P. 1
VanHien(FILEminimizer)

VanHien(FILEminimizer)

|Views: 114|Likes:
Published by cannabjs

More info:

Published by: cannabjs on Jan 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2012

pdf

text

original

CTHĐTV-TGĐ/CEO-General Director

:
Mr. Hoàng Văn Liễu
Ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất hoá chất cơ bản,
- Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
- Sản xuất điện,
- Sửa chữa máy móc thiết bị; thiết bị điện,
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp…
Khen thưởng:
- Huân chương Lao động hạng Ba
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp…và
nhiều bằng khen khác.
Business activities:
- Producing basic chemicals
- Producing fertilizers and nitrogen compounds
- Producing electricity
- Repairing machines, electric equipments
- Assembling machines and industrial equipment ...
Achievements:
- The 3rd “Labour” Medal
- Certificate of Merit by Prime Minister
- Certificate of Merit by Vietnam General Federation
for Labour
- Certificate of Merit by Ministry of Trade & Industry
- Certificate of Merit by
Ministry of Industry
and many other
certificates
of merit...
Địa chỉ/Add. : Lô GI-7, Khu kinh tế Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
Điện thoại/Tel. : 0313 979 368 - Fax: 0313 979 170
Email: dap3979369@vnn.vn
A P
CÔNG TY TNHH MTV DAP-VINACHEM
DAP-VINACHEM ONE OWNER LIMITED COMPANY
THUỐC CAI NGHIỆN
Ma Túy
BÔNG SEN
Liên hệ Đại lý phía Bắc:
Mr. Trần Đức Trung
Địa chỉ: 64 Trung Hòa (Số 06 Lô 12B cũ),
Khu ĐTM Trung Yên, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
ĐT: 0437717665 * Mobile: 0989186661
Tính năng tác dụng:
Bệnh nhân chỉ cần dùng 5 chai thuốc “Bông Sen” trong vòng 5 -
7 ngày điều trị, sẽ cắt cơn nghiện hoàn toàn 100%, độ tái nghiện
thấp, tâm - sinh lý trở lại bình thường. Đặc biệt, trong quá trình sử
dụng không gây tác dụng phụ, dễ uống, giúp người cai nghiện
vượt qua một cách êm dịu cho dù bệnh nhân đã nghiện 5 - 10
năm. Nếu bệnh nhân kiên trì dùng thuốc và có thể dùng ở các cơ
sở y tế, ở nhà hay tại các trung tâm cai nghiện.
Sau hơn 12 năm nghiên cứu và 3 năm đầu tư xây dựng nhà máy,
tháng 10/2007 thuốc hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện ma túy hiệu “Bông
Sen” chính thức được Bộ Y tế cho phép “Thuốc hỗ trợ cắt cơn, cai
nghiện ma túy hiệu Bông Sen” được sử dụng rộng rãi trong cộng
đồng trên toàn Quốc, đặc biệt được sử dụng điều trị tại gia đình.
Phác đồ Điều trị:
Với những bệnh nhân đã nghiện từ 2 năm trở lên và đã từng đi
cai nghiện ở các trung tâm cai nghiện về nhưng lại tái nghiện thì
phương pháp điều trị có sự thay đổi một chút so với phác đồ điều
trị của Bộ y tế về thuốc Bông Sen
Trước khi cai nghiện, bệnh nhân phải dừng hẳn việc sử dụng
ma túy.
Ngày đầu tiên uống 5-6 lần ,từ 80 -100 ml, mỗi lần cách nhau 2
tiếng đồng hồ,
Tuy nhiên, nếu trong ngày bệnh nhân thấy thèm thuốc thì
uống thêm 1 lần nữa trước cơn đói thuốc.
- Ngày thứ 2 uống liều lượng như ngày đầu tiên, các hội chứng mệt mỏi hoặc thèm thuốc xuất hiện rất ít và gần như không còn với người có sức
khỏe tốt. Tuy nhiên các hội chứng cai nghiện vẫn có thể xuất hiện nhưng không đáng lo ngại, như tiêu chảy hoặc buồn nôn.
- Ngày thứ 3 uống 4-5 lần/ ngày, từ 70 -80 ml mỗi lần cách nhau 2 -3 tiếng
Bệnh nhân đã vượt qua được 2 ngày đầu thì đến ngày thứ 3 sẽ rất tốt, các cơn đói thuốc không còn xuất hiện trong ngày thứ 3, các hội chứng cai
cũng giảm hẳn và không còn xuất hiện nữa. bệnh nhân sẽ ăn được và ngủ ngon từ ngày thứ 3 trở đi.
- Ngày thứ 4 uống 4 lần/ ngày, mỗi lần uống 60 -70ml và cách nhau 3 tiếng/lần
Trong ngày thứ 4 trở đi bệnh nhân sẽ trở lại như người bình thường không còn các dấu hiệu của người sử dụng ma túy nữa……
* Tuy nhiên có một chủ quan mà tất cả các bệnh nhân đều mắc phải là, từ khi không còn hiện tượng thèm thuốc nữa là bệnh nhân chủ quan trong
việc uống thuốc và điều trị, vì thế rất dễ tái nghiện hoặc quá trình cai nghiện không đạt được hiệu quả như ý muốn của gia đình. Vì vậy, sau khi dùng
xong 5 chai/liều bệnh nhân nên tiếp tục dùng thêm tối thiểu từ 4 chai/tháng uống kéo dài trong khoảng 1-2 tháng để cho quá trình tẩy độc tố và
chống tái nghiện đạt kết quả cao và nhất là phục hồi sức khỏe sau cai nghiện.
Lưu ý: Quá trình cai nghiện rất vất vả và đòi hỏi phải có sự quyết tâm từ chính bệnh nhân cùng sự giúp sức và chăm sóc từ người nhà của bệnh
nhân. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện tại vẫn chưa có một phương thuốc nào thật sự đặc trị và cắt cơn dứt điểm, vì vậy trước khi cai nghiện
bệnh nhân và gia đình cần xác định cho rõ, tránh việc ỷ lại vào thuốc mà quá trình cắt cơn không được như ý muốn
Do đó, thành công hay ko tùy thuộc chính vào sự quyết tâm của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Thuốc không bán lẻ cho những người lần đầu tiên mua về cắt cơn vì vậy mong mọi người thông cảm!
Các biểu hiện khi bệnh nhân cai nghiện:
- Ngày đầu tiên hiện tượng thèm thuốc vẫn còn xuất hiện, có dấu hiệu của mệt
mỏi nhưng chỉ xuất hiện ở những người có sức khỏe yếu, nhưng khi được tăng
cường thuốc Bông Sen thì cơn đói thuốc sẽ được cắt hoàn toàn. Khi thấy các dấu
hiệu của quá trình cai nghiện xuất hiện ( 13 hội chứng cai nghiện), bệnh nhân đi
tắm thật nhiều, và uống thật nhiều nước, kết hợp với các phương pháp vật lý trị
liệu..
Taïp chí xuaát baûn 02 kyø/thaùng
Giaáy pheùp hoaït ñoäng baùo chí soá 397/GP- BVHTT
Vaø soá 41/GP - SÑBS
Giaáy pheùp Quaûng caùo soá 1187/BC
TOØA SOAÏN TRÒ SÖÏ
27 Höông Vieân, Q. Hai Baø Tröng, Haø Noäi
ÑT & Fax: (84.4)39.764.693
CHUÛ NHIEÄM
GS. Hoaøng Chöông
TOÅNG BIEÂN TAÄP
Nhaø vaên - TS. Phaïm Vieät Long
PHOÙ TOÅNG BIEÂN TAÄP THÖÔØNG TRÖÏC
Nhaø baùo Nguyeãn Theá Khoa
PHOÙ TOÅNG BIEÂN TAÄP
TS. Nguyeãn Minh San
Nhaø baùo Traàn Ñöùc Trung
TRÖÔÛNG BAN TRÒ SÖÏ
Nhaø baùo Nguyeãn Hoaøng Mai
THÖ KYÙ TOØA SOAÏN
Nhaø baùo Traàn Thu Hieàn
Nhaø baùo Töø My Sôn
GIAÙM ÑOÁC ÑIEÀU HAØNH
Nhaø baùo Voõ Thaønh Taân
PGÑ: Nhaø baùo Leâ Haûi Chaâu
GIAÙM ÑOÁC VPPT VAÊN HIEÁN VIEÄT NAM
Phan Toân Tònh Haûi
HOÄI ÑOÀNG BIEÂN TAÄP
GS. Vuõ Khieâu - Thöôïng töôùng Nguyeãn Nam Khaùnh
- GS. Traàn Baûng - GSTS. Traàn Vaên Kheâ - Nhaø thô
Nguyeãn Khoa Ñieàm - NS. Vuõ Maõo - GSVS. Hoà Só
Vònh - GS. Tröôøng Löu - GSTS. Thaùi Kim Lan -
TS.NSND Phaïm Thò Thaønh - NSND Ñaëng Nhaät Minh
- TS. Ñoaøn Thò Tình - GSTS. Nguyeãn Thuyeát Phong
- NB. Phaïm Ñöùc Löôïng - NB. Trung Ñoâng
BAN CHUYEÂN ÑEÀ
Vaên phoøng Ban Bieân taäp
Soá 64 Trung Hoøa (Soá 06 - Loâ 12B cuõ) Khu ÑTM
Trung Yeân - Trung Hoøa - Caàu Giaáy - Haø Noäi
ÑT: (84.4)37.83.1961 - 37.83.1962
Email: chuyendevanhien@ yahoo.com.vn
VAÊN PHOØNG QUAÛNG CAÙO VAØ PHAÙT HAØNH
Soá 404 Ñöôøng Böôûi, Q. Ba Ñình - TP. Haø Noäi
ÑT: 04. 3 7717665 * Fax: 04. 3 7718875;
Mobile: (+84)989.186661
Email: trantrungvanhien@gmail.com
VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP. HCM
288B An Döông Vöông - Q. 5 - TP. HCM
ÑT: (84.8)38.353.878
VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI ÑAØ NAÜNG
Taàng 5 Khaùch saïn Eiffel -117 Leâ Ñoä - TP. Ñaø Naüng
ÑT: (84.511)647.529 - Fax: (84.511)811.972
Email: chuyendevanhien@ yahoo.com.vn
Trình baøy - Cty CP Vaên hoùa Thoâng tin
De. QA
TAØI TRÔÏ PHAÙT HAØNH
Doanh nghieäp saùch Thaønh nghóa - TP. HCM
In Taïi - Nhaø maùy in Quaân ñoäi I
GIAÙ: 44.000VNÑ
NỘI DUNG
SỐ 1+2 (200-202)-2012
CULTURE OF VIETNAM
CON NGUOI VA $U kIEN
4. Naêm Roàng vaø theá ñöùng con Roàng,
chaùu Tieân
TS. Nguyeãn Minh San
8. Caâu ñoái
Ñaëng Minh Phöông
9. Ñaát nöôùc vaø röøng xanh
GS.VS Vuõ Tuyeân Hoaøng
11. Kyû nieäm veà “Baøi ca muøa Xuaân
1961”
GS Hoaøng Chöông
14. Suy thoaùi veà chính trò, tö töôûng, toå
chöùc, ñaïo ñöùc, loái soáng laø suy thoaùi veà
Vaên hoùa
Leâ Khaû Phieâu
16. “Boä ñoäi cuï Hoà” – Ngöôøi lính xung
kích trong vieäc baûo toàn, giöõ gìn vaø phaùt
huy baûn saéc vaên hoùa cuûa daân toäc
Thieáu töôùng Nguyeãn Quang Thoáng
18. Ngheä Thuaät daân toäc Vieät Nam – töø
New York ñeán Chatanooga
GS Hoaøng Chöông
23. Thô Leâ Huy Quang
24. Coã Teát vaø öôùc mô no aám
Chu Maïnh Cöôøng
31. Xôùi Vaät ngaøy Xuaân
Phaïm Quang Minh
34. Saéc Buøa – ñieäu muùa cuûa muøa
Xuaân
Khaéc Tueá
36. Vovinam Vieät voõ ñaïo – Xuaân môùi,
söùc baät môùi
Hieàn Anh
38. Thô Leâ Thanh Bình
39. Kyû nieäm 65 naêm Ngaøy Baùo Coâng an
Nhaân daân ra soá ñaàu
PV
HIEN IAI ÐAI VIEI
41. Leâ Chaân – Vò nöõ töôùng bieân phoøng
ñaàu tieân cuûa Vieät Nam
Nguyeãn Thuøy Linh
45. Ngöôøi sinh ra ñeå môû nhaø Traàn
TS Nguyeãn Minh San
50. Chò gaùi Baùc Hoà - Ngöôøi meï xöù
Ngheä
BS Nguyeãn Thò Thuøy Loan
52. Vò chuû tòch ñaàu tieân vaø laâu nhaát cuûa
Thuû ñoâ Haø Noäi
Tröông Nguyeãn
56. Nguyeãn Thò Kim – Ñieâu khaéc gia
ñaàu tieân döïng töôïng Baùc Hoà
Phaïm Quang Minh
60. Neùt hoùm Teá Hanh
Ñaëng Minh Phöông
62. Giaùo sö, Vieän syõ Hoà Syõ Vònh –
Ngöôøi ñi giöõa hai doøng Vaên hoùa
TSKH Ñoã Vaên Khang
IU IPONG DI $AN
66. Ngheä thuaät ñieâu khaéc Roàng vaø baûn
saéc Vaên hoùa Vieät Nam
Nguyeãn Minh Hoaøng
70. Heä sinh thaùi nhaân vaên cuûa Roái nöôùc
Vieät Nam
GS Traàn Quoác Vöôïng
74. Nhöõng ñòa danh mang teân Roàng
Vaên Hieán
78. Tuïc caàu tieân vaø chuyeän tình cuûa vò
töôùng tình baùo
Nguyeãn Syõ Long
81. Muøa Xuaân di thaêm di saûn vaên hoùa
Nguyeãn Thu Hieàn
84. Caàu Long Bieân – Kyù öùc vaø hieän taïi
Thu Thuûy
88. Röïc rôõ saéc maøu trang phuïc Daân toäc
Vieät Nam
Troïng Trung
DIEN ÐAN
91. Truyeà n löû a haù t Daâ n ca cho hoï c sinh
Ñöùc Huy
93. Giöõ goác quan hoï
Tröôøng Thoï
VÌ $U FHAI IPIEN CONG ÐONG
95. Beänh vieän Hoaøn Myõ Ñaø Naüng: Höôùng
tôùi dòch vuï y teá hoaøn thieän
Moäng Hueä
97. Coâng ty TNHH Thöông maïi Traàn
Theá: Giöõ vöõng vò trí ñöùng ñaàu
Truùc Lam
99. Ngaân haøng thöông maïi CP Phöông
Nam: Vì muïc tieâu phaùt trieån beàn vöõng
Traàn Thu
101. Coâng ty TNHH Chaêm soùc saéc ñeïp
Ngoïc Hueä - Nôi mang laïi veû ñeïp cho moïi
ngöôøi
Vónh Phuù
DOANH NHAN IAM - IAI
103. Buøi Tuøng Maäu – Ngöôøi Toång giaùm
ñoác taøi naêng vôùi moät Coâng ty ñaày trieån
voïng
Ngaân Haø
105. Toång Coâng ty 15: Moät doanh nhaân
luoân xöùng danh Boä ñoäi Cuï Hoà
Ñaïi Mieâu
IHUONG HIEU & NHAN HIEU - IU GOC
NHÌN VAN HOA
107. Taäp ñoaøn Taân Hieäp Phaùt: Vôùi vieäc
Xaây döïng Thöông hieäu quoác gia
PV
110. Coâng ty Döôïc – Trang thieát bò y teá
Bình Ñònh: Bidiphar vaø nhöõng theá maïnh
vöôït troäi
Moäng Hueä
112. Coâng ty CP Thuùy Ñaït: Daáu aán cuûa söï
thaønh coâng
Thu Traàn
114. Coâng ty TNHH Kodai Vieät Nam:
Höôùng tôùi vò trí xeáp haïng cao
Quang Hoøa
116. Coâng ty TNHH MTV Dòch vuï Kyõ
thuaät xaây döïng Vieät Nam – Australia:
Nhieàu yù töôûng phaùt trieån trong töông lai
Vieät Trì
118. Coâng ty CP Hoaøng Anh Gia Lai –
Cam keát gia taêng giaù trò
Thanh Xuaân
120. Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Thöông
Tín – Ngaân haøng cuûa söï tieân phong
Taân Daân
122. Coâng ty TNHH An Quyù Höng: Hieåu
ñöôïc mong muoán cuûa chuû ñaàu tö
Theá Ñieäp
ÐOI $ONG OUANH IA
124. Ca só Taân Nhaøn, khaùt voïng trong
doøng aâm nhaïc daân gian -Ñaéc Phong
126. Chieâu quaûng caùo … baèng thô
Phaïm Quang Minh
CONTENTS
N
0
1+2 (200-202)-2012
127. Thôø thaàn ngheøo … ñaõ thoaùt ngheøo
Thuøy Linh - Quang Minh
129. Nôi ngöôøi giaø treû laïi
Nguyeãn Thu
131. Trieån laõm tranh “Teát Nhaâm Thìn &
Troáng Ñoàng” Hoïa só Vaên Döông Thaønh
Anh Phöông
133. Leã vinh danh doanh nghieäp, doanh
nhaân “Treân ñaát nöôùc Trieäu voi”
Thanh Thuaän
VAN HOA GIAO IHONG
137. Ngöôøi lôùn haõy hoïc taäp treû thô
Phaïm Vieät Long
139. Roái nöôùc theå hieän ñeà taøi Vaên hoùa
giao thoâng
Nguyeãn Sinh
AÛnh Bìa 1: Gs.Vs. Ñaëng Vuõ Minh - UVTÖ
Ñaûng - Chuû tòch LHCHKHKT Vieät Nam (traùi)
vaø Gs.Ts. Bosengkham Vongdara - Boä tröôûng
TTVH & DL Laøo taïi Leã trao taëng Giaûi thöôûng
“Vì söï phaùt trieån coäng ñoàng Asean”, “Nhaø quaûn
lyù xuaát saéc thôøi kyø ñoåi môùi”, Cuùp vaøng “Thöông
hieäu - Nhaõn hieäu” - naêm 2011.
Truong Nguyen
56. Nguyen Thi Kim – The first sculptor
created statue of Uncle Ho
Pham Quang Minh
60. Comic of poet Te Hanh
Dang Minh Phuong
62. Professor-Academician Ho Sy Vinh
- The man of 2 cultures
Doc. Do Van Khang
IN$IDE HEPIIAGE
66. Dragon Sculpture and identity of
Vietnams culture
Nguyen Minh Hoang
70. Human ecology of Vietnam Water
puppetry
Prof. Tran Quoc Vuong
74. Places named Dragon
Van Hien
78. The invoke the sprits and the love
story of a intelligence general
Nguyen Sy Long
81. In Spring to visit cultural heritages
Nguyen Thu Hien
84. Long Bien Bridge - Memories and
present
Thu Thuy
88. Colorful ethnic costumes of Vietnam
Trong Trung
FOPUM
91. Educate Folk Singing for students
Duc Huy
93. Keep the love duet singing
Iruong Iho
FOP IHE COMMUNIIY DEVEIOFMENI
95. Hoan My Da Nang Hospital: Heading
to perfect health care services
Mong Hue
97. Tran The Limited Company: Keeping
up the top place
Truc Lam
99. Southern JS Commercial Bank: For
the sustainable development
Tran Thu
101. Ngoc Hue Beauty Care Salon Co.,
Ltd. - Where brings beauty for everyone
Vinh Phu
8U$INE$$MAN, HEAPI - IAIENI
103. Bui Tung Mau - The high talented
general director with a promising
company
Ngan Ha
105. Corporation No.15: An entrepreneur
always deserves to be named Soldiers
of Uncle Ho
Dai Mieu
CUIIUPAI VIEWFOINI ON IPADE MAPk
& 8PAND NAME
107. Tan Hiep Phat Group: With National
Brand building
PV
110. Binh Dinh Medical Equipment -
Pharmaceutical Company: Bidiphar and
her superior strengths
Mong Hue
112. Thuy Dat JS Company: The mark
of success
Thu Tran
114. Kodai Vietnam Co., Ltd.: Towards
FEOFIE AND EVENI
4. Year of the Dragon and position of
Viet’s children - Dr. Nguyen Minh San
8. Parallel sentences
Dang Minh Phuong
9. Country and green forest
Prof. Acad. Vu Tuyen Hoang
11. Memory on “Song of Spring 1961”
Prof. Hoang Chuong
14. Retrograde on politics, ideology,
organization, morality and lifestyle is a
degradation of Culture - Le Kha Phieu
16. “Soldier of Uncle Ho” - The pioneer
troops in the conservation, preservation
and promotion of cultural identity of the
nation - Nguyen Quang Thong
18. Vietnams national Art, from New
York to Chatanooga
Prof. Hoang Chuong
23. Verse of Le Huy Quang
24. New Years Party and prosperous
dream - Chu Manh Cuong
31. Wrestling ring in Springs day
Phaïm Quang Minh
34. Sac Bua – A dance of Spring
Khac Tue
36. Vovinam - Vietnamese martial arts -
New spring, new resilience
Hien Anh
38. Verse of Le Thanh Binh
39. 65 year anniversary of the first issue
of People’s Police Newspaper
PV
IAIENI$ OF VIEINAME$E IAND
41. Le Chan - The first border guard
female general of Vietnam
Nguyen Thuy Linh
45. The one who was born to open the
Tran Dynasty
Dr. Nguyen Minh San
50. Elder sister of Uncle Ho - The mother
of Nghe land
Doctor Nguyen Thi Thuy Loan
52. The first and term-longest president
of Hanoi Capital
a high-ranking
Quang Hoa
116. Vietnam - Australia Constructional
Engineering Service one Owner Co., Ltd.
: More ideas for future development
Viet Tri
118. Hoang Anh Gia Lai JSC - Engage
to improve value - Thanh Xuan
120. Saigon Thuong Tin Commercial JS
Bank (Sacombank) – Bank of pioneer
Tan Dan
122. An Quy Hung Co., Ltd.: Understand
the expectations of investors
The Diep
IIFE APOUND
124. Singer Tan Nhan: Expectation in
the folk music - Dac Phong
126. Advertisement by... verses
Pham Quang Minh
127. Worship the poor deity... were get
rid of poverty ...
Thuy Linh - Quang Minh
129. Where old people become young
again
Nguyen Thu
131. The “Dragon’s New Year & Bronze
Drum” painting exhibition of Painter Van
Duong Thanh - Anh Phuong
133. Honoring Ceremony to Enterprises
& Entrepreneurs in “Land of millions of
Elephants” - Thanh Thuan
IPAFIC CUIIUPE
137. We adult should learn children
Viet Long Pham
139. Water puppetry shows theme of
traffic culture - Nguyen Sinh
l TS. NCUYEN MINH SAN
THUÛA CAÙC VUA HUØNG – CON CHAÙU LAÏC LONG QUAÂN TRÒ VÌ, CAI QUAÛN NUÙI NON, BIEÅN CAÛ NÖÔÙC
VAÊN LANG, CAÙC NGAØI CHÖA THEÅ HÌNH DUNG HÌNH HAØI ÑAÁT NÖÔÙC SAU NAØY RA SAO, BIEÂN GIÔÙI
QUOÁC GIA ÑEÁN ÑAÂU, GIAÙP NHÖÕNG QUOÁC GIA NAØO. SONG, NHÖ – MOÄT – SÖÏ TIEÀN ÑÒNH, TRAÛI QUA
QUAÙ TRÌNH LÒCH SÖÛ HAØNG NGAØN NAÊM NAY, CAÙC THEÁ HEÄ CON CHAÙU CAÙC VUA HUØNG ÑAÕ KEÁ TUÏC
SÖÏ NGHIEÄP KHAI PHAÙ CUÛA CHA OÂNG, LÔÙP LÔÙP CAÙC THEÁ HEÄ CON ROÀNG, CHAÙU TIEÂN ÑAÕ NOÁI TIEÁP
NHAU CHINH PHUÏC THIEÂN NHIEÂN, KHAI KHAÅN NHÖÕNG MIEÀN HOANG VU, ÑEÅ ÑEÁN HOÂM NAY, TREÂN
BAÛN ÑOÀ THEÁ GIÔÙI, ÑAÕ HIEÅN HIEÄN HÌNH DAÏNG NÖÔÙC VIEÄT NAM, NOÅI BAÄT NHÖ MOÄT CON ROÀNG,
VÖÔN LEÂN TÖØ BIEÅN ÑOÂNG. TRAÙN LAØ ÑÆNH HOAØNG LIEÂN, CAO TREÂN BA NGHÌN MEÙT, GAÙY LAØ TAØ
GIANG PHÌNH, GOØ MAÙ, NUÙI OAÉC, NUÙI BIOÙC, MUÕI LAØ NUÙI TAÛN (BA VÌ), NUÙI ÑAÛO (TAM ÑAÛO); DAÕY YEÂN
TÖÛ, DAÕY YEÂN LAÏC TUÛA RA NHÖ RAÂU RIA; MOÀM LAØ CÖÛA BAÏCH ÑAÈNG. XÖÔNG SOÁNG UOÁN CONG,
VÖØA MAÏNH MEÕ, VÖØA VAÊN VEÛ, VÖÔN LEÂN THAØNH DAÛI TRÖÔØNG SÔN; CAÙI ÑUOÂI CAØ MAU QUAÃY
TRONG BIEÅN CAÛ. CON ROÀNG, CHAÙU TIEÂN SINH RA, LÔÙN LEÂN VAØ QUYEÁT TAÂM BAÛO VEÄ, GIÖÕ GÌN ÑAÁT
NÖÔÙC HÌNH ROÀNG BAY.
NĂM
RỒNG
VÀ THẾ ĐỨNG
4
H
ieám coù daân toäc naøo treân theá giôùi nhö daân toäc
Vieät Nam, ngay töø khi sinh ra trong mình ñaõ
coù doøng maùu vaø khí phaùch, hoàn thieâng cuûa
soâng nuùi, bieån caû. Ñieàu naøy phaûn aùnh trong caâu chuyeän
veà thuûy toå noøi gioáng ngöôøi Vieät (maëc duø mang nhieàu
yeáu toá huyeàn thoaïi), Laïc Long Quaân laø noøi Roàng, doøng
doõi Kinh Döông Vöông, ñöùng ñaàu Thuûy toäc laáy AÂu Cô
thuoäc gioáng Tieân, doøng doõi Vieâm Ñeá Thaàn Noâng soáng
ôû treân ñaát, sinh ra boïc traêm tröùng, nôû ra moät traêm ngöôøi
con. Cha – Meï thoáng nhaát chia nöôùc maø trò, caét cöû/
phaân coâng 50 ngöôøi con theo Meï leân röøng cai quaûn
ñaát ñai, nuùi non; 50 ngöôøi con theo Cha xuoáng bieån cai
quaûn soâng nöôùc, bieån khôi. Leân nuùi, xuoáng beå, höõu söï
baùo cho nhau bieát, cuøng öùng cöùu. Ñeå anh em nhaän
ra nhau, ñeå cho daân mieàn nuùi vaø daân mieàn beå nhaän ra
nhau laø cuøng Cha, cuøng Meï, cuøng nhau phoái hôïp khi
ñaát nöôùc höõu söï/coù giaëc ngoaïi xaâm, Vua / Laïc Long
Quaân baøy cho daân laáy möïc xaêm hình Long Quaân/Roàng
vaøo mình.
Chia tay vôï vaø 50 ngöôøi con, Laïc Long Quaân ñem
50 ngöôøi con ñi veà mieàn bieån Ñoâng khai khaån ñaát ñai,
môû roäng bôø coõi. Ngaøi ñaõ ñaùnh nhau vôùi Ngö Tinh ôû
vuøng beå. Ngaøi trò con cöûu vó Hoà Tinh ôû Hoà Taây (nay
thuoäc Haø Noäi). Con naøy chaïy troán veà nuùi Taûn Vieân, Laïc
Long Quaân tôùi nuùi ñaùnh cheát Hoà Tinh vaø daâng nöôùc
soâng Caùi (soâng Hoàng) phaù vôõ hang oå cuûa noù ôû Hoà Taây.
Laïc Long Quaân sau ñoù laïi ñaùnh dieät Moäc Tinh laø tinh
cuûa caây coå thuï haøng ngaøn tuoåi ôû Phong Chaâu (Phuù Thoï
ngaøy nay). Theo lôøi daën cuûa Long Quaân, daân Laïc Vieät
caïo toùc, xaêm hình Giao long/Roàng treân thaân theå. Vieäc
veõ mình hình Giao long khoâng phaûi laø huyeàn thoaïi maø
laø truyeàn thuyeát lòch söû phaûn aùnh moät hieän töôïng xaõ hoäi
coù thöïc raát hôïp lyù ôû xaõ hoäi ngöôøi Vieät coå: xaêm mình ñeå
ñoàng nhaát mình vôùi thuûy toäc, thuûy quaùi vaø ñoù cuõng laø
bieåu hieän cuûa tín ngöôõng toâ tem.
Coâng cuoäc khai khaån ñaát hoang mieàn chaâu thoå
soâng Hoàng vaø caùc doøng soâng chi löu cuûa noù ñoå ra bieån
Ñoâng töø thuûa Laïc Long Quaân cuøng 50 ngöôøi con trai
töø bieät vuøng ñaát Toå Phong Chaâu, ñeán thôøi Lyù – Traàn
ñaõ mang laïi cho ñaát nöôùc moät vuøng Ñaát – Bieån – Trôøi
roäng lôùn, bieân giôùi phía Nam ñaõ tôùi vuøng Quaûng Bình
hieän nay. Ñeán thôøi naøy, caùc con Roàng, chaùu Tieân ñaõ
toân vinh ngöôøi Cha thuûy Toå gioáng noøi toäc Vieät Laïc Long
Quaân – Roàng trôû thaønh bieåu töôïng coäi nguoàn daân toäc.
Ngöôøi daân ñaát Vieät naøo cuõng cho mình laø con Roàng,
chaùu Tieân, con cuûa boá Roàng - Laïc Long Quaân vaø Meï
Tieân AÂu Cô. Roàng – chuû nhaân cuûa vuøng nöôùc, coù ñaëc
tröng noåi baät laø khaû naêng öùng bieán/saùng taïo. Roàng coù
NĂM
RỒNG
VÀ THẾ ĐỨNG CON RỒNG, CHÁU TIÊN
5
khaû naêng thích nghi vôùi nhieàu traïng thaùi: Noù coù theå bay
cao treân trôøi (phi long taïi thieân), vuøng vaãy trong maây
(long vaân khaùnh hoäi) gaây möa töôùi nhuaàn ñoàng ruoäng.
Noù ôû döôùi nöôùc (tieàm long vu thuûy), noù giöõ baàu nöôùc
cuûa thieân haï (Long vöông). Noù coù theå xuaát hieän treân
ñaát, ñaàm laày (hieän long vu ñieàn, vu ñaïi traïch) nhö moät
“ñieàm baùo” toát laønh. Ñieàu naøy thaáy roõ nhaát khi Vua Lyù
Thaùi Toå rôøi ñoâ töø Hoa Lö veà thaønh Ñaïi La (naêm 1010),
nhìn thaáy Roàng Vaøng hieän leân, ñieàm laønh baùo tröôùc veà
thieân haï thaùi bình, ñaõ ñaët teân cho Kinh ñoâ môùi laø Thaêng
Long, vôùi öôùc voïng daân toäc tröôøng toàn, phaùt trieån.
Vieäc caùc con Roàng, chaùu Tieân theo lôøi daën cuûa
ngöôøi Cha – Thuûy toå Laïc Long Quaân naêm naøo xaêm treân
mình hình Giao long/Roàng ñeå nhaän ra nhau trong muoân
maët gioáng ngöôøi ñoàng chuûng “maùu ñoû, da vaøng” treân
theá gian ñeán thôøi Traàn vaãn coøn duy trì. Vua Traàn Thaùi
Toâng ñaõ ban chæ cho caùc quan vaø binh lính xaêm hình
Roàng treân thaân theå ñeå khoâng queân nguoàn goác. Haøng
ngaøn naêm sau, tuy khoâng caàn phaûi xaêm treân mình hình
Roàng ñeå nhaéc nhôû mình nhôù veà coäi nguoàn, nhaø thô -
chieán só Huyønh Vaên Ngheä khi phaûi xa Thaêng Long - ñaát
Baéc ñi chieán ñaáu giaûi phoùng mieàn Nam, vaãn luoân nhôù
veà coäi nguoàn daân toäc:
Töø ñoä mang göôm ñi môû coõi
Ngaøn naêm thöông nhôù ñaát Thaêng Long
Caâu chuyeän Laïc Long Quaân sau khi dôøi vuøng Phong
Chaâu (Phuù Thoï ngaøy nay) – caùi noâi cuûa ngöôøi Vieät coå,
ñöa 50 con veà mieàn beå, ñaõ dieät tröø Ngö Tinh, Hoà Tinh,
Moäc Tinh,… ôû caùc ñòa baøn khaùc nhau thöïc chaát laø phaûn
aùnh coâng cuoäc chinh phuïc thieân nhieân, khai khaån ñaát
ñai voâ cuøng gian khoå cuûa ngöôøi Vieät coå ôû vuøng chaâu
thoå soâng Hoàng, vuøng bieån Ñoâng, vaø caû ôû vuøng mieàn nuùi
Taây Baéc. Trong caâu chuyeän treân, caùc “tinh” chính laø ñaïi
dieän cuûa caùc löïc löôïng thuø ñòch, choáng ñoái (caû keû thuø
hai chaân vaø keû thuø 4 chaân). Coâng cuoäc khai khaån ñaát
ñai, môû roäng bôø coõi, troàng caáy luùa nöôùc ñoù ñaõ thaéng lôïi,
bôûi coù söï chæ huy cuûa nhöõng thuû lónh taøi gioûi ( Laïc Long
Quaân), coù söùc maïnh ñoaøn keát cuûa lôùp lôùp con Roàng,
chaùu Tieân mieàn ngöôïc cuõng nhö mieàn xuoâi, mieàn nuùi
cuõng nhö mieàn beå. Caâu chuyeän treân muoán nhaén göûi
caùc theá heä con Roàng, chaùu Tieân sau naøy bieát ñeå coù ñaát
nöôùc töø vuøng röøng xanh tôùi bieån baïc, töø Baéc tôùi Nam,
cha oâng ta ñaõ phaûi ñoå bao moà hoâi, xöông maùu môùi coù
ñöôïc ñeå töø ñoù theâm yeâu quí vaø phaûi cuøng nhau giöõ
maûnh ñaát cuûa cha oâng; ñoàng thôøi cuõng cho theá giôùi bieát
bieån (Ñoâng) cuûa Vieät Nam töø ngaøn ñôøi tröôùc, töø khi nöôùc
Vaên Lang, ñaõ coù chuû, ñöøng hoøng möu toan xaâm löôïc.
Thuûa caùc Vua Huøng – con chaùu Laïc Long Quaân trò
vì, cai quaûn nuùi non, bieån caû nöôùc Vaên Lang, caùc Ngaøi
chöa theå hình dung hình haøi ñaát nöôùc sau naøy ra sao,
bieân giôùi quoác gia ñeán ñaâu, giaùp nhöõng quoác gia naøo.
Song, nhö – moät – söï tieàn ñònh, traûi qua quaù trình lòch
söû haøng ngaøn naêm nay, caùc theá heä con chaùu caùc Vua
Huøng ñaõ keá tuïc söï nghieäp khai phaù cuûa cha oâng, lôùp lôùp
caùc theá heä con Roàng, chaùu Tieân ñaõ noái tieáp nhau chinh
phuïc thieân nhieân, khai khaån nhöõng mieàn hoang vu, ñeå
ñeán hoâm nay, treân baûn ñoà theá giôùi, ñaõ ñònh hình moät
nöôùc Vieät Nam hình chöõ “S”, traûi daøi töø coät côø ñænh Luõng
Cuù ñeán choùt muõi Caø Mau, löng töïa vaøo daõy Tröôøng Sôn
huøng vó, maët quay ra Bieån Ñoâng meânh moâng. Nhìn ñaát
nöôùc ta coù hình chöõ “S” ñeå xaùc ñònh roõ ñòa hình, ñòa maïo
cuï theå, kinh tuyeán, vó tuyeán roõ raøng ñeå quyeát taâm giöõ
töøng taác nuùi, taác soâng, baûo toaøn laõnh thoå cuûa Toå quoác.
Trong lòch söû döïng nöôùc cuûa mình, Vieät Nam laø ñaát
nöôùc nhoû beù, ñaát khoâng roäng, ngöôøi khoâng ñoâng nhöng
ñaõ chieán thaéng moïi keû thuø. Trong nhöõng thôøi ñieåm cam
go cuûa nhaân loaïi, lòch söû ñaõ choïn Vieät Nam laø ngöôøi
lính xung kích chieán thaéng keû thuø theá giôùi, cöùu nhaân
loaïi thoaùt khoûi nhöõng thaûm hoïa khoân löôøng. Söùc maïnh
thaàn kyø naøo ñaõ giuùp Vieät Nam chieán thaéng moïi keû thuø,
duø chuùng hung haõn ñeán ñaâu, ñöôïc trang bò vuõ khí toái
taân, hieän ñaïi theá naøo, laø ñieàu caû nhaân loaïi bao naêm qua
muoán bieát/khaùm phaù, tìm caâu traû lôøi. Coù moät ngöôøi Vieät
Nam, oâng Hoaøng Ñaïo Thuùy, 3 naêm sau khi chuùng ta
ñaùnh cho Myõ cuùt, nguïy nhaøo, non soâng thu veà moät moái,
ñaõ khaùm phaù ra moät ñieàu kyø dieäu veà hình haøi ñaát nöôùc:
6
Vieät Nam coù hình moät con Roàng! Trong taùc phaåm Ñi
thaêm ñaát nöôùc (NXB Vaên hoùa, 1978), oâng vieát: “Treân
baûn ñoà, hình daïng nöôùc Vieät Nam, noåi baät nhö moät con
Roàng, vöôn leân töø bieån Ñoâng. Traùn laø ñænh Hoaøng Lieân,
cao treân ba nghìn meùt, gaùy laø Taø Giang Phình, goø maù,
nuùi Oaéc, nuùi Bioùc, muõi laø nuùi Taûn (Ba Vì), nuùi Ñaûo (Tam
Ñaûo); daõy Yeân Töû, daõy Yeân Laïc tuûa ra nhö raâu ria; moàm
laø cöûa Baïch Ñaèng. Xöông soáng uoán cong, vöøa maïnh
meõ, vöøa vaên veû, vöôn leân thaønh daûi Tröôøng Sôn; caùi
ñuoâi Caø Mau quaãy trong bieån caû”. Sau khi ñoïc Hoaøng
Ñaïo Thuùy, khoâng caàn phaûi töôûng töôïng nhieàu, chæ caàn
nhìn leân baûn ñoà Vieät Nam, ta seõ deã daøng khaúng ñònh,
Hoaøng Ñaïo Thuùy ñaõ nhìn/nhaän/moâ taû ñuùng: Ñaát nöôùc
Vieät Nam hình (con) Roàng. Ñaát nöôùc hình Roàng, neân töø
Baéc – Trung – Nam ñaâu ñaâu cuõng coù Roàng ngöï/Roàng
cai quaûn. Bieån, ñaûo, soâng nuùi Vieät Nam ñaâu ñaâu cuõng laø
nôi Roàng cai quaûn/quaàn tuï, vaãy vuøng. Vònh Haï Long –
Di saûn Thieân nhieân Theá giôùi, Kyø quan Thieân nhieân Theá
giôùi môùi. Roài coøn vònh Baùi Töû Long, ñaûo Baïch Long Vyõ.
Nuùi Haøm Roàng – nôi coù caây caàu Haøm Roàng anh duõng,
hieân ngang baéc qua soâng Maõ. Phía Nam/mieàn Nam, coù
Soâng Cöûu Long, Long Xuyeân (thò xaõ), Long An (tænh), …
Nhieàu, nhieàu laém. Non soâng ta traûi daøi töø ñænh Luõng Cuù
- Ñoàng Vaên nôi coù coät côø Toå quoác cao choùt voùt, ngaïo
ngheã, ñeán choùt muõi Caø Mau, Roàng/Long ñöôïc laáy ñeå
ñaët teân cho nhieàu ñòa danh. Ñaát nöôùc Roàng bay chöùa
ñöïng hoàn thieâng soâng nuùi ñeå ñaøo luyeän neân caùi baûn
lónh/baûn saéc Ngöôøi Vieät, caên cöôùc Daân toäc Vieät Nam
tröôùc muoân vaøn thöû thaùch, “Boán ngaøn naêm Ta laïi laø Ta”,
khoâng bò keû thuø ñoàng hoùa.
Nhö vaäy, ñeå coù moät Vieät Nam - Ñaát nöôùc daùng Roàng
bay nhö hoâm nay, caùc con Roàng/Laïc Long Quaân ñaõ
phaûi ñi troïn boán nghìn naêm. Boán nghìn naêm ñeå taïo
neân, ñeå khaúng ñònh caùi loâ gic /hôïp lyù cuûa Trôøi - Ñaát ñaõ
choïn Vieät Nam – Con Roàng, chaùu Tieân cai quaûn /huøng
cöù ñaát nöôùc Roàng bay. Vaø, ngöôøi Cha gioáng noøi Laïc
Long Quaân ñaõ trôû thaønh vò thaàn cai quaûn bieån ñaûo Vieät
Nam. Roàng ñöôïc giao chöùc naêng coi giöõ caùc vuøng bieån
neân coù Ñoâng Haûi Long Vöông, Nam Haûi Long Vöông.
Moïi aâm möu ñoàng hoùa daân toäc naøy, noøi gioáng naøy seõ
bò thaát baïi. Con Roàng, chaùu Tieân ñaõ ñôøi ñôøi huøng cöù
moät phöông saùnh ngang / ñoái ñaõi vôùi caùc vöông trieàu
phöông Baéc:
Nhö nöôùc Ñaïi Vieät ta
Thaät laø moät nöôùc vaên hieán
Coõi bôø soâng nuùi ñaõ rieâng
Phong tuïc Baéc, Nam cuõng khaùc
Traûi Trieäu, Ñinh, Lyù, Traàn gaây neàn ñoäc laäp
Cuøng Haùn, Ñöôøng, Toáng, Nguyeân xöng ñeá moãi
phöông
Daãu cöôøng nhöôïc coù luùc khaùc nhau
Maø haøo kieät khoâng bao giôø thieáu
(Bình Ngoâ ñaïi caùo - Nguyeãn Traõi)
Trong suoát haøng ngaøn naêm qua, Cha - Meï gioáng noøi
ñaõ laø tieáng goïi coäng ñoàng, laø moái lieân keát toaøn daân. Con
ngöôøi Vieät Nam coù yù thöùc quoác gia, daân toäc, coù AÂu Cô -
Laïc Long Quaân laø thuûy toå gioáng noøi taäp hôïp söùc maïnh,
ñoäng vieân toaøn daân baûo veä nöôùc nhaø khi coù chieán tranh.
Doøng doõi Tieân - Roàng oai phong hieån haùch laäp nhieàu
chieán coâng, xaây döïng vaø baûo veä non soâng gaám voùc
naøy. Söùc maïnh ñoù giuùp ta tieáp nhaän nhöõng tinh hoa
cuûa nhöõng neàn vaên hoaù khaùc moät caùch roäng môû ñeå laøm
giaàu theâm vaên hoaù Vieät Nam. Moïi aâm möu chia caét ñaát
nöôùc hình Roàng naøy ñeàu thaát baïi. “Mieàn Nam laø maùu
cuûa maùu Vieät Nam, laø thòt cuûa thòt Vieät Nam. Soâng coù
theå caïn, nuùi coù theå moøn, song chaân lyù aáy khoâng bao giôø
thay ñoåi”. Theá ñöùng cuûa caùc theá heä con Roàng, chaùu
Tieân boán ngaøn naêm qua ñaõ theá, hoâm nay vaø mai sau
vaãn theá. Bôûi, chuùng ta luoân nhôù lôøi Baùc Hoà caên daën:
“Caùc vua Huøng ñaõ coù coâng döïng nöôùc. Baùc chaùu ta
phaûi cuøng nhau giöõ nöôùc”. Moãi ngöôøi Vieät Nam ta phaûi
“Laøm cho roõ maët chaùu Tieân con Roàng” (Hoà Chí Minh).
Vieät Nam laø moät con Roàng cuûa Chaâu AÙ, laø nieàm tin vaø
söï quyeát taâm cuûa theá heä caùc con roàng chaùu Tieân hieän
nay! n
7
ĐẤT, NƯỚC
VÀ RỪNG XANH
l CS.\S \U TUYEN HOANC
Q
uoác gia, Toå quoác, queâ
höông coøn goïi laø ñaát
nöôùc. Ñaát vaø nöôùc chính
laø laõnh thoå vaø laõnh haûi, coù ñoàng
baèng, nuùi non, röøng xanh, soâng
hoà, bieån caû… Ta thöôøng noùi “ñaát
nöôùc ta”, hay ngaén goïn hôn laø
“nöôùc ta”, coù nghóa khaùi quaùt veà
moät vuøng roäng lôùn maø daân toäc ta
sinh soáng qua maáy ngaøn naêm lòch
söû cho ñeán ngaøy nay vaø töông lai.
Coù ñaát môùi coù nôi cö truù cuûa loaøi
ngöôøi vaø muoân loaøi. Coù nöôùc môùi
coù söï soáng. Coù caây xanh, röøng
xanh môùi coù khoâng khí trong laønh
maø hít thôû, coù nguoàn thöùc aên
haøng ngaøy cho con ngöôøi.
Ñaát nöôùc ta ñaõ chuyeån sang
thôøi kyø coâng nghieäp hoaù vaø hieän
ñaïi hoaù. Ba nhaân toá, coi nhö caùi
neàn cô baûn cuûa söï sinh toàn vaø
phaùt trieån cuûa daân toäc, cuûa coâng
nghieäp hoaù, ñoù laø ñaát - nöôùc -
röøng xanh.
Nöôùc ta ñaát heïp, ngöôøi ñoâng,
moät nöôùc noâng nghieäp coù maät
ñoä daân soá vaøo loaïi cao treân theá
giôùi. Ñoàng baèng lôùn cuûa ta cuõng
laø heïp so vôùi nhieàu nöôùc khaùc.
Taøi nguyeân töï nhieân phong phuù,
nhöng tröõ löôïng khoâng nhieàu.
Coâng nghieäp hoaù vaø hieän ñaïi
hoaù ñaát nöôùc ñeå phaùt trieån kinh
teá - xaõ hoäi theo kòp caùc nöôùc phaùt
trieån treân theá giôùi. Sau naøy, duø
phaùt trieån ñeán bao nhieâu cuõng
vaãn nhaèm phuïc vuï caùc nhu caàu
cuûa ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh
thaàn cuûa con ngöôøi: aên, maëc, ñi
laïi, hoïc haønh, chöõa beänh, sinh
hoaït vaên hoùa tinh thaàn, theå duïc
theå thao, du lòch…
9
CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN
Chæ rieâng veà caùi aên, cuõng ñaõ
raát phöùc taïp. Ngoaøi löông thöïc laø
cô baûn, coøn caàn rau, quaû, thòt caù,
tröùng, söõa… phaùt trieån toaøn dieän
troàng troït vaø chaên nuoâi. Veà saûn
xuaát löông thöïc, bình quaân dieän
tích ñaát gieo troàng caây luùa, caây
maøu (ngoâ, khoai lang, saén, khoai
taây,…) chæ khoaûng 1 ngaøn meùt
vuoâng cho moät ngöôøi (1995). Theá
laø raát heïp so vôùi nhieàu nöôùc khaùc.
Naêm 1995, nöôùc ta 75 trieäu ngöôøi,
bình quaân löông thöïc quy thoùc/
ngöôøi laø 366kg. Ñeán naêm 2000,
daân soá 82 trieäu ngöôøi, muoán ñöa
chaên nuoâi leân ngaønh chính, bình
quaân löông thöïc caàn phaán ñaáu
khoaûng 390kg, töùc saûn löôïng 32
trieäu taán quy thoùc (naêm 1995, saûn
löôïng 27,5 trieäu taán). Vaán ñeà noåi
leân laø ñaát noâng nghieäp. Vôùi quyõ
ñaát noâng nghieäp hieän nay hôn 7
trieäu hec-ta, coøn coù theå môû roäng
ñeán 10 trieäu hec-ta, nhöng ñaát seõ
khai thaùc thöôøng laø vuøng ñaát xaáu
hoaëc khoâ haïn. Coøn rieâng ñaát cho
saûn xuaát löông thöïc? Trong khi
daân soá tieáp tuïc taêng leân, ñaát coøn
duøng ñeå phaùt trieån ñoâ thò, ñöôøng
giao thoâng, khu coâng nghieäp, lieäu
coù theå giöõ ñöôïc oån ñònh quyõ ñaát
bình quaân gieo troàng caây löông
thöïc 1 ngaøn meùt vuoâng cho moät
ngöôøi daân hay khoâng?
Nguoàn nöôùc hieän nay tuy coøn
doài daøo, töông lai roài cuõng seõ
thieáu ñi, do ngöôøi ñoâng, do söû
duïng coâng nghieäp, v.v… Ñaõ coù
döï baùo vaøo naêm 2020, nhu caàu
duøng nöôùc cuûa toaøn caàu seõ taêng
gaáp 6,5 laàn so vôùi naêm 1990, seõ
coù khoaûng 3 tyû daân cuûa 52 quoác
gia laâm vaøo caûnh thieáu nöôùc.
Döï baùo vaøo khoaûng naêm aáy, ôû
nöôùc ta, bình quaân löôïng nöôùc
söû duïng cho moät ngöôøi seõ giaûm
ñi gaàn moät nöûa, do daân soá taêng
leân. Coøn röøng xanh? Nôi naøo coøn
röøng, coøn giöõ ñöôïc nguoàn nöôùc;
Nôi naøo coøn nhieàu caây, coøn giöõ
ñöôïc möïc nöôùc ngaàm döôùi ñaát,
giöõ ñöôïc moâi tröôøng soáng…
Ñaát, nöôùc vaø röøng xanh, toâi
nghó nhieàu laém ñaây laø caùc nhaân
toá quyeát ñònh söï toàn taïi, phaùt trieån
cuûa daân toäc, cuûa söï phaùt trieån
coâng nghieäp hoaù vaø hieän ñaïi hoùa.
Baûo veä Toå quoác khoâng chæ laø baûo
veä laõnh thoå, laõnh haûi choáng ngoaïi
xaâm, coøn laø söï baûo veä haøng ngaøy
quyõ ñaát, quyõ nöôùc, laøm phong
phuù theâm voán röøng xanh, ñeå ñaát
nöôùc ngaøy caøng töôi ñeïp. n
10
l CS. HOANC CHUONC
“BÀI CA MÙA XUÂN 1961”
Ñ
où laø moät kyû nieäm ñaõ 40 naêm qua maø toâi khoâng
bao giôø queân. Toâi nhôù hoâm ñoù vaøo moät buoåi
chieàu giaùp Teát – naêm 1961, oâng Baûo Ñònh
Giang phuï traùch Ban vaên ngheä mieàn Nam cho ngöôøi
chuyeån baøi thô “Baøi ca muøa xuaân 1961” baûn vieát tay
(thôøi ñoù chöa coù maùy photocopy) cuûa nhaø thô Toá Höõu
ñeán trao cho chò Leä Thi ôû Ñoaøn Vaên coâng Lieân khu V,
vôùi lôøi daën laø neân taäp tröôùc ñeå toái hoâm ñoù ñoàng chí Toá
Höõu tôùi thaêm ñoaøn vaø nghe ngaâm baøi thô cuûa oâng.
Chò Leä Thi vì baän taäp tuoàng neân chæ xem qua baøi thô
vaøi löôït. Baøi thô daøi tôùi 120 caâu, töôûng phaûi hoïc caû
tuaàn môùi thuoäc noåi nhöng toái ñoù, nhaø thô Toá Höõu vaø
nhieàu vò khaùch cuøng ñi ñaõ laéng nghe chò Leä Thi ngaâm
raát troâi chaûy vaø xuùc ñoäng. Nhaø thô Toá Höõu caûm ôn vaø
khen chò Leä Thi laø thoâng minh vaø ngaâm raát hay. Vaø töø
ñoù “Baøi ca muøa xuaân 1961” ñöôïc phaùt nhieàu laàn treân
Ñaøi Tieáng noùi Vieät Nam qua gioïng ngaâm cuûa ngheä só
Leä Thi vaø nhieàu ngheä só khaùc.
Sau ñoù maáy thaùng, ñoaøn chuùng toâi ñöôïc leänh vaøo
Phuû Chuû tòch dieãn vôû ca kòch Baøi choøi “Thoaïi Khanh
– Chaâu Tuaán” cho Baùc Hoà xem. Theo quy ñònh cuûa
baùc só, neân chuùng toâi chæ dieãn cho Baùc xem maøn ñaàu
vaø maøn cuoái cuûa vôû trong voøng 45 phuùt. Hoâm ñoù toâi
ñöôïc vinh döï laøm thuyeát minh veà Baøi choøi cho Baùc Hoà
nghe. Dieãn xong vôû Thoaïi Khanh – Chaâu Tuaán, nhaø
vieát kòch Nguyeãn Töôøng Nhaãn – tröôûng ñoaøn böôùc ra
baùo caùo vôùi Baùc laø chöông trình ñaõ heát. Baùc Hoà baûo
chuùng toâi xuoáng nhaø döôùi aên boài döôõng roài veà. Boãng
Thuû töôùng Phaïm Vaên Ñoàng ngoài ôû phía sau noùi:
- Laøm tieáp, laøm nöõa ñi …
Baùc Hoà baûo: Chieàu chuù Toâ (töùc Thuû töôùng Phaïm
Vaên Ñoàng) caùc chaùu dieãn tieáp ñi. Vì khoâng chuaån
bò tröôùc, neân chò Leä Thi phaûi ñöùng leân haùt maáy caâu
tuoàng roài ngaâm thô “Nhaät kyù trong tuø” cuûa Baùc roài
chuyeån sang ngaâm “Baøi ca Muøa xuaân 1961” cuûa
Toá Höõu. Ngaâm xong, Baùc Hoà khen baøi thô hay vaø
gioïng ngaâm cuõng toát. Töø ñoù toâi coù aán töôïng saâu saéc
veà Baøi ca Muøa xuaân 1961 vaø hoïc thuoäc loøng ñeå khi
caàn laø ñoïc cho moïi ngöôøi nghe cho vui. Toâi khoâng
nhöõng ñoïc maø coøn dieãn taû baèng ñoäng taùc neân ngöôøi
nghe raát thích. Sinh thôøi, nhaø thô Toá Höõu raát quyù toâi,
vì toâi say meâ vôùi ngheä thuaät daân toäc. Thôøi toâi laøm
Vieän tröôûng Vieän Saân khaáu Vieät Nam, thænh thoaûng
nhaø thô Toá Höõu goïi toâi leân ñeå hoûi veà tình hình saân
khaáu. OÂng ñaëc bieät quan taâm tôùi ngheä thuaät tuoàng.
Coù laàn toâi leân chuùc teát nhaø thô Toá Höõu, coù caû chò
Thanh – phu nhaân cuûa nhaø thô. Toâi ñoïc Baøi ca muøa
xuaân 1961 cho oâng baø nghe theo caùch dieãn taû cuûa toâi
laøm cho oâng baø raát vui. OÂng noùi: theá maø laâu nay toâi
khoâng bieát caäu laïi thuoäc vaø dieãn baøi thô Xuaân 1961
hay nhö vaäy…
Ñaõ 40 naêm troâi qua, toâi vaãn thuoäc vaø vaãn ñoïc Baøi
ca muøa xuaân 1961 cho raát nhieàu ngöôøi nghe theo
caùch “dieãn” cuûa toâi. Ai cuõng khen baøi thô quaù hay vaø
quaù nhieàu yù nghóa. Thaäm chí coù ngöôøi khoâng hieåu Toá
Höõu vaø khoâng thích thô cuûa oâng, nhöng khi nghe toâi
ñoïc dieãn “Baøi ca muøa xuaân 1961” thì cuõng khen baøi
thô hay. Nhaân Xuaân 2012, chuùng ta cuøng ñoïc laïi Baøi
ca muøa xuaân 1961 raát noåi tieáng cuûa Nhaø thô caùch
maïng haøng ñaàu cuûa Vieät Nam - nhaø thô Toá Höõu.
KỶ NIỆM VỀ
11
Toâi vieát baøi thô xuaân
Nghìn chín traêm saùu moát
Caønh taùo ñaàu heø rung rinh quaû ngoït
Naéng soi söông gioït long lanh…

Reùt nhieàu neân aám naéng hanh
Ñaéng cay laém môùi ngoït laønh ñoù chaêng?
Giaõ töø naêm cuõ baâng khuaâng
Ñaõ nghe xuaân môùi laâng laâng laï thöôøng.
Chaøo xuaân ñeïp! coù gì vui ñaáy
Hôõi em yeâu? Maø maù em ñoû daäy
Nhö buoåi ñaàu hoø heïn say meâ
Anh naém tay em, soâi noåi, vuïng veà
Maø noùi vaäy: “Traùi tim anh ñoù
Raát chaân thaät, chia ba phaàn töôi ñoû
Anh daønh rieâng cho Ñaûng phaàn nhieàu
Phaàn cho thô, vaø phaàn ñeå em yeâu …”
Em xaáu hoå: “Theá cuõng nhieàu anh nhæ!”
Roài hai ñöùa hoân nhau, hai ngöôøi ñoàng chí
Daét nhau ñi, cho ñeán saùng mai nay
Anh ñoùn em veà, xuaân cuõng ñeán trong tay!
OÂ tieáng hoùt vui say con chim chieàn chieän
Treân ñoàng luùa chieâm xuaân chao mình bay lieäng
Xuaân ôi xuaân, vui tôùi moâng meânh
Bieån vui daâng soùng traéng ñaàu gheành
Thô ñaõ haùt, maùt trong lôøi chuùc:
Ñöôøng leân haïnh phuùc roäng theânh theânh
Tam Ñaûo, Ba Vì vui nuùi xuaân xanh…
Chaøo 61! Ñænh cao muoân tröôïng
Ta ñöùng ñaây, maét nhìn boán höôùng
Troâng laïi nghìn xöa, troâng tôùi mai sau
Troâng Baéc, Troâng Nam, troâng caû ñòa caàu!
Traûi qua moät cuoäc beå daâu
Caâu thô coøn ñoïng noãi ñau nhaân tình
Noåi chìm kieáp soáng leânh ñeânh
Toá Nhö ôi, leä chaûy quanh thaân Kieàu!
Nghe hoàn NguyeãnTraõi phieâu dieâu
Tieáng göôm khua, tieáng thô keâu xeù loøng..
OÂi tieáng cuûa cha oâng thuûa tröôùc
Xin haùt möøng non nöôùc hoâm nay:
Moät vuøng trôøi ñaát trong tay
Daãu chöa toaøn veïn, ñaõ bay côø hoàng!
Vieät Nam daân toäc anh huøng
Tay khoâng maø ñaõ thaønh coâng neân Ngöôøi!
Coù gì ñeïp treân ñôøi hôn theá
Ngöôøi yeâu ngöôøi, soáng ñeå yeâu nhau
Ñaûng cho ta traùi tim giaøu
Thaúng löng maø böôùc, ngaång ñaàu maø bay!
Ñôøi vui ñoù, hoâm nay môû cöûa
Nhö daõy haøng Baùch hoùa cuûa ta
Hôõi nhöõng ngöôøi yeâu, haõy gheù mua hoa
Vaø ñeán ñoù, saém ít quaø leã cöôùi:
Luïa Nam Ñònh ñeïp töôi maùt röôïi
Löôïc Haøng Ñaøo chaûi maùi toùc xanh!
Ta coøn ngheøo, phoá chaät nhaø gianh
Nhöng cuõng ñuû vaøi tranh treo Teát.
Ñôøi vui ñoù, tieáng ca Ñoaøn keát
Ta naém tay nhau xaây laïi ñôøi ta
Ruoäng luùa, ñoàng khoai, nöông saén, vöôøn caø
Chuoàng lôïn, baày gaø, ñaøn traâu, ao caù
Doïn tyù phaân rôi, nhaët töøng ngoïn laù
Moãi hoøn than, maåu saét, caân ngoâ
Ta naâng niu gom goùp döïng cô ñoà!
OÀ thích thaät, baøi thô mieàn Baéc
Raát töï do neân töôi nhaïc, töôi vaàn
Caû khoâng gian nhö xích laïi gaàn
Thôøi gian cuõng queân tuaàn queân thaùng.
Ñôøi treû laïi. Taát caû ñeàu caùch maïng!
Ruõ saïch coâ ñôn, rieâng leû, baàn cuøng
Queâ höông ta roän raõ cuoäc vui chung
Ngöôøi hôïp taùc neân luùa daøy theâm ñoù.
Ñöôøng nôû ngöïc. Nhöõng haøng döông lieãu nhoû
Ñaõ leân xanh nhö toùc tuoåi möôøi laêm.
Xuaân ôi Xuaân, em môùi ñeán daêm naêm
Maø cuoäc soáng ñaõ töng böøng ngaøy hoäi
Nhö hoâm nay, giöõa coâng trình ñoû buïi
Nhöõng ñoaøn xe vaän taûi noái nhau ñi
BÀI CA MÙA XUÂN 1961
Toá Höõu
12
Hoàng Quaûng, Laøo Cai, Thaùi Nguyeân, Vieät trì
Teân ñaát reo vui bao tieáng goïi…
Naøo ñi tôùi! Baùc Hoà ta noùi
Phuùt giao thöøa, tieáng haùt ñeâm xuaân
Keá hoaïch naêm naêm. Môøi nhöõng ñoaøn quaân
Môøi nhöõng baøn chaân, tieán leân phía tröôùc.
Taát caû döôùi côø, haùt leân vaø böôùc!
Ñi ta ñi! Khai phaù röøng hoang
Hoûi nuùi non cao, ñaâu saét ñaâu vaøng?
Hoûi bieån khôi xa, ñaâu luoàng caù chaïy?
Soâng Ñaø, soâng Loâ, soâng Hoàng, soâng Chaûy
Hoûi ñaâu thaùc nhaûy, cho ñieän quay chieàu?
Hôõi nhöõng ngöôøi trai, nhöõng coâ gaùi yeâu
Treân nhöõng ñeøo maây, nhöõng taàng nuùi ñaù
Hai baøn tay ta haõy laøm taát caû!
Xuaân ñaõ ñeán roài. Hoái haû töông lai
Khoùi nhöõng nhaø maùy môùi ban mai…
Toâi vieát cho ai baøi thô 61?
Ñeâm ñaõ khuya roài, reùt veà teâ buoát
Haø Noäi rì raàm… Coøi thoåi ngoaøi ga
Moät chuyeán taøu chuyeån baùnh ñi xa
Tieáng sình sòch chaïy doïc ñöôøng Nam Boä…
OÂi ñaâu phaûi con taøu! Traùi tim ta ñoù
Tieáng ñaäp thình thình, muoán vôõ laøm ñoâi
Ta bieát em raát khoûe, tim ôi
Khoâng khoùc ñaáy. Nhöng sao maø noùng boûng
Nhö löûa chaùy trong loøng ta gioù loäng?
Maáy hoâm nay, nhö ñöùa nhôù nhaø
Ta vaån vô hoaøi, raïo röïc, vaøo ra
Nghe tieáng moõ vaø nghe tieáng suùng
Mieàn Nam daäy, hoø reo naùo ñoäng
Ba con toâi ñaõ nguû laâu roài
Coøn bao nhieâu chöa ñöôïc nguû trong noâi
Mieàn Baéc thieân ñöôøng cuûa caùc con toâi!
Gaø gaùy saùng. Thô ôi, mang caùnh löûa
Theâm moät ngaøy xuaân ñeán. Bình minh
Caønh taùo ñaàu heø quaû ngoït rung rinh
Nhö haïnh phuùc ñôn sô, öôùc mô nho nhoû
Treo tröôùc maét cuûa loaøi ngöôøi ta ñoù:
Hoøa bình
Ñoäc laäp
AÁm no
Cho
Con ngöôøi
Sung söôùng
Töï do!
24-1-1961
13
SUY THOÁI VỀ CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG -
TỔ CHỨC - ĐẠO ĐỨC - LỐI SỐNG
LÀ SUY THOÁI VỀ VĂN HOÁ
LTS – TRONG HAI NGAØY 9 VAØ 10 THAÙNG 12 NAÊM 2011, TAÏI TP HOÀ CHÍ MINH, HOÄI
ÑOÀNG LYÙ LUAÄN PHEÂ BÌNH VAÊN HOÏC - NGHEÄ THUAÄT TRUNG ÖÔNG TOÅ CHÖÙC HOÄI THAÛO
VEÀ: “MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ VÔÙI PHAÙT TRIEÅN VAÊN HOAÙ VAØ VAÊN
HOÏC, NGHEÄ THUAÄT TRONG THÔØI KYØ COÂNG NGHIEÄP HOAÙ, HIEÄN ÑAÏI HOAÙ”. ÑOÀNG CHÍ
LEÂ KHAÛ PHIEÂU NGUYEÂN TOÅNG BÍ THÖ BCH TRUNG ÖÔNG ÑAÛNG ÑAÕ COÙ BAØI PHAÙT BIEÅU
QUAN TROÏNG VÔÙI TIEÂU ÑEÀ “SUY THOAÙI VEÀ CHÍNH TRÒ - TÖ TÖÔÛNG - TOÅ CHÖÙC - ÑAÏO
ÑÖÙC - LOÁI SOÁNG LAØ SUY THOAÙI VEÀ VAÊN HOÙA”.BAØI NOÙI ÑAÕ ÑÖÔÏC BAÙO NHAÂN DAÂN ÑAÊNG
TREÂN SOÁ BAÙO NGAØY 17-12-2011. VAÊN HIEÁN VIEÄT NAM XIN TRAÂN TROÏNG GIÔÙI THIEÄU
CUØNG BAÏN ÑOÏC BAØI NOÙI NAØY.
T
reân theá giôùi ngöôøi ta noùi coù ñeán vaøi traêm ñònh
nghóa veà vaên hoaù, nhöng töïu trung laïi: Vaên
hoaù laø taát caû nhöõng gì maø loaøi ngöôøi saùng
taïo, phaùt minh vì muïc ñích phuïc vuï con ngöôøi vaø xaõ
hoäi loaøi ngöôøi töø buoåi sô khai ñeán thôøi hieän ñaïi.
Vaên hoaù laø vaán ñeà roäng lôùn, laâu daøi.
Töø khi Ñaûng ta böôùc vaøo vuõ ñaøi caùch maïng qua
caùc thôøi kyø: Chöa giaønh ñöôïc chính quyeàn, Caùch
maïng Thaùng Taùm thaønh coâng, khaùng chieán choáng
Phaùp thaéng lôïi, xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi treân nöûa
nöôùc, khaùng chieán choáng Myõ thaéng lôïi, hoaøn thaønh
caùch maïng daân chuû nhaân daân, giaønh ñoäc laäp thoáng
nhaát vaø xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi treân caû nöôùc,
Ñaûng (Boä Chính trò, Ban Bí thö, Trung öông vaø Ñaïi
hoäi Ñaûng) ñeàu coù nghò quyeát töøng phaàn veà vaên hoaù.
Hoäi nghò Trung öông 5 khoaù VIII ñaõ ra nghò quyeát
rieâng veà vaên hoaù. Khoaù IX, khoaù X ñeàu coù boå sung
vaø phaùt trieån.
14
Toâi nghó: Töø caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân
daân ñeán xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi, vaên hoaù khoâng
ñöùng rieâng leû, khoâng ñöùng ngoaøi boán vaán ñeà quan
troïng, nhö Baùc Hoà ñaõ noùi: chính trò - kinh teá - xaõ
hoäi – vaên hoaù.
Duø trong töøng böôùc, töøng giai ñoaïn, duø ñaët ra vaø
giaûi quyeát trong phaïm vi heïp (vaên hoïc - ngheä thuaät)
thì vaên hoaù, vaên hoïc - ngheä thuaät vaãn luoân gaén keát
vôùi chính trò vaø kinh teá maø chính trò, kinh teá ôû ñaây laø
chính trò, kinh teá do Ñaûng Coäng saûn laõnh ñaïo. Ñaûng
Coäng saûn laõnh ñaïo caùch maïng thì chính trò caùch
maïng thuùc ñaåy vaên hoaù caùch maïng phaùt trieån. Döôùi
söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn, chính trò - kinh teá
- vaên hoaù – xaõ hoäi keát hôïp chaët cheõ vôùi nhau, thuùc
ñaåy vaø laøm tieàn ñeà cho nhau phaùt trieån beàn vöõng.
Cuoäc hoäi thaûo naøy laïi truøng vaøo dòp Trung öông
ñang chuaån bò ñeà aùn Moät soá vaán ñeà caáp baùch trong
coâng taùc xaây döïng Ñaûng hieän nay.
Ñaûng ta hieän nay coù moät boä phaän khoâng nhoû
suy thoaùi veà chính trò, phai nhaït lyù töôûng xaõ hoäi chuû
nghóa thì vaên hoaù khoâng phaùt trieån laønh maïnh ñöôïc,
kinh teá phaùt trieån khoâng vöõng chaéc. Tö töôûng, ñaïo
ñöùc xuoáng caáp, thì phaûi xem vieäc thöïc hieän ñöôøng
loái chính trò, ñöôøng loái kinh teá coù vaán ñeà gì? Kinh teá -
vaên hoaù – xaõ hoäi khoâng ñöôïc taùch rôøi nhau vaø phaûi
gaén boù khaêng khít vôùi nhau.
Trung öông 5 khoaù VIII hoïp ngaøy 6-7-1998 khaúng
ñònh neàn vaên hoaù maø chuùng ta ñang xaây döïng laø
moät thaønh toá cuûa cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa. Neàn vaên
hoaù môùi, neàn vaên hoaù daân toäc vaø xaõ hoäi chuû nghóa
khoâng chæ coù ñaïo ñöùc, loái soáng maø bao goàm caû lyù
luaän, tö töôûng, chuû nghóa Maùc – Leâ Nin, tö töôûng Hoà
Chí Minh, truyeàn thoáng vaên hoaù laâu ñôøi cuûa 54 daân
toäc Vieät Nam.
Khi noùi veà vaên hoaù (töùc noùi ñeán con ngöôøi), con
ngöôøi maø chuùng ta xaây döïng trong thôøi kyø quaù ñoä
leân chuû nghóa xaõ hoäi laø con ngöôøi Vieät Nam xaõ hoäi
chuû nghóa, “con ngöôøi môùi – xaõ hoäi chuû nghóa”, chaát
daân toäc, chaát xaõ hoäi chuû nghóa quyeän chaët vaøo nhau,
“daân toäc – xaõ hoäi chuû nhóa”.
Ñaûng laø ñaïo ñöùc, laø vaên minh (Baùc Hoà noùi). Tình
hình hieän nay ôû moät boä phaän khoâng nhoû trong Ñaûng
ñang coù söï suy thoaùi veà chính trò - tö töôûng - toå chöùc
- loái soáng, phai nhaït lyù töôûng xaõ hoäi chuû nghóa, ñoù
laø suy thoaùi vaên hoaù. Suy thoaùi veà vaên hoaù laø traùch
nhieäm cuûa Ñaûng caàm quyeàn thì Ñaûng, Nhaø nöôùc
phaûi töï giaûi quyeát cho chính mình (Trung öông 4
khoaù XI phaûi nhìn thaúng vaán ñeà ñoù).
Nhöõng bieåu hieän suy thoaùi veà chính trò, suy thoaùi
veà vaên hoaù, phai nhaït lyù töôûng xaõ hoäi chuû nghóa coù
ôû caáp chieán löôïc.
Caàn thaáy heát traùch nhieäm töø Ban Chaáp haønh Trung
öông, Boä Chính trò, caùc ban, ngaønh Trung öông ñeán
caáp uyû, cô quan ñòa phöông, caùc cô quan lieân quan
ñeán maët traän vaên hoaù. Nhaát laø nhaän thöùc khoâng ñaày
ñuû veà vò trí, taàm quan troïng cuûa vaên hoaù, söï thieáu
göông maãu veà tö töôûng, ñaïo ñöùc, loái soáng cuûa boä
phaän khoâng nhoû caùn boä, ñaûng vieân coù chöùc coù quyeàn
laøm suy giaûm nieàm tin cuûa nhaân daân, taïo cô sôû cho
nhöõng hoaït ñoäng phaûn vaên hoaù phaùt trieån.
Muoán giaûi quyeát nhöõng bieåu hieän tieâu cöïc ñang
dieãn ra caû trong Ñaûng, caû trong xaõ hoäi thì Ñaûng phaûi
nghieâm tuùc ñaùnh giaù ñuùng thöïc traïng vaø nghieâm tuùc
töï giaûi quyeát moät caùch trieät ñeå. Ñoàng thôøi caùc cô
quan, caùc hoäi tröïc tieáp phuï traùch lónh vöïc vaên hoaù
phaûi noã löïc, nghieâm tuùc xem xeùt traùch nhieäm ñoái vôùi
chính baûn thaân mình, ngaønh mình veà nhöõng tieâu cöïc
trong laõnh ñaïo vaø quaûn lyù vaên hoaù vöøa qua vaø hieän
nay. Taát nhieân thaønh töïu maø chuùng ta xaây döïng veà
vaên hoaù khoâng phaûi laø nhoû, maø raát vó ñaïi.
Xin noùi laïi caâu cuûa Baùc Hoà: Vaên hoaù soi ñöôøng
cho quoác daân ñi. Noùi nhö vaäy laø vaên hoaù caùch maïng
keát tinh nhöõng ñieàu toát ñeïp cuûa chính trò caùch maïng,
chính trò caùch maïng phaûn aùnh saâu saéc nhöõng tinh
tuyù cao caû cuûa vaên hoaù caùch maïng.
Ñeà nghò hoäi thaûo cuõng neân daønh thôøi gian thoaû
ñaùng, coù söï trao ñoåi ñi laïi vôùi chaát löôïng cao, tinh
thaàn töï pheâ bình vaø pheâ bình thaúng thaén chaân tình
môùi coù taùc duïng thöïc chaát. n
Nguyeân Toång Bí thö Leâ Khaû Phieâu gaëp laïi ñoàng ñoäi cuõ trong buoåi gaëp
maët giao löu cuûa 1.000 Meï Vieät Nam Anh huøng vaø Anh huøng LLVTND chaøo
möøng Ñaïi leã 1.000 naêm Thaêng Long - Haø Noäi.
15
CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN
Neâu cao phong caùch vaø neáp soáng vaên hoùa cuûa
con ngöôøi Vieät Nam môùi
Coù theå noùi trong xaõ hoäi ta, töø khi Ñaûng laõnh ñaïo tieán
haønh thaønh coâng cuoäc khaùng chieán tröôøng kyø daân toäc
ñaùnh thaéng hai ñeá quoác xaâm löôïc lôùn thì hình aûnh “Boä
ñoäi cuï Hoà” ñaõ trôû thaønh hình maãu cuûa con ngöôøi Vieät
Nam môùi, thaân quen gaàn guõi nhaát ñoái vôùi moïi ngöôøi
daân. Ñoù laø hình aûnh nhöõng ngöôøi lính muõ nan chaân
ñaát, chieán ñaáu kieân cöôøng, hy sinh kham khoå, doøng
daõ 30 naêm haønh quaân treân moïi neûo ñöôøng chieán dòch,
chieán ñaáu vaø chieán thaéng moïi keû thuø. Ñoù laø hình aûnh
boä ñoäi cuï Hoà thôøi bình, nôi khoù khaên gian khoå nhaát
caàn xoâng pha, nhöõng nôi gaëp thieân tai baõo luït thì hình
aûnh ngöôøi lính laïi xuaát hieän, laên loän chia seû khoù khaên,
queân mình cöùu giuùp nhaân daân. Vaø, moät hình aûnh giaûn
dò nhöng raát ñoãi töï haøo, voâ cuøng gaàn guõi thaân thieát gaén
boù maùu thòt vôùi nhaân daân, ñoù laø neáp soáng trung thöïc,
giaûn dò, khieâm toán cuûa boä ñoäi cuï Hoà. Trong caùi nhìn cuûa
moïi ngöôøi daân, trong trang saùch cuûa hoïc troø, cuõng nhö
trong caùc hình töôïng ngheä thuaät treân saùch baùo, phim
aûnh, saân khaáu...hình aûnh anh boä ñoäi giaûn dò, hieàn laønh
vôùi ngöôøi ñoïc, ngöôøi xem, bao giôø cuõng laø hình aûnh
gaàn guõi, ñaùng meán, ñaùng caûm phuïc nhaát.
Hieám coù moät nöôùc naøo treân theá giôùi maø ñoäi quaân
caàm suùng chieán ñaáu laïi ñöôïc toaøn daân tin yeâu goïi baèng
teân laõnh tuï thieâng lieâng nhaát cuûa mình “Anh lính cuï Hoà”,
“Boä ñoäi cuï Hoà” laïi ñöôïc toaøn daân tin yeâu ñoäng vieân con
chaùu mình noi theo neáp soáng boä ñoäi cuï Hoà, hoaëc lôùn
leân ñeå ñöôïc laøm chuù boä ñoäi. Giaûn dò vaäy thoâi nhöng
hình aûnh ngöôøi lính cuï Hoà, danh hieäu maø nhaân daân trao
taëng, cuõng laø ñieàu maø nhaân daân ghi nhaän, thaät thieâng
lieâng cao quyù.
Vì sao vaäy? Vì tinh thaàn chieán ñaáu tuyeät vôøi, ñöùc
hy sinh kham khoå cuûa boä ñoäi laø taám göông cao caû cuûa
ñöùc trung nghóa cuûa ngöôøi Vieät Nam ta. Vì laø con em
noâng daân, “töø nhaân daân maø ra, vì nhaân daân phuïc vuï”
vaø neáp soáng cao ñeïp, kính troïng daân, thöông yeâu ñoàng
chí ñoàng ñoäi...laø tieâu bieåu cho veû ñeïp cuûa cuoäc soáng aân
nghóa, coù thuûy coù chung cuûa ngöôøi Vieät Nam ta.
Khoâng coù moät toå chöùc chính trò xaõ hoäi naøo, ngoaøi
Ñaûng, ñöôïc Baùc Hoà quan taâm, daïy doã vaø reøn luyeän
chu ñaùo, chæ baûo aân caàn cuï theå tæ myû töø lôøi aên tieáng noùi,
töø moïi cöû chæ haønh ñoäng, luùc chieán ñaáu, lao ñoäng, hoïc
taäp, reøn luyeän, sinh hoaït cuõng nhö khi tieáp xuùc vôùi xaõ
hoäi nhö quaân ñoäi cuûa chuùng ta. Khoâng coù moâi tröôøng
thöû thaùch naøo reøn luyeän lyù töôûng ñeå con ngöôøi tröôûng
thaønh nhanh choùng, toaøn dieän nhö “tröôøng hoïc lôùn”
cuûa quaân ñoäi chuùng ta, nhaát laø phaåm chaát ñaïo ñöùc cuûa
con ngöôøi môùi. Laïi cuõng khoâng coù toå chöùc, ñoaøn theå
naøo maø toaøn daân laïi tin caäy, heát loøng thöông yeâu che
“BỘ ĐỘI CỤ HỒ”
NGƯỜI LÍNH XUNG KÍCH TRONG VIỆC BẢO TỒN,
GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC
l Thiou tuong NCUYEN QUANC THONC
Noùi ñeán vaên hoùa cuûa moät daân toäc theo
nghóa roäng laø bao goàm toaøn boä moïi hoaït
ñoäng lieân quan ñeán cuoäc soáng cuûa con ngöôøi
trong coäng ñoàng xaõ hoäi ñoù. Trong phaïm vi
baøi vieát naøy, toâi chæ xin neâu hai neùt tieâu bieåu
maø nhöõng ngöôøi lính boä ñoäi Cuï Hoà ñaõ ñoùng
goùp xöùng ñaùng vaøo vieäc baûo toàn, giöõ gìn vaø
phaùt huy baûn saéc vaên hoùa cuûa daân toäc Vieät
Nam ta.
16
chôû, ñuøm boïc nhö quaân ñoäi cuûa chuùng ta. Anh huøng
trong chieán ñaáu, trong lao ñoäng saûn xuaát, reøn luyeän vaø
hoïc taäp neáp soáng cao ñeïp giaûn dò cuûa quaân ñoäi trong
nhöõng naêm ñoåi môùi caøng laøm noåi baät vai troø quaân ñoäi
nhö moät böùc töôøng thaønh, ngaên chaën moïi luoàng gioù
xaáu ñoäc töø maët traùi cuûa cô cheá thò tröôøng ñaõ vaø ñang
laøm tha hoùa ñaïo ñöùc, laøm bieán daïng neùt ñeïp thuaàn
phong myõ tuïc cuûa daân toäc ta.
Ñoù laø thöïc tieãn lòch söû vaø cuõng laø vinh haïnh lôùn lao
nhaát cuûa “Boä ñoäi cuï Hoà” maø xöông maùu cuûa bieát bao
theá heä caùn boä, chieán syõ cuûa ta ñoå xuoáng treân doïc ñöôøng
haønh quaân theo Ñaûng môùi taïo döïng neân. Ñeå chuùng ta
töï haøo coù theå khaúng ñònh: “Boä ñoäi cuï Hoà” con em cuûa
nhaân daân vôùi veû ñeïp cuûa ngöôøi quaân nhaân caùch maïng,
laø lôùp ngöôøi tieâu bieåu laø voán quyù löu truyeàn moïi theá heä
cho nhöõng phaåm chaát vaø neáp soáng cao ñeïp cuûa ngöôøi
Vieät Nam ta trong thôøi ñaïi môùi.
Laø ngöôøi lính xung kích treân maët traän vaên hoùa vaên
ngheä cuûa Ñaûng
Ñoùng goùp lôùn cuûa toaøn quaân treân lónh vöïc hoaït
ñoäng vaên hoùa, vaên hoïc ngheä thuaät laø söï kieân trì phaán
ñaáu khoâng meät moûi cho phöông chaâm hoaït ñoäng “Hieän
ñaïi - Daân toäc - Ñaïi chuùng” ñaëc bieät laø trong vieäc baûo
toàn vaø phaùt huy vaên hoùa daân toäc trong cuoäc tröôøng
chinh khaùng chieán cuõng nhö trong söï nghieäp ñoåi môùi
hoâm nay.
Thaám nhuaàn quan ñieåm hoaït ñoäng vaên hoïc ngheä
thuaät theo höôùng tieân tieán, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc,
laáy muïc tieâu phuïc vuï ngöôøi ñoïc, ngöôøi xem phuïc vuï
vaø ñoäng vieân nhaân daân vì muïc tieâu cao caû cuûa caùch
maïng, hoaït ñoäng vaên hoùa vaên hoïc ngheä thuaät trong
quaân ñoäi trong nhöõng naêm khaùng chieán, ñaëc bieät trong
coâng cuoäc ñoåi môùi, keå caû chuyeân nghieäp vaø khoâng
chuyeân, ñeàu ghi nhaän nhöõng ñoåi môùi, tìm toøi nhöõng
ñoùng goùp saùng taïo cuûa hoaït ñoäng vaên hoùa, ngheä thuaät
trong quaân ñoäi.
Moâi tröôøng chieán ñaáu ñaõ khaúng ñònh ñænh cao cuûa
nhieàu lónh vöïc hoaït ñoäng vaên hoïc, ngheä thuaät cuûa quaân
ñoäi vôùi nhöõng teân tuoåi gaén lieàn vôùi nhöõng taùc phaåm
noåi tieáng cuûa hoï. Ñoù laø nhöõng teân tuoåi: Thanh Tònh,
Vuõ Cao, Töø Bích Hoaøng, Nguyeân Ngoïc, Nguyeãn Khaûi,
Nguyeãn Minh Chaâu, Xuaân Thieàu, Chính Höõu, Trieäu
Boân, Thu Boàn, Phaïm Tieán Duaät, Höõu Thænh, Leâ Löïu,
Nguyeãn Duy, Chu Lai, Nguyeãn Ñöùc Maäu, Traàn Ñaêng
Khoa... Laø caùc kòch taùc gia Taøo Maït, Ñaøo Hoàng Caåm,
Löu Quang Vuõ, Syõ Hanh...laø caùc nhaïc syõ Huy Du, Huy
Thuïc, Troïng Loan, Doaõn Nho, An Thuyeân...laø caùc ngheä
syõ Leâ Dung, Doaõn Taàn, Minh Haèng, ÖÙng Duy Thònh...
Laø hoïa syõ Vaên Ña, Huy Toaøn, Ñoã Sôn, Traàn Löïc...Coù
theå keå ra nhieàu teân tuoåi vaø nhöõng taùc phaåm noåi tieáng
cuûa hoï ñoùng goùp cöïc kyø xuaát saéc vaøo kho taøng vaên hoïc
ngheä thuaät cuûa ñaát nöôùc. Xong ôû ñaây, toâi chæ xin neâu
moät ví duï ñieån hình veà söï ñoùng goùp cuûa caùc chieán syõ
vaên ngheä quaân ñoäi trong vieäc giöõ gìn, baûo toàn vaø phaùt
huy vaên hoùa daân toäc. Ñoù laø söï toàn taïi vaø khaúng ñònh
moät thöông hieäu noåi tieáng: Ñoaøn cheøo Toång cuïc Haäu
Caàn. Vaøo nhöõng naêm coøn bao caáp hoaëc saép vaøo thôøi
kyø ñoåi môùi, hoaït ñoäng saân khaáu ñaëc bieät laø saân khaáu
cheøo, coù nguy cô ñöùng tröôùc bôø vöïc suy vong. Khoù coù
theå hình dung noåi vôùi ñaïi boä phaän ngöôøi Vieät Nam, ñaëc
bieät ngöôøi daân mieàn Baéc, saân khaáu cheøo truyeàn thoáng
laïi coù theå mai moät. Nhieàu ñoaøn cheøo chao ñaûo veà toå
chöùc, phaûi ñoåi höôùng hoaït ñoäng thaäm chí phaûi giaûi theå.
Giöõa luùc ñoù, ñoaøn cheøo Toång cuïc Haäu Caàn ñaõ laëng
leõ rôøi Thuû ñoâ veà tænh leû, nhaø vieát kòch taøi ba Taøo Maït
cuøng thaày troø dieãn vieân laëng leõ döïng vôû cheøo lòch söû
“Baøi ca giöõ nöôùc”. Vôû cheøo dieãn baùo caùo ñaõ nhaän ñöôïc
söï phaûn öùng gay gaét cuûa caáp pheâ duyeät. May maø vaøo
thôøi kyø ñoåi môùi, khi cho quyeát ñònh coâng dieãn “Baøi ca
giöõ nöôùc” vôùi boä ba: “Lyù Thaùnh Toâng tuyeån hieàn”; “YÛ
Lan nhieáp chính”; “Lyù nhaân coâng keá nghieäp” ñaõ laøm
saùng loøa saân khaáu bôûi noäi dung kòch baûn saâu saéc vaø taøi
naêng dieãn xuaát, ñöôïc ngöôøi xem voâ cuøng haùo höùc, trôû
thaønh ñænh cao cuûa ngheä thuaät saân khaáu cheøo truyeàn
thoáng nhöõng naêm cuoái cuûa theá kyû 20. Vôû cheøo thaønh
coâng ñeán möùc, duø caùc theá heä dieãn vieân thay ñoåi, keá
tuïc nhau, nhöng naêm naøo tham gia hoäi dieãn saân khaáu
chuyeân nghieäp, taäp theå ñoaøn vaø nhieàu dieãn vieân ñeàu
giaønh huy chöông vaøng. Vaø cho ñeán hoâm nay, cheøo
ñöôïc phuïc döïng vaø taùi taïo ôû nhieàu ñoaøn, khoâng theå
khoâng nhaéc ñeán kyû nieäm veà nhöõng naêm gian khoå “naèm
gai neám maät” cuûa ñoaøn cheøo chieán syõ Toång cuïc Haäu
Caàn (nay goïi laø Ñoaøn cheøo Quaân ñoäi).
Coù theå thaáy trong xu theá môû cöûa giao löu vôùi quoác
teá, nhieàu hoaït ñoäng vaên hoïc ngheä thuaät ñang voâ tình
höõu yù xa rôøi truyeàn thoáng, xính ngoaïi, lai caêng coù xu
höôùng khoù ngaên chaën, thì hoaït ñoäng vaên hoùa, ngheä
thuaät trong quaân ñoäi ít bò aûnh höôûng, vaãn vöõng vaøng
tìm toøi, ñoåi môùi, saùng taïo vôùi phöông chaâm laáy giöõ gìn,
phaùt huy truyeàn thoáng vaên hoùa daân toäc laøm neàn taûng.
Ñoù chính laø höôùng ñi ñuùng vaø cuõng laø ñoùng goùp lôùn lao,
thieát thöïc, khoâng theå thieáu ñöôïc, moät khi lónh vöïc vaên
hoïc, ngheä thuaät, hoaït ñoäng tinh thaàn ñaày nhaäy caûm
naøy ñang ñaët ra nhieàu vaán ñeà caáp thieát, caàn ñöôïc chaán
chænh vaø giaûi quyeát. n
17
CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN
TỪ NEW YORK ĐẾN CHATTANOOGA
CS. HOANC CHUONC
NGHỆ THUẬT DÂN TỘC VIỆT NAM
S
au nhöõng ngaøy ñeâm hoaït ñoäng soâi noåi vaø
vaát vaû ôû hai tröôøng ñaïi hoïc William Smith
vaø Keuka College thuoäc bang New York,
chuùng toâi khoâng ñöôïc nghæ maø phaûi chuaån bò tieáp
tuïc leân ñöôøng tôùi ñòa ñieåm môùi ôû taän phía ñoâng nam
nöôùc Myõ. Chaéc coù leõ saép taïm bieät TP. Geneve, taïm
bieät ngoâi nhaø ñaày kyû nieäm maø toái qua chuùng toâi ñeàu
khoâng sao nguû ñöôïc…
Töø saùng sôùm vôï choàng giaùo sö Jack Harist ñaõ
tôùi tieãn chuùng toâi. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi laøm ngheà
bieåu dieãn saân khaáu thì, luùc chuyeån ñòa ñieåm laø vaát
vaû nhaát, naøo laø haønh lyù caù nhaân, naøo laø nhaïc cuï -
troáng keøn, ñaïo cuï bieåu dieãn vaø phuïc trang, coàng
keành, luûng cuûng. Giaùo sö Harist cuõng xaén tay aùo
khuaân vaùc giuùp cho hai nöõ ngheä só. Ngöôøi phöông
Taây bao giôø cuõng giuùp ñôõ phuï nöõ, khaùc vôùi Vieät
Nam, ñoâi khi nam giôùi laïi ñuøn ñaåy vieäc naëng cho
nöõ giôùi. Chuaån bò xong, Giaùo sö Harist laïi ñöa
chuùng toâi tôùi nhaø haøng quen thuoäc trong thaønh phoá
Geneve ñeå aên saùng. Moãi ngöôøi töï choïn moùn aên vaø
thöùc uoáng cho mình roài cuøng nhau vöøa aên vöøa troø
chuyeän veà nhöõng chuyeán ñi tieáp theo. Coâ chuû quaùn
thaáy ngöôøi quen naêm tröôùc neân raát nhieät tình tieáp
ñaõi chuùng toâi chaúng khaùc gì ngöôøi Vieät mình.
AÊn xong, chuùng toâi laïi tranh thuû daïo maáy voøng,
chuïp aûnh ngaém nhìn nhöõng haøng caây laù vaøng,
nhöõng ngoâi nhaø quen thuoäc ôû TP.Geneve xinh
ñeïp, nôi ñaõ ghi bao kyû nieäm khoù queân. Naéng vaøng
roïi xuoáng caøng laøm cho maët hoà Geneve lung linh,
huyeàn aûo. Toâi chöa thaáy hoà nöôùc naøo daøi maáy möôi
daëm vaø roäng luùt taàm nhìn nhö caùi hoà ôû TP.Geneve
naøy. Chuùng toâi ñaõ ñi laïi nhieàu laàn treân con ñöôøng
cao toác chaïy theo ven hoà gaàn 50 caây soá noái lieàn hai
tröôøng ñaïi hoïc Keuka vaø William Smiht. Maët hoà luùc
naøo cuõng trong xanh vaø eâm aû, soi boùng nhöõng caây
phong laù vaøng röïc cuøng vôùi coû caây, hoa laù, laø moâi
18
tröôøng lyù töôûng; vì theá maø töø thaày giaùo ñeán hoïc troø
ñeàu yeâu tröôøng, gaén boù vôùi ngoâi tröôøng cuûa mình
ñeå hoïc ñeå ñaøo taïo ra nhöõng trí thöùc, nhöõng taøi naêng
töông lai….
OÂng baø Giaùo sö Harist oâm hoân thaém thieát, taïm
bieät chuùng toâi nhö taïm bieät ngöôøi thaân trong gia
ñình. Chuùng toâi cuõng löu luyeán taïm bieät oâng baø vaø
noùi: Heïn gaëp laïi ôû Vieät Nam. OÂng baø Harist laïi ñaùp:
Heïn gaëp laïi ôû Geneve.
Giaùo sö Nguyeãn Thuyeát Phong laùi xe chaïy chaàm
chaäm theo con ñöôøng cao toác ven hoà Geneve chöøng
30 phuùt ñaõ tôùi saân bay. Ñaây laø saân bay tö nhaân cuûa
oâng Nelson Bowers neân khoâng phaûi laøm baát kyø moät
thuû tuïc naøo. Hai anh phi coâng Myõ cao to vaø raát nhieät
tình chaïy ra xe xaùch haønh lyù cuûa chuùng toâi ñem
chaát leân maùy bay.
Chieác chuyeân cô nho nhoû, xinh xinh vöøa ñuû cho
ñoaøn chuùng toâi ngoài chæ coøn thöøa hai choã. Hai phi
coâng ngoài trong buoàng laùi khoâng coù cöûa ngaên caùch,
vì ñaây laø maùy bay rieâng cuûa oâng chuû Nelson. Chieác
maùy bay khôûi ñoäng raát nhanh vaø caát caùnh moät caùch
nheï nhaøng nhö con ñaïi baøng saûi caùnh vöôn mình
leân baàu trôøi cao. Qua cöûa soå maùy bay, toâi nhìn
thaáy ñaát nöôùc Hoa Kyø meânh moâng baùt ngaùt ruoäng
ñoàng, vaø soâng ngoøi vaø röøng nuùi….. taát caû ñöôïc quy
hoaïch ñaâu ñoù ñeàu ngay thaúng raïch roøi, nhöõng ñoàng
ruoäng gioáng nhö nhöõng baøn côø khoång loà, khoâng
nham nhôû, loän xoän nhö ôû noâng thoân ta, voán chöa
quy hoaïch theo khoa hoïc, baét buoäc (ôû Myõ ngöôøi coù
ñaát nhöng khoâng ñöôïc laøm nhaø ôû, neáu chính quyeàn
ñòa phöông khoâng cho pheùp vaø phaûi laøm theo quy
hoaïch).
Sau hai tieáng röôõi ñoàng hoà bay qua maáy bang ôû
phía ñoâng nam, chieác maùy bay nheï nhaøng haï caùnh
xuoáng saân bay lôùn trong TP. Chatanooga. Töø treân
maùy bay, toâi ñaõ thaáy oâng Nelson ñöùng döôùi moät
chieác duø to, coù ngöôøi che vì trôøi ñang möa naëng
haït. OÂng Nelson baét tay oâm hoân toâi roài môøi toâi leân
xe rieâng cuûa oâng, coøn moïi ngöôøi thì ñi moät xe chung
cuøng vôùi haønh lyù. Xe chaïy moät maïch chöøng ba möôi
phuùt thì tôùi khaùch saïn Ga Ñöôøng saét. OÂng Nelson
giaûi thích lòch söû cuûa KS naøy laø vì caùch ñaây gaàn 100
naêm, nhaø ga naøy vôùi ñoaøn taøu ñaõ coù coâng trong söï
nghieäp baûo veä ñaát nöôùc vaø xaây döïng thaønh phoá
Chatanooga.
Ñeå löu giöõ di tích vaø kyû nieäm cho caùc theá heä
mai sau, khi thaønh phoá phaùt trieån môû roäng ngöôøi
ta xaây döïng moät khaùch saïn lôùn treân caùi neàn Nhaø
Ga naêm xöa, nhöng phía sau vaãn ñeå moät con taøu
nguyeân ñöùng nhö moät baûo taøng soáng. Treân con taøu
naøy moãi vagong ñeàu ñöôïc trang trí thaønh phoøng
nguû cao caáp vaø thaønh phoøng aên sang troïng ñeå cho
khaùch du lòch ñöôïc nghæ ngôi vaø thöôûng thöùc moùn
aên ngon truyeàn thoáng trong moät khoâng gian lòch söû.
Nhìn quang caûnh naøy, toâi nhôù tôùi Ga xe löûa Gia
Laâm, nghó tôùi caây caàu Long Bieân hieän taïi vaø töông
lai. Töông lai Ga Gia Laâm cuõng seõ trôû thaønh baûo
taøng, coù khaùch saïn nhieàu sao vaø Caàu Long Bieân
cuõng coù theå trôû thaønh caây caàu Roàng lòch söû, thaønh
moät baûo taøng soáng treân soâng Hoàng vaø thaønh ñòa
chæ vaên hoaù ñaëc bieät cuûa Thuû ñoâ Haø Noäi…. Quaû laø
ñi moät ngaøy ñaøng hoïc moät saøng khoân, hoïc caùch
nghó, caùch laøm cuûa con ngöôøi treân ñaát nöôùc phaùt
trieån, ñaát nöôùc vaên minh haøng ñaàu theá giôùi. ÔÛ ñaâu
hoï cuõng xaây döïng nhöõng coâng trình lòch söû, nhöõng
baûo taøng vaø di tích….. ñeå cho con ngöôøi hoâm nay
vaø ngaøy mai khoâng queân quaù khöù maø baûo veä queâ
höông, ñaát nöôùc mình.
OÂng Nelson cho bieát, oâng laø moät thaønh vieân
trong Ban quaûn trò cuûa Khaùch saïn naøy. Nhöng oâng
khoâng caàn sai nhaân vieân phuïc vuï maø töï tay mình
caàm khoaù ñöa chuùng toâi ñeán taän phoøng nguû. Thaät
laø moät cöû chæ hieám thaáy ñoái vôùi moät oâng chuû ñaày
quyeàn löïc ôû ñaây. Ñieàu naøy thaät ít thaáy ôû Vieät Nam
ta trong thôøi kinh teá thò tröôøng, ngöôøi coù tieàn nhieàu
laø ngöôøi coù quyeàn uy hôn heát khoâng bao giôø töï laùi
xe vaø laøm coâng vieäc cuûa nhaân vieân.
Böõa côm toái coù nhaïc soáng. Ñuùng 7h oâng Nelson
ñeán taän khu nhaø ôû cuûa chuùng toâi ñoùn moïi ngöôøi ñi
aên toái. Rieâng toâi oâng môøi leân ngoài treân chieác xe traàn
chôû khaùch trong khuoân vieân khaùch saïn, chaïy thaúng
tôùi cöûa phoøng aên cho ñôõ moûi chaân. Nhaø haøng khaù
sang troïng coù caû saân khaáu bieåu dieãn nhaïc soáng.
Chöøng sau vaøi möôi phuùt chôø ñôïi, coâ nhaân vieân
nhaø haøng beâ tôùi cho moãi ngöôøi nhöõng ñóa thöùc aên
ñaày aép thòt ñuû loaïi, boø, heo, gaø, rau töôi. Thaät khoù
maø nuoát cho heát nhöõng ñóa thöùc aên beùo ngaäy treân
baøn tieäc, ñaõ theá nhaïc noåi leân aàm aàm vaø caùc ca
só baét ñaàu haùt raát vang to, volum môû heát côõ laøm
cho thöïc khaùch khoâng sao noùi chuyeän ñöôïc. Loái
chôi aâm nhaïc naøy cuõng ñang phoå bieán ôû Vieät Nam
phuø hôïp vôùi thò hieáu thôøi thöôïng. Thaáy toâi khoâng
haøo höùng vôùi nhaïc rock, nhaïc raùp. OÂng Nelson noùi
toâi cuõng khoâng thích loaïi nhaïc oàn aøo naøy, ñau ñaàu
laém!
Quaû thaät böõa aên bò tra taán baèng aâm nhaïc, neân
19
CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN
chaúng thaáy ngon chuùt naøo, trong khi ñoù thì nhöõng
ngöôøi Myõ treû tuoåi trong phoøng aên laïi toû ra thích thuù
cöù voã tay coå vuõ cuoàng nhieät caùc ca só. Ñeå traùnh
tieáng oàn aâm nhaïc, oâng Nelson môøi toâi vaø GS Phong
ra phoøng khaùch ñeå trao ñoåi coâng vieäc. Tham döï
coøn coù maáy nhaø doanh nghieäp trong taäp ñoaøn cuûa
oâng Nelson. OÂng cho bieát keá hoaïch xaây döïng moät
coâng ty saûn xuaát thuoác Taây baèng thaûo döôïc taïi TP.
Hoà Chí Minh ñang bò aùch taéc veà thuû tuïc haønh chính
nhöng khoâng bieát nguyeân nhaân, vì vaäy maø phaûi nhôø
toâi hoã trôï ñeå khai thoâng…
Toâi nghó ôû Vieät Nam hieän nay nhu caàu thuoác
Taây ngaøy caøng nhieàu neân giaù thuoác phi maõ leo
thang, laøm cho ngöôøi ngheøo khoán khoå, nhö vaäy maø
coù ñöôïc moät cô sôû lôùn saûn xuaát thuoác Taây theo tieâu
chuaån Myõ thì hay bieát bao nhieâu. Vì vaäy, hoã trôï cho
vieäc ra ñôøi xí nghieäp saûn xuaát thuoác laø chính ñaùng,
neân toâi nhaän lôøi giuùp ñôõ oâng Nelson, nhöng vaãn
baên khoaên vì chöa bieát seõ laøm gì? vaø söï aùch taéc thuû
tuïc ôû ñaâu?.
OÂng Nelson noùi: Toâi hoaøn toaøn tin töôûng vaøo uy
tín vaø nhieät tình cuûa GS. Hoaøng Chöông, vì vieäc khoù
nhaát laø ñöa chuùng toâi vaøo Phuû chuû tòch gaëp Chuû tòch
nöôùc Nguyeãn Minh Trieát coøn laøm ñöôïc thì, vieäc naøy
chaéc khoâng khoù baèng…. Maáy ñoàng nghieäp cuûa oâng
Nelson toû ra raát vui vì tin töôûng vaøo söï giuùp ñôõ cuûa
toâi seõ coù keát quaû. Dó nhieân ñoái vôùi toâi, moät ngöôøi
hoaït ñoäng veà Vaên hoaù ngheä thuaät thì nhöõng coâng
vieäc ngoaøi ngheà bao giôø cuõng laï laãm vaø khoù khaên,
chaúng qua toâi thaønh coâng ôû ñaâu ñoù laø nhôø taám loøng
chaân thaønh cuûa mình ñaõ laøm cho nhöõng ngöôøi coù
traùch nhieäm cao deã nhaän ra vaø uûng hoä ñaáy thoâi!
Sau moät ñeâm nguû ngon ôû Khaùch saïn nhaø Ga,
chuùng toâi daäy sôùm aên saùng roài theo oâng Nelson
ñeán giôùi thieäu ngheä thuaät cho moät tröôøng Tieåu hoïc.
Cuõng nhö ôû New york, ôû Chatanooga tröôøng hoïc
ñeàu naèm ôû ngoaïi oâ vaø ñeàu coù moät moâi tröôøng thieân
nhieân tuyeät vôøi caùch bieät hoaøn toaøn vôùi sinh hoaït ñoâ
thò. Hoïc sinh nhö moät ñaøn chim non ngoan ngoaõn
theo höôùng daãn cuûa nhöõng coâ giaùo, traät töï ngoài kín
caû hoäi tröôøng khoaûng vaøi traêm choã, trong moät khoâng
khí im laëng hoaøn toaøn. Sau maáy caâu giôùi thieäu cuûa
ngöôøi Hieäu tröôûng, GS Nguyeãn Thuyeát Phong böôùc
ra giaûng veà aâm nhaïc daân toäc Vieät Nam. GS giaûng
giaûi raát caën keõ chi li vaø coù tính khoa hoïc, nhöng xem
chöøng nhöõng khaùn giaû nhoû tuoåi theá naøy khoâng hieåu
maáy, neân khoâng toû ra haøo höùng. Chæ ñeán khi ñöôïc
nghe haùt daân ca, ñöôïc xem dieãn taáu nhaïc cuï, nhaát
laø ñöôïc xem giôùi thieäu Tuoàng thì nhöõng con chim
non naøy môùi toû ra thích thuù vaø noàng nhieät voã tay.
Theá môùi bieát quaûng baù ngheä thuaät daân toäc ra
nöôùc ngoaøi khoâng phaûi laø chuyeän ñôn giaûn, bôûi
luoân luoân phuï thuoäc vaøo töøng ñoái töôïng, töøng trình
ñoä ngöôøi thöôûng thöùc.
Saùng hoâm sau, oâng Nelson laïi ñöa chuùng toâi
ñeán phuïc vuï cho moät tröôøng Trung hoïc vôùi haøng
traêm khaùn giaû hoïc sinh ôû ñoä tuoåi bieát thöôûng thöùc
ngheä thuaät ôû caáp ñoä cao hôn. Töø nhöõng baøi hôïp ca
cuûa taäp theå ñeán ñôn ca cuûa GS. Phong, cuûa Kieàu
Oanh vaø haùt Xaåm cuûa Mai Tuyeát Hoa ñeàu ñöôïc
khaùn giaû treû voã tay noàng nhieät vaø ñeán khi toâi xuaát
hieän vôùi boä trang phuïc tuoàng laï laãm cuøng vôùi nhöõng
ñoäng taùc muùa minh hoaï nhö uoáng röôïu, vuoát raâu,
baét ngöïa, ngaõ ngöïa, phi ngöïa…. thì tieáng voã tay raøo
raøo vang leân vaø khi Kieàu Oanh keát thuùc lôùp dieãn Hoà
Nguyeät Coâ hoaù caùo, thì tieáng voã tay caøng vang to
hôn. Moät coâ giaùo noùi hay laém giaù chöông trình keùo
daøi theâm thì toát vì caùc chaùu ñang coøn muoán ñöôïc
xem ngheä thuaät Tuoàng.
Rôøi tröôøng trung hoïc, chuùng toâi ñeán tröôøng ñaïi
hoïc Chatanooga ñeå tieáp tuïc giôùi thieäu ngheä thuaät
cho thaày giaùo vaø sinh vieân ôû ñaây.
Laø Tröôøng ñaïi hoïc neân coù hoäi tröôøng lôùn vaø saân
khaáu khaù roäng nhö moät nhaø haùt ñeïp. ÔÛ haäu tröôøng
coù giaøn nhaïc, coù piano, coù kho phuïc trang bieåu
dieãn vaø heä thoáng aâm thanh hieän ñaïi. Roõ raøng ôû ñaây
ngöôøi ta ñaàu tö raát toát cho vaên hoaù hoïc ñöôøng. Sinh
vieân ôû baát kyø moân gì cuõng ñeàu ñöôïc laøm vaên hoùa
vaø höôûng thuï vaên hoaù ngheä thuaät thöôøng xuyeân. Vì
vaäy maø khi chuùng toâi giôùi thieäu ngheä thuaät daân toäc
Vieät Nam thì caû thaày giaùo vaø sinh vieân ñeàu taäp trung
xem trong tö theá vöøa thöôûng thöùc vöøa nghieân cöùu
vaø heát söùc traân troïng Ngheä thuaät Vieät Nam. Ñieàu
ñoù ñöôïc theå hieän ôû loøng haâm moä cuûa khaùn giaû nöõa,
tieâu bieåu laø oâng Nelson, moät ñaïi gia 66 tuoåi maø suoát
trong hai ngaøy heát tröôøng naøy sang tröôøng khaùc vaãn
ngoài xem ngheä thuaät Vieät Nam vaø khi toâi dieãn minh
hoaï ñoäng taùc uoáng röôïu, trong ñoù coù caâu giaû ñònh:
“Môøi ngaøi Nelson uoáng röôïu”…. thì oâng nhanh choùng
chaïy leân saân khaáu beâ coác röôïu baèng goã cuûa toâi ñeå
“uoáng”…. khoâng chæ moät laàn maø nhieàu laàn, gaây söï
höùng thuù toät cuøng trong ngöôøi xem. Tính ñoäc ñaùo
vaø haáp daãn cuûa ngheä thuaät Tuoàng laø nhö vaäy…. noù
coù khaû naêng chinh phuïc baát kyø daân toäc naøo ñoái
töôïng naøo. Ñuùng laø ngheä thuaät truyeàn thoáng Vieät
Nam coù moät söùc maïnh tieàm taøng, noù laø moät vuõ khí
20
CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN
nheï nhöng coù söùc maïnh chinh phuïc con ngöôøi.
Thaêm nhaø vieät kieàu Myõ
Duø phaûi hoaït ñoäng quaûng baù ngheä thuaät vaø tieáp
xuùc xaõ giao lieân mieân, thaäm chí khoâng coøn thôøi gian
ñeå ñi tham quan vaø vaøo sieâu thò, nhöng chuùng toâi
vaãn nhaän lôøi ñeán thaêm gia ñình Ngheä só öu tuù Cao
Troïng Queá, ngöôøi baïn vong nieân cuûa toâi ôû Nhaø haùt
Tuoàng Ñaøo Taán – Bình Ñònh. Nhaø anh ôû ngoaïi oâ TP.
Chatanooga (Ña soá ngöôøi Myõ hieän nay ñeàu thích ôû
ngoaïi oâ ñeå ñöôïc höôûng khoâng khí trong laønh vaø
ñöôïc tieáp caän vôùi thieân nhieân). Töø trung taâm thaønh
phoá chaïy oâ toâ tôùi nhaø Cao Troïng Queá maát khoaûng
nöûa tieáng ñoàng hoà, qua nhöõng chieác caàu hieän ñaïi,
nhöõng röøng caây laù vaøng, laù ñoû cöïc ñeïp vaø qua
nhöõng baõi xe oâ toâ baøy baùn coù tôùi haøng ngaøn chieác,
trong ñoù coù baõi xe cuûa oâng Nelson Bowers.
Nhaø cuûa Cao Troïng Queá laø moät bieät thöï xinh
xaén naèm treân moät moâ ñaát roäng thoaùng maùt, coù ba
ga ra oâ toâ, cho xe con gaùi, con reå vaø anh. Xung
quanh nhaø ñöôïc bao boïc nhöõng haøng caây xanh
ñang chuyeån sang maøu vaøng röïc rôõ moät moâi tröôøng
soáng lyù töôûng, khoâng coù tieáng oàn vaø khí thaûi. Trong
nhaø coù nhieàu buoàng ôû, buoàng khaùch, nhaø beáp vaø
phoøng luyeän taäp aâm nhaïc. Ñuùng laø moät bieät thöï lyù
töôûng cho moät gia ñình saùu, baåy ngöôøi, vôï choàng
Queá, vôï choàng con gaùi cuøng moät chaùu ngoaïi vaø baø
chò ruoät cuûa vôï anh sang giuùp vieäc. Con gaùi anh coù
moät cöûa haøng thaåm myõ goäi ñaàu vaø laøm moùng chaân
tay. Chò Boâng vôï cuûa Queá nguyeân laø dieãn vieân cuûa
Nhaø haùt Tuoàng Ñaøo Taán, nay cuõng laøm ôû ñaây. Nhôø
ñoâng khaùch maø thu nhaäp cuõng khaù. Ngoaøi ra caäu
con reå laøm ngheà xaây döïng, löông cuõng cao, neân ñôøi
soáng khoâng chaät vaät nhö moät soá gia ñình Vieät kieàu
khaùc. Queá raát haøi loøng vì cuoäc soáng gia ñình oån
ñònh, con caùi coøn cho ñi du lòch ñoù ñaây nöõa.
Tuy vaäy, anh vaãn thaáy buoàn vì mình nhö ngöôøi
thaát nghieäp vì caùi ngheà aâm nhaïc Tuoàng ñaõ hôn 40
naêm toâi luyeän thaønh taøi, nay khoâng ñöôïc phaùt huy.
Vì theá maø Queá luoân suy nghó tôùi moät ngaøy naøo ñoù seõ
trôû veà queâ höông, vôùi söï nghieäp Tuoàng cuûa mình.
Vôùi toâi, Cao Troïng Queá coi laø ngöôøi ñaïo dieãn, ngöôøi
thaày thaân thieát cuûa mình neân khoâng daáu dieám ñieàu
gì khuùc maéc maø phaûi rôøi nhaø haùt ra ñi... Toâi khuyeân
Queá haõy queân ñi nhöõng chuyeän ñôøi saùng toái, nhöõng
con ngöôøi toát xaáu… ñeå giöõ taám loøng chung thuûy vôùi
ñaát nöôùc, vôùi ngheä thuaät Tuoàng maùu thòt cuûa mình.
Baây giôø soáng treân nöôùc Myõ, Queá khoâng laøm
Tuoàng ñöôïc nöõa thì laøm thô. Queá ñaõ coù tôùi vaøi chuïc
baøi thô veà Tuoàng, trong ñoù theå hieän taám loøng yeâu
da dieát vôùi Tuoàng, vôùi ñoàng nghieäp vôùi ñoàng baøo
(khaùn giaû) maø anh töøng phuïc vuï. Ñaëc bieät Cao
Troïng Queá tuy laø nhaïc coâng, nhöng raát thích ñoïc
Taïp chí Vaên hieán Vieät Nam, tôø baùo do toâi laøm Chuû
nhieäm. Anh noùi, luùc coøn ôû Nhaø haùt Tuoàng Ñaøo Taán,
anh coi Taïp chí Vaên hieán Vieät Nam laø saùch goái ñaàu
giöôøng, vì nhôø noù maø anh naâng cao ñöôïc trình ñoä
hieåu bieát veà vaên hoaù daân toäc. Toâi thoå loä muoán giao
cho Queá laøm ñaïi dieän cuûa Taïp chí Vaên hieán Vieät
Nam taïi Myõ. Queá raát vui veû nhaän lôøi vì laøm nhö vaäy
vöøa ñöôïc thöôøng xuyeân ñoïc Vaên hieán Vieät Nam
vöøa quaûng baù Vaên hoaù Vieät Nam cho Vieät kieàu Myõ.
Nhöng GS Nguyeãn Thuyeát Phong laïi baûo “khoâng
neân laøm”? vì theá maø Cao Ngoïc Queá laïi töø choái! Roõ
raøng, tö töôûng con ngöôøi raát phöùc taïp! Ngöôøi ta noùi
vaäy, nhöng khoâng phaûi vaäy!
Böõa côm Vieät Nam maø gia ñình Cao Troïng Queá
ñaõi chuùng toâi quaù linh ñình nhö muoán baøy toû taám
loøng cuûa mình vôùi nhöõng ngöôøi ñoàng höông, ñoàng
nghieäp. Caû gia ñình Cao Troïng Queá hoâm nay nhö
ñöôïc soáng ôû queâ höông...
Thaêm nhaø moät Ñaïi gia Myõ
Trong chöông trình hoaït ñoäng ôû thaønh phoá
Chatanooga, coù buoåi thaêm nhaø rieâng cuûa oâng
Nelson Bowers vaøo ngaøy cuoái cuøng tröôùc khi quay
veà New york. Vì theá töø Haø Noäi, toâi ñaõ giao cho Kieàu
Oanh vaø Tuyeát Hoa hai ngheä só mang theo gaïo taùm
thôm vaø baùnh ña nem, cuøng gia vò ñeå laøm böõa côm
Vieät Nam thaät ngon taïi nhaø oâng Nelson, nhaèm giôùi
thieäu moät neùt vaên hoaù aåm thöïc Vieät Nam vôùi nhöõng
ngöôøi baïn Myõ. Ñuùng 6 giôø chieàu, oâng Nelson ñeán
taän khaùch saïn ñoùn chuùng toâi tôùi nhaø mình maø khoâng
cho bieát ñaõ baøy tieäc saün.
OÂng môøi toâi vaø Mai Tuyeát Hoa leân xe rieâng cuûa
oâng. Mai Tuyeát Hoa noùi tieáng Anh khaù soõi neân oâng
Nelson raát thích noùi chuyeän vôùi coâ. OÂng noùi vui: nhaø
toâi ôû treân ñænh nuùi cao, baèng oáng nhoøm coù theå nhìn
thaáy nhöõng Bang khaùc treân nöôùc Myõ… Quaû vaäy,
xe oâng chaïy khoûi trung taâm thaønh phoá roài baét ñaàu
men theo ñöôøng uoán löôïn leo daàn leân nuùi moãi luùc
moät cao. Suoát doïc ñöôøng ñaâu ñaâu cuõng thaáy nhöõng
bieät thöï aån döôùi röøng caây troâng raát thô moäng. Ñuùng
laø ngöôøi Myõ khoâng thích soáng trong thaønh phoá maø
thích soáng ôû laøng queâ, ôû nuùi ñoài thoâng thoaùng. Nhaø
oâng Nelson trong moät khuoân vieân roäng haøng vaøi
hec ta. OÂng ôû trong bieät thöï cao 3 taàng, coù beå bôi,
saân theå thao vaø nôi nuoâi chim thuù. Nhaø roäng tôùi
21
haøng chuïc buoàng, ñöôïc trang trí raát coâng phu vaø
myõ thuaät, trong ñoù coù nhieàu hình aûnh Vieät Nam nhö
nhöõng böùc tranh thieáu nöõ Vieät Nam xöa maëc yeám
ñeå löng traàn vaø ñaàu quaán khaên ñen. Ngay caû boàn
taém naëng haøng taán baèng ñaù Non Nöôùc (Ñaø Naüng)
oâng cuõng khuaân veà baøy bieän khaù ñoäc ñaùo taïi Phoøng
rieâng cuûa mình.
Trong giaù saùch cuûa oâng coù haøng ngaøn taùc phaåm
noåi tieáng theá giôùi, trong ñoù coù caû nhöõng quyeån saùch
veà Vieät Nam nhö: Vieät Nam ñaát nöôùc con ngöôøi,
Muùa roái nöôùc… baèng tieáng Anh vaø nhieàu hình aûnh
khaùc. Bieát oâng coù taám loøng yeâu quyù Vieät Nam neân
khi toâi taëng cho oâng böùc tranh ñaù quyù, hình boâng
sen töôïng tröng taâm hoàn Chuû tòch Hoà Chí Minh vaø
con roái nöôùc hình con traâu coù chuù muïc ñoàng ngoài
treân löng thoåi saùo, vôï choàng oâng ñeàu thích voâ cuøng.
Duy chæ moät vieäc toå chöùc moät böõa côm Vieät Nam ñeå
môøi oâng baø vaø baïn oâng thöôûng thöùc thì caùc coâ gaùi
vieät Nam phaûi ñaàu haøng vì trong nhaø oâng khoâng coù
moät duïng cuï vaø chaát lieäu naøo ñeå laøm ra böõa côm
Vieät Nam duø ñaõ coù chuyeân gia naáu nöôùng Phan
Toân Tònh Haûi. Vaû laïi, oâng ñaõ thueâ caû nhaø haøng ñeán
laøm tieäc ñaõi chuùng toâi vaø baïn beø oâng. Ñeå buø laïi,
G.S. Phong vaø caùc ngheä só cuøng ñi ñaõ ñaøn vaø haùt
nhöõng baøi daân ca quan hoï Vieät Nam ñaäm chaát chöõ
tình da dieát, nhaát laø “môøi röôïu” thay vì “môøi nöôùc
môøi traàu”, laøm cho oâng baø Nelson vaø baïn beø cuûa
oâng voâ cuøng thích thuù.
Vaø hôn theá nöõa, khi oâng Nelson ñeà nghò Mai
Tuyeát Hoa ñoäc taáu baøi Daân ca Myõ thì, khoâng khí
trong gia ñình oâng trôû leân soâi noåi haún leân, bôûi hoï
khoâng ngôø caây ñaøn Nhò Vieät Nam ñôn sô maø ngaân
leân ñöôïc nhöõng giai ñieäu Myõ quen thuoäc ñaäm chöõa
tình saâu laéng.
Khi Mai Tuyeát Hoa ñaøn thì ngöôøi Myõ ñeàu haùt
theo vaø khi Tuyeát Hoa döøng laïi thì, caùc baïn Myõ, haàu
heát laø trí thöùc vaø doanh nhaân laïi yeâu caàu dieãn tieáp.
Ñaây laø hieäu öùng ngheä thuaät töï nhieân theo quy luaät
tình caûm con ngöôøi, maø toâi ñaõ quaù quen khi ñöa
caùc ñoaøn ngheä thuaät Vieät Nam ñi bieåu dieãn ôû nöôùc
ngoaøi. Ñieàu ngaïc nhieân vaø thích thuù cuûa ngöôøi baûn
ñòa laø ñöôïc nghe ngöôøi nöôùc khaùc ñaøn, haùt veà aâm
nhaïc nöôùc mình. Chính vì theá maø caùc ñoaøn ngheä
thuaät Vieät Nam ñi bieåu dieãn ôû nöôùc naøo ñeàu phaûi
“thuû” ít nhaát moät baøi veà nöôùc ñoù thì môùi gaây ñöôïc
caûm tình trong ngöôøi xem. Veà tröôøng hôïp naøy raát
ñaùng khen nhaïc só Mai Tuyeát Hoa veà taøi naêng vaø
traùch nhieäm ñaõ boû coâng luyeän taäp saün ñeå goùp phaàn
laøm cho caùc baïn Myõ hieåu Vieät Nam hôn, yeâu Vieät
Nam hôn. Raát tieác trong caùc chöông trình khaùc, Mai
Tuyeát Hoa laïi khoâng ñöôïc troå taøi ñuùng luùc, maëc duø
toâi bieát tieát muïc ñoäc taáu daân ca Myõ cuûa Mai Tuyeát
Hoa seõ laø moät ñieåm nhaán trong chöông trình giôùi
thieäu ngheä thuaät Vieät Nam vôùi ngöôøi Myõ.
Vôï choàng oâng Nelson toû ra haøi loøng trong vieäc
môû tieäc vaø môøi baïn beø tôùi tieáp chuùng toâi, nhöõng söù
giaû ñi quaûng baù vaên hoùa Vieät Nam treân ñaát nöôùc
Myõ.
TÖØ CHATTANOOGA ÑEÁN NEW YORK
Sau nhöõng ngaøy hoaït ñoäng quaûng baù ngheä
thuaät daân toäc Vieät Nam trong caùc tröôøng trung hoïc
vaø ñaïi hoïc ôû TP Chattanooga bang Tennessee,
chuùng toâi laïi bay veà New York ñeå tieáp tuïc giôùi thieäu
ngheä thuaät taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Hunter College
theo chöông trình ñaõ ñònh. Caùch ñaây boán ngaøy, khi
chuùng toâi ñeán thaønh phoá Chattanooga luùc trôøi ñang
möa naëng haït, nhöng saùng hoâm sau thì trôøi laïi naéng
aám nhö muøa thu ôû chaâu AÂu vaø cho ñeán hoâm nay luùc
rôøi thaønh phoá naøy, thôøi tieát vaãn ñeïp nhö vaäy. Nhöõng
haøng caây hai beân ñöôøng nhuoäm ñaäm moät saéc vaøng
loùng laùnh döôùi aùnh maët trôøi, taïo neân nhöõng böùc
tranh thieân nhieân tuyeät myõ. Thôøi tieát ñeïp, caûnh vaät
ñeïp, con ngöôøi coù neùt vaên hoaù ñeïp vaø tình höõu
nghò ñeïp ôû ñaây nhö cöù muoán níu chaân chuùng toâi laïi.
Nhöng ñaõ ñeán luùc phaûi taïm bieät Chattanooga, taïm
bieät oâng Nelson Bowers, ngöôøi ñaõ môøi chuùng toâi tôùi
Chattanooga, taïm bieät khaùch saïn Taøu hoaû lòch söû
vôùi nhieàu kyû nieäm khoù queân….
Ñuùng 8 giôø saùng, maët trôøi chöa ñuû söôûi aám maët
ñaát, maø oâng Nelson Bowers ñaõ töø nhaø ôû taän treân
ñænh nuùi cao ñeán khaùch saïn tieãn chuùng toâi. OÂng
môøi toâi vaø nhaïc só Mai Tuyeát Hoa leân xe rieâng cuûa
mình. Coøn GS Nguyeãn Thuyeát Phong thì vaãn tieáp
tuïc laùi chieác xe baûy choã chôû ngöôøi vaø haønh lyù. Hôn
30 naêm töï laùi xe ñi giaûng daïy aâm nhaïc treân nöôùc
Myõ, neân GS Phong raát thieän ngheä laùi xe khoâng caàn
ai phuï giuùp. Treân ñöôøng ra saân bay, Mai Tuyeát Hoa
ñeà nghò oâng Nelson cho gheù qua sieâu thò ñeå mua
quaø vì maáy ngaøy qua baän bieåu dieãn khoâng coù thì giôø
ñi Shopping. OÂng Nellson khoâng nhöõng ñoàng yù maø
coøn höôùng daãn cho caùc coâ gaùi Vieät Nam caùch choïn
haøng giaûm giaù cho hôïp vôùi tuùi tieàn cuûa nhöõng ngheä
(Xem tieáp trang 24)
22
CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN
LÊ HUY QUANG
HỒ GƯƠM
Hồ Gươm là một con tem,
Dán lên trời biếc - ta đem tặng người.
Phong thư in dấu cuộc đời,
Tứ thân vạt áo. Một thời cổ xưa.
Ra đi. Dù có bao giờ,
Phố thương, phường cũ. Tuổi thơ ngọt ngào.
Mùa xuân hương quất hương đào,
Cúc vàng đại đóa. Gọi vào giọt mưa.
Chợt nghe.Trời đất. Giao thừa,
Thăng Long em. Những bất ngờ trong nhau…
SÂN KHẤU MÙA XUÂN
Vành nón quai thao nghiêng che tóc em
Lúng liếng mắt lá răm cong nét mày sơn thủy
Má lúm đồng tiền nụ cười rạng rỡ
Cánh quạt hồng buông tà áo nâu non.
Dẫu quê nghèo còn lo toan vất vả
Hương quất hoa đào trong gió vẫn bừng lên
Nước mắt nụ cười em quên đi tất cả
Mở những vui buồn sân khấu mùa xuân…
MỘT NĂM
Một năm đi qua trên mười ngón tay,
buồn vui đi qua trên trái đất này.
Nhiều nhà cao tầng nhiều hơn hàng hóa,
nhiều nỗi bon chen cùng nhiều hoa tươi.
Một năm đi qua tóc thêm sợi bạc,
trẻ con lớn khôn nhiều thế hệ nên người.
Em vẫn ngân nga vô tình ca hát,
Đã đi xa rồi càng xa mãi quê ơi.
CHẠNH LÒNG
Quê hương miền Trung năm nào cũng lụt
Con vẫn xa hoài vô ích lắm mẹ ơi
Tết đến xuân về đào mai khoe sắc
Chạnh lòng nghe bất chợt mưa rơi…
só ngheøo vaø neáu ai mua truùng haøng made in China
thì oâng baûo traû laïi, hoaëc boùc caùi nhaõn boû ñi... Vì
theo oâng, ñaây khoâng phaûi haøng hoaøn toaøn töø Trung
Quoác maø laø haøng saûn xuaát lieân doanh vôùi Myõ chaát
löôïng vaãn toát chaúng qua ngöôøi ta khoâng thích chöõ
China maø töø choái ñoù thoâi.
Coâ thö kyù cuûa oâng Nelson ñi theo cho bieát, oâng
chuû cuûa coâ chöa bao giôø ñoái vôùi ai troïng thò vaø nhieät
tình nhö ñoái vôùi caùc ngheä só Vieät Nam.
Vì ñi maùy bay rieâng cuûa oâng Nelson khoâng phuï
thuoäc vaøo giôø bay, neân oâng Nelson laïi thænh thoaûng
döøng xe höôùng daãn cho chuùng toâi xem moät soá
danh lam thaéng caûnh vaø coâng trình vaên hoaù ôû TP
Chattanooga nhö moät höôùng daãn vieân du dòch maø
oâng chöa laøm cho baát kyø ai. Cöû chæ naøy caøng chöùng
toû oâng yeâu Vieät Nam nhö theá naøo. OÂng Nelson tieãn
chuùng toâi tôùi taän chaân caàu thang maùy bay vaø chôø
cho ñeán khi maùy bay caát caùnh thì môùi quay veà nhaø.
Chuùng toâi löu luyeán taïm bieät oâng moät ngöôøi Myõ raát
yeâu Vieät Nam, heát loøng vì Vieät Nam. Trôøi ñeïp neân
chieác maùy bay nhoû nheï nhaøng caát caùnh vaø löôùt gioù
treân baàu trôøi xanh thaêm thaúm khoâng vöôùng moät
aùng maây. Qua cöûa soå maùy bay, toâi laïi coù dòp quan
saùt ñaát nöôùc Hoa Kyø meânh moâng roäng lôùn, thaáy caû
con soâng Mississippi daøi nhaát nöôùc Myõ vôùi 6019
km ñöùng vaøo haøng daøi nhaát theá giôùi sau soâng Nin,
Chaâu Phi (6484km) vaø soâng Amazon – Nam Myõ (
6516km), thaáy nhöõng caùnh ñoàng meânh moâng ñöôïc
quy hoaïch nhö baøn côø...
Sau 2h30 phuùt, maùy bay nheï nhaøng haï caùnh
xuoáng saân bay nhoû gaàn TP Genneve, nôi caùch ñaây
4 ngaøy chuùng toâi xuaát phaùt bay tôùi TP Chattanooga.
Chuùng toâi tieáp tuïc ñi oâ toâ höôùng veà khaùch saïn Carter
ôû trung taâm New York. Treân con ñöôøng daøi haøng
traêm daëm, chuùng toâi laïi coù cô hoäi ngaém nhìn, tìm
hieåu theâm veà ñaát nöôùc huøng maïnh nhaát theá giôùi,
coù söùc soáng cao nhaát vaø coù aûnh höôûng haàu heát caùc
nöôùc treân toaøn caàu, thoâng qua söùc maïnh kinh teá,
quaân söï vaø vaên hoaù nhö phim aûnh, chöông trình ti
vi vaø McDonald maø ngaøy nay ñaõ coù maët khaép caùc
thaønh phoá treân theá giôùi. Coù theå noùi McDonald, laø
moät neùt ñoäc ñaùo cuûa nöôùc Myõ. Treân ñöôøng, thænh
thoaûng GS Phong laïi döøng xe ñeå chuùng toâi vaøo
McDonald aên uoáng vaø veä sinh vôùi giaù reû vaø thuaän
tieän voâ cuøng: Baùn nhanh, aên nhanh, uoáng nhanh,
(uoáng caùc loaïi nöôùc khoâng phaûi traû tieàn).Trôøi caøng
veà ñeâm caøng laïnh, nhöng trong xe chuùng toâi vaãn
aám aùp tình ngöôøi vaø ñaày aép tieáng cöôøi bôûi nhöõng
caâu chuyeän tieáu laâm Vieät Nam caû xöa laãn ngaøy nay
ñeàu ñöôïc thi nhau keå ñeå queân con ñöôøng daøi vaø
laøm cho GS Phong tænh nguû khi laùi xe. Caøng vaøo
saâu trung taâm TP New York thì caøng ñi chaäm vì xe
oâ toâ quaù nhieàu neân maõi tôùi 8 giôø toái môùi tôùi khaùch
saïn Carter. Ñaây laø khaùch saïn lôùn coù tuoåi ñôøi gaàn
traêm naêm vaø coù tôùi 700 buoàng maø luùc naøo cuõng heát
choã. OÂng chuû cuûa khaùch saïn laø ngöôøi Vieät Nam teân
laø Tröôøng. Anh Thaéng Traàn laø chaùu cuûa nhaø thô Teá
Hanh quen vôùi oâng Tröôøng neân laáy choã cho chuùng
toâi ôû maø khoâng phaûi traû tieàn. Nghe noùi, coù nhieàu
ngöôøi Vieät Nam tôùi ôû ñaây cuõng ñöôïc oâng Tröôøng
cho ôû mieãn phí. OÂng coi vieäc giuùp ñôõ ngöôøi ñoàng
höông treân ñaát Myõ cuõng nhö goùp phaàn uûng hoä ñaát
nöôùc laø nghóa vuï cuûa mình. Tuy vaäy cuõng coù ngöôøi
Vieät Nam laøm aên khaù treân ñaát Myõ, nhöng khoâng
coù taám loøng nhö oâng chuû khaùch saïn Carter, nhö
tröôøng hôïp oâng chuû hieäu phôû Nha Trang, queâ ôû
Khaùnh Hoaø. Ñaây laø cöûa haøng phôû khaù lôùn ôû New
Yok, thu huùt raát ñoâng ngöôøi aên, ña soá laø ngöôøi Myõ.
Chuùng toâi ñeán ñaây vöøa ñeå tìm hieåu xem moùn phôû
(Tieáp theo trang 22)
Maët naï Tuoàng
24
CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN
ñoäc ñaùo cuûa Vieät Nam thu huùt ngöôøi Myõ nhö theá
naøo, ñoàng thôøi cuõng aên cho ñôõ nhôù côm Vieät sau
gaàn 10 ngaøy chæ aên côm Myõ. OÂng chuû quaùn traïc
tuoåi thaát tuaàn bieát toâi ôû xöù mình neân chuyeän troø roâm
raû, nhöng khi thanh toaùn tieàn moät baùt phôû, oâng vaãn
laáy cuûa chuùng toâi baèng giaù ngöôøi Myõ laø 7 USD, tính
ra tieàn Vieät Nam laø 150 ngaøn ñoàng. Thaät laø khuûng
khieáp ñoái vôùi caùc ngheä só ngheøo nhö chuùng toâi. Nhôù
laïi thaùng 10 naêm tröôùc, chuùng toâi vaøo aên ôû nhaø
haøng buffet Trung Quoác giaønh cho ngöôøi cao tuoåi
töø 50 trôû leân. ÔÛ ñaây tha hoà aên vôùi haøng chuïc moùn
ngon maø chæ coù 5USD. Gaàn nhö vaäy, tröa hoâm sau
anh Thaéng Traàn chieâu ñaõi chuùng toâi taïi nhaø haøng
Nhaät Baûn cuõng nhieàu moùn ngon, nhöng cuõng chæ coù
7 USD moät ngöôøi. Nhö vaäy moät baùt phôû Vieät giaù ñaét
hôn böõa côm Taøu vaø côm Nhaät, nhöng thöïc khaùch
vaãn ñoâng. Vì phôû laø ñaëc saûn aåm thöïc Vieät Nam
ñöôïc ngöôøi nöôùc ngoaøi öa thích.
Sau böõa aên ôû nhaø haøng Nhaät Baûn, chuùng toâi
voäi tôùi Tröôøng Ñaïi hoïc Hunter ñeå tieáp tuïc giôùi thieäu
ngheä thuaät buoåi cuoái cuøng.
Khoâng nhö nhöõng tröôøng ñaïi hoïc khaùc maø chuùng
toâi ñaõ laøm, ôû ñaây laïi baùn veù. Coù leõ anh Thaéng Traàn
ngöôøi ñöùng ra toå chöùc söï kieän naøy muoán thu ñeå chi
phí cho chuùng toâi. Nhöng vì baùn veù maø ngöôøi xem
khoâng ñoâng nhö ôû caùc tröôøng khaùc. Tuy vaäy ñaây laø
nhöõng khaùn giaû trí thöùc trong ñoù coù hai vò tham taùn
vaø bí thö thöù nhaát ôû phaùi ñoaøn Vieät Nam taïi Lieân
Hieäp Quoác raát quan taâm tôùi ngheä thuaät daân toäc Vieät
Nam.
Chöông trình giôùi thieäu ngheä thuaät keát thuùc, toâi
hoûi khaùn giaû ai coù caûm töôûng vaø suy nghó gì veà
ngheä thuaät truyeàn thoáng Vieät Nam thì lieàn coù maáy
caâu hoûi khaù lyù thuù nhö: Ngheä thuaät Tuoàng ñang
ñöôïc baûo toàn vaø phaùt huy theá naøo trong thôøi ñaïi
toaøn caàu hoaù?
- Tuoåi treû Vieät Nam coù thích Tuoàng khoâng?
- Tuoàng coù phaûi töø Kinh kòch Trung Quoác
khoâng?
Ñaây laø nhöõng caâu hoûi toâi thöôøng gaëp trong
nhöõng cuoäc giao löu, phoûng vaán, hoaëc toaï ñaøm
nghieân cöùu ôû Vieät Nam vaø ôû nöôùc ngoaøi, maø toâi ñaõ
giaûi thích coù söùc thuyeát phuïc khoâng nhöõng baèng
lyù thuyeát maø coøn keát hôïp vôùi thöïc tieãn ñôøi soáng
ngheä thuaät vaø minh hoaï ngheä thuaät. Ví duï muoán
laøm cho ngöôøi chaát vaán hieåu veà söï khaùc bieät giöõa
ngheä thuaät Tuoàng Vieät Nam vaø ngheä thuaät Kinh
kòch Trung Quoác thì phaûi daãn chöùng veà tö lieäu lòch
söû, keát hôïp vôùi vieäc minh hoaï ngheä thuaät Tuoàng.
Cuï theå laø phaûi cho thaáy ñöôïc söï khaùc bieät ôû choã
naøo trong aâm nhaïc vaø trong ngoân ngöõ ñoäng taùc
bieåu dieãn giöõa Tuoàng Vieät Nam vaø Kinh kòch Trung
Quoác.
Khaùn giaû taïi Tröôøng ñaïi hoïc Hunter toû ra raát
thích thuù vaø coøn muoán ñöôïc xem theâm nöõa, nhaát
laø hai vò ôû phaùi ñoaøn Vieät Nam taïi Lieân Hieäp quoác.
Tham taùn Traàn Vaên Toanh vaø Bí thö thöù nhaát Löông
Hoàng Phuùc leân saân khaáu chuùc möøng, chuïp aûnh vôùi
caùc ngheä só vaø môøi chuùng toâi ngay chieàu hoâm ñoù
ñeán thaêm Phaùi ñoaøn vaø thaêm cô quan Lieân hôïp
quoác. Ñaây laø moät cô hoäi toát, neân chuùng toâi voäi vaøng
saép xeáp coâng vieäc ñeå ñöôïc vaøo caùi nôi maø nhöõng
laàn tröôùc ñeán ñaây chæ ñöôïc ñöùng nhìn töø xa vaø chuïp
aûnh kyû nieäm!
Thaêm Phaùi ñoaøn Vieät Nam taïi LHQ
Theo ñuùng heïn, 3 giôø chieàu laø chuùng toâi tôùi cô
quan Lieân hieäp quoác, nhöng ñöôøng phoá New York
ñoâng nghòt xe oâ toâ, toác ñoä nhö ruøa boø neân tôùi nôi hôi
muoän moät chuùt. Caû hai anh Toanh vaø Phuùc ñoùn vaø
ñöa chuùng toâi vaøo truï sôû phaùi ñoaøn cuûa ta trong moät
toaø nhaø to lôùn cao haøng chuïc taàng. Tieáp chuùng toâi laø
Ñaïi söù Buøi Theá Giang, Phoù tröôûng ñoaøn Vieät Nam
taïi Lieân Hieäp Quoác. Anh Giang quen bieát toâi neân
tieáp toâi vaø caùc ngheä só cuøng ñi raát thaân tình, troïng
thò. Anh cho bieát cô quan cuûa phaùi ñoaøn ta gaàn ñaây
ñaõ ñöôïc môû roäng hôn, trong ñoù coù caû cô quan toång
laõnh söï quaùn, coù nhieàu ban, phoøng chuyeân moân
nhöng laøm khoâng xueå khoái coâng vieäc raát lôùn, vì vò
theá cuûa Vieät Nam treân tröôøng quoác teá ngaøy caøng
cao, coâng vieäc caøng nhieàu.
Ñaïi söù Buøi Theá Giang cho bieát, naêm qua phaùi
ñoaøn ta hoaït ñoäng coù nhieàu thaéng lôïi treân maët traän
ngoaïi giao. Veà vaên hoaù, phaùi ñoaøn ñaõ uûng hoä tích
cöïc cho vieäc ñoùn tieáp vaø bieåu dieãn thaønh coâng cuûa
daøn nhaïc giao höôûng Vieät Nam 120 ngöôøi taïi New
York vaø Boston. Laàn ñaàu tieân coù tôùi gaàn moät traêm
ñaïi söù caùc nöôùc taïi Lieân Hieäp quoác ñeán xem chöông
trình aâm nhaïc Vieät Nam vaø ñaùnh giaù raát cao. Ñaïi söù
Buøi Theá Giang noùi: “Raát tieác laø phaùi ñoaøn ta khoâng
bieát coù ñoaøn ngheä thuaät daân toäc Vieät Nam do GS
Hoaøng Chöông daãn ñaàu ñeå toå chöùc giôùi thieäu taïi
Lieân Hieäp quoác thì hay bieát maáy, vì Tuoàng vaø aâm
nhaïc daân toäc Vieät Nam laø neùt ñoäc ñaùo cuûa vaên hoaù
Vieät Nam maø baïn beø treân theá giôùi raát quan taâm tìm
hieåu. Ñaëc bieät caùc phaùi ñoaøn caùc nöôùc Ñoâng Nam
AÙ taïi Lieân hieäp quoác raát gaàn guõi Vieät Nam vaø luoân
25
CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN
luoân uûng hoä caùc hoaït ñoäng cuûa Vieät Nam trong ñoù
coù bieåu dieãn ngheä thuaät”.
Ñaïi söù Giang caên daën chuùng toâi: “Neáu naêm tôùi
coù chöông trình sang Myõ thì nhôù lieân heä vôùi phaùi
ñoaøn ñeå chuùng toâi hoã trôï maø ngöôøi tröïc tieáp laø tham
taùn Traàn Vaên Toanh”. Ñaïi söù Buøi Theá Giang cuøng
chuïp aûnh löu nieäm roài ñöa chuùng toâi ñi thaêm cô
quan laõnh söï quaùn vaø thaêm caùc phoøng trong cô
quan phaùi ñoaøn. Xong tham taùn Traàn Vaên Toanh
ñöa chuùng toâi ñeán thaêm hoäi tröôøng, phoøng hoïp cuûa
Lieân Hôïp quoác. Nhöng muoán vaøo ñaây thì phaûi laøm
ñuû caùc thuû tuïc kieåm tra hoä chieáu, chuïp aûnh, ñieåm
chæ, soi haønh lyù, vaät duïng..... coøn nghieâm ngaët hôn
qua cöûa khaåu saân bay. Anh Toanh cho bieát, sau
vuï 11/9/ 2001, an ninh ôû Myõ laøm raát nghieâm ngaët
bôûi boïn khuûng boá luoân rình raäp.... Nhôø coù taám theû
ngoaïi giao ñaëc bieät cuûa tham taùn Traàn Vaên Toanh
maø chuùng toâi ñöôïc vaøo saâu trong hoäi tröôøng, ñöôïc
ngoài ngay treân haøng gheá thöù hai, nôi phaùi ñoaøn Vieät
Nam ngoài vaø hôn theá nöõa coøn ñöôïc leân ñöùng treân
buïc cuûa Toång thö kyù Lieân hieäp quoác ñeå chuïp aûnh.
Ñuùng laø chuyeän trong mô, neáu khoâng phaûi laø nhöõng
söù giaû vaên hoaù daân toäc thì laøm sao ñeán ñöôïc nhöõng
caùi noâi cuûa trí thöùc, cuûa löïc löôïng yeâu chuoäng hoaø
bình cuûa toaøn theá giôùi laøm sao ñeán ñöôïc nhöõng
tröôøng ñaïi hoïc Myõ ñeå thuyeát giaûng veà ngheä thuaät
saân khaáu vaø aâm nhaïc truyeàn thoáng cuûa daân toäc
mình. Vaø, neáu khoâng phaûi laø söù giaû vaên hoaù daân
toäc thì laøm sao ñöôïc phaùi ñoaøn Vieät Nam taïi Lieân
hieäp quoác ñoùn tieáp vaø laøm sao ñeán ñöôïc choã thaâm
cung nhaát cuûa nhaân loaïi laø nôi laøm vieäc, hoäi hoïp
cuûa Lieân Hieäp quoác, nôi maø ñaát nöôùc ta, nhaân daân
ta phaûi maát gaàn 40 naêm phaán ñaáu môùi coù theå ñeán
ñaây vaø giaønh ñöôïc moät vò trí xöùng ñaùng treân tröôøng
quoác teá.
Keát thuùc cuoäc tham quan ñaëc bieät naøy chuùng toâi
voâ cuøng caûm ôn caùc anh ôû phaùi ñoaøn Vieät Nam taïi
Lieân Hieäp quoác. Caûm ñoäng hôn heát laø anh Löông
Hoàng Phuùc bí thö thöù nhaát, phaûi ngoài troâng xe cho
chuùng toâi suoát maáy tieáng ñoàng hoà vì xe khoâng coù
choã göûi, vì ôû Myõ khoâng theå ñoã xe ngoaøi ñöôøng nhö
ôû Vieät Nam. Taám loøng cuûa caùc anh thaät cao caû
khieán chuùng toâi voâ cuøng caûm kích. Chuùng toâi oâm
hoân caùc anh vaø chia tay trong tình nghóa queâ höông
Vieät Nam saâu naëng khoù queân. Lieân hieäp quoác xa
xoâi tröôùc ñaây thì baây giôø caûm thaáy raát gaàn vì trong
ñoù coù phaùi ñoaøn Vieät Nam, coù nhöõng con ngöôøi
ñoàng höông raát nhieät tình vaø raát toát buïng.n
26
CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN
T
öø xöa, trong maâm coã Teát coå truyeàn ôû caû ba
mieàn ñaát nöôùc luoân coù baùnh chöng vaø baùnh
daøy, laø hai moùn khai vò cuõng nhö aên chính
thay côm ôû ngaøy Teát. Hai loaïi baùnh naøy ñaõ ra ñôøi
caùch ñaây 4.000 naêm trong cuoäc thi naáu coã toaøn daân
döôùi thôøi Huøng Vöông thöù 6, vaø ñöôïc ñöùc vua choïn
laøm baùnh cuùng teá chính thöùc ñaàu xuaân trong leã hoäi.
Baùnh chöng coù hình vuoâng ñöôïc laøm töø gaïo neáp
ñeå nguyeân haït, beân trong ñaët nhaân ñaäu thòt, beân
ngoaøi goùi laù dong buoäc laït, luoäc chín, khi boùc voû thòt
baùnh loä maøu xanh ñeïp maét. Baùnh daøy coù hình troøn
ñöôïc laøm töø gaïo neáp ñoà chín, giaõ mòn, khoâng boïc
maø ñaët treân laù. Vì hình aûnh ñeïp cuûa baùnh, daân gian
xem baùnh chöng vuoâng laø bieåu töôïng cuûa ñaát vaø
baùnh daøy troøn laø bieåu töôïng cuûa trôøi. Baùnh chöng
coù theå haït bôûi yù nghóa maët ñaát luoân aån chöùa, uû aám
trong loøng caùc loaïi haït chôø ñieàu kieän thuaän lôïi thì
ñaâm choài naûy loäc vaø baùnh daøy coù theå mòn, nhuyeãn
Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
(Câu đối Tết)
l CHU MANH CUONC
Teát ñeán, xuaân veà, ñoùn Teát ngoaøi caønh
ñaøo ñoû thaém, caønh mai vaøng röïc rôõ vaø chaäu
quaát ñôm quaû tróu tròt, ôû moãi nhaø daân Vieät
Nam ñeàu khoâng theå thieáu nhöõng maâm coã
truyeàn thoáng thònh soaïn. Quanh naêm thaét
löng buoäc buïng, Teát laø dòp ñeå ngöôøi daân
khaép nôi, ñaëc bieät laø caùc vuøng queâ ñöôïc aên
uoáng thoaûi maùi vôùi taâm lyù aên cho caû boán
muøa, uoáng cho 12 thaùng. Vì theá, töø cuoái
thaùng Chaïp ñeán raèm thaùng Gieâng, moïi nhaø
ñeàu naáu coã ñaëng laøm moùn ngon, ngoaøi aên
no coøn ñeå toân vinh caùc saûn vaät ñòa phöông,
daâng leân tieân toå, thuùc ñaåy tình ñoaøn keát,
hoøa thuaän vaø baøy toû caùc quan nieäm nhaân
sinh, ñaëc bieät laø caàu may, mong trong naêm
môùi baûn thaân vaø gia ñình seõ aám eâm, khoûe
maïnh, thaønh ñaït.
CỖ TẾT
VÀ ƯỚC MƠ NO ẤM
27
vì trôøi coù boán muøa giao hoøa, trong gioù coù möa, trong
möa thaáy naéng ñem tôùi sinh khí, söï eâm thuaän cho
vaïn vaät sinh soâi. Baùnh chöng, baùnh daøy do ñoù laø
bieåu thò cuûa moät cuoäc soáng thònh vöôïng, ñuû ñaày,
hoøa hôïp. Tuøy nôi, ngoaøi baùnh chöng gaïo thöôøng
coøn thaáy baùnh chöng coám (gaïo rang), baùnh chöng
neáp caåm, baùnh chöng gaác, baùnh chöng nhaân ñaäu
xaøo ngoït hoaëc thòt, caû môõ haønh töïu chung ñeàu buoäc
ba laït ngang, ba laït doïc chia caùi baùnh thaønh 16 oâ
nhö moät maûnh ruoäng. Khi caét baùnh chöng, ngöôøi
ta thöôøng saét vuoâng töøng mieáng nhö theå chia ñaát
cho moãi ngöôøi ñeàu coù ñöôïc moät phaàn ñaát vaø cuûa
caûi trong ñoù. ÔÛ mieàn Baéc, moïi ngöôøi thöôøng aên
duy nhaát baùnh chöng, song ôû mieàn Trung vaø Nam
töø theá kyû 16 coù theâm baùnh teùt neân nhieàu nhaø aên
caû baùnh chöng laãn baùnh teùt, veà caùch laøm baùnh teùt
cuõng töông töï baùnh chöng nhöng coù hình truï thon
daøi, goùi laù chuoái. Baùnh daøy cuõng coù nhieàu loaïi goàm
baùnh khoâng nhaân keïp chaû, baùnh nhaân ñaäu vaø thaäp
caåm. Khi caét, ngöôøi ta saét laùt troøn hoaëc tam giaùc ñeå
loä voû baùnh traéng nhö laøn da vaø nhaân coù maøu vaøng
hoaëc ñoû nhö maùu thòt, aên vaøo seõ giuùp ngöôøi ñaãy ñaø,
coù da, coù thòt vaø ngaøy caøng xinh ñeïp.
Cuõng khoâng theå thieáu trong maâm coã Teát moùn
xoâi coøn goïi laø côm neáp laøm töø gaïo neáp naáu hoaëc
haáp chín, gioáng nhö côm cho no buïng. Xoâi, hôn theá
coøn coù chaát keát dính neân laø bieåu töôïng cuûa söï deûo
dai, ñoaøn keát vaø sum hoïp. Ngaøy thöôøng vaø gioã kî,
daân gian ñaõ thoåi xoâi ñeå moïi ngöôøi trong nhaø chung
vui taêng xuùc caûm tình thaâm, ngaøy Teát coøn thoåi xoâi
vôùi maøu saéc ñeïp maét nhaèm phaùt huy nhöõng ñieàm
laønh nhö xoâi gaác coù saéc ñoû cho söï may maén, taøi
loäc; xoâi ñaäu coù maøu vaøng cho söï ñoã ñaït, thuaän lôïi;
xoâi nguõ saéc coù naêm maøu xanh, ñoû, tím, vaøng, traéng
cho cuoäc soáng sung tuùc, töôi thaém. Vì côm laø thöù
chính nuoâi soáng daân gian thöôøng ngaøy neân trong coã
Teát duø thaáy baùnh chöng vaø xoâi vaãn coù côm. Côm
Teát thöôøng ñöôïc thoåi töø loaïi gaïo ngon nhaát nhö gaïo
28
CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN
taùm xoan cho haït deûo, thôm, ngoït, dính. Moïi nhaø
thoåi côm theo caùch ñoà chín nhaèm khoâng coù chaùy vaø
muøi kheâ, mong caû naêm seõ ñöôïc aên côm ngon ngoït.
Côm Teát ñöôïc aên vôùi canh vaø nhieàu moùn xaøo, raùn,
nöôùng thi vò.
Tuøy vuøng mieàn, coã Teát coù nhöõng moùn canh ñaëc
tröng. Mieàn Baéc vaø vuøng nuùi thöôøng coù moùn canh
thaäp caåm, nhö canh maêng hoaëc canh boùng naáu vôùi
moäc nhó, naám höông, chaân gioø, ñaàu gaø, caùnh chim,
tröùng, rau, cuû, quaû... Moùn aên theå hieän cho thaäp toaøn
ñaïi phuùc (coù troïn caû möôøi ñieàu toát) hay thaäp toaøn ñaïi
boå (coù lôïi cho toaøn thaân). Trong tieáng Haùn Noâm, chöõ
thaäp gioáng daáu coäng bieåu thò cho boán phöông trôøi
ñaát ñoâng taây nam baéc, treân döôùi; trong moùn aên caùc
nguyeân lieäu thöù naøo cuõng boå döôõng vaø coù yù nghóa
ñaëc saéc nhö maêng cho söï vöôn leân, naám - soáng laâu,
moäc nhó - deûo dai, chaân gioø - vöõng chaõi, ñaàu gaø -
saéc ñeïp, caùnh chim - töï do, tröùng- ngoït ngaøo... Khi
hôïp laïi laø bieåu tröng cuûa moät öôùc mô laøm gì cuõng
thaønh coâng myõ maõn. Maâm coã mieàn Baéc cuõng coù
canh mieán luïc phuû nguõ taïng. Sau khi moå gaø cuùng
giao thöøa, ngöôøi ta bôùt laïi boä loøng, tim, gan, meà,
caät, tieát gaø, moäc nhó, haønh hoa ñeå naáu canh mieán.
Vì sôïi mieán meàm dai, xoaén xít, aên maõi khoâng heát vaø
con gaø coù caùc ñöùc tính quyù nhö vaên, tín, nghóa, trí,
duõng neân moùn naøy laø öôùc nguyeän coù ñöôïc söï meàm
moûng, kieân trì, tuoåi thoï cuõng nhö loøng toát trong thieân
haï. Ngoaøi ra, vì chöõ nguõ chæ vò trí trung taâm cuûa trôøi
ñaát vaø luïc chæ taøi loäc, hai chöõ coäng laïi cho con soá
11 chæ söï tuyeät ñænh neân moùn aên nguï yù veà vieäc ngoài
höôûng an nhaøn. Mieàn Nam vaø caùc vuøng soâng nöôùc
thöôøng coù moùn canh thuûy saûn, goàm caùc loaïi caù
toâm hoaëc ngheâu, soø, oác, heán naáu vôùi caûi ñaéng, caûi
ngoït, caûi xanh, caûi ñoû vaø rau chua... Sôû dó nhö vaäy
vì daân gian xem caù toâm laø bieåu töôïng cuûa nöôùc, söï
linh hoaït, naûy nôû. Khoâng coù gì sinh soâi nhieàu baèng
cua, oác; khoâng gì nhanh nheïn, trôn tru baèng con caù,
trong tieáng Haùn Noâm caù laø ngö, ñoïc cheäch laø dö töùc
dö daät, thöøa thaõi neân ngöôøi ta aên moùn caù nhaèm caàu
mong giaøu coù, phaùt ñaït. Maâm coã mieàn Nam cuõng coù
moùn canh khoå qua hoaëc khoå qua nhoài thòt raùn hay
haáp. Ngöôøi ta choïn quaû khoå qua daøi boå ñoâi, khoeùt
ruoät nhoài thòt vaøo ñoù vaø thaû vaøo noài nöôùc naáu chín.
Khoå qua gioáng traùi möôùp song coù vò ñaéng khi aên vôùi
nöôùc canh ngoït naáu töø caù hoaëc xöông haàm, naám vaø
giaù ñoã coù vò ngoït thanh, raát vöøa mieäng. Moïi ngöôøi aên
moùn naøy vôùi taâm nieäm vöôït qua ñaéng cay, khoå aûi ñeå
ñeán vôùi ngoït ngaøo.
Vôùi quan nieäm, rau cuû laø hieän thaân cuûa muøa
xuaân, daân gian thöôøng haùi chuùng tröôùc Teát, ngaâm
muoái ñaët choã thoaùng maùt laøm moùn döa chua, rau
gheùm vaø ñaàu naêm ñem ra aên nhö theå mang caû muøa
xuaân vaøo daï. Trong coã mieàn Baéc thöôøng coù moùn
döa kieäu, su haøo, baép caûi muoái. Thoaït nhìn ñaõ haáp
daãn bôûi nhöõng laùt döa troâng nhö nhöõng taûng ngoïc
traéng xanh ñeïp maét, aên vaøo caøng thích thuù vì coù vò
chua, thôm, maùt. Mieàn Nam coù moùn döa giaù, laø rau
maàm muoái chua cuõng cho maøu traéng loâi cuoán. Mieàn
Trung coù moùn döa röïc rôõ hôn goïi laø döa moùn, döa
muoái hoãn hôïp goàm ñu ñuû xanh, su haøo, caûi traéng,
caø roát, ôùt ñoû, toûi, kieäu... thaùi chæ, tæa hoa roài troän vôùi
maém, ñöôøng, myø chính vaø moät chuùt pheøn chua ñem
phôi naéng moät ngaøy cho nguõ vò chua cay ñaéng maën
ngoït. AÊn vôùi döa haønh, mieàn Baéc coù moùn thòt ñoâng
laøm töø thòt lôïn thaùi nhoû naáu vôùi moäc nhó, muoái tieâu,
ñaët choã maùt cho ñoâng laïi. Khi gaép ra, thòt vaø moäc nhó
keát dính gioáng nhö moät mieáng thaïch, nhìn roõ töøng
caùnh moäc nhó ñen vaø thòt hoàng xen laãn môõ traéng.
Moùn aên meàm, deûo, dính laïi maùt vaø buøi laø bieåu töôïng
cho tình thaâm, anh em moät nhaø. Töông töï mieàn Baéc,
mieàn Nam coù thòt kho tröùng nöôùc döøa aên keøm döa
giaù. Thòt thaùi mieáng sau ñoù kho vôùi tröùng vòt luoäc
boùc voû. Thòt vuoâng tröùng troøn, thòt maën tröùng ngoït,
nhìn ñaõ thích, aên vaøo ñöôïm ñaø khoù taû. Cuõng coù khi
ñoù laø thòt lôïn kho cuû caûi ñoû, caùch laøm töông töï cho
caûm giaùc treû trung, hoàng vaän caû naêm.
Duø maâm cao coã ñaày theá naøo trong böõa coã Teát
mieàn Baéc cuõng coù moùn gaø troáng luoäc saét laù chanh
hoaëc gaø tieàm vaø chim quay daäy höông. Daân gian
coi con gaø troáng laø hình aûnh töôïng tröng cuûa bình
minh, hôi aám vaø nhöõng aâm thanh ñaàu tieân cuûa cuoäc
soáng, cuõng xem troïng veû ñeïp vaø caùc ñöùc tính cuûa
noù neân ñaàu xuaân luoân coù moùn thòt gaø bieåu thò cho
naêng löôïng môùi, chieán thaéng vaø nieàm vui. Mieàn
Nam, ngoaøi gaø coøn coù moùn baép ñuøi haàm vò thuoác.
Ñuøi lôïn to ñöôïc ñeå nguyeân, ninh cuøng haït sen, taùo
taøu, long nhaõn, ñaúng saâm, kyø töû, hoaøi sôn, hoaøng
kyø, göøng, haønh hoa... Vì con lôïn deã aên deã nguû, thaân
hình beùo toát, ñeû nhieàu vaø caùc vò thuoác Baéc ñeàu giuùp
tónh taâm, ích gan, lôïi tieåu neân moùn aên bieåu thò cho
söï an nhaøn, sung söôùng.
So vôùi nhieàu moùn aên thì sang troïng nhaát trong
maâm coã Teát ôû caû ba vuøng Baéc Trung Nam laø moùn
gioø chaû, xöa kia voán chæ daønh cho vua chuùa, quan
laïi thöôûng thöùc. Mieàn Baéc vaø Trung luoân coù moùn
gioø luïa vaø chaû luïa laøm töø thòt lôïn naïc. Gioø ñöôïc
29
CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN
laøm töø thòt giaõ nhuyeãn goùi hình truï trong laù dong vaø
luoäc chín. Chaû cuõng töø thòt giaõ song naën hình ñóa,
pheát ngheä nöôùng treân than hoa. Khi aên, ngöôøi ta
saét khoanh gioø thaønh caùc hình tam giaùc vaø tæa ñuoâi
coâng, caét mieáng chaû hình thoi nhö mieáng vaøng taám
vaø baøy treân ñóa hoïa tieát ñeïp nhaát. Moïi ngöôøi hy voïng
raèng khi aên gioø chaû seõ coù ñöôïc phuù quyù, coâng danh,
taøi ñöùc vaø caùi ñeïp. Ngoaøi gioø luïa coøn thaáy gioø bì
xaøo laøm töø tai, muõi, maù lôïn thaùi nhoû, xaøo cuøng naám
höông, moäc nhó, queá, hoài, maém, tieâu roài boïc trong laù
dong goùi laïi nhö khuùc gioø luïa hoaëc ñeå trong ñoà ñöïng
coù hình thuø laï maét, ñaët choã maùt cho chuùng ñoâng,
keát. Moùn aên töôïng tröng cho söï phuù quyù vaø moät ñaïi
gia ñình ñoâng vui, haïnh phuùc.
Trong coã Teát cuõng luoân thaáy moùn nem cuoán, ôû
mieàn Baéc goïi laø nem quaán ôû mieàn Nam goïi laø baùnh
traùng cuoän. Veà ñaïi theå, nem cuoán laø moät daïng goûi
baèng thòt lôïn, gaø luoäc xeù laùt troän vôùi rau raêm, mít
non, quaû sung, vaû, ngoù sen, su haøo, ñu ñuû thaùi chæ...
cuoän trong baùnh traùng, khi aên thì chaám vôùi maém
ôùt hoaëc töông. Ngoaøi nem cuoán, coã Teát mieàn Baéc
vaø Trung cuõng coù nhieàu loaïi nem thi vò nhö nem
chua laø thòt naïc soáng xay troän bì lôïn thaùi chæ, thính,
haït tieâu, maém muoái, laù oåi hoaëc laù sung goùi trong laù
chuoái phôi naéng cho leân men chua, thòt töï chín, khi
aên thì boùc voû chaám vôùi töông ôùt. Nem chaïo laø bì tai
lôïn hoaëc thuû lôïn luoäc thaùi chæ, thòt môõ thaùi haït löïu
troän laù chanh taåm maém, muoái, tieâu ñöôøng vaø laên
qua boät gaïo neáp rang, ñeå sôïi bì dính boät tôi khi aên
vôùi laù sung, oåi, ñinh laêng chaám maém cay. Caùc moùn
aên ngoaøi yù nghóa ñem laïi söï sung söôùng, ña saéc, ña
vò cho cuoäc soáng coøn bieåu thò cho nhöõng nieàm vui
nhoû ñang hôïp thaønh moät nieàm vui lôùn.
Phuïc vuï cho böõa coã Teát coøn coù caùc ñoà uoáng
trong vaø sau khi aên. Noåi baät laø röôïu ñeå kích thích
dòch vò nhaèm aên ñöôïc nhieàu hôn vaø traø ñeå taåy traàn,
laøm thôm mieäng thöïc khaùch. Röôïu xuaân thöôøng laø
röôïu ñaøo, ñoã quyeân, saâm,... Traø xuaân thöôøng laø traø
sen, cuùc, nhaøi. Moät luùc trong böõa coã ngöôøi ta coù theå
duøng nhieàu thöùc uoáng khaùc nhau ñöa laïi caû ñaát trôøi
höông saéc.
Ngaøy Teát, beân caïnh caëp baùnh chöng- baùnh daøy,
caønh mai, ñaøo, quaát treân ban thôø moãi nhaø cuõng luoân
coù maâm nguõ quaû vôùi naêm chuûng loaïi maøu saéc. Vôùi
nieàm tin theá giôùi ñöôïc taïo bôûi naêm nguyeân toá cô
baûn laø kim, moäc, thuûy, hoûa, thoå vaø neáu nhaø naøo hoäi
ñuû naêm yeáu ñoù, seõ caàu ñöôïc öôùc thaáy, neân töø 23
thaùng Chaïp khi cuùng oâng Coâng oâng Taùo, moïi ngöôøi
ñaõ saép trong nhaø moät maâm coã ñaày quaû. Do moãi loaïi
quaû töôïng tröng cho nhöõng thaønh coâng cuûa gia ñình
vaø höông saéc cuûa moät naêm neân ngöôøi ta thöôøng
choïn quaû to, caét ñöôïc nhieàu mieáng ñeå chung vui, coù
vò ngoït, maøu saéc aám cuùng vaø thôm ngaùt caên nhaø.
Thöôøng thaáy ôû mieàn Baéc laø chuoái, cam, hoàng, tröùng
gaø, leâ vaø mieàn Nam laø döa haáu, maõng caàu, döøa,
ñu ñuû, xoaøi (ngoaøi ra trong maâm coã hai mieàn coù
theå coù theâm phaät thuû, böôûi, boøng, taùo, döùa, ñaøo,
löïu, vuù söõa, thanh long)... ÔÛ mieàn Baéc, nhieàu nhaø
thöôøng baøy coã quaû tôùi moàng ba sau khi hoùa vaøng
hoaëc duøng thö thaû trong ba ngaøy Teát, song ôû mieàn
Nam moïi nhaø ñaõ aên quaû ngay töø moàng moät, ñaëc
bieät saùng moàng moät ñeàu boå quaû döa haáu ñeå traùng
mieäng vaø thöû vaän may naêm môùi. Ngöôøi daân tin raèng,
neáu ruoät döa ñaëc kòt, ñoû au, nhieàu caùt thì gia ñình
trong taân nieân gaëp nhieàu ñieàu caùt töôøng.
Cuøng nguõ quaû, ngaøy Teát nhaø ai cuõng coù coã baùnh
ngoït vaø möùt, laø nhöõng moùn aên traùng mieäng khai
chuyeän. Coã baùnh Teát mieàn Baéc thöôøng coù caùc loaïi
baùnh nhö baùnh raùn, baùnh coám, baùnh khaûo, baùnh
gio chaám maät, quaåy taåm ñöôøng pheân, mieàn Trung
vaø Nam coù baùnh in, baùnh toå, baùnh baûy löûa, phoûng
gaïo, cheø lam... Nhöõng chieác baùnh thöôøng coù daïng
troøn hoaëc vieân bieåu thò söï sum vaày, vaø vò ngoït töôïng
tröng cho cuoäc soáng yeân aám, thuaän hoøa. Coã möùt
cuõng raát ña daïng, goàm möùt sen, bí, laïc, göøng, me,
saáu, quaát, chanh, döøa, taùo, khoai, caø chua, caø roát...
Ña soá coù vò ngoït, ñöôïc ngaâm, xaøo vôùi ñöôøng. Ñaây laø
moùn duy nhaát coù vò ngoït nhaát trong ngaøy Teát mang
öôùc voïng cuï theå cuûa daân gian, höôùng tôùi moät cuoäc
soáng thôm tho, ngoït ngaøo. Haøng ngaøy maën ñaéng
chua chaùt theá naøo song ñeán cuoái naêm moïi ngöôøi
ñeàu mong muoán coù ñöôïc söï ngoït. Ñeå coù baùnh möùt,
tröôùc Teát nhieàu thaùng moïi nhaø ñaõ phaûi taát baät laøm
baùnh möùt. Ngöôøi ta thöôøng laøm raát nhieàu baùnh möùt,
caùi to ñeå cuùng, caùi nhoû ñeå bieáu vaø mang ñi chôi
thöôûng thöùc sau hoäi vui ñoùi buïng.
Khaùc vôùi coã thöôøng, daân gian thöôûng thöùc coã
Teát heát söùc chaäm raõi baèng caû taâm hoàn vaø naêm giaùc
quan. Ai naáy ñeàu nhaâm nhi caûm nhaän töøng höông vò
cuûa moùn aên, ñoà uoáng. Thöôøng ngöôøi daân aên uoáng
theo moät thöù töï: ñaàu tieân laø maën (haøn), sau ñoù ñaéng
(khoå), cay (taân), chua (toan) vaø cuoái cuøng laø ngoït
(cam) vôùi yù nghóa Khoå taän cam lai. Moïi ngöôøi cuõng
luoân tay gaép cho nhau thaät nhieàu thöùc aên cuøng
nhöõng lôøi chuùc toát ñeïp.n
30
CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN
T
rong lòch söû, raát nhieàu laõnh
tuï cuûa caùc cuoäc khôûi nghóa,
caùc töôùng taøi ñaõ laáy moân
vaät ñeå luyeän quaân, naâng cao söùc
khoûe. Coù raát nhieàu töôùng lónh cuûa
caùc cuoäc khôûi nghóa laø ñoâ vaät noåi
tieáng. Cao Loã laø töôùng cuûa An
Döông Vöông ngöôøi ñaõ cheá taïo
noû lieân chaâu baén moãi phaùt nhieàu
muõi teân ñuoåi quaân Trieäu Ñaø chaïy
daøi, cuõng laø moät ñoâ vaät coù tieáng
ôû Coå Loa (Haø Noäi). Nöõ töôùng Leâ
Chaân trong cuoäc khôûi nghóa Hai
Baø Tröng ñaõ luyeän quaân baèng
moân voõ vaät. Baø Trieäu choáng Ñoâng
Ngoâ cuõng môû loø vaät ñeå chieâu taäp
haøo kieät. Lyù Bí choáng quaân xaâm
löôïc nhaø Löông vaø Phaïm Tu laø
XỚI VẬT
NGÀY XUÂN
l JHAM QUANC MINH
Moãi ñoä Teát ñeán, Xuaân veà, ñaõ thaønh leä ñeïp, tuïc thuaàn, moïi laøng queâ laïi töng böøng môû hoäi.
Hoäi laøng, muoân ñôøi vaãn theá, luoân cuoán huùt, giuïc giaõ vaø soâi suïc loøng ngöôøi khieán cho laøng treân,
xoùm döôùi, töø giaø ñeán treû khoâng theå ngoài yeân. Söï haáp daãn nhaát cuûa hoäi laøng laø bôûi caùc troø chôi
thöôïng voõ, trong ñoù vaät laø troø chôi phoå bieán nhaát. Chaû theá maø, tranh daân gian treo trong nhaø
ngaøy Teát coù moät böùc veõ caûnh ñaùnh vaät, vôùi 3 caëp ñoâ ñang ñaáu vaø moät caëp ñoâ khaùc ngoài xem.
Caùc ñoâ vaät ñeàu beùo toát, khoûe maïnh, nöôùc da hoàng haøo. Vaät coøn ñi vaøo caâu ca:
Thaùi bình môû hoäi xuaân
Noâ nöùc khaép xa gaàn
Nhaïc daâng ca trong ñieän
Troø thöôûng vaät ngoaøi saân…
31
töôùng cuûa oâng cuõng ñeàu laø ñoâ vaät.
Boá Caùi ñaïi vöông Phuøng Höng
ôû Ñöôøng Laâm (thuoäc thò xaõ Sôn
Taây ngaøy nay) laõnh tuï nghóa quaân
choáng nhaø Ñöôøng cuõng laø ñoâ vaät
ôû xaõ Cam Laâm (Haø Taây cuõ) ñöôïc
toân laø “ñoâ quaân”. Cuõng thôøi kyø nhaø
Ñöôøng ñoâ hoä nöôùc ta, ôû Haø Tónh
coù moät ñoâ vaät kieät xuaát ñaõ noåi daäy,
ñoù laø Mai Thuùc Loan sau laø vua
Mai Haéc Ñeá. Döông Ñình Ngheä
choáng Nam Haùn ñaõ môû loø vaät ôû
laøng Döông Xaù (Thanh Hoùa) ñeå
chieâu taäp nghóa quaân.
Vaøo thôøi Leâ, coù nhieàu danh
nhaân xuaát thaân töø ñoâ vaät. Trong caùc
töôùng cuûa nghóa quaân Lam Sôn coù
Traàn Nguyeân Haõn sau ñöôïc phong
tôùi Taû töôùng quoác cuõng laø ñoâ vaät coù
tieáng. Leâ Phuïng Hieåu ngöôøi coù söùc
khoûe nhö thaàn ñöùng treân nuùi neùm
dao bay xa tôùi 10 daëm, töø ñoù ra
ñôøi loaïi ruoäng thöôûng coù teân “thaùc
ñao”. OÂng cuõng laø ñoâ vaät danh
tieáng cuûa huyeän Hoaèng Hoùa xöù
Thanh Hoùa. Thôøi Leâ Thaùnh Toâng
coù oâng Vuõ Phong, tuy ngöôøi thaáp
nhoû, töôùng nguõ ñoaûn, em Thöôïng
thö Vuõ Höõu, ñöôïc vua phong laø
Caåm y veä uùy ty, chæ huy söù, caàm
ñaàu caám quaân. Nhaân daân vaãn
goïi oâng laø “Traïng vaät”. Maïc Ñaêng
Dung, vua khôûi nghieäp nhaø Maïc
cuõng xuaát thaân laø ñoâ vaät. Cuõng
trong thôøi Maïc coù oâng Leâ Nhö Hoå
ngöôøi laøng Tieân Chaâu huyeän Tieân
Löõ (Haûi Döông), ñoã Tieán só naêm
1551, laøm ñeán Thöôïng thö, Tieán
só Nguyeãn Doaõn Khaâm, chöùc Ñoâ
ngöï söû ñaøi, laø nhöõng ñoâ vaät khoâng
ai haï noåi. Qua caùc truyeän veà caùc
nhaân vaät thôøi Leâ nhö treân, ta thaáy
moân vaät thôøi kyø naøy raát thònh. Maët
khaùc, caùc vò ñaïi thaàn, caùc nhaø khoa
baûng, ngöôøi thì xuaát thaân töø ñoâ vaät,
ngöôøi theo hoïc vaät cuøng vôùi hoïc
vaên. Hoï laø nhöõng nho só maø laïi haï
ñöôïc nhöõng danh ñoâ, ta coù theå noùi
veà hoï laø “vaên voõ toaøn taøi”.
Vaät coù hai loaïi laø vaät leä vaø vaät
giaûi. Vaät leä laø vaät theo tuïc leä, vaät ñeå
trình thaùnh, neáu möa to gioù lôùn thì
vaät trong ñình chöù khoâng theå hoaõn
hay boû. Vaät giaûi laø vaät thi taøi vui
chôi ngaøy hoäi, coù treo giaûi. Caùc ñoâ
vaät vaøo ñaùm ñua taøi tranh giaûi goïi
laø “vuoát giaûi”. Ngöôøi muoán tranh
giaûi vaøo ñình laøm leã roài ñöa hai tay
vuoát ngöôïc giaûi töø döôùi leân. Tröôùc
khi vaøo vaät giaûi coù leä “vaät vôøn” vôùi
mieáng xe ñaøi, muùa haïc, bieåu dieãn
ñeå khôûi ñoäng, nhöng chæ qua caùc
mieáng vôøn, ngöôøi ta coù theå bieát taøi
ngheä cuûa ñoâ vaät. Vaøo cuoäc vaät,
coù moät vò chöùc saéc caàm chòch goïi
laø khaûo quan, laáy troáng laøm hieäu
leänh. Noåi 3 hoài 9 tieáng troáng laø
leänh taäp trung, ñaùnh 3 tieáng moät laø
goïi caùc ñoâ vaøo ñaáu, goõ tang troáng
caéc caéc laø taïm ngöøng, ñaùnh troáng
hoài laø heát moät keo ñaáu. Xöa, moãi
khi vaøo muøa leã hoäi (thöôøng laø ngaøy
Xuaân), caùc ñoâ vaät thöôøng ñi laøng
noï, xoùm kia, nhieàu ñoâ coøn vieãn du
giao ñaáu aên giaûI ôû caû caùc hoäi ôû caùc
tænh xa, gaàn tìm nhöõng hoäi vaät noåi
tieáng hoäi tuï nhieàu anh taøi ñeå ñöôïc
ñaáu nhöõng traän haøo höùng quyeát
lieät treân xôùi vaät. Caùc ñoâ côûi traàn,
ñoùng khoá neân vieäc vaän khoá cuõng
coù kinh nghieäm, ñoùng sao cho
chaët, duø ñoái phöông coù naém khoá
mình maø ñaùnh caùc mieáng hieåm,
khoá vaãn khoâng tuït.
Vaät cuõng nhö ñaáu quyeàn laø
moân voõ tay khoâng, nhöng khaùc
vôùi quyeàn laø vaät khoâng coù mieáng
ñaám ñaù xa hay gaàn maø laø oâm laáy
nhau, khoùa tay nhau maø vaät. Ñieàu
quan troïng laø chaân khoâng ñöôïc
nhaác rôøi ñaát vaø khoâng ñeå cho ñoái
thuû vaät ngöûa ñöôïc mình. Neáu bò
nhaác chaân lìa khoûi maët ñaát laø thua,
bò “laám löng traéng buïng” laø thua,
nghóa laø ñeå bò vaät ngöûa naèm phôi
buïng vaø ñoái phöông voã ñöôïc vaøo
buïng. Veà kyõ thuaät, vaät coù nhieàu
mieáng: xoác naùch, huït goàng quøy,
kheøo, veùt, baét chaân, khoùa chaân,
ngoaùy chaân, mieáng boø, khoùa tay,
voà giaû, loàng tay tö…Vaät cuõng coù
nhieàu ñieàu caám ñeå giöõ ñöôïc tinh
thaàn thöôïng voõ laønh maïnh traùnh
thöông vong nhö: Caám naém toùc,
caám ñeäm ghì moâng vaøo söôøn ñoái
phöông vaø haát ngöûa ra, ruùt (keùo
tay ñoái phöông giaät cho ngoù xaáp
ngöôøi xuoáng ñaát), moùc haøm, boùc
mang, boùc naùch. Nhö vaäy laø vaät
cuõng cuù luaät leä laøm cho noùù theâm
phong phuù, theâmm söùc huùt.
Vaät ñaõ trôû thaønh moân theå thao/
voõ daân toäc phoå bieán nhaát. Loø
luyeän /ñaøo taïo môû ra ôû nhieàu ñòa
32
CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN
phöông. Ñöùng ñaàu loø vaät, thöôøng
laø nhöõng ñoâ vaät noåi tieáng, töøng laäp
nhieàu chieán coâng trong caùc giaûi ôû
ñòa phöông mình, hoaëc lieân vuøng,
lieân xaõ. Nhieàu ñòa phöông ñaõ môû
loø vaät ñeå ñaøo taïo nhaân taøi. Nhöõng
ngöôøi ñaáu vaät ñöôïc goïi laø ñoâ vaät.
Caùc loø vaät ñöôïc goïi theo teân laøng
xaõ ñòa phöông, hoaëc teân ñoâ vaät
ñöùng môû loø.
Treân ñaát nöôùc ta, nhieàu ñòa
phöông coù tieáng/phong traøo vaät,
vôùi nhöõng xôùi vaät noåi tieáng. Trong
ñoù, Phuù Thoï laø vuøng ñaát coå, hieän
nhieàu laøng xaõ coøn toå chöùc thöôøng
xuyeân hoäi vaät muøa Xuaân. Xaõ Coå
Tieát (Tam Noâng) nôi coù loø vaät
Danh Höïu noåi tieáng. ÔÛ ñaây, treû
em cuõng ñöôïc döï vaät. Ngaøy moàng
5 thaùng Gieâng laø hoäi vaät cuûa caùc
em töø 7 tôùi 10 tuoåi, ngaøy 6 laø vaät
leä, ngaøy 7 laø vaät giaûi. Xaõ Vónh Moä
(Laâm Thao) coù tuïc “ñuoåi giaûi”. Vaät
ôû Vónh Moä toå chöùc töø ngaøy 7 tôùi
11 thaùng gieâng, sau khi cuoäc vaät
keát thuùc, ngöôøi ñöôïc giaûi ñaàu phaûi
phaûi oâm giaûi chaïy khoûi coång laøng
khoâng ñöôïc ngoaùi coå nhìn laïi phía
sau. Daân laøng hoø reo ñuoåi theo.
Ngöôøi ñöôïc giaûi chöa ra khoûi coång
laøng maø voâ yù nhìn laïi seõ bò moïi
ngöôøi xuùm laïi ñaùnh! Ñaây laø moät
tuïc leä laï ling, ñeán nay vaãn chöa ai
lyù giaûI taïi sao. Laøng Phuù Phong xaõ
Cao Xaù (Laâm Thao), hoäi vaät coù leä
caùc ñoâ xeáp thaønh hình con voi ñi
dieãu quanh saân moät voøng roài môùi
vaøo cuoäc. Khi vaät, ñoâ vaät mang
khoá ñoû khaên vaøng, vaät xong trao
laïi khaên cho chuû teá caát vaøo moät
chieác hoøm sôn son theáp vaøng. Moãi
cuoäc vaät leä nhö theá coù 6 caëp vaät
ñeàu laø ngöôøi laøng, sau môùi ñeán vaät
giaûi cho caùc ñoâ thieân haï.
Tìm hieåu caùc hoäi vaät treân vuøng
Ñaát Toå, chuùng ta seõ ñöôïc nghe
nhieàu chuyeän veà caùc ñoâ noåi tieáng
ôû caùc ñòa phöông. Xaõ Töù Xaõ (Laâm
Thao) coù oâng Hai Quaûn laø ngöôøi
Sôn Taây veà môû loø vaät. Hoïc troø oâng
sang vuoát giaûi ôû Höõu Boå (cuøng
huyeän) bò moät ñoâ coù bieät danh laø
Traâu Con vaät ñoå. Hai Quaûn ñöôïc
tin sang ñaáu vôùi Traâu Con, vaën coå
Traâu Con leäch sang moät beân, baûo
neáu khoâng chòu ñaàu haøng seõ vaën
coå ñi. Veà sau, Traâu Con öùc maø
cheát.
Loø vaät Thaïch Sôn (Laâm Thao)
coù ñoâ Nhaát ngöôøi nhoû nhöng coù
söùc khoûe khaùc thöôøng. Coù laàn oâng
nhaác truïc ñaù laên luùa ñi quanh saân
ñình 3 voøng maët khoâng ñoåi saéc,
khoâng thôû maïnh. Nhieàu khi ñoâ
Nhaát ñeán hoäi vaät chæ ñeå laøm trình
thaùnh chöù khoâng vuoát giaûi bôûi vì
neáu oâng ñaõ vuoát giaûi laø caùc ñoâ
khaùc ñeàu laûng, khoâng daùm ñaáu
nöõa, hoäi maát vui.
Hieän nay, trong nhöõng ngaøy
hoäi theå thao toaøn caàu (Olimpia),
chaâu luïc vaø khu vöïc, vaät luoân laø
moân thi haáp daãn, coù soá löôïng ñoâ
vaät ñaêng kyù tham gia nhieàu vaø coù
nhieàu haïng caân. Vieäc duy trì vaø
phaùt trieån caùc xôùi vaät trong caùc
laøng queâ ôû nöôùc ta hieän nay laø
vieäc laøm caàn thieát ñeå naâng cao söùc
khoûe cho thanh nieân vaø taïo nguoàn
vaän ñoäng vieân cho moân vaät tham
gia thi ñaáu quoác teá. n
Vaät nöõ Vieät Nam trong giaûi voâ ñòch vaät Chaâu AÙ
33
CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN
35 34
TÖØ TRONG DI SAÛN
T
rong haønh trang maø Ñoaøn
Vaên coâng Quaân ñoäi Lieân
khu V mang theo khi ñi
taäp keát ra mieàn Baéc naêm 1954
coù ñieäu muùa truyeàn thoáng “Saéc
buøa”. Ñieäu muùa ñöôïc giaøn döïng
treân cô sôû moät coå tuïc ñeïp cuûa
ñoàng baøo Nam Trung Boä, cöù
moãi naêm khi Xuaân veà Teát ñeán laø
moät cuï giaø daãn theo sau ñaøn con
chaùu ñi chuùc phuùc caùc gia ñình
trong xoùm, ngoaøi thoân, ñem ñeán
söï an vui, xum vaày no ñuû cho moãi
gia ñình trong ngaøy xuaân. Nhaïc só
Vónh An ñaõ raát tinh teá tieáp thu voán
aâm nhaïc daân gian Trung Boä vieát
nhaïc cho ñieäu muùa naøy. Nhaïc
cuûa oâng vui töôi, cuoán huùt. Hai nöõ
bieân ñaïo laø Hieàn Anh vaø Thanh
Truùc ñaõ thaønh coâng khi söû duïng
aâm nhaïc cuûa Vónh An, ñieäu muùa
caøng ñaèm thaém thieát tha!
Vaøo giöõa naêm 1960, Ñoaøn Ca
muùa Toång cuïc Chính trò Quaân
ñoäi ñöôïc Nhaø nöôùc cöû ñi cuøng
Baùc Hoà thaêm vaø bieåu dieãn taïi
Indonesia. Baùc Hoà ñaõ gôïi yù ñoaøn
neân coù moät tieát muïc taëng Toång
thoáng Xu Caùc Noâ. Nhaän thaáy ñaây
laø moät yù töôûng lôùn, Ban laõnh ñaïo
Ñoaøn ñaõ quyeát ñònh choïn ñieäu
muùa Saéc Buøa cuûa Ñoaøn Vaên
coâng Quaân khu V vaø giao cho
nhaø bieân ñaïo Troïng Lanh chænh
söûa naâng cao. Toâi ñaõ ñöôïc vinh
döï saém vai oâng giaø cuøng taùm coâ
gaùi. Ñang ôû ñoä tuoåi hai möôi traøn
ñaày söùc soáng, vôùi vai oâng giaø toâi
chöa coù kinh nghieäm. May thay
ñöôïc anh Thaønh Chö, ngöôøi ñaõ
dieãn tröôùc vai naøy, höôùng daãn laïi,
ñoàng thôøi ñaïo dieãn Troïng Lanh
vaø chuyeân gia Kim Teá Hoaøng
tröïc tieáp uoán naén, chæ daãn neân vai
oâng giaø ñaõ ñaït yeâu caàu laø soâi noåi,
töôi vui, teá nhò vaø baéc ñöôïc caùi
caàu hoùm hænh, nhí nhaûnh ñeán caùc
chaùu gaùi. Tröôùc khi ñi Indonesia.
Ñoaøn ñöôïc bieåu dieãn ôû Nhaø haùt
Lôùn Haø Noäi ñeå baùo caùo Chính
phuû. Khoâng ngôø hoâm ñoaøn leân
ñöôøng, ñoàng chí Hoaøng Minh
Giaùm vôùi tö caùch laø tröôûng ñoaøn,
baùo cho chuùng toâi: “Hoâm tröôùc
Baùc ñaõ xem ñoaøn dieãn ôû Nhaø haùt
Lôùn, Baùc raát haøi loøng veà toaøn boä
chöông trình, ñaëc bieät ñieäu muùa
Saéc Buøa seõ laø moùn quaø cuûa Baùc
taëng Bung Cac Noâ”.
Khi sang Inñoâneâxia bieåu dieãn
phuïc vuï Chính phuû vaø nhaân daân
nöôùc baïn, lôøi daãn chöông trình
cuûa ñoaøn tröôùc caùc buoåi dieãn
ñeàu traân troïng giôùi thieäu Saéc Buøa
laø ñieäu muùa Baùc Hoà daønh rieâng
taëng Bung Caùc Noâ. Caûm ñoäng
nhaát laø hoâm bieåu dieãn taïi Cung
Boâ Go tröïc tieáp phuïc vuï Toång
thoáng Xu Caùc Noâ, Toång thoáng
theå hieän roõ söï quyù troïng, caûm
ñoäng. Toång thoáng noùi baèng tieáng
Vieät: “Caûm ôn Baùc Hoà”, ñoàng thôøi
SẮC BÙA
ĐIỆU MÚA
CỦA MÙA XUÂN
l KHAC TUE
35 34
oâm chaët “oâng giaø Saéc Buøa” vaøo
loøng. Coù buoåi bieåu dieãn, ñoàng chí
Ai Ñích, Toång Bí thö Ñaûng coäng
saûn Indonesia, cuõng döï, ñoàng chí
toû thaùi ñoä vui möøng, chuùc cho söï
thaønh coâng cuûa ñoaøn, trong ñoù
coù muùa Saéc Buøa raát coù yù nghóa
höõu nghò. Ñoàng chí Su Proâng Toâ,
ñaûng vieân Coäng saûn Indo, laø caùn
boä ngoaïi giao cuûa baïn laøm vieäc
taïi Söù quaùn Tieäp Khaéc, thöôøng
ñi theo vaø giuùp ñoaøn ta veà moïi
maët sinh hoaït. Su Proâng Toâ coøn
laø moät nhaïc tröôûng cuûa phong
traøo vaên ngheä Giakarta. Ñoàng chí
cuõng thaáy muùa Saéc Buøa laø moùn
quaø quyù giaù cuûa tình höõu nghò maø
coù leõ cuõng chæ coù Baùc Hoà môùi coù
caùch öùng xöû ñoäc ñaùo nhö vaäy!
Ñoaøn rôøi Inño veà qua Trung
Quoác bieåu dieãn. Caùc baïn Trung
Quoác cuõng toû loøng thích thuù muùa
Saéc Buøa ñöôïc caùc baïn dòch laø:
Muùa Chuùc Phuùc.
Naêm 1961, toâi ñi coâng taùc
xa, trao laïi vai oâng giaø cho ngheä
só Maïnh Haø - Ngöôøi ñoàng moân,
ñoàng tueá vôùi toâi. Trong Hoäi dieãn
Ca muùa nhaïc toaøn quoác Muøa
Xuaân 1962, Maïnh Haø ñaõ ñuû ñoä
“giaø” ñeå nhaän Huy chöông Baïc vaø
muùa Saéc Buøa nhaän Huy chöông
Vaøng. Saéc Buøa raát coù duyeân treân
saân khaáu cuûa Ca muùa Toång cuïc
Chính trò, ñaõ nhieàu laàn, nhieàu
muøa xuaân ñöôïc vaøo Phuû Chuû tòch
phuïc vuï Baùc Hoà vaø Trung öông.
Naêm 1965, Maïnh Haø ñi coâng
taùc xa, anh laïi trao vai oâng giaø
cho ngheä só treû Ñaøo Ñöùc Ñaïi.
Ñaøo Ñöùc Ñaïi lónh hoäi, keá thöøa
ñöôïc nhöõng gì maø Khaéc Tueá vaø
Maïnh Haø ñaõ thöïc hieän, ñoàng thôøi
coù nhieàu saùng taïo môùi laøm cho
ñieäu muùa vui nhoän hôn, hoùm hænh
hôn, cuoán huùt ngöôøi xem hôn.
Beân caïnh ñoù, 8 nöõ dieãn vieân töôi
treû hôùn hôû quanh oâng giaø, caùc coâ
naâng böôùc oâng giaø leân, ñaït tieâu
chí laïc quan, yeâu ñôøi maø oâng giaø
caàn ñaït tôùi.
Muùa Saéc Buøa trong thôøi gian
naøy ngaøy caøng noåi troäi trong
chöông trình bieåu dieãn cuûa Ñoaøn,
luoân luoân ñöôïc laøm laïi, coù ñeâm
khaùn giaû hoø reo, treâu oâng giaø
vôùi caùc coâ gaùi khi caùc coâ quyeän
quanh oâng giaø.
Tröôùc Xuaân Maäu Thaân (1968),
ôû chieán Tröôøng khu V, toâi cuõng
ñaõ coù dòp chuyeån ñieäu muùa Saéc
Buøa cho caùc baïn vaên coâng tænh
Quaûng Ngaõi.
Do thaønh tích bieåu dieãn cuûa
Ñoaøn Ca muùa Toång cuïc Chính trò
Quaân ñoäi trong khaùng chieán, naêm
1973, Ñoaøn ñöôïc cöû ñi döï Lieân
hoan Thanh nieân vaø sinh vieân Theá
giôùi laàn thöù 10 taïi Beclin, Coäng
hoøa Daân chuû Ñöùc. Muùa Saéc Buøa
khoâng theå thieáu trong chöông
trình bieåu dieãn cuûa Ñoaøn. Trong
cuoäc ñua taøi vôùi ngheä só soâ-loâ cuûa
caùc nöôùc, Ñaøo Ñöùc Ñaïi ñaõ phaùt
huy theá maïnh cuûa mình trong vai
oâng giaø cuûa muùa Saéc Buøa, giaønh
moät Huy chöông Vaøng.
Töø moät coå tuïc ñeïp, moät sinh
hoaït vaên ngheä daân gian mang
yù nghóa caàu söùc khoûe, vui töôi,
an laønh ôû mieàn Trung, vôùi taøi
naêng saùng taïo cuûa lôùp lôùp ngheä
só Quaân ñoäi, Saéc Buøa ñaõ ñoàng
haønh vôùi muøa xuaân cuûa caùc theá
heä dieãn vieân Quaân ñoäi, maõi maõi
ñoàng haønh vôùi nhöõng muøa xuaân
cuûa ñaát nöôùc thaân yeâu cuûa chuùng
ta./. n
Moät ñoäi haùt Saéc Buøa ôû Quaûng Ngaõi (AÛnh: Internet)
35
CON NGÖÔØI & SÖÏ KIEÄN
37 36
TÖØ TRONG DI SAÛN
37 36
V
ôùi vieäc giaønh naêm HCV,
baûy HCB, hai HCÑ taïi
Ñaïi hoäi Theå thao Ñoâng
– Nam AÙ 26, caùc tuyeån thuû
Vovinam Vieät Nam ñaõ giaønh ngoâi
nhaát toaøn ñoaøn. Nhöõng voõ só: Voõ
Nguyeân Linh, Traàn Khaùnh Trang,
Huyønh Khaéc Nguyeân, Nguyeãn
Duy Khaùnh…, khoâng chæ thi ñaáu
xuaát saéc giaønh HCV maø coøn theå
hieän ñöôïc tinh thaàn haøo hieäp,
coáng ích vaø hieán ích cho ñôøi, chaân
giaù trò voõ ñaïo Vovinam vôùi muïc
tieâu do con ngöôøi, vì con ngöôøi,
phaùt trieån vaø phuïc vuï con ngöôøi
ñaõ ñeå laïi aán töôïng toát ñeïp trong
loøng baïn beø khu vöïc. Baø Ri – ta
Su – boâ – oâ, Tröôûng BTC SEA
Games 26 laïc quan veà maøn trình
dieãn cuûa caùc moân voõ taïi ñaïi hoäi
laàn naøy. Theo baø R. Su – boâ – oâ ,
Vovinam cuûa Vieät Nam vaø Pen –
caùt si – laùt cuûa In-ñoâ-neâ-xi-a hoaøn
toaøn coù khaû naêng ñöôïc ñöa vaøo
noäi dung thi ñaáu taïi ñaáu tröôøng OÂ
– lim – pích neáu ñöôïc naâng taàm.
Nhöõng moân voõ mang tính truyeàn
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO
Xuân mới,
Sức bật mới
l HIEN ANH
Keå töø muøa thu naêm 1938
ñeán nay, Vovinam Vieät voõ
ñaïo ñaõ traûi qua 74 naêm hình
thaønh vaø phaùt trieån. Töø moät
moân phaùi nhoû do voõ sö Saùng
toå Nguyeãn Loäc Khai saùng taïi
Haø Noäi, giôø ñaây Vovinam ñaõ
coù nhöõng böôùc tieán vöôït baäc,
vöõng chaéc trong gaàn naêm
naêm qua: laø moân voõ thuaät
truyeàn thoáng daân toäc ñaàu tieân
cuûa Vieät Nam ñöôïc ñöa vaøo
chöông trình thi ñaáu chính
thöùc taïi moät kyø ñaïi hoäi theå
thao caáp chaâu luïc – ASean
Indoor Games 3 (naêm 2009)
vaø môùi ñaây ñöôïc Hoäi ñoàng
Theå thao Ñoâng – Nam AÙ cho
pheùp tranh taøi taïi SEA Games
26 vöøa dieãn ra ôû In-ñoâ-neâ-
xi-a.
37 36 37 36
TÖØ TRONG DI SAÛN
thoáng cuûa caùc quoác gia chaâu AÙ
nhö Giu – ñoâ (Nhaät Baûn), Teâ-
cuoân-ñoâ (Haøn Quoác)… ñaõ chinh
phuïc caû theá giôùi baèng söï maïnh
meõ, ñeïp maét neân ñaõ goùp maët taïi
OÂ- lim-pích. Beân caïnh ñoù, UÛ -su,
moät moân voõ coå truyeàn cuûa Trung
Quoác, cuõng ñang hy voïng ñöôïc
chính thöùc goùp maët taïi “saân chôi”
naøy sau khi ñaõ ñöôïc giôùi thieäu
taïi Theá vaän hoäi Baéc Kinh 2008
nhö moät moân bieåu dieãn. Hy voïng
trong töông lai khoâng xa, öôùc
muoán cuûa chuùng ta seõ trôû thaønh
hieän thöïc ñeå Vovinam trôû thaønh
tieáng noùi chung cuûa caùc daân toäc
yeâu thích voõ thuaät treân theá giôùi
môùi thaät söï laø caùi ñích maø moïi
ngöôøi höôùng ñeán!
Hieän taïi, Vovinam goùp maët
roäng khaép trong caû nöôùc, ñaõ ñöôïc
khuyeán khích phaùt trieån baèng
caùch ñöa vaøo caùc tröôøng hoïc nhö
laø moät moân theå duïc theå thao, reøn
luyeän theå chaát vôùi phöông chaâm
“Hoïc voõ Vieät, yeâu nöôùc Vieät”;
ñoàng thôøi goùp phaàn toân vinh
truyeàn thoáng vaên hoùa Vieät, giöõ
gìn, baûo toàn, phaùt huy tinh hoa voõ
thuaät daân toäc. Vovinam cuõng coù
nhieàu phaân nhaùnh, moân ñoà ôû 43
quoác gia treân theá giôùi: OÂ – xtraây
–li-a, I-ran, AÁn Ñoä, Pa-ki-xtan,
Cam-pu-chia, Laøo, I –ta-li-a, Taây
Ban Nha, Phaùp, Thuïy Só, Peâ-ru,
An –gieâ – ri, Ma-roác…
V.Xeâ- ra, Toång thö kyù Lieân
ñoaøn Vovinam I-ta-li-a vaø Lieân
ñoaøn Vovinam chaâu AÂu sau
chuyeán thaêm Vieät Nam môùi
ñaây ñeå tìm hieåu veà Vovinam taïi
“ñaát toå” ñaõ boäc baïch: “Toâi yeâu
Vovinam baèng tình yeâu troïn ñôøi
vaø toâi muoán phaùt trieån moân voõ
cuûa chuùng ta treân khaép haønh
tinh, baét ñaàu töø queâ höông mình.
Nieàm haïnh phuùc cuûa toâi taêng
daàn theo soá löôïng ngöôøi tham
gia taäp luyeän, söï tieán boä cuûa caùc
lieân ñoaøn thaønh vieân”. Moät minh
chöùng cho thaáy Vovinam – tinh
hoa Vieät ñaõ ngaøy caøng taïo ñöôïc
tieáng vang vaø hoøa nhaäp saâu roäng
treân theá giôùi.
Nhö vaäy, coù theå noùi vôùi moät
loaïi giaûi ñaáu Vovinam thaønh coâng
dieãn ra ôû caáp ñoä khu vöïc, chaâu
luïc vaø theá giôùi trong naêm “baûn leà”
2011 seõ laø tieàn ñeà taïo böôùc ñoät
phaù maïnh meõ trong naêm 2012.
Chuùc cho Vovinam Vieät voõ ñaïo
Xuaân môùi, söùc baät môùi! n
39
Về thăm Hà Tĩnh
Cuối Đông,
Rong ruổi khắp vùng địa linh,
Nhân kiệt,
Rừng núi Vũ Quang cao ngất chí cụ Phan Đình Phùng vì
Non sông,
Làng Tùng Ảnh, Đức Thọ sáng mãi gương bất khuất
Trần Phú…
Cuối chiều, chúng tôi thắp hương kính cẩn trước
Tổ tiên,
Tưởng nhớ các bậc tiền nhân, lòng rưng rưng
Cảm khái,
Chợt nhớ câu: «Thiên lý vô vân vạn lý thiên»,
Thấu hiểu:
Tâm sáng, mắt chẳng vướng mây mờ, có thể đi xa
Vạn dặm,
Thông hội xưa nay, có tầm nhìn, nhập vào ta cả trời xanh,
Cao đẹp.
Rồng bay trong cổ tích,
Trong kiến trúc, nghệ thuật,
Rồng phương Đông ẩn hiện,
Như những nhà triết nhân.
Đọc câu thơ Việt kiều da diết,
Nhớ quê hương, cô đơn ngợp tuyết xứ người,
Nợ áo cơm, nợ tình hay số phận...?
Về Hà Nội, anh giữ nắng tặng em.
LÊ THANH BÌNH
Năm Rồng
Tặng nắng
Thăm Hà Tĩnh
39
T
oá i 11 – 12, taï i Haø Noä i,
Baù o Coâ ng an nhaâ n daâ n
toå chöù c kyû nieä m 65 naê m
ngaø y xuaá t baû n soá baù o ñaà u tieâ n
(1/11/1946 – 1/11/ 2011), ñoù n
nhaä n Huaâ n chöông Quaâ n coâ ng
haï ng Nhaá t laà n thöù hai vaø chính
thöù c phaù t soù ng Keâ nh truyeà n
hình Coâ ng an nhaâ n daâ n. Ñeá n
döï , coù caù c ñoà ng chí UÛ y vieâ n Boä
Chính trò: Leâ Hoà ng Anh, Thöôø ng
tröï c Ban Bí thö T. Ö Ñaû ng; Phaï m
Quang Nghò , Bí thö Thaø nh uû y
Haø Noä i; Ñinh Theá Huynh, Bí thö
T.Ö Ñaû ng, Tröôû ng Ban Tuyeâ n
giaù o T.Ö; Traà n Ñaï i Quang, Boä
tröôû ng Coâ ng an; caù c ñoà ng chí
UÛ y vieâ n T.Ö Ñaû ng: Nguyeã n Thò
Doan, Phoù Chuû tòch nöôù c; Uoâ ng
Chu Löu, Phoù Chuû tòch QH;
Nguyeã n Thieä n Nhaâ n, Phoù Thuû
töôù ng Chính phuû ; Ñaë ng Vaê n
Hieá u, Thöù tröôû ng thöôø ng tröï c
Coâ ng an cuø ng ñaï i dieä n caù c boä ,
ngaø nh Trung öông, Haø Noä i, caù c
cô quan, ñôn vò thuoä c löï c löôï ng
Coâ ng an Nhaâ n daâ n, caù c theá heä
laø m Baù o Coâ ng an nhaâ n daâ n, ñaï i
dieä n caù c baù o baï n vaø ñoâ ng ñaû o
coä ng taù c vieâ n.
65 naê m qua, töø ngaø y xuaá t
baû n soá ñaà u tieâ n cuû a tôø Coâ ng
an môù i (1 – 11- 1946), tieà n thaâ n
cuû a Baù o Coâ ng an nhaâ n daâ n hoâ m
nay, trong suoá t chaë ng ñöôø ng xaâ y
döï ng vaø tröôû ng thaø nh, tôø baù o
luoâ n luoâ n xöù ng ñaù ng laø cô quan
ngoâ n luaä n vaø laø vuõ khí saé c beù n
cuû a löï c löôï ng Coâ ng an Nhaâ n
daâ n Vieä t Nam treâ n maë t traä n tö
töôû ng. Trong hai cuoä c khaù ng
chieá n choá ng thöï c daâ n Phaù p vaø
ñeá quoá c Myõ , Baù o Coâ ng an nhaâ n
daâ n ñaõ baù m saù t tình hình thöï c
KỶ NIỆM 65 NĂM
NGÀY BÁO CÔNG AN NHÂN DÂN RA SỐ ĐẦU
Thay maët laõnh ñaïo Ñaûng, Nhaø nöôùc, Phoù Chuû tòch nöôùc Nguyeãn Thò Doan
ñaõ trao Huaân chöông Quaân coâng haïng Nhaát cho Baùo CAND.
Trung töôùng Nguyeãn Höõu Öôùc, TBT Baùo
Coâng an Nhaân daân, AHLÑ thôøi kyø ñoåi môùi.
lJ.\
39
40
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
tieã n cuû a caù ch maï ng vaø nhieä m
vuï cuû a löï c löôï ng Coâ ng an Nhaâ n
daâ n hoaø n thaø nh toá t caù c nhieä m
vuï chính trò ñöôï c giao vaø nhanh
choù ng coù nhöõ ng thay ñoå i phuø
hôï p veà hình thöù c vaø noä i dung
tuyeâ n truyeà n trong töø ng giai
ñoaï n, töø Baù o Coâ ng an môù i, Baï n
daâ n ñeá n tôø Noä i san Reø n luyeä n,
Taä p san Coâ ng an nhaâ n daâ n
vaø töø naê m 1965 tôù i nay laø Baù o
Coâ ng an nhaâ n daâ n. Cuø ng vôù i
thôø i gian, nhieà u aá n phaå m cuû a
baù o ñaõ laà n löôï t ra ñôø i nhö: Vaê n
ngheä Coâ ng an, An ninh Theá giôù i,
An ninh Theá giôù i Cuoá i thaù ng,
Caû nh saù t toaø n caà u, Baù o Coâ ng
an nhaâ n daâ n ñieä n töû … Ñaù nh
giaù cao caù c ñoù ng goù p cuû a caù c
theá heä ngöôø i laø m Baù o Coâ ng an
nhaâ n daâ n, Ñaû ng vaø Nhaø nöôù c
ñaõ taë ng taä p theå baù o danh hieä u
Anh huø ng Lao ñoä ng thôø i kyø ñoå i
môù i; Trung töôù ng Nguyeã n Höõ u
Öôù c, Toå ng Bieâ n taä p Baù o Coâ ng
an Nhaâ n daâ n, Phoù Toå ng cuï c
tröôû ng Toå ng cuï c Xaâ y döï ng löï c
löôï ng (Boä Coâ ng an) ñöôï c tuyeâ n
döông Anh huø ng Lao ñoä ng thôø i
kyø ñoå i môù i.
Phaù t bieå u yù kieá n taï i buoå i leã ,
Thöù tröôû ng Thöôø ng tröï c Ñaë ng
Vaê n Hieá u thay maë t laõ nh ñaï o
Boä Coâ ng an, bieå u döông nhöõ ng
ñoù ng goù p tích cöï c vaø hieä u quaû
cuû a Baù o Coâ ng an nhaâ n daâ n treâ n
maë t traä n tö töôû ng, vaê n hoù a, trong
söï nghieä p baû o veä an ninh quoá c
gia, giöõ gìn traä t töï an toaø n xaõ
hoä i vaø xaâ y döï ng löï c löôï ng coâ ng
an trong saï ch, vöõ ng maï nh.
Kyû nieä m 65 naê m ra soá baù o
ñaà u, Baù o Coâ ng an nhaâ n daâ n
vinh döï ñöôï c ñoù n nhaä n Huaâ n
chöông Quaâ n coâ ng haï ng Nhaá t
laà n thöù hai do Phoù Chuû tòch
nöôù c Nguyeã n Thò Doan thay maë t
Ñaû ng, Nhaø nöôù c trao taë ng.
Taï i buoå i leã kyû nieä m 65 naê m
Baù o Coâ ng an nhaâ n daâ n, Boä
tröôû ng Traà n Ñaï i Quang ñaõ chính
thöù c nhaá n nuù t phaù t soù ng Keâ nh
truyeà n hình Coâ ng an Nhaâ n daâ n
(ANTV) sau gaà n moä t naê m thöû
nghieä m.
Boä tröôû ng Traà n Ñaï i Quang
chuù c möø ng söï ra ñôø i cuû a Keâ nh
truyeà n hình Coâ ng an Nhaâ n daâ n.
Boä tröôû ng yeâ u caà u löï c löôï ng
caù n boä , caù c chieá n só coâ ng an
laø m vieä c trong lónh vöï c baù o chí
noù i chung, truyeà n hình Coâ ng an
noù i rieâ ng, khoâ ng ngöø ng hoï c taä p,
reø n luyeä n, kieâ n ñònh, baû n lónh
vöõ ng vaø ng, trau doà i ñaï o ñöù c
ngheà nghieä p, naâ ng cao trình ñoä
chuyeâ n moâ n, nghieä p vuï , phaù p
luaä t vaø khoa hoï c - kyõ thuaä t, xöù ng
ñaù ng laø ngöôø i chieá n só cuû a löï c
löôï ng Coâ ng an Nhaâ n daâ n treâ n
maë t traä t tö töôû ng, vaê n hoù a; goù p
phaà n tích cöï c vaø o coâ ng cuoä c
baû o veä an ninh quoá c gia, an
toaø n xaõ hoä i, ñaù p öù ng yeâ u caà u
xaâ y döï ng vaø baû o veä ñaá t nöôù c
trong tình hình môù i. n
Thöôïng töôùng Traàn Ñaïi Quang, UÛy vieân Boä Chính trò, Boä tröôûng Boä Coâng an baám nuùt chính thöùc phaùt soùng keânh Truyeàn hình
ANTV. AÛnh: Thieän Hoaøng.
41
LÊ CHÂN
NỮ TƯỚNG BIÊN PHÒNG
ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC TA
l NGUYEÃN THUØY LINH
Sau khôûi nghóa thaéng lôïi, ñaùnh ñuoåi quaân Nam
Haùn vaøo muøa Xuaân naêm Canh Tyù (naêm thöù 40 sau
CN), laäp neân vöông trieàu môùi, Hai Baø Tröng ñaõ chuù
yù ngay tôùi coâng vieäc baûo veä neàn ñoäc laäp, caét cöû
nhöõng töôùng gioûi cai quaûn nhöõng nôi hieåm yeáu,
trong ñoù coù cöûa ngoõ vuøng bieån Ñoâng Baéc cuûa ñaát
nöôùc. Vaø, moät nöõ töôùng ñöôïc Hai Baø Tröng tin
töôûng giao cho traán aûi vuøng ñaát quan yeáu ñeå ngaên
chaën giaëc phöông Baéc theo ñöôøng bieån ñaùnh vaøo
Meâ Linh naøy laø baø Leâ Chaân. Leâ Chaân ñöôïc xem laø
vò töôùng Bieân phoøng ñaàu tieân cuûa löïc löôïng Bieân
phoøng nöôùc ta.
42
T
heo Söï tích Ñöùc Thaùnh Maãu Leâ Chaân ôû ñeàn
Ngheø, Haûi Phoøng, Leâ Chaân laø ngöôøi con gaùi
queâ ôû moät laøng nhoû goïi laø laøng An Bieân, huyeän
Ñoâng Trieàu, Haûi Döông (nay thuoäc Haûi Phoøng). Cha
laø Leâ Ñaïo laøm ngheà thuoác, soáng raát nhaân töø quaûng
ñaïi vaø saün loøng bao dung cöùu giuùp keû ngheøo khoù sa
cô lôõ böôùc, ñöôïc daân chuùng xa gaàn meán phuïc. Vôï
oâng laø baø Traàn Thò Chaâu cuõng noåi tieáng laø ngöôøi thuøy
mò, ñaûm ñang vaø nhaân ñöùc. Hieàm moät noãi hai oâng baø
maëc duø tuoåi ñaõ cao maø chöa sinh ñöôïc ngöôøi con naøo
ñeå vui caûnh tuoåi giaø hoâm sôùm. OÂng baø ñi leã baùi, caàu
phuùc nôi cöûa Phaät treân nuùi Yeân Töû. Theá roài, baø meï
coù thai vaø sinh ñöôïc moät coâ con gaùi vaøo ngaøy moàng 8
thaùng 2, ñaët teân laø Leâ Chaân (Veà vieäc sinh ra Leâ Chaân,
theo saùch Nhöõng göông maët phuï nöõ Vieät Nam qua
tö lieäu Haùn Noâm (NXB KHXH Haø Noäi, 1996), “trong
moät laàn oâng baø tôùi chuøa Yeân Töû caàu Phaät, baø mô
thaáy coù moät vò thieân söù noùi raèng Ngoïc Hoaøng seõ cho
moät vò tieân nöõ giaùng traàn, laøm con trong 40 naêm, gia
ñình seõ ñöôïc vinh hieån, con trai cuõng khoâng saùnh kòp.
Roài moät hoâm, baø Traàn Thò Chaâu daäy sôùm ra ñoàng,
thaáy moät daáu chaân to, beøn öôùm thöû chaân mình vaøo,
khoâng ngôø, trôû veà caûm ñoäng maø coù thai, maõn kyø sinh
ra moät beù gaùi (ngaøy 8/2) cöïc kyø xinh ñeïp. OÂng baø
nhôù tôùi daáu chaân öôùm thöû khi tröôùc, beøn ñaët teân laø Leâ
Chaân”). Caøng lôùn, Leâ Chaân caøng xinh ñeïp, laïi neát na
chaêm chæ. Ñeán naêm 18 tuoåi thì saéc ñeïp vaø ñöùc haïnh
cuûa naøng ñaõ noåi tieáng khaép vuøng.
Thuûa aáy, nöôùc ta ñang bò boïn xaâm löôïc nhaø Haùn
ñoâ hoä. Döôùi thôøi ñaát nöôùc bò xaâm laêng, saéc ñeïp meâ
hoàn cuûa naøng Leâ Chaân laïi laø moät nguyeân nhaân gaây
cho gia ñình naøng tai bieán khoâng ngôø. Trong moät laàn
vieân Thaùi thuù Toâ Ñònh ñi kinh lyù qua mieàn Ñoâng Trieàu,
coù keû nònh thaàn taâu vôùi Thaùi thuù raèng Leâ Chaân laø moät
tieân nöõ giaùng theá. Toâ Ñònh duøng quyeàn theá ñeå eùp
naøng laøm vôï, nhöng bò naøng vaø gia ñình nhaát möïc töø
choái. Vì chuyeän caàu hoân khoâng thaønh maø Toâ Ñònh ñaõ
haõm haïi caû cha meï naøng. Caêm giaän quaân cöôùp nöôùc
tham taøn, bæ oåi, naøng Leâ Chaân quyeát chí traû thuø nhaø,
ñeàn nôï nöôùc. Naøng ñaõ tìm ñöôïc thaày daïy cho mình voõ
ngheä, binh thö. Khi ñaõ tinh thoâng quyeàn cöôùc, naøng
beøn di cö ñeán ñaát An Döông ñeå chieâu taäp binh maõ.
Vuøng ñaát An Döông luùc baáy giôø chæ laø moät baõi ñaát
phuø sa môùi boài, lô thô maáy khoùm caây daïi, maáy tuùp
leàu tranh cuûa phöôøng chaøi löôùi. Leâ Chaân chieâu moä
nhaân daân khai hoang, laäp aáp. Chaúng bao laâu sau,
daân cö trong vuøng ngaøy caøng ñoâng ñuùc, chôï buùa moïc
leân, saàm uaát. Chôï An Bieân môû ra töø ñoù. Leâ Chaân
aâm thaàm tích tröõ löông thöïc, saém söûa vuõ khí vaø thu
naïp quaân só huaán luyeän voõ ngheä, binh phaùp. Baø ñaõ
lieân keát vôùi nhieàu haøo kieät quanh vuøng nhö Leänh Baù,
Chính Troïng ôû Quyønh Cö (xaõ Huøng Vöông), Tröông
Laïi, Tröông Teà, Tröông Ñoä ngöôøi Thieàm Kheâ (Thuûy
Nguyeân), ba chò em Taï Huy Thaâu, Taï AÛ Raùng, Taï
43
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
Ñoan Dung (Tieân Minh, Tieân Laõng),…cuøng theà ñoaøn
keát choáng Toâ Ñònh. Caû vuøng An Döông trôû thaønh moät
khu caên cöù lôùn cuûa nghóa quaân.
Muøa Xuaân naêm Canh Tyù (naêm thöù 40 sau CN),
töø vuøng ñaát Meâ Linh, Phong Chaâu, hai chò em Tröng
Traéc vaø Tröng Nhò phaát côø khôûi nghóa choáng laïi söï aùp
böùc haø khaéc cuûa Thaùi thuù Toâ Ñònh. Hai Baø hoäi quaân
ôû Haùt Moân (thuoäc huyeän Phuùc Thoï tænh Haø Taây cuõ) toå
chöùc leã teá caùo trôøi ñaát, truyeàn hòch keâu goïi anh huøng
haøo kieät caùc nôi. Hòch khôûi nghóa cuûa Hai Baø Tröng
bay veà vuøng bieån An Bieân. Leâ Chaân ñöa ñoäi quaân cuûa
baø töø vuøng bieån Ñoâng veà tuï nghóa. Leâ Chaân leân xöù
Ñoaøi tìm gaëp ngöôøi ñoàng taâm möu nghieäp lôùn. Hai Baø
Tröng phong cho Leâ Chaân laøm töôùng, ñeå ngaøy ñeâm
cuøng baøn keá saùch khôûi nghóa. Hai Baø Tröng phong
cho Leâ Chaân laø Thanh Chaân coâng chuùa. Leâ Chaân
cuøng Bình Khoâi coâng chuùa ñem quaân ñi ñaùnh Toâ
Ñònh, quaân Ñònh tan vôõ chaïy veà Baéc). Ñöôïc nhaân daân
ñoàng thanh taùn thöôûng, keû goùp söùc, ngöôøi giuùp cuûa,
cuoäc khôûi nghóa cuûa Hai Baø Tröng ñaõ nhanh choùng
lan roäng ra khaép caùc quaän Giao Chæ, Cöûu Chaân, Nhaät
Nam vaø Hôïp Phoá. Chaúng bao laâu, quaân khôûi nghóa ñaõ
haï ñöôïc 65 thaønh. Boïn taøn quaân Toâ Ñònh phaûi chaïy
troán veà quaän Nam Haûi. Hai Baø Tröng xöng vöông,
ñoùng ñoâ ôû Meâ Linh:
“Ñoâ Kyø ñoùng coõi Meâ Linh
Lónh Nam rieâng moät trieàu ñình nöôùc ta”
(Quoác söû dieãn ca - Hoà Chí Minh)
Hai Baø Tröng giao cho Leâ Chaân troïng traùch
“Chöôûng quaûn binh quyeàn noäi boä”, ñoùng ñaïi baûn
doanh ôû Giao Chæ. Sôùm nhaän thaáy vò trí quan troïng
cuûa vuøng bieån Ñoâng Baéc trong cuoäc khaùng chieán
choáng quaân nhaø Haùn, Hai Baø Tröng ñaõ “choïn maët
göûi vaøng”, giao cho baø Leâ Chaân trôû veà traán giöõ vuøng
cöûa bieån Ñoâng Baéc, queâ höông baø, vôùi chöùc “Haûi Taàn
phoøng thuû”. Nhieàu ngöôøi cho raèng teân goïi Haûi Phoøng
ngaøy nay coù nguoàn goác töø cuïm töø Haûi Taàn phoøng thuû
coù töø khi baø Leâ Chaân ñöôïc Hai Baø Tröng giao cho
troïng traùch xuoáng traán thuû vuøng cöûa bieån Haûi Ñoâng
naøy.
Baø Leâ Chaân trôû veà queâ laøng An Bieân ôû Ñoâng Trieàu
roài ñem quaân daân sang huyeän An Döông laäp aáp môû
traïi, ñaët ra An Bieân trang. Baø cuøng nhaân daân khai
khaån ñaát hoang, nôi vuøng doïc theo soâng Tam Baïc
bieán thaønh ñoàng ruoäng troàng luùa vaø baõi daâu xanh toát.
Tieáp noái coâng ñöùc cuûa cha, baø Leâ Chaân môû roäng loøng
töø thieän cöùu giuùp ngöôøi ngheøo, khuyeán khích ngheà
noâng. Trong vuøng, daân cö ngaøy caøng ñoâng ñuùc, truø
phuù.
Tröng Vöông ôû ngoâi 3 naêm, thanh theá ngaøy caøng
löøng laãy. Khoâng cam chòu thaát baïi, nhaø Haùn ñaõ sai
vieân ñaïi töôùng 58 tuoåi Maõ Vieän - ngöôøi töøng coù nhieàu
thuû ñoaïn ñaøn aùp caùc cuoäc khôûi nghóa cuûa noâng daân
Trung Quoác, laøm Phuïc Ba töôùng quaân mang quaân
sang baùo thuø. Ñòch ñoùng quaân ôû Laõng Baïc (nay thuoäc
vuøng Tieân Sôn, tænh Haø Baéc). Theo saùch Nhöõng
göông maët phuï nöõ Vieät Nam qua tö lieäu Haùn Noâm
(NXB KHXH Haø Noäi, 1996), “Baø Tröng sai caùc ñaïo
veà öùng chieán. Quaân Haùn thöôøng thua. Moät hoâm, Baø
Tröng cöôõi voi ñuoåi giaëc, gioù thoåi tung khaên, giaëc bieát
laø nöõ, chuùng beøn côûi truoàng ra maø ñaùnh. Baø Tröng
xaáu hoå rôi caû vuõ khí. Bieát thua, Baø cuøng Nhò töôùng
nhaûy xuoáng soâng Nhó Haø töï töû (ngaøy 15 thaùng Chaïp).
Cuoäc khaùng chieán cuûa Hai Baø Tröng bò Maõ Vieän ñaøn
aùp daõ man, song cuoäc chieán ñaáu vaãn coøn tieáp dieãn.
Baø Leâ Chaân ñaõ toå chöùc laáp suoái, ngaên soâng, chaën
ñaùnh thuûy binh cuûa Maõ Vieän. Löïc löôïng tuy thua keùm
quaân giaëc nhöng tinh thaàn chieán ñaáu cuûa caùc nghóa
quaân raát cao, gaây cho giaëc nhieàu thieät haïi. Baø ñaõ ruùt
quaân veà vuøng Laïc Sôn (thuoäc xaõ Thanh Sôn, huyeän
Kim Thanh, Haûi Döông ngaøy nay), xaây döïng caên cöù
tieáp tuïc chieán ñaáu. Nhöng sau moät traän ñaùnh aùc lieät,
Ñeàn Ngheø nôi thôø Nöõ töôùng Leâ Chaân Coång Ñeàn Ngheø
44
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
nghóa quaân tan vôõ, baø ñaõ tuaãn tieát taïi nuùi Daùt Daâu
(theo Ñeàn mieáu Vieät Nam, Vuõ Ngoïc Khaùnh chuû bieân,
NXB Thanh nieân, 2000, tr 239). Ñeå töôûng nhôù coâng
ñöùc cuûa baø Leâ Chaân, daân laøng An Bieân baûo nhau
döïng ñeàn thôø baø. Saùch Nhöõng göông maët phuï nöõ
Vieät Nam qua tö lieäu Haùn Noâm (NXB KHXH Haø Noäi,
1996), vieát: “Sau khi coâng chuùa cheát, thöôøng raát linh
öùng, baùo moäng cho nhaân daân An Bieân bieát ñeå phuïng
thôø. Haøng naêm, vaøo ngaøy 3 thaùng Gieâng ñeán leã, caàu
xin raát linh öùng. Ñeán thôøi Traàn, quaân Chieâm Thaønh
xaâm laán nöôùc ta, naøng phuø hoä, trôï giuùp cho vua Traàn
Anh Toâng ñaùnh thaéng giaëc, ñöôïc vua phong laø Thaùnh
Chaân coâng chuùa Thöôïng ñaúng phuùc thaàn”.
Coâng lao khai phaù vaø laäp ra laøng An Bieân xöa vaø
Haûi Phoøng ngaøy nay cuûa baø Leâ Chaân maõi maõi ñöôïc
caùc theá heä nhaân daân queâ höông baø khoâng bao giôø
queân. Taïi trang An Bieân xöa, nay laø phoá An Bieân,
thaønh phoá Haûi Phoøng, vaãn coøn coù Ñeàn Ngheø thôø baø.
Haøng naêm, nhaân daân vaãn höông khoùi thôø phuïng Leâ
Chaân vò nöõ anh huøng, ngöôøi coù coâng xaây döïng vaø
baûo veä vuøng bieån Ñoâng Baéc cuûa Toå quoác. Cuõng nhö
nhieàu töôùng taù cuûa Hai Baø Tröng sau khi cheát ñöôïc
thôø laøm thaønh hoaøng ôû nhieàu nôi, baø Leâ Chaân ñöôïc
ngöôøi daân vuøng An Bieân thôø laøm thaønh hoaøng Haûi
Phoøng.
Ñeàn Ngheø
Ñeàn Ngheø, teân chöõ laø An Bieân coå mieáu, naèm treân
phoá Leâ Chaân, thuoäc Tieåu khu Meâ Linh, cuûa thaønh
phoá Haûi Phoøng. Ban ñaàu, ngoâi ñeàn thôø baø Leâ Chaân
chæ laø moät ngoâI mieáu nhoû, lôïp gianh, ñôn sô. Sau ñoù,
daân laøng goùp coâng cuûa xaây baèng gaïch, lôïp ngoùi. MaõI
ñeán naêm 1919, ñeàn Ngheø môùi ñöôïc xaây döïng khang
trang, beà theá nhö hieän nay vaø chính thöùc goïi laø Ñeàn
Ngheø. Ñeàn Ngheø laø coâng trình kieán truùc ngheä thuaät
coå kính, laø nôi baèng y cuûa baø Leâ Chaân. Nhaân daân Haûi
Phoøng suy toân baø laø Tieàn Toå khai canh, Ñöùc Thaùnh
Maãu. Trong taâm thöùc moïi ngöôøi, nöõ töôùng Leâ Chaân laø
vò Thaønh hoaøng cuûa ñaát Caûng. Trong tín ngöôõng cuûa
ngöôøi xöa, leã vaät daâng cuùng Thaùnh Maãu Leâ Chaân bao
giôø cuõng coù moùn cua beå vaø buùn. Vaø, haøng naêm, cöù
ñeán ngaøy moàng 8 thaùng 2 aâm lòch, Ñeàn Ngheø môû hoäi.
Trong ngaøy hoäi thöôøng toå chöùc moät soá sinh hoaït vaên
hoùa ñoäc ñaùo, hieám thaáy trong caùc leã hoäi khaùc nhö:
teá nöõ quan, thi hoa thuûy tieân, leã daâng hoa leân Thaùnh
Maãu,…Hieän nay, Ñeàn Ngheø laø moät ñòa chæ vaên hoùa ,
nôi sinh hoaït tín ngöôõng coå truyeàn quen thuoäc ñoái vôùi
ngöôøi daân ñaát Caûng. Naêm naøo cuõng vaäy, cöù ñeán ñeâm
30 thaùng Chaïp, moïi ngöôøi, moïi nhaø laïi noâ nöùc chen
vai thích caùnh ñi leã ôû Ñeàn Ngheø – ñoùn giao thöøa, daâng
höông thaønh kính leân Thaùnh Maãu Leâ Chaân. Taäp tuïc
naøy ñaõ trôû thaønh moät neùt ñeïp trong cuoäc soáng vaên
hoùa Teát cuûa ngöôøi Haûi Phoøng.
Ñình An Bieân
Ngoâi ñình An Bieân naèm ôû quaän Leâ Chaân – Haûi
Phoøng. Ñaây laø nôi thôø baø Leâ Chaân, nöõ töôùng Hai Baø
Tröng. Baø ñöôïc coi laø vò Toå saùng laäp ra ñaát Haûi Phoøng.
Khôûi thuûy, vaøo cuoái theá kyû XIX, ñình An Bieân coøn lôïp
tranh, vaùch lieáp, naèm ôû ñòa ñieåm “Luïc Haûi Thoâng”
(phoá Quang Trung ngaøy nay). Khi ngöôøi Phaùp qui
hoaïch xaây döïng Haûi Phoøng, cho ñaøo con keânh Bon
nan (soâng Laáp) ñeå phaân chia gianh giôùi ngöôøi aâu,
ngöôøi Vieät, hoï ñaõ phaù dôõ ngoâi ñình ñoù vaø baét daân laøng
dôøi ñòa ñieåm döïng ñình veà vò trí ngaøy nay, vì theá, ñình
An Bieân coøn coù teân laø ñình Ñoâng An. Ñình An Bieân
caùch Ñeàn Ngheø khoâng xa. Ñình laø moät coâng trình kieán
truùc goã coå truyeàn hoaøn toaøn baèng goã lim, vôùi haøng coät
to löïc löôõng, voøng tay ngöôøi lôùn oâm khoâng xieát, ñöôïc
baøo nhaün bang, keâ treân caùc chaân taûng ñaù voâi. Trong
ñình coù nhieàu trang trí vôùi ñeà taøi quen thuoäc nhö rang
chaàu phöôïng môùm, laù laät, phöôïng chaàu maët nguyeät,
thuûy quaùi makara, kyø laân,….Tieâu bieåu nhaát cuûa kieán
truùc ñình An Bieân taäp trung ôû toøa haäu cung.
Nhieàu theá kyû qua, ñình An Bieân vaø Ñeàn Ngheø - hai
di tích tieâu bieåu nhaát thôø nöõ töôùng Leâ Chaân luoân ñöôïc
nhaân daân Haûi Phoøng gìn giöõ, laø ñieåm töïa tinh thaàn
giöõa vuøng ñaát caûng, moät trung taâm thöông maïi lôùn
cuûa ñaát nöôùc. Sinh vi töôùng, töû vi thaàn, Baø Leâ Chaân
ñaõ trôû thaønh vò thaàn oai linh che chôû cho con daân Haûi
Phoøng bình an, maïnh khoûe noái tieáp nhau xaây döïng
vaø baûo veä vöõng vaøng vuøng cöûa ngoõ – pheân daäu quan
yeáu vuøng Ñoâng Baéc cuûa Toå quoác./.n
Ñình An Bieân, phöôøng An Bieân, quaän Leâ Chaân, Haûi Phoøng
45
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
Coång vaøo Khu di tích Nhaø Traàn ôû Höng Haø - Thaùi Bình.
AÛnh Nguyeãn Minh San
SINH RA
ĐỂ MỞ
NGƯỜI
NHÀ TRẦN
l TS. NGUYEÃN MINH SAN
XUAÁT THAÂN TRONG MOÄT GIA ÑÌNH NHIEÀU ÑÔØI LAØM NGHEÀ CHAØI
LÖÔÙI ÔÛ VUØNG BIEÅN THAÙI BÌNH, TRONG LOAÏN LAÏC MAØ LEÂN NGOÂI
HOAØNG HAÄU, ROÀI HOAØNG THAÙI HAÄU – MEÏ CUÛA VÒ VUA CUOÁI CUØNG
CUÛA VÖÔNG TRIEÀU LYÙ – LYÙ CHIEÂU HOAØNG, SAU ÑOÙ, CUØNG VÔÙI
NGÖÔØI EM HOÏ LAØ TRAÀN THUÛ ÑOÄ LAØM CUOÄC “CAÙCH MAÏNG CAM”
KHEÙO LEÙO SAÉP XEÁP ÑEÅ NGOÂI VUA NHAØ LYÙ CHUYEÅN SANG MOÄT
NGÖÔØI NGOAÏI TOÄC HOÏ TRAÀN LAØ TRAÀN CAÛNH ÑEÅ LAÄP NEÂN VÖÔNG
TRIEÀU TRAÀN. BAØ ÑÖÔÏC CHO LAØ NGÖÔØI DO TRÔØI SINH RA ÑEÅ MÔÛ NHAØ
TRAÀN VAØ LAØM NEÂN “HAØO KHÍ ÑOÂNG A” LÖØNG LAÃY, MOÄT MOÁC SON
CHOÙI LOÏI TRONG LÒCH SÖÛ DAÂN TOÄC VAØ VAÊN HOÙA VIEÄT NAM
BAØ LAØ TRAÀN THÒ DUNG – LINH TÖØ QUOÁC MAÃU.
46
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
T
raàn Thò Dung teân thaät laø Traàn Thò Ngöø (Ngöø
laø caù ngöø ), con oâng Traàn Lyù (Lyù laø con caù
cheùp), ñònh cö ôû Haûi An trang, thuoäc huyeän
Höng Haø, tænh Nam Ñònh (nay laø Thaùi Bình). Ñôøi vua
thöù 7 trieàu Lyù laø Lyù Cao Toâng ngaøy ñeâm ham meâ
töûu, saéc, boû beã chính söï khieán trieàu ñình roái ren.
Trong trieàu caùc phe phaùi xaâu xeù, tranh giaønh quyeàn
löïc. Nhaân daân trong nöôùc heát söùc coâng phaãn, nhieàu
nôi noåi leân choáng laïi trieàu ñình. Naêm Kyû Tî (1209),
kinh thaønh Thaêng Long naùo loaïn, nhaø vua phaûi chaïy
troán. Thaùi töû Saûm – con trai caû cuûa Lyù Cao Toâng
phaûi chaïy veà phía Nam, ñeán truù nguï taïi thoân Löu
Gia (nay thuoäc Löu Xaù, huyeän Höng Haø, Thaùi Bình).
Taïi ñaây, Thaùi töû gaëp vaø yeâu ngöôøi con gaùi xinh ñeïp
cuûa thoân naøy hoï Traàn, teân Thò Dung, vaø laáy laøm
vôï. Khi ñoù Hoaøng töû Saûm môùi 15 tuoåi. Khi ñaõ laáy
Traàn Thò Dung, Thaùi töû Saûm phong cho boá vôï laø
Traàn Lyù töôùc Minh Töï, cho caäu vôï laø Toâ Trung Töø
laøm Chæ huy söù. Anh em hoï Traàn töø ñoù chieâu taäp
quaân, löông, deïp yeân caùc cuoäc noåi daäy khaùc, röôùc
vua Lyù Cao Toâng töø traïi Qui Hoa (phía baéc huyeän
Tam Thanh, Vónh Phuù) veà laïi kinh ñoâ. Thaùng 3 naêm
1210, Lyù Cao Toâng sai ngöôøi veà Haûi AÁp ñoùn Thaùi
töû Saûm veà cung, song khoâng ñoùn Traàn Thò Dung,
vì cuoäc hoân nhaân giöõa Hoaøng töû Saûm vaø Traàn Thò
Dung khoâng ñöôïc nhaø vua chaáp thuaän.
Chaúng may, maáy thaùng sau Lyù Cao Toâng qua
ñôøi, Thaùi töû Saûm nhaän di chieáu leân ngoâi (töùc Lyù Hueä
Toâng) khi aáy môùi 16 tuoåi, Hoaøng Thaùi haäu hoï Ñaøm
giuùp vieäc chính söï. Naêm Taân Muøi (1211), vieäc ñaàu
tieân cuûa Lyù Hueä Toâng sau khi leân ngoâi laø cho thuyeàn
roàng ñi ñoùn ngöôøi vôï thuôû haøn vi laø Traàn Thò Dung
veà kinh. Nhöng ngöôøi anh cuûa Traàn Thò Dung laø
Traàn Töï Khaùnh cho laø giaëc giaõ chöa yeân, neân chöa
cho ñoùn ngay. Sau nhieàu laàn bò ngaên trôû, cuoái cuøng,
khi trieàu ñình cöû Phuïng Taù Chu ñoùn, Traàn Thò Dung
môùi veà ñöôïc vôùi Lyù Hueä Toâng. Vua Lyù laäp Traàn Thò
Dung laøm Nguyeân phi, cho Toâ Trung Töø (caäu cuûa
Ñeàn thôø Vua Traàn - Höng Haø - Thaùi Bình. AÛnh Nguyeãn Minh San
47
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
baø Dung) laøm Thaùi uùy phuï chính, töôùc Löu Thuaän
baù, cho Traàn Töï Khaùnh laøm Chöông thaønh haàu (khi
aáy Traàn Lyù – cha cuûa baø Dung ñaõ cheát).
Nhöõng töôûng trôû thaønh vôï vua, soáng nôi laàu son
gaùc tía, cuoäc ñoåi ñôøi naøy seõ mang laïi cho Traàn Thò
Dung cuoäc soáng haïnh phuùc beân caïnh Lyù Hueä Toâng.
Song, cung ñình trieàu Lyù döôùi thôøi vua treû Lyù Hueä
Toâng ñaõ laøm cho cuoäc soáng cuûa baø khoâng phaûi luùc
naøo cuõng eâm aû. Baáy giôø trong nöôùc, kinh teá suy
thoaùi, nhaân daân laâm vaøo ñoùi khoå cuøng cöïc vì thieân
tai, maát muøa lieân tieáp. Nhaân cô hoäi ñoù, caùc theá löïc
phong kieán caùt cöù noåi leân choáng laïi trieàu ñình, ñaùnh
gieát laãn nhau, hoøng chia xeû quyeàn löïc, ñaát ñai. Saùch
Ñaïi Vieät söû kyù toaøn thö (Taäp I), vieát: “ Giaëc cöôùp böøa
baõi, nhaân daân ôû ngoaøi thaønh löu ly, cöïc khoå laém”.
Ngoaøi bieân thuyø, giaëc Nguyeân Moâng sau khi thoân
tính caùc laân bang, ñang rình raäp nhoøm ngoù Ñaïi Vieät.
Nhaø Lyù suy yeáu, xaõ hoäi khuûng hoaûng, roái ren loaïn
laïc, “theá nöôùc nghieâng ñoå nguy ngaäp”. Vua môùi leân
ngoâi, laïi coøn nhoû tuoåi, giao heát vieäc cho Thaùi uùy
Ñaøm Dó Moâng, chính söï ngaøy caøng thoái naùt. Muøa
xuaân naêm Quí Daäu (1213) tröôùc söùc eùp cuûa Ñaøm
Thaùi Haäu, vua xuoáng chieáu giaùng Nguyeân phi Traàn
Thò Dung xuoáng laøm Ngöï nöõ.
Cuoäc xung ñoät trong noäi boä hoaøng toäc buøng noå
quyeát lieät, giöõa moät beân laø Ñaøm Thaùi haäu (meï Lyù
Hueä Toâng) vaø moät beân laø Traàn Thò Dung (vôï Lyù Hueä
Toâng). Traàn Thò Dung bò Hoaøng Thaùi haäu hoï Ñaøm
(meï choàng) haønh haï o eùp khoå sôû, luoân tìm caùch
böùc haïi. Thaùi haäu boû thuoác ñoäc vaøo ñoà aên, thöùc
uoáng cuûa Thò Dung. May laø Traàn Thò Dung ñöôïc
choàng che chôû neân moãi böõa aên, Vua chia cho phu
nhaân moät nöûa soá ñoà aên thöùc uoáng cuûa mình, vaø
khoâng luùc naøo cho xa rôøi. Thaùi haäu laïi sai ngöôøi
caàm cheùn thuoác ñoäc ñeán baét Thò Dung phaûi uoáng
maø cheát, Vua laïi ngaên khoâng cho. Luùc ñoù Traàn Thò
Dung ñang mang thai roàng.
Muøa heø naêm Bính Tyù (1216), Traàn Thò Dung sinh
haï ñöôïc coâng chuùa Thuaän Thieân. Muøa ñoâng naêm
aáy, vua saéc phong cho baø Dung laøm Hoaøng haäu,
phong Traàn Töï Khaùnh laøm Thaùi uùy phuï chính, cho
anh trai Traàn Töï Khaùnh laø Traàn Thöøa laøm Noäi thò
phaùn thö.
Thaùng 9 naêm Maäu Daàn (1218), Hoaøng haäu Traàn
Thò Dung laïi sinh theâm moät thöù nöõ, phong laøm Chieâu
Thaùnh. Chöa coù con trai noái doõi, vua Lyù Hueä Toâng
sinh ra buoàn chaùn, daàn phaùt ñieân, chính söï khoâng
quyeát ñoaùn ñöôïc, giao phoù heát cho Traàn Töï Khaùnh.
Töø ñaây quyeàn lôùn trong nöôùc daàn daàn veà tay hoï
Traàn.
Cuoái naêm Quí Muøi (1223) Traàn Töï Khaùnh qua
ñôøi, Traàn Thöøa ñöôïc laøm Phuï quoác Thaùi uùy, khi vaøo
chaàu khoâng phaûi goïi teân. Naêm 1224, Traàn Thuû Ñoä,
moät ngöôøi em hoï cuûa Hoaøng haäu Traàn Thò Dung
ñöôïc giao laøm Chæ huy söù, laõnh caùc quaân Ñieän tieàn
baûo veä caám ñình, xeùt xöû vaø quyeát ñoaùn taát caû moïi
vieäc trong trieàu.
Thaùng 10 naêm Giaùp Thaân (1224), do khoâng
coù con trai noái doõi, nhaø vua ñaõ cho laäp coâng chuùa
Chieâu Thaùnh môùi coù 7 tuoåi laøm Thaùi töû, roài truyeàn
ngoâi cho naøng. Phaàn oâng, nhaø vua ra ôû chuøa Chaân
Giaùo, laáy phaùp danh laø Hueä Quang thieàn sö. Ñaây
laø cuoäc truyeàn ngoâi cho con gaùi ñoäc nhaát trong lòch
söû phong kieán nöôùc ta. Vua môùi (ñôøi thöù 9) trieàu Lyù
laáy toân hieäu laø Lyù Chieâu Hoaøng. Baø Traàn Thò Dung,
meï Lyù Chieâu Hoaøng ñöôïc toân laøm Hoaøng Thaùi haäu.
Chieâu Hoaøng môùi leân ngoâi, tuoåi coøn nhoû, Thaùi haäu
Traàn Thò Dung cuøng vôùi ngöôøi em hoï Traàn Thuû Ñoä
(theo ñòa phöông laø oâng giöõ ñoø) ngaøy ñeâm möu tính
baøn baïc ñöa ngöôøi cuûa hoï Traàn vaøo giöõ caùc cöông
vò chuû choát trong trieàu.
Thaùng 12 naêm AÁt Daäu (1225), theo xeáp ñaët cuûa
Traàn Thuû Ñoä vaø Hoaøng Thaùi haäu Traàn Thò Dung,
trong trieàu loan tin baùo “Beä haï ñaõ coù choàng”, cuõng
laø luùc coâ daâu môùi - vua Lyù Chieâu Hoaøng ban Chieáu
thoaùi vò vôùi caâu keát “Nhöôøng ngoâi baùu ñeå thoaû loøng
trôøi” cho choàng laø Traàn Caûnh (Theo baûn ngöõ Traàn
Caûnh – con caù laønh canh vaø Traàn Lieãu – con caù
nheo, laø con Traàn Lyù). Ngoâi vua cuûa Ñaïi Vieät chính
thöùc chuyeån töø hoï Lyù sang hoï Traàn. Thaùng Gieâng
naêm 1226, Traàn Caûnh leân ngoâi (töùc Traàn Thaùi
Toâng), duøng Traàn Thuû Ñoä laøm Quoác Thöôïng phuï,
xeáp ñaët moïi vieäc trò nöôùc. Lyù Chieâu Hoaøng ñöôïc saéc
phong Hoaøng haäu cuûa vöông trieàu môùi (Hoaøng haäu
ñaàu tieân cuûa nhaø Traàn). Thaùng 8 naêm 1226, sau
khi Hueä Quang Thieàn sö (töùc vua Lyù Hueä Toâng –
choàng Traàn Thò Dung) cheát ôû chuøa Chaân Giaùo, moät
kòch baûn maø taùc giaû vaãn laø Traàn Thuû Ñoä vaø Traàn
Thò Dung dieãn ra laø, vua Traàn xuoáng chieáu “giaùng”
Hoaøng Thaùi haäu Traàn Thò Dung xuoáng laøm Thieân
cöïc coâng chuùa, sau ñoù, gaû cho Traàn Thuû Ñoä, laáy
chaâu Laïng (Laïng Sôn) laøm aáp thang moäc, ñem caùc
cung nhaân cuûa Lyù Hueä Toâng vaø con gaùi thaân thích
hoï Lyù gaû cho caùc tuø tröôûng ngöôøi Man (mieàn nuùi).
Lyù Chieâu Hoaøng laáy Traàn Caûnh ñöôïc hôn 10
naêm vaãn chöa coù con. Nguy cô doøng doõi nhaø Traàn
48
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
khoâng coù ngöôøi keá vò hieån hieän tröôùc maét. Khoâng
theå ñeå cô nghieäp nhaø Traàn toán bao coâng söùc gaây
döïng môùi coù ñöôïc rôi vaøo tay ngoaïi toäc, moät laàn nöõa
vôï choàng Traàn Thuû Ñoä vaø Traàn Thò Dung laïi tieán
haønh moät kòch baûn môùi, chöa töøng coù tieàn leä.
Luùc naøy coâng chuùa Thuaän Thieân (con cuûa Traàn
Thò Dung vôùi Lyù Hueä Toâng)ø vôï cuûa Hoaøi vöông haàu
Traàn Lieãu, anh ruoät cuûa Traàn Caûnh ñang mang thai.
Traàn Thuû Ñoä vaø Traàn Thò Dung ñaõ buoäc Traàn Lieãu
phaûi nhöôøng vôï mình cho ngöôøi em trai laø Traàn Caûnh
ñang laøm vua ñeå coù ngöôøi noái doõi hoï Traàn laøm Thaùi
töû. Ñoàng thôøi, Hoaøng haäu Chieâu Thaùnh bò giaùng
xuoáng laøm coâng chuùa. Vieäc laøm naøy tuy coù choã baát
nhaân, nhöng cuõng khoâng ngoaøi muïc ñích gìn giöõ cô
nghieäp nhaø Traàn coù ngöôøi noái doõi toâng ñöôøng.
Khoâng cam chòu mang tieáng laø cöôùp vôï cuûa anh
trai, ñoàng thôøi laïi maát vôï, caùm caûnh, Traàn Thaùi Toâng
boû trieàu chính ra Yeân Töû ñònh ñi tu. Traàn Thuû Ñoä vaø
caùc quan phaûi ñi theo khuyeân giaûi maõi nhaø vua môùi
chòu trôû veà. Coøn Hoaøi vöông Traàn Lieãu khoâng chòu
ñöôïc caûnh maát vôï traéng trôïn, nhieàu laàn hoäi quaân
choáng vua, bò baïi vaãn khoâng nguoâi moái oaùn hôøn
ngöôøi em trai ñaõ cöôùp vôï mình. Chính luùc naøy, vôùi
tö caùch laø meï vôï cuûa caû hai anh em Traàn Lieãu, Traàn
Caûnh, vaø laø vôï cuûa Thaùi sö ñöông trieàu Traàn Thuû
Ñoä raát möïc quyeàn theá, baø ñaõ hoøa giaûi, hai anh em
Traàn Lieãu vaø Traàn Caûnh laïi thaém tình anh em nhö
xöa. Hoaøng haäu Thuaän Thieân con gaùi tröôûng cuûa
baø, sau khi “keát hoân” cuøng Traàn Thaùi Toâng, ñaõ sinh
ra Traàn Thaùnh Toâng (thöïc ra laø con Traàn Lieãu), vò
vua keá vò Traàn Thaùi Toâng , trôû thaønh vò vua anh
huøng vaø nhaân töø.
Nhö vaäy, chæ baèng moät cuoäc hoân nhaân giöõa Traàn
Caûnh - moät ñöùa treû môùi 8 tuoåi vaø coâ beù ñaõ ngoài treân
ngai vaøng nhaø Lyù laø Lyù Chieâu Hoaøng môùi 7 tuoåi,
Traàn Thò Dung vaø Traàn Thuû Ñoä ñaõ xoaù boû vöông
trieàu nhaø Lyù ñaõ toàn taïi 215 naêm vaø döïng neân moät
vöông trieàu môùi - trieàu Traàn toàn taïi 175 naêm maø
khoâng xaûy ra ñoå maùu vaø ñaûo loän lôùn trong nöôùc.
Kòch baûn naøy cho thaáy caëp ñoâi Traàn Thuû Ñoä – Traàn
Thò Dung laø nhöõng nhaø chính trò saùng suoát, khoân
kheùo, bieát haønh ñoäng raát ñuùng luùc.
Sau nhöõng ñoùng goùp xaây neân trieàu Traàn, vôùi vai
troø laø vôï cuûa Thaùi sö Töôùng quoác Traàn Thuû Ñoä,
Traàn Thò Dung ñaõ tieáp tuïc mang söùc löïc vaø trí tueä
vaøo coâng cuoäc xaây döïng nhaø Traàn vaø cuoäc khaùng
chieán choáng quaân xaâm löôïc Nguyeân - Moâng. Moät
trong nhöõng coâng lao lôùn nhaát cuûa baø thôøi kyø naøy laø
ñaõ goùp coâng lôùn trong cuoäc khaùng chieán ñaùnh baïi
cuoäc chieán tranh xaâm löôïc Ñaïi Vieät laàn thöù nhaát cuûa
quaân Nguyeân – Moâng.
Vaøo ñaàu theá kyû XIII, döôùi voù ngöïa baïo taøn cuûa
Moät trong nhöõng ngoâi moä Vua Traàn - Höng Haø - Thaùi Bình. AÛnh Nguyeãn Minh San
49
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
quaân Nguyeân, nhieàu quoác gia, daân toäc töø AÙ sang
AÂu ñaõ phaûi chòu caûnh noâ leä hoaëc bò xoùa teân treân baûn
ñoà theá giôùi, bieát bao thaønh quaùch coå kính, laâu ñaøi
nguy nga traùng leä vaø laøng maïc yeân laønh ñaõ bò quaân
Nguyeân huûy dieät. Naêm 1257, quaân Nguyeân Moâng
sau khi ñaùnh tan quaân Nam Toáng, baét ñaàu tieán
ñaùnh Ñaïi Vieät (1258). Vua Traàn cuøng quaân töôùng ra
traän ñaùnh giaëc. Tröôùc theá maïnh cuûa giaëc, trieàu Traàn
phaûi taïm ruùt lui khoûi Thaêng Long ñeå baûo toaøn löïc
löôïng. Quaân Traàn vöøa ñaùnh vöøa ruùt veà phía soâng
Thieân Maïc (xuoâi veà Thaùi Bình, Nam Ñònh, Ninh Bình
ngaøy nay). Baø Traàn Thò Dung ñaõ ñöùng ra toå chöùc
vieäc sô taùn toaøn boä hoaøng gia (cung taàn, myõ nöõ, treû
con,…) vaø vôï con caùc töôùng só ra khoûi Thaêng Long.
Baø ñieàu vaän thuyeàn beø chôû moïi ngöôøi ruùt xuoáng
vuøng Hoaøng Giang (Lyù Nhaân, Haø Nam) taïm laùnh.
Baø coøn ñieàu ñoäng quaân daân kinh thaønh chuyeån vuõ
khí, löông thöïc trong kho xuoáng thuyeàn chôû ñi caát
giaáu ôû nhöõng nôi an toaøn. Nhôø ñoù, khi quaân giaëc
chieám ñöôïc Thaêng Long, kinh thaønh chæ coøn laø moät
toøa thaønh roãng. Trong khi vua vaø caùc töôùng , ñaëc
bieät laø Thaùi sö ñang ñaùnh giaëc ôû tieàn tuyeán thì baø ôû
nhaø toå chöùc saép xeáp chu ñaùo moïi vieäc lôùn nhoû trong
vöông phuû cuûa choàng, vaø cuøng caùc quan lo vieäc noäi
trò, baûo ñaûm haäu phöông yeân oån cho tieàn tuyeán lôùn
yeân taâm ñaùnh giaëc.Nhôø taøi ñaûm ñang cuûa baø, töôùng
só ngoaøi maët traän yeân taâm chieán ñaáu. Baø ñaõ ñi thu
thaäp taát caû vuõ khí caát trong caùc thuyeàn cuûa caùc gia
ñình sô taùn, göûi ra cho quaân ñoäi. Hoaøng Thaùi töû,
cung phi, coâng chuùa vaø vôï con caùc töôùng lónh trong
hoaøng toäc ñöôïc baø toå chöùc baûo veä an toaøn. Nhôø coù
söï ñoàng loøng gaéng söùc cuûa quaân daân ôû tieàn tuyeán
vaø haäu phöông maø quaân ñoäi nhaø Traàn cuoái cuøng ñaõ
chieán thaéng.
Naêm 1258, chaùu ngoaïi cuûa baø Traàn Thò Dung leân
ngoâi hoaøng ñeá, ñoù laø vua Traàn Thaùnh Toâng, con reå
baø laø Traàn Thaùi Toâng trôû thaønh Thaùi Thöôïng hoaøng.
Khoâng theå goïi phu nhaân cuûa Töôùng quoác Traàn Thuû
Ñoä – Traàn Thò Dung ñaõ töøng laøm Hoaøng Thaùi haäu
cuûa trieàu Lyù, Hoaøng Thaùi haäu ñaàu tieân cuûa trieàu
Traàn laø coâng chuùa, Traàn Thaùnh Toâng ñaõ phong cho
baø laø Linh Töø Quoác Maãu vaø laáy ñoù laøm teân goïi rieâng
cuûa baø. Quyeàn lôïi, cheá ñoä xe kieäu, muõ aùo, ngöôøi
haàu cuûa baø ñeàu ngang vôùi Hoaøng haäu ñöông trieàu.
Thaùng Gieâng naêm Kyû Muøi (1259), Linh Töø Quoác
Maãu Traàn Thò Dung töø traàn.
Cuoäc ñôøi töø moät coâ gaùi laøng chaøi, Traàn Thò Dung
ñaõ nhanh choùng trôû thaønh moät nhaân vaät xuaát saéc,
ñoùng goùp vaøo söï ra ñôøi, toàn taïi vaø phaùt trieån röïc rôõ
cuûa nhaø Traàn, thöïc laø hieám coù vaø voâ cuøng ñaëc bieät.
Cuoäc ñôøi baø, töø cuoäc soáng rieâng tö cho ñeán chöùc vò
trong hai vöông trieàu Lyù - Traàn quaû laø ñaëc bieät vôùi
nhieàu caûnh eùo le, thaêng traàm vöôït leân taát caû, baø ñaõ
coáng hieán troïn veïn cho gia ñình vaø ñaát nöôùc. Döôùi
con maét caùc söû gia phong kieán, Traàn Thò Dung vöøa
coù coâng, vöøa coù toäi. Nhöõng keû huû nho, baûo thuû leân
aùn baø thaát tieát vôùi Lyù Hueä Toâng, nhöng hoï khoâng
theå khoâng thöøa nhaän vai troø tích cöïc cuûa baø ñoái vôùi
trieàu ñaïi môùi: baø döôøng nhö sinh ra laø ñeå môû nghieäp
vaø giuùp nhaø Traàn, chaám döùt vai troø lòch söû cuûa trieàu
Lyù - moät vöông trieàu ñaõ böôùc vaøo giai ñoaïn huû baïi
vôùi luõ vua quan ngu doát, aên chôi xa ñoaï treân xöông
maùu nhaân daân. Söû gia Ngoâ Só Lieân baøn raèng: “Noùi
veà phaàn giuùp ñôõ noäi trò cho nhaø Traàn thì Linh Töø coù
nhieàu coâng to… Theá môùi bieát trôøi sinh ra Linh Töø coát
ñeå môû nhaø Traàn vaäy”. Phaàn lôùn caùc saùch söû veà sau
ñeàu ca ngôïi coâng tích cuûa Linh Töø Quoác maãu. Taïi
Thaùi Bình ngaøy nay coøn nhieàu ñòa ñieåm, ñòa danh
löu daáu tích, coâng traïng cuûa baø. Taïi xaõ Lieân Hieäp
hieän vaãn coøn ngoâi moä vaø ñeàn thôø baø. Nhaân daân
thöôøng keâu baø laø Baø Chuùa Ngöø./. n
Töôïng Traàn Quoác Tuaán - Danh töôùng Nhaø Traàn
50
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
T
oâi tham gia caùc hoaït ñoäng
yeâu nöôùc töø nhöõng ngaøy
ñaàu Caùch maïng thaùng
Taùm naêm 1945 (khi ñang hoïc
taïi Tröôøng nöõ sinh Ñoàng Khaùnh
Hueá) roài ñi boä ñoäi. Naêm 1949, toâi
laø nöõ chieán só cuûa Ñaïi ñoäi quaân
y daõ chieán thuoäc Trung ñoaøn 9,
Sö ñoaøn 304, tröïc tieáp ñaùnh quaân
Phaùp ôû chieán tröôøng Lieân khu 4.
Naêm aáy, Toâi môùi 21 tuoåi, khaù xoác
vaùc, haêng haùi. Ñaïi ñoäi quaân y
trung bình 7-8 ngaøy laïi phaûi haønh
quaân chuyeån ñòa ñieåm ñoùng quaân
ñeå traùnh maùy bay ñòch, baûo toaøn
caùn binh cuøng phöông tieän quaân
y, thuoác men… Ñang tuoåi thanh
nieân, neân toâi ñuû söùc theo kòp ñôn
vò.
Ñaïi ñoäi toâi toaøn laø nam, chæ coù
toâi laø nöõ. Ñaïi ñoäi chæ coù vaøi y só, y
taù, coøn toaøn laø nhöõng ngöôøi môùi
hoïc caáp toác nghieäp vuï y teá phuïc
vuï chieán tröôøng. Moät laàn, ñôn vò
haønh quaân suoát ñeâm, gaàn 2 giôø
saùng thì tôùi ñòa phaän xaõ Kim Lieân,
huyeän Nam Ñaøn, tænh Ngheä An.
Ñôn vò quyeát ñònh truù quaân laïi.
Toâi ñöôïc xeáp ôû nhaø baø Nguyeãn
Thò Thanh. Ñaïi dieän ñòa phöông
cho Toâi bieát ñoù laø nhaø chò ruoät
Hoà Chuû tòch. Thaáy toâi coøn treû
caùc ñoàng chí daën theâm vaøi caâu
roài chaøo baø Thanh, taïm bieät toâi,
quaày quaû ñi nhanh ñeå tieáp tuïc
coâng vieäc saép xeáp choã ôû cho caùc
chieán só.
Ñaët ba loâ xuoáng caïnh coät nhaø,
toâi hoûi thaêm söùc khoûe baø Thanh.
Baø chöøng hôn 60 tuoåi, maét saùng,
ngöôøi hôi gaày, gioïng noùi aám, thaân
tình, deã meán. Nhaø baø Thanh chæ laø
moät ngoâi nhaø nhoû, lôïp tranh ñôn
sô, moäc maïc nhö bao ngoâi nhaø
cuûa ñoàng baøo mieàn Trung luùc ñoù.
Trong nhaø, moïi thöù ñöôïc saép xeáp
ngaên naép, saïch seõ, goïn gaøng, ñoà
ñaïc raát ít, ngoaøi caùi röông nhoû,
coù kim, chæ khaâu ñeå trong caùi ñóa
cuõ xeáp treân röông. Quaàn aùo maëc
haøng ngaøy maéc treân ñinh ñoùng
vaøo chieác coät nhaø. Choã nguû chæ
coù 1 caùi choõng tre ñaõ leân nöôùc
maøu vaøng boùng neân toái ñeán, hai
baùc chaùu phaûi nguû chung. Muøa
ñoâng naêm 1949 reùt laï thöôøng,
nhö caét da thòt. Hai baùc chaùu baøn
nhau duøng rôm ñaùnh thaønh 2
chieác neäm rôm gheùp vôùi nhau traûi
leân choõng. Naèm treân neäm rôm töï
taïo, baø coøn ñaép theâm chieác chaên
daï cuõ ñaõ sôøn, coøn toâi ñaép chieác
chaên traán thuû cuûa boä ñoäi vaø maëc
taát caû aùo quaàn vaøo cho aám.
Buoåi toái, sau moät ngaøy ra Truù
xaù quaân y chaêm soùc thöông beänh
binh, sinh hoaït nhö ngöôøi lính, aên
côm ñoän khoai saén vaø coù khi coøn
taäp vaên ngheä ñeán khaûn coå… toâi veà
nhaø thì baø Thanh ñaõ aên toái xong,
ngoài treân voõng chôø toâi nhö ngöôøi
thaân.
Chieác beáp noái vôùi neáp nhaø
gianh cuõng ñöôïc baø Thanh doïn
deïp tinh töôm: 3 oâng ñaàu rau
CHỊ GÁI BÁC HỒ
NGƯỜI MẸ XỨ NGHỆ
l Bs. NGUYEÃN THÒ THUØY LOAN
Baø Nguyeãn Thò Thanh (1884 – 1954), hieäu laø Baïch Lieân nöõ só, laø chò gaùi cuûa Baùc Hoà. Laø
ngöôøi con gaùi Xöù Ngheä coù hoïc thöùc, ñöôïc giaùo duïc truyeàn thoáng ga ñình vaø queâ höông, Baø
ñaõ coù aûnh höôûng lôùn tôùi söï hình thaønh nhaân caùch, ñaïo ñöùc, tình caûm, loøng yeâu nöôùc vaø yù chí
Caùch maïng cuûa Baùc Hoà, töø khi Baùc coøn laø Caäu Cung, Caäu Thaønh ôû Laøng Sen cuõng nhö khi laø
Chuû tòch Hoà Chí Minh – ngöôøi khai sinh ra nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa. Nhöõng ai may
maén trong ñôøi moät laàn ñöôïc gaëp, ñöôïc tieáp xuùc vôùi Baø Nguyeãn Thò Thanh ñeàu coù caûm tình vaø
nhôù saâu ñaäm hình aûnh Baø Nguyeãn Thò Thanh – moät ngöôøi Meï, moät ngöôøi Baø tróu naëng tình
caûm vôùi Baùc Hoà, vôùi queâ höông, ñaát nöôùc vaø vôùi con ngöôøi. Baùc só Nguyeãn Thò Thuøy Loan laø
moät trong nhöõng ngöôøi coù may maén ñoù. Töø moät nöõ sinh Ñoàng Khaùnh (Hueá) treân con ñöôøng ñi
tham gia Caùch maïng nhöõng ngaøy ñaàu caùch ñaây gaàn 60 naêm, Baø ñaõ ñöôïc soáng vôùi Baø Nguyeãn
Thò Thanh. Tuy raát ngaén nguûi, chæ ñoä chuïc ngaøy, nhöng kyù öùc veà Baø Nguyeãn Thò Thanh vaãn in
ñaäm trong taâm khaûm Baø - ngöôøi Meï Xöù Ngheä.
51
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
saïch seõ, caïnh laø 2 chieác noài nhoû,
xa moät chuùt coù 2 caùi baùt, 2 thìa,
boù ñuõa con, ñoâi ñuõa caû, con dao
cau xeáp vaøo caùi roå vöøa, treân uùp
moät caùi saøng cuõ. Ñaøng sau beáp
coù boà caøo, cuoác, löôõi haùi, daây
thöøng… moùc leân töôøng beáp. Ngoaøi
beáp coù chieác beå caïn ñöïng nöôùc
möa trong vaét.
Buoåi toái baø Thanh thöôøng thaép
ñeøn daàu ñeán chöøng 7 giôø roài taét
ñeøn. Naèm treân choõng baø hay keå
cho toâi nghe chuyeän ñôøi moät caùch
giaûn dò, dí doûm chöù khoâng theo
kieåu raên daïy. Nhôø baø Thanh, toâi
bieát khaù nhieàu veà phong tuïc, taäp
quaùn, danh lam, thaéng caûnh xöù
Ngheä; hieåu ñöôïc caùch soáng ñaäm
nghóa tình, ñuøm boïc nhau cuûa
ngöôøi daân queâ baø. Toâi ñöôïc nghe
caùc laøn ñieäu ví daëm ñaëc saéc nhö:
“Muøa ñoâng thaùng giaù. Sang muøa
haï naéng noàng. Em ñaép chieác naèm
khoâng…Muøa naøo cuõng buoàn teânh.
Boán muøa cöù buoàn teânh. Bao giôø
heát buoàn teânh?”
Cuoái caâu chuyeän baø hay nhaán
maïnh: ÔÛ ñôøi quyù nhaát laø thieän
löông, thöông ngöôøi. Laøm gì cuõng
phaûi nghó ñeán ñieàu ñoù.
Phía treân cöûa soå gian nhaø
chính, baø Thanh coù treo böùc aûnh
chuïp oâng baø thaân sinh vaø maáy
anh chò em nhaø baø. Böùc aûnh chuïp
raát roõ, trong ñoù baø Thanh chöøng
15 tuoåi, ngoài phía tröôùc cuøng caäu
em Nguyeãn Sinh Cung (Baùc Hoà
sau naøy). Ñoâi khi toâi maïnh daïn
hoûi veà Baùc Hoà, baø chæ xa xaêm:
chuù nôù suoát ñôøi vì vieäc coâng, xa
queâ höông, choøm xoùm, ngöôøi
thaân… Baø kheõ thôû daøi.
Bieát cha toâi môùi maát (Cha toâi
laø cuï Nguyeãn Vaên Lanh, moät
trong nhöõng thaåm phaùn ñaàu tieân
cuûa chính quyeàn caùch maïng,
ñöôïc boå nhieäm nhaän coâng vieäc
taïi chaâu Vaên Chaán- Phuù Thoï vaø
oám, maát treân ñöôøng coâng taùc
naêm 1949), caùc chò em toâi ñeàu
tham gia khaùng chieán, meï toâi ôû
xa… neân baø thöông toâi laém.
Haøng ngaøy toâi nguû raát say,
vì ñang tuoåi aên nguû vaø thöùc daäy
khoaûng 5h 30 saùng, coøn baø Thanh
thöôøng daäy töø hôn 3 giôø saùng. Baø
thöùc daäy thaät nheï, roùn reùn xuoáng
beáp cheá bieán moät trong maáy moùn:
luoäc ngoâ, rang noùng côm (khoâng
coù môõ), luoäc khoai. Baø aên xong
thì phaàn toâi ñeå trong ñóa, ñaäy baùt
leân cho noùng roài ñi laøm ñoàng,
hoaøn toaøn gioáng nhö caùc baø con
noâng daân khaùc. Toâi thích nhaát laø
maáy cuû khoai keøm caø phaùo muoái
vöøa chín, doøn tan.
Sau naøy coù dòp tìm hieåu, toâi môùi
bieát baø Nguyeãn Thò Thanh (1884-
1954) coù hieäu laø Baïch Lieân nöõ só,
töøng tham gia phong traøo choáng
Phaùp trong maïng löôùi “Vieät Nam
Duy taân Hoäi” cuûa chí só Phan Boäi
Chaâu, baø töøng bò ñòch giam caàm
taïi nhaø lao Quaûng Ngaõi (1918)…
Toâi cuõng hieåu raèng: baø coù caùch
öùng xöû nhaân vaên, ñaày tình ngöôøi,
laïi khieâm toán, giaûn dò, thaân tình,
bôûi baø am hieåu söû saùch, truyeàn
thoáng queâ höông, sôùm daán thaân
vaøo con ñöôøng ñaáu tranh vì nghóa
lôùn cuûa daân toäc, ñi nhieàu, tieáp
xuùc nhieàu vôùi thöïc tieãn, vôùi ñoàng
baøo.
Toâi ôû nhaø baø Thanh khoaûng
hôn chuïc hoâm roài laïi haønh quaân
ñi tieáp. Hoâm chia tay thaät bòn ròn,
ngaøy thöôøng baø noùi naêng raønh reõ,
coù luùc nghieâm trang, nhöng hoâm
aáy baø aên traàu nhieàu hôn, aân caàn
hôn, noùi ít hôn…Khi toâi chaøo taïm
bieät, baø oâm laáy toâi thaät chaët, nöôùc
maét baø chaûy öôùt caû maù toâi, baø
aâu yeám noùi ñöùt quaõng: Gaéng leân
con nheù. Nhôù giöõ aám, muøa ñoâng
khi taém giaët, nhôù ngaäm cuû göøng
trong mieäng ñeå traùnh reùt, traùnh
caûm. Hôn saùu möôi naêm troâi qua,
nhöng toâi coøn nhôù maõi baø Thanh,
ngöôøi meï xöù Ngheä yeâu thöông
cuûa toâi. n
Nöõ Quaân y Nguyeãn Thò Thuùy Loan vaø Baø Nguyeãn Thò Thanh qua neùt veõ cuûa Hoïa só
Leâ Cöôøng con trai Baø Thuùy Loan
52
B
aùc só Traàn Duy Höng sinh
ngaøy 16/1/1912 ôû thoân
Hoøe Thò, xaõ Xuaân Phöông,
Töø Lieâm, Haø Noäi. Gia ñình thuoäc
loaïi trung löu, laïi coù tö chaát thoâng
minh, caàn cuø hoïc taäp, oâng ñöôïc
gia ñình cho hoïc Tröôøng Thuoác Haø
Noäi (tieàn thaân cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc
Y khoa Haø Noäi hieän nay). OÂng laø
baïn ñoàng moân cuûa caùc baùc só noåi
tieáng sau naøy nhö Toân Thaát Tuøng,
Ñaëng Vaên Ngöõ,... Khoâng chæ hoïc
gioûi, Traàn Duy Höng coøn tích cöïc
tham gia Phong traøo Höôùng ñaïo
sinh, do Hoaøng Ñaïo Thuùy laøm
Huynh tröôûng vaø raát coù uy tín trong
giôùi thanh nieân, trí thöùc Haø Noäi luùc
baáy giôø.
Taøi naêng Traàn Duy Höng vöøa
ñoä chín ñuùng luùc ngheà baùc só –
moät trong nhöõng ngheà “hot” nhaát
thôøi ñoù (bôûi söï sang troïng vaø kieám
nhieàu tieàn saïch). Môùi 30 tuoåi, oâng
ñaõ noåi tieáng laø moät baùc só ña khoa
gioûi. Ñöôïc söï trôï giuùp cuûa coâ em
gaùi, oâng ñaõ môû ñöôïc moät beänh
vieän tö ôû phoá Thôï Nhuoäm. Nhöng
khoâng nhö nhieàu beänh vieän tö vaø
khoâng ít baùc só luùc ñoù chaïy theo
kieám tieàn vaø kinh doanh treân ngöôøi
beänh, Baùc só Traàn Duy Höng môû
beänh vieän ñeå thoûa öôùc mong tröïc
tieáp chöõa beänh cöùu ngöôøi. Beänh
vieän cuûa oâng khoâng chaïy theo
kinh doanh lôïi nhuaän maø luoân cöu
mang vaø cöùu giuùp nhöõng beänh
nhaân ngheøo. Taám loøng thöông
yeâu, giuùp ñôõ beänh nhaân ngheøo vaø
y ñöùc trong saùng cuûa oâng ñöôïc
ñoàng nghieäp vaø ngöôøi daân Haø Noäi
thôøi ñoù neå troïng vaø yeâu meán. Vôùi
taám loøng höôùng veà ngöôøi ngheøo,
loøng yeâu nöôùc trong Baùc só Traàn
Duy Höng ngaøy moät lôùn daàn. Trong
thôøi gian hoaït ñoäng trong phong
KỶ NIỆM 100 NĂM SINH
BÁC SĨ TRẦN DUY HƯNG (1912-2012)
VỊ CHỦ TỊCH ĐẦU TIÊN VÀ LÂU NHẤT
CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI
l TRÖÔNG NGUYEÃN
Laø moät baùc só ña khoa gioûi, khoâng maøng coâng danh,
tieàn baïc, khoâng thích laøm quan, töøng töø choái chaân Boä
tröôûng Thanh nieân trong chính quyeàn Baûo Ñaïi ñeå toaøn
taâm theo ñuoåi coâng vieäc ñem laïi söï soáng, söùc khoûe cho
con ngöôøi, nhöng khi ñaõ nhaän lôøi Baùc Hoà ñeå giöõ cöông
vò laõnh ñaïo chính quyeàn cao nhaát cuûa Thuû ñoâ nöôùc Vieät
Nam Daân chuû Coäng hoøa trong nhöõng ngaøy coøn tröùng
nöôùc, oâng ñaõ laøm troøn traùch nhieäm moät caùch veû vang.
OÂng ñöôïc nhaân daân Thuû ñoâ tín nhieäm baàu giöõ troïng
traùch naøy theâm 23 naêm (töø naêm 1954 ñeán naêm 1977).
Ñaây laø moät vinh döï, moät phaàn thöôûng cao quyù nhaát cho
con ngöôøi laøm “ñaày tôù nhaân daân” vôùi taøi naêng vaø traùi tim
thieän nguyeân.
OÂng laø Baùc só Traàn Duy Höng – Vò Chuû tòch ñaàu tieân
vaø laâu nhaát cuûa Thuû ñoâ Haø Noäi.
53
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
traøo thanh nieân vaø ñöôïc Vieät Minh
giaùc ngoä, oâng ñaõ töï nguyeän tham
gia hoaït ñoäng yeâu nöôùc. Beänh
vieän cuûa oâng laø moät cô sôû bí maät
cuûa Ñaûng trong nhöõng ngaøy tröôùc
Caùch maïng thaùng Taùm naêm 1945.
Cuõng chính taïi cô sôû chöõa beänh
naøy, Baùc só Traàn Duy Höng ñaõ cöùu
giuùp vaø chôû che nhieàu caùn boä Vieät
Minh nhö Vaên Cao, Nguyeãn Ñình
Thi,…giöõa voøng vaây boá raùp cuûa keû
ñòch. Khi oâng vua cuoái cuøng cuûa
trieàu Nguyeãn, Baûo Ñaïi thaønh laäp
chính phuû sau ngaøy Nhaät ñaûo chính
Phaùp, nhaän thaáy Baùc só Traàn Duy
Höng raát coù uy tín trong giôùi thanh
nieân, Baûo Ñaïi ñaõ môøi oâng ra giöõ
chöùc Boä tröôûng Thanh nieân, nhöng
oâng ñaõ cöông quyeát töø choái.
Caùch maïng thaùng Taùm naêm
1945 thaønh coâng, nöôùc Vieät Nam
Daân chuû Coäng hoøa ra ñôøi. Chính
quyeàn non treû raát caàn nhöõng ngöôøi
taøi ñöùc ra ñaûm ñöông coâng vieäc
coøn raát môùi meû vaø boän beà vaát
vaû. Ñöôïc Huynh tröôûng Höôùng
ñaïo sinh Hoaøng Ñaïo Thuyù giôùi
thieäu, sau ngaøy Tuyeân ngoân Ñoäc
laäp naêm 1945 khoaûng moät tuaàn,
Chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ ñeán nhaø
rieâng cuûa BS. Traàn Duy Höng vaø
ñeà nghò oâng laøm Thò tröôûng thaønh
phoá Haø Noäi. Voâ cuøng baát ngôø tröôùc
lôøi ñeà nghò seõ mang laïi vinh döï vaø
troïng traùch lôùn lao ñoù cuûa Baùc,
BS. Traàn Duy Höng ñaõ xuùc ñoäng
ñaùp laïi raèng: “Thöa Cuï, chöùc Chuû
tòch xin Cuï choïn ngöôøi khaùc xöùng
ñaùng hôn, toâi chæ bieát khaùm chöõa
beänh, khoâng quen laøm laõnh ñaïo”.
Nghe vaäy, Baùc Hoà ñaõ ñoäng vieân:
“Baûn thaân toâi cuõng coù quen laøm
Chuû tòch nöôùc ñaâu. Chuùng ta phaûi
vöøa laøm vöøa hoïc thoâi”. Khoâng theå
choái töø, oâng ñaõ nhaän lôøi. Naêm ñoù,
vò Chuû tòch Thuû ñoâ cuûa nöôùc Vieät
Nam môùi vöøa böôùc vaøo tuoåi 33.
Ñaûm ñöông chöùc vuï Chuû tòch
thaønh phoá trong boái caûnh chính
quyeàn caùch maïng coøn non treû, thuø
trong giaëc ngoaøi, giöõa boän beà coâng
vieäc, ngöôøi daân Haø Noäi bieát ñeán vò
Chuû tòch cuûa mình bôûi söï taän taâm,
taän löïc cuûa oâng treân cöông vò ngöôøi
ñöùng ñaàu thaønh phoá. Hình aûnh ñaàu
tieân veà oâng quan caùch maïng cuûa
moät Thuû ñoâ môùi maø nhöõng ngöôøi
lao ñoäng ngheøo cuûa Haø Noäi ghi
nhôù laø hình aûnh ngöôøi caùn boä cuûa
daân, qua vieäc oâng cuøng vôùi Cuï Hoà
vieáng thaêm xoùm chôï ngheøo vaøo
ñeâm giao thöøa naêm 1946. Trong
caùi reùt nhö caét da cuûa ñeâm muøa
ñoâng naêm aáy, khi môû cöûa nhaø mình,
ngöôøi phuï nöõ xoùm troï ngheøo naøn
ñaõ baät khoùc nöùc nôû khi ñöôïc Baùc
Hoà vaø Thò tröôûng Thaønh phoá ñeán
thaêm vaø chuùc Teát. “Baùc khoâng ñeán
thaêm nhöõng ngöôøi nhö coâ chuù thì
ñeán thaêm ai”, ñaùp laïi söï xuùc ñoäng
cuûa gia ñình ngöôøi thôï ngheøo, Cuï
Hoà ñaõ aân caàn noùi nhö vaäy. Nghóa
cöû caûm ñoäng cuûa vò Chuû tòch nöôùc
giöõa ñeâm muøa ñoâng naêm 1946 ñaõ
ñeå laïi nhöõng aán töôïng saâu saéc, laø
baøi hoïc laøm quan caùch maïng ñaàu
tieân Baùc só Traàn Duy Höng hoïc vaø
haønh suoát nhöõng naêm laøm laõnh
Baùc syõ Traàn Duy Höng (ngöôøi ñöùng treân xe) trong ñoaøn quaân tieán vaøo tieáp quaûn Thuû ñoâ ngaøy 10/10/1954. AÛnh: Hoäi Ngheä syõ
Nhieáp aûnh Vieät Nam/Ñaøo Trình
54
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
ñaïo cuûa mình.
Chính nhôø hoïc/ haønh ñaïo ñöùc,
taùc phong gaàn daân, yeâu daân cuûa
Baùc Hoà, neân maëc duø laàn ñaàu tieân
laøm Chuû tòch Uyû ban haønh chính
Haø Noäi ngay sau khi Caùch maïng
thaùng Taùm thaønh coâng ñaõ giuùp Baùc
só Traàn Duy Höng cuøng vôùi chính
quyeàn thaønh phoá taäp hôïp ñöôïc
caùc taàng lôùp nhaân daân Haø Noäi döôùi
ngoïn côø cuûa Chính phuû do Cuï Hoà
laõnh ñaïo ñeå choáng thuø trong, giaëc
ngoaøi. Tieáp sau ñoù, chính quyeàn
Haø Noäi ñaõ nhanh choùng baét tay
cöùu ñoùi, vaø tieán haønh coâng vieäc
cuûng coá chính quyeàn caùch maïng,
toå chöùc thaønh coâng cuoäc baàu cöû
Quoác hoäi ñaàu tieân cuûa nöôùc Vieät
Nam Daân chuû Coäng hoaø. OÂng Chuû
tòch treû tuoåi ñaõ coù nhöõng cuoäc tieáp
xuùc vôùi haøng ngaøn cöû tri, traû lôøi vaø
giaûi ñaùp thoaû ñaùng taát caû caùc caâu
hoûi cuûa töøng ngöôøi daân.
Khaùng chieán toaøn quoác buøng
noå, Haø Noäi bò taïm chieám, caùc cô
quan Nhaø nöôùc vaø Thuû ñoâ phaûi
ruùt lui leân chieán khu. BS. Traàn
Duy Höng ñöôïc giao troïng traùch
Thöù tröôûng Boä Noäi vuï trong suoát 9
naêm tröôøng kyø khaùng chieán vaø ñeán
naêm 1954 laø Thöù tröôûng Boä Y teá.
Thaùng 10/1954, oâng ñöôïc cöû giöõ
chöùc Phoù Chuû tòch Uyû ban Quaân
chính Haø Noäi daãn ñaàu ñaïi quaân
tieáp quaûn Thuû ñoâ vaø ngay sau ñoù
ñöôïc baàu laïi chöùc Chuû tòch Uyû ban
Haønh chính (sau laø UBND) Thaønh
phoá Haø Noäi. OÂng giöõ cöông vò naøy
cho ñeán naêm 1977.
OÂng Nguyeãn Vaên Traân, nguyeân
Bí thö Thaønh uyû Haø Noäi, cuøng thôøi
vôùi Chuû tòch Traàn Duy Höng, nhieàu
naêm sau khi oâng Traàn Duy Höng
qua ñôøi, keå laïi: “Toâi bieát vaø quyù
anh Höng tröôùc Caùch maïng thaùng
Taùm. Caû hai thôøi kyø anh aáy laøm
Chuû tòch Haø Noäi thì toâi giöõ cöông
vò Bí thö. Anh Höng cuøng vôùi caùc
ñoàng chí beân Uyû ban ñaõ thöïc hieän
toát nhöõng chuû tröông lôùn cuûa Trung
öông vaø Thaønh uyû”. Hai vò laõnh ñaïo
ñaàu tieân vaø laâu nhaát cuûa Thuû ñoâ
Haø Noäi ñaõ cuøng nhau laõnh ñaïo ñöa
Haø Noäi ñi leân sau khi hoøa bình laäp
laïi treân mieàn Baéc vaø trong khaùng
chieán choáng Myõ.
OÂng Nguyeãn Vaên Traân cho
bieát: Trong taát caû caùc phong traøo
cuûa Haø Noäi, ñeàu coù söï thoáng nhaát
cao trong Thaønh uyû vaø ñöôïc Chính
quyeàn maø ñöùng ñaàu laø anh Traàn
Duy Höng trieån khai trieät ñeå. Anh
coù nhieàu coâng lao cho söï phoàn vinh
cuûa Haø Noäi vaø ñaát nöôùc. Nhöõng
naêm ñaàu tieân sau hoøa bình laäp laïi,
trong raát nhieàu thaønh tích cuûa Haø
Noäi nhö: ñaït naêng suaát luùa cao
nhaát mieàn Baéc, tröôùc caû Thaùi Bình;
ñöùng ñaàu mieàn Baéc veà saûn xuaát
rau xanh vaø chaên nuoâi; Xí nghieäp
coâng nghieäp ñòa phöông cuûa Haø
Noäi trôû thaønh taám göông cho caùc
tænh… ñeàu coù coâng ñoùng goùp cuûa
Chuû tòch Traàn Duy Höng. Trong
coâng taùc laõnh ñaïo, Traàn Duy Höng
ñaõ luoân ñaët lôïi ích nhaân daân leân treân
heát, khoâng vuï lôïi caù nhaân. Naêm
1958, khi tieán haønh caûi taïo coâng
thöông nghieäp, em ruoät oâng coù cöûa
haøng nöôùc maém – bò caûi taïo theo
dieän tö saûn, taát caû voán lieáng vaøo
hôïp doanh, phaûi ñi nôi khaùc baùn
haøng. Coâ phaøn naøn vôùi oâng, oâng
noùi: “Ñaây laø chuû tröông cuûa Nhaø
nöôùc roài. Coâ phaûi coá gaéng thoâi, toâi
khoâng giuùp ñöôïc gì”. Ñeå thöïc hieän
toát chieán dòch “Dieät doát” cuûa Chính
phuû, nhieàu ñeâm, Chuû tòch Traàn
Duy Höng cuøng cuï Hoà Ñaéc Ñieàm
– phuï traùch bình daân hoïc vuï - ñaïp
xe ñeán töøng lôùp hoïc xem ngöôøi ta
daïy hoïc theá naøo. Hai oâng ñeán, roài
ngoài vaøo lôùp hoïc, khoâng hoûi han gì
caû. Nöûa ñeâm, khi coù ñieän baùo nöôùc
soâng Hoàng leân möùc baùo ñoäng caáp
3, Chuû tòch Traàn Duy Höng töï laùi xe
ñeán kieåm tra caùc ñieám canh beân
Ñoâng Anh, Töø Lieâm.
Cuõng theo lôøi keå cuûa oâng
Nguyeãn Vaên Traân, thôøi oâng laøm Bí
thö vaø oâng Höng laøm Chuû tòch, Haø
Noäi ñaõ töøng coù nhöõng chính saùch
ñoät phaù maïnh meõ. Hoài nhöõng naêm
60, Nhaø nöôùc coù chính saùch phaân
phoái nhaø cho coâng chöùc. Haø Noäi
ñaõ trieån khai baùn caên hoä cho caùn
boä theo caùch traû daàn ñeå thaønh
phoá thu ñöôïc ít tieàn maø ngöôøi söû
duïng thì coù quyeàn söûa chöõa cho
ñeïp hôn. “Chuùng toâi bieát moät soá
Baùc só Traàn Duy Höng - Phoù Chuû tòch UÛy ban Quaân chính (traùi) vaø Ñoàng chí Vöông
Thöøa Vuõ - Chuû tòch UÛy ban Quaân chính, trong buoåi leã chaøo côø taïi saân Coät côø Haø Noäi.
55
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
Boä khoâng ñoàng tình, nhöng coù söï
thoáng nhaát cao trong Thaønh uyû,
chuùng toâi vaãn laøm. Nhöng laøm
ñöôïc moät thôøi gian thì phaûi döøng vì
coù Boä phaûn öùng maïnh quaù” - oâng
Traân keå. OÂng Nguyeãn Vaên Traân
cho bieát: Trong khaùng chieán choáng
Myõ, Haø Noäi laø nôi coù thanh nieân leân
ñöôøng nhaäp nguõ nhieàu nhaát. Trong
thôøi kyø chieán tranh, haøng hoaù khan
hieám, Haø Noäi “lieàu” cho caùc hoä tö
nhaân saûn xuaát thuû coâng moät soá
maët haøng thieát yeáu trôû laïi. “Luùc ñoù,
Boä Thöông maïi phaûn ñoái quyeát lieät,
nhöng Haø Noäi cöù laøm. Nhôø vaäy maø
chuùng toâi caûi thieän theâm ñöôïc chuùt
ít ñôøi soáng cho caùn boä, nhaân daân
trong luùc khoù khaên. Ngay trong
thôøi kyø choáng Myõ, Ñaïi hoäi Ñaûng boä
cuûa chuùng toâi hai kyø lieàn ñaõ dieãn ra
theo caùch: Khoâng chuaån bò danh
saùch Ban chaáp haønh môùi maø baàu
töï do, vaø keát quaû cuõng raát toát. Chuû
tröông naøy ñöôïc thoáng nhaát cao
trong Thaønh uyû roài baùo caùo leân
Ban Toå chöùc Trung öông. Treân
khoâng taùn thaønh laém nhöng cuõng
khoâng phaûn ñoái…”. OÂng Traân keå
nhieàu, raát nhieàu chuyeän veà ngöôøi
Thò tröôûng Haø Noäi caû moät thôøi Haø
Noäi khoù khaên, Haø Noäi chieán ñaáu
vaø döïng xaây maø theá heä hoï raát ñoãi
töï haøo laø “mình luoân ñi ñaàu…”. Nhö
ñeå minh chöùng cho söï gaàn daân,
saùt sao coâng vieäc lo cho daân, oâng
Traân keå: “Coù hoâm toâi vöøa nghe Nhaø
maùy Deät 8/3 keâu thieáu ñieän, Nhaø
maùy Cô khí keâu thieáu nguyeân lieäu,
ñaõ laïi thaáy Chuû tòch Thaønh phoá ôû
ñoù vaø tìm ñöôïc caùch gôõ…”. Ñoù laø
nhöõng chuyeän khoù queân cuûa ngöôøi
laõnh ñaïo Ñaûng cao nhaát cuûa Thuû
ñoâ veà caùi thôøi Haø Noäi kieâu haõnh “ñi
ñaàu caû nöôùc trong chieán ñaáu vaø
saûn xuaát”. Coøn, trong kyù öùc nhöõng
chieán só coâng an, töï veä cuûa nhöõng
ngaøy Haø Noäi 12 ngaøy ñeâm ñaùnh
B52 cuûa Myõ baén phaù huûy dieät Haø
Noäi, hình aûnh vò Chuû tòch thaønh phoá
thöôøng xuyeân xoâng vaøo khoùi bom
ñeå cuøng tham gia cöùu hoä, daäp löûa
ñaõ trôû thaønh hình aûnh thaân quen.
Nhöõng ngaøy Haø Noäi bò ñaùnh bom,
vò Chuû tòch thaønh phoá ñeán taát caû
nhöõng nôi coù nhaø ñoå, ngöôøi cheát,
cuøng baêng boù cho nhöõng ngöôøi
bò thöông, töï tay nhaët töøng mieáng
thòt naùt cuûa caùc naïn nhaân…. Khi
ngöôøi baûo veä ngaên caûn, oâng baûo:
“Nhieàu ngöôøi khaùc coù theå laøm ñieàu
ñoù, nhöng nhìn mình laøm, ngöôøi
daân seõ bôùt ñi hoaûng loaïn vì “OÂng
Chuû tòch ñang ôû ñaây, cuøng chuùng
ta”. Khi khoù khaên, cuøng cöïc nhaát,
ngöôøi daân caàn nhìn thaáy ngöôøi laõnh
ñaïo ôû beân caïnh mình. OÂng laøm
nhöõng vieäc ñoù raát töï nhieân, coù leõ
bôûi oâng ñaõ nhuaàn nhuyeãn tinh thaàn
thieän nguyeän khi laø moät baùc só, vaø
laø laõnh ñaïo Höôùng ñaïo sinh. Tinh
thaàn, phong caùch cuûa Höôùng ñaïo
sinh raát phuø hôïp vôùi phong caùch
cuûa laõnh ñaïo Caùch maïng thôøi ñoù.
Tuy laø Chuû tòch Thaønh phoá
nhöng Baùc só Traàn Duy Höng luoân
giöõ taùc phong raát giaûn dò, gaàn guõi
vôùi ngöôøi daân, laéng nghe vaø giaûi
quyeát kòp thôøi baát cöù phaûn aùnh,
nguyeän voïng naøo chính ñaùng cuûa
nhaân daân. OÂng töï soaïn thaûo caùc
coâng vaên, dieãn vaên, thö töø, ñieän
tín. Trong nhöõng naêm laøm Chuû
tòch Thaønh phoá, tröø nhöõng luùc tieáp
khaùch, leã laït ñaëc bieät, oâng thöôøng
töï laùi xe ñi laøm. OÂng thöôøng xuyeân
tieáp daân ngay trong nhaø mình,
baát keå luùc naøo, nghe cuï theå töøng
vuï vieäc vaø sau ñoù giaûi quyeát luoân
cho daân. Ngaøy thöôøng, neáu khoâng
quaù baän, ai caàn cuõng coù theå gaëp
oâng. OÂng coù moät cuoán soå ghi laïi
haàu heát nhöõng cuoäc gaëp vôùi töøng
ngöôøi daân vaø nhöõng nguyeän voïng
cuûa hoï vôùi nhöõng kyù hieäu ñaùnh
daáu veà nhöõng tröôøng hôïp ñaõ hoaëc
chöa giaûi quyeát. Baùc só Traàn Duy
Höng coù ba ngöôøi con trai thì hai
ngöôøi ñi boä ñoäi, caùc con khaùc cuõng
khoâng höôûng öu tieân gì. Chính söï
maãu möïc ñoù cuûa nhöõng ngöôøi
laõnh ñaïo nhö BS. Traàn Duy Höng
ñaõ tieáp theâm söùc maïnh, nieàm tin
ñeå laøm neân nhöõng kyø tích cuûa moät
“Ñieän Bieân Phuû treân khoâng” ñi vaøo
lòch söû cuûa Thuû ñoâ Haø Noäi – Thaønh
phoá Anh huøng – Thaønh phoá Vì hoøa
bình.
Baùc só Traàn Duy Höng laø ñaïi
bieåu Quoác hoäi khoùa I, II, III. OÂng
laø Chuû tòch Uyû ban Ñoaøn keát vaø
Höõu nghò vôùi nhaân daân caùc nöôùc
töø naêm 1977 ñeán naêm 1986. OÂng
ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc taëng thöôûng:
Huaân chöông Hoà Chí Minh, Huaân
chöông Ñoäc laäp Haïng nhaát, Huaân
chöông Khaùng chieán choáng Phaùp
Haïng nhaát, Huaân chöông Khaùng
chieán choáng Myõ Haïng nhaát.
Ñaàu thu naêm 1988, Baùc só Traàn
Duy Höng qua ñôøi, ñeå laïi nieàm
thöông tieác cuûa ngöôøi Haø Noäi. Giöõa
nhöõng ñoaøn quan khaùch trong vaø
ngoaøi nöôùc ñeán vieáng BS. Traàn
Duy Höng coù raát ñoâng nhöõng ngöôøi
coâng nhaân, daân ngheøo thaønh thò vaø
ngoaïi thaønh. Hoï kính caån nghieâng
mình tröôùc moät baùc só – vò Chuû tòch
thaønh phoá taøi naêng vaø ñöùc ñoä. Ñaëc
bieät laø coù nhöõng ngöôøi noâng daân,
tieåu thöông töøng chòu ôn loøng toát
cuûa Chuû tòch thaønh phoá ñaõ ñeán xin
chòu tang nhö moät ngöôøi con trong
gia ñình.
Söï göông maãu, ñöùc ñoä, giaûn
dò, gaàn daân, thöông daân cuûa Baùc
só Traàn Duy Höng vaãn veïn nguyeân
tính thôøi söï noùng boûng trong boái
caûnh khoâng ít caùn boä, ñaûng vieân
“ñaày tôù cuûa nhaân daân” maø cöù “leân
maët quan caùch maïng”, xa daân,
quan lieâu, tham nhuõng, saùch nhieãu
nhaân daân, haïi daân, haïi nöôùc hieän
nay./. n
56
Ñ
ieâu khaéc gia Nguyeãn Thò Kim sinh naêm
1917, taïi Haø Noäi. Baø laø ngöôøi phuï nöõ Vieät
Nam ñaàu tieân hoïc veà ñieâu khaéc ôû Tröôøng
Cao ñaúng Myõ thuaät Ñoâng Döông, caùi loø ñaõ ñaøo
taïo neân moät theá heä hoïa só, nhaø ñieâu khaéc hieän ñaïi
Vieät Nam, vôùi raát nhieàu teân tuoåi lôùn. Baø toát nghieäp
Khoùa 1939-1944. Cuõng trong naêm naøy, töôïng chaân
dung baèng chaát lieäu ñoàng cuûa baø ñöôïc taëng Giaûi
thöôûng Myõ thuaät Ñoâng Döông. Trong thôøi gian hoïc
ôû Tröôøng, baø luoân tích cöïc tham gia coâng taùc truyeàn
baù Quoác ngöõ.
Sau Caùch maïng thaùng Taùm naêm 1945, moät vinh
döï lôùn ñaõ ñeán vôùi nöõ ñieâu khaéc Nguyeãn Thò Kim. Soá
laø, muøa xuaân naêm 1946, chuaån bò trieån laõm ngheä
thuaät kyû nieäm moät naêm ngaøy Caùch maïng thaùng
Taùm thaønh coâng vaø Quoác khaùnh 2-9, caùc ñoàng chí
laõnh ñaïo vaên ngheä Trung öông ñeà nghò Hoà Chuû tòch
cho pheùp moät soá ngheä só ñeán veõ tranh vaø naën töôïng
Baùc. Nöõ ñieâu khaéc Nguyeãn Thò Kim ñaõ coù ñöôïc vinh
döï hieám hoi vaø quí giaù aáy. Baø cuøng hai hoïa só noåi
tieáng laø Toâ Ngoïc Vaân vaø Nguyeãn Ñoã Cung ñaõ ñöôïc
vaøo Baéc Boä Phuû ñeå veõ tranh, naën töôïng Baùc Hoà.
Baùc Hoà ñaõ daønh moãi ngaøy 2 giôø, töø 6 ñeán 8 giôø
saùng ñeå “laøm maãu” cho caùc ngheä só saùng taùc. Môùi
ra tröôøng ñöôïc maáy naêm, Nguyeãn Thò Kim cöù theo
caùch nhaø tröôøng daïy laø duøng com - pa ño tröïc tieáp
vaøo maãu ñeå laáy kích côõ chuaån cho baûn phaùc thaûo.
Laàn ñaàu tieân gaëp Baùc, chò ngaàn ngaïi khoâng daùm ñaët
com - pa leân maët Baùc. Bieát yù, Baùc noùi: “Coâ cöù ño”.
Maëc duø ñöôïc Baùc ñoäng vieân, nhöng khi ñöa com -
ĐIÊU KHẮC GIA ĐẦU TIÊN
DỰNG TƯỢNG BÁC HỒ
NGUYỄN THỊ KIM (1917 – 2011)
l PHAÏM QUANG MINH
Sau 7 hoïa só vaø moät nhaø ñieâu khaéc cuûa Tröôøng Cao ñaúng Myõ thuaät Ñoâng Döông ñöôïc taëng
giaûi thöôûng cao quí – Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoïc ngheä thuaät ñôït ñaàu (goàm: caùc hoïa só
Toâ Ngoïc Vaân, Traàn Vaên Caån, Nguyeãn Phan Chaùnh, Nguyeãn Ñoã Cung, Nguyeãn Saùng, Nguyeãn
Tö Nghieâm, Buøi Xuaân Phaùi vaø nhaø ñieâu khaéc Dieäp Minh Tuyeàn), neàn myõ thuaät Vieät Nam hieän
ñaïi laïi ñoùn nhaän moät tin vui, moät hoïc sinh cuõ cuûa Tröôøng Myõ thuaät Ñoâng Döông - nöõ ñieâu khaéc
Nguyeãn Thò Kim ñöôïc trao taëng Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh ñôït II.
57
pa leân, tay chò vaãn run baàn baät, chieác com - pa ñuïng
vaøo maët Baùc. Baùc cöôøi, ngoài im ñeå chò ño. Baùc raát
thoâng caûm, hieåu roõ coâng vieäc cuûa caùc ngheä só. Sau
moät thôøi gian hoaøn thaønh ño ñaïc “maãu”, Nguyeãn
Thò Kim ñaõ hoaøn thaønh pho töôïng Baùc baèng ñaát seùt,
sau ñoù ñem ñoå thaïch cao ñeå laøm khuoân ñuùc ñoàng.
Ban bieân taäp baùo Söï thaät (baùo Nhaân daân hieän nay)
lo coâng vieäc ñuùc töôïng. Cuï Hoäi, moät ngheä nhaân ñuùc
ñoàng noåi tieáng luùc aáy ôû laøng Moïc, ngoaïi thaønh Haø
Noäi ñöôïc môøi ñuùc töôïng Baùc. Döôùi baøn tay ñieâu
luyeän vaø maãn caûm cuûa ngheä nhaân ñuùc ñoàng, pho
töôïng Chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ hoaøn thaønh. Töôïng
cao khoaûng 0,8m, moâ taû Baùc ñang cuùi xuoáng vieát
moät taøi lieäu quan troïng. Vaàng traùn cao, veû maët traàm
tónh, Ngöôøi nhö ñang taäp trung söï suy nghó vaøo moät
vaán ñeà quan troïng cuûa ñaát nöôùc. Pho töôïng ñuùc
xong, ñaàu tieân ñaët ôû Truï sôû baùo Söï thaät ôû soá nhaø
114, phoá Baïch Mai, laø nhaø thôø hoï cuûa choàng baø laø
hoïa só Phaïm Vaên Ñoân. Chöa ñöôïc nöûa naêm, khaùng
chieán toaøn quoác buøng noå. Toøa soaïn baùo Söï thaät
gaáp ruùt rôøi Haø Noäi, trong luùc khaån caáp, pho töôïng
naëng 17 kg khoâng theå mang ñi ñöôïc. Raát may laø
tröôùc khi sô taùn khoûi Haø Noäi, hoïa só Phaïm Vaên Ñoân
ñaõ kòp choân pho töôïng Baùc xuoáng gaàm baøn thôø toå
nhaø mình. Phaûi 8 naêm sau, khi khaùng chieán thaéng
lôïi, veà tieáp quaûn Thuû ñoâ, vôï choàng baø Nguyeãn Thò
Kim môùi ñaøo pho töôïng leân. Pho töôïng vaãn coøn
nguyeân veïn maàu ñoàng nhö luùc môùi ñuùc. Khi Baûo
taøng Caùch maïng Vieät Nam thaønh laäp, baø Nguyeãn
Thò Kim ñaõ ñem pho töôïng Baùc taëng Baûo taøng. Ñaây
laø pho töôïng Baùc ñaàu tieân, sôùm nhaát, khoâng phaûi
döïa vaøo phim aûnh, maø töø söï quan saùt, ño ñaïc tröïc
tieáp cuûa ngheä só, phaûn aùnh ñuùng chaân dung Baùc
ôû vaøo moät thôøi ñieåm lòch söû cam go nhaát cuûa caùch
maïng, thôøi ñieåm Ngöôøi laõnh ñaïo coâng cuoäc baûo veä
Nhaø nöôùc non treû choáng laïi caùc theá löïc phaûn ñoäng
luùc ñoù. Vôùi taát caû taøi naêng, söï nhieät tình vaø loøng kính
yeâu voâ haïn ñoái vôùi vò laõnh tuï kính yeâu cuûa daân toäc,
Nguyeãn Thò Kim ñaõ saùng taùc neân pho töôïng nay ñaõ
trôû thaønh taøi saûn ngheä thuaät chung cuûa ñaát nöôùc,
cuûa nhaân loaïi.
Naêm 1947, nöõ ñieâu khaéc Nguyeãn Thò Kim leân
chieán khu hoaït ñoäng trong ñoaøn tuyeân truyeàn khaùng
chieán cuûa Toång ñoaøn Thanh nieân. Sau ñoù, baø nhaäp
58
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
nguõ laøm giaûng vieân hoäi hoïa cho Tröôøng Thieáu sinh
quaân Lieân khu Boán, ñoàng thôøi tham gia giaûng daïy
veà myõ thuaät taïi Tröôøng Vaên hoùa Khaùng chieán Quaàn
Tín. Trong thôøi kyø choáng Phaùp, baø ñaõ hoaøn thaønh
moät soá taùc phaåm, tieâu bieåu nhö: Luyeän quaân laäp
coâng (phuø ñieâu sôn ñaép), Haïnh phuùc (phuø ñieâu
sôn ñaép). Naêm 1954, baø tham gia Ñoaøn ñaïi bieåu
Hoäi Höõu nghò Vieät – Xoâ thaêm Lieân xoâ. Khaùng chieán
thaéng lôïi, baø trôû veà Haø Noäi, giaûng daïy taïi Tröôøng
Ñaïi hoïc Myõ thuaät Vieät Nam. Töø naêm 1960-1963,
baø ñöôïc nhaø nöôùc cho ñi thöïc taäp treân ñaïi hoïc taïi
Hoïc vieän Repin Leningrat. Sau ñoù baø trôû veà tieáp tuïc
giaûng daïy taïi Tröôøng Myõ thuaät Vieät Nam. Tham gia
truyeàn thuï kieán thöùc cho caùc theá heä hoïc troø, nhöng
nöõ ñieâu khaéc Nguyeãn Thò Kim khoâng töø boû saùng taùc.
Thôøi gian naøy baø tieáp tuïc saùng taùc, caùc taùc phaåm
ra ñôøi thôøi kyø naøy, ñieån hình coù: Baùc Hoà vieát Tuyeân
ngoân ñoäc laäp, Baùc Hoà ôû Hoäi nghò Tua, Baùc vôùi noâng
daân… Cuõng nhö nhieàu ngheä só cuøng thôøi khaùc, ngheä
só ñaõ coù nhieàu taùc phaåm toá caùo toäi aùc cuûa Myõ – Dieäm
taøn saùt nhaân daân ta ôû mieàn Nam. Saùng taùc cuûa baø
mang hôi thôû cuûa thôøi ñaïi: Höôùng Ñieàn (töôïng troøn),
Phuù Lôïi (töôïng troøn). Taùc phaåm Baûo veä hoøa bình laø
saùng taùc goùp phaàn ñaáu tranh choáng bom nguyeân töû.
Coâ giao lieân ngöôøi Moâng (töôïng troøn), Coâ baûo veä cô
sôû ngöôøi Dao (töôïng troøn), Möôøi moät coâ gaùi töï veä
thaønh Hueá (phuø ñieâu), Nöõ du kích Ñoàng Thaùp (phuø
ñieâu), Thoáng Nhaát (phuø ñieâu),…laø nhöõng saùng taùc
ngôïi ca thaønh tích chieán ñaáu vaø nhöõng phaåm chaát
cao ñeïp cuûa ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam trong hai cuoäc
khaùng chieán.
Ngheä só Nguyeãn Thò Kim khoâng saùng taùc trong
thaùp ngaø. Maëc duø laø con gaùi Haø Noäi, nhöng böôùc
chaân baø ñaõ ñaët tôùi moïi vuøng Toå quoác. Treân nhöõng
böôùc ñöôøng ñoù, bao giôø ngöôøi ta cuõng thaáy beân
caïnh baø laø ngöôøi baïn ñôøi, baïn ngheä thuaät - hoïa só
Phaïm Vaên Ñoân. Phaïm Vaên Ñoân vaø Nguyeãn Thò
Kim ñaõ ñi khaép töø nuùi röøng Vieät Baéc ra bôø bieån,
töø Haï Long tôùi Vuõng Taøu, Caø Mau, Ñieän Bieân, vaø
Coân Ñaûo, vaø Haø Noäi vôùi TP Hoà Chí Minh. Khoâng
döøng laïi ôû ñoù, chaân trôøi ngheä thuaät cuûa ñieâu khaéc
gia Nguyeãn Thò Kim vöôït khoûi bieân giôùi ñaát nöôùc.
Baø coù khaù nhieàu tranh, töôïng veà con ngöôøi vaø ñaát
nöôùc moät soá nöôùc treân theá giôùi. Coù theå keå ñeán tranh
luïa Ñeàn thôø Ñöùc baø ôû Paris (Phaùp, 1994), Leàu coû ôû
Raselip (1961), Coâng nhaân Nga (töôïng goã, 1961),
….Nhöõng taùc phaåm cuûa ñieâu khaéc gia Nguyeãn Thò
Kim luoân phaûn aùnh thöïc teá cuoäc soáng chieán ñaáu,
lao ñoäng cuûa nhaân daân ta treân moïi mieàn ñaát nöôùc
döôùi caùi nhìn ñaày nöõ tính cuûa ngöôøi con gaùi Haø Noäi.
Trong hai cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp vaø choáng
Myõ, Nguyeãn Thò Kim ñaõ saùng taùc vôùi nhieät huyeát
cuûa moät nöõ ngheä só neân ñaõ thaønh coâng trong nhieàu
taùc phaåm ñieâu khaéc. Caùc taùc phaåm ñieâu khaéc coù
giaù trò cuûa baø ñaõ goùp phaàn phuïc vuï nhöõng cuoäc vaän
ñoäng caùch maïng cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta.
Trong lòch söû myõ thuaät nöôùc ta, vôï choàng nhaø
ñieâu khaéc Nguyeãn Thò Kim vaø hoïa só Phaïm Vaên Ñoân
Taùc phaåm Haïnh phuùc (Sôn ñaép noåi, Nguyeãn Thò Kim 1950)
59
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
NIÊN BIỂU NGHỆ THUẬT NGUYỄN THỊ KIM
- Giải thưởng Triển lãm Mùa Thu năm 1946.
- Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 1958.
- Nhiều giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô và Triển lãm Nữ tác giả.
- Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 1995.
- Giải thưởng Lớn “Evagiste Jonchere” 1997.
- Tác phẩm được trưng bày lưu trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo
tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Khu Việt Bắc, Bảo tàng Quân đội và
được giới thiệu trên nhiều sách báo trong và ngoài nước.
Những tác phẩm tiêu biểu:
- Chân dung Bác Hồ (tượng đồng, 1946).
- Hạnh phúc (phù điêu, 1950).
- Chân dung cháu gái (tượng đồng, 1958).
- Nữ du kích (tượng gỗ, 1962).
- 11 cô gái tự vệ thành phố Huế (phù điêu, 1968).
Họa sĩ đã được khen thưởng: Huân chương kháng chiến Hạng Ba, Huân
chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huy hiệu Vì sự nghiệp
VHNT Việt Nam, Huy chương Chiến thắng hạng Nhất, Huy chương Vì sự
nghiệp Mỹ thuật Việt Nam,…Bà được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, đợt
2, năm 2000 cho các tác phẩm tượng, phù điêu: Chân dung Bác Hồ, Hạnh
phúc, Chân dung cháu gái, Nữ du kích, 11 cô gái tự vệ thành phố Huế.
laø moät trong nhöõng ñoâi vôï choàng ngheä só ñieån hình
cho moät theá heä ngheä só töø thaân phaän ngöôøi daân maát
ñoäc laäp töï do döôùi aùch cheá ñoä thöïc daân, phong kieán
vôùi loøng yeâu nöôùc ñaõ ñeán vôùi caùch maïng, hoøa nhaäp
vaøo cuoäc soáng cuûa nhaân daân lao ñoäng, nhôø ñoù hoï ñaõ
saùng taïo neân nhöõng taùc phaåm ngheä thuaät ñích thöïc
soáng maõi vôùi thôøi gian. Nhaø vaên Toâ Hoaøi ñaõ nhaän xeùt:
“Phaïm Vaên Ñoân vaø Nguyeãn Thò Kim thaúng böôùc ñeán
vôùi caùch maïng, maø ngaøy nay böùc tranh Toång khôûi
nghóa cuûa Phaïm Vaên Ñoân vaø böùc Töôïng Baùc Hoà naêm
1946 cuûa Nguyeãn Thò Kim, nhöõng aùp phích treân ñöôøng
phoá cuûa Traàn Vaên Caån, nhöõng saùng taùc cuûa Toâ Ngoïc
Vaân vaø Nguyeãn Ñoã Cung laø nhöõng minh chöùng lôùn
boäc loä cöïc kyø saâu xa, cöïc kyø boàng boät nieàm tin cuûa
caùc ngheä só ñeán vôùi caùch maïng. Töø ñaáy, ñöôøng cuûa
Phaïm Vaên Ñoân vaø Nguyeãn Thò Kim thöïc söï môû roäng
– con ñöôøng cuûa ngöôøi ngheä só chieán só caùch maïng…
Nhöõng saùng taùc cuûa hai nhaø ngheä só lôùn aáy, qua caùc
thôøi kyø, ñaõ bieåu loä maïnh meõ tinh thaàn saùng taïo phaûn
aùnh söï xuaát hieän cuûa cheá ñoä môùi, ñoàng thôøi nhöõng
saùng taùc aáy ñaõ tham gia tröïc tieáp vaøo coâng cuoäc xaùc
laäp theá giôùi quan vaø nhaân sinh quan cuûa xaõ hoäi môùi,
goùp phaàn xaây döïng tö töôûng con ngöôøi môùi cuûa Toå
quoác xaõ hoäi chuû nghóa cuûa chuùng ta”. /. n
Taùc phaåm Anh Boä ñoäi vaø em nhoû (In ñaù, Nguyeãn Thò Kim 1950)
60
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
T
rong “Thi nhaân Vieät Nam”, Hoaøi Thanh nhaän xeùt:
Teá Hanh laø moät “ngöôøi ruït reø ngöôïng nghòu nhö
moät chaøng reå môùi”.
Ñoù laø Teá Hanh ôû tuoåi “coøn treû laém, ñang hoïc trung
hoïc vaø môùi böôùc vaøo laøng thô”. Sau naøy, khi tham gia
Caùch maïng thaùng Taùm naêm 1945, laøm Tröôûng ty Giaùo
duïc thaønh phoá Ñaø Naüng, UÛy vieân thöôøng vuï Chi hoäi Vaên
ngheä Lieân khu 5, Teá Hanh soáng chan hoaø vôùi caùn boä,
nhaân vieân cô quan Khu raát thaân tình, côûi môû. OÂng traàm
tónh, ít noùi nhöng ñaõ goùp phaàn khoâng nhoû trong nhöõng
caâu chuyeän gaây cöôøi saûng khoaùi luùc sinh hoaït cô quan
hay gaëp gôõ baïn beø.
Moät laàn, vaøo naêm 1950, caùc caùn boä Chi hoäi Vaên ngheä
Lieân khu 5 ngoài noùi chuyeän vui sau giôø laøm vieäc, nhaø vaên
Nguyeãn Vaên Boång, coù yù kieán laø Khu 5 ta coù boán tænh Taây
Nguyeân raát roäng lôùn, coù nhieàu ñoàng baøo daân toäc thieåu soá
nhöng trong Uyû ban Khaùng chieán – Haønh chính Khu chæ
coù moät oâng Y Vang, ñaïi bieåu caùc daân toäc thieåu soá laø uyû
vieân, nhö vaäy laø quaù ít, neân coù theâm moät vaøi uyû vieân ngöôøi
daân toäc thieåu soá nöõa môùi phaûi.
Chöa coù ai coù yù kieán gì. Boãng nhaø thô Teá Hanh phaùt
bieåu: Toâi thaáy trong Uyû ban Khu ñaõ coù ñeán boán, naêm vò laø
ngöôøi daân toäc roài coøn gì! Ai naáy raát ngaïc nhieân nhìn vaøo
nhaø thô. Teá Hanh ñieàm nhieân noùi tieáp: “Ngoaøi oâng Y Vang
ra toâi thaáy coøn coù boán oâng Y nöõa. Ñoù laø caùc oâng Y Troâng
= oâng Tri (Traàn Ñình Tri), Y Choâng = oâng Chi (Nguyeãn
Vaên Chi), Y Voãng = oâng Vyõ (Toân Thaát Vyõ) vaø Y Soãng =
oâng Syõ (Nam Traân Nguyeãn Hoïc Syõ, chaùnh vaên phoøng
Uyû ban).
Moïi ngöôøi cöôøi thuù vò veà troø chôi noùi laùi cuûa nhaø thô.
Nhaø thô treû Phaïm Hoå lieàn öùng khaåu: “Ai baûo Teá Hanh laø
ngöôïng nghòu? Khoâng, Teá Hanh nghòch laém chöù!”. Nhaø
pheâ bình vaên hoïc Phan Xuaân Hoaøng ñeá theâm: “Teá Hanh
Nét hóm
Tế Hanh
l ÑAËNG MINH PHÖÔNG
61
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
tinh teá vaø raát hoùm. Cöù ñoïc caâu “Caùnh buoàm giöông
to nhö maûnh hoàn laøng trong baøi Queâ höông thì ñuû
bieát!”. Phan Xuaân Hoaøng coá yù noùi laùi hai chöõ “hoàn
laøng” theo kieåu Khu 5 laøm taêng theâm tieáng cöôøi roâm
raû.
Thôøi kyø chænh huaán naêm 1953, ôû caùc lôùp caùn boä
khu, tænh, hoïc vieân thaûo luaän raát soâi noåi veà laäp tröôøng
giai caáp, veà vieãn caûnh xaõ hoäi töông lai. Luùc nhaøn
ñaøm, Teá Hanh neâu leân moät luaän ñieåm “noåi tieáng”:
Sau naøy, khi theá giôùi ñaïi ñoàng roài thì giai caáp cô baûn
vaø caùc giai caáp khaùc veà kinh teá seõ khoâng coøn nöõa.
Luùc ñoù xaõ hoäi loaøi ngöôøi seõ xuaát hieän ra giai caáp tö
baûn vaø giai caáp voâ saûn tình yeâu! Nhaø thô giaûi thích
theâm: Giai caáp tö baûn tình yeâu laø nhöõng vaên nhaân,
thi só, hoaï só, ñaëc bieät laø caùc nhaïc só haùt hay ñaøn
gioûi, ñöôïc nhieàu ngöôøi ñeïp say meâ. Hoï taùn tænh ñaâu
laø thaønh coâng ñoù. Coøn nhöõng ngöôøi khaùc khoâng coù
chaát só trôøi phuù cho thì deã thaát baïi trong tröôøng tình
vaø trôû thaønh voâ saûn tình yeâu!
“Phaùt hieän” cuûa nhaø thô laøm cho khoâng khí buoåi
nhaøn ñaøm soâi noåi haún leân. Coù ngöôøi boå sung: Khoâng
ñôïi ñeán caùi xaõ hoäi ñaïi ñoàng xa lô xa laéc aáy, ngay baây
giôø ñaây, laém anh thi só, nhaïc só, ñaõ laø tö baûn tình yeâu
gaây ra bieát bao aûo moäng cho caùc coâ gaùi treû!
ÔÛ Khu 5, thôøi choáng Phaùp, caùn boä caáp khu, nhaát
laø giôùi vaên ngheä syõ, ai cuõng bieát nhaø vaên Phan Thao.
OÂng laø nhaø trí thöùc ñeïp trai, ñónh ñaïc, ñaøng hoaøng,
ñöôïc tín nhieäm cao. Cuøng luùc, oâng ñaûm ñöông nhieàu
chöùc vuï quan troïng: Phoù Chuû tòch Lieân ñoaøn Vaên hoaù
khaùng chieán mieàn Nam Trung Boä, Chi hoäi tröôûng Chi
hoäi Vaên ngheä khu, tröôûng ñoaøn ñaïi bieåu Quoác hoäi
caùc tænh mieàn Nam Trung Boä… ÔÛ tuoåi ngoaøi 30, oâng
vaãn chöa laáy vôï. Gia ñình, baïn beø, ñoàng chí, ñoàng
nghieäp thuùc giuïc oâng choïn ngöôøi “naâng khaên söûa
tuùi” saün saøng laøm oâng mai, baø moái. Nhöng oâng vaãn
cöù ñieàm nhieân, khoâng toû roõ yù kieán. Hoài aáy, ôû cô quan
Hoäi Phuï nöõ cöùu quoác khu coù hai caùn boä nöõ ngoaïi ñoâi
möôi, khuoân traêng ñaày ñaën, neùt ngaøi nôû nang, ñuû caû
coâng, dung, ngoân, haïnh. Ñoù laø caùc chò Bích Haø, queâ
ôû Thöøa Thieân, vaø Bích Anh, queâ ôû Bình Ñònh. Baïn beø
“vun queùn” cho oâng, ñeà nghò oâng choïn moät trong hai
ngöôøi. Phan Thao cöù tænh bô, khoâng toû roõ “tình kieán”,
vaãn “thaûn nhieân” nhö maët nöôùc ñaàm OÂ Loan!
Taêng Loäc, caùn boä Vaên phoøng chi hoäi, ñoàng höông
Quaûng Ngaõi vôùi Teá Hanh, hoûi nhaø thô: Ñoá anh bieát
bao giôø anh Phan Thao laáy vôï? Khoâng caàn suy nghó,
Teá Hanh traû lôøi ngay: “bao giôø phuï nöõ “ñi hoûi” ñaøn
oâng thì Phan Thao laáy vôï!”.
Roài Teá Hanh laëng leõ laáy giaáy buùt ra vieát baøi thô
treâu thuû tröôûng cuûa mình, daùn leân bích baùo cuûa cô
quan chi hoäi:
Thao thao troâi giöõa hai doøng Bích
Chaúng bieát roài ñaây gheù beán naøo
Thöøa Thieân hay laø Bình Ñònh ñoù
Loøng toâi caûm ñoäng thaáy nao nao
Ñeâm nay toâi nguû ôû ngoaøi saân
Noùng quaù cho neân phaûi nguû traàn
Toâi thaáy söông khuya ñaø laïnh laïnh
Buoàn tình toâi böùt naém loâng chaân
Söï ñôøi sao laém chuyeän loâi thoâi
Toâi noùi toâi yeâu Bích baùo roài
Coøn traùch toâi sao khoâng döùt khoaùt
Chaúng leõ mình toâi laáy caû ñoâi?
Suoát caû ñôøi toâi toâi chæ mong
Ñaøn baø quyeàn lôïi hôn ñaøn oâng
Toâi ñôïi coâ naøo “ñi hoûi” quaùch
Khoâng lo taùn tænh cuõng neân choàng!
Baøi thô khoâng kyù teân ngöôøi vieát. Coù ngöôøi ghi taùc
giaû laø Haø Ñaêng, ñöông kim “chuû buùt” Bích baùo. Haø
Ñaêng ñeà nghò baïn ñoïc tra “töï daïng”. Vì baøi baùo vieát
tay maø chöõ cuûa Teá Hanh thì trong cô quan raát nhieàu
ngöôøi bieát. Cho neân raát deã tìm ra “thuû phaïm”.
Moät laàn nöõa Phaïm Hoå laïi ñöôïc dòp taùi khaúng ñònh
nhaän xeùt cuûa mình: “Teá Hanh nghòch laém chöù!”. Phan
Xuaân Hoaøng cöôøi ha haû: “Toâi ñaõ baûo Teá Hanh hoùm
laém maø!”.
Baøi thô chæ “xuaát baûn” moät laàn ngaén nguûi, ñeán
hoâm nay, hôn nöûa theá kyû vaãn coøn in ñaäm trong loøng
baïn ñoïc neùt hoùm Teá Hanh. n
Nhaø thô Teá Hanh (thöù 2 töø phaûi sang) cuøng caùc nhaø thô Cheá Lan Vieân,
Hoaøng Trung Thoâng, Noâng Quoác Chaán. AÛnh: thethao&vanhoa
62
A
i laøm lyù luaän vaên hoùa vaø
vaên hoïc maø bieát baét ñaàu
töø hai nguoàn maïch thì
ñeàu thaønh coâng ñaùng neå troïng.
GS, VS Hoà Só Vònh laø ngöôøi baét
nhaäy vaán ñeà naøy. OÂng laøm lyù
luaän vaên hoùa vaø vaên hoïc ñaõ bieát
ñi giöõa hai doøng chaûy Vieät Nam
vaø Nga, nhôø ñoù, oâng deã daøng laøm
moät so saùnh veà baûn saéc cuûa hai
neàn vaên hoùa vaø hai neàn vaên hoïc
cuûa Ñoâng vaø Taây qua Vieät Nam
vaø Nga. Söï nghieäp cuûa oâng ñöôïc
phaûn aùnh ñaäm baûn saéc trong boä
tuyeån hai taäp goàm 2.267 trang
xuaát baûn töø 2001 vaø 2009.
Nhìn toång quaùt, boä tuyeån hai
taäp cuûa Hoà Só Vònh goàm boán
maûng ñeà taøi quan troïng: Ñoåi môùi
vaø nhöõng vaán ñeà ñònh höôùng chuû
nghóa nhaân vaên kieåu môùi trong
vaên chöông; Bieän chöùng cuûa vaên
NGƯỜI ĐI GIỮA HAI DÒNG CHẢY
VĂN HÓA
GS.VS. HỒ SĨ VỊNH
l TSKH. ÑOÃ VAÊN KHANG
63
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
GS.VS. HỒ SĨ VỊNH
hoùa vôùi vaên hoïc; Hoäi nhaäp quoác
teá vaø vieäc giöõ gìn baûn saéc vaên
hoùa daân toäc; Duyeân nôï vôùi vaên
hoùa, vaên hoïc Nga.
1. Ñoåi môùi vaø nhöõng vaán ñeà
ñònh höôùng chuû nghóa nhaân vaên
kieåu môùi trong vaên chöông
Laø moät ngöôøi coù hoïc vaán cao
laïi raát naêng ñoäng, Hoà Só Vònh baét
nhaäy nhöõng vaán ñeà cuûa lyù luaän
vaên hoïc treân moät neàn vaên hoùa
thôøi ñoåi môùi. Chuû ñeà ñoåi môùi tö
duy laø moät chuû ñeà quaùn xuyeán
ñöôïc trieån khai treân nhieàu baøi vieát
cuûa oâng. ÔÛ lónh vöïc naøy, oâng ñaõ
taäp trung vaøo vaán ñeà con ngöôøi
trong vaên hoïc vaø vaên hoïc vì con
ngöôøi. Hoà Só Vònh nhaän ñònh: Ñoåi
môùi nhö moät luoàng gioù maùt laøm
cho ñôøi soáng vaên hoïc khôûi saéc
hôn, saùng taïo trôû neân khoaùng
ñaõng hôn, daân chuû hôn nhöng
cuõng ñoøi hoûi nhaø vaên nhieàu traùch
nhieäm tröôùc daân toäc, tröôùc nhaân
daân hôn”.
Trong boái caûnh phöùc taïp cuûa
giai ñoaïn ñaàu ñoåi môùi, giai ñoaïn
maø nhieàu caây buùt chöa ñònh ñöôïc
höôùng ñi, toû ra luùng tuùng trong
saùng taïo, Hoà Só Vònh ñaõ nhaán
maïnh: “Chuû nghóa nhaân vaên laø
hoøn ñaù thöû vaøng moïi taùc phaåm
ngheä thuaät” (taäp 1, tr. 678). ÔÛ ñaây,
taùc giaû coøn thaáy vaên hoïc vaø ngheä
thuaät maø khoâng laáy con ngöôøi
laøm trung taâm, laáy tình yeâu daân
toäc laøm leõ soáng thì vaên chöông
duø coù nhieàu goùc caïnh cuõng seõ laø
thöù vaên chöông khoâng chuaån. ÔÛ
phía khaùc, oâng cuõng löu yù nhieàu
khi quan ñieåm laäp tröôøng cuûa nhaø
vaên laø toát ngay caû “quan nieäm
veà con ngöôøi vaø chuû nghóa nhaân
vaên coù theå ñuùng ñaén, nhöng neáu
thieáu taøi naêng thì nhaø vaên khoù ñi
tôùi ñích” (taäp 1, tr. 679).
ÔÛ moät loaït baøi veà vaên hoïc
thôøi ñoåi môùi, Hoà Só Vònh luoân ñaët
nhöõng vaán ñeà lyù luaän cuûa mình
treân cô sôû quan ñieåm, nhöõng
ñöôøng loái chính saùch vaên hoùa
vaên ngheä cuûa Ñaûng Coäng saûn
Vieät Nam. Vôùi nhöõng baøi: Ñeå cho
söï laõnh ñaïo vaên ngheä cuûa Ñaûng
naém ñöôïc quyeàn chuû ñoäng (taäp
1, tr. 396), Ñeà cöông vaên hoùa
Vieät Nam 1943 vaø thieân chöùc vaên
ngheä só (taäp 1, tr. 931) , Laõnh ñaïo
vaên hoùa, moät caùch nhìn (taäp 1,
tr. 558). Nhöõng vaán ñeà naøy, Hoà
Só Vònh vaãn toû ra laø moät caây buùt
côûi môû, khoâng maùy moùc, coù saùng
taïo rieâng veà vaên hoïc ngheä thuaät.
Chaúng haïn khi ñeà cao thieân chöùc
cuûa nhaø vaên vaø caù tính saùng taïo
cuûa ngheä só, oâng löu yù nhaø vaên
coøn coù moät quyeàn nöõa, quyeàn
raát thieâng lieâng laø “quyeàn khoâng
ñöôïc vieát dôû” (taäp 1, tr. 708).
Hoà Só Vònh coøn raát tinh khi taäp
trung lyù giaûi moät vaán ñeà raát “nhöùc
nhoái” cuûa vaên ñaøn thôøi ñoù laø vaán
ñeà phaûn aùnh tieâu cöïc. Ñaønh raèng
xaõ hoäi ta vaøo nhöõng naêm 80 vaø
ñaàu nhöõng naêm 90 TK XX laø
nhöõng naêm thaùng khuûng hoaûng
nghieâm troïng veà moïi maët. Xaõ hoäi
luùc ñoù ñaày raãy hieän töôïng tieâu
cöïc. Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc xaõ hoäi
chuû nghóa Ñoâng AÂu bò suïp ñoå.
Luùc naøy tình hình chính trò vaø kinh
teá, xaõ hoäi ôû moät nöôùc nhö moät
khuoân maët tan taønh nöùt neû y nhö
trong tranh cuûa nhaø danh hoïa
coäng saûn Pablo Picasso. Vaên hoïc
Vieät Nam vì theá cuõng ñoåi doøng,
naêm 1986, ñang töø caûm höùng söû
thi anh huøng sang caûm höùng pheâ
phaùn. Taäp trung vaøo vaïch traàn
caùi xaáu, caùi baûo thuû, caùi loãi thôøi laø
ñuùng, nhöng “thaùi taát sinh bieán”
caùi gì quaù ñaø thì seõ cheäch höôùng.
Ñaùng leõ pheâ phaùn caùi xaáu, caùi cuõ,
caùi laïc haäu ñeå naâng niu caùi môùi,
ñeå tìm toøi caùi ñi tôùi, khoâng ít nhaø
vaên “möôïn gioù beû maêng” ñoøi “loän
traùi taám huaân chöông” ra ñeå moâ
taû. Huaân chöông laø ñeå ghi nhaän
nhöõng chieán coâng anh huøng. Loän
traùi anh huøng theá coù nghóa hoï chæ
thaáy toaøn tieåu nhaân. Laïi coù nhaø lyù
luaän huøng hoàn ñoøi “loät boû boä caùnh
xaõ hoäi, con ngöôøi môùi ñích thöïc laø
con ngöôøi”. Nhaø lyù luaän naøy queân
raèng baûn chaát con ngöôøi laø toaøn
boä caùc moái quan heä xaõ hoäi (C.
Maùc). Loät boû quan heä xaõ hoäi, con
ngöôøi chæ coøn töø caùi thaét löng trôû
xuoáng, vaäy laø cuõ quaù. Trình ñoä ôû
ñaây môùi chæ ôû thôøi nguyeân thuûy,
coù gì laø “caáp tieán”.
Thôøi naøy, roõ laø vaên hoïc ngheä
thuaät ñaõ coù moät boä phaän xa rôøi
chuû nghóa nhaân vaên, xa rôøi nhöõng
chuaån möïc cô baûn cuûa vaên hoùa,
coù moät soá nhaø vaên khoâng chuù
taâm vaøo tìm toøi caùi môùi maø laïi chæ
tìm caùch noùi ngöôïc. Vì theá, Hoà Só
Vònh laø moät trong nhöõng nhaø lyù
luaän coù coâng. OÂng tìm caùch naén
laïi doøng vôùi moät taám loøng chaân
thaät. OÂng coù lyù khi caûnh baùo
nhöõng ngöôøi nhaân danh vieát “söï
thaät” maø chæ say söa vôùi nhöõng
veû ly kyø cuûa nhöõng hieän töôïng
beà noåi, haèn hoïc vôùi nhöõng caûnh
ngang traùi, noùi cho söôùng mieäng,
thích thuù luïc bôùi trong ñoáng raùc
röôûi cuûa ngaøy hoâm qua … thì vaên
vieát ra töôûng laø “söï thaät”, maø
anh queân maát moät söï thaät raát
cô baûn, ñoù laø “nhöõng haønh ñoäng
anh huøng, nhöõng taám göông vò
tha, nhaân baûn cuûa caùc baø meï,
nhöõng ngöôøi vôï Vieät Nam, söùc
maïnh chinh phuïc cuûa con ngöôøi
ñoái vôùi thieân nhieân, nhöõng coâng
vieäc chuùng ta laøm thuûy lôïi soâng
Ñaø, ôû Trò An laø laøm cho haøng theá
kyû” (taäp 1, tr. 321, baøi naøy ñaõ
ñaêng treân baùo Nhaân daân, soá 20
- 3 - 1988). Quaû ñuùng vaäy, thôøi
ñoù vaøo naêm 1988, khoâng ít caây
buùt say söa bieán taùc phaåm cuûa
64
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
hoï thaønh phoøng tröng baøy nhöõng
ñieàu nheách nhaùc, hoï khoâng xuaát
phaùt töø nieàm khao khaùt leõ phaûi
vaø tình thöông vôùi daân toäc, vôùi
söï tieán boä cuûa caû con ngöôøi, hoï
muoán thaønh danh vôùi tö caùch
moät “chuyeân gia” bôùi moùc. Vieäc
caûnh baùo moät xu höôùng khoâng
laønh maïnh naøy treân vaên ñaøn laø
moät ñoùng goùp nhaïy beùn veà lyù
luaän cuûa Hoà Só Vònh.
2. Bieän chöùng cuûa vaên hoùa
vôùi vaên hoïc
Trong baøi Ñoåi môùi laø söï nghieäp
cuûa vaên hoïc vaø trí tueä, Hoà Só Vònh
vieát: Vaên hoïc ngheä thuaät, laø boä
phaän quan troïng trong neàn vaên
hoùa, moät boä phaän ñaëc bieät nhaïy
caûm cuûa vaên hoùa. Baây giôø ñoåi
môùi maø khoâng döïa treân neàn taûng
vaên hoùa, khoâng duøng trí tueä ñeå
laøm ñieåm töïa thì ñoåi môùi khoâng
coøn laø moät cuoäc caùch maïng maø
laø moät côn loác hoãn loaïn, voâ chính
phuû” (taäp 1, tr. 534). ÔÛ ñaây, Hoà
Só Vònh ñaõ ñeà caäp ñeán moät qui
luaät raát ñaëc bieät: “Vaên hoïc nhieàu
khi ñi tröôùc thanh göôm vaø khaåu
suùng”. Theá coù nghóa, vaên hoïc
phaûi ñi tröôùc thôøi ñaïi, chí ít laø ñi
ngang taàm vôùi thôøi ñaïi chöù khoâng
theå tuït haäu sau thôøi ñaïi. Trong
moät thôøi ñaïi ñang tìm höôùng ñi
môùi, maø vaên hoïc laïi khoâng ñoùng
vai troø khai môû ñeå tieán leân phía
tröôùc thì vaên hoïc aáy khoâng theå ñi
ngang thôøi ñaïi ñöôïc.
Nöôùc ta luùc aáy töø moät neàn vaên
hoùa truyeàn thoáng ñang tìm caùch
böùt phaù ñeå phaùt trieån moïi maët
theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa
thì ñieàu quan troïng nhaát laø vaên
hoïc phaûi döïa vaøo neàn vaên hoùa
nhaân vaên kieåu môùi maø tieán leân.
Muoán vaäy nhaø vaên caàn vaän duïng
tính bieän chöùng giöõa truyeàn thoáng
vaø caùch taân, giöõa tính daân toäc vaø
tính hieän ñaïi, giöõa yeáu toá noäi sinh
vaø ngoaïi sinh, caàn toân troïng tính
lòch söû trong vieäc ñaùnh giaù quaù
khöù, tính trung thöïc khaùch quan
trong khaûo saùt thöïc traïng xaõ hoäi,
phaûi coù caùch tieáp caän môùi caùc
giaù trò vaên hoùa môùi. Vaø nhö vaäy
caàn tænh taùo chuùng ta seõ thaáy caàn
phaùt trieån vaên chöông töø Söû thi
anh huøng ñeán vaên chöông phaûn
tænh con ngöôøi vaø phaûn tænh xaõ hoäi
laøm cho xaõ hoäi an laønh hôn, con
ngöôøi nhaân tình theá thaùi hôn.
Leõ thöôøng laø theá naøy: Sau
thôøi “Xeû doïc Tröôøng Sôn ñi cöùu
nöôùc” laø thôøi “moãi ngöôøi phaûi töï
cöùu mình”, maø cuoäc ñôøi trong
kinh teá thò tröôøng luoân laø chieác
chaên heïp, ngöôøi naøy co, ngöôøi kia
laïnh. Vaên hoïc coù söù maïng phaûi
laøm cho moïi ñoàng baøo ñöôïc aám
loøng. Vaên hoïc nhö theá laø vaên hoïc
phaûn tænh, keát quaû cuûa phaûn tænh
laø anh minh. Vaên hoïc phaûi laøm
cho moïi ngöôøi ñöøng “keùo nhau
chìm xuoáng ñaùy” maø cuøng nhau
vöôït bieån lôùn ñoù chính laø vaên hoïc
Vieät Nam ñöông ñaïi. Döïa treân
vaên hoùa truyeàn thoáng maø phaùt
trieån chuû nghóa nhaân vaên kieåu
môùi, vaên hoïc môùi khoûi luùng tuùng.
Thaät ñaùng tieác khi coù nhaø lyù luaän
ñaõ luùng tuùng haï buùt: “Vaên vieát söï
thaät caøng tuïc caøng hay”.
3. Hoäi nhaäp quoác teá vaø giöõ
gìn baûn saéc vaên hoùa daân toäc
Hoà Só Vònh raát quaùn trieät
quan ñieåm: “Maát vaên hoùa laø maát
caû goác, coøn vaên hoùa laø coøn taát
caû”. “Beá quan toûa caûng” laø baûn
chaát cuûa phong kieán laïc haäu. Môû
cöûa laø baûn chaát môùi cuûa thôøi ñaïi
môùi.
Ai daùm môû cöûa, ngöôøi ñoù phaûi
coù baûn lónh. Daân toäc naøo daùm môû
cöûa, daân toäc aáy phaûi coù baûn lónh
laãn baûn saéc. Hoà Só Vònh raát nhaïy
caûm vaán ñeà naøy cho neân oâng
ñaõ daønh caû moät chuyeân khaûo:
Veà baûn lónh vaên hoùa Vieät Nam
(2005). ÔÛ cuoán saùch naøy Hoà Só
Vònh ñaõ baét ñaàu töø vaên hieán giöõ
nöôùc qua giaù trò vaên hoùa ñeå baøn
saâu veà caùc lónh vöïc: baûn saéc daân
toäc trong vaên hoïc, baûn saéc daân
toäc trong phim truyeän Vieät Nam,
baûn saéc rieâng cuûa ngheä thuaät caûi
löông, ñaëc ñieåm saân khaáu muùa
roái coå truyeàn, caùnh cöûa pheâ bình
vaên hoïc ñang môû, bieân ñoä ñoåi
môùi myõ hoïc maùcxít.
Theá coù nghóa vôùi tö caùch laø
moät nhaø lyù luaän, Hoà Só Vònh ñaõ ñi
töø vieäc khaûo saùt baûn saéc vaên hoùa
daân toäc thoâng qua caùc loaïi hình
loaïi theå ngheä thuaät, sau ñoù oâng
ñaõ naâng leân moät taàm khaùi quaùt
roäng hôn, trieát hoïc hôn, ñoù laø tìm
bieân ñoä ñoåi môùi myõ hoïc maùcxít
ôû nöôùc ta. Bôûi leõ, nhaø lyù luaän
naøo khoâng naâng taàm khaùi quaùt
cuûa mình leân trình ñoä myõ hoïc
(moät khoa hoïc trieát hoïc cuûa ngheä
thuaät) thì nhaø lyù luaän ñoù vaãn chæ
bay laø laø treân nhöõng hieän töôïng
cuï theå qua caùc loaïi hình, loaïi theå
cuï theå.
Hieän nay Hoà Só Vònh coøn heát
loøng vôùi coâng trình Danh nhaân
vaên hoùa Vieät Nam vaø cuï theå,
trong coâng trình Danh nhaân vaên
hoùa Haø Noäi.
Phaàn vieát veà caùc tieâu chí Danh
nhaân vaên hoùa, nhaän bieát vaø suy
toân (taäp 2, tr. 696) cuûa Hoà Só Vònh
laø phaàn coù nhieàu gôïi môû cuûa moät
coâng vieäc caàn laøm cho hieän nay
vaø cho mai sau. Ñoù chöa keå Hoà
Só Vònh ñaõ coù naêm coâng trình
ñöùng teân rieâng hoaëc chuû bieân veà
queâ höông Quaûng Trò anh huøng
vaø thaân thöông.
4. Duyeân nôï vôùi vaên hoùa vaø
vaên hoïc Nga
Nhöõng naêm thaùng cuøng soáng
ôû nöôùc Nga vaø laø ngöôøi baïn
chaân thaät ôû Ñaïi hoïc quoác gia
65
HIEÀN TAØI ÑAÁT VIEÄT
Loâmoânoâxoâp toâi thaáy Hoà Só Vònh
laø moät ngöôøi soáng coù lyù, coù tình,
tröôùc sau nhö moät. OÂng laø ngöôøi
coù duyeân nôï vôùi nöôùc Nga Xoâ
Vieát, ñaõ du hoïc nhieàu naêm ôû Nga
vaø ñaõ ñaït ñöôïc hoïc vò tieán só ngöõ
vaên taïi tröôøng ñaïi hoïc Moscova
neân oâng am hieåu vaên hoïc Nga
vaø vaên hoùa Nga. OÂng ñaõ xuaát
baûn moät coâng trình rieâng vôùi lôøi
töïa Leânin vaø söï hình thaønh ngöôøi
ngheä só kieåu môùi. OÂng khaûo saùt
chaân dung cuûa Maùcxim Gorki,
Maiacoápxki, Aleâchxaây Toânxtoâi vaø
nhieàu nhaø vaên khaùc.
Veà söï laõnh ñaïo cuûa Leânin ñoái
vôùi söï saùng taïo cuûa vaên ngheä só,
Hoà Só Vònh cho raèng, söï laõnh ñaïo
cuûa Leânin ñoái vôùi ngheä thuaät vaø
ngheä só laø söï ñôõ ñaàu veà phöông
höôùng saùng taïo, laø cô sôû ñaûm
baûo cho taøi naêng phaùt trieån, chöù
khoâng heà laøm caûn trôû söùc tö duy
vaø trí töôûng töôïng, khoâng heà
coù söï cöôõng böùc saùng kieán vaø
thieân höôùng caù nhaân cuûa ngheä
só. Leânin löu yù vaên ngheä só ñoùng
goùp chuû yeáu cuûa anh ta ñoái vôùi
caùch maïng tröôùc heát laø taùc phaåm
ngheä thuaät. Nhaèm goùp phaàn
khaéc phuïc söï khuûng hoaûng tinh
thaàn cuûa Gorki, vaøo nhöõng naêm
ñaàu cuûa caùch maïng thaùng Möôøi,
Leânin khuyeân Gorki laø khoâng
neân nhaûy sang lónh vöïc chính trò
moät khi khoâng am hieåu, khoâng
coù kinh nghieäm chính trò. Hoà Só
Vònh vieát: “Söï khuûng hoaûng veà
tö töôûng vaø tình caûm vaøo nhöõng
naêm 1907 - 1908 vaø nhöõng naêm
ñaàu caùch maïng thaùng Möôøi chính
laø luùc Gorki xa rôøi saùng taùc ngheä
thuaät, luùn saâu vaøo con ñöôøng
trieát hoïc duy taâm chuû quan hoaëc
sa laày vaøo nhöõng coâng vieäc quaûn
lyù vuïn vaët” (taäp 1, tr. 297). Nhôø
söï chaân tình cuûa Leânin maø Gorki
ñaõ trôû laïi ñuùng ñöôøng, trôû thaønh
nhaø vaên lôùn.
Sau khi Lieân Xoâ tan raõ, chuû
nghóa xaõ hoäi ôû caùc nöôùc trong lieân
bang rôi vaøo thoaùi traøo, nhöõng
keû cô hoäi ñaõ duøng traêm phöông,
nghìn keá boâi baån, deøm pha neàn
vaên hoùa, vaên hoïc Nga Xoâ Vieát
ñaõ phaùt trieån röïc rôõ döôùi cheá ñoä
Xoâ Vieát. Trong tieåu luaän Vaên hoùa
Nga Xoâ Vieát, taøi saûn cuûa vaên hoùa
nhaân loaïi, Hoà Só Vònh ñaõ coù caùch
ñaùnh giaù coù lyù coù tình: “Neàn vaên
hoùa Xoâ Vieát nhö caây ngay ñöùng
thaúng, aûnh höôûng cuûa noù ñang
lan toûa, coâng traïng cuûa noù ñöôïc
ghi nhaän nhö nhöõng ñaøi töôûng
nieäm löông tri loaøi ngöôøi ôû caùc
chaâu luïc” (taäp 1, tr. 305)
Hoà Só Vònh ñaõ nhieàu naêm laøm
toång bieân taäp hai taïp chí Vaên hoùa
ngheä thuaät sau laø taïp chí Vaên
hieán. OÂng taâm huyeát vôùi vaên hoùa
vaø vaên hoïc, do ñoù oâng xöùng ñaùng
ñöôïc xeáp vaøo moät trong nhöõng
nhaø lyù luaän vaên hoùa vaø vaên hoïc
coù nhieàu ñoùng goùp.
Roger Godle ñaõ noùi moät lôøi
chí lyù: “Tình yeâu ñích thöïc sôû dó
nhaän ñöôïc laø nhôø ôû daáu hieäu
khoâng bao giôø sai laàm naøy: noù
daâng taëng maø khoâng heà vuï lôïi”.
GS. VS Hoà Só Vònh laø moät ngöôøi
daâng taëng ./.n
67 66
TÖØ TRONG DI SAÛN
67 66
Ñ
eán nay, nhieàu yù kieán ñaõ khaúng ñònh söï
saùng taïo ra hình töôïng Roàng xuaát phaùt töø
Vieät Nam, “laø con vaät ñaëc thuø chung cho
taát caû daân toäc Vieät vaø chính töø ñaây noù ñaõ ñi vaøo
vaên hoùa Trung Hoa”, lan tôùi caû chaâu AÂu. Hình töôïng
con Roàng laø con vaät ñöôïc ngöôøi Vieät saùng taïo treân
cô sôû moät con vaät coù thöïc vaø coù raát nhieàu treân ñòa
baøn chaâu thoå caùc con soâng, nôi sinh tuï cuûa ngöôøi
Vieät coå, laø con caù saáu. Caù saáu laø moät loaøi boø saùt
löôõng cö, vöøa soáng treân caïn, vöøa soáng döôùi nöôùc,
raát hung döõ, ñöôïc meänh danh laø chuùa teå cuûa soâng
nöôùc, ñaàm laày ôû vuøng nhieät ñôùi. Hình töôïng Roàng
thuûa ban ñaàu môùi xuaát hieän trong daùng hình con
caù saáu ñeán nay ñaõ tìm thaáy trong trang trí treân caùc
ñoà ñoàng thôøi vaên hoùa Ñoâng Sôn. Ñieån hình laø hình
töôïng Roàng – caù saáu giao nhau treân thaïp ñoàng Ñaøo
Thònh. Cuøng vôùi thôøi gian vaø aûnh höôûng ngaøy moät
saâu ñaäm cuûa Nho giaùo, hình töôïng con Roàng ngaøy
moät tích hôïp caû veà hình daïng laãn tính caùch töø nhieàu
con vaät khaùc cuõng raát phoå bieán ôû Vieät Nam. Khaùi
quaùt hình töôïng con Roàng hieän nay coù theå moâ taû
nhö sau: thaân Roàng laø thaân cuûa caù saáu vaø raén, coù
vaåy nhö caù/caù saáu; Ñaàu roàng ñöôïc hôïp thaønh töø
nhieàu boä phaän cuûa nhöõng con thuù khaùc nhau nhö:
mieäng lang, tai thuù, traùn laïc ñaø, muõi sö töû, moùng
chim öng,… Vôùi nhöõng ñaëc/ñöùc tính treân, con Roàng
coù khaû naêng sieâu phaøm, vöøa soáng ñöôïc ôû döôùi nöôùc
nhö caù/caù saáu (maø laïi coøn laø chuùa teå cuûa moïi vuøng
nöôùc), vöøa bay/vuøng vaãy ñöôïc treân trôøi nhö chim,
khaïc ra löûa, saám chôùp ñeå laøm ra möa baõo. Nhö vaäy,
con Roàng laø con vaät theå hieän tö duy löôõng phaân,
löôõng hôïp - vöøa aâm, vöøa döông cuûa cö daân noâng
nghieäp luùa nöôùc. Xuaát thaân töø daân gian – noâng thoân
- noâng nghieäp, söï oai linh cuûa Roàng ñaõ ñöôïc cö
NGHỆ THUẬT
ĐIÊU KHẮC RỒNG
VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT NAM
l NCUYEN MINH HOANC
Trong taâm thöùc ngöôøi Vieät,
Roàng/Long laø con vaät coù söùc
maïnh; laø moät trong 12 con giaùp/
moät trong 12 loaïi tinh, öùng vôùi
moät trong 12 loaïi ngöôøi. Ñaúng
caáp hôn, Roàng ñöùng ñaàu Töù linh
(Long, Ly, Qui, Phöôïng). Treân
thöïc teá, moät con Roàng nhö quan
nieäm treân cuûa ngöôøi Vieät laø con
vaät khoâng coù thöïc (nhö moät loaøi
ñoäng vaät treân traùi ñaát), maø chæ laø
moät con vaät huyeàn thoaïi, laø saûn
phaåm cuûa oùc saùng taïo mang
tính bieåu töôïng cuûa cö daân noâng
nghieäp luùa nöôùc.
67 66 67 66
TÖØ TRONG DI SAÛN
daân noâng nghieäp luùa nöôùc suøng baùi, trôû thaønh vò
thaàn linh chuû nguoàn nöôùc, chuû caû baàu trôøi. Nhöõng
khi trôøi ñaát gaây haïn haùn, muøa maøng thaát baùt, ngöôøi
noâng daân thöôøng caàu vieän ñeán Roàng phun möa,
ñem laïi nöôùc – söï soáng cho muøa maøng, vaïn vaät
sinh soâi (coù theå thaáy ôû troø/nghi thöùc Troùc Roàng ôû
moät soá leã hoäi ôû Baéc Boä tröôùc naêm 1945). Roàng ñaõ
trôû thaønh öôùc voïng phoàn thöïc töø bao ñôøi nay cuûa
ngöôøi Vieät. Khi Nho giaùo thònh haønh, caùc Nho gia
ñaõ khoâng boû qua hình töôïng Roàng ñaõ aên saâu trong
tieàm thöùc nhaân daân, “ñaåy” Roàng leân moät ñòa vò môùi
– cao sang, quyeàn uy hôn. Roàng daàn trôû thaønh moät
phaàn baûn meänh Vua (Thieân töû, theo ngöôøi Trung
Hoa). Vaäy laø Töø Thaàn quyeàn, Roàng trôû thaønh bieåu
töôïng cuûa Vöông quyeàn toái cao/toái thöôïng nhaát.
Ñieàu naøy ñöôïc xaùc ñònh trong Töø ñieån tieáng Vieät
(NXB Ñaø Naüng – Trung taâm Töø ñieån hoïc xuaát baûn
1997, trang 805): Roàng laø “ñoäng vaät töôûng töôïng
theo truyeàn thuyeát, mình daøi coù vaåy, coù chaân, bieát
bay, ñöôïc coi laø cao quyù nhaát trong caùc loaøi vaät”.
Roàng (Long) coøn laø “töø ñeå chæ cô theå hoaëc ñoà duøng
cuûa vua thôøi phong kieán”.
Khi Phaät giaùo thònh haønh, hình töôïng Roàng laïi
ñöôïc ngöôøi Vieät gaén vôùi Phaät trong tích Roàng bieán
thaønh con thuyeàn ñöa Ngaøi ñi giaûng ñaïo. Roàng
cuõng laø bieåu töôïng cuûa hoïc vò Tieán só Nho hoïc –
Baûng Roàng (Baûng ñeà teân nhöõng ngöôøi ñoã Tieán só
thôøi phong kieán), “caù cheùp hoùa roàng”, “caù cheùp vöôït
vuõ moân”.
Nhö moät qui luaät, vôùi vò theá toái quan troïng/toái linh
vaø söù meänh lôùn lao cuûa mình, hình töôïng Roàng ñaõ
coù vò theá vaø raát saâu ñaäm trong ñôøi soáng tín ngöôõng
– toân giaùo vaø vaên hoùa Vieät Nam. Hình töôïng Roàng
laø ñoái töôïng, nguoàn ñeà taøi cho nhieàu loaïi hình vaên
hoïc ngheä thuaät, ñaëc bieät laø myõ thuaät. Chaân dung
Roàng xuaát hieän trong nhieàu loaïi chaát lieäu thieát keá
myõ thuaät khaùc nhau treân caùc ñoà aùn trang trí kieán
truùc vaø nhieàu vaät duïng khaùc. Cuõng thaønh quy luaät,
khoâng theå khaùc, hình töôïng Roàng trong myõ thuaät
luoân phaûn aùnh tö töôûng cuûa thôøi ñaïi ñaõ saûn sinh
ra nhöõng kieät taùc ñieâu khaéc ñoù. Nhöng, ñoái vôùi
xaõ hoäi Vieät, ñôøi soáng trong laøng xaõ thöôøng maïnh
meõ, vöõng vaøng tröôùc nhöõng baõo toá cuûa tö töôûng
ngoaïi lai (“Pheùp vua thua leä laøng”), ñieâu khaéc hình
töôïng Roàng trong daân gian vaãn baûo löu ñöôïc söï
uyeân nguyeân nhö yù töôûng saùng taùc ban ñaàu cuûa
coäi nguoàn. Ñoâi khi, söùc soáng daân gian/daân toäc ñaõ
aûnh höôûng ngöôïc leân thöôïng taàng, leân tö töôûng cuûa
taàng lôùp thoáng trò, neân söï Haùn hoùa trong moät boä
phaän giai caáp thoáng trò phong kieán Vieät cuõng khoâng
hoaøn toaøn chieám lónh vai troø chi phoái, vaø thaéng theá/
khuaát phuïc loøng daân. Coù theå daãn chöùng ngay ñeå
minh chöùng cho ñieàu naøy, ñoù laø con Roàng Trung
Hoa. Do tö töôûng Nho giaùo Trung Quoác cho Roàng
laø bieåu töôïng toái thöôïng/ñoäc quyeàn duy nhaát/ñoàng
nhaát cuûa/vôùi Vua – Thieân töû, neân hình töôïng Roàng
xuaát hieän ñaäm ñaëc vaø noåi troäi trong trang trí, kieán
truùc cung ñieän. Nhöng trong cung ñieän Trung Hoa,
ñieâu khaéc hình töôïng Roàng cuõng chæ coù ôû ngai vaøng
- beä Roàng/theàm Roàng, raát hieám khi gaëp ôû caùc cöûa
leân xuoáng caùc baäc ñaù ra vaøo caùc cung ñieän – laø vò
trí gaùc coång, nôi aán ñònh laø vò trí cuûa caùc con sö töû.
Song, ôû Vieät Nam, con Roàng ñöôïc keùo xuoáng naèm
ngay treân caùc beä ñaù, tröôùc laâu ñaøi cung ñieän cuûa
vua chuùa vôùi hình daùng uoán löôïn gaáp khuùc. Daáu
aán ñoù hieän coøn nguyeân veïn, vöõng chaõi ôû baäc theàm
ñieän Kính Thieân, kinh thaønh Thaêng Long thôøi Leâ Sô
trong khu di tích Hoaøng thaønh Thaêng Long – Di saûn
Theàm Roàng - Ñieän Kính Thieân (Thaêng Long) thôøi Leâ. AÛnh Nguyeãn Minh San
69 68
TÖØ TRONG DI SAÛN
69 68
Vaên hoùa Theá giôùi.
Nhö theá, ñôøi soáng cuûa con Roàng theå hieän/phaûn
aùnh trong ngheä thuaät ñieâu khaéc/kieán truùc ôû Vieät Nam
hieän dieän/aên saâu caû ôû ñôøi soáng daân gian/daân daõ vaø
trong caû ñôøi soáng cung ñình vua chuùa quyeàn uy.
Trong ñoù, ñôøi soáng Roàng trong ñieâu khaéc daân gian/
daân daõ (theå hieän ôû caùc coâng trình kieán truùc ñình ,
chuøa, mieáu maïo) phong phuù, ña daïng caû veà chuû
ñeà, moâ típ vaø tö töôûng thaåm myõ, taâm tö/mong öôùc
kyù thaùc cuûa ngheä nhaân ñeàu mang ñaäm baûn saéc Vieät
Nam hôn. Ñaây laø ñieàu khaùc xa, raát xa vôùi ñôøi soáng
cuûa Roàng/Long trong vaên hoùa Trung Hoa vaø moät soá
nöôùc phöông Ñoâng khaùc.
Ngheä thuaät ñieâu khaéc hình töôïng Roàng qua caùc
thôøi, coù theå nhìn/thaáy nhöõng neùt toång quaùt, nhö
sau:
Trong ñieâu khaéc thôøi Lyù, con Roàng laø hình töôïng
ngheä thuaät ñaõ ñònh hình, mang ñaäm phong caùch daân
gian. Con Roàng thôøi Lyù coù thaân hình con Raén, vôùi
nhöõng ñöôøng neùt ñaëc saéc mình trôn daøi, khoâng coù
söøng vaø tai, treân ñaàu coù bieåu töôïng cuûa saám chôùp,
moâi keùo thaønh voøi voi.
Sang thôøi Traàn, nhöõng voõ coâng hieån haùch sau
ba laàn ñaùnh thaéng quaân xaâm löôïc Nguyeân – Moâng,
xaây neân “Haøo khí Ñoâng A” khí phaùch oai phong laãy
löøng ñaõ aûnh höôûng tôùi vaên hoïc ngheä thuaät. Ngheä
thuaät ñieâu khaéc Roàng thôøi Traàn tuy vaãn keá tuïc ngheä
thuaät ñieâu khaéc Lyù vôùi tính chaát phoùng khoaùng cuûa
nhöõng ñöôøng neùt daân gian, nhöng hình töôïng Roàng
thôøi Traàn mang daùng chaéc khoûe vaø hieän thöïc hôn.
Ñeán thôøi Leâ Sô, giai ñoaïn ñaàu, ngheä thuaät ñieâu
khaéc Roàng vaãn keá thöøa ngheä thuaät ñieâu khaéc Roàng
thôøi Traàn, song sang nöûa cuoái theá kyû XV, ñaëc bieät laø
tôùi theá kyû XVI, XVII, do tö töôûng Nho giaùo chi phoái
maïnh hôn vaøo ñôøi soáng chính trò, giai caáp phong
kieán Vieät Nam ñaõ coù yù thöùc ñöa ngheä thuaät vaøo
phuïc vuï ñaéc löïc cho heä tö töôûng chính thoáng, do ñoù,
ngheä thuaät noùi chung ñaõ maát ñoâi caùnh bay boång, trí
töôûng töôïng daân gian, trôû thaønh coâng cuï phuïc vuï
cho chính trò thöôïng taàng, moâ phoûng/minh hoïa thoâ
cöùng theo nhöõng khuoân vaøng thöôùc ngoïc cuûa trieàu
ñình Haùn hoùa saâu saéc. Hình töôïng Roàng thôøi naøy coù
thaân hình thieáu meàm maïi uyeån chuyeån, troâng khaù
hung döõ vôùi ñaàu Roàng coù söøng vaø tai, ñoâi khi thaân
uoán hình yeân ngöïa. Con Roàng ñôøi Leâ Thaùnh Toâng
coù thaân mình maäp, ñaàu to, söøng vaø loâng gaùy tua
tuûa nhö bôøm ngöïa, baøn chaân coù 5 moùng quaëp vaøo
nhö chaân dieàu haâu. Ñoù laø con roàng döõ tôïn, töôïng
tröng cho uy quyeàn cuûa giai caáp phong kieán thoáng
trò. Hình töôïng Roàng xuaát hieän ñaäm ñaëc vaø noåi troäi
trong trang trí, kieán truùc cung ñieän thôøi Leâ Sô, ngay
töø baäc theàm cung ñieän, ñeán ngai vaøng. Baäc Roàng
cung ñieän thôøi Leâ Sô hieän coøn nguyeân veïn chæ coøn
thaønh baäc ñieän Kính Thieân, kinh thaønh Thaêng Long.
Hai daõy thaønh baäc ñieän Kính Thieân ñöôïc chaïm hình
2 con Roàng uoán khuùc, ñaàu nhoâ cao, ñang boø töø treân
neàn ñieän xuoáng. Roàng coù daùng döõ tôïn, ñaàu to, maét
troøn loài, söøng daøi coù nhaùnh, bôøm möôït löôïn ra sau,
löng coù nhieàu vaåy noåi cao vaø saéc. Nhìn chung, hai
hình roàng ôû ñaây ñaõ ñöôïc taïo neân vôùi moät veû ñöôøng
beä, trang nghieâm, baèng caùch kyø dò hoùa nhöõng chi
tieát ñieâu khaéc, taïo aán töôïng uy linh ñaëc bieät. Noù
Theàm Roàng - Ñieän Kính Thieân (Thaêng Long) thôøi Leâ. AÛnh Nguyeãn Minh San
69 68 69 68
TÖØ TRONG DI SAÛN
phaûn aùnh khaù tieâu bieåu cho neàn ngheä thuaät ñieâu
khaéc thôøi Leâ Sô, moät neàn ngheä thuaät ñaõ ñi vaøo
khuoân pheùp trang nghieâm. Hai beân daõy thaønh baäc
ñieän Kính Thieân khoâng chaïm roàng, maø ôû ñaây ñöôïc
taïo neân nhöõng khoái cuoàn cuoän döôùi hình thöùc roàng
ñaõ caùch ñieäu.
Tôùi theá kyû XIX, hình töôïng ñieâu khaéc Roàng maëc
duø vaãn thieáu meàm maïi uyeån chuyeån, tuy nhieân coù
nhieàu Roàng hoùa thaân töø caây coû thieâng hay töø moät
vaøi hoa vaên naøo ñoù laïi khaù ñeïp.
Trong ñôøi soáng daân gian/daân daõ - nôi hình töôïng
Roàng ñaõ ra ñôøi/ ñöôïc taïo taùc, Roàng hieän dieän ñaäm
neùt, sinh ñoäng qua nhieàu ñoà aùn/moâ típ khaùc nhau
trong moïi kieán truùc ñình, chuøa, mieáu maïo.
Hình töôïng Roàng trong ñieâu khaéc chuøa chieàn,
coù theå thaáy ôû raát nhieàu ngoâi chuøa. Ñôn cöû ôû chuøa
Baùi (Ñaïi Bi, Hoaøi Ñöùc, Haø Noäi), hieän coøn löu giöõ
chieác beä ñaù hoa sen hình hoäp, nieân ñaïi thôøi Traàn.
Trang trí maët tröôùc beä chuû yeáu laø caùc ñoà aùn hình
roàng. Roàng ñoâi chaàu nhau trong khung hình chöõ
nhaät vaø caùc roàng ñen ôû hai beân. Roàng ñöôïc chaïm
trong daùng meàm maïi cuoän nhieàu khuùc vaø maøo boác
löûa boác ngöôïc leân phía tröôùc. Moàm Roàng haù roäng,
chaân coù 3 moùng saéc.
Hình töôïng Roàng laø moâ típ chuû ñaïo ñöôïc ngöôøi
noâng daân duøng ñeå trang trí ngoâi ñình – choán linh
thieâng cuûa laøng. Con Roàng ñình laøng coù nhieàu neùt
khaùc bieät vôùi roàng ôû cung ñieän vaø caøng khaùc xa
vôùi Roàng trong tö duy vaø kieán truùc cung ñieän Trung
Hoa. Roàng trong ñieâu khaéc ñình laøng Vieät khoâng
mang tính vöông quyeàn cao quyù, maø chöùa ñöïng yù
nghóa phoàn thöïc, caàu nöôùc cho muøa maøng vaø muoân
loaøi, phaûn aùnh öôùc voïng sinh soâi naûy nôû, ñuû ñaày
cuûa con ngöôøi vaø vaïn vaät. Moâ tip “löôõng long trieàu
nguyeät” gaàn nhö phoå bieán treân haàu heát caùc noùc
ñình. Trong ñình, roàng coù maët khaép trong caùc ñoà
aùn kieán truùc vaø trang trí. Hình roàng ñöôïc chaïm noåi
treân caùc ñaàu dö, treân caùc con sôn caùnh gaø,… cho ta
caûm giaùc nhö ñình laøng laø nhaø cuûa roàng vaäy. Trong
nhöõng ngoâi ñình coù nieân ñaïi töø theá kyû XVI veà sau,
hình töôïng Roàng laø moâ típ trang trí chuû ñaïo, coù maët
ôû nhieàu keát caáu kieán truùc ngoâi ñình. Con Roàng coù
maët trong caùc ñoà aùn trang trí töø beân ngoaøi, ñeán beân
trong ngoâi ñình laøng vaø thöôøng ôû vò trí trung taâm.
Ñình Ñình Baûng (Baéc Ninh) coù hôn 500 hình roàng.
Ñình Haøng Keânh (Haûi Phoøng) coù 268 maûng chaïm
khaéc vôùi 400 hình roàng, treân traàn ñình nhö vaàng
maây aån hieän voâ soá roàng. Ñình Vò Haï (Haø Nam), böùc
chaïm roàng tuyeät ñeïp vaø daøy ñaëc chi tieát treân coán.
Ñình Phuø Laõo (Baéc Giang) treân ñaàu Roàng hoaëc raâu
roàng ngöôøi ta chaïm nhöõng hình phuï nöõ khoûa thaân
naèm hay ngoài. Maûng chaïm moâ típ “Roàng oå” (roàng
meï vôùi ñaøn roàng con) raát khaùc vôùi “Cöûu long tranh
chaâu” (Trung Hoa), ngoaøi ra coøn caùc moâ típ “Caây
hoùa Roàng”, “Caù cheùp hoùa Long” raát ñoäc ñaùo. Roàng
coøn keát hôïp vôùi moät soá con vaät thieâng khaùc ñeå taïo
neân caëp ñoái ñaõi, mang öôùc voïng toát laønh/haïnh phuùc,
nhö: Roàng – Phöôïng, Tieân – Roàng.
Nhö vaäy, töø nhöõng con vaät ôû choán traàn gian/noâng
nghieäp, ngöôøi Vieät ñaõ taïo neân hình töôïng Roàng,
moät con vaät bieåu tröng cho öôùc voïng coù möa/nöôùc
cho saûn xuaát noâng nghieäp. Sau ñoù, do nhu caàu xaây
döïng hình aûnh vaø quyeàn uy toái cao/toái thöôïng cuûa
giai caáp caàm quyeàn/thoáng trò, Nho giaùo ñaõ ñaåy hình
töôïng Roàng trôû thaønh bieåu töôïng cuûa uy quyeàn nhaø
vua, ñöôïc vöông trieàu phong kieán Vieät Nam hoïc/
haønh, phaàn naøo Haùn hoùa hình töôïng Roàng Vieät.
Song, vôùi ngöôøi/noâng daân Vieät, con Roàng vôùi veû
uyeân nguyeân/nguyeân goác khôûi thuûy cuûa noù, trong
choán daân daõ, vaãn laø con vaät gaàn guõi mang öôùc voïng
phoàn thöïc cuûa ngöôøi noâng daân Vieät.
Xöa theá, nay vaãn theá./. n
71 70
TÖØ TRONG DI SAÛN
71 70
B
aây giôø thì gaàn nhö ñaõ roõ: Muùa roái coù tính
phoå quaùt toaøn nhaân loaïi (universal) vaø ñöôïc
xeáp vaøo loaïi hình ngheä thuaät trình dieãn (hay
bieåu dieãn - Demonstrative) maø moïi “nhaân vaät” xuaát
hieän treân saøn dieãn (ngöôøi, thuù, caây coû, coâng/duïng
cuï…) ñeàu coù tính bieåu töôïng (symbolic), nhaân vi/
taùc (artificial), laøm thu nhoû laïi (en miniature), ngöôøi
ngheä só bieåu dieãn noùi chung laø khieám dieän/ khuaát laáp
(“le present absent” – nhö ngöôøi Phaùp noùi) vaø ñieàu
khieån caùc con roái baèng moät maïng (net): daây, que,
saøo gaäy… hay phoái hôïp taát caû caùc loaïi maïng ñoù. Do
vaäy, sau naøy veà maët vaên hoùa chính trò, “con roái” coøn
maïng theâm moät yù nghóa bieåu töôïng nöõa (bieåu töôïng
“keùp” double symbol) laø nhöõng nhaân vaät chính trò - xaõ
hoäi xuaát hieän treân saân khaáu cuoäc ñôøi nhöng bò “giaät
daây” ôû phía sau haäu tröôøng chính trò - xaõ hoäi. “Buø
nhìn” laø moät nhaân vaät coù thöïc, moät saùng taïo vaên hoùa
cuûa quaàn chuùng, cuûa nhaân daân, nhaân loaïi, “thöïc maø
khoâng thaät” (vrai maùi non reel, nhö ngöôøi Phaùp noùi),
giaû maø cöù nhö thaät, kieåu buø nhìn caém giöõa ruoäng
döa, ruoäng luùa…ñeå ñaùnh löøa luõ chim, chuoät troâng cöù
“töôûng thaät”: maø sôï, maø xa traùnh… vaø do vaäy maø “buø
nhìn” cuõng coù moät yù nghóa thöïc duïng – thöïc teá naøo
ñoù… Ñaáy, theo yù toâi, ñoù laø moät trong nhöõng coäi nguoàn
cuûa ngheä thuaät saân khaáu roái nhöng veà baûn chaát noù
ñaõ trôû thaønh moät thöù troø chôi, tröôùc tieân laø cho con
treû, kieåu treû con chôi buùp beâ (poupee, puppet), chôi
tieán só giaáy maø thuûa beù toâi ñaõ töøng ham thích. Troø
chôi naøo cuõng coù coäi nguoàn thöïc taïi roài sau ñoù môùi
ñöôïc vaên hoùa hoùa ñeå trôû thaønh bieåu töôïng mang
neùt nghóa töôïng tröng roài nhaèm nhöõng muïc tieâu hay
thoûa maõn nhöõng nhu caàu vaên hoùa nhö giaûi trí, giaùo
duïc… vaø ôû thôøi ñaïi kinh teá thò tröôøng thì coøn coù nhu
caàu kieám tieàn, kieám aên…hay noùi vaên veû laø nhu caàu
kinh teá (maáy naêm nay caùc ñoaøn muùa roái Vieät Nam
laøm aên coù veû phaùt ñaït laém chöù tröôùc kia, toâi bieát raát
roõ – vì toâi laø baïn vong nieân cuûa caùc quyù oâng Hoaøng
Luaän, Traàn Nghóa, Nguyeãn Huy Hoàng… cuõng khoù
HỆ SINH THÁI NHÂN VĂN
CỦA RỐI NƯỚC VIỆT NAM
l CS. TRAN QUOC \UONC
71 70 71 70
TÖØ TRONG DI SAÛN
khaên laém).
Toâi khoâng ñeán noãi laø moät keû duy vaät taàm thöôøng
ñeå ñeán möùc caùi gì cuõng caét nghóa baèng hieän thöïc,
baèng kinh teá… vaø chöa bao giôø toâi phuû nhaän moät coäi
nguoàn khaùc cuûa muùa roái, cuûa ngheä thuaät noùi chung,
laø nhu caàu taâm linh, toân giaùo – tín ngöôõng daân gian.
Thì heä thoáng töôïng vaø tranh thôø cuûa bieát bao ñeàn
Thaàn, quaùn Thaùnh, chuøa Phaät, Ñình thaàn – thaønh
hoaøng ñaáy thoâi! ÔÛ chuøa Thaày chaúng haïn, thì ñaõ töøng
chaúng coù töôïng ñöùc “thaùnh Töøa” (töø Ñaïo Haïnh) “coù
maùy” daáu beân trong, coù theå ñieàu khieån cöû ñoäng chaân
tay maët muõi “cöù nhö luùc Ngaøi coøn sinh thôøi” laø gì?
Töôïng “ñöùc thaùnh Boái” (Boái Kheâ, Haø Taây) nghe noùi
cuõng laø moät ví duï khaùc. Vaø “hình nhaân theá maïng”
cuûa tín ngöôõng daân gian! Toâi ñaõ töøng ñi doïc daøi ven
bieån vaø khoâng ít laàn thaáy nhöõng “hình nhaân” baèng tre
ñan, phuû vaûi, sôn pheát giaáy beân ngoaøi cuûa ngö daân
laøm leã vaø keát thuùc baèng vieäc thaû quaêng xuoáng bieån.
Nhöng thoâi, ñaáy khoâng phaûi laø troïng taâm cuûa baøi
vieát. Toâi xin pheùp baïn ñoïc quay trôû veà vôùi chuû ñeà
chính ñöôïc ghi treân ñaàu ñeà baøi vieát.
Baây giôø thì töø trong ñeán ngoaøi nöôùc, haàu nhö ai
cuõng noùi Muùa roái nöôùc laø moät ngheä thuaät mang baûn
saéc ñoäc ñaùo Vieät Nam. Nhöng khoaûng boán chuïc naêm
tröôùc, vaãn coù ngöôøi trong ngheà daãn moät cuoán saùch
Taøu naøo ñoù vieát raèng ôû Trung Hoa cuõng coù “thuûy
oåi/ khoái loãi”, ngöôøi ta bieåu dieãn con roái trong moät beå
nöôùc, hoaëc xaây caïn baèng gaïch ñaù, hoaëc quaây cheùt
kín baèng caùc laù toân laù theùp…
Toâi khoâng tin laém, song cöù cho laø nhö theá ñi,
nhöng chaû coù taøi lieäu naøo noùi ñeán muùa roái nöôùc ôû
Trung Hoa treân hoà - ao – soâng nöôùc phoå bieán ñeán kyø
laï nhö ôû chaâu thoå mieàn Baéc Vieät Nam.
Chaâu thoå Baéc Boä, vôùi maïng löôùi daøy ñaëc soâng
(>1km/1km2)- hoà - ñaàm – ao laø queâ höông nguoàn coäi
cuûa ngheä thuaät muùa roái nöôùc.
Toâi khoâng roõ ñaõ coù ai laøm thoáng keâ vaø nghieân cöùu
chi tieát veà caùc nhaø thuûy ñình muùa roái nöôùc chöa?
(Chaéc coù cuï Huy Hoàng?). Rieâng toâi thì chæ bieát
moät soá, xin taïm keå:
- Ven Hoà Taây – Thaêng Long Haø Noäi: Thuûy ñình ôû
ñeàn Soùc, Xuaân La.
- Xöù Ñoaøi: Thuûy ñình ôû chaân nuùi Saøi Sôn, chuøa
Thaày.
- Xöù Baéc: Thuûy ñình tröôùc chuøa Naønh (Ninh Hieäp),
ao roái tröôùc cöûa chuøa Tieâu Sôn (Tieân Du).
- Thuûy ñình tröôùc cöûa ñeàn Gioùng (Phuø Ñoång, Gia
Laâm). Vaøi naêm tröôùc, khi Trung taâm tu boå di tích T.Ö
dôõ nhaø thuûy ñình naøy ra söûa, toâi vaø Traàn Laâm Bieàn,
Nguyeãn Hoàng Kieân ñaõ thaáy taän maét nhieàu caáu kieän
goã vôùi hoa vaên ñieâu khaéc vaø vaên töï chöõ Haùn thuoäc
theá kyû XVII.
- Xöù Ñoâng: Ñoàng Minh (Haûi Phoøng).
- Xöù Nam: Thì ai maø chaû bieát nhöõng ñòa chæ roái
nöôùc löøng danh Nguyeân Xaù (Thaùi Bình), Nam Chaán
(Nam Ñònh).v.v…
Ñeán xöù Nam – ñaëc bieät ñeán Nguyeân Xaù (nhieàu
laàn) – toâi môùi “ngoä” ra raèng: Ñaây laø nhöõng laøng ñaày
ao ñaàm. Nheõ naøo ñoù chaúng laø queâ höông phaùt tích
cuûa ngheä thuaät muùa roái nöôùc coå truyeàn!
Chaân lyù, moät khi ñaõ phaùt hieän ra roài thì – noùi nhö
F.Engesl – thaät laø giaûn dò: moät kinh thaønh soâng nöôùc
bao quanh:
Nhò Haø quanh Baéc sang Ñoâng
Kim Ngöu Toâ Lòch laø soâng beân naøy (Nam vaø
Taây)
(Toâi ñaõ meänh danh – theo lyù thuyeát quy hoaïch-
raèng Thaêng Long laø moät thaønh phoá Soâng – Hoà, ruùt
ra töø lôøi ñaàu ca töø baøi haùt Ngöôøi Haø Noäi noåi tieáng cuûa
Quaûng caùo Roái nöôùc ôû Nhaät Baûn
73 72
TÖØ TRONG DI SAÛN
73 72
Nguyeãn Ñình Thi) moät chaâu thoå (chöù khoâng phaûi laø
ñoàng baèng ñaâu nheù!) ñaày truõng (ñòa hình AÂm – GS
Töø Chi baûo toâi khoâng neân goïi laø “oâ truõng” vì chöõ “oâ”
gôïi leân caùi gì vuoâng vöùc, hình hoïc quaù, maø ñaây laø
caùc truõng töï nhieân; hình hoïc khoâng phaûi laø cuoäc ñôøi)
theá thì maët nöôùc laø beà maët sinh soáng cuûa cuoäc Ñôøi
(vôùi giaù trò vaên hoùa: “coù phuùc ñeû con bieát loäi…”) thì
aét cuõng gôïi cho ngöôøi daân laáy maët nöôùc laøm khoâng
gian ngheä thuaät bieåu dieãn.
Ngheä thuaät ñua thuyeàn chaúng ñaõ coù töø thôøi ñaïi
Ñoâng Sôn maø nhöõng hình thuyeàn ñöôïc chaïm khaéc
treân tang troáng ñoàng loaïi I Heger ñoù laø gì? Vaø cho
ñeán nay ôû nhieàu vuøng ven soâng ven bieån vaãn coøn
toàn taïi leã hoäi ñua thuyeàn truyeàn thoáng.
Vaø, cuõng cho ñeán nay, giôùi khaûo coå ñaõ phaùt hieän
vaø khai quaät hôn moät traêm “thuyeàn moä - moä thuyeàn”
ôû nhöõng vuøng truõng ven soâng chaâu thoå Hoàng Haø –
Thaùi Bình ñoù laø gì? Ñeå ta coù theå suy ñoaùn hôïp lyù ñoù
taùng thöùc toàn taïi haøng ngaøn naêm cuûa nhöõng cö daân
soáng ngaâm da cheát ngaâm xöông raát ñaëc tröng cuûa
theá öùng xöû sinh thaùi nhaân vaên vuøng truõng. Laàn ñaàu
tieân tham döï moät buoåi bieåu dieãn ngheä thuaät roái nöôùc
cuûa Nhaø haùt Muùa roái Trung öông ôû “ñöôøng Taøu Bay”
gaàn Ngaõ Tö Sôû, nhìn nhöõng ngheä só – ngheä nhaân
phaûi ngaâm mình döôùi nöôùc ñieàu khieån taøi tình caùc
con roái vôùi ñieån hình laø chuù Teãu daân gian ñoùng khoá
nhö daân chaøi, ngaøi Tröôøng Chinh raát xuùc ñoäng tröôùc
moät ngheä thuaät mang ñaäm baûn saéc daân toäc – daân
gian nhöng khoâng khoûi thöông caûm caùc ngheä só –
ngheä nhaân phaûi ñaém nöûa thaân döôùi cuûa mình döôùi
laøn nöôùc laïnh (luùc baáy giôø laø muøa Ñoâng thaäp kyû 70)
vaø goùp yù vôùi laõnh ñaïo Nhaø haùt laøm sao “caûi thieän” ñôøi
soáng cho ngheä só – ngheä nhaân daân gian, chaúng haïn
nhö cung caáp cho hoï quaàn nylon (thôøi aáy laø thôøi “bao
caáp”). Toâi ñöùng gaàn caïnh ñoù, nghe thaáy moät ngheä
nhaân coù tuoåi, queâ goác Thaùi Bình traû lôøi: daân chuùng
toâi quen soáng ngaâm da…roài ñoàng chí Chuû tòch aï!
Coá GS Cao Xuaân Huy noùi ñeán Trieát lyù nöôùc cuûa
ngöôøi Vieät, coøn toâi – hoïc troø ngu doát cuûa Cuï - thì töø
haøng chuïc naêm nay ñaõ baøn, ñaõ vieát vaø coøn thuyeát
giaûng ôû caùc lôùp sau Ñaïi hoïc nöõa veà Tö duy soâng
nöôùc cuûa ngöôøi Vieät, veà Ñinh Boä Lónh thuôû thieáu thôøi
ñi moø toâm baét trai oác ôû vuøng Giao Thuûy ñeâm veà nguû
nhôø nhaø chuøa, veà hai hoaøng gia goác daân chaøi Traàn,
Maïc! Khaùi quaùt laïi cho coù veû khoa hoïc, toâi vaø GS
Vieän só noâng hoïc Ñaøo Theá Tuaán (vöøa ñöôïc phong
Anh huøng lao ñoäng) ñaõ noùi ñeán caùc Heä sinh thaùi
noâng nghieäp Vieät Nam, raát ña daïng nhöng ôû chaâu
thoå Baéc boä thì heä sinh thaùi nhaân vaên chính laø caùc heä
Soâng – Hoà - Ñaàm – Ao – Ruoäng luùa nöôùc.
Ñoù cuõng chính laø caùc heä sinh thaùi nhaân vaên cuûa
Ngheä thuaät roái nöôùc coå truyeàn.
Beân treân toâi ñaõ noùi ñeán caùc nhaø thuûy ñình roái
nöôùc ôû Thaêng Long vaø caùc xöù Ñoâng – Nam – Ñoaøi
– Baéc cuûa chaâu thoå Baéc boä. Ñình – Chuøa – Ñeàn
thöôøng ôû ven soâng, höôùng ra beán soâng hay/ vaø coù
Ao – Gieáng (Gieáng Thôøi = Gieáng Ñaát) tröôùc cöûa Ñình
– Ñeàn – Chuøa.
Ñaáy laø caùc trung taâm toân giaùo, cuõng ñoàng thôøi laø
caùc trung taâm leã hoäi daân gian.
Noùi veà leã hoäi, ngöôøi ta thöôøng noùi ñeán:
Thaùi Bình môû hoäi Xuaân
Noâ nöùc quyeát xa gaàn…
Nhaïc daâng ca trong ñieän
Troø thöôûng vaät ngoaøi saân
(Lôøi thô ghi treân böùc tranh daân gian Du Xuaân
ñoâ).
Ngöôøi ta noùi ñeán haùt cöûa ñình, ñaùnh ñu, haát pheát…
Nhöng trong caùc baøi vaø saùch vieát veà leã hoäi ngöôøi ta
coøn ít noùi ñeán Roái nöôùc ôû caùc ao – gieáng Ñình –
Chuøa – Ñeàn, vöøa laø “haàu Thaùnh”, “haàu Thaàn”, “haàu
Phaät” vöøa laø ñeå giaûi trí cho daân ñi ñaùm hoäi, ñöùng ngoài
tuï baï quanh bôø ao.
Noùi ñeán Ao, toâi nhôù ñeán vaøi nhaø thuûy lôïi hoïc Phaùp
– Myõ cöù cho ñoù laø coù nguoàn goác Trung Hoa: Ao laø
Bieåu dieãn Roái nöôùc thu nhoû ôû tröôøng Maàm non
73 72 73 72
TÖØ TRONG DI SAÛN
moät töø Haùn Vieät loõm xuoáng, traùi vôùi chöõ Ñoät loài leân –
laø nhöõng töø töôïng hình. (Xem Töø ñieån Haùn Vieät cuûa
cuï Ñaøo Duy Anh). Ao chöõ Noâm yù chæ choã coù nöôùc,
aâm (xem Töø ñieån chöõ Noâm cuûa Vuõ Vaên Kính).
Nhöng Ao ñaâu chæ coù nguoàn goác Trung Hoa.
Tieáng nöôùc naøo cuõng coù töø chæ ao, taïm keå Etang,
Mare (Phaùp), Pond (Anh – Myõ)…
Toâi cuõng nghó ñeán caâu khaùi quaùt VAC cuûa GS
Töø Giaáy, nguyeân Vieän tröôûng Vieän dinh döôõng, V
= Vöôøn, A = Ao, C = Chuoàng traïi. Ban ñaàu chæ goïi
laø “coâng thöùc VAC” nhö moät neùt ñaëc tröng ñaõ laâu
cuûa kinh teá phuï tieåu noâng. Toâi ñaõ hoûi GS Ñaøo Theá
Tuaán. OÂng chæ laéc ñaàu. Voán tính boäc tröïc (coù ngöôøi
baûo laø “ngaïnh tröïc”) toâi thöa vôùi GS Töø: Baùc aï, neáu
chæ chung, thì neân goïi laø RVAC, vì moái baän taâm cuûa
noâng daân vaãn laø Ruoäng, coøn neáu tính caû caùc nhaân
toá sinh thaùi khaùc thì coøn coù S (soâng) coù R (röøng)…
Baùc Vieän tröôûng baûo: Noùi VAC cho tieän! sau naøy
baùc laïi coøn goïi laø “Heä sinh thaùi VAC” thì anh Tuaán
vaø toâi “khoâng chòu ñöïng” ñöôïc nöõa, bôûi theo sinh thaùi
hoïc nhaân vaên, V vaø A, C laø nhöõng heä sinh thaùi khaùc
nhau, tuy chuùng töông lieân vôùi nhau trong moät khuoân
vieân trung noâng bao goàm Nhaø – Hieân – Saân – Vöôøn
– Chuoàng traïi – Ao. Vaø ngoõ xoùm, vaø ñöôøng laøng…
Ao laø moät heä sinh thaùi nhaân vaên raát ñoäc ñaùo cuûa
ngöôøi Vieät. Caøng ñi töø Baéc (trung du) xuoáng Nam
(haï du) chaâu thoå Baéc boä, Ao caøng nhieàu leân. Vì sao?
Theo toâi, caøng xuoáng mieàn truõng, ngöôøi noâng daân
Vieät caøng phaûi “ñaøo Ao vöôït Thoå” ñeå coù maûnh ñaát
cao xaây caát Nhaø vaø choã luùn xuoáng thaønh nôi chöùa
nöôùc ñeå thöïc hieän nhieàu chöùc naêng: Nöôùc töôùi vöôøn,
nôi röûa chaân tay – noâng cuï sau ngaøy laøm vieäc (“coù
röûa thì röûa chaân tay, chôù röûa loâng maøy cheát caù ao
anh”), nôi taém (ta veà ta taém ao ta, duø trong duø ñuïc
ao nhaø vaãn hôn”), nôi gaùnh nöôùc töôùi vöôøn, coù khi
coøn taùt cho vaøi thöûa ruoäng gaàn ao vaøo muøa khoâ haïn,
quanh bôø ao troàng sung (ngöôøi aên, caù aên), troàng xoan
laøm nhaø troàng tre coø ñaäu, vaø laøm nhaø… Vaø maët nöôùc
ao coù nhieàu taàng: treân maët thaû beøo nuoâi lôïn, thaû rau
muoáng nuoâi caû ngöôøi (ngoïn) caû lôïn (coïng giaø) (“coøn
ao rau muoáng coøn ñaày chum töông” ngaøy tröôùc laø
yeân chí roài), taàng döôùi caù traéng, taàng thaáp nöõa caù
ñen roài buøn ao ñaày oác, treâ… Döôùi buøn ao ngaâm xoan,
tre cho khoûi moït (“coùc keâu döôùi cuõng tre ngaâm, coùc
keâu maëc coùc tre daàm maëc tre”)v.v..vaø..v.v.. Ñaáy laø
noùi veà lôïi ích vaät chaát. Ao coøn laø nôi nghæ laøm, maùt
meû, nôi taâm söï (“Ñeâm qua ra ñöùng bôø ao, troâng caù
caù laën troâng sao sao môø”, “Truùc xinh truùc moïc bôø
ao, em xinh em ñöùng choã naøo cuõng xinh”… “Con coø
maø ñi aên ñeâm, ñaäu phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao”
v.v…vaø v.v…).
Vaø ao trôû thaønh nôi giaûi trí , toå chöùc troø chôi,
ñua taøi (nhieàu nôi thi thoåi côm thi giöõa ao, ngöôøi thi
ngoài treân thuyeàn thuùng (thuyeàn tre nhoû), ñoùng 3 coïc
xuoáng ao laøm ñaàu rau beáp, traûi rôm raï treân maët nöôùc
trong khoaûng giöõa 3 coïc laøm nôi noåi löûa thoåi côm).
Ñaàm Taây Töïu ñua thuyeàn…
Vaø nhö theá, taâm thöùc – kinh nghieäm – caûm thöùc
daân gian Vieät Nam “moät coâng ñoâi ba vieäc” nhieàu laøng
ñaõ bieán maët nöôùc ao ñaàm thaønh saøn dieãn Roái nöôùc.
Vaø coù caû Roái nöôùc treân maët nöôùc moät khuùc soâng
tröôùc cöûa ñình ñeàn chuøa (nhìn ra soâng ) vaø döôùi caây
ña beán nöôùc (“Ao roái” Tieâu Sôn voán laø moät ñoaïn
soâng Tieâu Töông, queâ höông thieân tình söû Tröông
Chi – Mî Nöông, chaûy qua tröôùc cöûa chuøa Tieâu).
Roái nöôùc cuûa ngöôøi Vieät ra ñôøi töø luùc naøo thì toâi
coøn chöa roõ. Chæ bieát treân taám bia chuøa Ñoïi (Suøng
Thieän Dieân linh töï thaùp) coù nieân hieäu Thieân Phuø Dueä
Vuõ thöù 2 Nguyeãn Coâng Baät ñaõ moâ taû moät cuoäc chôi
roái nöôùc hoaønh traùng vaøo tieát/ Teát Trung Thu thôøi Lyù
Nhaân Toâng maø saøn dieãn laø maët nöôùc soâng Nhò (khi
aáy goïi laø soâng Loâ) ôû döôùi beán Ñoâng Boä Ñaàu (chaân
ñeâ doác Haøng Than, Haø Noäi, caên cöù theo taám bia coå
hieän coøn trong khuoân vieân chuøa Hoøe Nhai).
Ñaáy laø moät buoåi sôùm moàng Ba, Trung Thu caûnh
ñeïp, muoân vieäc nghæ ngôi. Vua toâi ngoài xe cuøng traêm
quan höôùng Tröôøng Loâ soâng bieác, ngöï dieän baùu
Linh Quan. Döôùi soâng ngaøn thuyeàn ñua bôi. Thaû
Ruøa Vaøng ñoäi ba quaû nuùi treân maët soùng daäp dôøn,
phôi mai vaên ñeå loä boán chaân döôùi doøng soâng lôø löõng.
(Ruøa) lieác maét nhìn bôø, heù moâi phun beán, ngöûa troâng
giaûi muõ nhaø vua, cuùi xeùt baàu trôøi loàng loäng. Troâng
vaùch (ñaù) döïng cheo leo, daïo nhaïc Thieàu reùo raét.
Cöûa ñoäng môû ra, thaàn tieân xuaát hieän…vöôn tay nhoû
daâng khuùc Hoài phong nhaên maøy thuùy, ngôïi ca vaän
toát. Chim quyù töøng ñaøn ca muùa, Höôu laønh thaønh ñoäi
xeânh xang…
Theo toâi hieåu ñaây ñaõ laø söï cung ñình hoùa, ñeá
vöông hoùa ngheä thuaät daân gian, chaéc ñaõ phaûi coù
tröôùc ñoù laâu nöõa (tröôùc theá kyû XI – XII). Vaø caûnh
muùa roái treân löng Kim ngao, vaãn theo toâi laø moät hoài
öùc (Reminiscence) cuûa Huyeàn thoaïi Ruøa vaøng cuøng
caùc caûnh Chim – Höôu treân troáng ñoàng Ñoâng Sôn
thuûa xa xöa AÂu Laïc Vieät coå. Höõu thöùc hay voâ thöùc?
thì toâi khoâng hay bieát! n
75 74
TÖØ TRONG DI SAÛN
75 74
TÆNH THAØNH ROÀNG
Long Ñoã (roán roàng) laø töø ñeå chæ
mieàn ñaát Haø Noäi xöa. Long Ñoã voán
laø teân vò thaàn baûo hoä cho nhaân daân
trong vuøng an cö laïc nghieäp, ñöôïc
thôø laøm thaønh hoaøng. Ñeán thaùng 8
naêm 1010, khi Lyù Thaùi Toå dôøi kinh
ñoâ töø mieàn Hoa Lö heûo laùnh veà ñaây,
boãng thaáy moät con roàng vaøng bay
thaúng leân, beøn ñaët teân kinh ñoâ môùi
laø Thaêng Long (roàng bay leân). Traûi
qua nhieàu trieàu ñaïi, Thaêng Long
luoân laø thuû ñoâ cuûa nöôùc ta. Ñeán
thôøi Nguyeãn, kinh ñoâ dôøi vaøo Phuù
Xuaân (Hueá) vaø töø naêm 1831, Thaêng
Long ñoåi teân thaønh Haø Noäi. Töø naêm
1945, Haø Noäi trôû thaønh thuû ñoâ
cuûa nöôùc Vieät Nam nhöng caùi teân
“Thaêng Long” vaãn ñöôïc söû duïng
roäng raõi treân thöïc teá cuõng nhö ñoïng
saâu trong taâm thöùc ñaày töï haøo cuûa
moãi ngöôøi daân. Naêm 2010, chuùng
ta trang troïng kyû nieäm ñaïi leã 1.000
naêm Thaêng Long-Haø Noäi. Ngaøy
nay, raát nhieàu ñòa danh, toå chöùc,
coâng trình… ñöôïc mang teân vaø vinh
danh Thaêng Long.
Naèm ôû phía baéc ñoàng baèng soâng
Cöûu Long roäng thoaùng, xanh töôi vaø
truø phuù laø tænh Long An (söï bình yeân
cuûa roàng) vôùi dieän tích gaàn 4.500
km2 vaø daân soá khoaûng 1,5 trieäu
ngöôøi. Vuøng trung taâm ñoàng baèng
naøy coù tænh Vónh Long (roàng muoân
thuôû) vôùi dieän tích chöøng 1.500 km2
vaø daân soá hôn 1 trieäu ngöôøi.
Caû nöôùc coù gaàn 700 huyeän,
quaän, thò xaõ, thaønh phoá tröïc thuoäc
tænh thì coù tôùi haøng chuïc ñôn vò
mang teân roàng: quaän Long Bieân
(Haø Noäi); thaønh phoá Haï Long
(Quaûng Ninh), Long Xuyeân (An
Giang); thò xaõ Long Khaùnh (Ñoàng
Nai), Bình Long vaø Phöôùc Long
(Bình Phöôùc); huyeän Roàng Gieàng
(Kieân Giang), Long Hoà (Vónh Long),
Long Ñieàn (Baø Ròa-Vuõng Taøu)…
Döôùi caáp huyeän coù toång coäng hôn
11.000 xaõ, phöôøng, thò traán thì cuõng
coù haøng traêm ñôn vò haønh chính
cô sôû mang teân roàng: phöôøng Ka
MANG TÊN RỒNG
NHỮNG
ĐỊA
DANH
HÌNH AÛNH VAØ TEÂN GOÏI CON ROÀNG TRÔÛ THAØNH BIEÅU TÖÔÏNG VÖØA CAO ÑEÏP,
THIEÂNG LIEÂNG, VÖØA THAÂN THUOÄC, GAÀN GUÕI ÑOÁI VÔÙI TRUYEÀN THOÁNG, VAÊN HOÙA,
LAÕNH THOÅ VAØ NGOÂN NGÖÕ VIEÄT NAM. TÖØ XÖA ÑEÁN NAY, TEÂN “ROÀNG” (LONG) ÑAÕ
ÑÖÔÏC TRANG TROÏNG LAÁY ÑAËT CHO NHIEÀU LOAÏI ÑÒA DANH TREÂN KHAÉP MOÏI MIEÀN
ÑAÁT NÖÔÙC TA.
l \AN HIEN
75 74 75 74
TÖØ TRONG DI SAÛN
Long (thuoäc thaønh phoá Moùng Caùi -
tænh Quaûng Ninh), Long Thaïnh (thò
xaõ Taân Chaâu - An Giang); thò traán
Caùi Roàng (huyeän Vaân Ñoàn - Quaûng
Ninh), Thònh Long (Haûi Haäu - Nam
Ñònh), Long Phuù (Long Phuù - Soùc
Traêng); xaõ Ñöùc Long (Nho Quan
- Ninh Bình), Höông Long (Höông
Kheâ - Haø Tónh), Long Nguyeân (Beán
Caùt - Bình Döông), Long Haäu (Lai
Vung - Ñoàng Thaùp), Long Ñieàn
(Ñoâng Haûi - Baïc Lieâu).v.v…
ÑOÀI NUÙI ROÀNG
Khaép laõnh thoå Vieät Nam, ñoài
nuùi chieám tôùi hai phaàn ba dieän tích,
trong ñoù haøng traêm ngoïn, daõy,
quaàn theå… ñoài nuùi mang teân roàng.
Töø Baéc vaøo Nam, ban ñaàu phaûi keå
ñeán nuùi Long Tu (raâu roàng) ôû vuøng
Tieân Yeân (Quaûng Ninh). Nuùi ñöôïc
goïi nhö vaäy vì nôi ñaây moïc nhieàu coû
long tu (coû raâu roàng) - moät loaøi coû
coù söùc soáng beàn bæ vaø ñöôïc duøng
laøm thuoác quyù trong ñoâng y.
Phaàn lôùn ñoài nuùi ñöôïc ñaët teân
roàng thöôøng ñeàu do hình daïng cuûa
chuùng ít nhieàu gioáng hình roàng. Ra
Haûi Phoøng, ngöôøi ta seõ ñeán moät nôi
nghæ maùt noåi tieáng laø Ñoà Sôn. Baùn
ñaûo raát ñeïp naøy uoán löôïn thaønh
9 gôø nhoâ vaøo loøng bieån, töïa hình
daùng cuûa con roàng chín khuùc, neân
coøn ñöôïc goïi laø Cöûu Long Sôn (nuùi
roàng chín khuùc).
Trong vuøng ñoàng baèng soâng
Hoàng, laâu ñôøi vaø giaøu yù nghóa lòch
söû nhaát laø khu ñoài nuùi Long Ñoïi (goø
roàng) ôû Duy Tieân (Haø Nam). Muøa
Xuaân naêm 987, laàn ñaàu tieân vua Leâ
Ñaïi Haønh töø kinh ñoâ Hoa Lö ra ñaây
caøy ruoäng (caøy tòch ñieàn) ñeå ñoäng
vieân vaø laøm göông cho daân chuùng.
Vieäc naøy ñöôïc vua chuùa caùc trieàu
ñaïi keá tieáp duy trì nhö moät hoaït
ñoäng môû ñaàu coâng vieäc ñoàng aùng
haøng naêm vaø khaúng ñònh truyeàn
thoáng noâng nghieäp cuûa daân toäc.
Ninh Bình coù nhieàu thaéng caûnh
ñeïp, nhaát laø nuùi Long Trieàu (soùng
roàng), coøn goïi laø Maõ Yeân Sôn, caây
coû töôi toát moïc xen, ôû chaân nuùi
coù ñeàn thôø vua Ñinh vaø vua Leâ.
Xuoâi vaøo Thanh Hoùa, seõ gaëp chaén
ngang laø daõy nuùi Haøm Roàng söøng
söõng toaøn sa thaïch, huøng vó treân hai
beân bôø soâng Maõ.
Vaøo ñeán Haø Tónh, seõ thaáy coù 2
nuùi roàng: phía taây baéc thaønh phoá
Haø Tónh coù moät khoái nuùi lôùn goïi laø
Long Töôøng (böùc töôøng roàng), xung
quanh coù nhieàu nuùi nhoû nhö ñaøn
roàng chaâu laïi; coøn ôû huyeän Ñöùc Thoï
coù hai ngoïn nuùi lieàn nhau - ngoïn
tröôùc cao vaø nhoïn nhö ñaàu ngöïa,
ngoïn sau thaáp vaø baèng nhö löng
ngöïa coù mang ñòa ñoà vaø thö tòch,
neân ñöôïc ñaët teân laø nuùi Long Maõ
Phuï Ñoà. Phía taây Quaûng Bình coù
moät ñænh nuùi cao xanh bieác, goïi laø
Thanh Long (roàng xanh). Taïi huyeän
Minh Hoùa cuûa tænh naøy coù ngoïn nuùi
hình ngoä nghónh nhö muõi cuûa con
roàng neân ñöôïc ñaët teân laø Long Tî
(muõi roàng). Luõy Tröôøng Duïc noåi
tieáng do Ñaøo Duy Töø cho xaây doïc
soâng Nhaät Leä coù ñaàu töïa vaøo nuùi
Phuùc Long (roàng ban phuùc).
Tôùi Thöøa Thieân-Hueá, seõ thaáy
ngay daõy nuùi Kim Long (roàng vaøng)
vöøa ñeïp thô moäng, vöøa vöõng chaõi
nhö töôøng chaén cho kinh thaønh
Hueá. Taïi chaân ñeøo Haûi Vaân thuoäc
huyeän Phuù Loäc, coù maïch nuùi chaïy
quanh co gioáng roàng uoán löôïn neân
goïi laø Nuùi Roàng.
Vaøo Quaûng Ngaõi, ôû huyeän Bình
Sôn coù ngoïn nuùi troâng gioáng ñaàu
roàng neân goïi laø Long Ñaåu. Coøn
rieâng huyeän Moä Ñöùc coù 3 nuùi mang
teân roàng: Laïc Long (roàng an laïc),
Long Phuïng (roàng phöôïng) vaø
ñaëc bieät laø Long Coát (xöông roàng)
- ngoïn nuùi sau söôøn doác ñeå trô
ñaù traéng nhö xöông. Xuoâi tieáp vaøo
Nam, thaáy nhieàu tænh khaùc cuõng coù
ñoài nuùi mang teân roàng: Haøm Long
(Bình Ñònh), Haøm Roàng (Gia Lai),
Böûu Long (Ñoàng Nai), Döông Long
(Kieân Giang)…
SOÂNG HOÀ ROÀNG
Neáu tính ñoä daøi töø 10 km trôû
leân, Vieät Nam coù hôn 2.000 soâng
suoái caùc loaïi vôùi nhieàu doøng soâng
mang teân roàng. Bao la vaø hoaønh
traùng nhaát laø soâng Cöûu Long (chín
con roàng). Ñaây laø phaàn cuoái cuûa
soâng Meâ Koâng, chaûy vaøo Nam Boä
chia thaønh hai nhaùnh (Tieàn Giang
vaø Haäu Giang), moãi nhaùnh daøi treân
200 km, ñoå veà bieån Ñoâng baèng 9
cöûa - töïa nhö 9 con roàng phun nöôùc
ra khôi. Soâng Cöûu Long laø nguoàn
cung caáp nöôùc, chuyeân chôû phuø sa,
boài ñaép neân ñoàng baèng chaâu thoå
Caàu Haøm Roàng - Thanh Hoùa
77 76
TÖØ TRONG DI SAÛN
77 76
mang teân noù vaø cuõng laø vöïa luùa lôùn
nhaát Vieät Nam: Ñoàng baèng soâng
Cöûu Long, vôùi dieän tích hôn 40.000
km2. Trong löu vöïc soâng Cöûu Long
vaø vuøng phuï caän, nhieàu tænh coù caùc
soâng mang teân roàng: soâng Long
Bình (thuoäc tænh Traø Vinh), Long
Hoà (Vónh Long), Long Xuyeân (An
Giang), Phöôùc Long vaø Long Taân
(Ñoàng Nai)…
Ngoaøi Baéc, tænh Ninh Bình noåi
tieáng vôùi soâng Hoaøng Long (roàng
vaøng). Teân soâng gaén lieàn söï tích
Ñinh Boä Lónh thuôû nhoû chôi côø lau
taäp traän, moå traâu khao quaân neân bò
oâng chuù ruoät ñaùnh maéng, ñuoåi ñeán
bôø soâng. Tôùi nôi, heát ñöôøng chaïy,
Boä Lónh ñang boái roái thì boãng moät
con roàng vaøng hieän leân, coõng Boä
Lónh bôi thoaùt qua soâng. OÂng chuù
kinh ngaïc, chaép tay vaùi laïy, cho laø
ñieàm quyù. Quaû nhieân, sau naøy, naêm
Maäu Thìn 968, Boä Lónh ñöùng leân
deïp loaïn 12 söù quaân caùt cöù, thoáng
nhaát ñöôïc quoác gia, leân ngoâi hoaøng
ñeá… Ngöôïc leân mieàn trung du Baéc
Boä, coù moät ñoaïn soâng Ñaø chaûy
qua nuùi Long Moân neân mang teân
soâng Long Moân (cöûa roàng). Soâng
naøy coù cöûa ñaù chaén ngang, nöôùc
chia thaønh 3 doøng ñoå xuoáng thaønh
thaùc raát huøng vó. ÔÛ ñaây coøn coù loaøi
caù anh vuõ ñaëc bieät thôm ngon, quyù
hieám, thôøi xöa laø vaät daâng tieán vua
chuùa. Vuøng bieân giôùi phía baéc coù
Soâng Roàng (Laïng Sôn), soâng Ka
Long (Quaûng Ninh)…
Trôû vaøo mieàn Trung, Quaûng Bình
coù soâng Long Ñaïi (roàng lôùn). Coøn
caùc tænh Taây Nguyeân (Kon Tum,
Gia Lai, Dak Lak, Dak Noâng, Laâm
Ñoàng) ñeàu coù nhieàu ñòa danh mang
teân Kroâng (Kroong) chæ soâng nöôùc
nhö Kroâng Ana (soâng Caùi), Kroâng
Knoâ (soâng Ñöïc), Kroâng Buk (soâng
Toùc), Kroâng Pach (soâng Röûa maët),
Kroâng Pa, Kroâng Poâkoâ… Caùc nhaø
nghieân cöùu cho raèng Kroâng laø bieán
aâm cuûa Roàng hay Long - con roàng
coù theå laø “kroâng”, theo caùch ñoïc vaø
hieåu cuûa ñoàng baøo Taây Nguyeân.
Hoà nöôùc mang teân roàng cuõng
hieän dieän khoâng ít ôû caùc tænh töø Nam
ra Baéc. Ñeïp nhaát laø hoà Long AÅn vaø
hoà Long Vaân ôû Khu Du lòch Böûu
Long (Ñoàng Nai). Hoà Long AÅn roäng
gaàn 20.000 m2, saâu tôùi 22 m, nöôùc
trong vaét, nuùi vaø caây xung quanh,
troâng hoà töïa nhö moät vònh Haï Long
thu nhoû. Veà phía taây, ñeïp khoâng
keùm laø hoà Long Ñieàn Sôn ôû Taây
Ninh. Ra ngoaøi Baéc, ngay tröôùc cöûa
chuøa Thaày taïi Quoác Oai (Haø Noäi)
coù moät hoà lôùn mang teân Long Trì
(saân roàng), giöõa döïng thuûy ñình laø
nôi bieåu dieãn muùa roái nöôùc. Ngöôïc
leân vuøng Taây Baéc, ñeán huyeän Than
Uyeân (Lai Chaâu) seõ thaáy moät hoà
tuyeät ñeïp mang teân Long Thaêng.
VÒNH ÑAÛO ROÀNG
Truyeàn thuyeát keå raèng khi ngöôøi
Vieät môùi laäp nöôùc ñaõ bò giaëc xaâm
löôïc, Ngoïc Hoaøng lieàn sai Roàng
meï mang theo moät ñaøn roàng con
xuoáng haï giôùi giuùp ngöôøi Vieät ñaùnh
giaëc. Thuyeàn giaëc töø ngoaøi bieån tieán
vaøo bôø vöøa luùc ñaøn Roàng tôùi haï
giôùi. Ñaøn Roàng laäp töùc phun ra voâ
soá chaâu ngoïc vaø thoaét bieán thaønh
muoân ngaøn ñaûo ñaù treân bieån nhö
böùc töôøng thaønh vöõng chaõi chaën
böôùc tieán cuûa thuyeàn giaëc. Ñoaøn
thuyeàn giaëc ñang lao nhanh, bò
chaën ñoät ngoät ñaõ ñaâm vaøo caùc ñaûo
ñaù vaø va ñaäp vôùi nhau vôõ vuïn. Sau
khi giaëc tan, Roàng meï vaø Roàng con
khoâng trôû veà trôøi maø ôû laïi haï giôùi,
nôi vöøa dieãn ra chieán traän. Vò trí
Roàng meï xuoáng laø Haï Long, Roàng
con xuoáng laø Baùi Töû Long. Ñuoâi ñaøn
Roàng quaãy nöôùc traéng xoùa laø Long
Vó (baùn ñaûo Traø Coå ngaøy nay, vôùi
baõi caùt mòn maøng chaïy daøi 18 km).
Haï Long (roàng ñaùp/haï xuoáng) laø
vònh vaø quaàn theå ñaûo lôùn nhaát, ñeïp
nhaát cuûa Vieät Nam vôùi toång dieän tích
1.553 km2, coù 1.969 ñaûo lôùn nhoû
(trong ñoù nhieàu ñaûo mang teân roàng:
Leã hoäi Dinh Coâ -Long Haûi - Baø Ròa Vuõng Taøu
77 76 77 76
TÖØ TRONG DI SAÛN
Hoøn Roàng, Tieân Long…), töøng 2 laàn
ñöôïc UNESCO coâng nhaän laø Di saûn
Thieân nhieân theá giôùi (vaøo caùc naêm
1994 vaø 2000), vaø vöøa trôû thaønh 1
trong 7 Kyø quan Thieân nhieân theá
giôùi môùi. Saùt phía ñoâng baéc vònh Haï
Long laø vònh Baùi Töû Long (roàng con
baùi laïy [roàng meï]), coù 9 ñaûo lôùn vaø
haøng traêm ñaûo nhoû.
Phía nam vònh Haï Long (Quaûng
Ninh) laø ñaûo Caùt Baø (Haûi Phoøng),
vôùi teân coå laø ñaûo Phuø Long (roàng
noåi). Gaàn ñoù laø ñaûo Long Chaâu
(vieân ngoïc roàng) ban ñeâm luoân coù
ngoïn haûi ñaêng saùng röïc. Ngoaøi
khôi xa, caùch bôø bieån Haûi Phoøng tôùi
135 km laø huyeän ñaûo Baïch Long Vó
(ñuoâi roàng traéng).
Xuoâi tieáp vaøo Nam, coøn thaáy
moät soá vònh vaø ñaûo mang teân roàng.
Noåi tieáng nhaát laø ñaûo Long Sôn (nuùi
roàng) thuoäc tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu.
Treân ñaûo, caây coái töôi toát vaø ñaëc bieät
coù moät röøng nöùa xanh bieác ñöôïc ví
nhö con roàng xanh cuûa thaønh phoá
Vuõng Taøu.
CAÀU ÑÖÔØNG ROÀNG
Hoaønh traùng baäc nhaát trong
nhöõng caây caàu ôû Vieät Nam laø caàu
mang teân Thaêng Long (Haø Noäi) noái
hai bôø nam - baéc soâng Hoàng. Caàu
giaøn theùp, daøi 3.500 m, roäng 21 m,
2 taàng vaø ñöôïc khaùnh thaønh ngaøy
9/5/1985. Cuõng taïi Haø Noäi vaø cuõng
baéc qua soâng Hoàng nhöng coå kính
nhaát laø caàu Long Bieân do ngöôøi
Phaùp xaây döïng trong nhöõng naêm
1899-1902: caây caàu theùp ñaàu tieân
naøy daøi 1.862 m, moãi beân coù 1 laøn
ñöôøng cho xe cô giôùi vaø 1 laøn ñi boä,
giöõa laø 1 laøn ñöôøng saét.
Vai troø quan troïng vaø noåi tieáng
baäc nhaát laø caàu Haøm Roàng (Thanh
Hoùa). Ñaây laø caây caàu huyeát maïch
baéc qua soâng Maõ, noái mieàn Baéc
vôùi mieàn Trung. Trong khaùng chieán
choáng Myõ, caàu bò giaëc ñieân cuoàng
ñaùnh phaù vaø löïc löôïng boä ñoäi baûo
veä caàu ñaõ baén rôi hôn 100 maùy bay
Myõ nôi ñaây.
Thaønh phoá Ñaø Naüng ñang xaây
döïng caây caàu thöù 7 vaø môùi nhaát baéc
qua soâng Haøn. Caàu khôûi coâng ngaøy
19/7/2009 vaø seõ hoaøn thaønh vaøo
naêm 2013. Caàu daøi 666,6 m, roäng
37,5 m. Vì hình daùng gioáng moät con
roàng neân caàu ñöôïc ñaët teân laø Caàu
Roàng.
Ñöôøng saù mang teân roàng cuõng
coù raát nhieàu, nhaát laø taïi caùc ñoâ thò.
Quy moâ nhaát laø Ñaïi loä Thaêng Long,
noái trung taâm vôùi ngoaïi thaønh Haø
Noäi. Sau hôn 5 naêm thi coâng, ñaïi loä
naøy khaùnh thaønh ngaøy 3/10/2010,
daøi 30 km, roäng theânh thang (trung
bình 140 m) vôùi nhieàu laøn ñöôøng
cao toác. Töø Baéc vaøo Nam thaáy coù
Ñöôøng Roàng ôû Haûi Phoøng, ñöôøng
Thanh Long (quaän Haûi Chaâu - Ñaø
Naüng), Sôn Long (thaønh phoá Cam
Ranh - Khaùnh Hoøa), Long Haäu
(thaønh phoá Taân An - Long An), Long
Phöôùc (thaønh phoá Vónh Long - Vónh
Long)… Hai tænh thaønh coù nhieàu
ñöôøng phoá mang teân roàng nhaát laø
Thaønh phoá Hoà Chí Minh (caùc phoá
Long Bình, Long Höng, Long Thuaän,
Long Phöôùc…) vaø Quaûng Ninh (caùc
phoá Baïch Long, Haûi Long, Hoaøng
Long… ôû Haï Long).
CHÔÏ BAÕI ROÀNG
Treân khaép caû nöôùc, haàu nhö tænh
thaønh naøo cuõng coù chôï mang teân
roàng. Noåi tieáng vaø laâu ñôøi baäc nhaát
laø Chôï Roàng ñaët ôû trung taâm tænh
Nam Ñònh. Nhöng quy moâ lôùn nhaát
vuøng ñoàng baèng Baéc Boä laïi laø Chôï
Roàng Ninh Bình thuoäc tænh Ninh
Bình - haøng hoùa cöïc kyø ña daïng
vaø dieän tích chôï leân tôùi 16.000m2.
Xuoâi vaøo Nam, qua coá ñoâ Hueá seõ
gaëp caùc chôï Kim Long vaø Long Hoà,
vaøo Quaûng Ngaõi seõ thaáy chôï Long
Töû, ñeán Bình Ñònh coù chôï Long
Höng .v.v…
Baõi mang teân roàng nhieàu chaúng
keùm gì chôï, nhaát laø ôû caùc tænh mieàn
Nam. Soâng Cöûu Long roäng lôùn,
boài ñaép neân giöõa doøng vaø hai beân
bôø nhieàu cuø lao, goø baõi. Xuoâi theo
doøng soâng, seõ laàn löôït gaëp 4 baõi noåi
tieáng: Long Sôn - Long AÅn - Long
Phöông - Long Hoà. Ngöôïc ra tænh
Baø Ròa-Vuõng Taøu, seõ ñeán Long Haûi
laø moät baõi bieån ñeïp thuoäc thò traán
cuøng teân cuûa huyeän Long Ñieàn. Nôi
ñaây coù röøng caây anh ñaøo thöôøng troå
hoa töng böøng vaøo dòp Teát Nguyeân
ñaùn. Nhöng ñeïp nhaát coù leõ laø baõi
Long Thuûy ôû xaõ An Phuù naèm phía
baéc thaønh phoá Tuy Hoøa thuoäc tænh
Phuù Yeân, vì baõi keát hôïp ñöôïc caû veû
neân thô vaø huøng vó cuûa nhöõng khoái
ñaù hoa cöông nhoâ cao 80 m treân
bieån tröôùc maët. n
Chôï caù Long Haûi
79 78 79 78
T
höông caûng Thu Xaø
(Nghóa Hoøa, Tö Nghóa,
Quaûng Ngaõi) xöa coù tuïc
caàu tieân, ñöôïc baét nguoàn töø Hoäi
An, khaù thònh haønh. Thaønh phaàn
tham gia tuïc naøy laø caùc baäc cao
nieân, mình maëc aùo daøi, ñaàu ñoäi
khaên ñen, ngoài quaây quaàn, ñoïc
baøi thô caàu tieân theo kieåu ngaâm:
“Ba lang nhaát voïng ñoäng ñình
thu/ Nguyeät chieáu cao phong
thuûy thöôïng phuø...”. Ai coù beänh
naëng, ngöôøi xin gia traïch… chæ
caàn vieát vaøo giaáy, boû bì thö daùn
laïi roài nhôø maáy cuï oâng haønh leã
ñeå hoûi xem cô söï. Khi ngöôøi caàm
cô ñoùng vai tieân nhaäp, lieàn keùo
ra töøng bì thö, khoâng boùc nieâm,
trao ngay cho chuû nhaân vaø ñoïc
baøi thô traû lôøi. OÂng naøy xin thuoác
chöõa beänh, ngöôøi hoûi chuyeán ñi
buoân naøy coù lôøi loã ra sao.v.v. Taát
caû ñeàu ñöôïc “tieân giaûi ñaùp” baèng
thô, cöù veà theo ñaáy maø laøm.
Ngaãm laïi tuïc xöa cuûa queâ
höông, Thieáu töôùng Traàn Tieán
Cung cho bieát: “Hoài aáy, toâi ñem
loøng yeâu coâ haøng xoùm laø em
ruoät cuûa ngöôøi anh reå neân thöa
chuyeän vôùi ba toâi. OÂng lieàn môøi
maáy vò cao nieân trong laøng caàu
tieân ñeå hoûi xin tieân coù neân gia
thaát ñöôïc khoâng. Caùc cuï giaø laàm
raàm khaán vaùi moät luùc thì ngöôøi
caàm cô leân ñoàng ñoïc baøi thô:
“Cung caàu thoâng kí vaán löông
duyeân/ Thaân thöôïng gia thaân
khuûng vó tuyeàn/ Nhöôïc vaán haèng
nga öng vieãn höôùng/ Boàng lai
löông tuùc thò nhaân duyeân” (Taïm
dòch: Anh Cung hoûi thaày thoâng
kyù chuyeän nhaân duyeân/ ñaõ laøm
TỤC CẦU TIÊN
VÀ CHUYỆN TÌNH
CỦA VỊ TƯỚNG TÌNH BÁO
l NCUYEN SY LONC
NHAÂN DÒP VEÀ THAÊM QUEÂ, THIEÁU TÖÔÙNG TRAÀN TIEÁN CUNG, VÒ TÖÔÙNG TÌNH
BAÙO, BOÀI HOÀI KEÅ LAÏI TUÏC CAÀU TIEÂN VAØ CAÂU CHUYEÄN TÌNH GAÉN VÔÙI “BAØI THÔ
TIEÂN” CUÛA MÌNH VÔÙI BAO ÑIEÀU BÍ AÅN TÖØNG TOÀN TAÏI TREÂN QUEÂ HÖÔNG THU XAØ.
79 78 79 78
TÖØ TRONG DI SAÛN
xui moät laàn roài giôø laàn nöõa laø
khoâng ñöôïc/ chi baèng ñi kieám
coâ haèng nga ôû nôi xa chöù khoâng
phaûi xaõ naøy/ töùc vôï anh ôû choán
boàng lai tieân caûnh)”. Moïi ngöôøi
nghe xong, ñem baøi thô bình vaø
khoùc vì xaùc ñònh vôï toâi laø ngöôøi
soáng ôû choán boàng lai tieân caûnh.
Caùc cuï cho raèng toâi laø boä ñoäi,
chaéc seõ hi sinh vaø ñeán ñoù môùi
xaây döïng gia ñình. Theo yù cuûa
tieân, nhaân duyeân chæ xuaát hieän ôû
coõi boàng lai neân toâi khoâng neân
xaây döïng choã naøy”. Vò töôùng giaø
ngöøng lôøi, hoùm hænh noùi: “Luùc ñoù
toâi cuõng tin, nhöng tin theo nghóa
khaùc. Tieân khoâng öng toâi vôùi coâ
haøng xoùm vì hai beân ñeàu ngheøo,
laáy nhau veà sinh con ñeû caùi roài
laáy gì maø soáng. Hôn nöõa, toâi ñi
boä ñoäi neáu khoâng may hi sinh thì
khoå caû meï laãn con. Chi baèng chæ
cho anh leân choán boàng lai tieân
caûnh laø nôi sung söôùng nhaát. Vì
theá toâi cuõng yeân taâm leân ñöôøng
nhaäp nguõ”.
Thieáu töôùng Cung tieáp tuïc caâu
chuyeän. Cuoái naêm 1950, Ñaïi ñoäi
Trinh saùt Quaân khu haønh quaân
veà ñoùng taïi Chôï Chuøa (Nghóa
Haønh). Ñoaøn tieàn traïm vaøo thoân
Tình Phuù, xaõ Haønh Phong (Haønh
Minh baây giôø). Sau khi boá trí xong
choã ôû cho caùc trung ñoäi, chæ huy
ñaïi ñoäi xaùc ñònh Tình Phuù laø nôi
ñaïi ñoäi boä ñöùng chaân. Taïi ñaây,
caùc boä phaän trinh saùt, lieân laïc,
quaûn lyù, nuoâi quaân, beáp nuùc… laàn
löôït ñi veà caùc nhaø ñaõ phaân coâng.
Ñaïi ñoäi phoù Traàn Tieán Cung choïn
ngaãu nhieân nhaø mình ôû, töùc nhaø
chæ huy, laø nhaø baø Tuyeân, daân
goïi theo teân con laø baø Tieân. Hoài
aáy, boä ñoäi ñaõ veà ñoùng quaân taïi
gia ñình nhieàu laàn neân aán töôïng
ban ñaàu cuõng khoâng coù gì ñaëc
bieät. Khi anh ñöa quaân ñeán, baø
vui veû baûo: “Caùc con ôû nhaø treân.
Coøn nhaø döôùi ñeå meï con toâi ôû”.
Nghe moïi ngöôøi baûo baø Tuyeân
coù coâ con gaùi lôùn teân laø Tieân
hieän ôû nhaø giuùp meï laøm ruoäng,
anh cuõng khoâng hoûi gì theâm.
Sau ñoù, moãi khi ñi tìm hieåu tình
hình nhaân daân, kieåm tra choã aên
ôû cuûa boä ñoäi, anh nghe thanh
nieân laøng khen coâ Tieân xinh nhaát
xoùm, coù trình ñoä lôùp 6. Thôøi ñaáy
con gaùi hoïc ñeán lôùp 6 laø keå nhö
khaù roài. Thi thoaûng, anh cuõng
baét gaëp coâ nghieâng vaønh noùn khi
ñi qua choã boä ñoäi ôû. Nhöng thaáy
thì thaáy vaäy, chöù luùc ñoù anh nghó
mình ñoùng quaân ñaây thì gaëp laøm
chi, keä hoï. Trong thôøi gian ñôn
vò ôû Tình Phuù, baát ngôø xuaát hieän
moät côn baõo ñoå boä vaøo ban ñeâm
khieán xoùm laøng tan hoang. Ñôn
vò taäp trung laøm coâng taùc daân
vaän, giuùp daân veä sinh nhaø cöûa,
ñöôøng saù…Nhaø baø Tuyeân bò baõo
thoåi bay maùi cuõng ñöôïc lôïp laïi
ñaøng hoaøng. Luùc aáy, Tieân cuõng
ra roùt nöôùc môøi boä ñoäi, song moãi
khi coù anh thì coâ traùnh maët. Anh
khoâng hieåu vì sao ñoái vôùi lính thì
coâ luoân nieàm nôû, vui veû, coøn chæ
huy thì coâ nhaát ñònh khoâng gaëp.
Thieáu töôùng Traàn Tieán Cung veà thaêm queâ, trao taëng nhaø tình nghóa (ngöôøi ngoài
haøng gheá ñaàu, thöù 4 töø phaûi sang).
81 80
TÖØ TRONG DI SAÛN
81 80
Moät thôøi gian sau, ñôn vò ñöôïc
leänh ñi chuaån bò chieán tröôøng
Taây Nguyeân. Hoaøn thaønh nhieäm
vuï, caùc anh trôû laïi Tình Phuù truù
quaân. Ñeå roõ nguoàn côn söï laùnh
maët, Traàn Tieán Cung coá yù gaëp gôõ
coâ chuû treû, nhöng ñieàu ñoù thaät
khoâng deã daøng. Anh ôû nhaø treân
thì coâ xuoáng nhaø döôùi. Khi anh
xuoáng nhaø döôùi, coâ laïi ra ñaèng
sau. Söï laån traùnh cuûa ngöôøi con
gaùi ñaõ gieo vaøo loøng anh hi voïng:
“Chaéc coù tình caûm roài neân coâ aáy
chöa muoán gaëp mình?”. Nieàm tin
ñoù caøng ñöôïc cuûng coá khi ngöôøi
quaûn lí ñôn vò cuõng nhö caùc cuï
giaø trong laøng toû yù mai moái. Tuy
nhieân, chuyeän tình cuûa ngöôøi con
gaùi Tình Phuù vaø chaøng só quan
taøi hoa vaãn chöa thöïc söï baét ñaàu
vì ñôn vò anh nhaän nhieäm vuï ñi
chuaån bò chieán dòch tieáp theo.
Trôû veà Tình Phuù laàn thöù ba, Traàn
Tieán Cung môùi coù thôøi gian roãi
ñeå lo vieäc gia ñình. Anh tìm gaëp
caáp uûy ñeå thaêm doø yù kieán. Luùc
naøy caùi khoù baét ñaàu xuaát hieän.
Ñoù laø gia ñình baø Tuyeân thuoäc
thaønh phaàn phuù noâng, moät ñoái
töôïng caàn xem xeùt trong thôøi kì
thöïc hieän chính saùch giaûm toâ.
Nhöng coâ Tieân vaãn coù lao ñoäng,
cuõng ñi laøm ñoåi coâng.v.v. Do ñoù,
noäi boä caáp uûy môùi coù chuyeän
ngöôøi ñoàng yù, ngöôøi khoâng. Anh
bieát raèng hoï cuõng muoán ñoàng yù
cho mình, nhöng sôï bò ñaùnh giaù
laäp tröôøng chính trò. Thaäm chí coù
ngöôøi ñaõ hoûi anh nhaän thöùc theá
naøo maø trong giai ñoaïn naøy ñaûng
vieân laïi quan heä vôùi gia ñình phuù
noâng. Bieát loøng daï thuû tröôûng
“tình trong nhö ñaõ maët ngoaøi
coøn e”, ngöôøi quaûn lí ñôn vò troø
chuyeän veà ñoâi treû vôùi ngöôøi meï.
Baø Tuyeân noùi laáp löûng: “Caùi vieäc
vôï choàng thì cha meï coù ñoàng yù
hay khoâng ñoàng yù thì khoâng coù
gì khoù laém, nhöng khoù laø noù coù
duyeân nôï khoâng”. Nghe thuaät laïi
nhö vaäy, Traàn Tieán Cung hieåu
raèng baø noùi theo kieåu ñoàng yù,
nhöng trôøi ñaát khoâng uûng hoä thì
thoâi vaø aån yù sau ñoù laø chuyeän
caûi caùch ruoäng ñaát, quan ñieåm.
Song coù söï haäu thuaãn cuûa maáy
cuï giaø, baø meï ñaõ ngaàm uûng hoä.
Bieát ñöôïc tình hình, anh choïn
thôøi gian phuø hôïp, laáy heát can
ñaûm ñeå thöa chuyeän vôùi ngöôøi
meï: “Con ôû ñaây ñaõ maáy naêm
qua laïi roài. Caùc baùc ñòa phöông
cuõng muoán con laøm reå gia ñình
neân giôùi thieäu Tieân cho con”. Baø
Tuyeân ngoài im laëng laéng nghe.
Anh tieáp tuïc: “Con xin yù kieán meï.
Neáu meï ñoàng yù thì con seõ veà baùo
caùo, xin yù kieán gia ñình. Cuõng
nhôø meï hoûi yù kieán cuûa Tieân xem
sao”. Döôøng nhö chôø thaáu ñaït
söï tình, baø meï môùi chaäm raõi noùi:
“Ñöôïc roài. Ñeå meï baûo vôùi noù”.
Vaø ngay toái hoâm sau, hai ngöôøi
chính thöùc “tính cuoäc vuoâng
troøn”. Anh boäc baïch: “Chaúng
giaáu gì em, gia ñình toâi raát khoù
khaên. Ba khoâng lao ñoäng, ñang
ñi taûn cö. Caùc em coøn nhoû. Bieát
hoaøn caûnh cuûa mình, nhöng toâi
cuõng muoán xaây döïng gia ñình.
Hôn nöõa, toâi cuõng caàn chuyeån
gia ñình leân treân naøy ñeå chaïy
chieán tranh”. Chò ngoài im laëng
moät luùc laâu nhö ñeå suy nghó, sau
ñoù traû lôøi: “Nhö theá naøy thì anh
leân trình baøy vôùi chi boä, caáp uûy,
caùc baùc, vôùi meï. Neáu meï ñoàng
yù thì ñöôïc thoâi”. Khi ñi trinh saùt,
tieàm nhaäp vaøo ñoàn ñòch ñieàu tra,
tham gia chieán ñaáu…Traàn Tieán
Cung noåi tieáng laø ngöôøi gan daï,
duõng caûm, möu trí, chæ huy ñôn vò
thaùo vaùt. Theá nhöng tröôùc ngöôøi
yeâu, anh khoù khaên, aáp uùng maõi
môùi noùi ñöôïc nguyeän voïng cuûa
mình. Anh phaûi caân nhaéc, löïa lôøi
ñeå cho Tieân hieåu mình ngheøo,
khoù khaên, chöù khoâng theå noùi aøo
aøo nhö chæ huy boä ñoäi, sau naøy
khoûi hieåu laàm nhau. Chaéc maáy
cuï giaø ñaõ noùi tröôùc neân coâ traû lôøi
nhanh choùng vaø ñoàng yù cho anh
môøi cha meï leân thaêm gia ñình.
Nghe con trình baøy, cha anh
lieàn môøi maáy oâng hoäi caàu tieân
laïi, ñem baøi thô tröôùc ñaây ra ñoïc.
Coù oâng ngoài laéc ñaàu, coù ngöôøi
thöông anh baûo: “Neáu cheát thì
cuõng do soá phaän thoâi”, vì thöïc
teá Traàn Tieán Cung ñaõ ñöôïc baùo
töû moät laàn khi bò ñòch baét, ñôn
vò töôûng anh ñaõ hi sinh neân baùo
cho xaõ Nghóa Hoøa laøm leã truy
ñieäu. Moät oâng hoûi: “Baø teân gì?”.
Anh ñaùp: “Teân Tuyeân”. “Con
teân gì?” “Teân Tieân”. “Trôøi ñaát ôi!
Con Tieân. Gia ñình coøn ai nöõa
khoâng?”, maáy oâng giaø cuøng keâu
leân. Anh traû lôøi: “Coøn hai ñöùa
em. Thaèng lôùn laø Caûnh, nhoû laø
Long”. Caùc cuï giaät mình, khoâng
ngôø gioáng y baøi thô tieân cho.
Chöõ boàng lai ñoái vôùi tieân caûnh.
Ñaëc bieät, caäu em uùt teân laø Long
coù nghóa laø roàng; anh tuoåi Thìn,
cuõng laø tuoåi roàng. Tieân caûnh
boàng lai phaûi coù roàng. Söï linh
öùng cuûa baøi thô khieán moïi ngöôøi
ngaïc nhieân vaø heát loøng uûng hoä.
Nhöng khoâng ngôø, chuyeän tình
“ñeïp nhö tieân” cuûa vò töôùng tình
baùo ñaõ coù moät hoài keát bi thöông.
Gaàn hai möôi naêm sau, baø Tieân
voäi veà choán boàng lai khi caùc con
coøn nhoû daïi, choàng ñang ñieàu trò
xuaát huyeát daï daøy.
Baây giôø, thöông caûng Thu Xaø
saàm uaát chæ coøn trong kí öùc cuûa
ngöôøi giaø. Nhöng tuïc caàu tieân
vaø chuyeän tình cuûa vò töôùng nhö
nhaéc nhôû moät ñieàu nôi ñaây töøng
coù moät phong tuïc taâm linh khoâng
mang maøu huyeàn bí, ñöôïc ñoâng
ñaûo nhaân daân öa chuoäng. n
81 80 81 80
C
haëng ñöôøng töø Thanh
Hoùa ñeán Quaûng Nam
coù raát nhieàu Di saûn Vaên
hoaù theá giôùi ñöôïc UNESCO coâng
nhaän: Thaønh Nhaø Hoà (Thanh
Hoùa), Vöôøn quoác gia Phong Nha
– Keû Baøng (Quaûng Bình), Di tích
coá ñoâ Hueá vaø Nhaõ nhaïc cung
ñình Hueá (Thöøa Thieân – Hueá),
Di tích Myõ Sôn vaø Phoá coå Hoäi An
(Quaûng Nam). Beân caïnh ñoù coøn
raát nhieàu di tích quoác gia, caùc leã
hoäi ñaëc saéc khaùc. Ñaëc bieät, bieån
mieàn Trung raát ñeïp vôùi nhöõng
baõi bieån noåi tieáng nhö: Saàm Sôn,
Cöûa Loø, Thieân Caàm, Cöûa Tuøng,
Nhaät Leä, Thuaän An, Caûnh Döông,
Laêng Coâ... Naêm Du lòch quoác gia
2012 vôùi söï keát noái nhöõng di saûn
noåi tieáng seõ taïo ñieàu kieän cho du
khaùch tìm hieåu saâu nhöõng di saûn
vaên hoùa quyù giaù cuûa Vieät Nam,
löïa choïn nhöõng loaïi hình du lòch
khaùc nhau nhö du lòch vaên hoùa, du
lòch taâm linh, du lòch nghæ döôõng...
Moãi di saûn, moãi ñòa phöông ñeàu
coù nhöõng neùt ñeïp rieâng ñaëc saéc
laøm cho caùc tuyeán du lòch trôû neân
ña daïng, phong phuù.
Trong cuoäc hoïp baùo coâng boá
Naêm Du lòch quoác gia 2012 vaøo
ngaøy 22-11-2011 taïi Haø Noäi, Ban
toå chöùc cho bieát: Caùc saûn phaåm
du lòch xaây döïng vaø khai thaùc
trong Naêm Du lòch quoác gia 2012
phaûi vöøa ñoäc ñaùo, ñaëc saéc, coù
Mùa Xuân
ĐI THĂM
DI SẢN VĂN HÓA
l NCUYEN THU HIEN
NAÊM DU LÒCH QUOÁC GIA DUYEÂN HAÛI BAÉC TRUNG
BOÄ - HUEÁ 2012 VÔÙI SÖÏ THAM GIA CUÛA TAÙM TÆNH:
THANH HOÙA, NGHEÄ AN, HAØ TÓNH, QUAÛNG BÌNH,
QUAÛNG TRÒ, THÖØA THIEÂN – HUEÁ, ÑAØ NAÜNG VAØ
QUAÛNG NAM. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DU LÒCH ÑÖÔÏC
THÖÏC HIEÄN SUOÁT NAÊM VÔÙI CHUÛ ÑEÀ “DU LÒCH DI
SAÛN”.
83 82
TÖØ TRONG DI SAÛN
83 82
chaát löôïng cao vaø khai thaùc theá
maïnh cuûa moãi ñòa phöông, keát
hôïp haøi hoøa, traùnh truøng laëp do
phaùt trieån töï phaùt hoaëc tình traïng
maïnh ai naáy laøm, voán ñaõ toàn taïi
töø nhieàu naêm nay. Töø ñoù heä thoáng
saûn phaåm du lòch ñaëc thuø töø di
saûn ñöôïc hình thaønh trong ñoù caùc
saûn phaåm ñöôïc keát noái tuyeán caùc
kinh ñoâ coå Vieät Nam, keát noái caùc
ñieåm du lòch trong nöôùc vaø khu
vöïc coù löôïng khaùch du lòch quoác
teá lôùn ñöôïc taäp trung ñaàu tö, khai
thaùc. Caùc tænh Baéc Trung Boä coù
hôn 1200 ki-loâ-meùt ñöôøng bieân
giôùi vôùi Laøo coù caùc cöûa khaåu quoác
teá, caùc khu kinh teá cöûa khaåu, chôï
vuøng bieân nhö: Naø Meøo (Thanh
Hoùa), Naäm Caén (Ngheä An), Caàu
Treo (Haø Tónh), Cha Lo (Quaûng
Bình), Lao Baûo (Quaûng Trò)... ÔÛ
ñaây coù theå phaùt trieån du lòch bieân
giôùi, du lòch ñöôøng boä, thuùc ñaåy
trao ñoåi khaùch quoác teá giöõa Vieät
Nam vôùi Laøo, Thaùi Lan ñaëc bieät
laø treân tuyeán haønh lang Ñoâng
Taây. Caùc ñòa phöông coù ñieàu
kieän keát noái du lòch vôùi caùc quoác
gia laùng gieàng, phaùt trieån du lòch
treân ñöôøng Xuyeân AÙ.
Noäi dung caùc hoaït ñoäng do
caùc tænh, thaønh phoá toå chöùc trong
Naêm Du lòch quoác gia: Leã hoäi Coá
ñoâ Hoa Lö taïi Ninh Bình (4-2012),
Cuoäc thi baén phaùo hoa quoác teá
taïi Ñaø Naüng (30-4 ñeán 1-5-
2012), Leã ñoùn nhaän danh hieäu
Di saûn theá giôùi Thaønh Nhaø Hoà
taïi Thanh Hoùa (4-2012), Leã hoäi
Quaûng Trò - Kyù öùc Thaùng 4 (30-4
ñeán 1-5-2012), Leã hoäi Laøng Sen
Ngheä An (5-2012), Thaùng du lòch
khaùm phaù hang ñoäng Vieät Nam
taïi Quaûng Bình (6-2012), Leã
hoäi Baøi ca Ñoàng Loäc anh huøng
taïi Haø Tónh (7-2012), Leã hoäi vaên
hoùa Nhòp caàu xuyeân AÙ taïi Quaûng
Trò (7-2012), Leã hoäi Lam Kinh taïi
Thanh Hoùa (9-2012), Leã hoäi Ñeâm
phoá coå Hoäi An taïi Quaûng Nam
(9-2012), Caùc hoaït ñoäng kyû nieäm
247 naêm Ngaøy sinh Ñaïi thi haøo
Nguyeãn Du taïi Haø Tónh (12 ñeán
16-11-2012).
Rieâng Festival Hueá 2012 vôùi
chuû ñeà “ Di saûn vaên hoùa vôùi hoäi
nhaäp vaø phaùt trieån – Nôi gaëp gôõ
caùc thaønh phoá lòch söû” laø ñieåm
nhaán cuûa Naêm Du lòch quoác gia
coù quy moâ quoác teá ñöôïc toå chöùc
laàn thöù baûy taïi tænh Thöøa Thieân
– Hueá. Naêm 2012 cuõng laø naêm
kyû nieäm chuùa Nguyeãn Phuùc Thaùi
quyeát ñònh choïn Phuù Xuaân laøm
thuû phuû xöù Ñaøng Trong, sau ñoù
Phuù Xuaân – Hueá trôû thaønh kinh
ñoâ cuûa nhaø Taây Sôn vaø kinh ñoâ
nöôùc Vieät Nam thôøi Nhaø Nguyeãn,
chính vì vaäy caùc saûn phaåm du lòch
keát noái vôùi caùc kinh ñoâ coå Vieät
Nam ñöôïc chuù yù khai thaùc. Ban
Hueá xöa vaø nay Muùa Cung ñình Hueá
Thaønh nhaø Hoà (Thanh Hoùa)
83 82 83 82
TÖØ TRONG DI SAÛN
toå chöùc cho bieát ñeán Festival Hueá
2012, du khaùch khoâng chæ ñöôïc
tham quan nhöõng di tích vaø caûnh
ñeïp cuûa Coá ñoâ Hueá nhö Coång
Ngoï Moân, Laêng taåm caùc vua trieàu
Nguyeãn, Caàu ngoùi Thanh Toaøn,
Soâng Höông, Vònh ñeïp theá giôùi
Laêng Coâ...maø coøn ñöôïc thöôûng
thöùc nhieàu chöông trình ngheä
thuaät tieâu bieåu cuûa Vieät Nam, ñaëc
bieät laø Ngheä thuaät Cung ñình Hueá
vaø ngheä thuaät ñaëc tröng cuûa caùc
vuøng di saûn cuûa nhieàu tænh, thaønh
phoá Baéc Trung Boä, cuûa hôn 30
ñoaøn ngheä thuaät vôùi caùc ngheä só
noåi tieáng cuûa haøng chuïc quoác gia
ñuû caùc chaâu luïc ñöôïc löïa choïn
töø caùc Festisval quoác teá tham gia.
Boä Ngoaïi giao laø ñôn vò phoái hôïp
chæ ñaïo toå chöùc ñaùnh giaù Festival
Hueá coù thöông hieäu ngang taàm
quoác teá vôùi soá löôïng quoác gia
treân theá giôùi tham gia ngaøy caøng
ñoâng, laø nôi hoäi tuï nhieàu neàn
vaên hoùa ñaëc saéc cuûa caùc quoác
gia, caùc daân toäc khaùc nhau. Naêm
2012, Boä Ngoaïi giao coù saùng
kieán ñöa Festial Hueá thaønh moät
hoaït ñoäng trong khuoân khoå dieãn
ñaøn giao löu vaên hoùa Ñoâng AÙ vaø
Myõ La tinh. Caùc quoác gia cuûa hai
khu vöïc naøy ñeàu uûng hoä vaø mong
muoán ñöôïc tham gia.
Hieän nay, tænh Thöøa Thieân –
Hueá ñang gaáp ruùt chuaån bò cô sôû
haï taàng ñeå ñoùn tieáp du khaùch
ñeán döï Fetival Hueá 2012. Tænh ñaõ
hoaøn thaønh chöông trình chænh
trang ñoâ thò vaø naâng caáp moät soá
haïng muïc nhö: Saân bay Phuù Baøi
coù theå ñaùp öùng ñöôïc caùc chuyeán
bay trong nöôùc vaø quoác teá, Caûng
Chaân Maây coù theå ñoùn taøu du
lòch hôn 30.000 taán. Tænh coù 200
khaùch saïn vôùi hôn 8000 phoøng,
trong ñoù coù nhieàu phoøng ñaït tieâu
chuaån quoác teá, 140 nhaø nghæ vôùi
3000 phoøng ñaùp öùng ñuû nhu caàu
cuûa du khaùch...Tænh cuõng ñang
taäp trung khai thaùc caùc saûn phaåm
du lòch môùi ñoäc ñaùo, ñaëc thuø cuûa
ñòa phöông trong ñoù chuù troïng
ñeán saûn phaåm du lòch vaên hoùa,
taâm linh döïa treân quaàn theå di tích
coá ñoâ Hueá, ñình,ñeàn, chuøa, nhaø
coå vaø caùc saûn phaåm vaên hoùa phi
vaät theå nhö Nhaõ nhaïc cung ñình
Hueá, ca Hueá, muùa haùt daân toäc coå
truyeàn ...Caùc saûn phaåm du lòch
laøng ngheà cuõng ñöôïc öu tieân phaùt
trieån vôùi caùc laøng ngheà ñuùc ñoàng,
veõ tranh, hoa giaáy Thanh Tieân,
ñan tre Bao La, Caàu ngoùi Thanh
Toaøn...Caùc saûn phaåm du lòch
nghæ döôõng bieån vaø ñaàm phaù, du
lòch theå thao maïo hieåm taïi Chaân
Maây-Laêng Coâ, Caûnh Döông, du
lòch sinh thaùi treân soâng Höông
cuõng ñöôïc ñaàu tö khai thaùc trong
dòp naøy.
Boä Vaên hoùa, Theå thao vaø Du
lòch phoái hôïp caùc boä, ngaønh khaùc
xaây döïng 11 chöông trình cho
Naêm Du lòch quoác gia: Chöông
trình Duyeân daùng Vieät Nam; Giaûi
chaïy vieät daõ baùo Tieàn Phong;
Chöông trình Doanh nhaân Vieät
Nam vôùi vaên hoùa, di saûn daân toäc;
Lieân hoan aåm thöïc mieàn Trung;
Chöông trình Sao Mai ñieåm heïn
2012; Lieân hoan nhaïc cuï truyeàn
thoáng caùc daân toäc Vieät Nam; Giaûi
Côø vua quoác teá Ñoâng Nam AÙ;
Lieân hoan Kòch noùi chuyeân nghieäp
toaøn quoác; Giaûi Voõ coå truyeàn
toaøn quoác; Giaûi Quaàn vôït quoác teá
U 18; Lieân hoan Hôïp xöôùng quoác
teá laàn thöù II taïi Vieät Nam. Taát caû
caùc chöông trình ñeàu dieãn ra taïi
TP Hueá.
Naêm Du lòch quoác gia 2012 vôùi
söï keát noái nhöõng di saûn vaø thaéng
caûnh noåi tieáng vuøng Duyeân haûi
Baéc Trung Boä taïo ra moät chuoãi
nhöõng ñieåm ñeán haáp daãn theå
hieän theá maïnh cuûa du lòch Vieät
Nam coù söùc loâi cuoán ñoâng ñaûo du
khaùch trong nöôùc vaø quoác teá./. n
85 84
TÖØ TRONG DI SAÛN
85 84
N
haân dòp kyû nieäm 60 naêm
Ngaøy Baùc Hoà göûi thö cho
caùc hoïa só nhaân trieån laõm
hoäi hoïa taïi chieán khu Vieät Baéc naêm
1951 vaø kyû nieäm 65 naêm Ngaøy
toaøn quoác khaùng chieán (19-12-
1946), chieàu ngaøy 19-12 taïi Nhaø
Trieån laõm 93 Ñinh Tieân Hoaøng,
Haø Noäi, Hoäi Myõ thuaät Haø Noäi ñaõ
khai maïc trieån laõm tranh mang teân
Caàu Long Bieân – Kyù öùc vaø hieän
taïi vôùi söï hoã trôï cuûa Sôû Vaên hoùa
- Theå thao vaø Du lòch Haø Noäi vaø
Hoäi Lieân hieäp Vaên hoïc ngheä thuaät
Haø Noäi.
Caàu Long Bieân – caây caàu
huyeàn thoaïi vôùi hôn 100 tuoåi
ñaõ chöùng kieán bieát bao bieán coá
thaêng traàm trong lòch söû Thuû ñoâ
Haø Noäi caän ñaïi vaø trôû thaønh moät
trong nhöõng bieåu töôïng vaên hoùa
Cầu Long Biên
KÍ ỨC và HIỆN TẠI
l THU THUY
Long Bieân muøa thu. Sôn daàu cuûa Phaïm Tuaán Minh
85 84 85 84
TÖØ TRONG DI SAÛN
cuûa maûnh ñaát Haø thaønh. Nhöõng
nhòp caàu khoûe khoaén vaø thanh
thoaùt mang daáu aán cuûa thôøi kyø
ñaàu caùch maïng coâng nghieäp theá
giôùi baéc ngang soâng Hoàng ñoû
naëng phuø sa luoân laø nguoàn caûm
höùng voâ taän cho caùc nhaø vaên,
nhaø thô, nhaïc só, hoïa só saùng taïo
neân nhöõng taùc phaåm ngheä thuaät,
nhöõng baûn nhaïc baát huû cho nhieàu
theá heä coâng chuùng Thuû ñoâ thöôûng
ngoaïn. Cuoäc trieån laõm laàn naøy
quy tuï 169 taùc phaåm hoäi hoïa vaø 2
taùc phaåm ñieâu khaéc cuûa caùc hoïa
só hoäi vieân Hoäi Myõ thuaät Haø Noäi.
Ngöôøi xem ñöôïc oân laïi baûn
anh huøng ca bi traùng cuûa moät
Haø Noäi anh duõng trong hai cuoäc
khaùng chieán tröôøng kyø cuûa daân
toäc vôùi nhieàu söï kieän gaén vôùi caàu
Long Bieân. Ñoù laø hình aûnh ngöôøi
Haø Noäi ñi sô taùn qua caây caàu Long
Bieân, ñeå laïi sau löng thaønh phoá
vaéng laëng. Ñoù laø hình aûnh nhöõng
ngöôøi lính Phaùp cuoái cuøng ruùt khoûi
Caàu Long Bieân vaøo ngaøy 10-10-
1954. Ñoù laø hình aûnh nhöõng traän
ñòa phaùo ven soâng Hoàng gaàn Caàu
Long Bieân luoân saün saøng ñaùnh
traû nhöõng traän khoâng kích cuûa
B52 nhöõng ngaøy thaùng Chaïp naêm
1972… Nhöõng nhòp bò maát treân caàu
Long Bieân ngaøy nay vaãn laø veát
thöông coøn ñoù cuûa bom Myõ. Caùc
hoïa só ñaõ khoâng theå queân vaø hoï
muoán nhaéc nhôû theá heä sau baèng
nhöõng taùc phaåm ghi laïi caùc söï
kieän lòch söû ñoù: hoïa só Nguyeãn Baù
Hoäi veõ Nhòp caàu thôøi chieán (khaéc
goã), hoïa só Nguyeãn Minh Haûo veõ
Taïm xa Long Bieân (sôn daàu), hoïa
só Phaïm Vieát Song veõ Ngöôøi lính
Soùng soâng Hoàng. Sôn maøi vaø goám cuûa Nguyeãn Thu Thuûy
87 86
TÖØ TRONG DI SAÛN
87 86
Phaùp cuoái cuøng (sôn daàu), Hoïa só
Nguyeãn Haûi Nghieâm veõ Chuaån bò
cho traän ñaùnh lôùn (sôn daàu), hoïa
só Nguyeãn Theá Höõu veõ Maët ñaát
baàu trôøi thaùng chaïp…
Neáu coi lòch söû caây caàu laø moät
baûn giao höôûng, thì khuùc bi traùng,
traàm huøng cuûa chieán tranh ñaõ qua
ñi, nhöõng maûng maøu döõ doäi cuûa
khoùi löûa chieán tranh giöõ laïi nhöõng
kyû nieäm veà hình aûnh anh huøng
cuûa caây caàu trong hai cuoäc khaùng
chieán, thôøi kyø hoaø bình böøng saùng
nhöõng giai ñieäu töôi vui, nhöõng
maûng maøu aám aùp, töôi saùng nhö
nhöõng con soùng daït daøo truyeàn
taûi tình caûm cuûa lôùp lôùp caùc hoaï
só ñöa hình aûnh caây caàu leân tranh.
Nhöõng nhòp caàu theùp khoeû khoaén
mang tính coâng nghieäp thieân veà
veû ñeïp mang tính trang trí, nhöng
nhìn töø xa chieác caàu laïi thanh thoaùt
meàm maïi nhö moät daûi luïa ñieäu
ñaøng vaét ngang soâng. Moãi hoaï só,
moãi goùc nhìn rieâng, phong caùch
taïo hình rieâng ñaõ taïo neân caây caàu
Long Bieân muoân hình muoân veû,
muoân taâm traïng.
Vôùi buùt phaùp taû thöïc nhuaàn nhò,
coá hoïa só Vuõ Giaùng Höông nhìn
caàu Long Bieân töø phía Haø Noäi 36
phoá phöôøng. Caàu Long Bieân nhö
moät bieåu töôïng khoâng theå thieáu
cuûa Haø Noäi chaïy ngang ñöôøng
chaân trôøi. Hoaï só Ngoïc Linh toái
giaûn caây caàu thaønh nhöõng ñöôøng
neùt hình hoïc khoeû khoaén, hieän ñaïi
ñaët trong nhöõng maûng maøu cam,
xanh ngoïc, hoàng töôi saùng. Trong
taùc phaåm Naéng chieàu (acrylic),
hoïa só Buøi Duy Thoâng hoaøn toaøn
veõ theo loái trang trí, ñaõ naâng caây
caàu vaø ñaøn chim boà caâu trong aùnh
naéng öûng hoàng thaønh bieåu töôïng
cuûa hoøa bình. Hoïa só Ngoâ Thaønh
Nhaân veõ tung taûy phoùng khoaùng
vôùi caùch nhìn caây caàu nhö moät
con roàng vôùi nhöõng hoïa tieát vaø
ñoám maøu trang trí chuyeån ñoäng.
Vôùi chaát lieäu sôn maøi vaø gaén goám
mosaic, hoïa só Nguyeãn Thu Thuyû
muoán dieãn taû söï gaén boù giöõa caây
caàu vaø doøng soâng, giöõa caùi tónh
laëng vaø chuyeån ñoäng. Maøu saéc
hoaøn toaøn mang tính trang trí, aån
duï trong ñoù chaát lieäu goám vaø sôn
maøi ñeàu keát tinh töø ñaát vaø nöôùc,
töø nhöõng haït phuø sa soâng Hoàng.
Trong taùc phaåm Ñaát laønh (sôn
daàu), hoïa só Leâ Ñöùc Bieát dieãn taû veû
ñeïp thô moäng cuûa caây caàu môø aûo
giöõa trôøi nöôùc phôùt tím bieác trong
söï töông phaûn vôùi khoái xanh luïc
saãm cuûa baõi giöõa soâng Hoàng. Vôùi
caùch duøng maøu nguyeân chaát töôi
röïc rôõ, hoïa só Nguyeãn Trung Sôn
veõ neân moät böùc tranh toaøn caûnh
mang ñaäm chaát trang trí cuûa soâng
Hoàng vôùi caàu Long Bieân giöõa moät
beân laø Haø Noäi coå kính vôùi nhöõng
maùi ngoùi loâ xoâ, moät beân laø ñoâ thò
hieän ñaïi vôùi nhöõng toaø nhaø cao
taàng ñang vöôn leân. Con ñöôøng
goám söù chaïy ngang Caàu Long
Bieân laø moät neùt môùi cuûa Thuû ñoâ
Phoá cuõ Haø Noäi. Tranh sôn daàu cuûa coá hoïa syõ Vuõ Giaùng Höông
87 86 87 86
TÖØ TRONG DI SAÛN
ñaõ ñöôïc hoïa só Phaïm Tuaán Minh
ñöa vaøo tranh trong saéc vaøng aám
aùp cuûa muøa thu Haø Noäi.
Baèng nhöõng nhaùt buùt maïnh
vaø bieåu caûm, hoïa só Leâ Ngoïc Haân
dieãn taû Ñeâm caàu Long Bieân trong
söï töông phaûn giöõa nhöõng ñöôøng
neùt kyû haø ñen vaø söï chuyeån ñoäng
cuûa nhöõng veät maøu ñoû, xanh
döông cuoàng nhieät. Cuõng vôùi buùt
phaùp bieåu caûm, thieân veà dieãn taû
caûm xuùc hôn taû thöïc, nöõ hoïa só
Phaïm Kim Bình veõ Caàu Long
Bieân moät thôøi bình yeân vôùi nhöõng
gam maøu dòu nheï, giaøu nöõ tính vaø
raát kheùo leùo trong vieäc tieát cheá
saéc ñoä. Hoïa só treû Leâ Theá Anh ñaõ
giaønh nhieàu thôøi gian vaø taâm söùc
theå hieän böùc tranh sôn daàu khoå
lôùn (120 x 360cm) taû thöïc caây caàu
trong ba goùc nhìn ñaëc tröng nhaát.
Ñoù laø caàu Long Bieân laõng maïn
luoân laø nguoàn caûm höùng saùng taùc
cho caùc ngheä só, nhöng ñoù cuõng
laø caây caàu haøng ngaøy chöùng kieán
thaân phaän nhöõng ngöôøi lao ñoäng
coøn vaát vaû möu sinh. Caû böùc tranh
ñöôïc dieãn taû trong tone maøu ghi
saùng aùnh vaøng aám aùp. Vôùi kyõ
thuaät in löôùi ñoà hoïa, hoïa só Leâ Huy
Tieáp dieãn taû Caàu Long Bieân muøa
xuaân vôùi baàu trôøi öûng hoàng nhöõng
caùnh chuoàn ñoû phaûng phaát tính
sieâu thöïc. Hoïa só Ñaëng Thò Bích
Ngaân dieãn taû taâm traïng caây caàu
thoâng qua boá cuïc vaø tone maøu:
Caàu Long Bieân vui khi gaëp nhöõng
nuï cöôøi vaø Caàu Long bieân buoàn
khi muøa nöôùc caïn.
Coù nhieàu taùc phaåm dieãn taû
cuoäc soáng linh hoaït phong phuù
cuûa ngöôøi daân Haø Noäi ven soâng
Hoàng. Caây caàu gaén lieàn vôùi lòch söû
caùch maïng, nhöõng kyû nieäm soáng,
tình yeâu, haïnh phuùc cuûa ngöôøi Haø
Noäi vaø chöùng kieán bieát bao ñoåi
thay cuûa Thuû ñoâ vaên hieán. Vôùi söï
ña daïng cuûa chaát lieäu: sôn maøi,
goám, sôn daàu tranh khaéc, ñoà hoïa,
caét daùn vaûi, ñoàng, goã,…caùc hoïa só
ñaõ laøm neân moät boä söu taäp phong
phuù veà hình töôïng caây caàu Long
Bieân, moät trong nhöõng bieåu töôïng
vaên hoùa khoâng theå thieáu cuûa Thuû
ñoâ Haø Noäi. n
Naéng chieàu. Acrylic cuûa Buøi Duy Thoâng
89 88
TÖØ TRONG DI SAÛN
89 88
G
iöõa vuøng ñaát roäng meânh moâng soâng nuùi
thô moäng vôùi nhöõng ngoâi nhaø ñaëc tröng
cho caùc daân toäc cuûa Laøng Vaên hoaù Du lòch
caùc daân toäc Vieät Nam boãng soâi ñoäng vaø röïc rôõ haún
leân bôûi nhöõng boä trang phuïc ñuû maøu saéc cuûa thí
sinh caùc daân toäc cuûa caû nöôùc tuï hoäi veà ñaây. Trang
phuïc cuûa nhöõng coâ gaùi Thaùi vôùi nhöõng chieác aùo boù
saùt ngöôøi vaït theâu caàu kyø; Trang phuïc cuûa ngöôøi
Dao tieàn coù nhöõng haøng ñoàng tieàn xu gaén hai beân
vieàn vaït thaân aùo vôùi nhöõng chieác xaø tích baèng baïc
laáp laùnh. Trang phuïc cuûa caùc daân toäc Taây Nguyeân
raát khoeû khoaén ñoäc ñaùo; Trang phuïc cuûa coâ daâu
Khmer Nam Boä loùng laùnh nhöõng haït kim sa vaø noåi
baät boä kieàng ñeo tay vaø chaân; Trang phuïc cuûa ngöôøi
Möôøng vôùi caùc coâ gaùi maëc aùo ngaén ñaàu ñoäi khaên,
caùc chaøng trai maëc aùo caùnh phuû kín moâng, xeû ngöïc,
coå troøn cuùc söøng; Trang phuïc cuûa ngöôøi Moâng vôùi
nhöõng chieác vaùy, chieác khaên theâu caàu kyø cuûa caùc
RỰC RỠ SẮC MÀU
TRANG PHỤC
DÂN TỘC VIỆT NAM
l TRONC TRUNC
VAØO NHÖÕNG NGAØY CUOÁI NAÊM 2011, TAÏI LAØNG VAÊN HOAÙ DU LÒCH CAÙC DAÂN TOÄC VIEÄT
NAM (XAÕ ÑOÀNG MOÂ, THÒ XAÕ SÔN TAÂY, HAØ NOÄI) ÑAÕ DIEÃN RA LEÃ HOÄI TRÌNH DIEÃN TRANG
PHUÏC DAÂN TOÄC VIEÄT NAM LAÀN THÖÙ NHAÁT DO UÛY BAN DAÂN TOÄC (QUOÁC HOÄI) VAØ BOÄ
VAÊN HOAÙ, THEÅ THAO VAØ DU LÒCH TOÅ CHÖÙC, TS.NSND PHAÏM THÒ THAØNH VIEÁT KÒCH BAÛN
VAØ LAØM TOÅNG ÑAÏO DIEÃN. THAM GIA LEÃ HOÄI COÙ 235 THÍ SINH ÑEÁN TÖØ 52 ÑOAØN, GOÀM
HÔN 200 LOAÏI TRANG PHUÏC CUÛA 54 DAÂN TOÄC ANH EM.
89 88 89 88
coâ gaùi… Caùc thí sinh daân toäc gaëp nhau tay baét maët
möøng, hoà hôûi chuyeän troø trong khoâng khí aám cuùng
nhö moät ñaïi gia ñình. Nhaïc só An Thuyeân, Chuû tòch
Hoäi ñoàng thaåm ñònh Leã hoäi trình dieãn trang phuïc
daân toäc xuùc ñoäng noùi: Thaät laø haïnh phuùc vaø may
maén khi ñöôïc taän maét thaáy söï taäp hôïp taát caû trang
phuïc cuûa caùc daân toäc ít ngöôøi. Toâi laø ngöôøi töøng traûi
ñi nhieàu ñeán caùc baûn laøng vaø vieát nhieàu taùc phaåm
veà ñoàng baøo daân toäc nhöng khoâng theå töôûng töôïng
noåi vaø raát baøng hoaøng, töï haøo tröôùc söï phong phuù,
ña daïng, nhieàu maøu saéc cuûa vaên hoaù Vieät Nam.
Nhöõng ñeâm trình dieãn trang phuïc daân toäc raát soâi
ñoäng ñaày haáp daãn thu huùt raát ñoâng ngöôøi xem. Thí
sinh cuûa moãi daân toäc ñaõ theå hieän roõ caùi hay caùi
ñeïp cuûa trang phuïc cuûa daân toäc mình. Trang phuïc
cuûa caùc daân toäc thieåu soá, ngoaøi aùo quaàn coøn keøm
theo raát nhieàu ñoà trang söùc: khaên ñoäi ñaàu, voøng tay,
voøng ñeo tai, thaét löng, xaø caïp quaán chaân, tuùi ñeo
beân mình. Coù nhöõng daân toäc giôùi thieäu ba loaïi trang
phuïc cuûa daân toäc mình: trang phuïc trong cuoäc soáng
haèng ngaøy, trang phuïc leã hoäi vaø trang phuïc ngaøy
cöôùi. Moãi boä trang phuïc ñeàu coù kieåu daùng, hoaï tieát
chaát lieäu khaùc nhau keøm theo laø nhöõng böôùc ñi trong
ñieäu nhaïc, tieáng kheøn, tieáng saùo… laøm cho saân khaáu
luoân luoân huyeàn aûo ñuû maøu saéc ñem ñeán cho ngöôøi
xem hieåu giaù trò caùc boä trang phuïc vaø ñôøi soáng sinh
hoaït vaên hoaù tinh thaàn cuûa töøng daân toäc.
Moãi boä trang phuïc daân toäc ñeàu theå hieän baûn saéc
vaên hoaù cuûa moät daân toäc. ÔÛ ñoù theå hieän oùc saùng
taïo baøn tay taøi hoa vaø trình ñoä thaåm myõ cuûa moãi daân
toäc gaén lieàn vôùi ñôøi soáng vaên hoaù tinh thaàn cuûa con
ngöôøi. Nhöõng coâ gaùi Thaùi caëm cuïi deät khaên theâu goái
ñeå mang veà nhaø choàng, nhöõng coâ gaùi moâng deät vaùy
ñuû maøu saéc cho mình… Moãi khi ñi chôï phieân laïi saém
môùi vaø tröng dieän nhöõng boä vaùy aùo do chính mình
laøm ra. Trang phuïc gaén lieàn vôùi ngheà thuû coâng cuûa
caùc daân toäc. Ngay töø nhoû caùc em nhoû ñaõ hoïc xe sôïi
deät vaûi. Ngheà deät thoå caåm hieän nay raát phaùt trieån ôû
Quaûn Baï (Haø Giang), Nghóa Loä (Yeân Baùi), Sa Pa
(Laøo Cai)… Caùc saûn phaåm thoå caåm ñöôïc khaùch du
RỰC RỠ SẮC MÀU
TRANG PHỤC
DÂN TỘC VIỆT NAM
Trang phuïc Daân toäc Thaùi
Trang phuïc Daân toäc Maï (Laâm Ñoàng, Bình Phöôùc, Ñoàng Nai)
Trang phuïc Daân toäc Paø Theûn (Haø Giang, Tuyeân Quang)
91 90
TÖØ TRONG DI SAÛN
91 90
lòch trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc raát öa chuoäng. Tuy
nhieân, trang phuïc daân toäc cuõng ñang ñöùng tröôùc
thaùch thöùc bò mai moät vì lôùp treû ngaøy nay thích aên
maëc theo kieåu môùi thöôøng laø AÂu phuïc. Trong leã hoäi
naøy, coù moät soá daân toäc phaûi phuïc cheá laïi nhöõng boä
trang phuïc goác cuûa daân toäc mình ñaõ bò rôi vaøo queân
laõng. OÂng Giaøng Seo Phöû - Boä tröôûng, Chuû nhieäm
UÛy ban Daân toäc noùi: Cuoäc trình dieãn trang phuïc cuûa
54 daân toäc Vieät Nam thöïc söï laø vieäc laøm coù yù nghóa
quan troïng, laàn ñaàu tieân ñöôïc toå chöùc vôùi quy moâ
lôùn nhaát töø tröôùc ñeán nay. Söï kieän coù yù nghóa chính
trò saâu saéc, khaúng ñònh tính coäng ñoàng, ñoaøn keát
cuûa caùc daân toäc Vieät Nam, tính thoáng nhaát trong ña
daïng cuûa coäng ñoàng 54 daân toäc, goùp phaàn quaûng
baù baûn saéc cuûa caùc daân toäc Vieät Nam tôùi baïn beø
quoác teá. Cuoäc trình dieãn trang phuïc truyeàn thoáng
coäng ñoàng caùc daân toäc Vieät Nam laø dòp ñeå ñaïi gia
ñình caùc daân toäc Vieät Nam cuøng toân vinh giaù trò vaên
hoaù ñaëc tröng cuûa moãi daân toäc, taêng cöôøng khoái ñaïi
ñoaøn keát toaøn daân vaø baûo toàn voán vaên hoaù coù nguy
cô bò mai moät. Ñoàng thôøi ñaây cuõng laø cuoäc toång
kieåm keâ veà trang phuïc truyeàn thoáng daân toäc, laø cô
sôû ñeå xaây döïng, boå sung chính saùch baûo toàn, phaùt
trieån vaên hoaù caùc daân toäc Vieät Nam.
Cuoäc trình dieãn trang phuïc daân toäc caøng theâm coù
yù nghóa khi ñöôïc toå chöùc taïi Laøng Vaên hoaù Du lòch
caùc daân toäc Vieät Nam ñaõ hoaït ñoäng moät naêm nay.
Laøng xaây döïng nhöõng moâ hình kieán truùc nhaø ôû cuûa
caùc daân toäc Vieät Nam nhaèm muïc ñích taùi hieän, giöõ
gìn, phaùt huy vaø khai thaùc caùc di saûn vaên hoaù truyeàn
thoáng cuûa 54 daân toäc. Ñaëc bieät, Laøng taùi hieän cuoäc
soáng thöïc teá cuûa ñoàng baøo caùc daân toäc. Moãi thaùng
coù moät nhoùm ngöôøi daân toäc chính goác tôùi sinh hoaït
ñôøi thöôøng ôû trong ngoâi nhaø cuûa daân toäc mình töø
15 ñeán 20 ngaøy. Taïi ñaây hoï sinh hoaït vaên hoaù tinh
thaàn, giao löu vôùi nhau qua nhöõng ñeâm bieåu dieãn
coàng chieâng, ñoát löûa traïi, leã ñaâm traâu; cuøng saûn
xuaát, cuøng tham gia laøm haøng thuû coâng myõ ngheä
hay troàng luùa nöông, deät thoå caåm, caøy caáy, ñaùnh
caù… Trong nhöõng ngaøy leã hoäi, laøng töng böøng nhoän
nhòp haún leân nhö ñöôïc trang hoaøng theâm röïc rôõ.
Caùc boä trang phuïc daân toäc raát aên nhaäp vôùi khung
caûnh nôi ñaây.
Teát ñeán Xuaân veà, treân moïi neûo ñöôøng cuûa ñaát
nöôùc, nhöõng boä trang phuïc daân toäc laïi xuaát hieän
nhö nhöõng boâng hoa röïc rôõ ñuû saéc maøu caøng toân
theâm veû ñeïp cuûa Teát coå truyeàn daân toäc ta.n
91 90
DIEÃN ÑAØN
91 90
D
aân ca Baøi choøi laø moät
loaïi hình ngheä thuaät ñoäc
ñaùo cuûa mieàn Trung Vieät
Nam. Trong thôøi kyø khaùng chieán
choáng Myõ cöùu nöôùc, loaïi hình
daân ca naøy khoâng chæ phaùt trieån
treân vuøng ñaát LK5 maø coøn phaùt
trieån röïc rôõ ôû mieàn Baéc xaõ hoäi chuû
nghóa töø khi caùc ngheä só Baøi choøi
LK5 taäp keát ra Baéc. Nhieàu vôû daân
ca kòch Baøi choøi nhö vôû Tröôùc giôø
taïm bieät vôùi kòch Muoái Baùc Hoà ca
ngôïi chieán coâng anh huøng cuûa
nhaân daân Quaûng Nam anh duõng
ñaùnh Phaùp, ñaùnh Myõ; Ngoâi sao
ñænh nuùi, ca ngôïi tinh thaàn hy sinh
duõng caûm vaø taám loøng höôùng veà
caùch maïng höôùng veà Baùc Hoà cuûa
nhaân daân mieàn Nam… Raát nhieàu
vôû daân ca kòch Baøi choøi khaùc
ñöôïc Ñaøi Tieáng noùi Vieät Nam thu
thanh phaùt treân laøn soùng ñaõ goùp
phaàn coå vuõ, ñoäng vieân nhaân daân
caû nöôùc ñaëc bieät laø chieán syõ vaø
nhaân daân mieàn Nam ñang ñaáu
tranh gian khoå ôû khaép caùc chieán
tröôøng
Nhöng töø sau khi giaûi phoùng
mieàn Nam thoáng nhaát Ñaát nöôùc
naêm 1975, caùc ñoaøn ngheä thuaät
Baøi choøi trôû veà mieàn Trung ñeå tieáp
tuïc söï nghieäp xaây döïng baûo toàn
vaø phaùt trieån taïi caùc nôi sinh ra
noù, treân mieàn Baéc töø ñoä aáy vaéng
tieáng haùt Baøi choøi.
Ñöôïc söï quan taâm hoã trôï cuûa
Boä Vaên hoùa - Theå thao vaø Du lòch,
Trung taâm Nghieân cöùu Baûo toàn vaø
Phaùt huy Vaên hoùa Daân toäc Vieät
Nam ñaõ thöïc hieän thaønh coâng döï
aùn “Phuïc hoài ngheä thuaät Baøi choøi
treân mieàn Baéc”. Ñeán nay, ñaõ phuïc
hoài raát nhieàu laøn ñieäu daân ca goác
cuûa ngheä thuaät Baøi choøi vaø cuõng
ñaõ döïng laïi thaønh coâng vôû ca
kòch Baøi choøi “Thoaïi Khanh Chaâu
Tuaán”, vôû ñaõ ñöôïc trình dieãn nhieàu
nôi treân mieàn Baéc, gaây tieáng vang
lôùn trong giôùi vaên hoïc ngheä thuaät
caû nöôùc, ñöôïc Boä tröôûng Boä Vaên
hoùa - Theå thao vaø Du lòch Hoaøng
Tuaán Anh ñaùnh giaù raát cao.
Tieáp theo nhöõng vieäc laøm ñaày
yù nghóa trong vieäc phuïc hoài ca
kòch Baøi choøi, raát nhieàu taàng lôùp
thanh nieân, hoïc sinh, sinh vieân ôû
caùc khu vöïc mieàn Trung vaø mieàn
Nam Trung Boä ruû nhau ñeán lôùp
taäp haùt daân ca Baøi choøi. Moät trong
nhöõng lôùp hoïc ñoù laø cuûa thaày giaùo
ngheä só Bình Thaûng daïy hoïc ôû
Tröôøng Trung hoïc cô sôû Löông
Taán Thònh, xaõ Hoøa Hieäp Trung,
huyeän Ñoâng Hoøa, tænh Phuù Yeân.
Thaày Thaûng ñaõ mieät maøi daïy caùc
em hoïc haùt daân ca vaø Baøi choøi
TRUYỀN LỬA
HÁT DÂN CA
CHO HỌC SINH
l ÑÖÙC HUY
DIEÃN ÑAØN
93 92 93 92
heát lôùp naøy sang lôùp khaùc, coù lôùp
treân 60 em ñaêng kyù tham gia.
Ngheä só Bình Thaûng taâm söï:
“Toâi thaät söï baát ngôø vì coù nhieàu
em thích daân ca vaø Baøi choøi ñeán
nhö vaäy”.
Gioïng ca cuûa ngheä só Bình
Thaûng caát leân, caû lôùp höôùng maét
ñoå doàn veà phía oâng roài haùt theo.
Gioïng caùc em tuy chöa meàm maïi,
chöa hoaøn toaøn ñuùng phaùch, nhòp
nhöng phaàn naøo ñaõ theå hieän ñöôïc
caùi hoàn cuûa daân ca baøi choøi. Ngoaøi
daïy Baøi choøi, ngheä syõ Bình Thaûng
coøn daïy caùc em haùt moät soá laøn
ñieäu daân ca khaùc. Caùc laøn ñieäu
ñaàu tieân maø ngheä só Bình Thaûng
daïy caùc em haùt laø Xuaân Nöõ vaø Lyù
Thieân Thai. Vì sao phaûi daïy xen
keõ giöõa Baøi choøi vaø Lyù trong moät
buoåi leân lôùp? Ngheä só Bình Thaûng
cöôøi boäc baïch “Laøn ñieäu Xuaân Nöõ
coù tieát taáu chaäm, buoàn laéng, deã
ñi saâu vaøo loøng ngöôøi nghe, coøn
Lyù Thieân Thai tieát taáu nhanh hôn,
vui nhoän hôn vaø deã haùt hôn. Lyù
Thieân thai laø daân ca Taây Nguyeân,
neáu laø ngöôøi baûn ñòa thì coù theâm
nhöõng tieáng ruù, huù mang giai ñieäu
cuûa nuùi röøng. Nhöng khi xuoáng
mieàn xuoâi, Lyù Thieân Thai ñaõ khaùc
haún, tieát taáu nhanh hôn, vui nhoän
hôn neân caùc em raát thích. Vaø ñaây
cuõng laø caùch laøm thay ñoåi khoâng
khí lôùp hoïc, traùnh tình traïng buoàn
chaùn vaø maát ñi veû ñeïp cuûa daân ca
trong caùc em.
Ngheä só Bình Thaûng töøng daøy
coâng, boài döôõng cho moät lôùp daân
ca ôû Tröôøng Phoå thoâng trung hoïc
Nguyeãn Vaên Linh, huyeän Ñoâng
Hoøa. Ngheä só cho bieát “Thöïc söï,
caùc em raát thích hoïc haùt daân ca,
nhöng khoå noãi, hoïc sinh cuoái caáp
phaûi giaønh nhieàu thôøi gian cho hoïc
taäp, ñaây cuõng laø lyù do toâi choïn caùc
em ôû baäc trung hoïc cô sôû ñeå môû
lôùp, vì caùc em coù thôøi gian raûnh
roãi hôn vaø deã uoán naén. Ñaëc bieät
caùc em seõ coù cô hoäi ñöôïc naâng
cao kyõ naêng haùt daân ca neáu thaät
söï ñam meâ”.
Em Traàn Laønh Yeán Thieân hoïc
sinh lôùp 6A cho bieát “Em raát thích
daân ca neân ñaêng kyù hoïc, thaày
daïy raát deã hieåu, deã nhôù vaø moãi
khi thaày haùt khieán boïn em cuoán
huùt theo, thích thaät”.
Maëc duø “aên côm nhaø, vaùc tuø
vaø haøng toång” nhöng vôùi ngheä só
Bình Thaûng ñaáy laø nieàm vui baát
taät cuûa oâng. OÂng taâm tình “Lôùn treû
baây giôø thích nhaïc treû, öa chuoäng
tieáp thu nhöõng caùi môùi, ít coù em
ñeán vôùi nhöõng laøn ñieäu daân ca,
ñieàu naøy seõ khieán Baøi choøi vaø
caùc laøn ñieäu daân ca mai moät.
Qua nhöõng laàn môû lôùp daïy cho
caùc em haùt daân ca, toâi thaáy nhieàu
em thích thuù vaø thaät söï ñam meâ,
ñaëc bieät laø laøn ñieäu daân ca Baøi
choøi cuûa queâ höông mieàn Trung
vaø nay laø cuûa caû nöôùc. Ñieàu ñoù
caøng thoâi thuùc toâi nghieân cöùu kyõ,
saâu veà loaïi hình daân ca naøy hôn.
Toâi coá gaéng phaùt hieän nhöõng em
coù naêng khieáu haùt daân ca ñeå boài
döôõng, gioáng nhö caùc nhaø tröôøng
ñaõ thöïc hieän döï aùn Saân khaáu hoïc
ñöôøng do Giaùo sö Hoaøng Chöông
Toång giaùm ñoác Trung taâm Nghieân
cöùu Baûo toàn vaø Phaùt huy Vaên hoùa
Daân toäc Vieät Nam, ñeà xöôùng ñaõ
phaùt ñoäng nhieàu naêm tröôùc ñaây,
ñaõ taïo neân nhöõng haït gioáng toát veà
saân khaáu daân toäc vaø giöõ cho doøng
chaûy daân ca Baøi choøi Lieân khu 5
khoâng bao giôø caïn”.
Thaày Döông Bình Toøng Phoù
hieäu tröôûng Tröôøng THCS Löông
Taán Thònh cho bieát “Qua lôùp hoïc
naøy, tröôøng seõ phoái hôïp vôùi ngheä
só Bình Thaûng tuyeån choïn trong
caùc em ñeå tieáp tuïc boài döôõng
thaønh laäp ñoäi daân ca cuûa tröôøng,
ñaây laø moät trong nhöõng phong
traøo nhaø tröôøng raát quan taâm”.
Mong sao caû nöôùc coù nhieàu
lôùp hoïc haùt veà daân ca ngheä thuaät
truyeàn thoáng nhö lôùp hoïc daân ca
Lieân Khu 5 cuûa thaày Bình Thaûng.
n
Bieåu dieãn Baøi choøi
93 92
DIEÃN ÑAØN
93 92
T
öø khi Quan hoï ñöôïc
UNESCO coâng nhaän laø Di
saûn vaên hoùa theá giôùi thì
vieäc baûo toàn vaø phaùt huy caøng
trôû neân caáp baùch. Trung taâm Vaên
hoùa quan hoï truyeàn thoáng nhaän
thöùc roõ phaûi giöõ cho ñöôïc caùi goác
cuûa Quan hoï goàm nhöõng baøi baûn
coå coù töø xa xöa cuøng vôùi loái chôi
quan hoï maø maõi ñeán gaàn ñaây
caùc nhaø nghieân cöùu môùi ñeà caäp
tôùi. Trung taâm ñaõ nhanh choùng
taäp hôïp ñöôïc nhieàu ngheä nhaân
laâu naêm, nhöõng ngöôøi naøy phaàn
lôùn ñaõ cao tuoåi neáu khoâng nhanh
choùng taäp hôïp vaø khai thaùc seõ
daãn ñeán nguy cô mai moät thaát
truyeàn nhöõng laøn ñieäu vaø loái chôi
Quan hoï coå. Hoï chính laø ngöôøi
ñang naém giöõ voán quyù cuûa cha
oâng. Lôùp trung nieân keá caän cuõng
phaàn naøo naém giöõ ñöôïc voán coå
cuûa lôùp ngöôøi ñi tröôùc. Hai löïc
löôïng naøy ñöôïc Trung taâm coi laø
löïc löôïng noøng coát vöøa thöôøng
xuyeân bieåu dieãn vöøa truyeàn daïy
ngheà cho lôùp treû. Vieäc taäp hôïp
hai löïc löôïng naøy cuõng raát kyø
coâng, phaûi ñi ñeán töøng ngoõ xoùm
xa xoâi ñeå tuyeân truyeàn vaän ñoäng
cho moïi ngöôøi thaáy heát giaù trò cuûa
Quan hoï, kho taøng quyù giaù cuûa
cha oâng ñeå laïi ñaõ ñöôïc UNESCO
coâng nhaän. Caùc ngheä nhaân maëc
duø tuoåi ñaõ cao, söùc ñaõ yeáu nhöng
vôùi loøng ñam meâ vôùi quan hoï, töï
haøo veà noù ñaõ tham gia Trung taâm
raát nhieät tình khoâng heà vuï lôïi. Hoï
thöôøng xuyeân ñi khaép nôi trong
GIỮ GỐC
QUAN HỌ
l TRÖÔØNG THOÏ
SAU COÂNG TRÌNH NGHIEÂN CÖÙU “TÌM VEÀ COÄI NGUOÀN QUAN HOÏ”
CUÛA TAÄP THEÅ GIAÙO SÖ, TIEÁN SÓ DO GIAÙO SÖ HOAØNG CHÖÔNG,
TOÅNG GIAÙM ÑOÁC TRUNG TAÂM NGHIEÂN CÖÙU BAÛO TOÀN VAØ PHAÙT
HUY VAÊN HOÙA DAÂN TOÄC VIEÄT NAM LAØM CHUÛ BIEÂN, TRUNG TAÂM
VAÊN HOÙA QUAN HOÏ TRUYEÀN THOÁNG (BAÉC NINH) RA ÑÔØI DÖÔÙI SÖÏ
CHÆ ÑAÏO CUÛA TRUNG TAÂM MEÏ.
DIEÃN ÑAØN
95 94 95 94
hai tænh Baéc Ninh, Baéc Giang vaø
caùc vuøng laân caän ñeå bieåu dieãn
ñoàng thôøi huaán luyeän cho lôùp treû
thaønh thaïo caùc ngoùn ngheà. Giaùm
ñoác Trung taâm Nguyeãn Ñaéc
Khieâm taâm söï: “Vöøa qua, Trung
taâm Nghieân cöùu Baûo toàn vaø Phaùt
huy Vaên hoùa Daân toäc Vieät Nam
ñaõ toå chöùc cho caùc ngheä nhaân veà
bieåu dieãn taïi Raïp Hoàng Haø, Nhaø
haùt lôùn Haø Noäi khieán cho moïi
ngöôøi raát phaán khôûi vaø caûm thaáy
heát söùc vinh döï”.
Ngöôøi ta thöôøng noùi nhieàu
ñeán khoâng gian baûo toàn vaên hoùa
phi vaät theå, noù phaûi ñöôïc thöôøng
xuyeân theå hieän trong khoâng gian
ñoù môùi sinh ñoäng, môùi trôû veà vôùi
traïng thaùi nguyeân thuûy. Quan hoï
gaén lieàn vôùi laøng queâ, vôùi caây ña,
beán nöôùc, saân ñình. Raát möøng laø
phong traøo haùt Quan hoï phaùt trieån
khaù roäng khaép ôû hai tænh Baéc Ninh
vaø Baéc Giang. Ñaùm cöôùi, ñaùm
hoûi, möøng nhaø môùi, vieäc hoï, leã
hoäi… ñeàu coù haùt Quan hoï. Nhöng
cuõng raát ñaùng lo laø trong caùc
sinh hoaït, quan hoï deã bò xa rôøi
caùi goác cuûa noù, bò lai taïp, bò laøm
môùi ñi nhieàu. Trung taâm Vaên hoùa
Quan hoï truyeàn thoáng kieân trì vôùi
ñònh höôùng cuûa mình laø truyeàn
baù khaép caùc nôi, caùc thoân xoùm,
caùc cuoäc lieân hoan, hoäi thi nhöõng
laøn ñieäu vaø loái chôi Quan hoï coå
truyeàn vôùi mong muoán goùp phaàn
giöõ Quan hoï goác. Söï bieåu dieãn vaø
truyeàn baù aáy khieán cho moïi ngöôøi
thaáy ñaâu laø “haøng thaät” vaø ñaâu
laø “haøng nhaùi”. Nhieàu hoäi vieân
cuûa Trung taâm ñöôïc giaûi thöôûng,
ñöôïc caùc caáp chính quyeàn khen
ngôïi. Trung taâm toå chöùc cho caùc
thaønh vieân vaøo saân chôi Quan hoï
taïi caùc leã hoäi truyeàn thoáng thi haùt
laáy giaûi, cho caùc chaùu thieáu nhi
tham gia hoäi dieãn thi haùt Quan hoï
laáy giaûi, chaùu Thuøy Dung, Quang
Chaâu, Vieät Yeân, Baéc Giang ñaõ
ñaït gaûi nhì toaøn tænh veà haùt daân
ca Quan hoï.
Trung taâm ñaõ thöïc hieän toát
coâng taùc xaõ hoäi hoùa ñeå coù nguoàn
taøi chính thöïc hieän caùc hoaït ñoäng.
Veà toå chöùc ñaõ cuûng coá, chia taùch,
saùt nhaäp goïn gaøng khoâng coàng
keành, caùc thaønh vieân töï nguyeän
tham gia vôùi tinh thaàn yeâu thích
Quan hoï, laøm vieäc töï giaùc vì lôïi
ích chung khoâng heà tính toaùn caù
nhaân. Trung taâm cuõng naêng ñoäng
saùng taïo nhieàu hình thöùc hoaït
ñoäng thu huùt ñöôïc ñoâng ngöôøi
tham gia, ñoàng thôøi vaän ñoäng caùc
cô quan, ñoaøn theå, doanh nghieäp,
toå chöùc, caù nhaân… taøi trôï cho caùc
chöông trình hoaït ñoäng. Do nhaän
thöùc thaáy taàm quan troïng cuûa
vieäc baûo toàn vaø phaùt huy giaù trò
cuûa Quan hoï, ñoàng thôøi thaáy hoaït
ñoäng cuûa Trung taâm coù hieäu quaû,
coù yù nghóa maø doøng taøi trôï “chaûy”
veà thöôøng xuyeân.
Hieän nay, Trung taâm ñang
xaây döïng moät chöông trình veà ñeà
taøi Vaên hoùa giao thoâng do Trung
taâm meï chæ ñaïo. Ñaây laø vieäc khoù
nhöng Trung taâm quyeát taâm ñöa
noäi dung môùi cuûa chöông trình
phaûi döïa thaät vöõng treân neàn Quan
hoï goác./. n

Trung taâm Vaên hoùa Quan hoï Truyeàn thoáng - Bieåu dieãn ngaøy xuaân
95 94
T
oïa laïc taïi soá 161 Nguyeãn
Vaên Linh, phöôøng Thaïc
Giaùn, quaän Thanh Kheâ,
thaønh phoá Ñaø Naüng, Beänh vieän
bao goàm 2 toøa nhaø 5 taàng vaø 7
taàng naèm lieàn keà nhau treân neàn
dieän tích khoaûng 8.200m2. Hieän
taïi, Beänh vieän coù quy moâ 140
giöôøng vaø chuyeân cung caáp caùc
dòch vuï khaùm chöõa beänh ña khoa,
goàm: noäi, ngoaïi, raêng - haøm - maët,
tai - muõi - hoïng, da lieãu, tim maïch,
maét, saûn phuï khoa, nhi,… Ñaëc bieät,
laõnh ñaïo Beänh vieän cho bieát, ñieàu
trò caùc beänh lyù veà tim maïch, noäi tieát,
soûi thaän,… laø theá maïnh cuûa Beänh
vieän vaø nhieàu ca ñaõ ñöôïc ñieàu trò
thaønh coâng. Coù ñöôïc thaønh coâng
naøy coäng vôùi uy tín cuûa Beänh vieän
khoâng ngöøng gia taêng trong thôøi
gian qua laø bôûi laõnh ñaïo Taäp ñoaøn
cuõng nhö Beänh vieän ñaõ coù nhöõng
chieán löôïc ñaàu tö hieäu quaû ñeå xaây
döïng loøng tin, thöông hieäu vôùi
ngöôøi beänh. Ñaàu tieân laø chieán löôïc
nhaân löïc. Beänh vieän Hoaøn Myõ coù
moät ñoäi nguõ y baùc syõ, ñieàu döôõng
ñöôïc choïn loïc töø nhöõng ngöôøi coù
chuyeân moân, nghieäp vuï, coù kinh
nghieäm trong lónh vöïc y teá; khoâng
nhöõng theá, thöôøng xuyeân ñöôïc ñaøo
taïo, boài döôõng nhöõng kyõ thuaät hieän
ñaïi, nhöõng phöông phaùp ñieàu trò
tieân tieán nhaát trong vaø ngoaøi nöôùc
bôûi caùc chuyeân gia gioûi trong nöôùc
hoaëc quoác teá ñeán töø caùc nöôùc coù
neàn y hoïc phaùt trieån nhö: Anh,
Phaùp, Myõ, Nhaät Baûn,… Beân caïnh
ñoù, ñoäi nguõ nhaân vieân cuûa Beänh
vieän luoân naâng cao y ñöùc, trau doài y
thuaät nhaèm mang ñeán nhöõng dòch
vuï toát nhaát cho nhöõng ngöôøi beänh.
Moãi caù theå trong ñôn vò ñeàu hieåu
raát roõ vai troø cuûa mình ñoái vôùi söï
phaùt trieån chung. Chính vì vaäy, vieäc
tham gia caùc khoùa hoïc veà chaêm
soùc söùc khoûe ngöôøi beänh ñeå trau
doài kieán thöùc, kinh nghieäm phuïc
vuï ngöôøi beänh laø ñieàu taát yeáu ñoái
vôùi nhöõng ngöôøi ñaûm nhieäm coâng
taùc naøy. Nhôø ñoù, moãi khi ñeán vôùi
Beänh vieän, ngöôøi beänh ñeàu nhaän
ñöôïc söï höôùng daãn taän tình, chu
ñaùo. Ngay caû nhöõng than phieàn
töø phía ngöôøi beänh cuõng ñöôïc giaûi
quyeát moät caùch nhanh choùng nhaát
vaø Beänh vieän ngay laäp töùc seõ coù
nhöõng ñieàu chænh, söûa chöõa kòp
thôøi nhöõng thieáu soùt vôùi tham voïng
hình thaønh neân dòch vuï y teá hoaøn
thieän nhaát taïi Hoaøn Myõ.
Tieáp ñeán laø chieán löôïc veà trang
thieát bò, maùy moùc. Thöïc teá, khoâng
chæ ñoái vôùi ngaønh y teá, maø vôùi nhieàu
ngaønh khaùc, maùy moùc ñoùng vai troø
raát quan troïng trong vieäc laøm neân
hieäu suaát coâng vieäc, thieáu söï trôï
giuùp cuûa maùy moùc, tay ngheà cuûa
con ngöôøi coù gioûi ñeán maáy cuõng
khoù ñaït ñöôïc keát quaû toái öu. Nhö
vôùi lónh vöïc y teá, trang thieát bò tieân
tieán seõ giuùp cho quaù trình chaån
ñoaùn vaø ñieàu trò ñöôïc chính xaùc
hôn, nhanh choùng hôn. Do ñoù,
taïi Hoaøn Myõ, caùc trang thieát bò y
teá hieän ñaïi ñöôïc trang bò ñaày ñuû,
saün saøng ñaùp öùng caùc dòch vuï caän
laâm saøng nhö: chuïp CT, X quang,
xeùt nghieäm huyeát hoïc, xeùt nghieäm
vi sinh, sieâu aâm, noäi soi,… Ñeán
cuoái naêm 2010, ñôn vò ñaõ ñaàu tö
theâm nhieàu thieát bò caän laâm saøng
môùi, goàm: boä noäi tieát toá saûn khoa:
FSH, LH, Prolactin, Progesterone,
Testosterone; boä saøng loïc dò taät
thai nhi: double text, triple text;
xeùt nghieäm chaån ñoaùn vieâm phoåi
khoâng ñieån hình: huyeát thanh chaån
ñoaùn Legionella, mycoplasma,
clamydia; xeùt nghieäm chaån ñoaùn
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG
HƯỚNG TỚI
DỊCH VỤ Y TẾ HOÀN THIỆN
l MOÄNG HUEÄ
Laø moät cô sôû khaùm chöõa beänh ngoaøi coâng laäp,
thuoäc Taäp ñoaøn Y khoa Hoaøn Myõ, Beänh vieän Hoaøn
Myõ Ñaø Naüng ñöôïc thaønh laäp naêm 2002 nhöng ñaõ vaø
ñang trôû thaønh moät ñòa chæ tin caäy cuûa nhaân daân mieàn
Trung, Taây Nguyeân cuõng nhö nöôùc Laøo anh em.
VÌ SÖÏ PHAÙT TRIEÅN COÄNG ÑOÀNG
95 94
khaùng nguyeân soát reùt Malaria
Ag, khaùng nguyeân soát xuaát huyeát
Dengue NS1 Ag, Ngoaøi ra, vôùi dòch
vuï khaùm söùc khoûe ñònh kyø cho caùc
caù nhaân vaø caùn boä, coâng nhaân vieân
caùc doanh nghieäp cuõng ñöôïc Beänh
vieän quan taâm vôùi nhöõng ñaàu tö
lôùn, chuyeân nghieäp veà con ngöôøi,
maùy moùc. Ñoái vôùi nhu caàu khaùm
söùc khoûe ñònh kyø löu ñoäng, Hoaøn
Myõ cuõng saün saøng cung caáp dòch
vuï cho khaùch haøng.
Ñeán nay, sau 9 naêm xuaát hieän
taïi Ñaø Naüng, Beänh vieän Hoaøn Myõ
ñaõ khaúng ñònh ñöôïc teân tuoåi, ñoàng
thôøi nhaän ñöôïc söï tin caäy cao töø
phía ngöôøi beänh. Theo soá lieäu löu
giöõ cuûa ñôn vò, tính ñeán cuoái naêm
2010, doanh nghieâp ñaõ tieáp nhaän
xaáp xæ 240.000 löôït ngöôøi ñeán
khaùm beänh, treân 30.000 ca caáp
cöùu, hôn 16.200 beänh nhaân noäi
truù, phaãu thuaät 440 ca (trong ñoù
coù 160 ca moå tim), gaàn 300.000
tröôøng hôïp ñöôïc thaêm doø - chaån
ñoaùn, 832.000 xeùt nghieäm vaø DSA
640 ca. Hieän taïi, moãi ngaøy Beänh
vieän ñoùn tieáp gaàn 700 löôït beänh
nhaân ñeán khaùm vaø chöõa beänh ôû
taát caû caùc chuyeân khoa. Song,
tình traïng quaù taûi ñang dieãn ra do
soá löôïng beänh nhaân ñeám khaùm
vaø ñieàu trò noäi truù - ngoaïi truù ngaøy
moät gia taêng. Vaø ñeå ñaùp öùng nhu
caàu thöïc teá, laõnh ñaïo Beänh vieän
ñaõ kòp thôøi tieán haønh môû roäng quy
moâ hoaït ñoäng leân 220 giöôøng. Beân
caïnh ñònh höôùng phaùt trieån veà quy
moâ cô sôû haï taàng, Beänh vieän luoân
höôùng ñeán söï phaùt trieån maïnh veà
dòch vuï chaêm soùc söùc khoûe. Cuï
theå, ñôn vò khoâng chæ chaêm soùc
nhu caàu beänh nhaân khi ñau oám; maø
coøn chaêm soùc nhu caàu cho nhöõng
ngöôøi muoán taàm soaùt caùc beänh lyù
nhö: ung thö, ñaùi thaùo ñöôøng, soûi
thaän, vieâm gan sieâu vi,… hay chaêm
soùc nhu caàu laøm ñeïp, thaåm myõ.
Laø doanh nghieäp tö nhaân neân
laõnh ñaïo Hoaøn Myõ hieåu raát roõ giaù
trò cuûa thöông hieäu. Chính thöông
hieäu laøm neân giaù trò vaø söï toàn taïi,
phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Vì
vaäy, töø khi ra ñôøi cho ñeán nay, ñôn
vò luoân yù thöùc veà vieäc giöõ gìn, baûo
veä vaø phaùt trieån thöông hieäu baèng
vieäc luoân luoân phaán ñaáu thöïc hieän
ñuùng nhöõng tieâu chí ñaõ ñöa ra vôùi
noã löïc cuûa töøng caù nhaân noùi rieâng
vaø taäp theå noùi chung. Vôùi phöông
chaâm: luoân luoân phaán ñaáu ñeå hoaøn
thieän dòch vuï y teá, chaêm soùc toaøn
dieän veà maët söùc khoûe cho ngöôøi
beänh, taäp theå Beänh vieän Hoaøn Myõ
Ñaø Naüng khoâng ngöøng coá gaéng,
trau doài vaø phaùt trieån chuyeân moân,
nghieäp vuï y khoa ñeå khaúng ñònh söï
tin töôûng cuûa beänh nhaân trong vaø
ngoaøi khu vöïc. Muïc tieâu höôùng tôùi
cuûa doanh nghieäp laø ñöa thöông
hieäu ñeán vôùi caùc nöôùc laùng gieàng
nhö Laøo, Campuchia, Thaùi Lan
vaø caùc nöôùc trong khoái Asean veà
phöông dieän khaùm, ñieàu trò beänh,
dòch vuï thaåm myõ cuõng nhö du lòch
söùc khoûe. Nhöõng noã löïc treân ñaây
cuûa Beänh vieän Hoaøn Myõ Ñaø Naüng
vöøa coù giaù trò toân vinh thöông hieäu,
vöøa giuùp ñaït caùc phaàn thöôûng
xöùng ñaùng nhö: Beänh vieän xuaát
saéc toaøn dieän 2009 do Boä tröôûng
Boä Y teá, Coâng ñoaøn Y teá Vieät Nam
trao taëng, giaûi thöôûng Thöông hieäu
noåi tieáng Asean 2011,… n
OÂng Nam Vò Nhaï Keät – Boä tröôûng Boä Coâng thöông Laøo (beân phaûi) trao giaûi thöôûng “Thöông hieäu noåi tieáng ASEAN” cho Bs.
Traàn Vaên Long GÑ Coâng ty CP Beänh vieän ña khoa Hoaøn Myõ Ñaø Naüng
VÌ SÖÏ PHAÙT TRIEÅN COÄNG ÑOÀNG
97 96 97 96
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRẦN THẾ
GIỮ VỮNG VỊ TRÍ ĐỨNG ĐẦU
l TRUÙC LAM
VÔÙI SÖÙ MEÄNH PHUÏC VUÏ “SÖÏ TIEÄN ÍCH CUÛA KHAÙCH HAØNG LAØ NEÀN TAÛNG CHO SÖÏ
TOÀN TAÏI VAØ PHAÙT TRIEÅN”, COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI TRAÀN THEÁ LUOÂN HÖÔÙNG
ÑEÁN SÖÏ HOAØN THIEÄN TRONG COÂNG TAÙC CHAÊM SOÙC VAØ PHUÏC VUÏ KHAÙCH HAØNG TOÁT
NHAÁT. NHÔØ ÑOÙ, TRONG SUOÁT NHIEÀU NAÊM QUA, DOANH NGHIEÄP LUOÂN GIÖÕ VÖÕNG VÒ
TRÍ THÖÔNG HIEÄU BAÙN LEÛ HAØNG ÑIEÄN MAÙY TAÏI VIEÄT NAM VÔÙI CAÙC DANH HIEÄU ÑAÏT
ÑÖÔÏC: CUÙP VAØNG THÖÔNG HIEÄU UY TÍN (2 NAÊM LIEÀN), GIAÛI THÖÔÛNG THÖÔNG HIEÄU
NOÅI TIEÁNG ASEAN VAØ DOANH NGHIEÄP TIEÂU BIEÅU ASEAN,…
H
ieän taïi, Coâng ty laø nhaø
phaân phoái 6 ngaønh haøng
chuû löïc, goàm: ñieän laïnh,
ñieän töû, kyõ thuaät soá, giaûi trí, vieãn
thoâng vaø gia duïng vôùi hôn 10.000
saûn phaåm chính cuûa caùc thöông
hieäu haøng ñaàu theá giôùi nhö: Sony,
LG, Panasonic, Samsung, Sanyo,
JVC, Toshiba, Electrolux, Ascon,
Hitachi, Mitsubishi…
Ñaït ñöôïc thaønh töïu naøy laø nhôø
söï phaán ñaáu noã löïc khoâng ngöøng
cuûa taäp theå caùn boä nhaân vieân ñôn vò
trong suoát gaàn 20 naêm qua. Coâng
ty TM Traàn theá ñöôïc thaønh laäp vaøo
naêm 1992 töø moät cöûa haøng kinh
doanh ñieän - ñieän töû - ñieän laïnh,
ñeán nay doanh nghieäp ñaõ phaùt
trieån thaønh trung taâm ñieän maùy beà
theá, hoaønh traùng vôùi löïc löôïng nhaân
vieân toång soá 70 ngöôøi coù trình ñoä
chuyeân moân cao vaø kyõ naêng baùn
haøng toát. OÂng Phaïm Theá - Giaùm
ñoác Coâng ty cho bieát: xuaát phaùt töø
vieäc phaân tích, ñaùnh giaù nhu caàu thò
tröôøng cuõng nhö thöïc teá ñôøi soáng,
xaõ hoäi caøng phaùt trieån thì con ngöôøi
mong muoán ñöôïc tieáp caän vôùi
nhöõng thieát bò hieän ñaïi, tieân tieán,
goùp phaàn naâng cao chaát löôïng ñôøi
soáng. Chính vì vaäy, doanh nghieäp
ñaõ choïn kinh doanh haøng ñieän töû
vôùi nhöõng chieán löôïc phaùt trieån coù
quy moâ. Trong ñoù, neàn taûng chuû
yeáu vaø giöõ vai troø quyeát ñònh söï toàn
taïi cuûa Coâng ty laø chaát löôïng saûn
phaåm vaø chaát löôïng dòch vuï chaêm
soùc khaùch haøng. Suoát 20 naêm kieân
trì theo ñònh höôùng xaây döïng vaø
phaùt trieån, thöông hieäu Traàn Theá
khoâng nhöõng ñöôïc ngöôøi tieâu duøng
löïa choïn vaø tín nhieäm; maø coøn
khaúng ñònh raèng: Traàn Theá ñaõ choïn
höôùng ñi ñuùng trong kinh doanh.
Vôùi vò theá daãn ñaàu trong lónh vöïc
kinh doanh haøng ñieän maùy, Coâng ty
luoân laø ñaïi dieän haøng ñaàu Vieät Nam
ñöôïc caùc taäp ñoaøn ñieän töû lôùn treân
theá giôùi uûy quyeàn tröïc tieáp toå chöùc
nhieàu chöông trình öu ñaõi mua
saém cho ngöôøi tieâu duøng. Ñoàng
thôøi, Traàn Theá cuõng luoân ñöôïc löïa
choïn laø ñòa ñieåm tröng baøy, giôùi
thieäu, ra maét nhöõng saûn phaåm môùi,
coâng ngheä môùi nhaát cuûa caùc haõng.
Vaø, doanh nghieäp ñöông nhieân trôû
thaønh caàu noái ñeå ngöôøi tieâu duøng
Vieät Nam nhanh choùng ñöôïc tieáp
caän vôùi nhöõng coâng ngheä tieân tieán
nhaát, goùp phaàn naâng cao quyeàn lôïi
cuûa ngöôøi mua saém ngang baèng
vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân
theá giôùi.
Ñeå coù ñöôïc thaønh coâng nhö
ngaøy hoâm nay, Traàn Theá ñaõ maát
khoâng ít thôøi gian vaø coâng söùc. Ñoái
vôùi haøng hoùa luoân coâng boá roõ xuaát
xöù. Vôùi ngöôøi lao ñoäng, xaây döïng
taùc phong laøm vieäc chuyeân nghieäp,
coù cheá ñoä ñaõi ngoä thoûa ñaùng, moâi
tröôøng laøm vieäc thaân thieän nhaèm
taïo ñoäng löïc giuùp nhaân vieân naâng
cao hieäu suaát laøm vieäc, saün saøng
laøm vieäc theo nhoùm vaø hôïp taùc vì
söï phaùt trieån chung cuûa Traàn Theá.
Chính vì vaäy, doanh nghieäp raát
traân troïng nhöõng gì ñaõ vaø ñang coù,
khoâng bao giôø chaáp nhaän söï haøi
loøng. Bôûi, kinh nghieäm laâu naêm
trong lónh vöïc kinh doanh giuùp
Coâng ty hieåu raèng, töï maõn seõ daãn
tôùi dieät vong, muoán phaùt trieån beàn
vöõng chæ coù moät phöông phaùp duy
nhaát laø luoân luoân vöôn leân cao, ñaõ
97 96
VÌ SÖÏ PHAÙT TRIEÅN COÄNG ÑOÀNG
97 96
toát roài thì phaûi toát hôn nöõa, ñaõ
hoaøn thieän roài thì caøng phaûi hoaøn
thieän hôn. Naém vöõng quy luaät naøy,
ngoaøi vieäc tieáp tuïc ñaûm baûo chaát
löôïng haøng hoùa, giaù caû hôïp lyù;
doanh nghieäp cam keát: tieáp tuïc ñem
ñeán cho khaùch haøng nhöõng quyeàn
lôïi mua saém toát nhaát vôùi phong
caùch phuïc vuï chuyeân nghieäp vaø
caùc chöông trình khuyeán maõi haáp
daãn; naâng cao chaát löôïng dòch vuï
baûo haønh, baûo trì, laép ñaët vaø caùc
dòch vuï khaùc; thöôøng xuyeân tìm
kieám, khai thaùc vaø phaân phoái caùc
saûn phaåm môùi, hieän ñaïi, phuø hôïp
vôùi nhu caàu khaùch haøng.
Nhö ñaõ noùi ôû treân, xaùc ñònh
ñoäng löïc vaø hieäu suaát laøm vieäc
cuûa nhaân vieân laø yeáu toá then choát
laøm neân söï thaønh coâng cho doanh
nghieäp, Traàn Theá luoân ñaûm baûo thu
nhaäp oån ñònh cho ngöôøi lao ñoäng,
bình quaân ñaït 3,5 trieäu ñoàng/ngöôøi/
thaùng. Caùc phuùc lôïi khaùc nhö:
baûo hieåm y teá, baûo hieåm xaõ hoäi,
baûo hieåm thaát nghieäp, trôï caáp khoù
khaên, khen thöôûng vaøo caùc dòp leã
teát ñöôïc thöïc hieän ñaày ñuû, nghieâm
tuùc, taïo taâm lyù oån ñònh giuùp nhaân
vieân yeân taâm, an loøng chaêm chuùt
cho coâng vieäc ñöôïc giao. Thöïc
hieän toát traùch nhieäm vôùi ngöôøi lao
ñoäng, Coâng ty Traàn Theá coøn thöïc
hieän traùch nhieäm vôùi coäng ñoàng
xaõ hoäi thoâng qua caùc hoaït ñoäng töø
thieän baèng toång giaù trò ñoùng goùp leân
tôùi haøng traêm trieäu ñoàng moãi naêm.
Ñöôïc bieát, naêm 2009 doanh nghieäp
uûng hoä 350 trieäu ñoàng, naêm 2010
laø 450 trieäu ñoàng cho quyõ vì ngöôøi
ngheøo.
Vôùi söï tín nhieäm cuûa caùc haõng
ñieän töû haøng ñaàu treân theá giôùi vaø
khaùch haøng, chieán löôïc giöõ vöõng
vò trí soá moät cuûa Traàn Theá trong
thôøi gian tôùi laø seõ xaây döïng vaø phaùt
trieån heä thoáng chuoãi sieâu thò ñieän
maùy hieän ñaïi nhaát, roäng khaép toaøn
quoác, xöùng vôùi vò theá cuûa moät taäp
doaøn kinh doanh baùn leû lôùn nhaát
Vieät Nam maø Coâng ty ñang höôùng
tôùi. Döï kieán seõ coù 10 Trung taâm
mua saém ñöôïc xaây döïng taïi TP
Hoà Chí Minh vaø 11 Trung taâm taïi
caùc tænh laân caän nhö: Bình Döông,
Ñoàng Nai, Long An, Caàn Thô, Baø
Ròa - Vuõng Taøu, Vónh Long,… sau
ñoù seõ daàn daàn nhaân roäng ñeán caùc
tænh thaønh trong caû nöôùc. Doanh
nhaân Phaïm Theá cho bieát, taïi caùc
Trung taâm noùi treân, khaùch haøng seõ
ñöôïc höôûng thuï nhöõng dòch vuï tieän
ích cao nhaát. Vì ngoaøi ñaùp öùng nhu
caàu mua saém, trung taâm seõ phuïc
vuï caùc loaïi dòch vuï vui chôi, giaûi trí
cuøng nhieàu loaïi hình khaùc ñem laïi
söï thoûa maõn cho khaùch haøng.
Nhaân dòp naêm môùi Nhaâm Thìn
2012, taäp theå laõnh ñaïo cuøng caùn
boä coâng nhaân vieân Coâng ty Traàn
Theá xin göûi lôøi bieát ôn vaø tri aân Quyù
khaùch haøng, Quyù baïn haøng vaø Quyù
ñoái taùc ñaõ song haønh cuøng Coâng
ty Traàn Theá treân chaëng ñöôøng 20
naêm qua. Caûm ôn Quyù cô quan,
ban ngaønh, chính quyeàn caùc ñòa
phöông ñaõ hoã trôï, giuùp ñôõ Coâng ty
treân böôùc ñöôøng xaây döïng vaø phaùt
trieån thôøi gian qua.
Kính chuùc Quyù ñôn vò, quyù
khaùch moät naêm môùi An laønh. n
OÂng Phaïm Theá (giöõa) nhaän giaûi thöôûng “Doanh nghieäp tieâu bieåu Asean” töø oâng Bun-pon But-ta-na-vong - UÛy vieân BCT, Bí thö
TÖ Ñaûng NDCM Laøo (traùi) vaø oâng Nguyeãn Ñöùc Kieân – Nguyeân Phoù chuû tòch QH nöôùc CHXHCBN Vieät Nam (Phaûi)
99 98 99 98
N
aêm 1993, ngay sau khi
thaønh laäp, HÑQT Ngaân
haøng ñaõ kòp thôøi ñeà ra
nhöõng chieán löôïc taïo tieàn ñeà
vöõng chaéc cho söï phaùt trieån sau
naøy. Ñoù laø: Phaùt trieån naêng löïc
taøi chính laønh maïnh, vöõng vaøng
ñaùp öùng moïi nhu caàu hoaït ñoäng
kinh doanh vaø phaùt trieån kinh teá;
Xaây döïng boä maùy quaûn lyù ñieàu
haønh coù naêng löïc chuyeân moân
gioûi, ñaïo ñöùc toát vaø traùch nhieäm
cao, baûo ñaûm cho moãi böôùc ñi
cuûa ñôn vò luoân ñuùng höôùng, an
toaøn vaø phaùt trieån beàn vöõng; Môû
roäng maïng löôùi chi nhaùnh hoaït
ñoäng taïi caùc vuøng kinh teá troïng
ñieåm trong caû nöôùc, phaùt trieån
doanh nghieäp thaønh moät ngaân
haøng coù noäi löïc vöõng maïnh, coù
heä thoáng baùn leû hieän ñaïi theo
phöông chaâm “Taát caû vì söï thònh
vöôïng cuûa khaùch haøng”. Vaø,
trong nhöõng naêm qua, maëc duø ñaõ
traûi qua 5 laàn saùp nhaäp caùc ngaân
haøng vaø toå chöùc tín duïng, goàm:
saùp nhaäp vôùi Ngaân haøng Ñoàng
Thaùp naêm 1997, saùp nhaäp vôùi
Ngaân haøng Ñaïi Nam naêm 1999,
mua Quyõ tín duïng nhaân daân Ñònh
Coâng (Thanh Trì - Haø Noäi) naêm
2000, saùp nhaäp Ngaân haøng Noâng
thoân Chaâu Phuù naêm 2001 vaø saùp
nhaäp Ngaân haøng Noâng thoân Caùi
Saén (Caàn Thô), nhöng Phöông
Nam vaãn giöõ vöõng ñònh höôùng
phaùt trieån ban ñaàu.
Nhôø ñoù, toaøn theå caùn boä nhaân
vieân doanh nghieäp ñaõ tin töôûng,
ñoàng loøng nhaát trí, doàn taâm söùc,
trí tueä laøm neân nhöõng thaønh quaû
ñaùng neå, ñöa Phöông Nam böôùc
ñi vöõng chaéc treân thò tröôøng.
Thôøi gian ñaàu, Ngaân haøng chæ
coù 5 chi nhaùnh thì tính ñeán giöõa
naêm 2010 ñaõ coù 88 chi nhaùnh,
phoøng giao dòch toïa laïc taïi caùc vò
trí troïng ñieåm trong caû nöôùc vôùi
cô sôû vaät chaát khang trang, hieän
ñaïi do chính Phöông Nam ñaàu tö,
mua saém. Ngoaøi ra, soá voán ñieàu
leä ñaït 2.568 tyû ñoàng, toång taøi saûn
ñaït gaàn 37.180 tyû ñoàng. Veà coâng
taùc chuyeân moân nghieäp vuï, Ngaân
haøng ñang aùp duïng phaàn meàm
Core Banking coát loõi, keát noái toaøn
heä thoáng, aùp duïng thaønh coâng
tieâu chuaån quaûn lyù chaát löôïng
ISO 9001:2008, trieån khai thaønh
coâng heä thoáng theû môùi Sourthern
Bank card,…
Tuy nhieân, ñeå kòp thôøi phuïc
vuï nhu caàu xaõ hoäi trong tình hình
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM
VÌ MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
l TRAÀN THU
Gaàn 20 naêm xaây döïng vaø tröôûng thaønh, Ngaân haøng thöông
maïi coå phaàn Phöông Nam ñaõ vinh döï nhaän nhieàu cuùp vaøng
vaø giaûi thöôûng, goàm: Vì söï phaùt trieån coäng ñoàng, Thöông hieäu
vaøng Vieät Nam, Thöông hieäu Vieät Nam toát nhaát, Thöông hieäu
chöùng khoaùn uy tín vaø Coâng ty coå phaàn haøng ñaàu Vieät Nam,
Nhaõn hieäu noåi tieáng, Doanh nghieäp vì coäng ñoàng, Thöông hieäu
maïnh Vieät Nam, Nhaân aùi Vieät Nam, Top 20 Thöông hieäu chöùng
khoaùn uy tín, Top 500 doanh nghieäp lôùn nhaát Vieät Nam, Doanh
nhaân - doanh nghieäp Vieät Nam vaøng, Doanh nghieäp tieâu bieåu
Vieät Nam, Thöông hieäu - Nhaõn hieäu, Thöông hieäu ñöôïc yeâu
thích nhaát, Sao vaøng ñaát Vieät, Thöông hieäu noåi tieáng Asean,…
99 98
VÌ SÖÏ PHAÙT TRIEÅN COÄNG ÑOÀNG
99 98
môùi, laõnh ñaïo Ngaân haøng vaãn
khoâng ngöøng trieån khai nhieàu
ñaàu vieäc quan troïng. Tröôùc tieân
laø khai tröông Trung taâm ñaøo taïo
öùng duïng - ATC quy moâ nhaát ôû
TP Hoà Chí Minh vaøo naêm 2006
vôùi nhöõng khoùa ñaøo taïo veà: Core
Banking, keá toaùn, tín duïng, thaåm
ñònh tín duïng, thanh toaùn quoác
teá, quaûn trò ngaân haøng, quaûn trò
ruûi ro tín duïng, theû thanh toaùn,
ngoaïi ngöõ, caùc hoäi thaûo veà phaùp
luaät - thò tröôøng chöùng khoaùn,…
Beân caïnh ñoù, coâng taùc ñaàu tö,
caûi tieán coâng ngheä cuõng ñöôïc
Phöông Nam chuù troïng nhaèm ñaït
chuaån ngaân haøng hieän ñaïi. Naêm
2009, heä thoáng Core banking -
CBS ñöôïc trieån khai toaøn boä cho
caùc chi nhaùnh, phoøng giao dòch
treân toaøn quoác. Hieän taïi, doanh
nghieäp ñaõ vaø ñang ñaàu tö moät
soá coâng ngheä môùi: phaàn meàm
E-Banking goàm SMS, Internet
banking, Phone Banking, Mobile
banking cung caáp caùc tieän ích
cho khaùch haøng nhö: tra cöùu soá
dö tröïc tuyeán, chuyeån khoaûn,
thanh toaùn tröïc tuyeán, thanh toaùn
tieàn ñieän nöôùc, thanh toaùn tieàn
veù maùy bay; heä thoáng GL-Core
goàm caùc phaân heä nhö: keá toaùn,
quaûn lyù taøi saûn coá ñònh vaø coâng
cuï lao ñoäng, quaûn lyù voán noäi boä,…
Tôùi ñaây, Ngaân haøng seõ ñaàu tö
xaây döïng trung taâm döõ lieäu Data
Center taïi tænh Bình Döông.
Theo laõnh ñaïo doanh nghieäp,
hieän taïi nöôùc ta ñaõ gia nhaäp toå
chöùc kinh teá theá giôùi neân vieäc môû
roäng moái quan heä lieân keát, hôïp
taùc vôùi caùc taäp ñoaøn taøi chính ña
quoác gia coù taàm vaø löïc lôùn treân
theá giôùi giöõ vai troø heát söùc quan
troïng. Do ñoù, Ngaân haøng ñaõ trieån
khai môû roäng hôïp taùc, tìm kieám
ñoái taùc chieán löôïc trong vaø ngoaøi
nöôùc nhaèm naâng cao theá vaø löïc,
taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh
cuõng nhö phuïc vuï khaùch haøng.
Trong thôøi gian qua, UOB (United
Overseas Bank) - moät trong
nhöõng taäp ñoaøn taøi chính naém giöõ
löôïng voán 145 tyû USD ôû Singapo,
daãn ñaàu veà hoaït ñoäng cho vay caù
nhaân, phaùt haønh theû vaø cho vay
doanh nghieäp vöøa vaø nhoû trong
heä thoáng ngaân haøng toaøn caàu -
ñaõ trôû thaønh coå ñoâng chieán löôïc
cuûa Phöông Nam, sôû höõu 15%
coå phaàn vaø trong töông lai gaàn seõ
laø 20%.
Khoâng chæ ñaït thaønh tích ñaùng
neå veà kinh doanh, Ngaân haøng
Phöông Nam coøn laø moät trong
nhöõng Maïnh Thöôøng Quaân cuûa
caùc hoaït ñoäng töø thieän xaõ hoäi cuûa
khu vöïc phía Nam. Töø hoaït ñoäng
uûng hoä ñoàng baøo baõo luït, quyõ Ñeàn
ôn ñaùp nghóa, Quyõ quoác phoøng an
ninh, Quyõ Vì Tröôøng Sa thaân yeâu,
Hoäi Baûo trôï beänh nhaân ngheøo TP
Hoà Chí Minh,… ñeán taëng quaø cho
Trung taâm nhaân ñaïo nuoâi daïy treû
em khuyeát taät Queâ Höông, ngöôøi
coù coâng vôùi caùch maïng, treû em
ngheøo Ñaék laék vaø Gia Lai; hoã
trôï chöông trình Hoäi traêng raèm,
taøi trôï naêm du lòch quoác gia Meâ
Koâng - Caàn Thô 2008,… ñeàu nhaän
ñöôïc söï tham gia cuûa Ngaân haøng
vôùi nhöõng ñoùng goùp trò giaù nhieàu
trieäu ñoàng.
Naâng cao chaát löôïng phuïc
vuï khaùch haøng, ñöa ra nhieàu
giaûi phaùp vaø phöông höôùng kinh
doanh môùi, söû duïng toái öu nguoàn
taøi nguyeân cuûa Ngaân haøng (nhaân
löïc, cô sôû haï taàng, taøi nguyeân baát
ñoäng saûn) ñeå trôû thaønh taäp ñoaøn
taøi chính ña naêng vaø laø moät trong
nhöõng ngaân haøng baùn leû haøng
ñaàu cuûa Vieät Nam ñöôïc coâng
nhaän treân thò tröôøng taøi chính caùc
nöôùc trong khu vöïc laø muïc tieâu
phaán ñaáu cuûa Phöông Nam trong
thôøi gian tôùi. Döïa treân nhöõng keát
quaû maø Ngaân haøng ñaït ñöôïc
trong nhöõng naêm qua, hoaøn toaøn
coù sô sôû ñeå tin raèng muïc tieâu
ñoù cuûa Phöông Nam seõ sôùm trôû
thaønh hieän thöïc. n
OÂng Nam Vò Nhaï Keät – Boä tröôûng Boä Coâng thöông Laøo (beân phaûi) trao giaûi
thöôûng “Thöông hieäu noåi tieáng ASEAN” cho OÂng Phan Huy Khang TGÑ Ngaân haøng
TM CP Phöông Nam
VÌ SÖÏ PHAÙT TRIEÅN COÄNG ÑOÀNG
101 100 101 100
T
rong khoâng gian aám cuùng,
sang troïng vaø thoaûi maùi
cuûa Ngoïc Hueä Spa, chò
Löu Ngoïc Hueä - Giaùm ñoác Coâng
ty TNHH chaêm soùc saéc ñeïp Ngoïc
Hueä cho bieát: “Xuaát phaùt töø traûi
nghieäm baûn thaân, cuõng nhö cuoäc
soáng hieän ñaïi ít vaän ñoäng neân nguy
cô ngaøy caøng nhieàu ngöôøi beùo
phì, guùt, tieåu ñöôøng, heä thoáng tim
maïch,... toâi ñaõ traûi nghieäm vaø hoïc
ñöôïc moät phöông phaùp giaûm caân
an toaøn hieäu quaû, giuùp chò em töï tin
laáy laïi voùc daùng “mình haït söông
mai, laøn da möôït maø” ñeå thaønh
coâng trong coâng vieäc, söï nghieäp,
vöøa giöõ gìn haïnh phuùc gia ñình”.
Cuøng vôùi bao coá gaéng vaø khoù khaên
chò ñaõ gaây döïng ñöôïc caû moät heä
thoáng vôùi 20 chi nhaùnh treân toaøn
quoác vôùi phöông chaâm “töï tay baøo
cheá, taän taâm chaêm soùc”, ñích thaân
chò cuøng ñoäi nguõ kyõ thuaät vieân
chaêm soùc khaùch haøng baèng söï taän
CÔNG TY TNHH MTV CHĂM SÓC SẮC ĐẸP NGỌC HUỆ
NƠI MANG LẠI
VẺ ĐẸP CHO MỌI NGƯỜI
l VÓNH PHUÙ
Ñeán vôùi Spa ñoâng y Ngoïc Hueä (toïa laïc taïi 157 Kyù Con, phöôøng Thaùi Bình, quaän 1, TP Hoà
Chí Minh) Quùy khaùch haøng seõ ñöôïc traûi nghieäm phöông phaùp coá truyeàn trò lieäu da vaø giaûm caân
(giaûm beùo ). Vôùi phong caùch phuïc vuï chuyeân nghieäp, Ngoïc Hueä luoân vì lôïi ích cuûa khaùch haøng,
mang ñeán cho khaùch haøng söùc khoûe deûo dai vaø saéc ñeïp toaøn veïn töï nhieân.
OÂng Nam Vò Nhaï Keät – Boä tröôûng Boä Coâng thöông Laøo (beân phaûi) trao giaûi thöôûng
“Thöông hieäu noåi tieáng ASEAN” cho Baø Löu Thò Hueä TGÑ Coâng ty TNHH MTV Chaêm soùc saéc
ñeïp Ngoïc Hueä
101 100
VÌ SÖÏ PHAÙT TRIEÅN COÄNG ÑOÀNG
101 100
tình, taâm huyeát. Ñaùp laïi nhöõng noå
löïc treân ñeán nay thöông hieäu Ngoïc
Hueä ñaõ ñöôïc caû nöôùc vaø moät soá
nöôùc baïn bieát ñeán .
Giaùm ñoác Ngoïc Hueä cho bieát:
vôùi phöông phaùp giaûm caân môùi
nhaát xuaát hieän treân thò tröôøng
Tp.Hoà Chí Minh noùi rieâng vaø caû
nöôùc noùi chung phöông phaùp
giaûm caân baèng thöïc phaåm chöùc
naêng: boå sung chaát xô cho cô theå
thöïc phaåm ñöôïc chieát xuaát toaøn
boä baèng thaûo döôïc töø thieân nhieân
nhö: Linh chi, Haø thuû oâ, Ñöông
quy, Hoa hoøe,… giuùp löu thoâng khí
huyeát giaûm môõ dö thöøa trong cô
theå, khoâng coù taùc duïng phuï, saûn
phaåm ñöôïc Boä y teá caáp giaáy chöùng
nhaän veä sinh an toaøn thöïc phaåm.
Ngoaøi ra Ngoïc Hueä coøn coù nhieàu
phöông phaùp giaûm caân: giaûm caân
töøng vuøng, giaûm caân baèng thaûi ñoäc
giuùp löu thoâng khí huyeát. Beân caïnh
ñoù Spa ñoâng y Ngoïc Hueä coøn coù
caùc boä ñieàu trò da: Muïn, Naùm,Taøn
nhang, Roå … Gaàn ñaây Ngoïc Hueä
môùi nghieân cöùu ra moät phöông
phaùp giuùp quí Baø khoâi phuïc tuoåi
thanh xuaân ñeå khaùch haøng ngaøy
moät ñeïp hôn, töï tin vaø thaønh coâng
trong cuoäc soáng.
Thaønh coâng cuûa Spa ñoâng y
Ngoïc Hueä trong lónh vöïc chaêm soùc
saéc ñeïp ñaõ giuùp giaûi quyeát coâng
aên vieäc laøm cho gaàn 200 ngöôøi lao
ñoäng vaø 20 Ñaïi lyù treân toaøn quoác
vôùi thu nhaäp bình quaân töø 3-5 trieäu/
ngöôøi/thaùng. Chò cho bieát, Ngoïc
Hueä Spa thöôøng xuyeân keát hôïp vôùi
caùc coâng ty du lòch löõ haønh ñeå daønh
taëng cho khaùch haøng nhöõng moùn
quaø yù nghóa vaø haáp daãn hoaëc taëng
moät chuyeán du lòch noäi ñòa (tuøy thôøi
ñieåm) nhaèm giuùp khaùch haøng ñöôïc
giaûi trí, thö giaõn hoaøn toaøn.
Ghi nhaän nhöõng ñoùng goùp cuûa
Ngoïc Hueä Spa trong lónh vöïc laøm
ñeïp, nhaát laø söï haøi loøng vaø nieàm
tin ñoái vôùi nhöõng dòch vuï maø Ngoïc
Hueä mang laïi. Ngoaøi söï ñam meâ
vaø taän tình trong nghieäp vuï laø ngöôøi
chòu khoù, gioûi giang vaø laø ngöôøi coù
taâm vôùi ngheà. Spa Ngoïc Hueä ñaõ ñaït
Thöông hieäu Vaøng vaø saûn phaåm +
dòch vuï toát nhaát do ngöôøi tieâu duøng
bình choïn ñaõ ñöôïc trao cho taäp
theå caùn boä nhaân vieân cuûa Coâng ty.
Ñöôïc Phoù Thuû töôùng Nguyeãn Sinh
Huøng trao taëng cuùp vaøng “Doanh
nhaân taâm taøi”, giaûi thöôûng Thöông
hieäu noåi tieáng Asean. Vaø môùi ñaây
nhaát ñaït giaûi Cuùp baøn tay Vaøng,
Boâng hoàng Vaøng giaønh rieâng cho
ngheà thaåm myõ, chò coøn tham gia
laø hoäi vieân Vatap cuûa chính phuû
choáng haøng giaû haøng nhaùi nhaän
ñöôïc nhieàu Cuùp Vaøng vaø baèng
khen cuûa chính phuû vaø Boä Coâng
Thöông trao taëng. n
OÂng Nam Vò Nhaï Keät – Boä tröôûng Boä Coâng thöông Laøo (beân phaûi) vaø OÂng Taï Minh Chaâu – Ñaïi söù ñaëc meänh toaøn quyeàn Nöôùc
CHXHCN Vieät Nam taïi Laøo (beân traùi) trao giaûi thöôûng “Thöông hieäu noåi tieáng ASEAN” cho Baø Löu Thò Hueä TGÑ Coâng ty TNHH
MTV Chaêm soùc saéc ñeïp Ngoïc Hueä
VÌ SÖÏ PHAÙT TRIEÅN COÄNG ÑOÀNG
103 102 103 102
103 102
DOANH NHAÂN TAÂM - TAØI
103 102
C
aùch ñaây gaàn 30 naêm, ngay
töø nhöõng ngaøy ñaàu thaønh
laäp toå hôïp Vieät Hoàng cuûa
Buøi Tuøng Maäu ñaõ nhanh choùng
thu huùt vaø tuyeån choïn ñöôïc khaù
nhieàu thôï gioûi, vôùi tay ngheà cao.
Töø choã saûn xuaát ñoà goã myõ ngheä
phuïc vuï daân sinh quanh vuøng, toå
hôïp ñaõ môû roäng, toå chöùc saûn xuaát
saûn phaåm chaân baøn gheá B158
xuaát khaåu sang Lieân Xoâ (cuõ). Buøi
Tuøng Maäu coøn ñaàu tö nhaø xöôûng,
ñöa veà ngheà môùi maây tre ñan xuaát
khaåu taïo vieäc laøm cho haøng traêm
lao ñoäng ôû huyeän Vuï Baûn tænh
Nam Ñònh queâ oâng. Vaø nhöõng
saûn phaåm maây tre ñan töø nhöõng
baøn tay cuûa ngöôøi noâng daân vuøng
queâ chieâm truõng ñaõ ñöôïc ñöa tôùi
caùc nöôùc AÂu, AÙ vôùi chaát löôïng toát,
kieåu daùng ñeïp.
Ít naêm sau ñoù, Buøi Tuøng Maäu
laïi coù moät quyeát ñònh taùo baïo
naâng Toå hôïp thaønh Coâng ty vaø
chuyeån höôùng taäp trung haún vaøo
ngaønh xaây döïng.
Vôùi nhöõng kinh nghieäm ñuùc ruùt
ñöôïc treân döôùi 20 naêm saûn xuaát,
kinh doanh. Vôùi söï taùo baïo trong
vieäc ñaàu tö trang thieát bò, vaø nhaát
laø söï uûng hoä cuûa ñoäi nguõ kyõ sö
giaøu kinh nghieäm vaø nhöõng ngöôøi
thôï laønh ngheà, Coâng ty cuûa oâng
ñaõ nhanh choùng khaúng ñònh ñöôïc
uy tín vaø vò theá treân thò tröôøng. Töø
choã chæ ñöôïc giao nhöõng coâng
trình nhoû, nhöõng coâng trình daân
duïng nhö: Xaây tröôøng Maàm non
xaõ, laøm heä thoáng keânh möông
vaø ñöôøng giao thoâng xaõ, Coâng ty
cuûa oâng ñaõ nhanh choùng chieám
ñöôïc caûm tình vaø nieàm tin treân
thöông tröôøng. Vaø, caûm tình cuøng
nieàm tin aáy ñaõ ñöôïc chöùng minh
qua vieäc Coâng ty ñaõ ñöôïc giao thi
coâng goùi thaàu soá 38 haøn vaù ñeâ vaø
laøm keø khaån caáp choáng saït lôû vaø
105 coâng trình troïng ñieåm taàm côõ
quoác gia nhö: ñeâ soâng, ñeâ bieån,
caûng bieån, ñöôøng cöùu hoä cöùu
naïn…v.v…
Coù theå keå ñeán moät soá coâng
trình khaù taàm côõ maø Coâng ty CP
Taäp ñoaøn Xaây döïng vaø Thöông
maïi Tröôøng Sôn ñaõ ñaàu tö vaø thi
coâng nhö: Tröôøng daïy ngheà soá
6 coâng ñoaøn tænh Haø Nam, coâng
trình xaây döïng Coáng vaø coâng trình
keø choáng saït lôû khaån caáp ñeâ bieån
Tieàn Long (huyeän Giao Thuûy –
Nam Ñònh), Coâng trình ñöôøng lieân
xaõ vuøng kinh teá môùi 3 xaõ Nga Taân,
Nga Tieán, Nga Thaùi (huyeän Nga
Sôn – Thanh Hoùa). Heä thoáng thoaùt
nöôùc 5 xaõ Baéc soâng Ròa vaø Xaây
döïng heä thoáng 10 traïm bôm (Nho
Quan-Ninh Bình). Xaây döïng heä
thoáng keø choáng luõ ôû caùc xaõ Dieãn
Kieân, Dieãn Keâ, Dieãn Vaïn (Huyeän
Dieãn Chaâu – Ngheä An). Cöùng
BÙI TÙNG MẬU
NGƯỜI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐA NĂNG
VỚI MỘT CÔNG TY ĐẦY TRIỂN VỌNG
l NGAÂN HAØ
Laàn ñaàu gaëp gôõ, khi thaáy
Buøi Tuøng Maäu ñang khaùm
vaø chöõa trò cho beänh nhaân,
nhieàu ngöôøi chaéc chaén ñeàu
nghó raèng: Anh laø moät löông
y ñích thöïc. Nhöng, neáu coù
dòp ngoài laâu vôùi anh, haún ta
seõ khoâng traùnh khoûi moät caûm
giaùc, heát ñi töø “baát ngôø” naøy
ñeán “baát ngôø khaùc”. Bôûi leõ,
ñöôïc sinh ra töø moät gia ñình
nhaø nho coù ngheà thuoác Ñoâng
y gia truyeàn, nhöng ñoù chæ laø
ngheà anh laøm cho vui ñeå cöùu
giuùp moïi ngöôøi. Coøn ngheà
chính cuûa anh laïi laø Chuû tòch
kieâm Toång Giaùm Ñoác Coâng
ty CP Taäp ñoaøn Xaây döïng
vaø Thöông maïi Tröôøng Sôn.
Khoâng nhöõng vaäy, töø quyù
1 naêm 2011 anh coøn ñaûm
nhieäm theâm chöùc Phoù TGÑ
Coâng ty CP Coâng nghieäp vaø
xuaát nhaäp khaåu Laâm nghieäp
Haø Giang (VIFOREX).
DOANH NHAÂN TAÂM - TAØI
105 104 105 104
hoùa maët ñeâ Soâng Hoàng (huyeän
Vuõ Thö – Thaùi Bình). Xaây döïng
heä thoáng keø choáng saït lôû khaån
caáp ôû Vónh Linh vaø Quaûng Trò.
Naïo veùt töôùi tieâu choáng ngaäp uùng
keânh S1 vaø C27 huyeän Vuï Baûn vaø
coâng trình xaây döïng keânh A Naù xaõ
Tröïc Ninh - Nam Ñònh. Töø nhöõng
thaønh coâng cuûa caùc coâng trình ñaõ
ñöa coâng ty ngaøy moät phaùt trieån
vôùi doanh thu naêm 2010 leân ñeán
1.288 tyû ñoàng. Coâng ty cuõng hoaøn
thaønh noäp ngaân saùch ñuùng theo
ñònh möùc nhaø nöôùc ñeà ra. Beân
caïnh nhöõng phaùt trieån noã löïc ñoù
oâng cuõng quan taâm ñeán ñôøi soáng
cuûa CBCNV, ñaûm baûo ñôøi soáng
tinh thaàn, vaät chaát ñeå caùn boä yeân
taâm coâng taùc.
Khoâng döøng laïi ôû ñoù, ñaàu naêm
2011 vöøa qua, Buøi Tuøng Maäu vaø
Coâng ty Taäp ñoaøn Xaây döïng vaø
thöông maïi Tröôøng Sôn laïi coù
moät quyeát ñònh khieán nhieàu ngöôøi
phaûi thaùn phuïc. Ñoù laø: Ñaàu tö
xaây döïng moät nhaø maùy goã coâng
nghieäp vôùi quy moâ lôùn nhaát mieàn
Baéc, vôùi coâng ngheä hieän ñaïi nhaát
cuûa chaâu AÂu taïi khu coâng nghieäp
Bình Vaøng – Vò Xuyeân tænh Haø
Giang vôùi moät soá voán khoâng phaûi
nhoû so vôùi moät coâng ty tö nhaân:
420 tyû ñoàng. Nhaø maùy choïn hai
loaïi caây: Keo vaø Baïch ñaøn gioáng
môùi laøm nguyeân lieäu chính. Nhaø
maùy öùng tieàn tröôùc cho daân ñeå
troàng röøng vaø söû duïng phöông aùn
cuoán chieáu, töùc laø khai thaùc ôû ñaâu
xong troàng ngay ôû ñoù. Vôùi caùch
laøm naøy khoâng nhöõng ñaõ khoâng
laøm caïn kieät röøng maø traùi laïi coøn
phaùt huy ñöôïc toái ña tieàm naêng
cuûa ñaát cuûa röøng, baét röøng quay
voøng vaø nhaû goã lieân tuïc, taïo nhieàu
coâng aên vieäc laøm goùp phaàn xoùa
ñoùi giaûm ngheøo cho ñoàng baøo caùc
daân toäc vuøng cao. Nhaø maùy döï
kieán khi ñi vaøo saûn xuaát seõ cung
caáp 100. 000 m3 goã saûn phaåm /
naêm. Doanh thu öôùc tính 500 tyû
ñoàng vaø noäp ngaân saùch khoaûng
50 tyû ñoàng. Giaûi quyeát vieäc laøm
cho haøng ngaøn coâng nhaân tröïc
tieáp vaø lao ñoäng giaùn tieáp.
Tuy baän roän vôùi coâng vieäc nhö
vaäy, nhöng Buøi Tuøng Maäu vaãn
quan taâm ñeán caùc hoaït ñoäng xaõ
hoäi töø thieän nhö uûng hoä caùc chaùu
ngheøo vöôït khoù huyeän Vónh Linh
tænh Quaûng Trò. Hoã trôï phoøng maùy
vi tính cho tröôøng caáp III Cöûa
Tuøng, huyeän Vónh Linh Quaûng Trò
trò vôùi toång trò giaù 70 trieäu ñoàng.
Ñoàng thôøi coøn hoã trôï, uûng hoä
ñoàng baøo bò thieân tai luõ luït, quyõ
ngöôøi ngheøo, chaát ñoäc maøu da
cam,… moãi naêm haøng traêm trieäu
ñoàng. Ngoaøi ra oâng cuøng vôùi
ngöôøi vôï vaø ngöôøi anh tranh thuû
ngheà thuoác Ñoâng y gia truyeàn ñeå
cöùu giuùp ngöôøi. Haøng naêm oâng ñaõ
chöõa trò cho haøng traêm beänh nhaân
bò maéc chöùng beänh nan y nhö:
thoaùi hoùa ñoát soáng löng, soáng
coå, thoaùt vò ñóa ñeäm, vieâm loeùt daï
daøy, bò tai bieán, bò xô gan… Baát keå
beänh nhaân laø ngöôøi laï hay quen,
vôï choàng oâng ñeàu raát taän taâm vaø
nhieät tình giuùp ñôõ. Ñaïi ña soá caùc
ngöôøi beänh ñeán ñaây gaàn nhö ñeàu
ñöôïc chöõa trò vaø caáp thuoác mieãn
phí.
Coâng ty CP Taäp ñoaøn Xaây
döïng vaø TM Tröôøng Sôn ñaõ vinh
döï nhaän ñöôïc nhieàu baèng khen,
phaàn thöôûng cuûa caùc caáp, caùc
ngaønh. Naêm 2010, Coâng ty ñaõ
ñöôïc nhaän Cuùp vaøng “Vì söï Phaùt
trieån Coäng ñoàng Asean” taïi nöôùc
Coäng hoøa DCND Laøo vaø Cuùp
vaøng “Ngaøn naêm Thaêng long”. Caù
nhaân Toång giaùm ñoác Buøi Tuøng
Maäu ñaõ vinh döï ñöôïc nhaän danh
hieäu: “Ñoâi baøn tay vaøng – Ngheä
nhaân quoác gia”.
Noùi veà phöông höôùng phaùt
trieån trong thôøi kyø tôùi, TGÑ Buøi
Tuøng Maäu heù môû: Ngoaøi coâng
vieäc thöôøng xuyeân laø caùc coâng
trình xaây döïng giao thoâng, thuûy lôïi
ôû caùc vuøng noâng thoân, saép tôùi Taäp
ñoaøn seõ chuaån bò caùc ñieàu kieän
vaø thuû tuïc ñeå toå chöùc khai thaùc ñaù
ôû Kyø Xuaân, Ngheä An. Ñeå tham gia
xaây döïng coâng trình caûng Vuõng
AÙng, ñaàu tö mua laïi moät nhaø maùy
xi maêng vaø ñaëc bieät seõ coá gaéng
ñaàu tö mua laïi ñeå xaây döïng moät
beänh vieän töø thieän.
Chuùc TGÑ Buøi Tuøng Maäu vaø
Coâng ty CP Taäp ñoaøn Xaây döïng
vaø Thöông maïi Tröôøng Sôn seõ
thöïc hieän ñöôïc nhöõng keá hoaïch
toát ñeïp naøy ñeå goùp phaàn tích cöïc
vaøo söï nghieäp CNH, HÑH ñaát
nöôùc, goùp phaàn xaây döïng nöôùc
Vieät Nam giaøu maïnh vaên minh. n
OÂng Nam Vò Nhaï Keät – Boä tröôûng Boä Coâng thöông Laøo (beân traùi) trao giaûi thöôûng
“Vì söï phaùt trieån coäng ñoàng ASEAN” cho oâng Buøi Tuøng Maäu
105 104
DOANH NHAÂN TAÂM - TAØI
105 104
Ñ
öùng chaân taïi toå 12, phöôøng
Yeân Theá, thaønh phoá
Pleiku, tænh Gia Lai, Toång
Coâng ty 15 hoaït ñoäng saûn xuaát
kinh doanh ña ngaønh ña ngheà vôùi
caùc lónh vöïc: troàng, chaêm soùc, khai
thaùc caây coâng nghieäp, cheá bieán
cao su, caø pheâ; khai hoang, quy
hoaïch; khaûo saùt thieát keá vaø tö vaán
xaây döïng; xaây döïng caùc coâng trình:
coâng nghieäp, daân duïng, giao thoâng
thuûy lôïi, ñöôøng laâm nghieäp, haï taàng,
ñieän nöôùc, ñeâ ñaäp, caàu coáng; saûn
xuaát, kinh doanh phaân vi sinh NPK
vaø caùc loaïi phaân boùn khaùc; dòch vuï
nhaø khaùch vaø baùn haøng taïi khaùch
saïn; saûn xuaát ñieän naêng; xuaát nhaäp
khaåu vaät tö phuïc vuï saûn xuaát cuûa
Toång Coâng ty. Töø khi thaønh laäp
(1985) ñeán nay, doanh nghieäp luoân
ñaûm nhaän nhieäm vuï phaùt trieån kinh
teá gaén vôùi quoác phoøng an ninh, xaây
döïng daân cö - xaõ hoäi taïi ñòa baøn
chieán löôïc Taây Nguyeân.
Trong thôøi gian qua, vöôït qua
nhöõng khoù khaên, haïn cheá caû chuû
quan vaø khaùch quan, taäp theå caùn
boä coâng nhaân vieân Toång Coâng ty
15 ñaõ ñaàu tö troàng ñöôïc gaàn 35.500
ha cao su vôùi naêng suaát bình quaân
gaàn 1,6 taán muû khoâ/ha/naêm; 720
ha caø pheâ; dieän tích luùa nöôùc hai
vuï laø 90ha, trong ñoù, saûn phaåm chuû
löïc laø cao su vôùi doanh thu chieám
97%. Saûn phaåm cuûa doanh nghieäp
chuû yeáu tieâu thuï trong nöôùc vaø xuaát
khaåu; rieâng naêm 2010 xuaát sang
Trung Quoác treân 13.500 taán vôùi
kim ngaïch hôn 972.000 trieäu ñoàng.
Nhôø söï daùm nghó, daùm laøm, daùm
chòu traùch nhieäm cuûa Ban laõnh ñaïo
naêng ñoäng, saùng taïo, Toång Coâng
ty khoâng nhöõng taïo ñöôïc coâng aên
vieäc laøm oån ñònh cho caùn boä coâng
nhaân vieân; maø coøn giuùp nhieàu lao
ñoäng ñòa phöông laø ngöôøi daân toäc
thieåu soá coù thu nhaäp oån ñònh. Song
song vôùi söï taêng tröôûng maïnh meõ
trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh
doanh, doanh nhaân Nguyeãn Xuaân
Sang vôùi vai troø laø ngöôøi laõnh ñaïo
cao nhaát ñaõ chuû ñoäng chæ ñaïo xaây
döïng haøng loaït coâng trình vöøa phuïc
vuï saûn xuaát kinh doanh, vöøa phuïc
vuï saûn xuaát, daân sinh nhö caùc hoà,
ñaäp, traïm thuûy ñieän vöøa vaø nhoû, 5
nhaø maùy cheá bieán noâng saûn, laøm
môùi, söûa chöõa gaàn 500km ñöôøng
giao thoâng lieân thoân, lieân xaõ. Ñoàng
thôøi, ñôn vò coøn phoái hôïp vôùi ñòa
phöông xaây döïng heä thoáng löôùi
ñieän cao theá, traïm bieán aùp ñeán caùc
laøng baûn, xaây döïng 8 tröôøng tieåu
hoïc vôùi 93 phoøng hoïc, 110 nhaø treû,
maãu giaùo, 1 beänh vieän, 2 phaân vieän
vaø 7 traïm xaù.
Khoâng chæ phaùt trieån saûn xuaát
kinh doanh ôû ñòa baøn Taây Nguyeân,
töø naêm 2006, Toång Coâng ty baét
ñaàu xuùc tieán thöông maïi ñaàu tö
sang Laøo döï aùn troàng, chaêm soùc
vaø cheá bieán cao su vôùi soá tieàn 60 tyû
TỔNG CÔNG TY 15
MỘT DOANH NHÂN
LUÔN XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ
l ÑAÏI MIEÂU
Luoân hoaøn thaønh toát moïi nhieäm vuï ñöôïc giao duø ôû baát kyø vò trí, cöông vò naøo laø moät trong
nhöõng phaåm chaát ñaùng quyù cuûa Nguyeãn Xuaân Sang - Toång Giaùm ñoác Toång Coâng ty 15. Anh
chính laø doanh nhaân goùp phaàn toân vinh truyeàn thoáng cuûa Coâng ty baèng danh hieäu Anh huøng löïc
löôïng vuõ trang nhaân daân naêm 2003. Ñoàng thôøi, cuøng trong naêm naøy, baûn thaân anh cuõng ñöôïc
ghi nhaän coâng lao Nhaø nöôùc phong taëng danh hieäu Anh huøng löïc löôïng vuõ trang nhaân daân vaø
Anh huøng lao ñoäng trong thôøi kyø ñoåi môùi.
DOANH NHAÂN TAÂM - TAØI
107 106 107 106
ñoàng. Töø naêm 2009 doanh nghieäp
tieáp tuïc trieån khai döï aùn ñaàu tö
sang Campuchia. Döï kieán trong
naêm 2011 naøy seõ troàng hôn 100ha
cao su. Cuøng vôùi nhieàu döï aùn khaùc,
nhöõng döï aùn naøy cuûa ñôn vò ñaõ vaø
ñang goùp phaàn naâng cao ñôøi soáng
vaät chaát, tinh thaàn cuûa nhaân daân
hai nöôùc baïn Laøo - Campuchia
döïa theo phöông chaâm ñaàu tö
ñeán ñaâu taïo coâng aên vieäc laøm cho
ngöôøi daân ñeán ñoù; ñoàng thôøi, tích
cöïc xaây döïng moái quan heä ñoaøn
keát truyeàn thoáng giöõa Chính phuû,
quaân ñoäi vaø nhaân daân Vieät Nam vôùi
Laøo vaø Campuchia ngaøy theâm maën
maø, gaén boù. Ñaëc bieät taïi Laøo, Toång
Coâng ty ñaõ phoái hôïp xaây döïng
cuïm baûn vôùi heä thoáng cô sôû haï
taàng hoaøn thieän nhö: ñöôøng giao
thoâng, nöôùc sinh hoaït, heä thoáng
thuûy lôïi, khai hoang xaây döïng ñoàng
ruoäng,…
Taát nhieân, keát quaû naøy laø thaønh
quaû cuûa taäp theå caùn boä coâng nhaân
vieân Toång Coâng ty 15, song roõ raøng
khoâng theå thieáu vai troø laõnh ñaïo cuûa
doanh nhaân Nguyeãn Xuaân Sang -
moät ngöôøi lính luoân xöùng danh anh
Boä ñoäi Cuï Hoà caû trong thôøi chieán
vaø thôøi bình, luoân hoaøn thaønh
nhieäm vuï caû trong chieán ñaáu vaø
phaùt trieån kinh teá. Nhö nhieàu thanh
nieân khaùc sinh ra vaø lôùn leân trong
thôøi kyø ñaát nöôùc coù chieán tranh,
naêm 1969, anh thanh nieân Nguyeãn
Xuaân Sang ñaõ leân ñöôøng nhaäp nguõ
vaø tham gia chieán ñaáu taïi chieán
tröôøng Quaûng Trò ñeán naêm 1974.
Sau ñoù, trôû thaønh hoïc vieân tröôøng
Quaân chính QK Trò Thieân. Keát thuùc
khoùa hoïc, ñöôïc söï tín nhieäm cuûa
ñôn vò, anh ñöôïc boå nhieäm giöõ caùc
chöùc vuï: Trôï lyù daân vaän Trung ñoaøn
271, Trôï lyù Chính trò Sö ñoaøn 336
Quaân khu Trò Thieân, Trôï lyù tuyeân
huaán - Thö kyù coâng ñoaøn Sö ñoaøn
359 Quaân khu 5. Töø naêm 1985,
anh baét ñaàu gaén boù vôùi Binh ñoaøn
15 trong caùc vai troø: Trôï lyù tuyeân
huaán - Phoøng Chính trò Binh ñoaøn
15, Chuû nhieäm chính trò Ñoaøn 385,
Phoù Giaùm ñoác Coâng ty 385; Chuû
nhieäm chính trò Binh ñoaøn; Phoù Tö
leänh veà Chính trò Binh ñoaøn (Phoù
Toång Giaùm ñoác Toång Coâng ty 15).
Ñeán naêm 1999, anh giöõ cöông vò
Tö leänh Binh ñoaøn, Toång Giaùm
ñoác Toång Coâng ty 15 cho tôùi nay.
Doanh nhaân Nguyeãn Xuaân Sang
taâm söï, laõnh ñaïo ñôn vò laøm kinh teá
laø moät vieäc laøm khoâng deã. Nhöng
laø nhieäm vuï do Ñaûng, Nhaø nöôùc
giao, laïi voán laø moät ngöôøi lính, anh
khoâng theå chaáp nhaän ñaàu haøng.
Caùi gì khoâng bieát thì hoïc hoûi, thì tìm
hieåu, laøm ñeán ñaâu, vôõ vaïc ñeán ñoù
nhöng quan troïng nhaát laø phaûi heát
loøng heát söùc vaø phaûi bieát laéng nghe
yù kieán ñoùng goùp cuûa ñoàng nghieäp.
Vaø roài nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc ñaõ
theå hieän caùi taâm vaø noã löïc maø anh
vaø taäp theå Coâng ty mieät maøi suoát
nhieàu naêm qua.
Doàn nhieàu taâm söùc, thôøi gian
cho phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh
nhöng doanh nhaân Nguyeãn Xuaân
Sang vaãn khoâng queân traùch nhieäm
cuûa doanh nghieäp vôùi coäng ñoàng,
xaõ hoäi. Caùc hoaït ñoäng nhö: uûng hoä
quyõ ngöôøi ngheøo, naïn nhaân chaát
ñoäc da cam, treû em khuyeát taät, moà
coâi; tham gia cöùu trôï ñoàng baøo bò
thieân tai baõo luït; xaây döïng nhaø tình
nghóa, nhaø ñoàng ñoäi; hoã trôï Baø meï
Vieät Nam anh huøng, caùn boä laõo
thaønh caùch maïng; taëng quaø teát
cho caùc gia ñình chính saùch, ngöôøi
ngheøo,… ñöôïc Toång Coâng ty duy
trì thöôøng xuyeân, ñeàu ñaën. Ñöôïc
bieát, soá tieàn ñoùng goùp cho caùc hoaït
ñoäng töø thieän cuûa doanh nghieäp
naêm 2009 laø gaàn 1,7 tyû ñoàng, naêm
2010 laø treân 2 tyû ñoàng.
Gaén boù caû ñôøi vôùi quaân ñoäi vaø
vôùi phaåm chaát luoân coáng hieán heát
mình cho ñôn vò coâng taùc ñaõ mang
laïi cho doanh nhaân Nguyeãn Xuaân
Sang khoâng ít phaàn thöôûng cao
quyù. Ngoaøi hai danh hieäu xöùng
ñaùng ñaõ keå treân, anh coøn vinh döï
ñöôïc trao: Huaân chöông Chieán
coâng haïng Nhaát - haïng Nhì (02
caùi), vaø caùc danh hieäu Nhaø quaûn
lyù gioûi, Ngoâi sao Vieät Nam, Laõnh
ñaïo doanh nghieäp xuaát saéc, Doanh
nhaân tieâu bieåu Vieät Nam vaøng, Laõnh
ñaïo xuaát saéc, Doanh nhaân quaân
ñoäi tieâu bieåu, Doanh nhaân thaønh
ñaït,… Vaøo cuoái thaùng 6/2011, anh
cuøng Toång Coâng ty cuøng luùc ñöôïc
nhaän: Cuùp vaøng Doanh nhaân Taâm
- Taøi vaø giaûi thöôûng Doanh nghieäp
tieâu bieåu Asean, Thöông hieäu noåi
tieáng Asean. Nhaân dòp naêm môùi
Nhaâm Thìn, xin chuùc doanh nhaân
Nguyeãn Xuaân Sang vaø Toång Coâng
ty 15 luoân phaùt huy toát nhöõng thaønh
tích ñaõ ñaït ñöôïc, giöõ vöõng truyeàn
thoáng veû vang ñeå vöõng böôùc trong
neàn kinh teá thò tröôøng vaø thôøi kyø hoäi
nhaäp kinh theá theá giôùi. n
N
höõng saûn phaåm cuûa THP
nhö: Traø xanh Khoâng
Ñoä, Traø thaûo moäc Dr
Thanh, Nöôùc taêng löïc Number 1…
ñaõ vaø ñang taêng toác treân ñöôøng
hoäi nhaäp, laø 3 trong soá 43 thöông
hieäu quoác gia saûn phaåm giaûi khaùt
ñöôïc ngöôøi tieâu duøng trong vaø
ngoaøi nöôùc tin vaø duøng.
Noåi baät thöông hieäu töø moïi
goùc ñoä
Trong boái caûnh hieän nay, khi
coù raát nhieàu coâng ty nöôùc ngoaøi,
caùc ñaïi gia lôùn trong ngaønh haøng
nöôùc giaûi khaùt theá giôùi ñaõ baét
ñaàu tìm kieám cô hoäi chinh phuïc
thò tröôøng Vieät, vì vaäy, baøi toaùn
ñaët ra cho caùc thöông hieäu Vieät
laø khaû naêng naâng cao naêng löïc
caïnh tranh ñeå khaùc bieät hoaù
thöông hieäu trong suy nghó cuûa
coâng chuùng. THP ñaõ laøm ñöôïc
ñieàu naøy khi xaùc ñònh muïc tieâu taäp
trung ñaàu tö cho khaâu nghieân cöùu
vaø phaùt trieån saûn phaåm. Coù theå
thaáy töø goùc nhìn cuûa saûn phaåm:
Nöôùc taêng löïc Number 1 ñöôïc
ngöôøi tieâu duøng nhaän dieän baèng
teân goïi laø chöõ soá 1 – roõ raøng caùch
ñaët teân cuõng laø moät chieán löôïc
khieán cho thöông hieäu daãn ñaàu
vaø khoâng coù ñoái thuû, ngöôøi tieâu
duøng deã goïi, deã nhôù, coøn thöông
hieäu thì ñaõ ñöôïc maëc ñònh thuoäc
haøng TOP, taát nhieân chaát löôïng
cuõng töông xöùng vôùi nhöõng ñieàu
maø nhaø saûn xuaát göûi gaém. Khoâng
phaûi thuoäc haøng thöïc phaåm chöùc
naêng, nhöng nöôùc taêng löïc laïi
coù moät vò theá nhaát ñònh vôùi coâng
naêng taêng löïc töø nhöõng haït naêng
löôïng maïnh meõ, khoeû khoaén vaø
thaønh phaàn caùc vitamin boå sung
ñaõ nhanh choùng cho ngöôøi tieâu
duøng moät giaûi phaùp phuïc hoài söùc
khoeû, söï meät moûi, kieät söùc… hôn
theá nöõa laø taêng söï taäp trung tænh
taùo, chinh phuïc moïi thöû thaùch.
ÔÛ moät goùc nhìn khaùc, “OÂng vua”
Traø xanh Khoâng Ñoä vôùi moät caùi
teân maùt laïnh vaø khaùc bieät ñaõ baät
daäy moät söùc soáng môùi cuûa moät
thöông hieäu ñi tìm loái ñi rieâng cho
ngaønh giaûi khaùt. ÔÛ ñaây, tính tieân
TẬP ĐOÀN TÂN HIỆP PHÁT
VỚI VIỆC XÂY DỰNG
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA
Moät maët haøng/saûn phaåm ñöôïc mang nhaõn/maùc Thöông
hieäu quoác gia phaûi laø maët haøng/saûn phaåm chieám lónh thò
tröôøng trong nöôùc ñoàng thôøi phaùt trieån ngoaïi thöông ñaïi dieän
cho quoác gia veà maët haøng saûn phaåm ñoù “mang chuoâng ñi
ñaùnh xöù ngöôøi”.Töø khi nöôùc ta trôû thaønh thaønh vieân chính thöùc
cuûa WTO, vieäc saûn xuaát ra nhöõng saûn phaåm/maët haøng mang
thöông hieäu quoác gia, ñöôïc nhieàu doanh nghieäp chuù yù, trong
ñoù coù Taäp ñoaøn Taân Hieäp Phaùt (THP)
l PV
THÖÔNG HIEÄU & NHAÕN HIEÄU TÖØ GOÙC NHÌN VAÊN HOÙA
107 PB
phong ñöôïc nhìn roõ neùt nhaát, bôûi
khoâng ai nghó raèng ly traø ñaù bình
thöôøng trong ñôøi soáng haøng ngaøy
laïi ñöôïc THP phaùt hieän vaø khai
thaùc thaønh coâng trong quaù trình
nghieân cöùu vaø ñöa vaøo thò tröôøng
saûn phaåm traø xanh ñoùng chai: vöøa
tieän duïng, hôïp veä sinh vaø treân heát,
chaát löôïng ñöôïc ñaûm baûo tuyeät
ñoái, töø löïa choïn nguyeân lieäu haûo
haïng ñeán vieäc ñaàu tö coâng ngheä
chieát roùt ñeå giöõ laïi haøm löôïng
chaát dinh döôõng töø laù traø nhö ban
ñaàu. Saûn phaåm sau cuøng ñaït
ñöôïc ñoä nguyeân veïn cuûa höông
vò thôm ngon. Moät chieán löôïc ñaët
teân quaù hoaøn haûo, cuøng söï cam
keát veà chaát löôïng ñaõ mang ñeán
cho Taân Hieäp Phaùt danh hieäu vua
traø ñaàu tieân treân thò tröôøng giaûi
khaùt Vieät Nam vaø quoác teá. Haøng
loaït nhöõng thöông hieäu ñi sau
cuõng ñaõ coù nhöõng lôïi ích ñi keøm
nhôø vaøo ngöôøi daãn ñöôøng Khoâng
Ñoä. Maët khaùc, coù leõ cuõng khoâng
ai nghó raèng ngöôøi tieâu duøng daùm
boû ra moät khoaûn tieàn 8000 ñoàng
ñeå mua chai traø xanh so vôùi maët
baèng chung veà giaù caû ly traø ñaù chæ
2000 ñoàng. Tuy nhieân, söï cheânh
leäch ñaõ cho thaáy ñieàu khaùc bieät
ñoái vôùi caùi giaù ñeå traû vaø caùi lôïi khi
mua. Theo ñoù, vaán ñeà “coù lôïi cho
söùc khoeû” ñöôïc khai thaùc trieät ñeå
trong truyeàn thoâng thöông hieäu.
Khía caïnh lôùn nhaát ñeå ñaùnh giaù
vaán ñeà naøy bôûi vì con ngöôøi vaãn
khoâng traùnh khoûi sinh, laõo, beänh,
töû - neân söùc khoeû laø ñoøn baåy ñeå
coù theå duy trì moät traïng thaùi sinh
löïc doài daøo cho moïi hoaït ñoäng
taát baät trong moät cuoäc soáng ngoån
ngang nhöõng bon chen boän beà.
THP ñaõ thaønh coâng khi ñaùnh
truùng taâm lyù “uoáng vì söùc khoeû”
– vaø caùi giaù hoaøn toaøn xöùng ñaùng
ñeå löïa choïn saûn phaåm an toaøn,
chaát löôïng, tieän lôïi, ñaûm baûo nhu
caàu giaûi khaùt moïi luùc moïi nôi. Cuoái
cuøng, vai troø cuûa truyeàn thoâng laø
böùc maøn ñöôïc veùn vaøo phuùt choùt,
khi maø saûn phaåm – giaù caû - keânh
phaân phoái ñaõ ñoàng boä. Thaønh
coâng laïi noái tieáp thaønh coâng khi
Traø thaûo moäc Dr Thanh xuaát hieän
taïo neân moät laøn soùng traø lieân tuïc
vaãy vuøng treân thò tröôøng giaûi khaùt
Vieät. Ngöôøi tieâu duøng laïi coù theâm
söï löïa choïn ñeå giaûi khaùt cho moät
xu höôùng môùi “thanh loïc cô theå,
khoâng lo bò noùng” töø 9 loaïi thaûo
moäc quyù – moät coâng thöùc giaûi khaùt
theo thieân höôùng löïa choïn nguoàn
nguyeân lieäu töø thieân nhieân. Giaûi
khaùt vôùi thaûo moäc ñöôïc naâng taàm
quan troïng bôûi coâng duïng ñeïp da,
laønh tính, giaûi ñoäc. Cuõng töø ñaây,
thò tröôøng roä leân nhöõng saûn phaåm
thaûo moäc ñöôïc vaän duïng khaùc
nhau ñeå ñaùp öùng nhu caàu tieâu
duøng. Döôøng nhö thöông hieäu
Vieät luùc baáy giôø, chæ tính rieâng ñoái
vôùi maët haøng nöôùc giaûi khaùt, söùc
soáng cuûa haøng Vieät ñöôïc khoâi
phuïc nhanh choùng vaø ñuoåi kòp
vôùi cuoäc vaän ñoäng “Ngöôøi Vieät
duøng haøng Vieät”. Saûn phaåm Traø
thaûo moäc Dr Thanh tung ra ñuùng
vaøo thôøi ñieåm söùc mua taêng cao
laø moät baûn phoái aên yù vôùi moïi hoaït
ñoäng marketing 360 ñoä. THP ñaõ
troïn veïn hôn trong chieán löôïc
ñaët teân cho töøng saûn phaåm: Taäp
trung vaø khaùc bieät.
Coù raát nhieàu yeáu toá ñeå taïo neân
moät thöông hieäu maïnh, thöông
hieäu toaùt leân töø nhöõng ñieàu heát
söùc bình thöôøng cuûa veû beà ngoaøi
laãn beân trong nhö: trong hình
aûnh logo, nhöõng caâu slogan hay
lôùn hôn laø xaây döïng thuoäc tính,
vaên hoùa tieâu duøng. Caùc thöông
hieäu maïnh luoân bieát roõ öu theá
cuûa mình, hieåu roõ khaùch haøng
ñeå kieám tìm giaûi phaùp phuø hôïp
cho vieäc cung öùng, gaây aán töôïng
maïnh meõ ñeå chinh phuïc caùc giaùc
quan cuûa ngöôøi tieâu duøng khi
mua saém.
Khaúng ñònh thöông hieäu lôùn
maïnh qua nhöõng thaønh töïu cuï
theå
Trong boái caûnh toaøn caàu hieän
nay, vieäc xaây döïng thöông hieäu
laø raát caàn thieát, nhöng ñeå thöông
hieäu coù ñöôïc söùc soáng daøi laâu,
coù giaù trò, toàn taïi ñöôïc trong taâm
trí ngöôøi tieâu duøng laø caû moät söï
noã löïc, taâm huyeát khoâng chæ cuûa
doanh nghieäp, khoâng chæ laø traùch
nhieäm cuûa Nhaø nöôùc hay caùc
boä, ngaønh maø caàn caû noã löïc cuûa
coäng ñoàng doanh nghieäp vaø söï
tham gia cuûa moïi coâng daân Vieät
Nam..
OÂng Ñoã Thaéng Haûi, Toång thö
kyù Chöông trình Thöông hieäu
Quoác gia cho bieát “Vieäc xaây döïng
thöông hieäu mang taàm quoác gia
ñeå khaúng ñònh baûn saéc treân thò
109 108 109 108
tröôøng theá giôùi trong boái caûnh
hoäi nhaäp laø caùch laøm cuûa nhieàu
nöôùc. Cuõng khoâng naèm ngoaøi
xu theá ñoù, chuùng ta caàn phaûi taän
duïng taát caû lôïi theá, naêng löïc ñeå
caïnh tranh, taäp trung nguoàn löïc
xaây döïng moät hình aûnh Vieät Nam
thu huùt vaø haáp daãn treân thò tröôøng
toaøn caàu. Quan troïng hôn caû laø
coäng ñoàng doanh nhaân vaø xaõ
hoäi caàn nhaän bieát moät caùch ñaày
ñuû nhaát veà tinh thaàn vaø yù nghóa
cuûa vieäc xaây döïng “Thöông hieäu
Quoác gia” naøy.
Trong xu theá hieän nay, doøng
chaûy haøng hoùa töø nhieàu quoác
gia treân theá giôùi ñaõ mang ñeán
cho ngöôøi tieâu duøng Vieät nhieàu
söï löïa choïn hôn tröôùc ñaây. Baûn
thaân caùc doanh nghieäp Vieät cuõng
ñaõ coá gaéng noã löïc ñeå naâng cao
chaát löôïng saûn phaåm, ñeå ñuû söùc
caïnh tranh vôùi caùc haøng ngoaïi
nhaäp. Hôn ai heát, caùc doanh
nghieäp raát mong muoán ñöôïc
coäng ñoàng, ñöôïc ngöôøi tieâu duøng
khoâng nhöõng öu tieân duøng haøng
Vieät Nam, maø coøn chung tay xaây
döïng, giöõ gìn caùc thöông hieäu
Vieät Nam. Haønh ñoäng cuûa ngöôøi
tieâu duøng treân thò tröôøng seõ phaûn
aùnh raát nhieàu nhöõng tín hieäu soáng
coøn cuûa thöông hieäu.
OÂng Traàn Quí Thanh, Toång
giaùm ñoác cuûa Taäp ñoaøn Taân Hieäp
Phaùt, ñaõ chia seû: Moãi saûn phaåm
khoâng chæ ñôn thuaàn laø teân goïi
saûn phaåm; moät logo; moät kyù hieäu
cho ngöôøi tieâu duøng nhaän daïng,
maø saûn phaåm ñoù ñöôïc naâng leân
thaønh moät thöông hieäu haún hoi,
moät thöông hieäu thöïc söï coù söùc
soáng, coù giaù trò. Ñeå nhöõng giaù
trò aáy, nhöõng söùc soáng aáy khoâng
maát ñi thì söï noã löïc saùng taïo laø
baøi toaùn thaùch thöùc doanh nghieäp
theo ñuoåi cuoäc chaïy ñua naøy. Vaø
Thöông hieäu Quoác Gia laø moät
trong nhöõng böôùc ñi khôûi ñoäng
ñeå THP vöôït qua thaùch thöùc, giöõ
vöõng vò trí daãn ñaàu.
Baøi hoïc thaønh coâng cuûa THP
laø caâu chuyeän cuûa 3 thöông hieäu
Number 1, Traø xanh Khoâng Ñoä,
Traø thaûo moäc Dr Thanh vôùi chieán
löôïc ñaàu tö veà coâng ngheä - noäi
löïc – con ngöôøi, keát hôïp truyeàn
thoâng toång theå vaø chieán löôïc theå
thao hoaù söùc khoeû cuûa ngöôøi
Vieät baèng caùch ñoàng haønh trong
nhöõng hoaït ñoäng taøi trôï nhieàu
naêm lieân tuïc: giaûi boùng ñaù quoác
teá Bình Döông, cuùp boùng ñaù Bình
Phöôùc, Cuùp leo nuùi Baø Raù, Cuùp
xe ñaïp HTV, Cuùp xe ñaïp nöõ An
Giang… Tinh thaàn theå thao Vieät
Nam ñöôïc bieåu döông vaø song
haønh cuøng vôùi haønh ñoäng tham
gia tích cöïc. Phaûi nhìn thaáy söï
ñaàu tö cuûa THP môùi hieåu ñöôïc
böùc tranh giaønh thò phaàn maø
thöông hieäu naøy ñaõ phaûi thaêng
traàm nhieàu naêm ñeå daãn ñaàu. Baøi
hoïc laøm thöông hieäu, nguyeân taéc
laéng nghe vaø haønh ñoäng vì quyeàn
lôïi ngöôøi tieâu duøng, nhöõng cam
keát veà chaát löôïng vaø moät khaùt
khao quaûng baù thöông hieäu Vieät
treân thöông tröôøng quoác teá laø moät
mô öôùc khoâng nhoû, nhöng töøng
böôùc moät, doanh nghieäp naøy ñaõ
tröôûng thaønh vaø ñuû ñoä chín cuûa
moät thöông hieäu giaûi khaùt quoác
gia tieâu bieåu vaø thaønh coâng.
Thò tröôøng nöôùc giaûi khaùt
Vieät Nam seõ coøn caàn laém nhöõng
thöông hieäu quoác gia ñieån hình
nhö Traø xanh Khoâng Ñoä, Traø
thaûo moäc Dr Thanh, Nöôùc taêng
löïc Number 1, khoâng chæ bôûi saûn
phaåm taïo ñöôïc tính quaûng baù tieáp
thò toát vôùi quoác teá veà chaát löôïng
haøng Vieät, maø hôn theá nöõa, vò theá
haøng Vieät seõ sôùm traû veà vôùi chuû
cuûa noù khi maø ngöôøi tieâu duøng
nhaän nhieàu tín hieäu toát töø doanh
nghieäp chaân chính.
BOX: Number 1 tung haøng
Teát chaøo Xuaân Nhaâm Thìn 2012
Töø ñaàu thaùng 12, Number 1
seõ chính thöùc tung haøng Teát chaøo
Xuaân Nhaâm Thìn 2012 cuøng vôùi
chöông trình khuyeán maïi lôùn
“Vui xuaân, xeù nhaõn, truùng vaøng”.
Caùc maët haøng nöôùc giaûi khaùt
thuoäc Taäp ñoaøn Taân Hieäp Phaùt
tham gia chöông trình khuyeán
maõi phuïc vuï Teát, ñoàng thôøi cam
keát khoâng taêng giaù, goàm: Traø
xanh Khoâng Ñoä (chai thuyû tinh
240ml, chai nhöïa 500ml), traø
thaûo moäc Dr.Thanh (chai nhöïa
350ml), nöôùc taêng löïc Number
1 (chai nhöïa 350ml), nöôùc taêng
löïc Number 1 daâu (chai thuyû tinh
240ml, chai nhöïa 350ml), söõa
ñaäu naønh Number 1 Soya (chai
thuyû tinh 240ml). Theo ñoù, giaûi
thöôûng seõ laø naêm möôi giaûi nhaát
(moãi giaûi 1 löôïng vaøng SJC 9999);
Naêm traêm giaûi nhì (moãi giaûi 1 chæ
vaøng SJC 9999); Boán trieäu giaûi
ba (moãi giaûi laø moät trong caùc saûn
phaåm cuøng loaïi thuoäc danh saùch
saûn phaåm khuyeán maïi). Thôøi gian
khuyeán maõi seõ keùo daøi ñeán ngaøy
28/02/2012, thôøi gian ñoåi thöôûng
töø 01/12/2011- 15/03/2012 taïi
caùc ñieåm ñoåi thöôûng vaø caùc ñieåm
baùn leû ñoái vôùi giaûi ba vaø lieân laïc
theo ñöôøng daây noùng thoâng tin
chöông trình 1800 545478 ñeå
ñöôïc höôùng daãn ñoái vôùi giaûi nhaát
vaø giaûi nhì.
Caùc saûn phaåm coù bao bì Teát
ñeïp, baét maét, thích hôïp laøm moùn
quaø söùc khoeû cho gia ñình, ngöôøi
thaân, baïn beø, ñoái taùc…Vôùi vieäc giaûi
khaùt baèng thöùc uoáng coù nguoàn
goác töï nhieân, boå döôõng, coù lôïi
cho söùc khoeû, saûn phaåm cuûa Taân
Hieäp Phaùt seõ laø löïa choïn thích
hôïp goùp phaàn laøm taêng höông vò
aåm thöïc Teát. n
109 108
THÖÔNG HIEÄU & NHAÕN HIEÄU TÖØ GOÙC NHÌN VAÊN HOÙA
109 108
Nhöõng theá maïnh vöôït troäi
Trong quaù trình phaùt trieån, Coâng
ty luoân yù thöùc vai troø quan troïng cuûa
ñoäi nguõ nhaân löïc vôùi phöông chaâm
“Moãi thaønh vieân cuûa Bidiphar ñeàu
coù thaùi ñoä ñuùng vôùi chaát löôïng”. Do
ñoù, ñôn vò luoân chuû ñoäng höôùng moãi
nhaân vieân xaùc ñònh roõ traùch nhieäm
cuûa caù nhaân ñoái vôùi coâng vieäc ñöôïc
giao, troïng traùch phaûi gaùnh vaùc. Vaø
trong coâng vieäc phaûi laøm, luoân ñaët
chaát löôïng leân treân heát vôùi tinh thaàn
töï chuû, saùng taïo ñeå ñaït ñöôïc nhöõng
muïc tieâu chung maø Coâng ty ñöa ra.
Ñeán nay, ngoaøi vieäc ñang sôû höõu
1.500 nhaân vieân coù chaát löôïng kyõ
thuaät vaø trình ñoä chuyeân moân, tay
ngheà cao, ñöôïc boá trí coâng vieäc phuø
hôïp vôùi naêng löïc thöïc teá cuûa töøng
ngöôøi; haøng naêm, doanh nghieäp
coøn toå chöùc caùc ñôït ñaøo taïo ngaén
haïn vaø daøi haïn cho nhaân vieân döïa
treân chöông trình ñaøo taïo theo chu
kyø moät caùch linh hoaït vaø coù troïng
taâm nhaèm kòp thôøi caäp nhaät, naâng
cao kieán thöùc, phuïc vuï yeâu caàu saûn
xuaát trong tình hình môùi.
Beân caïnh ñoù, doanh nghieäp
khoâng ngöøng thay ñoåi, ñaàu tö lôùn
cho vieäc xaây döïng tieâu chuaån
chaát löôïng thoâng qua vieäc duy trì
vaø naâng caáp hoaït ñoäng cuûa nhaø
maùy saûn xuaát döôïc phaåm theo tieâu
chuaån quoác teá vaø ñang trieån khai
hoaøn thieän boä tích hôïp tieâu chuaån
quaûn lyù chaát löôïng ISO 9001-
ISO14000. Hieän, nhaø maùy saûn xuaát
döôïc phaåm cuûa Bidiphar coù 11 daây
chuyeàn saûn xuaát ñaït tieâu chuaån
GMP-WHO, phoøng thí nghieäm ñaït
tieâu chuaån GLP, heä thoáng kho ñaït
tieâu chuaån GSP. Ñaây chính laø moät
trong nhöõng theá maïnh vöôït troäi cuûa
Coâng ty - coù nhieàu daây chuyeàn ñaït
tieâu chuaån quoác teá nhaát Vieät Nam.
Taát caû caùc daây chuyeàn saûn xuaát
ñeàu kheùp kín, lieân tuïc, ñaûm baûo
voâ truøng cao, khaû naêng choáng laây
nhieãm cheùo giöõa caùc khu vöïc saûn
xuaát vaø moâi tröôøng ñöôïc ñôn vò thöïc
hieän khoa hoïc, nghieâm tuùc.
Laø nhaø saûn xuaát döôïc phaåm
chaát löôïng cao, ñaõ saûn xuaát ñöôïc
haàu heát caùc daïng baøo cheá döôïc
phaåm, ñaùp öùng nhu caàu ñieàu trò taïi
caùc cô sôû ñieàu trò trong nöôùc. Do
ñoù, Coâng ty khoâng ngöøng hoaøn
thieän heä thoáng phaân phoái ñaït tieâu
chuaån GDP, môû theâm caùc chi
nhaùnh, heä thoáng nhaø thuoác baùn leû
ñaït tieâu chuaån GPP treân toaøn quoác
nhaèm cung caáp cho khaùch haøng
saûn phaåm vaø dòch vuï chaát löôïng
toát nhaát. Ñöôïc bieát, Bidiphar ñaõ môû
8 chi nhaùnh trong nöôùc vaø 01 chi
nhaùnh ôû nöôùc ngoaøi giuùp cho saûn
phaåm cuûa ñôn vò coù maët taïi 64 tænh
thaønh vôùi 400 loaïi ñöôïc Boä Y teá caáp
pheùp löu haønh treân caû nöôùc vaø 70
loaïi xuaát khaåu sang caùc nöôùc: YÙ,
Canada, Moâng Coå, Nigeria, Laøo,…
Khoâng chæ chuù troïng ñaàu tö phaùt
trieån saûn xuaát trong nöôùc, Bidiphar
coøn laø doanh nghieäp döôïc phaåm
Vieät Nam ñaàu tieân ñaàu tö saûn xuaát
döôïc phaåm ra nöôùc ngoaøi. Naêm
1995, doanh nghieäp xuùc tieán xaây
döïng nhaø maùy taïi tænh Champasack
- Laøo (Coâng ty Döôïc phaåm CBF)
vôùi 80% voán. Naêm 2007, ñôn vò
tieáp tuïc môû roäng kinh doanh taïi Laøo
thoâng qua vieäc thaønh laäp Coâng ty
Cao su höõu nghò Vieät - Laøo, chuyeân
troàng, khai thaùc, cheá bieán cao su,
caø pheâ taïi tænh Champasack goùp
phaàn phaùt trieån kinh teá vaø giaûi quyeát
coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi daân ñòa
BIDIPHAR
VÀ NHỮNG THẾ MẠNH VƯỢT TRỘI
CÔNG TY DƯỢC
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
l MOÄNG HUEÄ
Traûi qua 35 xaây döïng vaø phaùt trieån, vôùi nhieàu bieän phaùp
tích cöïc vaø ñoàng boä, ñaëc bieät laø söï quan taâm cuûa Ban laõnh
ñaïo ñoái vôùi coâng taùc ñaøo taïo, naâng cao trình ñoä, yù thöùc kyû
luaät cho con ngöôøi, ñaàu tö coâng ngheä hieän ñaïi, aùp duïng heä
thoáng quaûn lyù chaát löôïng quoác teá,… Coâng ty Döôïc - Trang
thieát bò y teá Bình Ñònh ñang hoaït ñoäng raát hieäu quaû cuøng
nhöõng keát quaû kinh doanh ñaùng neå.
THÖÔNG HIEÄU & NHAÕN HIEÄU TÖØ GOÙC NHÌN VAÊN HOÙA
111 110 111 110
phöông.
Vaø ngöôøi laõnh ñaïo Taâm - Taøi
Gaén boù vôùi Coâng ty töø naêm
1983 vaø traûi qua nhieàu vò trí coâng
taùc, ñeán naêm 2010 oâng Nguyeãn
Vaên Quaù chính thöùc naém troïng
traùch Chuû tòch HÑTV kieâm Toång
Giaùm ñoác Bidiphar.
Vôùi theá maïnh cuûa moät ngöôøi coù
nhieàu kinh nghieäm laâu naêm, hieåu roõ
lôïi theá, haïn cheá cuûa doanh nghieäp,
oâng Quaù ñaõ vaän duïng linh hoaït quan
ñieåm vaø ñöôøng loái cuûa Ñaûng, Nhaø
nöôùc vaøo vieäc quaûn lyù, ñieàu haønh
moïi hoaït ñoäng kinh doanh, thieát laäp
tinh thaàn ñoaøn keát, taïo ñieàu kieän
phaùt huy tinh thaàn töï löïc, töï cöôøng
cuûa moãi caù nhaân, höôùng tôùi söï phaùt
trieån chung. Laø ngöôøi laõnh ñaïo cao
nhaát, oâng thöôøng xuyeân quan taâm
ñeán caáp döôùi, giao quyeàn cuï theå
cho töøng caáp theo khaû naêng, nhieäm
vuï ñöôïc giao, taïo moâi tröôøng coâng
taùc toát ñeå moïi ngöôøi yeân taâm coâng
taùc. Luoân ñeà cao khoa hoïc coâng
ngheä neân doanh nhaân Nguyeãn
Vaên Quaù thöôøng xuyeân phaùt ñoäng,
toå chöùc kòp thôøi caùc phong traøo
nghieân cöùu khoa hoïc, saùng kieán
caûi tieán kyõ thuaät , taïo ñieàu kieän cho
ngöôøi lao ñoäng maïnh daïn ñeà xuaát yù
kieán cuûa mình vaø thöïc hieän; thaønh
laäp Hoäi ñoàng nghieân cöùu khoa hoïc,
baøn baïc thoáng nhaát phaân caáp ñeà
taøi cho töøng nhoùm, caù nhaân ñeå moïi
ngöôøi chuû ñoäng thöïc hieän. Baän roän
vôùi coâng taùc quaûn lyù, ñieàu haønh
Coâng ty nhöng Toång Giaùm ñoác
vaãn daùm nghó, daùm laøm, daùm chòu
traùch nhieäm khi ñöa nhieàu saùng
kieán caûi tieán kyõ thuaät vaø öùng duïng
coâng ngheä môùi nhö caùc ñeà taøi: ñònh
höôùng nghieân cöùu saûn xuaát thuoác
khaùng sinh daïng tieâm Gentamycin,
Lincomycin; aùp duïng coâng ngheä
saûn xuaát hoùa chaát Berberin Clorua
ñöa haøm löôïng töø 70% leân 98%;
saùng cheá thaønh coâng noài caát nöôùc
400l/h; ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä,
naâng caáp tieâu chuaån trong vieäc saûn
xuaát, kieåm nghieäm; ñaàu tö nghieân
cöùu caùc daïng thuoác ñaëc trò;…
Tuy nhieân, oâng chia seû trong taát
caû caùc chieán löôïc phaùt trieån saûn xuaát
kinh doanh, quan troïng nhaát vaãn laø
yeáu toá con ngöôøi. Taïi Bidiphar, beân
caïnh vieäc thöïc hieän ñaày ñuû caùc quy
ñònh cuûa Nhaø nöôùc veà vieäc ñaûm
baûo quyeàn lôïi cho ngöôøi lao ñoäng,
oâng ñaõ chæ ñaïo xaây döïng cheá ñoä
khen thöôûng kòp thôøi, xöùng ñaùng
cho caùc caùn boä coâng nhaân vieân coù
thaønh tích, coù saùng kieán trong caùc
phong traøo hoaït ñoäng cuûa Coâng ty.
OÂng cho trieån khai nhieàu bieän phaùp
phuø hôïp ñeå khoâng ngöøng caûi thieän
ñôøi soáng cho ngöôøi lao ñoäng; ñoäng
vieân thaêm hoûi luùc oám ñau; giuùp ñôõ
luùc gaëp khoù khaên; caùc ñoái töôïng
chính saùch, caùn boä nhaân vieân nghæ
höu ñöôïc quan taâm ñuùng möùc.
Chính vì vaäy, ngöôøi lao ñoäng raát tin
töôûng vaøo Ban laõnh ñaïo, yeân taâm
gaén boù laâu daøi vôùi doanh nghieäp
nhö maùi nhaø thöù hai.
Cuøng vôùi hoaït ñoäng chính laø
saûn xuaát kinh doanh, Bidiphar coøn
coù nhöõng ñoùng goùp khoâng nhoû cho
caùc hoaït ñoäng vaên hoùa, xaõ hoäi,
goùp phaàn thuùc ñaåy phaùt trieån kinh
teá, vaên hoùa, xaõ hoäi taïi ñòa phöông
nhö: öu tieân tuyeån duïng lao ñoäng
ñoái vôùi ngöôøi ñòa phöông, hoã trôï
kinh phí vaø thieát bò quaûn lyù cho ñòa
phöông, nhaän phuïng döôõng suoát
ñôøi 22 baø meï Vieät Nam anh huøng,
xaây nhaø tình nghóa, toå chöùc khaùm
chöõa beänh mieãn phí, hoã trôï löông
thöïc cho nhaân daân vuøng thieân tai,
baõo luït,…
Tích cöïc lao ñoäng coáng hieán
cho Bidiphar, doanh nhaân Nguyeãn
Vaên Quaù ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu
phaàn thöôûng: Huaân chöông Lao
ñoäng haïng Ba; Baèng khen cuûa Thuû
töôùng Chính phuû, ngaønh Y teá; danh
hieäu Chieán syõ Thi ñua caáp tænh -
toaøn quoác; Cuùp vaøng Doanh nhaân
thaønh ñaït; Cuùp vaøng Doanh nhaân
Taâm - Taøi;… Vaø cuøng vôùi coâng söùc
cuûa taäp theå caùn boä coâng nhaân vieân,
Coâng ty Döôïc - Trang thieát bò y teá
Bình Ñònh vinh döï ñaït caùc thaønh
tích: Anh huøng lao ñoäng trong
thôøi kyø ñoåi môùi, Huaân chöông Lao
ñoäng haïng Ba, Huaân chöông Ñoäc
laäp haïng Ba, Thöông hieäu vaøng,
Doanh nghieäp Vieät Nam vaøng,
Haøng Vieät Nam chaát löôïng cao,
giaûi thöôûng Doanh nghieäp tieâu bieåu
Asean, Vì söï tieán boä xaõ hoäi vaø phaùt
trieån beàn vöõng, Thaønh vieân coù taám
loøng vaøng,… n
OÂng Nguyeãn Vaên Quaù - CTHÑTV, TGÑ Coâng ty vinh döï nhaän giaûi thöôûng “Doanh
nghieäp tieâu bieåu Asean” töø oâng Nguyeãn Ñöùc Kieân – Nguyeân Phoù chuû tòch Quoác hoäi
nöôùc coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam (Phaûi)
111 110 111 110
H
oaït ñoäng kinh doanh
theo höôùng ña ngaønh
ña ngheà, Coâng ty Thuùy
Ñaït chuyeân saûn xuaát, gia coâng,
mua baùn sôïi vaø caùc saûn phaåm
ngaønh deät may xuaát khaåu; cheá
bieán, mua baùn, xay xaùt löông
thöïc, thöùc aên chaên nuoâi gia suùc
vaø caùc saûn phaåm töø löông thöïc,
thöïc phaåm xuaát khaåu; mua baùn
caây caûnh, dòch vuï thöông maïi,
du lòch vaø nhaø nghæ. Ñöôïc thaønh
laäp töø naêm 1989 vôùi khôûi ñaàu laø
toå hôïp Boâng Sen, cuøng vôùi kinh
nghieäm ñöôïc thaâu naïp trong quaù
trình coï saùt thöïc teá vôùi thöông
tröôøng, laõnh ñaïo doanh nghieäp
ñaõ khoâng ngöøng caûi tieán, ñoåi môùi
thieát bò, maùy moùc, kyõ thuaät ñeå
naâng cao chaát löôïng saûn phaåm,
maãu maõ ñeïp, kòp thôøi ñaùp öùng
nhu caàu ngaøy moät cao cuûa ngöôøi
tieâu duøng. Ñeán naêm 2004, “chieác
aùo” cuõ laø toå hôïp Boâng Sen ñaõ
khoâng coøn phuø hôïp vôùi moät “cô
theå cöôøng traùng” ñang ngaøy caøng
phaùt trieån; vaø ñeå phuø hôïp vôùi tình
hình môùi cuûa ñaát nöôùc khi ñaõ
gia nhaäp WTO, Coâng ty coå phaàn
Thuùy Ñaït ñaõ ra ñôøi vôùi soá voán
ñieàu leä 18 tyû ñoàng, hieän nay voán
ñieàu leä leân 60 tyû ñoàng.
OÂng Nguyeãn Vaên Chaâu - Chuû
tòch HÑQT kieâm Giaùm ñoác Coâng
ty cho bieát, ngay sau khi Thuùy Ñaït
ñöôïc thaønh laäp, doanh nghieäp
ñaõ trieån khai ñaàu tö xaây döïng
5 nhaø maùy, bao goàm: nhaø maùy
cheá bieán gaïo coâng suaát 10.000
taán/naêm, nhaø maùy keùo sôïi coâng
suaát 3.000 taán/naêm, nhaø maùy
may hoaøn thaønh xuaát khaåu coâng
suaát 2.000 taán/naêm, nhaø maùy taåy
nhuoäm coâng suaát 1.500 taán/naêm
vaø nhaø maùy deät coâng suaát 2.000
taán/naêm. Söï ñaàu tö maïnh meõ naøy
ñaùnh daáu böôùc phaùt trieån vöôït
baäc cuûa Coâng ty trong quaù trình
chinh phuïc thò tröôøng, xaây döïng
thöông hieäu. Hieän taïi, 5 nhaø maùy
ñeàu ñang hoaït ñoäng hieäu quaû.
Nhôø uy tín ñaõ ñöôïc khaúng ñònh
vôùi hôn 20 naêm kinh nghieäm, saûn
phaåm cuûa ñôn vò khoâng chæ tieâu
thuï khaép toaøn quoác thoâng qua
heä thoáng ñaïi lyù daøy ñaëc; maø coøn
ñöôïc xuaát khaåu sang caùc nöôùc
vaø vuøng laõnh thoå: Ñaøi Loan, Nhaät
Baûn, Haøn Quoác,… ñöôïc khaùch
haøng öa thích vaø ñaùnh giaù cao.
Söï phaùt trieån cuûa Thuùy Ñaït
ñaõ giuùp taïo coâng aên vieäc laøm
cho 1.000 lao ñoäng vôùi thu nhaäp
bình quaân ñaït 3 trieäu ñoàng/ngöôøi/
thaùng. Ngoaøi ra, doanh nghieäp
coøn thöïc hieän ñaày ñuû caùc cheá
CÔNG TY CỔ PHẦN THÚY ĐẠT
DẤU ẤN CỦA SỰ THÀNH CÔNG
l THU TRAÀN
Doanh thu naêm 2010 treân 91 tyû ñoàng, naêm 2011 xaáp xæ
200 tyû ñoàng laø nhöõng con soá aán töôïng, theå hieän sinh ñoäng
söï thaønh coâng cuûa Coâng ty coå phaàn Thuùy Ñaït (coù ñòa chæ taïi:
Loâ C1-6, L1+L3, ñöôøng N3, khu coâng nghieäp Hoøa Xaù, thaønh
phoá Nam Ñònh, tænh Nam Ñònh) trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh
doanh. Phaùt huy nhöõng thaønh tích ñaït ñöôïc, doanh nghieäp
ñang tieáp tuïc ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát, môû roäng lónh vöïc
kinh doanh nhaèm phuïc vuï nhieàu nhaát coù theå nhu caàu cuûa ñôøi
soáng, xaõ hoäi.
THÖÔNG HIEÄU & NHAÕN HIEÄU TÖØ GOÙC NHÌN VAÊN HOÙA
113 112 113 112
ñoä phuùc lôïi theo quy ñònh cuûa
Nhaø nöôùc nhö: baûo hieåm y teá,
baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm thaát
nghieäp cho 100% lao ñoäng ñuû
ñieàu kieän. Caùc cheá ñoä khaùc: trôï
caáp khoù khaên, khen thöôûng nhaân
dòp leã teát ñöôïc duy trì thöôøng
xuyeân. Cuï theå: caùn boä coâng nhaân
vieân coù hoaøn caûnh khoù khaên ñöôïc
trôï caáp 15 trieäu ñoàng, caù nhaân
coù thaønh tích lao ñoäng xuaát saéc
trong naêm ñöôïc thöôûng 30 trieäu
ñoàng,… Vaø, ñeå baûo veä moâi tröôøng
cuõng nhö söùc khoûe cho ngöôøi
lao ñoäng, cho coäng ñoàng, ñôn vò
ñaõ laép ñaët heä thoáng maùy huùt buïi
taïi caùc nhaø maùy, ñaëc bieät laø nhaø
maùy sôïi; trieån khai xaây döïng, laép
ñaët heä thoáng beå xöû lyù nöôùc thaûi
taïi nhaø maùy nhuoäm. Nhôø ñoù, taïi
Thuùy Ñaït, ngöôøi lao ñoäng coù taâm
lyù oån ñònh, gaén boù laâu daøi, khoâng
coù hieän töôïng nhaûy vieäc nhö ôû
caùc doanh nghieäp tö nhaân khaùc.
Vôùi xaõ hoäi, Coâng ty luoân tham gia
caùc hoaït ñoäng töø thieän xaõ hoäi nhö:
uûng hoä ñoàng baøo baõo luït, taëng
quaø cho caùc ñoái töôïng thöông
binh lieät syõ, naïn nhaân chaát ñoäc
da cam,… vôùi soá tieàn nhieàu traêm
trieäu ñoàng moãi naêm.
Noùi veà ñònh höôùng phaùt trieån
trong töông lai, doanh nhaân
Nguyeãn Vaên Chaâu cho bieát, song
song vôùi vieäc tieáp tuïc thöïc hieän
nghieâm tuùc caùc quy trình saûn
xuaát nhaèm oån ñònh chaát löôïng
saûn phaåm, giöõ vöõng uy tín ñoái
vôùi khaùch haøng vaø thò tröôøng,
saép tôùi Thuùy Ñaït seõ trieån khai 2
döï aùn quan troïng. Thöù nhaát laø
döï aùn troàng boâng taïi tænh Xieâng
khoaûng (Laøo) treân toång dieän tích
95.000.000m2 coù toång giaù trò ñaàu
tö treân 97.000.000 USD. Vôùi döï
aùn naøy, doanh nghieäp hoaøn toaøn
coù theå chuû ñoäng trong vieäc cung
caáp nguyeân lieäu, phuïc vuï chu
trình saûn xuaát kheùp kín ñoái vôùi
lónh vöïc deät may xuaát khaåu. Thöù
hai laø döï aùn xaây döïng khu du lòch
sinh thaùi taïi huyeän Vuï Baûn, Nam
Ñònh treân dieän tích 360.000m2.
Phaùt trieån vaø phaùt trieån khoâng
ngöøng, Coâng ty coå phaàn Thuùy
Ñaït ñaõ goùp phaàn khoâng nhoû vaøo
vieäc naâng cao möùc soáng cho
ngöôøi daân, cuõng nhö coâng cuoäc
coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa
cuûa tænh Nam Ñònh noùi rieâng vaø
cuûa ñaát nöôùc ta noùi chung. Ñaây
chính laø nhöõng yeáu toá quan troïng
ñeå doanh nghieäp vinh döï nhaän
ñöôïc: Huaân chöông Lao ñoäng
haïng Ba cuûa Chuû tòch nöôùc,
Baèng khen cuûa Thuû töôùng Chính
phuû, UBND tænh Nam Ñònh vaø giaûi
thöôûng Doanh nghieäp tieâu bieåu
Asean 2011,… n
OÂng Nguyeãn Vaên Chaâu CTHÑQT, GÑ Coâng ty CP Thuùy Ñaït (giöõa) nhaän giaûi thöôûng “Doanh nghieäp tieâu bieåu Asean” töø oâng
Bun-pon But-ta-na-vong - UÛy vieân Boä Chính trò, Bí thö TÖ Ñaûng Nhaân daân caùch maïng Laøo (traùi) vaø oâng Nguyeãn Ñöùc Kieân –
Nguyeân Phoù chuû tòch Quoác hoäi nöôùc coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam (Phaûi)
113 112
THÖÔNG HIEÄU & NHAÕN HIEÄU TÖØ GOÙC NHÌN VAÊN HOÙA
113 112
C
où truï sôû taïi taàng 3,
toøa nhaø 24 Linh Lang,
Ba Ñình, Haø Noäi, oâng
Nguyeãn Vaên Tuøng - Giaùm ñoác
Coâng ty Kodai Vieät Nam cho bieát:
Tuy môùi xuaát hieän treân thò tröôøng
moät thôøi gian ngaén nhöng vôùi
lôïi theá laø maïng löôùi phaân phoái
roäng khaép taïi: Nhaät Baûn, Trung
Quoác, caùc nöôùc Asean vôùi möùc
taêng tröôûng 38%/naêm; coäng vôùi
öu theá saûn phaåm coù xuaát xöù töø
Nhaät Baûn, neân thöông hieäu daây
caùp maïng Golden Japan nhanh
choùng chieám lónh moät thò phaàn
khoâng nhoû taïi Vieät Nam döïa treân
caùc tính naêng öu vieät: tính oån ñònh
cao, ñoä suy hao thaáp, ñoä truyeàn
thoâng tin baûo maät cao vaø beàn.
Söï xuaát hieän cuûa saûn phaåm naøy
khoâng chæ taïo söï ña daïng cho thò
tröôøng daây vaø caùp maïng; maø coøn
giuùp ngöôøi tieâu duøng coù theâm söï
löïa choïn ña daïng, phuø hôïp vôùi
khaû naêng taøi chính.
Ngay trong naêm thaønh laäp,
saûn phaåm ñaõ ñaït doanh thu 10,8
tyû ñoàng vaø sang naêm 2011, con
soá naøy laø 14 tyû ñoàng, döï kieán
naêm 2011 seõ laø 25 tyû ñoàng vôùi thò
phaàn chieám 11,2%. Thieát nghó,
trong moät thôøi gian ngaén, ñeå coù
ñöôïc söï thaønh coâng naøy, doanh
nghieäp phaàn lôùn phuï thuoäc vaøo
CÔNG TY TNHH KODAI VIỆT NAM
HƯỚNG TỚI
VỊ TRÍ XẾP HẠNG CAO
l QUANG HOØA
Keá thöøa kinh nghieäm töø Coâng ty Kodai Japan Inc (taïi Nhaät
Baûn), Coâng ty TNHH Kodai Vieät Nam ñöôïc thaønh laäp naêm
2009 ñaõ nhanh choùng gaët haùi ñöôïc thaønh coâng vôùi saûn phaåm
daây vaø caùp maïng mang thöông hieäu Golden Japan.
OÂng Nam Vò Nhaï Keät – Boä tröôûng Boä Coâng thöông Laøo (beân phaûi) trao giaûi thöôûng
“Thöông hieäu noåi tieáng ASEAN” cho ñaïi dieän Coâng ty TNHH KODAI Vieät Nam
THÖÔNG HIEÄU & NHAÕN HIEÄU TÖØ GOÙC NHÌN VAÊN HOÙA
115 114 115 114
söùc maïnh cuûa thöông hieäu.
Chính vì vaäy, doanh nghieäp luoân
yù thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa
vieäc ñònh vò thöông hieäu tröôùc khi
tham gia vaøo baát kyø thò tröôøng
naøo. Vaø, coâng taùc baûo veä thöông
hieäu cuõng ñaëc bieät ñöôïc quan
taâm thoâng qua vieäc ñaêng kyù sôû
höõu trí tueä taïi nhieàu quoác gia treân
theá giôùi. Nhö ôû Vieät Nam, song
song vôùi vieäc uûy quyeàn cho Coâng
ty Luaät Lincon Bridges Limited
baûo veä thöông hieäu, Kodai taäp
trung ñònh vò thöông hieäu cho saûn
phaåm trong phaân khuùc trung - cao
caáp vôùi tham voïng Golden Japan
seõ luoân coù maët vaø xeáp thöù haïng
cao treân thò tröôøng. Vaø goùp phaàn
laøm neân thaønh coâng cho Kodai
taïi thò tröôøng Vieät Nam, khoâng
theå khoâng keå tôùi chính saùch hoã
trôï vaø chaêm soùc khaùch haøng
theo tinh thaàn cuûa Nhaät Baûn. Ñeå
tìm hieåu thoâng tin veà saûn phaåm,
khaùch haøng luoân nhaän ñöôïc söï
tö vaán chu ñaùo 24/7 vaø saün saøng
phuïc vuï qua heä thoáng tröïc tuyeán.
Ñoàng thôøi, khi söû duïng saûn phaåm,
quyeàn lôïi khaùch haøng luoân ñöôïc
ñaûm baûo toát nhaát ñuùng nhö tinh
thaàn troïng chöõ tín cuûa xöù sôû maët
trôøi moïc.
Theo oâng Tuøng, Coâng ty
Kodai Japan ñaõ môû vaên phoøng taïi
caùc nöôùc vaø vuøng laõnh thoå: Nhaät
Baûn, Trung Quoác, Hoàng Koâng,
Vieät Nam, Bristish Virgin Island,
Cambodia; vaø trong naêm nay seõ
tieán haønh môû roäng hoaït ñoäng
sang AÁn Ñoä. Qui moâ saûn xuaát cuûa
doanh nghieäp ñaït 5,5 trieäu meùt
caùp moãi naêm vôùi toång coäng hôn
600 nhaân vieân. Saûn phaåm ñöôïc
saûn xuaát treân daây chuyeàn coâng
ngheä cao cuûa Nhaät Baûn. Doanh
thu xuaát khaåu cuûa saûn phaåm ñaït
12,6 trieäu USD. Muïc tieâu phaán
ñaàu cuûa Coâng ty laø ñeán cuoái naêm
2012, caùc saûn phaåm cuûa Kodai
seõ ñaït tieâu chuaån Ecoteck. Moät
soá coâng ty lôùn vaø uy tín ñaõ trôû
thaønh ñoái taùc quan troïng cuûa
Kodai, goàm: Anana Computer,
MekongNet,…
Trôû laïi vôùi Coâng ty Kodai Vieät
Nam - moät doanh nghieäp chuyeân
saûn xuaát, kinh doanh xuaát nhaäp
khaåu daây vaø caùp maïng Golden
Japan. Nhö ñaõ noùi ôû treân, nhôø
laøm toát coâng taùc ñònh vò vaø baûo
veä thöông hieäu vôùi doanh thu
moãi naêm moät taêng, Coâng ty ñaõ
ñaûm baûo coâng aên vieäc laøm ñaày
ñuû cho 20 lao ñoäng vôùi thu nhaäp
trung bình ñaït 5,2 trieäu ñoàng/
ngöôøi/thaùng. Caùc phuùc lôïi khaùc
nhö: baûo hieåm y teá, baûo hieåm
xaõ hoäi, baûo hieåm thaát nghieäp,…
ñeàu ñöôïc ñôn vò thöïc hieän ñuùng
theo quy ñònh ban haønh cuûa Nhaø
nöôùc. Beân caïnh ñoù, Coâng ty luoân
gaén keát traùch nhieäm cuûa mình
vôùi coâng taùc baûo veä moâi tröôøng.
Ñoái vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát, caùc
saûn phaåm cuûa Kodai luoân luoân
ñaùp öùng ñöôïc caùc tieâu chuaån
khaét khe cuûa quoác teá vaø Vieät
Nam nhö: GB, ISO, CE, CF vaø
Rosh treân cô sôû tinh thaàn traùch
nhieäm cao nhaát ñoái vôùi xaõ hoäi vaø
coäng ñoàng, goùp phaàn gìn giöõ moâi
tröôøng soáng trong laønh cho hoâm
nay cuõng nhö mai sau.
Nhöõng tính naêng vöôït troäi
cuûa saûn phaåm daây vaø caùp maïng
Golden Japan vöøa mang laïi keát
quaû doanh thu cao cho Kodai
Vieät Nam, vöøa mang laïi nhieàu giaûi
thöôûng lôùn, giöõ vai troø toân vinh söï
uy tín cuûa moät thöông hieäu ñeán
töø Nhaät Baûn nhö: Thöông hieäu -
Nhaõn hieäu tieâu bieåu naêm 2010,
Thöông hieäu noåi tieáng Asean
2011,… Tin chaéc raèng, vôùi nhöõng
phaåm chaát ñaùng ngôïi ca cuûa
ngöôøi Nhaät Baûn, tham voïng ñöa
thöông hieäu Golden Japan xeáp
vò trí cao taïi caùc thò tröôøng chaéc
chaén chæ phuï thuoäc vaøo yeáu toá
thôøi gian. n
OÂng Nam Vò Nhaï Keät – Boä tröôûng Boä Coâng thöông Laøo (beân phaûi) vaø OÂng Taï Minh
Chaâu – Ñaïi söù ñaëc meänh toaøn quyeàn Nöôùc CHXHCN Vieät Nam taïi Laøo (beân traùi) trao giaûi
thöôûng “Thöông hieäu noåi tieáng ASEAN” cho ñaïi dieän Coâng ty TNHH KODAI Vieät Nam
115 114
THÖÔNG HIEÄU & NHAÕN HIEÄU TÖØ GOÙC NHÌN VAÊN HOÙA
115 114
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
VIỆT NAM - AUSTRALIA
V
ôùi gaàn 20 naêm hoaït ñoäng
kinh doanh ôû Vieät Nam,
VGC ñaõ phaùt trieån khoâng
ngöøng nhö taâm söï cuûa oâng Nguyeãn
Ngoïc Myõ - Chuû tòch Coâng ty: Toâi
raát töï haøo vôùi quaù trình phaùt trieån
vöôït xa hôn moïi mong ñôïi cuûa
VABIS Group. Laø doanh nghieäp
nöôùc ngoaøi ñaàu tieân ñöôïc thaønh
laäp ñeå coå vuõ vaø hoã trôï ngaønh xaây
döïng Vieät Nam, ñeán nay chuùng toâi
ñaõ vöôn sang nhieàu lónh vöïc kinh
teá khaùc vôùi vieäc ñaåy maïnh ñaàu tö
nhieàu döï aùn coù tính chaát ñoät phaù
nhö: e-Casino, ñua ngöïa - ñua
choù, coâng ngheä khoâng daây vaø
baêng thoâng roäng, tröôøng daïy ngheà
tö nhaân ñaàu tieân taïi Vieät Nam caáp
chöùng chæ quoác teá cho hoïc vieân.
Tieàm naêng phaùt trieån cuûa Vieät Nam
laø raát lôùn. Ñaây cuõng chính laø moät
phaàn lyù do maø VGC khoâng ngöøng
NHIỀU Ý TƯỞNG PHÁT TRIỂN
TRONG TƯƠNG LAI
l VIEÄT TRÌ
Laø doanh nghieäp 100% voán nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng taïi Vieät
Nam töø naêm 1992 vôùi soá voán ñieàu leä treân 1,6 trieäu USD (töông
ñöông 26,6 tyû ñoàng), Coâng ty dòch vuï kyõ thuaät xaây döïng Vieät
Nam - Australia (vieát taét laø VABIS hoaëc VGC) ñang hoaït ñoäng
theo xu höôùng ña ngaønh ngheà vôùi caùc lónh vöïc: baát ñoäng saûn,
xaây döïng, giaùo duïc, khai thaùc khoaùng saûn, coâng ngheä thoâng
tin, quan heä khaùch haøng - toå chöùc söï kieän, kinh doanh troø chôi
- toå chöùc ñua coù thöôûng,…
THÖÔNG HIEÄU & NHAÕN HIEÄU TÖØ GOÙC NHÌN VAÊN HOÙA
117 116 117 116
lôùn maïnh vôùi nhieàu yù töôûng phaùt
trieån trong töông lai.
Hieän taïi, ngoaøi truï sôû chính ñaët
taïi TP Hoà Chí Minh, Coâng ty coù caùc
chi nhaùnh ñaët taïi: Haø Noäi, Ngheä
An, Hoäi An, Laâm Ñoàng, Baø Ròa -
Vuõng Taøu, Caàn Thô vaø Laøo. Khoâng
nhöõng theá, doanh nghieäp coøn quy
tuï ñöôïc hôn 1.100 nhaân vieân, trong
ñoù coù hôn 200 nhaân söï laø ngöôøi
nöôùc ngoaøi coù kinh nghieäm vaø
kieán thöùc chuyeân moân cao. Söï keát
hôïp nhuaàn nhuyeãn giöõa khaû naêng
vaø kinh nghieäm quoác teá vôùi khaû
naêng vaø kinh nghieäm Vieät Nam
taïo thaønh theá maïnh cuûa VGC,
ñöa doanh nghieäp trôû thaønh moät
trong nhöõng taäp ñoaøn haøng ñaàu
ñöôïc tín nhieäm taïi khu vöïc Ñoâng
Döông. Ñaây laø keát quaû cuûa taäp theå
ñôn vò khi noã löïc hoaït ñoäng theo
phöông chaâm: “Luoân mang laïi cho
khaùch haøng nhöõng dòch vuï chaát
löôïng toát nhaát”. Vôùi tinh thaàn lao
ñoäng nghieâm tuùc, Coâng ty luoân
taïo ra nhöõng saûn phaåm hoaøn haûo,
nhöõng döï aùn chieán löôïc ñoät phaù
laø neàn taûng vöõng chaéc mang laïi
thaønh coâng, goùp phaàn naâng cao vò
theá cho thöông hieäu treân thò tröôøng
trong vaø ngoaøi nöôùc.
Ñoái vôùi lónh vöïc baát ñoäng saûn,
hieän VABIS ñang coù hôn 9 trieäu
m2 ôû nhöõng ñòa ñieåm chieán löôïc
cuûa Vieät Nam: taïi Xuaân Thaønh (Haø
Tónh) laø 118ha vôùi khaùch saïn 4 sao,
beán du thuyeàn, saân golf tieâu chuaån
quoác teá, Villa, caên hoä cao caáp vaø
saân ñua choù; taïi Hoäi An (Quaûng
Nam) laø 9ha gaàn Hoäi An vôùi khaùch
saïn 200 phoøng tieâu chuaån 5 sao,
Day spa, 44 villa höôùng nhìn ra
bieån vaø saân golf; taïi Madagui (Laâm
Ñoàng) laø 335ha giaùp röøng quoác
gia Caùt Tieân goàm caùc haïng muïc:
traïi nuoâi ngöïa gioáng thuaàn chuûng,
trang traïi, resort sinh thaùi 4 sao vaø
saân golf tieâu chuaån quoác teá.; taïi
Long Höông (Baø Ròa - Vuõng Taøu)
laø khu coâng nghieäp 260 ha; taïi Caàn
Thô laø 180 ha vôùi döï aùn resort 4
sao, saân golf tieâu chuaån quoác teá,
villas, nhaø, cöûa haøng vaø saân ñua
choù.
Ñoái vôùi lónh vöïc xaây döïng, Coâng
ty chuû yeáu hoaït ñoäng trong lónh vöïc
xaây döïng, thi coâng vaø trang trí noäi
thaát vôùi nhieàu coâng trình lôùn nhö:
taïi Haø Noäi: khaùch saïn Sheraton,
Ñaïi söù quaùn UÙc, Ñaïi söù quan New
Zealand, Ñaïi söù quaùn Phaàn Lan,
Trung taâm y khoa AEA vaø Hong
Kong; taïi Ñaø Naüng: Furama resort,
Faifoo reort, Day Spa & Villas;
TP Hoà Chí Minh nhö: Laõnh söï
quaùn UÙc - Anh - Myõ - Phaùp, toøa
nhaø Metropolita, Saigon Centre,
Landmark Building, BHP, Sedona
Suites, Superbowl & saân ñua Phuù
Thoï,…
Vôùi lónh vöïc kinh doanh troø chôi
vaø toå chöùc ñua coù thöôûng, VGC
laø ñôn vò tieân phong vôùi e-Casino
ñöôïc môû ôû Haø Noäi, TP Hoà Chí
Minh vaø Caàn Thô phuïc vuï khaùch
nöôùc ngoaøi. Ngoaøi ra laø hoaït ñoäng
ñua choù vaø ñua ngöïa.
Veà giaùo duïc, Tröôøng Trung caáp
ngheà Hoàng Lam cuûa Coâng ty vôùi
caùc ngaønh ñaøo taïo laø: ñieän, ñieän
laïnh, haøn, xaây döïng - thi coâng vaø
cô khí oâ toâ theo chöông trình cuûa
Hoïc vieän Box Hill Tape (UÙc). Do
ñoù, khi toát nghieäp hoïc vieân vöøa
ñöôïc caáp chöùng chæ ñöôïc quoác teá
coâng nhaän, vöøa coù khaû naêng laøm
vieäc ôû nöôùc ngoaøi. Hieän tröôøng coù
hôn 400 hoïc vieân theo hoïc.
Veà lónh vöïc khai khoaùng, Coâng
ty cung caáp caùc dòch vuï hoã trôï phaùt
hieän khoaùng saûn vaø thaønh laäp caùc
coâng ty khai moû môùi taïi Laøo. Ngoaøi
ra, moû ñaù Hoàng Lam coù saûn löôïng
6 trieäu taán ñaù Andezit cuûa doanh
nghieäp ñaõ cung caáp cho caùc coâng
trình caûng Caùi Meùp, saân bay quoác
teá Long Thaønh, ñöôøng cao toác Bieân
Hoøa Long Thaønh.
Vôùi lónh vöïc coâng ngheä thoâng
tin, Coâng ty laø moät trong nhöõng
coâng ty ñaàu tieân ôû Vieät Nam hoaït
ñoäng trong lónh vöïc baêng thoâng
roäng vôùi khoâng daây, maïng Wan,
Lan, truyeàn döõ lieäu qua daây ñieän,
thieát keá heä thoáng an ninh maïng vôùi
dòch vuï toát nhaát. Caùc khaùch haøng
lôùn cuûa Coâng ty laø: Kimberly-Clark,
Tröôøng trung caáp ngheà Hoàng Lam,
Coâng ty Theùp Promina, Sasco,
FPT, ngaân haøng ACB, baùo Saøi goøn
giaûi phoùng, Tröôøng Quoác teá Anh
taïi TPHCM,…
Vaø nhö ñaõ noùi ôû treân, VGC
ñang tieáp tuïc caùc yù töôûng phaùt
trieån baèng vieäc trieån khai caùc döï aùn
lôùn, nhö: cao oác 9.000m2 taïi Coâng
vieân phaàn meàm Quang Trung; döï
aùn 20ha taïi hoà Tuyeàn Laâm (Ñaø Laït,
Laâm Ñoàng); döï aùn 80.000m2 taïi
Vuõng Taøu goàm: khaùch saïn 5 sao,
khu baùn leû, coâng vieân giaûi trí vaø
1.600 caên hoä cao caáp;…
Coù theå noùi, Vieät Nam laø maûnh
ñaát laønh cuûa VABIS. Vaø ngöôïc
laïi, Coâng ty ñaõ goùp phaàn thuùc ñaåy
tieán trình phaùt trieån kinh teá cuûa Vieät
Nam moät caùch hieäu quaû thoâng qua
nhöõng lónh vöïc tham gia kinh doanh
döôùi söï laõnh ñaïo cuûa doanh nhaân
Nguyeãn Ngoïc Myõ - ngöôøi coù hôn
30 naêm kinh nghieäm trong ngaønh
xaây döïng ôû UÙc vaø töøng tham möu
cho Chính phuû Vieät Nam nhöõng
vaán ñeà lieân quan ñeán tieán trình hôïp
taùc, phaùt trieån caùc döï aùn vaø lónh vöïc
kinh doanh. Cuøng vôùi nhöõng thaønh
tích maø VGC ñaït ñöôïc trong thôøi
gian qua laø: chöùng nhaän cuûa Hieäp
hoäi nhaø thaàu xaây döïng Vieät Nam,
Baèng khen cuûa Boä Xaây döïng, danh
hieäu Vinh danh nöôùc Vieät,... oâng
Nguyeãn Ngoïc Myõ trong naêm 2011
ñaõ vinh döï ñöôïc trao giaûi thöôûng
Doanh nhaân Taâm - Taøi. n
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
VIỆT NAM - AUSTRALIA
V
ôùi gaàn 20 naêm hoaït ñoäng
kinh doanh ôû Vieät Nam,
VGC ñaõ phaùt trieån khoâng
ngöøng nhö taâm söï cuûa oâng Nguyeãn
Ngoïc Myõ - Chuû tòch Coâng ty: Toâi
raát töï haøo vôùi quaù trình phaùt trieån
vöôït xa hôn moïi mong ñôïi cuûa
VABIS Group. Laø doanh nghieäp
nöôùc ngoaøi ñaàu tieân ñöôïc thaønh
laäp ñeå coå vuõ vaø hoã trôï ngaønh xaây
döïng Vieät Nam, ñeán nay chuùng toâi
ñaõ vöôn sang nhieàu lónh vöïc kinh
teá khaùc vôùi vieäc ñaåy maïnh ñaàu tö
nhieàu döï aùn coù tính chaát ñoät phaù
nhö: e-Casino, ñua ngöïa - ñua
choù, coâng ngheä khoâng daây vaø
baêng thoâng roäng, tröôøng daïy ngheà
tö nhaân ñaàu tieân taïi Vieät Nam caáp
chöùng chæ quoác teá cho hoïc vieân.
Tieàm naêng phaùt trieån cuûa Vieät Nam
laø raát lôùn. Ñaây cuõng chính laø moät
phaàn lyù do maø VGC khoâng ngöøng
NHIỀU Ý TƯỞNG PHÁT TRIỂN
TRONG TƯƠNG LAI
l VIEÄT TRÌ
Laø doanh nghieäp 100% voán nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng taïi Vieät
Nam töø naêm 1992 vôùi soá voán ñieàu leä treân 1,6 trieäu USD (töông
ñöông 26,6 tyû ñoàng), Coâng ty dòch vuï kyõ thuaät xaây döïng Vieät
Nam - Australia (vieát taét laø VABIS hoaëc VGC) ñang hoaït ñoäng
theo xu höôùng ña ngaønh ngheà vôùi caùc lónh vöïc: baát ñoäng saûn,
xaây döïng, giaùo duïc, khai thaùc khoaùng saûn, coâng ngheä thoâng
tin, quan heä khaùch haøng - toå chöùc söï kieän, kinh doanh troø chôi
- toå chöùc ñua coù thöôûng,…
117 116
THÖÔNG HIEÄU & NHAÕN HIEÄU TÖØ GOÙC NHÌN VAÊN HOÙA
117 116
V
ôùi cô caáu toå chöùc: 1 coâng
ty meï, 5 toång coâng ty
con quaûn lyù ngaønh vaø
caùc ngaønh phuï trôï khaùc, Coâng ty
Hoaøng Anh Gia Lai (ñòa chæ taïi soá
15 Tröôøng Chinh, phöôøng Phuø
Ñoång, thaønh phoá Pleiku, Gia Lai)
ñang giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm
cho gaàn 9.640 caùn boä coâng nhaân
vieân. Tröôùc nhöõng con soá aán töôïng
naøy, ít ngöôøi coù theå töôûng töôïng
ñöôïc doanh nghieäp coù tieàn thaân
laø Xí nghieäp tö doanh Hoaøng Anh
Pleiku - moät nhaø maùy nhoû chuyeân
saûn xuaát ñoà goã do oâng Ñoaøn
Nguyeân Ñöùc thaønh laäp naêm 1993.
Taát nhieân, hình thöùc tieàn thaân khoâng
ñoùng vai troø quan troïng, nhöng
trong quaõng thôøi gian gaàn 20 naêm,
nhöõng doanh nghieäp coù ñöôïc böôùc
phaùt trieån vöôït baäc nhö Hoaøng Anh
Gia Lai khoâng coù nhieàu. Thaønh
coâng cuûa doanh nghieäp theå hieän
khaû naêng quaûn lyù, ñieàu haønh nhaïy
beùn, naêng ñoäng cuûa Ban laõnh ñaïo
vôùi nhöõng chieán löôïc kinh doanh
ñuùng ñaén ñang ñöôïc trieån khai moät
caùch hieäu quaû.
Hieän, Hoaøng Anh Gia Lai
kinh doanh theo höôùng ña ngaønh
ngheà vôùi caùc lónh vöïc: troàng, khai
thaùc vaø cheá bieán caùc saûn phaåm töø
caây cao su; khai thaùc vaø cheá bieán
khoaùng saûn; ñaàu tö xaây döïng vaø
kinh doanh baát ñoäng saûn; ñaàu tö
xaây döïng vaø kinh doanh thuûy ñieän;
saûn xuaát vaø phaân phoái ñoà goã, ñaù
granite; caùc hoaït ñoäng hoã trôï vaø
caùc hoaït ñoäng veà theå thao, giaûi trí
khaùc. Trong naêm 2010 vöøa qua,
ñeå ñaït ñöôïc möùc doanh thu nhö ñaõ
neâu ôû treân, HÑQT cuûa Coâng ty ñaõ
trieån khai nhieàu chöông trình ñaàu
tö quan troïng nhaèm taïo neàn taûng
phaùt trieån cho Hoaøng Anh Gia Lai
trong töông lai. Vôùi lónh vöïc troàng
cao su, ñeán cuoái naêm 2010 doanh
nghieäp ñaõ troàng ñöôïc 24.000 ha taïi
Vieät Nam, Laøo vaø Campuchia. Lónh
vöïc baát ñoäng saûn, ñôn vò ñaõ hoaøn
thaønh vaø baøn giao caên hoä thuoäc döï
aùn Hoaøng Anh River View; mua
theâm döï aùn Thanh Bình; khôûi coâng
3 döï aùn môùi laø Phuù Hoaøng Anh,
Hoaøng Anh Incomex vaø Thanh
Bình; san laáp maët baèng döï aùn Ñoâng
Nam,… nhaèm chuaån bò saün nguoàn
haøng ñeå baùn khi thò tröôøng phuïc
hoài. Vôùi lónh vöïc thuûy ñieän, döï aùn
Ñaêksrong ñaõ ñi vaøo vaän haønh; caùc
döï aùn: ÑaêkSrong 2A, ÑaêkSrong
3B vaø Baù Thöôùc 2 seõ ñi vaøo hoaït
ñoäng trong naêm 2012; caùc döï aùn
coøn laïi ñang ñöôïc xaây döïng hoaëc
chuaån bò khôûi coâng ñeå coù theå hoaøn
taát chöông trình ñaàu tö thuûy ñieän
vaøo naêm 2013. Lónh vöïc khoaùng
saûn, moû Kbang ñang ñöôïc khai
thaùc vaø saûn xuaát oån ñònh, caùc moû
khaùc taïi Kon Tum, Thanh Hoùa, Laøo
vaø Campuchia trieån khai khai thaùc
trong naêm 2011.
Phaùt trieån maïnh vaø gaët haùi ñöôïc
nhieàu thaønh coâng ôû taát caû caùc lónh
vöïc ñaàu tö, Hoaøng Anh Gia Lai ñeán
nay ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng
thöông hieäu noåi tieáng cuûa giôùi
kinh doanh Vieät Nam. Song tröôùc
ñoù, ñeå thöông hieäu ñöôïc nhieàu
ngöôøi bieát tôùi, naêm 2002 Coâng ty
ñaõ tieáp nhaän vaø thaønh laäp Caâu laïc
boä Boùng ñaù Hoaøng Anh Gia Lai.
Sau 4 naêm ñaàu tö 4 trieäu USD,
lôïi nhuaän maø ñôn vò nhaän ñöôïc
CÔNG TY CP HOÀNG ANH GIA LAI
CAM KẾT GIA TĂNG GIÁ TRỊ
l THANH XUAÂN
TRONG NAÊM 2010, COÂNG TY CP HOAØNG ANH GIA LAI
ÑAÕ ÑIEÀU CHÆNH MÖÙC KEÁ HOAÏCH LÔÏI NHUAÄN TRÖÔÙC THUEÁ
TÖØ HÔN 2.680 TYÛ ÑOÀNG LEÂN 3.000 TYÛ ÑOÀNG. VAØ SAU
KHI KIEÅM TOAÙN, LÔÏI NHUAÄN TRÖÔÙC THUEÁ ÑAÏT ÑÖÔÏC LAØ
3.017 TYÛ ÑOÀNG, BAÈNG 113% SO VÔÙI KEÁ HOAÏCH BAN ÑAÀU
VAØ HOAØN THAØNH CHÆ TIEÂU KEÁ HOAÏCH ÑIEÀU CHÆNH. QUA
ÑAÂY COÙ THEÅ THAÁY, CAM KEÁT GIA TAÊNG GIAÙ TRÒ CHO COÅ
ÑOÂNG NOÙI RIEÂNG VAØ CHO XAÕ HOÄI NOÙI CHUNG CUÛA COÂNG
TY LAØ MOÄT CAM KEÁT COÙ CÔ SÔÛ.
THÖÔNG HIEÄU & NHAÕN HIEÄU TÖØ GOÙC NHÌN VAÊN HOÙA
119 118 119 118
töø Caâu laïc boä Boùng ñaù laø thöông
hieäu Hoaøng Anh Gia Lai ñaõ ñöôïc
phoå bieán roäng raõi ñeán moïi taàng
lôùp nhaân daân - nhöõng ngöôøi haâm
moä boùng ñaù. Naêm 2007, Coâng ty
ñaõ cuûng coá thöông hieäu qua hôïp
ñoàng quaûng caùo thöông hieäu treân
Saân vaän ñoäng Emirates (Anh) cuûa
Arsenal trong muøa giaûi 2007-2008.
Thöông hieäu nhôø ñoù ñaõ ñeán vôùi
treân 100 quoác gia mua baûn quyeàn
truyeàn hình tröïc tieáp giaûi ngoaïi
haïng Anh, trong ñoù coù Vieät Nam.
Töø kinh nghieäm naøy, vôùi nhöõng lónh
vöïc ñaàu tö môùi, doanh nghieäp ñeàu
toå chöùc quaûng baù qua caùc phöông
tieän thoâng tin, tôø rôi, salekit, ñóa
CD, toå chöùc söï kieän nhaèm tieáp caän,
cung caáp thoâng tin tröïc tieáp, kòp thôøi
tôùi nhöõng ngöôøi quan taâm, caùc nhaø
ñaàu tö,… Hieän taïi, caùc saûn phaåm
nhö ñoà goã noäi ngoaïi thaát cao caáp,
ñaù granite oáp laùt töï nhieân, muû cao
su,… cuûa Hoaøng Anh Gia Lai ñaõ coù
maët haàu khaép caùc thò tröôøng chaâu
AÙ, chaâu AÂu, chaâu Myõ, Australia,
New Zealand,… Vôùi thò tröôøng trong
nöôùc, Coâng ty ñang phaùt trieån baèng
vieäc hình thaønh heä thoáng sieâu thò
ñoà goã, ñaù granite vôùi quy moâ lôùn
taïi 5 trung taâm ñoâ thò lôùn laø: Haø Noäi,
TPHCM, Haûi Phoøng, Ñaø Naüng vaø
Caàn Thô.
Laø doanh nghieäp lôùn, uy tín,
Hoaøng Anh Gia Lai coù quy trình
tuyeån duïng nhaân söï môùi raát
chuyeân nghieäp nhaèm ñaûm baûo
nhaân vieân môùi coù ñuû trình ñoä, kyõ
naêng, kinh nghieäm cho vò trí caàn
tuyeån duïng, coù tö caùch ñaïo ñöùc toát
vaø coù nguyeän voïng gaén boù laâu daøi
vôùi Coâng ty. Vaø ngöôïc laïi, doanh
nghieäp luoân thöïc hieän toát caùc cheá
ñoä chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao
ñoäng vôùi 100% caùn boä coâng nhaân
vieân coù baûo hieåm y teá, baûo hieåm xaõ
hoäi, baûo hieåm thaân theå. Taïi ñôn vò,
chính saùch an toaøn lao ñoäng ñöôïc
coi troïng haøng ñaàu thoâng qua vieäc
chuù troïng huaán luyeän an toaøn lao
ñoäng cho coâng nhaân tröôùc khi vaøo
laøm vieäc, trang bò ñaày ñuû baûo hoä
lao ñoäng nhö aùo, noùn, giaày, kính,…
theo tính chaát coâng vieäc ñoøi hoûi.
Veà chính saùch ñaøo taïo, ngoaøi caùc
khoùa huaán luyeän vaø ñaøo taïo do
Coâng ty toå chöùc, Hoaøng Anh Gia
Lai khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng
tham döï caùc khoùa ñaøo taïo ngoaøi
giôø laøm vieäc. Khi nhaân vieân cung
caáp vaên baèng chöùng chæ toát nghieäp,
doanh nghieäp seõ hoã trôï moät phaàn
kinh phí.
Vôùi hoaït ñoäng töø thieän, Hoaøng
Anh Gia Lai xöùng ñaùng laø moät
Maïnh Thöôøng Quaân. Rieâng trong
2 naêm 2009 vaø 2010, doanh
nghieäp ñaõ: xaây taëng 2 tröôøng hoïc
trò giaù 15 tyû ñoàng ôû TP Hoà Chí Minh
vaø Tieàn Giang; uûng hoä quyõ Ngöôøi
ngheøo tænh Long An, Quaûng Ngaõi,
Thanh Hoùa,… moãi tænh 1 tyû ñoàng vaø
6 xaõ ngheøo nhaát huyeän Baù Thöôùc
(Thanh Hoùa) moãi xaõ 100 trieäu
ñoàng; uûng hoä coâng trình töôûng
nieäm lieät syõ nhaø tuø Phuù Quoác 1
tyû ñoàng, xaây nhaø tình nghóa cho
haøng chuïc hoä ngheøo caùc tænh Beán
Tre, Tieàn Giang, Gia Lai,…; cöùu trôï
nhaân daân 3 tænh Quaûng Bình, Haø
Tónh vaø Ngheä An 150 taán gaïo vaø
caùc gia ñình naïn nhaân toång soá tieàn
3 tyû ñoàng; xaây döïng 2.000 caên nhaø
taïi tænh Attapeu (Laøo), huyeän Chö
Proâng (Gia Lai), huyeän Eahleo
(Ñaêk Laêk) vôùi toång giaù trò khoaûng
100 tyû ñoàng; taëng ñoàng baøo huyeän
ñaûo Tröôøng Sa 500 trieäu ñoàng; taøi
trôï 1,6 tyû ñoàng cho chöông trình
khaùm chöõa beänh, phaùt thuoác, taëng
quaø, phoå caäp kieán thöùc ñôøi soáng,
kyõ thuaät noâng nghieäp,… cho ngöôøi
ngheøo taïi Laøo vaø Campuchia;…
Qua caùc döï aùn ñaàu tö, Hoaøng
Anh Gia Lai ñaõ goùp phaàn taïo nhieàu
coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao
ñoäng, taïo nguoàn saûn phaåm môùi
cho xaõ hoäi, ñoùng thueá cho ngaân
saùch vaø taïo lôïi nhuaän cho caùc coå
ñoâng. Nhöõng ñoùng goùp thieát thöïc
vaø hieäu quaû noùi treân ñaõ mang laïi
cho Coâng ty caùc hình thöùc khen
thöôûng: Côø thi ñua cuûa Chính phuû;
Huaân chöông haïng Nhaát cuûa Laøo;
Baèng khen cuûa UBND tænh Gia
Lai, tænh Ñaêk Laêk, tænh Kon Tum,
Boä Coâng an, Boä Taøi chính, Toång
cuïc Thueá; danh hieäu Haøng Vieät
Nam chaát löôïng cao, Baûng vaøng
ghi coâng cuûa TW Hoäi khuyeán hoïc
Vieät Nam, giaûi thöôûng Thöông hieäu
noåi tieáng Asean, Doanh nghieäp
tieâu bieåu Asean, Cuùp vaøng Doanh
nhaân Taân - Taøi,… n
Ñaïi dieän Coâng ty CP Hoaøng Anh Gia Lai (traùi) vinh döï nhaän giaûi thöôûng “Doanh
nghieäp tieâu bieåu Asean” töø oâng Nguyeãn Ñöùc Kieân – Nguyeân Phoù chuû tòch Quoác hoäi
nöôùc coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam (Phaûi)
119 118
THÖÔNG HIEÄU & NHAÕN HIEÄU TÖØ GOÙC NHÌN VAÊN HOÙA
119 118
Söù meänh tieân phong
Moät trong nhöõng giaù trò coát loõi
maø Sacombank xaùc ñònh laø söù
meänh tieân phong: luoân laø ngöôøi
môû ñöôøng vaø saün saøng chaáp
nhaän vöôït qua thaùch thöùc treân
haønh trình phaùt trieån ñeå tìm ra
höôùng ñi môùi. Do ñoù, töø khi ra
ñôøi ñeán nay, doanh nghieäp luoân
luoân naêng ñoäng, ñoät phaù, saùng
taïo döïa treân nhöõng bieán ñoäng
cuûa thò tröôøng ñeå ñöa ra nhöõng
chieán löôïc hoaït ñoäng kinh doanh
hieäu quaû. Vaø trong chaëng ñöôøng
phaùt trieån, töø nhöõng ñoät phaù
maïnh baïo, söù meänh tieân phong
cuûa Ngaân haøng hình thaønh ngaøy
moät roõ neùt.
Cuøng vôùi vieäc laø ngaân haøng
thöông maïi coå phaàn ñaàu tieân ñöôïc
thaønh laäp, naêm 1993 Sacombank
laø ngaân haøng thöông maïi coå phaàn
ñaàu tieân ôû TPHCM môû chi nhaùnh
taïi Haø Noäi, phaùt haønh kyø phieáu
coù muïc ñích vaø thöïc hieän dòch vuï
chuyeån tieàn nhanh töø Haø Noäi ñi
TPHCM vaø ngöôïc laïi, goùp phaàn
giaûm daàn tình traïng söû duïng tieàn
maët giöõa hai trung taâm kinh teá lôùn
nhaát nöôùc. Tôùi naêm 1997, doanh
nghieäp laø ngaân haøng ñaàu tieân
phaùt haønh coå phieáu ñaïi chuùng vôùi
meänh giaù 200.000 ñoàng/coå phieáu
ñeå taêng voán ñieàu leä leân 71 tyû
ñoàng vôùi gaàn 9.000 coå ñoâng tham
gia goùp voán. Naêm 2003, ñôn vò laø
ngaân haøng ñaàu tieân ñöôïc pheùp
thaønh laäp Coâng ty Lieân doanh
quaûn lyù quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn
Vieät Nam, laø lieân doanh giöõa
Sacombank (naém giöõ 51% voán
ñieàu leä) vaø Dragon Capital (naém
giöõ 49% voán ñieàu leä).
Ñeán naêm 2005, thaønh laäp chi
nhaùnh 8/3, laø moâ hình ngaân haøng
daønh rieâng cho phuï nöõ ñaàu tieân
taïi Vieät Nam, hoaït ñoäng vôùi söù
meänh vì söï tieán boä cuûa phuï nöõ
Vieät Nam hieän ñaïi. Sang naêm
2006, laø ngaân haøng thöông maïi
coå phaàn ñaàu tieân taïi Vieät Nam
nieâm yeát coå phieáu taïi Hose vôùi
toång soá voán nieâm yeát laø 1.900
tyû ñoàng. Vaø naêm 2008, laø ngaân
haøng thöông maïi coå phaàn ñaàu
tieân cuûa Vieät Nam khai tröông chi
nhaùnh taïi Laøo.
Söï ra ñôøi cuûa Sacombank
Group
Giöõa naêm 2008, khi kinh teá
Vieät Nam noùi rieâng vaø kinh teá
theá giôùi noùi chung rôi vaøo tình
traïng suy thoaùi thì Taäp ñoaøn
Sacombank ñöôïc hình thaønh vaø
ra maét coâng chuùng nhaèm khai
thaùc lôïi theá so saùnh cuûa caùc coâng
ty thaønh vieân, phaùt huy söùc maïnh
trí tueä cuûa caû Taäp ñoaøn ñeå hoã trôï
laãn nhau cuøng toàn taïi, phaùt trieån
beàn vöõng laâu daøi. Vôùi quy moâ ban
ñaàu laø 11 coâng ty thaønh vieân hoaït
ñoäng chuû yeáu trong lónh vöïc taøi
chính, tieàn teä - moät lónh vöïc heát
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
NGÂN HÀNG CỦA SỰ TIÊN PHONG
l TAÂN DAÂN
Laø moät trong nhöõng ngaân haøng thöông maïi coå phaàn ñaàu
tieân ñöôïc thaønh laäp taïi TP Hoà Chí Minh naêm 1991 töø vieäc hôïp
nhaát 04 toå chöùc tín duïng, ñeán nay, Ngaân haøng thöông maïi coå
phaàn Saøi Goøn Thöông Tín (Sacombank) ñaõ noã löïc vöôït leân
chính mình, phaùt huy söùc maïnh toång hôïp vaø tieàm naêng noäi löïc
trôû thaønh Sacombank Group vôùi muïc tieâu höôùng tôùi söï phaùt
trieån beàn vöõng.
121 120 121 120
söùc nhaïy caûm, ñaày ruûi ro vaø caïnh
tranh khoác lieät, neân Sacombank
Group ñaõ phaûi ñoái maët vôùi khoâng
ít khoù khaên. Baèng chieán löôïc
tình theá vöøa phoøng thuû, vöøa taán
coâng, phaùt huy vai troø haït nhaân
cuûa Sacombank vaø lôïi theá cuûa uy
tín, thöông hieäu, maïng löôùi roäng
khaép, saûn phaåm phong phuù, ña
daïng vaø deã thích öùng cuûa caùc
coâng ty thaønh vieân, Taäp ñoaøn töï
haøo ñaõ vöõng vaøng vöôït qua soùng
gioù. Khoâng nhöõng theá, Taäp ñoaøn
coøn tham gia tích cöïc vaøo quaù
trình thöïc thi caùc giaûi phaùp choáng
laïm phaùt vaø ngaên chaën suy giaûm
kinh teá cuûa Chính phuû. Ñoàng thôøi
bieán thaùch thöùc thaønh cô hoäi ñeå
nhìn nhaän nhöõng maët yeáu keùm,
ñieåm baát caäp cuûa baûn thaân ñeå
taäp trung khaéc phuïc, ñieàu chænh
vaø kieän toaøn moïi maët nhaèm ñaûm
baûo neàn moùng vöõng chaéc cho
tieán trình hoäi nhaäp vaø phaùt trieån
trong thaäp nieân tieáp theo.
Naêm 2009, Sacombank
Group ñaõ vöõng vaøng vôùi söï
tröôûng thaønh cuûa caùc coâng ty
thaønh vieân. Cuøng vôùi ñaø phuïc hoài
cuûa neàn kinh teá trong nöôùc, caùc
coâng ty thaønh vieân ñaõ taäp trung
nguoàn löïc ñeå môû roäng maïng löôùi
treân toaøn quoác, tích cöïc trieån khai
baùn cheùo saûn phaåm vaø phaùt trieån
thò phaàn sang caùc nöôùc trong khu
vöïc Ñoâng Döông. Beân caïnh caùc
giaûi phaùp khôi thoâng nguoàn voán
trung daøi haïn töø caùc ñònh cheá
taøi chính quoác teá, Taäp ñoaøn chuû
ñoäng thöïc hieän loä trình coå phaàn
hoùa caùc coâng ty thaønh vieân nhaèm
gia taêng tieàm löïc taøi chính vaø
naâng cao naêng löïc quaûn trò - ñieàu
haønh taïi caùc coâng ty. Ñeán cuoái
naêm, Taäp ñoaøn coù theâm 2 thaønh
vieân môùi, naâng toång soá coâng ty
thaønh vieân leân con soá 13.
Naêm 2010, töø nhaän thöùc ñeå
phuø hôïp vôùi xu theá chung trong
tình hình khu vöïc hoùa, toaøn caàu
hoùa hieän nay, moâ hình Taäp ñoaøn
kinh teá ña chöùc naêng, ña sôû höõu
laø yeâu caàu taát yeáu khaùch quan,
Sacombank Group ñaõ ñaët ra muïc
tieâu: töø 2011-2020 seõ xaây döïng
thaønh Taäp ñoaøn kinh teá ña chöùc
naêng, ña sôû höõu, coù quy moâ toång
taøi saûn töông ñöông 100 tyû USD
vaø laø taäp ñoaøn kinh teá tö nhaân
toát nhaát Ñoâng Döông. Theo Ban
laõnh ñaïo Taäp ñoaøn, ñeå muïc tieâu
trôû thaønh hieän thöïc thì caàn phaûi
taäp trung heát söùc vaøo quaù trình
ñaàu tö phaùt trieån nguoàn nhaân löïc
coù chaát löôïng töông thích vôùi thôøi
ñaïi kinh teá tri thöùc.
Vôùi truyeàn thoáng vaên hoùa toát
ñeïp cuûa Sacombank Group laø
vöôït qua thaùch thöùc, bieán thaùch
thöùc thaønh cô hoäi ñeå taïo ra caùc
böôùc ñoät phaù, tin raèng nhöõng
muïc tieâu noùi treân cuûa Taäp ñoaøn
seõ thaønh coâng. Bôûi, ngoaøi nhöõng
cam keát veà chaát löôïng laø: khoâng
ngöøng naâng cao chaát löôïng dòch
vuï, luoân taän taâm vaø uy tín ñoái vôùi
khaùch haøng; Sacombank coøn
luoân yù thöùc raát roõ traùch nhieäm ñoái
vôùi coäng ñoàng, xaõ hoäi nôi mình
hoaït ñoäng vaø luoân tuaân thuû toân
chæ haønh ñoäng vì coäng ñoàng,
phaùt trieån ñòa phöông. Ñaây cuõng
laø cô sôû ñeå Sacombank ñaït ñöôïc
khoâng ít thaønh tích khen thöôûng
trong thôøi gian qua. Ñaëc bieät laø
caùc danh hieäu: Ngaân haøng coù dòch
vuï ngoaïi hoái toát nhaát Vieät Nam,
Ngaân haøng coù dòch vuï quaûn lyù
tieàn maët toát nhaát Vieät Nam, Ngaân
haøng baùn leû toát nhaát Vieät Nam,
Ngaân haøng coù doanh soá giao
dòch thanh toaùn theû Visa lôùn nhaát
Vieät Nam, giaûi Vaøng cho Baùo caùo
thöôøng nieân khoâng phaûi ngoân
ngöõ tieáng Anh trong lónh vöïc taøi
chính - ngaân haøng, giaûi Ñoàng cho
Baùo caùo thöôøng nieân coù thieát keá
ñeïp nhaát trong lónh vöïc taøi chính
- ngaân haøng, giaûi thöôûng Doanh
nghieäp tieâu bieåu Asean, Doanh
nhaân Taâm - Taøi,… n
Ñaïi dieän Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Thöông Tín vinh döï nhaän giaûi thöôûng “Doanh
nghieäp tieâu bieåu Asean” töø oâng Nguyeãn Ñöùc Kieân – Nguyeân Phoù chuû tòch Quoác hoäi nöôùc
coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam (Phaûi)
121 120
THÖÔNG HIEÄU & NHAÕN HIEÄU TÖØ GOÙC NHÌN VAÊN HOÙA
121 120
T
haønh laäp naêm 2001, sau hôn
10 naêm hoaït ñoäng, Coâng
ty TNHH An Quyù Höng ñaõ
töøng böôùc phaùt trieån vaø ñaït ñöôïc
nhöõng thaønh töïu ñaùng keå trong lónh
vöïc xaây döïng coâng nghieäp. Ñeán
nay, An Quyù Höng ñöôïc ñaùnh giaù
laø moät trong nhöõng coâng ty chuyeân
nghieäp trong lónh vöïc xaây döïng taïi
mieàn Baéc Vieät Nam. Haøng loaït caùc
coâng trình tieâu bieåu, döï aùn lôùn ñaõ
coù söï goùp maët cuûa An Quyù Höng
maø chuû yeáu laø caùc coâng trình xaây
döïng khu coâng nghieäp, nhaø xöôûng
cho caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi nhö:
Haøn Quoác, Nhaät Baûn, Ñaøi Loan,
Singgapo, Malaixia … Nhöõng coâng
trình tieâu bieåu do An Quyù Höng
thöïc hieän khoâng chæ nhaän ñöôïc söï
ñaùnh giaù cao cuûa chuû ñaàu tö bôûi
ñaõ ñaûm baûo ñöôïc chaát löôïng, tieán
ñoä, tính thaåm myõ cuûa coâng trình maø
coøn giuùp chuû ñaàu tö naâng cao hieäu
quaû cuûa döï aùn.
Vôùi tieâu chí luoân ñaët chöõ tín, chaát
löôïng leân haøng ñaàu, nhôø theá An Quyù
Höng ñaõ töøng böôùc hoøa nhaäp vaø
naâng cao uy tín treân thò tröôøng xaây
döïng, maët khaùc cuõng ñaøo taïo ñöôïc
ñoäi nguõ caùn boä, kyõ sö thoâng thaïo
nghieäp vuï vaø kinh nghieäm coâng taùc
theo caùc quy trình coâng ngheä tieân
tieán. An Quyù Höng ñaõ hoaøn thaønh
treân 30 nhaø maùy quy moâ lôùn, khaúng
ñònh ñöôïc chaát löôïng vaø ñaúng caáp
trong lónh vöïc xaây döïng coâng nghieäp
nhö: Nhaø maùy ñoà chôi Cheewah,
nhaø maùy saûn xuaát linh kieän ñieän töû
MicroShine – Vina, nhaø maùy coâng
nghieäp phaàn cöùng Henrry Vieät
Nam, nhaø maùy bia Tiger, nhaø maùy
coâng nghieäp Toyotaky,….
Sau moät thôøi gian, nhaèm ñaùp
öùng ña daïng nhu caàu cuûa xaõ hoäi,
doanh nghieäp ñaõ vaø ñang môû roäng
ñaàu tö sang nhieàu ngaønh ngheà
khaùc, nhö: xaây döïng caùc coâng trình
daân duïng, giao thoâng, thuûy lôïi; mua
CÔNG TY TNHH AN QUÝ HƯNG
HIỂU ĐƯỢC
MONG MUỐN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
lTHEÅ ÑIEÄP
Vôùi cô caáu toå chöùc goïn nheï, linh hoaït; ñoäi nguõ kyõ sö, nhaân
vieân nhieät tình, giaøu kinh nghieäm; kyõ thuaät, coâng ngheä lieân tuïc
ñöôïc naâng cao vaø nhaát laø luoân hieåu ñöôïc mong muoán cuûa chuû
ñaàu tö, Coâng ty TNHH An Quyù Höng luoân nhaän ñöôïc söï ñaùnh
giaù cao cuûa ñoái taùc.
THÖÔNG HIEÄU & NHAÕN HIEÄU TÖØ GOÙC NHÌN VAÊN HOÙA
123 122 123 122
baùn vaät lieäu xaây döïng; saûn xuaát beâ
toâng thöông phaåm, baát ñoäng saûn,...
Trong quaù trình kinh doanh, nhaän
thaáy nhu caàu söû duïng beâ toâng ñang
ngaøy caøng cao, naêm 2009, ñôn vò
ñaàu tö môû roäng sang hoaït ñoäng saûn
xuaát beâ toâng thöông phaåm. Ñeán
nay An Quyù Höng ñaõ xaây döïng vaø
laép ñaët 6 traïm troän ñaët taïi caùc ñòa
ñieåm khaùc nhau ñaûm baûo cung caáp
kòp thôøi nhu caàu söû duïng beâ toâng
thöông phaåm cho thò tröôøng xaây
döïng. Caùc traïm troän ñöôïc ñaàu tö
heä thoáng maùy moùc thieát bò hieän ñaïi,
ñoàng boä vaø môùi 100%, ñuû naêng löïc
ñaùp öùng veà nhu caàu beâ toâng troän
saün cho thò tröôøng xaây döïng taïi Haø
Noäi cuõng nhö caùc tænh laân caän. Hieän
taïi, An Quyù Höng coù theå cung caáp
caùc loaïi beâ toâng chaát löôïng cao,
nhö: beâ toâng thöôøng, beâ toâng maùc
cao, beâ toâng choáng thaám, beâ toâng
coù thôøi gian ñoâng keát nhanh…
Ngoaøi ra, ñeå ñaûm baûo chaát
löôïng saûn phaåm beâ toâng, toaøn boä
vaät lieäu nhaäp vaøo kho cuûa nhaø maùy
ñeàu ñöôïc kieåm soaùt chaët cheõ qua
3 khaâu: laùi xe nhaän haøng, thuû kho
nhaän haøng vaø phoøng thí nghieäm
kieåm tra. Nguoàn goác nguyeân lieäu
roõ raøng: ñaù ñöôïc laáy töø caùc moû ñaù
coù chaát löôïng toát nhaát (Hataco,
Sunway); caùt ñöôïc söû duïng laø caùt
ñaõ qua saøng, khoâng coù taïp chaát;
xi maêng söû duïng xi maêng Thaêng
Long, Nghi Sôn,…; phuï gia goàm:
Sika, Basf,… Taïi caùc traïm troän, toaøn
boä caùn boä, coâng nhaân vieân, laùi xe,
laùi maùy ñeàu ñöôïc ñaøo taïo qua caùc
lôùp veà saûn phaåm, chính saùch chaát
löôïng veà xöû lyù caùc tình huoáng lieân
quan tôùi vieäc cung caáp beâ toâng vaø
phong caùch phuïc vuï. Beân caïnh ñoù,
toaøn boä hoaït ñoäng saûn xuaát ñeàu
ñöôïc giaùm saùt chaët cheõ baèng heä
thoáng camera. Treân caùc phöông tieän
vaän taûi chuyeân duïng ñeàu ñöôïc gaén
thieát bò ñònh vò GPS ñeå coù theå kieåm
soaùt chính xaùc nhaát veà thôøi gian, loä
trình nhaèm cung öùng saûn phaåm toát
nhaát theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng
cho moãi coâng trình. Ñaëc bieät, ñeå
phuïc vuï toát cho vieäc nghieân cöùu,
ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa beâ toâng,
An Quyù Höng ñaõ hôïp taùc vôùi Coâng
ty Taây Ñoâ, ñaàu tö xaây döïng phoøng
thí nghieäm vôùi ñaày ñuû trang thieát bò
hieän ñaïi ñaët ngay taïi nhaø maùy. Nhôø
ñoù, saûn phaåm beâ toâng cuûa doanh
nghieäp ngaøy caøng ñöôïc öa chuoäng
vaø luoân laø söï löïa choïn ñaàu tieân cuûa
nhieàu coâng trình.
Xuaát phaùt töø quan ñieåm cuûa
Ban laõnh ñaïo ñôn vò xaùc ñònh con
ngöôøi laø nhaân toá quan troïng trong
chieán löôïc phaùt trieån, ñi ñoâi vôùi vieäc
ñaàu tö maïnh meõ coâng ngheä thieát bò,
Coâng ty coøn chuù troïng ñaàu tö xaây
döïng chaát löôïng cho ñoäi nguõ nguoàn
nhaân löïc. Sau nhieàu noã löïc, khoâng
ngöøng phaán ñaáu naâng cao trình
ñoä, tay ngheà, chaêm lo chu ñaùo tôùi
ñôøi soáng tinh thaàn vaø vaät chaát cho
caùn boä coâng nhaân vieân, hieän doanh
nghieäp coù taäp theå lao ñoäng ñoaøn
keát, taâm huyeát vaø gaén boù vôùi coâng
vieäc, vôùi cô quan. Nhôø ñoù, doanh
nghieäp giöõ vöõng ñöôïc ñònh höôùng
phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng trong
hieän taïi cuõng nhö töông lai.
Tuy nhieân, trong quaù trình phaùt
trieån, Coâng ty ñaõ gaëp nhieàu thuaän
lôïi vaø cuõng ñaõ traûi qua khoâng ít khoù
khaên, thaùch thöùc. Khoù khaên lôùn
nhaát maø doanh nghieäp gaëp phaûi
laø giai ñoaïn 2008-2009 - thôøi gian
khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi, giaù
caû caùc maët haøng xaây döïng taêng
leân laøm aûnh höôûng khoâng nhoû tôùi
hoaït ñoäng vaø lôïi nhuaän cuûa An Quyù
Höng. Trong boái caûnh ñoù, Ban Giaùm
ñoác ñaõ luoân traên trôû ñeå tìm höôùng ñi
phuø hôïp, vöøa phaùt huy ñöôïc noäi löïc,
vöøa môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh
hieäu quaû. Vaø, keát quaû kinh doanh
ñaõ chöùng minh khaû naêng laõnh ñaïo
cuûa nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu ñôn vò.
Ñoàng thôøi, mang laïi cho An Quyù
Höng caùc giaûi thöôûng: Top 100 saûn
phaåm chaát löôïng vaøng 2010, Top
50 saûn phaåm vaøng thôøi hoäi nhaäp
2011, Top 50 nhaõn hieäu caïnh tranh
VN 2011, Doanh nghieäp tieâu bieåu
Asean,…
Höôùng tôùi töông lai, Coâng ty
TNHH An Quyù Höng seõ tieáp tuïc
môû roäng lónh vöïc hoaït ñoäng kinh
doanh, vöôn cao vaø xa hôn nöõa
trong thò tröôøng xaây döïng. Vôùi
phöông chaâm: Thaønh tín - Hôïp taùc
- Laâu daøi, doanh thu cuûa ñôn vò seõ
tieáp tuïc ñaït con soá taêng tröôûng aán
töôïng. n
123 122
THÖÔNG HIEÄU & NHAÕN HIEÄU TÖØ GOÙC NHÌN VAÊN HOÙA
123 122
125 124 125 124
N
höõng naêm gaàn ñaây, ca
só Taân Nhaøn ñaõ trôû neân
quen thuoäc ñoái vôùi
nhöõng ngöôøi yeâu aâm nhaïc. Coâ
gaùi ñaát Haø Nam ngay töø nhoû,
nhöõng caâu haùt ru cuûa meï, nhöõng
laøn ñieäu cheøo, quan hoï cuûa vuøng
Baéc Boä ñaõ ngaám vaøo thòt, coâ raát
thích nhöõng baøi daân ca. Ca syõ Lan
Anh laø ngöôøi chò hoï ñaõ dìu daét
Taân Nhaøn ñi theo doøng nhaïc daân
gian. Vaø, Taân Nhaøn ñaõ ñoaït Giaûi
nhaát Cuoäc thi Sao Mai naêm 2005
– Doøng aâm nhaïc daân gian laø doøng
nhaïc maø chò ñaõ löïa choïn vaø quyeát
taâm theo ñuoåi ñeán cuøng. Chò taâm
söï: AÂm nhaïc daân gian coù nhöõng
giaù trò laøm cho con ngöôøi nhaát laø
khaùn giaû treû coù söï phaùt trieån veà
trí tueä, taâm hoàn vaø nhaân caùch, bôûi
doøng nhaïc naøy hoäi tuï taát caû nhöõng
yeáu toá queâ höông, daân toäc, aâm
höôûng nhöõng lôøi ru cuûa meï, cuûa
baø, lôøi leõ vaø nhöõng trieát lyù veà cuoäc
soáng. ÔÛ thôøi ñieåm hieän taïi, toâi thöïc
söï lo laéng khi nghe nhöõng ca khuùc
“ñaäp ñaàu vaøo töôøng”, “ñaäp ñaàu
vaøo lan can”…toâi khoâng theå hieåu
ñöôïc ñoù coù phaûi laø aâm nhaïc hay
khoâng. Toâi mong moïi ngöôøi haõy
noùi ñeán töø “taùi cô caáu neàn aâm
nhaïc Vieät Nam”, bôûi vì ñoù laø saûn
phaåm cuûa neàn vaên hoùa maø vaên
hoùa quyeát ñònh söï toàn vinh, phaùt
trieån cuûa ñaát nöôùc tieán ñeán söï
vaên minh. Toâi mong khaùn giaû treû
quan taâm hôn ñeán aâm nhaïc daân
toäc vaø ñoøi hoûi caùc caù nhaân theo
ñuoåi moãi doøng nhaïc phaûi ñaït chaát
löôïng cao nhaát. Khoâng theå chaáp
nhaän nhöõng gioïng haùt ka-ra-oâ-keâ
baây giôø cuõng ñöôïc phong laø oâng
hoaøng, baø chuùa, vua nhaïc pop…
Haùt daân ca laøm taâm hoàn toâi laéng
laïi vaø caûm xuùc ñaày hôn. Doøng
nhaïc daân gian cuõng laø “coát caùch”
taâm hoàn Vieät, laø neùt vaên hoùa ñaëc
tröng cuûa ngöôøi Vieät Nam.
Sau Cuoäc thi Sao Mai, Taân
Nhaøn trôû thaønh moät trong nhöõng
“Sao Mai” phaùt haønh nhieàu ñóa nhaát
vôùi 5 saûn phaåm caû CD, VCD, DVD
vaø ka-ra-oâ-keâ. Nhaân dòp Teát Taân
Maõo ca só Taân Nhaøn ñaõ khai xuaân
l ÑAÉC PHONG
KHÁT VỌNG
TRONG DÒNG ÂM NHẠC DÂN GIAN
Ca sĩ Tân Nhàn
125 124
ÑÔØI SOÁNG QUANH TA
125 124
baèng vieäc cho ra maét moät an-bum
ca nhaïc vôùi teân goïi “Ñöôøng taøu
muøa xuaân” goàm 10 ca khuùc mang
aâm höôûng daân ca nheï nhaøng, giaøu
caûm xuùc vaø mang maøu saéc caû ba
mieàn Baéc Trung Nam: Anh haõy
ñeán queâ em, Khuùc haùt soâng queâ,
Coâ daân quaân laøng Ñoû, Quaûng Nam
yeâu thöông, Nghe caâu quan hoï
treân cao nguyeân, Lôøi ca daâng Baùc…
Trong an-bum naøy, Taân Nhaøn ñaõ
cuøng song ca vôùi choàng laø ca só
Tuaán Anh ba ca khuùc. Tröôùc ñoù
Taân Nhaøn – Tuaán Anh ñaõ töøng
cho ra maét an-bum song ca vôùi
teân goïi Soâng ñôïi. Taát caû nhöõng baøi
haùt doøng nhaïc daân gian trong an-
bum ñeàu ñöôïc Taân Nhaøn theå hieän
noàng thaém raát coù hoàn. Ñaït ñöôïc
ñieàu ñoù ngoaøi söï chuyeân caàn, khoå
luyeän, Taân Nhaøn coøn raát naëng loøng
vôùi queâ höông vôùi gia ñình. Ñoái
vôùi chò queâ höông gaén boù raát maät
thieát ngay töø thuûa aáu thô vôùi luõy tre,
doøng soâng vaø nhöõng laøn ñieäu daân
ca dìu daët. Gia ñình laø nôi bình yeân
vaø an toaøn nhaát moãi khi chò tìm veà.
Chính vì vaäy duø cho baän roän theá
naøo hoaëc coù phaûi bieåu dieãn xa thì
chò vaãn tranh thuû veà queâ thaêm gia
ñình nhaát laø nhöõng ngaøy leã, ngaøy
Teát. Chính tình caûm vaø taâm hoàn aáy
naèm trong neàn taûng cuûa doøng nhaïc
daân gian moãi khi chaïm tôùi laïi rung
leân nhöõng caûm xuùc maïnh meõ.
Treân con ñöôøng aâm nhaïc, moãi
ca só ñeàu phaûi coá gaéng taïo cho
mình moät phong caùch rieâng neáu
muoán thaønh coâng. Taân Nhaøn ñaõ
choïn phong caùch aâm nhaïc daân
gian vaø seõ theo ñuoåi noù cho ñeán
cuøng. Nhöõng ñaøn chò nhö Thu
Hieàn, Thanh Hoa, Anh Thô…laø
nhöõng taám göông ñeå Taân Nhaøn
hoïc taäp treân con ñöôøng ca haùt cuûa
mình. Chò ñaõ ñi saâu nghieân cöùu vaø
luyeän taäp ñuû caùc laøn ñieäu daân ca.
Ñaëc bieät, chò raát thích haùt ru caùc
mieàn vaø thuoäc khaù nhieàu laøn ñieäu
haùt ru vì cho raèng neáu haùt daân ca
maø khoâng bieát haùt ru thì khoâng
bao giôø ngaám ñöôïc “caùi tình”, “caùi
chaát” cuûa caùc laøn ñieäu. Taân Nhaøn
luoân luoân coù yù thöùc phaûi naém baét
thaät vöõng caùi neàn cuûa doøng nhaïc
daân gian roài töø ñoù tìm ra caùi môùi,
caùi rieâng cuûa mình. Söï noã löïc ñaày
taâm huyeát cuûa chò theå hieän raát roõ
trong hai an-bum vöøa môùi ra maét
vaøo cuoái naêm 2011: Boä ñoâi DVD
vaø DVD ka-ra-oâ-keâ Gioït thôøi gian
ñöôïc saûn xuaát döôùi daïng DVD
chaát löôïng cao. An-bum goàm 11 ca
khuùc thuoäc doøng aâm nhaïc daân ca
quen thuoäc: Queâ meï (Traàn Maïnh
Huøng), Tìm em, Trong chieàu hoäi
Lim (Nguyeãn Trung), Haø Tónh queâ
mình, (Ngoïc Thònh), Ñeâm aû ñaøo
(Phuù Quang), Soâng ôi ñöøng chaûy,
(Nguyeãn Vónh Tieán), Ñaøn tranh
maï (Tuaán Phöông), Ñaâu roài lôøi ru
(Theá Tuaân), Gaëp nhau trong röøng
mô (Baûo Chung), Tình ca maët trôøi
(An Thuyeân), Soâng ñôïi (Nguyeãn
Vieät Bình), Ñaát nöôùc tình yeâu (Leä
Giang). Trong an-bum naøy coù moät
ca khuùc ñaëc bieät Queâ meï (Traàn
Maïnh Huøng) do chính Taân Nhaøn
“ñaët haøng”, ca khuùc naøy laáy caûm
höùng töø nhöõng caâu chuyeän tuoåi
thô cuûa Taân Nhaøn khi chò coøn ôû
Haø Nam vôùi bao nhieâu kyû nieäm,
öôùc mô. Moät laàn nöõa chuùng ta laïi
thaáy Taân Nhaøn naëng loøng vôùi queâ
höông vaø bieát ôn meï bieát nhöôøng
naøo. Caùc ca khuùc trong an-bum
naøy ñöôïc Taân Nhaøn theå hieän coù
tìm toøi, töông ñoái môùi laï, chò trau
chuoát töøng caâu haùt, töøng laøn ñieäu,
ñaëc bieät laø gioïng haùt saùng, roõ lôøi,
ngoït ngaøo nhöng saéc saûo, caùch xöû
lyù tinh teá vôùi kyõ thuaät ñieâu luyeän.
An-bum thöù hai Laïy phaät con
veà laø ñóa nhaïc ñaàu tieân ôû nöôùc ta
ñöôïc ñaët haøng vieát toaøn boä baøi môùi
nhö: Muïc Kieàu Lieân cöùu meï (Traàn
Maïnh Huøng), Höông Thieân, Ngoïc
saùng trôøi Nam (Cuø Leä Duyeân), Laïy
phaät con veà (Leâ Maïnh Cöông)…
Nhöõng ca khuùc trong CD naøy ñeàu
coù giai ñieäu ñeïp, nheï nhaøng, saâu
laéng nhö nhöõng lôøi thuû thæ veà coâng
cha, nghóa meï, veà söï cöùu sinh, ñoä
theá cuûa Ñöùc Phaät…Gioïng haùt Taân
Nhaøn trong suoát, bay boång truyeàn
caûm maïnh ñeán ngöôøi nghe
Vôùi hai an-bum naøy, ngöôøi ta
ñeàu nhaän thaáy gioïng haùt Taân Nhaøn
ngaøy caøng chín muoài, vaø ñaõ thaáy
moät Taân Nhaøn coù neùt rieâng ñoäc
ñaùo vaø haáp daãn cuûa rieâng mình.
Hieän ñang laøm coâng taùc giaûng
daïy taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm
ngheä thuaät Trung öông beân caïnh
vieäc bieåu dieãn, ra ñóa, Taân Nhaøn
cuõng doàn taát caû taâm huyeát vôùi
doøng nhaïc daân gian cho theá heä
treû. Taân Nhaøn khoâng chæ khaùt
voïng chieám lónh nhöõng ñænh cao
cuûa doøng aâm nhaïc naøy maø coøn
khaùt voïng goùp phaàn quaûng baù,
giaùo duïc tinh hoa aâm nhaïc nöôùc
nhaø ñeå ngaøy caøng coù nhieàu ca só
treû taøi naêng chieám lónh ñænh cao
aâm nhaïc daân gian. n
127 126 127 126
Q
uaûng caùo (laønh maïnh) laø hình thöùc giôùi thieäu
haøng hoùa tôùi ñoâng ñaûo ngöôøi mua, moät vieäc
laøm voâ cuøng caàn thieát trong neàn kinh teá thò
tröôøng. Trong boái caûnh caïnh tranh khoác lieät, vaïn ngöôøi
baùn, moät ngöôøi mua, roài haøng nhaùi, haøng giaû nhö thaät,
thöông tröôøng nhö chieán tröôøng, thì Quaûng caùo caøng
phaûi coù chieâu ñoäc, khaùc laï, haáp daãn (taát nhieân laø baûo
ñaûm tuaân thuû qui ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh). Caùch
ñaây treân 60 naêm, coù moät cô sôû saûn xuaát ñaõ tìm toøi, saùng
taïo, ñöa ra nhöõng hình thöùc quaûng caùo laï, haáp daãn,
ñeán nay, vaãn laø kinh nghieäm ñaùng hoïc hoûi. Ngöôøi tung
ra chieâu ñoäc aáy laø oâng Vieãn Ñeä, oâng chuû Nhaø in Vieãn
Ñeä ôû Hueá.
Ñeå caïnh tranh vôùi caùc nhaø in khaùc ôû Hueá vaø mieàn
Trung, oâng Vieãn Ñeä ñaõ thöïc hieän vieäc quaûng caùo tieáp
thò cho nhaø in cuûa mình raát soáng ñoäng. Hoài ñoù, Vieãn Ñeä
ñaõ bieát quaûng caùo treân baùo chí. Nhaø in ñaõ ñöa ra moät soá
maãu quaûng caùo, nhö:
- Maãu quaûng caùo 1: “Moät coâng sôû, moät xí nghieäp,
moät hieäu buoân: phaûi caàn coù ñoà in – phaûi caàn coù nhieàu
thöù ñoà in - phaûi caàn coù ñoà in thaät ñeïp thì vieäc toå chöùc
môùi haún hoi, môùi coù qui cuû, môùi gaây ñöôïc tín nhieäm ôû
trong cuõng nhö ôû ngoaøi. Ñöôïc hay khoâng , thaønh coâng
hay thaát baïi cuõng töï nôi loái toå chöùc maø ra”.
- Maãu quaûng caùo 2: “Moãi ngöôøi moãi lôøi: Coù ngöôøi
noùi: “Nhaø in Vieãn Ñeä in vöøa mau, vöøa ñeïp, vöøa reû”. Laïi
coù ngöôøi noùi: “Nhaø in Vieãn Ñeä veà ñoâi thöù ñoà in, tính giaù
hôi cao nhöng in thì thaät mau maø in laïi raát ñeïp”. Cuõng coù
ngöôøi noùi: “Mieãn cho ñeïp, giaù maéc cuõng ñöôïc. Maø nhaø
in Vieãn Ñeä thì in ñeïp laém”. Roài ai naáy ñeàu ñaët in taïi Nhaø
in Vieãn Ñeä (11-13 ñöôøng Phan Ñình Phuøng - Hueá).
- Maã u quaû ng caù o 3: Quaû ng caù o tieá p thò baè ng Truyeä n
Kieà u ñeå khaù ch deã nhôù : Kim Troï ng - Thuù y Kieà u luù c sô ngoä
Sinh raèng: “Phaùt hoïa vöøa roài,
Phaåm ñeà xin moät vaøi lôøi theâm hoa”
Tay tieân gioù taùp möa sa.
Khoaûng treân döøng buùt thaûo vaø boán caâu.
Khen: “Taøi nhaû ngoïc phun chaâu,
Naøng Ban, aû Taï cuõng ñaâu theá naày.
Vaäy xin cho pheùp in ngay,
Ñeå laøm kyû nieäm moät ngaøy thieân duyeân”
Naøng raèng: “Kheùo giôû troø ñieân
Giaáy nheøm, möïc ôï, toán tieàn, ích ñaâu”.
Raèng: “Gaàn Beán Ngöï, ñaàu caàu,
Nhaø in Vieãn Ñeä maáy laâu tieáng ñoàn,
Thôï thaày, maùy moùc, chuyeân moân,
In mau, giaù reû, chöõ coøn môùi tinh,
Töø naêm Gia Tónh trieàu Minh,
Nhaø in Vieãn Ñeä, Xuaân Kinh tieáng ñoàn”
(Quaûng caùo treân trang bìa 4, baùo Phuï nöõ Vieät Nam
soá 2 ngaøy 16/11/1948).
Vaän duïng Truyeän Kieàu cuûa cuï Nguyeãn Du vaøo vieäc
tieáp thò cho nhaø in nhö theá ñaõ quaù roài, nhöng Vieãn Ñeä
vaãn chöa thaáy ñuû. Vieãn Ñeä ñaõ môøi ñöôïc Thi OÂng ñöùng
ñaàu Höông Bình Thi Xaõ laø cuï Öng Bình Thuùc Giaï vaøo
cuoäc “chôi”. Thi OÂng ñoàng yù, vieát:
Ai cuõng bieát Nhaø in Vieãn Ñeä
Daäy tieáng khen ñaát Hueá ñaõ töø laâu
Möïc vôùi son töôi thaém roõ maàu,
Laém veû ñeïp, in mau maø giaù reû.
Vaën maùy thöông quyeàn quanh boán beå,
Döïng neàn kinh teá giöõa trung chaâu.
Laáy vaên chöông, laáy myõ thuaät laøm ñaàu,
Tröôùc nhôn nghóa, maø sau giaønh quyeàn lôïi.
Khaùch haøn maëc, khaùch taøi ba caùc giôùi,
Cuoäc xaõ giao lui tôùi caøng ñoâng,
Thuøy nhôn baát thöùc chuû oâng.
(Trang bìa 4, baùo Phuï nöõ Vieät Nam, soá ra ngaøy
1/1/1949)
Nhôø tung ra nhöõng chieâu quaûng caùo tieáp thò haáp
daãn treân maø Nhaø in Vieãn Ñeä coù ñoâng khaùch, vieäc kinh
doanh khaù thaønh ñaït.
Caùch ñaây hôn nöûa theá kyû, ngheà quaûng caùo cuûa Vieät
Nam coøn non keùm maø Vieãn Ñeä ñaõ bieát khai thaùc theá
maïnh cuûa Vieät Nam laø thi ca, laø caùc thi só noåi tieáng ñeå
laøm tieáp thò thì quaû oâng laø moät ngöôøi “ñi tröôùc thôøi ñaïi”
trong lónh vöïc quaûng caùo tieáp thò. Hieän nay, coâng nghieäp
quaûng caùo tieáp thò cuûa Vieät Nam hoïc caùch khai thaùc söï
haáp daãn cuûa caùc sieâu sao boùng ñaù, caùc hoa haäu, ngöôøi
maãu thôøi trang cuûa phöông Taây ñeå vaän duïng vaøo vieäc
quaûng caùo tieáp thò cho haøng hoùa Vieät Nam, xem ra chæ
laø haäu boái, vaø keùm xa chieâu ñoäc cuûa Nhaø in Vieãn Ñeä !
(Tö lieäu baøi naøy laáy trong cuoán saùch 700 caâu hoûi veà Hueá cuûa
Nguyeãn Ñaéc Xuaân)
CHIÊU QUẢNG CÁO … BẰNG THƠ
l PHAÏM QUANG MINH
127 126
ÑÔØI SOÁNG QUANH TA
127 126
CHIÊU QUẢNG CÁO … BẰNG THƠ
T
haàn Ngheøo (tieáng Nhaät
laø Binoâgami). Ngöôøi Nhaät
thôø Thaàn Ngheøo (gioáng
nhö ngöôøi Vieät thôø caùc aùc thaàn,
quæ thaàn, hay thôø nhöõng vieân
töôùng giaëc ngoaïi xaâm ñaõ töøng
taøn saùt nöôùc mình (tröôøng hôïp
caùc töôùng Trung Quoác bò cheát
traän khi xaâm löôïc Vieät Nam nhö
Maõ Vieän, Lieãu Thaêng, Saàm Nghi
Ñoáng,…), khoâng phaûi vôùi taâm lyù/
taâm linh ngöôõng moä, suøng baùi,
bieát ôn, maø vôùi taâm lyù/taâm linh
cho raèng caùc thaàn naøy vì chuyeân
laøm vieäc aùc, bô vô khoâng ai cuùng
caáp, neân bò ñoùi, hay ñi quaáy nhieãu
ñoøi aên, neân laäp nhaø cho caùc thaàn
naøy ôû (ñeàn, mieáu), cuùng caáp cho
thaàn aên no ñuû, nhöõng mong thaàn
khoâng quaáy nhieãu nöõa. Moät khi
ñaõ cung phuïng nhö vaäy roài maø
Thaàn Ngheøo vaãn tung taùc, vaãn
“aùm”, laøm ngöôøi ta khoâng khaù
leân ñöôïc thì seõ bò ngöôøi daân “caét
suaát” khoâng cuùng thöùc aên, ñoà
uoáng nöõa, vaø hoï seõ laøm leã toáng
khöù Thaàn Ngheøo ngay taïi ngoâi
ñeàn thôø vò thaàn naøy. Ñôøi soáng
caøng khoù khaên, ngöôøi Nhaät caøng
tin vaøo tín ngöôõng naøy. Teát ñeán,
ngoaøi vieäc ñi caàu aên neân, laøm ra,
caàu taøi, caàu loäc ôû caùc ñeàn mieáu,
chuøa chieàn trong khu vöïc mình ôû,
hoï cuõng tìm ñeán cuùng ôû caùc ñeàn
thôø Thaàn Ngheøo. Ngöôøi ta ñeán
ñaây khoâng phaûi mong muoán Thaàn
linh cöùu vôùt veà maët toân giaùo, maø
ñeán ñeå baám moät nuùt môùi, quyeát
ñònh chuyeån höôùng laøm aên môùi,
laøm laïi cuoäc ñôøi. Ít nhaát cuõng coù
taùc duïng taâm lyù.
Nhöõng naêm gaàn ñaây, khi neàn
kinh teá Nhaät Baûn giaûm suùt (maëc
duø vaãn laø ñöùng haøng thöù hai, thöù
ba theá giôùi), tuïc cuùng toáng khöù
Thaàn Ngheøo ñöôïc hoài sinh ôû Nhaät
Baûn khaù maïnh. Nhieàu ngoâi ñeàn
thôø Thaàn Ngheøo ñaõ ñöôïc döïng
THỜ THẦN NGHÈO …
ĐÃ THOÁT NGHÈO
l THUØY LINH - QUANG MINH
TRÖÔÙC KHI TRÔÛ THAØNH QUOÁC GIA GIAÀU THÖÙ NHÌ THEÁ GIÔÙI, SAU MYÕ, NHAÄT BAÛN
TÖØNG LAØ NÖÔÙC NGHEØO, RAÁT NGHEØO. MOÄT TRONG NHÖÕNG NGUYEÂN NHAÂN BÒ NGHEØO,
ÑÖÔÏC NGÖÔØI NHAÄT CHO RAÈNG LAØ BÔÛI BÒ THAÀN NGHEØO “AÙM”. MUOÁN KHOÛI BÒ “AÙM” SUOÁT
ÑÔØI, PHAÛI TOÁNG KHÖÙ THAÀN NGHEØO ÑI THÌ MÔÙI MONG MÔÛ MAØY MÔÛ MAËT ÑÖÔÏC. VÌ VAÄY,
NGÖÔØI NHAÄT ÑAÕ LAÄP ÑEÀN THÔØ THAÀN NGHEØO, NHÖÕNG MONG THOAÙT NGHEØO.
ÑÔØI SOÁNG QUANH TA
129 128 129 128
leân, trong ñoù coù ñeàn coøn chöa kòp
ñaêng kyù vaøo danh saùch cuûa Hoäi
Caùc ñeàn Thaàn ñaïo thaønh laäp naêm
1946, nhöng vaãn coù ñoâng ngöôøi
ñeán cuùng. Moät trong nhöõng ngoâi
ñeàn thôø Thaàn Ngheøo môùi ñöôïc
döïng leân aáy naèm treân moät quaû
ñoài daøi cuûa moät thò traán thoân daõ
nhoû, caùch Toâkyo khoaûng 200km
veà phía Taây. Ñeàn laø moät chieác
leàu toài taøn, coù töôïng Thaàn Ngheøo
taïc baèng goã, thaân hình gaøy goø, veû
buoàn ñaêm chieâu vôùi ñoâi loâng maøy
tróu naëng, tay phaûi caàm moät chieác
quaït gaõy naùt. Tröôùc maët thaàn coù
döïng moät thanh cuûi taï töôïng tröng
cho vaän ruûi, nhöõng noãi vaát vaû khoå
sôû. Chuû ñeàn laø oâng Tessen, 71
tuoåi. Lyù do oâng naøy xaây ngoâi ñeàn
naøy xuaát phaùt töø vieäc thaát baïi
trong laøm aên, kinh teá sa suùt. OÂng
ñaõ hoaït ñoäng ngaân haøng hôn hai
chuïc naêm. Ñeán naêm 1969, oâng
chuyeån sang laøm nhieàu doanh
nghieäp khaùc töø theå thao Golf
ñeán quaûng caùo. Cuõng coù vaøi laàn
truùng quaû, nhöng noùi chung ñeàu
thaát baïi. “Toâi cuõng bieát theá naøo
laø Thieân ñöôøng, nhöng ñaõ neám
traûi nhieàu ñòa nguïc”, oâng noùi, khi
nghó veà nhöõng moùn nôï lieân mieân.
OÂng nhôù laïi coù laàn, vaøo naêm
1996, gaëp moät ngöôøi quen keå laø
coù ngöôøi baïn bò Thaàn Ngheøo aùm,
oâng chôït nghó ra: oà thì ra mình
cuõng bò Thaàn Ngheøo aùm. Vaø oâng
quyeát ñònh döïng moät ñeàn ñeå toáng
khöù Thaàn Ngheøo, maëc duø töø tröôùc
oâng chaúng maáy baän taâm gì ñeán
toân giaùo tín ngöôõng. Khoâng ngôø,
sau khi ngoâi ñeàn Thaàn Ngheøo cuûa
oâng Tessen laäp neân, ngöôøi ñeán
cuùng leã raát ñoâng. Hoï laø nhöõng
ngöôøi laøm aên thua loã, maát coâng
aên vieäc laøm…. Hoï ñeán ñeå truùt boû
noãi öu phieàn, mong naêm môùi toáng
khöù caùi ruûi, caùi ngheøo tuùng baèng
caùch vöøa tuïng kinh, vöøa laáy chaân
ñaù thanh cuûi ñeå ñuoåi Thaàn Ngheøo
ñi, luoân mieäng noùi: “Cuùt ñi! Cuùt
ñi!”. Ñaù nhö vaäy coù khi ñau ngoùn
chaân, neân ngöôøi ta thöôøng neän
baèng goùt. Khoâng ít nhöõng giaùm
ñoác ñeán ñeàn, neùm haït ñaäu vaøo
moät taám bìa ñeà chöõ “Suy thoaùi”,
sau khi caàu khaån. OÂng mong
öôùc tình traïng suy thoaùi kinh teá ôû
Nhaät Baûn bò toáng khöù ñeå coâng ty
laøm aên khaù hôn.
Chöa bieát coù thoaùt ngheøo hay
khoâng, nhöng vôùi nhöõng ngöôøi
ñeán leã Thaàn Ngheøo duø sao cuõng
giaûi toûa ñöôïc noãi buoàn tuûi, laáy
laïi ñöôïc tinh thaàn ít nhieàu. Hieäu
quaû laâu daøi, lôøi caàu coù linh öùng
hay khoâng, coøn tuøy ngöôøi. Khoâng
phaûi khoâng coù tröôøng hôïp, sau
khi cuùng toáng tieãn Thaàn Ngheøo,
“öùng” luoân, ñoåi ñôøi.
Rieâng ñoái vôùi chuû ñeàn, oâng
Tessen, ngoâi ñeàn Thaàn Ngheøo
maø oâng döïng tuy laø hieän thaân cuûa
caùi ngheøo, nhöng laïi ñem cho oâng
khaù nhieàu tieàn, nhaát laø vaøo dòp leã
hoäi, do khaùch thaäp phöông cuùng.
Moät buoåi leã toáng khöù Thaàn Ngheøo
moät caùch vónh vieãn phaûi chi ñeán
8,5 USD. Nhôø vaäy, oâng ñaõ thoaùt
ngheøo moät caùch ngoaïn muïc. Taát
nhieân, ña soá ngöôøi Nhaät hoï thoâng
minh hôn nhieàu. Chaúng ai laïi theo
göông oâng Tessen xaây ñeàn thôø
Thaàn Ngheøo ñeå thoaùt ngheøo caû.
Maø, hoï bieát vöôït ngheøo baèng ñaàu
oùc saùng taïo, baèng söï lao ñoäng
caàn cuø ñeå laøm neân nhöõng ñieàu
thaàn kyø Nhaät Baûn, nhö hoï ñaõ laøm
trong Theá kyû XX vöøa qua.
Duø sao, neáu giaàu roài, chaêm
chæ lao ñoäng roài vaãn thôø Thaàn
Ngheøo, cuõng hôn! Ngöôøi Vieät vaãn
cho “Coù thôø coù thieâng, coù kieâng
coù laønh” maø./. n
129 128
ÑÔØI SOÁNG QUANH TA
129 128
N
hieäm vuï cuûa Trung taâm
laø nghieân cöùu vaø trieån
khai hoaït ñoäng vaên
hoùa, theå duïc theå thao, du lòch,
chaêm soùc ñôøi soáng tinh thaàn vaø
vaät chaát cho ngöôøi cao tuoåi Vieät
Nam. Voán tieàn thaân laø Ban Coâng
taùc caâu laïc boä thuoäc Hoäi Ngöôøi
cao tuoåi Vieät Nam, Trung taâm
chuù troïng hoaït ñoäng caâu laïc boä.
Hieän nay, Trung taâm ñang baûo
trôï caùc caâu laïc boä: CLB Döôõng
NƠI NGƯỜI GIÀ TRẺ LẠI
l NGUYEÃN THUÏ
TRUNG TAÂM VAÊN HOÙA NGÖÔØI CAO TUOÅI
THUOÄC HOÄI NGÖÔØI CAO TUOÅI VIEÄT NAM ÑAÕ
TRAÛI QUA CHAËNG ÑÖÔØNG MÖÔØI NAÊM ÑAÀY
GIAN NAN THÖÛ THAÙCH NHÖNG CUÕNG GAËT HAÙI
ÑÖÔÏC NHIEÀU THAØNH COÂNG VAØ KHOÂNG NGÖØNG
LÔÙN MAÏNH.
ÑÔØI SOÁNG QUANH TA
131 130 131 130
sinh Thaêng Long, CLB Du lòch
vaên hoùa, CLB döôõng sinh haønh
thieän, CLB Haûi Thöôïng Laõn OÂng,
CLB ngheä thuaät hoa Traøng An,
CLB ngheä thuaät Queâ Höông, Khu
chaêm soùc söùc khoûe Chuøa Ngoøi
Baéc Ninh, CLB ngheä thuaät Quan
hoï Töù Hoa Baéc Ninh, CLB ngheä
thuaät Giai ñieäu xanh…CLB du lòch
vaên hoùa ngöôøi cao tuoåi coù gaàn
400 hoäi vieân moãi thaùng ñònh kyø
sinh hoaït moät laàn thöôøng toå chöùc
noùi chuyeän veà moïi lónh vöïc thôøi
söï, chính trò, lòch söû, söùc khoûe vaø
ñôøi soáng. Moãi thaùng toå chöùc hai
laàn ñi tham quan, du lòch . Trong
möôøi naêm qua ñaõ toå chöùc hôn
200 chuyeán ñi cho hôn 5000 löôït
ngöôøi cao tuoåi ñi du lòch töø Thaùc
Baûn Gioác (Cao Baèng) ñeán muõi Xa
Vyõ (Moùng Caùi) ñeán Muõi Caø Mau.
Caâu laïc boä coøn toå chöùc tham
quan Laøo, Cam-pu-chia, Thaùi-
Lan vaø nhieàu tænh ôû Trung Quoác.
Boán caâu laïc boä ngheä thuaät quaàn
chuùng ngöôøi cao tuoåi hoaït ñoäng
thöôøng xuyeân vôùi nhieàu chöông
trình vaên ngheä phong phuù, ña
daïng vaø haáp daãn. Thaät xuùc ñoäng
khi saân khaáu xuaát hieän nhieàu cuï
oâng, cuï baø haùt muùa, ngaâm thô.
Ñaõ coù hai cuoäc Lieân hoan Tieáng
haùt ngöôøi cao tuoåi toå chöùc taïi Haø
Noäi vaø TP Hoà Chí Minh. Phong
traøo thô ca vaø ca haùt phaùt trieån
roäng khaép trong caû nöôùc ñeán caû
vuøng saâu, vuøng xa nhö ôû huyeän
Vuï Quang tænh Haø Tónh. Trung
taâm ñaõ toå chöùc nhieàu buoåi toïa
ñaøm veà vaên hoùa coäi nguoàn, veà
Phaät phaùn, veà ñeà taøi baûo veä di
saûn vaên hoùa cha oâng, ñoäng vieân
ngöôøi cao tuoåi laøm noøng coát trong
caùc leã hoäi ôû ñòa phöông, toå chöùc
nhieàu chuyeán ñi döï caùc leã hoäi lôùn
nhö: Ñeàn Kieáp Baïc, Chuøa Yeân
Töû, Chuøa Höông, Ñeàn Huøng…
Cuõng töø sinh hoaït caâu laïc boä
Trung taâm ñaõ toå chöùc nhieàu buoåi
tö vaán veà chaêm soùc söùc khoûe cho
ngöôøi cao tuoåi do caùc giaùo sö,
thaàøy thuoác coù uy tín noùi veà taêng
huyeát aùp, ñaùi thaùo ñöôøng, cheá ñoä
dinh döôõng…Toå chöùc khaùm beänh
mieãn phí vaø phaùt thuoác cho haøng
traêm löôït ngöôøi cao tuoåi…Caùc caâu
laïc boä döôõng sinh thu huùt haøng
traêm hoäi vieân thöôøng xuyeân ñeán
sinh hoaït.
Ñaëc bieät, Trung taâm ñaõ coá
gaéng taïo ñieäu kieän cho ngöôøi cao
tuoåi phaùt huy heát tieàm naêng chaát
xaùm saün coù cuûa mình ñeå coáng
hieán söùc löïc trí tueä coøn laïi cho ñaát
nöôùc vaø daân toäc. Trung taâm ñaõ
ñoäng vieân giuùp ñôõ caùc nhaø khoa
hoïc tieáp tuïc söï nghieäp nghieân
cöùu caùc vaán ñeà khoa hoïc coøn
dang dôû cuûa mình vaø cho xuaát
baûn moät soá aán phaåm: Caåm nang
söùc khoûe ngöôøi cao tuoåi do nhoùm
taùc giaû Nguyeãn Vaên Bình, Haø
Vaên Thuaät, Nguyeãn Ñình Cao,
Nguyeãn Ñaéc Tình, Phaïm Maïnh
Laâm bieân soaïn; Nhöõng khaùm phaù
môùi, nhaän thöùc môùi veà nguoàn goác
daân toäc Vieät vaø neàn vaên minh
Vieät coå do PGS Ñoã Toøng chuû
bieân; Tuyeån taäp Hoäi thaûo khoa
hoïc Troáng ñoàng vôùi vaên hoùa Vieät
Nam, Thi ñaøn ngöôøi cao tuoåi…
Nhieàu ngöôøi ñaët caâu hoûi: Trung
taâm Vaên hoùa ngöôøi cao tuoåi laø
ñôn vò söï nghieäp töï chuû veà maët
taøi chính laøm theá naøo ñeå coù theå
coù nhieàu chöông trình hoaït ñoäng
hieäu quaû nhö vaäy ? Tröôùc heát laø
caùc thaønh vieân cuûa Trung taâm
töï nguyeän tham gia vôùi tinh thaàn
ñoaøn keát hoïc taäp laãn nhau, hoã trôï
nhau trong coâng vieäc. Say meâ vôùi
coâng vieäc, ñaët coâng vieäc leân haøng
ñaàu khoâng vuï lôïi caù nhaân. Söï taän
taâm vaø laøm vieäc say meâ heát mình
ñaõ naûy nôû nhieàu saùng kieán trong
caùc hoaït ñoäng. Maët khaùc, Trung
taâm ñaõ laøm toát coâng taùc xaõ hoäi
hoùa caùc hoaït ñoäng, naêng ñoäng
taïo ra caùc chöông trình haáp daãn,
tìm söï hoã trôï töø caùc caù nhaân vaø toå
chöùc xaõ hoäi. Trung taâm baûo trôï
caùc hoaït ñoäng theo nguyeân taéc
caùc toå chöùc ñöôïc baûo trôï, töï caân
baèng thu chi, töï chòu traùch nhieäm
tröôùc xaõ hoäi vaø phaùp luaät. Trung
taâm thöïc hieän chöùc naêng tö vaán,
taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc
hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc baûo
trôï. Trung taâm Vaên hoùa Ngöôøi
cao tuoåi ñaõ thöïc söï laø ñòa chæ tin
caäy giuùp ngöôøi cao tuoåi soáng vui,
soáng khoûe, soáng coù ích./. n
131 130
ÑÔØI SOÁNG QUANH TA
131 130
L
eã khai maïc Trieån laõm boä tranh Teát cuûa nöõ
hoïa só Vaên Döông Thaønh chaøo möøng naêm
môùi Nhaâm Thìn ñöôïc toå chöùc trong khoâng
gian vôùi kieán truùc ñoäc ñaùo vaø tinh xaûo, nôi coù moät
baûo taøng daân toäc, moät salon vaên hoùa vaø cuõng laø nôi
nhieàu tinh tuùy cuûa hoäi hoïa vaø aåm thöïc Vieät ñöôïc
toân vinh.
Khai maïc luùc 18h30, ngaøy 12/1/2012 bôûi ngaøi
Michal Kral- Ñaïi söù Coäng hoøa Seùc, vôùi söï coù maët
cuûa möôøi vò Ñaïi söù caùc nöôùc. Tham döï Trieån laõm
coù oâng Phaïm Cao Phong- Vuï tröôûng Vuï Vaên hoùa
ñoái ngoaïi Boä Ngoaïi Giao kieâm Chuû tòch UNESCO
Quoác gia; oâng Traàn Khaùnh Chöông- Chuû tòch Hoäi
Myõ thuaät Vieät Nam, cuøng nhöõng ngöôøi haâm moä
ngheä thuaät vaø giôùi truyeàn thoâng.
Vôùi hai möôi böùc tranh sôn maøi, sôn daàu,
acrylic, Hoïa só Vaên Döông Thaønh mieâu taû saâu veà
kieán truùc, veà khoâng khí vaø nhöõng aán töôïng cuûa
moät Thaêng Long - Haø Noäi vaøo Teát coå truyeàn - ñoùn
xuaân môùi Nhaâm Thìn tieáp noái doøng chaûy cuûa ngheä
thuaät Troáng Ñoàng. Nhöõng taùc phaåm dieãn ñaït caûnh
ñöôøng phoá vôùi chôï hoa ngaøy Teát, nhöõng röøng hoa
TRIỂN LÃM TRANH
“TẾT NHÂM THÌN & TRỐNG ĐỒNG”
HOẠ SĨ VĂN DƯƠNG THÀNH
l ANH PHÖÔNG
ÑÔØI SOÁNG QUANH TA
133 132 133 132
ñaøo, nhöõng doøng ngöôøi nhoän nhòp treân nhöõng heø
phoá cuõ kyõ vaø phía sau laø baàu trôøi xanh vôùi nhöõng
gioït naéng aám long lanh treân hoa xuaân. Treân nhöõng
ban coâng reâu phong coù ñaët nhöõng chaäu ñaøo mai,
caây caûnh nhö ñaùnh thöùc nhöõng kyû nieäm nhung nhôù
cuûa thôøi thô aáu. Gioït möa xuaân mang ñeán laøn khoâng
khí aåm öôùt, maøu saéc lung linh vôùi söï hoài sinh cuûa
thieân nhieân. Taát caû ñöôïc Vaên Döông Thaønh dieãn taû
bôûi neùt buùt maïnh baïo vaø maøu saéc töôi saùng hoaëc
traàm maëc.
Vôùi ngoân ngöõ hoäi hoaï tröøu töôïng, Vaên Döông
Thaønh luoân thoåi hoàn Vieät vaøo töøng chi tieát cuûa moãi
böùc tranh maø ôû ñoù ngöôøi xem khoâng theå laàm laãn, maø
nhaän ra ngay nhöõng rung caûm thaân thuoäc, nhöõng
ñöôøng neùt chaét loïc töø ñieâu khaéc cuûa ñình Ninh Hieäp,
Chuøa Naønh vaø tranh daân gian Ñoâng Hoà.
Nguoàn caûm töø troáng ñoàng.
Töø khi coøn thô beù, Vaên Döông Thaønh ñaõ ñöôïc
tieáp xuùc vaø chieâm ngöôõng nhöõng böùc chaïm khaéc,
ñuùc ñoàng quyù giaù naøy ôû nhieàu laøng queâ Baùc Boä.
Nhöõng hình neùt ñoù ñaõ in ñaäm daáu aán trong kyù öùc
cuûa coâ vaø döôøng nhö voâ thöùc luoân aån hieän trong boá
cuïc, neùt buùt, nhòp ñieäu trong tranh cuûa Vaên Döông
Thaønh. Maëc duø ñeà taøi vaø motif raát ña daïng nhöng
ngöôøi xem deã nhaän thaáy söï keá thöøa phong caùch vaø
neùt daân daõ Vieät trong tranh cuûa coâ.
Böùc tranh “Ñeâm Giao Thöøa” - sôn daàu/acrylic,
120x60cm, vôùi nhöõng maûng maøu xanh vaø hoàng
ñieàu, phoái hôïp vôùi hình töôïng caønh ñaøo vöøa qua
muøa ñoâng giaù reùt, ñang ñaâm choài naåy loäc, thieân veà
tröøu töôïng, cho ngöôøi xem caûm giaùc töôi vui, aám aùp
cuûa muøa xuaân.
Böùc tranh “Troáng Ñoàng vaø Hoa Sen” - sôn daàu/
acrylic, 120x60cm, ñöa hình töôïng Troáng Ñoàng
Ngoïc Luõ coå xöa vôùi ñaøn chim Laïc Hoàng vaø maët trôøi,
beân treân laø moät bình hoa sen cuûa hieän taïi. Caû hai
yeáu toá cuûa quaù khöù vaø cuûa hieän taïi, do con ngöôøi
taïo neân hay do thieân nhieân daâng taëng, taát caû trong
hoøa saéc töôi ñoû cuûa naêm môùi.
Böùc tranh “Troáng Ñoàng vaø Chim Haïc” - sôn daàu/
acrylic, 120x60cm, hoaï só ñaõ ñaët chieác troáng ñoàng
Ñoâng Sôn phía tröôùc vaø moät ñoâi haïc ñoàng traàm
ngaâm vôùi phía sau laø moät caùnh ñoàng hoa daïi ñaày
maøu saéc. Gam maøu xanh laù caây bao phuû toaøn boä
khoâng gian naøy. n
Troáng ñoàng vaø Chim haïc (Sôn daàu)
Phoá Haøng Baïc (Sôn maøi)
133 132
ÑÔØI SOÁNG QUANH TA
133 132
G
iaûi thöôûng “Vì söï phaùt trieån Coäng ñoàng
ASEAN”,“Thöông hieäu – Nhaõn hieäu”
vaø“Nhaø quaûn lyù xuaát saéc thôøi kyø ñoåi
môùi” naêm 2011 ñöôïc phaùt ñoäng nhaèm höôûng öùng
naêm Vieät Nam laøm Chuû tòch ASEAN. Chöông
trình bình choïn ôû ba quoác gia Vieät Nam, Laøo,
Campuchia. Chöông trình ñöôïc thöïc hieän ñònh kyø
moãi naêm moät laàn nhaèm coå vuõ coäng ñoàng doanh
nghieäp Vieät Nam - Laøo - Campuchia phaán ñaáu
xaây döïng nhöõng thöông hieäu vaø nhaõn hieäu haøng
hoùa, saûn phaåm, dòch vuï coù uy tín vaø chaát löôïng
ñöôïc ñoâng ñaûo ngöôøi tieâu duøng öa chuoäng, goùp
phaàn xaây döïng moâi tröôøng vaên hoùa kinh doanh
laønh maïnh; khuyeán khích, toân vinh caùc caù nhaân,
doanh nhaân laõnh ñaïo gioûi, coù thaønh tích cao trong
laõnh ñaïo, ñieàu haønh doanh nghieäp, tích cöïc tham
gia caùc hoaït ñoäng töø thieän; goùp phaàn cuûng coá vaø
taêng cöôøng moái quan heä höõu nghò truyeàn thoáng
Vieät Nam- Laøo-Campuchia. Sau hai ñôït chaám sô
khaûo vaø chung khaûo, Ban Giaùm khaûo ñaõ quyeát
ñònh trao taëng 30 Caù nhaân, ñôn vò xuaát saéc giaûi
thöôûng “Vì söï phaùt trieån coäng ñoàng Asean”, 23
Cuùp vaøng “Thöông hieäu - Nhaõn hieäu” vaø 19 caù
nhaân ñaït giaûi thöôûng “Nhaø quaûn lyù xuaát saéc thôøi
kyø ñoåi môùi” - naêm 2011.
LỄ VINH DANH
DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN
TRÊN “ĐẤT NƯỚC TRIỆU VOI”
l THANH THUAÄN
Toái 07/01/2012, taïi thuû ñoâ Vientiane nöôùc CH DCND Laøo Boä Coâng thöông Vieät Nam, Boä
Coâng thöông Laøo, Boä TT - VH Du lòch Laøo, Boä KH & ÑT Vieät Nam, Hoäi Phaùt trieån Hôïp taùc Kinh
teá Vieät Nam-Laøo-Campuchia, cuøng moät soá cô quan hai nöôùc Vieät Nam vaø Laøo toå chöùc leã trao
Giaûi thöôûng “Vì söï phaùt trieån Coäng ñoàng ASEAN ”,“Thöông hieäu – Nhaõn hieäu” vaø“Nhaø quaûn lyù
xuaát saéc thôøi kyø ñoåi môùi” - Naêm 2011 cho caùc doanh nghieäp, doanh nhaân Vieät Nam vaø Laøo.
Gs, Vs. Ñaëng Vuõ Minh - Chuû tòch Lieân hieäp CHKH Vieät Nam phaùt bieåu khai maïc
ÑÔØI SOÁNG QUANH TA
135 134 135 134
Vöôït ra khoûi taàm cuûa moät cuoäc trao taëng giaûi
thöôûng cho caùc ñôn vò kinh teá, caùc doanh nhaân,
buoåi leã ñaõ ñaït tôùi taàm vaên hoùa vaø ñaëc bieät trôû thaønh
moät bieåu hieän sinh ñoäng cuûa tình höõu nghò Vieät -
Laøo. Khaùch saïn Ñon Chaên döôøng nhö cuõng trôû neân
töôi saùng hôn bôûi nhöõng doøng bieåu ngöõ veà Leã trao
taëng giaûi thöôûng, veà tình höõu nghò Vieät – Laøo. Leã
trao taëng giaûi thöôûng ñaõ ñöôïc toå chöùc trang troïng
taïi phoøng hoäi nghò trong khaùch saïn 5 sao naøy. Cuøng
vôùi treân 100 ñaïi bieåu Vieät Nam, phaàn lôùn laø nhöõng
doanh nhaân, ngöôøi laõnh ñaïo doanh nghieäp coù thaønh
tích trong hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh ñeán töø
moïi mieàn ñaát nöôùc, coøn coù ñoâng ñaûo doanh nhaân,
caùn boä Laøo. Ñaøi Truyeàn hình Quoác gia Laøo töôøng
thuaät tröïc tieáp toaøn boä buoåi leã.
Ñeán döï buoåi leã trao giaûi thöôûng long troïng naøy,
veà phía Laøo coù oâng Phan-khaêm Vi-pha-vaên - UÛy vieân
TW Ñaûng Nhaân daân caùch maïng Laøo, Boä tröôûng Boä
giaùo duïc & Theå thao Laøo, Chuû tòch Hoäi höõu nghò
Laøo-Vieät; oâng Nam Vò Nhaï Keät- Boä tröôûng Boä Coâng
thöông Laøo, GS.TS Bosengkham Vongdara- Boä
tröôûng Boä Thoâng tin Vaên hoùa vaø Du lòch Laøo.
Phía Vieät Nam coù caùc ñoàng chí: Giaùo sö, Vieän só
khoa hoïc Ñaëng Vuõ Minh - UÛy vieân TÖ Ñaûng - Chuû
tòch Lieân hieäp caùc Hoäi khoa hoïc Vieät Nam; Nguyeãn
Ñöùc Kieân - Nguyeân Phoù chuû tòch Quoác hoäi Nöôùc
CHXHCN Vieät Nam; Giaùo sö Hoaøng Chöông - Toång
Giaùm ñoác Trung taâm nghieân cöùu baûo toàn vaø phaùt
huy vaên hoùa daân toäc Vieät Nam; Ts.Trònh Minh Anh
- Phoù chaùnh Vaên phoøng UÛy ban Quoác gia hôïp taùc
kinh teá Quoác teá. Tham döï buoåi leã coøn coù caùc ñoàng
chí laõnh ñaïo caùc Boä, Ban, ngaønh, laõnh ñaïo moät soá
tænh, thaønh phoá…cuûa Laøo.
Ñuùng 18h30, chöông trình ñöôïc leân soùng tröïc
tieáp treân Ñaøi Truyeàn hình quoác gia Laøo. Giaùo sö,
Vieän só Khoa hoïc Ñaëng Vuõ Minh - UÛy vieân TÖ Ñaûng
- Chuû tòch Lieân hieäp caùc Hoäi khoa hoïc Vieät Nam
Giaùo sö Hoaøng Chöông thay maët BTC trao quaø löu nieäm cho caùc ñôn
vò ñaït giaûi thöôûng
Caùc Caù nhaân ñaït giaûi thöôûng “Vì söï phaùt trieån coäng ñoàng Asean” naêm 2011
135 134
ÑÔØI SOÁNG QUANH TA
135 134
thay maët Ban toå chöùc phaùt bieåu khai maïc buoåi leã.
Thay maët BTC, oâng Nguyeãn Ñöùc Kieân nguyeân
Phoù chuû tòch Quoác hoäi Nöôùc CHXHCN Vieät Nam vaø
oâng Nam Vò Nhaï Keät - Boä tröôûng Boä Coâng thöông
Laøo leân trao taëng cuùp vaøng cho 30 taäp theå vaø caù
nhaân ñaït giaûi thöôûng “Vì söï phaùt trieån coäng ñoàng
Asean” - naêm 2011.
Phaàn giao löu cuûa 2 MC vôùi Anh huøng Lao ñoäng,
Ñaïi taù Nguyeãn Ñaêng Giaùp – Toång Giaùm ñoác Toång
Coâng ty 36 – Boä Quoác Phoøng laø moät ñieåm nhaán cuûa
chöông trình. Vôùi söï töï tin vaø baûn lónh cuûa ngöôøi
lính treân maët traän xaây döïng kinh teá, Ñaïi taù Nguyeãn
Ñaêng Giaùp ñaõ coù nhöõng lôøi boäc baïch chaân thaønh veà
nhöõng keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc cuûa toång coâng ty, moät
doanh nghieäp ñaàu ñaøn, moät nhaø thaàu ña naêng, coù
theå ñaûm nhaän vieäc thi coâng nhöõng haïng muïc phöùc
taïp nhaát trong lónh vöïc xaây laép. Anh huøng Lao ñoäng,
Ñaïi taù Nguyeãn Ñaêng Giaùp cho bieát oâng gaén boù vôùi
xöù sôû hoa Chaêmpa töø thôøi kyø khaùng chieán cöùu nöôùc
vaø laøm nhieäm vuï quoác teá taïi Laøo töø naêm 1972-1996.
Toång Coâng ty 36 ñaõ tham gia xaây döïng caùc coâng
trình taïi Tænh Huûa Phaên vaø Boø Keïo cuûa Laøo. Tieáp
noái chaëng ñöôøng hôïp taùc aáy, ngaøy 30 thaùng 12 naêm
2011 vöøa qua Toång Coâng ty 36 ñaõ khôûi coâng Coâng
trình quaø taëng cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam Nhaø
vaên hoùa Cay Soûn taïi Tænh Xavalaket.
Tieáp theo, Giaùo sö, Tieán syõ Bosengkham
Vongdara- Boä tröôûng Boä Thoâng tin Vaên hoùa vaø Du
lòch Laøo vaø Gs. Vieän só Khoa hoïc Ñaëng Vuõ Minh-
chuû tòch Lieân hieäp caùc Hoäi khoa hoïc Vieät Nam leân
trao Cuùp vaøng “Thöông hieäu – Nhaõn hieäu” vaø hoa
cho caùc ñôn vò, saûn phaåm ñaït giaûit.
OÂng Phan-khaêm Vi-pha-vaên - UÛy vieân TW Ñaûng
Nhaân daân caùch maïng Laøo, Boä tröôûng Boä giaùo duïc
& Theå thao Laøo, Chuû tòch Hoäi höõu nghò Laøo-Vieät vaø
oâng Nguyeãn Ñöùc Kieân- Nguyeân phoù chuû tòch Quoác
hoäi nöôùc CHXHCN Vieät Nam ñaõ thay maët BTC leân
trao Giaûi thöôûng vaø hoa cho 19 nhaø quaûn lyù, doanh
Phaàn giao löu cuûa 2 MC vôùi Anh huøng Lao ñoäng, Ñaïi taù Nguyeãn
Ñaêng Giaùp – Toång Giaùm ñoác Toång Coâng ty 36 – Boä Quoác Phoøng
Caùc ñôn vò ñaït Cuùp vaøng “Thöông hieäu - Nhaõn hieäu” naêm 2011
ÑÔØI SOÁNG QUANH TA
137 136 137 136
nhaân, caùc nhaø hoaït ñoäng xaõ hoäi, caùc nhaø khoa hoïc…
ñaït giaûi thöôøng “Nhaø quaûn lyù xuaát saéc thôøi kyø ñoåi
môùi” - naêm 2011.
Nhaân söï kieän trao Giaûi thöôûng long troïng naøy,
Giaùo sö Hoaøng Chöông – Toång Giaùm ñoác Trung
taâm nghieân cöùu baûo toàn vaø phaùt huy vaên hoùa daân
toäc Vieät Nam - ñaïi dieän Ban toå chöùc trao cho Quyõ
ngöôøi khuyeát taät Laøo soá tieàn 1000 USD (töông
ñöông 8 trieäu kíp).
OÂng Traàn Ñöùc Trung, Toång Thö kyù Ban toå chöùc,
Phoù Toång bieân taäp Taïp chí Vaên hieán Vieät Nam - ñaïi
dieän Ban toå chöùc trao cho Quyõ tình thöông Laøo soá
tieàn 1000 USD (töông ñöông 8 trieäu kíp).
Gaén vôùi Leã trao taëng giaûi thöôûng laø hoaït ñoäng
töø thieän giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo vaø ngöôøi khuyeát taät
ôû Laøo. Hoaït ñoäng töø thieän ñaõ nhaän ñöôïc söï höôûng
öùng soâi noåi cuûa nhieàu doanh nghieäp coù maët trong
danh saùch nhaän giaûi thöôûng vì noù mang tính coäng
ñoàng, höôùng ñeán lôïi ích chung. Keát thuùc buoåi leã,
toång soá tieàn caùc doanh nghieäp, doanh nhaân Vieät
Nam ñaõ uûng hoä Quyõ Tình thöông vaø Quyõ Vì ngöôøi
ngheøo cuûa Laøo laø 18 500 USD vaø 2 ñôn vò uûng hoä
20 suaát hoïc boång toaøn phaàn (tröôøng ÑH Daân laäp
Haûi Phoøng taëng 10 suaát trò giaù 40.000 USD, Coâng ty
TNHH TMV Thanh Haûi taëng 10 suaát ñaøo taïo ngaønh
thaåm mó trò giaù 10.000 USD).
Buoåi leã trao giaûi thöôûng “Vì söï phaùt trieån coäng
ñoàng Asean”; Giaûi thöôûng “Nhaø quaûn lyù xuaát saéc
thôøi kyø ñoåi môùi” vaø Cuùp vaøng “Thöông hieäu – Nhaõn
hieäu” Vieät Nam – Laøo – Campuchia naêm 2011 ñaõ
thaønh coâng toát ñeïp caøng cuûng coá nieàm tin cho
Ban Toå chöùc ñeå chuaån bò nhöõng leã trao taëng giaûi
thöôûng hoaønh traùng hôn, vôùi söï tham gia ñoâng ñaûo
hôn cuûa caùc doanh nghieäp, doanh nhaân Vieät Nam,
Laøo, Campuchia vaøo nhöõng naêm keá tieáp, ñeå sau
moãi kyø giaûi thöôûng, tình höõu nghò gaén boù Vieät- Laøo
- Campuchia caøng ñöôïc cuûng coá vaø taêng cöôøng
maïnh meõ hôn nöõa./. n
Caùc Caù nhaân ñaït giaûi thöôûng “Nhaø quaûn lyù xuaát saéc thôøi kyø ñoåi môùi” naêm 2011
OÂng Traàn Ñöùc Trung, Toång Thö kyù BTC, Phoù TBT T/c Vaên hieán Vieät Nam
trao taëng tieàn cho Quyõ tình thöông Laøo.
137 136
VAÊN HOÙA GIAO THOÂNG
137 136
N
ghe noùi coù veû ngöôïc ñôøi. Vì xöa nay, chæ coù
ngöôøi lôùn môùi daïy doã treû thô vaø treû thô phaûi
hoïc taäp ngöôøi lôùn, chöù laøm gì coù chuyeän ngöôøi
lôùn hoïc taäp treû thô!
Theá nhöng, thöïc teá chæ ra raèng treû thô ñaõ neâu nhieàu
taám göông ñeïp maø ngöôøi lôùn phaûi coá gaéng noi theo.
Trong cuoäc vaän ñoäng xaây döïng vaên hoùa giao thoâng,
chính treû em ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp tích cöïc baèng
nhöõng haønh ñoäng thieát thöïc coù tính hieäu quaû cao,
khieán ngöôøi lôùn phaûi thaùn phuïc. Bieåu hieän cuï theå gaàn
ñaây nhaát laø trong cuoäc vaän ñoäng xaây döïng vaên hoùa
giao thoâng thoâng qua caùc caùc hình thöùc ngheä thuaät,
tuyeân truyeàn, thì treû em laø löïc löôïng ñoùng goùp nhieàu
nhaát. Chæ vôùi cuoäc thi “Thieáu nhi veõ tranh veà vaên hoùa
giao thoâng” do Trung taâm Nghieân cöùu baûo toàn vaø phaùt
huy vaên hoùa daân toäc phoái hôïp vôùi UÛy ban An toaøn giao
thoâng Quoác gia toå chöùc (töø 22 thaùng 6 ñeán 30 thaùng 8
naêm 2011), ñaõ coù treân 500 em thieáu nhi caû nöôùc tham
gia, vôùi 532 taùc phaåm. Veà soá löôïng, ñaây laø con soá vöôït
troäi so vôùi nhieàu cuoäc vaän ñoäng saùng taùc, hoäi thaûo… veà
vaên hoùa giao thoâng daønh cho ngöôøi lôùn. Chaúng haïn
nhö veà aâm nhaïc, coù leõ thoáng keâ ñaày ñuû thì cuõng chæ
coù khoaûng treân döôùi chuïc ca khuùc vieát veà ñeà taøi naøy.
Veà saân khaáu, duø ñaàu tö heát söùc coâng phu, cuõng chæ
coù maáy taùc giaû göûi kòch baûn tham gia vaø cuõng chæ daøn
döïng, bieåu dieãn ñöôïc 2 chuøm haøi kòch ngaén. Hoaëc nhö
caùc cuoäc hoäi thaûo, Ban toå chöùc phaûi kieân trì ñaët baøi,
moãi cuoäc cuõng chæ thu ñöôïc maáy chuïc baøi tham luaän!
Trong khi ñoù, ñeå toå chöùc cuoäc thi naøy, chi phí chæ chöa
baèng chi phí cho moät cuoäc hoäi thaûo, vaän ñoäng khoâng
oàn aøo, nhöng ñaõ coù ñöôïc söï höôûng öùng nhieät tình cuûa
thieáu nhi caû nöôùc!
Ñieàu ñaùng noùi, laø qua caùc taùc phaåm döï thi, vôùi aùnh
maét trong treûo cuûa tuoåi thô, caùc taùc giaû thieáu nhi ñaõ
theå hieän traùch nhieäm cao vôùi xaõ hoäi. Caùc em khoâng chæ
nhìn vaøo nhöõng chuû ñeà thieát thaân vôùi mình nhö muùa
haùt, aên hoïc, maø coøn nhìn roäng hôn ra nhöõng gì nhaïy
caûm cuûa xaõ hoäi nöõa. Trong soá 60 böùc tranh ñöôïc giaûi,
chuû ñeà veà thieáu nhi chæ coù 3 böùc (“Khoâng ñaù boùng beân
ñöôøng” – Ñoã Tuaán Long, 8 tuoåi, giaûi A), “Em ñoäi muõ
baûo hieåm khi tham gia giao thoâng”, Leâ Haø Giang, 6
tuoåi, giaûi B, “Meï ñoäi muõ baûo hieåm cho beù khi tham gia
giao thoâng” (Traàn Phuùc Thaønh, 7 tuoåi, giaûi C), coøn laïi
57 böùc coù chuû ñeå chung mang tính xaõ hoäi, hoaëc chuû
ñeà veà ngöôøi lôùn, phaûn aùnh nhöõng vaán ñeà böùc xuùc veà
an toaøn giao thoâng. Ñoù laø nhöõng böùc tranh tröïc tieáp
keâu goïi thöïc hieän an toaøn giao thoâng, nhö: “Thöïc hieän
toát luaät giao thoâng” (Hoaøng Nam Khaùnh, 8 tuoåi, giaûi A),
“Leân xe ñuùng beán” (Traàn Phuùc Thaønh, 7 tuoåi, giaûi B),
“Khoâng thaû gia suùc vaøo ñöôøng giao thoâng” (Nguyeãn
Troïng Phan, giaûi A), “Khoâng treøo qua giaûi phaân caùch”
(Nguyeãn Minh Anh, 5 tuoåi, giaûi B), “Haõy theå hieän laø
ngöôøi coù vaên hoùa khi tham gia giao thoâng” (Traàn Minh
Ñöùc, giaûi B), “Haõy noùi “Xin loãi” khi va chaïm giao thoâng”
(Ngoâ Gia Baûo, 7 tuoåi, giaûi B), “Giuùp thöông binh qua
XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG
NGƯỜI LỚN
HÃY HỌC TẬP TRẺ THƠ
l PHAÏM VIEÄT LONG
Taùc phaåm ñaït giaûi A “Sao laïi chieáu ñeøn pha vaøo maët
nhau” - cuûa Baøng Töø Thieân Haø
VAÊN HOÙA GIAO THOÂNG
139 138 139 138
ñöôøng” (Ngoâ Traàn Quyønh Chi, 11 tuoåi, giaûi B), “An toaøn
khi baêng qua ñöôøng saét” (Tröông Leâ AÙi Nhi, 10 tuoåi, giaûi
B)… Ñoù coøn laø nhöõng böùc tranh phaûn aùnh nhöõng maët
chöa toát trong giao thoâng, tröïc tieáp pheâ phaùn nhöõng
thoùi xaáu cuûa ngöôøi lôùn nhö: “Ñi taàu lieàu” (Vieät Khoâi, giaûi
C), “Taéc ñöôøng” (Ñoã Thuøy Linh, 13 tuoåi, giaûi A), “OÂ toâ
chôû quaù taûi” (Ñaøo Troïng Khaùnh, 7 tuoåi, giaûi B), “Baån
heát chuùng chaùu roài” (Nguyeãn Anh Thu, 8 tuoåi, giaûi B),
“Naïn raûi ñinh treân ñöôøng” (Phaïm Ngoïc Mai, giaûi B),
“Vöôït ñeøn ñoû” (Ñinh Minh Thaønh, giaûi C), “Thieáu vaên
hoùa khi tham gia giao thoâng” (Buøi Thieáu Thö, 7 tuoåi,
giaûi C), “Laøm caàu aåu quaù” (Buøi Trung Hieáu, giaûi C),
“Haønh vi thieáu vaên hoùa” (Nguyeãn Xuaân Hieáu, giaûi C),
“Ñaõ laùi xe maø coøn uoáng röôïu” (Nguyeãn Troïng Nghóa,
giaûi A). Ñaùng chuù yù, coù 3 böùc tranh phaûn aùnh maët tieâu
cöïc cuûa caûnh saùt giao thoâng: “Hoái loä caûnh saùt giao
thoâng” (Nguyeãn Minh Quaân, giaûi C), “Coâng an khoâng
ñöôïc ñaùnh ngöôøi” (Nguyeãn Yeán Ngoïc, giaûi C), “Anh
huøng nuùp” – veà Caûnh saùt giao thoâng nuùp sau goác caây
khi laøm nhieäm vuï (Döông Quoác Huøng, giaûi C), Ñaây laø
ñieàu ñaùng ñeå ngöôøi lôùn phaûi suy nghó – moät maët, noùi
leân thöïc teá laø caûnh saùt giao thoâng coù nhöõng haønh vi
phi vaên hoùa, tieâu cöïc quaù loä lieãu, ñeán noãi ñaäp thaúng
vaøo maét thieáu nhi, trôû thaønh chuû ñeà cho saùng taùc cuûa
caùc em. Maët khaùc, ñaây laø lôøi caûnh tænh ngöôøi lôùn raèng
treû thô coù söï nhìn nhaän vaø hieåu bieát khaù tinh töôøng,
ñöøng töôûng raèng nhöõng vieäc xaáu maø ngöôøi lôùn laøm
coù theå che maét ñöôïc caùc em. Trong soá thieáu nhi tham
gia cuoäc vaän ñoäng veõ tranh veà vaên hoùa giao thoâng, coù
em coøn quaù nhoû tuoåi, chöa ñoïc thoâng vieát thaïo, cho
neân ghi chuù thích sai chính taû (xe buyùt vieát thaønh xe
bít) nhöng vôùi caùch veõ tranh hoàn nhieân, sinh ñoäng cuûa
em, Ban Toå chöùc vaãn trao giaûi cho em. Vaø, neâu moät
taám göông saùng nhaát, ñeå laïi aán töôïng saâu saéc, caûm
ñoäng nhaát trong cuoäc vaän ñoäng saùng taùc naøy laø em Leâ
Haø Giang môùi 6 tuoåi, maëc duø mang troïng beänh trong
ngöôøi nhöng vaãn coá gaéng hoaøn thaønh böùc tranh “Em
ñoäi muõ baûo hieåm khi tham gia giao thoâng”. Khi Ban Toå
chöùc tieán haønh cuoäc trao giaûi long troïng ôû Cung Thieáu
nhi Haø Noäi, em ñaõ ñi xa!
Nhieàu em thieáu nhi ñaõ duøng gioïng ca trong treûo
cuûa mình ñoùng goùp cho phong traøo xaây döïng vaên hoùa
giao thoâng. Tieâu bieåu, laø beù Linh Chi (8 tuoåi) ñaõ theå
hieän heát söùc thaønh coâng ca khuùc “Ñeøn ñoû thì döøng,
ñeøn xanh môùi ñi” cuûa nhaïc só Laân Cöôøng, trong buoåi
bieåu dieãn ngheä thuaät veà vaên hoùa giao thoâng taïi Haø Noäi
vaøo thaùng 10 vöøa qua. Em haùt vaø trình dieãn moät caùch
nhí nhaûnh, hoàn nhieân, chuyeån tôùi khaùn giaû thoâng ñieäp:
ngöôøi lôùn cuõng phaûi chaáp haønh nghieâm chænh luaät leä
giao thoâng, phaûi laøm theo lôøi daïy cuûa coâ giaùo laø “Ñeøn
ñoû thì döøng, ñeøn vaøng chuaån bò, ñeøn xanh môùi ñi”, neáu
khoâng, seõ khoâng ñöôïc coâ trao cho phieáu beù ngoan!
Neáu ñeå yù, coù theå thaáy ôû caùc tröôøng maàm non, haøng
ngaøy vang leân tieáng haùt cuûa caùc em veà caùch thöùc ñi
ñöôøng ñuùng luaät leä. Treân nhieàu con phoá, thaáy caùc em
xeáp haøng noái nhau qua ñöôøng theo söï chæ daãn cuûa coâ
giaùo. Coù luùc, caùc em ngaïc nhieân hoûi coâ giaùo: “Taïi sao
baùc kia laïi cöù ñi khi ñeøn ñoû ñaõ baät leân?”, roài: “Ñoaïn kia
laø ñöôøng ngöôïc chieàu, taïi sao xe vaãn chaïy?”. Nhieàu
em coøn nhaéc ngöôøi lôùn phaûi döøng laïi, vì ñeøn ñoû ñaõ baät
leân roài!
Coøn nhieàu nöõa nhöõng haønh ñoäng ñeïp cuûa thieáu
nhi thöïc hieän vaên hoùa giao thoâng vaø vaän ñoäng cho vaên
hoùa giao thoâng. Ngöôøi lôùn ñöøng nghó moät caùch ñôn
giaûn raèng treû em laø tôø giaáy traéng, muoán in gì leân ñoù thì
in. Thöïc ra, treû em laø moät thaønh vieân trong traéng cuûa
xaõ hoäi, caàn ñöôïc giaùo duïc chu ñaùo, trong ñoù caùch giaùo
duïc hieäu quaû nhaát laø ngöôøi lôùn phaûi neâu göông toát cho
caùc em, Maët khaùc, chính thieáu nhi cuõng neâu nhieàu taám
göông saùng cho ngöôøi lôùn noi theo./. n
Taùc phaåm ñaït giaûi A “Khoâng thaû gia suùc vaøo ñöôøng
giao thoâng” - Nguyeãn Troïng Phan
Taùc phaåm ñaït giaûi A “Khoâng ñaù boùng beân ñöôøng” - Ñoã
Tuaán Long
139 138
VAÊN HOÙA GIAO THOÂNG
139 138
N
gheä só Phan Thanh Lieâm
saùng taïo ra saân khaáu
muùa roái nöôùc thu nhoû
nhaèm muïc ñích vaän chuyeån deã
daøng, cô ñoäng coù theå bieåu dieãn
löu ñoäng ôû nhieàu nôi chuû yeáu
laø ñöa vaøo caùc tröôøng hoïc. Saân
khaáu vaãn coù nhaø thuûy ñình, beå
nöôùc vôùi caùc con roái bieåu dieãn
ñuû caùc troø dieãn coå truyeàn nhöng
kích thöôùc nhoû ñi nhieàu laàn maø
moät ngöôøi coù theå mang vaùc ñi
bieåu dieãn khaép nôi. Döôùi söï baûo
trôï cuûa Trung taâm Nghieân cöùu
Baûo toàn vaø Phaùt huy Vaên hoùa
Daân toäc Vieät Nam, ngheä só Phan
Thanh Lieâm ñaõ mang saân khaáu
roái nöôùc thu nhoû naøy ñi bieåu dieãn
ôû nhieàu nöôùc treân theá giôùi: Phaùp,
Ñöùc, Italia, Canada, Balan, Haøn
Quoác, Nhaät, Malayxia… Ñi ñeán
ñaâu cuõng thu huùt raát ñoâng ngöôøi
xem, nhaát laø treû em. Maëc duø laø
saân khaáu thu nhoû, nhöng ngheä
só Phan Thanh Lieâm ñaõ theå hieän
ñöôïc nhöõng giaù trò quyù giaù vaø
ñoäc ñaùo cuûa ngheä thuaät muùa
roái nöôùc Vieät Nam. Dö luaän caùc
nöôùc ñeàu nhieät lieät hoan ngheânh
vaø ñaùnh giaù cao boä moân ngheä
thuaät daân toäc naøy cuûa nöôùc ta.
Môùi ñaây, döôùi söï chæ ñaïo cuûa
GS Hoaøng Chöông TGÑ Trung
THỂ HIỆN
ĐỀ TÀI VĂN HÓA GIAO THÔNG
RỐI NƯỚC
l NGUYEÃN SINH
VAÊN HOÙA GIAO THOÂNG
141 140 141 140
taâm Nghieân cöùu Baûo toàn vaø
Phaùt huy Vaên hoùa Daân toäc Vieät
Nam, ngheä só Phan Thanh Lieâm
ñaõ maïnh daïn ñöa roái nöôùc theå
hieän ñeà taøi vaên hoùa giao thoâng.
Ñaây laø coâng vieäc raát khoù khaên vì
saân khaáu roái nöôùc coå truyeàn bao
nhieâu naêm nay vaãn chæ coù baáy
nhieâu troø coå raát maãu möïc, khoù
coù theå laøm ra moät troø môùi. Roài
moãi troø laïi phaûi coù con roái bieåu
dieãn, phaûi taïo hình roài cheá taùc
maùy ñieàu khieån keøm theo. Sau
moät thôøi gian lao ñoäng heát söùc
vaát vaû, chöông trình roái nöôùc ñeà
taøi vaên hoùa giao thoâng ñaõ ra maét
taïi saân tröôøng Ñaïi hoïc Vaên hoùa
Haø Noäi, vôùi söï coå vuõ noàng nhieät
cuûa sinh vieân. Treân maët nöôùc,
chuù Teãu xuaát hieän nhö moät MC
giôùi thieäu chöông trình, ñoàng
thôøi tuyeân truyeàn yù nghóa saâu xa
cuûa vieäc thöïc hieän vaên hoùa giao
thoâng. Coù nhöõng troø dieãn ñoäc
ñaùo, haáp daãn ngöôøi xem, nhö troø
ñua xe maùy gaây ra tai naïn. Vôùi
con roái xe maùy phi xeù nöôùc tung
toùe, roài caûnh nhöõng con roái nhaûy
hip hoáp treân ñöôøng phoá laøm caûn
trôû giao thoâng gaây naùo loaïn trong
coäng ñoàng… Chöông trình trôû neân
phong phuù, ña daïng hôn khi con
roái keùo nhò theo ñoù laø gioïng haùt
xaåm cuûa nhaïc só Mai Tuyeát Hoa
caát leân nhöõng baøi haùt saùng taùc
ñeà taøi vaên hoùa giao thoâng, ngöôøi
nghe gaät ñaàu thaám thía bôûi noäi
dung raát khôùp vôùi hình thöùc ngheä
thuaät. Caùc con roái tieáp tuïc haùt
caùc baøi haùt thieáu nhi: Baø raèng
baø rí, Ñeøn xanh ñeøn ñoû nhaén
nhuû moïi ngöôøi thöïc hieän luaät ñi
ñöôøng, thöïc hieän neáp soáng vaên
minh treân ñöôøng phoá. Chöông
trình bieåu dieãn caøng sinh ñoäng
khi nhöõng böùc töôøng lôùn chung
quanh saân khaáu treo nhieàu böùc
tranh cuûa thieáu nhi veõ, nhöõng
böùc aûnh chuïp pheâ phaùn hieän
töôïng vi phaïm luaät leä ñi ñöôøng.
Buoåi bieåu dieãn ra maét cuûa ngheä
só Phan Thanh Lieâm vôùi ñeà taøi
môùi ñaõ thaønh coâng, thu huùt raát
ñoâng ngöôøi xem trong ñoù coù
nhieàu nhaø baùo, nhaø nghieân cöùu
vaø sinh vieân ñaïi hoïc vaên hoùa.
Dö luaän cho raèng, chöông trình
raát coù yù nghóa ñoùng goùp tieáng
noùi vaän ñoäng moïi ngöôøi tích cöïc
thöïc hieän vaên hoùa giao thoâng
ñoàng thôøi cuõng môû ra vaán ñeà:
Roái nöôùc coù theå saùng taïo theâm
nhöõng troø môùi. Ngheä só Phan
Thanh Lieâm cho raèng ñaây môùi
chæ laø keát quaû böôùc ñaàu, anh coù
yù ñònh daønh nhieàu thôøi gian coâng
söùc ñeå naâng cao chaát löôïng cuûa
chöông trình hoaøn thieän noù ñeå
roài ñi bieåu dieãn roäng raõi khaép
nôi, nhaát laø trong caùc tröôøng hoïc
goùp phaàn tuyeân truyeàn thöïc hieän
vaên hoùa giao thoâng tôùi ñoâng ñaûo
ngöôøi daân.
Thaønh coâng cuûa chöông trình
Muùa roái nöôùc vôùi vaên hoùa giao
thoâng coøn gôïi môû cho nhöõng
ngöôøi hoaït ñoâïng saân khaáu ôû caùc
boä moân khaùc (tuoàng, cheøo, caûi
löông, baøi choøi) theâm tin töôûng
vaø maïnh daïn saùng taïo vôùi ñeà
taøi caáp thieát hieän nay laø vaên hoùa
giao thoâng./. n
Lĩnh vực hoạt động:
Văn hóa Group là đơn vị tổ chức chuyên nghiệp các hội nghị, hội thảo, các chương trình, sự
kiện có quy mô lớn, tổ chức hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế; quan hệ công chúng (PR), in
ấn, thiết kế, tư vấn quảng cáo, giới thiệu sản phẩm...
Hoạt động tiêu biểu:
Phối hợp với các đơn vị uy tín như: Bộ Công thương Lào, Bộ Thông tin Văn hóa Lào, Bộ Công
thương Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia Lào, Đài
Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam (VTC), Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia,
Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Tạp chí Mặt Trận, Hiệp hội
Doanh nghiệp Nhỏ & Vừa Việt Nam, Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á, Liên minh hợp tác xã
Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu Bảo tồn & Phát huy Văn hóa Dân tộc Việt Nam, Tạp chí Văn hiến
Việt Nam, Tạp chí Hợp tác & Phát triển... Tổ chức thành công Chương trình Bình chọn & Trao tặng
Cúp vàng "Vì sự phát triển cộng đồng", Cúp vàng "Thương hiệu - Nhãn hiệu", Cúp vàng "Doanh
nhân Tâm Tài", Cúp vàng "Lão đạo xuất sắc", Cúp vàng "Giám đốc tài năng", Cúp vàng "Doanh
nghiệp tiêu biểu Việt Nam", Giải thưởng "Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới", Giải thưởng "Vì
sự phát triển cộng đồng ASEAN", Giải thưởng "Thương hiệu vàng Mê Kông" các năm 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Kết hợp với Nhà xuất bản Thế giới xuất bản cuốn sách song
ngữ "Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam" hàng năm (từ năm 2001); Tổ chức thành công nhiều
chương trình tham dự hội chợ, hội thảo quốc tế tại Mỹ, Châu Âu, Dubai, Trung Quốc, Nhật Bản,
Hàn Quốc... cùng nhiều hoạt động truyền thông khác...
văn hóa Group
Chúc mừng
năm mới
Văn phòng giao dịch số 1:
Số 64 Trung Hòa (Số 6, Lô 12B cũ), Khu ĐTM Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 043 783 1961/ 0466 742746 *Fax: 043 783 1962
DĐ: 0989 186 661 (Mr. Trung) - 0982 928 169 (Mr. Hùng)
Email: vanhoahanoi@fpt.vn
Website: http://www.camnangdoanhnghiep.vn
Văn phòng Giao dịch số 2:
Số 404 Đường Bưởi, Q. Ba Đình, Hà Nội
Tel: 043 771 7665 *Fax: 043 771 8875
Văn hóa Group
Công ty cổ phần văn hóa việt nam (vietnam culture JSC...)
công ty cổ phần văn hóa thông tin (information culture JSC...)
công ty văn hóa hà nội (hanoi culture company)
Phụ bản 09 Phụ bản 10
VIỆT NAM - LÀO - CAMPUCHIA NĂM 2011
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ TRAO TẶNG
GIẢI THƯỞNG “VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ASEAN” - “NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC THỜI KỲ ĐỔI MỚI”
CÚP VÀNG “THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU”
Phụ bản 07 Phụ bản 08
VIỆT NAM - LÀO - CAMPUCHIA NĂM 2011
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ TRAO TẶNG
GIẢI THƯỞNG “VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ASEAN” - “NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC THỜI KỲ ĐỔI MỚI”
CÚP VÀNG “THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU”
Phụ bản 07 Phụ bản 08
VIỆT NAM - LÀO - CAMPUCHIA NĂM 2011
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ TRAO TẶNG
GIẢI THƯỞNG “VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ASEAN” - “NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC THỜI KỲ ĐỔI MỚI”
CÚP VÀNG “THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU”
Phụ bản 05 Phụ bản 06
VIỆT NAM - LÀO - CAMPUCHIA NĂM 2011
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ TRAO TẶNG
GIẢI THƯỞNG “VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ASEAN” - “NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC THỜI KỲ ĐỔI MỚI”
CÚP VÀNG “THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU”
Phụ bản 05 Phụ bản 06
VIỆT NAM - LÀO - CAMPUCHIA NĂM 2011
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ TRAO TẶNG
GIẢI THƯỞNG “VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ASEAN” - “NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC THỜI KỲ ĐỔI MỚI”
CÚP VÀNG “THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU”
Phụ bản 03 Phụ bản 04
VIỆT NAM - LÀO - CAMPUCHIA NĂM 2011
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ TRAO TẶNG
GIẢI THƯỞNG “VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ASEAN” - “NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC THỜI KỲ ĐỔI MỚI”
CÚP VÀNG “THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU”
Phụ bản 03 Phụ bản 04
VIỆT NAM - LÀO - CAMPUCHIA NĂM 2011
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ TRAO TẶNG
GIẢI THƯỞNG “VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ASEAN” - “NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC THỜI KỲ ĐỔI MỚI”
CÚP VÀNG “THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU”
Phụ bản 01 Phụ bản 02
VIỆT NAM - LÀO - CAMPUCHIA NĂM 2011
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ TRAO TẶNG
GIẢI THƯỞNG “VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ASEAN” - “NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC THỜI KỲ ĐỔI MỚI”
CÚP VÀNG “THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU”
Phụ bản 01 Phụ bản 02
VIỆT NAM - LÀO - CAMPUCHIA NĂM 2011
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ TRAO TẶNG
GIẢI THƯỞNG “VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ASEAN” - “NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC THỜI KỲ ĐỔI MỚI”
CÚP VÀNG “THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU”
Phụ bản 09 Phụ bản 10
VIỆT NAM - LÀO - CAMPUCHIA NĂM 2011
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ TRAO TẶNG
GIẢI THƯỞNG “VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ASEAN” - “NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC THỜI KỲ ĐỔI MỚI”
CÚP VÀNG “THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU”
CÔNG TY TNHH MTV ĐỊA CHẤT MỎ - VINACOMIN CÔNG TY TNHH MTV ĐỊA CHẤT MỎ - VINACOMIN
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
- Xí nghiệp Địa chất Đông Triều - Xí nghiệp Trắc địa bản đồ
- Xí nghiệp Địa chất Cẩm Phả - Xí nghiệp Dịch vụ và Du lịch địa chất
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
- Điều tra cơ bản, thăm dò địa chất than và các tài nguyên khoáng sản khác.
- Thăm dò trong quá trình khai thác mỏ, địa chất khai thác mỏ, địa chất công trình, địa chất thủy văn.
- Khảo sát đo đạc địa hình bề mặt, đo đạc chuyên ngành mỏ lộ thiên và hầm lò
- Đo địa vật lý Karota.
- Sản xuất vật liệu xây dựng.
- Dịch vụ địa chất trắc địa (lập phương án, thăm dò, phương án thi công các công trình địa chất, lập báo cáo địa chất,
lập bản đồ các loại, nghiên cứu khoa học công nghệ).
- Dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, vui chơi giải trí, tắm nước khoáng nóng, xoa bóp.
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi và các công trình xây dựng khác.
- Thăm dò, khai thác, chế biến kinh doanh và tiêu thụ khoáng sản.
- Khảo sát, xử lý địa chất công trình, địa chất thủy văn các công trình xây dựng, giao thông, công nghiệp, thủy lợi.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD (2001-2010)
- Trong 10 năm gần đây, cán bộ công nhân Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - Vinacomin luôn tích cực, chủ động khắc
phục khó khăn, phát huy lợi thế lao động sáng tạo, luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển
kinh tế, thực hiện xuất sắc các nội dung công tác.
- Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và nối tiếp
các năm sau theo chiến lược phát triển ngành Than - Khoáng sản Việt Nam
- Sản xuất kinh doanh của Công ty liên tục tăng trưởng (mức ổn định từ 15-17% hàng năm).
- Doanh thu năm 2010: 562,5 tỷ đồng, so với năm 2001 tăng: 15,06 lần.
- Nộp ngân sách nhà nước năm 2010: 49,015 tỷ đồng, so với năm 2001 tăng: 10,1 lần.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2010: 52,36 tỷ đồng, so với năm 2001 tăng: 8,05 lần.
- Tổng tài sản năm 2010: 448,67 tỷ đồng, so với năm 2001 tăng: 22,6 lần.
VINACOMIN - MINING GEOLOGY COMPANY LIMITED (VMG)
Địa chỉ: 304 Trần Phú - Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh
Tel: 033.715062 / 3715066 - Fax: 033.3715067 * Website: http://www.minegeology.vn
Đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
VMG - Đáp ứng tốt nhất các nhu cầu về khảo sát địa chất!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->