi od ova dva izraza naziva prema lišenosti. a „jedan" izvesna određena stvar. Α da jedan i stvarnost imaju bezmalo isto značenje. i postojati kao „jedan" znači postojati kao posebna jedinka. ako bi stvarnosti bile pravolinijski likovi. u određivanjima. jasno proizlazi iz toga što je . ni ο odnosu nečega prema nečemu. Isto rasuđivanje primenjuje se na sve ostale vrste stvarnosti. a nedeljivo ili nepodeljeno „jedan". a „nedeljivo" deljivim. Najzad.jedan" izvesna određena priroda i da priroda pojma „jedan" nije nikada „jedan" koji postoji sam po sebi. nužno je isti slučaj i kod supstanca. „Jedan" se označava i objašnjava njegovom suprotnošću.jedan" podjednako vezan za bilo koju kategoriju i što se ne nalazi posebno ni u jednoj od njih. ovo proističe i iz toga što se ne potvrđuje ništa više kad se kaže „neki čovek" nego kad se kaže „čovek". ODKOS POJMA „JEDAN" PREMA POJMU „MNOŠTVO" Suprotstavljanje jednog i mnoštva jedinki vrši se na više načina. one bi sačinjavale izvestan broj likova i „jedan" bi bio trougao. to jest boja.

iako imaju isti oblik. „Isti" ima razna značenja. „isti" se kaže kad postoji iedinstvo definicije prve supstance: tako su jednake prave linije iste. istovetne po obliku. u prvom značenju mi ga ponekad određujemo izrazom „brojna istovetnost". veći četvorougaonik sličan je manjem. „drugačiji". kao što je rečeno u podeli suprotnosti. U prvom značenju. iako ne potpuno iste niti bez razlike u njihovoj stvarnoj supstanci. „drugačiji" nije u stvari protivurečnost „istom". „sličan" i „jednak". zbog toga „drugačiji" i „isti" nisu obeležja nepostojećih stvari (u ovom slučaju može se ieći . a zlato liči na vatru po tome što je žuto i crvenkasto. nejednake prave su slične: one su slične. Prema tome. drugačije je suprotno istom. a u stanju su da budu veće ili manje. a mnoštvu. U trećem smislu menjanje je kao u matematičkim stvarima. ti si jedno sa samim sobom po obliku i ma1054b terdji. „Drugačiji" i „isti" takođe se mogu potvrditi svačim u odnosu na sve.vremensko prvenstvo ispred nedeljivog zbog načina zapažanja. tako da je svaka stvar upoređena sa drugom ovoj istovetna ili od nje različita. Slične su i stvarnosti koje. očigledno je da se i „drugačiji" i „različan" uzimaju u više značenja. Jednom pripadaju. bilo da se radi ο bitnim ili ο prividnim osobinama. samo ako se nalazi jedinstvo i postojanje. u drugom značenju je kad postoji istovremeno jedinstvo u definiciji i u broju: na primer. nego uvek postojećih stvari. Najzad. sličnim se nazivaju stvarnosti koje pokazuju više sličnosti nego razlike. koje može da bude zastupljeno u većoj ili manjoj meri. nazivaju se sličnim zbog jedinstva njihovog izgleda. tu zaista poetoji mnoštvo predmeta. tako kalaj liči na srebro po tome što je beo. ali u ovim slučajevima jednakost je jedinstvo. „isti". ali ne apsolutno iste. pošto sve što je . na primer belo.. Isto tako stvarnosti čiji je kvalitet po izgledu jedan i isti. Na primer. „različan" i „nejednak". ipak nemaju takvog kvaliteta.ne-isti"). Slične stvarnosti su one koje su. U drugom smislu postoji menjanje. ako u isto vreme nema jedinstva materije i pojma: ti si drugačiji nego tvoj sused. kao što su isti jednaki četvorougaonici i pravougaonici.

Jasno je iz same indukcije da smo ovu pretpostavku tačno izveli. Takvo je suprotstavljanje drugačijeg i istog. kao što je slučaj sa stvarima koje pripadaju jednom različitom tipu kategorije. bića koja se razlikuju po vrsti imaju kao ishodišnu tačku svog uzajamnog stvaranja suprotnosti uzete kao krajnosti. postoji. pošto se rod definiše kao ono po čemu se za dve različite stvari kaže da su suštinski jedna ista stvar. to je po svojoj prirodi ili „jedno" ili . najveća je razdaljina. a razdaljina između krajnosti. dok bića koja se razlikuju po rodu nemaju veze među sobom. ako postoji istovetnost roda. Na drugom mestu utvrdili smo koje su stvari istovetne. Međutim.. a savršeno je ono izvan čega nije moguće ništa zamisliti." Indukcija jasno pokazuje da oprečnost predstavlja najvišu razliku. ako nema zajedničke materije ili uzajamnog proizvođenja. ono što je u svakoj vrsti najveće to je zacelo potpuno. pošto je najveće ono što se ne može nadmašiti. Suprotne stvari su različite. sve stvari koje su među sobom suprotne jasno pokazuju da su takve. dok su druge sadržane u isto j seriji kategorije. i neka najviša razlika koju ja nazivam „oprečnost. Taj istovetan elemenat je rod ili vrsta. SUPROTNOSTI I NJIHOVE VRSTE Pošto se stvari koje su međusobno različite mogu razlikovati više ili manje. Savršena razlika u stvari . U stvari. pa prema tome i između suprotnosti. savršeno. tako da pripadaju istom rodu 1055b i da su istovetne po rodu. pošto je sve što postoji drugačije ili isto. nego su suviše udaljena jedna od drugih i nespojiva. a koje različite po rodu.nejedno" sa nekom drugom stvari. dakle. a ne da su samo drugačije: jedne pokazuju da su drugačije po rodu. razlika i protivnost su međusobno različiti pojmovi. 4. Naprotiv.stvarnost i „jedan". ono što je različito mora se razlikovati od izvesne određene stvari nekim određenim mestom. Za dve stvarnosti koje su drugačije stvarno nije nužno da se menjanje tiče nečeg određenog. a suprotnost je neka vrsta razlike. Naime. pošto se sve što se razlikuje razlikuje iili po rodu ili po vrsti: po rodu. tako da nužno treba da postoji neki istovetan elemenat po kome se stvari razlikuju. međutim. po vrsti.

jasno je da protivrečnost i oprečnost niisu isto što i suprotstavlj anj e. Sto se tiče lišenosti. nego su još stvari koje se najviše razlikuju u istom rodu suprotnosti. Sve ostale suprotnosti nazvaće se tako prema ovoj prvoj oprečnosti: jedne stoga što je poseduju. obeležje savršenog pripisivaće se različitim načinima oprečnosti koji pripadaju suprotnostima. i. prema podelama . savršena razlika je ne samo najveća razlika. ako su protivrečnost. pošto je ona u svakoj stvari poslednji kraj i obuhvata sve ostalo. Iz ovoga očigledno proizlazi da je oprečnost savršena razlika. Naime. s druge strane. i za jednu razdaliinu ne može postojati više od dveju krajnosti. isto onako kao što se savršenim zove sve ono čije je obeležje da je postiglo izvesnu svrhu. pošto se lišenost uzima u više značenja. oprečnost i odnos suprotnosti. i ostale definicije koje se uopšte daju ο suprotnostima takođe su nužno istinite. a dalje od svrhe ne postoji ništa. ako je prvo suprotstavljanje protivrečnost i ako protivrečnost ne dozvoljava nikakvog posrednika. suprdtnosti su stvari koje se najviše razlikuju pod istom mogućnošću. jer je savršena razlika najveća razlika među vrstama istog roda. Zaista. Zbog toga. Isto tako stvari koje se najviše razlikuju u istom materijalnom subjektu koji ih obuhvata predstavljaju suprotnosti. dok ovi mogu da postoje kod suprotnosti. ovo je uopšte još očiglednije ako je svaka oprečnost razlika. Prva suprotnost je posedovanje i lišenost. pa prema tome i savršena razlika. U stvari. najzad neke stoga što su one same sticanje ili ukidanje tih ili drugih suprotnosti. očevidno je da za jednu stvar ne može postojati više suprotnosti: pre svega ne može postojati ništa što je dalje od krajnosti. Osim toga. takva je za izvesno biće apsolutna lišenost ili lišenost na izvestan određeni način. postoji jedno jedino znanje za jedan rod stvari u kojima je savršena razlika najveća razlika. ona je neka vrsta protivrečnosti.označava konačnu svrhu. Osim toga. Α kako se i suprotnosti nazivaju u raznim značenjima. Međutim. postoji između dve krajnje granice. nego ona koja je konačna. i ako razlika. druge što je proiizvode ili su u mogućnosti da je proizvedu. ili činjenica da ne poseduje ono što je u njegovoj prirodi da poseduje. lišenost. apsolutna nemogućnost posedovanja. pošto je za suprotnosti materija ista. izvan svrhe ne postoji ništa i savršenom nije potrebno ništa. i to ne svaka lišenost (jer se lišenost uzima u više značenja).

čas se radi ο lišavanju ograničenom na vreme ili na neki deo. dovoljno je da to bude tačno za prve suprotnosti. ta lišenost nije uvek iste prirode. neke suprotnosti imaju svoj određeni subjekat. Uzrok tome je što je biće koje je bilo lišeno moglo biti takvo na više načina. Svaki broj je nužno ili par ili nepar. Ako se. ili ne-belo? Međutim. pitanje se postavlja uvek kad se radi ο suprotnosti. 5. Ovo pokazuje zašto među tim lišenostima postoji neki posrednik. S druge strane. ali da verovatno svaka lišenost neće biti oprečnost. to jest rodove ostalih suprotnosti. dok ga druge nemaju. a to su „jedan" i „mnogostruk". a porok vrline. stvaranje u materiji vrši počinjući od suprotnosti i proizlazi ili od oblika i posedovanja oblika. Uostalom. Otuda dolazi da. ovi mogu da postoje ako se radi ο lišenosti. Prema tome. Sve je zaista jednako ili nejednako. jer su samo krajnje granice one suprotnosti iz kojih proizlazi promena. a ono što je jednako velikom i malom. Ovo se takođe može uvideti iz indukcije. Nejednakost je lišenost jednakosti. slučajevi se razlikuju na način koji smo pokazali. očigledno je da će svaka oprečnost biti lišenost. kao kada pitamo: da li je ovo belo. ilii od izvesne lišenosti oblika i lika. ili crno? i: da li je ovo belo. svaka oprečnost pretpostavlja lišenost kao jednu od dveju suprotnosti. može se postaviti pitanje na koji se način jedan suprotstavlja mnoštvu. U stvari. to je ili neka određena nemogućnost. kao što je izvesno razdoblje života. ili nemogućnost sadržana i primljena u subjektu. Međutim.koje smo ustanovili na drugom mestu. kao što je. Staviše. dakle. mi ne . ODNOS JEDNOG PREMA VELIKOM I MALOM Pošto jedna stvar ima samo jednu suprotnost. ostale se u stvari svode na njih. zaista neka vrsta protivrečnosti. jasno je da se jedna od suprotnosti uvek određuje kao lišenost druge. prema tome. Lišenost je. ali sve nije ili jednako ili nejednako. čovek koji nije ni dobar ni rđav. na primer. Ćas hoćemo jednostavno da kažemo da je stvar pretrpela lišavanje. osim jedino u subjektu sposobnom da primi jednakost. Naime. ili se pak odnosi na ono što je glavno ili na celinu. nesličnost sličnosti. dok ne postoji u drugima. dok protivrečnost ne dozvoljava posrednike.

ni jedna oprečnost nije posrednik. samo suprotnosti ne mogu postojati istovremeno: ta neistovremenost upotrebljava se upravo ovde kada se pita koji je od dvojice došao. poricanje obojice. Međutim. čak i u ovom slučaju postavljeno pitanje ipak pada pod jednu oprečnost. Ali lišavanje ne postoji nužno. ili beo? osim ako želimo da utvrdimo putem pretpostavke stvarnu suprotnost. dakle. ako „nejednak" znači isto što veći i manji u isto vreme. Međutim. ili pak jedan od njih? Ako se. . ovo ne mora da bude ni u jednom rodu. i onda teškoća ide u prilog onih koji tvrde da je „nejednak" nedeljiva diada. pitanje putem raščlanjavanja postavlja uvek u slučaju suprotnosti. jednako je ono što nije ni veliko ni malo. a to je nemoguće. kakva je suprotnost između „jednak" i dva druga izraza? „Jednak" ne može biti suprotnost samo jednom od dvojice. niti to može biti po svojoj definiciji. nego su to samo bića koja po prirodi imaju te osobine. Alii takvo pitanje ipak se postavIja tamo gde su dva izraza suprotnost. Međutim. oprečnost jednog ili mnogostrukog. „jednak" je suprotnost „nejednakom". dakle. iz čega sledi da je samo jedna stvar suprotna dvema drugima. pa pitamo.kažemo: da li je ovo čovek. zašto bi to bila suprotnost pre velikom nego malom? Staviše. Stoga se pitanje mora postaviti u odnosu na dva izraza. Ostaje. a ne samo u odnosu najedan od dva. Oprečnost ne bi bila savršena razlika kad bi bila posrednik. _ Najzad. Ali to ne može da bude poricanje ili lišavanje samo jednog od dvojice. Zašto naime da to bude pre velikog nego malog? To je. kao što to iskustvo pokazuje. niti obojici zajedno. i ako se može upitati koji je od dvojice veći iili manji ili jednak. pošto sve što nije ni veće ni manje nije jednako. ili: da li je on jednak ili manji? Postoje uvek tri izraza. tako da bi on bio suprotnost većem broju stvari. naprimer: dali je on veći ili jednak. „jednak" će biti suprotnost obojici. dakle. da je „jednak" suprotnost velikom i malom. U stvari. jer bi pitanje bilo smešno ako bi se moglo desiti da su 1056a došli obojica zajedno. Kleon ili Sokrat? Međutim. bilo kao poricanje. nego baš ona uvek ima nekog posrednika. na primer: koji je od dvojice došao. „jednak" je očevidno posrednik između velikog i malog. Prema tome. posedujući pri tome po svojoj prirodi svojstvo da može biti veliko ili malo. biiLo kao lišavanje. kao. to jest: da li su došli obojica.

Staviše. ako ne u odnosu na jedan. ništa nije manje. pošto mnoštvo predstavlja suprotnost i malom broju. pošto dve oprečne stvari koje su predmet zajedničkog poricanja pripadaju raznim rodovima. to uopšte ne mora da bude tako.dva" čini mnoštvo. kao da u svima slueajevima mora postojati neki posrednik. neosnovan je prigovor onih koji misle da se u svima slučajevima može izražavati na isti način. ali među drugim izrazima nema moguće 1056b razlike.Ono je oprečno velikom i malom kao odrečno poricanje i zbog toga je upravo posrednik između ovih pojmova. „jedan" znači isto što i malobrojan. Prema tome. i sve što je veliko takođe je mnoštvo. to će se utvrditi. nego su boje čije se poricanje potvrđuje u odrečnom smislu u neku ruku brojno ograničene: one u stvari moraju biti ili smeđe ili žute. ako se mnoštvo suprotstavlja jednom na apsolutan način. U stvari. prema tome. Ime bi pre dobilo ono što nije ni belo ni cmo. u pogledu na mnoštvo ono što je mnogo i malobrojno odnosi se kao pojam drugog i kratkog u predstavi dužine. tako da nema jedinstva subjekta. jer u kome bi odnosu dva bilo mnoštvo. iz toga proizlaze izvesne nemogućnosti. Naime.. pošto i ono što je dvostruko predstavlja mnogostrukost. a subjekat koji ih dobija niije jedan. Ako postoji razlika u slučaju neprekidnog. pošto se dobro ii rđavo uzimaiu u mnogim značenjima. Međutim. Prema . koje je i malobrojno? U stvari. i . pod takvim uslovima bi onda između cipele i ruke bio neki posrednik koji ne bi bio ni cipela ni ruka. pod izgovorom da je ono što nije ni dobro ni rđavo posrednik između dobrog i rđavog. ili nekog drugog tona ove vrste. Najzad. Α ono što nije ni dobro ni rđavo oprečno je onome što je istovremeno dobro i rđavo. pa ipak čak i u ovom slučaju nema jedinstvenog imena. 6. U prvom slučaju zajedničko poricanje je poricanje dveju suprotnosti među stvarima koje dozvoljavaju izvesnog posrednika i izvesno prirodno rastojanje. ali ne dobija ime. a dvostruko je dobilo svoje ime prema „dva". „jedan" će biti malobrojan ili mali broj. ODNOS JEDNOGA PREMA MNOSTVU Neko bi mogao postaviti isto ptanje u pogledu suprotnosti između „jedan" i mnoštva. a mnoštvo je veliko.

Dva je mall broj u apsolutnom smislu. pošto je ono sastavljeno od jedinica i pošto je svaki broj merljiv jedinicom. za izvesnu stvar kaže da jeuodnosu zbogtoga što se na nju odnosi neka druga stvar. Naime. i oni koji postoje između znanja i njegovog predmeta. U ovom smislu je. se merene stvari upoređivale s merom. trebalo je da kaže .dva" je prvo rnnoštvo. mnoštvo koje ne postoji. suprotno malobrojnom koje je. mnoštvo se kaže za sve što je deljivo. U istom smislu se kaže da je i mnoštvo ono što je mnogobrojno. „Jedan" i „mnoštvo" kod brojeva u protivnom su odnosu kao što je jedinica mere prema onome što treba da se izmeri. to su stvari koje su u takvom odnosu kao što su odnosi koji to nisu sami po sebi. onda. i samo u ovom smislu ono je oprečno jednom. u odnosu na prvo.. nego od . Na drugom mestu videli smo da se odnosi uzimaju u dva smisla: oni koji postoje među suprotnostima. ako je manji. pošto. Mnoštvo je kao vrsta broja. on zbog toga nije malobrojan. a ona je mnoštvo kao ono što je suprotno jednom. Iz ovoga sledi da će i „jedan" biti neka vrsta množine.jedan". lli beo i beli.. makar je i mali.. 1057a ništa ne sprečava da jedan bude manji od nečega.tome.dva". broj je mnoštvo merljivo jednim. naime. onda.. ne . U stvari. mnoštvo čak i „dva". U ovom smislu nazivaju se i mnogostruke stvari. mi kažemo „jedan" ili „mnoštvo" onako kao kad bi neko rekao jedan i fedni.. u drugom smislu mnoštvo se uzima kao broj. pošto malobrojno nije nikako sačinjeno od . a ne kao ono što je suprotno malobrojnom. ali ona nije mnogobrojna. on je to nužno ako . kako to tvrde neki filozofi. naime. jer je to prvo mnoštvo s nedostatkom brojnosti (a zbog toga Anaksagora nije pravilno shvatio stvar govoreći da su sve stvari zajedno neograničene po mnoštvu i po neznatnoj veličini svotjih čestica: umesto da kaže . . na primer od dva. ono što je malo predstavljaće neko mnoštvo. ali i sa izvesnom razlikom: tako je voda mnoštvo. a jedan i broj su u jednom smislu oprečni.ρο neznatnosti". Svaki broj se u stvari naziva mnoštvom. Međutim.ρο maloj veličini". u jednom smislu ono znači veličinu koja prevazilazi drugu meru. bilo u potpunosti bilo relativno. ali ne kao mnoštvo koje relativno ili apsolutno prevazilazi granicu te veličine. ili kad bi.. pri čemu se.dva" predstavlja mnoštvo. stvari ne mogu biti neograničene po maloj veličini).

nego kao što smo to upravo rekli da su u izvesnom odnosu. Stoga je nemoguće da bude neki posrednik između . u drugom smislu. i u istom rodu kao bića čiji su posrednici. mnogostrukost i „jedan" su suprotnosti na izvestan način po tome što je mnogostrukost deljiva. i tako ide redom. oni se međusobno odnose kao što se znanje odnosi na ono što je spoznajno. posrednik i pošto u izvesnim slučajevima on stvarno postoji. kao što je mnogostrukost koja prelazi granicu suprotnost mnoštvu sa nedostatkom brojnosti.kao suprotnosti. Zaista bi moglo izgledati da je znanje mera i da su spoznajne stvari predmet merenja. Posrednicima nazivamo ono u što se nužno mora najpre promeniti ono što se menja: na primer.Jedan"ibroj su oprečni utoliko što je „jedan" mera. osim slučajno. a „jedan" nedeljiv. POSREDNI ClKILAC MEĐU SUPROTNOSTIMA Pošto je moguće da među suprotnostima postoji neki. nemoguće je da dođe do promene jednog roda u drugi. pošto se na izvestan način znanje meri onim što je predmet spoznaje. Međutim. pošto se promena može izvršiti samo među suprotnostima uzetim samim po sebi. ona nije suprotna malobrojnom.. Malobrojnom je suprotnoet mnoštvo. najpre će se preći preko posrednih tonova. ako se želi postepeno preći sa najdeblje žice lire na najtanju. onda su oni nužno sačinjeni od suprotnosti. Ali. Ali. s druge strane. a broj merljiiva vrednost. kao što je. svi posrednici su istog roda kao bića čiji su oni posrednici. a ukoliko je to broj. svi posrednici su posrednici među suprotnostima. dakle. kao na primer od jedne boje do jednog lika. ako je svako znanje spoznaja stvari. u bojama. I premda se u istom smislu kaže za znanje da se odnosi na spoznajne stvari. kao što smo rekli. taj odnos se ne postavlja na isti način. na primer. preći će se preko crvenog i smeđeg da bi se stiglo do crnog. ako se želi ići od belog ka crnom. da posrednici budu u istom rodu jedrii kao drugi. Naime. Što se tiče mnogostrukosti. Zbog toga sve što je jedno nije broj. dešava se da. . svaka spoznaja nije znanje. U stvari. Nužno je. neka nedeljiva stvar. onda „jedan" znača meru broja. Mnogostrukost nije ni suprotnost jednom u apsolutnom smislu.

Međutim. razlike koje sačinjavaju suprotne vrste. te razlike neće biti prve suprotnosti. potrebno je pre svega ispitati ove prve suprotnosti koje ne spadaju u rod iz koga potiiču njihovi posrednici. kao što smo to pokazali. Α od relativnih izraza oni koji nisu suprotni ne dozvoljavaju posrednika: uzrok ovome je taj što oni nisu istog roda. vrste se sastoje od roda i od razlika. čak počev od stvari koje nisu suprotne. u stvari. one su principi. . ako su belo i crno suprotnosti. dakle. među suprotnim stvarima. posrednici su ili svl sastavljeni od suprotnosti. Jer. protivrečne stvari ne dozvoljavaju posrednika: protivrečnost se. Prema tome. a suprotne razlike su čak više suprotne nego suprotne vrste. Stoga će druge vrste i ono što među njima predstavlja posrednike biti sastavljeni od svog roda i svojih razlika. pošto i one spadaju u taj rod. ili one to neće biti. lišenje i oprečnost. U protivnom slučaju svaka boja bila bi ili bela ili crna. za sve boje koje su posrednici između belog i crnog mora se reći da se sastoje od roda (pri čemu je rod boja) i od izvesnih razlika. on postoji između velikog i malog. Međutim. to jest bez ikakvog posrednika. na ovaj način u pitanju su suprotnosti od kojih je jedna vremenski ranija od druge. a prve razlike predstavlja ono što je diakritično i sinkritično. bio posrednik između znanja i 1057b onoga što treba da se sazna? Međutim. ili to nije ni jedan. i ako je prva boja ona koja je zgodna za izdvajanje a druga koja spaja razlike. suprotnosti se ne sastoje jedne od drugih pa.stvari koje nisu oprečne. Pošto smo ovo utvrdili. i ako su oni posrednici među suprotnostima. onda su te razlike vremenski ranije od belog i od crnog. prema tome. Preostale suprotnosti su odnos. Α suprotnosti koje spadaju u isti rod moraiu se nužno sastojati od elemenata koji nisu sastavljeni sa rodom ili su sami nesastavljeni. Kakav bi. nužno je potrebno da se oni sastoje od suprotnosti. One će. Ako su istog roda. Na primer. tako da bude nečeg vremenski ranijeg od suprotnosti. Na primer. biti drugačije od prvih suprotnosti i samim tim posrednici između prvih suprotnosti. Ali ako su posrednici u istom rodu. sastojiu suprotstavljanju čiji je jedan ili drugi član nužno istinit za bilo koji subjekt. pošto bismo inače imali promenu. ili će suprotnosti biti istog roda. u stvari. biće i same suprotnosti vremenski starije od vrsta: naime. naprotiv.

ovaj rod zajedmčkibićimakojase razlikuju po vrsti i sam je različit u raznim vrstama. pošto pod razlikom u rodu podrazumevam menjanje koje sam rod čini drugačijim. To menjanje biće. i to nešto biće takođe posrednik među suprotnostima. pošto to nešto mora da bude više nego jedna suprotnost. nazivam ono što sačinjava jedinstvo i istovetnost dvaju bića a što se u tim bićima razlikuje na način koji nije prosto slučajan. Ono se . bilo da se on shvati kao materija ili dru1058a gačije. Samim tim i svi ostali posrednici sastojaće se od suprotnosti. Prema tome. Potrebno je. Prema tome. Rodom. U jednom slučaju. za jedno biće — konj. svi posrednici bez izuzetka sastojaće se od suprotnosti. da su oni posrednici između suprotnosti i da se apsolutno svi sastoje od suprotnosti. a za drugo — čovek. dakle. sastojaće se od prvih suprotnosti. suprotnost. menjanje roda nužno predstavlja specifičnu razliku. Na primer. u stvari. a u drugom slučaju drugu: na primer.Međutim. Jasno je. 8. da bića drugačija po vrsti pripadaju istom rodu. da svi posrednici pripadaju istom rodu. Naime. Prema tome. oba će biti živa bića. bili oni suprotnosti ili posrednici. a manje nego druga. Α pošto ne postoje druge stvari vremenski ranije od suprotnosti istog roda. tako ćemo imati jednu vrstu živog bića po sebi. dakle. i svi niži izrazi. Prema tome. biti više nego jedno a manje nego drugo znači sastojati se na izvestan način od stvari za koje se kaže da postoje više ili da postoje manje. U stvari. postoji nešto sastavljeno od suprotnosti i to tako da će se suprotnost pre menjati u to nešto nego što će se menjati u drugu suprotnost. Ο MENJANJU VRSTA Menjanje jedne vrste u drugu je menjanje jedne stvari sa drugom u nešto što treba da bude zajedničko jednoj i drugoj. ako je jedno živo biće drugačije po vrsti od drugog. nego treba da i samo to živo biće bude različito u svakom od ovih dvaju bića: to će biti. čas konja. a čas čoveka. potrebna je ne samo zajednička osobina između dva bića da oba budu živa bića. na primer. dakle.

iako deljiva. Prema tome. a druga ne? Na primer. poštosumuški i ženski rod suprotni.rod Heraklida". jasno je da u onome što se naziva rodom nema ni istovetnosti ni menjanja (na primer: materija se manifestuje poricanjem oblika. u pogledu živih bića. materija. jer tokom deljenja suprotnosti iskrsavaju čak i u posrednim fazama pre nego što se stigne do nedeljivih. da su suprotna i da su nedeljiva. ono što ima noge i krila čini različite vrste. Razlika. Α ova razlika upravo i jeste ta suprotnost. Ο SPECIFIČNIM RAZLIKAMA MEĐU VRSTAMA Neko može postaviti pitanje: zašto se žena ne razlikuje kao vrsta od čoveka. a ne po rodu. naročito od bića koja spadaju u isti rod. pripadaju istoj kategoriji. a ne bela i crna boja. isti je slučaj i u odnosima vrsta s bićima koja ne spadaju u isti rod. Vrste će se tada razlikovati po rodu od tih bića. nisu suprotna. s jedne 1058b strane. ali ne u smislu u kome se kaže . Ne bi li ova prva obeležja bile promene svojstvene rodu. pošto i mužjaki ženka pripadaju životinji? Ova teškoća svodi se uglavnom na sledeće: Zašto jedna suprotnost proizvodi specifičnu razliku. a. To znači. a razlika među njima je u stvari suprotnost. suprotnosti koje se nalaze u obliku stvaraju razlike vrste. a ona sama može postojati samo između bića koja spadaju u isti rod. nužno biti suprotnost. oblik. koja je na taj način ista za dva člana čiji rod sačinjava. nego kao onaj koji je sadržan u prirodi jednog bića). pošto je oprečnost kao što smo rekli. pošto je razlika potpuna. Kažemo nedeljiva. da pripadaju istom rodu. Svako deljenje vrši se pomoću suprotnosti. s druge strane. dok suprotnosti koje . i da se uzajamno isključuju. i zašto se ženka i mužjak kod životinja takođe ne izdvajaju u različite vrste. a specifična razlika uvek je razlika od jedne do druge stvari.. a rod je materija onoga po čemu se naziva rodom. premda je ova razlika bitna za životinje i nije nikako kao belo ili crno. da između sebe imaju najveću razliku. dakle. a pokazali smo da suprotnosti spadaju u isti rod. dok su istovetna bića ona koja.može jasno izvesti indukcijom. dakle. Otuda dolazi i to da sve suprotnosti koje su različite po vrsti. savršena razlika. Razlika između izvesne stvari i onoga od čega se ona specifično razlikuje mora. dok su druga to u manjoj meri? Α kako postoji. predstavlja suprotnost.

dosad smo govorili samo ο opštim pojmovima. nego materijalne i telesne. a ne po tome što je jedan beo a drugi crn. ne stvaraju te suprotnosti. Ni bronzani krug i drveni krug ne razlikuju se po vrsti. jer je Kalias belac. ili pak postoji neki pravac u kome ona to možedaučini? Zašto je. udružene s materijom. ni njegova crnoća ne sačinjavaju specifične razlike. iako su meso i kosti od kojih se sastoji ovaj ili onaj čovek drugačiji. ali nije drugačiji kao vrsta. tako da nema specifične razlike između belog i crnog čoveka. u stvari. pošto ona od pojedinaca nečini vrste. sastav je zacelo drugačiji. i pošto je vrsta čovek poslednja i nedeljiva vrsta. POJAM UNIŠTIVOG I NEUNlSTIVOG KAO SUPROTNOSTI Pošto su suprotnosti specifično različite i pošto su „uništivo" i „neuništivo" suprotnosti (lišenje je u stvari određena nemogućnost). 10. čovek je. a druga ne razlikuju. dakle. amaterijane stvara razliku. a beo čovek je. beo samo slučajno. Tako smo ustanovili šta je specifično menjanje i zašto se izvesna bića razlikuju kao vrsta. Međutim. . prema tome da li trpi ovu ili onu promenu. ipak razlikovali po vrsti. kad je ona drugačija na izvestan način. Da to nije stoga što postoji suprotnost u njihovom obliku? Suprotnost postoji takođe između belog čoveka i crnog konja. upitaće neko. nego zato što u suštini postoji suprotnost. Međutim. pošto u suštini tu nema suprotnosti. pošto bi se. Kalias je oblik sa materijom. ovaj konj specifično različit od ovog čoveka? Materija je ipak sjedinjena s njihovim oblikom. čak i kad bi i jedan i drugi bili beli. onda. i to je specifična suprotnost. Αϋ. to nije zbog materije.postoje samo u posmatranom biću. Zbog toga ni belina čoveka. onda je nužno da „uništivo" i „neuništivo" budu različiti po rodu. Covek se ovde u stvari uzima kao materija. čak i kada bi se svakome od njih nametnulo neko ime. takođe oblik i materija. a ako se bronzani trougao i drveni krug razlikuju po vrsti. da li je materija nesposobna da proizvede specifično različita bića. ne suštinske. postaje mužjak ili ženka. muški i ženski rod su odlike svojstvene živom biću. tako da bi se moglo pomisliti da ne postoji bezuslovno specifična razlika između bilo koga uriištivog i bilo koga neuništivog bića. Zbog toga isto seme.

Na osnovu ovoga očigledno je da ideje ne mogu postojati onako kako ih prihvataju izvestii filozofi. Isti zaključak odnosi se i na neuništive osobine. Međutim.kao što ona ne postoji ni između bele i crne stvari. da li pripada jednoj nauci ili mnogima od njih da proučavaju pranačela objašnjavanja? Ako je to povlastica samo jedne nauke. pošto bi se moglo desiti da joj ne pripada osobina uništivog. jasno proizlazi iz prvih izlag'anja u kojima se raspravljalo ο tome šta drugi filozofi misle u pogledu pranačela. pa ipak su ideje. tvrde oni. Belo je ipak suprotno od crnog. a i još mnoge druge. neuništiv čovek. Ako je biće pojedinac. pošto i „uništivo" i „neuništivo" nužno postoje u stvarima. među suprotnostima jedne slučajno pripadaju izvesnim stvarima. takve su one ο kojima smo maločas govorili. ili se nalazi u njezinoj supstanci. a druga neuništiva sadrži suprotnost. Tada bi. ono ih još može imati. u stvari. iz čega sledi da su ove stvari nužno različite po rodu. a ne samo istoimene. PREDMET ARISTOTELOVE FIZIKE KAO NAUKE Da je mudrost nauka ο pranačelima. i. Međutim. kao što čovek može biti u isto vreme beo i crn. Međutim. Dakle. Ista stvar može odista istodobno imati suprotna obeležja ako pripada redu opštih pojmova. jedna ista stvar bila bi uništiva i neuništiva. U protivnom slučaju. kod drugih ta mogućnost ne postoji. s druge strane. ali ne istodobno: isti čovek može da bude beo. međutim. specifično istovetne s pojedincima. može se prigovoriti da jedna nauka uvek obuhvata suprotnosti. zašto da to bude više ove nego neke druge? Ako je to . KNJIGA Χ l. postojao. neko može postaviti pitanje: da li pod mudrošću treba podrazumevati jednu nauku ili više njih? Ako je to jedna nauka. uništiv. ono na osnovu čega i usled čega je na prvom mestu jedna stvar uništiva. Ako nije jedna. a zatim crn. Osobina uništivog je. nužno supstanea svake takve stvari. dakle. veća je razdaljina između stvari koje se razlikuju po rodu nego između onih koje se razlikuju po vrsti. koje vrste nauka treba prihvatiti kao mudrost? Osim toga. s jedne strane. pošto ništa nije uništivo slučajno. kao 1059a što je slučaj uništivog i neuništivog. dok uništivo spada među osobine koje nužno pripadaju stvarima koje ih poseduju. Slučajnost zaista može da ne postoji u stvarima. pranačela nisu suprotnosti.

S druge strane. i kao neku treću vrstu bića izvan ideja i uobičajenih stvari. da lii njeni dokazi obuhvataju samo supstance. ilikonja po sebi i pojedinačnog konja. ako kažemo da su njen predmet prvobitne stvarnosti. Međutim. Ali. Reč je ο onim filozofima koji od matematičldh stvari prave neku vrstu posrednika između čulnih matematičkih stvari i svojih ideja. koje je koja kod njih i koja je mudrost? Ako je odredimo kao demonstrativnu nauku. koje vrste nauka treba prihvatiti? Štaviše. stvar tako ne stoji i sa supstancama. ο kojima govore ti filozofi. a dobro se susreće samo u oblasti praktiičnog života i kod bića koja se kreću. onda će ona biti nauka ο supstancama.povlastica mnogih nauka. za koje stvari treba reći da se njima bavi matematičar? To sigurno nisu čulne stvari. da li su sve supstance predmet mudrosti ili ne? Ako se ona ne bavi svima supstancama. nauka koju upravo istražujemo nauka ο supstancama 1059b dostupnim čulima ili ne. najzad. Osim toga. međutim. pošto je to jedna nauka. nauka koju istražujemo neće se baviti ni uzrocima ο kojima smo govorili u Fizici. izvan čoveka po sebi i pojedinačnog čoveka. Isto tako ona se ne bavini konačnim uzrokom. ne vidi se kako ista nauka može da obuhvati više predmeta. ako ih proučava sve. prva pokretna sila ne može se pretpostaviti u slučaju nepokretnih bića. uopšte uzevši dalije. Ako pak same ove posredne matematičke stvari. Ali. dok ne prihvataju postojanje trećeg čoveka ni trećeg konja. ne postoje. ili se ona bavi nekim drugim stvarima. Naime. ako su supstance i slučajna zbivanja predmet dveju raznihnauka. to će biti nauka ο slučajnim zbivanjima. tako da bi ostala još jedna teškoća. Jasno je da ideje ne postoje. teško je odrediti supstance koje spadaju u njen delokrug. svrha nije ništa drugo nego dobro. pošto ni jedna od njih nema osobine koje zahtevaju . to je prvo pokretna sila (jer takvo je obeležje svrhe). to će biti ili ideje ili matematičke stvari. čak i ako se prihvati njihovo postojanje: zašto sa svima bićima ο kojima postoje ideje nije isti slučaj kao s matematičkim stvarima. Ako se bavi drugim stvarima. ili u oblast njenih istraživanja ulazi i slučajna zbivanja? Ako je dokazivanje odista moguće za slučajna zbivanja. S druge strane.

kad se ukine. rodovi imaju više obeležje pranačela. ona se ne bavi ni supstancama koje saznajemo putem čula. jer ni jedna od ovih nije odvojeno biće. jer su ove uništive. povlači sve ί 060a ostalo za sobom. Međutim. svako se slaže s tim da elementi bitno pripadaju složenim telima. jer pranačelo je ono što. nego ono što je manje jednostavno. razlike će nužno dolaziti od stvarnosti i jednog. a nauka koju istražujemo izgleda da bi trebalo da bude nauka ο opštim pojmovima. Staviše. dakle. s druge strane. jer defmicija i nauka mogu da budu samo za opšte. neko bi se mogao naći u nedoumici ne znajući da li treba postaviti da se nauka koju istražujemo bavi principima koje neki filozofi označavaju imenom elemenata. zaista izgleda da će vrste biti više pranačela nego rodovi. neko bi mogao postaviti pitanje: pod koju nauku potpada ispitivanje teškoća koje se tiču predmeta matematičkih stvari? To nije fizika. S druge strane. pošto ukidanje rodova povlači ukidanje vrste. ako se unište stvarnost i jedan. Ali. sve ostalo nestaje s njima. Ni nauka koju sada istražujemo ne bavi se matematičkim stvarima. dok u stvari nikakva razlika ne dolazi od njenog roda. jer su upravo dokazivanje i nauka predmet njenog istraživanja. iz ovog razloga izgledalo bi da se stvarnost i jedan ne bi smeli postaviti kao rodovi ni kao principi. pošto su ona prva po prirodnom redu: zaista. a ne za pojedinačne stvari. ostaje da je to naša nauka. prva filozofija. . jer se svaka stvar može svesti na stvarnost i jedan. dok se rod deli na nmoštvo ranih vrsta). ono što je jednostavnije više je pranačelo. Uopšte uzev. ako se hoće da se stvarnost i jedan postave kao rodovi. Takve su. jerse naročito onimoguzamisliti kao da obuhvataju sve stvarnosti i kao da imaju u najvećoj meri obeležje pranačela. ti rodovi bili bi stvarnost i jedan. Ali.matematičke nauke. to nije ni nauka koja raspravlja ο dokazivanju i ο nauci. ona bi bila nauka ο najvišim rodovima. Prema tome. i mnogo drugih te vrste. koja se bavi ovim istraživanjem. Prema tome. teškoće koje se mogu postaviti. s druge strane. a pošto su poslednje vrste sadržane u rodu jednostavnije od svog roda (pošto su nedeljive. jer se svi radovi fizičara odnose na bića koja imaju u sebiprincip kretanja ili mirovanja.

to jest supstanci ovoga sveta. a ni jedno ni drugo nisu predmet nauke koja se sada istražuje. da li nauka koju istražujemo raspravlja ο pojedinačnim stvarima? Ali njihov broj je beskrajan. naime. da li treba zamisliti nešto izvan onoga što je pojedinačno. Međutim. Aovo je besmisleno: očigledno je. problem se zaista sastoji u tome da li treba prihvatiti postojanje neke odvojene supstance. O POSTOJANJU ODVOJENE SUPSTANCE Štaviše. kako za večite tako i za uništive stvarnosti. Jer kako bi postojao red bez neke večite stvarnosti. nego ostalih životinja ili neživih bića uopšte? Ali ako utvrdimo da postoje druge. ili. odvojene i stalne? Osim toga. Rekli smo zašto je to nemoguće. odvojena i nezavlsna. ono što je izvan pojedinca. S druge strane. može izgledati da se prelaze granice verovatnoće. Osim toga. ako pranačelo koje tražimo nije odvojeno od tela. ili ne prihvatiti i reći da su ove druge jedina stvarnost i da su one predmet najvišeg znanja. S druge strane. i ako je ono jedino za sve stvari. postavlja se pitanje . ubeđeni u postojanje nekog pranačela i neke supstance ove vrste. večite supstance ravne po broju čulnim i uništivim supstancama. mi očigledno tražimo neku drugu vrstu supstance i naš je cilj da vidimo ima li nečeg odvojenog po sebi i što ne pripade ničem čulnom. ako postoji neka supstanca ili neko pranačelo po prirodi onakvo kao ono koje sada istražujemo. ona postoji samo kao mogućnost: upravo ovo načelo izgleda da predstavlja pojam i oblik više nego sama materija. materija ne postoji u stvarnosti. i može se reči da su se najodličniji umovi bavili tim istraživanjem.2. Ali sam oblik je uništiv. Uopšte uzev. to su rodovi ili vrste. koje bi pranačelo moglo da igra tu ulogu bolje nego materija? Međutim. da postoji neka supstanca. suprotno tome. izvan supstanci koje se saznaju čulima. ako postoji neka druga supstanca izvan onih koje se saznaju čulima. izvan kojih odgovarajućih supstanci dostupnih čulima treba prihvatiti da ona postoji? Zašto bi se u stvari reklo da ta odvojena supstanca pre postoji izvan ljudi ili konja. tako da ne postoji u apsolutnom smislu večita supstanca.

filozofi koji tvrde da je jedan pranačelo i da je jedan supstanca. te stvari nisu odvojene supstance. kako oni mogu biti u pravu? Kako da se zaista zamisli jedinstvo diade i svakog od ostalih složenih brojeva? Ο ovoj stvari se ne kaže ništa. ako postoji. dok druge to nisu? To je. pre svega. nešto izvan složenog tela? Pod složenim telom . to jest stvarnost" i „jedan". ako . pranačelo večitih stvarnosti. ako ni jedno ni drugo od ovih dvaju pranačela ne znače ni 1060b pojedinačno stvarno ni supstancu. on proizlazi iz nekog drugog principa. Jer. Ali. a tačke linija. besmisleno. netačno je da su sve stvarnosti supstance. pošto je tačka prosto deljenje. a sve ove stvarnosti postoje u drugim stvarnoetima i ni jedna od njih nije odvojena. za svaku supstancu postoji proces rađanja. ali ne postoji za tačku. to su odseci i delovi. Međutim.zašto su konačno. s druge strane.. nego više pojedinačna i odvojena stvarnost. ovaj iz trećeg i tako će ići do beskonačnosti. a uostalom nije ni lako na ovo odgovoriti. Α zatim. naprotiv. da li postoji. onda. uništiv. prve površine. kako se sme zamisliti da je pranačelo supstanca? Staviše. kako će oni postojati u odvojenom stanju i nezavisno? To su ipak obeležja koja želimo da nađemo u večitim i prvobitnim načelima. izvesne stvarnosti koje potpadaju pod to pranačelo večite. Međutim. i stvari koje potpadaju pod to pranačelo nisu takode večite? Ako je on. onda. teškoću predstavlja i to što predmet svake nauke čine opšti pojmovi i izvesna kakvoća stvari. nauka raspravlja ο pranačelima.jedan" i „stvarnost" izražavaju neko određeno postojanje i supstancu. ako je to pranačelo večito. U stvari. pranačelo uništivih stvarnosti i. dok supstanca nije opšti pojam. kad je taj princip isti. onda će sve stvarnosti biti supstance. u stvari. ili ne. ako se želi da se kao pranacelo postave linije ili ono što od njih prodzilazi (mislim na prve količine). kako da se zamisli supstanca jednog i tačke? U stvari. ako. s jedne strane. Osim toga. koji od jednog i materije stvaraju prvi broj i koji uveravaju da je taj prvi broj supstanca. druge tela. dakle. jer stvarnost potvrđuju sve stvarnosti a takođe i jedan potvrđuje izvestan broj stvarnosti. Ako se za pranačela prihvate načela koja su po opštem mišljenju najstalnija. teškoća će biti ista ako je pranačelo uništivih stvarnosti večito kao i pranačelo večitih stvarnosti. Zašto.

Najzad. Naprotiv. ako tu ima nečeg zajedničkog. bilo da se za prve razlike stvarnosti smatraju mnogostrukost i jedinstvo. nešto j e zdravo zato što j e znak zdravlja. reći će nam se da je uništivo sve što je materijalno. svaka suprotnost može se takođe svesti na prve razlike i suprotnosti stvamiosti. „Lekarski" se u stvari kaže za rasuđivanje i za anatomski nož. bilo sa nečim drugim. najzad. da li su principi istovetni specifično ili po svom broju? Ako su istovetni po broju. To je pitanje za koje možemo smatrati da smo ga temeljito raspravili. Uostalom. izraz „stvarnost" samo opšti naziv koji stvarno nema ničeg zajedničkog između svojih raznih značenja. Ako nema ničega. a svako značenje ovih izraza ima izvesnu vezu bilo sa medicinskom naukom. ili raspoloženje. sve stvari biće istovetne. Zato se na isti način kaže stvarnost za sve što postoji: svaka stvar koja postoji naziva se stvarnošću. bilo sa zdravljem. a nešto zato što ga proizvodi. to će moći biti samo pojam i oblik. nešto drugo ove vrste. onda će proučavanje stvarnosti pripadati jednoj nauci. „Lekarski" i „zdrav" uzimaju se zaista u 1061a više značenja. Isti je slučaj i sa „ zdrav ". dakle. ako ima nečega. bilo jednakost i nejednakost. ili stanje. onda se i pojam stvarnosti podrazumeva na više načina. ali je u svakom slučaju značenje isto. izgleda. a ne delimično. jer u izvesnim slučajevima jasno je da oblik nije odvojiv. a ne na jedan način. zato što je ili obeležje stvarnosti kao takve. od malog je značaja da lise ono što postoji . Α ovaj izraz upotrebljava se. Ali tada neće biti lako odrediti u kojim je slučajevima oblik odvojen. ili. ili kretanje. onda stvarnost ne potpada pod jednu nauku (jer nije jedan rod za razna značenja tih naziva). kao što topokazuje pojam kuće. u smislu koji smo pokazali. pošto jedno proizlazi iz medicinske nauke a drugo je korisno za tu nauku.podrazumevam materiju i ono što je s njom spojeno. na isti način kao lekarski i zdrav. STVARNOSTI KAO PREDMET FILOZOFSKIH RASPRAVA Pošto se izučavanje filozofa bavi stvarnošću uopšte. Α pošto se sve što postoji može svesti na jedan jedini i zajednički pojam. Ako je. a u kojima nije. Takav je slučaj i sa svima ostalim stvarima. ili druge razlike.

nego on može biti jednostavno onaj koji u nečemu propusti pokoravanje koje se duguje zakonima. što se tiče drugih stvari. kod trećih to su srazmere. on ispituje nji1061b hove odnose merljivosti i nemerljivosti. U pogledu fizike. geometriju. pošto je na nelA način jedan takođe stvarnost. oni su ipak u uzajarnnoj vezi. (Ipak bi neko mogao postaviti pitanjeotome nakojise način može govoriti ο lišenosti u slučaju suprotnosti koje. treba odgovoriti da srednji izraz nije lišavanje definicije uzete u celosti. kao nepravedan i pravedan. on razmatra njihove odnose. nego više po tome što učestvuju u kretanju. i on ih ne proučava u vezi s drugim odnosima. i on je lišen kvaliteta pravednog samo u ovoj stvari. Isti je slučaj i u pogledu stvarnosti: zbivanja koja se tiču stvarnosti uzete kao takve i suprotnosti stvarnosti kao takve i njihovo proučavanje ne pripadaju ni jednoj drugoj nauci osim filozofiji. nego drugačiji. ako se definiše kao pravičan onaj koji se pokorava zakonima na osnovu izvesnog trajnog raspoloženja. što se tiče dijalektike i sofistike. Cak ako stvarnost i jedan nisu u stvari istovetni. među izvesnim stvarima ove vrste. on zadržavasamo količinu i neprekidnu veličinu jedne. Sto se tiče svih posrednika ove vrste. za sve ove stvari mi postavljamo jednu i istu nauku.svodi na stvarnost ili na jedan. nego samo lišavanje poslednje vrste: na primer. dozvoljavaju neki srednji izraz. zatim toplota i hladnoća i sve ostale suprotne pojave čulne prii-ode. kao što su težina i lakoća.) Slično tome. i proučavanie matematičara obuhvata apstraktne pojmove. najzad. onda će u svakoj od n.iih jedan izraz biti lišenost drugog. položaj i određivanje. a stvarnost je jedan. tvrdoća i njena suprotnost. ne kao stvarnosti. Α isto tako biće i u svima drugim slučaievima. nepravičnog neće obeležavati apsolutna lišenost svega što je sadržano u definiciji pravičnog. on u stvari razmatra svoj predmet ne vodeći računa ο svima kvalitetima koje saznaiemo putem čula. Međutim. Pošto suprotnosti potpadaju pod proučavanje jedne i iste nauke. . njoj bi se moglo prepustiti proučavanje stvarnosti. dveju ili trdjju dimenzija sa atributima ovih stvari ukoliko se na njih odnose količina i neprekidna veličina.

pošto se ovi pojmovi uzimaju ne kao stvarnost. dok prva nauka. ukoliko su one stvarnosti. mogu da budu predmet jedne jedine nauke. 5. ostaci su jednaki" zaista je zajednički svima količinama. onda je. Aksiom „ako se od jednakih stvari oduzmu jednake stvari. na primer. kao što smo rekli. najzad. i. nego zato što je svaki od njih stalna veličina jedne. nego raspravlja ο stvarnosti. dveju ili triju dimenzija. Fizika stvarno proučava zbivanja i načela stvarnosti. izgleda. Nasuprot tome. ukoliko je svaka od ovih pojedinačnih stvari stvarnost. i proučavanje načela matematike spadaće u osnove filozofije. Zbog toga se fizika i matematička nauka moraju smatrati kao oblasti vrhovnog znanja. ostaje da filozofija raspravlja ο stvarima ο kojima smo govorili. razmatrajući odvojeno izvestan deo predmeta koji joj je svojstven. ODNOS FILOZOFIJE PREMA FIZICI I MATEMATICI Pošto se i sam matematičar služi aksiomima jedino primenjujući ih na podesan način na svoj predmet.njihov predmet su zbivanja koja se odnose na stvarnosti. proučava stvari samo ukoliko su supstrati stvarnosti. rešen problem koji smo postavili u početku. Το će biti. iako u mnogim značenjima. a ne stvarnosti kao takve. naCelo protivreCnosti . linije ili uglovi ili brojevi ili neka druga vrsta količine. matematika. filozofija ne vrši ispitivanje pojedinačnih stvari po tome što svaka od njih ima neki slučajan atribut. Fizika kao nauka postupa na isti način kao matematička nauka. ukoliko kretanjem pokazuju ili ne pokazuju kvalitete stvarnosti. čini od toga dela predmet svog proučavanja. Međutim. mnogostruke i različite po rodu. pošto je jedna nauka u stanju da obuhvati sve ove stvari. Prema tome. a ne ukoliko su nešto drugo. Α pošto se za sve što postoji kaže da postoji na osnovu nečeg što je jedno i zajedničko. i one se ne bave stvarnošću koja je to sama po sebi. to jest pitanje kako stvarnosti. 4. pošto se suprotnosti nalaze u istom slučaju (jer one se svode na prve suprotnosti i razlike u pogledu bića).

Na taj način on kaže da reč ne znači ono što znači. onaj koji kaže da izvesna stvar postoji i da ne postoji. nego samo u jednom. . ili ma koja druga životinja. nego samo jednu jedinu. nije moguće da ono što nužno postoji može ikada ne postojati. Takođe može izgledati da reći da čovek nije konj znači izreći veću istinu. suprotne tvrdnje i poricanja ne mogu dakle biti istinite za isti predmet. ako tvrdnja nije ni u čemu istinitija od poricanja. ali u svakom slučaju ne izreći manju nego kad se kaže da nije čovek. Sledstveno tome. Zaista nema sigurnijeg principa od onoga iz koga bi se moglo nešto izvesti. a ako reč ipak označava više stvari. ona mu ipak ne izgleda istovetna: to je jedino moguće dokazivanje onome koji tvrdi da suprotne postavke mogu biti u isto vreme istinite za istu stvar. Iz ovog proizlazi da je isto biće čovek i konj. kako bi moglo da dođe do zajedničkog međusobnog raspravljanja bez ostvarenja ovog uslova? Prema tome. a čija se istinitost. treba od njega zahtevati da prihvati postavku takve vrste da. naprotiv. mora uvek priznati. treba jasno pokazati na koju se od njih odnosi. što je. ako reč znači nešto i ako se to značenje potvrdi kao istinito za neki predmet. neće značiti da se istina izražava u jednom slučaju više nego u drugom. znači nešto. Na taj način opravdano je i kad se kaže da je isti čovek konj. istog trenutka poriče ono što kaže. a to je nemoguće. Međutim. ako se želi dokazati da je u zabludi onai koji uverava da su suprotne tvrdnje takođe istlnite. Iz ovog sledi da. uostalom. reći „čovek" ili reći „ne-čovek". taj predmet mora nužrio imati tu osobinu. iako je stvarno istovetno sa principom da ista stvar ne može postojati i ne postoji u isto vreme. Isti je slučaj i sa svima drugim sličnim suprotnostima. uslov koji se traži ako se želi dokazivanje u apsolutnom smislu. Zatim.U stvarnostima postoji načelo u odnosu na koje se ne može prevariti. ako izraz izvesna stvar postoji. pošto se tvrdilo da oprečnosti mogu takođe biti istinite. oni koji budu međusobno raspravljali moraju se susresti na izvesnoj tački. Prema tome. Staviše. ne može se tvrditi istinitost protivurečne stvari. Nije moguće da 1062a ista stvar postoji i ne postoji u isto vreme. potrebno je da svaka reč bude poznata i da izražava ne više stvari. Ovakve istine ne dozvoljavaju dokazivanje u apsolutnom smislu reči.

neće biti istinitiji od ukupnog odgovarajućeg poricanja. govorio da je čovek mera svih stvari. Ali. prema drugima. na kraju krajeva. tvrdnja nije istinitija od poricanja. Zato što u stvari sam nije dobro shvatio šta. uzeti zajedno. U svakom slučaju. 6. možda bismo ga primorali da prizna da nikada nije moguće da oprečne postavke budu u isto vreme istinite za iste stvari. sve proizlazi od onoga što postoji. Ο PROTAGORINOM UCENJU Ο ČOVEKU KAO MERI STVARI Protagorino učenje blisko je mišljeniima ο kojima smo maločas raspravljali. iz toga sledi da ista stvar postoji i da ne postoji. to jest da jedna ista stvar 1062b može u isto vreme da postoji i da ne postoji. isto kao kad su postavke odvojene. a drugima sasvim suprotna. Ova teškoća mogla bi se rešiti ako bismo ispitali odakle vodi poreklo ovakvo shvatanje. Zaista. ako se odista ništa ne može potvrditi. ako nema nikakvog dokazivanja ove istine u pravom smislu reči. čak ni to što on kaže ne može biti istinito. drugima sasvim suprotna od slatke. koja se jednima čini slatka. Ovo je zaista . što se svodi na to da je stvarnost ono što kome kao takvo izgleda. i da su sve ostale suprotne tvrdnje takođe istinite samim tim što ista stvar često izgleda jednima lepa. Pitajući samog Heraklita na ovaj način. Jedni misle da je ono poteklo iz shvatanja fiziologa. isto tako. ako postoji jedna istinita tvrdnja. On je. Heraklit je i prihvatio to mišljenje. Najzad. ono je nastalo iz zapažanja da svi ljudi ne stiču iste utiske ο istim stvarima i da je izvesna stvar. biće netačno reći čak i to da ni jedna tvrdnja nije istinita. Ako je tako. da je u isto vreme dobra i rđava. onda će biti pobijeno mišljenje onih koji stavljaju takve prigovore i koji potpuno onemogućavaju svako raspravljanje. ipak postoji jedno dokazivanje koje može biti dovoljno da se pobije onaj koji se služi ovakvim dokazima. naime.Prema tome. tako da ono što nam se čini predstavlja za svakoga meru stvari. ako su tvrdnja i poricanja spojeni i sastavljeni kako bi činili jednu tvrdnju. hoće da kaže. tvrdnja i poricanje. ako je istinito ono za što on kaže da je istinito. U stvari. ništa ne potiče od onoga što ne postoji.

daju jednom predmetu izgled da je dvostruk. Prema tome potrebno je da pokretno telo najpre bude u onome počev od čega će se kretati.shvatanje zajedničko gotovo svima filozofima prirode. besmisleno je pridavati podjednaku važnost mišljenjima i maštanjima onih koji se među sobom ne siažu. U stvari. na primer. nije teško rešiti ovaj problem. S druge strane. Međutim. nego su uvek ista i ne dolaze ni od kakve promene. nebeska tela. Takva su. pošto ništa ne postaje belo kada se savršeno belo i ono što uopšte nije belo postavi kao da postoji. za lepo i ružno i ostale osobine ove vrste. ona ne izgledaju čas s jednim obeležjima. i da se kreće prema nekoj drugoj stvari i da se pretvori u nju. jer se onima koji ne pokreću očnu jabučicu jedan predmet čini kao jedan. a u kom smislu od stvarnosti. čas s drugim. Ο tome se možemo uveriti iz onoga što se dešava u saznanju čulnog: jer ista stvar nikada ne izgleda jednima slatka. Mi smo u našim delima ο fizici stvarno rekli u kom smislu ono što postaje potiče od ne-stvarnosti. Iz ovoga bi trebalo zaključiti. i da tako protivrečne postavke ne budu istinite u isto vreme. izražavati mišljenje ο kome je reč isto je što ii verovati da su stvari onakve kakve izgledaju onima koji. a svaka stvar kreće se od nečega ka nečemu. a drugima su1063a protnog ukusa. Uopšte je besmisleno polaziti od toga što ovozemaljske stvari uvek izgledaju promenljive i što nikad ne ostaju u istom stanju. osim ako se prihvati da je ono što nije belo istovetno sa belim. postoji i nešto što se kreće. Međutim. ako postoji kretanje. i da zatim postoji samo jedna. i da zatim tu više ne bude. Samim tim. osim ako je kod jednih poremećen i oštećen čulni organ koji ocenjuje ukuse ο kojima je reč. da bi se od toga stvorio osnov za naše rasuđivanje: u traženju istine treba polaziti od pojava koje ostaju uvek iste i koje nisu podložne nikakvoj promeni. Štaviše. ako je tako. . ono što postaje belo mora da postane od nečega što nije belo. Α ja to kažem podjednako za dobro i zlo. Odista je jasno da se i jedni i drugi nužno moraju varati. onda za meru stvari treba uzeti jedno. prema mišljenju ovih filozofa. pritiskujući prstom donji deo očne jabučice. a ne drugo. to znači verovati da postoje dve stvari. kako to tvrde naši protivnici. da belo dolazi od onoga što ne postoji. jer se vide dve.

nego da ovo nije hleb? Tada bi bilo svejedno da li se jede ili ne jede. Međutim. potrebno je da bude tako u menjanju ο kome smo već ranije govorili. Sto se tiče drugih. njima je lako odgovoriti i razbiti ono iz čega . Naime. Naime. nego ostajemo isti. onim našim protivnicima koji se oslanjaju na didaktičko rasuđivanje da bi stvorili teškoće ο kojima smo maločas govorili. ako je istina da ni jedna priroda ne ostaje stvamo nepromenljiva u čulnim bićima. To bi dozvolilo da se smatra da je isto telo dugo četiri lakta i da to nije. kad lekar prepiše da se uzima određena hrana. Bez sumnje. šta bi bilo neobično ako nam stvari koje saznajemo putem čula ne bi nikada izgledale iste? S nama je isti slučaj kao s bolesnicima. one samo izazivaju kod bolesnika različita osećanja. propisana hrana uzima se u stvari u ubeđenju da je čovek u odnosu na nju u istini. Vratimo se.S druge strane. Osim toga. Njihovo rešenje neće biti lako ako oni ne pristanu da se postavi princip i ako se ne odreknu ispitivanja njegovog uzroka. a količina od neodređene prirode. ako se mi ne menjamo. Ali. bar ako to priznamo (iako to nije istina). ako su u odnosu na količinu zemaljske stvari u stalnom menjanju i kretanju. Inače. iz kog razloga one to ne bi stalno činile i u odnosu na kakvoću. nego da su sva ona u večitom kretanju i promeni. Iz ovog sledi da rasuđivanje nije moguće kad su u pitanju ljudi koji ovako misle. bolesnicima osećanja do kojih dolaze putem čula nikada ne izgledaju ista. Naime. Međutim. supstanca zavisi od kakvoće. zašto se to čini? Po čemu je istinitije da je ovo hleb. Međutim. svako rasuđivanje i svako dokazivanje vrši se samo pomoću principa ove vrste: ne postavljati ništa stvarno znači onemogućiti raspravljanje i uopšte uzev rasuđivanje. Pa ipak to ne bi trebalo činiti. onda bi trebalo da ima i nečeg stalnog. i da je to zaista hleb. očigledno je da glavni razlog zbog koga se prihvatilo da su protivurečne postavke istinite za istu stvar dolazi otuda što se veruje da količina u telima ne ostaje stalna. ako se neprekidno meniamo i ako nikada ne ostajemo isti. a ne ista. to jest od jedne određene prirode. po1063b što se ne nalaze u istom stanju kao kad su zdravi. koje dovode u zabunu samo uobičajene teškoće. dakle. same čulne stvari nisu stoga pretrpele nikakvu promenu.

a i zbog toga što. ispašće da je ista stvar jednovremeno bela i da nije bela. ne može se dopustiti da govore istinu ni oni koji usvajaju učenje Heraklita i Anaksagore. Ako bi se postupilo drugačije. Od . mi nećemo reći istinu. kao što se to vidi iz onoga što smo gore rekli. S druge strane. govoreći da ona nije ni bela ni crna. jer svaka suprotnost pretpostavlja lišavanje što je očigledno kad se definicije suprotnosti svedu na njihov princip. da ni suprotnosti ne mogu biti istinite. postoji i druga koja ga proučava. ODNOS TEOLOGIJE PREMA FIZICI I MATEMATICI Svaka pojedina nauka istražuje izvesne principe i izvesne uzroke za svaku stvar koju proučava. pošto za stvarnost kao takvu. neće se ostati pri istini tvrdeći da je sve neistinito. svaka od njih se zaista bavi tim predmetom kao subjektom i stvarnošću. ni crna. Takođe nije moguće ni to da sve postavke budu neistinite ili da sve budu istinite. Usredsređujući napor na određenu vrstu. Isto tako ni neki sredrrji izraz među suprotnostima ne može se potvrditi za jednu i istu stvar za koju se potvrđuje jedna od suprotnosti. ako je sve neistinito. gimnastika i svaka 1064a druga pesnička i matematička nauka. biće istinit za tu stvar. pored ovih nauka. dogodilo bi se da suprotnosti potvrđuju istu stvar. 7. Pretpostavimo da ta stvar bude bela. a taj izraz je protivrečan belom. s druge strane. Tako postupa medicina. u stvari. to znači da kaže da ništa nije slatko više nego što je gorko. a isto tako i za bilo koju drugu suprotnost.potiču njihove zabune. kad ovaj kaže da u celini ima deo celine. jedan od dvaju izraza sadržanih u složenom izrazu ni bela. nego kao stvarnost i izvesnost. Naime. Jer. koju međutim ne uzima kao stvarnost. Iz ovih zaključaka jasno proizlazi da protivrečna izražavanja koja se u isto vreme odnose na istu stvar ne mogu biti istinita. pošto je sve u svemu ne samo kao mogućnost. govoreći da je sve neistinito neće se izreći neistinito tvrđenje. pre svega zbog mnogih drugih teškoća koje bi ovo tvrđenje povlačilo. ako je sve istinito.

pošto postoji nauka ο stvarnosti kao ο onome što postoji i što je odvojeno. ovaj ο spljoštenom odista uključuje materiju stvari. s druge strane. na kraju. na primer. a ne u onome koji prima spoljne utiske. ili je pre različita. to će ovde biti u neku ruku božansko. treba da ispitamo da li je. nego da je nuižno teoretska nauka. kako ćemo se potruditi da to dokažemo. mora se imati na umu to kako fizičar treba da definiše. dok ga druge prihvataju kao pretpostavku. Isto tako u praktičnim naukama kretanje se više nalazi u sili koja deluje nego u predmetu akcije. pošto postoji nauka ο prirodi. ali ne odvojenim stvarima. Iz ovih razmatranja vidi se dakle da fizička nauka nije ni praktična. U pesničkim naukama prlncip stvaranja zaista se nalazi u umetniku. suštinu i da se njome služi kao principom. predmet je nauke potpuno različite od ovih dveju.nauka koje smo upravo pobrojali svak uzima na izvestan način za predmet u svakom rodu ono što je bitno i nastoji da ο svemu ostalom pruži manje ili više tačne dokaze. pošto u stvari treba da se svede pod jednu od ovih triju vrsta. S druge strane. i to bi moglo biti samo prvo i . Iz ovog razloga jasno proizlazi iz indukcije ove vrste da nema dokazivanja supstance i suštine. nešto spljošteno ili je to više kao ugnuto. Međutiim. S druge strane. oka i drugih delova tela. Očigledno je još i to da materija uvek mora ući u definiciju mesa. taj princip je ili umetnost. na ovaj ili onaj način. dok je pojam ο ugnutom odvojen od materije: spljošten oblik stvara se kod nosa. Fizika se bavi stvarima. nauka fizičara bavi se bićima koja poseduju u samim sebi princip kretanja. Α pošto je potrebno da svaka nauka poznaje. Ono što je odvojeno i nepokretno. i kako treba da odredi definiciju suštine: da li je. potrebno prihvatiti da je ta nauka isto što i fizika. Ako među pojavama ove vrste postoji neka stvarnost. jedne nauke dopiru do suštine pomoću osećanja. Od ova dva pojma. i od pesničke nauke. ili neka druga sposobnost. matematika je teoretska nauka i ona raspravlja ο nepromenljivim. hoću da kažem odvojena i nepokretna supstanca. Međutim. ona će očigledno biti različita i od praktične. koje poseduju u samim sebi princip kretanja. što čini da se i njegov pojam posmatra u vezi s pojmom ο nosu: spljošten u stvari označava vrstu nosa. pod pretpostavkom da je istina da postoji supstanca ove vrste. ni pesnička nauka.

jer je ona jedina koja se bavi slučajnošću. ali ono što postoji a da nije uvek postojalo. ili će on biti suprotan takvom životu. Razumljivo je samo po sebi da se ni jedna od tradicionalnih nauka ne bavi slučajnošću. ali. dok ranije nije bio jedno i drugo. dakle. nauka ο toj stvarnosti mora nužno biti drugačija. Ako bi prirodne supstance bile prve među svima stvarnostima. potrebno je ispitati stvamost uzetu u ovom značenju.vrhovno načelo. u stvari veća ili manja vrednost svake nauke određuje se njenim predmetom. na primer. da li će. pošto je njen predmet najdostojniji da ga slave sva ostala bića. . kao muzičar. Iz ovoga. biće u isto vreme jedno i drugo. dok je među teoretskim naukama najuzvišenija ona koju smo naveli kao poslednju. fizika. matematika i teologija. 8. Isti je slučaj sa veštinom tkača. jasno 1064b proizlazi da postoje tri vrste teoretskih nauka. Najzad. to jest svoju posebnu svrhu. izvestan čovek mora da je postao u isto vreme muzičar i gramatičar" — nauka jednodušno priznata kao takva nikad ne istražuje slična rasuđivanja. starija od fizike i opšta zbog samog svog predmeta u vremenu. onda bi fizika bila prva od svih nauka. sama sofistika ih uzima kao svoj predmet. Sto se tiče rasuđivanja kao što su: — „čovek koji. može se upitati da li nauku ο stvarnosti kao takvoj treba smatrati ili ne za opštu nauku. mora da je postalo. Kao vrsta teoretske nauke. od kojih se za jedno kaže da je stvarnost kao slučajnost. prema tome. odvojena i nepokretna supstanca. cipelara ili kuvara: svaka od ovih struka ima u vidu isključivo svoj sopstveni predmet. OSNOVNE VRSTE STVARNOSTI Pošto se pojam stvarnosti uopšte podrazumeva u više značenja. postane gramatičar. ako postoji neka druga stvarnost. Veština građenja u stvari ne polazi od toga šta će se desiti onima koji se budu služili kućom. Tako u oblasti matematičkih nauka svaka posebna nauka bavi se samo jednom određenom vrstom. u njoj voditi mučan život. ali postoji i opšta matematika koja obuhvata sve količine. one su najplemenitije.

sve bi bez izuzetka bilo nužno. tako da sve postaje nužno. ni ono što je uvek i nužno. Prema tome.Stoga Platon nije pogrešio kad je rekao da sofistika živi u ne-stvamosti. nego nužno: ono čiji je uzrok bila ta treća stvar biće takođe nužno. koja počiva u . prva se sastoji u povezanosti misli. i na taj način. svaka mogućnost postojanja i nepostojanja na taj su način potpuno isključeni iz toka stvari. ako se oduzme vreme ograničenom vremenu koje razdvaja sadašnji trenutak od sutra. koje je ipak bilo postavljeno kao da postoji slučajnošću. ali ni uvek ni nužno. takva priroda slučajnosti. Prema tome. kako ga nazivaju. a ta stvar se dešava ako se desi neka'druga stvar. postojanje ovoga nužno će povući sve što bude sledilo. po našem mišljenju. Čak kad bi se pretpostavilo da uzrok nije postojanje. U pogledu stvamosti uzete u smislu onoga što je istinito i stvarnosti kao slučajnosti. iz ovog sasvim očigledno proizlazi nemogućnost postojanja nauke ο stvarnosti ove vrste: svaka nauka. ili nije ni to što se dešava najčešće. i ako ta treća stvar postoji. posledice bi bile iste: sve bi postajalo nužno. nego postajanje. ako ova druga stvar postoji kad postoji treća. dakle. ni nužno ni najčešće. pošto je. Slučajnost je. nego je ona to što se dešava kao slučajem. S druge strane. a ta druga stvar ako se desi treća stvar. ili ono što se dešava najčešće. U stvari. u stvari. ili je ona to što se dešava najčešće. Jasno će se pokazati da nauka ο slučajnosti nije čak ni moguća ako pokušamo da vidima kakva ie konačno priroda slučajnosti. a slučajnost nije ni jedno ni drugo. Kad bi bilo drugačije. u datom trenutku doći će se do stanja koje već postoji. to je nešto što se ne 1065a dešava ni uvek. nego je ono što se može desiti samo ponekad. ne slučajno. Na primer. dakle. ako jedna stvar postoji kad postoji neka druga stvar. ni najčešće. biti nužno i svaki slučaj. nego ο nužnosti na koju se pozivamo u dokazivanjima). Sve će. ono što se dešava. da može biti hladno za vreme pasje vrućine. Sutrašnje pomračenje stvarno će se desiti ako se desi izvesna stvar. očigledno je da stvarnost kao slučajnost ima uzroke i načela koji nisu iste prirode kao uzroci i načela stvarnosti koja postoji sama po sebi. ima za predmet ili ono što je večno. Mi kažemo da svaka stvarnost ili postoji uvek i nužno (ne radi se ο nužnosti u smislu prinude. i tako će se stići sve do poslednjeg dejstva.

Ako je. nešto postoji i kao mogućnost i kao stvarnost. a uzroci te stvarnosti su neodređeni i rrjihov broj je beskrajan. ona nije nužna. i to bilo u supstanci. 9. Tako zaista stvarnost može postojati sama po sebi ili kao slučajnost. Stoga se slučaj i misao odnose na iste stvari. on nije uzrok ničega. na primer. velika dobra i velika zla nazivaju se srečom L 1065b nesrećom. uopšte govoreći. kretanje ne postoji izvan stvari.dejstvu misli. nego samo načela stvarnosti koja je izvan misli i koja je odvojeno od nje. omda su um i priroda stariji od njega. on nastaje nepredviđeno i. u prelaznom kretanju. pošto slobodan izbor ne postoji odvojeno od misli. Α pošto ni jedna stvarnost slučajnošću nije vremenski starija od stvarnosti po sebi. Ali uzroci koji izazivaju ono što može da dođe kao posledica slučaja su neodređeni. ne postoji zajednički rod tiim predmetima promene ko. svesnim izborom radi izvesne svrhe.ii ne bi bio u nekoj određenoj kategoriji. Postoji dobar ili zao slučaj kad je ishod dobar ili rđav. sa ovoga razloga slučaj je nedosežan ljudskom proračunavanju. svaka kategorija ostvaruje se u svima stvarima na dvojak način: za supstancu. takođe ni jedan slučajan uzrok niie vremenski stariji od stvarnog uzroka. Slučaj postoji kada se dogodi nešto od ovoga. slučaj uzrok za postojanje neba. Najzad. najzad. bilo u ostalim kategorijama. za kakvoću — to je belo i crno. Što se tiče druge stvarnosti pod kojom podrazumevam stvarnost kao slučajnost. dok drugo postoji kao mogućnost. pošto se menjanje uvek vrši prema kategorijama stvarnosti. Međutim. postoji njen oblik i lišenost. stoga se ne istražuju načela tako shvaćene stvarnosti. O KRETANJU Nešto postoji samo kao stvarnost. Svrha stvarnosti nalazi se u onome što postaje od prirode ili proističe iz misli. Najzad. Slučaj je razlog za zbivanje onoga što se dešava normalno. a takav je slučaj i sa uzrokom. to je visoko i . nego je neodređena. u stvari. za količinu — potpuno i nepotpuno. bilo u količini.

Isti je slučaj sa izučavanjem. hodanjem. ukoliko kažemo da postoji kao takvo. a ne ni pre ni posle. pošto nije ista stvar biti bronza i biti izvesna mogućnost. Mogućnost da čovek bude zdrav i mogućnost da bude bolestan zacelo nisu ista stvar. postoji u svakom rodu. vidi u slučaju suprotnosti. to zaista nije ista stvar. Dešava se. To se. ono što je jedna i ista stvar to je subjekat. inače bi biti zdrav i biti bolestan bilo isto. da imamo kretanje kad postoji entelehija. Stvarnost izgradljivog. Pod takvim podrazumevam sledeće. entelehija bronze bila bi kretanje. a ne ni pre. uostalom. postoji kao stvarnost. Pošto razlika između onoga što postoji kao mogućnost i onoga što je u entelehiji. ieceljenjem. ono što sačinjava kretanje entelehija bića kao mogućruosti. kad bi to bilo potpuno ista stvar sa gledišta definicija. Da je definicija koju dajemo tačna jasno će se videti iz sledećeg dokaza. Bronza kao mogućnost je statua. Α pošto to nije ista stvar. bio taj subjekat vlaga ili krv. prema tome. s druge strane. pa ipak. Svaka je stvar zaista u mogućnosti da čas postoji. starenjem i rastenjem. skakanjem. Ali čim postoji kuća. postoji onoliko vrsta kretanja i promene koliko ima vrsta stvarnosti. a građenje je kretanje. lako i teško. kad se ovo uzima u entelehiji koju poseduje kao stvarnost. Prema tome. to jest građenje. isto onako kao što boja nije ista stvar što i vidljivo. uzetim u smislu građenja. dakle. To je slučaj na primer sa onim što se može graditi. uzetog u tom smislu. okretanjem. . Međutim. Isto rasuđivanje važi i za ostala kretanja. Stvarnost je zaista ili ono što smo maločas rekli. izgradljivo je ono što se gradi: nužno je dakle potrebno da stvarnost bude građenje. jeste kretanje. ni posle. Kad ono što se može sagraditi. ali samo ukoliko ono postoji kao mogućnost. nema više onoga što treba graditi. ili kuća. kretanjem nazivamo stvarnost onoga što postoji kao takvo u mogućnosti. da je kretanje takvo i da se ono dešava samo u trenutku kad postoji sama entelehija. dakle. Očigledno je. a 1066a čas da ne postoji kao stvarnost. Entelehija stvarnosti kao mogućnosti. nego kao pokretno telo. onda je.nisko. ono što je zdravo ili bolesno. to nije entelehija bronze kao bronze u kretanju. jeste građenje. ono se gradi i to je građenje. i to ne kao ono samo.

nejednakost. a sve su to pojmovi koji nužno ne uključuju kretanje. a da ipak nema jedinstva postojanja među ovim stvarima. Jer. ni količina kao stvarnost. uzrok zbog koga kretanje izgleda neodređeno je taj što se ono ne može uvrstiti ni među zbivanja koja postoje kao mogućnost. i to ocna vrsta stvarnosti koju smo opisali. ali koja može da postoji. naime. U stvari. Ostaje. Bilo bi zaista nemoguće da se ono postavi u neku drugu vrstu stvari. Kretanje je. Ovo jasno proizlazi iz njihovih reči. ni kakvoća. dakle. ne-biće. Ono bi se zaista moglo uvrstiti u lišenost ili u mogućnost ili u čistu stvarnost. ti izrazi nisu kraj i poreklo kretanja. pošto ni jedno od njih stvarno nije ni supstanca. a ništa od svega ovoga nije očigledno prihvatljivo. Zaista izgleda da je kretanje izvesna stvarnost. Za neke od njih. ni među zbivanja koja postoje kao stvarnost. naš način da ga shvatimo. entelehija stvari koja se kreće pod đejstvom pokretačke sile. Eto zašto je teško shvatiti prirodu kretania. koju je zacelo teško shvatiti. to je sila koja se kreće. tako da je delo podjednako jedinstveno za pokretačku silu i stvar koja se kreće. ali ono što seostvaruje pokretna je stvar. pokretačka sila. osim toga. Uzrok ovome je taj što je nepotpuna stvar kao mogućnost čija je stvarnost kretanje. je pokretačka sila. isto onako kao što nisu njihove suprotnosti. To je kao isti razmak od jedan do dva i od dva do jedan.Tačnost našeg tvrdenja proističe iz mišljenja ο kretanju kod drugih filozofa i iz teškoće da se da neka druga definicija. Razlog koji je naveo ove filozofe da kretanje uvrste među ove pojmove je taj što izgleda da je kretanje nešto neodređeno i što su načela druge serije neodređena kao načela lišenosti. . 10. kretanje je menjanje. posmatrana kao mogućnost. to jest da je kretanje stvarnost. pošto se nužno ne kreću ni količina kao mogućnost. ni ma koja od ostalih kategorija. od uzdizanja i spuštanja. Ali delo pokretačke sile istovetno je sa delom stvari koja se kreće: i jedno i drugo moraju da budu entelehija. Isti je slučaj u pogledu odnosa između onoga što pokreće i onoga što je pokrenuto. ali to je nepotpuna stvarnost. Očigledno je da se kretanje nalazi u stvari koja se kreće. a posmatrana kao stvarnost.

bio beskonačan. pripada svom subjektu samo slučajnošću. ili ono što se po prirodi može preći. pošto je ona nužno izvesna količina. isto onako kao što nevidljivo nije elemenat jezika. ono ne može biti elemenat bića uzetog u smislu beskonačnog. u stvari. postoji i beskonačno koje nastaje sastavljanjem ili deljenjem. a ne slučajnost. Nije moguće da beskonačno bude odvojeno. kao što je deo vazduha vazduh. ne postoje sami po sebi? Štaviše. pošto su suština beskonačnog i beskonačno zaista jedna ista stvar. Beskonačno. to jest vazduh ili paran broj. jer deljivo mora da bude veličina ili mnoštvo. ako je podeliivo. iako je glas nevidljiv. ista stvar ne može biti u smislu mnogostrukosti. Ali nemoguće je da stvarnoet kao entelehija bude beskonačna. Ali ako je nedeljivo. nego je ono čija je beskonačnost slučajna. stvar po sebi. Najzad. Međutim. Prema tome. Ako ono odista nije ni veličina ni mnoštvo. ili deljivo na večito deljive delove. nego ο beskonačnom koje je takvo po tome što se ne može preći. ako je samo beskonačno sopstvena supstanca. Pored toga. pošto će deo beskonačnog biti beskonačan.POJAM BESKONACNOG Beskonačno je ili ono što je nemoguće preći. ako je beskonačno supstanca i načelo. U stvari beskonačno nije sastavljeno od delova. Kako je. jer nije u njegovoj prirodi da se pređe. ono nije beskonačno. ali je bez kraja. ali što ne dozvoljava da se pređe 1066b i što nema kraja. ovo je istraživanje opšte prirode. ono će biti nedeljivo. Međutim. Ali ne govorimo ο tome beskonačnom niti ga istražujemo. osim ako to nije onako što je glas nevidljiv. ako je beskonačno supstanca. jer bi tada bilo koji deo beskonačnog. uzet zasebno. ako broj i veličina. Ali u ovom slučaju rekli smo da ono ne može biti prapočetak. moguće da beskonačno postoji · samo po sebi. ili ono što se jedva može preći. ili pomoću i jednog i drugog istovremeno. kojima je beskonačno samo atribut. kao što je u prirodi glasa da bude nevidljiv. Ako se telo definiše kao ono što je . uostalom. a ne atribut neke stvari. očigledno je da beskonačrio ne može postojati u stvarnosti. beskonačno je ili nedeljivo. ako beskonačno postoji slučajnošću. pa je i nedeljivo. ili ono što se može preći. Otuda jasno proizlazi da beskonačno ne spada među stvari koje saznajemo putem čula.

a to je isto mesto za celinu i za deo. uzet kao odvojen. jer je broj ili sve što ima broj moguće izbrojati. Razlog ovome je isti kao za pojam jedan. Ili će. S druge strane. Beskonačno ne može biti ni jedno i prosto telo ni. čulno telo nalazi se na određenom mestu. Ona bi ga prema tome ispunila celog. pošto je telo ono što se pruža u svima dimenzijama. ono će biti ili nepomično ili u večitom pomeranju. Telo neće biti složeno ako je tačno da su elementi koji ga sačinjavaju brojno ograničeni. dakle. Međutim. pošto se sve stvari rastavljaju na elemente od kojih potiču. svuda biti kretanja? Neće. od toplog ka hladnom. biti mirovanja? S druge strane. koji fizičari stavljaju izvan elemenata. ako se pretpostavi da je beskonačno telo istorodno. nemoguće je da svaki od sastavnih elemenata bude beskonačan. na primer. beskonačno će biti uništeno beskonačnim. Osim toga. bude ili postane jedan od njih. Prema tome. takođe neće biti beskonačan. Ne govoreći ο teškoći da se shvati kako bi jedan od njih mogao biti beskonačan. ono će se u svima dimenzijama pružatj u beskonačnost. kao što to tvrde izvesni filozofi.ograničeno površinama. kao što Heraklit tvrdi da u datom trenutku sve postaje vatra. ako se pretpostavi istorodna celina. grudvu zemlje: kuda će se ona pomerati. naprotiv. a beskonačno ono što se proteže bez kraja tako da. ne može da bude beskonačnog tela. Pre svega. koje je s njom istorodno. broj. na primer. Zaista je potrebno da postoji jednakost među suprotnostima i da jedna od njih ne bude beskonačna. ili gde će ostati mirujući? Sopstveno mesto tela. u telu . nešto izvan elemenata od kojih ga izvode ovi filozofi. ako je telo beskonačno. ni vatra ni ma koji drugi elemenat ne može biti beskonačan. jer ako je u bilo kojoj količini mogućnost jednog od dvaju tela premašena. ili u bilo kome pravcu? Uzmimo. zaista je nemoguće da sve. za zemlju. bilo idealnog. to je nemoguće: zašto bi ono više mirovalo ili se više kretalo naniže ili naviše. svaka promena vrši se od suprotnosti ka suprotnosti. Beskonačno fizičko telo ne može biti ni složeno ni prosto. S druge strane. je beskonačno. Ali kako? Kakvo će prema tome biti njeno mirovanje i njeno kretanje? Da li će ona svuda ostati u miru? U stvari neće biti kretanja. to će takođe biti i mesto delova. bilo čulnog. čak ako je i beskonačno. Naime. Takvo telo zaista ne postoji izvan elemenata. ali očigledno nema ničeg sličnog izvan prostih tela. To je jasno i kad se ocenjuju stvari u fizičkom smislu. na primer.

a beskonačan će biti i broj elemenata. a vreme je beskonačno po kretanju. međutim. Drugo. ili stoga što se nešto njeno menja. a negde znači gore ili dole ili jedan od ostalih pravaca. Međutim. Jednom rečju. ako su delovi beskonačni i prosti. nemoguće je da se beskonačno telo kreće. na primer. svako fizičko telo je na nekom mestu a ima šest vrsta mesta koje je nemoguće utvrditi u beskonačnom telu. nešto što je pokretno samo od sebe. Ovo se naziva promenom u opštem smislu. i celina je nužno ograničena. ali takav beskonačni elemenat značio bi uništenje suprotnih elemenata. delovi će biti ograničeni ili neograničeni po vrsti. ako je to nemoguće i ako je broj mesta stvarno ograničen. Kako ćete ga stvarno podeliti? Ili. ono će se pomerati ili ka središtu ili naviše. S druge strane. Uopšte se ne može postaviti neko beskonačno telo i. međutim.neće biti drugog jedinstva osim jedinstva dodira. delimična promena. kao što je. Α među ovim raznim pojmovima kasniji se određuju prema ranijem: na primer. Iste razlike postoje i u odnosu na pokretača: on pokreće ili slučajnošću. ako ne može da bude beskonačno mesto. pošto je ozdravilo oko. jer bi u protivnom slučaju neki delovi bili beskonačni po količini. kraj i središte? Osim toga. bilo u celosti bilo polovinom. ne može da bude ni beskonačno telo: ono što je na izvesnom mestu stvarno je negde. vatra ili voda bila bi beskonačna. na primer. jer. kao kad bi ono bilo jedina stvarnost. ili . nije moguće da njihov broj bude konačan. IX. Najzad. njihova mesta biće takođe beskonačna. u isto vreme. S druge strane. Telo je ozdravilo. beskonačno nije isto u prostoru. od kojih svaki sačinjava granicu. ako je istina da svako fizičko telo raspolaže težinom ili lakoćom. ako je celina neograničena. mesto za tela. kako će se u beskonačnom odrediti dole i gore. kretanje je beskonačno s obzirom na prostor prema kome postoji kretanje ili menjanje ili rastenje. ODNOS MENJANJA I KRETANJA 1067b Stvar koja se menja čini to ili slučajnošću. kretanju i vremenu. pak. kao kada muzičar šeta. dok drugi to ne bi bili. u jednom ili u drugom od ova dva pravca. postoji nešto što otpočinje kretanje samo po sebi. na primer.

među njihovim posrednicima i među protivrečnostima. Menjanje koje ne nastaje slučajno ne nalazi se u svima stvarima. a ta je da je ono . Ako se. ili iz predmeta u ne-predmet. Takve su. jer ono što nije belo može biti čovek.ie menianje. za apsolutno menjanje to je apsolutno rađanje. ali ono što apsolutno nema određenog postojanja ne može se ni u kome slučaju kretati) nemoguće je da ne-stvarnost bude u kretanju. Ali vrste. kao ishodišna tačka.delimično. Iz ovoga proizlazi da nužno postoje tri vrste menjania: menjanje ne-predmeta u ne-predmet odista ni. Isto tako ne-stvarnost ne može biti u mirovanju. koji je njegova protivrečnost. dakle. ono što nije belo i što nije dobro može se kretati slučajnošću. Može se prihvatiti koliko se hoće da se to rađanje vrši slučajnošću. a osim toga ono u čemu se vrši kretanje. jer kad izrazi nisu ni suprotni. Α ako je tako. ipak je istina da se nestvarnost mora dodeliti. tu je polazna i krajnja tačka kretanja. koja se sastoji u spajanju i razdvajanju subjekta i predikata. raspoloženje koje prati kretanje i mesto do koga vrše kretanje stvari koje se kreću su nepokretni. nemoguće je i da rađanje bude kretanje. Postoji i stvar koja se kreće. to jest vreme. nego samo među suprotnostima. ne može kretati. Međutim. Ono što se menja. ili iz ne-predmeta u ne-predmet. i ako je isti slučaj sa ne-stvamošću u smislu onoga što postoji samo kao mogućnost i što je suprotno stvarnosti u pravom smislu (naime. Pod predmetom podrazumevam ono što je jasno kao određeni izraz. Najzad. ne-stvarnost uzme u više značenja i ako se ne-stvarnost. dakle. ni protivrečni nema suprctstavljanja. jer ono što se rodilo je ne-stvarnost. nego je to zagrevanje. Menjanje nepredmeta u predmet. Menjanje predmeta u nepredmet je propadanje. U svakom kretanju postoji bliski pokretač. Ima još jedna. ili iz ne-predmeta u predmet. onome što je rođeno u aspolutnom smislu. kao što su na primer znanje i toplota: toplota nije kretanje. menja se ili iz predmeta u predmet. teškoće koje proističu iz ovog načina gledanja. je rađanje. za apsolutno menjanje apsolutno propadanje a za relativno menjanje relativno propadanje. ili sam po sebi. a za relativno menjanje relativno rađanje. Tačnost ovoga tvrđenja pokazuje indukcija.

bezub. pošto se od belog menja u crnog. kao što je na primer go. tako da je njihovo kretanje samo slučajno. a propadanje je su1068a protno postojanju. 12. Α stvari su ili suprotnosti ili posrednici (jer može se prihvatiti da je i lišenost suprotnost) koji se određuju nekim pozitivnim izrazom. U stvari postoje dva načina da se zamisli kretanje kretanja. U odnosu na supstancu nema kretanja. APSURDNOST PRETPOSTAVKI Ο MENJANJU I STVARANJU Ako se kategorije dele na supstancu. Ili to može da bude kretanje u tome smislu što bi neki drugi subjekt prelazio iz jednog menjanja u drugi vid menjanja. pošto je svako kretanje menjanje. Ali to je nemoguća stvar. To može biti ili preko subjekta. ni ovo nije moguće. ma kakvo ono bilo. pomeranje ili rastenje. Isti je slučaj sa stvaranjem i propadanjem. Prema tome. ako se menja jedna od stvari koje stoje u uzajamnom odnosu. imaju tri vrste menjanja i pošto od ove tri vrste menjanje prema rađanju i menjanje prema propadanju nisu kretanja nego menjanja suprotnosti u suprotnost. mesto. osim slučajno. za čoveka prelaz od bolesnog u zdravog. Naime. kao što smo rekli. druga prestane da bude istinska. pošto. svako kretanje. crn. količinu. Iz ovoga bi sledilo da bi u ovom smislu i kretanje trpelo zagrevanje. Ni propadanje nije kretanje. ni stvaranje stvaranja. U stvari moguće je da. je menjanje jednog oblika u drugi. hlađenje. to je kretanje ili mirovanje. delanje ili trpljenje. iz ovog nužno sledi da je menjanje stvari u stvar jedino kretanje. s tom razlikom što su to menjanja među suprotnim stvarima . U stvari. niti uopšte promena promene. odnos. kao što je. jer supstanca nema rdkakve suprotnosti. iako se nije izmenila ni u čemu. niti pokretne sile i onoga što se kreće. jer ne postoji kretanje kretanja. ono što je suprotno kretanju. na primer. Nema ga ni u pogledu odnosa. kao kada kažemo: čovek se kreće.što se kreće na izvesnom mestu i da nestvarnost nije na izvesnom mestu. Nema kretanja aktivnog i trpnog. pošto se menjanje ne može ubrojati među subjekte. količine i prema mestu. kakvoću. nužno postoje tri vrste kretanja: kretanja kakvoće. pošto bi se inače nalazilo negde. Međutim.

na isti način kao telo i duša. prema tome. Najzad. kad bi stvaranje u pravom smislu bilo stvoreno 1068b i samo u datom trenutku. To stvaranje se onda stvorilo u datom trenutku. Prema tome. pošto to ne može da bude ni u trenutku kad počne da se stvara. Otuda stvoreno još nije postojalo u apsolutnom smislu. Šta je to što je. to će biti suprotno menjanje. to moći činiti? . menjanje menjanja može se desiti samo slučajnošću: na primer. subjekat svih promena. a subjekat sposoban da bude stvoren takođe je sposoban da bude uništen. ako se čovek razboleo. To novo menjanje vrši se od nečeg određenog ka nečem drugom određenom. Ali pošto u beskrajnom broju članova nema prvog člana. što postaje kretanje ili stvaranje? Osim toga. proces ozdravljenja. dok kretanje među suprotnim stvarima postoji na drugi način. propada u samom tome trenutku. na putu da se stvori. ono što je stvoreno takođe bi bilo stvoreno. kakva je svrha kretanja? To mora da bude kretanje nečeg idući od nečeg ka nečem. Kako će se. dakle.na jedan način. dakle. ali ono je već bilo stvoreno. Prema tome. Onda ništa ne može ni da postane. štaviše. ni da se kreće. postoji menjanje stanja sećanja u stanje zaboravljanja. Ono što je istinito za poslednje stvaranje nužno je istinito i za prethodno. niti da se menja. trebaće da se ide u beskonačnost ako se hoće menjanje menjanja i stvaranje stvaranja. subjekat sposoban za kretanje takođe je sposoban za suprotno kretanje kao i za mirovanje. mora postojati neka materija kao osnova onoga što se stvara i menja. jer treba postojati da bi se propalo. Jasno je. da se takođe morao izmeniti na neki način (moguće je naime da ostane u istom stanju) i osim toga preći u stanje koje ne nastaje uvek slučajno. tako da u tome trenutku ono još nije bilo na putu da se stvori. pošto je sam predmet toga procesa promenljiv i prelazi čas u stanje znania. iz ovog sledi da stvoreno. čas u stanje neznanja. pa prema tome ni naredni član. prvi član toga niza neće postojati. kada se stvori kao stvoreno. u isto vreme postojaće menjanje iz stanja zdravlja u stanje bolesti a iz ovoga menjanja u neku drugu promenu. Π stvari. Osim toga. niti pošto je stvoreno.

niti je to prvi dan meseca drugom danu.U stvari. Što se tiče nepokretnog. Pod kakvoćom podrazumevam ne onu kakvoću koja je u supstanci (jer i razlika je kakvoća). ne može postojati izučavanje stvaranja izučavanja. Pošto nema kretanja ni supstance. to jest među oprečnostima ili među protivrečnostima i pošto protivrečnosti ne dozvoljavaju neku srednju stvar. tako da bi subjekat sposoban da primi kretanje bio lišen toga svojstva. ili još ono što. i kada ne postoji posrednik iste vrste između njega i izraza posle koga on dolazi. bilo po obliku. Suprotno prema mestu je ono što je najudaljenije u pravoj liniji. kojima se dve stvari dodiruju i produžuju. gde i kako je to u njegovoj prirodi. Jedan nije uzastopan dvojici. jedinica posle jedinice. iako ima pokretnu prirodu i može se kretati. Neprekidno je neka vrsta doticaja ili dodira. količini i mestu: naime. Na primer. linija dolazi posle linije. ni odnosa ni delanja i trpljenja. redom određenim bilo po položaju. ili 0110 što se teško kreće duže vremena ili se kreće polako. Istodobnost u odnosu na mesto kaže se za stvarnosti koje su na jednom neposrednom mestu. Očigledno je i to da je uzastopnost prvi među ovim . a razdvajanje za stvarnosti koje su na različitim mestima. stoji u doticaju. čije je menjanje neprekidno po njegovoj prirodi. jasno je da se posrednik nalazi samo među suprotnostima. Međutim. za svaku od ovih kategorija postoji protivurečnost. Kaže se da postoji neprekidnost kada granice. to je nešto što je 1069a kasnije. bilo na ma koji drugi način. to je ili ono što se apsolutno ne može kretati. Dodir postoji za predmete čiji se krajevi dodiruju. nego pasivnu kakvoću. ostaje da postoji kretanje samo po kakvoći. postanu jedna ista granica. Dodirno je sve ono što. Posrednik je ono u što prirodno dolazi stvarnost koja se menja. prema kojoj se kaže da biće jeste ili nije sposobno za menjanje. kuća posle kuće. pre nego što dođe do poslednje tačke svoga menjanja. ništa ne sprečava da bude posrednik neke druge vrste. tako da se na neprekidno očigledno nailazi kod bića koja su prirodno sposobna da dodirom postanu jedno biće. Samo ovu poslednju vrstu nepokretnosti ja nazivam mirovanjem: mirovanje je suprotnost kretanju. pa sledstveno tome ni stvaranje stvaranja. Ono što je uzastopno u stvari je uvek iza nečega. Α pošto se svaka promena vrši među suprotnostima. ne kreće se kada. pošto je uzastopno. „Uzastopan" se kaže za izraz koji dolazi posle početnog izraza.

zbog svog metoda dijalektičkog istraživanja. Savremeni filozofi radije stavljaju na razinu supstance opšte pojmove. prema shvatanju nekih filozofa. Dve čulne supstance su predmet fizike. mi kažemo da postoji i tako nešto kao što je ne-belo. Najzad. Potrebno je shvatiti elemente ove čulne supstance. za njih postoji samo uzastopnost. a ne ono što im je zajedničko. postoji i dodir. jedinice to nisu. UZROCI I VRSTE SUPSTANCE Naša rasprava bavi se supstancom.pojmovima: uzastopno nije nužno u dodiru. ali za stare filozofe supstance su pojedinačne stvari. Jedna je čulna i otia se deli na večitu i propadljivu supstancu. tek onda dolazi kakvoća. ona ima potpuno odvojenu stvarnost. Iz ovoga sledi da tačka nije isto što i jedinica. U pogledu ove druge svi dele isto mišljenje i ona obuhvata. Ako su tačke u stvari sposobne da budu u dodiru. između dve tačke postoji posrednik. to jest telo. ako postoji neprekidiiost. jedni je dele u dve grupe. Međutim. a zatim količina. bili oni jedan ili više njih. u protivnom. pošto istražujemo načela i uzroke koji se tiču supstance. pošto u sebi sadrže . još nema neprekidnosti: za bića koja niisu u dodiru nema međusobnog prirodnog spajanja. KNJIGA XI l. a ako je on jedan samo po jedinstvu reda postojanja. ako je svemir neka vrsta celine. elemente i uzroke supstance. dok. NACELA. jer su opšti pojmovi oni rodovi koje oni radije prikazuju kao načela i supstance. ali ono što je u dodiru je uzastopno. nego su svojstva i kretanja. Zaista. na primer. čak i u tom slučaju supstanca se nalazi na prvom mestu. najzad. ali ne između dve jedinice. U isto vreme ove poslednje kategorije nisu u stvari ni bića u pravom smislu. Druga supstanca je nepokretna. i ne-belo i ne-pravo bili bi stvarnosti. najzad. ali ako postoji samo dodir. U svakom slučaju. drugi mešaju u jednoj jedinoj prirodi ideje i matematičke stvari. stari filozofi to potvrđuju sopstvenim delom: oni su u stvari ispitivali načela. biljke i životinje. supstanca je njegov prvi deo. neki od ovih dveju supstanci priznaju samo matematičke stvari. postoje tri vrste supstance. Dodajem da ni jedna od ovih kategorija nije odvojena izuzev supstance. kao što su na primer vatra i voda.

na primer. ocl belog kao mogućnost u belo kao stvarnost. Culna supstanca podleže promeni. nužno predstavljati dve suprotnosti kao istovremene mogućnosti. U ovim uslovima promene će se vršiti među suprotnostima posmatranim kod svake od ovih kategorija. same suprotnosti nisu ono što se pretvara jedno u drugo. Isti je slučaj i u pogledu rastenja i opadanja. svaka promena vrši se od stvarnosti koja postoji kao mogućnost u stvarnost koja postoji kao stvarnost. a to je materija. pod uslovoni da se to shvati kao iz stvarnosti koja postoji kao mogućnost. promena po kakvoći — menjanje. a ne .. jer ona nema 1069b nikakvog zajedničkog principa sa ostalim vrstama supstanci. Α promena po supstanci je apsolutno rađanje i propadanje. Postoji dakle. naime. ili kakvoći. ili mestu. nužno postoji supstrat koji se menja iz jedne suprotnosti u drugu. dok suprotnost nije trajna. potiče od stvarnosti koja zaista postoji. dakle. Prema tome. može se reći da ne samo sve što postaje proističe slučajnošću iz nestvarnosti. nego i da sve proističe iz stvarnosti. dok je promena mesta pomeranje. Α ako se promena vrši počev od suprotnosti ili posrednika. Sve što se menja ima materiju. Materija koja se menja mora. pod uslovom da se doda „s obzirom na mogućnost". Takav je smisao Anaksagorinog „jedan" (izraz koji zaista treba pretpostaviti njegovom: „Sve je bilo izmešano") i Empedoklovih i Anaksimandrovih Raznih spisa. Prema tome. ali ona je . 2. postoji trajno. Α pošto stvarnost ima dvostruko značenje. promena po količini — rastenje i opadanje. VRSTE PROMENE Štaviše. ili količini. postoje četiri vrste promena: prema supstanci.kretanje. osim suprotnosti.s obzirom na stvarnost". neki treći pojam. To je hteo označiti i Demokrit kad je rekao: „Sve je bilo izmešano". ali ne od svih suprotnosti (jer i zvuk je ne-beo) nego samo počev od suprotnog. ali nepokretna supstanca je predmet zasebne nauke. Oni su imali u stvari nejasno shvatanje materije.

Otišlo bi se u beskonačnost ako bi se proizvodila ne samo bronzana lopta. Prema tome imaiu trl uzroka i tri načela: dva sačinjavaju suprotnosti. dakle. ipak podvrgnute kretanju. pošto čovek stvara čoveka. nego razne stvari dolaze od raznih materija. nego kao predmet kretanja s jednog mesta na drugo. ta mogućnost nije u tome da se stvori ova ili ona stvarnost bez razlike. POREKLO SUFSTANCE Posle ovih razmatranja napomenimo da ni materija ni oblik ne postaju. Može se upitati: počev od koje vrste nestvarnosti se vrši rađanje. i to ne kao predmet stvaranja. zaustaviti. iako nesposobne za rađanje. mislim u krajnjoj liniji. Takođe nije dovoljno reći da su sve stvari bile izmešane. jer supstancu čine prirođne stvarnosti.različita u svakom slučaju. dakle. bilo po sudbmi. koja je samo prividno određena supstanca (pošto materija i subjekat postoje samo tamo gde nailazimo na običan dodir. dok je priroda načelo koje se nalazi u samoj stvari. od kojih jedno načelo predstavlja definiciju i oblik. treće načelo je materija. u nešto. treba se. stvorilo bezbroj stvarnosti. Postoje dve vrste supstanci: prva je materija. misao je jedna. pošto se ne-stvarnost uzima u tri značenja? Ako je. kad bi. bilo slučajno. a ne jedna: u stvari. ispoljilo bi se u stvarnosti samo ono čija je materija postojala kao mogućnost. Sve što se menja zaista je nešto što se promenilo. Ono usled čega 1070a se vrši menjanje je bliska pokretna sila. zatim dolazi priroda stvari koju predstavlja oblik. stanje. i ona večite stvarnosti koje su. a drugo lišenost. ono što se izmenilo je materija. svrha stvaranja. a ne na prirodnu vezu). nego i okrugao oblik ili bronza. a i druge stvari. a ono u što se ona promenila je oblik. bilo prlrodnim putem. Stvarnosti zaista nastaju bilo umetnim. Posle ovoga recimo da svaka supstanca proizlazi iz neke aktivne sile slične njoj. . i materija bila jedna. jer se one razlikuju po svojoj materiji: zašto bi se. izvesno da rađanje potiče od one vrste ne-stvarnosti koja je ne-stvarnost kao mogućnost. Umetnost je načelo kretanja koje se nalazi u nekoj drugoj stvari. onda. imaju materiju. ostale stvari su samo lišenost ovih dvaju načela. usled nečeg. bez toga.

nego sa njenim misaonim delom. a to je pojedinačna supstanca kao što su. s druge strane. oni su isti za sve stvarnosti. pokretački uzroci vremenski prethode svojim posledicama. na primer. na primer oblik kuće. Ali. sve što je materija. O SLIČNOSTIMA I RAZLIKAMA UZROKA STVARNOSTI Uzroci i načela različitih stvarnosti su. ako oblik može da postoji odvojeno od složenih stvari. ona se sastoji od dveju prvih. sa dušom. ako bi neko ο tome govorio uopšte i po sličnosti. ili ne postoji). a poslednja materija je ona koja predstavlja supstancu u najvećoj merii. to je samo kod prirodnih stvamosti. ona koja je nematerijalna. Α takav je slučaj i sa veštinom: lekarska veština je oblik zdravlja. 4. dok formalni uzroci postoje istovremeno sa svojim posledicama: kad je čovek zdrav. kao što su vatra. to je stvar koju treba ispitati. meso. ukoliko je ipak istina da postoje ideje odvojene od ovih stvari. Zaista izgleda da. Za neka od ovih biića oblik ne postoji izvan složene supstance. pri čemu se . s jedne strane. osim ako se pod oblikom ne podrazumeva veština građenja (inače za oblike veštačkih stvari ne postoji ni rađanje ni propadanje: i kuća.Što se tiče treće supstance. Što se tiče pitanja da li nešto postoji i dalje posle raspadanja složenog tela. pojedinac stvara pojedinca. Ukoliko se to odnosi na izvesne stvarnosti. takvom zaključku se ništa ne protivi: to je slučaj. postoji i zdravlje. različiti. Stoga Platon nije pogrešio kad je rekao da ideje postoje samo za prirodne stvari. nije potrebno prihvatiti postojanje ideja: pojedinačan čovek stvara pojedinačnog čoveka. S druge strane. i zdravlje i sve što potpada pod umetnost postoji na jedan drugi način. dok oblik bronzane kugle postoji istovremeno sa bronzanom kuglom. ne sa čitavom dušom. jer je to isto tako nemoguće u pogledu čitave duše. bar sa ovih razloga. na primer. Moglo bi se zaista upitati da li postoji različitost ili istovetnost načela i elemenata za supstancu i stvari u vezi s njima. glava. Sokrat ili Kalias. ali.

Međutim. Tako nesumnjivo čulna tela imaju kao oblik toplo. elementi su isti u jednom smislu. Supstanca takođe ne može biti elemenat relativnih stvari. taj zaključak se ne može uopštiti u ovome smislu. za boju. Takvo je i svako jedinstvo stvoreno počev od toplog i hladnog. Prema tome. lišenost i materija. Međutim. bilo kao relativna stvar. sve stvamosti nemaju iste elemente. U stvari. materija im je ono što potencijalno obuhvata ove dve osobine. načelo i supstanca. a u drugom smislu hladno. a za dan i noć to je svetlost. odnosno crno ili spoljni izgled. ili tačnije. moglo bi se reći da ni jedno složeno telo ne bi bilo ni stvarnost. dakle. kao jedan ili stvarnost. pošto stvoreno biće mora biti drugačije od svojih elemenata. i. Takođe ne postoji idealni zajednički elemenat. Sta bi. kako prosto tako i složeno. niti bilo koja relativna stvar elemenat supstance. da načela treba podeliti na bitna i spoljašnja i da je stvarnost. kao što na primer BA nije istovetno sa Β ili A. to je belo. kao što to mi kažemo. pošto su to pojmovi koje potvrđuje svako telo. mrak i vazduh. besmisleno je prihvatiti istovetnost načela za sve kategorije. koja je spoIjašna po tome što stavlja u pokret ili u mirovanje. kao kad bi se reklo. na primer. . bilo kao supstanca. nužno je da ono to bude. nego i spoljašnji faktor kao pokretačka sila. jer bi onda relativne stvari i supstanca proizlazile od istih načela. Ove čulne supstance imaju dakle iste elemente i ista načela. koje je njegova lišenost. da postoje tri načela. iako promenljive u svakom posebnom slučaju.pitanje postavlja na isti način za svaku kategoriju. najzad. dok elemenat mora vremenski prethoditi stvarima čiji je elemenat. jasno je da postoji razlika između načela i elemenata. ni jedan. Međutim. Pošto su bitni elementi ne samo uzroci. da su oba njih uzroci. pošto se ovde radi samo ο analognom momentu. Osim toga kako bi elementi svih stvari mogli da budu isti? Ne može da postoji istovetnost između tela sačinjenog od elemenata i njegovih elemenata. ali svako od njih je drugačije u svakom rodu: na primer. oblik. dok u drugom smislu nisu isti. kao što su na primer meso ili kost. a supstance su sami ovi elementi kao i tela koja su od njih obrazovana i čija su one načela. bilo to zajedničko načelo? Odista nema nikakvog zajedničkog roda 1070b iznad supstance i drugih atributa.

1071a Zato su uzroci supstanci takođe uzroci postojanja svih stvarnosti. 5. na primer za vino. u stvari. a lišenost je kao mrak ili bolest. za kuću. U stvari. u vezi sa stvarnošću.Prema tome. oblik odgovara ideji kuće. Ο PRANAC ELIMA CULNIH SAZNANJA Pošto su izvesne stvarnosti odvojene. ako je takav da se može izdvojiti i sastavljen od obaju načela. kod bića koja su proizvod misli. veština građenja je oblik kuće. nego im to pripada na različite načine. a ne samo po sličnosti. telo ili čoveka. Na primer. dok u drugom trenutku postoji kao mogućnost. želja i telo. dakle. oblik je. ili um. razlika između mogućnosti i . stvanost i mogućnost. materiju predstavljaju opeke. a čovek stvara čoveka. ali oni su različiti u svakom posebnom slučaju. osim ovih uzroka ima i onaj koji. s jedne strane. A. na jedan način biće tri uzroka. na primer kod čoveka. zatim. jer zbivanja i kretanja ne postoje nezavisno od supstanci. stvari imaju ista načela koja se ispoljavaju na drugi način. Međutim. po sličnosti postoje tri elementa a četiri uzroka i načela. a pokretačka sila je medicina. pokretačka sila je oblik ili njegova suprotnost. lišenost. dele na ovaj način. oblik je zdravlje. pokretačka sila čovek a. ti uzroci će verovatno biti duša i telo. a na drugi način biće ih četirii: medicina je. onda ove prve predstavljaju supstancu. kao prvi od svih stvarnosti. na primer. kod prirodnih bića. Α ova dva načela spadaju među uzroke koje smo pokazali. Međutim. tako da se neposredni uzrok posmatran kao pokretačka sila menja u svakom slučaju. s druge strane. kao što su. Α pošto je. materija je u vezi s mogućnošću. a druge nisu. S druge strane. za tela uzeta kao materija. pošto je ona ono što se može ostvariti oblikom ili liišenošću. lišenost od toga je izvestan nered a učinski uzrok veština građenja. U nekim slučajevima ista stvar zaista postoji kao stvarnost u datom trenutku. bolest. u jednom smislu samo zdravlje. s jedne strane. Osim toga. Načela se. pokreće sva ostala. i to je ne samo različito u raznim stvarima. Najzad.

relativnih stvari i kakvoće. Samim tim. oblik. nego drugačiji. premda su isti po svom opštem pojmu. ali čovek uopšte ne postoji. pošto je Β uopšte princip sloga BA uopšte. Ne postoje. lišenost. od čoveka uopšte proizašao bi samo čovek uopšte. nego su različiti. zatiin se uzroci supstanci mogu smatrati uzrocima svih stvari u . to jest svog oca i. to jest vatru i zemlju uzete kao materija. s jedne strane. uzroci i elementi različiti za razne stvarnosti. u slučajevima kad materija uzroka i dejstva nije ista i kad. biće ono što je u stvarnosti neposredno izvesna određena stvar i. Tako čovek ima kao uzroke ne samo svoje elemente. Stvarnosti koje ne spadaju u isti rod. kad se istražuje koja su načela ili elementi supstanci. tvoj oblik. najzad. tvoj učinski uzrok nisu moji. osim ovih uzroka. ako je tačno da su uzroci supstanci uzroci svih stvari. a i stvarnosti koje pripadaju istoj vrsti imaju različite uzroke.stvarnosti dešava se i na jedan drugi način. zvukovi. određeno Β je princip određenog sloga BA. ni njegov oblik. princip Ahila je Pelej. nego još jedan drugi. ono što ta ista stvar predstavlja kao mogućnost. i svoj poseban oblik. opšti uzroci ο kojima smo govorili. Zatim. a drugi posebni. količine imaju različite uzroke. dakle. ni lišenost od oblika. tvoj princip je tvoj otac. bar u nekim od ovih slučajeva. supstance. u tome smislu što su materija. izuzimajući istovetnost po sličnosti. da li su isti ili različiti. koji nisu ni materija od koje je sačinjen čovek. ali ako se razmotre njihova različita značenja. bliska načela svakog bića. nego po tome što su uzroci različitih pojedinačnih stvari različiti: tvoja materija. sam oblik nije istovetan. nego su to pokretački uzroci. spoljni uzrok. Stoga. Prauzrok pojedinaca je u stvari pojedinac. kao što smo rekli. s druge strane. Osim toga. jasno je da su oni isti za svaku stvarnost. s tim što su uzroci svih stvari isti na način koji ćemo pokazati. Pre svega. Sunce i Sunčevu putanju. ne više u posebnom smislu. boje. ipak su. niti su istog oblika kao on. oni su isti po sličnosti. pokretačka sila zajednička svima stvarima. treba razmotriti i to da među uzrocima jedni mogu biti opšti. oni nisu više isti.

dakle. ni izrazi koji sadrže više značenja. a postoji samo jedno neprekidno kretanje. ako je supstanca toga uzroka mogućnost. od kojih su dve fizičke. Tako smo izložili koja su pranačela stvari koje doživljavamo čulima. najzad. Naprotiv. dovoljna ni ta supstanca ni ma koja druga osim ideja. a u kom smislu su drugačija. potrebno je da govorimo ο ovoj i da pokažemo da nužno mora postojati neka nepokretna večita supstanca. ako se supstance unište. Ali. kad bi i postojao neki pokretački ili aktivni uzrok. i to je lokalno kretanje. Sledstveno tome. i samo kretanje je neprekidno. pošto je samo vreme ili istovetno sa kretanjem. do kretanja neće doći čak i kad bi uzrok sada morao da pokreće. i kad bi sve one bile uništive. pošto kretanje tada neće biti večito: naime ono što postoji kao mogućnost može i da ne p>ostoii. materije 1071b raznih pojedinaca su različite. u kom smislu su ista. cmo što je prvo u entelehiji takođe je uzrok svih stvari. da postoji takav princip čija će sama supstanca biti .tom smislu što. Supstance su zaista prve od svih stvari koje postoje. a jedino neprekidno lokalno kretanje je kružno kretanje. PRVI POKRETACKI UZROK KAO NUZNA STVARNOST Pošto postoje tri vrste supstanci. jer je ono večito. dakle. u drugom smislu. koliki im je broj. koji je sledeći. Treba. biće uništene i sve ostale kategorije. takođe bi bile uništive sve stvari. Osim toga. osim ako one ne sadrže neko načelo sposobno za vršenje promene. pošto se može desiti da se ono što postoji kao mogućnost ne pretvori u delo. Naime. štaviše. ne bi moglo postojati ni ono što je bilo pre. a jedna nepokretna. Međutim. Α isti je slučaj i sa vremenom. čak i ako pretpostavimo večite supstance kao što čine pristalice ideja. jer kretanja neće biti ako ta supstanca sada ne vrši pokretainje. Nije. na isti način kao i vreme. nemoguće je da kretanje postane ili da prestane. ili izvesno određivanje kretanja. neće biti kretanja ako taj uzrok ne pređe u delo. Prihvatainje takvog uzroka nije ni od kakve koristi. ni ono što će biti posle kad ne bi postojalo vreme. postoje različiti bliski uzroci: to su suprotnosti koje nisu ni generički izrazi.

ukoliko postoji nešto večito. kako sam kaže. uče da je stvarnost večita. prema kojima se sve stvari rađaju iz noći. S druge strane. propovedaju večitost kretanja. smatrati mogućnost ranijom od stvarnosti znači imati pravo u jednom smislu i ne imati ga u drugom. bilo da se kaže. ni ο smislu. jer oni prihvataju večitost kretanja. koja je vrsta kretanja prva? To je zaista od velikog značaja. nego će se ono kretati veštinom drvodelje. a istodobna sa nebom. Međutim.delo. nego su iste stvari postojale uvek bilo periodičnim kruženjem. pošto je stvarnost ranija od mogućnosti. bilo da se držimo mišljenja teologa. a rekli smo kako. na onaj pod prinudnom ili po razumu ili iz nekog drugog uzroka. pošto je duša sveta. ni zemlja. Pa ipak se ništa ne kreće slučajno. da su sve stvari bile izmešane. prema njegovom shvatanju. poput fizičara. supstance ο kojima je reč treba da budu nematerijalne. Prema tome. zatim. Tako vidimo da se svaka stvar kreće na ovaj način po prirodi. A. razum υ delu). Stoga neki filozofi. poput Leukipa. prema tome. nailazi se na istu nemogućnost. one moraju da budu vezane za delo. nego je potrebno da uvek postoji neki određeni uzrok. kao Leukip i Platon. kao i filozofi koji. Anaksagora tvrdi da je stvarnost ranija (pošto je. vremenski kasnija od kretanja. Ali oni ne kažu ništa ni ο razlogu. Ali. to jest duša sveta koja se sama kreće. ali da sve što ima tu mogućnost nije u akciji. Prema tome. Ovde ipak postoji jedna teškoća: izgleda naime da sve što vrši akciju ima mogućnost akcije. ako to postoji kao večito . kad bi bilo tako.. moglo bi se desiti da ne postoji baš ništa. pošto je za sve stvari moguće da imaju mogućnost da postoje. pošto je nužno da budu večite. Iz ovoga sledi da noć i haos nisu postojali kroz beskonačno vreme. Kako će odista biti kretanja ako nema nikakvog uzroka u akciji? Sigurno se neće kretati neobrađeno drvo. bilo po nekom drugom zakonu. ni ο uzroku večitog kretanja. ni ο prirodi. tako da bi vremensko prvenstvo pripadalo mogućnosti. a zajedno s njim to kaže i Empedokle. nego im je potrebno seme i uzrok rađanja. koji prihvata kao pranačela stvari prijateljstvo i mržnju. Platon se ovde čak i 1072a ne poziva na ono za što ponekad pretpostavlja da je pranačelo kretanja. ali da još ne postoje. neće se kretati ni mesečna pranja.

ier je ovaj naizmenično uzrok drugog i trećeg. U stvari. Prema tome. čas u drugom. večno biće. nego i u stvarnosti. dok je u supstanci prvo ono što je jednostavno i što je u . a na drugi način na osnovu neke druge stvari. postoji i nešto što ga pokreće. dakle. Mi želimo izvesnu stvar zato što nam izgleda dobra. Na ovaj način kreće se ono što se želi i što je shvatljivo (to deluje kao pokretae a da se ne kreće). Treba. i pozitivan niiz suprotnosti je shvatljiv sam po sebi. Postoji. opšte zbrke i ne-stvarnosti. a ono samo je kružno kretanje. treba prihvatiti da postoji još jedan uzrok koji je u vecitom dejstvu. Α misao se pokreće pomoeu shvatljivog. čas u jednom pravcu. ako se ne prihvati naše objašnjenje. koja će samim tim morati biti ili neki treći uzrok. zbog toga je bolje prihvatiti da je to prvi uzrok. rekli smo. vrše na ovakav način. supstanca i sama stvarnost. uzeta u najvišem stepenu. predmet želje je prividno dobro. Ovaj uzrok je zaista.periodično kruženje. da taj novi uzrok dejstvuje na jedan način sam po sebi. dakle. U ovom pozitivnom nizu supstanca je prva. dok je prvi predmet razumne volje stvarno dobro. Ova dva pojma. može se smatrati da su ove teškoće rešene. S druge strane. dok se drugi uzrok tiče različitosti. Ali to je nužno na osnovu prvog uzroka. Zašto. očigledno ne samo na osnovu rasuđivanja. POJAM BOGA Pošto je moguće da bude onako kao što smo to rekli i pošto će. svet morati proizići iz noći. dakle. uostalom. mora se pretpostaviti neki poslednji izraz koji je pokretač a da se ne kreće. To je. prvo nebo mora biti večito. uzrok večite jednoobraznosti. su istovetna. a pošto je ono što je u isto vreme u pokretu i pokretač samo srednji izraz. onda. nešto što se uvek kreće neprekidnim kretanjem. nešto mora i dalje postojati delujući na isti način. ili prvi uzrok. Zatim. treba istraživati druga pranačela? 7. Kretanja se. a njih dva udružena očigledno su uzrok večite različitostii. ako se želi objasniti da postoji stvaranje i uništenje. više nego što nam izgleda dobra zato što je želimo: pranačelo je misao.

njegovo biće je dobro.stvarnosti. pri čemu je ona samo nepokretna i zaista postoji. dok ona to ne može da bude u prvom smislu. ta stvarnost ne može biti ni na koji način drugačija nego što jeste: pomerno kretanje je u stvari prva promena. Budnost. jedan znači meru izvesne stvard. u stvari. a ono što je prvo u tome nizu uvek je najbolje ili slično najboljem. Ο takvom pranačelu vise nebo i priroda. ako je njena stvarnost prva vrsta kretanja kojim se pomera. Prvi pokretač je. biće kome je on svrha. Prema tome. Ali pošto postoji jedna stvarnost koja pokreće. a prvo pomerno kretanje je kružno pomeranje. Razlika između ovih značenja pokazuje da se konačni uzrok može nalaziti među nepokretnim stvarnostima. po tome što je to nužno. Inače jedan i jednostavno nisu istovetni. nužno stvarnost i. Jer ono što je nužno sadrži dva sledeća značenja: postoji nužnost koja proističe iz prinude. svrha može postojati među nepokretnim stvarnostima. najzad. ako se jedna stvar kreće. pošto stupajući u dodir sa svojim predmetom i promišljajući ο njemu on sam . Osim toga. a to je i sama svrha. dok jednostavno znači izvesno stanje same stvari. u ovom poslednjem smislu. Um postaje svestan samog sebe shvatajući natčulno. Međutim. Α misao i to ona koja je to sama po sebi odnosi se na ono što je najbolje po sebi. pošto je njegova stvarnost uživanje. ona može da bude drugačija nego što jeste. dakle. Konačni uzrok kreće se kao predmet ljubavi i sve ostale stvari kreću se zbog toga što pokreću same sebe. na taj način ono je pranačelo. to je ono što ne može da bude drugačije. to je samo u tome smislu što je ona podložna promeni i što može da bude drugačija. zatim to je ono bez čega je dobro nemoguće. a to kružno kretanje vrši prvi pokretač. dok je najviša misao misao ο najvišem dobru. Konačni uzrok je. time što prisiljava našu prirodnu naklonost. osećanje i misao su naša najveća uživanja zato što su to stvarnosti. čak i ako to ne može biti po supstanci. dobro po sebi i poželjno po sebi pripadaju i jedno i drugo is1072b tom nizu. što postoji samo na jedan način. Α to pranačelo je život koji se može uporediti s najsavršenijim proživljavanjem jednog kratkog trenutka koji nam se daje. to jest prema mestu. dok se nade i uspomene uživaju samo kroz ona prva. On je stvarno uvek taj život (što je za nas nemoguće).

od koga proističe seme. iz navedenog razloga. Za divljenje je dakle ako se bog nalazi uvek u stanju radosti koji mi osećamo samo u iizvesnim trenucima. Takvi su. sam bog je upravo to. Zivot takođe pripada bogu. Takođe smo pokazali da ta supstanca ne može imati prostorne veličine. Ona se. ograničenu veličinu. nego da je nesastavljena i nedeljiva. a još je za veće divlj enje ono što kod njega postoji u još većoj meri. tako da život i stalno i večito trajanje pripadaju bogu. može se reći da pre semena postoji čovek. nego drugi. pokazali smo i da je ona neosetliiva i nepromenljiva. dok ništa od onoga što je ograničeno nema neograničenu mogućnost. TEORIJE I PREDAVANJA Ο KOSMOSU . pokreće kroz neograničeno vreme. a bog je to samo delo. ali ono 1073a što je prvo nije seme nego savršena stvarnost: na primer. kao Pitagorovci i Speusip. Iz ovoga što smo rekli očigledno sledi da postoji jedna večita supstanca. u stvari. dakle. postoji izvestan broj filozofa koji smatraju. božje delo koje postoji samo po sebi je savršeni i večni život. um je u akciji kad dostigne ono što je shvatljivo. Stoga kažemo da je bog večita i savršena stvarnost. ona ne može imati ni neograničenu veličinu. Α on ga ima baš na taj način. da se lepo i dobro ne nalaze u pranačelu. S druge strane. pošto neograničena prostoma veličina uopšte ne postoji. Nasuprot tome. ova supstanca ne bi mogla imati. Iz ovoga proizlazi da je božanski elemenat koji um sadrži više stvarnost nego mogućnost. očigledni razlozi zbog kojih se stvari' ponašaju na ovaj način. Međutim. nepokretna i odvojena od stvarnosti koje saznajemo putem čula. Seme zaista proističe od drugih jedinki koje su vremenski starije i savršene. dok se lepo i savršeno nalaze samo kod stvarnosti koje su proizišle iz nečega. jer je život delo uma. ne čovek koji proizlazi od semena. jer su sva ostala kretanja vremenski kasnija od lokalnog kretanja. tvrdeći da su pranačela uzroci biljaka i životinja. tako da postoji istovetnost između uma i shvatljivog: um je stecište shvatljivog i same supstance.postaje shvatljiv. a čin posmatranja je savršeno i najviše blaženstvo. Ali oni nisu u pravu. i dok bi svaka prostorna veličina mogla da bude samo neograničena ili ograničena.

večitih po prirodi. treba da se podsetimo na izjave drugih filozofa. treba da raspravljamo ο ovom pitanju polazeći od osnova i razlika koje smo postavili. to jest astronomija. pošto je prvi pokretač suštinski nepokretan i pošto večito kretanje mora proizići od neke večite stvarnosti. samim tim. Tako teorija ο idejama nema posebnog gledišta ο ovoj stvari. osim prostog pomernog kretanja celine. nužno je da svako pomerno kretanje takođe bude proizvedeno od neke supstance istovremeno nepokretne same po sebi i večite. Svaka planeta ima u stvari više od jednog pomernog kretanja. a zatim koliko ih ima. ali brojevi koji su po njihovom mišljenju čas neograničeni a čas ograničeni na dekadu. Što se nas tiče. Oni koji prihvataju postojanje ideja odista kažu da su ideje brojevi.Međutim. Zbog svega toga. Ali što se . S druge strane. Ali pošto je ono što se kreće nužno pokrenuto nečim. ali večita supstanca.ce a pokretač je večit i vremenski stariji od onoga što se kreće. pošto je ona izvesna vrsta supstan. Očigledno je da su kretanja brojnija od tela koja se kreću. njen predmet je čulna. s druge strane. da je jedan od njih prvi. Oni ne daju nikakav ubedljiv dokaz ο tome zašto priznaju baš ovaj broj. Ali. kretanja planeta (naime. večito i jeđno kretanje. što je jasno čak i onima koji su ovim stvarima posvetili tek osrednju pažnju. kako mi kažemo. Pranačelo i prva stvarnost su nepokretni. Priroda zvezda je zaista večita. očigledno je da. kao što je to slučaj. istim redom koji vlada u kretanjima zvezda. koje proizvodi. Jasno je da su i pokretači supstance. bitno nepokretnih i bez ve1073b ličine iz razloga koje smo naveli ranije. oni su to suštinski i slučajnošću i oni daju prvo. na primer. a jedinstveno kretanje od jedinstvene stvarnosti. dok se ostale matematičke nauke ne bave nikakvom supstancom. pošto. vidimo da postoje druga večita pomerna kretanja. koliko ima kretanja zvezda toliko mora da bude i supstanci. ne treba da smetnemo s uma pitanje da li tu supstancu treba shvatiti kao jednu ili više njih. kako smo to pokazali u fizici. pa onošto je starije od supstance nužno mora biti supstanca. Prema tome. jedan drugi. broj tih kretanja treba da istražuje ona matematička nauka koja je najbliža filozofiji. telo koje se kreće kružno je večito i ne može da miruje. Ni jedan od njih nije dao objašnjenje ο broju supstanci koje bi bilo jasno. sa aritraetikom i geometrijom. prva i nepokretna supstanca. U stvari.

Kalip smatra da je položaj sfera. 1074a da bi se moglo voditi računa ο zapaženim činjenicama. i da se te sfere okreću u obrnutom smislu i dovedu u isti položaj sferu najudaljeniju od zvezde koja je u svakom slučaju smeštena s ove strane odnosne zvezde. Α pošto ima osam sfera u . kako bismo dali potpuno određeni broj zahtevima naše misli. Sto se tiče ostalog. ako se želi voditi računa ο prirodnim pojavama. a treća se krećeu krugu koji je nagnut preko širine zodijaka. Naime. Za svaku od njih kretanje planeta zahteva četiri sfere. Eudoks je objašnjavao pomerno kretanje Sunca i Meseca pomoću triiu sfera za svaku od ovih zvezda.tiče stvarnog broja kretanja. dok je kretanje četvrte u krugu nagnutom prema ekvatoru treće sfere. Prva ima isto kretanje kao sfera zvezda nekretnica. Ali dok je Kalip pripisivao Jupiteru i Saturnu isti broj sfera kao i Eudoks. potrebno je da za svaku planetu bude isti broj sfera manje jedna. navešćemo šta ο tome kažu neki matematičari. Međutim. jedino ovako sve ove sile mogu da proizvedu pomerno kretanje planeta. treća sfera svake planete ima svoje polove u krugu koji prolazi sredinom zodijaka. to treba da delom istražujemo sami. Prva i druga sfera imaju isto kretanje kao prva i druga Sunca i Meseca (jer sfera stajaćica daje kretanje svima sferama. da bismo dali ideju ο ovoj stvari. druga se kreće u krugu koji prolazi duž sredine zodijaka. ako se pokaže neka razlika između naših sadašnjih mišljenja i mišljenja koja ο ovoj stvari imaju ljudi koji se njima bave. odista ćemo voditi računa i ο jednim i ο drugim. a sfera koja se nalazi ispod prethodne i čije je kretanje u krugu koji prolazi sredinom zodijaka zajednička je svima planetama). isti. ali krug u kome se kreće Mesec nagnut je pod većim uglom nego krug u kome se kreće Sunce. što odgovara Eudoksovom sistemu. on je mislio da treba dodati još po dve sfere Suncu i Mesecu. a takođe i po jednu sferu svakoj ostaloj planeti. Međutim. to jest red njihovih razdaljina. ali ćemo svoju veru pokloniti samo najtačnijima. polovi treće sfere različiti su za svaku planetu izuzev polove Venere i Merkura koji se podudaraju. a delom da se obavestimo kod istraživača.

treba da se smatra svrhom. i pošto one među ovim sferama ne zahtevaju da bude drugih koje se kreću u pravcu obrnutom od onoga u kome se kreće planeta koja se nalazi unutar svih ostalih. Ali. pokretački princip svakog neba bio bi na izgled jedan. ne bi moglo postojati nikakvo pomeranje čija bi svrha bila ili ono samo ili neko drugo pomeranje. uzevši zajedno Saturna i Jupitera. Jasno je. Ali kako se na ovaj način ne može ići u beskonačnost. Ako u pomernom kretanju svaki pokretač u stvari postoji radi predmeta koji se pomera. biće u svemu samo četrdeset i sedam sfera. onda će za prve dve planete biti šest sfera koje se kreću u obrnutom pravcu. . međutim. ako bi stvarno postojalo više neba. onih sa neposrednim i onih s obrnutim kretanjem. pojam čoveka. Ali ako se Mesecu i Suncu ne dodaju kretanja ο kojima smo maločas govorili. biti pedeset i pet. da postoji samo jedno nebo. Ako pomerno kretanje stvarno treba da ima za svrhu pomerno kretanje. Α jedan isti pojam. Pretpostavimo li da je toliki broj sfera.kojima se kreću planete. Ako je nemoguće da uopšte postoji pomerno kretanje koje ne bi bilo podređeno pomernom kretanju neke zvezde. i ako svako pomeranje pripada predmetu koji se pomera. dopustimo da je nužno da ο tome odluče oni koji su upućeniji u tu stvar. tada će ovo kretanje takođe trebati imati za svrhu nešto drugo. a brojno mnogostruk. S druge strane. i ako osim toga svaka stvarnost. pošto su svrha pomernog kretanja. U stvari. onda je razumno reći da smatramo da je broj nepokretnih supstanci i pranačela isti. sve što je brojno mnogostruko sadrži materiju. ali nemoguće je da bude drugih pomernih kretanja osim onih koja smo nabrojali. nego sva pomerna kretanja moraju da postoje s obzirom na zvezde. onda ne bi mogle postojati druge prirode osim onih koje smo pokazali a broj nebeskih kretanja nužno je ravan broju nepokretnih supstanci. kao što postoji više ljudi. na primer. tako da će ukupan broj sfera. Ovaj zaključak normalno proizlazi iz posmatranja tela koja se kreću. svaka supstanca koja se može upoznati čulima a koja je sama po sebi dostigla dobro u pravom mislu. U stvari. svrha svakog pomernog kretanja biće dakle jedno od božanskih tela koja se kreću nebom. kad bi bilo drugih supstanei one bi bile uzroci kretanja. i šesnaest za četiri sledeće planete. a dvadeset i pet za druge.

jer se njegova vrednost sastoji u mišljenju. samo jedno nebo. Ο PRIRODI BOŽANSKE MISLI Određivanje svojstva božanskog uma sadrži u sebi nekoliko poteškoća. S ovakvim ograničenjem mi prihvatamo predanje naših otaca i naših najstarijih prethodnika. Postoji. dakle. to jest da su sve prve supstance bogovi. Osimtoga. da su se razne umetnosti ili filozoiija razvijale u više mahova u najvećoj mogućoj meri i svaki put se gubile. 9. i sve što se večito kreće i što je neprekidno samo jedno. primljeno iz drevne prošlosti i kao mit ostavljeno budućnosti uči nas da su prve supstance bogovi i da ono što je božansko obuhvata čitavu prirodu. Ili. S druge strane. Ili on ne misli ništa. ono što predstavlja suštinu nema materije: to je entelehiia. dok je u stvari Sokrat jedan. nego obična mogućnost). Ako se od ovih tumačenja odvoji ono što predstavlja njihovu početnu osnovu i ako se ona razmotre zasebno. Ali šta tada biva s njegovim dostojanstvom? On je onda u stanju sličnom snu. ali ako je njegova misao zavisna od nekog drugog pranačela (pošto njegova supstanca nije čin mišljenja. kakav treba da bude njegov način postojanja? Tu ima nekoliko teškoća. Međutim. prema tome. ondaćese pomisliti da je to zaista božanska tvrdnja. Prva pokretačka nepokretna sila bila je dakle jedna istovremeno i kao pojam i kao broj pa je. 1074b Α predanje. 011 misli. onda on ne bi mogao biti najviša supstanca. moguće je. kao što izgleda. pak. a ova mišljenja su u stvari ostaci drevne mudrosti koji su se sačuvali do našeg doba. Sve ostalo u vezi s ovim predanjem bilo je dodato kasnije u vidu mita da bi ubedile mase i da bi se poslužilo zakonima i opštoj koristi: tako se bogovima daje ljudski lik. Taj um zaista izgleda da je najbožanstvenija od svih stvari koje izgledaju božanske. ili se oni prikazuju kao da liče na neke životinje i ovome se dodaju svakovrsne pojedinosti ove prirode. da bi imao ovo obeležje. Ali. biloda ie .odnosi se na mnoga bića.

Nije li bolje reći da je nedeljivo sve što nema materije? Sa božanskom niišlju isti je . ako misli ο nečem drugom. Ako pre svega božanski um nije čin mišlienja nego mogućnost. Zatim je jasno da će postojati nešto drugo. pošto nema razlike između onoga što se misli i misli koje se tiču nematerijalnih stvari. plemenitije od božanskog uma. to je ili uvek isto. izuzimajući pri tome materiju. U stvari. da on misli ο onome što je najbožanstvenije i najvažnije i da ne menja taj predmet. to 1075a je supstanca i suština predmeta. reći će se. dakle. Pa ipak. nije ista stvar misliti i biti predmet ο kome se misli. zar u izvesnim slučajevima nauka nije sama sebi predmet? U pesničkim naukama. u teoretskim naukama pravi predmet nauke je definicija i čin misli. umesno je pretpostaviti da mu onda neprekidno mišljenje predstavlja prevelik teret. Osim toga. mišljenje i misao izvedena zaključivanjem očigledno uvek imaju predmet koji je različit od njih samih i oni se bave samim sobom tek uzgred. ο čemu on misli? On misli ili ο samom sebi ili ο nečem drugom. a nešto slično već bi bilo kretanje. na koje se od njih odnosi pozitivna misao? Naime. Ostaje još jedna teškoća: da li je predmet božanske misli složen? U ovom slučaju božanski um bi se menjao. Α zaΜ 305 tim. pošto je on najizvrsnija stvar a njegova misao je misao ο misli.njegova suština razum ili čin mišljenja. jer ima stvari koje je bolje ne videti nego videti). božanski um misli ο samom sebi. pošto bi to bila promena na gore. S druge strane. ili čas jedno a čas drugo. ako se želi ovo izbeći (a to se mora. tako da. to jest sam predmet njegove misli. nauka. prelazeći s jednog dela celine na drugi. ako su mišljenje ο nečem i mišljenje ο sebi različite prirode. čin mišljenja biće samo ono što je najbolje. božanska misao i njen predmet biće istovetni i misao će biti jedna sa predmetom misli. Da li je prema tome važno da predmet njegove misli bude dobro ili prva stvar na koju slučajno naiđe? Ili bi pre bilo besmisleno da izvesne stvari budu predmet njegove misli? Očigledno je. Naime. moći misliti i samo mišljenje stvarno će pripadati i onome koji misli ο gorem. osećanje.

kao u vojsci. određena. na primer. ali koja su skopčana s najmanje teškoća. Međutim. Dobro vojske je zaista u njenom redu. ne poseduje svoje dobro u ovom ili onom trenutku. kako bi one proizlazile iz suprotnosti? Oni to ne objašnjavaju: jer . stvari nisu uređene tako da jedna nema veze s drugom. u stvari. nego su sva delanja. nego su u uzajamnom odnosu. Ali oni nisu u pravu kad kažu sve stvari. Što se tiče robova iživotinja. u stvari. Na ovom mestu treba da obratimo pažnju na sve nemogućnosti i besraislenosti koje su posledica drugačijih shvatanja. ali ne misli ο samoj sebi za vreme čitave večnosti. sve su one usmerene ka jednoj jedinoj svrsi. Tako svi filozofi stvaraju sve stvari počinjući od suprotnosti. da se sva bića vrate u svoje sastavne elemente. a zapovednik koji njom upravlja taikođe je njeno dobro. i na najprivlačnija učenja. a takav je slučaj i s drugim osobinama koje se sjedinjuju u jednu celinu. kao što to nisu ni kad govore ο stvaranju počinjući od suprotnosti. kao što su ribe. malo je njihovih dela koja su u vezii s opštim dobrom i većina njih je prepuštena slučaju. ODRICANJE POSTOJANJA IDEJA Treba takođe da ispitamo na koji od sledećih načina priroda celine poseduje dobro i najviše dobro: da li kao nešto dobro što postoji samo po sebi i kroz sebe. Mislim da je potrebno. Pa čak i stvari koje dozvoljavaju suprotnosti. koje za njega postoji kao nešto osobito: božanska misao ne misli na ovaj način. krilate životinje i biljke. On. pošto zapovednik ne postoji zbog reda. ili kao sam red ili pre na oba načina istovremeno. U stvari.slučaj kao sa ljudskim razumom u jednom određenom vremenu. Α priroda liči na porodičnu zajednicu u kojoj je slobodnim ljudima najmanje dozvoljeno ida rade šta im padne na pamet. Sve stvari uređene su zajedno na izvestan način. nego shvata najviše dobro u nedeljivoj celini. 10. ali ne na isti način. načelo koje sačinjava prirodu svake stvari. naprotiv. ili najveći deo njih. DOBRO KAO PRANACELO. nego red postoji zahvaljujući zapovedniku. Takvo je. i to čak u najvećoj meri.

a druge neuništive? To ne objašnjava ni jedan od njih. takvd su oni koji od nejednakog čine materiju jednakog. pošto ono ujedinjuje elemente. svi filozofi koji tako misle stvarno se ne služe suprotnostima. Oni koji prihvataju dobro kao pranačelo odista su u pravu. i koji je uzrok stvaranja. Osim toga. Ima filozofa koji uzimaju jednu od dveju suprotnosti kao materiju druge. svode sva bića na jedno jedino. Uostalom. ili kao pokretački uzrok.jedne suprotnosti ne deluju na druge. Osim toga. zašto će uvek postojati stvaranje. to niko ne kaže. i kao materijalni uzrok. ali na koji je način dobro pranačelo? Da li je ono to kao konačan uzrok. ili kao suštinski uzrok? Oni to 1075b ne kažu. dakle. um je snaga koja pokreće stvari. koji takođe moraju prihvatiti pranačelo . i od mnogostrukog materiju iednog. Empedoklovo učenje takođe je besmisleno. jer za njih sva bića potiču od istih pranačela. Oni koji prihvataju kao pranačela dve suprotnosti moraju nužno priznati postojanje jednog drugog. pošto je deo mešavine. Ima ih i koji izvode biće iz ne-bića. sačinjava pranačelo. ipak je dobro suštinski pranačelo u svima stvarima. Za njega je dobro prijateljstvo. a prijateljstvo je u isto vreme pranačelo kao pokretački uzrok. Ali za nas je teškoća rešena sasvim prirodno postojanjem treeeg izraza. Druga je besmislenost ta što se mržnja predstavlja kao neuništiva. onda bi sve dolazilo od zla. I ovo učenje se pobija na isti način: neodređena materija nije suprotnost ničega. Takav je slučaj i sa pristalicama ideja. Drugi filozofi uveravaju da ni dobro ni zlo nisu pranačela. izuzev ako neko od njih ne prosudi ο tome pravilno. mora da bude nešto različito od njega samog. Naime. Cak i pretpostavljajući da bi se moglo desiti da ista stvar bude pranačelo ujedno kao materija i kao pokretački uzrok. Anaksagora priznaje dobro kao pokretačko pranačelo. Α pokreće ih radi izvesne svrhe koja sledstveno tome. pošto je samo zlo jedan od ova dva elementa. Α zašto su jedne stvari uništive. dok je mržnja sama po sebi isto što i priroda zla. Štaviše. višeg pranačela. naime. izuzimajući „jedan". besmisleno je ne dopustiti postojanje suprotnosti dobru i božanskom umu. drugi. za nas medicina predstavlja na neki način zdravlje. osim ako nije onako kako mi mislimo. da bi izbegli tu potrebu. ipak bi suština materije i suština pokretačke sile bile različite: sa koga od ova dva gledišta prijateljstvo.

koje je više od ideja. Zaista, zašto je postojala, ili zašto postoji takva povezanost odnosa?A drugi filozofi su nužno primorani da navode izvesnu suprotnost najvišoj mudrosti i nauci; međutiin, mi to ne činimo. Po našem mišljenju, prva stvarnost zaista nema nikakvu suprotnost. Naime, sve suprotnosti imaju materiju i potencijalno su istovetne. Α neznanje zahteva predmet suprotan predmetu najviše nauke, dok, s druge strane, prva stvarnost ne dozvoljava nikakvu suprotnost. Uostalom, ako se želi da nema drugih stvarnosti osim onih koje saznajemo čulima, neće biti ni prvog pranačela, ni reda, ni stvaranja, ni nebeskih kretanja, nego će pranačelo pranačela ići u beskonačnost, kao što se to vidi kod teologa i kod svih fizičara. Ali, s druge strane, ako se tvrdi da postoje ideje ili brojevi, oni neće biti uzrok ničega; ako se ne želi ići dotle, oni bar neće biti uzrok kretanja. Α zatim kako će neprostorni brojevi biti uzroci prostornosti i neprekidnosti? Broj zaista neće moći proizvesti neprekidnost, bilo kao pokretački uzrok, bilo kao oblik. Osim toga, ni jedna suprotnost ne može bitno sačinjavati načelo stvaranja i kretanja, jer bi se moglo desiti da ona ne postoji, ili bar da trjeno dejstvobude kasnije od njene mogućnosti. U ovom slučaju ne bi, dakle, bilo večitih stvarnosti. Međutim, njih ima. Mora se, dakle, odbaciti jedna od ranijih postavki, a mi smo rekli kako. Štaviše, na koji način brojevi sačinjavaju jedinstvo, ili šta čini jedinstvo duše i tela i oblika i materije uopšte — to ne objašnjava ni jedan od pristalica ideja. I niko nije u stanju da to kaže, nego da prihvati, kao i mi, da je to dejstvo pokretačkog uzroka. Što se tiče filozofa koji tvrde da je matematički broj prva bitnost, i koji tako prihvataju neograničenu uzastopnost i različita pranačela za svaku supstancu, oni čine od supstance svemira niz epizoda 1076a bez uzajamne veze (pošto jedna supstanca ne vrši nikakav uticaj na drugu svojim postojanjem ili nepostojanjem) i pružaju nam mnoštvo pranačela. Međutim, bića ne žele da se njima upravlja rđavo: „Vladavina mnogih nije dobra: neka bude jedan vladar." KNJIGA XII

1.
MATEMATICKI POJMOVI I IDEJE

U pogledu supstance stvari koju doživljavamo putem čula, rečeno je šta je supstanca, najpre u raspravi ο fizici, kada smo proučavali prirodu materije, i kasnije, kada smo ο njoj raspravljali s obzirom na njeno dejstvo. Međutim, pošto je predmet našeg ispitivanja: da li postoji, ili ne, nepokretna i večita supstanca zasebna od čulnih supstanci i, ako ona postoji, kakav još je priroda, potrebno je najpre proučiti mišljenja drugih filozofa tako da, ako su se oni u nečem prevarili, mi ne budemo izloženi istim zabludama. Α ako je neko naše shvatanje zajedničko s njihovim, mi tim nećemo biti ni malo pogođeni, jer čovek mora biti zadovoljan ako ο izvesnim stvarima rasuđuje bolje od svojih prethodnika, a što ο drugima ne rasuđuje gore. Postoje dva mišljenja u odnosu na predmet koji nas zanima. Tvrdi se, naime, da su matematički pojmovi izvesne supstance, kao štosu, na primer, brojevi, linije i predmeti njima srodni. S druge strane, takođe se kaže da su i ideje supstance. Α pošto jedni prave od ovih stvari dve različite vrste: ideje i različite brojeve, a drugi čine od ovih dveju vrsta jednu stvarnost; zatim, pošto su za neke filozofe matematički pojmovi jedine supstance, onda je potrebno da najpre ispitamo matematičke pojmove i da ih razmotrimo nezavisno od svake druge stvarnosti. Pri tome se nećemo pitati na primer da li su oni stvarno ideje ili nisu, ili da li su pranačela i supstance bića ili nisu; pitaćemo se samo da li matematički pojmovi postoje ili ne i, ako postoje, kakav im je način postojanja. Posle toga imaćemo da razmotrimo zasebno u njima samima ideje u pravom smislu, ali samo onoliko koliko to bude zahtevao naš predmet. Ο gotovo svima ovim pitanjima stvarno se već raspravljalo u egzoteričkim raspravama. Osim toga, najveći deo našeg proučavanja mora se završiti objašnjavanjem ovog drugog pitanja: kada budemo ispitivali da li su supstance i pranačela pranačela stvarnosti, brojevi i ideje. U stvari, posle raspravljanja ο idejama to će biti treće istraživanje koje nam ostaje da izvršimo. Naime, nužno je da matematički poj πιόνι, ukoliko su stvarnost, budu ili pojmovi do kojih dolazimo putem

čula, kao što misle izvesni filozofi, ili su odvoieni od čulne spoznaje stvarnosti (jer ima ih koji zastupaju i ovo mišljenje). Ako oni nisu ni u čulnim spoznajama, niti su odvojeni od ovih, onda oni ili ne postoje, ili postoje na neki drugi način, tako da će se naše raspravlianje odnositi ne na samo njihovo biće, nego na njihov način postojanja. 2.
ODNOS MATEMATICKIH POJMOVA I SUPSTANCE

U knjizi ο Aporijama rekli smo da je nemoguće da matematički poimovi budu imanentni čulnoj spoznaji i, u isto vreme, da je to čista izmišljotina, jer je nemoguće da dva čvrsta 1076b tela istovremeno postoje na istom mestu; a to je nemoguće i stoga što bi se, prema istom dokazivanju, ostale mogućnosti i ostale prirode našle u čulnom i što ni jedna ne bi bila od njega odvojena. To smo rekli ranije. Međutim, očigledno je, prema ovome shvatanju, da je nemoguće da bilo koje telo bude deljivo: u stvari, ono bi se delilo na površinu, površina na liniju i linija na tačku, tako da, ako se tačka ne može deliti, ni linija ne bi bila delfiva; a ako je linija nedeljiva, u tome slučaju bi takvo bilo i čitavo telo. Od kakvog je onda značaja da linije i tačke budu, ili ne budu, apsolutne stvarnosti, ako te stvarnosti, ma kakve one bile, postoje u čulnom? U svakom slučaju ishod stvari će biti isti. Ako su pojmovi koje stičemo čulnim putem deljivi, onda će se deliti ili delienje neće postojati ni za takve stvari. Još manje je moguće da takve stvarnosti budu odvojene. Ako stvarno postoje druga čvrsta tela osim onih koja saznajemo čulima, odvojena od ovih i vremenski starija od njih, jasno je da će, pored površina koje poznajemo, postojati i druge površine koje nužno moraiu da budu izvan dometa čulnog saznanja, kao i druge tačke i druge linije. Naime, sve to pripada rasuđivanju iste vrste. Ali ako je tako, ondatreba pretpostaviti, osim površina, linija i tačaka matematičkog tela, odvojeno postojanje drugih površina, drugih linija i drugih tačaka. Naime, ono što je nesastavljeno vremenski je starije od sastavljenog. Α ako su pojmovi do kojih ne dolazimo putem čula vremenski raniji od onih koje stičemo

preko čula, iz istog razloga morace postojati površine koje sačinjavaju nepokretna tela, uzete same po sebi i u svojoj suštini. Postojaće, dakle, i druge površine i druge linije osim površina i linija vezanih za sastav odvojenih tela; naime, dok ove površine i linije postoje istodobno sa matematičkim pojmovima, ostale su vremenski ranrje od matematičkih pojmova. S druge strane, postojaće linije koje pripadaju tim površinama i, pretih li.ni.ia, trebaće pretpostaviti postojanje drugih linija i drugih tačaka vezanih za sastav linija, i to iz istog razloga; najzad, pre tačaka koje ulaze u sastav tih ranijih linija, biće drugih tačaka koje neće više imati tačaka koje bi bile starije od njih samih. Tako se dolazi do besmislenog nagomilavanja. Najpre će biti jedna vrsta čvrstih tela ο kojima dobivamo saznanje putem čula, zatim tri vrste površina osim onih koje saznajemo preko čula, to jest natčulne površine, površine vezane za matematička tela i površine koje postoje same po sebi izvan površina ovih tela; zatim tu su četiri vrste linija i pet vrsta tačaka. Koje će, onda, među ovim vrstama biti one na koje će se odnositi matematičke nauke? Naime, predmet nauke je uvek ono što ima vremensko prvenstvo. Isto rasuđivanje primenjuje se i na brojeve. Osim naših pet vrsta tačaka, postojaće i druge jedinice, i to zasebno za svaki pojedini pojam do koga dolazimo putem čula, a zatim za sve što se može zamisliti da postoji, tako da će biti beskraj vrsta matematičkih brojeva. Inače, što se tiče pitanja do kojih smo došli ο knjizi ο Aporijama, da vidimo na koji način 1077a je moguće da ih rešimo. Predmet astronomije treba da budu natčulne stvari, isto onako kao i geometrije. Α kako da se zamisli odvojeno postojanje neba i njegovih delova ili svake druge stvari sposobne za kretanje? Ista teškoća se postavlja i za optiku i harmoniju: postojaće zvuk i opažaj i osim čulnih i pojedinačnih zvukova i opažaja. Očigledno ee biti isti slučaj i sa drugim osećanjima i čulnim doživljaiima. Naime, zašto ovi da budu pre nego oni? Ali ako je tako, treba da postoje i odvojena živa bića, pošto postoje i takva osećanja. Osim toga, matematicari su izradili izvesne opšte aksiome nezavisno od matematičkih supstanci. Postojaće, dakle, neka druga srednja suština, odvojena

kako od idej a tako i od posredničkih matematičkih pojmova, a koja neće biti ni broj, ni tačka, ni veličina ni trajanje. Ali ako je nemoguće zamisliti takvu matematičku suštinu, očigledno je nemoguće i to da matematički pojmovi postoje odvojeno od pojmova do kojih dolazimo putem čula. Uopšte uzev, ako neko želi da se matematički pojmovi postave kao odvojene prirode, iz toga proizlaze posledice suprotne istini i uobičajenom shvatanju. U stvari, potrebno je da, zbog svog načina postojanja, matematičke veličine imaju vremensko prvenstvo pred čulnim veličinama, dok su one zaista kasnije od ovih, pošto je nesavršena veličina, iako starija prema redu stvaranja, ipak kasnija prema redu suštine, kao neživo u odnosu na živo. Pored toga, koji će uzrok komačno sačinjavati jedinstvo matematičkih pojmova? Duša je ono što čini jedinstvo čulnih tela, ili deo duše ili neko drugo prikladno načelo, bez čega se telo rastura i raspada. Ali za matematičke pojmove, koji su deljivi pošto su količine, koji je uzrok postojanja i stalnosti toga jedinstva? Drugi dokaz je stvaranje matematičkih veličina. Ono se stvarno vrši najpre od tačkekadužini, zatim ka širini, najzad, ka dubini, i to je njegov kraj. Ako je, dakle, tačno da je ono što je kasnije prema redu stvaranja ranije prema redu suštine, telo će stvarno biti ranije od površine i od dužine. Ono je to još sa razloga što ima savršenije postojanje, što je više celina nego veličina i površina, jer ono može da postane živo; kako bi, naprotiv, linija ili površina postala živa? Takvo shvatanje prevazišlo bi domašaj našeg čulnog saznanja. Štaviše, činjenica je da je telo supstanca, jer ono već ima izvesno savršenstvo. Ali kako bi liniie bile supstance? One to odista ne bi bile ni kao pojam, ni kao oblik, kao što je, na primer, duša, ako je duša stvarno takva, ni kao materija, kao što je telo: odista se ne vidi ni jedno telo koje bi se moglo sastaviti od linija, kao ni od površina ili tačaka, dok kad bi linije, površine i tačke bile materijalna supstanca, bilo bi tela koja bi dozvoljavala takav sastav. Prema tome, dozvolimo da tačke, linije i površine imaju logičko vremensko prvenstvo; me1077b đutim, logičko vremensko prvenstvo nema uvek za posledicu suštinsko vremensko prvenstvo. Suštinsko vremensko prvenstvo je u stvari podela bića, što ima za posledicu sposobnost da njegovi delovi postoje u zasebnom stanju; logičko vremensko prvenstvo je

pošto smo videli da oni ne mogu da budu u samim pojmovima koje saznajemo putem čula. ili da u čulnim stvarima kretanje bude posebna priroda odvojena od ostalih: tako će i stvari koje se kreću omogućiti . Ako kakvoće stvarno ne postoje zasebno od supstanci. ali ne suštinsko prvenstvo. posmatranih ne u odnosu na čula. mi znamo da se pojam „postojati" uzima u višestrukom značenju. da oni po redu postojanja nisu raniji od pojmova do kojih dolazimo putem čula. tako da zbog toga nije potrebno da bude neki pokretač odvojen od čulne stvari. STVARNOSTI KAO MATEMATIČKI POJMOVI Kao što se opšte poetavke u matematici u stvari ne odnose na stvarnosti koje postoje u odvojenom stanju. da imaju samo logičko vremensko prvenstvo ispred pojmova koje saznajemo čulima. kao i da nigde ne mogu postojati u odvojenom stanju. belo odista ima logičko vremensko prvenstvo ispred belog čoveka. Dovoljno je utvrđeno da su matematički pojmovi manje supstance nego tela. Naime. koji se ipak ne uzimaju po tome što imaju veličinu ili deljivost.prvenstvo bića ο kome pojam ulazi u sastav drugih pojmova. 3. a pod složenim telom podrazumevam čoveka koji je beo. tako je očigledno moguće da bude postavki i dokazivanja u pogledu veličina koje saznajemo putem čula. pošto ne može postojati u zasebnom stanju. S druge strane. međutim. ili da imaju poseban način postojanja. kao što ima mnogo pojmova koji se tiču stvari posmatranih samo po tome što se kreću. pokretno telo ili belo. Jasno je dakle da ni zamišljeni proizvodi nemaju vremensko prvenstvo. na primer. Naime. i sa ovog razloga ne postoje u strogom smislu reči. nego po tome što imaju izvesne određene osobine. nego je uvek vezano za slcženo telo. ova dva prvenstva ne postoje istovremeno. niti su rezultati dodavanja suštinski vremenski kasniji: jer dodajući čoveka belom kažemo beo čovek. po strani od veličina i brojeva. nezavisno od suštine svojstvene svakoj stvari ove vrste i od njihovih osobina. nego se odnose na veličine i brojeve. jasno je da oni ili uopšte ne postoje.

postavke i nauke koje će ih posmatrati ne po tome što se kreću. pošto su linije i brojevi promene svojstvene opažaju i zvuku. Isto shvatanje može se primeniti i na harmoniju i optiku. onda je takođe tačno da se to kaže i za geometriju: ako se desi da su stvari ο kojima ona raspravlja predmeti koje doznajemo putem čula. one neće biti ni nauke ο drugim stvarima odvojenim od čulnog. s druge strane. nego jedino kao tela. ali zauzimajući izvestan položaj. to je najjednostavnije a naročito jednoobrazno kretanje. ona ih ipak ne proučava kao takve i matematičke nauke neće biti zbog toga nauke ο čulnom. pošto tačnost nije ništa drugo nego jednostavnost. govoreći u strogom smislu istinu. Stvari imaju velik broj bitnih atributa koji im pripadaju samo stoga što se svaki od atributa ove vrste nalazi u njima. na primer. nego kao linije ili brojeve. ili kao deljiva ili nedeljiva. I kao što se sa potpunom izvesnošću može reći za druge nauke da raspravljaju ne ο onome što je slučajno predmet njihovog interesovanja. čovek. utoliko je naše znanje tačnije. ili samo kao dužine. sa svoje strane. iz ovoga sledi da je slučaj isti ako se stvari posmatraju samo kao dužine ili kao površine. sa obeležjima koja im pripisuju matematičari. ako je to čovek. Isti je . nego i neodvojene. 1078a zdravo. ako ona razmatra svoj predmet kao zdravo. kao. i dok je najtačnija nauka ona ο stvarnostima koje su izvan kretanja. može se zaista reći da se mogu nazvati stvarnošću i matematički pojmovi. najtačnija među naukama ο kretanju je ona čiji je predmet prva vrsta kretanja: naime. Otuda proizlazi da je nauka koja nema veze s prostorom tačnija od one koja ima vezu s prostorom. Iz ovoga proizlazi da. što to neće biti ono što je belo. postoje osobine svojstvene samo živom biću kao ženki ili kao mužjaku iako nema ničega što bi bilo ženka ili mužjak nezavisno od živog bića. ili najzad samo kao nedeljiva. nego ο onome što je za svaku od njih njen predmet. strogo uzevši. tela će se posmatrati samo kao površine. Ni jedna ni druga zaista ne posmatra svoj predmet kao opažaj ili kao zvuk. ako je zdravo belo i ako je predmet nauke ono što je zdravo. Α što su predmeti našeg znanja logički stariji i jednostavniji. kao što na primer postoje pokretna tela. Na primer. stvarnosti mogu biti ne samo odvojene.

jasno je da mu mogu pripadati osobine koje bi pripadale čoveku zasebno od nedeljivosti i od čovekove prirode. s obzirom na razliku između dobrog i lepog (jer na prvo nailazimo samo u oblasti delenja. Prema tome. kao što ne greši ni geometar koji. ISTORIJAT I KRITIKA UCENJA Ο IDEJAMA . kad se postavljaju osobine odvojene od osobina koje ih prate i kad se podvrgnu kao takve ispitivanju. simetrija i određenost a matematičke nauke naročito to pokazuju. Ali ο ovoj stvari raspravljaćemo na pristupačan način na drugom mestu. dok se lepo nalazi i kod nepokretnih bića) filozofi koji tvrde da u matematičkim naukama nema mesta ni za lepo ni za dobro sigurno greše. greška naime ne leži u premisama rasuđivanja. S druge strane. upravo onako kao što to čine aritmetičar i geometar. 4. Čovek je zaista jedan i nedeljiv kao čovek.slučaj i sa mehanikom. povukavši na zemlji liniju. Zato geometri rasuđuju ispravno: njihova raspravljanja odnose se na stvarnosti a predmet njihove nauke zaista su stvarnosti. Α pošto su ovi oblici (mislim pri tome na takve kao što su red i određenost) očigledno uzroci mnogih stvari. doći do izvanrednih rezultata u proučavanju svakog pitanja postavljajući kao odvojeno ono što nije odvojeno. one raspravljaju ο lepom u najvećoj meri i pružaju svoje dokaze za to. Geometar. Ovim metodom može se. a aritmetičar ga je uzeo kao nedeljivu stvar i zatim tražio da li neka osobina pripada čoveku kao nedeljivom. jer one pokazuju njegova dejstva i odnose. pošto postoje dva značenja pojma stvarnost: stvarnost kao entelehija i stvarnost kao materija. Najviši oblici 1078b lepog su red. ne posmatra njega kao čoveka ni kao nedeljiva. zbog toga se neće pogrešiti. jasno je da bi matematičari mogli izraziiti mišljenje da je ono što je lepo na izvestan način takav jedan uzrok. smatra da je ona dugačka jednu stopu dok ona to nije. To što ga one ne imenuju nije razlog da bi se reklo da one ο njemu ne govore. pak. pretpostavljajući da čovek nije deljiv. nego kao matematičko telo. štaviše. Stvarno.

tako da. pomislio da. ako postoji neka nauka i mišljenje ο izvesnoj stvari. u pogledu ideja potrebno je pre svega da ispitamo samo učenje ο ideji. a u kome to nisu. Α to je slično kao kad bi neko. pojmova stečenih putem čula čije uzroke ovi filozofi istražuju i od kojih su pošli da bi stigli do ideja. uzećemo je onakvu kako su je prvobitno zamislili oni koji su prvi govorili da ideje postoje. dokaza koji su ih ubedili i prema kojima su sve stvari koje saznajemo putem čula u večitoj promeni. Sokrat ipak nije pripisivao odvojeno postojanje ni opštim pojmovima ni definicijama. drugi filozofi su ih razdvojili i takve stvarnosti nazvali idejama. u tome ne može uspeti. Svakom pojmu zaista ođgovara istoimena stvarnost . Demokrit se stvarno jedva dotakao ove oblasti određujući samo toplo i hladno. Među fizičarima. izražavajući tako na primer bitnost prilike. predstavljaju nacelo nauke. U to doba dijalektika još nije bila dovoljno snažna da bi podvrgla svom ispitivanju suprotnosti nezavisno od suštine i da bi odredila da li ista nauka raspravlja ο suprotnostima. Postoje dve stvari za koje bi se zaista zasluga mogla s pravom pripisati Sokratu. ο stvarima koje su u stalnom menjanju ne postoji jedna određena nauka. pa bi ga onda povećao da izvrši obračunavanje. pravičnog ili braka. onda moraju da postoj e i neke druge stvarnosti koje su izvan domašaja čula. Induktivna rasprava i opšta definicija koje. postojane stvarnosti. zato što je broj predmeta suviše mali. Može se reći da su ideje stvarno brojnije od po. međutim. i jedna i druga. jer je nastojao da napravi silogizme a pranačelo silogizama je suština. Sokrat se odao proučavanju moralnih vrlina i on je bio prvi koji je nastojao da ο njima pruži opštu definiciju.iedinač1079a nih. Međutim.jeva. Međutim. Učenje ο idejama bilo je kod njegovih osnivača posledica Heraklitovih dokaza ο istinitosti stvari. ne dodirujući prirodu bro. Tako se dogodilo da su na osnovu skoro istog rasuđivanja došli dotle da prihvate kao ideje sve što je opšte potvrđeno.Neka bude rečeno toliko u vezi sa stvarima koje pripadaju oblasti matematike: da one postoje i kako postoje i u kome su smislu vremenski ranije. Sokrat je tražio suštinu i to je bilo logično. to su pre njega pokušali Pitagorejci u vezi s malim brojem bića čije su pojmove povezivali s brojevima. želeći da nešto izračuna.

za koje ovi filozofi kažu da ne postoje kao zasebna vrsta. nego i ο mnogim drugim stvarima. nego i ο ne-supstancama. nego u pogledu svake ideje treba da učestvovanje bude onoliko koliko se sama ideja ne pripisuje slučajno izvesnom predmetu. nego će to biti broj. s druge strane. da će relativno imati vremensko prvenstvo ispred onoga što postoji samo po sebi. prema onome što je nužno i prema mišljenjima izloženim u pogledu ideja. misao postoji ne samo ο supstancama. one će postojati i ο negacijama. kako kažu platonovci. dok drugi. ideje postoje. Prema dokazima izvedenim iζ postojanja nauka. Uopšte rečeno. onda ideje mogu nužno postojati samo ο supstancama. prema njihovom sopstvenom mišljenju. ideje će postojati ne samo ο supstancama. ideja će po~ stojati i ο uništivim stvarima. Iz ovoga u stvari proizlazi da beskrajna diada neće biti prva. Međutim. Staviše. stojeći u skladu s njihovim učenjem ο idejama. prema shvatanju po kome. odavde proizlaze i sve ostale stvari koje se. Naime. pretpostavljaju postojanje ideja tamo gde ih nema. drugi zaključci vode ka dokazu ο trećem čoveku. Ovim hoću da kažem da. najzad.koja postoj i zasebno i od supstanci u pravom smislu i od suštine drugih stvari koje sadrže jedinstvo mnoštva. Neki od njih ne vode nužnom zaključku. pošto predstava ο tim stvarima ostaje u misli. ideje će zaista postojati ο svima stvarima ο kojima postoji nauka. bez obzifra da li se mdi ο čulnom. prema dokazu ο jedinstvu mnoštva. nije očevidan ni jedan dokaz pomoću koga ovi filozofi nastoje da potvrde postojanje ideja. ili ο večitom mnoštvu. neka od sasvim tačnih rasuđivanja vode ka prihvatanju ideja ο relativnim pojmovima. Zaista nema učestvovanja slučajnošću. Staviše. postoji nauka ne samo ο supstanci i u tom smislu biće i bezbroj sličnih posledica. ono takođe dolazi od . protive njihovim sopstvenim načelima. ako se može imati učešća u idejama. dokazi ο postojanju ideja ruše načela do čijeg je pK>stojanja pristalicama ideja više stalo nego do samog postojanja ideja. prema dokazu da čak i ono što je propalo sačinjava predmet misli. ako neko biće dolazi od dvostrukog koje postoji samo po sebi. Zatim.

bude i samo jedna određena priroda koja je kao vrsta sadržana u svima idejama. i da tome dodamo i pitanje čija je iđeja krug sam po sebi. postojaće 1079b samo istoimenost. Inače. uzroci ni nekog kretanja ni ma kakve promene. površinu i ostale delove pojmova. postojalo jedinstvo i istovetnost diade pre nego između diade koja postoji sama po sebi i neke posebne diade? Naprotiv. ili površini. šta bi imalo da znači da je jedinstvo mnoštva nešto različito od samoga mnoštva? Α eko postoji istovetnost oblika izmedu ideja i stvarnosti koje u njima učestvuju. One takođe nisu ni od kakve koristi za nauku ο drugim stvarnostima (one stvarno nisu njihova supstanca. kao što je to površina sama po sebi u odnosu na krug po sebi. kao što su na primer živo biće i dvonožac sadržani u ideji ο čoveku. Očigledno je potrebno da i obeležje da je nešto ideja. jer one bar nisu imanentne stvarima za . Zašto bi zaista između uništivih diada i matematičkih diada. a ono što supstanca znači u čulnom svetu. ako pretpostavimo d& u svemu ostalom opšti pojmovi odgovaraju idejama. kojih takođe ima mnogo ali su večite. postojaće nešto zajedničko između ideja i tih stvarnosti. pošto bi inače bile u njima) niti za objašnjenje njihovog postojanja. ODNOS IDEJA PREMA SAZNANJU Najvažnije od svih pitanja koje bi trebalo postaviti je ovo: u kakvom su odnosu ideje prema saznanjima stečenim preko čula. pošto je slučajnost za dvostruko samo po sebi da je večito. Kome će se elementu pojma stvarno dodati obeležje ideje? Da li središtu kruga. ideje samo ο supstanci. ako nema istovetnosti oblika. ne vldeći pri tome među njima ništa zajedničko. u stvari. i to je onda kao kad bi neko nazivao čovekom istovremeno Kaliasa i komad drveta. bilo da su prolazna? One za njih nisu. S druge strane. 5. ili svima elementima pojma? Svi elementi sadržani u supstanci zaista su ideje. dakle. bilo da su ta saznanja večita. kao što. na primer. Na taj način postojaće. ali slučajnošću. onda je potrebno ispitati da li to dodavanje nije sasvim zaludno. krug sam po sebi predstavIja oblik. ona to znači i u idealnom svetu.večitog.

ideje će biti primeri ne samo za pojmove do kojih dolazimo putem čula. shvatajući izraz u uobičajenom smislu. kako kažu pristalice iđeja. dakle. više ideja ο tome biću. ista stvar biće. na primer. ono što u rvjima učestvuje nije stvoreno bez dejstva pokretačkog uzroka. nego i samih ideja. Osim toga. Ipak. čak i kad bi prihvatili postojanje ideja. druge stvari ne mogu ni na koji način proizlaziti iz ideja. bilo da Sokrat postoji ili ne. dakle. za čoveka će to biti živo biće. Ali. ideje. takvom učenju mogu se bez teškoća suprotstaviti mnogi nerešivi prigovori. Α zatim bi bilo nemoguće da supstanca bude odvojena od onoga 1080a čija je supstanca. kuća i prsten. kao što su. a ne zbog ideja. Α stvorene su i mnoge druge stvari. ne postoje ideje.koje ih vezujemo: u pozitivnom slučaju možda bi nam izgledale i kao uzroci stvarnosti. primer i pojam. Prema tame jasno je da je nemoguće i za ostale stvari za koje oni kažu da postoje ideje. za koje. na primer. ima više uzora istog bića i. protiv učenja ο idejama mogu se istaći mnoge druge teškoće slične onima koje smo upravo proučili pobijajući ga na isti načiin i još logičnijim i jačim dokazima. kao što se pojam beline meša sa onim što je belo. jasno je da bi slična stvar mogla biti čak i kad bi postojao neki večiti Sokrat. kao što će. sledstveno tome. . U stvari. Na primer. Što se tiče tvrdnje da su ideje obrasci i da sve druge stvari dolaze od njih. rod uzet kao rod biti primer za vrste sadržane u rodu. da budu i da postanu iz uzroka sličnih onima koji se tiču stvari ο kojima govorimo. Uostalom. to nije ništa drugo do govorenje praznih reči i pravljenje pesničkih metafora. tako. kad se imaju u vidu ideje? Moguće je da postoji i da postane neko biće slično drugom biću a da nije stvoreno po njegovom uzoru. Ο čemu se radi u konkretnom smislu. mogao bi se roditi čovek sličan Sokratu. koje su supstance stvari. bile odvojene od stvari? U Fedonu se kaže da su ideje uzroci stvarnosti i postojanja. i suviše je lako obesnažiti ovaj zaključak koji potiče od Araaksagore i koga su kasnije prihvatili Eudoks u njegovoj raspravi ο teškoćama i neki drugi filozofi. kako bi. Staviše. dvonožac a u isto vreme i čovek onakav kakav je sam po sebi. Uostalom.

pa je bilo koja jedinica nesabirljiva sa bilo kojom jedinicom. dobro je da još jednom ispitamo posledice teorije ο brojevima s obzirom na tvrđenje da su to odvojene supstance i da su prvi uzroci bića. Posle jedan dolazi dva. i tako redom za ostale brojeve. ako se pretpostavi da je diada prva posle jedan. i tako to ide redom. i da u svakom broju bude sabiranje između jedinica. zatim ima triada. ili su pak sve jedinice neposredno uzastopne i bilo koja jedinica je sabirljiva sa bilo kojom drugom jedinicom. zatim tri koje nastaje dodavanjem drage jedinice prvim dvema. kako tvrde izvesni filozofi. Ako je broj stvarnost i ako njegova supstanca nije ništa drugo nego samo to isto. drugi su brojevi koji se podrazumevaju u matematičkom značenju.6. među jedinicama jedne se mogu međusobno sabirati a druge ne mogu. iz toga nužno proističe sledeći zaključak: Pošto je svaki broj različit po svom sadržaju. zatim onih koje sačinjavaju prvu triadu i tako redom za ostale brojeve. kod idealnog broja stvar stoji drugačije. Iz ovog razloga matematičar broji redom kako sledi: posle jedan dva. a to isto važi i za ostale uzastopne brojeve. kao što se kaže da je to slučaj sa matematičkim brojem. S druge strane. drugačije nego jedan i nezavisno od prvog jedan. u njemu postoji prvi i drugi: i onda to neposredno određuje obeležje jedinica. Nasuprot tome. nezavisna od diade. to jest između onih koje sačinjaveju prvu diadu. dok su ostali u poslednjem od ova tri slučaja koja smo razmotrili. ali ne na način koji smo najpre razmotrili. jedni ili postoje u čulnim . u matematičkom broju nema nikakve razlike između jedne i druge jedinice. Pored toga ovi brojevi ili su odvojeni od stvari. triada prva posle diade. Naime. Međutim. Na primer. nego kao brojevi imanentni čulnim stvarima i koji sačinjavaju njihovo biće. u tom slučaju. i to vredi za sve ostale brojeve. koje nastaje dodavanjem druge jedinice prvoj. Najzad. ili nisu odvojeni nego se nalaze u čul1080b nom. TEORIJA IDEALNIH BROJEVA Pošto smo ovo utvrdili. među brojevima jedni spadaju u prvu grupu ο kojoj smo maločas govorili. ne može da bude sabiranja jedinica idealne diade sa jedinicama idealne triade.

kao što smo napred videli. sasvim razumljivo. ili u njima podjednako postoje svi brojevi. Takvi su. Sto se tiče objašnjenja sastava prve jedinice koja sadrži prostornost. sačinjava čulne supstance. samo broj nije više odvojen nego. I za pitagorovce je matematički broj jedini broj. dakle. Među onima koji pokazuju različita mišljenja. Izvesni filozofi smatraju matematičke veličine kao različite. drugi prihvataju matematičke veličine. brojevima . ali ο njima ne govore kao matematičari: po njihovom mišljenju. Neki filozofi tvrde aa postoje dve vrste brojeva: brojevi kao ideje u kojima ima ono što je ranije i kasnije. a ima ih koji čak poistovećuju broj kao ideju s matematičkim brojem. načini na koje brojevi postoje i oni su nužno jedini mogući To su gotovo iste pretpostavke koje su istakli filozofi koji postavljaju jedan kao načelo. Jedan drugi filozof kaže da prve vrsta broja.stvarima. To je. Svi filozofi smatraju da postoje monadski brojevi izuzimajući pitagorovce koji. i matematički broj koji po~ stoji izvan ideja i pojmova stečenih putem čula. jedni prihvataju matematičke veličine. a diada se ne sastoji od bilo kojih jedinica. supstancu i elemenat svih stvari. Svaki od njih je prihvatio neki od ovih načina postojanja. Isti takvi zaključci mogu se izvoditi u pogledu dužina. Oni zaista izgrađuju čitav svemir pomoću broieva. kako oni kažu. površina i čvrstih tela. ali samo kao matematičke: to su oni koji ne gledaju na ideje kao na brojeve i koji ne prihvataju ni postojanje ideja. postoji sam. Drugi filozofi priznaju postojanje samo matematičkog broja kao prvog pojma i odvojenog od čulnog saznanja. a pojmove kao kasnije od ideja. pri čemu su inače ove dve vrste brojeva odvojene od čulnog saznanja. a ostali ne postoje. uostalom. dok broj proističe iz jedan i nekog drugog izraza. jer se za brojeve ne može zamisliti neki drugi način postojanja osim onih koje smo maločas naveli. nego oni jedinicama pripisuju prostornost. izuzev onoga da su sve iedinice nesabirljive između sebe. izgleda da im to predstavlja izvesnu teškoću. samo ovi brojevi nisu sastavljeni od jedinica. svaka veličina se u stvari ne deli na veličine. broj kao ideja.

kao. Pošto smo utvrdili da su sve jedinice sabirljive i da među njima nije ustanovljena nikakva razlika. na koliko se načina mogu posmatrati brojevi kao što daju i potpun pregled raznih pretpoetavki. Kakav bi. onda tako sačinien broj ne može biti matematički broj (pošto je matematički broj sastavljen od jedinica među kojima nisu utvrđene nikakve razlike. međutim. tako da nema nikakvog razloga da se ideje stave pre ili posle brojeva. da li smo pravili razliku između jedne i druge vrste. Međutim. tako da ne bi bilo razloga da izvesna triada bude čovek sam po sebi pre nego neka druga triada. a sve radnje koje se mogu izvršiti na matematičkom broju odgovaraju tako proizvedenom . na primer. u stvari. Ali ako ideje nisu brojevi. jer od kojih bi pranačela mogle da dođu ideje? Broj potiče od jedinice i neograničene 'diade. za druge u manjoj meri. bio broj čovek sam po sebi ili živo biće samo po sebi ili ma koja druga ideja? Za svaku stvarnost postoji samo jedna ideja. i to na taj način da je bilo koja jedinica nesabirljiva sa bilo kojom jedinicom. pod pretpostavkom 1081a da su nesabirljive. i nije moguće da ideje budu tako dobiveni brojevi. one ne mogu uopšte postojati. đakle. za živo biće samo po sebi. a za pranačela i elemente kaže se da su pranačela ili elementi broja. Stvarno je moguće reći da je bilo koja jedinica sabirljiva sa bilo kojom drugom jedinicom. onda se dolazi do matematičkog broja i samo do njega. za neke od njih to se može reći u većoj. dok postoji mnoštvo sličnih brojeva među kojima nije utvrđena nikakva razlika. a takođe samo jedna. ako su jedinice nesabirliive. samo jedna ideja za čoveka samog po sebi. takođe je moguće reći da su jedinice idealne diade nesabirljive sa jedinicama idealne triade i da su tako jedinice sadržane u svakom idealnom broju nesabirljive s jedinicama nekog drugog broja. 7. IDEALNI BROJEVI I SABIRLJIVE I NESABIRLJIVE JEDINICE Treba najpre da ispitamo da li su jedinice sabirljive ili nesabirljive i.pripisuju prostornost. Nemoguće je prihvatiti ih sve odreda. ali drugačija. Ova razmatranja pokazuju nam.

tri. U stvari. na svaki način nužno je da svaki broi . posle pradiade. ali koja je druga posle idealne jedinice. onda među ostalim brojevima ima neka druga jedinica koja dolazi prva. da posle drugog izraza bude treći. Ako su sve iedinice nesabirliive. a posle nje ima treća. Logično je reći da postoje ranije i kasnije jedinice. to jest da iedinica sadržana u diadi dolazi posle pra-iedan i da ona takođe dolazi na dragom mestu. pre nego što postoje tetrada i pentada. očigledno ie da ne može Postojati pra-diada. ali ne kažu ništa za drugu i treću diadu. ako takođe postoji jeđna prva diađa. pra-iedan. On ne može biti ni broj kao ideja. ovi filozofi zaista prihvataju prvu jedinicu. Bilo da među jedinicama niie utvrđena nikakva razTika. Posle nekog prvog izraza. jedinice prve diade stvorene su istovremeno. bilo. Međutim. bilo na neki drugi način. oni stvarno prihvafaiu pra-điadu. i tako redom za sve uzastopne brojeve. pošto je idealna jedinica zaista prva jedinica. kao što je to tvrdio prvi predstavnik ove teorije. kad je jedna stvar ranija. s druge strane. U stvari. koja je prva. spoj tih dveju stvari mora da bude raniji od jedne a kasniji od druge. četiri. ni jedan od ovih filozofa nije tvrdio da su jedinice nesabirljive na ovaj način. u slučaju ove poslednje pretpostavke. ali treća posle idealne jedinice koja je prva. Ali nemoguće ie tvrditi đve sivari u isto vreme. što one proističu iz izjednačenja nejednakih izraza. takav zaključak logički proizlazi iz njihovih pra1081b načela. bilo da ie sv^ka od niih različita ođ svakp druge. Ako se sada pretpostavi da je od ovih jedinica diade jedna ranija u odnosu na drugu. jer idealna diada neće biti prva posle jedan i beskonačne diade i njoj neće slediti brojevi označeni uzastopnim redom. u diadi će biti jedna treća jedinica pre nego što postoji triada sama po sebi. kao što je slučaj s diađama. niti pra-triađa niti ma koii druei broi. koja je druga posle druge. ona će biti ranija od diade stvorene od ovih dveju jedinica. Međutim. a u triadi će biti četvrta jedinica i u tetradi peta jedinica. ako već postoji jedna prva jediniea i neki prajedan. to je nemoguće s obzirom na stvarnost. dva. Na primer.broju). pošto. Međutim. tako da će jedinice biti ranije od brojeva koje sačinjavaju. ali ništa ne kažu za drugu i treću jedinicu. a druga kasnija. stvarno je logično pa čak i potrebno da bude neki drugi izraz.

koja će na taj način biti stvorena dodavanjem neke druge diade prvoi diadi. nužno je da jedinice koje se nalaze u toj dekadi budu speciiično različite. kao što na primer diada proističe od neke jedinice dodate drugoj jedinici. a nemoguće je da bude neka prva diada. Ali pošto se prihvata da se ove dve pentade razlikuju. to je nužna posledica mišljenja da su jedan i beskonačna diada elementi brojeva. kao što takođe nije sastavljena od bilo kojih jedinica. ako su sve jedinice međusobno različite. ako je tako. Ali ako su ovi zaključci nemogući. pošto ona tada stvara samo jednu jedinicu. diada osim idealne triade koja postoji sama po sebi i idealne diade? Na koji će način dne biti sastavljene od ranijih i kasnijih jedinica? Sve ovo nije ništa drugo nego obična pretpostavka. dekada je sastavljena od tih jedinica a takođe i od dveju pentada. kako ih izvode ovi filozofi. a triada deo tetrade. Pošto stvari stoje ovako. nemoguće je da se stvaranje brojeva vrši. to se događa na isti način i sa sledećim brojevima. a ako ima i drugih. idealna diada trebaće da bude sastavni deo tetrade.nastaje sabiranjem. jer ako se one ne ra1082a zlikuju. a ne beskonačnu diadu. Međutim. onda nije moguće da drugi elemenat broja bnde beskonačna diada. onda je takođe nemoguće da su to pranačela brojeva. onda su takvi i drugi slični zaključci do kojih se nužno dolazi. neće se razlikovati ni dve pentade koje sačinjavaju dekadu. Α kako idealna dekada nije bilo koji broj i kako ona nije sačinjena od bilo kojih dveju pentada. Α ako se razlikuju pentade. razlika će postojati i među jedinicama. onda i ovde nastaju isto tako velike teškoće. Ako se odbaci ovaj zaključak. Tako se na primer u idealnoj dekadi nalazi deset jedinica. Prema tome. triada od neke druge jedinice dodate diadi. počev od beskonačne diade i jedinice. kakvu će vrstu dekade . U tome slučaju će dve diade trebati do~ dati idealnoj diadi koja postoji sama po sebi. zar neće biti drugih pentada u dekadi osim dveju već pomenutih pentada? Besmisleno je da ne bude drugih. kako će moći biti drugih triada i drugih. Osim toga. a zatim idealna triada. Ako su jedinice različite u raznim brojevima i ako među njima nije utvrđena nikakva razlika u istom broju. pošto je diada u stvari deo triade. Primetiće se da je tetrada nastala od prve diade uvećane beskonačnom diadom. a takav je slučaj i se tetradom. a sama prva diada nastaće dodavanjem neke druge jedinice idealnoj jedinici. Ali.

a idealna triada stvarnost nezavisnu od svojih triju jedinica? U stvari. S druge strane. utvrđivati bilo kakvu razliku među jedinicama je besmislica i izmišljotina. na primer. Štaviše. dve diade nalaziiće se zajedno jedna s drugom u tetradi. Tačke su takođe nedeljive. Samim tim sve jedini. sistem zahteva da i tetrada bude sastavljena od diada koje nisu bilo kakve. a ideje će biti sačinjene od ideja. a to je da će. slučaj je nužno takav i za jedinice. Zatim kako je moguće da idealna diada sačinjava stvarnost nezavisnu od svojih dveju jedinica. Iz ovoga sledi da. čas mešanjem. s jedne strane. Sjedinjenje se još vrši čas dodirom. jer je beskonačna diada podvostručena brojem koji je primila. Znamo da se u stvari . Izmišljotinom nazivam nasilje izvršeno nad istinom da bi se zadovoljila neka pretpostavka. to će biti ili kao neko učestvovanje subjekta u njegovom atributu. onako kao što je beo čovek različit od belog i od čoveka (pošto on učestvuje i u jednom i u drugom). pa ipak par tačaka nije nešto različito od dveju odvojenih tačaka. moglo bi se reći da su živa bića sastavljena 1082b od živih bića. pošto je beskonačna diada. kažu ovi filozofi. Naime. Α u odnosu na njih slučaj ne bi bio različit zbog toga što su nedeljive. jasno je da će biti složeno i ono za što se pokaže da su ove ideje njegove ideje. ako ο njima postoje ideje. na isti način kao što ih je stvorila prva diada. stvorila dve diade primivši beskonačnu diadu. ostale diade biće takođe idealne. Ni jedan od ovih načina ne može pripadati jedinicama od kojih su sačinjene diada i triada. Isti zaključak važi i za jedinice: jedinice sadržane u prvoj diadi stvaraju četiri jedmice koje se nalaze u tetradi. pošto je svaka od njih stvorila po jednu od dveju tetrada koje se nalaze u idealnoj oktadi. ali kao što dva čoveka nisu nešto jedno nezavisno od jednog i od drugog. Ne sme nam izmaći još jedan zaključak. ili će to biti kao kad je od dva pojma jedan različit od drugog. čas stavljanjem jedne stvari pored druge.obrazovati te pentade? U dekadi stvarno nema druge dekade osim same dekade. one su prve u odnosu na diade koje se nalaze u idealnoj oktadi. Prema tome. kao što je čovek različit od živog bića i dvonošca. Uopšte uzevši. i da će isti takav slučaj biti i sa drugim idealnim brojevima. u stvari.ce su ideje. ako je prva diada idealna. biti ranijih i kasnijih diada.

Međutim. u stvari. tako da je on jednak ako nije ni veći ni manji. čine dva (na primer. dobro i zlo. jedinica izdvojena iz idealne diade i jedinica izdvojena iz idealne triade sačinjavaće diadu. Oni stvarno ruše mnoge matematičke istine. Nužno je potrebno da broj bude jednak ili nejednak. u tom slučaju stvaranje brojeva ne bi polazilo od beskonačne diade niti bi bilo moguće da broj bude ideja. ako jedna jedinica i druga jedinica uvek čine dve. Stoga ovi filozofi rasuđuju pravilno prema njihovoj sopstvenoj pretpostavci. a naročito za broj sastavljen od apstraktnih jedinica. jer idu dotle da traže teškoću . da treba nužno da bude ranija pošto je jedna od ovih dveju jedinica stvorena istodobno s triadom. to nije moguće. a druga istovremeno s diadom. iako su jednake: naime. Iz toga razloga oaii su primorani da kažu da brojati kako sledi: jedan. Ali ako je ona veća. dok filozofi ο kojima govorimo čak i ne smatraju da su dve jedinice dva. koji se na taj način neće razlikovati od idealne diade. ni ideje neće biti brojevi. I mi uopšte prihvatamo da u svim slučajevima jedan i jedan. čovek i konj). Ideja bi. ako je tačno da ima neki broj koji je prvi. Α kad se radi ο brojevima. dva. Ako se tvrdi suprotrio. jasno je da u triadi ima neki broj ravan diadi. koji bi bio razlog da se kaže da među njima nema razlike? S druge strane. ako među jedinicama nema nikakve razlike. kao što je to ranije rečeno: sama ideja je u stvari jedinica. da li će ona biti ranija ili kasnija od idealne triade? Izgleda. i još jedan koji je drugi.jedinica ne razlikuje od jedinice ni po količini ni po kakvoći. Međutim. ne znači postupati dodajući jednu jedinicu datoj jedinici. Cudno bi bilo i to da idealna triada ne bude veći broj od idealne diade. Ovo je tačno za sve brojeve. Α ako među brojevima nema nikakve razlike. Ali ova diada biće sastavljena od različitih jedinica. bila sadržana u nekoj drugoj ideji i sve ideje bi bile delovi jedne jedinstvene ideje. i diade koje ulaze u idealnu dekadu takođe će biti međusobno nejednake. razlike neće biti ni među diadama i triadama. U ovom pogledu imaju pravo filozofi koji misle da jedinice moraju biti različite. mi smatramo istovetnim stvari koje su jednake i među kojima nema apsolutno nikakve razlike. ali uzeto u apsolutnom smislu njihovo rasuđivanje uopšte nije pravilno. Naprotiv. naime. bilo da se radi ο jednakim ili nejednakim stvarima. ako se želi da brojevi budu ideje.

a beskonačna diada je stvaralac kakvoće. nije moguće da sve njihove jedinice budu sabirljive. Α ako bi se jedinice razlikovale i po količini. niti da sve one budu medusobno nesabirljive na jedan od dva načina koje smo pokazali. takva kvalitativna razlika ne bi mogla proizlaziti ni od pra-jedan. mi činimo i jedno i drugo. tri brojimo dođavanjem. Ali nije tačno ni ono što drugi filozofi kažu za brojeve. nego tvrde da matematičke stvari postoje. ili pak pravimo svaki broj zasebno. Pra-jedan nije kvalitativan. ili stvar stoji obrnuto? Sve ove pretpostavke su besmislene. dakle. očigledno je da se ovde ne može utvrditi ni jedna ni druga od ovih razlika. S druge strane. ukoliko ta razlika postoji. onda ο kakvoj je razlici reč? Jasno je. bilo bi paradoksalno kad bi postojala. i da li poslednje jedinice rastu. U stvari. dva. Zatim. dakle.u pitanju da li kad brojimo govoreći: jedan. naročito bi trebalo utvrditi zašto mora da postoji razlika među jedinicama. Međutim. jer im ne može pripadati nikakav atribut. da. Stoga je smešno uvećavati ovako sitnu razliku u načinu broianja da bi se od nje napravila tako kruprta razlika u samoj suštini broja. da li su prve jedinice veće ili manje. trebalo bi to reći u samom početku. jedinice se mogu još manje razlikovati po količini. pametno je utvrditi kakva razlika postoji između broja i jedinice. sam broj dozvoljava razliku po količini. ni od beskonačne diade. Osim toga. i upravo ziato što je njena priroda takva ona je uzrok mnoštva bića. želi da jedinice budu na neki način različite. a ako je nema. Ali. Nužno je da ta razlika postoji ili u količini ili u kakvoći. To su oni koji misle da ideje ne postoje u apsolutnom smislu niti se mogu uzeti kao istovetne s izvesnim brojevima. neka . KRITIKA TEORIJA Ο BROJEVIMA PLATONOVACA I PITAGOROVACA 1083a Pre svega. Ako se. onda bi se jedan broj razlikovao od broja koji bi mu bio ravan zbirom svojih jedinica. da su brojevi prva bića i da je pranačelo brojeva idealna jedinica. kao što oni kažu. ako su ideje brojevi. Cak i za brojeve se stvarno kaže da je kakvoća kasnija od količine od koje zavisi. međutim.

nego ovi filozofi proširuju preko mere pojam matematičkog broja dodeljujući mu sve vrste posebnih osobina. umesto toga. otkloniti velik deo nemogućnosti na koje smo ukazali. neće biti moguće da broj bude odvojen. nemoguće je prihvatiti pretpostavku da su tela sastavljena od brojeva i da je broj koji ih sačinjava matematičke prirode. njegovo pranačelo neće biti jedan. jer je u svima slučajevima razlog isti. ovi filozofi tvrde da su bića sam broj i na svaki način . jedinice u svakom slučaju nemaju veličinu. već smo pokazali mnoštvo nemogućnosti koje iz toga proizlaze. jer se tada dve prethodne greške nalaze u jednom učenju. 1083b lz ovih razmatranja jasno proizlazi da se najgorim od svih može nazvati treći sistem koji idealni broj izjednačuje sa matematičkim brojem. Naprotiv. s druge strane. a isti je slučaj i sa ostalim uzastopnim brojevima. stvara druge teškoće koje su mu svojstvene. dok. Što se tiče načina mišljenja pitagorovaca. tačno ono što se kaže za broj i ako se uzme da postoji sam matematički broj. Ako je. ovde se nužno nalaze sve teškoće koje su posledica teorije ο idealnom broju. tako da. u stvari. S jedne strane. Učiniti broj vezanim za čulno saznanje znači. on s jedne strane dovodi do manjih teškoća nego prethodni sistemi. Pa čak i kad bi se prihvatilo postojanje veličine ove vrste. bilo na onaj način. ali kad bi bilo tako. dok je matematički broj bar zbir jedinica. bolje je nužno prihvatiti Platonova gledišta ο brojevima i reći da postoji jedna prva diada i jedna prva triada i da brojevi nisu međusobno sabirljivi. matematički broj ne može biti ovakve prirode. S druge strane. Ali.prva jedinica ranija od ostalih i da ne bi bilo idealne diade ranije od diada. Morala bi zaista postojati razlika između takvog jedan i drugih jedinica. ako ni jedno od ova dva mišljenja nije tačno. Pa ipak stvari moraju nužno postojati bilo na ovaj. dakle. ni idealne triade ranije od triada. ako se podržava to mišljenje. ako se želi da jedan bude pranačelo. kako prostor može da bude sastavljen od nedeljivih količina? Međutim. Naime. s druge strane. prva diada trebalo bi takođe da se razlikuje od diada. nije tačno kad se kaže da postoje nedeljive veličine. Međutim.

dok je stvaranje brojeva uvek stvaranje bilo parnog. Odakle. kako će idealna diada biti jedina stvarnost. ona proizlazi? Ne iz beskonačne diade. jer je ova bila stvaralac dvojstva. Svakako da bi izbegli tu teškoću. zatim. stavljanje neparnih brojeva u paran broj proizvodi ostale parne brojeve. ili pak jedne jedinice dolaze od malog. da li svaka jedinica proizlazi iz izjednačenja velikog i malog. Naime. bilo ο nekoj stvari koju saznajemo putem čula. jer ako nestane jedinica. ako on ne može da to bude ni na jedan od tih načina. Jedinica onda mora nužno biti ideja neke ideje. Zatim. naprotiv. dakle.primenjuju na tela teoreme brojeva. broj treba da nužno bude beskonačan ili konačan. pošto je ranija od ideje diade i nužno je bila stvorena od diade. a druge od velikog? U ovom slučaju svaka jedinica ne dolazi od svih elemenata broja a jedinice takođe nisu međusobno različite. prihvati da svaka od dveju jedinica idealne diade dolazi od izjednačenja velikog i malog. Osim toga. stavljanje jednog u paran broj proizvodi neparan broj. ovi filozofi čine od idealnog jedan neki srednji izraz u neparnom. pošto će se u jednima naći veliko a u drugima malo. kao da su ona sastavljena od tih brojeva. prema trećem načinu. Ako se. koje je po svojoj prirodi suprotno velikom. očigledno je da on ne može biti beskonačan. prema drugom načinu. Ali. Ali to nije moguće ni sudeći po . ovi filozofi čine od 1084a broja odvojenu stvarnost. onda. tako da nije moguće da on ne bude ili konačan ili beskonačan. Ako je tačno da je broj stvarnost i da postoji sam po sebi. nužno je. Najzad. bilo neparnog broja. jedinica je ranija od diade. beskonačan broj takođe će morati da bude ideja ο nečem. bilo ο neko drugoj. stavljanje diade u paran broj proizvodi parne brojeve dobivene udvajanjem počev od jedan. da on to bude na jedan od načina koje smo pokazali. ako se svaka ideja odnosi na nešto i ako su brojevi ideje. kako će se jedinice raspodeliti u idealnoj triadi? Zaista postoji jedna jedinica koja je neparna. jer broj uzet kao beskonačan nije ni paran ni neparan. očigledno je da priroda broja nije onakva kakvu stvaraju ovi filozofi koji od njega prave odvojeno biće. Međutim. Osim toga. dok proističe iz velikog i malog? Po čemu će se ona razlikovati od jedinice? Staviše. Prema prvom načinu stvaranja. nestaje i sama diada.

onda će to biti i svaki čovek. Zatim. jer su jedinice koje ga sačinjavaju sabirljive. triada idealan čovek. Ali njih će brzo ponestati i neće ih biti dovoljno čak ni za vrste životinjskog roda.pretpostavci ο idejama. nego treba reći i zašto. ostale triade takode će biti ljudi. u granicama dekade. dobro. na primer. ako je broj konačan. kao što to neki tvrde. ako je idealna triada idealan čovek. jedna predstavlja veću stvarnost nego dekada čiji je on oblik. bar u istom broju. Tačno je da postoje i da se rađaju i bića ο kojima nema ideja: prema tome. Prema tome. a druge . pripisujući jedne. jer su triade koje spadaju u iste brojeve sliične i onda će broj ljudi koji postoje sami po sebi biti beskonačan. i ako je idealna diada čovek. Štaviše. koji će broj biti idealan konj? U stvari. po ovome shvatanju. razmera. Međutim. pre svega ideje će brzo nedostajati stvarima: ako je. Oni bar stvaraju izvedene pojmove kao što su: prazno. a potrebno je da to bude jedan od brojeva sadržanih u granicama dekade. ako je idealna tetrada ideja ο nekom biću. pošto su upravo oni supstance i ideje. ipak će biti beskonačan broj ljudi. ο konju ili belom. naprotiv. Ako idealan broj ide do dekade. kao kretanje. dokle treba brojati? U ovom pogledu ne treba se zadovoljiti govoreći ono što jeste. besmisleno je tvrditi da postoji ideja ο dekadi. mirovanje. nepar χ drugo ove vrste. niz idealnih brojeva ne prelazi u dekadu. ni kad se sudi po zdravom razumu: pa ipak ovi filozofi stvaraju svoje ideje upravo na ovaj način. manji broj je deo većeg broja. na primer. Ovi filozofi istina pokušavaju da tvrde da je. Uostalom. ali da ne postoji ο hendekadi ni ο sledećim brojevima. ako je svaka triada ideja. čudno je da se stvaranje brojeva zaustavlja kod dekade. dok za dekadu to postoji. a ono po čemu se jedan razlikuje od dekade je činjenica da ne postoji postanak za jedan. pošto se stiglo do dekade. Međutim. zlo pranačelima. zašto da se ne pretpostavi da nema ideja ni u slučaju koji nas zanima? Ideje zaista nisu uzroci. svaka od ovih triada nije ideja. U isto vreme očigledno je da. postignut savršen oblik. Ako. trebaće da čovek bude deo konja.

pa ipak se to događa na drugi način. s druge strane. Isto tako pravi ugao je u izvesnom smislu raniji od oštrog ugla. To su pre svega . raniji od oštrog ugla. ali po tome što su opšte i oblik raniji. jedan bi bio raniji kao oblik ili supstanca. dok broj ima značenje oblika. oštri ugao prethodi pravom uglu i svaki od njih je jedan. Na koji će. dok su pojedinačno i elemenat nedeljivi hronološki. ali. Međutim. Po tome što je zaseban broj sastavljen ođ jeđinica. Tako su oštri ugao. raniji je broj. raniji je jedan. teškoća se može pojaviti u tome da li je raniji jedan. a onda ostale veličine do dekade. on je kasniji po stvaranju. S jedne strane. jer je pravi ugao određen.ien. veličine i pojmovi ove vrste ne prelaze po njihovom mišljenju granice 1084b dekade. ovi filozofi postavljaju jedan kao pranačelo na dva načina. poiedinačnom i konačno elementu. ali u drugom smislu raniji je oštri ugao zato što je deo pravog ugla i što se pravi ugao može podeliti na oštre uglove. pošto je svaki broj inače različit od drugih brojeva zbog različitih jedinica koje ga sačinjavaju. Tako je za njih iedan nepar. nedeljiva linija. elemenat i jedinica raniji sa gledišta materije. dok svaka od dveju jediniea ne postoji u diadi po entelehiji. smislu jedan pranačelo? On je pranačelo zato što nije deljiv. dok. od ova dva načina jedan biti pranačelo? Kao što smo to maločas rekli. kažu platonovci. jer je stvarni sastav bliži obliku i onome što je izraženo u definiciji. Ali to je nemoguće. dakle. kako bi pentada bila neparna? Osim toga. bio raniji i kao deo i kao materija. Svaka jedinica je u stvari elemenat broja. sa gledišta pojma i suštine stvari. a ne prosto stavljanje jednog pored drugog. U kom je. jer. Opšte je nedeljivo logički. ili triađa. onda.brojevima. Kakav je. raniji su pravi ugao i celina sastavljena od materije i od oblika. ili diada. Uzrok greške u koju su zapali ovi filozofi je taj što su njihova istraživanja polazila u isto vreme od matematičkih teoretisanja i od . kao materija. s druge strane. kako to tvrde platonovci jedina individualnost. način postojanja dveju jedinica diade? One se zaista u njoj nalaze samo kao mogućnost.iedinica. pravi ugao je. kad bi se nepar sastojao u triadi. onda. zatim linearna diada. ako je broj odvo. Zatim. naprotiv. a on je to i po samoj svojoj definiciji. Ali nedeljivost pripada i opštem. dok bi. izgleda. ukoliko je broj.

teoretisanja ο opštem. Ali. jedinice diade ili triade koje slede idealni jedan — ili je. opštem broju. nego običan sled. to jest pranačelo. oni stvaraju najpre diadu. onda. Time jedinica postaje materija brojeva i u isto vreme ranija je od diade. razni filozofi objašnjavaju ga na razne načine. neko bi mogao biti u nedoumici: pošto među brojevima nema dodira. Međutim. kao da je on takođe deo broja. prema tome. Poput nekih drugih. iz razloga što je diada celina. površine od širokog i uskog. jedinstvo i oblik. to jest linije. Pri tome se javljaju bezbrojne . platonovci tvrde suprotno. u stvari. KRITIKA TEORIJE Ο IDEALNIM BROJEVIMA Međutim. iz ovoga sledi da će jedionica biti najsličnija idealnom „jedan". Staviše. ona je od nje kasnija. ako idealni „jedan" treba da sam bude lišen položaja (jer je jedina razlika između njega i drugih jedinica ta što je on pranačelo). Prva su ih navela i da kao tačku postave jedan. Naime. S druge strane. površine i čvrstog tela. oni su onda sastavili bića od poslednjih nedeljivih veličina. svaka od ovih dveju jedinica trebaće da bude ranija od diade. neki filozofi ih izvode iz pojmova velikog i malog. diada ranija u redu uzastopnosti. Α u pogledu pranačela koje se odnosi na pojam označen izrazom jedan. Ali nemoguće je da ove osobine pripadaju u isto vreme istoj stvari. naprotiv. ako je ovako u pogledu jedinice. više nego bilo koja od ovih dveju iedinica? Iste teškoće nastaju u pogledu vrsta kasnijih od broja. Naime. oni prave linije od dugačkog i kratkog. da li su to jedinice između kojih ne postoji posrednik — na primer. čvrsta tela od visokog i niskog: to su. njihova istraživanja ο opštem dovela su ih da raspravljaju ο jedan. i idealni „jedan" biće slieniji jedinici nego diadi. Posmatrana sa suprotnog stanovišta. proizlazi sama ta diada? 9. one će obe sačinjavati diadu. pojmovi koji se odnose na veliko i malo. na primer. Odakle. pošto je jedinica u stvari samo tačka bez položaja. i ako je diada deljiva dok jedinica to nije. ako su idealna diada 1085a j idealna triada jedna individualnost.

ili će ona biti linija. oni se sukobljavaju sa istim teškoćama kao oni koji broj izvode iz jedan i iz besoknačne diade. Tačniie govoreći. nešto odvojeno. U stvari. Na primer. nego nešto što je kao jedan) i iz neke druge materi. drugi ih izvode iz tačke (njima izgleda da tačka nije jedan. izuzev što se njihova pranačela između sebe logički povezuju. počev od izvesnog . drugačija za površinu i drugačija za čvrsto telo. ali da li će onda postojati ili ne neka bitna veza između ovih različitih materija? Ponovo će iskrsnuti iste teškoće. ako je tako. da li se misli na to ili na nešto drugo? Kao što se vidi. izmišljene predstave i poricanja svake verovatnoće. tako da široko i usko postaju dugačko i kratko. Ako je materiia zaista jedna. likovi i drugi pojmovi ove vrste? Pri tome se događa isto što i s određivanjima broja. ali ne iz samog mnoštva. kad se opšti pojmovi kao supstance ostave po strani. on je čak potpuno nerešiv. a ne živo biće po sebi? Ako živo biće po sebi nije zasebna stvarnost. drugi. kako će se objasniti uglovi. Linije. 1085b Naprotiv. onda će ona biti drugačija za liniju.nemogućnosti. postojaće istovetnost linije. površina će biti linija. a ne počev od nekog određenog mnoštva. Jedan zaista stvara broj počev od mnoštva posmatranog kao opšteg pojma. Ali ma šta govorili ovi filozofi. površine i čvrsta tela stvarno nemaju bitne međusobne veze. neki filozofi stvaraju veličine iz materije ove vrste. čak i pod ovom pretpostavkom: ili površina neće sadržati liniju. da li je živo biće samo po sebi imanentno pojedinačnom živom biću ili je to nešto drugo. neće nastati nikakva teškoća. ako je materija mnogostruka. isto onako kao što ni dužina ne proističe iz pravog i krivog ili čvrsta tela iz glatkog i rapavog. Zbog toga se javljaju iste teškoće. S druge strane. ali ako su jedan i brojevi. kad se misli na jedinicu u diadi i u broju uopšte. kako to kažu ovi filozofi. onda nije lako rešiti ovaj problem. površine i čvrstog tela i iz ovoga proizlazi da će ta sama činjenica predstavljati jedno i isto načelo. nastaje ista teškoća kao i kod ideja posmatranih kao oblika svoje vrste. Usled svega ovoga. uopšte se ne nastoji da se objasni kako broj može da bude sastavljen od jedan i mnoštva. To su samo obični načini prostiranja i veličine ne proizlaze iz ovih slučajnosti. Osim toga. a čvrsto telo površina. ali.ie slične mnoštvu.

međutim. iz mnoštva. stvaranje ili ma koji drugi način sjedinjavanja ove vrste. Ova tačka sigurno nije jedna. tvrditi da ona proističe iz jednog dela mnoštva vodi nas mnogim drugim teškoćama. Naime. dakle. pošto svaka jedinica ne proističe iz mnoštva i iz jedan. nužno proističe. Ove tačke zacelo ne dolaze iz izvesnog međuprostora.ie idealno „jedan". svaki deo mnoštva biće nužno nedeliiv. Pored toga. iz idealnog jedan. vrsta mnoštva ovde elemenat koji se povezuje sa pojmom jedan? Na isti način moglo bi se postaviti pitanje u vezi s tačkom. Onda treba reći odakle proističe svaka druga tačka. eli to. kako izgleda. pošto je diada neka vrsta prvobitnog mnoštva. S druge strane. ni. iz koga su proisticale konačne jedinice u isto vreme kad i jedan. izvoditi jedinicu na ovaj način ne znači ništa drugo nego uzimati za pranačelo broja neki drugi broj. u stvari. Drugo. Sve ove teškoće kao i druge iste vrste jasno ukazuju da je nemoguće prihvatiti postojanje odvojenih brojeva i veličina. postojalo je. onda. s druge strane. to jest elementom od koga ovi filozofi prave veličinu. dakle. treba postaviti pitanje pristalicama ovakvog shvatanja da li je broj ο kome je reč beskonačan ili konačan. pošto je svako mnoštvo nedeljivih veličina neki broj. Koja je. ili jednog dela mnoštva. i. postoji razlika između idealnog mnoštva i beskonačnog mnoštva. Naime. u najvećoj meri bilo bi teško ovo pitanje: ako je svaka jedinica jedan. Ako broj predstavlja ono što je nedeljivo. znači da je deljiva sama jedinica. Ali nemoguće je tvrditi da jediinica ima u sebi nešto od mnoštve uopšte.određenog mnoštva. otkuda to dolazi? Svaka od njih. nego ona povlače iste teškoće. spajanje. činjenica je da su . pošto je ona nedeljiva. prvog mnoštva. beskonačne diade. Takođe ne mogu postojati nedeljivi delovi međuprostora. Staviše. osim ako se pretpostavi da će svaki do tih delova biti mnoštvo. stavljanje jednog do drugog. To je neko mešanje. a elementi broja neće biti jedan i mnoštvo. Ona. Iz ovoga sledi da nema gotovo nikakve razlike među ovim mišljenjima. povezane s idealnom tačkom. neko mnoštvo koje je samo bilo konačno. kao što su to delovi mnoštva koji sačinjavaju jedinice. Međutitm. veličine to nisu. s jedne strane.

ali samo na dijalektički način: u stvari. to jest matematičke brojeve. Ali dužnost nam je da ispitamo mišljeirja onih koji tvrde da postoje druge supstance osim onih koje doživljavamo putem čula. u vezi s onim što se odnosi na prapočetke." Međutim. oni ih u isto vreme čine zasebnim i pojedinačnim supstancama. uopšte uzevši. u pogledu brojeva dovoljno su istaknute teškoće i zaključci do kojih smo došli. a što se tiče onih koji prihvataju ideje.i videvši teškoće i proizvoljnost koju povlači učenje ο idejama. prauzroke i elemente. kako kaže Epiharm: „Cim se to izgovori. Sto se tiče onih koji priznaju samo brojeve. Α ako izvesni filozofi uveravaju da su ideje i brojevi supstance ove vrste i da su njihovi elementi elementi i pranačela bića. jer mu oni proizvoljno pripisuju posebne. dok smatraju ideje kao opšte suštine. S druge strane. dok ostalo ne spada u naše sadašnje istraživanje. Teško je doći do istinitog zaključka polazeći od neistinitog i. da su svi ovi filozofi naišli na istinu ο izvesnoj stvari. odmah izgleda kao neistinito. a ne matematičke osobine. veći broj dokaza samo bi učvrstio u ubeđenju onoga koji je već ubeđen a ne bi ni malo ubedio onoga koji to još nije. Ali. . Uzrok ovome je taj što su njihove postavke i načela neistiniti. njih ćemo proučiti kasnije. Oni među njima koji su priznali matematičke pojmove kao da postoje zasebno od čulnih stvari odbacili su idealan broj i postavili matematički bro. poistovetili su idealni i matematički broj. oni koji su hteli da ideje budu u isto vreme brojevi. to je značilo uništiti matematički broj. ali.razmimodlaženja među filozofima koji su prvi raspravljali ο brojevima znak zbrke u 1086a koju ih baca netačnost njihovih sistema. mogli bismo ispitati njihov način mišljenja u isto vreme kad i teškoće koje on izaziva. U stvari. Α onaj ko je prvi postavio da su ideje takođe brojevi odvojio je s razlogom ideje od matematičkih pojmova. a mi smo ranije rekli da je to nemoguće. ne primećujući da bi se pod ovom pretpostavkom matematički broj mogao učiniti nezavisnim od idealnog broja. treba ispitati šta oni kažu ο tome i u kom smislu. Oni to sami priznaju ne tvrdeći iste. Desilo se. oni su je promašili. dakle. nego suprotne stvari. učenja filozofa koji raspravljaju jedino ο čulnoj supstanci delimično su proučena u raspravi Ο prirodi.

ako su ti elementi i ta pranačela pojedinačne supstance. broj stvarnosti izvedenih iz njih biće nužno jednak broju elemenata a osim toga elementi neće biti dostupni našem saznanju.ie učinio. Iz ovoga sledi da gotovo postoji istovetnost prirode opštih i pojedinaćnih supstanci. To jasno pokazuju činjenice. ako bi neko pretpostavio da supstance ne postoje odvojeno. ako zaista postoje druge supstance osim čulnih koje su u stalnom menjanju. Međutim. da su slogovi reči supstance i da su njihova slova elementi supstanci. ODNOS SUPSTANCE I ELEMENATA Sada ćemo govoriti ο stvari koja predstavlja izvesnu teškoću kako za one koji prihvataju učenje ο idejama tako i za one koji ga odbacuju a ο kojoj smo govorili ranije u raspravi Ο diaporijama. kako će se predstaviti njihovi elementi i njihova pranačela? Međutim. s druge strane. a odvajanje opšteg je uzrok svih teškoća koje povlači učenje ο idejama. Pretpostavimo. na onaj način na koji se to pripisuje pojedinačnim stvarnostima. Takva bi. tada će se uništiti svaka supstanca u onome smislu kako je mi shvatamo. Oni su mislili da su u čulnom svetu pojedinačne stvari u večitoj promeni i da ni jedna od njih 1086b ne ostaje stalna. ali on. Bez opšteg nije moguće doći do saznanja.Razlog zbog koga su filozofi. sjedinili u jednom predmetu tako različite prirode je taj što oni same supstance ne smatraju istovetnim sa čulnim stvarima. nije odvojio opšte od pojedinačnog i bio je u pravu što to ni. izdvojili su te supstance smatrajući ih kao opšte. a ne opšti pojmovi. dakle. u stvari. 10. koji ideje postavljaju kao opšte pojmove. da te supstance budu odvojene a nemajući drugih na raspolaganju. dok je ono što je opšte izvan ovih pojedinačnih bića i to je nešto drugo. Kao što smo rekli ranije. ako se supstance uzmu kao odvojene. na primer. bila sama po sebi jedna od teškoća koje povlači ono ο čemu smo govorili. tada će trebati . ovom shvatanju dao je podršku Sokrat svojim definicijama. drugi filozofi. misleći da je potrebno. Naime.

) Α ako su slogovi jedni. U stvari. što povlači kao posledicu da bi bilo potrebno da pranačela stvarnosti budu opšti pojmovi a da ipak ne budu odvojene supstance. pošto nisu opšti pojmovi. elementi neće biti predmet nauke. u stvari. ima. ili će ono što nije supstanca biti ranije od onoga što je supstanca. Znanje. ne može se izvesti zaključak da su tri ugla ovog trougla ravna dvama pravima ako se nije dokazalo da su tri ugla svakog trougla uopšte ravna dvama pravima. dok nauka postoji samo ο opštem. Ona je ipak tačna u jednom smislu. tako da će biti samo jedan alfa. da postoji više Α i više Β i da izvan ovog mnoštva slova nije potrebno pretpostavljati postojanje Α samog po sebi ili Β samog po sebi.da bude jedan jedini slog Β Α i da svaki slog bude jedini jer oni nisu opšti pojmovi niti su specifično istovetni. samim tim moći će postojati beskrajan broj sličnih slogova. opšti pojam nije supstanca nego su elemenat i pranačelo opšti pojmovi a elemenat i pranačelo raniji su od onoga čiji su pranačelo i elemenat. niti zaključiti da je ovaj čovek živo biće ako svaki čovek nije živo biće. ona za nas predstavlja najveću teškoću od svega što smo rekli. kao i pojam znati. ako su pranačela opšti pojmovi. onda neće biti drugih stvarnosti. Međutim. Sve se ovo pojavljuie logično kad se ideje izvode iz elemenata i kad se pretpostavi u isto vreme da osim supstanci koje imaju isti oblik postoje i ideje. 1087a s druge strane. (Platonovci smatraju da je idealna stvarnost u svakom slučaju jedna. nego je svaki od njih brojno jedan i sačinjava određenu supstancu. od kojih je svaka jedna i odvojena jedinka. jedna će biti i slova od kojih su slogovi sastavljeni. a tako će biti i sa svakim drugim elementom nja osnovu istog dokaza prema kome jedan slog može postojati samo jedanput. kao što to jasno pokazuje ono što se zna ο dokazima i definicijama. ili će supstance koje iz njih proizlaze takođe biti opšti pojmovi. U stvari. iako to nije u drugom. dvostruko značenje: jedno postoji kao . Što se tiče pretpostavke da je predmet svake nauke ono što je opšte. ako ništa ne sprečava da sa supstancama i njihovim elementima bude kao sa elementima reči. nego će postojati samo elementi. a ne kategorij u istoimenih stvarnosti. Naime. Ako je tako.

brojevi su stvoreni od diade nejednakog. Prema prvima. oni su stvoreni od . a drugo kao stvarnost. kao materija. opšta i neodređena. Prema to1087b me. ne postoji protivrečnost supstanci. ostanimo pri onome što smo rekli. Prema drugima. Medutim filozofi smatraju pranačela kao suprotnosti kako u pogledu prirodnih stvarnosti tako i u pogledu nepokretne supstance. kao u dokazivanju. KNJIGA XIII 1. Pošto je mogućnost. Međutim. bilo bi nemoguće da pranačelo postoji kao atribut izvesne stvari. Ali oko vidi boju uopšte slučajnošću. kome daju prirodu mnogostrukog. suprotnosti su u najvećoj meri nužno sadržane u predmetu. a u ovome slučaju neće više biti ničeg odvojenog i neće više biti supstance. dok u drugom ona to nije. nijedna protivrečnost nije prvobitno pranačelo svih stvari. nego je to nešto drugo. nego kao belo. To je kao kad bi se reklo da je belo pranačelo ne kao nešto drugo. pošto je izvesna boja koju vidi boja. pošto je znanje kao stvarnost određeno. Ali pošto se ne može desiti da postoji nešto što je ranije od pranačela svih stvari. ono se tiče izvesnog određenog predmeta. to jest da je bitnost belog nešto drugo a ne belo: onda bi to nešto drugo zacelo bilo ranije. Ako su pranačela u stvari nužno opšta. drugi jednom suprotstavljaju samu mnogostrukost. Prema tome. PRANACELA KAO SUPROTNOSTI STVARNOSTI I SUPSTANCE U vezi s ovom supstancom. to jest od velikog i malog. Ali ovi filozofi smatraju materiju kao ono što je drugačije od protivrečnosti. sve postaje od protivrečnosti kao osobina svojstvenih izvesnom predmetu. Stoga protivrečnosti predstavljaju određivanje nekog predmeta i ni jedna od njih nije odvojena. i da je ipak svojstveno tome predmetu. Jedni suprotstavljaju jednom. Međutim. kao što to pokazuje iskustvo a potvrđuje razum. ono što iz njih proizlazi takođe je nužno opšte.mogućnost. Međutim. a ono posebno alfa koje proučava gramatičar jeste alfa. nejednako. ona se odnosi na opšte i neodređeno. kao istovetnom sa jednakim. nauka je očigledno opšta u jednom smislu. U stvari.

S druge strane. odnosno. ni drugačije. Najzad. Drugi prihvataju mnogo i malo. Drugi filozofi suprotstavljaju jednom različito i drugo. jer svoja dokjaizivanja ograničavaju na opšte pojmove. tako da kažem. koje je suprotno jednakom. U stvari. Štaviše. kao što su preteranost i nedostatak opštiji od velikog i malog. jasno je da jedan ne znači ništa drugo nego jedinicu mere. ono nije dovoljno tačno. Pod ovim uslovima mišljenje koje jedan. isti razlog zbog koga su prihvatili kao pranačela preteranost i nedostatak radije nego veliko i malo trebalo je da ih navede da prihvate da broj izlazi iz elemenata pre određene diade. a nejednako kao diadu velikog i malog. Najzad. suprotstavlja mnoštvu stvarno izgleda najverovatnije. U stvari oni sada prihvataju jedno mišljenje. U stvari. Međutim. prihvata istovetnost nejednakog sa velikim i malim ne objašnjavajući da se tu radi ο logičkom. sa izvesnom osnovom. za ritam otkucavanje ili slog. ako treba da je ima. i onaj koji priznaje nejednako i jedan kao elemente. za muzički akord to je poluton. dok neki smatraju preteranost i nedostatak kao elemente od opštijeg značaja. jer im velik i mali izgledaju prikladniji da posluže kao pranačela veličinama nego brojevima. pri čemu su dva prva materija. Na primer. različita u svakoj vrsti a kojom se meri prva. Međutim. ovi filozofi ne izlažu tačno ta pranačela. neki jednom suprotstavliaju mnoštvo. Jedni prihvataju veliko i malo vezano uz jedan. koja inače nazivaju elementima. Među ovim mišljenjima ne može se. To nije ni nejednako. da pojmovi proizlaze iz suprotnosti. koje je suprotno istom. za sve ostale slučajeve uzima se slično tome za . Za svaku merenu stvar zaista postoji neka druga stvar. pošto je broj opštiji od diade. koje je suprotno istovetnom. koji su na taj način tri elementa brojeva. stopa ili neka druga slična jedinica.mnogostrukosti. onda jedan ili nema nikakvu suprotnost ili. jedan će tada biti malobrojan. za veličinu prst. ni različito. a ne ο brojnom odnosu. to može da bude samo mnoštvo. Slično tome. utvrditi nikakva razlika u pogledu nekih zaključaka koji otuda proizlaze. ono što je mnogo suprotno je onome što je malo. ali odbacuju drugo. pošto mnoštvo predstavlja suprotnost malobrojnosti. za težinu se uzima izvestan određeni teret. a prema shvatanju i jednih i drugih oni nastaju od supstance pojma jedan. a jedan je oblik. Ako stvari stoje tako da se želi kao što to čine ovi filozofi. postoje jedino logičke teškoće koje oni izbegavaju.

Odnos je. pravolinijski i kriv.oso1088a bine izvesna osobina. Ako treba meriti čoveka. nužno relativni pojmovi. kako za brojeve tako i za veličine. a ako je to čovek. mera količine i ne može biti materija supstance. Ono što pokazuje da odnos nije nikako supstanca ni stvarno biće jeste to što on jedini nije podvrgnut ni stvaraniu. ni mnogo ni malo. za količine izvesna količina (jedinica mere uvek je nešto nedeljivo bilo po svojoj posebnoj prirodi. Na primer. merena bića su konji. koji šeta. beo. međutim. konja i boga. Naime. kao i slična određivanja. Drugi filozofi. za pojmove čovek. onda su to ljudi. ni uništenju ni kretanju. ili veliko ili malo. nego su i jedinica mere i jedan u stvari načela. dug i kratak prostora. broj koji one sačinjavaju biće najviše broj vrsta ili neki drugi naziv te vrste. Mera mora uvek biti atribut zajednički svima stvarima koje se mere. . pošto jedinica mere nije mnoštvo mera. Ovo je zasnovano na razumu. bilo u svojim delovima i vrstama. posmatran bilo uopšte. on je čak kasniji od kakvoće i od količine. Α međui svima kategorijama odno-s je onaj koji je najmanje određena stvarnost ili supstanca. Dodajte ovoj zabludi da su veliko i malo. niti. ne može uopšte postojati ukupan broj. ako je konj jedinica mere. mera će verovatno biti živo biće a broj koji obrazuju ova bića predstavljaće broj živih bića. U stvari. gladak i rapav. To su stvarno više određivanja i slučajnosti nego supstrati. kažu da posmatrati nejednako kao prost izraz i beskonačnu diadu sastavljenu od velikog i malog znači suviše se udaljavati od verovatnih pa čak i mogućih mišljenja. pošto se sve ove osobine nalaze kod istog subjekta brojno jednog. S druge strane. bilo u odnosu na osećanje) iz čega proizlazi da jedan nije stvarnost i supstanca koje postoje same po sebi. ništa nije ni dugo ni kratko. ili relativno. odnos ne može zamisliti bez nečega drugog što mu služi kao subjekat. kao što smo rekli. Stoga se jeđan sasvim opravdano ne smatra brojem. jedan ima samo tu osobinu da bude mera izvesnog mnoštva. relativno što ne bi bilo nešto drugo. a broj da bude mereno mnoštvo i mnoštvo mera. a takvi su i pojmovi par i nepar. pošto su mnogo i malo određivanja broja. pri čemu je to ipak ili dugo ili kratko. uopšte uzevši. ako je tačno da se.

Međutim. jedan izraz može postati čas veći. ako neka stvarnost — bila ona večita. U stvari broj potvrđuje samo jedno od ovo dvoje. i ako svaka stvarnost postaje ono što postaje počev od onoga što je ta stvarnost bila kao mogućnost (jer ona sigurno nije postala od onoga što ne bi imalo mogućnost da je stvori). ili stvorena — nužno proističe iz elemenata koji je sačinjavaju. potrebno je ispitati da li je moguće da su večite stvarnosti sačinjene od elemenata. Za odnos ne postoji ništa slično. dekada znači mnogo ako nema većeg broja od dekade. 2. S dru1088b ge strane. Međutim. jedan bi predstavljao malo) takođe mora postojati neko mnoštvo koje bi bilo apsolutno mnogo. dugačko i kratko atributi linija. čas manji. broj moći ovako proizlaziti od onoga što je malo i mnogo? Trebalo bi ih potvrditi ili istovremeno za svaki broj. ni kao stvarnost. ne trpeći sam nikakvu promenu. Besmisleno je ili gotovo nemoguće praviti od ne-supstance elemenat supstance i od nje praviti nešto što je ranije od supstance. pošto su sve druge kategorije kasnije od supstance. Na primer. odnos nije supstanca ni kao mogućnost. kao što je. One bi tada imale u sebi neku materiju. Prema tome. elementi nisu atributi onoga čiji su elementL Α mnogo i malo — bilo da su odvojeni. Štaviše. Naime. bilo da su spojeni — jesu atributi broja. na primer. za mesto kretanje i za supstancu potpuno stvaranje i uništenje. ako postoji izvesno mnoštvo koje uvek potvrđuje malo. ako je ono . Kako će. pošto je sve što je sačinjeno od elemenata složeno telo. onda. čas jednak iedino kvantitativnom promenom drugog izraza. PROBLEM MKOSTVA I MNOGOSTRUKOSTI Uopšte uzev. KRITIKA PLATONOVSKIH SHVATANJA Ο SUPSTANCI. S druge strane. nužno je da je materija izvesne stvari ono što je ta stvar kao mogućnost. a sledstveno tome takav je slučaj i sa supstancom uopšte. za kakvoću menjanje.kao što za količinu postoji rastenje i opadanje. diada (jer kad bi diada predstavljala mnogo. ili je to deset hiljada. ili ne potvrditi ni jedno ni drugo. dok površina ima za atribute široko i usko.

od stvarnosti koja traje više godina. zbog nemogućnosti koje iz toga proističu. ako naše sadašnje dokazivanje ima obeležje opšte istine. Sto se tiče drugih teškoća. nikada se neće učiniti da postoji ono što ne postoji. njima je izgledalo da bi sve što postoji sačinjavalo jedno jedinstvo. S druge strane. Ako se. ako bi se uspela rešiti i pobiti Parmenidova tvrdnja: „U stvari. onda će mogućnost da ne postoji pripadati i onome čije je trajanje takvo da nema kraja. onda ni jedna večita supstanca ne bi mogla imati u sebi elemente od kojih je sačinjena. što se tiče mogućnosti da ne postoji. kao što smo imali priliku da to utvrdimo u drugim raspravama. čak i kad bi joj se pripisivalo večito trajanje. Ove stvari ne bi. oni se na taj način ne oslobađaju teškoća koje neizbežno potiču otuda što je nejednako. dakle.što postoji kao mogućnost u stanju da postane stvarnost ili da to ne postone. U tom slučaju pojmovi će poticati. ako se želi da ih bude mnoštvo. to jest da ni jedna supstanca nije večita ako ne postoji kao stvarnost i ako su elementi materija supstance." Drugim rečima. uzeto kao elemenat. bilo matematički broj. i oni ih sami nužno trpe. pojam odista uzima u više značenja (jer jedan pojam označava supstancu. S druge strane. zatim količinu i druge . i to opravdano. ali koji se protive da prihvate nejednako. Mnogi razlozi objašnjavaju zastranjivanje platoničara u vezi s obrazloženjem njihovih 10S9a shvatanja. to jest sam pojam. onda bi broj ili ma koja druga stvar koja ima materiju. pošto ono što postoji kao mogućnost da ne bude nije večito. od pojmova kao stvarnosti i od nekog drugog načela. to jest relativno. ako je to tako. ako od ovih elemenata sastavljaju bilo idealni. drugi kakvoću. i to na isti način kao što se stvarnost koja traje samo jedan dan ni u čemu ne razlikuje. postoje izvesni filozofi koji od elementa vezanog za pojam broja jedan prave beskonačnu diadu. Međutim. pre svega. naročito stoga što na ove stvari gledaju na zastareo način. bilo je potrebno dokazati da postoji ne-pojam. Naime. ipak bila ono što bi mogla da ne bude. nezavisnih od ovog posebnog mišljenja. mogle da budu večite. Ali.

Stvaranje čoveka vrši se počev od ne-čoveka. S druge strane. kad ne-pojam ne bi postojao? Da li će to biti pod supstancom.kategorije). Zbog toga je morao reći da neistinito treba uzeti kao nešto što se pretpostavlja. . kakve će vrste biti ne-pojmovi koji. stvaraju mnoštvo pojmova? Značenja ne-pojma su u stvari mnogostruka kao i značenja pojma: ne-čovek znači ne-pojam po supstanci. isto onako kao što geometri pretpostavljaju da je dugačko jednu stopu ono što nema dužinu od jedne stope. geometri ne prihvataju pogrešne pretpostavke (jer. Ni besko načna diada. Međutim. Pre svega. najzad. ili kakvoćom: ili isto tako pod nekom od ostalih kategorija? Ili će to biti pod svima kategorijama zajedno pa će se svi pojmovi svesti pod supstancu. jednom rečju. bolje reći. nemoguće. Ali. druga kakvoća. ne-dugačak-tri-lakta je ne-pojam po kollčini. nepravolinijski je ne-pojam po kakvoći. belo proizlazi iz ne-bela. sa pojmom. četvrta mesto. svi pojmovi bili jedno. ujedinjujući se s pojmom. ili. mnoštvo pojmova? Istinu govoreći. treća količina i. a ne tražiti i razlog zašto postoji mnoštvo kakvoća ili količina. veličina i tela. ali koje postoji kao belo u mogućnosti. pod kojim bi kategorijama. kod ovih filozofa javlja se težnja da objasne mnoštvo pojmova koje postavljaju u određeni odnos prema supstanci. jedan filozof je hteo definisati kao netačnu ovu prirodu ne-pojam iz koje. ali koji postoji kao čovek u mogućnosti. neopravdano je istraživati zašto postoji mnoštvo shvaćenih u svojstvu supstance. onda. Ali nemoguće je da bude tako. onda. pošto se ne-pojam uzima sa gledišta raznih kategorija u onoliko značenja koliko ima kategorija pojmova i pošto osim toga postoji ne-pojam u smislu onoga što je neistinito i ne-pojam kao mogućnost. kakvoću i količinu. pri čemu stvoreno biće isto tako može da bude jedno ili njih više. ono što je stvoreno postoji u obliku brojeva. da uvođenje ove jedine prirode bude uzrok različitosti kategorija i da jedna vrsta pojmova bude supstanca. Zatim. pod sve ono što znači pojam? Ali besmisleno je. ovde se ne radi ο nacrtanom liku) niti od ne-pojma ove vrste mogu postati ili nestati stvarni pojmovi. Iz koje vrste pojmova i iz koje vrste ne-pojmova proističe. onda se stvaranje vrši samo počev od ovog ne-pojma. Naime. proizlazi mnoštvo stvari.

jedna od kategorija pojma. na koji način postoji mnoštvo pojmova. Naime. odnos. kao što smo to već rekli. nego treba ispitati zašto postoji mnoštvo svega što postoji: jedno su supstance. Oni ipak upotrebljavaju i označavaju kao osnovne pojmove veliko i maleno. iz kojih proističe površina. podrazumevajući tu i supstance. pošto nisu odvojive od supstanci. kao što su to supstanca i kakvoća. pretpostaviti. koji nisu ni suprotnost ni poricanje pojma i jednog. da . dugačko i kratko. ove čulne osobine bile brojevi i jedinice. kao što je mnoštvo supstanci ili mnoštvo kakvoća. uzrok je isti za sve kategorije. Ovo isto zastranjivanje navelo ih je da. u stvari. oni ispituju na koji način postoje mnoge monade pored prve jedinice. da su ovi filozofi naišli na ta pitanja. dakle. ili mnoštvo boja. ukoliko je u pitanju istraživanje jedne iste kategorije. kao ni kakvoća. dakle. to nije ni poricanje jedinice ni pojma. drugo kakvoće. To. a ne jedinstvo. uzrok mnoštva za ove oblike? Potrebno je. mnogostruke samim tim što njihov subjekat postaje ili je već mnogostruk. U stvari. a treće odnosi. pošto bi. Međutim. tražeći uzroke p°stojanja onoga što je suprotno pojmu i broju jedan. postoji i jedno drugo istraživanje koje se odnosi na problem mnoštva. iako nije pojam koji postoji sam po sebi. mnogo i malo iz kojih proizlaze brojevi. visoko j nisko. i nabrajaju još više vrsta relativnog odnosa. onaj koji je priznavao ono što mi pobijamo hteo je osim toga prikazati i prirodu te stvari koja postoji u mogućnosti kao pojam i supstanca. od kojih potiču pojmovi.ni veliko i malo nisu uzrok što imaju dve vrste belog. iz kojih proizlaze dužina. ali se uopšte ne pitaju kako je moguće da bude mnoštvo nejednakih pored jednakog. dolazi otuda što su kakvoće i količine. kao što to mi smatramo. ukusa 1089b iii likova. nije potencijalno jedan ili pojam. smatrajući da je to relativan odnos. Ali. široko i usko. Takođe je trebalo da ispdtuju kako je moguće da u samom odnosu postoji mnoštvo. U pogledu drugih kategorija. nego im je priroda kao i kod pojmova. pretpostave da su to odnos i nejednako. To je isto kao da je rekao „kakvoća". u stvari. zapazili bi koji je uzrok zbog koga te stvari postoje. Mnogo je bolje ako se ispita. bar po sličnosti. kao materiju svake stvari ono što ona predstavlja kao mogućnost. Koji je. Pa ipak. Ali. kad bi ovo bilo tako. nego je. iz kojih proizlaze čvrsta tela.

Međutim. osim ako se ne posmatra kao mera. u pogledu supstanca postavlja se i pitanje: kako tu postoji mnoštvo ako ne na taj način što treba smatrati da supstanca predstavlja u isto vreme neki određeni oblik i neku određenu vrstu prirode. Nasuprot tome. ova teškoća uglavnom proizlazi iz nedoumice da se objasni na koji način može da bude više supstanci u stvarnosti. Svaki broj znači. da vidi otkuda dolazi verovanje u njihovo postojanje. po njegovom shvatanju. Naime. Medutim. nego znači kao da je to samo neka posebna stvarnost koja postoji sama po sebi i koja očigledno nije neki uzrok. izvesnu količinu. zbog teškoća koje. Prema tome. Ali ne može se reći — osim ako se ne poistovećuju supstanca i količina — da su platonovci pokazali kako i zašto postoji mnoštvo pojmova. u stvari. sadrži teorija ο idejama. Dopustimo ovom filozofu tu pretpostavku. Ali u pogledu filozofa koji ne izražava isto mišljenje. Možda bi se neko mogao posvetiti ispitivanju još jedne teškoće u vezi s brojevima. kako ćemo verovati u postojanje takvog broja i čemu bi taj broj služio pri obrazovanju drugih pojmova? Prihvatiti postojanje odvojeno od broja. znači reći da to nije broj ničega. i pošto je ideja uzrok postojanja drugih stvari. pošto je svaki broj izvesna ideja.bi se objasnila ova mnogostrukost. usvojiti mišljenje ο istovetnosti supstance i količine znači pomiriti se sa mnoštvom protivurečnosti. a ne samo jedna. POJAM ODVOJENOG BROJA. brojevi predstavljaju neku vrstu uzroka postojanja. znači ne objasniti ni od čega počinje 1090a ni na koji način postoji mnoštvo supstanci. Za onoga koji pretpostvalja postojanje ideja. svakoj takvoj vrsti treba pripisati neku posebnu materiju. tako da on ne uzima u obzir brojeve u ovome smislu i prihvata samo matematički broj. a sama jedinica je količina. po tome što je ona nedeljiv elemenat u redu veličine. Oni su pokazali samo na koji način postoji mnoštvo količina. kao što je to već ranije rečeno. na jedan ili drugi način. KRITIKA TEORIJE PITAGOROVACA Ο VEClTIM PROMENAMA . prihvatiti shvatanje da su količina i supstanca različite. dopuštamo da su moguće sve teoreme aritmetičara pa i one koie se tiču spoznaje putem čula. iako se ta materija ne može odvojiti od supstanci.

Ali pošto to nije ni nužno ni moguće. na osnovu toga što je tačka granica i kraj linije. platonovci. nego ti pojmovi proizlaze iz brojeva.Sto se tiče onih koji prihvataju da ideje postoje i da su one brojevi. oni izgledaju kao da govore ο nekom drugom nebu i ο drugim telima. oni nisu u stanju da brane ma šta slično. tvrde da on postoji. naprotiv. pitagorovci videći da je većina brojeva imanentna pojmovima do kojih dolazimo putem čula. u isto vreme dok kroz razlaganje stvari posmatraju jedinicu zasebno od mnoštva čija je ona suština. kad sastavljaju od brojeva prirodna tela. Ako se sami brojevi ne nalaze ni na koji način u onome što saznajemo putem čula. Međutim. koji prihvataju odvojen broj. Α jasno je da matematicki pojmovi nisu odvojeni. U ovom pogleđu mišljenja pitagorovaca se. misle da takve stvamosti treba nužno da . dok su matematičke postavke istinite i zadovoljavaju razum. linija granica površine. jer ih u tome sprečavaju njihove sopstvene pretpostavke. Međutim. U pogledu filozofa koji tvrde da je matematički broj jedini broj. pretpostavili su da su ti pojmovi brojevi. oni se trude da objasne kako i zašto je to tako. kao i da je odvojen. određivanja brojeva susreću u muzičkoj skali. Onda je očigledno da će protivnička te1080b orija izraziti sasvirn suprotno shvatanje i da će onima koji brane učenje ο kome govorimo biti potrebno da reše malopređašnju teškoću. Sto se nas tiče. zašto se tu nailazi na određivanje brojeva? Ima izvesnih filozofa. koji. ne mo>m do~ voditi u sumnju. oni su se zadovoljili da kažu da ne može postojati nauka ο stvarima koie saznajemo čulnim putem. površina granica tela. da postoji nauka ο ovim stvarima. govorili su oni. oni ipak nisu odvojeni. isto tako je i s matematičkim veličinama. a ne ο nebu i telima koja mi zapažamo. jer kad bi bili odvoieni ne bi se moglo naići na njihova određivanja u čulnim telima. keo što smo to ranije rekli. iz razloga što se aksiomi ne bi primenjivali na stvari koje saznajemo putem čula. kad od onoga što nema ni težine ni lakoće sačinjavaju nešto što ima težinu ili lakoću. mi tvrdimo. Naprotiv. upravo zato nije potrebno da zbog toga potvrdimo postojanje takvog broja. na nebu i u mnogim drugim stvarima. Iz koga razloga? Zato što se. u stvari.

postoje. osim ako neko ne želi da u matematici napravi zbrku i stvori proizvoljne pretpostavke. Ali da li će onda te veličine biti ideje. Ali potrebno je ispitati i ovo dokazivanje i videti da nije i suviše slabo. površine verovatno od triade. a ο tome je ranije već bilo govora. onda. a kad ne bi bilo ovih veličina postojali bi duša i čulna tela. pošto izgrađuju veličine od materije i idealnog broja. Oni. Krajnosti nisu. Prvi predstavnici učenja ο idejama koji su ustanovili dve vrste brojeva. kao što to neće učiniti ni matematički pojmovi. to je logička nemogućnost. u stvari. pošto prvi ne doprinose postoianju sledećih. kakav će biti njihov način postojanja i Sime će doprineti mogućnosti da se utvrdi postojanje stvarnosti koje upoznajemo putem čula? One neće tome doprineti ni u kom pogledu. Oni se služe i drugim brojevima. U stvari. dok bi prema njihovom shvatanju ta granica trebalo da bude neko određeno biće i supstanca. od njega prave posrednika između . nego su sve te stvari pretežno izvesne granice. činilo sa odvojenim pojmovima? Staviše neko bi mogao primetiti ioš i to da u pogledu vrste brojeva i matematičkih stvari oni nisu ni od kakve koristi jedni drugima. prema slici u kojoj nam se pokazuje. želeći da sjedine matematičke pojmove i ideje. supstance. izgleda da priroda. Međutim. a čvrsta tela od tetrade. dužine od diade. a na njih se neće moći primeniti čak nijedna matematička postavka. Staviše. nisu uopšte rekli niti su mogli reći kako postoji i odakle proizlazi matematički broj. čak kad broj ne bi postojao. Ovi filozofi greše baš u tome. Naime. idealni i matematički broj. Zašto bi se to. nije teško uzeti bilo koju pretpostavku i iz nje izvesti dug niz zaključaka. nije sastavljena od beznačajnih nepovezanih događaja kao neka rđava tragedija. u stvari. Naime. to bi bile samo supstance stvari koie saznajemo čulima. Oni koji priznaju postojanje ideja sigurno ne podležu ovom prigovoru. Međutim. veličine bi ipak postojale za one koji prihvataju jedino matematičke pojmove. tu nema nikakve razlike. čak i kad bi granice bile supstance. pokretanje i kretanje uopšte takođe imaju granicu. u stvari.

idealnog broja i broja koji saznajemo putem čula. mi stvarno istražujemo načela pojmova ο nepokretnim stvarima. protive mestu na koje su postavljeni: jer oni ne mogu ni na koji način stvoriti druge brojeve osim onih koji proizlaze iz dvostruke diade. Naime. 4. Naime. (koji je sastavljen od nekog drugog velikog i nekog drugog malog: naime. oni jasno kažu da. na primer. ako je pranačelo svake od dveju vrsta brojeva broi jedan. on će tada biti istovetan s onim drugim. pošto oni izgrađuju jedan određeni svet i hoće da govore jezikom fizike. ono uopšte ne dolazi u sumnju. veliko i malo. Međutim. onda se ono što je najbliže neograničenom odmah određuje i odmerava izvesnom granicom. ili od elemenata čije ih jasno prikazivanje dovodi u zabunu. Ali. U pogledu pitanja da li pitagorovci prihvataju stvaranje večitih pojmova. kao. idealnim brojem. potrebno je ispitati na koii način broj jedan može biti mnogostruk. S druge strane. S druge strane. ako se uzme još jedna druga diada. tada će se dobiti mnoštvo pranačela. onaj ο robovima. ali ovom prilikom mi ih ostavljamo izvan našeg sadašnjeg istraživanja. Ona veoma liče na beskrajan govor ο kome govori Simonid. ili od ravni. U stvari. S druge strane. ODNOS ELEMENATA I PRAKACELA PREMA LEPOM I DOBROM . tako da nam je potrebno da proučimo stvaranje brojeva ove vrste. postoji jeđna druga 1091a diada koja stvara veličine). izgleda da se sami elementi. Sve su to besmislena shvatanja koja se sukobljavaju jedna s drugim i protive se zdravom razumu. pravo je da se pristupi ispitivanju njihovih teorija ο prirodi. drži se kada se nema reći ništa pametno. pošto je broj jedan obrazovan ili od površina. ili od semena. dok u isto vreme nije moguće da broj bude stvoren drugačiie nego od jedan i od be^konačne diade. beskrajan govor. Takođe je besmisleno podvrgavati stvaranju pojmove koji su večiti ili nešto što spada u nemogućnosti. taj broj jedan biće nešto zajedničko svima diadama. Ako ga izvode od velikog i malog.

ili haos. ili okean — nego Zeusu. čine od broja jedan pranačelo. Ferekid i neki drugi. a drugi uzima razum . pošto u onome što je večito nema ničeg ranijeg. jasno je da se ovi filozofi ne bave problemom stvaranja brojeva radi njihovog proučavanja. ili pak nije tako. nego su dobro i savršeno kasniji u redu stvaranja. Teškoća je u tome da li je jedno od dvaju pranačela takvo da možemo s pravom reći da je ono dobro i savršeno. Međutim.Prema onome što smo rekli. vidi se da platonovci ne govore ο stvaranju neparnog. poput izvesnih filozofa. kao što su Empedoklo i Anaksagora. Pa i stari pesnici su delili to mišljenie. Stoga nejednakost nužno prethodi izjednačavanju. Međutim. Ona se sastoji u pitanju kako treba shvatiti odnose elemenata i pranačela prema lepom i dobrom. Prema tome. i to pranačelo uzeto u smislu elementa. pošto ne govore uvek jezikom mita. teškoća ne 1091b dolazi otuda što se dobro pripisuje kao svojstvo pranačela.i stvoren od broja jedan. na primer. Međutim. to je stoga što po njihovom mišljenju božanstva koja vladaju svetom nisu uvek ista: a oni među njima u kojima je ujedinjen karakter pesnika i filozofa. kao što su. što očigledno podrazumeva postojanje parnog. ono što je nejednako ne bi moglo biti ranije. ako se ovi pesnici izražavaju tako. Cineći to oni su hteli izbeći stvarnu teškoću koju povlači učenje onih koji. Neki drugi filozofi izgrađuju prvi parni broj izjednačavanjem nejednakih pojmova. kao što se vidi po tome što carstvo i vrhovnu vlast ne daju bićiraa koja su se pojavila prva u vremenu — kao: noć i nebo. kad bi izjednačavanje postojalo oduvek. Izgleda da se teolozi slažu s izvesnim filozofima našeg vremena koji kažu da nije tako. od kojih prvi smatra prijateljstvo kao elemenat. S druge strane. takvo je i mišljenje maga i nekolicine mudraca koji su se pojavili kasnije. nego stoga što je pranačelo broj jedan. đaju savršenom ulogu stvaralačkog pranačela svih stvari. postoji jedna teškoća koja je takva da bi se lako moglo prigovoriti onome koji bi smatrao da je može rešiti. nego smatraju da se i dobro i lepo pojavljuju tek pošto se prethodno stvori priroda pojmova. velikog i malog. kao i stoga što je idealni bro.

Iz ovoga. Ako se ideje odnose samo na ono što je dobro. Iz ovoga proizlazi velika teškoća i. onda. Međutim. osiim pojma „jedan". ono nije podložno uništenju iz bilo koga uzroka. Čak i među pristalicama nepokretnih supstanci neki sjedinjuju idealni broj sa idealnim dobrom. To znači da će zlo imati funkciju dobrog. ovi zaključci su besmisleni. iz čega proizlazi da je zlo isto što i priroda mnoštva. kao što autarhija i sreća sadrže dobro kao bitan atribut. nađe mesto tamo gde želi. da bi je izbegli. sve ideje pređstavljaće upravo ono što je dobro. Sva teškoća je. neki filozofi su odbacili ovo učenje.kao pranačelo. oni su ο njemu raspravliali jedino kao ο načelu matematičkog broja. onda je to elemenat. da se nije shvatilo da pranačelo ima u svojoj suštini ove osobine. ako to nije jedan. Međutim. oni misle da se supstanca idealnog jedan sastoji pre svega u njegovom jedinstvu. Međutim. u tome da se vidi koji je od ova dva načina shvatanja ispravan. onda ideje neće biti supstance. i to elemenat brojeva. ako se pranačelo prizna kao nešto prvo. nemoguće je da takav bude pojam „jedan" ili. tvrđenje da je pranačelo takvo po svojstvima je logički opravdano i istinito. Svaka od ovih jedinica stvarno postaje upravo ono što je dobro i tako se dobija ogromno obilje dobra. dobro s pojmom jedan. svi pojmovi koje stvaramo putem čula. Prema torne. jer proizlaze iz ideja. a elemenat suprotan pojmu jedan. bilo da se javlja kao mnoštvo ili kao ono što je nejednako s pojmom jedan odnosno kao veliko i kao malo biće zlo po sebi. Međutim. dakle. i to će brojevi proizlaziti od onoga što ne valja u 1092a većoj meri nego veličine. večito i potpuno dovoljno samom sebi. živa bića i biljke biće đobri. sledi da će svi pojmovi proizlaziti iz zla. Stoga je jedan filozof izbegao da poveže. ako se pretpostavi da su ideje brojevi. čudno je. Ali neko slobodno može da idejamja. da će prodzlaziti od . koji postoji kao jedan sam po sebi. nego stoga što poseduje dobro kao svoju osobinu i što je autarhično. Osim toga. Pri tome. Pošto su se saglasili da je jedan zaista prvobitno načelo i elemenat. kao ono što je nužno. pošto se stvaranje vrši od suprotnosti. a ako su ideje supstance. Drugi smatraju da nejednako s pojmom jedan čini prirodu zla.

najzad. proizvod spajanja je drugačiji od . Oni filozofi koji tvrde da pojmovi potiču od elemenata i da su ti prvi pojmovi brojevi trebalo bi da razlikuju različite načine na koje se može zamisliti da jedan pojam nastaje od drugog i da onda kažu na koji od ovih načina broj postaje od pranačela.dobrog i da će težiti njemu. a seme nije ono što je prvo. ne označavajući prirodu toga mesta. čovek stvara čoveka. da su brojevi prve supstance. kao što smo to utvrdili. Naime. isto onako kao što to nisu ni prve supstance. pranačela od kojih potiču živa bića i biljke su savršena. Naime. suprotnosti se među sobom uništavaju. vatra kao mogućnost materija vatre kao stvarnosti. da je pojam „jedan" pranačelo i. podjednako nemoguće da se dobro ne stavi u pranačela i da se tu postavi na ovaj način. svaki pojedinačni pojam ima svoje posebno mesto. dakle. štaviše. koje je uzrok njegovog prostornog odvajanja. SUPSTANCI I UZROKU Ako je. to je navelo ove filozofe da tvrde da je takva priroda i pranačela. tako da pojam idealnog „jedan" ne bi uopšte ni bio neki pojam. očigledno je da pranačela nisu pravilno prikazana. iako kao prema svome sopstvenom uništenju. Da li do toga dolazi njihovim spajanjem? Ali sve se ne može spojiti. zbog toga što se ono što je savršenije uvek pokazuie u bićima kasnije od neodređenog i nesavršenog. Ako je. 0 POSTANKU BROJA — ODNOS BROJA PREMA PRANACELU. 5. što oni smatraju da pranačela predstavljaju suprotnosti. da su odvojene stvarnosti i ideje. Takođe je besmisleno smatrati da mesto postoji zajedno s telima i to matematičkim (u stvari. Međutim. s jedne strane. Sve ove pretpostavke prolstiču. s druge strane. Takođe ne bi pošao od pravilne pretpostavke ni neko ko bi pranačelo svemira smatrao istovetnim s pnanačelima živih bića 1 biljaka. otuda što ovi filozofi uzimaju svako pranačelo u smislu elementa. onda će zlo kao mogućnost u suštini biti dobro. kao što je. materija svakog bića ono što ono predstavlja kao mogućnost. na primer. dok se matematički pojmovi ne nalaze nigde) i reći da će oni biti negde.

onda način može objasniti broj? On ne postoji kao proizvod imanentnih elemenata. da bude neki drugi subjekat od koga je. dok je svaki pojam koji proizlazi iz suprotnosti ili koji sadrži suprotnosti podložan uništenju. ovi filozofi ne daju nikakvo objašnjenje. dakle. Ili bi to nastajalo stavljanjem jednog elementa uz drugi. pak. kao što bi to hteli ovi filozofi. Pa ipak. na primer.njegovih elemenata. pojam . Zatim. Takođe nije uopšte određeno na koji su način brojevi uzroci supstanci i pojmova: da li kao granice — onako kao što. Da li je postao kao da je stvoren od semena? Međutim. suprotnost izlaže uništenju složeno telo onako kao što mržnia uništava ljubav (a ne bi trebalo da je uništi. broj obrazovan ili stvoren. bilo od spoljnih pranačela. s druge strane. jer ona sigurno nije suprotna prvobitnoj Ijubavi). pošto sve što dolazi od nečega proističe bilo od elemenata imanentnih proizvedenoj stvari. na isti način kao što se brojevi svode na likove trougla i kvadrata. Da li bi. tačke određuju veličinu. dok ga drugi postavlja kao suprotnost nejednakom dodeljujući na taj način jednom ulogu jednakog. na koji se. koji je nedeljiv. Mora. kao kod sloga? Ali stavljanje jednog elementa uz drugi nužno znači položaj a. međutim. nije moguće da se može nešto izdvojiti od jedan. misao će zamisliti odvojeno iedan i mnoštvo. U tom slučaju broj će biti jedinlca i mnoštvo. bila ona imanentne ili spoljne prirode. nalazeći tako izvestan broj za čoveka. i samim tim „jedan" neće više postojati u odvojenom stanju ni kao nezavisna stvarnost. odnosno. zašto bi broj bio izuzetak od toga? Ο tome. pošto to stvaranje može da bude samo za bića za koja postoii rađanje. — ili. na način kako je Euritos utvrdio na što se koji broj odnosi. Α pošto ipak jedan od 1092b ovih filozofa uzima „jedan" kao suprotnost mnoštvu. ili jedan i nejednak. a to bi bio i bez sve te suprotnosti. onda. Staviše. broj se mora predstaviti kao da proizlazi od suprotnosti. pošto nastavlja svoje postojanje s jednom od suprotnosti. broj postao od svoje suprotnosti kada ona prestane da postoji? I to se uglavnom zbiva na taj način i postaje od nečega što i dalje postoji kao subjekat promene. a drugi za konja i prikazujući sklop živih bića pomoću kamenčića.

bilo da se tiču telesnih iii ma kojih drugih stvari. ona će biti korisnija ako nema nikakvog određenog odnosa. nego ako je određena brojem a čista.ο brojevima predstavlja simfoniju. da brojevi nisu ni suština ni uzrok oblika. čulne kakvoće — kao: belo. i tu uopšte nije u pitanju broj. na primer. onda će se neminovno desiti da će mnogi pojmovi biti . ni odnos ni oblik stvari. a broj je samo materija. 1093a ako je nužno da broj ima udela u svima stvarima. Međutim. na taj način su proizvodi u svima slučajevima merljivi istom merom. Prema tome. a ne od samih brojeva — kao što je. ili sastavljen od jedinica — ne predstavlja ni uzrok. odnosi koji određuju mešavine sastoje se od dodavanja brojeva. tako da se proizvod faktora jedan puta dva puta tri mora onda meriti sa jedan. a proizvod četiri puta pet puta sedam treba da je merljiv sa četiri. biti dva puta pet puta tri puta sedam. broj — bio to broj uopšte. S druge strane. medovina. dakle. 6. Osim toga. ma kakav on bio. nego smisao veze tih brojeva. OBJAŠNJENJE ODNOSA BROJA I UZROKA I ODBACIVANJE TEORIJE Ο IDEJAMA Neko bi mogao upitati: kakvu korist imaju stvari od brojeva. ako je razblažena vodom. Na primer. a u isto vreme broj vode dva puta tri. supstanca označava koliko čega ima u međusobmoj vezi. a ne tri puta dva. onako isto kao što svaka druga stvar takođe predstavlja brojni odnos? Ali. kod množenja faktori treba da pripadaju istoj vrsti. broj uvek označava skup izvesnih stvari — bilo delova vatre ili zemlje. toplo — bile brojevi? Očigledno je. Naprotiv. Broj vatre ne može. U stvari. ni materiju. tri više dva. kako bi. međutim. suština mesa ili kosti u smislu materije sačinjava broj: to su tri dela vatre i dva dela zemlje. ili je iznad obične mere? Naime. on takođe nije ni uzrok nečega. pošto je pojam suština. onda. bilo jedinica. slatko. u stvari. S druge strane. nije uopš te zdravija ako je mešavina određena srazmerom tri prema tri. zbog toga što je njihov sastav određen nekim brojem koji se može ili lako izračunati.

bili bi istovetni Sunce i Mesec. ako je tačno da broj ima udela u svima stvarima i da je moguće da različiti pojmovi potpanu pod isti broj. biti njihov uzrok. y. sedam tonova u muzičkoj harmoniji. Α šta je uzrok tome? Postoji sedam samoglasnika. ako bi jedan broj bio isti za različite pojmove. jednaka dvama prostim slovima zato što u ustima postoje samo tri mesta i na svakom mestu jedno slovo. Na taj način bi se dogodilo. Α pošto se kaže da suglasnici x. izvestan broj koji odgovara kretanjima Sunca. dok onib dvostrukih suglasnika ne može biti uopšte više. drugi kubni. a pred Tebom je bilo sedam zapovedrtika. sigma. u sedmoj godini živa bića (bar neka. . dakle. kad je reč ο zapovednicima. ili iz nekog drugog razloga? Naime. to znači pokazivati pravi razlog zbog koga postoje samo tri dvostruka suglasnika. u Plejadi mi brojimo sedam zvezda. odnosno neki drugJ koji odgovara kretanjima Meseca.. ili zato što se Plejada sastoji od sedam zvezda? Ili je to. nego je nužno da se stvari moraju kretati u ovim granicama. tu desio toliki broj njih zato što je ovaj broj prirodno takve vrste. odnosno da li zbog njega postoji neka stvar. onda postoje tri dvostruka suglasnika zato što postoje tri muzičke sknfoniie. da li taj udeo broja u pojmovima može. to ne znači da postoje tri simfonije pošto ima veći broj simfonija. broj Plejada iznosi sedam. Šta. ako bi se reklo da su samo ova tri dvostruka suglasnika. ili je to pre nešto sasvim nejasno? Takav je. dakle. dok ih drugi računaju u većem broju. onda. sedam žica. Naprotiv. Međutim. ζ predstavljaju muzički sklad. kao što ih brojimo dvanaest u Velikom Medvedu. neki jednaki među sobom. a neki dvostruki? Za ovo ne postoji nikakva smetnja.istovetni i da će se jedan isti broj odnositi i na ovaj i na onaj pojam. može sprečiti da među ovim brojevima jedni budu kvadratni. Da li se. dok druga ne) gube zube. na primer. Prema tome. na primer. Α bez ikakvog je značenja činjenica što se u ovakvom slučaju može naći hiljadu slova: jer „Γ" i . zbog broja vrata Tebe. najzad. treći koji odgovara životu i dobu svakog živog bića. odnosno. da bi pojmovi koji imaju isti oblik broja bili istovetni. isključujući svaki drugi. i.P" bi se konačno mogli izraziti samo jednim znakom.

Ali. Na primer. jednako i stepeni izvesnih brojeva spadaju u obim lepog. idealni brojevi se. iako su jednaki. toliko hvaljene osobine brojeva i njihove suprotnosti. ali sve stvari su uzajamno srodne u jedinstvu koje je samo jedinstvo po sličnosti. Iz ovoga sledi da ne treba prihvatiti teoriju ο idejama.Na taj način ovi filozofi podsećaju na stare Homerove tumače koji primećuju sitne sličnosti. epski stih je kao sedamnaest. Pa. a zanemaruju krupne. pošto je jedna od srednjih žica kao devet. Štaviše. a leva polovina na osam. Mnoga uporna nastojanja da se dokaže stvaranje pojmova pomoću . to je ravan u površini. kad se već mora postupati tako i kad su u pitanju stvari podložne uništenju. čine uzroke prirode. i desna polovina 1033b stiha skandira se na devet slogova. ravan razmaku koji u fruli deli najnižu od najviše note i da je broj ove note ravan broju koji sačinjava potpunu harmoniju neba. a druga kao osam. dakle. pošto su jedinice idealnih brojeva među sobom različite. Oni još kažu da je razmak između slova a l f a i omega. potrebno je biti obazriv kad treba da se ustanove ili otkriju takve sličnosti kod večitih stvarnosti. Neki od njih navode mnoge druge slične slučajeve. kao i matematičke stvarnosti uopšte. Međutim. Zaista se može reći da nam ovi filozofi jasno pokazuju da se i dobro nalazi u brojevima i da neparno. ni jedna od matematičkih stvari nije uzrok ni u jednom smislu koji smo ustanovili u pogledu pranačela.ie između godišnjih doba i jedne posebne vrste broja. u svakoj kategoriji pojmova postoji ono što je analogno. podudaran. posledice ove teorije i njoj bi se moglo staviti još više zamerki. Takve su. idealni brojevi nisu ni uzroci muzičkih skladova i sličnih stvari. Naime. u stvari. Ono što je pravolinijsko u dužini. izgleda da nestaju pred ovako iznesenim ispitivanjem. međusobno razlikuju. broj ravan zbiru tih dveju žica. To su slučajnosti. u stvari. isto kao što je neparno u broju i belo u boji. U stvari. U isto vreme postoji. pravolinijsko. a upoređenja koja se izvode iz matematičkih postavki nemaju druge vrednosti i samim tim potpuno liče na obična pođudarani'a. onakve kakvim ih zamišljaju izvesni filozofi koji od njih.

............ V Knjiga I 1....................... Odnos pojedinačnog prema o p š t e m ............ ................... .. Ο Protagorinom shvatanju relativne vrednosti pojmova........ 21 7........... 2 3 8............. Aristotelov stav preima teoriji ο postojanju ddeja kao stvarnosti .. 2... 6 3................... i da oni nisu pranačela.... 43 39 40 Knjiga II 1......... 85 68 76 ......... supstance............................... 45 2...... ................. Pojam prauaroka kod starijih grčkih filozofa............. Doživljaj........ Prikaz i ocena filozofskih sistema koji su prethodili Platonu 25 9... .. 65 Knjiga III 1..... . Aristotelova analiza osnovnih u z r o k a .... 63 6........................................................jeđan" .. umetnost................... Definicija filozofije 11. 4 8 3.... elementi.......... kao što to neki tvrde... Zavisnost vrste metoda od prirode nauke ................. Aristotelovo shvatanje aporija: Pređmet njegovog raspravljanja i teškoće u određivanju suštine pojmova ... 5 6 5.... nauka i filozofija ............. 30 Knjiga 1° 10.. . saznanje... 14 5.. . ..brojeva i nemogućnost da se na bilo koji način otkrije unutarnj a povezanost ovog sistema izgleda da ukazuju na to da matematički pojmovi ne postoje.. ..... 3 2.... 5................................ ................ . .......... Filozofske gkole pitagorovaca i Eleaćana ............................ ■ SADR2AJ Milan Budimir: Reč-dve ο Aristotelu .. iskustvo.... odvojeno od pojmova koje saznajemo putem čula........... Odnos prema stvarnosti i pojma . ........... Pojam supstance....................................... ........... Pojam i prirođa filozofije i njen c i l j .......... jednog i mnogostrukog domen filozofskih istraživanja .................................... Kritika tog shvatanja... Kritika teorije ο postoianju beskrajnih uzroka 12. Aksiomi kao predmet interesovanja filozofa — načelo suprotnosti . pranačela............. ..... Dobro kao pranačelo bića .... Ο dijalektičkom dokazivanju postojanja iđeja — pobijanje Platonovog učenja ο idejama kao paradigmama stvarnosti ... Ο prauzrocima stvarnosti.. 10 4.... 54 4... Odnos između načela i stvarnosti........ Dokaz ispravnosti načela p r o t i v r e č n o s t i ......... 17 6. Ο suštini saznanja 1 vrednosti d o k a z a ........ Platonov odnos prema Pitagorovcima i njegova teorija ο idejama....... 74 4............... 68 3........ Pojam pranačela u pretplatonskoj filozofiji ..........

.......... Pojam usuda .................................. „drugačije"..... „oprečnost".129 24....... 19......... Pojam lišenosti ............. ..............................122 16.. Pojam rasporeda ............................................................ Pojam prirode ........................................ Pojam stanja ................6........... Značenje pojma „slučajnost". Pojam stvarnosti kao istinitog ........................................................ Kastavak kritike Protagorine t e o r i j e ........... 117 13............................... Pojam stvarnosti kao slučajnosti.... Određivanje pojmova „ranlje" i „kasnije" ........................... Određivanje pojma i vrsta stvarnosti. Značenje pojma ................... Pojmovi „moć"... Pojam nužnog. 104 6....... 102 4................................................................................................ priroda i uzroci slučaja.....131 27......................... Pojmovi „isto".............................. ........................... Pojam supstance .... Značenje pojma „deo" ......................................... Značenje poima „neistinito" ....... Pojam i definicija načela ................. „čime".... Istiniti i neistiniti članovi s u p r o t n o s t i .............. 106 7...........................rod" .... .... ............121 15......ima „krnie" ... Pojmovi „suprotnost".103 5....................................................... pojam slučajnosti 141 3.............134 30.............133 29.. Pojam uzroka ... Ο isključenju i postojanju posrednika između suprotnosti 94 8.............................................................................. Pojam kakvoće .............. Pojam elementa .................... Pojam izraza ............... suštine..... slično" 10.........................127 20................ „zašto" ................ 22......................... 2............. 3.................. Značenje pojma „celina" ...125 18...... 111 9............. 138 2. Šta znači „poticati od".............. ........ia i proučavanja stvarnosti.... „različito"....... ............132 28..................... Pojam količine . 145 Knjiga VI 91 98 99 112 115 126 128 .......... 7. Pojam..................130 25................................................. ... Pojam graničnog ............... ..................127 21....... ....................... ............. 12...... 144 4........... Pojam jednog... „nemoć".........................u čemu"......................... teologija kao najviša teoretska n a u k a .................................................................... „razlike po vrstama"..............119 14................. Značenje po..........................128 23.......... ...................110 8................. istine i kao moći dela ........... Teoretska shvatan.... 114 11................................ Značenje pojma „imati" ....................131 26... 9 6 Knjiga IV 1..... Pojam relativnog .............124 17.136 Knjiga V 1.................. Pojam savršenog ..............

....................... Odnos iđeja i pojedinaenih p o j m o v a ..... Ο definicijama koje se stvaraju đodavanjem ......................... ........................................................... 177 13................... 196 Pojam uzroka: materijalni.... ................. 3........... 149 3............... .......... Odnos stvarnosti prema njenoj s u š t i n i .. 179 14..... .. 232 Odnos pojma „jedan" prema pojmu „mnoštvo" 235 Suprotnosti i njihove vrste ..................... ............ 224 10..................... 160 8............................ ... ...... 217 Odnos akcije prema mogućnosti ...........147 2.................. Pojam istinitog i neistinitog 225 Knjiga IX Pojam i značenje jednog... 4........... 188 Knjiga VII 1... Odnos ideja i supstance ...... ...... .............. Pojam graničnog ..................... 210 Odnos mogućeg i nemogućeg ....................................... ................... pokretački............. Pojam i definicija suštine..... Pojam zbivanja................... Ο definiciji i njenim elementima ... 192 Supstanca kao materija.. 182 15......................... .... .. Jeđinstvo kao suština definicije.....supstanca" ....... 212 Poiam sposobnosti .................................. 2....... ..... Ođnos materije i suprotnosti...... . 4... 184 16. 237 1............................................. ........ 228 Priroda pojma „jedan" ....ianja i nepostojanja stvari . 6.. 2.... 194 Supstanca u entelehiji i njen odnos prema broju .......... Pojam stvaranja ................150 4.............. Odnos supstance prema roateriji.......... ................................... Ο jedinstvu definisane supstance ..................................... 201 6.. 152 5........................................................ 8. Ο prirodi supstance...................... 164 9............. 202 Knjiga VIII Pojam aktivne i pasivne m o g u ć n o s t i ... 157 7.............. 5................... 219 Poiam dobra kao mogućnosti i stvarnosti ..................... postojanja i njihovih vrsta ....... 214 Mosućnost posto..... 213 Definicija pojma „ostvarenje" ..... konačni uzrok ... Odnos pojma „stvarnost" prerna pojmu .......... Teorije ο vrstama i prirodi supstance ............... 'O procesu postojanja .......................... 9.. 186 17..... Odnos pojma „jedan" i pojma „stvarnost" .... Razdvajanje pojma na njegove delove ..... 156 6... 166 10....1................................ 7..199 5....... 206 Racionalne i iracionalne m o g u ć n o s t i ........ ..................... .............. ............... Odnos supstance i opštih pojmova........ formalni.. 208 Kritika Protagorinog učenia .... .. 168 11........ oblik i stvarnost ........ 173 12.... 3...... ......

................ ............................... Pojam uništivog i neuništivog kao suprotnosti ................... ............. 315 4... Ο sličnostima i razlikama uzroka stvarnosti ....................... Stvarnosti kao matematički p o j m o v i ....................... odricanje postojanja ideja .. 333 ................. 326 8........................ 258 4. 269 9.............................. 322 6................. ............................ Teorije i pređanja ο kosmosu .............................................. Istorijat i kritika učenja ο i d e j a m a ............... ...... .... Odnos filozofije prema fizici i matematici ....................... 296 8............ Ο prirodi božanske misli .......... Apsurdnost pretpostavki ο menjanju i stvaranju ..... . 263 7. 249 10............... Ο Protagorinom učenju ο čoveku kao meri stvari ............................... Odnos teologije prema fizici i matematici .....Odnos jednoga prema velikom i malom . ................ ........................................ 304 10.......... Kritika teorije ο brojevima platonovaca i pitagorovaca ..... Odnos matematičkih poi'mova i supstance ............... 245 Ο menjanju vrsta ..... 311 3.... Matematički pojmovi i ideje .... Ο postojanju odvojene supstance ...... Prvi pokretački uzrok kao nužna stvarnost . .... . 286 3. Predmet Aristotelove fizike kao nauke ....... 267 8.................. Načelo protivrečnosti... 291 6..... ............. 323 7. .............. Teorija idealnih brojeva......... Stvarnosti kao predmet filozofskih rasprava ......... . 310 2....................................... uzroci i vrste supstance ................. 279 12....... Odnos ideja prema saznanju . ............................... 260 5....................... 255 3........... 250 Knjiga X 1... Poreklo supstance ........... 294 7......... Načela........ ................ . Vrste promene.................. 242 Posredni činilac među s u p r o t n o s t i m a .......... ............................ Pojam boga........................... 285 2.. Pojam beskonačnog ........................... ........... 240 Odnos jednoga prema mnoštvu ............ Odnos menjanja i kretanja ................. 288 4.. 252 2.... 289 5................. Ο pranačelima čulnih saznanja .............. ............ 300 9................ Dobro kao pranačelo.......... ....... . 247 Ο specifičnim razlikama među vrstama .... 275 11..... Ο kretanju ...................... ......... 272 10......... Osnovne vrste stvarnostl ............................... 261 6....... 318 5............ 281 Knjiga XI 1............306 Knjiga XII 1............. ... Idealni brojevi i sabirljive i nesabirljive jedinice ..

......... Pojam odvojenog broja.................... Odnos supstance i elemenata 344 Knjiga XIII ..................... Pranačela kao suprotnosti stvarnosti i supstance ................................................. Objašnjenje odnosa broja i uzroka i odbacivanje teorije ο idejama............... 306 5............ kritika teorije pitagarovaca ο večitim promenama........................................... Kritika platonovskih shvatanja ο supstanci... 366 .... 357 4........ supstanci ii uzroku ..................... Odnos elemenata i pranačela prema lepom i dobrom .......... Ο postanku broja — odnos broja prema pranačelu........... 347 2.................. Kritika teorije ο idealnim b r o j e v i m a 339 10............ 1.. 363 6.. problem mnoštva i mnogostrukosti..9.... 351 3.............

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->