P. 1
Tatami pod

Tatami pod

|Views: 165|Likes:
Published by Melanija Pavlovic

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Melanija Pavlovic on Jan 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2015

pdf

text

original

1300 GODINA DUGA ISTORIJA

Tatami pod kao vekovna inspiracija
Dimenzije tatami prostirke su bile razli~ite u zavisnosti od kraja iz kog su vodile poreklo. Tatami iz Kyoto-a je imao osnovne dimenzije 0,955 x 1,91 m. U regionu Nagoya dimenzije su bile 0,91 x 1,82 m dok su dimenzije tatami prostirke u okolini Tokyo-a bile 0,88 x 1,76 m. Va`no je napomenuti da je du`ina tatamija uvek bila skoro dva puta ve}a od {irine i da je osnovni oblik pravougaonik. Debljina prostirke varirala je izme|u 5,5 i 6 cm u zavisnosti od kraja gde se proizvodila. Osim osnovnog oblika postoji jo{ i tzv “hanjo” koji predstavlja polovinu prostirke i “daimedatami” 3/4 du`ine koji se koristio u sobama za ceremoniju ispijanja ~aja (chashitsu)
Pi{e:Melanija Pavlovi} dipl.in`.arh odovi tradicionalne japanske sobe prekriveni su tatami prostirkama. Pojam „tatami“ za Japance ozna~ava madrac ili prostirku od upletene i ~vrsto sabijene slame. Ako govorimo o istoriji tatamija mo`emo se vratiti 1300 godina unazad. Pretpo-

P

stavka je da je re~ TATAMI izvedena od re~i TATAMU {to bi zna~ilo saviti, presaviti. Tatami se kao pojam javlja u najstarijoj japanskoj knjizi - Kojiki ("Record of Ancient Matters” – Zapisi o drevnim stvarima) koja je bila prva zapisana knjiga u Japanu na osnovu usmenog

predanja, a zabele`io je 712. godine Ono-Jasumaro. To zna~i da je tatami postojao ve} u Nara eri. Ako govorimo o tatami podu prva asocijacija bi bila sportski pod, isto~nja~ke borila~ke ve{tine, d`udo, karate. Retko ko bi se vratio u daleku pro{lost kada su na tata-

Podovi februar/2012.

59

Zbog velike vla`nosti vazduha u Japanu tatami je bio idealna prostirka za pokrivanje podova. Ovakva prostirka nije mogla u potpunosti biti uklopljena u enterijere nekih drugih podneblja, ne zbog svoje sofisticiranosti i lepote ve} zbog razli~itih obi~aja, na~ina `ivota, klimatskih i drugih uslova u zapadnim zemljama. Sve ovo uticalo je na to da tatami postane inspiracija za izradu podnih obloga, prostirki i tepiha od razli~itih materijala zadr`avaju}i nekoliko karakteristi~nih osobina koje nam dozvoljavaju da skromno mo`emo pomenuti da je odre|eni tepih tipa tatami

60 Podovi februar/2012 .

miju sedeli carevi u Japanu i kada se posedovanje tatamija u ku}i smatralo luksuzom. Pre sredine XVI veka vladaju}e plemstvo i samuraji spavali su na tatamiju za razliku od obi~nih ljudi koji su spavali na slami. Tatami se postepeno popularizovao da bi krajem XVII veka bio prisutan u ve}ini japanskih ku}a koje su pripadale obi~nom stanovni{tvu. Ta jedna suptilna prostirka odavala je svu eleganciju prefinjenog stila japanske arhitekture. Kako je svaki element enterijera japanske ku}e pa`ljivo osmi{ljen i izra|en tako je i tatami od po~etka imao posebno mesto u enterijeru. Krenimo redom. Originalan tatami pod ili prostirka je napravljena od upletene i sabijene pirin~ane slame koja je oivi~ena

tekstilnom ili somotskom trakom. Ova naoko gruba prostirka nije bila nimalo neudobna za sedenje ili odmor, a i hodanje po tatamiju bilo je meko i ne~ujno. Dimenzije tatami prostirke su bile razli~ite u zavisnosti od kraja iz kog su vodile poreklo. Tatami iz Kyoto-a je imao osnovne dimenzije 0,955 x 1,91 m. U regionu Nagoya dimenzije su bile 0,91 x 1,82 m dok su dimenzije tatami prostirke u okolini Tokyo-a bile 0,88 x 1,76 m. Va`no je napomenuti da je du`ina tatamija uvek bila skoro dva puta ve}a od {irine i da je osnovni oblik pravougaonik. Debljina prostirke varirala je izme|u 5,5 i 6 cm u zavisnosti od kraja gde se proizvodila. Osim osnovnog oblika postoji jo{ i tzv “hanjo” koji predstavlja polovinu prostirke i “daimedatami” 3/4 du`ine koji se koristio u sobama za ceremoniju ispijanja ~aja (chashitsu). Centralno mesto jedne tatami prostirke na podu tokom vremena zamenilo je vi{e njih. Dimenzije prostorija u tradicionalnoj japanskoj ku}i definisane su prema broju tatami prostirki. Uzmimo u obzir da je osnovna dimenzija tatamija 0,91 x 1,82 m. Tako na primer naj~e{}e dimenzije prostorija u regionu Nagoya mogle bi se definisati prema broju komada tatamija: 4 1/2 prostirke, 6 prostirki, 8 prostirki. Sobe za ispijanje ~aja bile su dimenzija 4 1/2 prostirke, a prodavnice 5 1/2. Japanci su veoma vodili ra~una o svakom detalju, pa su tako i tatami prostirke u prostoriji postavljane po odre|enim pravilima.

Postojao je povoljan i nepovoljan raspored tatamija na podu. Vodilo se ra~una da se nikada ne postave ~etiri tatamija tako da im se uglovi dodiruju u jednoj ta~ki. Lo{ raspored tatamija donosio je lo{u sre}u. Zbog velike vla`nosti vazduha u Japanu tatami je bio idealna prostirka za pokrivanje podova. Ovakva prostirka nije mogla u potpunosti biti uklopljena u enterijere nekih drugih podneblja, ne zbog svoje sofisticiranosti i lepote ve} zbog razli~itih obi~aja, na~ina `ivota, klimatskih i drugih uslova u zapadnim zemljama. Sve ovo uticalo je na to da tatami postane inspiracija za izradu podnih obloga, prostirki i tepiha od razli~itih materijala zadr`avaju}i nekoliko karakteristi~nih osobina koje nam dozvoljavaju da skromno mo`emo pomenuti da je odre|eni tepih tipa tatami. A koje su to osobine koje nas podse}aju na tatami? Karakteristi~an preplet vlakna koja mogu biti izra|ena od ko`e, tekstila, somota, plastike, trske idr materijala koja kao op{ivku imaju ivi~nu traku od ko`e, tekstila ili somota. Podne obloge tipa tatami su pravilnih geometrijskih oblika, svedene i namenjene vrhunski dizajniranim enterijerima. Dimenzije se bitno razlikuju od originalnog tatamija, ali jedan tepih koji podse}a na tatami zauzima centralno mesto u enterijeru. Dizajn nikada ne spava pa je tako i {armantni preplet vlakana pirin~ane slame sa originalnog tatamija stigao na kerami~ke plo~ice na kojima je preplet reljefno predstavljen. Ovakav reljefni prikaz mo`e se videti i na nekim podnim oblogama od PVC-a. U svakom slu~aju tatami je neiscrpan izvor inspiracija arhitektama, dizajnerima, istori~arima umetnosti i svima onima koji godinama u`ivaju u lepotama i tradicionalnim vrednostima Japana. Za po~etak prihvatimo i to da “tatami” nije samo sportska podloga ve} ne{to {to ima vi{evekovnu vrednost.

Podovi februar/2012.

61

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->