Poiana M rului

Îmbr cat de la poale pân în vârf în haina vegetal a unei p duri de amestec (foioase i conifere), Muntele Ulmu oru (943m) se întinde pe teritoriile comunelor Jitia i Bisoca, i printre afluien ii râului Râmnicu S rat i cei ai Sl nicului. La poalele sale, înconjurat de întinsa p dure secular , se afl Poiana M rului, un loc cu o înc rc tur spiritual deosebit . În anul 1730 Cuvuiosul Vasile Carpatinul, unul dintre cei mai puternici duhovnici ai monahismului românesc, a ales s ctitoreasc aici un Schit de c lug ri care avea s devin vestit în lumea ortodox . Schitul de la Poiana M rului p storit de Cuvuiosul Vasile, si-a extins influien a spiritual în a doua jum tate a sec. al XVIII-lea, devenind Eparhie de care apar ineau toate a ez mintele monahale de la curbura carpa ilor. Acest centru de credin i cultur româneasc , era numit în acele timpuri, al doi-lea Athos sau Athosul românesc .

Cuvuiosul Vasile Carpatinul de la Poiana M rului În Depresiunea Între Râmnice , zon de interferen a mun ilor Buz ului i Vrancei, via a monahal s-a manifestat în mod organizat începând cu secolele III-IV. Secolul al XVIII-lea a adus rena terea acestui spa iu, datorit activit ii novatoare desf urat de stare ul Vasile ajuns aici din p r ile Harcovului (în Ucraina de ast zi). El a instituit la Poiana M rului rigoarea spiritului ortodox de la Muntele Athos i practica rug ciunii neântrerupte numit i rug ciunea inimii .

M n stirea Poiana M rului, cea mai mare Biseric din lemn pictat la exterior din România B trânii povestesc denumirea locului provine de la un m r b trân care se afla în trecut chiar în mijlocul poienii. Tot acolo î i aveau stâna ni te ciobani, dealtfel singurii vie uitori i cunosc tori ale acestor locuri izolate. În fiecare noapte ei vedeau c din m r se reflecta o lumin stranie, dar niciunul dintre ei nu avea curajul s se apropie i s caute pentru a vedea ce este. Ziua nu vedeau nimic care s le atrag aten ia, se închinau i puneau întâmplarea pe seama unei minuni a lui Dumnezeu. Într-o sear târzie de var , pe când ciobanii terminaser treburile la stân i priveau la lumina care le ap rea din m r, primir vizita unor oaspe i neobi nui i: trei c lug ri pelerini, doritori de lini te i sih strie, ce erau în c utarea unui loc prielnic zidirii unei m n stiri. Aflând i v zând acea lumin , s-au minunat, iar unul dintre ei mai curios din fire, s-a urcat în m r i c utând într-o scorbur a g sit o icoan . Bine conservat , icoana era pictat cu chipurile Maicii Domnului i a Pruncului Iisus în bra e, având inscrip ionat data când a fost pictat , respectiv anul 1110. Profund impresiona i de aceast descoperire, to i cei prezen i, privind icoana, au fost cuprin i de o lumin i o tr ire nemaiântâlnite pân atunci.

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul de la Poiana M rului, pictat în 1520 la Athos

Icoana a fost descoperit în anul 1465, i tot atunci cei trei c lug ri i-au pus planul în aplicare ajuta i de ciobani, construind lâng m r un Schit. Fiind în totalitate din lemn, micu ul schit era de o simplitate rar i se spune c a d inuit pân anul 1480. Acesta a fost începutul M n stirii Poiana M rului, care de-a lungul timpului avea s - i cucereasc celebritatea pe care o are ast zi.

Stare ul Macarie Be liu, demnul urma al Cuvuiosului Vasile de la Poiana M rului.

V mul umesc! Sorin Pantelimon

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful