ϖγΎϔϟ΍

ϱήϜδόϟ΍ βϠΠϤϟ΍ Ϯϫ

Y
Y !"Y Y Y 
YY Y Y Y Y  Y Y
YY Y YY:ϲϟΎόΗ Ϳ΍ ϝΎϗ
.Ϣϴψόϟ΍ Ϳ΍ ϕΪλ "
$ %Y!#
ü ΔϛήΣ :ΎϬϨϣ ϭ ήϳήΤΘϟ΍ ϥ΍Ϊϴϣ ϲϓ ϦϳήϫΎψΘϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ ΖϬΟϮΗ΍ ΕΎϣΎϬΗ΍ Ϣϛ Ϧϣ ΓήϴΧϻ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ΎϨόϤγ
Ϟϴ΋ήγ΍ ϭ ΎϜϳήϣ΍ Ϧϣ ϞϳϮϤΗ ϥϭάΧΎϳ ϢϬϧ΍ ϭ :ϞϳήΑ΍
(ϲϜϳήϣϻ΍ Ε΍ήϳΎΨϤϟ΍ ίΎϬΟ) Ϫϳ΍ ϱ΍ ϲδϟ΍ Ϧϣ ϞϳϮϤΗ ϥϭάΧΎϳ ϢϬϧ΍ ϭ :ϥϮϳέϮΜϟ΍ ϥϮϴϛ΍ήΘηϻ΍
Ϧϴϴδϔϧ ϲοήϣ ϭ ϦϴϧΎΠϣ ϢϬϧ΍ ϭ :ϞϳήΑ΍

ρΎΒο

ήϳΎϨϳ  ωϮΘΑ έ΍ϮΜϟ΍ ζϣ ΎϤϫ ϥ΍ ϭ ϦϴϣήΠϣ ϭ ιϮμϟ ϭ ϥϮΑήΨϣ ϢϬϧ΍ ϭ :ϡΎϋ ϞϜθΑ έ΍ϮΜϟ΍
ϭ ΎϜϳήϣ΍ Ϧϣ Ρϼγ ΩέϮΘδϴΑ Ϫϴϟ ,Ϟϴ΋΍ήγϻ ίΎϏ έΪμϴΑ Ϫϴϟ ,ϱΩ ΔΟέΪϠϟ ϱΪΟ ϲϨσϭ ϱήϜδόϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϥΎϛ Ϯϟ
ϲϠϟ΍ ρΎΒπϟ΍ ϭ ήϛΎδόϟΎϋ ΖϜγ Ϫϴϟ ˮ"ΔϴϧϮϴϬμϟ΍" ˯΍Ϊϋ΍ ϢϬϧ΍ ΔϤϬΘΑ ϦϳήϫΎψΘϤϟ΍ ξόΑ ϢϛΎΤϴΑ Ϫϴϟ ,Ϟϴ΋΍ήγ΍
˯Ύπϋ΍ Ϧϣ Ϯπϋ ϲϓ ϥϮϜϴΑ ήϳήΤΘϟ΍ ϲϓ ϞμΤΘΑ ΔΒϴμϣ Ϟϛ ϞΒϗ Ϫϴϟ ˮϦϴϴϠϴ΋΍ήγ΍ ΩϮϨΟ Ϧϣ ΩϭΪΤϟΎϋ ΍ϮϠΘϘΗ΍
ϡΎψϨϟ΍ ϭ ϝΎϤϋϻ΍ ϝΎΟέ Ϧϣ ΖϗήδΗ΍ ϲϠϟ΍ ΎϨγϮϠϓ ζΑΎΠϣ ϱήϜδόϟ΍ βϠΠϤϟ΍ Ϫϴϟ ˮˮΎϜϳήϣ΍ ϲϓ ϱήϜδόϟ΍ βϠΠϤϟ΍
ϭ -ήϴΘϜΑ ΎϬϨϣ ήΒϛ΍ ϝϭήΘΒϟ΍ ϭ βϳϮδϟ΍ ΓΎϨϗ ϞΧΩ ϥ΍ ϢϠόϟ΍ ϊϣ) ΎϜϳήϣ΍ Ϧϣ ϪϧϮόϣ ΪΧΎϴΑ Ϫϴϟ ˮϙέΎΒϣ ωΎΘΑ ϢϟΎψϟ΍
ˮˮ(ϕήδΘϴΑ ϪϠϛ ΎόΒσ
ΎϤϟ φϴϐϟ΍ Ϧϣ ΍ϭήΠϔϨϴϫ ΍ϮϧΎϛ ϢϬϴϗϼϨϫ ΔϧΎϴΨϟΎΑ ΎϬϤϬΗ΍ ϱήϜδόϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϲϠϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϞϜϟ Ύϧήψϧ Ϯϟ
ΕΎϋΎϤΠϟ΍ Ϫϴϟ .ήϳήΤΘϟ΍ ϲϓ ϢϫϮΑήπϴΑ ήϴΘϛ ΕΎϗϭ΍ ϝϭΩ ΩϮϨΠϟ΍ ϥ΍ ϊϣ -ΩϭΪΤϟ΍ ϲϠϋ ΍ϮϠΘϘΗ΍ ϦϴϳήμϤϟ΍ ΩϮϨΠϟ΍
Ϧϴϔϗ΍ϭ ΍ϮϧΎϛ ΔϋΎϤΟ ϱϷ ϲϤΘϨϳ ϻ ϱάϟ΍ ϱΩΎόϟ΍ ϱέϮΜϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ ϭ ϦϴϳέϮΜϟ΍ Ϧϴϴϛ΍ήΘηϻ΍ ϭ ϞϳήΑ΍ ü ϞΜϣ ΔϴγΎϴδϟ΍
΍Ϯθϴόϳ ϭ ΍ϮΑΎμΘϳ ϢϬϧ΍ ϲΘΣ ϻϭ ΕϮϤϟ΍ Ϧϣ ΍ϮϓΎΨϴΑ ζϣ ϝϭΩ ΏΎΒθϟ΍ Ϫϴϟ ˮϞϴ΋΍ήγϻ ίΎϐϟ΍ ήϳΪμΗ Ϊο ΓΪθΑ
ϞΟ΍ Ϧϣ ΕϮϤϳ ϭ΍ ϕϮόϣ ζϴόϳ ΪόΘδϣ ϩΩ αϮϠϓ ξΑΎϗ ϲϠϟ΍ ,΍Ϊϛ ϞϘόϟΎΑ !!αϮϠϓ ϦϴπΑΎϗ ΎϨϴϠϋ ΍ϮϟΎϗ ˮˮϦϴϗϮόϣ
ΪϠΒϟ΍ ΍ϮΒΤϴΑ ϭ ϖΤϟΎΑ ϦϴϨϣΆϣ ΕΎϨΑ ϭ ϝΎΟέ ϭ ΏΎΒη ϢϬϧϷ ΔΑΎΟϻ΍ ˮ(ϩΪϜΑ ϲοήϴϫ ϥϮϨΠϣ ζϴϔϣ) ϝΎϤϟ΍ Ϧϣ ώϠΒϣ
.ϦϴϳήμϤϟ΍ ϕϮϘΣ ΍ϮΒϴΠϳ ϦϳΰϳΎϋ ϭ
ϭ ϙέΎΒϣ ήμϋ ϲϓ ΎϜϳήϣ΍ .ϱΩ ΪϠΒϟΎϋ ϦϴϔϳΎΧ αΎϧ ήΘϛ΍ Ϣϫ ΔϧΎϴΨϟΎΑ ϢϬϤϬΗ΍ ϱήϜδόϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϲϠϟ΍ ΏΎΒθϟ΍
ϝΎϤη ,ϦϴϤϳ ϦϴϤϳ ) έϮϣ΄Ϥϟ΍ ΪΒϋ ϥΎϛ ϙέΎΒϣ ϥΎθϋ ,ζϴΟ ϭ ήϜγΎόΑ ήμϣ ϞΘΤΗ ΎϬϧ΍ ΔΟΎΘΤϣ ζϣ Ϫϧ΍Ϯϋ΍
ήμϣ ΏΎΒη Ϧϣ ϢϠδΘϫ ζϣ ,ήμϣ ϲϓ Ϊϋ΍Ϯϗ ϭ ζϴΟ ϝΰϨΗ ΖϟϭΎΣ Ϯϟ ΎϬϧ΍ ϪϓέΎϋ ΎϜϳήϣ΍ ϥΎθϋ ϭ .(ϝΎϤη
ήϳΎϨϳ  ϲϓ ΓέϮΜϟ΍ Γέ΍ήη ΃ΪΑ ϲϠϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ Ϣϫ ,ΔϧΎϴΨϟΎΑ ϢϬϤϬΘϴΑ ϱήϜδόϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϲϠϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ ϭ .ϞγΎΒϟ΍
.ήϳΎϨϳ  ϲϓ Ϫϔ΋΍Ϯσ ϞϜΑ ϱήμϤϟ΍ ΐόθϟ΍ ΍ϮϠϤπϧ΍ ϭ ,
ν΍ήϣϻΎΑ ϢϬϤϬΗ΍ ϱήϜδόϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϲϠϟ΍  ϞϳήΑ΍ ϡϮϳ ήϳήΤΘϟ΍ ϥ΍Ϊϴϣ ΍Ϯϟΰϧ ϲϠϟ΍ ϞϳήΑ΍ ρΎΒο Ύϣ΍
ϭ ζϴΠϟ΍ ϝΎΟέ Ϟπϓ΍ Ϧϣ Ϣϫ .ϦΠδϟ΍ ϞΧ΍Ω ΔϠϣΎόϣ ΃Ϯγ΍ ϭ ϦΠδϟΎΑ ϢϬϴϠϋ ϡϮϜΤϣ ϭ ,Ύπϳ΍ ΔϧΎϴΨϟ΍ ϭ ΔϴδϔϨϟ΍
ζϴΟ ςΑΎο ϱ΍ ϝ΄γ΍ .Ύϳ΍ήγ ΓΩΎϗ ϭ ,ΔλΎΧ ϕήϓ ϦϴϤϠόϣ ϭ ΕΎ΋Ύϔϛ ϭ ,ϢϬΗΎόϓΩ Ϟ΋΍ϭ΍ ϢϬϠϛ .ΔϴϨσϭ ϢϫήΜϛ΍
!!Ϛϟ ϝϮϘϳ Ϯϫ ϭ ϪΘόϓΩ Ϧϣ ϞϳήΑ΍ ρΎΒο Ϧϣ ΪΣ ϥϮϜϳ ήϴϐλ
,ϪϴϬϠϳ ϭ ϥΎΒϠϐϟ΍ ΐόθϟΎϋ ϚΤπϴΑ ,έΪϘϳ Ύϣ Ϊϗ ϕήδϴΑ ,ΪϠΒϟ΍ ΏήΨϴΑ ϱήϜδόϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ,ΎϨϨϣ ϕήδΘΘΑ ΓέϮΜϟ΍
.ΔϟϮϬδΑ ΍ϮΒϴΠϧ ϑήόϨϫ ζϣ ,ΓΩέΎϬϧ΍ ωΎο Ϯϟ ϢϜϘΣ ,Ϧϴϳήμϣ Ύϳ ΍ϮΤλ΍ .ήΘϛ΍ ϭ ήΘϛ΍ ϕήδϳ ϑήόϳ ϥΎθϋ