ORDONANTA DE URGENTA nr.

34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006 Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea şi promovarea unei noi legisla ii în domeniul achizi iilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 1 "Libera circula ie a mărfurilor" şi al recomandărilor Comisiei Europene, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu ia României, republicată, Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta. CAP. I Dispozi ii generale SEC IUNEA 1 Scop. Principii ART. 1 Prezenta ordonanta de urgenta reglementează procedurile de atribuire a contractului de achizi ie publica şi a contractului de concesiune de lucrări publice şi de servicii, precum şi modalită ile de solu ionare a contesta iilor formulate impotriva actelor emise în legatura cu aceste proceduri. ART. 2 (1) Scopul prezentei ordonan e de urgenta îl constituie: a) promovarea concurentei între operatorii economici; b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici; c) asigurarea transparen ei şi integrită ii procesului de achizi ie publica; d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autorită ile contractante. (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizi ie publica sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoaşterea reciprocă; d) transparenta; e) proportionalitatea; f) eficienta utilizării fondurilor; g) asumarea răspunderii. SEC IUNEA a 2-a Defini ii ART. 3 În sensul prezentei ordonan e de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) contract de achizi ie publica - contractul care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorită i contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mul i operatori economici, pe de alta parte, având ca obiect execu ia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonan e de urgenta; b) contract de concesiune de lucrări publice - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de lucrări, cu deosebirea ca în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în

calitate de concesionar, primeşte din partea autorită ii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor sau acest drept înso it de plata unei sume de bani; c) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea ca în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorită ii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile sau acest drept înso it de plata unei sume de bani; d) procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candida i/ofertan i pentru ca acordul păr ilor privind angajarea în contractul public sa fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licita ia deschisă, licita ia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de solu ii; e) acord-cadru - în elegerea scrisă intervenita între una sau mai multe autorită i contractante şi unul sau mai mul i operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/condi iilor esen iale care vor guverna contractele de achizi ie publica ce urmează a fi atribuite într-o perioada data, în mod special în ceea ce priveşte pre ul şi, după caz, cantită ile avute în vedere; f) sistem de achizi ie dinamic - procesul în întregime electronic, limitat în timp şi deschis pe intreaga sa durata oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selec ie şi care a prezentat o oferta ini ială conformă cu cerin ele caietului de sarcini; g) licita ie electronica - procesul repetitiv realizat după o prima evaluare completa a ofertelor, în care ofertan ii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce pre urile prezentate şi/sau de a îmbunătă i alte elemente ale ofertei; evaluarea finala trebuie sa se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate; h) documenta ie de atribuire - documenta ia ce cuprinde toate informa iile legate de obiectul contractului de achizi ie publica şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documenta ia descriptivă; i) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii sau executant de lucrări - persoana fizica/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane care oferă în mod licit pe piata produse, servicii şi/sau execu ie de lucrări; j) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licita ie restrânsă, negociere sau dialog competitiv; k) candidatura - documentele prin care un candidat isi demonstreaza situa ia personală, capacitatea de exercitare a activită ii profesionale, situa ia economică şi financiară, capacitatea tehnica şi profesională, în vederea ob inerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licita ie restrânsă, negociere sau dialog competitiv; l) ofertant - oricare operator economic care a depus oferta; m) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de solu ii; n) oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achizi ie publica; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnica; o) propunere tehnica - parte a ofertei elaborata pe baza cerin elor din caietul de sarcini sau, după caz, din documenta ia descriptivă; p) propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informa iile cu privire la pre , tarif, alte condi ii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerin elor solicitate prin documenta ia de atribuire; q) acceptarea ofertei câştigătoare - actul juridic prin care autoritatea contractantă isi manifesta acordul de a se angaja juridic în contractul de achizi ie publica care va fi încheiat cu ofertantul a cărui oferta a fost desemnată câştigătoare; r) contractant - ofertantul care a devenit, în condi iile legii, parte într-un contract de achizi ie publica; s) întreprindere publica - persoana care desfăşoară activită i economice şi asupra căreia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiin are a întreprinderii respective, influenta dominanta a unei autorită i contractante, astfel cum este definită aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezum ia de exercitare a influentei dominante se aplica în orice situa ie în care, în raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autorită i contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se afla, direct ori indirect, în cel pu in unul dintre următoarele cazuri:

- de in majoritatea capitalului subscris; - de in controlul majorită ii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală; - pot numi în componenta consiliului de administra ie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia; t) drept special sau exclusiv - dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competenta şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activită i în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectand în mod substan ial posibilitatea altor persoane de a desfasura o astfel de activitate; u) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea şi stocarea de date care sunt difuzate, transmise şi recep ionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; v) sistemul electronic de achizi ii publice - SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la o adresa dedicata, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire; w) operatorul sistemului electronic de achizi ii publice - persoana juridică care asigura autorită ilor contractante suportul tehnic destinat aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire; x) "scris" sau "în scris" - orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite, reproduse şi apoi comunicate. Acest ansamblu poate include şi informa ii transmise şi stocate prin mijloace electronice; y) vocabularul comun al achizi iilor publice - CPV - desemnează nomenclatorul de referinta aplicabil contractelor de achizi ie publica, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun al achizi iilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondenta cu alte nomenclatoare existente; z) zile - zilele calendaristice, în afară cazului în care se men ionează ca sunt zile lucrătoare; aa) Tratat - Tratatul pentru înfiin area Comunită ii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările şi completările ulterioare. SEC IUNEA a 3-a Tipuri de contracte de achizi ie publica ART. 4 (1) Contractul de lucrări este acel contract de achizi ie publica care are ca obiect: a) fie execu ia de lucrări legate de una dintre activită ile cuprinse în anexa nr. 1 sau execu ia unei construc ii; b) fie atât proiectarea, cat şi execu ia de lucrări legate de una dintre activită ile cuprinse în anexa nr. 1 sau atât proiectarea, cat şi execu ia unei construc ii; c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construc ii care corespunde cerin elor precizate de autoritatea contractantă. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin construc ie se în elege rezultatul unui ansamblu de lucrări de construc ii de clădiri sau lucrări de geniu civil, destinat sa îndeplinească prin el însuşi o func ie tehnica sau economică. ART. 5 (1) Contractul de furnizare este acel contract de achizi ie publica, altul decât contractul de lucrări, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără op iune de cumpărare. (2) Contractul de achizi ie publica care are ca obiect principal furnizarea de produse şi, cu titlu accesoriu, opera iuni/lucrări de instalare şi punere în func iune, este considerat contract de furnizare. ART. 6 (1) Contractul de servicii este acel contract de achizi ie publica, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse în anexele nr. 2A şi 2B.

(2) Contractul de achizi ie publica care are ca obiect principal prestarea unor servicii şi, cu titlu accesoriu, desfăşurarea unor activită i dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 este considerat contract de servicii. ART. 7 Contractul de achizi ie publica care are ca obiect atât furnizarea de produse, cat şi prestarea de servicii este considerat: a) contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv; b) contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv. SEC IUNEA a 4-a Autorită i contractante ART. 8 Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonan e de urgenta: a) oricare organism al statului - autoritate publica sau institu ie publica - care ac ionează la nivel central ori la nivel regional sau local; b) oricare organism de drept public, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiin at pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se afla cel pu in în una dintre următoarele situa ii: - este finan at, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public; - se afla în subordinea sau este supusă controlului unei autorită i contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public; - în componenta consiliului de administra ie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numi i de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public; c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorită i contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b); d) oricare întreprindere publica ce desfăşoară una sau mai multe dintre activită ile prevăzute la cap. VIII sec iunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achizi ie publica sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activită i; e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a)-d), care desfăşoară una sau mai multe dintre activită ile prevăzute la cap. VIII sec iunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. t), acordat de o autoritate competenta, atunci când acesta atribuie contracte de achizi ie publica sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activită i. SEC IUNEA a 5-a Domeniu de aplicare. Excep ii ART. 9 Prezenta ordonanta de urgenta se aplica pentru: a) atribuirea contractului de achizi ie publica, inclusiv a contractului sectorial, în acest din urma caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII; b) încheierea acordului-cadru; c) atribuirea contractului de achizi ie publica de către o persoana fizica/juridică, în cazul în care respectivul contract este finan at/subventionat în mod direct, în propor ie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă; d) atribuirea contractului de achizi ie publica de către o autoritate contractantă, în numele şi pentru o alta persoana fizica/juridică, în cazul în care respectivul contract este finan at/subventionat în mod direct, în propor ie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă; e) organizarea concursului de solu ii;

d) se referă la prestarea de servicii financiare în legatura cu emiterea. 11 (1) O autoritate contractantă din domeniul apărării tarii şi securită ii na ionale are obliga ia de a aplica prevederile prezentei ordonan e de urgenta sub rezerva cazurilor care: a) pot conduce la furnizarea unor informa ii a căror divulgare ar fi contrară intereselor esen iale de securitate ale tarii. c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj şi conciliere. în mod exclusiv. ART. 10 În cazul prevăzut la art. şi numai dacă prin acordul respectiv a fost men ionată o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv. 13 Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de servicii care: a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea. 12 Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de achizi ie publica în cazul în care se îndeplineşte cel pu in una dintre următoarele condi ii: a) contractul a fost declarat cu caracter secret de către autorită ile abilitate potrivit prevederilor legale în vigoare. în legatura cu contractul de cumpărare sau de închiriere respectiv.f) atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii. produc ia sau coproductia de programe destinate difuzării. totuşi. ART. ART. clădiri existente. autorită ii contractante pentru propriul beneficiu. muni ii şi material de război. c) autoritatea contractantă are obliga ia de a impune prin contractul de finan are aplicarea prevederilor prezentei ordonan e de urgenta pentru atribuirea contractelor de achizi ie publica respective. în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. de terenuri. ART. precum şi la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Nationala a României. (1) lit. (3) Aplicarea prevederilor alin. f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de către autoritatea contractantă şi ale căror rezultate nu sunt destinate. c) protec ia unor interese esen iale ale tarii impune acest lucru. b) se referă la cumpărarea. cumpărarea. atribuirea contractelor de servicii financiare care se încheie. 9 lit. VII. 14 (1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica atunci când contractul de achizi ie publica este atribuit ca urmare a: a) unui acord interna ional încheiat în conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care vizează furnizarea de produse sau execu ia de lucrări. dezvoltarea. (1) şi (2) nu trebuie sa conducă la alterarea concurentei pe piata produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare. de către institu ii de radiodifuziune şi televiziune. a) şi b). destinate implementarii ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare. ART. b) unui acord interna ional referitor la stationarea de trupe şi numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv. b) îndeplinirea contractului necesita impunerea unor măsuri speciale de securitate potrivit prevederilor legale în vigoare. alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora. e) se referă la angajarea de forta de munca. vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare. prin orice mijloace financiare. indiferent de forma. se supune prevederilor prezentei ordonan e de urgenta. în special opera ii ale autorită ii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital. sau b) implica protec ia unor interese esen iale de securitate ale tarii în legatura cu produc ia sau comercializarea de arme. respectiv încheierea de contracte de munca. c) aplicării unei proceduri specifice unei organiza ii interna ionale. (2) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre circumstan ele şi procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achizi ie publica în cazurile prevăzute la alin. .

cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. pe baza solu iei/solu iilor. (2) În cazul în care contractul de achizi ie publica prevăzut la alin. respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta. c) dialogul competitiv. (1) are ca obiect. urmând ca. 15 (1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autorită i contractante sau unei asocieri de autorită i contractante. 2B. ART. alături de prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. (1) sunt aplicabile numai dacă valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. (1). are obliga ia de a impune. drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public. atunci obliga ia de a aplica prezenta ordonanta de urgenta se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare decât cea prevăzută la art. candida ii selecta i sa elaboreze oferta finala. respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candida ii admişi. (1) lit. atunci când atribuie respectivul contract de achizi ie publica. respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura. în cazul în care acestea din urma beneficiază de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective. . (2) în rela ia cu operatorii economici interesa i sa participe la procedura de atribuire. CAP.negociere cu publicarea prealabilă a unui anun de participare. în virtutea legii sau a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate. 17 Autoritatea contractantă are obliga ia de a respecta principiile prevăzute la art. . cat şi în anexa nr. în baza competentelor legale pe care le de ine. ART. ART. în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului. 2A. e) cererea de oferte. (2) şi se limitează numai la prevederile art. respectarea principiului nediscriminarii de către cel care beneficiază de drepturile speciale sau exclusive. servicii incluse atât în anexa nr. respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candida ii selecta i şi negociaza clauzele contractuale. acorda unui subiect de drept. urmând ca numai candida ii selecta i sa aibă dreptul de a depune oferta. 2B este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 35-38 şi art. (2) Autoritatea contractantă care. (3) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a combina. în cadrul aceluiaşi contract. b) licita ia restrânsă.(2) Autorită ile contractante au obliga ia de a transmite Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice acordurile prevăzute la alin. şi prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. prin autoriza ia pe care o emite în acest scop. respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractantă solicita oferte de la mai mul i operatori economici. existente în domeniul lor de activitate. 2 alin. prevederile alin. care nu este definit ca autoritate contractantă. 16 (1) În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract de achizi ie publica ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr.negociere fără publicarea prealabilă a unui anun de participare. II Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizi ie publica SEC IUNEA 1 Reguli generale ART. atunci când acesta atribuie contracte de furnizare către ter i. (3) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice are obliga ia de a comunica Comisiei Europene informa iile primite potrivit alin. 2A. 2B. 57 alin. d) negocierea. cu unul sau mai mul i dintre aceştia. 2A. (2). în scopul identificarii uneia sau mai multor solu ii apte sa răspundă necesită ilor sale. 56. inclusiv pre ul. 2B. 18 (1) Procedurile de atribuire a contractului de achizi ie publica sunt: a) licita ia deschisă. a). Negocierea poate fi: .

23 Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achizi ie publica în mai multe contracte distincte de valoare mai mica şi nici de a utiliza metode de calcul care sa conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizi ie publica. ART. (2) Prin excep ie de la prevederile alin. în acest caz. art. atunci când realizează activită ile prevăzute la alin. 110 alin. (3) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre obliga ia anumitor autorită i contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achizi ie publica numai prin utilizarea mijloacelor electronice. (2). b) sau c). un plan sau un proiect. prin aplicarea procedurilor de licita ie deschisă sau licita ie restrânsă.000 euro pentru fiecare produs. care achizi ionează produse. astfel cum este definită la art. ART. cu sau fără acordarea de premii. 25 . (2) Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizează prin intermediul SEAP. care: a) achizi ionează în nume propriu produse şi/sau servicii. ART. (1). ART. în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. 8 lit. a). Achizi ia se realizează pe baza de document justificativ care. ART. în special în domeniul amenajării teritoriului. în numele şi pentru o alta/alte autorită i contractante. respectiv o procedura prin care achizi ionează. autoritatea contractantă are obliga ia de a asigura garantarea protejării acelor informa ii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confiden iale. în măsura în care valoarea achizi iei. 19 Autoritatea contractantă are dreptul de a achizitiona direct produse. 21 (1) Orice autoritate contractantă are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevăzute la art. dezvaluirea acestor informa ii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic. autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. în mod obiectiv. respecta prevederile prezentei ordonan e de urgenta în măsura în care unitatea de achizi ii centralizata le respecta. se considera a fi contract de achizi ie publica. 204 alin. nu depăşeşte echivalentul în lei a 5. în măsura în care. al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor. prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de către un juriu. 18 alin. (3) Se considera ca autoritatea contractantă. servicii sau lucrări de la sau prin unită i de achizi ii centralizate. estimată conform prevederilor sec iunii a 2-a a prezentului capitol.(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de solu ii. b) atribuie contracte de achizi ie publica sau încheie acorduri-cadru. după caz. la rândul ei. numai în circumstan ele specifice prevăzute la art. servicii sau lucrări de la sau printr-o unitate de achizi ii centralizata. 94. 18 şi prin utilizarea mijloacelor electronice. SEC IUNEA a 2-a Reguli de estimare a valorii contractului de achizi ie publica ART. al proiectării urbanistice şi peisagistice. art. cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonan e de urgenta care instituie obliga ii ale autorită ii contractante în raport cu anumite praguri valorice. care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autorită i contractante. serviciu sau lucrare. 24 Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonan e de urgenta. servicii sau lucrări. (2) Unitatea de achizi ii centralizata este o autoritate contractantă. (1). 122 sau 124. 20 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a atribui contractul de achizi ie publica. 22 (1) Guvernul are dreptul de a aproba prin hotărâre proiectarea şi implementarea unui sistem centralizat la nivel na ional de achizitionare specializată a anumitor produse. ART. (2). de regula. iar obliga ia respectării prevederilor prezentei ordonan e de urgenta se limitează numai la prevederile art. (1).

respectiv. la momentul transmiterii invitatiei de participare. atunci determinarea valorii estimate a contractului de achizi ie publica trebuie sa includă şi valoarea premiilor/primelor respective. posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru candida i/ofertan i. Aceasta valoare trebuie sa fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anun ului de participare sau. dar defalcate pe loturi a căror cumpărare se realizează prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte. cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privinta cantită ilor achizi ionate şi valorilor aferente. (5) În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa achizitioneze produse similare. cu sau fără op iune de cumpărare. atunci metoda de estimare variaza în func ie de durata contractului respectiv. atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea tuturor ratelor plătibile pe intreaga durata a contractului respectiv. fără taxa pe valoarea adăugată. atunci estimarea valorii acestui contract trebuie sa aibă ca baza de calcul: a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de furnizare similare.000 euro. ajustata. fără TVA. luând în considerare orice forme de optiuni şi. astfel: a) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mica sau egala cu 12 luni. b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite în următoarele 12 luni. atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru loturile care îndeplinesc. (2) În cazul în care autoritatea contractantă a prevăzut. orice eventuale suplimentari sau majorări ale valorii contractului. la care se adauga şi valoarea reziduala estimată a produselor la sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul. cumpărare. ART. ART.(1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a estima valoarea contractului de achizi ie publica pe baza calculării şi insumarii tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv. c) dacă contractul se încheie pe o durata nedeterminată sau dacă durata acestuia nu poate fi determinata la data estimarii. 124 lit. atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie sa fie considerată ca fiind egala cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecărui mod de dobândire a produselor. respectiv prin cumpărare în rate. începând din momentul primei livrări. autoritatea contractantă a stabilit modalitatea de dobândire a produselor. (3) În cazul în care. a). în conformitate cu prevederile prezentei ordonan e de urgenta. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. . b) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mare de 12 luni. la data estimarii valorii contractului de furnizare. (4) În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa atribuie un contract de furnizare care trebuie reînnoit într-o perioada data. în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anun . următoarele condi ii: a) valoarea estimată. (2) În cazul în care. inclusiv în rate. dacă este posibil. prin atribuirea contractului de furnizare. atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea valorii totale a ratelor plătibile pe intreaga durata a contractului respectiv. în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimarii. închiriere sau leasing. autoritatea contractantă isi propune sa dobândească produse care necesita şi opera iuni/lucrări de instalare şi punere în func iune. atribuite în ultimele 12 luni. a lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul în lei a 40. 26 Valoarea estimată a contractului de achizi ie publica trebuie sa fie determinata înainte de ini ierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. prin închiriere sau prin leasing cu sau fără op iune de cumpărare. autoritatea contractantă nu are încă stabilită modalitatea de dobândire a produselor. 27 (1) În cazul în care. atunci valoarea estimată trebuie calculată prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare plătibile. atunci valoarea estimată se considera a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie sa includă şi valoarea estimată a opera iunilor/lucrărilor respective. în mod cumulativ. la data estimarii valorii contractului de furnizare.

b). ART. atunci valoarea estimată se determina avându-se în vedere valoarea totală a întregului ansamblu. cat şi valoarea totală a facilită ilor men ionate. a lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul în lei a 40. dar este posibila estimarea unui tarif mediu lunar. atunci valoarea estimată se considera a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. astfel: a) când durata contractului este stabilită şi nu depăşeşte 48 de luni. atunci valoarea estimată trebuie calculată având în vedere intreaga durata a contractului. şi furnizarea de echipamente. 124 lit. contracte distincte de lucrări.b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplica procedura cererii de oferta nu depăşeşte 20% din valoarea totală a produselor care urmează sa fie furnizate. în privinta cantită ilor achizi ionate şi valorilor aferente. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. utilaje sau alte dotări aferente. (3) În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa achizitioneze servicii similare. pentru care autoritatea contractantă isi propune sa atribuie.000 euro. ajustata. (5) În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa achizitioneze servicii bancare sau alte servicii financiare. începând din momentul primei presta ii. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intra în componenta lucrării respective depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru loturile care îndeplinesc. b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplica procedura cererii de oferta nu depăşeşte 20% din valoarea totală a serviciilor care urmează sa fie prestate. unuia sau mai multor executanti. după caz. dobânzilor şi a oricăror alte forme de remunera ii aferente serviciilor respective. 28 (1) În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa pre ul total al presta iei. în mod cumulativ. (3) În cazul în care o lucrare permite execu ia pe obiecte/loturi. inginerie şi alte servicii tehnice. atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza taxelor. atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite. cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni. instala ii. (4) În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa achizitioneze servicii de asigurare. b) când durata contractului nu poate fi determinata sau depăşeşte 48 de luni. (2) În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa atribuie un contract de servicii care trebuie reînnoit într-o perioada data. dacă este posibil. atunci valoarea estimată trebuie calculată multiplicand valoarea lunară cu 48. atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza onorariilor ce urmează a fi plătite şi a oricăror alte forme de remunera ii aferente serviciilor respective. 124 lit. atunci metoda de estimare variaza în func ie de durata contractului respectiv. comisioanelor. urbanism. b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite în următoarele 12 luni. următoarele condi ii: a) valoarea estimată. utilaje. ART. atunci valoarea estimată trebuie determinata avându-se în vedere valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intra în componenta lucrării respective. dar defalcate pe loturi a căror achizitionare face obiectul unor contracte distincte de servicii. 29 (1) În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa achizitioneze lucrări pentru care urmează sa pună la dispozi ie executantului materiale. atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica . precum şi a altor forme de remunera ii aferente serviciilor respective. atunci estimarea valorii acestui contract trebuie sa aibă ca baza de calcul: a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni. atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie sa includă atât costul lucrării care urmează sa se execute. (2) În cazul în care obiectul contractului de lucrări îl constituie execu ia unui ansamblu de lucrări care presupune. c). (6) În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa achizitioneze servicii de proiectare. fără TVA. echipamente tehnologice sau orice alte amenajări şi dotări necesare execu iei lucrărilor.

fără TVA. e-mail -. V . precum şi documentele care urmează sa fie prezentate de ofertan i/candida i pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selec ie. 31 În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa încheie un acord-cadru. fără a se limita la cele ce urmează. fără TVA. următoarele condi ii: a) valoarea estimată. regula şi alte informa ii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completa. a obiectului/lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul în lei a 250. ART.000 euro. cel pu in: a) informa ii generale privind autoritatea contractantă. (2) Autoritatea contractantă are obliga ia sa precizeze în documenta ia de atribuire regulile obligatorii referitoare la condi iile de munca şi de protec ie a muncii. atunci valoarea estimată include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmează a fi acordate concuren ilor. 30 În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa organizeze un concurs de solu ii. a tuturor contractelor de achizi ie publica ce se anticipeaza ca vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achizi ie dinamic respectiv. pe intreaga sa durata. corespunzător prevederilor cap. atunci valoarea estimată luată în considerare este valoarea estimată a contractului de servicii respectiv. conform prevederilor art. ART. inclusiv valoarea estimată a contractului de servicii care ar putea fi încheiat ulterior. i). e) instruc iuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare.sec iunea a 3-a. precum şi cele referitoare la protec ia mediului. atunci valoarea estimată se considera a fi valoarea maxima estimată. (2) Documenta ia de atribuire trebuie sa cuprindă. pe intreaga sa durata. ART. d) caietul de sarcini sau documenta ia descriptivă. persoane de contact.procedura cererii de oferta numai pentru obiectele/loturile care îndeplinesc în mod cumulativ. aceasta din urma fiind utilizata în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere. 34 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în documenta ia de atribuire institu iile competente de la care operatorii economici pot ob ine informa ii privind reglementările referitoare la impozitare. 252 lit. fără TVA. 32 În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa utilizeze un sistem de achizi ie dinamic. în special cu privire la adresa . ART. h) informa ii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. c) dacă sunt solicitate. care sunt în vigoare la nivel .inclusiv telefon. în cazul în care autoritatea contractantă nu a exclus aceasta posibilitate în anun ul de participare la concurs. f) informa ii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare. atunci valoarea estimată se considera a fi valoarea maxima estimată. în care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmează a fi acordate concuren ilor. b) valoarea estimată cumulată a obiectelor/loturilor pentru care se aplica prezenta excep ie nu depăşeşte 20% din valoarea totală estimată a lucrării. fax. 122 lit. h) sau art. criteriu. a tuturor contractelor de achizi ie publica ce se anticipeaza ca vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv. SEC IUNEA a 3-a Reguli de elaborare a documenta iei de atribuire ART. b) instruc iuni privind date limita care trebuie respectate şi formalită i care trebuie îndeplinite în legatura cu participarea la procedura de atribuire. corecta şi explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. 33 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a preciza în cadrul documenta iei de atribuire orice cerinta. cerin ele minime de calificare. g) instruc iuni privind modul de utilizare a căilor de atac. atunci valoarea estimată care trebuie luată în considerare se determina astfel: a) dacă concursul de solu ii este organizat ca o procedura independenta. mijloace de comunicare etc. b) dacă concursul de solu ii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii..

pentru anumite caracteristici. sau sa indice institu iile competente de la care operatorii economici pot ob ine informa ii detaliate privind reglementările respective. (6) lit. a). Orice astfel de referire trebuie sa fie înso ită de men iunea sau echivalent. pentru alte caracteristici. În acest caz. autoritatea contractantă are totodată şi obliga ia de a solicita operatorilor economici sa indice în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au inut cont de obliga iile referitoare la condi iile de munca şi protec ia muncii.na ional şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări ori de servicii. dimensiuni. 35 alin. ambalare. marcare şi instruc iuni de utilizare a produsului. omologarile tehnice. după caz şi fără a se limita la cele ce urmează. în asa maniera încât sa corespundă necesită ii autorită ii contractante. b). teste şi metode de testare. precum şi sisteme de asigurare a calită ii şi condi ii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. specifica iile tehnice pot face referire. ca propunerea tehnica prezentată satisface într-o maniera echivalenta cerin ele autorită ii contractante definite prin specifica iile tehnice. tehnologii şi metode de produc ie. (6) Fără a aduce atingere reglementărilor tehnice na ionale obligatorii. optand pentru modalitatea prevăzută la art. ART. (5) Specifica iile tehnice trebuie sa permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie sa aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restrângă concurenta între operatorii economici. ca şi la orice alte condi ii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă sa le descrie. tehnic şi de performanta. (4) Specifica iile tehnice se definesc astfel încât sa corespundă. dacă ofertantul demonstreaza. în mod obligatoriu. terminologie. ART. caracteristici de natura tehnica ce permit fiecărui produs. de asemenea. în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar. specifica ii tehnice. atunci nici o oferta nu poate fi respinsă pe motiv ca produsele sau serviciile prevăzute în propunerea tehnica nu sunt conforme cu specifica iile precizate. inclusiv ale persoanelor cu dizabilitati. simboluri. (2) Specifica iile tehnice reprezintă cerin e. atunci nici o oferta nu poate . autoritatea contractantă are obliga ia de a defini specifica iile tehnice: a) fie prin referire. şi la prescrip ii de proiectare şi de calcul al costurilor. (2) În cazul în care autoritatea contractantă defineste specifica iile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performantelor şi/sau cerin elor functionale solicitate. b) fie prin precizarea performantelor şi/sau cerin elor functionale solicitate. în func ie şi de diverse acte normative şi reglementări generale sau specifice. calculul şi execu ia lucrărilor. la omologari tehnice europene. ca mijloc de prezum ie a conformitatii cu nivelul de performanta şi cu cerin ele functionale respective. omologari sau reglementări tehnice na ionale privind utilizarea produselor sau proiectarea. prevăzute la lit. atunci când este posibil. (3) Specifica iile tehnice definesc. etichetare. care trebuie sa fie suficient de precis descrise încât sa permită ofertan ilor sa determine obiectul contractului de achizi ie publica. 35 (1) Caietul de sarcini con ine. siguranta în exploatare. în cazul în care acestea nu exista. 36 (1) În cazul în care autoritatea contractantă defineste specifica iile tehnice din caietul de sarcini. procedeelor şi metodelor de execu ie. la standarde interna ionale sau la alte referinte de natura tehnica elaborate de organisme de standardizare europene. prescrip ii. necesită ilor/ exigen elor oricărui utilizator. atunci specifica iile tehnice se definesc prin referire la alte standarde. caracteristici referitoare la nivelul calitativ. şi prin referirea la standardele sau omologarile tehnice. a). a). În cazul contractelor pentru lucrări. astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. prevăzute la lit. cerin e privind impactul asupra mediului înconjurător. b). inspec ia şi condi iile de recep ie a lucrărilor sau a tehnicilor. în mod obiectiv. cat şi prin referirea la standardele. prin orice mijloc adecvat. la verificarea. de regula în următoarea ordine de prioritate. specifica iile tehnice comune. d) fie prin precizarea performantelor şi/sau cerin elor functionale solicitate. iar autorită ii contractante sa atribuie contractul respectiv. la standarde na ionale care adopta standarde europene. în legatura cu lucrările finalizate şi cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrări. serviciu sau lucrare sa fie descris. astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. c) fie atât prin precizarea performantelor şi/sau cerin elor functionale solicitate.

organisme guvernamentale. un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specifica iile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut. producători. sursa. un brevet de inven ie. (1). (2) Prin derogare de la prevederile alin. pot include şi caracteristici de mediu. autoritatea contractantă are obliga ia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. dacă ofertantul demonstreaza. în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar. (3) În sensul prevederilor alin. (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicita îndeplinirea anumitor caracteristici de mediu în ceea ce priveşte performan ele şi cerin ele functionale. b) cerin ele pentru "eticheta ecologica" au fost elaborate pe baze ştiin ifice. 35 alin. 36 alin. c) "eticheta ecologica" a fost adoptată printr-o procedura specifica ce a permis implicarea tuturor păr ilor interesate . un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specifica iile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut. (3). în situa ia în care o descriere suficient de precisa şi inteligibila a obiectului contractului nu este posibila prin aplicarea prevederilor art. ART. (mul i)na ionale sau prin orice alte "etichete ecologice". 40 . (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în caietul de sarcini faptul ca produsele sau serviciile oferite care de in o anumită "eticheta ecologica" sunt considerate ca îndeplinesc implicit specifica iile tehnice solicitate. astfel cum este prevăzut la art. condi ii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmăreşte ob inerea unor efecte de ordin social sau în legatura cu protec ia mediului şi promovarea dezvoltării durabile. o marca de fabrica sau de comer . (1) şi (2). (6) lit. un procedeu special. ART. 39 Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documenta iei de atribuire. cum ar fi. se admite o astfel de indica ie. dacă se îndeplinesc. produc ie. 38 (1) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specifica ii tehnice care indica o anumită origine. serviciile sau lucrările oferite asigura îndeplinirea performantelor sau cerin elor functionale solicitate deoarece sunt conforme cu: a) un standard na ional care adopta un standard european: b) o omologare tehnica europeană. (4) În sensul prevederilor alin. integral sau par ial. organiza ii de mediu. c) o specifica ie tehnica comuna utilizata în Comunitatea Europeană. 35 şi 36 şi numai înso ită de men iunea sau echivalent. atunci aceasta are dreptul de a utiliza. în mod cumulativ următoarele condi ii: a) specifica iile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a căror furnizare/prestare reprezintă obiect al contractului de achizi ie publica. distribuitori. pentru singurul motiv ca produsele sau serviciile ofertate nu de in "eticheta ecologica" precizată. ART. d) "eticheta ecologica" este accesibila/disponibilă oricărei persoane interesate. (3). după caz. 37 (1) Performan ele şi cerin ele functionale prevăzute la art. b). prin care se definesc specifica iile tehnice.fi respinsă dacă ofertantul demonstreaza prin orice mijloc adecvat ca produsele. o licenta de fabrica ie. d) un standard interna ional. un laborator neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi inspec ie care asigura respectarea standardelor europene aplicabile. prin orice mijloc adecvat ca produsele/ serviciile oferite corespund specificatiilor tehnice solicitate. Pe de alta parte. ART. e) alte reglementări tehnice elaborate de organisme de standardizare europene. care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. autoritatea contractantă are obliga ia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. autoritatea contractantă nu are dreptul de a considera o propunere tehnica ca fiind neconforma. specifica ii definite prin "etichete ecologice" europene. consumatori. dar numai în mod excep ional.

în conformitate cu legisla ia statului în care este stabilit. individual sau într-un grup de operatori. ART. b). 44 (1) Mai mul i operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna. în conformitate cu legisla ia nationala. ofertantul are obliga ia de a preciza partea/păr ile din contract pe care urmează sa le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractan ilor propuşi. (1). în cadrul aceleiaşi proceduri: a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici. autoritatea contractantă are dreptul de a stabili un pre pentru ob inerea documenta iei de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizată numai în cazul în care oferta comuna este declarata câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsura reprezintă o condi ie necesară pentru buna îndeplinire a contractului. (2). dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta. prin întreprindere afiliată se în elege orice subiect de drept: . la care se poate adauga. pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic. b) sa depună candidatura/oferta individuală şi o alta candidatura/oferta comuna. 45 (1) Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achizi ie publica. ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. ART. 46 (1) Candidatul/ofertantul nu are dreptul. nerestrictionat şi deplin. în cadrul cărora majoritatea angaja ilor implica i sunt persoane cu dizabilitati. căruia i s-a transmis o invita ie de participare a unui exemplar din documenta ia de atribuire.(1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a asigura ob inerea documenta iei de atribuire de către orice operator economic interesat care înaintează o solicitare în acest sens. (2) lit. este abilitat sa presteze o anumită activitate nu poate fi exclus dintr-o procedura de atribuire pentru singurul motiv ca. b) punerea la dispozi ie oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau. ART. atunci aceasta decizie trebuie sa fie precizată explicit în anun ul de participare la procedura de atribuire. ART. ART. la con inutul documenta iei de atribuire. (3) În sensul prevederilor alin. fără a fi obliga i sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. care. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalită i de ob inere a documenta iei de atribuire de către operatorii economici: a) asigurarea accesului direct. costul transmiterii acesteia prin posta. (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicita. cu condi ia ca acest pre sa nu depăşească costul multiplicării documenta iei. (2) În cazul în care autoritatea contractantă decide sa limiteze participarea la procedura de atribuire conform prevederilor alin. prin mijloace electronice. prin natura sau gravitatea deficien elor lor. (3) În cazul prevăzut la alin. dacă este cazul. SEC IUNEA a 4-a Reguli de participare la procedura de atribuire ART. 42 Ofertantul/candidatul care. (2) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire. c) sa depună oferta individuală şi sa fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. 41 Orice operator economic are dreptul de a participa. 43 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire sa fie permisă numai unor ateliere protejate sau acelor ofertan i care se angajează sa îndeplinească contractul în contextul unor programe de angajare protejata. nu pot exercita o activitate profesională în condi ii normale. după caz. acest tip de activitate poate fi prestat numai de către persoane juridice sau numai de către persoane fizice. la procedura de atribuire.

299. (1) către operatorul SEAP. în cazul în care în urma verificării nu se constata erori/omisiuni de completare. dacă este necesar. o influenta dominanta. autoritatea contractantă are obliga ia de a include în anun urile prevăzute la alin. 47 alin. (2) lit. (2). nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept. înainte de publicarea acestora. ca urmare a asocierii cu un subiect de drept.a) asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita. ART. ca proba privind momentul transmiterii. a). utilizând în acest sens numai mijloace electronice. 3A şi. 48 (1) Cu excep ia cazului prevăzut la art. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice are obliga ia: a) fie sa emita către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anun ul respectiv. ART. precum şi asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate. 55 alin. b) fie sa respingă publicarea anun ului. (2) În cazurile prevăzute de prezenta ordonanta de urgenta. direct sau indirect. precum şi con inutul anun urilor de participare şi de atribuire pentru care. (2) În cazul contractelor a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. sau b) care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept. prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeană. în cazul în care. informand totodată autoritatea contractantă asupra acestei decizii. 49 (1) Operatorul SEAP are obliga ia de a asigura Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice accesul nerestrictionat la anun urile transmise de către autorită ile contractante. b) de a publica anun ul în SEAP în cel mult doua zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare. operatorul SEAP are obliga ia: a) de a transmite anun ul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi lucrătoare de la primirea acceptului de publicare. . în cazul în care se constata erori/omisiuni de completare. (3) Modalită ile de aplicare a prevederilor alin. 47 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a asigura transparenta atribuirii contractelor de achizi ie publica şi încheierii acordurilor-cadru prin publicarea. sau c) care. alte informa ii considerate utile de către autoritatea contractantă. (2) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice verifica fiecare anun transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP. În termen de doua zile lucrătoare de la data primirii anun ului în SEAP. a anun urilor de inten ie. (2). în conformitate cu prevederile prezentului capitol. operatorul SEAP are obliga ia de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anun ul spre publicare. operatorul SEAP are obliga ia de a asigura transmiterea în format electronic a anun urilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite spre publicare anun urile prevăzute la art. 124. de participare şi de atribuire. în conformitate cu prevederile prezentei ordonan e de urgenta. (3) În cazul prevăzut la alin. în conformitate cu prevederile prezentei ordonan e de urgenta. în măsura în care anun ul respectiv este în legatura cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. este prevăzută o obliga ie în acest sens. (1) cel pu in informa iile cuprinse în anexa nr. SEC IUNEA a 5-a Reguli de publicitate PARAGRAFUL 1 Publicarea anun urilor ART.

c) valoarea estimată a contractelor/acordurilor-cadru de lucrări. 51 alin. Partea a VI-a. PARAGRAFUL 3 . în SEAP şi în Monitorul Oficial al României. în format electronic. (2) şi dacă: a) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru.000 euro. este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 5. anun ul de inten ie trebuie sa con ină şi data transmiterii anun ului simplificat către Comisia Europeană. înainte de publicare. autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite spre publicare anun ul de inten ie cat mai curând posibil după data începerii anului bugetar. este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 750. (1) lit. atunci anun ul respectiv nu poate fi publicat la nivel na ional înainte de data transmiterii acestuia către Comisia Europeană. 89 alin. ART. (1). spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (1) lit. 51 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite spre publicare un anun de inten ie. care urmează sa fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achizi ionarea de servicii care sunt din aceeaşi categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. care urmează sa fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achizi ionarea de produse din aceeaşi grupa CPV. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anun de inten ie şi în alte situa ii decât cele prevăzute la alin. c). 52 (1) În cazurile prevăzute la art. 51 alin. autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite spre publicare anun ul de inten ie cat mai curând posibil după aprobarea programului în care este prevăzut contractul de lucrări sau acordul-cadru respectiv. (5) În cazul în care. sau b) numai în SEAP. (1) lit. fără ob inerea acceptului de publicare emis de către Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice. nu este posibila transmiterea anun urilor. (2) În cazul prevăzut la art. Achizi ii publice. 2A. sa fi fost transmis un anun simplificat de informare prealabilă către Comisia Europeană. Partea a VI-a. autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite anun ul şi către Regia Autonomă "Monitorul Oficial". Achizi ii publice. b).(4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anun ul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.000. cu condi ia ca. ART. a) şi b). care urmează sa fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni. 75 alin. (3) Publicarea anun ului de inten ie nu creează autorită ii contractante obliga ia de a efectua respectiva achizi ie publica. din motive de natura tehnica independente de operatorul SEAP. 50 (1) În cazul în care prevederile prezentei ordonan e de urgenta stabilesc obliga ia publicării anun ului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. b) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru.000 euro.000 euro. 53 (1) Anun ul de inten ie se publica: a) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. ART. PARAGRAFUL 2 Anun ul de inten ie ART. (2) În cazul prevăzut la alin. (2) sau art. (2) Anun ul publicat la nivel na ional nu trebuie sa con ină alte informa ii fata de cele existente în anun ul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi trebuie sa men ioneze data transmiterii către Comisia Europeană. obliga ia de transmitere a acestora revine Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice. este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 750. (6) După publicarea anun ului în SEAP. atunci când urmăreşte sa beneficieze de prevederile art. spre publicare în Monitorul Oficial al României.

şi. totodată. 2B.000 euro.000 euro. după caz. Achizi ii publice. lit. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează sa fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125. 54 Autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite spre publicare un anun de participare atunci când: a) ini iază procedura de licita ie deschisă. PARAGRAFUL 4 Anun ul de atribuire ART. pentru atribuirea contractului de achizi ie publica sau pentru încheierea acordului-cadru. după caz. 56 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite spre publicare un anun de atribuire în cel mult 48 de zile după ce: a) a finalizat procedura de atribuire . 58 . d) sau e). iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 420. d) sau e). c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează sa fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5. c) ini iază procesul de atribuire a unui contract de achizi ie publica printr-un sistem dinamic de achizi ii. SEC IUNEA a 6-a Reguli speciale de transparenta aplicabile achizi iei publice de servicii de publicitate ART. în acest caz publicându-se un anun simplificat. Achizi ii publice şi. (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situa iile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. prin atribuirea contractului de achizi ie publica sau încheierea acordului-cadru. c) valoarea contractului de lucrări care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5. b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 57 (1) Anun ul de atribuire se publica în SEAP şi în Monitorul Oficial al României. iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro. ART. a) sau. d) organizează un concurs de solu ii. 8 lit. 55 (1) Anun ul de participare se publica în SEAP şi în Monitorul Oficial al României. Partea a VI-a.Anun ul de participare ART. ART.000 euro. în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Pentru serviciile incluse în anexa nr.000 euro. 8 lit. (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situa iile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. în anun ul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia. 8 lit. b). cu publicarea prealabilă a unui anun de participare. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează sa fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 420. după caz. dialog competitiv sau negociere -. obliga ia prevăzută la alin. 8 lit. (1) este aplicabilă numai contractelor a căror valoare este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art.000. În aceste cazuri. b) a finalizat un concurs de solu ii prin stabilirea concurentului câştigător. 57 alin. licita ie restrânsă. (2) lit. autoritatea contractantă indica.000. a)-c).licita ie deschisă. a)-c).000 euro. dialog competitiv sau negociere. b) lanseaza un sistem dinamic de achizi ie. c) a atribuit un contract de achizi ie publica printr-un sistem dinamic de achizi ii. Partea a VI-a. licita ie restrânsă. în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

informare. în situa ia în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. (7) Accesul publicului la informa iile men ionate la alin. ART. acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica. 60 (1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalită i: a) prin posta. autoritatea contractantă are obliga ia de a publica în sistemul informatic prevăzut la alin.000 euro. prevăzute în prezenta ordonanta de urgenta. .(1) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media. cu o valoare anuala cumulată. 61 (1) Modalită ile de comunicare impuse de autoritatea contractantă trebuie sa nu restrictioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire. sumele alocate fiecărui beneficiar final şi termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale. fără TVA. algoritmul de calcul al punctajului. (3) Comunicarea. (6) Contractele de publicitate media trebuie sa con ină în mod obligatoriu şi următoarele clauze specifice referitoare la obliga ia păr ilor de a asigura. producerea şi/sau difuzarea de reclama sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masa scrise. (2) În sensul prevederilor alin. (3) În cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice. modalită ile de comunicare pe care inten ionează sa le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii. trebuie sa fie transmise în scris. a)-c). (1) criteriile de calificare şi selec ie şi. (3) Obliga ia prevăzută la alin. d) prin orice combinatie a celor prevăzute la lit. audiovizuale sau electronice. în documenta ia de atribuire. SEC IUNEA a 7-a Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor ART. (5) În cel mult 120 de zile de la data finalizarii contractului de servicii de publicitate. respectiv în momentul primirii. autoritatea contractantă are obliga ia de a publica un anun de participare şi un anun de atribuire. (1) un raport de evaluare a impactului achizi iei serviciilor de publicitate. acolo unde exista. (8) În cazul contractelor de publicitate media este obligatorie men ionarea denumirii autorită ii/autorită ilor contractante în materialul publicitar. b) prin fax. criteriile de alocare a acestor fonduri. precum şi caracteristicile lor tehnice trebuie sa fie nediscriminatorii. prin contract de publicitate media se în elege orice contract de servicii având ca obiect crearea. estimată mai mare decât echivalentul în lei a 2. 59 (1) Orice comunicare. (6) se realizează prin grija autorită ii contractante care are obliga ia de a de ine informa ii actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune. în sistemul informatic de utilitate publica disponibil pe Internet la o adresa dedicata şi pe pagina de Internet proprie. disponibile în mod facil oricărui operator economic şi trebuie sa asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare şi comunicare. accesul publicului cel pu in la următoarele informa ii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate. c) prin mijloace electronice. notificare şi altele asemenea. (4) Autoritatea contractantă are obliga ia de a preciza în anun ul de participare prevăzut la alin. precizându-se totodată impactul urmărit şi criteriile de măsurare a rezultatului ob inut. transmiterea şi stocarea informa iilor se realizează astfel încât sa se asigure integritatea şi confiden ialitatea datelor respective. (1) nu exonereaza autoritatea contractantă de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate. (2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronica. anun ul trebuie sa fie înso it de un referat de oportunitate prin care se justifica ratiunea achizi iei serviciilor de publicitate. astfel cum sunt acestea prevăzute în cadrul sec iunii a 5-a din prezentul capitol. (1). (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii. inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului. ART. solicitare.

b) a fost incalcata. care a fost transmisă prin fax. certificatele. ofertant asociat sau subcontractant. precum şi. (1) sau prin telefon. ofertantul are. 67 Persoana fizica sau juridică care a participat la întocmirea documenta iei de atribuire are dreptul de a fi ofertant. numai dacă se asigura respectarea următoarelor cerin e: a) informa iile referitoare la posibilită ile specifice de transmitere electronica. sunt disponibile pentru orice operator economic interesat. În acest caz. în cazul în care acestea nu sunt disponibile în format electronic. ART.ART. prin caracteristicile tehnice pe care le de in şi/sau prin procedurile specifice utilizate. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire. (2) În cazul în care autoritatea contractantă stabileşte ca ofertele urmează sa fie transmise prin posta. dacă este cazul. f) după data de vizualizare a datelor recep ionate. a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie. b) înainte de data limita de transmitere a datelor. 65 În sensul prevederilor art. prin scrisoare transmisă prin posta sau prin mijloace electronice. autoritatea contractantă are obliga ia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situa iile de natura sa determine apari ia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurentei neloiale. c) în cazul în care interdic ia de acces prevăzută la lit. d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recep ionate. dacă autoritatea contractantă prevede aceasta posibilitate. numai printr-o ac iune simultană a cel pu in doua persoane/sisteme autorizate şi numai după data de vizualizare stabilită conform prevederilor lit. în mod implicit. prin mijloace electronice. d). SEC IUNEA a 8-a Reguli de evitare a conflictului de interese ART. în acest din urma caz operatorul economic având obliga ia de a confirma solicitarea de participare în scris. dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documenta iei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta. 62 (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalită ile prevăzute la art. precum şi termenul în care aceasta trebuie îndeplinită. cat mai curând posibil. sa fie confirmată. ART. b) dispozitivele electronice de receptionare garantează în mod corespunzător integritatea şi confiden ialitatea datelor recep ionate. declara iile şi altele asemenea. c) operatorii economici trebuie sa transmită înainte de data limita de transmitere documentele. 64 garantarea integrită ii şi confiden ialită ii datelor recep ionate presupune faptul ca dispozitivele electronice. accesul la datele respective rămâne posibil numai pentru persoanele autorizate sa vizualizeze datele respective. acest acces neautorizat este clar detectabil. inclusiv criptarea. 66 Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire. . autoritatea contractantă are obliga ia de a preciza în anun ul de participare cerinta respectiva. nici o persoana nu are acces la datele transmise. permit îndeplinirea în mod cumulativ a cel pu in următoarelor condi ii: a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitărilor de participare. ART. şi dreptul de a depune oferta direct la sediul autorită ii contractante sau la o alta adresa indicată de aceasta. e) accesul la datele recep ionate este posibil. V sec iunea a 2a. solicitate conform prevederilor cap. ART. 63 (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin posta sau. în toate etapele procesului. într-un termen rezonabil. 60 alin. 64 Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca solicitarile de participare şi/sau ofertele sa fie transmise prin mijloace electronice.

c) persoane care constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impar ialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. ART. ofertant asociat sau subcontractant. data limita pentru depunerea ofertelor/candidaturilor. data limita de depunere a ofertelor se decaleaza cu o perioada suficienta. cu persoane care fac parte din consiliul de administra ie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertan i/candida i. deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens. pe de o parte. pe parcursul unei perioade de cel pu in 12 luni de la încheierea contractului. ART. b) so /sotie. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licita ie electronica. astfel încât operatorii economici interesa i sa beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documenta ia de atribuire. sub sanc iunea excluderii din procedura de atribuire. 68 Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat. data transmiterii spre publicare a anun urilor de participare sau data transmiterii invita iilor de participare şi. astfel încât orice operator economic interesat sa dispună de un timp rezonabil necesar pentru ob inerea informa iilor complete şi relevante pentru elaborarea ofertei. 69 Nu au dreptul sa fie implica i în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane: a) persoane care de in păr i sociale.ART. autoritatea contractantă are obliga ia de a stabili perioada respectiva în func ie de complexitatea contractului şi/sau de cerin ele specifice. persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire. ac iuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertan i/ candida i sau persoane care fac parte din consiliul de administra ie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre ofertan i/candida i. 70 Contractantul nu are dreptul de a angaja. precum şi în cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documenta ia de atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele limita stabilite de prezenta ordonanta de urgenta. caz în care are obliga ia de a anunta aceasta decizie în anun ul de participare şi în documenta ia de atribuire. păr i de interes. Într-o astfel de situa ie. CAP. în scopul îndeplinirii contractului de achizi ie publica. . ART. 73 (1) Procedura de licita ie deschisă se desfăşoară. SEC IUNEA a 2-a Licita ia deschisă ART. 71 Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonan e de urgenta referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între. într-o singura etapa. 72 Autoritatea contractantă are obliga ia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la fata locului a unor documente-anexa la caietul de sarcini. pe de alta parte. de regula. sub sanc iunea nulită ii contractului respectiv pentru cauza imorala. pana la gradul al patrulea inclusiv. ruda sau afin. III Proceduri de atribuire SEC IUNEA 1 Etape premergătoare initierii procedurii de atribuire ART. ofertant.

a unui anun de participare prin care solicita operatorilor economici interesa i depunerea de oferte. în condi iile prezentei ordonan e de . (1). în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizi ie publica este egala sau mai mica decât cea prevăzută la art. (5) În cazul în care autoritatea contractantă publica în SEAP intreaga documenta ie de atribuire şi permite. atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. într-o perioada care nu trebuie sa depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. (3) Operatorul economic interesat are obliga ia de a întreprinde diligen ele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei prevăzute la alin. perioada cuprinsă între data transmiterii anun ului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie de cel pu in 52 de zile. într-o perioada care nu trebuie sa depăşească. autoritatea contractantă are obliga ia de a pune documenta ia de atribuire la dispozi ia operatorului economic cat mai repede posibil. (2). după caz.către to i operatorii economici care au ob inut. de regula. în conformitate cu prevederile art. autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite anun ul de participare. spre publicare în SEAP. la orice clarificare solicitată. 71. (2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anun de inten ie referitor la contractul de achizi ie publica ce urmează sa fie atribuit. la alin. perioada prevăzută la alin. începând cu data publicării anun ului de participare. b). (2) În cazul prevăzut la art. ART. 75 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 55 alin. în format electronic. ART. (4) cu 5 zile. (3) Reducerea prevăzută la alin. accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documenta ie. 78 (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documenta ia de atribuire.şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel pu in 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anun ului de participare.ART. 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. (2) se poate reduce cu 7 zile. (1) sau.înso ite de întrebările aferente . spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (4) În cazul în care anun ul de participare este transmis. (1) cu 5 zile. 71. (6) Reducerea prevăzută la alin. ART. (2) În cazul în care autoritatea contractantă publica în SEAP intreaga documenta ie de atribuire şi permite. aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. începând cu data publicării anun ului de participare. 55. cat mai repede posibil. 40 alin. (2) Autoritatea contractantă are obliga ia de a răspunde. 76 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 55 alin. (2) este permisă numai în cazul în care anun ul de participare con ine precizări privind adresa de Internet la care documenta ia de atribuire este disponibilă. (3) Reducerea prevăzută la alin. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizi ie publica este mai mare decât cea prevăzută la art. (3) Autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite răspunsurile . atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. ART. complet şi fără ambiguită i. 74 Licita ia deschisă se ini iază prin transmiterea spre publicare. (2) este permisă în cazul în care anun ul de inten ie a con inut toate informa iile care sunt prevăzute pentru anun ul de participare . precum şi cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (5) este permisă numai în cazul în care anun ul de participare con ine precizări privind adresa de Internet la care documenta ia de atribuire este disponibilă.în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anun ului de inten ie . 77 (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita şi de a ob ine documenta ia de atribuire. (2) sa nu conducă la situa ia în care documenta ia de atribuire sa fie pusă la dispozi ia sa cu mai pu in de doua zile înainte de data limita de depunere a ofertei. în mod clar. (2). accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documenta ie. (2) lit. cu cel pu in 28 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. (1) pana la 36 de zile.

nu poate fi respectat numărul de zile prevăzut la alin. prin aplicarea criteriilor de selec ie. (2) se poate reduce cu 5 zile. referitoare numai la capacitatea tehnica şi economico-financiară. dar nu la mai pu in de 15 zile. 71. documenta ia de atribuire. (3) În cazul în care anun ul de participare este transmis. 81 (1) Procedura de licita ie restrânsă se desfăşoară. 55. (1). Atunci când selecteaza candida ii. caz în care are obliga ia de a anunta aceasta decizie în anun ul de participare şi în documenta ia de atribuire. (2) În etapa prevăzută la art. 81 alin. b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candida ii selecta i.urgenta. a unui anun de participare prin care se solicita operatorilor economici interesa i depunerea de candidaturi. (1). perioada prevăzută la alin. în conformitate cu prevederile art. punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. cu condi ia sa existe un număr suficient de candida i disponibili. (1) lit. (2). 79 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. (1). autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. totuşi. (2) În cazul în care. 71. . ART. 83 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 55 alin. a). (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util. ART. 55 alin. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licita ie electronica. ART. aceasta din urma are. luând măsuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. (2). 85 (1) Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru prima etapa a procedurii de licita ie restrânsă. 80 Autoritatea contractantă are obliga ia de a deschide ofertele la data şi locul indicate în anun ul de participare. (1) se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută la alin. SEC IUNEA a 3-a Licita ia restrânsă ART. în doua etape: a) etapa de selectare a candida ilor. 82 Licita ia restrânsă se ini iază prin transmiterea spre publicare. autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candida i care vor fi selecta i pentru a depune oferta. spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. ART. ART. autoritatea contractantă are obliga ia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii. perioada cuprinsă între data transmiterii anun ului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel pu in 37 de zile. autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel pu in 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertei. de regula. 84 Fără a aduce atingere prevederilor art. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizi ie publica este mai mare decât cea prevăzută la art. prin aplicarea criteriului de atribuire. 78 alin. (2). ART. obliga ia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibila primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limita de depunere a ofertelor. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizi ie publica este egala sau mai mica decât cea prevăzută la art. în format electronic. autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite anun ul de participare spre publicare în SEAP cu cel pu in 16 zile înainte de data limita de depunere a candidaturilor. din motive de urgenta.

în măsura în care numărul acestora este. 55 alin. (4) este permisă numai în cazul în care anun ul de participare con ine precizări privind adresa de Internet la care documenta ia de atribuire este disponibilă. (5) Reducerea prevăzută la alin. autoritatea contractantă are . precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte în scopul verificării declara iilor sau completării documentelor. autoritatea contractantă are obliga ia de a include în invita ia de participare informa ii privind modul de accesare a documenta iei respective. ART. (3) Reducerea prevăzută la alin. d) limba sau limbile în care trebuie elaborata oferta. 71. 86 (1) Numărul de candida i selecta i după prima etapa a licita iei restrânse trebuie sa fie cel pu in egal cu numărul minim indicat în anun ul de participare. b) fie de a continua procedura de licita ie restrânsă numai cu acei candida i care îndeplinesc criteriile solicitate. (2) este permisă în cazul în care anun ul de inten ie a con inut toate informa iile care sunt prevăzute pentru anun ul de participare . ART. (3) nu poate fi mai mic de 5. (3) În cazul în care documenta ia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice în SEAP. (6) În cazul în care. (2) În cazul în care numărul candida ilor care îndeplinesc criteriile de selec ie este mai mic decât numărul minim indicat în anun ul de participare. numărul maxim al acestora. suficient pentru a asigura o concurenta reală. de regula. autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a anula procedura de licita ie restrânsă. f) dacă este cazul. (4) În cazul în care autoritatea contractantă publica în SEAP intreaga documenta ie de atribuire şi permite. (1) şi (2). (2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anun de inten ie referitor la contractul de achizi ie publica ce urmează sa fie atribuit. aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a licita iei restrânse a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapa sau care nu a îndeplinit criteriile de selec ie. atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (2) Autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite invita ia de participare înso ită de un exemplar al documenta iei de atribuire. numărul minim al candida ilor pe care inten ionează sa-i selecteze şi.în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anun ului de inten ie . ART. autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite invita ia de participare cu cel pu in 40 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. 88 (1) Invita ia de participare trebuie sa cuprindă cel pu in următoarele informa ii: a) referinte privind anun ul de participare publicat. nu pot fi respectate numărul de zile prevăzut la alin. ART.(3) Autoritatea contractantă are obliga ia de a indica în anun ul de participare criteriile de selec ie şi regulile aplicabile. b) data limita stabilită pentru depunerea ofertelor. din motive de urgenta. precum şi cel rezultat în urma aplicării prevederilor alin. dacă este cazul. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizi ie publica este mai mare decât cea prevăzută la art. 89 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. prezentate în prima etapa pentru demonstrarea capacită ii tehnice şi economico-financiare. (4). e) data deschiderii ofertelor.şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel pu in 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anun ului de participare. (1) pana la 36 de zile. c) adresa la care se transmit ofertele. 87 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite concomitent o invita ie de participare la etapa a doua a procedurii de licita ie restrânsă tuturor candida ilor selecta i. şi în nici un caz pana la mai pu in de 22 de zile. (1) cu 5 zile. totuşi. accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documenta ie. (4) Numărul minim al candida ilor indicat în anun ul de participare prevăzut la alin. începând cu data publicării anun ului de participare. (2).

la orice clarificare solicitată. 71. (4) În cazul în care.dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective. (2) nu poate fi respectat. dar nu la mai pu in de 12 zile. ART. ART. 94 lit. complet şi fără ambiguită i. ART. în mod obiectiv. (2). aceasta din urma are. ART. dar nu la mai pu in de 12 zile. 91 alin. contractul de complexitate deosebita este considerat acel contract de achizi ie publica pentru care autoritatea contractantă nu este. luând măsuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. a). accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documenta ie. 90 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. din motive de urgenta. următoarele condi ii: a) contractul în cauza este considerat a fi de complexitate deosebita. autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel pu in 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertei. (1) sau cel rezultat în urma aplicării prevederilor alin. în mod cumulativ.înso ite de întrebările aferente . ART. şi/sau b) sa stabilească montajul financiar şi/sau cadrul juridic de implementare a proiectului. începând cu data publicării anun ului de participare. de regula. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizi ie publica este egala sau mai mica decât cea prevăzută la art. numărul de zile prevăzut la alin. SEC IUNEA a 4-a Dialogul competitiv ART. în mod clar. 91 (1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documenta ia de atribuire. totuşi. b) aplicarea procedurii de licita ie deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea contractului de achizi ie publica în cauza. într-o perioada care nu trebuie sa depăşească. în măsura: a) sa definească specifica iile tehnice capabile sa îi satisfacă necesită ile şi exigen ele. (2) Autoritatea contractantă are obliga ia de a răspunde. 94 Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achizi ie publica dacă se îndeplinesc. punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. (2) În cazul în care autoritatea contractantă publica în SEAP intreaga documenta ie de atribuire şi permite. atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1). autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective. autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite invita ia de participare cu cel pu in 22 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. 92 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 95 În sensul prevederilor art. obliga ia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibila primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limita de depunere a ofertelor. 93 Autoritatea contractantă are obliga ia de a deschide ofertele la data şi locul indicate în invita ia de participare. (2). (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util. (2) este permisă numai în cazul în care anun ul de participare con ine precizări privind adresa de Internet la care documenta ia de atribuire este disponibilă. 55 alin. (3) Autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite răspunsurile .către to i candida ii selecta i. (3) Reducerea prevăzută la alin. (1) cu încă 5 zile. 96 Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape: . ART. cat mai repede posibil.

ART. autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite anun ul de participare spre publicare în SEAP cu cel pu in 30 de zile înainte de data limita de depunere a candidaturilor. b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acei candida i care îndeplinesc criteriile solicitate. (2). autoritatea contractantă are obliga ia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii referitoare numai la capacitatea tehnica şi cea economicofinanciară a candida ilor. c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse. (2) nu trebuie sa fie mai mic de 3. ART. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizi ie publica este egala sau mai mica decât cea prevăzută la art. (2). (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapa sau care nu a îndeplinit criteriile de preselec ie. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizi ie publica este mai mare decât cea prevăzută la art. 100 Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv. 71. (2) În cazul în care numărul candida ilor care îndeplinesc criteriile de preselec ie este mai mic decât numărul minim indicat în anun ul de participare. în măsura în care numărul acestora este totuşi suficient pentru a asigura o concurenta reală. 103 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite. ART. numărul minim al candida ilor pe care inten ionează sa îi preselecteze şi. 97 Dialogul competitiv se ini iază prin transmiterea spre publicare. 101 (1) Atunci când preselecteaza candida ii. (3) Numărul minim indicat în anun ul de participare prevăzut la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile. ART. o invita ie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candida ilor admişi. (2) În cazul în care anun ul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. ART. 102 (1) Numărul de candida i admişi în cea de-a doua etapa a dialogului competitiv trebuie sa fie cel pu in egal cu numărul minim indicat în anun ul de participare. 98 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 55 alin. 55 alin.a) etapa de preselec ie a candida ilor. autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a anula procedura de dialog competitiv. prezentate în prima etapa pentru demonstrarea capacită ii tehnice şi economico-financiare. în conformitate cu prevederile art. pentru identificarea solu iei/solu iilor apte sa răspundă necesită ilor autorită ii contractante şi în baza căreia/cărora candida ii vor elabora şi vor depune oferta finala. a unui anun de participare prin care se solicita operatorilor economici interesa i depunerea de candidaturi. c) limba/limbile în care se va derula dialogul. . 55. numărul maxim al acestora. precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte în scopul verificării declara iilor sau completării documentelor. ART. d) dacă este cazul. b) etapa de dialog cu candida ii admişi în urma preselec iei. perioada prevăzută la alin. perioada cuprinsă între data transmiterii anun ului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel pu in 37 de zile. (2) Autoritatea contractantă are obliga ia de a indica în anun ul de participare criteriile de preselec ie şi regulile aplicabile. ART. 71. 104 (1) Invita ia de participare trebuie sa cuprindă cel pu in următoarele informa ii: a) referinte privind anun ul de participare publicat. b) adresa la care va avea loc dialogul şi data lansării acestuia. dacă este cazul. concomitent. ART. 99 Fără a aduce atingere prevederilor art.

(2). 105 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a include în cadrul documenta iei descriptive cel pu in o descriere a necesită ilor. (3) Autoritatea contractantă are obliga ia de a nu dezvalui. precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte în scopul verificării declara iilor sau completării documentelor. e) data deschiderii ofertelor. mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic. detalieri şi nuantari ale ofertei. f) dacă este cazul. (3) În cazul în care documenta ia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice în SEAP. oferta care se elaborează pe baza solu iei/solu iilor identificate în cursul acestei etape şi care trebuie sa con ină toate elementele necesare prin care se prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract. autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informa ii într-o maniera discriminatorie. 109 (1) Pe parcursul etapei de evaluare. iar oferta câştigătoare se stabileşte conform prevederilor art. (2) Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie sa fie mai mica decât o perioada minima stabilită de comun acord cu participan ii selecta i pe parcursul derulării celei dea doua etape a procedurii de dialog competitiv. autoritatea contractantă are obliga ia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal fata de to i participan ii. În acest sens. ART. ART. dacă este cazul. care ar putea crea unuia/unora dintre participan i un avantaj suplimentar în raport cu ceilal i. 106 (1) Autoritatea contractantă derulează dialogul cu fiecare candidat admis. Reducerea succesiva a solu iilor discutate se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabili i în documenta ia de atribuire. autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări. (2) Autoritatea contractantă are dreptul sa prevadă în cadrul documenta iei descriptive posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive. ART. pe baza cărora se va derula dialogul pentru identificarea solu iilor viabile. 108 Invita ia de depunere a ofertei finale trebuie sa cuprindă cel pu in următoarele informa ii: a) referinte privind anun ul de participare publicat. (5) După ce a declarat închisă etapa de dialog şi a anuntat participan ii cu privire la acest aspect. . fără acordul participantului în cauza. astfel încât solu iile identificate sa corespundă necesită ilor obiective ale autorită ii contractante. montaje financiare. c) adresa la care se transmit ofertele. precum şi orice alte elemente ale viitorului contract. b) data limita stabilită pentru depunerea ofertelor. (2) Pe durata dialogului. Evaluarea ofertelor se realizează pe baza criteriilor prevăzute în documenta ia de atribuire. 198 alin. ART. prezentate în prima etapa pentru demonstrarea capacită ii tehnice şi economico-financiare. autoritatea contractantă are obliga ia de a include în invita ia de participare informa ii privind modul de accesare a documenta iei respective. precum şi. solu ia propusă şi alte informa ii confiden iale prezentate de acesta. autoritatea contractantă are obliga ia de a invita participan ii selecta i sa depună oferta finala. obiectivelor şi constrangerilor autorită ii contractante. În cadrul acestui dialog se discuta op iunile referitoare la aspectele tehnice. d) limba sau limbile în care trebuie elaborata oferta. cu scopul de a reduce numărul de solu ii discutate. care va include şi documenta ia descriptivă. ART. în parte. primele care vor fi acordate participan ilor la dialog.(2) Autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite invita ia de participare înso ită de un exemplar al documenta iei de atribuire. astfel încât fiecare participant selectat sa beneficieze de o perioada rezonabila pentru elaborarea ofertei finale. (4) Autoritatea contractantă derulează dialogul pana când identifica solu ia/solu iile corespunzatoare necesită ilor sale obiective. 107 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite invita ia de depunere a ofertei finale cu un număr suficient de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

a). 112 Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anun de participare se ini iază prin transmiterea spre publicare. astfel cum sunt acestea prevăzute în categoria 6 din anexa nr. (2) În cazurile prevăzute la alin. autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licita ie electronica. ART. 71. îndeosebi serviciile financiare. 2A. 114 . sau serviciile intelectuale. nuantarile.(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului identificat ca a depus cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere economic sa reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate în cadrul acesteia. prin care se solicita operatorilor economici interesa i depunerea de candidaturi. autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. SEC IUNEA a 5-a Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anun de participare ART. în urma aplicării licita iei deschise. perioada prevăzută la alin. a unui anun de participare. a). modificări care ar determina distorsionarea concurentei sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilal i ofertan i. 111 În cazul prevăzut la art. 113 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. licita iei restrânse sau a dialogului competitiv. atunci când natura lucrărilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare ini ială globală a pre ului viitorului contract de achizi ie publica. (1) lit. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizi ie publica este mai mare decât cea prevăzută la art. (3) În cazul în care anun ul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) În cazul în care. 110 alin. autoritatea contractantă are dreptul de a nu transmite spre publicare anun ul de participare dacă invita la negocieri numai şi pe to i acei ofertan i care au îndeplinit criteriile de calificare şi selec ie în cadrul procedurii anterioare şi care au depus oferte conform regulilor formale prevăzute în documenta ia de atribuire. cum ar fi cele care implica proiectarea lucrărilor. experimentarii sau dezvoltării tehnologice. (2) se poate reduce cu 5 zile. c) atunci când serviciile care urmează sa fie achizi ionate. (2). şi numai dacă acestea nu se realizează pentru ob inerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente. ART. (1) se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută la alin. 110 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anun de participare numai în următoarele cazuri: a) atunci când. (1) lit. în conformitate cu prevederile art. detalierile. d) atunci când lucrările ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetării ştiin ifice. perioada cuprinsă între data transmiterii anun ului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel pu in 37 de zile. ART. (1). au fost depuse numai oferte inacceptabile sau neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibila numai după anularea procedurii ini iale de licita ie deschisă. numărul de zile prevăzut la alin. temeinic motivate. caz în care are obliga ia de a anunta aceasta decizie în anun ul de participare şi în documenta ia descriptivă. 55. b) în situa ii excep ionale. licita ie restrânsă sau dialog competitiv şi numai dacă cerin ele ini iale prevăzute în documenta ia de atribuire nu sunt modificate substan ial. ART. 55 alin. clarificările. (1) nu poate fi respectat. (1) sau (2). informa iile suplimentare sau reconfirmarile prezentate nu trebuie sa conducă la modificări ale caracteristicilor de baza ale ofertei sau ale solu iilor care au stat la baza lansării invitatiei de depunere a ofertelor finale. din motive de urgenta. dar nu la mai pu in de 15 zile. (3) În oricare dintre situa iile prevăzute la alin. sunt de asa natura încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizi ie publica prin aplicarea licita iei deschise sau licita iei restrânse.

autoritatea contractantă are obliga ia de a pune documenta ia descriptivă la dispozi ia operatorului economic cat mai repede posibil. 115 (1) Orice operator economic are dreptul de a solicita şi de a ob ine un exemplar al documenta iei descriptive.Fără a aduce atingere prevederilor art. corespunzător prevederilor cap. (2). care ar putea crea unuia/unora dintre candida i un avantaj în raport cu ceilal i. într-o perioada care nu trebuie sa depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. numărul minim al candida ilor pe care inten ionează sa îi preselecteze şi. 119 Invita ia de participare trebuie sa cuprindă cel pu in următoarele informa ii: a) referinte privind anun ul de participare publicat. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizi ie publica este egala sau mai mica decât cea prevăzută la art. V sec iunea a 3-a. (3) Autoritatea contractantă are obliga ia de a indica în anun ul de participare criteriile de preselec ie şi regulile aplicabile. pe baza cărora se vor derula negocierile. În acest sens. utilizând în acest sens numai criterii referitoare la capacitatea tehnica şi cea economico-financiară. o invita ie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anun de participare tuturor candida ilor preselectati. 55 alin. 40 alin. 117 (1) Numărul de candida i preselectati trebuie sa fie cel pu in egal cu numărul minim indicat în anun ul de participare. (2) În cazul prevăzut la art. 71. financiare şi juridice ale viitorului contract. concomitent. autoritatea contractantă are obliga ia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal fata de to i candida ii. ART. (3) nu poate fi mai mic de 3. autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informa ii într-o maniera discriminatorie. 120 (1) Autoritatea contractantă derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. ART. 118 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite. 116 (1) Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anun de participare. autoritatea contractantă are dreptul de a realiza o preselec ie a candida ilor care vor participa la negocieri. (2) În cazul în care numărul candida ilor care îndeplinesc criteriile de preselec ie este mai mic decât numărul minim indicat în anun ul de participare. ART. c) limba/limbile în care se va derula dialogul. (2) Pe durata negocierilor. b) adresa la care va avea loc dialogul şi data lansării acestuia. numărul maxim al acestora. (4) Numărul minim al candida ilor indicat în anun ul de participare prevăzut la alin. în măsura în care numărul acestora este totuşi suficient pentru a asigura o concurenta reală. În cadrul negocierilor se determina toate aspectele tehnice. b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anun de participare numai cu acei candida i care îndeplinesc criteriile solicitate. (2) lit. e) informa ii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare. b). d) dacă este cazul. prezentate în prima etapa pentru demonstrarea capacită ii tehnice şi economico-financiare. autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite anun ul de participare spre publicare în SEAP cu cel pu in 12 zile înainte de data limita de depunere a candidaturilor. ART. precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte în scopul verificării declara iilor sau completării documentelor. . ART. ART. autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anun de participare. dacă este cazul. (3) Documenta ia descriptivă trebuie sa con ină o descriere a necesită ilor. (2) Înainte de începerea negocierilor. obiectivelor şi constrangerilor autorită ii contractante. (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapa sau care nu a îndeplinit criteriile de preselec ie.

a licita iei restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anun de participare nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta. în acest caz. pentru a face fata situa iei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anun de participare. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decât cea necesară. şi numai dacă schimbarea furnizorului ini ial ar pune autoritatea contractantă în situa ia de a achizitiona produse care. 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare ini ial. b) atunci când. f) atunci când produsele sunt cotate la bursa de mărfuri. ART. sa reconfirme rezultatul negocierilor. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibila numai după anularea procedurii ini iale de licita ie deschisă sau licita ie restrânsă şi numai dacă cerin ele ini iale prevăzute în documenta ia de atribuire nu sunt modificate substan ial. g) atunci când produsele pot fi achizi ionate în condi ii deosebit de avantajoase. atunci când perioadele de aplicare a licita iei deschise. 121 (1) Autoritatea contractantă are dreptul sa prevadă în cadrul documenta iei descriptive posibilitatea de a desfasura negocierile în runde succesive. propunerea de oferta sau alte informa ii confiden iale prezentate de acesta. determina incompatibilită i sau dificultă i tehnice sporite de operare şi între inere. . c) ca o măsura strict necesară. experimentarii. fără acordul candidatului în cauza. nu a fost prezentată nici o oferta sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare. cu scopul de a reduce numărul de propuneri de oferta care intra în negociere. (3) Autoritatea contractantă are obliga ia de a solicita candidatului de la care. de la furnizorul ini ial. iar achizi ia acestora se realizează prin opera iuni pe piata de disponibil. 122 Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anun de participare numai în următoarele cazuri: a) atunci când. artistice sau pentru motive legate de protec ia unor drepturi de exclusivitate. de la un operator economic care isi lichidează definitiv afacerile. d) atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării ştiin ifice. e) atunci când este necesară achizi ionarea. din motive tehnice. studiilor sau dezvoltării tehnologice.(3) Autoritatea contractantă are obliga ia de a nu dezvalui. contractul de achizi ie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic. de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare. pe baza criteriilor de atribuire. Perioada în care astfel de contracte pot fi atribuite nu trebuie sa depăşească. în urma negocierilor. a unor cantită i suplimentare de produse destinate înlocuirii par iale sau extinderii echipamentelor/ instala iilor livrate anterior. autoritatea contractantă are. şi numai dacă acestea nu se realizează pentru ob inerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente. de regula. reglementată prin lege. în urma aplicării licita iei deschise sau restrânse. sa aducă modificări elementelor stabilite în procesul de negociere. a celei mai avantajoase propuneri de oferta din punct de vedere economic. printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similară cu cele anterioare. datorită faptului ca acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. dacă aceasta informare este solicitată. a ob inut cea mai avantajoasă propunere de oferta din punct de vedere economic. prin depunerea unei oferte finale. (4) Ofertantul nu are dreptul ca. prin oferta finala. (2) Autoritatea contractantă derulează negocieri pana la identificarea şi stabilirea. şi obliga ia de a transmite o informare către Comisia Europeană. SEC IUNEA a 6-a Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anun de participare ART. determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nici o forma unei ac iuni sau inac iuni a autorită ii contractante. datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente. Reducerea succesiva a propunerilor de oferta se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabili i în documenta ia de atribuire.

autoritatea contractantă are dreptul de a aplica aceasta procedura într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la atribuirea contractului ini ial. în mod cumulativ. b) pentru contractul de servicii: 40. care nu au fost incluse în contractul ini ial. sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia. în mod cumulativ. .h) atunci când.valoarea estimată a contractului ini ial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achizi ionate ulterior.000 euro. autoritatea contractantă are obliga ia de a invita la negocieri un număr de operatori economici care sa asigure o concurenta reală. care sunt similare lucrărilor sau serviciilor achizi ionate prin atribuirea contractului ini ial şi numai dacă se respecta. autoritatea contractantă având obliga ia de a transmite invita ie la negocieri tuturor concuren ilor castigatori. . 123 În cazul în care acest lucru este posibil şi în măsura în care nu se incalca condi iile prevăzute la art. (2) Invita ia de participare cuprinde cel pu in următoarele informa ii: a) data limita stabilită pentru primirea ofertelor. i) atunci când este necesară achizi ionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adi ionale.în anun ul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului ini ial s-a precizat faptul ca autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achizi ionarea ulterioara de noi lucrări similare. a contractului de achizi ie publica este mai mica decât echivalentul în lei al următoarelor praguri: a) pentru contractul de furnizare: 40. respectiv noile servicii. autoritatea contractantă isi propune sa achizitioneze noi lucrări. în acest din urma caz. SEC IUNEA a 7-a Cererea de oferte ART.000 euro. contractul de servicii trebuie sa fie atribuit. . fără TVA. conform regulilor stabilite ini ial. respectiv noi servicii similare. dar care datorită unor circumstan e neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauza. 125 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007. următoarele condi ii: . d) dacă se solicita îndeplinirea unor criterii minime de calificare. ca urmare a unui concurs de solu ii. .atribuirea sa fie facuta contractantului ini ial. concurentului câştigător sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv. ART. .lucrările sau serviciile suplimentare/adi ionale nu pot fi. i) şi j). h). men ionarea acestora. ART. din punct de vedere tehnic şi economic. separate de contractul ini ial fără apari ia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau.valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări şi servicii suplimentare/adi ionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului ini ial. . 122 lit. următoarele condi ii: .contractul de lucrări/servicii ini ial a fost atribuit prin procedura de licita ie deschisă sau restrânsă. de la operatorul economic a cărui oferta va fi declarata câştigătoare în cadrul procedurii respective. . constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit ini ial şi sunt conforme cu cerin ele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract. c) pentru contractul de lucrări: 250.atribuirea se face contractantului ini ial. respectiv noi servicii. b) adresa la care se transmit ofertele. j) atunci când. deşi separabile de contractul ini ial.000 euro. şi numai dacă se respecta. c) limba sau limbile în care trebuie elaborata oferta. 124 Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată. iar noile lucrări. cererea de oferte se ini iază prin publicarea în SEAP a unei invita ii de participare la procedura de atribuire. ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii.

în caz de aplicare a unei noi proceduri de cerere de oferte. criteriu sau altele asemenea. după aplicarea unei noi proceduri. SEC IUNEA a 8-a Concursul de solu ii ART. (1) cu 4 zile. (1). accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documenta ie. (1) autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite invita ia de participare cu cel pu in 12 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. În cazul în care. (1) după anularea procedurii de cerere de oferte. ART. 126 (1) Pana la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica invita ia de participare în SEAP. atunci aceasta are dreptul. 18 alin. cu condi ia sa o transmită către cel pu in 3 operatori economici. 71. sa solicite Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice exceptarea de la obliga ia prevăzută la art. 126 alin. aceasta are dreptul de a atribui contractul de achizi ie publica ofertantului respectiv. regula. în cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusă. în cazul prevăzut la art. dacă este cazul. sa reducă perioada prevăzută la alin. ART. (3) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice are dreptul de a respinge solicitarea de derogare. începând cu data publicării invitatiei de participare. 127 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 129 Autoritatea contractantă are obliga ia de a deschide ofertele la data şi locul indicate în invita ia de participare. sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii. autoritatea contractantă are obliga ia de a anula procedura de cerere de oferte dacă. cerinta. ART. documenta ia de atribuire. nu au fost depuse cel pu in doua oferte corespunzătoare. 125 alin. (2) În cazul în care autoritatea contractantă publica în SEAP intreaga documenta ie de atribuire şi permite. pentru o perioada care nu poate depăşi mai mult de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonan e de urgenta. (3) În cazul în care documenta ia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice. 132 Autoritatea contractantă are obliga ia de a preciza în cadrul documenta iei de concurs orice informa ie. (1). autoritatea contractantă are dreptul. ART. 128 Fără a aduce atingere prevederilor art. (2). ART. 131 Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de solu ii. ca o procedura independenta. 125 alin. (3) Operatorul SEAP are obliga ia de a publica invita ia de participare şi. în cazul în care justificarea prezentată nu este pertinenta. în cazuri temeinic justificate. 130 (1) În cazul prevăzut la art. în care concurentii pot ob ine premii şi/sau prime de participare. 126 alin. necesare pentru a asigura poten ialilor concuren i o informare completa şi corecta cu privire la modul de aplicare a concursului de solu ii. (1) autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite spre publicare invita ia de participare cu cel pu in 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. autoritatea contractantă primeşte doar o singura oferta corespunzătoare. în cazul prevăzut la art.e) o scurta descriere a obiectului contractului de achizi ie publica ce urmează sa fie atribuit. ART. (2) În cazul prevăzut la alin. autoritatea contractantă are obliga ia ca. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007. ART. autoritatea contractantă are obliga ia de a include în invita ia de participare informa ii privind modul de accesare a documenta iei respective. 133 . astfel cum este descris la art. 71. sa transmită invita ie de participare şi către al i operatori economici de la care exista premisele ob inerii de oferta. în cel mult o zi de la primire. în urma transmiterii invitatiei de participare. f) modul de ob inere a documenta iei de atribuire.

obiective. juriul urmând a lua cunostinta de con inutul respectivelor proiecte numai după aceasta data. ART. 137 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a realiza o selec ie preliminară a concuren ilor. 138 (1) În scopul evaluării proiectelor prezentate într-un concurs de solu ii. d) ansamblul cerin elor pe baza cărora concurentii urmează sa elaboreze şi sa prezinte proiectul. (2) Con inutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie sa rămână confiden ial cel pu in pana la data stabilită pentru deschiderea acestora. autoritatea contractantă are obliga ia de a numi un juriu format din cel pu in 3 membri. precum şi cu probitate morala recunoscuta. f) angajamentul autorită ii contractante de a încheia contractul de servicii cu câştigătorul sau cu unul dintre castigatorii concursului respectiv. ART. în cazul în care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii. utilizând în acest sens criterii clare. c) cerin ele minime de calificare pe care autoritatea contractantă a hotărât sa le solicite.Documenta ia de concurs trebuie sa cuprindă cel pu in: a) informa ii generale privind autoritatea contractantă. autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite spre publicare anun ul de participare cu cel pu in 52 de zile înainte de data limita de depunere a proiectelor. (2) Numărul de concuren i selecta i trebuie sa fie suficient astfel încât sa asigure o concurenta reală. 139 (1) Proiectele trebuie sa fie prezentate anonim. 140 . acest anonimat urmând a fi păstrat pana în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie. (2). atunci cel pu in o treime din numărul membrilor juriului trebuie sa aibă acea calificare sau una echivalenta. persoane fizice independente fata de concuren i. 136 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a lua toate măsurile necesare pentru ca schimburile de mesaje. nediscriminatorii. 55. g) informa ii detaliate şi complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea proiectului/proiectelor câştigător/câştigătoare. ART. 64 şi 65 se aplica în mod corespunzător. care trebuie sa fie precizate în mod explicit în documenta ia de concurs. (2) În cazul în care concuren ilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională. 134 (1) Concursul de solu ii se ini iază prin publicarea. precum şi documentele care urmează sa fie prezentate de concuren i pentru dovedirea îndeplinirii cerin elor respective. cu pregătire profesională şi experienta relevanta în domeniu. (2) Juriul este autonom în deciziile şi opiniile pe care le emite. comunicările şi arhivarea informa iilor sa se realizeze într-o astfel de maniera încât sa asigure integritatea şi confiden ialitatea deplina a tuturor informa iilor comunicate de concuren i. ART. Anun ul trebuie sa cuprindă cel pu in informa iile prevăzute în anexa nr. ART. 3D şi se elaborează în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană. 135 În cazul în care autoritatea contractantă solicita transmiterea electronica a proiectelor. ART. e) cuantumul premiilor care urmează sa fie acordate. b) instruc iuni privind date limita care trebuie respectate şi formalită i care trebuie îndeplinite în legatura cu participarea la concurs. a unui anun de participare prin care solicita operatorilor economici interesa i depunerea de proiecte. (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2) Numărul de zile dintre data publicării anun ului de participare şi data depunerii proiectelor trebuie sa fie stabilit astfel încât operatorii economici sa beneficieze de o perioada rezonabila pentru elaborarea acestora. ART. condi iile prevăzute la art. în conformitate cu prevederile art. în cazul în care concursul este organizat ca o procedura independenta.

ART. (2) Juriul are obliga ia de a întocmi un raport. ART. ART. ART. (2) Autoritatea contractantă are obliga ia de a atribui contractele de achizi ie publica subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condi iilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv. IV Modalită i speciale de atribuire a contractului de achizi ie publica SEC IUNEA 1 Acordul-cadru ART. (1). 146 Autoritatea contractantă are obliga ia de a stabili operatorul economic sau. 144 (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru sa depăşească mai mult de 4 ani. solicitandu-i acestuia. autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări substan iale ale elementelor/ condi iilor stabilite ini ial prin acordul-cadru respectiv. (2) Prin excep ie de la prevederile alin. decât în cazuri excep ionale şi pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmează a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv. 147 (1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic. (3) De fiecare data când inten ionează sa atribuie un contract de achizi ie publica subsecvent unui acord-cadru. 145 Atunci când atribuie un contract de achizi ie publica pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru.(1) Juriul are obliga ia de a evalua proiectele depuse exclusiv în baza criteriilor de evaluare indicate în anun ul de concurs. semnat de to i membrii săi. 142 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a încheia acordul-cadru. sa restrângă sau sa distorsioneze concurenta. lista de probleme care urmează a fi clarificate. (1). de regula prin aplicarea procedurilor de licita ie deschisă sau licita ie restrânsă. 148 . 18 numai în circumstan ele specifice prevăzute în prezenta ordonanta de urgenta. care sunt parte a acordului respectiv. ART. pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 140 alin. în scris. (2) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea/autorită ile contractante şi operatorul/operatorii economici. (2) Juriul are obliga ia de a elabora procese-verbale complete ale discu iilor derulate conform prevederilor alin. în func ie de necesita i. V. ART. operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv. ART. CAP. 143 Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurilecadru. dacă este cazul. cu operatorul economic. care trebuie sa cuprindă evaluarea calitativă a fiecărui proiect. după caz. în vederea clarificarii oricăror aspecte referitoare la solu ia/proiectul propus. atunci acordul respectiv trebuie sa prevadă cel pu in: a) obliga iile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnica. prin aplicarea criteriilor de selec ie şi atribuire prevăzute la cap. b) pre ul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară şi pe baza căruia se va determina pre ul fiecărui contract atribuit ulterior. observa ii specifice. (2). autoritatea contractantă are obliga ia de a se consulta. completarea ofertei. astfel încât sa împiedice. 141 (1) Juriul are dreptul de a invita concurentii sa răspundă la problemele care au fost consemnate în raportul prevăzut la art. precum şi.

SEC IUNEA a 2-a Sistemul de achizi ie dinamic ART. b) pre ul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară. b) fie. a) numai dacă toate elementele/condi iile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropiu sistemul de achizi ie dinamic astfel încât sa împiedice. ART. ale căror caracteristici general disponibile pe piata satisfac nevoile autorită ii contractante. ART. (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achizi ie publica în condi iile prevăzute la alin. temeinic justificate. atunci acordul respectiv trebuie sa prevadă cel pu in: a) obliga iile pe care fiecare dintre operatorii economici şi le-au asumat prin propunerea tehnica.În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mul i operatori economici. (2) lit. b) fie prin reluarea competitiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. (3) Este interzisă solicitarea de taxe operatorilor economici interesa i sau participan ilor la sistemul de achizi ie dinamic. dacă nu toate elementele/condi iile au fost clar prevăzute în acordul-cadru. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achizi ie publica subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mul i operatori economici: a) fie fără reluarea competitiei. dacă se considera necesar. unor alte elemente/condi ii prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv. 153 Autoritatea contractantă are obliga ia de a respecta regulile procedurii de licita ie deschisă în toate fazele sistemului de achizi ie dinamic. autoritatea contractantă consulta în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achizi ie publica în condi iile prevăzute la alin. 150 În cazul prevăzut la art. în măsura în care exista un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selec ie şi care au prezentat oferte corespunzătoare. 149 (1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mul i operatori economici. iar con inutul lor rămâne confiden ial pana când termenul limita stipulat pentru deschidere a expirat. numărul acestora nu poate fi mai mic de 3. 151 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem de achizi ie dinamic numai pentru achizi ia unor produse de uz curent. b) autoritatea contractantă fixează un termen limita suficient pentru prezentarea ofertelor. sa restrângă sau sa distorsioneze concurenta. 149 alin. 154 . c) ofertele se prezintă în scris. autoritatea contractantă are obliga ia de a relua competi ia respectând următoarea procedura: a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit. ART. prin detalierea acestora sau prin utilizarea. b): a) fie respectând elementele/condi iile prevăzute în acordul-cadru. (4) lit. b). d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai buna oferta. pe baza criteriului de atribuire precizat în documenta ia în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru. (2) lit. 152 Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achizi ie dinamic sa depăşească mai mult de 4 ani. ART. în acest sens având obliga ia de a tine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor. decât în cazuri excep ionale. ART.

În scopul lansării sistemului dinamic de achizi ie şi atribuirii contractelor de achizi ie publica în cadrul acestui sistem. autoritatea contractantă are obliga ia de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui în sistemul de achizi ie dinamic sau. care nu trebuie sa fie mai devreme de 15 zile de la data publicării anun ului de participare simplificat prevăzut la alin. 156. pentru fiecare contract în parte. 157 Ofertantul are dreptul de a-şi îmbunătă i oferta orientativa în orice moment. ART. 158 (1) În scopul atribuirii contractelor de achizi ie publica prin sistemul dinamic de achizi ie publica. aceste criterii pot fi formulate cu mai multă acuratete în cadrul invitatiei prevăzute la art. c) de a permite prin mijloace electronice. 159 alin. (1). şi informa iile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat. (2) Autoritatea contractantă are obliga ia de a stabili o data limita de depunere a ofertelor orientative. b) de a indica în caietul de sarcini. posibilită i şi instruc iuni de accesare. 59 alin. (2). ART. după caz. prin care to i operatorii economici interesa i sunt invita i sa depună oferte orientative în conformitate cu prevederile art. (3) Autoritatea contractantă are obliga ia de a finaliza verificarea prevăzută la alin. autoritatea contractantă are obliga ia de a publica. (2) După primirea unei oferte orientative. 64 şi 65. Dacă este cazul. accesul nerestrictionat. direct şi complet la con inutul documenta iei de atribuire. cu condi ia ca propunerea tehnica sa respecte în continuare cerin ele din caietul de sarcini. precum şi adresa de Internet la care documenta ia de atribuire este disponibilă. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita ofertan ii sa depună ofertele ferme decât după ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul prevăzut la art. respectând totodată prevederile referitoare la regulile de comunicare şi transmitere a ofertelor prevăzute la art. autoritatea contractantă are obliga ia de a permite oricărui operator economic interesat sa depună o oferta orientativa. un nou anun de participare simplificat. echipamentul electronic folosit. (4) Imediat după finalizarea verificării prevăzute la alin. 160 Autoritatea contractantă are obliga ia de a atribui contractul de achizi ie publica ofertantului care prezintă cea mai avantajoasă oferta ferma pe baza aplicării criteriilor de atribuire stabilite în anun ul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului de achizi ie dinamic. 61. ART. 159 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a invita to i ofertan ii admişi în sistemul dinamic de achizi ie sa depună o oferta ferma pentru contractul de achizi ie publica care urmează sa fie atribuit. ART. 155 Atunci când lanseaza un sistem de achizi ie dinamic. (2) în cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative. stabilind în acest sens o data limita pentru depunere. (1). alături de caracteristicile produselor care urmează sa fie achizi ionate. 158 alin. art. 161 . 156 (1) După lansarea sistemului de achizi ie dinamic şi pe intreaga perioada de existenta a acestuia. SEC IUNEA a 3-a Licita ia electronica ART. (3). începând cu momentul publicării anun ului de participare şi pana la închiderea sistemului de achizi ie dinamic. autoritatea contractantă are obliga ia de a verifica dacă ofertantul îndeplineşte criteriile de calificare stabilite şi dacă propunerea tehnica prezentată este conformă cu cerin ele din caietul de sarcini. (2). cu scopul de a fi admis în sistem. autoritatea contractantă are obliga ia: a) de a publica un anun de participare în care se precizează clar faptul ca pentru atribuirea contractului/ contractelor de achizi ie publica se utilizează un sistem dinamic de achizi ie. ART. ART. asupra deciziei de respingere a ofertei orientative. autoritatea contractantă are obliga ia de a utiliza numai mijloace electronice.

ART. cu referire în special la diferen ele minime care. ART. astfel cum a fost acesta prevăzut în anun ul de participare şi în documenta ia de atribuire. 110 lit. a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anun de participare. a) pot fi imbunatatite. dacă este cazul. (3) trebuie sa con ină şi informa ii referitoare la: a) rezultatul primei evaluări a ofertei depuse de către ofertantul destinatar. 150. şi numai dacă specifica iile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini. Invita ia se transmite pe cale electronica.(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licita ia electronica în următoarele situa ii: a) ca o etapa finala a licita iei deschise. după caz. 163 Atribuirea contractelor de servicii şi de lucrări. ART. înainte de atribuirea contractului de achizi ie publica. proiectare şi altele asemenea. 165 alin. în func ie de noile pre uri şi/sau noile valori prezentate de ofertan i. d) informa iile relevante privind procesul licita iei electronice. f) informa iile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit. nu pot face obiectul licita iei electronice. a). Formula matematica utilizata incorporeaza ponderile factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicati pentru determinarea ofertei . sa restrângă sau sa distorsioneze concurenta. care presupun presta ii intelectuale cum ar fi consultan a. (2) Autoritatea contractantă are obliga ia de a anunta decizia de utilizare a licita iei electronice în anun ul de participare şi în documenta ia de atribuire. 162 Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licita ia electronica astfel încât: a) sa împiedice. autoritatea contractantă are obliga ia de a include în cadrul informa iilor şi instruc iunilor prevăzute la art. c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achizi ie publica prin utilizarea unui sistem de achizi ie dinamic. b) sa modifice obiectul contractului de achizi ie publica. precum şi orice informa ie necesară pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat. simultan. c) informa iile care urmează a fi puse la dispozi ie ofertan ilor în cursul licita iei electronice şi momentul când aceste informa ii vor fi disponibile. autoritatea contractantă are obliga ia de a realiza o evaluare ini ială integrala a ofertelor. (3) Invita ia trebuie sa precizeze data şi momentul de start al licita iei electronice. a licita iei restrânse. (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licita ia electronica mai devreme de doua zile lucrătoare după data la care au fost trimise invita iile. (2) Autoritatea contractantă are obliga ia de a invita to i ofertan ii care au depus oferte corespunzătoare sa prezinte pre uri noi şi/sau. e) condi iile în care ofertan ii vor avea dreptul sa liciteze. vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte. b) eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevăzute la lit. 33 şi următoarele precizări specifice: a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare. (4) şi art. în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documenta ia de atribuire. aplicate în cazurile prevăzute la art. invita ia prevăzută la art. valori noi ale elementelor ofertei. 165 (1) Înainte de lansarea unei licita ii electronice. ART. cu condi ia ca respectivele elemente sa fie cuantificabile şi sa poată fi exprimate în cifre sau procente. astfel cum rezulta acestea din specifica iile care definesc obiectul contractului. condi iile tehnice şi modalită ile concrete de realizare a conectarii. sau a cererii de oferte. 164 Atunci când inten ionează sa utilizeze licita ia electronica. b) la reluarea competitiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru. b) formula matematica care va fi utilizata pentru stabilirea automată a clasamentului final. 149 alin. ART. în condi iile prevăzute la art. tuturor ofertan ilor respectivi. 166 În cazul în care contractul urmează a fi atribuit în baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic".

(2) Autoritatea contractantă are obliga ia de a atribui contractul de achizi ie publica conform prevederilor art. în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. . ART. (3) Oferta depusa la o alta adresa a autorită ii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limita pentru depunere se returnează nedeschisă.celei mai avantajoase din punct de vedere economic. c) atunci când nu se mai primesc pre uri şi/sau valori noi care îndeplinesc cerin ele cu privire la diferen ele minime impuse. cad în sarcina operatorului economic. 169 (1) Licita ia electronica se finalizează printr-una sau printr-o combinatie a următoarelor modalită i: a) la un moment precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertan ilor în invita ia de participare. inclusiv forta majoră. după cum au fost prevăzute în documenta ia de atribuire. ART. 168 (1) În cursul fiecărei runde a licita iei electronice. 167 (1) În cadrul licita iei electronice. V Atribuirea contractului de achizi ie publica SEC IUNEA 1 Oferta. 200. (2) Riscurile transmiterii ofertei. (2) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare. 170 Ofertantul are obliga ia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documenta ia de atribuire. pozi ia pe care o ocupa în clasament. b) pre uri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către al i ofertan i. numai dacă documenta ia de atribuire a prevăzut aceasta posibilitate. ART. Oferte alternative ART. autoritatea contractantă nu are dreptul de a dezvalui identitatea ofertan ilor. ART. în cazul în care criteriul de atribuire este pre ul cel mai scăzut. (2) Licita ia electronica se desfăşoară în mai multe runde succesive. din punctul de vedere al con inutului. (4) Con inutul ofertelor trebuie sa rămână confiden ial pana la data stabilită pentru deschiderea acestora. 173 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a permite ofertan ilor sa depună oferte alternative numai în cazul în care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere economic". pe baza rezultatului ob inut în urma finalizarii licita iei electronice. autoritatea contractantă are obliga ia de a comunica instantaneu tuturor ofertan ilor cel pu in informa iile necesare acestora pentru a-şi determina. pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. autoritatea contractantă urmând a lua cunostinta de con inutul respectivelor oferte numai după aceasta data. invita ia de participare trebuie sa precizeze un termen limita care va fi lăsat sa curgă de la primirea ultimei oferte pana la finalizarea licita iei electronice. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica şi alte informa ii privind: a) numărul participan ilor în runda respectiva a licita iei electronice. procesul repetitiv de ofertare se referă: a) fie numai la pre uri. ART. 171 Oferta are caracter obligatoriu. în acest caz. b) fie la pre uri şi/sau la alte elemente ale ofertei. ART. CAP. b) după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertan ilor în invita ia de participare. conform precizărilor din anun ul de participare sau din documenta ia de atribuire. în orice moment. 172 (1) Operatorul economic are obliga ia de a depune oferta la adresa şi pana la data limita pentru depunere stabilite în anun ul sau în invita ia de participare.

(2) Anun ul de participare trebuie sa precizeze în mod explicit dacă este permisă depunerea de oferte alternative sau dacă aceasta posibilitate este interzisă. În cazul în care aceasta precizare lipseşte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. ART. 174 (1) Autoritatea contractantă care permite depunerea de oferte alternative are obliga ia de a preciza în caietul de sarcini cerin ele minime obligatorii pe care acestea trebuie sa le respecte şi orice alte cerin e specifice pentru prezentarea lor. (2) Autoritatea contractantă are obliga ia de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respecta cerin ele minime prevăzute la alin. (1). ART. 175 În cazul în care a anuntat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o astfel de oferta având ca singura motivatie faptul ca, dacă aceasta este declarata câştigătoare: a) contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transforma în contract de servicii; sau b) contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transforma în contract de furnizare. SEC IUNEA a 2-a Selec ia şi calificarea candida ilor/ofertan ilor PARAGRAFUL 1 Criterii de calificare şi selec ie ART. 176 Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selec ie referitoare numai

a) situa ia personală a candidatului sau ofertantului; b) capacitatea de exercitare a activită ii profesionale; c) situa ia economică şi financiară; d) capacitatea tehnica şi/sau profesională; e) standarde de asigurare a calită ii; f) standarde de protec ie a mediului, în cazurile prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) lit. e). ART. 177 (1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de către o autoritate publica competenta sau de către un organism de drept public sau privat care respecta standarde europene de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii unor criterii de calificare şi selec ie formulate în conformitate cu prevederile art. 176. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune candida ilor/ofertan ilor obligativitatea prezentării unei certificari specifice, aceştia din urma având dreptul de a prezenta, în scopul demonstrării îndeplinirii anumitor cerin e, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probează, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerin e. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, dacă se considera necesar, clarificări sau completări ale documentelor prezentate. (3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, modalită i de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel na ional, a operatorilor economici care optează pentru un astfel de sistem de certificare. În acest caz, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice are obliga ia de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele şi modul de func ionare a sistemului. ART. 178 (1) Pentru aplicarea criteriilor de natura celor prevăzute la art. 176 lit. c) şi d), autoritatea contractantă are obliga ia de a preciza în cadrul anun ului de participare cerin ele minime pe care ofertan ii/candida ii trebuie sa le îndeplinească pentru a fi considera i califica i, conform prevederilor paragrafelor 4 şi 5 din prezenta sec iune.

la:

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerin e minime referitoare la situa ia economică şi financiară şi/sau la capacitatea tehnica şi profesională, care ar conduce la restrictionarea participării la procedura de atribuire. ART. 179 Autoritatea contractantă are obliga ia de a respecta principiul proportionalitatii atunci când stabileşte criteriile de calificare şi selec ie, precum şi nivelul cerin elor minime solicitate, luând în considerare exigen ele specifice impuse de natura şi complexitatea contractului care urmează sa fie atribuit. PARAGRAFUL 2 Situa ia personală a candidatului sau a ofertantului ART. 180 Autoritatea contractantă are obliga ia de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizi ie publica orice ofertant/candidat despre care are cunostinta ca, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitiva a unei instan e judecătoreşti, pentru participare la activită i ale unei organiza ii criminale, pentru corup ie, pentru frauda şi/sau pentru spalare de bani. ART. 181 Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizi ie publica orice ofertant/candidat care se afla în oricare dintre următoarele situa ii: a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activită ile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situa ie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situa iile prevăzute la lit. a); c) nu şi-a îndeplinit obliga iile de plata a impozitelor, taxelor şi contribu iilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ara în care este stabilit; d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitiva a unei instan e judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; e) prezintă informa ii false sau nu prezintă informa iile solicitate de către autoritatea contractantă, în legatura cu situa ia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a)-d). ART. 182 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situa iile prevăzute la art. 180 şi 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ara de origine sau în ara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorită i competente din ara respectiva. (2) În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveşte situa ia personală a respectivilor candida i/ofertan i, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informa ii de la autorită ile competente care emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1). (3) În cazul în care în ara de origine sau în ara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situa iile prevăzute la art. 180 şi 181, autoritatea contractantă are obliga ia de a accepta o declara ie pe propria răspundere sau, dacă în ara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declara ia pe propria răspundere, o declara ie autentică data în fata unui notar, a unei autorită i administrative sau judiciare sau a unei asocia ii profesionale care are competente în acest sens. PARAGRAFUL 3 Capacitatea de exercitare a activită ii profesionale ART. 183

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedească forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenen a din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ara în care ofertantul/candidatul este stabilit. PARAGRAFUL 4 Situa ia economică şi financiară ART. 184 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizi ie publica sa facă dovada situa iei sale economice şi financiare. (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicita demonstrarea situa iei economice şi financiare, atunci aceasta are obliga ia de a indica în documenta ia de atribuire şi informa iile pe care operatorii economici urmează sa le prezinte în acest scop. ART. 185 (1) Demonstrarea situa iei economice şi financiare se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: a) declara ii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; b) bilan ul contabil sau extrase de bilan , în cazul în care publicarea acestor bilan uri este prevăzută de legisla ia tarii în care este stabilit ofertantul/candidatul; c) declara ii privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioada anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani, în măsura în care informa iile respective sunt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantă are obliga ia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiin at sau şi-a început activitatea comercială. (2) În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a-şi demonstra situa ia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea reflecta o imagine fidela a situa iei economice şi financiare a candidatului/ofertantului. ART. 186 (1) Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi sus inută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o alta persoana, indiferent de natura rela iilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectiva. (2) În cazul în care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situa ia economică şi financiară invocand şi sus inerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o alta persoana, atunci acesta are obliga ia de a dovedi sus inerea de care beneficiază, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozi ie ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sus inerea financiară nu trebuie sa se afle în situa ia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180. (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situa ia economică şi financiară se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de sus inerea financiară a unei/unor ter e persoane, situa ia economică şi financiară se demonstreaza în condi iile prevăzute la alin. (2). PARAGRAFUL 5 Capacitatea tehnica şi/sau profesională ART. 187 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizi ie publica sa facă dovada capacită ii sale tehnice şi/sau profesionale.

(2) În cazul în care autoritatea contractantă solicita demonstrarea capacită ii tehnice şi/sau profesionale, atunci aceasta are obliga ia de a indica în documenta ia de atribuire şi informa iile pe care operatorii economici urmează sa le prezinte în acest scop. (3) Capacitatea tehnica şi/sau profesională a unui ofertant/candidat se apreciază în func ie de experienta, aptitudinile, eficienta şi eficacitatea acestuia, rezultate în urma analizarii informa iilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire. ART. 188 (1) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificării capacită ii tehnice şi/sau profesionale a ofertan ilor/candida ilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în func ie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează sa fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informa ii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: a) o lista a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, con inând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urma sunt autorită i contractante sau clien i privati. Livrările de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea ob inerii unei certificari/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declara ie a operatorului economic; b) o declara ie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calită ii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; c) informa ii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost ob inut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calită ii; d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specifica ii sau standarde relevante; e) mostre, descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie sa poată fi demonstrata în cazul în care autoritatea contractantă solicita acest lucru. (2) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul verificării capacită ii tehnice şi/sau profesionale a ofertan ilor/candida ilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în func ie de specificul, de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează sa fie prestate şi numai în măsura în care aceste informa ii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: a) o lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, con inând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urma sunt autorită i contractante sau clien i privati. Prestările de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea ob inerii unei certificari/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declara ie a operatorului economic; b) o declara ie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calită ii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; c) informa ii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost ob inut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calită ii; d) informa ii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii; e) o declara ie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; f) dacă este cazul, informa ii privind măsurile de protec ie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii; g) informa ii referitoare la utilajele, instala iile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii; h) informa ii privind propor ia în care contractul de servicii urmează sa fie îndeplinit de către subcontractan i şi specializarea acestora.

(2).(3) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări. (2) În cazul în care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica şi profesională invocand şi sus inerea acordată. PARAGRAFUL 6 Standarde de asigurare a calită ii ART. d) o declara ie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani. precum şi ale persoanelor responsabile pentru execu ia lucrărilor. următoarele: a) o lista a lucrărilor executate în ultimii 5 ani. de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează sa fie executate şi numai în măsura în care aceste informa ii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului. pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere. capacitatea tehnica şi profesională se demonstreaza în condi iile prevăzute la alin. precum şi măsurile aplicate pentru controlul calită ii. metodele de studiu şi cercetare utilizate. informa ii privind măsurile de protec ie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări. ART. şi de o alta persoana. indiferent de natura rela iilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectiva. b) informa ii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost ob inut de către candidat/ofertant. 192 În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce. indiferent dacă aceştia sunt autorită i contractante sau clien i privati.capacitatile de produc ie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului. 190 (1) Capacitatea tehnica şi profesională a ofertantului/candidatului poate fi sus inută. atunci acesta are obliga ia de a dovedi sus inerea de care beneficiază. modul de îndeplinire a obliga iilor. în special pentru asigurarea controlului calită ii. autoritatea contractantă are dreptul de a verifica/controla . în conformitate cu prevederile alin. 191 În cazul în care solicita prezentarea unor certificate. echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări. prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calită ii. în scopul verificării capacită ii tehnice şi/sau profesionale a ofertan ilor/candida ilor. e) dacă este cazul. c) informa ii referitoare la studiile. în func ie de specificul. pentru îndeplinirea unui contract. 180. înso ită de certificari de buna execu ie pentru cele mai importante lucrări şi care vor con ine valori. autoritatea contractantă are obliga ia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene. Persoana ce asigura sus inerea tehnica nu trebuie sa se afle în situa ia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna. autoritatea contractantă trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calită ii bazate pe seriile de standarde europene relevante. emise de organisme independente. instala iile. f) o declara ie referitoare la utilajele. 189 (1) În cazul în care produsele care urmează sa fie furnizate sau serviciile care urmează sa fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific. capacitatea tehnica şi profesională se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea. În cazul în care grupul beneficiază de sus inerea tehnica şi profesională a unei/unor ter e persoane. beneficiari. . de regula. prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozi ie ofertantului/candidatului resursele tehnice şi profesionale invocate. ART. ART.direct sau prin intermediul unei autorită i competente apar inând statului în care operatorul economic este stabilit şi cu condi ia acordului acestei autorită i . perioada şi locul execu iei lucrărilor. (1). de către o alta persoana. autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora.

criteriul de atribuire utilizat trebuie sa fie numai oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. emise de organisme independente. în măsura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzător al calită ii. atunci autoritatea contractantă trebuie sa se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic şi Audit (EMAS). este imposibila stabilirea exactă a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare. 197 Autoritatea contractantă are obliga ia de a preciza în anun ul de participare criteriul de atribuire a contractului de achizi ie publica. 188 alin. pre ul cel mai scăzut. în măsura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzător al protec iei mediului. autoritatea contractantă are obliga ia de a indica în anun ul de participare sau în documenta ia de atribuire cel pu in ordinea descrescătoare a importantei factorilor de evaluare care urmează sa fie utiliza i. 199 (1) În cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". costuri de func ionare. aceasta din urma are obliga ia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv. pot fi. ART. prevăzu i la alin. (2) Factorii de evaluare a ofertei. (1). aceasta din urma are obliga ia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv. servicii post-vânzare şi asistenta tehnica. certificate de organisme conforme cu legisla ia comunitara ori cu standardele europene sau interna ionale privind certificarea. f) şi alin. raportul cost/eficienta. nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire. criteriul de atribuire a contractului de achizi ie publica poate fi numai: a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. care. SEC IUNEA a 3-a Criterii de atribuire a contractului de achizi ie publica ART. (3) lit. odată stabilit. e) sa se realizeze prin prezentarea unor certificate. (2) lit. 193 În cazul în care operatorul economic nu de ine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă. alături de pre : caracteristici privind nivelul calitativ. ART.ART. (2) În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie publica se realizează prin aplicarea procedurii de dialog competitiv. 195 În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce. . oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific. PARAGRAFUL 7 Standarde de protec ie a mediului ART. b) fie. alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. caracteristici de mediu. 196 În cazul în care operatorul economic nu de ine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă. prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de protec ie a mediului. pe care autoritatea contractantă le poate justifica temeinic. ART. 194 În cazul în care solicita ca demonstrarea măsurilor prevăzute la art. tehnic sau func ional. ART. 198 (1) Fără a aduce atingere dispozi iilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii. autoritatea contractantă are obliga ia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene. b) fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau interna ionale în domeniu. În cazul în care. din motive obiective. termen de livrare sau de execu ie. în mod exclusiv.

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi.(3) Factorii de evaluare a ofertei. 205 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul de achizi ie publica numai după împlinirea termenului de: . în condi iile alin. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate sa determine apari ia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat. procesului de produc ie sau serviciilor prestate. (2) Atunci când autoritatea contractantă respinge o oferta în circumstan ele prevăzute la alin. (1). pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva oferta. (1). ART. precum şi ponderea relativă a acestora sau algoritmul de calcul trebuie sa fie defini i clar în documenta ia de atribuire. oferta respectiva poate fi respinsă pe acest temei numai dacă. b) solu iile tehnice adoptate şi/sau orice condi ii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor. aferent metodelor de execu ie utilizate. 202 (1) În cazul unei oferte care are un pre aparent neobisnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat. nu pot fi schimbati pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire. completări ale documentelor prezentate de ofertan i/candida i pentru demonstrarea îndeplinirii cerin elor stabilite prin criteriile de calificare şi selec ie sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerin ele solicitate. ART. după ce au fost stabili i. trebuie sa aibă legatura concretă cu specificul contractului şi. după caz. (2) Autoritatea contractantă are obliga ia de a lua în considerare justificările primite de la ofertant. d) respectarea dispozi iilor privind protec ia muncii şi condi iile de lucru aplicabile pentru executarea lucrării. ca ajutorul de stat a fost acordat în mod legal. în urma clarificarilor solicitate. în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte. ofertantul este în imposibilitate de a demonstra. 201 (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire. prestarea serviciului sau furnizarea produselor. detalii şi precizări pe care le considera semnificative cu privire la oferta. 203 (1) Atunci când autoritatea contractantă constata ca o oferta are un pre aparent neobisnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat. 204 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a încheia contractul de achizi ie publica cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare. pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor. aceasta are obliga ia de a transmite o notificare în acest sens Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice. executat sau prestat. îndeosebi cele care se referă la: a) fundamentarea economică a modului de formare a pre ului. autoritatea contractantă are obliga ia de a solicita ofertantului. SEC IUNEA a 4-a Stabilirea ofertei câştigătoare ART. e) posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat. într-o perioada de timp rezonabil stabilită de autoritatea contractantă. ART. 200 Autoritatea contractantă are obliga ia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în anun ul de participare şi în documenta ia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are obliga ia de a asigura ob inerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achizi ii publice. c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerin elor prevăzute în caietul de sarcini. ART. în condi iile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selec ie şi calificare impuse. precum şi de a verifica răspunsurile care justifica pre ul respectiv. ART.

b) 7 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. (2) Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la alin. 206 alin. (2). 122 lit. (4) Prevederile prezentului articol se aplica în mod corespunzător şi în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. dar numai în situa ia în care divulgarea acestora: a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale. autoritatea contractantă are obliga ia de a informa ofertan ii/candida ii care au fost respinsi sau a căror oferta nu a fost declarata câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective. 209 . în cazul în care valoarea contractului de achizi ie publica este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. (3) În cazul prevăzut la art. c) fiecărui ofertant care a prezentat o oferta acceptabilă. după cum urmează: a) fiecărui candidat respins. c). 252 lit. 207 (1) În cadrul comunicării prevăzute la art. b) pentru fiecare oferta respinsă. conform prevederilor art. ale ofertan ilor cu care urmează sa se încheie un acord-cadru. caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa. SEC IUNEA a 5-a Informarea candida ilor şi a ofertan ilor ART. (3) În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice. 206-207. admiterea într-un sistem de achizi ie dinamic sau. b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici. autoritatea contractantă nu are obliga ia de a respecta perioadele prevăzute la alin. detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabila. ART. motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale. (2) În cadrul comunicării prevăzute la art. dar care nu a fost declarata câştigătoare. 205 alin. după caz. în scris şi cat mai curând posibil. autoritatea contractantă are obliga ia de a informa ofertantul/ofertan ii câştigător/castigatori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.a) 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. 124. motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere. (1) se majorează cu 3 zile lucrătoare. 206-207. după caz. (1) se transmite şi prin fax sau prin mijloace electronice. la anularea procedurii de atribuire şi eventuala ini iere ulterioara a unei noi proceduri. conformă şi corespunzătoare. sau ar prejudicia concurenta loiala dintre aceştia. SEC IUNEA a 6-a Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achizi ie publica ART. c) şi art. în cazul în care valoarea contractului de achizi ie publica este mai mica sau egala cu pragurile valorice prevăzute la art. ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public. (1). 124. ART. 206 alin. numele ofertantului căruia urmează sa i se atribuie contractul de achizi ie publica sau. îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerin elor de func ionare şi performanta prevăzute în caietul de sarcini. 206 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a informa candida ii/ofertan ii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achizi ie publica. (1) este lovit de nulitate absolută. atunci perioadele prevăzute la art. c). (2) Contractul de achizi ie publica încheiat înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. neconforma sau necorespunzătoare. publici sau privati. încheierea acordurilor-cadru. 208 Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informa ii din cele prevăzute la art. (2) lit. (2). dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. VII. 207 alin. conform prevederilor art.

213 (1) Dosarul achizi iei publice trebuie sa cuprindă cel pu in următoarele elemente: a) nota privind determinarea valorii estimate. b) anun ul de inten ie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare. ART. VI Dosarul achizi iei publice ART. respectiv numărul de operatori economici este mai mic decât cel minim prevăzut. g) raportul procedurii de atribuire. d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibila încheierea contractului. g) se elaborează înainte de încheierea contractului de achizi ie publica/acordului-cadru/sistemului de achizi ie dinamic şi cuprinde cel pu in următoarele elemente: a) denumirea şi sediul autorită ii contractante. (2) lit. (2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. h) contractul de achizi ie publica/acordul-cadru. nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a solu iilor tehnice şi/sau financiare. 210 Autoritatea contractantă are obliga ia de a comunica în scris tuturor participan ilor la procedura de atribuire. atât încetarea obliga iilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte. oricum. autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie publica. 211 Autoritatea contractantă are obliga ia de a întocmi dosarul achizi iei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat. precum şi pentru fiecare lansare a unui sistem de achizi ie dinamic. neconforme sau necorespunzătoare. f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire. în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării. d). invita ia de participare. înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi. . de regula. ART. a)-f). la încălcarea principiilor prevăzute la art. c) dacă este cazul. (2) lit. dacă ia aceasta decizie. c) anun ul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau. b) au fost depuse numai oferte inacceptabile. ART. dacă este cazul. pentru fiecare procedura. la rândul lor. b) obiectul contractului de achizi ie publica/acordului-cadru sau sistemului de achizi ie dinamic. după caz. d) documenta ia de atribuire. 204. (1) lit.(1) Prin excep ie de la prevederile art. a)-f). (2) În sensul prevederilor alin. în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licita ia deschisă sau licita ia restrânsă. CAP. deşi pot fi luate în considerare. 2 alin. numai în următoarele cazuri: a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfăcător al concurentei. în mod cumulativ. dacă este cazul. denumirea/numele candida ilor participan i la procedura. c) au fost depuse oferte care. b) autoritatea contractantă se afla în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea sa conducă. următoarele condi ii: a) în cadrul documenta iei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. procedura de atribuire se considera afectată în cazul în care se îndeplinesc. i) anun ul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare. înainte de data încheierii contractului. (1) lit. semnate. 2 alin. de prezenta ordonanta de urgenta. cat şi motivul concret care a determinat decizia de anulare. e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire. 212 Dosarul achizi iei publice se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cat contractul de achizi ie publica/acordul-cadru produce efecte juridice şi în orice caz nu mai pu in de 5 ani de la data finalizarii contractului respectiv.

219 (1) Regulile de estimare prevăzute la cap. justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire. ART. (2) Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului. g) dacă este cazul. (2). utilizează un sistem dinamic de achizi ie sau un sistem de achizi ii electronice. modul de pregătire a documenta iei de atribuire şi de aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. VII Contractele de concesiune SEC IUNEA 1 Principii şi reguli generale de atribuire a contractului de concesiune ART. h) denumirea/numele ofertantului/ofertan ilor a cărui/căror oferta a fost declarata câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii. potrivit legii. precum şi motivele care au stat la baza selectării sau neselectarii respectivilor candida i. 216 În cazul în care autoritatea contractantă aplica o procedura de atribuire prin mijloace electronice. în conformitate cu prevederile art. 215 Dosarul achizi iei publice are caracter de document public. VII. 218 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a atribui contractul de concesiune potrivit prevederilor prezentei sec iuni. împreună cu denumirea/numele subcontractan ilor. (1) se aplica în mod corespunzător şi în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. ART. prin obiectul respectivului contract. Accesul persoanelor la aceste informa ii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informa iile de interes public şi nu poate fi restrictionat decât în măsura în care aceste informa ii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. sa nu fie afectată. denumirea/numele candida ilor selecta i şi neselectati. aceasta are obliga ia de a asigura trasabilitatea deplina a ac iunilor pe care le realizează pe parcursul procesului de atribuire. 217 Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prevăzute la art. (2) Modul de solu ionare a contesta iilor depuse pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevăzut la cap. ART. 213 alin. 232-241. 2 alin.d) dacă este cazul. ART. j) dacă este cazul. 12-14. dar numai în cazul în care. II sec iunea a 2-a se aplica în mod corespunzător pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune. autoritatea contractantă nu urmăreşte dobândirea execu iei unei lucrări sau . b) se atribuie de către o autoritate contractantă ce desfăşoară între activită ile sale una sau mai multe dintre activită ile relevante prevăzute la art. ART. în cazul în care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activită i. e) denumirea/numele ofertan ilor participan i la procedura. modul de transfer şi de recuperare a obiectului concesiunii. partea din contract pe care acesta/aceştia au declarat ca o subcontracteaza. motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerarii pre urilor prezentate ca fiind neobisnuit de scăzute. astfel încât întocmirea dosarului achizi iei publice. 220 Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica în cazul în care contractul de concesiune: a) este atribuit într-una dintre situa iile prevăzute la art. 213. sau c) are ca scop concesionarea bunurilor publice. ART. i) în cazul ofertantului/ofertan ilor castigatori. CAP. f) denumirea/numele ofertan ilor respinsi şi motivele care au stat la baza acestei decizii. 214 Prevederile art. IX.

3B şi. (2) cel pu in informa iile cuprinse în anexa nr. ART. ART. în conformitate cu prevederile prezentei ordonan e de urgenta. după caz. 222 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a asigura transparenta atribuirii contractelor de concesiune. fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achizi ie publica.000 euro. astfel încât operatorii economici sa beneficieze de o perioada adecvată şi suficienta pentru elaborarea aplicatiilor. perioada prevăzută la alin.000. ART. con inutul acestora se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. într-un procent de minimum 30% din valoarea totală a lucrărilor care fac obiectul concesiunii. separate de contractul ini ial fără apari ia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau. 221 Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica atunci când este necesară achizi ionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adi ionale care nu au fost incluse în contractul de concesiune ini ial. 224 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a stabili numărul de zile dintre data publicării anun ului de participare şi data depunerii aplicatiilor. Partea a VI-a. sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia. în mod cumulativ. c) valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări şi servicii suplimentare/adi ionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului ini ial. alte informa ii considerate utile de către autoritatea contractantă. în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Indiferent de procedura aplicată şi fără a aduce atingere prevederilor alin. ART. Achizi ii publice.a unui serviciu. (5) Prevederile art. în cadrul aplicatiei depuse. din punct de vedere tehnic şi economic. deşi separabile de contractul ini ial. b) candida ilor sa precizeze. (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situa iile în care valoarea estimată a contractului de concesiune care urmează sa fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5. (4) În cazul anun urilor de participare pentru care. 223 (1) Anun ul de participare se publica în SEAP şi în Monitorul Oficial al României. (4) Prevederile art. 72 se aplica în mod corespunzător. următoarele condi ii: a) atribuirea sa fie facuta contractantului ini ial. (3) În cazul în care anun ul de participare este transmis. autoritatea contractantă are dreptul de a solicita: a) concesionarului sa atribuie contracte unor ter e păr i. (3) Autoritatea contractantă are obliga ia de a include în anun ul prevăzut la alin. 48-50 se aplica în mod corespunzător. (1). 225 Atunci când atribuie un contract de concesiune de lucrări publice. dar care datorită unor circumstan e neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauza. 226 . spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. şi. în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană. SEC IUNEA a 2-a Reguli pentru atribuirea contractelor de achizi ie publica de către concesionari ART. b) lucrările sau serviciile suplimentare/adi ionale nu pot fi. (2) Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se ini iază prin publicarea unui anun de participare. nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. dacă este necesar. în format electronic. fie în categoria contractelor de concesiune a căror atribuire este reglementată de prezenta ordonanta de urgenta. (2) se poate reduce cu 7 zile. ART. dacă se respecta. valoarea lucrărilor din cadrul contractului de concesiune pe care aceştia inten ionează sa le atribuie unor ter e păr i. autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite spre publicare anun ul de participare cu cel pu in 52 de zile înainte de data limita de depunere a aplicatiilor.

perioadele prevăzute la alin. şi b) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anun ului de participare sau transmiterii invitatiei de participare şi data depunerii ofertelor trebuie sa fie de cel pu in 40 de zile. (2) se pot reduce cu 7 zile. 229 (1) Dispozi iile cap. a)-c). sau b) care poate exercita asupra concesionarului o influenta dominanta. pana la finalizarea contractului de concesiune. Achizi ii publice. atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. 227 (1) În cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. Partea a VI-a. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel. dacă este necesar. 48-50 se aplica în mod corespunzător. concesionarul are obliga ia de a actualiza aceasta lista în mod permanent. alte informa ii considerate utile de către acesta. în SEAP şi în Monitorul Oficial al României. (2) Concesionarul are obliga ia de a respecta şi următoarele condi ii: a) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anun ului de participare şi data depunerii candidaturilor trebuie sa fie de cel pu in 37 de zile. 72 se aplica în mod corespunzător. sau c) care. începând cu data publicării anun ului de participare. cu excep ia cazurilor prevăzute la art. s) se aplica în mod corespunzător. prin întreprindere afiliată se în elege orice persoana care desfăşoară activită i economice şi: a) asupra căreia concesionarul poate exercita. (7) Prevederile art. 3C şi. la fel ca şi concesionarul. direct sau indirect. (1). 3 lit. atunci când atribuie un contract de lucrări sau de servicii unei ter e păr i. a)-c). (3) În cazul în care anun ul de participare este transmis. 228 (1) Grupurile de întreprinderi care s-au constituit pentru ob inerea concesiunii sau întreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi ter e păr i. I-VI atunci când atribuie un contract de achizi ie publica unei ter e păr i.000. (5) Prevederile art. b) cu încă 5 zile. o influenta dominanta. ART. ART. (1) cel pu in informa iile cuprinse în anexa nr. (6) Concesionarul are obliga ia de a include în anun ul prevăzut la alin. (1). (3) Operatorul economic care participa la procedura de atribuire a unui contract de concesiune are obliga ia de a include în aplica ie lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia. în toate situa iile în care valoarea estimată a contractului care urmează sa fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5. Pentru no iunea de influenta dominanta. (2) În sensul prevederilor alin.000 euro. 8 lit. 8 lit. (4) În cazul în care concesionarul publica în SEAP intreaga documenta ie de atribuire şi permite. (2) lit. CAP. 122. în format electronic. (2) În sensul prevederilor alin. accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documenta ie. spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. acesta are obliga ia de a respecta prevederile cap. de a publica un anun de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.În cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. VIII Contracte sectoriale SEC IUNEA 1 Activită i relevante PARAGRAFUL 1 Domeniu de aplicare ART. acesta are totuşi obliga ia. în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană. prevederile de la art. face obiectul influentei dominante a unei alte persoane. prin contract sectorial se în elege contractul de achizi ie publica care se atribuie în scopul efectuării unei activită i relevante în sectoarele de utilitate publica: .

a)-c) atribuie un contract de achizi ie publica destinat mai multor tipuri de activită i. I-VI şi. este imposibil sa se determine carei activită i îi este destinat în principal contractul în cauza. inclusiv anul în curs. este imposibil sa se determine carei activită i îi este destinat în principal contractul în cauza. 8 lit. atunci autoritatea contractantă nu are dreptul de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale. 232. dintre care cel pu in una este activitate relevanta. sau b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate. în mod obiectiv. PARAGRAFUL 3 . 229 alin. 231 (1) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. ART. iar o alta activitate intra sub incidenta prevederilor de la cap. dintre care cel pu in una este activitate relevanta. ART. a) următoarele: a) punerea la dispozi ie sau exploatarea de re ele fixe destinate sa asigure. 232 Sunt considerate activită i relevante în sectorul de utilitate publica prevăzut la art. următoarele condi ii: a) furnizorul produce apa potabilă al carei consum este necesar în scopul efectuării unei alte activită i decât cele considerate de prezenta ordonanta de urgenta ca fiind activită i relevante. ART. 8 lit. transport sau distribu ie de apa potabilă. b) furnizarea de apa potabilă către re elele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului. d) sau e) nu se considera activitate relevanta în sensul art. şi. ART. b) furnizarea de apa potabilă unor re ele de natura celor prevăzute la lit. (2) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. în mod obiectiv. c) transport. d) sau e) atribuie un contract de achizi ie publica destinat mai multor tipuri de activită i. (2) lit.a) apa. (3) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. în beneficiul publicului. dacă se îndeplinesc. a). PARAGRAFUL 2 Apa ART. dacă volumul de apa utilizat pentru furnizarea de apa potabilă reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apa pus la dispozi ie prin astfel de proiecte ori prin instala iile de irigare ori drenaj. în mod cumulativ. având obliga ia de a respecta prevederile de la cap. 8 lit. iar cantitatea furnizată re elelor respective nu depăşeşte 30% din produc ia totală de apa potabilă a acestuia. servicii de produc ie. în mod obiectiv. atunci autoritatea contractantă are obliga ia de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale. I-VI. iriga ii sau ameliorare a solului. dintre care cel pu in una este activitate relevanta. 234 Furnizarea apei potabile către re elele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. d) posta. 232 are obliga ia de a respecta prevederile prezentului capitol şi atunci când atribuie un contract sau organizează un concurs de solu ii care este în legatura: a) cu proiecte de tehnologie hidraulica. b) energie. 230 Autoritatea contractantă are obliga ia de a atribui un contract sectorial destinat efectuării mai multor activită i relevante. atunci aceasta are obliga ia de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale. 233 Autoritatea contractantă care efectuează una dintre activită ile prevăzute la art. a)-c) atribuie un contract de achizi ie publica destinat mai multor tipuri de activită i. în conformitate cu regulile aplicabile activită ii căreia îi este destinat în principal. este imposibil sa se determine carei activită i îi este destinat în principal contractul în cauza. iar o alta activitate nu intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonan e de urgenta şi. avându-se în vedere media ultimilor 3 ani.

(2) lit. (1). 31/2002 privind serviciile poştale. energie termica sau energie electrica unor re ele de natura celor prevăzute la lit. 236 Furnizarea combustibililor gazosi sau a energiei termice către re elele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 239 Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerată activitate relevanta în cazul în care şi alte persoane au dreptul sa presteze acelaşi tip de servicii. tramvaie. capacitatea de transport care urmează sa fie asigurata sau frecventa serviciului . servicii de transport pe calea ferată şi servicii de transport terestru de călători. PARAGRAFUL 5 Posta ART. 235. avându-se în vedere media ultimilor 3 ani. dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condi ii: a) furnizorul produce energia electrica în scopul efectuării unei alte activită i decât cele considerate de prezenta ordonanta de urgenta ca fiind activită i relevante. b) furnizarea de combustibili gazosi sau de energie termica către re elele publice este facuta numai cu scopul de a exploata în mod economic aceasta produc ie. în beneficiul publicului. a). . transport sau distribu ie de combustibili gazosi. în cazul în care condi iile de operare . în aceeaşi zona geografică şi în aceleaşi condi ii ca şi autorită ile contractante. pe baza de grafic. b) următoarele: a) punerea la dispozi ie sau exploatarea de re ele fixe destinate sa asigure. d) prestarea următoarelor servicii: a) servicii poştale. (2) lit. dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condi ii: a) furnizorul produce energia termica sau combustibilii gazosi ca o consecinta inevitabila a unei alte activită i decât cele considerate de prezenta ordonanta de urgenta ca fiind activită i relevante. inclusiv anul în curs. 229 alin. inclusiv anul în curs. (2) În sensul prevederilor alin. 12 din Ordonanta Guvernului nr. iar cantitatea furnizată re elelor respective nu depăşeşte 30% din produc ia totală de energie electrica a acestuia. indiferent dacă sunt sau nu rezervate în sensul prevederilor art. se considera ca exista o re ea pentru prestarea serviciilor de transport. c) punerea la dispozi ie sau exploatarea de re ele destinate sa asigure. energie termica sau energie electrica. 8 lit. 238 (1) Este considerată activitate relevanta în sectorul de utilitate publica prevăzut la art.care pot viza rutele ce urmează a fi deservite. alte tipuri de transport automat fără sofer sau transport pe cablu. (2) lit. troleibuze. 240 (1) Este considerată activitate relevanta în sectorul de utilitate publica prevăzut la art. iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea re elelor respective nu depăşeşte 20% din cifra de afaceri totală realizată. în beneficiul publicului. cum ar fi transportul în comun cu autobuze. b) furnizarea de energie electrica către re elele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului. PARAGRAFUL 4 Transport ART. ART. 229 alin. ART. 235. 237 Furnizarea energiei electrice către re elele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. servicii de produc ie.Energie ART. 8 lit. 229 alin. b) furnizarea de combustibili gazosi. 235 Sunt considerate activită i relevante în sectorul de utilitate publica prevăzut la art.sunt prestabilite de o autoritate competenta. avându-se în vedere media ultimilor 3 ani. ART. d) sau e) nu se considera activitate relevanta în sensul art. aprobată cu modificări prin Legea nr. d) sau e) nu se considera activitate relevanta în sensul art.

ziare. 242 Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achizitiona: a) produse care urmează sa fie revandute sau închiriate unor ter e păr i. cum ar fi publicitatea directa prin corespondenta. 232. b) produse. a). SEC IUNEA a 2-a Excep ii specifice ART. ART. care combina livrarea şi/sau depozitarea cu alte func iuni decât cele poştale. respectiv serviciile constând în colectarea. dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activită i relevante de natura celor prevăzute la art. cataloage. ART. respectiv serviciile care preced şi urmează expedierii. 245 . maritime sau fluviale a aeroporturilor. mandatele poştale şi transferurile pe baza de conturi curente poştale. 8 lit. servicii de gestiune a adreselor şi transmiterea prin posta electronica recomandată. (1) lit. d). 241 În sensul prezentei ordonan e de urgenta se considera activită i relevante şi acele activită i care presupun explorarea unui areal geografic în scopul: a) prospectarii sau extractiei de petrol brut. d) servicii privind trimiterile poştale neincluse la lit. 244 Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de apa. f) servicii filatelice. iar alte persoane au şi ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleaşi condi ii ca şi autoritatea contractantă. sortarea. care nu poarta adresa.642/2002. transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale . în principal. (1) lit. ART. d) sau e) şi care au ca obiect achizi ia de produse. periodice. 243 Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractele atribuite de către autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. a) şi numai dacă activitatea de servicii poştale nu este direct expusă concurentei conform prevederilor art. inclusiv transmiterea securizata prin mijloace electronice a documentelor codificate. de natura celor prevăzute în categoria 6 din anexa nr. servicii sau lucrări destinate efectuării unor activită i relevante într-un stat ter Uniunii Europene. PARAGRAFUL 6 Alte activită i relevante ART. cu modificările şi completările ulterioare. b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat. 248. 13 lit. în condi iile în care autoritatea contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv în acest sens. (2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. care includ. g) servicii logistice. e) servicii financiar-poştale. servicii sau lucrări destinate desfăşurării altor activită i decât activită ile relevante. gaze naturale. cărbuni sau al i combustibili solizi. în condi iile în care în efectuarea respectivelor activită i nu intervine utilizarea fizica a unei re ele sau a unui areal geografic din Comunitatea Europeană. b) punerii la dispozi ia transportatorilor care operează pe cai aeriene. a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de re ea de transport. colete poştale con inând bunuri cu sau fără valoare comercială indiferent de greutate. căr i.corespondenta. b)-g) intra în categoria activită ilor relevante numai dacă persoana în cauza prestează şi servicii poştale în sensul prevederilor alin. c) servicii cu valoare adăugată în legatura cu posta electronica şi furnizate integral prin mijloace electronice. 2A şi în art.

246 (1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului sectorial: a) de către o autoritate contractantă unei întreprinderi afiliate acesteia. b) de către o autoritate contractantă unei asocieri de autorită i contractante din care ea însăşi face parte şi care a fost formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta. direct sau indirect. de produse energetice ale industriei extractive sau de al i combustibili. ART. (2) Prevederile alin. o influenta dominanta asupra sa. (1) sunt aplicabile: a) în cazul unui contract de furnizare. întreprinderea afiliată reprezintă orice persoana care desfăşoară activită i economice şi care intra. prevederile art. (2) Prevederile alin. precum şi ale art. (3) Procedura specifica pentru elaborarea şi transmiterea notificării/cererii prevăzute la alin. o influenta dominanta asupra unei autorită i contractante. numai dacă cel pu in 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a întreprinderii afiliate provine din furnizarea de produse pentru autoritatea contractantă la care este afiliată. (1). b) exercita. iar instrumentul juridic prin care s-a înfiin at asocierea prevede ca autorită ile contractante în cauza vor face parte din asocierea respectiva pentru o perioada cel pu in egala cu cea men ionată. 241 lit. 246 şi 247. (1) sunt aplicabile numai dacă asocierea a fost înfiin ată pentru efectuarea activită ii relevante pe o perioada de cel pu in 3 ani. în perimetrul de consolidare al autorită ii contractante sau orice persoana care desfăşoară activită i economice şi care se afla în oricare din următoarele situa ii: a) autoritatea contractantă exercita.Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de energie. . 249 Autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice orice informa ii pe care aceasta le solicita cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile art. formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta. sub influenta dominanta a unei alte persoane care desfăşoară activită i economice. 242 şi 243. c) împreună cu autoritatea contractantă. 3 lit. b) de către o asociere de mai multe autorită i contractante. (2) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. uneia dintre autorită ile contractante respective. (2) În sensul prevederilor alin. (3) În sensul prevederilor alin. s) se aplica în mod corespunzător. 235 şi art. numai dacă cel pu in 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a întreprinderii afiliate provine din execu ia de lucrări pentru autoritatea contractantă la care este afiliată. direct sau indirect. ART. c) în cazul unui contract de lucrări. 247 (1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului sectorial: a) de către o asociere de mai multe autorită i contractante. Pentru no iunea de influenta dominanta. care va cuprinde toate informa iile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în legatura cu situa ia existenta. ART. b) în cazul unui contract de servicii. direct sau indirect. ART. unei întreprinderi afiliate la una dintre autorită ile contractante respective. numai dacă cel pu in 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a întreprinderii afiliate provine din prestarea de servicii pentru autoritatea contractantă la care este afiliată. 248 (1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractelor sectoriale în cazul în care activitatea relevanta pentru care sunt destinate este expusă direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat. (1) şi (2). a). dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activită i de natura celor prevăzute la art. în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor. constatarea faptului ca o anumită activitate relevanta este sau nu expusă direct concurentei se stabileşte de către Comisia Europeană pe baza unei notificări/cereri formulate în acest sens de autoritatea contractantă interesată. se afla. formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta.

de regula. b) licita ia restrânsă. (1). (1). prin aplicarea procedurilor de licita ie deschisă. din motive tehnice. b) atunci când. iar atribuirea sa nu afecteze atribuirea ulterioara pe baze concurentiale a contractelor subsecvente care sunt destinate îndeplinirii scopului propus.SEC IUNEA a 3-a Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale ART. 18 alin. e) atunci când este necesară achizi ionarea de la furnizorul ini ial a unor cantită i suplimentare de produse destinate înlocuirii par iale sau extinderii echipamentelor/ instala iilor livrate anterior şi numai dacă schimbarea furnizorului ini ial ar pune autoritatea contractantă în situa ia de a achizitiona produse care. 251 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a atribui contractul sectorial. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibila numai după anularea procedurii ini iale şi numai dacă cerin ele ini iale prevăzute în documenta ia de atribuire nu sunt modificate substan ial. a licita iei restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anun de participare nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nici o forma unei ac iuni sau inac iuni a autorită ii contractante. f) atunci când produsele sunt cotate la bursa de mărfuri. ART. autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anun de participare numai în următoarele cazuri: a) atunci când. 250 (1) Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt: a) licita ia deschisă. nu a fost prezentată nici o oferta sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare datorită faptului ca acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. g) atunci când produsele pot fi achizi ionate în condi ii deosebit de avantajoase. numai în circumstan ele specifice prevăzute la art. c) ca o măsura strict necesară. licita ie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anun de participare. în urma aplicării licita iei deschise. 250 alin. după caz. (2) sunt aplicabile şi în cazul atribuirii contractelor sectoriale. studiilor sau dezvoltării tehnologice şi numai dacă acesta nu este destinat ob inerii unui profit şi nici acoperirii costurilor aferente. de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare. d) negocierea fără publicarea prealabilă a unui anun de participare. ART. . c) negocierea cu publicarea prealabilă a unui anun de participare. autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente. reglementată prin lege. contractul de achizi ie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic. e) cererea de oferte. 252 sau 124. iar achizi ia acestora se realizează prin opera iuni pe piata de disponibil. printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similară cu cele anterioare. 252 Pentru atribuirea contractului sectorial. (2) Prin excep ie de la prevederile alin. de la un operator economic care isi lichidează definitiv afacerile. artistice sau pentru motive legate de protec ia unor drepturi de exclusivitate. (2) Prevederile art. experimentarii. d) atunci când contractul care urmează sa fie atribuit este destinat exclusiv în scopul cercetării ştiin ifice. determina incompatibilită i sau dificultă i tehnice disproportionate de operare şi între inere. licita iei restrânse sau negocierii cu publicarea prealabilă a unui anun de participare. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decât cea necesară pentru a face fata situa iei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anun de participare. atunci când perioadele de aplicare a licita iei deschise.

.h) atunci când este posibila achizi ionarea de produse la un pre considerabil mai scăzut decât pre urile practicate în mod normal pe piata. în propor ie de mai pu in de 50%. în detrimentul unei oferte care con ine. în propor ie de mai mult de 50%.lucrările sau serviciile suplimentare/adi ionale nu pot fi. astfel de produse. ulterior atribuirii unui contract de lucrări. 255 .valoarea estimată a contractului ini ial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achizi ionate ulterior. ca urmare a apari iei unei ocazii deosebit de avantajoase. datorită unor circumstan e neprevăzute. şi numai dacă se respecta. ca urmare a unui concurs de solu ii. în mod cumulativ. dar care. cu modificările ulterioare . 254 (1) Fără a aduce atingere acordurilor şi conven iilor la care România este parte. j) atunci când este necesară achizi ionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adi ionale. în cazul în care doua sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului ob inut în urma aplicării criteriilor de atribuire. CAP. autoritatea contractantă are dreptul de a declara ca fiind câştigătoare o oferta care con ine. j) şi k).atribuirea sa fie facuta contractantului ini ial. în mod cumulativ. i) atunci când. ART. din punct de vedere tehnic şi economic.atribuirea se face contractantului ini ial. . licita ie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anun de participare. concurentului câştigător sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv. care nu au fost incluse în contractul ini ial. i). iar noile lucrări constau în repetarea unor lucrări similare celor prevăzute în contractul atribuit ini ial şi sunt conforme cu cerin ele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract. produse a căror origine determinata conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. în acest din urma caz autoritatea contractantă având obliga ia de a transmite invita ie la negocieri tuturor concuren ilor castigatori. (1). . k) atunci când.este din state membre ale Uniunii Europene sau din tari ter e cu care Comunitatea Europeană a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigura un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe pie ele ărilor respective. contractul de servicii trebuie sa fie atribuit. ART. prin oferte relativ echivalente se va în elege acele oferte pentru care diferen a dintre pre urile prevăzute în propunerile financiare nu depăşeşte 3%. 253 În cazul în care acest lucru este posibil şi în măsura în care nu se incalca condi iile prevăzute la art. separate de contractul ini ial fără apari ia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau. disponibile doar pentru o perioada foarte scurta de timp. autoritatea contractantă isi propune sa achizitioneze noi lucrări care sunt similare lucrărilor achizi ionate prin atribuirea contractului ini ial şi numai dacă se respecta. conform regulilor stabilite ini ial.913/92 din 12 octombrie 1992. 2. 252 lit. următoarele condi ii: . . au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauza. sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia. următoarele condi ii: .contractul de lucrări/servicii ini ial a fost atribuit prin procedura de licita ie deschisă. IX Solu ionarea contesta iilor SEC IUNEA 1 Dispozi ii generale ART.în anun ul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului ini ial s-a precizat faptul ca autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achizi ionarea ulterioara de noi lucrări similare de la operatorul economic a cărui oferta va fi declarata câştigătoare în cadrul procedurii respective. deşi separabile de contractul ini ial. (2) În sensul prevederilor alin. autoritatea contractantă are obliga ia de a invita la negocieri un număr de operatori economici care sa asigure o concurenta reală.

(4). (1). ART. Consiliul este independent şi nu este subordonat Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice. altele decât cele prevăzute la lit. următoarele condi ii: a) are un interes legitim în legatura cu un anumit contract de achizi ie publica pentru a cărui atribuire se aplica prevederile prezentei ordonan e de urgenta. în mod cumulativ. (1)-(3). suferă sau risca sa sufere un prejudiciu. (3) Preşedintele este ales pe o perioada de 3 ani. aprobat în conformitate cu art. (5) Preşedintele Consiliului înaintează primului-ministru propunerile de numire a membrilor Consiliului. a) sau b). b) lipsa emiterii unui act administrativ sau a oricărui alt act al autorită ii contractante ori refuzul de a-l emite. (4) Atribu iile preşedintelui Consiliului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi func ionare. obligarea autorită ii contractante de a emite un act. c) orice alt act al autorită ii contractante. (2) În aplicarea prevederilor alin. după caz. 259 Preşedintele Consiliului are obliga ia de a întocmi un raport de activitate anual. În exercitarea atribu iilor sale. prin persoana care se considera vătămată se în elege orice persoana care îndeplineşte. organism cu activitate administrativ-jurisdic ională. 291 alin. (1). (4) În ceea ce priveşte deciziile sale. obligarea autorită ii contractante de a lua orice alte măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. SEC IUNEA a 3-a Statutul personalului Consiliului Na ional de Solu ionare a Contesta iilor ART. (5) Obiectul contesta iei poate fi. pe care îl prezintă şi îl sus ine în fata Parlamentului pana la data de 31 martie a anului următor. cu excep ia situa iei prevăzute la art. 256 Pentru solu ionarea contesta iilor. partea care se considera vătămată are dreptul sa se adreseze Consiliului Na ional de Solu ionare a Contesta iilor. denumit în continuare Consiliu. are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdic ională sau în justi ie. (2) Despăgubirile se solicita numai prin ac iune în justi ie. anularea actului. cu posibilitatea reînnoirii o singura data a mandatului. ART.(1) Persoana care se considera vătămată într-un drept al sau ori într-un interes legitim printr-un act al autorită ii contractante. 260 . cu încălcarea dispozi iilor legale în materia achizi iilor publice. b) a suferit. ca o consecinta a unui act al autorită ii contractante. preşedintele emite ordine. 257 (1) Se înfiin ează Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor. 258 (1) Consiliul este condus de un preşedinte ales dintre membrii săi. cu majoritate simpla. (4) Este considerat act al autorită ii contractante: a) orice act administrativ. pentru candida ii declara i admişi la concurs. 290 alin. (3) În activitatea sa. Consiliul se supune numai legii. de natura sa producă efecte juridice. SEC IUNEA a 2-a Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor ART. (2) Consiliul func ionează pe baza propriului Regulament de organizare şi func ionare. care produce sau poate produce efecte juridice. în conformitate cu dispozi iile legii contenciosului-administrativ. ART. care func ionează pe lângă Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice. to i membrii Consiliului aleg preşedintele prin vot secret. (3) În sensul prevederilor alin.

(2) Membrii Consiliului au obliga ia sa depună declara iile de avere şi de interese. . denumi i consilieri de solu ionare a contesta iilor în domeniul achizi iilor publice. (2) Evaluarea performantelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se efectuează de către un colegiu al Consiliului.(1) Consiliul are un număr de 21 de membri. f) sa exercite oricare alte activită i profesionale sau de consultan a. precum şi experienta de 2 ani în domeniul achizi iilor publice şi/sau concurentei. (3) La şedin ele Colegiului vor participa şi reprezentan i ai altor institu ii. (3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual şi beneficiază de drepturile salariale aplicabile personalului contractual al Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice. companii na ionale. cu modificările şi completările ulterioare. 188/1999 privind statutul func ionarilor publici. cu modificările ulterioare. (2) Membrii Consiliului sunt selec iona i pe baza aptitudinilor profesionale şi a bunei reputatii. totalizand un număr de 37 de posturi. b) sa detina calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere. 262 (1) Membrii Consiliului sunt func ionari publici cu statut special. ART. 263 (1) Membrii Consiliului au ca sarcina principala ducerea la îndeplinire a atributiunilor date în competenta Consiliului prin prezenta ordonanta de urgenta. so ul sau ascenden ii ori descenden ii lor au vreun interes în solu ionarea contesta iei sau când sunt so i. (2) Cel pu in jumătate din numărul membrilor Consiliului trebuie sa fie licentiati în drept. republicată. fiind numi i în func ie prin decizia primuluiministru. d) sa detina calitatea de membru al unui partid politic şi sa desfăşoare sau sa participe la activită i cu caracter politic. precum şi un număr de 16 persoane cu statut de personal tehnico-administrativ. ART. care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. al cercetării ştiin ifice şi al creatiei literar-artistice. precum şi cu prevederile Legii nr. b) dacă între aceştia şi una dintre păr i a fost un proces penal cu pana la 5 ani înaintea solu ionării cauzei. societă i de asigurare sau financiare. c) dacă s-au pronun at public în legatura cu contesta ia pe care o solu ionează. în condi iile legii. ART. (3) Personalul tehnico-administrativ se încadrează prin concurs. societă i comerciale. o vechime de 5 ani în domeniul juridic. a func iilor publice şi în mediul de afaceri. treapta de salarizare I. (3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la solu ionarea unei contesta ii dacă se afla în una dintre situa iile prevăzute mai jos. 264 (1) Membrilor Consiliului le este interzis: a) sa desfăşoare activită i comerciale. în conformitate cu dispozi iile Legii nr. în măsura în care nu contravin prezentei reglementări. în condi iile legii. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnitatilor publice. ART. cu excep ia func iilor sau activită ii în domeniul didactic.Codul muncii. din aparatul de lucru al Guvernului. Votul acestor reprezentan i este consultativ. prevenirea şi sanc ionarea coruptiei. sub sanc iunea nulită ii deciziei pronun ate: a) dacă aceştia. e) sa exercite orice func ie publica sau privată. societă i na ionale sau regii autonome. c) sa detina calitatea de membru al unui grup de interes economic. (4) Prevederile prezentei ordonan e de urgenta se completează cu dispozi iile Legii nr. cu modificările şi completările ulterioare. (2) Membrii Consiliului beneficiază de salarii de baza majorate cu 40% fata de cele prevăzute de lege. economic sau tehnic. rude sau afini pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre păr i. Candida ii trebuie sa aibă studii universitare. direct sau prin persoane interpuse. administrare sau control la societă i civile. 53/2003 . 261 (1) Membrii Consiliului sunt selecta i prin concurs. Aceştia sunt asimila i din punct de vedere al salarizarii func iei publice de consilier superior. inclusiv bănci sau alte institu ii de credit.

autoritatea contractantă are obliga ia sa îi înştiin eze despre aceasta şi pe ceilal i participan i la procedura de atribuire. iar contestatorul va ataşa la contesta ie şi copia actului atacat. 271 (1) Contesta ia se transmite Consiliului. 269 Procedura de solu ionare a contesta iilor se desfăşoară cu respectarea principiilor legalită ii. în măsura în care este posibil. 267 (1) Contesta ia se solu ionează de un complet format din 3 membri ai Consiliului. ART. (1). ART. (2) Comisia de disciplina are un număr de 5 membri. dintre care 2 sunt numi i de preşedintele Consiliului şi 3 sunt aleşi de membrii Consiliului. va cere contestatorului ca. precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. (3) În termen de 5 zile de la primirea notificării privind contesta ia. dacă instanta de judecata solicita acest lucru în conformitate cu prevederile art. În cazul persoanelor juridice se vor indica şi persoanele care le reprezintă şi în ce calitate. (2) După înaintarea contesta iei către Consiliu. (2) În situa ia în care Consiliul apreciază ca în contesta ie nu sunt cuprinse toate informa iile prevăzute la alin. b) denumirea şi sediul autorită ii contractante. pentru persoanele juridice. contesta ia va fi respinsă. în cazul în care acesta a fost emis. Consiliul adopta decizii. (1). d) obiectul contesta iei. (2) În exercitarea atribu iilor sale. g) semnatura partii sau a reprezentantului persoanei juridice. contradictorialită ii şi a dreptului la apărare. 265 (1) Constatarea abaterilor disciplinare revine Comisiei de disciplina care se constituie în cadrul Consiliului. conform dispozi iilor prezentei ordonan e de urgenta. 268 Cauzele se distribuie completelor în mod aleatoriu. e) motivarea în fapt şi în drept a cererii. dacă acestea sunt disponibile. cu majoritate simpla. c) sa emita opinie asupra litigiului dedus judeca ii. (1). acesta sa completeze contesta ia. în termen de 5 zile de la înştiin area prin care i se aduce la cunostinta aceasta situa ie. . ART.d) dacă se constata ca au primit de la una dintre păr i bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje. În cazul în care contestatorul nu se conformează obliga iei impuse de Consiliu. denumirea. b) sa se pronun e asupra legalită ii procedurilor şi opera iunilor desfăşurate de autoritatea contractantă în atribuirea unui contract de achizi ie publica. (2) În cadrul fiecărui complet cel pu in preşedintele acestuia trebuie sa fie licen iat în drept. ART. 270 alin. c) denumirea obiectului contractului de achizi ie publica şi procedura de atribuire aplicată. 270 (1) Contesta ia se formulează în scris şi trebuie sa con ină următoarele elemente: a) numele. celeritatii. 266 (1) Consiliul este competent: a) sa solu ioneze contesta iile formulate în cadrul procedurii de atribuire înainte de încheierea contractului. SEC IUNEA a 4-a Procedura de solu ionare a contesta iilor în fata Consiliului Na ional de Solu ionare a Contesta iilor ART. domiciliul sau resedinta contestatorului ori. ART. dintre care unul are calitatea de preşedinte de complet. 287 alin. f) mijloacele de proba pe care se sprijină contesta ia. sediul lor şi codul unic de înregistrare. Art. dacă acestea sunt disponibile. contestatorul va inainta de îndată autorită ii contractante o copie a contesta iei şi a înscrisurilor prevăzute la alin. (4).

(1). constituie titlu executoriu şi se executa de către organele competente. autoritatea contractantă are obliga ia transmiterii la Consiliu a punctului de vedere asupra contesta iei. Pentru contesta iile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se va păstra continuitatea completului de solu ionare. în termen de 5 zile. termenul de solu ionare a contesta iei poate fi prelungit cu încă 20 de zile. (1). potrivit dispozi iilor legale privind executarea silită a crean elor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispozi ii. 276. (3) În cazul în care valoarea estimată a contractului care urmează sa fie atribuit este egala cu sau mai mica decât pragurile valorice prevăzute la art.(4) Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confimare de primire. astfel cum este definit la art. sub sanc iunea unei amenzi. De asemenea. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia. 274 (1) În termen de 5 zile de la primirea notificării privind contesta ia. 124. în acelaşi termen prevăzut la alin. ART. Dispozi iile art. aplicată conducatorului unită ii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurii. (4). pe fiecare zi de întârziere. neatacata în termen. în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia. (2) Autoritatea contractantă va notifica punctul de vedere şi contestatorului. 255 alin. ART. (3) În vederea solu ionării cauzei Consiliul poate cere lămuriri păr ilor. participan ii în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se pot asocia la contesta ie printr-o cerere proprie care trebuie sa con ină toate elementele prevăzute la art. păr ile pot solicita sa depună concluzii oral în fata Consiliului. 60 alin. SEC IUNEA a 5-a . fără ca prin aceasta sa fie afectate termenele prevăzute la art. 270 alin. Lipsa punctului de vedere al autorită ii contractante nu impiedica solu ionarea contesta iei. (2) În cazul în care valoarea estimată a contractului care urmează sa fie atribuit este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 272 (1) Contesta ia poate fi depusa în toate fazele procedurii de atribuire şi impotriva oricărui act al autorită ii contractante. ce consta în 20% din salariul minim lunar pe economie. (2) Pana la solu ionarea contesta iei de către Consiliu. (1) se aplica în mod corespunzător. (2) În cazuri temeinic justificate. 273 (1) Contesta iile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire vor fi conexate de către Consiliu pentru a se pronun a o solu ie unitară. Consiliul poate solicita autorită ii contractante sa comunice. De asemenea. (6) Păr ile pot fi reprezentate de avoca i şi pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. 124. (2) Decizia pronun ată de Consiliu privind amenda. poate administra probe şi poate solicita orice alte date necesare pentru stabilirea situa iei de fapt. toate documentele aflate în dosarul achizi iei publice. (4) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natura tehnica sau financiară. ART. Durata efectuării expertizei trebuie sa se încadreze înăuntrul termenului prevăzut pentru solu ionarea contesta iilor de către Consiliu. ART. (5) Procedura în fata Consiliului este scrisă. contesta ia poate fi depusa în cel mult 5 zile de la data luării la cunostinta de către contestator despre un act al autorită ii contractante pe care acesta îl considera nelegal. Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru stabilirea situa iei de fapt şi de la alte persoane fizice sau juridice. 275 (1) La primirea contesta iei. contesta ia poate fi depusa în cel mult 10 zile de la data luării la cunostinta de către contestator despre un act al autorită ii contractante pe care acesta îl considera nelegal. 276 (1) Consiliul va solu iona contesta ia în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii dosarului achizi iei publice de la autoritatea contractantă. ART. iar păr ile vor fi audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de solu ionare a contesta iei.

în mod corespunzător. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice are obliga ia de a monitoriza îndeplinirea măsurii de remediere. (4) În cazul în care Consiliul admite contesta ia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat. Consiliul poate obliga. (2) În cazul în care termenul prevăzut de art. poate sa dispună din oficiu remedierea încălcării prevederilor legale. Contractul încheiat în perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absolută. (2) După luarea deciziei. aceştia neavând posibilitatea de a se ab ine. nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei. (6) În func ie de solu ia pronun ată. ART. de renun area la aceasta de către contestator. (3) În situa ia în care Consiliul apreciază ca exista şi alte încălcări ale prevederilor legale privitor la actul atacat. . (7) Consiliul poate lua act. în termen de 5 zile de la comunicarea pronun ării. (4) Decizia Consiliului cu privire la măsurile provizorii poate fi atacată cu plângere la curtea de apel competenta sa solu ioneze plângerea impotriva contesta iei potrivit dispozi iilor art. (3) În cazuri temeinic motivate şi la solicitarea uneia dintre păr i. cu excep ia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac. în afară celor invocate de contestator. la cerere. 279 (1) Decizia completului privind modul de solu ionare a contesta iei se adopta cu majoritate simpla a tuturor membrilor completului. oricând în cursul solu ionării contesta iei. va preciza şi termenul în care aceasta trebuie sa fie adusă la îndeplinire. (2) Perioada de suspendare atrage prelungirea. 277 (1) Depunerea contesta iei în fata Consiliului suspenda de drept procedura de atribuire pana la data solu ionării contesta iei de către Consiliu. 278 alin. în termen de 5 zile de la pronun are. Consiliul poate sa dispună reluarea procedurii de atribuire. din punct de vedere al legalită ii şi temeiniciei. (1). (5) Consiliul poate respinge contesta ia ca fiind nefondata. partea în culpa la plata cheltuielilor efectuate în cursul solu ionării contesta iei. lipsită de interes. ca fiind introdusă de o persoana fără calitate sau neimputernicita sa formuleze contesta ia. ART. 283 alin. completul va întocmi o minuta care se semnează de către to i membrii completului şi se consemnează într-un registru special inut de Consiliu. lipsită de obiect. ce consta în 20% din salariul minim lunar pe economie. a oricărei perioade afectate prin suspendare. Consiliul va decide asupra continuării sau anulării procedurii de achizi ie publica. (3) Decizia Consiliului va fi motivată şi comunicată în scris păr ilor. 280 (1) Decizia prin care Consiliul anulează în parte sau în tot actul atacat ori obliga autoritatea contractantă sa emita un act sau sa dispună orice alta măsura necesară pentru înlăturarea actelor ce afectează procedura de atribuire este executorie.Măsuri provizorii ART. se va aplica conducatorului unită ii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amenda pe fiecare zi de întârziere. (8) În cazul admiterii contesta iei. actul atacat şi poate pronun a o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot. 278 (1) Consiliul se pronun a mai întâi asupra excep iilor de procedura şi de fond. SEC IUNEA a 6-a Solu iile pe care le poate pronun a Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor ART. Decizia va fi publicată pe pagina de Internet a Consiliului. precum şi pe orice alta excep ie de procedura sau de fond. (2) Consiliul va examina. iar când se constata ca acestea sunt întemeiate. la cererea partii interesate. obliga autoritatea contractantă sa emita un act sau dispune orice alta măsura necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. tardivă. (4) nu este respectat de autoritatea contractantă.

care va inainta dosarul instan ei competente în cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea caii de atac. contractul de achizi ie publica încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolută. ART. procedura de citare sau de comunicare a înscrisurilor către cealaltă parte. (2) Plângerea va fi formulată în scris şi va fi motivată. 280 alin. 284 . (4) În cazul în care atestarea opera iunilor desfăşurate necesita expertiza de specialitate. oricare dintre păr i poate cere încuviin area instan ei pentru a îndeplini. atât pe motive de nelegalitate. (1) aplicându-se în mod corespunzător. (5) Deciziile Consiliului privind solu ionarea contesta iei şi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere. în termen de 10 zile de la comunicare. cu excep ia situa iei prevăzute la art. 282 (1) Autoritatea contractantă are dreptul sa sesizeze Consiliul în scopul pronun ării asupra legalită ii actelor şi opera iunilor derulate în cursul procedurii de atribuire. (4) Partea nu poate. depunând dovada de comunicare în fata instan ei pana la primul termen de judecata. format din 3 judecători. 304^1 din Codul de procedura civilă. Consiliul dispune notificarea acesteia în vederea luării măsurilor de remediere prevăzute în prezenta ordonanta de urgenta.(3) Decizia Consiliului este obligatorie pentru păr i. 275 alin. (5) Cu excep ia citarii la primul termen de judecata. prin intermediul executorului judecătoresc. constituie titlu executoriu şi se executa de organele competente potrivit dispozi iilor legale privind executarea silită a crean elor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispozi ii. (4) Decizia pronun ată de Consiliu privind amenda. în termenul prevăzut la art. (2) Autoritatea contractantă va inainta Consiliului sesizarea motivată. sa ceara amânarea judeca ii pentru pregătirea apărării sau pentru a lua cunostinta de cererile ori înscrisurile comunicate. (5) În măsura în care se constata nereguli în cadrul procedurilor derulate de autoritatea contractantă. precum şi a înscrisurilor doveditoare şi partii adverse. o copie a acesteia. 281 (1) Plângerea se depune la sediul Consiliului. dispozi iile art. precum şi sa ateste corectitudinea opera iunilor şi procedurilor desfăşurate de aceasta. (4). (3) Consiliul poate sa admită sesizarea şi sa constate legalitatea actelor întocmite de autoritatea contractantă. potrivit dispozi iilor art. (3) Partea care formulează plângerea are obliga ia sa comunice. sec ia de contencios-administrativ şi fiscal pe raza căreia se afla sediul autorită ii contractante. 118 alin. ART. aceasta se va efectua în conformitate cu art. SEC IUNEA a 8-a Cai de atac impotriva deciziilor Consiliului Na ional de Solu ionare a Contesta iilor ART. 270 alin. dacă dovada citarii sau comunicării făcute cu cel pu in 5 zile înainte de termenul de judecata este depusa la acel termen. înso ită de documenta ia aferentă procedurii de achizi ie. (3) Plângerea formulată impotriva deciziilor pronun ate de Consiliu se judeca de urgenta şi cu precădere. (2) Plângerea va fi solu ionată în complet specializat în domeniul achizi iilor publice şi/sau concurentei. neatacata în termen. cat şi de netemeinicie. (5). (6) Procedura de solu ionare a plângerii este cea a recursului. SEC IUNEA a 7-a Procedura de verificare a legalită ii ART. 283 (1) Instanta competenta sa solu ioneze plângerea formulată impotriva deciziei pronun ate de Consiliu este curtea de apel. 3 din Codul de procedura civilă.

(3) Pentru solu ionarea litigiilor apărute după încheierea contractului de achizi ie publica. în măsura în care nu sunt contrare. 554/2004. (2) Hotărârea pronun ată de tribunal este supusă recursului la curtea de apel. instanta va casa cu re inere şi se va pronun a asupra fondului. pana la solu ionarea plângerii formulate impotriva deciziei Consiliului. (5) Hotărârea pronun ată de instanta este definitiva şi irevocabilă. (2) În cazul în care. SEC IUNEA a 10-a Măsuri privind operationalizarea Consiliului Na ional de Solu ionare a Contesta iilor ART. modifica decizia Consiliului. (3) Păr ile nu se pot adresa atât Consiliului. (4) Instanta de fond poate solicita Consiliului opinia asupra existen ei unei încălcări a legisla iei în materie de achizi ii publice. partea vătămată are dreptul la despăgubiri. este competenta numai instanta de judecata. În cazul în care mai multe păr i se adresează concomitent Consiliului şi instan ei de judecata. (4) Instanta poate respinge pe fond plângerea. altele decât cele referitoare la despăgubiri. admi ând plângerea.(1) Instanta poate dispune suspendarea procedurii de atribuire. ART. şi b) ar fi avut o sansa reală de a câştiga contractul. cu modificările ulterioare. 284 alin. . (1). 286 (1) Pentru solu ionarea litigiilor privind acordarea de despăgubiri. 286 se aplica dispozi iile Legii contenciosului administrativ nr. d) orice alte măsuri necesare. instanta va suspenda judecata pana la solu ionarea cauzei pe cale administrativ-jurisdic ională. modifica decizia Consiliului şi constata ca actul autorită ii contractante a încălcat prevederile legisla iei în materia achizi iilor publice. c) îndeplinirea unei obliga ii de către autoritatea contractantă. aceasta trebuie sa dovedească faptul ca: a) prevederile prezentei ordonan e de urgenta au fost incalcate. este competenta numai instanta de judecata. (2) În cazul în care persoana care se considera vătămată solicita plata de despăgubiri. ART. cat şi instan ei de judecata. dispunând în vederea remedierii aspectelor de nelegalitate sau netemeinicie ce afectează actele emise în cadrul procedurii de atribuire. iar contractul a fost încheiat înainte de dispunerea suspendării procedurii de atribuire potrivit dispozi iilor art. 289 (1) Consiliul devine operational la data intrării în vigoare a prezentei ordonan e de urgenta. 287 (1) Pentru procedurile prevăzute la art. şi c) sansa a fost compromisa ca urmare a încălcării prevederilor prezentei ordonan e de urgenta. ART. SEC IUNEA a 9-a Solu ionarea litigiilor în instanta ART. în mod eronat. (2) Dispozi iile prezentei ordonan e de urgenta se completează cu dispozi iile Legii nr. 554/2004. (3) În situa ia în care instanta admite plângerea. b) obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă. cu modificările ulterioare. Consiliul a solu ionat cauza pe excep ie. 285 (1) Instanta. (2) Contractul încheiat în perioada de suspendare este lovit de nulitate absolută. după caz: a) anularea în tot sau în parte a actului autorită ii contractante. 288 (1) Competenta de solu ionare a cauzelor apar ine tribunalului în a cărui arie de competenta teritorială se afla sediul autorită ii contractante.

iar finan area cheltuielilor curente şi de capital se asigura de la bugetul de stat. poate aproba norme de aplicare a prevederilor alin. Guvernul va transmite în administrarea acestuia un imobil din domeniul public sau privat al statului. ART. h) utilizarea altor criterii de calificare şi selec ie decât a celor prevăzute în prezenta ordonanta de urgenta. (2) Guvernul. f) nerespectarea regulilor speciale prevăzute la art. 23. Consiliul func ionează fără personalitate juridică. prin bugetul Cancelariei PrimuluiMinistru. (1) şi (2). Partea I. 58. prin hotărâre. (3) Guvernul. regulamentul de organizare şi func ionare a Consiliului se aproba la propunerea membrilor acestuia. c) încălcarea prevederilor art. Guvernul. 33. (1) isi încetează aplicabilitatea. 261 alin. X Contraven ii şi sanc iuni SEC IUNEA 1 Contraven ii ART. (2) Pentru func ionarea Consiliului. (1). preşedintele acestuia are calitatea de ordonator de credite. numărul de posturi aferent Consiliului se încadrează în numărul maxim de posturi disponibile în cadrul Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice. poate aproba. Consiliul dobândeşte personalitate juridică. 293 Constituie contraven ie şi se sanc ionează următoarele fapte: a) aplicarea eronată a regulilor de estimare a valorii contractului în scopul încălcării prevederilor art. ART. 251 alin. ca urmare a unui număr crescut de cauze. (2). (3) La data intrării în vigoare a regulamentului de organizare şi func ionare stabilit în conformitate cu alin. 290 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007. (2). prin hotărâre. (4) Pana la dobândirea personalită ii juridice. . aproba regulamentul de organizare şi func ionare a Consiliului la solicitarea preşedintelui Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice. CAP. prevederile regulamentului de organizare şi func ionare aprobat în conformitate cu alin. încălcarea principiului tratamentului egal sau încălcarea principiului transparen ei. prin bugetul Autorită ii pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice. 20 alin. prin hotărâre. la propunerea preşedintelui Consiliului. prin ordin al preşedintelui Consiliului. ART. iar finan area cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului se asigura de la bugetul de stat. având ca efect restrictionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire. (2). g) aplicarea incorectă a regulilor de comunicare şi transmitere a datelor. publicat în Monitorul Oficial al României. e) încălcarea regulilor de transparenta şi publicitate. b) încălcarea prevederilor art. d) aplicarea altor proceduri de atribuire decât a celor care sunt prevăzute de prezenta ordonanta de urgenta. 292 (1) Pana la data de 31 decembrie 2006. propunerile pentru numirea membrilor Consiliului se înaintează primului-ministru de către preşedintele Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice. înfiin area de oficii teritoriale ale Consiliului în oraşele de resedinta a cur ilor de apel şi/sau suplimentarea numărului personalului Consiliului stabilit în conformitate cu art. precum şi a regulilor de elaborare a specificatiilor tehnice. 289 alin. (2) şi ale art. 291 (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonan e de urgenta. (1). pentru candida ii declara i admişi la concurs potrivit dispozi iilor art.(2) Pana la data de 31 decembrie 2006. 260 alin. (2) După data prevăzută la art.

SEC IUNEA a 2-a Sanc ionarea contraven iilor ART. Partea a VI-a. cat şi persoanelor fizice. CAP. ART. (2) Aplicarea sanc iunii amenzii contraven ionale se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârşirii faptei. XI Dispozi ii tranzitorii şi finale ART. în cadrul procesului de selec ie şi/sau de evaluare.000 lei (RON). 293 le sunt aplicabile dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr. 180/2002. ART. (1) numai către Regia Autonomă "Monitorul Oficial". (2) Amenzile prevăzute ca sanc iuni pentru săvârşirea contraven iilor prevăzute la art. în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României. 294 (1) Contraven iile prevăzute la art. (3) Procesul-verbal de constatare a contraven iei. l) aplicarea incorectă. 299 (1) Pana la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite spre publicare anun urile prevăzute la art 47 alin. constituie titlu executoriu şi se executa de către organele competente potrivit dispozi iilor legale privind executarea silită a crean elor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispozi ii. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor. prin aplicarea unor factori de evaluare care nu reflecta avantaje de natura economică în beneficiul autorită ii contractante sau a căror pondere în punctajul total este vadit disproportionata în raport cu avantajele economice cuantificate. . 293 pot fi aplicate atât persoanelor juridice. 298 Contractele în curs de executare şi procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonan e de urgenta se definitiveaza pe baza prevederilor legale în vigoare la data initierii acestora. m) refuzul de a transmite Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice sau altor institu ii abilitate informa iile referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie publica. k) încălcarea principiului utilizării eficiente a fondurilor. ART. 296 Contraven iilor prevăzute la art. ART. Achizi ii publice.000 lei (RON) la 10. pe care acestea au dreptul sa le solicite conform prevederilor legale. j) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achizi ie publica decât a celor prevăzute în prezenta ordonanta de urgenta. 295 (1) Constatarea contraven iilor şi aplicarea sanc iunilor se realizează de către persoane împuternicite ale Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice. 297 În măsura în care prezenta ordonanta de urgenta nu prevede altfel.i) încălcarea principiului proportionalitatii prin utilizarea criteriilor de calificare şi selec ie ca mijloc de a restrictiona concurenta. sunt aplicabile dispozi iile dreptului comun. a criteriilor stabilite prin documenta ia de atribuire sau aplicarea altor criterii decât a celor stabilite prin documenta ia de atribuire. neatacat în termen. 293 se sanc ionează cu amenda de la 5. (4) Orice persoana are dreptul de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice cu privire la încălcarea prevederilor prezentei ordonan e de urgenta. cu modificările şi completările ulterioare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare anun urile prevăzute la art. şi b) orice alta informa ie solicitată de aceasta cu privire la deciziile adoptate în legatura cu solu ionarea contesta iilor. operatorul SEAP are obliga ia de a pune la dispozi ie Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice. ART. (3). ART. ART. pana la data de 31 decembrie 2006. pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.(2) În cazul prevăzut la alin. pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. (4) În temeiul art. pe care o supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. 301 (1) Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunica ii şi Tehnologia Informatiei. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice elaborează norme privind procedura specifica de elaborare şi transmitere a notificării/cererii de constatare a faptului ca o activitate relevanta este expusă direct concurentei. în format electronic. spre luarea la cunostinta înainte de prezentarea acestuia în Parlament. dacă aceasta modificare este determinata de necesitatea respectării obliga iilor asumate la nivel european prin acordul privind achizi iile publice încheiat în cadrul Organiza iei Mondiale a Comer ului. (1). (2) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili modul în care autorită ile contractante au dreptul de a utiliza. (2) şi la art. a candidaturilor. rapoartele solicitate de aceasta. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice elaborează norme privind procedurile de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice şi de servicii. (1) şi către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi/sau către operatorul SEAP. (2) Pe baza datelor disponibile în SEAP. Partea I. Partea I. ART. în scopul asigurării informa iilor necesare creării de baze de date statistice. autoritatea contractantă are obliga ia de a respecta perioadele minime de timp prevăzute de prezenta ordonanta de urgenta între data transmiterii spre publicare şi data depunerii ofertelor sau. 47 alin. 259. (3) Fără a afecta prevederile alin. sisteme preliminare de calificare. (1). 248 alin. 305 La data intrării în vigoare a prezentei ordonan e de urgenta se abroga: . 300 (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice orice informa ie solicitată de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire. 303 (1) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice elaborează norme de aplicare a prezentei ordonan e de urgenta. (2) În temeiul art. Prin hotărâre. ART. pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. după caz. pentru atribuirea contractelor sectoriale. 57 alin. a prezentei ordonan e de urgenta. (2) Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor are obliga ia de a transmite Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice: a) raportul prevăzut la art. (3) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice şi Ministerul Comunica iilor şi Tehnologiei Informatiei elaborează norme de aplicare a prezentei ordonan e de urgenta pentru achizi iile prin mijloace electronice. Partea I. (2) se pot modifica prin hotărâre a Guvernului. a prezentei ordonan e de urgenta. Partea I. (1). 218 alin. a prezentei ordonan e de urgenta. 55 alin. 304 (1) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili situa iile şi modul în care operatorul economic şi autoritatea contractantă au dreptul de a apela la o procedura de conciliere. Guvernul are dreptul de a reglementa o procedura specifica de acordare a dreptului de a deveni operator al unui astfel de sistem şi altor persoane juridice. 302 Pragurile valorice prevăzute la art. a prezentei ordonan e de urgenta. ART.

regulamentelor şi prevederilor administrative referitoare la aplicarea procedurilor de recurs în materie de atribuire a contractelor de furnizare şi de lucrări. 815 din 18 decembrie 2001. regulamentelor şi prevederilor administrative referitoare la aplicarea regulilor Comunită ii pentru procedurile de achizi ie a entitatilor care operează în sectoarele apa. 1. Partea I. Directiva 1989/665/CEE privind coordonarea legilor.293/2003 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societă ilor na ionale şi a societă ilor comerciale care func ionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României. Directiva nr. nr. ART. precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia. publicată în Monitorul Oficial al României. i) pct. 835 din 25 noiembrie 2003. 211/2005. Partea I. 470/2002. 1. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorită ile administra iei publice şi institu iile publice. f) art. de furnizare şi de servicii. nr. ordinea publica. prin reorganizarea unor activită i din cadrul Societă ii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" . Partea I. (3) şi ale art. 3. h) art. publicată în Monitorul Oficial al României. L395 din 30 decembrie 1989. ART. nr. 241 din 11 mai 2001. nr.a) Legea nr. b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.S. cu excep ia art. publicată în Monitorul Oficial al României. aprobată cu modificări prin Legea nr. b) dispozi iile art. cu modificările şi completările ulterioare. nr. g) Hotărârea Guvernului nr. (2) Prin excep ie de la prevederile alin. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. care se transpun prin hotărâre a Guvernului. d) Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 53. publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. cu modificările şi completările ulterioare. nr. 49 (3)-(5) şi art. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 307 (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare la data de 30 iunie 2006. 34/2005 privind desemnarea Agen iei Na ionale pentru Locuin e sa realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit în zonele calamitate în urma inundatiilor din 2005. societă i comerciale pentru repara ii şi servicii. (1) intra în vigoare la data publicării prezentei ordonan e de urgenta în Monitorul Oficial al României. Partea I. 254 intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2007. 468/2002. 20/2002 privind achizi iile publice prin licita ii electronice. publicată în Jurnalul Oficial al Comunită ilor Europene . 247/2002. nr. 60/2001 privind achizi iile publice.. e) Ordonanta Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia. siguranta şi securitatea nationala şi a listei aferente acestora. (6) şi (7) din Ordonanta Guvernului nr. Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva nr. 273/2003 privind înfiin area unor filiale. 5 alin. 41 (3).186/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind achizi iile publice de produse şi servicii care implica apărarea nationala. 306 Anexele nr. 204 din 20 martie 2003. 14 alin. 257 alin. Partea I. art. transport şi servicii poştale. şi Directiva 1992/13/CEE privind coordonarea legilor. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanta de urgenta. 219/1998 privind regimul concesiunilor. nr.12 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. L134 din 30 aprilie 2004. 94 din 2 februarie 2002. Construc iilor şi Turismului. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achizi ie aplicate de entitatile care operează în sectoarele apa. cu modificările şi completările ulterioare. Partea I. 542 din 11 septembrie 2001. 1. c) art. publicată în Monitorul Oficial al României. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 389 din 9 mai 2005. publicată în Jurnalul Oficial al Comunită ilor Europene (JOCE) nr. energie. (1): a) dispozi iile art. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări. precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia. Partea I. 212/2002. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. nr. 86 din 1 februarie 2002. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia. transport şi telecomunica ii. publicată în Monitorul Oficial al României. energie.A. 459 din 30 noiembrie 1998. cu modificările şi completările ulterioare.

L76 din 23 martie 1992. │ │ │ │ │modificare. PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU Contrasemnează: -------------Preşedintele Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice.(JOCE) nr. secretar de stat Bucureşti. cu excep ia art. restaurare │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── . Alexandru Cojocaru Şeful Cancelariei Primului-Ministru. Aleodor Marian Francu p. 19 aprilie 2006. 34. ANEXA 1 *T* *Font 9* ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────── NACE*1) ──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────── ──────────┬───────── COD CPV │ Sec iunea F │LUCRĂRI ───┬────┬─────┼────────────┬─────────────────────────────────────────── ──────────┤DE Di-│Gru-│Clasa│ Descriere │ Explica ii generale │CONSTRUCvi-│pa │ │ │ │TII zi-│ │ │ │ │ une│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── 45│ │ │Lucrări de │Aceasta diviziune include: │45000000 │ │ │construc ii │. 9-11. Nr.construc ia de clădiri noi şi lucrări de reparare. Ministrul finan elor publice. care se transpun prin hotărâre a Guvernului. Istvan Jakab.

│ │ │ │ │. clasificate în 11.sondaje experimentale.12│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45120000 │ │ │foraj şi │.│45. sapare de santuri.20 │ │ │ │ │.pregătirea santierelor pentru exploatare miniera. │ │ │ │terasamente │îndepărtarea rocilor.forarea pu urilor de extrac ie a i eiului sau │ │ │ │ │a gazelor naturale.forarea pu urilor de apa. geologice sau alte scopuri similare │ │ │ │ │Aceasta clasa nu include: │ │ │ │ │.drenarea santierelor de construc ii │ │ │ │ │.lucrări de terasare: excavarea. umplerea.demolarea imobilelor şi a altor structuri/construct│ │ │ │pregătire a │. clasificate în 45. precum şi pentru studii │ │ │ │rimentale │geofizice. │ │ │ │ │inclusiv înlăturarea solului şi alte lucrări de │ │ │ │ │dezvoltare şi pregătire a terenurilor şi santierelor │ │ │ │ │miniere │ │ │ │ │. │.drenarea terenurilor agricole şi forestiere │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │ │45.degajarea terenului şi pregătirea santierelor │ │ │ │santierelor │.25 │ . dinamitare etc. foraje experimentale şi │ │ │ │sondaj expe-│carotaje pentru construc ii.11│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45110000 │ │ │demolare.1│ │Lucrări de │ │45100000 │ │ │organizare a│ │ │ │ │santierelor │ │ │ │ │şi de prega-│ │ │ │ │tire a │ │ │ │ │terenurilor │ │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │ │45. nivelarea│ │ │ │şi de │amplasamentelor de construc ii.

lucrări conexe de amenajare urbana.conducte.conducte de transport (petrol.2│ │Lucrări de │ │45200000 │ │ │construc ii │ │ │ │ │complete sau│ │ │ │ │par iale şi │ │ │ │ │lucrări de │ │ │ │ │geniu civil │ │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │ │45.servicii anexe extractiei petrolului şi gazelor. clasificate în 74. │ │ │ │ │.construc ii de inginerie civilă: poduri (inclusiv │ │ │ │şi lucrări │cele destinate sa sus ină şosele suspendate).asamblarea şi executarea lucrărilor din │ │ │ │ │prefabricate │ │ │ │ │Aceasta clasa nu include: │ │ │ │ │. │ │ │ │de geniu │viaducte. │ .21│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45210000 │ │ │construc ii │. tuneluri şi pasaje subterane │ │ │ │civil ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │. re ele şi│ │ │ │ │linii (electrice. de telecomunicatii).adâncirea pu urilor. │ │ │ │ │. precum şi prospectarea geofizica.│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │. pe distanta │ │ │ │ │mare │ │ │ │ │.20 │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │45. apa).exploatarea zăcămintelor de i ei şi de gaze │ │ │ │ │naturale.25 │ │ │ │ │. re ele şi linii pentru re ele locale.construc ia de clădiri de toate tipurile │ │ │ │de clădiri │. │ │ │ │ │geologica şi seismică. gaz. clasificate în 45.

străzi.│ │ │ │ │circuite de golf şi alte instala ii sportive.execu ia de lucrări din prefabricate de produc ie │ │ │ │ │proprie. drumuri.22│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45220000 │ │ │învelitori. şosele.construc ia (altele decât clădirile) pentru │ │ │ │ │stadioane.20 │ │ │ │ │. │ │ │ │ │clasificate în 45.│ │ │ │ │clasificate în 11. sali de sport.│ │ │ │a căilor de │alte cai de transport pentru vehicule şi pietoni │ │ │ │comunica ii │.construc ia de autostrazi.construc ia de piste de aterizaredecolare │ │ │ │construc ii │.instalarea acoperişurilor │ │ │ │terase la │.lucrări de finisare. altele decât cele din beton.20 │ │ │ │.managementul proiectelor de construc ie.construc ia de cai ferate │ │ │ │terestre şi │. piscine.23│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45230000 │ │ │construc ie │.23 │ │ │ │ │. 26 şi 28 │ │ │ │ │. │.lucrări de instala ii şi izola ii pentru clădiri.lucrări de etansare │ │ │ │construc ii │ │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │ │45.construc ii (altele decât clădiri) pentru stadioane│ .activită i de arhitectura şi de inginerie.lucrări de sarpante │ │ │ │sarpante şi │. │ │ │ │ │clasificate în 74. │ │ │ │ │clasificate în 74. clasificate │ │ │ │ │în 20.3 │ │ │ │ │. │ │ │ │ │clasificate în 45.20 │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │ │45. terenuri de tenis.4 │ │ │ │ │. clasificate în 45.

inclusiv baterea pilonilor │ │ │ │ │.dragare │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │ │45.aşezarea caramizilor şi a blocurilor de piatra │ │ │ │ │. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │.realizarea de funda ii.montarea structurilor metalice (dar nu de │ │ │ │ │fabrica ie proprie) │ │ │ │ │.construc ia de baraje şi diguri │ │ │ │ │. porturi.montarea şi demontarea schelelor şi platformelor de│ .lucrări de terasamente.25│Alte lucrări│Aceasta clasa include: │45250000 │ │ │speciale de │. circuite │ │ │ │sportului │de golf şi alte instala ii sportive │ │ │ │ │.forarea şi construc ia de pu uri de apa.construc ii subacvatice │ │ │ │ │. adâncirea │ │ │ │ │pu urilor │ │ │ │ │.marcarea suprafe elor rutiere şi a spa iilor de │ │ │ │ │parcare │ │ │ │ │Aceasta clasa nu include: │ │ │ │ │.activită i de construc ie specializate referitoare │ │ │ │construc ie │la un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrări│ │ │ │ │şi care necesita competente sau echipamente │ │ │ │ │specializate: │ │ │ │ │.11 │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │ │45.24│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45240000 │ │ │construc ii │. clasificate în 45. ecluze etc.construc ia de cai navigabile. terenuri de tenis. porturi de │ │ │ │hidrotehnice│ambarcatiuni.arcuirea structurilor metalice │ │ │ │ │. sali de sport.│ │ │destinate │piscine.

construc ia de coşuri.antene pentru clădiri │ │ │ │ │. în clădiri sau în alte tipuri de │ │ │ │electrice │construc ii.ascensoare şi scări rulante │ │ │ │ │.închirierea de schele fără ridicare sau demontare. clasificate în 45.32│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45320000 │ │ │izolare │.sisteme de alarma impotriva incendiilor │ │ │ │ │.32 │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │45.instalarea.instalarea.circuite electrice │ │ │ │ │.sisteme de alarma antiefractie │ │ │ │ │. │ │ │ │ │acustica şi impotriva vibratiilor │ │ │ │ │Aceasta clasa nu include: │ │ │ │ │. în clădiri sau în alte tipuri de │ │ │ │ │construc ii.│ │ │ │ │lucru proprii sau închiriate │ │ │ │.22 │ .31│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45310000 │ │ │instala ii │.3│ │Lucrări de │ │45300000 │ │ │instala ii │ │ │ │ │şi izola ii │ │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │ │45.linii (cablaje) pentru telecomunica ii │ │ │ │ │. a următoarelor elemente: │ │ │ │ │. de materiale pentru izolatie termica.paratrasnete etc. │ │ │ │ │clasificate în 71.lucrări de etansare. │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │ │45. industriale şi furnale │ │ │ │ │Aceasta clasa nu include: │ │ │ │ │.sisteme electrice de încălzire │ │ │ │ │.

33│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45330000 │ │ │instala ii │. în clădiri sau în alte tipuri de │ │ │ │ │construc ii. frigorifice sau de climatizare │ │ │ │ │.aplicarea.4│ │Lucrări de │ │45400000 │ │ │finisare │ │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │ │45.instalarea de pulverizatoare impotriva incendiilor │ │ │ │ │Aceasta clasa nu include: │ │ │ │ │.instalarea sistemelor de iluminat şi semnalizare │ │ │ │tii │luminoasa pentru şosele.41│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45410000 │ │ │ipsoserie │.instalarea.───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │ │45.instala ii pentru distribu ia gazelor │ │ │ │ │.instala ii şi echipamente sanitare │ │ │ │ │.instalarea sistemelor electrice de încălzire. cai ferate.instalarea. a ipsosului şi a tencuielii uscate │ │ │ │ │pentru stucturi sau ornamente interioare şi │ . de │ │ │ │ │ventilare. în clădiri sau în alte tipuri de │ │ │ │ │construc ii. în clădiri sau în alte tipuri de │ │ │ │ │construc ii. │ │ │ │ │clasificate în 45. drumuri. a instala iilor şi echipamentelor │ │ │ │ │neclasificate în alta parte │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │45.34│Alte lucrări│Aceasta clasa include: │45340000 │ │ │de instala. a următoarelor elemente: │ │ │ │ │.31 │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │ │45.echipamente şi conducte de încălzire.│. │ │ │ │ │aeroporturi şi porturi │ │ │ │ │.

aşezarea. bucatarii echipate.43 │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │ │45. alte │ │ │ │ │dotări similare.tapete │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │ │45. ferestre.42│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45420000 │ │ │tâmplărie şi│.placaje din ceramica. a următoarelor elemente: │ │ │ │podelelor │.│ │ │ │exterioare.instalarea de usi. │ │ │ │ │Aceasta clasa nu include: │ │ │ │ │. │ │ │ │ │partitii mobile etc. linoleum şi alte materiale flexibile │ │ │ │ │. inclusiv a materialelor de fatuire │ │ │ │ │asociate │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │ │45.44│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45440000 │ │ │vopsitorie.vopsitorie în interiorul şi pe exteriorul │ │ │ │zugraveli şi│clădirilor │ . marmura sau │ │ │ │ │ardezie │ │ │ │ │.materiale de placare din granit. usi şi │ │ │ │dulgherie │ferestre.mochete. cadre pentru.amenajări interioare precum plafoane. beton sau piatra │ │ │ │ │.43│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45430000 │ │ │acoperire a │. lambriuri. │. din lemn sau orice fel de material │ │ │ │ │(dar nu de fabrica ie proprie) │ │ │ │ │. în clădiri sau în │ │ │ │pere ilor şi│alte tipuri de construc ii. clasificate în 45. scări interioare.acoperirea cu parchet sau alte materiale de │ │ │ │ │acoperire a podelelor.parchete sau alte materiale de acoperire a │ │ │ │ │podelelor │ │ │ │ │. prinderea sau fixarea.

42 │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │ │45.45│Alte lucrări│Aceasta clasa include: │45450000 │ │ │de finisare │.instalarea ferestrelor. clasificate în 74. clasificate în 71.vopsitoria construc iilor de inginerie civilă │ │ │ │geamuri │.instalarea piscinelor private │ │ │ │a clădirilor│.│ │ │montari de │. prin sablare şi alte activită i │ │ │ │ │similare │ │ │ │ │.cură irea pere ilor exteriori ai clădirilor cu │ │ │ │ │ajutorul aburilor. │ │ │ │ │Aceasta clasa nu include: │ │ │ │ │.montarea geamurilor. clasificate în 45. oglinzilor etc.cură irea pere ilor interiori ai clădirilor şi ai │ │ │ │ │altor construc ii.5│ │Închirierea │ │45500000 │ │ │de utilaje │ │ │ │ │de construc-│ │ │ │ │tii şi │ │ │ │ │demolare cu │ │ │ │ │operator │ │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │ │45.închirierea de maşini şi materiale de construc ie │ │ │ │de construc-│sau demolare fără operator.32 │ │ │ │tii şi │ │ │ │ │demolare cu │ │ .alte lucrări de finisare a clădirilor neclasificate│ │ │ │ │în alta parte │ │ │ │ │Aceasta clasa nu include: │ │ │ │ │.50│Închirierea │Aceasta clasa nu include: │ │ │ │de utilaje │.70 │ ───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────── ──────────┼───────── │45.

1990. 6122. Regulament modificat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 87304 │următoarele excep ii: │servicii de transport în │ │.60122230-0 │exceptând transportul │ │De la 641200003 la 64121200-2 │poştal │ │ . 633. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────── *ST* ANEXA 2 ANEXA 2A*1) -----*1) În cazul unei interpretări diferite între CPV şi CPC. p. 1).de la 50310000 la 50324200 │ │ │. cu │reparare │ │următoarele excep ii: │ │ │. │ │. 886 │De la 50100000 la 50982000. cu │terestru*2). 1). 7512. 24.50229000-6 │ │ │. şi │ │.10. *T* *Font 9* ───┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────── ───────────────────── Ca-│ Descrierea serviciilor │ CPC*1) │ CPV te-│ │ │ go-│ │ │ rie│ │ │ ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 1 │Servicii de între inere şi │6112.50116510-9 │ │ │. inclusiv │71235).4. se aplica nomenclatura CPC.│ │ │operator │ │ ───┴────┴─────┴────────────┴─────────────────────────────────────────── ──────────┴───────── *1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. p.60122200-1 │servicii de curier. 3.50243000-0 ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 2 │Servicii de transport │712 (cu excep ia │De la 601120006 la 60129300-1.1993.de la 60121000 la 60121600 │vehicule blindate.50190000-3 │ │ │. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistica a activită ilor economice în Comunitatea Europeană (JO L 293. 761/93 (JO L 83.

│dezvoltare*5) │ │cu următoarele excep ii: │ │ │. │ │ │cu umatoarele excep ii: │ │ │.7322000-0 ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 9 │Servicii de contabilitate.73200000-4 │ │ │. 7321 │60122200-1 │sau aerian │ │60122230-0 │ │ │62121000-6 │ │ │62221000-7 ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 5 │Servicii de telecomunica ii │752 │De la 642000008 la 64228200-2 │ │ │72318000-7 │ │ │De la 725300009 la 72532000-3 ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 6 │Servicii financiare │ex 81.73210000-7 │ │ │. │ │următoarele excep ii: │exceptând transportul poştal │ │. │862 │De la 741210003 la 74121250-0 │audit financiar.───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 3 │Servicii de transport aerian │73 (cu excep ia 7321)│De la 621000003 la 62300000-5.72318000-7 │ │ │.de la 72530000-9 la 72532000-3 ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 8 │Servicii de cercetare │85 │De la 730000002 la 73300000-5. terestru*3)│71235. cu │de călători şi de mărfuri.62221000-7 ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 4 │Transport poştal. 814 │De la 661000001 la 66430000-3 │(a) Servicii de asigurări │ │ │(b) Servicii bancare şi de │ │De la 671100001 la 67262000-1*4) │investi ii*4) │ │ ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 7 │Servicii informatice şi │84 │De la 503000008 la 50324200-4.62121000-6 │ │ │. │servicii conexe │ │De la 721000006 la 72591000-4. 812. consultan a │ │ │în domeniul fiscal │ │ ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── .

│874. │867 │De la 742000001 la 74276400-8 │servicii de inginerie │ │ │specializată şi servicii de │ │De la 743100005 la 74323100-0 │inginerie integrata. servicii │ │ │conexe de consultan a │ │ │ştiin ifică şi tehnica. │ │ │servicii de testări şi │ │ │analize tehnice │ │ ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 13│Servicii de publicitate │871 │De la 744000003 la 74422000-3 cu │ │ │următoarele excep ii: │ │ │.74420000-9 │ │ │. 866 │De la 732000004 la 73220000-0 │pentru afaceri şi │ │De la 741400002 la 74150000-5 │management*6) şi servicii │ │(cu excep ia 74142200-8) │conexe │ │74420000-9 │ │ │74421000-6 │ │ │74423000-0 │ │ │74423200-2 │ │ │74423210-5 │ │ │74871000-5 │ │ │93620000-0 ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 12│Servicii de arhitectura.10│Servicii de studiere a pie ei│864 │De la 741300009 la 74133000-0 │şi sondaje │ │74423100-1 │ │ │74423110-4 ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 11│Servicii de consultan a │865. servicii│ │ │de proiectare urbanistica şi │ │74874000-6 │peisagistica.74421000-6 ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 14│Servicii de administrare. 82201 la 82206 │De la 703000004 la 70340000-6 │între inere şi cură enie a │ │ │imobilelor │ │De la 747100009 la 74760000-4 ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 15│Servicii de publicare şi │88442 │De la 780000007 la 78400000-1 │tipărire contra unei taxe sau│ │ │pe baza unui contract │ │ ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── .

achizi ia serviciilor financiare prestate.16│Servicii de eliminare a │94 │De la 901000008 la 90320000-6 │deşeurilor şi a apelor uzate. *5) Cu excep ia serviciilor de cercetare-dezvoltare. cumpărarea. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────── *ST* ANEXA 2B *T* *Font 9* ───┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────── ───────────────────── Ca-│ Descrierea serviciilor │ CPC │ CPV te-│ │ │ go-│ │ │ rie│ │ │ ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 17│Servicii hoteliere şi │64 │De la 550000000 la 55524000-9 │restaurante │ │De la 934000002 la 93411000-2 .│ │ │salubrizare şi servicii │ │50190000-3 │similare │ │50229000-6 │ │ │50243000-0 ───┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────── ───────────────────── *1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizata pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE. de terenuri. Sunt exceptate. clădiri existente. indiferent de forma. alte bunuri imobile sau drepturi asupra acestora. *3) Cu excep ia serviciilor de transport feroviar incluse la categoria 18. se supune prevederilor prezentei ordonan e de urgenta. *2) Cu excep ia serviciilor de transport feroviar incluse la categoria 18. *6) Cu excep ia serviciilor de arbitraj şi de conciliere. de asemenea. *4) Cu excep ia contractelor de servicii financiare privind emiterea. cu condi ia ca serviciul prestat sa fie remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă. serviciile de cumpărare sau de închiriere. vânzarea şi transferul valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare şi a serviciilor prestate de băncile centrale. altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autorită ii contractante pentru a fi utilizate în desfăşurarea propriilor activită i. în legatura cu contractul de cumpărare sau închiriere. prin orice mijloace financiare.

│transportului │ │De la 630000009 la 63600000-5. │ │ │62441000-5.85321000-5 │ │ │.85322000-2 .63370000-3 │ │ │.63371000-0 │ │ │. cu excep ia │ 87304) │ │serviciilor de transport cu │ │De la 746000005 la 74620000-1 │vehicule blindate │ │ ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 24│Servicii de învă ământ │92 │De la 801000005 la 80430000-7 ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 25│Servicii de sănătate şi │93 │74511000-4 │asistenta socială │ │De la 850000009 la 85323000-9 │ │ │cu excep ia: │ │ │.63372000-7 │ │ │74322000-2 │ │ │93610000-7 ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 21│Servicii juridice │861 │De la 741100003 la 74114000-1 ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 22│Servicii de selec ie şi │872 │De la 745000004 la 74540000-6 │plasare a for ei de munca*1) │ │(cu excep ia 74511000-4) │ │ │De la 950000002 la 95140000-5 ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 23│Servicii de investigatie şi │873 (cu excep ia │ │protec ie. │ │ │62440000-8. │ │ │cu următoarele excep ii: │ │ │. 20│Servicii anexe şi auxiliare │ │62450000-1.───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 18│Servicii de transport │711 │60111000-9 │feroviar │ │De la 601210002 la 60121600-8 ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 19│Servicii de transport pe apa │72 │De la 610000005 la 61530000-9 │ │ │De la 633700003 la 63372000-7 ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── │ │74 │62400000-6.

În cazul achizi iei de lucrări: natura şi dimensiunea lucrărilor. Numărul (numerele) de referinta din Nomenclatura CPV ANUN DE INTEN IE 1. În cazul achizi iei de produse: natura şi cantitatea sau valoarea produselor care urmează sa fie furnizate. numărul de fax. ara autorită ii contractante 2. │96 │De la 748750003 la 74875200-5 │culturale şi sportive │ │De la 920000001 la 92622000-7 │ │ │(cu excep ia 92230000-2) ───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 27│Alte servicii*2) │ │ ───┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────── ───────────────────── *1) Cu excep ia contractelor de munca *2) Cu excep ia cumpărării. se precizează dacă este vorba de un contract de achizi ie publica rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata. se precizează institu iile competente şi punctele de contact (inclusiv adresa de Internet) de la care se pot ob ine informa ii suplimentare cu privire la cadrul legislativ general privind impozitarea. adresa. Denumirea autorită ii contractante 3. numărul (numerele) de referinta din nomenclatura. protec ia mediului. aplicabil în locul în care urmează sa fie realizată presta ia. adresa de e-mail ale autorită ii contractante şi ale biroului de la care se pot ob ine. estimarea costurilor pe care le implica lucrările în cauza. de către institu ii de radiodifuziune şi televiziune ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────── *ST* ANEXA 3 INFORMA II CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUN URI ANEXA 3A INFORMA II CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUN URILE PENTRU ACHIZI IILE PUBLICE ANUN SIMPLIFICAT DE INFORMARE PREALABILĂ CU PRIVIRE LA PUBLICAREA ANUN ULUI DE INTEN IE ÎN SEAP 1. numărul (numerele) de referinta din nomenclatura. Adresa de Internet unde se publica anun ul de inten ie (URL) 4. după caz. dezvoltării. informa ii suplimentare. numanul (numerele) de referinta din nomenclatura. După caz. locul de execu ie.───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────── ───────────────────── 26│Servicii recreative. 2. Denumirea. dacă lucrarea este divizata în mai multe loturi. caracteristicile esen iale ale respectivelor loturi. . dacă este posibil. produc iei sau coproductiei de programe destinate difuzării. protec ia muncii şi condi iile de munca. În cazul achizi iei de servicii: valoarea totală estimată a achizi iilor în fiecare din categoriile de servicii prevăzute în anexa 2A. În cazul în care urmează sa fie atribuit un contract de servicii sau de lucrări. 3.

(e) După caz. calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste optiuni. dacă se cunoaşte. (c) După caz. se precizeaza dacă urmează sa fie utilizat un sistem dinamic de achizi ie. se precizează. op iunea de achizitionare a unor lucrări noi similare şi. După caz. calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste optiuni. cantitatea de produse care trebuie furnizată. se precizează. valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru. în cazul contractelor de servicii specificându-se categoria în care se încadrează fiecare. dacă se cunoaşte. închiriere leasing sau orice combinatie a acestora. (b) Pentru achizi ia de produse: . în cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi. în măsura în care este posibil. 4. negociere: 1. numărul (numerele) de referinta din nomenclatura. (c) Pentru achizi ia de servicii: . în măsura în care este posibil valoarea individuală şi frecventa contractelor care unneaza sa fie atribuite. valoarea individuală şi frecventa contractelor care urmează sa fie atribuite. se precizează dacă urmează sa fie încheiat un acord-cadru. în cazul în care acesta implica şi proiectare. se precizează dacă este vorba de un contract de achizi ie publica rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata. 3. caracteristicile generale ale lucrării.categoria şi descrierea serviciului. După caz. motivul recurgerii la procedura accelerata (în cazul licita iei restrânse şi negocierii). Data transmiterii spre publicare a anun ului de inten ie sau. Date provizorii prevăzute pentru ini ierea procedurilor de atribuire a contractului sau a contractelor. (b) După caz. dacă este cazul. precum şi numărul de reinnoiri posibile. ANUN UL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZI IE PUBLICA Licita ie deschisă. (d) După caz. 6. precum şi. se precizează dacă urmează sa fie încheiat de un acord-cadru. (a) Pentru achizi ia de lucrări: . numărul (numerele) de referinta din nomenclatura. locul execu iei lucrărilor. precum şi.4. locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor. cantitatea serviciilor care trebuie prestate. (a) Procedura de atribuire aleasă. Denumirea. 6. op iunea de achizitionare a unor cantită i suplimentare şi. dacă este cazul. op iunea de achizitionare a unor servicii noi similare şi. dacă este cazul.în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade. 2. . cumpărare în rate. calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste optiuni. numărul (numerele) de referinta din nomenclatura. se precizează dacă urmează sa fie aplicată o licita ie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit. se precizează durata prevăzută a acordului-cadru. . După caz. 5. numărul de telefon şi de fax. se precizează. . precum şi numărul de reinnoiri posibile. se precizează. adresa de e-mail ale autorită ii contractante. calendarul atribuirii contractelor ulterioare. licita ie restrânsă. adresa.a)]. Forma contractului. dialog competitiv.în cazul unui acord-cadru. se precizează durata prevăzută a acordului-cadru.natura şi dimensiunea lucrărilor.natura produselor care urmează sa fie furnizate precizând totodată dacă achizi ionarea se va realiza prin cumpărare. după caz. 5. precum şi numărul de reinnoiri posibile. 7. alte informa ii. Se precizează dacă contractul intra sub incidenta Acordului OMC (numai în cazul anun urilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). dimensiunea respectivelor loturi. dacă se cunoaşte.în cazul unui acord-cadru. data transmiterii spre publicare a anun ului simplificat de informare prealabilă. valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru. dacă se cunoaşte.informa ii privind obiectivul lucrării sau contractului. . 8. După caz. .

Dacă este cazul.financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională. 20. după caz. Termenul de finalizare sau durata contractului de lucrări/furnizare/servicii. (c) după caz. precizând. (a) Termenul de primire a ofertelor sau a ofertelor orientative. se precizează posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul. termenul la care încep lucrările. 10. numărul maxim propus de candida i şi criteriile obiective care urmează sa se aplice pentru a selecta respectivul număr de candida i. mai multe sau toate loturile. În cazul licita iei deschise: (a) persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor.în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade. (b) data. valoarea totală estimată a prestărilor pe durata acordului-cadru. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa isi men ină oferta valabilă. Dacă este cazul. termenul de transmitere a respectivei solicitări. Criterii de calificare/selec ie privind situa ia economică . Criterii de calificare/selec ie privind situa ia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. se precizează. În cazul în care este posibil. 15.. data limita de primire a cererilor de participare. 19. calendarul atribuirii contractelor ulterioare. dialogul competitiv şi negocierea cu publicarea prealabilă a unui anun de participare. condi ii speciale de care depinde îndeplinirea contractului. la care sunt prestate serviciile. dacă acestea au fost impuse. 18. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi. . în temeiul unor acte normative. după caz. dacă se cunoaşte. informa ii/documente pe care trebuie sa le prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacită ilor minime cu caracter economic şi tehnic. 21. Modalită i principale de finan are şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementează. (b) după caz. Pentru acordul-cadru: numărul sau. 16. ora şi locul deschiderii ofertelor. 12. (c) Adresa la care trebuie transmise. . la care sunt livrate produsele sau. precum şi informa iile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul ca nu se încadrează în cazurile ce justifica excluderea. . sa participe la consultări sau sa negocieze: numărul minim şi. (d) Limba sau limbile în care trebuie redactate. după caz. în cazul în care se recurge la op iunea de reducere a numărului de candida i care vor fi invita i sa prezinte o oferta. Pentru dialogul competitiv şi negociere cu publicarea prealabilă a unui anun de participare. 17. valoarea individuală şi frecventa contractelor care unneaza sa fie atribuite. 9. 13. adresa. în cazul în care este utilizat un sistem de achizi ie dinamic (licita ie deschisă). (b) În cazul licita iei restrânse sau negocierii.se precizează dacă persoanele juridice trebuie sa indice numele şi calificarile profesionale ale personalului responsabil cu prestarea serviciului. dacă este cazul motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungă de patru ani. se precizează durata prevăzută a acordului-cadru. 14. Pentru licita ia restrânsă. numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru. După caz. 11. . forma juridică în care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul. dacă este cazul. numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documenta ia de atribuire (caietul de sarcini şi orice alte documentele suplimentare).în cazul unui acord-cadru. pentru a reduce în mod progresiv numărul de solu ii care urmează sa fie discutate sau de oferte care urmează sa fie negociate. durata acordului-cadru. unei profesii specifice (se indica actele normative respective). costul şi condi iile de plata în vederea ob inerii respectivei documenta ii. derularea în mai multe etape succesive. în măsura în care este posibil. a operatorului economic. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacită ilor impuse. se precizează.se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată. precum şi. 7. 8. garan iile solicitate. În cazul licita iei deschise: (a) denumirea.

după caz. Pre ul sau gama pre urilor plătite. 9. după caz. Criteriul de atribuire a contractului de achizi ie publica. Se precizează dacă contractul intra sub incidenta Acordului OMC (numai în cazul anun urilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). 11. 12. 6. numărul de telefon. Data publicării anun ului de inten ie sau. pe furnizor. Data transmiterii spre publicare a anun ului de participare. ANUN UL SIMPLIFICAT DE PARTICIPARE LA UN CONTRACT DE ACHIZI II PUBLICE ÎN CADRUL UNUI SISTEM DE ACHIZI IE DINAMIC 1. numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot ob ine aceste informa ii. numărul de referinta din nomenclatura. 27. după caz. cantitatea de servicii achizi ionate. numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot ob ine aceste informa ii. Termenul de depunere a ofertelor orientative. se precizează doar în cazul în care nu figurează în documenta ia de atribuire sau. numărul de telefon. 4. Denumirea şi adresa de e-mail a autorită ii contractante. ANUN UL DE ATRIBUIRE 1. după caz. precum şi ponderea lor. valoarea şi partea din contract care urmează sa fie subcontractata. Data transmiterii spre publicare a anun ului de atribuire. Factorii de evaluare în cazul utilizării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic". 8. 6. 2. adresa. 26. ANEXA 3B INFORMA II CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUN URILE DE PARTICIPARE LA CONCESIUNEA DE LUCRĂRI/SERVICII . Obiectul contractului: descrierea prin numărul (numerele) de referinta din nomenclatura "CPV" şi cantită ile care se vor achizitiona sau dimensiunea contractului care urmează sa fie atribuit. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contesta iilor. denumirea. Data atribuirii contractului de achizi ie publica. 3. Numărul de oferte primite. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contesta iilor. adresa. denumirea. 5. se prezintă motivele justificative. Denumirea şi adresa autorită ii contractante. Criteriul de atribuire a contractului: "pre ul cel mai scăzut" sau "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic". După caz. denumirea şi adresa operatorilor economici deja selecta i de autoritatea contractantă (negociere). Data publicării anun ului de participare. Informa ii exacte privind termenele de depunere a contesta iei şi. Dacă este cazul. Denumirea şi adresa ofertantului/ofertan ilor câştigător/castigatori. 23. Contracte de servicii: categoria şi descrierea serviciului. în cazul aplicării dialogului competitiv sau negocierii. 2. Referinte privind publicarea anun ului de participare la sistemul dinamic de achizi ii.22. Valoarea ofertei celei mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului de achizi ii publice. 13. Contractul de lucrări: natura şi dimensiunea presta iilor. 25. 10. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anun de participare. Informa ii exacte privind termenele de depunere a contesta iei şi. 5. caracteristicile generale ale lucrării. Adresa de e-mail la care este disponibilă documenta ia de atribuire (caietul de sarcini şi documentele suplimentare) referitoare la sistemul dinamic de achizi ii. Procedura de atribuire aplicată. în documenta ia descriptivă. 7. numărul de referinta din nomenclatura. precizarea ca nu a fost publicat un astfel de anun . 4. ara autorită ii contractante. 24. 3. Contractul de furnizare: natura şi cantitatea produselor furnizate.

Denumirea. (a) Locul execu iei lucrărilor/prestării serviciilor (b) Obiectul concesionarii. tehnice şi financiare pe care trebuie sa le îndeplinească candida ii 5. 2. Criterii utilizate la atribuirea contractului 6. Tipul de concurs: deschis sau restrâns 4. După caz. Criteriile care urmează sa fie aplicate la evaluarea proiectelor 8.1. În cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor 5. Dacă este cazul. 3. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă 10. caracteristicile generale ale lucrării 2. Data transmiterii spre publicare a anun ului de participare ANEXA 3D INFORMA II CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUN URILE PENTRU CONCURSURILE DE SOLU II ANUN UL DE PARTICIPARE LA CONCURS 1. adresa de e-mail a autorită ii contractate. După caz. (d) termenul de depunere a cererilor de participare. denumirea. numărul şi valoarea premiilor 11. În cazul unui concurs restrâns: (a) numărul de participan i care vor fi selecta i. Denumirea. numărul de telefon. 6. adresa. Termenul de execu ie eventual impus 3. numele participan ilor deja selecta i. numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot ob ine aceste informa ii. Condi iile personale. Descrierea proiectului 3. adresa de e-mail a autorită ii contractate şi ale biroului de la care se pot ob ine documentele suplimentare 2. ANEXA 3C INFORMA II CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUN URILE DE PARTICIPARE ALE CONCESIONARILOR CARE NU SUNT AUTORITĂ I CONTRACTANTE 1. (a) Locul execu iei lucrărilor (b) Natura şi dimensiunea prestărilor. Numele membrilor juriului 9. după caz. garan iile solicitate 6. Condi iile cu caracter economic şi tehnic pe care trebuie sa le îndeplinească executantul de lucrări 7. natura şi dimensiunea lucrărilor/prestărilor. se precizează dacă participarea este rezervată unei profesii specifice 7. Dacă este cazul. adresa. După caz. (a) Termenul de depunere a candidaturilor (b) Adresa la care trebuie transmise (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate 4. Informa ii exacte privind termenele de depunere a contesta iei şi. Data trimiterii spre publicare a anun ului de participare 8. se precizează plă ile care urmează sa fie efectuate tuturor participan ilor . Criterii utilizate pentru atribuirea contractului 8. (b) după caz. (a) Termenul de primire a cererilor de participare şi de primire a ofertelor (b) Adresa la care trebuie transmise (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate 5. numărul de fax. numărul de fax. (c) criterii de selec ie a participan ilor. după caz. adresa. Denumirea şi adresa organismului de la care se pot solicita caietele de sarcini şi documentele suplimentare 4. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contesta iilor şi. procentajul minim din lucrări acordat păr ilor ter e 7. de mediere.

adresa de e-mail a autorită ii contractante 2. în urma concursului. premiul (premiile) acordate. contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite castigatorului sau castigatorilor concursului 13.12. Se precizează dacă. Data transmiterii spre publicare a anun ului privind rezultatul concursului. După caz. Descrierea proiectului 3. numărul de fax. Referinte privind publicarea anun ului de participare la concurs 8. Numărul total de participan i 4. Data transmiterii spre publicare a anun ului de participare ANUN UL PRIVIND REZULTATUL CONCURSULUI 1. Câştigătorul (castigatorii) concursului 6. ------- . Numărul de participan i străini 5. adresa. 7. Numele.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful