You are on page 1of 2

SUDSKI IMUNITET DIPLOMATSKIH AGENATA I KONZULARNIH FUNKCIONERA I NJIHOVIH ČLANOVA PORODICE Imunitet diplomatskih agenata i konzularnih funkcionera od kaznenog

i građanskog sudstva države prijema uređen je u Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima i Bečkoj konvenciji o konzularnim odnosima, kao i u bilateralnim konzularnim konvencijama. 1) Krivičnopravni imunitet. Ličnost diplomatskog agenta je neprikosnovena - on ne može biti podvrgnut bilo kakvoj vrsti hapšenja ili pritvora i uživa potpuni imunitet od krivičnog sudstva države kod koje je akreditovan. Odredbe o tome sadržane su u čl. 29. i 31. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, kojih se domaći sud mora pridržavati jer i Zakonik o krivičnom postupku (član 219. ) upućuje na primenu tih pravila. Krivični imunitet konzularnih funkcionera je uži, oni mogu biti pritvoreni u slučaju teških krivičnih dela, dužni su da se odazovu pozivu krivičnog suda i dr. - čl. 41. i 42. Bečke konvencije o konzularnim odnosima. Slično uređuju i bilateralne konzularne konvencije. 2) Prekršajni imunitet. Propisima o prekršajima predviđeno je da se prekršajni postupak neće voditi niti će se izricati kazna protiv lica koja uživaju diplomatski imunitet (član 16. Zakona o prekršajima Srbije). 3) Građanskopravni imunitet. Diplomatski agenti oslobođeni su od građanskog (parničnog i izvršnog) sudstva države kod koje su akreditovani, sa izuzecima predviđenim u članu 31. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, dok se na konzularne funkcionere u tom pogledu odnosi odredba člana 43. Bečke konvencije o konzularnim odnosima. Izuzeci od sudskog imuniteta, kad će diplomatski agent biti podvrgnut sudskoj odgovornosti u državi u kojoj je akreditovan, bez obzira na svoje diplomatsko svojstvo, su: 1) kad se država koja ga je akreditovala odrekne njegovog sudskog imuniteta (ovo odricanje mora biti izričito) 2) kad stupi u postupak ne pozivajući se na svoj sudski imunitet, 3) kad sam pokrene sudski postupak pred sudom države u kojoj je akreditovan. Postojeći sudski imunitet ne oslobađa diplomatskog agenta od sudstva države koja ga je akreditovala tako da se u toj državi protiv njega može voditi bilo koji pravni postupak (videti član 31. stav 4. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima). Odricanje od privilegija i imuniteta predviđa i Bečka konvencija o konzularnim odnosima (član 45). U cilju razrešenja određenih spornih odnosa u kojima su učesnici lica koja uživaju sudski imunitet i građani države u kojoj su oni akreditovani, svakako da dolazi u obzir i svaki oblik vansudskog rešavanja koje se zasniva na dobrim namerama i volji da se prevaziđe postojeći problem. Diplomatski i konzularni predstavnici dužni su da poštuju propise države u kojoj su akreditovani. Ova država može, u svako doba i bez obrazloženja, da oglasi diplomatskog agenta ili konzularnog funkcionera za nepoželjnu ličnost (persona non grata) usled čega biva opozvan sa svoje funkcije (član 9. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima i član 23. Bečke konvencije o konzularnim odnosima). Imunitet članova porodice. Kaznenopravni i građanskopravni imunitet uživaju i članovi porodice diplomatskog agenta pod uslovom da nisu državljani države kod koje se akredituje a pod istim uslovom određene privilegije i imunitete može da uživa i administrativno-tehničko osoblje misije, poslužno osoblje i privatna posluga diplomatskog agenta.

Bečke konvencije o diplomatskim odnosima).tako da se ovde radi o tzv. Prema Bečkoj konvenciji o konzularnim odnosima i prostorije konzulata su nepovredive ali njihov izvršni imunitet (član 31) je uži od onog koji je predviđen u Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima. . Bečka konvencija o diplomatskim odnosima predviđa da prostorije misije. revizije. ne mogu biti predmet nikakvog pretresa. bez obzira na vlasnika. zaplene ili mere izvršenja (član 22. Bečka konvencija o predstavljanju država njihovim odnosima s međunarodnim organizacijama univerzalnog karaktera i dr. Zgrade ili delovi zgrada u kojima je smeštena diplomatska misija. funkcionalnom imunitetu a ne o izuzeću iz razloga eksteritorijalnosti. jer se smatra da su te prostorije i zemljište neophodni za obavljanje funkcija misije. Odredbe o tome ima i Bečka konvencija o konzularnim odnosima.Nepovredivost prostorija misije. kao i prevozna sredstva misije. Na primer. kao i okolno zemljište koje se koristi za poslove misije. stav 3). nameštaj i drugi predmeti koji se u njima nalaze. kao i rezidencija šefa misije imaju imunitet od svakog izvršenja (član 22.