ANATOMIJA TESTOVI

TEST I
1. Karakteristični torakalni kralješci 2. Suturae su spojevi karakteristični za koje kosti? 3. Mehanika art. ossis pisiformis 4. Šta se veže na tuberositas pronatoria, na cristu supinator, na cristu tuberculi minoris 5. Mehanika gornjeg nožnog zgloba 6. Zavoj po ploštini 7. Art.occipitoaxialis - sveze 8. Kontakt među zglobnim tijelima omogućava? 9. Proksimalni red karpalnih kostiju prema distalnom zaobljen je ... 10. Art.tibiofibularis - kretnje 11. Medijalni kondil u art.genus – kretnje 12. Konveksitet zglobnog tijela u art. humeroulnaris iznosi (koliko stepeni, od do)? 13. Incisuru acetabuli premošćuje ? 14. Kutni zglob, kakvo mu je zglobno tijelo? 15. Mišići koji se hvataju za lateralni rub scapulae? 16. Sedmo rebro se spaja sa sternumom ? 17. Eminentia carpi radialis i eminentia carpi ulnaris čine? 1. pars imobillis cine 2.prave costae (latinski nazivi)

3.arcus costae grade koja rebra (od do) 4.na proximalnom kraju ulne se nalaze 2 izrastaja (koja) 5.crista iliaca ( 3 lineae) 6.na cristu intertrochantericu se hvata koji misic 7.koje su kretnje moguce oko frontalne osovine art humeri 8.amplituda rotacije art coxae 9.art genus aplitude 10.art cubiti aplitude 11.incavatio pelvis kod zene u stojecem polozaju iznosi ____ 12. diametar recta iznosi ____ 13.zajednicke sveze za art radiocarpea i mediocarpea 14.zajednicke sveze gornjeg i donjeg noznog zgloba 15.sveze u unutrasnjosti art genus 16.2 dijela lig. bifurcatuma (kljuca chopartovog zgloba) 17.art atlantoaxiallis mediana je po mehanici ____ i kolika je ampituda rotacije 18.sta cini juncture radioulnares 19.os scaphoideum na ulnarnoj strani ima fasetu (kakvog je oblika) i za koju kost 20.tuberculum majus humerusa ima 3 fasete za koje misice

1. zavoji po osovini i koja rebra

vertebrae mobiles 3. ligg. misic koji se hvata za tuber ischiadicum 7. donjeg noznog zgloba 5. sulcus sinus petrosi maior polazi od ? 7. concha nasalis inferior naprijed se spaja sa? 5.2. sta prolazi kroz canaliculi cochleae? 3.art coxae 10.konkavna zglobna ploha kod ginglymusa 8. incavatio pelvis kod muskarca u stojecem polozaju 4. kosti visceralnog craniuma? 2.anteflexia i retroflexia . u lateralom dijelu partes orbitales ossis frontalis nalazi se udubina? 6.art sterclaviculares (osovine) 9. izmedju dvije laminae processus pterygoidei prolazi ? 8. linea temporalis ossis frontalis prema gore se nastavlja u? . glavni cervikalni kraljesci 6. fossa pterygopalatina naprijed komunicira sa lobanjom preko? 4.art genus (neki stepeni) 12.rucni zglob – obrtni 11.ditalni red carpalnih kostiju TEST II 1.

papillares se hvataju? 23.? 27. ganglion semilunare nalazi se u ? 13. otvori na ventriculima s obzirom na smjer krvi zovu se? 10.pulmones bifurcationes. n. visceralne grane v.l..l. SA sistem cini? 20. povrsne vene donjoeg ekstremiteta? 18. n. foliculli agregati se nalaze ? 21 SA sistem je smjesten? 22. 30.Koje su strane os zygomaticum? 4. truncus costocervicales formiraju? 16. organa cytogenea? 1.cavae inf. tracheobroncialis. grane a. l.9. koje vene se ne ulijevaju u sinus coronarius? 11. supljine srca? 29.brachiochepalice dextre? 26. coime je vezna pericardium? 19. mammae se direktno ulijevaju u ? 24. fibrozni prstenovi arterija? 15. veze sistema vene portae? 17. medijalni zid cavum tympani? 12. gdje se ulijeva ductus lymphaticus dex. n. za mm.Koje su kosti baze lubanje 2. fibrae communes ventrikula obrazuju ? 14.Sta izlazi iz L ventrikula(samo malo drugacije formulisano) .na kojoj se strani nalazi sella turcica(zaokruzivanje) 3. glave? 25.? 28..

Baza srca sa krvnim zilama cini? 8. vrata? 6.? 12.l.Valve aorte? 6. mediastinales post. donji rub vomera spaja se sa? 10. Limfa mammae po topografiji? 3. dijelovi septe interventricularis? .l.n.Pod kojim je uglom srce u odnosu na sagitalnu osu? 7.l. koju krv nosi a. Terminalne grane a carotis communis 10. kroz meatus acustici interni prolazi? 14.Sta prolazi kroz foramen rotundum? 1.? 5.carotis externe? 11. sta ulazi u truncus thoracicus u zavrsnom dijelu? 4. koji su n. lateralna strana lamine horisontalis spaja se sa? 12.V jugularis interna i v sublavia daju? 9. sta prolazi kroz canalis optici? 13. gdje se ulijevaju n. kolateralne grane a. axillaris se nastavljaju u (Z) 13. Sta se razvija iz desmocraniuma? 2.5.pulmonalis? 9.Koji organi zdjelice nemaju svoje n. sulcus na vanjskoj strani temporalne kosti (squama)? 7. sta odlazi sa centrum tendineum? 17. s cime se spaja medijalni rub orbitalne lamele frontalne kosti? 15. l. spajanjem squame sa pars tympanicom nastaje? 8.Viscelarne grane a thoracicae interne 11. sprovodna muskulatura srca se dijeli na? 16.

arcus palmaris superficialis? 20. Gorji zid cavum nasi cine? 24. Gornji zid cavum nasi grade koje kosti 2.. thoracice internae? 26.vasa lyphatica mammaria obuhvataju 9. ulazni od izlaznog dijela lijevog ventrikula odvaja? 30 ulazni od izlaznog dijela desnog ventrikula odvaja? 31.Nervni splet srca 5. pulmonales vode kakvu krv 3. 6. inervacija srca? 19. v. funkcija fibrosog lista pericarda? 23.Nodi lymphatici cervicales se dijele 4.fibrae propriae obuhvataju 7.Aa.koji dio craniuma se razvija iz desmocraniuma 8. fibrae popriae atrija cine? 28. terminalne grane a. lateralni rub ossis lacrimalis spaja se sa ? 22. portae?-odg: spada u funkcionalni krvotok jetre 21.thoracice externae? 25.kojom pregradom se dijeli lijeva komora .l. poprecni zlijeb srce dijeli na? 27.u sprovodnu muskulaturu srca spada 11. cervicales profundi? 29.Visceralne grane a.18. n.srce je podijeljeno sa jednom brazdom na 2 dijala. valva bicuspidalis se sastoji od? 1.sta prolazi kroz canalis opticus 10.. ta brazde je.

processus zygomaticus 17. Limfa ovarija i fundus uteri odlazi u? 8.portae 20.kolateralne/terminalne grane a.meningea media 18..truncus coeliacus 15. Grane v. Ulazni i izlazni dio desnog atrijuma su.jugularis interna ide od -do? 4.12. Su 13. Ductus thoracicus ide od-do? 5.valvula mitralis 19.a. Corona mortis je. Nody limphy vesicae urinarie (podjela)? 12. koja arterija? 2. Koji limfni cvorovi cine truncus mamillaris? 7. V. portae: 3.. koja arterija? 10.v.šta prolazi kros meatus acusticus internus 1. Vena azygos skuplja krv sa? 9. Nody lymphy sacrales se nalaze? 11. Nody lymphy occipitales skupljaju limfu odakle? 6. donji dio vomera 16.pericardium fibrosum? 14. Vena facialis skuplja krv sa lica koju je prethodno dopremila.thoracica int. et ext.? .

Arteria brachialis (grane)? 16. Sta se hvata na lineu temporalis? 17. Morfoloski na srcu razlikujemo. Fibrae communes atrija cine koja dva snopa? 22.... 14. Na linea nuchae superior se hvata koji misic? 21. Sta se nalazi na donjoj strani labyrintha ethmoidalis na prednjem dijelu? 25. Corpus maxillae ima tri strane i bazu. Arteria pudenda interna (grane)? 15.13. Na nazalnoj strani laminae perpendicularis ossis palatini se nalaze dva grebena-koja? 28. Sa cime se spaja donji rub vomera? 27. Apex piramide ossis temporalis je zauzet gotovo citav otvorom? 19. Sta se spaja sa straznjom stranom spinae nasalis? 24. 26.. koji mišić polazi iz fossae pterygopalatinae . Sta drzi musculus papillaris anterior valvulae tricuspidalis? 18. U fossa pterygoidea se hvata koji misic? 23. Od centrum tendineum polazi? 29. koji se mišić hvata na linea temporalis 31.navesti nazive. Canalis facialis prolazi od-do? 20. koji se mišić hvata na linea nuchea superior 30.

ductus thoracicus se proteže od do ? 38. porus acusticus na temp kosti je na početnom dijelu zauzet otvorom kojim ? 47. occipitales skupljaju limfu kojeg područja? 33. m.papilaris anterior je u vezi sa ? 49. gdje se nalaze nodi sacrales 34. nodi lym. vena azygos skuplja krv 42. nodi lymphatici ovariuma i tube uterine idu u ? 34. truncus coeliacus čine? 41. venu porte čine? 36. vena subclavia se proteže od do? 37. grane a mesenterice superior 40. šta se nalazi sa donje prednje strane etmoidalne kosti? 46. donja strana vomera se spaja sa ? 44.32. gdje se izlijeva limfa mammae ? 50. vena facialis skuplja krv koju su razdijelile koje arterije? 39. kako se zovu dvije "crtice " na concha nasalis inferior 45. grane arterije pudende interne . processus nasalis frontalne kosti se spaja sa ? 43. kako se zove ulazni a kako izlazni dio desnog venticula 48.

Otvori lijevog ventrikula 67. Sa kojom kosti se spaja straznji rub os lacrimale 63. Kroz foramen iugulare izlazi 58. šta čini piramidu srca 54. canalis facialis počinje na. Cranium primordiale se dijeli kako i sta tu spada 57.51. Kroz meatus acusticus internus prolazi 59. završava gdje? 55. muskulatura atrija 53. Lateralnu stranu labyrinthus ethmoidalis cini 62. Valvu trunci pulmonalis cine koje valvule 68. carotis externae . Kolateralne grane a. Rubovi srca 65. Sta cini dno fossae ovalis 66. arteriji mortis odgovara? 56. Rubovi os parietale 60. Inervacija perikarda 69. grane arterije brachialis 52. Gornji rub os nasale se spaja sa 64. Kroz foramen frontale prolaze 61.

Ductus thoracicus skuplja limfu iz 77. Nodi lymphatici unutrasnje strane torakalnog zida 80. Grane pars sphenomaxillaris a. cavae inf. 76. Truncus subclavius formiraju 79. Limfne zile iz gornjeg dijela oesophagusa idu u 81. cava sup. cava inf. Visceralne grane aortae thoracicae 73. maxillaris 71. skuplja krv koje su razdijelile arterije 74. Parijetalni limfni cvorovi zdjelice . Visceralni korijeni v. nastaje spajanjem i u visini cega 75. V. Nodi lymphatici submandibulares skupljaju limfu iz 78. V.70. axillaris 72. Grane a.

-podjela 10. Hvatiste mesocolon transversum 6. Cavum oris proprium . Kad pocinju izbijati. Inervacija pleure visceralis 7. Buccinator .III TEST 1.sup.dex. a kad zavrsavaju s rastom trajni zubi 5. Bronchus lob. Inervacija traheje 8.granice 2.prednja i lat.topografskih 5 slojeva .kojoj podgrupi cutanih misica pripada 3. Kakve su krune molarnih zuba 4. M. Trigonum thymicum . dexter et sinister 9. Gdje se straga projektuju lobus inf. S cime su u odnosu bocni zidovi larynxa 11.

Adenohypophyisa obuhvata koje dijelove neurohypophysae i klinicki znacaj 19. carotes ext. et int. se uliva u 25. A. Analis rectalis je sprijeda u odnosu s kojim organom i sta ih odjeljuje 18. V.thyreoidea inf. Verticalis 13. Misici mekog nepca 14. Granica usne supljine i zdrijela . Dovodni krvni sudovi jetre 20. Suprarenalis _____?_____ . Vaskularizacija labium oris 16. Isthmus gl. Da li je intestinum cecum intra ili extra peritonealan 24. Kojem sistemu pripadaju vene donjeg dijela jednjaka 27. thyreoideae se pruza od-do 15. U kojem su polozaju aa. Koji organ se pruza iza zeluca cijelom duzinom 23. Sta se zbiva kada se kontrahuje m.12. Inervacija pluca 26. u odnosu na tonsilu palatinu 22.cija je grana 21. Gdje se nalazi hiatus aorticus (izmedju kojih tvorevina) 17.

Nasus internus u komunikaciji sa farinxom preko 42. thyreoideae sup se ulijevaju u 38. gastrocolicum i od kojeg dijela 30. A. Dijelovi oesophagusa topografski . Od cega nastaje lig. Inserciona linija radix mesenterii od-do 33... Odakle polazi m. 40. Morfoloski djelovi zuba 34.28. A. Gl. Plexus entericus sadrzi dva simpaticka i jedan parasimpaticki plexus a to su 41. Pars cartilaginea septi nasi je 36.. V. parathyreoideae se nalaze u uglu izmedju kojih struktura 39. Fibrozni skelet jezika cini 35. Glavna arterija parastitnih zlijezda 29. suprarenalis inferior je. Styloglossus 31.. 32. suprarenalis inferior je grana 37. Pljosnate peritonealne duplikature abdomena i karlice se zovu.

salpingopharyngeus polazi i zavrsava na 45. Palatum durum kostana osnova 47. Koji ocnjak moze imati 2 korijena 57.43. Dijelovi intestinum crasum . Farinx gore i dole ogranicavaju koje strukture 56. Dijelovi rime glottidis prednji i straznji 52. Lobus superior sinister segmenti 51. Pankreas zauzima koje topografske prostore 58. parotis je smjestena u kom topografskom djelu 44. Peristalticke pokrete zeluca ubrzava koji dio ANS 55. Senzibilna inervacija jezika 48. Glottis cine koje parne strukture 53. M. Desno pluce odvaja dijafragmu od kojeg organa 50. Pluca su inervisana kojim plexusom 54. Gl. Corpus ventriculi se nalazi izmedju 49. Traheja u torakalnom djelu sprijeda u odnosu sa kojim velikim krvnim sudom 46.

1. nervacija traheje. 7.topografskih 5 slojeva. 4. inervacija pleure visceralis.granice. 3. Organi trbuha i karlice u odnosu na preitoneum se zovu.buccinator-kojoj podgrupi cutanih misica pripada. Odnosi trbusnih organa prema peritnoeumu 63. dexter et sinister. cavum oris proprium-prednja i lat.-podjela. bronchus lob. sta se zbiva kada se kontrahuje m. Mediastinum medium ogranicava sprijeda i straga koja struktura 62. 11.dex.sup. verticalis. gdje se straga projektuju lobus inf. s cime su u odnosu bocni zidovi pharynxa (larinxa). U meatus nasi inferior se otvara 61. lnervacija dijafragme. a kad zavrsavaju s rastom trajni zubi. 12. kakve su krune molarnih zuba (oblik). 9. 5. . Larynx na prednjoj strani vrata pravi izbocenje 60. 3 imena. trigonum thymicum . m. Otvori i organi na prednoj strani pharynxa 64.59. 8. hvatiste mesocolon transversum. 6. 65. kad pocinju izbijati. 2. 10.

a. 30. Prednji zid pharinxa iznad larinxa ima otvore i organe. pars analis recti je sprijeda u odnosu s kojim organom i sta ih odjeljuje. dovodni krvni sudovi jetre. isthmus gl. 24.cija je grana. da li je intestinum cecum intra ili extra peritonealan. vaskularizacija labium oris. v. Radix mesenterii se prostire od do. se uliva u. . 1. adenohypophyisa obuhvata koje dijelove neurohypophysae i klinicki znacaj. u kojem su polozaju aa. 25. 15. 20. 23. v thyreoidea ima je grana? 26. Oesophagus. 28. gdje se nalazi hiatus aorticus (izmedju kojih tvorevina). 29. morfoloski djelovi zuba.. thyreoideae se pruza od-do. 14. Gornja i donja granica pharinx-a je.thyreoidea inf.et int.carotes ext.suprarenalis inferior. koji organ se pruza iza zeluca cijelom duzinom. Corpus ventriculi je izmedju kojih dijelova. misici mekog nepca.topografski dijelovi. 17. 19.13. 16. 27. 18. 21.. u odnosu na tonsilu palatinu. 22.

11. dijelovi oesophagusa topografski. gl. 21. 6. 13.salpingopharyngeus polazi i zavrsava na . pars cartilaginea septi nasi je. plexus entericus sadrzi dva simpaticki i jedan parasimpaticki plexus a to su. dijelovi rime glottidis prednji i straznji. 10. 20. a. 5. parathyreoideae se nalaze u uglu izmedju kojih struktura. palatum durum kostana osnova.thyreoideae sup se ulijevaju u. 19. glottis cine koje parne strukture. 17. 16. desno pluce odvaja dijafragmu od kojeg organa. 14. lobus superior sinister segmenti.suprarenalis inferior je grana. v. traheja u torakalnom djelu sprijeda u odnosu sa kojim velikim krvnim sudom. gl. senzibilna inervacija jezika.. . fibrozni skelet jezika cini. nasus internus u komunikaciji sa farinxom preko. 4.. pljosnate preitonealne duplikature abdomena i karlice se zovu. 8. pluca su inervisana kojim plexusom.2.parotis je smjestena u kom topografskom djelu. 12. corpus ventriculi se nalazi izmedju. m. 3. 7. 18. 9. 15.

. 25. 26. glavna arterija parastitnih zlijezda. pankreas zauzima koje topografske prostore. u meatus nasi inferior se otvara.nesto tako. 24. parasimpaticka inervacija pluca. odnosi trbusnih org prema preitnoeumu. 36. farinx gore i dole ogranicavaju koje strukture. 31. odakle polazi m.gastrocolicum i od kojeg dijela.. larynx na prednjoj str vrata pravi izbocenje .styloglossus . granica usne supljine i zdrijela. 32. koji ocnjak moze imati 2 korijena. 27. 30. 29... kojem sistemu pripadaju vene donjeg dijela jednjaka. dijelovi intestinum crasum. 34. od cega nastaje lig. 35.. 23. 28. 33.. preistalticke pokrete zeluca ubrzava koji dio ANS.22. mediastinum medium ogranicava sprijeda i straga koja struktura.

Odakle potice m. Funiculus spermaticus – ovojnice 2.IV TEST 1. Inervacija vagine .cremaster 3. defferens silazeci u karlicu ukrsta 3 elementa 7. Hilusom je sinus renalis podijeljen na 6. D. Koji peritoneum pokriva prednje 2 trecine desnog bubrega 8. 2 otvora tubae uterinae 9. Dio urethrae u glans penisu 4. Baza trigonum vesicae je kod zene u odnosu sa 5.

inerv. Fascije diaphragmae pelvis 12. 19.10. Fornix ant. Kontrakcija trabekula je inervisana od 18. renales se ulivaju u 13. Rr. Gdje se uliva limfa glansa i corpus cavernosuma 22. helicine idu od koje arterije 17.cija su grana 21.scrotales ant. M. Vv. Vaskularizacija donjeg dijela uretera 11.. vagine je (gdje se nalazi) 24. Vaskularizacija vagine . Sta ukrsta pars abdominalis uretera 20. Fossa ishiorectalis – granice 15. sphincter vesicae . mesovarium se pruza od-do 14. Dovodne i odvodne vene parenhima bubrega se ulijevaju u 23. Fascia lateralis ovarii na sta nalijeze 16. Aa. Fascije diaphragmae pelvis 25.

M. 3 nerva izmedju m quadratus lumborum i bubrega? 2. Fossa ovarica – granice 30. je pritoka 32. prof.uterine su pritoke 27. od – do 37.26. prednji perineum . od – do 38. Vv. latum uteri je naborom podijeljen na. vv arcuate se ulijevaju u ? 3.granice? . sfincter ani arcus tend. Vaskularizacija prostate 29. M. 1. M. Vasa efferentia tubae drenira limfu u 33. Pars abdominalis ductus def. testicularis dex. V. Anteflexio je i koliko stepeni iznosi 31. je pritoka 34.ovarica sin. Canalis cervicis od-do 28. Bulbocavernosus 36. Lig. ___?___ 35. tranversus per. V.

mesovarijum povezuje ovarij sa? 17.4.sadrzaj? 11. limpha povrsinskih dijelova penisa se odvodi u? 12. a vesicalis inferior je grana? 7. limpha dubokih dijelova penisa se odvodi u? 13. ushodne i nishodne vene bubrega su pritoke koje vene? 23. zadnji perineum se zove i ? njegove granice? 5. ovojnica koja se uvlaci izmedjuu uterusa i vesicae urinariae? 18. m cremaster je dio kojeg misica? 22. lig teres uteri povezuje uterus sa? 9. kako nastaje ductus ejaculatorius? 14. Alcocov kanal . koji dijelovi kojih karlicnih organa dodiruju perineum? 6. fossa ovarica se nalazi na krizanju? 19. tacka projekcije sjecista ductus def sa (linea terminalis) povezuje? 20. trigonum vesicae formiraju? 10. tuba uterina sinistra dodiruje? 8. hilus renalis dijeli pelvis na 2 dijela? . prosirenio dio urethrae u corpus spongiosum? 15. koji dio urethrae je sadrzan u glans penis? 16. fascia cremasterica pretstavlja nastavak? 21.

pregrada koja odvaja vesicu urinariu od rectuma? 33.U kojoj ravni leze calices ren. napisi njihova imena! 29.levator ani? 7. pars iliaca ductus defferensa sa koja 3 elementa dolazi u dodir? 1.Kolika je duzina u cm između gornje str bubrega i lineae mediane posterior? 5. 3 ovojnice funiculus spermaticus od unutra ka vani? 26. calyces renales maiores i pocetne dijelove calyces renales minores? 34.Kojem plexusu pripada m.Gornji pol desnog bubrega je pokriven sa? 6. nn scrotales anteriores.grane kojeg nerva? 28. limfa testisa? 32. maiores? 3. minores? 4.24.u kojoj ravni leze calices ren.Organum urogenitale lezi u? (kojoj dijafragmi)? 2. Penis je gradjen od 3 tijela. koja arterija vaskularizira pelvis renalis. lateralna strana ovarijuma prilijeze na? 31. 2 kicmena nerva koja inervisu penis su? 27. pelvis renalis ima 2 oblika? 25. sa vrha vesicae urinariae se proteze fo umbilicusa koja fibrozna tvorba? 30.Perineum spolja zatvara? .

lezi uterus? 22.Ductus prostaticus otvara se u? 26.Vanjski muski organi (nabrojati)? 15.Na kojoj dijafragmi lezi vesica urinaria? 10.Kolika je duzina puta ductus deferensa i koliki je d.koji? 19.Gornju str bubrega odozgo pokriva? 20.A.Erektilna tijela zenskih polnih organa su? 21.deferens.8.Debela vrpca kod umbilicusa? (kako se zove) 18.? 17.suprarenalis media je grana? 11.Na kojoj dijafragmi lezi vrh prostate? 25.Ductus ejaculatorius obrazuju? 16.Ispod zidnog peritoneuma fossae ovarice lezi nerv(koji i koji je klinicki znacaj? 23.Abdominalni dio mokracnih puteva prati veliki krvni sud.Koje 3 arterije vaskulariziraju testis i epid.Paracystium kod zene straga je ogranicen kojom strukturom? .A.Koji dio mokracne besike inervira simpatikus? 12.Diaphragma pudendalis? 9.Od bocnih ivica vesicae urinarie do umbilicusa odlaze koje parne strukture? 24.Limfa vesicae urinarie? 13.U kojem cavum pelvis perit. cremasterica je grana? 27. kada se ispravi? 14.

odakle dokle ide funiculus spermaticus 9.preko sredine lijevog bubrega prelazi 14.dijelovi tubae uterinae 17.podjela karlicne duplje 10.neko pitanje u vezi lig.građa parenhima bubrega 4.stroma testisa je gradjena iz 8.1.gdje se otvara ductus ejaculatorius 12.strane i rubovi testisa 7. loza u kojoj je vesica urinaria 6.iznad frenulum clitoridis nalazi se 19.Ovojnice bubrega 3.Strane i rubovi bubrega 2.rubovi i strane ovarijuma 15.crura penis je pricvrcena za 13.misici diaphragme pudendale 11.koji sud kriza desni ureter pri silasku u pelvis 5.veze ovarijuma 16.strane uterusa 18. suspensorium penis .

Bulbus vestibuli kod muskarca odg 22.Grane a. hilus bubrega 3.odakle kupe krv vv.Prednji perineum gradi 23.sta se nalazi ispred frenulum labiorum pudendi 1. Penis 27.ovarii proprium 34.Iza ostium uretre ext je 24.profundae penis 33. krvotok bubrega u odnosu na glomerulus .Vesicula seminalis straga je u odnosu sa? 21.sta veze lig.Ductus deferens se proteze od-do 30.sa cime je povezan corpus cavernosum sa simfizom 32. odnos bubrega ispod 12 rebra 2.sta cine lobuli epididymis(koji dio epididymisa) 31.Lig latum se proteze od-do 28.Strane vagine 26.20.Krajeve labia major naprije i nazad povezuju 25.Izvodni kanal testisa 29.

Odnos pars membranacea uretre. vaskularizacija ovariuma 13. 20. Topografski prostor fossae ishiorectalis. parenhyma testis 7. Djelovi m levator ani. sta polazi iz rete testis 8. vene penisa 10. Pars pelvina uretre feminine kada prodje jajnik ulazi u? 22. Odnos gornjeg djela uretre feminine. Djelovi cavum uteri.4. 15. Odnos tubae uterine medijalno i lateralno. 14. 19.. 12. Zavoji uretera. suzenja uretre masculine 9. sta se nalazi na straznjem djelu ostium uretre internum 5. 21. Diaphragma urogenitale (njeni misici). krajevi vagine 11. 17. 18. Clitoris kod zene odgovara kod muskarca? . sastav bubrega 6. 16. gll vestibulares maiores se nalaze na donjem polu..

Ekstremitas inf testisa vezan sa scrotumom preko. 28.. . Nabor u prednjem dijelu lig latum uteri. 26. Odakle polazi i gdje se raspiava lig suspensorium penis? 25. Glans penis je prednji dio? 24.23. Sta odvaja velike i male usne 27. Prednji segment funiculus spermaticusa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful