You are on page 1of 12

DADA LILI JEJE MOGUMOGUĆĆAA HUMANIZACIJAHUMANIZACIJA SAVREMENOGSAVREMENOG ŽŽIVOTA?IVOTA?

SAVREMENOGSAVREMENOG ŽŽIVOTA?IVOTA? ……AAkoko svetsvet bogatihbogatih dodo danasdanas,,

……AAkoko svetsvet bogatihbogatih dodo danasdanas,, nijenije uspeouspeo dada priblipribližžii globalnuglobalnu ekonomijuekonomiju gragrađđanimaanima lokalnihlokalnih zajedniczajednicaa…… ……DaDa lili ttoo naknadnonaknadno mogumogu učinitiučiniti zajednički,zajednički, elita,elita, srednjasrednja klasaklasa ii siromasiromaššnini gragrađđani…ani…

KAKO?KAKO?

KAKO?KAKO?

REALNAREALNA ČČINJENICAINJENICA

…Svi…Svi mi,mi, uuččestvovaliestvovali smosmo uu stvaranjustvaranju nanaššegeg zajednizajedniččkogkog bogatstvabogatstva ii okruokružženjenjaa……

…Ali…Ali danasdanas

nemamonemamo svisvi dovoljnodovoljno snage,snage,

dada preispitujemopreispitujemo,, daljidalji ekonomskiekonomski napredak…napredak…

dovoljnodovoljno snage,snage, dada preispitujemopreispitujemo,, daljidalji ekonomskiekonomski napredak…napredak…

POGLEDPOGLED IZIZ UGLAUGLA GRAGRAĐĐANAANA

DanasDanas,, svesve jeje viviššee pokretapokreta ii ekonomskihekonomskih protestaprotesta gragrađđana,ana, bezbez obziraobzira nana zajednizajedniččkiki stvorenostvoreno globalnoglobalno bogatstvo,bogatstvo,

ine,,

kojimkojim upravljajuupravljaju ,,male,,male odabraneodabrane drudružžine,,

usredusred

ogromneogromne nejednakostinejednakosti ii siromasiromašštvatva

uu gragrađđanskimanskim drudrušštvtvenimenim zajednicama…zajednicama…

…U…U ovakvimovakvim uslovimauslovima žživotaivota ii radarada ,,svi,,svi ostaliostali gragrađđaniani -- posmatraposmatračči,,i,, nene mogumogu uuččestvovatiestvovati uu savremenomsavremenom oblikovanjuoblikovanju sopstvenogsopstvenog okruokružženja,enja, osimosim ako…ako…

NENE POSTAVLJAJUPOSTAVLJAJU NAKNADNANAKNADNA PITANJA…PITANJA… II PONUDEPONUDE ODGOVOREODGOVORE

JAVNOJAVNO

ako…ako… NENE POSTAVLJAJUPOSTAVLJAJU NAKNADNANAKNADNA PITANJA…PITANJA… II PONUDEPONUDE ODGOVOREODGOVORE JAVNOJAVNO

JEDNOSTAVNOJEDNOSTAVNO

…Demokratija…Demokratija jeje mnogomnogo vivišše,e, odod ovogaovoga šštoto mimi kaokao gragrađđani,ani, uužživamo…ivamo…

……SSvimavima nama,nama, potrebnopotrebno jeje vivišše,e, aa nene manje…manje…

JJAVNIHAVNIH PROCESAPROCESA II INSTITUCIJAINSTITUCIJA SASA KREDIBILITETOMKREDIBILITETOM

aa nene manje…manje… JJAVNIHAVNIH PROCESAPROCESA II INSTITUCIJAINSTITUCIJA SASA KREDIBILITETOMKREDIBILITETOM

VISOKVISOK STEPENSTEPEN DEMOKRATIJEDEMOKRATIJE

II JAVNOGJAVNOG AKTIVIAKTIVIZMAZMA ZAJEDNICEZAJEDNICE

…Ne…Ne omoguomoguććavaava ,,globalno,,globalno oplemenjivanje,oplemenjivanje, ((nini socijalizmasocijalizma sasa komunizmom,komunizmom, nini kapitalizmakapitalizma)

)

moramora oomogumogućitićiti humanizacijuhumanizaciju postojepostojeććegeg ekonomskogekonomskog sistema…sistema…

veećć v

…Tako…Tako dada svisvi gragrađđaniani drudruštveneštvene zajednice,zajednice, mogumogu aktivnoaktivno uuččestvovatiestvovati uu savremenomsavremenom oblikovanjuoblikovanju sopstvenogsopstvenog okruokružženja…enja… ……ppriri ččemuemu jeje vavažžnono napomenuti,napomenuti, dada uu nijednomnijednom sistemusistemu ddrurušštvtveneene zajednice,zajednice, najvanajvažžnijiniji pokretapokretaččii razvojarazvoja nnee mobumobu bitibiti::

VLASTVLAST,, ZAKONSKAZAKONSKA REGULATIVAREGULATIVA,, BUDŽETIBUDŽETI II FONDOVIFONDOVI,, KAOKAO NINI TEHNOLOGIJETEHNOLOGIJE -- SAMISAMI POPO SEBISEBI……

BUDŽETIBUDŽETI II FONDOVIFONDOVI,, KAOKAO NINI TEHNOLOGIJETEHNOLOGIJE -- SAMISAMI POPO SEBISEBI……

NOVONOVO II INVENTIVNOINVENTIVNO

RAZMIRAZMIŠŠLJANJELJANJE

…Za…Za ovakvuovakvu sposobnostsposobnost drugadrugaččijegijeg mimiššljenja…ljenja…

……NNeophodneophodnoo namnam jeje uzajamnouzajamno poverenjepoverenje ii smelost,smelost, kakokako bibi izbeglizbeglii svasva -- predhodnapredhodna ii budubuduććaa ,,zata,,zatašškivanja,,kivanja,, ii arogancijarogancijuu starihstarih--ukorenjenihukorenjenih ii ,,pozajmljenih,,pozajmljenih ideja,,…ideja,,…

…Proboj…Proboj ii mentalnimentalni skokskok -- jeje onoono šštoto namnam jeje svimasvima potrebno…potrebno…

…Najnepovoljniji…Najnepovoljniji uticajuticaj postojepostojeććegeg sistemasistema drudrušštvtveneene zajednicezajednice jeje ,,da,,da smelesmele gragrađanskeđanske vizijevizije -- pretvoripretvori uu nepotrebne,,nepotrebne,, jerjer nene postojipostoji razumrazum ii veravera uu mogumoguććnostnost izvesnijeizvesnije budubuduććnosti…nosti…

,,,,NENE POSTOJEPOSTOJE II NISUNISU POTREBNAPOTREBNA -- NAKNADNANAKNADNA PITANJAPITANJA II ODGOVORIODGOVORI,,,,

,,,,NENE POSTOJEPOSTOJE II NISUNISU POTREBNAPOTREBNA -- NAKNADNANAKNADNA PITANJAPITANJA II ODGOVORIODGOVORI,,,,

TRENUTAKTRENUTAK ISTINEISTINE

…Svet…Svet bogatihbogatih ii elite,elite, moramora uuččitiiti ceoceo žživot,ivot, babašš kaokao šštoto ii svisvi razumnirazumni gragrađđaniani uuččee dodožživotno…ivotno… ii pritompritom naunaučiči da…da…

…,,Mo…,,Moććnini nene mogumogu drdržžatiati pridikepridike -- jerjer njima,njima, nikognikog ii niniččemuemu nene uučče,,…e,,…

……,,,,AliAli ććee momoććii dada uuččee druge,druge,,, akoako sledeslede aktivneaktivne gragrađđane,ane, kojikoji žželeele ii umejuumeju dada uuččestvujuestvuju uu globalnojglobalnoj razmenirazmeni lokalnihlokalnih resursa…resursa…

II ZAJEDNIZAJEDNIČČKIKI OBEZBEDEOBEZBEDE SVOJUSVOJU IZVESNIJUIZVESNIJU BUDUBUDUĆĆNOSTNOST

resursa…resursa… II ZAJEDNIZAJEDNI ČČ KIKI OBEZBEDEOBEZBEDE SVOJUSVOJU IZVESNIJUIZVESNIJU BUDUBUDU ĆĆ NOSTNOST

PRIVIDNOSTPRIVIDNOST PREDSTAVNIČKEPREDSTAVNIČKE DEMOKRATIJEDEMOKRATIJE

** ŽivimoŽivimo uu sistemusistemu kojikoji nazivamonazivamo predstavničkapredstavnička demokratijademokratija -- značiznači dada mimi svakesvake četiričetiri godinegodine biramobiramo predstavnikepredstavnike

kojikoji odlučujuodlučuju uu našenaše ime.ime. Teoretski,Teoretski, svakosvako sese možemože kandidovatikandidovati zaza nekuneku poziciju,poziciju, podpod uslovomuslovom dada imaima novcanovca

zaza kampanjukampanju iliili dada uu tutu svrhusvrhu dobijedobije sredstvasredstva odod poslovneposlovne elite.elite. JednomJednom izabranizabran predstavnik,predstavnik, uu načelu,načelu,

narednenaredne četiričetiri godinegodine možemože dada radiradi šštata godgod hoće,hoće, nene obazirućiobazirući sese nana voljuvolju ii intereseinterese građanagrađana KadKadaa uzmuzmemoemo

uu obzirobzir ovaova dvadva faktorafaktora -- dada jeje izborizbor mogućmoguć samosamo uzuz pozamašnapozamašna finansijskafinansijska sredstvasredstva ii dada onogaonoga koko jeje izabranizabran

biračibirači viševiše gotovogotovo nikakonikako nene mogumogu dada kontrolišu,kontrolišu, postajepostaje jasnojasno dada predstavničkapredstavnička demokratijademokratija gubigubi pravipravi smisao,smisao,

stvarajućistvarajući sopstvenusopstvenu prividprividnostnost

** KakoKako ovuovu situacijusituaciju rešiti?rešiti? KakoKako doćidoći dodo praveprave demokratije?demokratije? MiMi sese čestočesto zanosimozanosimo idejomidejom dada trebatreba naćinaći stručnestručne

ii poštenepoštene

vrhunskivrhunski ekonomistaekonomista nene značiznači dada ćeće raditiraditi uu opštenarodnomopštenarodnom interesuinteresu -- uu interesuinteresu čitavogčitavog društva.društva. TraganjeTraganje zaza

poštenompoštenom vlašćuvlašću jeje uzaludno,uzaludno, jerjer moćmoć kvarikvari ljude,ljude, osimosim toga,toga, valjavalja uzetiuzeti uu obzirobzir ii realnerealne okolnostiokolnosti kaokao štošto susu pritiscipritisci

Nažalost,Nažalost, stručnoststručnost nene značiznači dada ćeće stručnastručna osobaosoba raditiraditi uu opštenarodnomopštenarodnom interesu.interesu. ToTo štošto jeje nekoneko

-- unutarunutar društvenogdruštvenog sistemasistema (oligarhija,(oligarhija, skriveniskriveni centricentri moći,moći, tajkuni,tajkuni, organizovaniorganizovani oblicioblici kriminalakriminala ii korupcije

iziz inostranstvainostranstva (( EU,EU, MMF,MMF, SvetskaSvetska banka,banka, SvetskaSvetska trgovinskatrgovinska organizacija,organizacija, NATONATO

)korupcije

)

). )

ii

** KaoKao štošto smosmo dodo sadasada većveć uvideli,uvideli, poštenapoštena vlastvlast nene postojipostoji jerjer prilikaprilika pravipravi lopova,lopova, aa moćmoć opija.opija. RešenjeRešenje nijenije

uu čekanjučekanju poštenihpoštenih političara,političara, negonego uu tometome dada sese ukloneuklone pretpostavkepretpostavke,, kojekoje dovodedovode dodo togatoga dada nekoneko nana vlastivlasti

nene radiradi uu opštemopštem inetresu.inetresu. KakoKako toto postići?postići? TakoTako dada sese vlastvlast nene prepuštaprepušta predstavnicimapredstavnicima (političarima),(političarima), izabranimizabranim

zatozato štošto susu imaliimali dovoljnodovoljno novčanihnovčanih sredstavasredstava zaza to,to, negonego dada građanigrađani zajedničkizajednički razgovarajurazgovaraju ii odlučujuodlučuju javnojavno

uu kontinuitetukontinuitetu oo svojimsvojim opštimopštim ii posebnimposebnim životnimživotnim interesimainteresima

uu kontinuitetukontinuitetu oo svojimsvojim opštimopštim ii posebnimposebnim životnimživotnim interesimainteresima

NEMANEMA POTREBEPOTREBE ZAZA LIDERIMALIDERIMA II VOĐAMA,VOĐAMA, POTREBNEPOTREBNE SUSU NAMNAM KREDIBILNIKREDIBILNI

JAVNIJAVNI PROCESIPROCESI II INSTITUCIJEINSTITUCIJE

** KakoKako bibi toto uu praksipraksi izgledalo?izgledalo? NaNa lokalnomlokalnom nivou,nivou, uu selima,selima, mesnimmesnim zajednicama,zajednicama, gradskimgradskim četvrtimačetvrtima

funkcionisanjefunkcionisanje direktnedirektne (neposredne)(neposredne) demokratijedemokratije jeje jednostavno.jednostavno. SviSvi meštanimeštani određeneodređene društvenedruštvene zajednicezajednice,,

nanađđuu sese nana jednomjednom mestumestu ((javnomjavnom forumuforumu zajednicezajednice)) ii zajednički,zajednički, glasanjemglasanjem nakonnakon diskutovanja,diskutovanja, odlučeodluče šštata

imim jeje potrebnopotrebno činiti.činiti. UU slučajuslučaju državedržave toto nijenije moguće,moguće, aliali sese zatozato bitnebitne odlukeodluke mogumogu donositidonositi nana referendumu.referendumu.

OdlučivanjuOdlučivanju bibi obaveznoobavezno predhodilepredhodile javnejavne diskusijediskusije (direktni(direktni rrazgovoriazgovori zainteresovanihzainteresovanih građanagrađana -- uu okviruokviru

dogovorenihdogovorenih javnihjavnih foruma)foruma) TroškTroškoviovi stalnihstalnih referendumareferenduma svesvelili bibi sese nana minimum,minimum, savremenimsavremenim oblicijamaoblicijama javnogjavnog

komuniciranjakomuniciranja građanstvagrađanstva ((akoako momožžemoemo putemputem internetainterneta bezbednobezbedno prebacivatiprebacivati novacnovac sasa jednogjednog nana drugidrugi račun,račun,

zaštozašto sese nene bibi moglomoglo prekopreko internetainterneta,, organizovatiorganizovati glasaglasanjenje ii javnojavno izjašnjavanjeizjašnjavanje građana)građana) NaNa stalnimstalnim referendumimareferendumima

sese nakonnakon otvoreneotvorene ii transparentnetransparentne javnejavne rasprave,rasprave, momožeže glasatiglasati oo svimsvim bitnimbitnim pitanjimapitanjima zaza građane.građane. NaNa identičanidentičan

način,način, mogumogu sese javnojavno organizovatiorganizovati forumiforumi inicijativainicijativa građanagrađana (aktivnosti(aktivnosti ii peticijepeticije))

** SvakoSvako pitanjepitanje kojekoje ljudiljudi smatrajusmatraju bitnimbitnim,, moglomoglo bibi sese stavitistaviti nana glasanje.glasanje. NaNa tajtaj načinnačin bibi svisvi ljudiljudi uu svakomsvakom trenutkutrenutku

moglimogli samisami odlučivatiodlučivati oo svimsvim važnimvažnim pitanjimapitanjima,, iakoiako nijenije nužnonužno dada svisvi učestvujuučestvuju uu donošenjudonošenju svihsvih odlukaodluka -- poentapoenta jeje

dada sese omoguomoguććii neposrednoneposredno učesćeučesće građana.građana. AkoAko bibi donelidoneli pogrešnupogrešnu odluku,odluku, onaona bibi sese moglamogla naknadnonaknadno promeniti.promeniti.

PPolitičariolitičari uu današnjemdanašnjem smislusmislu tete rečireči bibi nestalinestali -- postojalipostojali bibi samosamo javnijavni službenici,službenici, birokrate,birokrate, smenjivismenjivi uu svakomsvakom trenutkutrenutku,,

akoako građanigrađani proceneprocene dada jeje toto potrebnopotrebno ((obavljaliobavljali bibi formalformalnene poslposloveove,, istoisto kaokao štošto bibi toto radiliradili ii stručnjacistručnjaci različitihrazličitih profesijaprofesija

ekonomisti,ekonomisti, inžinjeri,inžinjeri, agronomi

-- bilibili bibi zaduženizaduženi zaza stručnostručno sprovodjenjesprovodjenje opštihopštih ciljevaciljeva ii odlukaodluka oo kojimakojima bibi svisvi odlučivaliodlučivali

uu javnimjavnim raspravamaraspravama ii glasanjemglasanjem))

agronomi

oo kojimakojima bibi svisvi odlučivaliodlučivali uu javnimjavnim raspravamaraspravama ii glasanjemglasanjem)) agronomi

HUMANIZACIJAHUMANIZACIJA SISTEMSKIHSISTEMSKIH VREDNOSTIVREDNOSTI

** DirektnaDirektna (neposredna)(neposredna) demokratijademokratija većveć postojipostoji uu ograničenomograničenom oblikuobliku uu nekimnekim zemljamazemljama -- uu ŠvajcerskojŠvajcerskoj sese 33 dodo 44 putaputa godišnjegodišnje organizujuorganizuju referendumireferendumi sasa popo desetakdesetak pitanjapitanja,, uu brazilskombrazilskom gradugradu PortoPorto AlegreAlegre gragrađđaniani samisami odlučujuodlučuju kakokako ćeće sese preraspodelitipreraspodeliti sredstvasredstva iziz gradskoggradskog budzetabudzeta (za(za bolnice,bolnice, skole,skole, parkoveparkove ii sl).sl). OvoOvo susu nekineki odod primeraprimera začetakazačetaka direktnedirektne demokratijedemokratije,, kojekoje tektek trebatreba sistematskisistematski razraditirazraditi ii pripremitipripremiti uu čitavomčitavom društvudruštvu nana koristkorist svihsvih članovačlanova togtog društdruštva.va.

** DirektnaDirektna demokratijademokratija jeje metodmetod organizovanjaorganizovanja ii ciljcilj velikihvelikih globalnihglobalnih savremenihsavremenih gragrađđanskihanskih protesta.protesta. NaNa ovimovim protestimaprotestima sese odlukeodluke donosedonose uu okviruokviru javnihjavnih forumaforuma ((plenumima/skupštinamaplenumima/skupštinama -- sese krozkroz otvoreneotvorene radneradne grupegrupe omogućavaomogućava radrad ii pružapruža tehničktehnička/logističkaa/logistička podrškpodrška)a) AfirmacijaAfirmacija direktnedirektne demokratije,demokratije, odnosnoodnosno mogućnostimogućnosti dada svisvi ljudiljudi uzmuuzmu učešćeučešće uu donošenjudonošenju odlukaodluka,, umestoumesto dada sese pasivnopasivno prepuštajuprepuštaju samovoljisamovolji izabranihizabranih političarapolitičara podpod uticajemuticajem kapitala,kapitala, jedanjedan jeje odod glavnihglavnih ciljevaciljeva globalnihglobalnih gradjanskihgradjanskih pokretapokreta 2011.godine.2011.godine. DirektnaDirektna demokratijademokratija predstavljapredstavlja,, kakokako uu politicipolitici takotako ii uu ekonomiji,ekonomiji, alternativnoalternativno globalnoglobalno razvojnorazvojno rešenjerešenje ((zaza postojećepostojeće društvenedruštvene sistemesisteme -- postpost--socijalizmasocijalizma ii postpost-- kapitalikapitalizma)zma) -- pravednijepravednije ii humanijehumanije ureuređđenjeenje,, kojikoji zahtevajuzahtevaju ljudiljudi širomširom svetasveta suočenisuočeni sasa namernonamerno prouzrokovanomprouzrokovanom ekonomskomekonomskom krizomkrizom,, čijičiji jeje ciljcilj privatizacijaprivatizacija stratestratešškiki važnihvažnih iindustrijandustrija ii prirodnihprirodnih resursa.resursa.

** DonošenjeDonošenje važnihvažnih odlukaodluka ii zaštitazaštita opštegopšteg dobradobra odod pojedinačnihpojedinačnih InteresaInteresa,, trebatreba dada budebude uu rukamarukama građanagrađana lokalnihlokalnih zajednicazajednica ii državedržave,, aa nene malobrojnemalobrojne političkopolitičko--ekonomskeekonomske oligarhijeoligarhije,, kojakoja opštimopštim dobromdobrom upravljaupravlja isključivoisključivo uu ciljucilju sticanjasticanja ličnelične koristikoristi ii profita.profita.

upravljaupravlja isključivoisključivo uu ciljucilju sticanjasticanja ličnelične koristikoristi ii profita.profita.
,,Ići,,Ići zajednozajedno jeje početak.početak. OstatiOstati zajednozajedno jeje progres.progres. RaditiRaditi
,,Ići,,Ići zajednozajedno jeje početak.početak. OstatiOstati zajednozajedno jeje progres.progres. RaditiRaditi
,,Ići,,Ići zajednozajedno jeje početak.početak. OstatiOstati zajednozajedno jeje progres.progres. RaditiRaditi

,,Ići,,Ići zajednozajedno jeje početak.početak. OstatiOstati zajednozajedno jeje progres.progres. RaditiRaditi zajednozajedno jeje uspeh.,,uspeh.,,

** BorskiEkonomskiBorskiEkonomskiForumForum predstavljapredstavlja nezavisnunezavisnu mrežumrežu ekonomskihekonomskih
** BorskiEkonomskiBorskiEkonomskiForumForum predstavljapredstavlja nezavisnunezavisnu mrežumrežu ekonomskihekonomskih

** BorskiEkonomskiBorskiEkonomskiForumForum predstavljapredstavlja nezavisnunezavisnu mrežumrežu ekonomskihekonomskih aktivnostiaktivnosti ii inicijativainicijativa građanagrađana zajednicezajednice ssaa ciljemciljem dada modifikujmodifikujuu iliili čakčak osujetosujetee pojedinepojedine neprimereneneprimerene ii nedemokratskenedemokratske aspekteaspekte politikepolitike vlasti.vlasti.

** NijeNije uvekuvek lakolako utvrditiutvrditi nana kojojkojoj tački,tački, aktivnostiaktivnosti vlastivlasti postajupostaju nedemokratske.nedemokratske. MnogeMnoge demokratskidemokratski izabraneizabrane vlasti,vlasti, konsultovaćekonsultovaće nezavisnenezavisne javnjavnee forumeforume ii načinitinačiniti kompromiskompromis sasa njima,njima, poštopošto jeje toto suštinskasuštinska odlukaodluka vladanjavladanja popo načelunačelu saglasnosti.saglasnosti.

** PojedinePojedine interesneinteresne grupegrupe imajuimaju mnogomnogo većiveći uticajuticaj nana vlastvlast negonego nekeneke druge,druge, zahvaljujućizahvaljujući svojojsvojoj organizovanosti,organizovanosti, bogatstvubogatstvu ii vezama.vezama. UticajUticaj nana lokalnulokalnu vlastvlast BorskiEkonomskiForumBorskiEkonomskiForum smatrasmatra demokratskimdemokratskim,, samosamo akoako potičepotiče odod javnogjavnog ekonomskogekonomskog interesainteresa građanagrađana lokalnelokalne zajednicezajednice ii nene prihvataprihvata koncentracijukoncentraciju bogatstvabogatstva iliili moćimoći uu rukamarukama nekolicinenekolicine partijskihpartijskih oligarholigarha,a, demagogademagoga ii poltrona.poltrona.

** DemokratskaDemokratska lokalnalokalna zajednicazajednica trebatreba pposvetiti,osvetiti, posebnoposebno nezavisnonezavisno savetodavnosavetodavno mestomesto ekonomskimekonomskim aktivnostimaaktivnostima ii inicijativamainicijativama svojihsvojih građana,građana, kojikoji zastupajuzastupaju javnejavne intereseinterese ii lokalnomlokalnom stanovništvustanovništvu kojikoji uu slučajevimaslučajevima svojsvojihih društvendruštvenihih,, ekonomskekonomskihih iliili psihopsihofizičkfizičkihih uumanjmanjenihenih sposobnosti,sposobnosti, nijenije uu mogućnostimogućnosti dada sasa svojimsvojim ličnimličnim stavomstavom učestvujeučestvuje uu kontinuitetukontinuitetu javnogjavnog dijalogadijaloga oo strateškimstrateškim interesimainteresima uu političkompolitičkom procesuprocesu zajednice.zajednice.

EE

borskiborski

ekonomskiekonomski

borefor.wordpress.comborefor.wordpress.com

borefor@gmail.comborefor@gmail.com

forumforum

Rate