Emin Had ibegi Kolegij : Javno zdravstvno Profesor : dr.

Aleksandar Racz

Termin Halal ² porijeklo i zna enje
€

Termin ( Halal ) : je arapska rije koja zna i dozvoljeno ili nezabranjeno. Halal (kao izraz) se esto koristi kad je ne to du evno ili religijski " isto". ovjek ne mo e da izmijeni haram (zabranjeno) u halal (dozvoljeno). U svakodnevnoj upotrebi se koristi termin halal: oprostiti, dati bez naknade ili ste i odre ene vrijednosti bez povrede tu ih interesa

€

€

€

U islamskoj praksi halal vodi porijeklo iz svete knjige Kur¶ana ( vjerozakoniku muslimana ) te iz sunneta ( tradicije Bo ijeg poslanika Muhammeda sallahu alejehi we sellem ± neka je mir i spas na njega Kada se spominje rije halal koja upotrebljava za sve ono to je dozvoljeno ovdje se osvr emo na hranu i pi u koju ovjek svakodnevno unosi u organizam.

€

Kur·an asni o halal hrani
€

€

Prijevod zna enja : O vjernici, ne uskra ujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio, samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju. (87) I jedite ono to vam Allah daje, to je dozvoljeno i lijepo; i bojte se Allaha, u kojeg vjerujete.(88) ± Poglavlje El-Ma¶ideh ( Trpeza )

€

µ¶Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i
ono to je zaklano u ne ije drugo, a ne u Allahovo ime, i to je udavljeno i ubijeno; i to je strmoglavljeno, i rogom ubodeno, ili od zvijeri na eto ± osim ako ste ga preklali ± i to je na rtvenicima rtvovano, i zabranjuje vam se gatanje strjelicama. To je porok! ... µ¶ ± Poglavlje µ¶ El-Ma¶ideh ± Trpeza µ¶

Prijevod zna enja : µ¶ Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela; i
dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga, i va a jela su njima dozvoljena ... µ¶ - Poglavlje El-Ma¶ideh 5.ajet

Neki standardi kod halal hrane :
Hrana i pi e smije da sadr i: € Ribu, jaja i mlije ne proizvode € Meso peradi (npr.: pile, puretina,patka itd ) € Kozje, ov je, gove e, kamilje, ze ije meso € Sve vrste vo a i povr a € Kruh, tjesteninu, ri u itd. € Kavu, aj, sokove itd. € Meso ivotinja koje su zaklane po ³zebhu ± zabiha "

Halal-klanje: Da bi se izvr ilo pravilno Halal-klanje potrebno je: € Zdrava ivotinja € Da ivotinja nije svinja, (ribu nije potrebno klati - u ovom slu aju je izuzetak) € Dobrobit ivotinje (npr. da se ne kolje pred drugim ivotinjama) € O tar no € Nije silan. € Sije enje grla, jednjaka, vratne ile i vratne vene, ali ne ki me. € Maksimalno krvavljenje € Strogi higijenski standard

Primjer halal klanja :

primjer na koji na in se vr i halal klanje : http://www.youtube.com/watch?v=Xb1og1f7SRU

€

Sve ono to nije halal to je onda haram :
- Haram je arapska rije koja zna i zabranjeno ili nedozvoljeno. Haram (kao izraz) se esto koristi kad je ne to du evno ili religijski "ne isto". Muslimanima naravno nije dozvoljeno injenje harama tj. uzimanje/kori tenje i konzumiranje haram namirnica.

Hrana i pi e ne smije da sadr i:
€ € € € € € € € € € € €

Svinjsko meso (i sve njegove biprodukte), Krv (i sve njene biprodukte) Alkohol (pivo, vino, likeri, rakija i ostalo) Cigarete, duhan Droga, intoksikante Meso od mrtvih/umrlih ivotinja Meso ivotinja koje nisu zaklane u Allahovo ime Meso ivotinja koje je zaklao nemusliman Meso ivotinja meso dera - (npr. lavovi, tigrovi, hijene, orlovi, zmije) Meso ivotinja: magaraca, majmuna, slonova, pasa, Meso koje je rtvovano nekom druogom bo anstvu mimo Allaha Hrana koja sadr i haram sastojke se treba izbjegavati (npr.: riba pripremljena sa vinom; razli iti kola i; sladoled koji sadr i rum, liker, ili bilo koju vrstu alkohola),

Halal trgovine ² sa halal proizvodima

Statistika o statusu halal hrane u svijetu
€

Trenutno se halal tr i te prehrambenih proizvoda procjenjuje na 635 milijardi USD sa o ekivanim rastom od 25% do 40%. Svakako je potrebno uzeti u obzir da se u 44 zemlje svijeta, s vi e od 1,5 milijardi stanovnika, zakonska regulativa, nala e da proizvodnja i trgovina odre enim proizvodima udovoljava zahtjevima i standardima koji su proiza li iz kulturnog i religijskog obilje ja, zahtjevi za halal certifikaciju

Halal tr i e u EU
€

Potro nja halal hrane sve je ve a u europskim zemljama, a naro ito u Francuskoj kao najve em tr i tu. Halal tr i te u ovoj zemlji se pove ava 7-10% godi nje, a potro nja halal mesa po osobi u Francuskoj je otprilike 150 kg po osobi, to je za 30% vi e od prosjeka. Za proizvo a e mesa halal tr i te je najperspektivnije tr i te u svim vode im europskim zemljama. Procjenjuje se da vrijednost halal tr i ta Europske Unije iznosi 66 milijardi ameri kih dolara, od ega samo na Francusku spada 3 milijarde eura. Halal tr i te Velike Britanije se procjenjuje na oko 2,8 milijardi funti, a prema podacima britanske Agencije za sigurnost hrane, halal hranu konzumira oko 6 milijuna krajnjih korisnika. Za prehrambenu industriju Hrvatske i zemalja regije halal tr i te EU je najperspektivnije s obzirom da su europski pripadnici islamske vjeroispovijesti najbli i, a i njihova kupovna mo je na visokom nivou

Proces certifikacije halal hrane :

Halal hrana i u Hrvatskoj
€

Islamska zajednica u Hrvatskoj je osnovala Centar za certificiranje halal kvalitete ija je djelatnost: Edukacija o halalu, Certificiranje halal proizvoda i usluga uklju uju i stru nu pomo u poslovima implementacije zahtjeva islamskih propisa i Halal standarda, Znanstvena i stru na istra ivanja, Promocija certificiranih proizvoda i proizvo a a (mediji, sredstva javnog ogla avanja, predstavljanje na halal sajmovima u svijetu). Standardom se utvr uje: to je dozvoljeno, a ta zabranjeno prema islamskim propisima, Kako se certificira i provjerava po tivanje odredbi standarda, Kako se vr i halal klanje ivotinja, Kako se obilje avaju halal proizvodi, Koji su aditivi halal, a koji nisu. Za vi e informacija posjetite : www.halal.hr

Na koji se na in vr i certifikacija proizvoda sa halal obilje jima :
€ €

Procedura halal certificiranja se sastoji iz sljede ih koraka: 1. Firma podnosi zahtjev za certificiranje i dostvalja Agenciji dokumnetaciju kojom dokazuje da posluje u skladu sa zakonom i da mo e zadovoljiti zahtjeve halal kvalitete. 2. Agencija provjerava dostavljenu dokumentaciju. 3. Agencija i firma potpisuju ugovor o certificiranju. 4. Agencija obu ava zaposle u firmi kako bi znali ta trebaju poduzeti kako bi njihovi proizvodi bili halal. 5. Firma priprema dokumentaciju u kojoj su opisane sve procedure proizvodnje i povjerene sve sirovine i materijali koje koriste u svojoj proizvodnji. 6. Agencija provjerava da li je firma ispunila uslove za dobijanje certifikata. 7. Agencija dostavlja svu dokumentaciju Komisji za verifikaciju koja provjerava da li je certificiranje ura eno na propisan na in. 8. Upravni odbor donosi odluku o dodjeli certifikata. 9. Agencija dodjeljuje firmi halal certifikat.

Primjer halal certifikata

€

Literatura : - http://www.kvaliteta.net/hrana/radovi/Dugonjic%20A_UrsulinTrstenjak%20N_Susnic%20S-rad.pdf - www.halal.hr - www.halal.ba - µ¶ Halal i haram u ishrani µ¶ ± dr.Sulejman Topoljak , izdava ka ku a µ¶ El-Kelimeh¶¶ , Novi Pazar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful