Denumire / Nume şi prenume ………………… Nr. registratură CARAGEA CM IPURL…………………… Oficiul Naţional al Registrului Comerţului CIF / CUI 18299577………………...

Sediu social GALATI, Str. Siderurgistilor, nr. 35, Bloc SD3C, ap. 57, Loc. Galati…………… Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Sediu ales………………………………… Tribunalul ………………………………..... Telefon 0236/475476, mobil 0726/135476…………. Fax …0236/475477 ………………………………… E-mail mihaelacaragea@yahoo. com ……………..

Către, OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Cerere de publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă Nr.879/30.06.2010 Subscrisa/Subsemnat(a/ul CARAGEA CM IPURL în calitate de Lichidator judiciar reprezentat prin Caragea Mihaela în conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, solicit publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a actului de procedură: notificare,  convocare,  anunţ,   raport,  plan de reorganizare,  plan de distribuire,  alt act de procedură depus în format de hârtie şi în format electronic, înregistrat sub nr. Nr. 879/30.06.2010 total file____1____ în dosarul nr. 4629/121/2010 pe rolul Tribunalului/ Curtii de Apel Galati privind debitorul S.C. Arcadia Instal SRL, sediul în Galaţi, str. Argeș, nr. 4, ap. 2, J17/1194/2008, CUI 24061080, jud. Galati Publicarea se realizează în :  regim normal / regim de urgenţă. Comunicările / Dovada de îndeplinire a procedurii ( ex.1 şi 2 ) se transmit prin : □ poştă cu confirmare de primire, la sediul social/sediul ales, cu achitarea tarifelor de corespondenţă, fax,  email; □ se ridică de la sediul ONRC / ORC. ___________________ _______________________________
(data) (semnătură şi ştampilă)

Actele de procedură se depun în format de hârtie şi electronic, iar publicarea se realizează numai după achitarea tarifelor de publicare şi, după caz, îndreptarea eventualelor neconformităţi. Exemplarul nr.2 al dovezii de îndeplinire a procedurii confirmat se remite ONRC / ORC. Cod 11-10-171 - Cerere de publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful