£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011

ºÀÄtÂÚªÉĬÄAzÀ ºÀÄtÂÚªÉÄUÉ...

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

.....vÀ¥ÀÄà aPÀÌzÀÄ ªÀiÁqÀÄ vÉ¥Àà zÉÆqÀØzÀÄ ªÀiÁqÀÄ

¸ÀA¥ÀÄl : 1

¸ÀAaPÉ : 3

¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 24

©r ¥Àæw ¨É¯É gÀÆ. 10

F vÀ¥ÀÄà ªÀĤ߸ÀÄ ¥Àæ¨sÀĪÉÃ... JZÉÑvÀÛ N zÀ°vÀ ZÉÃvÀ£ÀªÉÃ...
PÀ¼ÉzÀ

ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À ‘zÀ°vÀ ¸ÀAWÀµÀð ¸À«Äw’AiÀÄ ¥ÀæeÁÕ
¥ÀæªÁºÀPÉÌ ¹QÌ PÉÆaÑ ºÉÆÃVgÀĪÀ ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀgÀ°è £Á£ÀÆ
M§â. DzÀÝjAzÀ ¨sËwPÀ, ¨sËUÉÆýPÀ UÀrUÉgÉUÀ½VAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À
¨sÁUÀªÁVgÀĪÀ wgÀ¸ÁÌgÀªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ EzÀĪÀgÉV£À
jÃw ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÀ£Éßà ºÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ £À£Àß
£ÀªÀÄæ ¨ÉÃrPÉ. EzÀÄ ºÀ®ªÀÅ ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj DUÀ¨ÉÃPÁzÀ ‘UÀÄr’
ZÁPÀj.
¤zÀ±Àð£ÀPÉÌ ‘¨ÉArUÉÃj’ ªÀÄvÀÄÛ ‘ºÀgÀn’ F JgÀqÀÆ HgÀÄUÀ¼ÀÄ
PÁ®AiÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀiÁåUÉßnPï ¦Ã¯ïؤAzÀ ºÉÆgÀVzÀÝ HgÀÄUÀ¼ÀÄ
MAzÀÄ ¢£À ¢rüÃgÀ£É eÁUÀwPÀ gÁdPÁgÀtPÉÌ £ÉUÉAiÀħ®è ¹ÖçAUï
¨ÉÆÃqïð DUÀÄvÀÛªÉ JAzÀgÉ CzÉÆAzÀÄ ¸ÁzsÁgÀt ¸ÀAUÀw
AiÀiÁPÁUÀ¨ÉÃPÀÄ? DzÀÝjAzÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀªÀiÁd §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ°è
£ÀA©PÉ EnÖgÀĪÀªÀgÀÄ F JgÀqÀÄ ªÀÈvÁÛAvÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV
CjwgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ; AiÀiÁªÀÅzÉà wÃgÁä£ÀPÉÌ §gÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß.
AiÀiÁPÉAzÀgÉ JµÉÖà DUÀ° £ÁªÀÅ D ‘¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ’PÉÌ C£ÀågÀÄ,
ºÉÆgÀV£ÀªÀgÀÄ. ºÉÆgÀV¤AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ JµÀÄÖ ¸ÁzsÀåªÉÇà CµÉÖÃ
£ÀªÀÄä M¼ÀUÉƼÀÄîªÀ «Äw. CzÀgÁZÉAiÀÄ ªÀPÁÛjPÉAiÀiÁUÀ°, ¢ªÀå
ªÀiË£ÀUÀ¼ÁUÀ° £ÀªÀÄä DvÀä¸ÁQëUÉ £ÁåAiÀÄ ¤ÃqÀ¯ÁgÀªÀÅ. EAvÀºÀ
PÀgÀÄuÉAiÀÄ ¸ÁAvÀé£ÀzÀ ºÀAV®èzÀ, C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ vÀtÚV£À «µÀ«®èzÀ
‘ªÀÄÄlÄÖ«PÉ’ F ºÉÆwÛ£À J®ègÀ G½ªÀÅ.
PÀ¼ÉzÀ E¥ÀàvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ F d£ÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß «±ÉõÀ
DzÀåvÉAiÀÄ ¥ÀnÖUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÀAvÉ £ÁlPÀªÁr £ÀÆgÁgÀÄ
CzsÀåAiÀÄ£À AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ §ºÀÄ¥Á®Ä ¸ÀA¥À£ÀÆä® ¥ÉÆîÄ
ªÀiÁr.. PÀAqÀÄPÉÆArgÀĪÀ C¸ÀÛçUÀ¼À°è F C£À£ÀåvÉAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ
1 tªÀÇ MAzÀÄ. EzÀ£Éßà EAzÀæ bÁ¥ÀzÀAvÉ ©A©¹ D
gÁdPÁgÀ

C£À£ÀåvÉAiÀÄ£Éßà C¸ÀÛçªÁV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À ‘AiÀiÁzÀ«Ã
PÀ®ºÀ’zÀ°è F ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀð£Á±ÀªÁUÀ° JA§ÄzÉÃ
‘¥Àæ¨sÀÄvÀé' EAVvÀ. CzÀPÉÌ F ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ vÀPÀÌAvÉ £ÀªÀ DyðPÀvÉ
ºÉüÀĪÀ ªÀÄAvÀæ ‘¸ÉÆöAiÀįï d¹ÖÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ JA¥ÀªÀgÉäAmï’
EvÁå¢... F £É®zÀ ªÀÄÆ® ‘C¸Ààø±Àå’ PÀÄ®UÀ¼À£ÀÄß fÃtÂð¹PÉÆAqÀÄ
§zÀÄPÀĪÀÅzÀÄ CµÉÆÖAzÀÄ ¸À°Ã¸À®è. AiÀiÁPÉAzÀgÉ CzÀÄ CªÀgÉÃ
CªÀgÀ PÉÊAiÀiÁgÉà ªÀÄÄRPÉÌ §½zÀÄPÉÆArgÀĪÀ PÀ¥ÀÄà ZÀÄPÉÌ. CµÉÖÃ
C®è ‘PÀ¥ÀÄàgÀAzsÀæ’ ‘¨ÁèöåPïºÉÆïï’É.. EzɯÁè CAwªÀĪÁV F
C¸Ààø±Àå £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ zÀÆqÀĪÀÅzÀÄ ‘ªÀiÁå£ïºÉÆïï’UÉãÉ.
¨ÉArUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ ºÀgÀn.. F CRAqÀ ¨sÁgÀvÀªÉA§ £ÁlPÀzÀ°è
ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉƧâ¤UÉ E£ÉÆߧ⠪ÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄ® w¤ß¹zÀ.. WÉÆÃgÁw
WÉÆÃgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ...
EAxÀ ªÀiÁå£ïºÉÆïï.. ºÀAvÀPÉÌ vÀ½î¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉà £ÀªÀÄä
ºÀuɧgÀºÀªÁVgÀĪÁUÀ.. £ÁªÀÅ F £É®zÀ ªÀÄ®¸ÀA§AzsÀzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ
SÁ¬Ä¯ÉUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À »£É߯ÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.
CAxÀ ¹ÜwUÉ AiÀiÁgÀÆ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ AiÀiÁjUÀÆ §gÀzÀAvÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß
£ÁªÉà »r¢lÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. E®èzÉ ºÉÆÃzÀ°è GtÚ®Ä
ªÀÄÄA¢nÖgÀĪÀ UÀAUÁ¼ÀzÀ°è C£ÀßzÀ §zÀ®Ä...
ªÀÄ®ªÉà C£Àß §æºÀä DUÀĪÀ.. D C£Àß §æºÀäªÉà ªÀÄÄA¢£À
ªÀÄ®ªÁUÀĪÀ gÀ¸À«zÉåVAvÀ AiÀiÁªÀ zÉÆqÀØ «zÉå EzÉAiÉÆÃ
£Á£ÀjAiÉÄÃ.. ªÀÄ®ªÉAzÀgÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉƼÀV£À ¤ªÀiÁð®åªÀ®èzÉ
ªÀÄvÉÛãÀÄ? DzÀÝjAzÀ F ªÀÄ®¸ÀA§A¢ü ¥ÉÆøïÖªÀiÁlðA
j¥ÉÆÃlð£ÀÄß M¥ÀÄàªÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁzÀªÀgÀÄ... ¥sÉÆÃgïºÁå¤ìPï ¥ÀjÃPÉëUÉ
MvÁ۬ĸÀ§ºÀÄzÀÄ.

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

wPÀÌ®ÄvÀ£ÀQÌzÉ

£ÀªÀÄä ¨ÉA§®
eÁUÀwPÀ ¸ÀªÀĸÁåvÀäPÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ½UÉ ¥ÁæzÉòPÀ £É¯ÉAiÀÄ
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÁgÀUÉƼÀÄîªÀ PÀ£À¹£À QrAiÀiÁV ‘D¢ªÀÄ °«AUï
mÉʪÀiïì’ ªÀÄÆr §A¢zÉ. EzÀÄ JgɺÀļÀUÀ¼À vÁt. »j-QjAiÀÄ
«ÄwUÀ½®èzÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj JgɺÀļÀÄ«£À ºÁUÉ £É®zÀ-ªÀÄtÂÚ£À
G¼ÀĪÉÄUÉ ºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄ vÀ¥ÉÆêÀ£À. ªÀÄ»¼Á, zÀ°vÀ, «zÁåyð
ªÀÄvÀÄÛ PÁ«ÄðPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ £É¯É, zÀ¤ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀAwgÀĪÀ
F «µÀªÀÄ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è, ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» £ÀAvÀgÀzÀ PËæAiÀÄðUÀ¼À
«gÀÄzÀÞ
£É®zÉÆqÀ®
PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À
ªÀÄÄSÉãÀ
ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄTAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ
PÉÆÃnUÁ£ÀºÀ½î
gÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀ
J¯É§½î
vÉÆÃlªÀiÁqÀĪÀ
PÀ£À¸À£ÉÆßwÛgÀĪÀ wPÀÌ®ÄvÀ£ÀPÉÌ fêÀ¥ÀgÀ «ÄrAiÀÄĪÀ
ºÀ®ªÀÅ ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ½UÉ gÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÉÆqÀ£É PÉÊ
eÉÆÃr¸À®Ä ªÀÄ£À¸ÁìzÀgÀÆ vÀl¸ÀܪÁVgÀĪÀÅzÀPÀÆÌ
gÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÉà PÁgÀtªÉA§ÄzÀÄ PÀ£ÀßrAiÉƼÀV£À UÀAlÄ.
D¢ªÀÄ ‘°«AUï mÉʪÀiïì’£À PÀ£À¸ÀÄ §ºÀĪÀÄÄRåªÁzÀ,
ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ wPÀÌ®ÄvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ, F ¤nÖ£À°è J¯É§½îAiÀÄ
MAzÉÃ
J¯ÉAiÀÄ£ÀÄß
£ÉaÑPÉƼÀîzÉ,
PÉ®ªÀgÀ
¤«ÄðvÀ
¥ÀƪÀðUÀæºÀUÀ½UÀÆ ¸ÉÆÃvÀÄ, §½îAiÀÄ ºÀ®ªÀÅ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß
PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀîzÉ §½îAiÀÄ J¯Áè J¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ eÉÆvÉUÀÆrzÀgÉ,
§½î §®ªÁV, PÀ£À¹£À ¸ÁPÁgÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÁ¢ÃvÉ£ÀߪÀÅzÀÄ £À£Àß
PÀÄrAiÀiÁ¸É.

-ªÀÄAdÄ£ÁgÁAiÀÄuï PÉ.J¯ï.

£ÉÆÃqÀĪÀ PÀtÄÚ
ªÀÄ£À¸ÀÄì £ÀªÀÄäzÁUÀ°
§£À±ÀAPÀjAiÀÄ ¸ÀÄavÀæ ¦ü®A ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ°è Q.gÀA.gÀªÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ
G¥À£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß PÉý ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½zÉÝ. ªÉÄõÀÄÖç ªÀiÁvÁrzÀÝ
¨ÉÃAzÉæ PÁªÀå E£ÀÄß Q«AiÀÄ°è UÀÄ£ÀÄ UÀĤ¸ÀÄwÛvÀÄÛ. CµÀÖgÀ°è
UɼÉAiÀÄ ¥Àæ¢Ã¥ï ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÉÄõÀÄÖç wÃjPÉÆAqÀgÀÄ
JAzÀ, DPÁ±ÀªÉà PÀ¼Àa ©zÀÝAvÁ¬ÄvÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà ¸Ëxï
JAqï ¸ÀPÀð¯ï£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ §½UÉ ºÉÆÃzÉ. vÀqÀ
gÁwæAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÉÄõÀÄÖç §UÉÎ J®ègÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÉݪÀÅ. DUÀ
M§â UɼÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀªÀgÀÄ ªÉÄõÀÖç£ÀÄß PÀë«Ä¸ÀĪÀÅ¢®è
JAzÀÄ UÀA©üÃgÀªÁV DPÉëæ¹zÀ. CzÀPÉÌ PÁgÀtªÁzÀgÀÆ ªÉÄõÀÄÖç
ªÀiÁvÁrzÉÝ ºÉZÀÄÑ, §gÉzÀzÀÄÝ PÀrªÉÄ.
£Á£ÀÄ PÉÆïÁgÀPÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÉÄÃ¯É K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀjAiÉÄÃ

Q.gÀA. ªÉÄõÀÖç£ÀÄß PÁ¯ÉÃfUÉ PÀgɸÀ¯ÉèÉÃPÉA§ ºÀoÀ vÉÆlÖªÀ£ÀAvÉ
PÉÆïÁgÀPÉÌ PÀgÉvÀAzÉ. CA¢£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è PÉ.gÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ
ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄõÀÄÖç ªÀÄvÀÄÛ
gÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¥Àæ¨sÁPÀgïgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÀÄ. CAzÀÄ
¸ÀÄ¢ÃWÀðªÁV CzÀÄ-EzÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C°èAiÉÄÃ
CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉƦà£À ¸Áj£À ªÀÄd§ÆvÁzÀ
HlªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀAeÉAiÀĵÉÆÖwÛUÉ D¢ªÀÄzÀ fæ£À°è ªÉÄõÀÄÖç,
£Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qÉƫĤPï ºÉÆÃzɪÀÅ. D¢ªÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃr
ªÉÄöÖçUÉ CAzÀÄ §ºÀ¼À RĶAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. vÀÄA¨Á ºÉÆvÀÄÛ
ªÉÄõÀÄÖç gÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ²ªÀgÁªÀiïgÀªÀgÀAvÀÆ
¤Ã£ÀÄ K£ÁzÀgÀÆ ªÉÄõÀÖç£ÀÄß ªÁ¥À¸ï PÀgÉzÀgÉ ¤£Àß PÁ®Ä
ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¨ÉzÀj¹zÀgÀÄ. ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ªÉÄõÀÖç£ÀÄß
PÀgÉvÀgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÀ £Á£ÀÄ ªÉÄõÀÖç£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ
ºÉÆgÀmÉ.
Q.gÀA. gÀªÀgÀ £ÉgÀ½£À¯Éè ¨É¼ÀzÀ £Á£ÀÄ ªÉÄõÀÄÖç ºÉZÀÄÑ
§gÉAiÀÄ°®èªÀ®è JAzÀÄ £ÉÆAzÀÄPÉÆAqÀzÀÄÝAlÄ.
ªÉÄõÀÖç£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÉÄÃ¯É CµÉÖà WÀ£ÀvÀgÀzÀ
ªÀåQÛvÀé gÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀ¯Áè¬ÄvÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ
ªÀµÀðUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ PÀ«vÉ
§gÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ £ÀªÀÄUɯÁè ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄßAlÄ
ªÀiÁrvÀÄ.
CzÁåªÀÅzÉÆÃ
CªÀÄÈvÀWÀ½UÉAiÀÄ°è
ªÀiÁvÀÄ
ªÀÄÆvÀðUÉÆAqÀ ¯ÉÃR£ÀªÁV ªÀÄÆrzÀªÀÅ. gÁªÀÄAiÀÄå CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
NzÀ®Ä PÉ®ªÀjUÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁªÉà ¸ÀévÀB NzÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
EAvÀºÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÉâPÉ ¨ÉÃPɯÁè JA§ PÉÆgÀUÀÄ
£À£ÀßAxÀ ºÀ®ªÀjUÉ PÁqÀÄwvÀÄÛ. ¥ÀÄtåPÉÌ ¤AvÀĺÉÆVzÀÝ ¥ÀwæPÉAiÀÄ
PÀ£À¸ÉÆAzÀÄ ªÉƼÀPÉAiÀiÁV ªÀÄÆqÀvÉÆqÀVvÀÄ. CzÀPÉÌ J¸À¼ÀÄ,
PÀÄr ªÀÄÆrzÀAvÉ D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÉ.
gÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀ CªÀÄÆvÀð aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì£À°è
ªÀÄÆvÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. F ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ £Ár£À
¸ÁA¸ÀÌøwPÀ zÁR¯ÉAiÀiÁV ¥Àæ¸ÁgÀUÉƼÀÄîwÛzÉ. ªÉÆzÀ® ¸ÀAaPÉVAvÀ
JgÀqÀ£Éà ¸ÀAaPÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ªÀÄÄzÀ ¤ÃqÀĪÀAwzÉ, ªÀÄÆgÀ£ÉÃ
¸ÀAaPÉ UÀj ©aÑ vÀ£Àß ºÀgÀºÀ£ÀÄß ªÀÄÄV®UÀ® ªÁ妹PÉƼÀÄîwÛzÉ.
EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ PÀtÄÚ ªÀÄ£À¸ÀÄì £ÀªÀÄäzÁUÀ°. £ÁªÀÅ PÀAqÀzÀÝ£ÀÄß
EvÀgÀjUÉ ºÉüÉÆÃt. £ÀªÀÄä MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ/¥ÀvÀæ ¥ÀwæPÉUÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ
ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄß vÀÄA§ÄvÀÛzÉ.

-gÀÄzÉæñï CzÀgÀAV

ZÀAzÁ «ªÀgÀ:

©r ¥Àæw

: 10.00

ZÀAzÁ zÉéöʪÁ¶ðPÀ

: 250.00

¥ÉÆõÀPÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé

: 1000.00

zÁ¤

: 5000.00

ªÀĺÁzÁ¤

: 10000.00

¥ÀæwUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ :
9972193392, 8147898101, 9448886069
2

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÁqÀÄ -66

£ÉÊfÃjAiÀiÁ zÉñÀzÀ N¯ÁªÉÆ §AqÉUÀ¼À £É£À¥ÀÄ
PÀ£ÁðlPÀ

f¯ÉèAiÀÄ EvÀgÉ UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀAvÉAiÉÄÃ,
PÉÆïÁgÀzÀ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ, ªÀ£ÀåfëUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À «gÀ¼ÀªÉ£ÀÄߪÀAvÉ
¨ÉvÀÛ¯ÁV PÁt¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ. £ÁUÀjPÀvÉ, DzsÀĤPÀ PÀȶ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ
J¯ÉèqÉ «¸ÁÛgÀUÉƼÀÄîªÀ §ºÀÄ»AzÉAiÉÄà PÉÆïÁgÀzÀ ¨ÉlÖUÀ¼À
d£ÀvÉ PÁqÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥Àæw¢£À PÁzÁqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. agÀvÉ,
vÉÆüÀ, ºÀÄ°AiÀÄAvÀºÀ ¨ÉPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, PÁ½AUÀ ¸À¥Àð, zÀAvÀAiÀÄÄvÀ
D£É, fAPÉ, £Á£Á §UÉAiÀÄ ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ, ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ ªÀ£Àå QÃlUÀ¼ÀÄ
d£ÀjUÉ ¥Àæw¢£À PÁt¹UÀÄwÛzÀݪÀAvÉ... EªÉ¯Áè CAQ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀܽÃAiÀÄgÀ£ÀÄß PÉýAiÉÄà §gÉAiÀÄÄwÛzÉÝãÉ.
DUÀ vÁ£Éà ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À dAeÁl¢AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ PÉÆïÁgÀPÉÌ
§¸ï ºÀwÛ PÀĽvÁUÀ, PÉÆïÁgÀ-D¢ªÀÄzÀ §UÉUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ HºÉ,
D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÉƼÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀݪÀÅ. F ¸ÀܼÀzÀ §UÉUÉ PÉýzÉÝ,
ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è £ÉÆÃrzÉÝ. £ÀªÀÄUÉ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀ°zÀÄÝ ¸ÁºÀ¸ÀªÀÄAiÀÄ
¥ÀAiÀÄt EzÁV¢ÝvÀÛ®èzÉ, wAUÀ¼À ¥ÀÆtð ZÀAzÀæ£À ¨É¼ÀQ£À°è MAzÉÃ
jÃw D¯ÉÆÃa¸ÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÉqÉ ¸ÉÃj ºÁr, £ÀvÀð¹,
¸ÀºÀ¨sÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÞw £À£ÀUÉ gÉÆÃZÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ
PÀÄvÀƺÀ®zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. F ¥ÀÆtðZÀAzÀæ, ºÀÄtÂÚªÉÄ
ºÁqÀÄ, ¥ÀgÀA¥ÀgÉ-zÉêÀgÀÄ ºÁUÀÆ D ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ £ÀqÀĪÉ
EgÀ§ºÀÄzÁzÀ C¸ÀàµÀÖ PÉÆArUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀ¯Éèà ¯ÉPÀ̺ÁPÀÄvÁÛ
ºÁUÉà ¤zÉæUÉ eÁjzÉÝ. £À£Àß ªÀÄÆ®zÀ D¦üæPÁzÀ®Æè, PÀxÉUÀ¼À,
eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ ºÁqÀÄ-£ÀÈvÀå, £ÁlPÀUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À«gÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅ
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV gÀAUÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁvÀæªÉà DVzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À PÀvÀÈð,
¸ÀAVÃvÀUÁgÀ CxÀªÁ ¹¤ªÀiÁ GzÀå«Ä. F J®è ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÆß
¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ ºÀt ¸ÀA¥Á¢¸ÀĪÀÅzÉà DVgÀÄvÀÛzÉ.
PÉ®ªÉǪÉÄä ¨ÉlÖ CxÀªÁ ¥ÀªÀðvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À®Æè PÉ®ªÉÇAzÀÄ
DZÀgÀuÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ EªÀÅ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤¶zÀÞ. ¸ÀAeÉAiÀÄ
¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ F PÁgÀåPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ zÉêÀgÀ-¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ
£ÀqÀĪÀt ¸ÀAªÀºÀ£ÀPÉÌAzÀÄ ¥ÀæwÃw EzÉ. ªÀÄPÀ̽UÉ, ºÉAUÀ¸ÀjUÉ
(IÄvÀÄ ZÀPÀæzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è) E°è CªÀPÁ±À«®èªÉà E®è. CAxÀÀ
DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ‘«ÃAiÀÄðªÀAvÀ’ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ
ªÀiÁvÀæ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ. F J®è D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ £À£Àß°è
vÁPÀ¯ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉßûvÀ C¨ÁæA ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä£ÀÄß DºÁ餹zÀ.
£ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À ²PÀëPÀgÁzÀ ±ÁAvÀgÁdÄ ¤zÉݬÄAzÉ©â¹ §¸ï
E½AiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ.
£ÁªÀÅ §¸ï E½AiÀÄĪÀ ºÉÆwÛUÉ ¨ÉlÖPÉÌ ºÉÆgÀqÀĪÀ §¸ï
ºÉÆgÀlĺÉÆÃVzÀÝjAzÀ £ÀqÉzÀÄ ¸ÁUÀĪÀÅzÉà £ÀªÀÄUÀĽzÀ
G¥ÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ¨ÉlÖUÀ¼À ¥ÀæPÀÈw ¸ËAzÀÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸À«AiÀÄÄvÁÛ,
£ÀªÀÄUÉ vÀȦÛAiÀiÁUÀĪÀµÀÄÖ PÁåªÀÄgÁ QèQ̸ÀÄvÁÛ D¢ªÀÄPÉÌ
vÀ®Ä¥À®Ä MAzÀƪÀgÉ vÁ¸ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqɪÀÅ. £À£Àß ¸ÀÄvÀÛ°£À
¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß §ºÀ¼À ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¸ÀÄvÁÛ ¸ÁUÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ
MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV CAnPÉÆArgÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ,
UÀĺÉAiÀÄAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛzÀÝ §AqÉUÀ¼ÀÄ, C®è°èzÀÝ ¸ÀtÚ
PÉƼÀUÀ¼ÀÄ, P˱À®åAiÀÄÄvÀªÁV PÉÆgÉzÀ ¤Ãj£À ¸É¯ÉUÀ¼ÀÄ (PÀ¯ÁåtÂ),
J°èAzÉ°èUÀÆ PÀtÂÚUÉ ªÀÄÄzÀ¤ÃqÀĪÀ PÀÄgÀÄZÀ®Ä VqÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀÄgÁvÀ£À
3

zÉêÁ®AiÀÄzÀ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ, ¨sÀƪÀÄlÖQÌAvÀ ¸Á«gÁgÀÄ Cr
JvÀÛgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀ½îUÀ¼ÀÄ... J®èªÀÇ £À£ÀUÉ £ÉÊfÃjAiÀiÁzÀ N¯ÁªÉÆ
§AqÉUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ.
£ÁªÀÅ ¸ÉÃgÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ ¥ÀÆwð ¨É¼À¢AUÀ¼ÀÄ ºÀ©âvÀÄÛ. EzÀÄ
¥À²ÑªÀÄ D¦üæPÁªÀ£ÀÄß £À£Àß PÀtÄäAzÉ vÀA¢vÀÄ. D ¸ÀAeÉAiÀÄ°è
£ÀªÀÄUÉ ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄ «gÀ«Ä¸ÀĪÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ«gÀ°®è. PÁgÀåPÀæªÀÄ
E£ÉßãÀÄ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀgÀ°èvÀÄÛ. PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀ d£ÀgɯÁè
wAUÀ½UÉƪÉÄä C°è ¸ÉÃjzÀAwvÀÄÛ. AiÀÄĪÀPÀgÀÄ, «zÁåyðUÀ¼ÀÄ,
²PÀëPÀgÀÄ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀgÀÄ, ªÀÄÄRAqÀgÀÄ, ±Àæ«ÄPÀ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ J®è
jÃwAiÀÄ «ÃPÀëPÀgÀÆ C°è £ÉgÉ¢zÀÝgÀÄ. ¸ÀAWÀlPÀgÀÄ GvÁìºÀ¢AzÀ
CwÛA¢vÀÛ NqÁqÀÄwzÀÝgÀÄ. ‘£Á£ÀÄ’ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ‘£ÁªÀÅ’
JAzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ AiÀıÀ¹ìUÉ ±Àæ«Ä¸ÀÄwzÀÝgÀÄ. ¥ÉæÃPÀëPÀjUÉ
MAzÀÄ ¥ÉʸÉAiÀÄ nPÉÃmï£ÀÆß ¤UÀ¢¹gÀ°®è JA§ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß
CgÀV¹PÉƼÀî®Ä £À£ÀUÉ PÉ® ¸ÀªÀÄAiÀÄ »r¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀ°è
C£ÉÃPÀgÀÄ ‘GqÀÄUÉÆgÉ’AiÀÄ £É¥ÀzÀ°è ºÀ®ªÀÅ jÃwAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß
vÀA¢zÀÝgÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä ºÀt, PÉ®ªÉǪÉÄä ºÀtPÀÆÌ «ÄÃjzÀ ¦æÃwAiÀÄ
PÁtÂPÉAiÉÄà D¢ªÀÄPÉÌ ºÀjzÀÄ §gÀÄwÛvÀÄÛ. £À¤ßAzÀ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ
¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½AiÀÄzÉ ¸ÀĪÀÄä£ÁV©mÉÖ.
gÀAUÀªÉâPÉÉ ¨É¼ÀPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±À§Ý¢AzÀ C®APÀÈvÀªÁVvÀÄÛ. PÀ¯Á«zÀgÀÄ
M§âgÀ £ÀAvÀgÀ M¨ÉÆâ§âgÁV vÀªÀÄä PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ.
ªÉÆzÀ°UÉ ¸ÀAVÃvÀ £ÀAvÀgÀ qÉƼÀÄî, DªÉÄÃ¯É £ÁlPÀ. qÉƽî£À
ªÉõÀ £À£ÀߣÀÄß DPÀ¶ð¹vÀÄ. ªÀÄgÀ¢AzÀ vÀAiÀiÁgÁzÀ ªÁzÀå,
ºÀÄ°è£ÀAvÀºÀ PÀA§½, ºÀÆ«¤AzÀ ¹AUÀj¹PÉÆAqÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ
£Àwð¸ÀÄwÛzÀÝgÉ £À£ÀUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀzÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ.
ºÁ¸Àå¨sÀjvÀ £ÁlPÀPÉÌ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ºÉtÄÚ UÀAqÉ£ÀßzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500PÀÆÌ
ºÉZÀÄÑ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÁQëAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. £À£ÀߣÀÄß UÁqsÀªÁV ¸É¼ÉzÀ
E£ÉÆßAzÀÄ CA±ÀªÉAzÀgÉ PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ £ÀAvÀgÀzÀ ¸ÀºÀ¨sÉÆÃd£À.
¥ÉæÃPÀëPÀgÉ®ègÀÆ MnÖUÉ PÀjzÀ C£Àß, ¤ÃgÀÄ, nÃAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁAXPÀªÁV
¸À«AiÀÄÄwÛzÀÝzÀÄÝ. EzÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀåPÀæªÀÄUÀ¼À®Æè
£ÀqÉzÀzÀÝ£Àß £Á£ÀÄ PÀAr®è.
ªÀÄgÀÄ¢£À ‘C¥ÀgÀÆ¥À’zÀ CwyUÀ¼ÁzÀ £ÀªÀÄUÉ, PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ
¸ÀAWÀlPÀgÀ¯ÉÆè§âgÁzÀ ªÀÄĤgÉrØAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀÄ
ºÀ®ªÁgÀÄ eÁ£À¥ÀzÀ ºÁqÀÄ, £ÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄUÁUÉà ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ.
CªÀgÀ DwäAiÀÄvÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÆPÀgÀ£ÁßV¹vÀÄ. CªÀgÀ ¦æÃwUÉ
£ÀªÀÄä C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ £À«ÄäAzÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÆß PÀÆqÀ
vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ.
ºÉÆgÀqÀ®Ä ¹zÀÞªÁUÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ, ¢rüÃgÀ£É E£ÀÆß E¯ÉèÃ
EgÀ¨ÉÃPɤ¸ÀvÉÆqÀVvÀÄÛ. EzÀÄÝ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ RĶAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ
ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPɤ¹vÀÄ. PÉ®ªÀÅ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ
£À£ÀUÉÆAzÀÄ ºÉƸÀ ªÀÄ£É zÉÆgÉvÀAvÉ C¤ß¹vÀÄ.
¨ÉlÖzÀ ªÉÄïÉ. PÉÆïÁgÀ f¯ÉèAiÀÄ°è.
-«°AiÀĪÀiïì. ¦.¹. ªÁr
D¦üæPÁzÀ «zÁåyð/¥ÀæªÁ¹UÀ
C£ÀĪÁzÀ: ±ÁAvÀgÁdÄ J¸ï.ªÀļÀªÀ½î

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011

oÁUÀÆgï ¨sÀd£ÉAiÀÄÆ...
£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÁ®ªÀÇ...
»¸ÀÖjAiÀÄ ¥sÉÃqïOlÆ...!
¥sÉÃqï E£ÀÆß...
‘»¸ÀÖj F¸ï ªÉÄÃqï ¥sÁgï ¢

PÀ¤éäAiÀÄ£ïì D¥sï ¥sÉÃqï Omï CAqï
¥sÉÃqï E£ïì’... ¸ÀzÀåPÉÌ EzÀÄ AiÀiÁgÀÄ
¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀ PÉÆmÉñÀ£ï.
¥sÉÃqï Omï CAqï ¥sÉÃqï E£ï
¹¤ªÀiÁzÀ ¥Àj¨sÁµÉ; PÁåªÀÄgÁ PÀtÂÚUÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ. F ¥sÉÃqï Omï CAqï
E£ïUÀ¼À jÃw awæÃPÀj¹gÀĪÀ zÀȱÁåAvÀåUÀ¼À
¸ÉÆUÀ¸À£ÀÄß £ÉÆÃrAiÉÄà C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÀÄ.
EzÀĪÀgÉV£À £ÀªÀÄä ZÀjvÉæ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ
ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ
EAxÀ
¸ÉÆUÀ¹UÁVAiÉÄÃ
zÁR®ÄUÉÆArgÀĪÀAwªÉ. F ¥sÉÃqï
E£ï ‘J£ï’ OmïUÀ¼ÀÄ AiÀiÁQµÀÄÖ
¸ÉÆUÀ¸ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀgÉ, CªÀÅUÀ½VgÀĪÀ
UÉÆÃZÀgÀzÀ ¥ÀzÀgÀ ¥ÀzÀgÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁ¹
ªÀÄgÀļÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛ D zÀȱÀåzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ
xÀlÖ£É
C£ÀĨsÀªÀªÉÃzsÀåªÁUÀĪÀAvÉ
£ÀAiÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛªÁzÀÝjAzÀ.
¥sÉÃqï

Omï ªÀiÁ¸ÀÄvÁÛ ªÀÄÄaÑzÀgÉ ¥sÉÃqï
E£ïUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀgÀÄ ¥ÀzÀgÀÆ ©r¹
UÉÆÃZÀgÀUÉƽ¸ÀÄvÁÛ
ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ.
EzÀĪÀgÉV£À
ZÀjvÉæAiÀÄ
¥À®èl
WÀlÖUÀ¼ÁzÀ ‘£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ’ ‘¥ÀÄgÀÄfÓêÀ£À’
EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß
F
»£É߯ÉAiÀįÉèÃ
£ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ ZÉ£Àß. AiÀÄÆgÉÆæ£À°è
‘PÁ£ï¸ÁÖAn£ÉÆÃ¥À¯ï’
¥ÀxÀ£À
EAxÀzÉÆÝAzÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄPÉÌ vÉÆnÖ®Ä.
¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è EzÀÄ ‘§AUÁ¼ÀzÀ
£ÀªÀfêÀ£À’.
AiÀÄÆgÉÆæ£À
£ÀªÀfêÀ£ÀPÉÌ
PÁ£ïìÀì¸ÁÖAn£ÉÆÃ¥À¯ï
‘ºÉzÁÝj’
ªÀÄÄaÑPÉÆArzÀÄÝ PÁgÀt J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß
¸ÀPÁgÀtªÉÃ
JAzÀÄ
¨sÁ«¸ÉÆÃt.
DzÀgÉ ‘§AUÁ¼ÀzÀ £ÀªÀfêÀ£À’ AiÀiÁªÀ
ºÉzÁÝj ªÀÄÄaÑzÀÝgÀ PÁgÀtªÉÇà §®èªÀgÀÄ
ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ? £À£ÀUÉ F ‘©½’AiÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì
¯ÉÆÃPÀzÀ JzÀÄgÀÄ ªÀÄAr¹gÀĪÀ
ZÀjvÉæAiÀÄ PÀæªÀÄ ¥sÉÃqï Omï ¥sÉÃqï
E£ïUÀ¼À
ªÀiÁAiÀiÁ¸ÀȶÖ
AiÀiÁ
ªÀiÁAiÀiÁ¸À馅 PËvÀÄPÀzÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ.
F
ºÉÆvÀÄÛ
£ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ
ªÀĺÀ¶ð oÁUÀÆgï ¨sÀd£ÉAiÀÄ£ÀÄß F
»£É߯ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÀgÉ §AUÁ¼ÀzÀ
¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£ÀªÉAzÀgÉ,
EAUÉèAr£À
Cj¸ÉÆÖÃPÀæ¹UÉ zÉù ºÉ¸Àj£À £ÀPÀ°
¯ÉÃ¥À JA§ÄzÀÄ CxÀðªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.
F §AUÁ¼À ¨sÀd£ÉUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ
PÀ¯ÉÆäAiÀįï PÉ¥sÉÃr ¥ÁågÀqÉʸïUÀ¼À
‘LlA’ ¸ÁAUïUÀ¼ÉA§ÄzÀÄ vÀªÀÄUÉ
w½zÉà EzÉ. £À£ÀUÉ ‘§AUÁ¼À’zÀ
¨ÉAZïªÀiÁPïð ªÀiÁzÀj ‘£ÀªÀfêÀ£À’
¨sÁgÀvÀzÀ ¤dfêÀ£À C®è. D
ªÀiÁzÀjUÉ
§°©zÉÝÃ
£ÁªÀÅ

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ

PÁzÀA§jUÉ §AQªÀÄZÀAzÀæ, ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÉ
oÁUÀÆgÉÆà ªÀiÁzÀjUÀ¼À «ÄwUÉ ©zÀÄÝ
£ÀªÀÄä £É®zÀ CUÀtÂvÀ MgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß
§wÛ¹PÉÆAqÀÄ
EwºÁ¸À
zÁR°£À
¥sÉÃqï
OmïUÉ
ªÀÄgÀļÁVgÀĪÀÅzÀÄ
J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £À£Àß UÀæ»PÉ. ZÀjvÉæ JAzÀgÉ
F ºÉÆwÛ£ÀzÀÄ, F UÀ½UÉAiÀÄ vÀÄwð£ÀzÀÄ.
zÉù Cj¸ÉÆÖçÃPÀæ¹AiÀÄ
§¸ÀAvÉÆÃ
zsÁ£ÀåzÀ®Æè CgÀ½zÀ C¥Ààl £É®zÀ
ºÀÆUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À, «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ.
CªÀjUÀÆ ªÀÄoÀzÀ UÉÆÃjUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ
¨sÀd£ÁªÀÄA¢gÀUÀ¼À£ÁßV¹gÀĪÀ zÀÄgÀAvÀ
EAzÀÄ £ÀªÀÄä PÀuÉÚzÀÄgÉà EzÉ. EAw¥Àà
§AUÁ¼ÀzÀ E£ÀÆß EgÀĪÀ EvÀgÉ
ºÀÆUÀ¼ÁzÀ CgÀ©AzÉÆÃ, gÁeÁgÁªÀiï
ªÉÆúÀ£ï gÁAiÀiï, JA.J£ï.gÁAiÀiï,
ZÀmÉÆÖÃ¥ÁzsÁåAiÀÄ... »ÃUÉ ¯ÉPÀÌ«®èzÀµÀÄÖ
ºÀÆUÀ½zÀÝgÀÆ
L.J¸ï.L
¹Ã®Ä
MwÛ oÁUÀÆgÀ ¨sÀd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ
ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ
©qÀĪÀÅzÀgÀ°è
K£ÉÆÃ
MAzÀÄ UÀªÀÄäwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ.
¸ÀÄvÀÛ®
ªÁvÁªÀgÀt
EAvÀºÀ
¨sÀd£ÉUÀ½AzÀ
vÀÄA©gÀĪÁUÀ
PÀ¯Á
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÉÃqÀgïì DVgÀĪÀ £ÁªÀÅ
£É£ÉAiÀÄ¢gÀ¯Á¢ÃvÉ. CzÀPÉÌ PÀëªÉÄ PÉÆÃj
F ªÀiÁvÀÄ. ºÁUÀÆ EAvÀºÀ '±ÀvÁ©ÝUÀ¼ÀÄ
¸ÁA¸ÀÌøwPÀ gÁdPÁgÀt' PÉÆÃlåAvÀgÀ
gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À §qÀªÀgÀ vÉjUÉAiÀÄ ºÀt
¨ÉÃqÀĪÀAxÀzÀÄÝ. oÁUÀÆgÁ¬ÄvÀÄ. FUÀ
¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀjUÀÆ £ÀÆgÀÄ PÉÆÃn
«ÄøÀ®AvÉ!
£Á£ÀÄ
oÁUÀÆgÀgÀ£ÀÄß
M¼ÀUÉ
E½¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ. »ÃUÁV
gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è EªÀgÀÄ
PÀnÖPÉÆqÀĪÀ «±ÁévÀäPÀvÉAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÁzÀ
4

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

‘VÃvÁAd°’ ¨ÉÃAzÉæ N¢zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀ
ªÀÄlÖzÀ PÀ¯ÉÆãÀßw ¸Á¢ü¹zÀ PÀÈw JA§
Cj«zÉÝà EzÉ. EzÀÄ vË®¤PÀ vÀÆPÀzÀ
ªÀiÁwVAvÀ ‘¸ÀvÀé’ªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ ªÀiÁvÀÄ.
F vÀÆPÀªÀ£ÀÄß M¦à £ÉÆÃrzÀgÀÆ CªÀgÀ
PÀ¯ÁvÀäPÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ PÀÆqÀ
PÀrªÉÄAiÀÄzÀÄ JAzÀÄ Jt¸À¯ÁgÀgÀÄ.
DzÀgÉ CªÀgÀÄ D ºÉÆvÀÄÛ vÀ¼ÉzÀ
gÁdQÃAiÀÄ zsÉÆÃgÀuÉ CzÀ£ÀßAvÀÆ ¥Àæw
PÁ®WÀlÖzÀ®Æè ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ.
»ÃUÉ oÁUÀÆgÀgÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ ºÀ®ªÀÅ
¥Àæ±ÉßUÀ½ªÉ.
ªÉÆ®zÀ£ÉAiÀÄzÁV
CªÀgÀ
±ÁAw¤PÉÃvÀ£À
AiÀiÁªÀ
ªÀiÁzÀjAiÀÄ
PÀ¯Á±Á¯É? CzÀPÀÆÌ ¸ÀÄvÀÛ® §zÀÄQUÀÆ
EzÀÝ ¸ÀA§AzsÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À JAxÀzÀÄÝ?
¥ÀPÀ̪ÉÃ
EzÀÄÝ
ªÀÄÄzÀĪÀAiÀĹì£À
oÁUÀÆgÀgÀ
PÁªÀåZÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß
vÀªÀÄä
vÀÄA§Ä AiÀi˪Àé£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀPÀvɬÄAzÀ
¨ÉZÀÑVj¹zÀ
¸ÀAvÁ¯ï
ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À
¸ÀÈd£À²Ã®vÉ ¢£ÀUÀÆ° ¯ÉPÀÌzÀ°è ¨ÉvÀÛ¯É
gÀÆ¥ÀzÀ²ðAiÀÄgÁUÀĪÀ
ªÀÄlÖzÀ¯ÉèÃ
¤AvÀÄ©nÖzÀÄÝ
AiÀiÁPÉ?
¨sÀÆ¥Á¯ï
gÀAUÀªÀÄAqÀ®zÀ°è ¸Áé«Ä£ÁxÀ£ï EAvÀºÀ
D¢ªÁ¹ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀUÀt ¸Áj¸ÀĪÀ
«£Áå¸ÀUÀ¼À£ÉßÃ
PÀ¯ÁvÀäPÀvÉAiÀiÁV¹
¸ÀȶֹzÀ
£ÀÆvÀ£À
ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ
¸ÁzsÀåvÉAiÉÆAzÀÄ
±ÁAw¤PÉÃvÀ£ÀzÀ°è
AiÀiÁPÉ
¸ÁzsÀåªÁUÀzÉ
ºÉÆìÄvÀÄ?
EzÀPÀÆÌ oÁUÀÆgÀgÀ°èzÀÝ d«ÄãÀÄzÁj
ªÀiË®åUÀ½UÉ EzÀÄ ªÀÄÄRåªÉA§ÄzÀÄ
ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁUÀzÉ
ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉÃ?
EAvÀºÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðPÉÌ ‘¸ÁªÀiÁædå±Á»’
AiÀiÁªÀvÀÆÛ
JzÀÄj¸À¯ÉèÉÃPÁzÀ
PÉÃr£ÀzÉA§ÄzÀÄ
ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁUÀzÉ
ºÉÆìÄvÉÃ? zÉùà ªÀiÁzÀj ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ
£ÀªÁ§VjUÀÆ
¸ÁªÀiÁædå±Á»UÀÆ
C£ÉÆåãÀåvÉ
¨É¼ÉAiÀÄ®Ä
K£ÀÄ
PÁgÀtUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ?
EAvÀºÀ
C¥À«vÀæ ªÉÄÊwæAiÉÄà ‘©½ ¸ÁªÀiÁæl’£À
¸ÁéUÀvÀVÃvÉ ‘d£ÀUÀtªÀÄ£À’ ºÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ
PÁgÀtªÁVgÀ§ºÀÄzÉÃ?
EAvÀºÀ
¨Ë¢ÞPÀvÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÉÄà §AUÁ¼ÀzÀ
£ÀªÀfêÀ£ÀzÀ fêÁ¼ÀªÁVvÉÛ? ºÁVzÀÝ
ªÉÄÃ¯É F «ÄwAiÀÄ ªÀiÁzÀj §AUÁ¼À
£ÀªÀfêÀ£À
¨sÁgÀvÀzÀ
¤dfêÀ£À
DUÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ? »ÃUÉ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ
ºÀÄlÄÖvÀÛ¯É EgÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÉ CªÀgÀªÀgÀ£Àß
5

DAiÀiÁ ¸ÁªÀiÁfPÀ ZËPÀlÄÖUÀ¼À DyðPÀ
CAvÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ §VθÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀ ZÀjvÉæ
¥sÉÃqï E£ï ¥sÉÃqï Omï ¥ÀzÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
CAvÀUÀðvÀ d£ÀzÉÆæúÀªÀ£ÀÄß ¥À±ÁÑvÁÛ¥ÀzÀ
ªÀÄƸÉÀ¯ÉAiÀÄ°è
PÀgÀV¹PÉƼÀî¯ÁgÀzÀ
C¥ÀgÁ¢ü¥ÀæeÉÕAiÀÄ «¸ÀÛgÀuÉUÀ¼ÉÃ? CxÀªÁ
Qæ¸ÀÛ£À£ÀÄß ²®Ä¨ÉUÉÃj¹ PÀnÖPÉÆAqÀ zsÀªÀÄð
DPÀæªÀÄt²Ã®, AiÀÄÄzÀÞ, zÀgÉÆÃqÉUÀ½AzÀ
zÉÆÃa vÀAzÀÀ ¸ÀA¥ÀwÛ£À aUÀÄgÀÄ
eÁÕ£À²¸ÀÄÛUÀ¼À £ÀPÀ° «dÈA§uÉAiÉÄÃ?
WÁvÀÄPÀvÀ£ÀªÉÃ
DvÀäªÁzÀ
F
¸ÁªÀiÁædå±Á»AiÀÄ ¥Á®ÄzÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß
F ºÉÆvÀÄÛ PÀÆqÀ ¥Àæ²ß¸ÀzÉ EgÀ¨ÉÃPÉ?
CxÀªÁ... oÁUÀÆgÀgÉAzÀgÉ EµÉÆÖAzÀÄ
GvÀÛgÀ PÁtzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ...
EgÀ°
£Á£ÉãÀÆ
oÁUÀÆgÀgÀ£ÀÄß
¸ÀªÀÄUÀæªÁV
N¢PÉÆAqÀªÀ£À®è.
oÁUÀÆgÀgÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ zÀQÌgÀĪÀÅzÀÄ
EµÉÖ. E£ÀÄß CªÀgÀ ¸ÀAVÃvÀªÉAzÀgÉ
£Á£ÀÄ PÉýgÀĪÀ ¨Ë¯ï, ¸ÀƦü,
C¯ÉªÀiÁj
UÁAiÀÄPÀ
¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀ¼À
¥sÉÃqïOmïUÀÆ gÀ«ÃAzÀæ ¸ÀAVÃvÀzÀ
¥sÉÃqï E£ï ¸Ë¨sÁUÀåPÀÆÌ C«£Á¨sÁªÀ
¸ÀA§AzsÀ«zÉAiÉÄAzÉ
£ÀA©gÀĪÀªÀ£ÀÄ.
ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è oÁUÀÆgï ¨sÀd£É EzÉ.
¨sÀd£ÉUÉ vÀPÀ̵ÀÄÖ §eÉmï EzÉ. CzÀÄ
PÉÆÃnUÀ½UÀÆ «ÄÃj. CzÀgÀ MqÉvÀ£À
ºÉÆA¢gÀĪÀ
eÁÕ£À¦ÃoÀ
ªÀÄlÖzÀ
¸Á»wAiÉƧâgÀÄ ²ªÀ¥ÀæPÁ±ÀgÀÄ J¸ÉzÀ
PÉAqÀzÀÄAqÉUÀ¼ÀAvÀºÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½UÉ CªÀgÀ
PÉÊAiÀįÉèà ¤ÃgÀĬÄå¹ Dj¹zÀ ¥sÉÃqïOmï
¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀAvÀÆ rÃ¥ï

¥sÉÆÃPÀ¸ÁìV PÀtÚ°èzÉ.
EµÁÖVAiÀÄÆ oÁUÀÆgÀgÀÄ «±ÀéªÀiÁ£ÀågÉÃ
¸Àj. D §UÉÎ vÀPÀgÁj®è. DzÀgÉ CªÀgÀÄ
«±ÀéªÀiÁ£ÀªÀgÁUÀ®Ä
¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ
¸ÁA¸ÀÌøwPÀ gÁdPÁgÀtªÀ£Àß «ªÀIJð¸À®Ä
CªÀgÀ
¤vÀåªÀA¢vÀ
gÁµÀÖçVÃvÉAiÀÄ
»£É߯ÉAiÉÆAzÉà ¸Á®zÉÃ?
£À£ÀUÀAvÀÆ d«ÄãÀÄzÁj ªÀUÀðUÀ¼À
¥sÀÆåqÀ¯ï
ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ°è
JzÀÄÝPÁtĪÀ PÉÆgÀvÉ CzÀgÀ ªÀÄÈvÀ DvÀä
¸ÁQë JA§ÄzÀÄ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁVzÉ. F
DvÀä¸ÁQë»Ã£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß
¨sÀd£ÉUÀ½AzÀ
vÀÄA©PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. zÉêÀgÉà F
ºÉZï.Dgï.r
¸ÀA¥À£ÀÆä®
¥ÀætÂÃvÀ
¨sÀd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀĪÀªÀgÉà E®èªÉÃ?
EAvÀºÀ ¨sÀd£ÉUÀ½AzÀ DUÀ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
¹¤ªÀiÁ ¤zÉÃð±ÀgÀ£ÉÃPÀgÀÄ oÁUÀÆgÀgÀ£ÀÄß,
§AUÁ¼ÀªÀ£ÀÄß §AUÁ¼ÉÃvÀgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ
ªÀÄ£À¹ìUÉ vÀ®Ä¥ÀĪÀAvÉ PÀnÖPÉÆnÖzÁÝgÉ.
EAxÀzÉÆÝAzÀÄ ‘WÀgÉà ¨Á»gÉÃ’. ¸ÀvÀåfvï
gÉà ªÀiÁrgÀĪÀ ¹¤ªÀiÁ.
F avÀæzÀ°è JgÀqÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀÈw
¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ. M§â Cj¸ÉÆÖÃPÀæ¹AiÀÄ
vÉÆnÖ¯ÁzÀ
¥sÀÆåqÀ¯ï
d«ÄãÁÝgÀ.
G£ÀßvÀ ²PÀëtPÉÆÌAzÀÄ ªÀiÁzÀj J£ÀÄߪÀ
¸ÀA¨sÁ«vÀ. GzÁj ºÀÈzÀAiÀĪÀAvÀ MAzÀÄ
jÃw oÁUÀÆgÀgÀ ‘ªÀĺÀ¶ðvÀ£À’«®èzÀ
¥Àgï¥sÉPïÖ
dAlèªÀÄ£ï
mÉʦ£ÀªÀ£ÀÄ.

ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄlPÉÌ

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011

...»A¢£À ¥ÀÄl¢AzÀ
E£ÉÆߧ⠧AqÁAiÀÄUÁgÀ. £ÉÊwPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzsÀåªÀĪÀUÀðzÀ
ªÀiË®åªÉAzÀÄ §UÉzÀÄ ¨sÀUÀßUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀzÁ ¹zÀÞ zsÀUÀzsÀV¸ÀĪÀ
§AqÁAiÀÄzÀ ¨ÁæöåAqï. E§âgÀÆ ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼ÀÄ ¸ÉßûvÀgÀÄ.
§AqÁAiÀÄUÁgÀ ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ «gÀÄzÀÞ, CzÀgÀ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁzÀ
d«ÄãÀÄzÁgÀ£À ªÀUÀð »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À «gÀÄzÀÞ gÉÊvÀgÀ£ÀÄß JwÛPÀlÄÖªÀ
PÉ®¸ÀªÀ£Éß PÁæAw JAzÀÄ £ÀA©zÀªÀ£ÀÄ. CzÀgÀ ¹zÀÞvÉUÁV
F d«ÄãÀÄzÁgÀ£À §ÄqÀPÉÌ §gÀÄvÁÛ£É.
F Cj¸ÉÆÖÃPÀæ¹
JAvÀºÀ ¸ÀA¨sÁ«vÀ ¸ÉÆÃV£À ªÉÆÃrUÉ ¹Q̸ÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ
F d«ÄãÀÄzÁgÀ£À GzÁgÀvÉAiÉÄà ¸ÁQë. vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ
PÁæAwAiÀÄ ©gÀÄUÁ½UÉ ¹QÌ §¸ÀªÀ½zÀÄ ¸ÀÄR¨sÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÆß
PÀAqÀªÀ£À®èªÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ CªÀ£À£ÀÄß CwyAiÀiÁV DºÁ餸ÀÄvÁÛ£É.
§AzÀªÀ£À£ÀÄß D PÁ®PÉÌ CzÀȵÀÖªÀAvÀ PÀİãÀgÀÄ, d«ÄãÀÄzÁgÀgÀÄ
LgÉÆÃ¥ÀåjAzÀ PÀ°vÀ £ÀqÁªÀ½UÀ¼ÀAvÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀ̪Éà EgÀĪÀ
CwyUÀȺÀzÀ°è vÀAUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. D ªÀÄÆ®PÀ CªÀ¤UÀÆ
PÉÆAZÀ d«ÄãÀÄzÁj PɣɪÉƸÀj£À PÀªÀ¼ÀzÀ gÀÄa ¹PÀÌ° JA§
D¸É. CAvÉAiÉÄà CªÀ¤UÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß M¼À CAvÀB¥ÀÄgÀzÀ
zÁgÀAzÀ zÁn¹ CªÀ£À°èUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ ¨sÉÃn ªÀiÁr¸ÀĪÀ
D¸É. CªÀ¼ÀÄ zÁgÀAzÀ zÁn ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÀ ‘zÁlÄ«PÉ’UÉ
‘¸ÉÆèêÉÆõÀ£ï’ vÁAwæPÀvÉ C¼ÀªÀr¹zÁÝgÉ gÉÃ. EzÀjAzÁV F
zÁlÄ«PÉ «¼ÀA©vÀUÉƼÀÄîvÁÛ PÁ®¢ÃWÀðvÉAiÀÄ C¸ÀºÀ¤ÃAiÀÄvÉ
C£ÀĨsÀªÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÄß CªÀj§âgÀ ¨sÉÃnAiÀÄ
£ÀAvÀgÀ K£É®è ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÉA§ÄzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ
H»¸À§ºÀÄzÀÄ.
EAvÀºÀ ºÉÆ¹Û®Ä zÁlĪÀ ºÉtÄÚUÀ¼À CAvÀgÀAUÀ vÀ®èt
PÀnÖPÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ°è oÁUÀÆgï ¹zÀÞºÀ¸ÀÛgÀÄ ºÁUÀÄ gÉà CzÀPÉÌ
zÀȱÀå PÀlÄÖªÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ. ºÉtÂÚ£À F ºÀAvÀzÀ ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß
‘gÉÃ’ vÀªÀÄäzÉà avÀæ ‘ZÁgÀÄ®vÁ’zÀ°è ¨ÉÊ£ÁPÀÄå®gï ¥ÀæwªÉÄ
§¼À¹ PÀlÄÖvÁÛgÉ. J£ï.¯QëöäãÁgÁAiÀÄuïgÀ ‘GAiÀiÁå¯É’AiÀÄ°è
£ÀªÀÄäzÀÆ MAzÀÄ jÃw EzÉ. ¢éÃ¥À¹ÜwUÀ¼À KPÀvÁ£À
C¸ÀºÀ¤ÃAiÀÄ C¤ß¸ÀĪÀAvÉ EªÀgÀÄ zÀȲåÃPÀj¹zÁÝgÉ. §ºÀÄvÉÃPÀ
oÁUÀÆgÀgÀ ¯ÉÃR¤ ºÉtÂÚ£À CAvÀgÀAUÀ¯ÉÆÃPÀPÉÌ PÀ£Àßr JAzÀgÀÆ
D¢ÃvÀÄ. CzÀgÀ®Æè ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ CxÀªÁ d«ÄãÀÄzÁjÃ
ªÀUÀðzÀ ¸ÀPÀ® ¸ÀÄR¨sÉÆÃUÀUÀ½zÀÆÝ vÀtÂAiÀÄzÀ CAvÀgÀAUÀ
a®ÄªÉÄ §wÛ¹PÉƼÀî¯ÁUÀzÀ ºÉtÄÚUÀ¼À vÁPÀ¯Ál vÀ®ètUÀ¼À£ÀÄß
»r¢nÖgÀĪÀ CvÀÄå£ÀßvÀ ªÀiÁzÀj. G½zÀAvÉ £Á PÀAqÀAvÉ
D £É¯ÉVAvÀ PɼÀV½zÀÄ F ¥ÁvÀæUÀ½VAvÀ £ÀÆgÀÄ ¥ÀlÄÖ zÀlÖ
EgÀ§ºÀÄzÁzÀ ºÉtÂÚ£À ¥Àæ¥ÀAZÀ oÁUÀÆgÀjUÉ JlÄPÀzÉ
EgÀĪÀAvÀzÀÄÝ.

F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹zÀªÀgÀÄ
JA.gÀWÀÄ¥Àw
ZÀAzÀæ±ÉÃRgï.¦ CwÛ¨É¯É («£Áå¸À)
±ÁAvÀgÁdÄ J¸ï., gÀÄzÉæñï
¹.« £ÁUÀgÁdÄ, «fAiÀÄPÀȵÀÚ

PÀ¼ÉzÀ ¸ÀAaPɬÄAzÀ

‘vÀ®¥ÀjUÉ'¬ÄAzÀ DAiÀÄÝ ¸ÀAQë¥ÀÛ

¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ ¨sÁUÀ

C¸Ààø±ÀåvÉ:
UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÉÆÃgÀß PÉý...

-PÉ.JZï.gÀAUÀ£Áxï

¥Àæ: ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è C¸Ààø±ÀåvÉ JAzÀgÉ K£ÀÄ?
G: C¸Ààø±ÀåvÉ CAzÉæ K£ÀÆAvÀ £Á£ÁåPÉ ºÉüÉâÃPÀÄ?
C¸Ààø±ÀåvÉãÀ DZÀgÀuÉ ªÀiÁqÁÛ EgÉÆÃgÀÄ ºÉüÉâÃPÀÄ, C¸Ààø±ÀåvÉ
CAzÉæãÀÄ CAvÀ. C¸Ààø±ÀåvÉãÀ £Á£ÀÄ DZÀj¸ÀzÉ EzÁÝUÀ
£Á£ÉãÀÄ ºÉüÀPÁÌUÀÄvÉÛ? UÁAiÀÄUÉÆAqÉÆÃgÀß PÉüÉÆÃzÀQÌAvÀ,
UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÉÆÃgÀß PÉý.
¥Àæ: C¸Ààø±ÀåvÉ C£ÀĨsÀªÀ ¤ªÀÄUÁVzÉAiÉÄÃ?
G: ¤d ºÉüÉâÃPÀAzÉæ C¸Ààø±ÀåvÉ C£ÀĨsÀªÀ £À£ÀUÁV®è.
¥Àæ: zÀAiÀÄ«lÄÖ ¤ªÀÄä ²PÀëtzÀ »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à «ªÀj¸ÀÄwÛÃgÁ?
G: £Á£ÀÄ C¸Ààø±ÀågÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀÄnÖ¢Ýä. £À£ÀßzÀÄ £Á®Ì£ÉÃ
vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ. £ÀªÀÄädÓ ±Á¯É¬Ä®èzÀ PÁ®zÀ°è N¢zÀÄÝ. ºÀjºÀgÀ£À
gÀUÀ¼ÉUÀ¼À£Àß ¥ÀÆgÁ PÀAoÀ¥ÁoÀ ªÀiÁr ºÉýÛzÀÝgÀÄ. CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä
vÀAzÉUÉ ºÀjºÀgÀ¥Àà CAvÀ ºÉ¸ÀjnÖzÀÄæ. CµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ DvÀ£À
«zÉåAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ EvÀÄÛ.
¥Àæ: CªÀjUÉ ¥ÁoÀ ºÉýPÉÆlÖªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
G: AiÀiÁgÀÄ ºÉüÉÆÌmÉÆæ AiÀiÁªÀ¤UÉ UÉÆvÀÄÛ? CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ
ºÉüÉÆâÃUÀ £ÀªÀÄä£ÉÃUÉ CPÀëgÀ ¥ÀæªÉñÀ AiÀiÁªÁUÁAiÀÄÄÛ CAzÉæ
£ÀªÀÄä CdÓ£À PÁ®zÀ¯ÁèAiÀÄÄÛ. £ÀªÀÄä¥Àà£À PÁ®Ý¯ÁèAiÀÄÄÛ. £À£ï
ªÀÄPÀÄî £Á®Ì£Éà ªÀA±À¸ÀÜgÀÄ.
¥Àæ: CA¨ÉÃqÀÌgï §UÉÎ ¤ªÀÄä UÀæ»PÉ K£ÀÄ?
G: » ªÁ¸ï J PÀÆæ¸ÉÃqÀgï. £ÀªÀÄä vÀAzÉ PÀmÁÖ
CA¨ÉÃqÀÌgïªÁ¢. ºÉZÀÄÑ d£À £ÀªÀÄä ªÀÄ£Éð ¸ÉÃgÁÛ EzÀÄæ. £ÀªÀÄä
vÀAzÉ ºÉZÀÄÑ CA¨ÉÃqÀÌgï §UÉÎ ªÀiÁvÁqÁÛ EzÀÄæ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ
¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£Àß NzÁÛ EzÀÄæ. £À£ÀUÉ D »£Éß¯É EvÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ L
ªÁ¸ï CmÁæPÉÖqï ¨ÉÊ »¸ï xÁmïì. £Á£ÀÄ «Äqïè ¸ÀÆ̯ï£À°èzÁÝUÀ
CªÀgÀ£Àß £ÉÆÃr¢Ýä. DzÉæ CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ
«ZÁgÁ£ÀÆ MzÁÛ EzÉÝ, w¼ÉÆÌÃwzÉÝ. CªÀgÀÄ §gÉzÀ ¥Áæ§èªÀiïì
D¥sï gÀĦ xÁmïì D£ï ¥ÁQ¸ÁÛ£ï, ¥Ánð¸À£ï D¥sï
EArAiÀÄ, C£ï»¯ÉñÀ£ï D¥sï PÁå¸ïÖ EªÉ¯Áè N¢¢Ýä. DzÉæ
PÉ®ªÀÅ PÀqÉ CªÀgÀ «ZÁgÀ £À£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ CµÀÄÖ ¸Àj C¤ß¹è®è.
PÉ®ªÀÅ ¸Àj C¤ß¹ÛªÉ. EªÀvÀÄÛ §Ä¢Þ¸ÀA §UÉÎ CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀ
«ZÁgÀUÀ¼À£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV M¦Ûä. £Á£ÀÄ §Ä¢Þ¸ÀA ¥ÀgÀ
E¢Ýä. AiÀiÁPÀAzÀgÉ CzÉÆAzÉà zsÀªÀÄð C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ ¨ÉÃqÀ
CAvÀ ºÉýgÉÆÃzÀÄ. CzÀÆ AiÀiÁªÁUÀ... Qæ¸ÀÛ ¥ÀƪÀðzÀ°è.
‘®ªï ¢ ªÀiÁå£ï PÉÊAqï’ CAvÀ ºÉýzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀiÁ£ÀªÀ
6

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011
¥ÉæëÄAiÀiÁVgÉâÃPÀÄ. F ±ÉʪÀ zsÀªÀÄðzÀ°è
§Ä¢Þ¸ÀA£À «ZÁgÀUÀ¼À£Àß §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ
C£ÀߧºÀÄzÀÄ. ‘PÀ®¨ÉÃqÀ, PÉÆ®¨ÉÃqÀ, ºÀĹ
£ÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉÃqÀ’, ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÆ PÀÆqÀ
C°è §vÀðªÉ. CzÀjAzÀ vÀPÀðPÉÌ M¼ÀUÁUÉÆêÀµÀÄÖ
«ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ §A¢ªÉ C¤ß¸ÀÄvÉÛ C°è.
¥Àæ: ¤ÃªÀÅ zÀ°vÀ d£ÁAUÀ¢AzÀ §AzÀªÀgÁUÉÝ
ºÉÆÃVzÉæ, vÀÄA¨Á »AzÉÃ£É ªÀÄÄRåªÀÄAwæ
DVwð¢æ C¯Áé?
G: £ÀªÀÄUÁåPï ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄ£ÀĵÀågÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀiÁVâmÉæ
ªÀÄ£ÀĵÀåvÀé
UÉÆÃvÁÛVâqÀÄvÁÛ? CªÀ£ÉƧâ GvÀÛªÀĪÁzÀ
ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁVâqÁÛ£Á? F »AzÉ ºÀ¯ÁÌ d£À
AiÀiÁgÀÆ ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÁV®é?
¥Àæ: PÉêÀ® gÁdQÃAiÀÄ C¢üPÁgÀ ¹QÌzÉæ «ªÉÆÃZÀ£É DUÉÆâ¯Áè
C£ÉÆßÃzÀÄ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀiÁ£À?
G: ªÀiÁrzÉæ DUÀÛzÉ. ªÀiÁqÉÝà EzÉæ DUÉÆ®è. FUÀ jdgÉéñÀ£ï
AiÀiÁªÁUÀ §AvÀÄ, gÁeÁåAUÀzÀ eÉÆvÉUÉà §AvÀÄ? JµÀÄÖ
¢ªÀ¸ÁAvÀ PÉÆnÖzÀÄÝ. ºÀvÉÛà ªÀµÀð. DzÉæ CA¨ÉÃqÀÌgï D¯ÉÆÃZÀ£É
K¤vÀÄÛ? ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ E«æUÉ jdgÉéñÀ£ï PÉÆqÉâÃPÀÆAwvÀÄÛ.
CAzÀgÉ PÀÄAl¤UÉ £ÀqÀÆåPÁUÉÆêÀUÀÆð PÉÆqÉâÃPÀÄ. CzÀ£Àß
¤µÀàPÀë¥ÁvÀªÁV PÉÆqÉÆà ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁqÉâÃPÀÄ. FUÀ £Á£ÉÆAzÀÄ
ªÀiÁvÀÄ ºÉýÛä. C¹¸ÉÖAmï EAf¤AiÀÄgï lÄ EAf¤AiÀÄgï,
PÁè¸ï M£ï, PÁè¸ï lÄ CAwzÉ. FvÀ «Ä¸ÀÖgï zÉêÉÃUËqÀ
MAzÀÄ £ÀÆgÀÄ¥Á¬Ä ¸ÀA§¼À eÁ¹Û ªÀiÁr CªÀgÀ£Àß PÁè¸ï M£ï
CAvÀ PÀgÉzÉÀ » r£ÉÃAiÀiïØ zɪÀiï lÄ JAeÁAiÀiï ¢ j¸ÀgÉéñÀ£ï
¨É¤¦ümï.
¥Àæ: «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£Àß ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðPÉÌ CAvÀ ¤UÀ¢UÉƽ¹zÀÄÝ
¸ÀjAiÀiÁVvÉÛ?
G: j¸ÀgÉéñÀ£ï£À°è JgÀqÀÄ «zsÀ«zÉ. MAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ
j¸ÀgÉéñÀ£ï, E£ÉÆßAzÀÄ C¢üPÁgÀ j¸ÀgÉéñÀ£ï. ¥ÀæªÉÆñÀ£ïUÀ½UÉ
C¥Á¬ÄAmïªÉÄAmïUÀ½UÉ CAvÀ. gÁdQÃAiÀÄ j¸ÀgÉéñÀ£ï
AiÀiÁjUÉ CAzÉæ C£ïlZ璘ïìUÉ. £Ámï ¥sÁgï D¯ï. J®ègÀ£ÀÆß
C£ïlZÀ§¯ïì CAvÀ PÀgÉAiÉÆÃzÀPÉÌ DUÉÆ®è. FUÀ £Á£ÀÄ vÀªÀÄUÉ
ºÉüÀÄvÉÛãÉ- ¨ÉÆëUÀ¼ÀÄ, ®A¨ÁtÂUÀ¼ÀÄ, PÉÆgÀªÀÄgÀÄ, PÉÆgÀZÀgÀÄ,
EªÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. zÉêÀjUÉ
¥ÀÆeÉãÀÆ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¨Á«Ã° ¤ÃgÀÄ ¸ÉÃzÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÉæ
EªÀvÀÄÛ » F¸ï JAeÁ¬ÄAUï ¢ ¨É¤¦ümïì D¥sï ±ÉqÀÆå¯ïØ
PÁ¸ïÖ. ±ÉqÀÆå¯ïØ PÁ¸ïÖ C£ÉÆßà ±À§Ý ¦Ã¥À¯ï ºÀÄ Dgï ¸À¥sÀjAUï
¥sÀæA C£ïlZÀ©°n, zÉà Dgï zÉÆÃ¸ï ¦Ã¥À¯ï ºÀÆ Dgï
±ÉqÀÆå¯ïØ E£ï ¢ PÁ£ïìnlÆå±À£ï.
¥Àæ: EªÀvÀÄÛ J¸ï¹, J¸ïn ºÁ¸ÉÖ¯ïUÀ¼À®Æè vÀÄA¨Á
dUÀ¼ÀUÀ¼ÁUÀÛªÉ. ®A¨Át ºÀÄqÀÄUÀÄæ, ¨ÉÆë ºÀÄqÀÄUÀÄæ, ºÉƯÉAiÀÄgÀ
ºÀÄqÀÄUÀÄæ, J¯Áè MAzÉà ºÁ¸ÀÖ¯ï£À°è EvÁðgÉ. DzÉæ E«æªÉæ dUÀ¼ÀPÉÌ
¤AvÉÆÌArâqÁÛgÉ...
7

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

G:
£ÉÆÃr
gÀAUÀ£ÁxÀ
CªÀÅæ
°AUÁ¬ÄvÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀiÁvÁqÁÛgÉ,
MPÀÌ°UÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀiÁvÁqÁÛgÉ CAvÀ
ZÁr ºÉýzÀgÀÄ PÁAUÉæ¸ï£ÀªÀgÀ eÉÆvÉ.
EªÉæà ºÉüÉÆÝÃgÀÄ £ÀªÉÆäÃgÉÃ... F
J£ï.gÁZÀAiÀÄå£ÀAvÉÆÃgÀÄ. §mï £Á£ï
vÀ¯É PÉr¹PÉƼÀî°®è. £Á£ï J«qÉ£ïì
PÉÆqÉÆÃPÉÆÃVzÉÝ. ¢ªÁPÀgÀ CAwzÁ£À®è,
CªÀ£ÀÄ ¥Á°ðªÉÄAmï ªÉÄA§gï DVzÀÝ
CzÉà vÁ£É. CªÀÅß §AzÀÄ ¨ÉÆë
d£ÀUÀ¼À£Àß J¸ï¹, J¸ïnUÉ ¸ÉÃj¸ÉÆÃPÉ.
¸ÉÃj¸ÁâzÀÄð CAvÀ ªÁzÀ MA¢vÀÄÛ,
£Á£ÀÆ ¸ÀĪÉÄß EzÉÝ, L AiÀiÁªÀiï
£Ámï EAmÉæ¸ÉÖqï E£ï ¢¸ï. DªÉÄïÉ
ºÀAUÁAiÀÄÄÛ »AUÁAiÀÄÄÛ ªÀqÀØgÀ£ÀÆß ¸ÉÃj¸ÉâÃPÀÄ CAvÁAiÀÄÄÛ.
£Á£ÀÄ CªÁVzÉÝ, ‘zÉà Dgï £Ámï C£ïlZÀ§¯ïì’ JAzÉ,
EªÀgÉà ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrzÀ PÀ«Än §AvÀÄ, UËgÀߪÉÄAmï D¥sï
EArAiÀÄ PÀ«Än J«qÉ£ïì vÀPÉÆAqÀÄ §AvÀÄ. ‘E¯Áè E¯Áè ºÀAUÉ
»AUÉÃAzÀÄæ’, FUÀ DAzsÀæ¢AzÀ §AzÀAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ ªÀqÀØjzÁÝgÉ.
£Á£ÀÄ J«qÉ£ïì PÉÆqÉÆêÁUÀ ºÉüÉÝ, JdÄPÉñÀ£ï£À°è ¸ÀªÀiï
D¥sï zɪÀiï ¨ÁåPïªÀqïð. JPïìmÁæ PÉÆr, JdÄPÉñÀ£ï PÉÆr,
C¥Á¬ÄAmïªÉÄAmï PÉÆr, §mï qÀÄ £Ámï C¯ÉÆà zɪÀiï lÄ
UÉmï ¢ ¨É¤¦ümïì D¥sï ¥ÉÆ°nPÀ¯ï jdgÉéñÀ£ï. zÉ PÁAmï
gÉ¥Àæ¸ÉAmï ¢ ±ÉqÀÆå¯ïØ PÁ¸ïÖ. ¦Ã¥À¯ï D£ï ¢ ¥sÉÆèÃgï D¥sï
ºË¸ï. PÉ®¸À PÉÆrè, E£ÀÆß JgÀqÀÄ ¥À¸ÉðAmï eÁ¹Û N¢è.
¥À¸ÉðAmÉÃeï D¥sï JdÄPÉñÀ£ï PÀrªÉÄ EzÉ.
¥Àæ: ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé »AzÀÆ ªÀÄ£À¹ì£À eÁw Dl CAwÃgÁ? CzÀÄ
J®ègÀ ªÀÄ£À¸Àì®Æè EzÉ CAwÃgÁ?
G: EzÉ EzÉ, C£ïlZÀ§¯ïì PÀÆqÀ. vÀ¼ÀªÁjPÉ ªÀiÁqÉÆãÀÄ
£Á£ÉÆAzÀÄ PÁålUÀj CAvÁ£É, CªÀ£ï PɼÀUÀqÉ EgÉÆãÀÄ
£Á£ÀÄ ªÉÄÃ¯É CAvÁ£É, K£ÀÄ ªÀiÁrÛÃj EzÀPÉÌ? vÀ¼ÀªÁjPÉ,
K¤®è CAzÀÆæ£ÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É d§gïzÀ¸ÀÄÛ... DPïÖ£À°è
‘UËqÀ’ ¸ÀĦÃjAiÀÄgï lÄ ±Áå£ÀĨsÉÆÃUÀ, ±Áå£ÀĨsÉÆÃUÀ F¸ï
CPËAmÉAmï D¥sï UËqÀ, DzÉæ ±Áå£ÀĨsÉÆÃUÀ... CeÁÕ£À PÁgÀt
EzÀPÉÌ®è. CªÀ£À£Àß CPÀëgÀ eÁÕ£À¢AzÀ ªÀAavÀ£À£ÁßV ªÀiÁr F
vÀgÀºÀ JPïì¥Áè¬Ämï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁVgÀvÀPÀÌAvÀ
¥ÀĸÀÛPÁ£ÀÆ §gÉzÀæ®è...
¥Àæ: CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀÄ zÀ°vÀ gÁµÀÖçzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁrzÁÝgÀAvÉ!
G: L qÀÄ £Ámï ¥sÉÊAqï. ‘£Á£ÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ CªÀgÀ
¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß N¢¢Ýä. ¸Àé®à ºÉZÀÄÑ N¢gÀ§ºÀÄzÀÄ ¤ÃªÀÅ. §mï
L qÉÆÃAmï ¥sÉÊAqï Emï J¤ ªÉÃ...!
¸ÀAzÀ±ÀðPÀgÀÄ: qÁ|| PÉ.ªÉÊ. £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä
qÉƫĤPï
qÁ. ¹.f.®QëöäÃ¥Àw
PÀ鴃 : ‘vÀ®¥ÀjUÉ'

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011

D ºÀÄtÂÚªÉÄUÀ¼ÀÆ...
£ÀA¢zÀ ªÀÄtÂÚ£À ºÀtvÉUÀ¼ÀÄ
ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÁqÀÄ-21 21.03.2008
PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ £ÁrUÉ zÁæ«qÀ,
ºÉÆAiÀÄì¼À ±ÉÊ°AiÀÄ ²®àPÀ¯ÉUÉ PÀ£ÁðlPÀ
dUÀwÛUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ. £É®¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ £ÀqÉ
¨sÁUÀªÉà DVgÀĪÀ ²®àPÀ¯Á ²©gÀ ªÀiÁZïð
7jAzÀ 16gÀªÀgÉUÉ £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. eÁ£ï
zÉêÀgÁeï, PÀªÀiÁägÀ, ªÉAPÀmÉÃ±ï ºÁUÀÆ
EvÀgÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ. D¢ªÀÄzÀ §AiÀÄ®°è
¤«Äð¹gÀĪÀ ²®àUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ ªÀÄ£À
vÀt¸ÀĪÀAxÁzÀªÀÅ. ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÁqÀÄ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è
eÁÕ£À¦ÃoÀ
¥Àæ±À¹Û
¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ qÁ. Vjñï PÁ£ÁðqÀgÀ d£À¥ÀzÀ
`£ÁUÀªÀÄAqÀ®'
¥ÀæzÀ²ð¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
¤zÉðñÀ£À ªÉÄÊPÉÆà ZÀAzÀÄæ

ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÁqÀÄ-22 20.04.2008
ªÀÄPÀ̼À
¨Ë¢ÞPÀ
ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß
«¸ÁÛgÀUÉƽ¸ÀĪÀAvÀºÀ ªÀÄPÀ̼À £ÁlPÀ
gÀZÀ£Á ²©gÀ K¥Àðr¸À¯ÁVvÀÄÛ.
ªÀÄAdÄ£Áxï
§rUÉÃgÀ
¤zÉðñÀ£ÀzÀ
£ÁlPÀ
“«Ä¸ï
¸ÀzÁgÀªÉÄ’’
¦Ar¥Á¥À£ÀºÀ½î
ªÀÄĤªÉAPÀl¥Àà£ÀªÀjUÉ 2007 qÁ.
J¯ï. §¸ÀªÀgÁeï ¥ÀæwµÁ×£À UËgÀªÀ
¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À. EAzÀÄ CªÀ£ÀwAiÀÄ
ºÀAvÀ
ªÀÄÄnÖgÀĪÀ
d£À¥ÀzÀ
PÀ¯ÉAiÀiÁzÀ vÀªÀÄmÉ ªÁzÀ£À ¥ÀæzÀ±Àð£À.
D¢ªÀÄ ¥Àæw¶×vÀ “UÀzÀÄÝUÉ UËgÀªÀ’’
¸ÀªÀĦð¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÁqÀÄ-23
18.05.2008 - 19.05.2008
ZÀÄQ̪ÉÄüÀ/ ¨ÉùUÉ ²©gÀ
«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ DzsÁjvÀ ªÀÄPÀ̼À
£ÁlPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À. wAUÀ¼À PÁ® PÀ°vÀÄ
¥ÀæzÀ²ð¹zÀ 4 £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ. (1) ¸ÀÄtÚzÀ
¸ÀÄvÀÄÛ (2) D¥ÀgÉõÀ£ï C¥ÀÄà ¸ÀZïð (3)
C¯ÉªÀiÁj ªÀÄÄzÀÄPÀ (4) MUÀn£À gÁtÂ
f¯ÉèAiÀÄ d£À¥ÀzÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÁzÀ PÉÆïÁl,
ªÀÄvÀÄÛ qÉƼÀÄî PÀÄtÂvÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À.
ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÁqÀÄ-24 18.06.2008
¦.®APÉñïgÀ

ªÀĺÀvÀézÀ

“ªÀÄĸÀìAeÉ

8

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011
PÀxÁ
¥Àæ¸ÀAUÀ’’
£ÁlPÀ,
vÀAqÀ
gÀÆ¥ÁAvÀgÀ, ¤zÉðñÀ£À J¸ï.r.J¯ï.
ZÀAzÀÄæ. 19-06-2008jAzÀ gÀAUÀ
¸ÀAVÃvÀ ²©gÀ. ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÁV
¹.§¸ÀªÀ°AUÀAiÀÄå,
©.dAiÀIJæÃ,
E¸Áä¬Ä¯ï
UÉÆãÁ¼ï
EªÀjAzÀ
f¯ÉèAiÀÄ GzÀAiÉÆãÀÄäR ºÁqÀÄUÁgÀjUÉ
¸ÀAVÃvÀzÀ §UÉÎ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
25-06-2008 ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ.
ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÀÄ r.PÉ.ZËl, ²æêÀÄw
eÁ£ÀQ £ÀlgÁd£ï, ²æÃgÁªÀÄgÉrØ.

¥ÀæªÉÆÃzï
¸ÀA¥ÀzÀ.

²UÁÎAªï

ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÁqÀÄ-27

vÀAqÀ,

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì
gÀAUÀ

15.09.2008

D¢ªÀÄ PÀ¯Á vÀAqÀzÀ ºÁqÀÄUÁgÀ
PÀ« PÀ¯Á«zÀ, ºÀÄzÀÄUÀÆgÀÄ ªÉÆúÀ£ï
£É£À¦£À ºÀÄtÂÚªÉÄ. f¯Áè¢üPÁj ºÉZï.
Dgï.²æäªÁ¸ïgÀªÀjAzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ©qÀÄUÀqÉ

ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÁqÀÄ-26 16.08.2008
CPÁ°PÀªÁV
UɼÉAiÀÄgÀ£ÀßUÀ°zÀ
¥Àj¸ÀgÀ¥ÉæÃ«Ä PÀ« PÀ¯Á«zÀ d£À¥ÀgÀ
ZÀ¼ÀĪÀ½UÁgÀ
¥ÀæUÀw¥ÀgÀ
aAvÀPÀ
¸ÉÆêÀıÉÃRgÀUËqÀgÀ
£É£À¦£À°è
“¸ÉÆêÀÄÄ
£É£À¦£À
ºÀÄtÂÚªÉÄ’’.
CUÀ°zÀ UɼÉAiÀÄ£À §UÉÎ UɼÉAiÀÄgÀÄ
£É£À¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. qÁ.
PÉ.ªÉÊ.£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ “PÀ¼ÀĪÀÅ’’
£ÁlPÀ. SÁåvÀ£Àn GªÀiÁ²æÃ, ¸ÀÄAzÀgÀ²æÃ
ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ C©ü£ÀAiÀÄ. ¤zÉðñÀ£À

9

PÉÆïÁgÀ f¯Éè ²æäªÁ¸À¥ÀÄgÀzÀ ²æÃ
¨ÉÊgÀªÉñÀégÀ «zÁå¤PÉÃvÀ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
±Á¯Á ªÀÄPÀ̽AzÀ ‘gÀvÀߥÀQë' £ÁlPÀ, gÀZÀ£É:
PÉÆÃnUÁ£ÀºÀ½î gÁªÀÄAiÀÄå, AiÀıÀªÀAvï
¸ÀgÀzÉñÀ¥ÁAqÉ CªÀgÀ “D¯ïzÀ ¨É¸ïÖ’’
£ÁlPÀ ¤zÉðñÀ£À: ¥ÀæªÉÆÃzï ²UÁÎAªï,
vÀAqÀ: UÀÄgÀĸÀA¸ÉÜ ºÀħâ½î.
ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÁqÀÄ-30 12.12.2008

ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÁqÀÄ-25 17.07.2008
avÀæ£Àl ªÀÄAqÀågÀªÉÄÃ±ï ¤zÉðñÀ£ÀzÀ
“ZÉÆÃgÀ ZÀgÀtzÁ¸À’’ £ÁlPÀ, £Àl£Á
vÀAqÀ, ZÀgÀtzÁ¸À vÀ£Àß ¸ÁªÀiÁ£Àå
eÁÕ£À¢AzÀ £Á®ÄÌ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß G¼ÀîªÀgÀ
¸ÀA¥ÀwÛ£À D UÉÆÃqÉUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ
d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ºÀAZÀĪÀ d£À¥Àæw¤¢ü
¥ÁvÀæzÀ «£ÀÆvÀ£À PÀxÀ£À ¥ÀæzÀ±Àð£À
£ÁlPÀ. ªÀÄgÁp ªÀÄÆ® PÀxÉAiÀiÁzÀgÀÆ
PÀ£ÀßqÀ UÉÃAiÀÄvÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå
PÉÊUÀ¼ÀÄ ZÀ¥Áà¼É vÀnÖzÀÄÝ ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀ
zÀȱÀå.

ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÁqÀÄ-29 13.11.2008

“ªÉÆúÀ£ÀUÁ£À
ªÉÆúÀ£ÀUÉÆAzÀÄ
£ÀªÀÄ£À’’. UɼÉAiÀÄ£À £É£À¦£À°è D¢ªÀÄ
vÀAqÀzÀªÀjAzÀ “Q£ÀÆßj £ÀÄrzÉÆÃ’’
£ÀÈvÀågÀÆ¥ÀPÀ f¯Éè ªÀÄvÀÄÛ £Ár£À
ºÁqÀÄUÁgÀjAzÀ gÁwæ¬Är ºÁqÀÄUÁjPÉ.
ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÁqÀÄ-28 14.10.2008
¥ÀÄgÀĵÀ PÉÃA¢ævÀ §¯ÉAiÀÄ°è ¹PÀÄÌ ºÉtÄÚ
C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ AiÀiÁvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß
¥Àæw©A©¸ÀĪÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ £ÁlPÀ
“¸Á«gÀzÀªÀ¼ÀÄ’’ ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁ®vÉñï
§rUÉÃgÀ. gÀZÀ£É ¹.«ÃgÀtÚ, vÀAqÀ:
CzÀªÀÄå, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

WÀd¯ï
UÁgÀÄr
±ÁAvÀgÀ¸À
CªÀgÀ PÀxÉAiÀiÁzsÁjvÀ “§qÉøÁ§Ä
¥ÀÄgÁt’’
zsÀªÀiÁðAzsÀ
gÀeÁPÀ£ÀÄ
zɺÀ°AiÀÄ £ÀªÁ§£À ªÀiÁAqÀ°ÃPÀ£ÁV
ºÉÊzÀgÁ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß
»rvÀPÉÌ
vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ
¸ÁªÀiÁ£Àå
d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É DPÀæªÀÄt zÀ¨Áâ½PÉ £Àqɹ,
»A¹¹ PÀqÉUÉ vÀ£Àß C¢ü¥ÀvÀåªÀ£ÀÄß
¨sÁgÀvÀzÀ°è
«°Ã£ÀUÉƽ¸ÀĪÀAvÀºÀ
LwºÁ¹PÀ ¸ÀvÀåWÀl£É DzsÁjvÀ £ÁlPÀ.
F £ÁlPÀªÀ£ÀÄß gÀÆ¥ÁAvÀgÀ vÀAqÀ
¥ÀæzÀ²ð¹vÀÄ. ¤zÉðñÀ£À: PÉJ¸ïrJ¯ï
ZÀAzÀÄæ,
£ÁlPÀgÀÆ¥À:
§¸ÀªÀgÁd
¸ÀƼÉÃgÀ ¥Á¼Àå.
ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÁqÀÄ-31, 11-1-2009,
»AzÀƸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀzÀ ±ÁjÃgÀPÉÌ
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñï PÀĪÀiÁgï.
ªÀÄÆ®vÀB CvÀåAvÀ »AzÀĽzÀ C¯ÉªÀiÁj
d£ÁAUÀzÀ EªÀgÀÄ ¨Á®åPÁ®¢AzÀ®Æ
¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß
DgÁ¢ü¹
G¹gÁV¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ.
¥ÀAZÁPÀëj
UÀªÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ¸Áܦ¹gÀĪÀ ©eÁ¥ÀÄgÀzÀ
¸ÀAVÃvÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°vÀªÀgÀÄ. ºÀÄtÂÚªÉÄ
ºÁqÀÄ-31PÉÌ gÁwæ¬Är ªÀZÀ£ÀUÁAiÀÄ£À
£ÀqɹPÉÆlÖgÀÄ. »AzÀƸÁÛ¤ gÁUÀUÀ½UÉ
zÉùvÀ£ÀzÀ gÁUÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¨Égɹ
²±ÀÄ£Á¼À±ÀjÃ¥sÀgÀ vÀvÀé¥ÀzÀ, ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀ
ªÀZÀ£À, zÁ¸ÀgÀVÃvÉ, QÃvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß
¨É¼ÀPÀjAiÀÄĪÀ vÀ£ÀPÀ ºÁqÀĪÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ.
EªÀjUÉ D¢ªÀÄ ¥Àæw¶×vÀ "UÀzÀÄÝUÉ UËgÀªÀ"
¸ÀªÀĦð¹ UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EªÀgÀ
UÁ£À¸ÀÄzsÉUÉ f¯Éè ªÀÄvÀÄÛ £Ár£ÁzÀåAvÀ
¸ÀAVÃvÀ ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ DUÀ«Ä¹ EªÀgÀ
UÁ£ÁªÀÄÈvÀPÉÌ
¸ÀªÉÆäúÀ£ÀUÉÆAqÀÄ
ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÁqÀÄ-31PÉÌ CxÀðªÀAwPÉAiÀÄ£ÀÄß
vÀAzÀÄ PÉÆlÖgÀÄ.

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011

‘E£ïPÀÄèöå¹Ãªï CAqï JPïìPÀÄè¹Ãªï’
ªÉÆÃrAiÀÄÆ...

mÁæ¦üPï eÁ«Ä£À°è ¸ÀÆgÀå£ÀÆ...
M§â

¸Áé«ÄÃfUÀÆ
£À£ÀUÀÆ DUÁUÀ MAzÀÄ
«qÀA§£ÁvÀäPÀ ¸ÀAªÁzÀ
£ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
CªÀgÀÄ
F
gÁªÀÄPÀȵÁÚ±ÀæªÀÄzÀ
‘ªÉÊmïªÁ±ïØ
¸Áå¥Àæ£ï’
UÉÆAzÀÄ
ªÀiÁzÀj.
ªÉÆzÀ®Ä
§AzÁUÀ
CvÀåAvÀ CzÀÆÝjvÀ£ÀzÀ°è
C¢Ý§AzÀªÀgÀAvÉ EzÀÝgÀÄ.
£Á£ÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À PÉÆnÖUÉ
PÀ£À¹£À°èzÉÝ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ
¨Áj
§AzÁUÀ
zÀ£ÀzÀ
PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è
CgÉ g É Æ ÃVAiÀ i ÁVzÀ Ý gÀ Æ
¥ÀÆtð £É®PÉÌ PÀĹzÀªÀ£ÀAvÉ £ÁlPÀ DqÀĪÀ ¸ÁÖçlf
C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÉÝ. »ÃUÁV ¸Áé«ÄUÀ¼Éà RÄzÀÄÝ PÉÆnÖUÉUÉ
§AzÀgÀÄ. ¸ÀUÀtÂ, UÀAd¼ÀzÀ £É®zÀ°è ºÉeÉÓ ªÀÄÆr¹ ºÉÆÃzÀgÀÄ.
FUÀ ªÉÆ£Éß §AzÀÄ J®ègÀAvÉ vÁªÀÇ ‘qÉqïJAqï’UÉ
§A¢gÀĪÀÅzÁV
ºÉÆmÉÖ
ºÀÄuÁÚUÀĪÀAvÉ
£ÀUÀĪÀµÀÄÖ
zÀȵÁÖAvÀUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉ¢lÄÖ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß F
‘¹ÃgÉ ºÀAZÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀ §zÀÄQ£À°è K£ÁzÀgÀÆ PÉÆAZÀ
ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ PÁt§ºÀÄzÉÃ? JA¢zÀÝPÉÌ, £ÀªÀÄäzÀÄ ºÀÄtÂÚUÉ
ªÀÄįÁªÀÄÄ wÃqÉÆÃzÀµÉÖ. D¥ÀgÉõÀ£ï C®è’ JAzÀÄ JzÀÄÝ
£ÀqÉzÀgÀÄ.

F ‘qÉqïJAqï’ ¥ÀzÀ §¼À¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtªÁVzÀÄÝ
EwÛÃZÉUÉ gÁdzsÁ¤AiÀÄ ‘£ÀAiÀÄ£À’ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è £ÀqÉzÀ
MAzÀÄ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt. £ÁåµÀ£À¯ï ¯Á PÁ¯ÉÃf£À
‘E£ïPÀÄèöå¹Ãªï CAqï JPïìPÀÄè¹Ãªï’ PÉÆñÀ K¥Àðr¹zÀÝ
¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ’zÀ §UÉV£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ZÁgÀ
¸ÀAQgÀt CzÀÄ. F ¸ÀAQgÀtzÀ°è CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ
SÁåwAiÀÄ gÁdQÃAiÀÄ «±ÉèõÀPÀgÁzÀ AiÉÆÃUÉÃAzÀæ
AiÀiÁzÀªï ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ F
‘qÉqïJAqï’ £ÀÄrPÀlÖ£ÀÄß §¼À¹zÀgÀÄ. «zÀévï¥ÀÆtð
¨sÁµÀt CªÀgÀzÀÄ. J¯Áè ¢PÀÄÌUÀ½AzÀ®Æ. J°è ¤AvÀÄ
£ÉÆÃrzÀgÀÆ PÀÄAzÀÄ PÁtzÀAvÀºÀ aAvÀ£Á ºÉtÂUÉ. D

zsÀé¤, ¤®ÄªÀ, UÁA©üÃgÀå... £ÀªÀÄævÉ, PÀgÁgÀĪÁPÀÌvÉ...¨ÉgÀUÀÄ
UÉƼÀÄîªÀµÀÄÖ. £À£ÀV£ÀÆß CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ Q«AiÀįÉèÃ
EªÉ. CgÉÃ! ºÀgÁåtzÀ zÀ£À-PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ »£É߯ɬÄAzÀ
§AzÀ FvÀ¤UÉ EzɯÁè zÀQÌgÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ?
J®èQÌAvÀ «ÄV¯ÁV D DvÀ䫱Áé¸À! ºÉªÉÄä¥ÀqÀĪÀ ªÀåQÛvÀé...
«zÀévÀÄÛ PÀÆqÀ.
CªÀgÀÄ F ºÉÆvÀÛ£ÀÄß vÁªÀÅ gÀÆrü¹PÉÆArgÀĪÀ
eÁÕ£À²¸ÀÄÛUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ‘Qè¤PÀ¯ï C£Áå°¹¸ï’UÉ M¼ÀUÀÄ
ªÀiÁrzÀgÀÄ. EzÀÄ CªÀjUÉ CªÀgÀ ‘CPÁåqÉ«ÄPïì’ PÉÆnÖgÀĪÀ
±ÀQÛ, ¸ÁªÀÄxÀåð. DzÀgÉ... CªÀgÀ PÁ®rAiÉÄà EgÀĪÀ ªÀÄtÚ°è
ªÀÄÄA¢£À G½«£À zÁjUÀ¼ÀÆ EzÉAiÉÄA§ÄzÀ£ÀÄß CªÀgÀ
‘CPÁåqÉ«ÄPïì’ PÀtÄÚ PÁt¸ÀzÀ®è! AiÀiÁPÉ?... DzÀÝjAzÀ¯ÉÃ
‘qÉqï JAqï’UÀÆ «ÄV¯ÁV CzÀÄ ‘¹Ã¯ïØ’ CAvÁgÀ®è
‘¥sÉÃmï F¸ï ¹Ã¯ïØ’ CxÀðzÀ°è... CzÀÄ ºÁUÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ
£À£Àß UÀæ»PÉ. EzÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ vÀPÀÌ ¥ÀjPÀgÀUÀ½®èzÀ
£Á£ÀÄ ¥ÀzÀåzÀ ªÉÆgÉ ºÉÆÃVgÀĪÉ

mÁæ¦üPï eÁ«Ä£À° ¸ÀÆgÀå
¹QÌ©¢ÝzÁÝ£É ¸ÀÆgÀå.
ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ mÁæ¦üPï eÁ«Ä£À°
PÀPÁÌ©QÌAiÀiÁV
®PÀëöåªÉà E®è AiÀiÁjUÀÆ
PÁPÉÆÃðlPÀ ±À§Ý ¸ÀÄjªÀļÉ, ªÀÄAvÀæWÉÆõÀ
ªÀÄqÀĪÁV ¤AvÀ zÀqÀ¢ ¤AvÀÄ
PÀÄAw PÀ£Éå PÀgÉ¢zÁݼÉ;
PÀAvÀĪÀ ºÉÆwÛ£À°è.
ºÉÆvÀÄÛvÁÛ ¤AiÀiÁ£ï ¢Ã¥ÀUÀ¼À §Æ¢AiÀiÁUÀzÀ §wÛ
PÀtÚ PÀÄgÀÄqÁV¸ÀÄwÛªÉ gÀhļÀQ¹
¥ÀæSÁAqÀ ±Á¸ÀÛç ¥ÀArvÀ ¸ÀÆgÀå, D¢ DgÀå
aAw¸ÀÄwÛzÁÝ£É ¸É«Ä£Áj£À°
ªÀÄAr¸À°gÀĪÀ vÀ£Àß PÀt ¹zÁÞAvÀ,
10

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011
vÀvÀé ¥ÀæuÁ° ¸ÀÄvÀÛ.
C°è PÀÄAw; E°è ¸ÀAw
ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ JvÀÛ PÀAvÀĪÀ ºÉÆvÀÄÛ
¸ÀÄvÀÛ ªÁ°äÃPÀ ªÁºÀ£À ºÀÄvÀÛ
ªÀÄÄwÛªÉ CPÉëÆût UÉzÀÝ® ©vÀÛ.
ªÉÆÃqÀUÀ¼À ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÉÆgÀvÀÄ
ªÀÄvÉÛãÀÆ CqÀØ ºÁAiÀÄzÀ DPÁ±ÀzÀ D C£ÀAvÀ ¥ÀxÀUÀ¼É°è?
dÄdÄ© ZÀvÀÄgï, µÀlÖxÀUÀ¼ÀÄ PÀÆr ªÀÈvÀÛ
AiÀiÁQAxÀ ¢UÁãçAvÀ, CAzsÀ Q¶ÌAzsÀ CAvÀ
AiÉÆÃa¸ÀÄvÀÛ¯Éà EzÁÝ£É... §UɺÀjAiÀÄzÀÄ zÀéAzÀé.
CvÀÛ PÁ¢zÁÝ¼É PÀÄAw
EvÀÛ ¸É«Ä£ÁgÀÄ ¨ÁeÁgÀÄ ¸ÀAw
©¢Ý®è E£ÀÆß ¹UÀß®Äè VæãÀÄ
¥ÉmÉÆæÃ®Ä ºÉÆUÉAiÉÆÃ... DgÉÃAdÄ dégÀªÉÇÃ
EgÁPÀÄ, EgÁ£ÀÄ, D¥ÀÏ£ï ¥ÀoÁt gÀxÀ PÀÄzÀÄgÉUÀ¼À
ºÉƼÉî GUÀļÀ zsÀUÉAiÉÆÃ
PÀtÄÚj vÀqÉAiÀįÁUÀÄwÛ®è ¸ÀÆgÀå£ÀAvÀ ¸ÀÆgÀå¤UÀÆ
ºÀÆvÀÄ ºÉÆÃUÀzÉÆÝAzÉà gÀxÀ ZÀPÀæ ¨sÁUÀå
UÉzÀÝ® CPÉëÆûtÂUÀAvÀÆ
¢VédAiÀÄ AiÀiÁvÉæUÀ¼À gÀPÀÛ¥sÀ® ¥Áæ¦Û
¥Àl¥Àl£É ºÁjªÉ ¥ÀÄl, RÄgÀ ¥ÀÄl
JzÀÄjgÀĪÀ ¹UÀß¯ï ¯ÉÊmï ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÁ UÀæAxÀzÀ°è
PÀëtUÀt£É QëÃt¹, QëÃt¹ ±ÀÆ£ÀåzÀvÀÛ® £ÀrUÉ
E£ÉßãÀÄ ©Ã¼À§ºÀÄzÀÄ ¨É¼ÀV ¹UÀß®Äè VæãÀÄ
ªÀÄÄA¢gÀĪÀ PÀªÀ¯ÉÆà lƪÉÃ...
¥Á¥À ¸ÀÆgÀå¤UÉ EzÀ®è ¤vÀåzÀ ºÉʪÉÃ...
E½¢zÉ ¥ÀzÀgÀÄ ¥ÀzÀgÀÄ vɼÀħƢ ªÉÆÃqÀ
¸ÀÄlÖ ZÀlÖUÀ¼À »gÉÆöªÀiÁ £ÁUÀ¸ÁQ
ºÁj PÀtÚªÉ vÀÆj Gj Gj PÀtÄÚj
¥ÁvÁ¼ÀUÀvÀÛ® ªÀÄgÀ¼À ºÀÄzÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ...
ªÀÄļÀÄVzÁÝ£É ¸ÀÆgÀå aAvÁªÀÄqÀÄ«£À°è
zÀqÀ¢ ¤AwzÁÝ¼É PÀÄAw E£ÀÆß PÀ£Éå
¸ÀÆgÀå£À gÀxÀ PÀÄzÀÄgÉUÀ¼À ªÀÄjÃaPÉAiÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄ°è
PÀtð ©A§zÀ UÀ¨sÀð ¹éÃPÁgÀPÉ vÉgÉzÀÄ
ªÀÄvÀÛzÉà ªÀÄAvÀæWÉÆõÀ
ªÀÄzsÀÄZÀAzÀæ ¥À®èAUÀ ZÀlÖ
£ÀªÀeÁvÀ PÀtð ¥ÀlÖ
ºÀÆvÀÄ gÀxÀUÁ°,

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

ºÀjzÀÄ PÀÄAqÀ® PÀªÀZÀ,
PÀ°vÀ «zÉå ªÀÄgÉvÀÄ,
©lÖ ¨Át ©qÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ªÀÄvÉÛ
ºÀj¸À®Ä ªÉÄÊ£ÉvÀÛgÀ£ÀÄ F PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæ PÁëvÀæ ¨sÀÆ«ÄUÉ.

WÀ£ÀvÉAiÀÄ C¹ÛvÀéPÁÌV ºÉÆÃgÁqÀĪÀ CAvÀåd£ÉƧâ£À
zÀÄgÀAvÀUÁxÉ »ÃUÉ vÁ£É PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ? CzÀÆ ºÀÄnÖ¤AzÀ
PÀtð MqÀºÀÄmÁÖVzÀÝgÀÆ EAvÀºÀ zÀÄUÀðw vÀ¥ÀÄàªÀÅ¢®è JAzÀ
ªÉÄÃ¯É CAvÀådgÁVAiÉÄà ºÀÄnÖzÀ KPÀ®ªÀågÀAxÀªÀgÀ UÀw
E£ÉßãÁUÀ¨ÉÃqÀ? DUÀ KPÀ®ªÀå ¸ÀªÀĶÖAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸À¯ÁUÀzÉ
¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉÆAiÀÄå¯ÁUÀzÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ºÉUÀÄÎgÀÄw£À¯ÉèÃ
ºÀÆvÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß r.Dgï.£ÁUÀgÁeï,
zÉêÀ£ÀÆgÀ ªÀĺÁzÉêÀ ºÁUÀÆ ‘¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ’ ¥ÀPÀëUÀ¼À
UÀÄgÀÄw¤AzÀµÉÖ M¼ÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁzÀªïjUÉ,
CªÀgÀ ‘¥ÉÆ°nPÀ¯ï PÀgÉPïÖ£É¸ï’ E®èzÀ £ÀqÉUÀ¼À£ÁßUÀ°,
gÉÊvÀ-zÀ°vÀ PÁA©£ÉõÀ£ï£À ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀ C¥ÀPÀé
ªÉÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀȶֹgÀĪÀ CfÃtð, DªÀıÀAPÉUÀ¼À §UÉÎAiÀiÁUÀ°
w¼ÀĪÀ½PÉUÀ½gÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. DzÀÝjAzÀ¯Éà AiÉÆÃUÉÃAzÀæ
AiÀiÁzÀªïgÀ vÁwéPÀ ±Á¯ÉAiÀiÁVgÀĪÀ D²Ã±ï £ÀA¢ ¸ÀÆÌ°£À
§UÉÎ £À£ÀUÉ DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ C£ÉÃPÀ vÀPÀgÁgÀÄUÀ½ªÉ.
F ±Á¯ÉAiÀÄ vÁwéPÀvÉAiÀÄ DZÉUÀÆ r.Dgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÉêï
CªÀgÀÄ F ªÀÄtÂÚUÉ PÀ¼À¸ÀzÀAvÉ ¸À®ÄèªÀªÀgÉà DVzÁÝgÉ.
DzÀÝjAzÀ EAvÀºÀ ºÉUÀÄÎgÀÄvÀÄUÀ¼À DgÁzsÀ£ÉVAvÀ ªÀÄgÀÄ
wgÀÄV »AzÀt ºÉeÉÓUÀ¼ÀvÀÛ PÀtÄÚ ºÁ¬Ä¹ £ÀªÉÆä¼ÀUÉà £ÁªÀÅ
£ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. DUÀ AiÀiÁzÀªïgÀÄ `qÉqïJAqï'UÉ
PÉÆqÀĪÀ PÁgÀtUÀ¼À°è ¸ÀÈd£À²Ã® ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À ¤gÁät
¸ÀÜVvÀUÉÆArgÀĪÀÅzÀÆ MAzÉA§ÄzÀPÉÌ £ÁåAiÀÄ ¸À®ÄèvÀÛzÉ.
EAvÀºÀ ¨Ë¢ÞPÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃV¹PÉƼÀÄîªÀ C£ÀĨsÁ«PÀ
£É¯ÉUÀlÄÖ PÀlÄÖªÀ CªÀgÀ CPÁåqÉ«ÄPï ¨Ë¢ÞPÀvÉ ¸ÁgÁ¸ÀUÀlÄ
¤gÁPÀj¹gÀĪÀ ¤UÀðwPÀ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀtÂÚUÉÆwÛPÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀ
jÃw¬ÄAzÀ. F jÃwAiÉÆAzÀ£ÀÄß zÀQë¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÁÌV `AiÀÄÄ
l£ïð' vÉUÉzÀÄPÉƼÀîªÀÅzÀµÉÖà EAzÀÄ £ÀªÀÄVgÀĪÀ zÁj.
EzÀ£Éßà `r®¤ðAUï' `£ÉÆîjßAUï' ªÀÄÄAvÁV C£ÀÄßvÁÛgÉ
CAzÀÄPÉÆArzÉÝãÉ. `AiÀiÁzÀªï fÃ... ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃ.
30gÀ¶ÖgÀĪÀ ¤ªÀÄä eÁw ¸ÀASÁ姮ªÉÇAzÀÄ ¤ªÀÄä ¨É¤ßV®èzÉ
ºÉÆÃVzÀÝgÉ... EAvÀºÀ DvÀ䫱Áé¸À ¤ªÀÄUÉ E£ÉÆßAzÀjAzÀ
zÀPÀÄ̪À ¸ÁzsÀåvÉ EvÉÛÃ... CxÀªÁ ¥À±ÀÄ¥Á®PÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ
PÀëwæAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÉʪÁ»PÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀgÀ
ªÀÄÆ®PÀ DjåÃPÀgÀt ¥ÀæQæAiÉÄUÉ FqÁUÀ¢zÀÝ°è EAvÀºÀ
¸ÁªÀiÁfPÀ ªÉÄîÄäR ZÀ®£É ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛvÉÛ? ¥Áæw¤¢ÃPÀgÀt
ªÀåQÛUÀvÀ PÀÄgÀĺÀÄUÀ¼ÀÄ §ºÀÄzÉÆqÀØ `§°'UÀ¼ÀÄ JA§ÄzÀ®èªÉÃ
EzÀgÀ ¥ÁoÁAvÀgÀ. E¢µÉÆÖà EzÉ®èzÀgÀ DZÉUÉ £ÉÃtÄ
PÀÄtÂPÉUÀ½UÉ PÉÆgÀ¼ÉÆqÀØzÀAvÉ PÁ¥ÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À
ºÀÄqÀÄPÁl EzÀPÉÌ «ÄÃjzÀ fêÀAvÀ zÀ±Àð£ÀUÀ¼À vÀÄvÀÄð£Àß
PÉüÀÄvÀÛzÉ... C¤¸ÀĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ ¤ªÀÄUÀÆ »ÃUÉ?

-PÉÆÃ.gÁ
11

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011

PÀtÚ¥Àà£À ¸ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ‘ªÀiÁå£ï D¥sï ªÀiÁgÀâ¯ï
PÀtÚ¥Àà wÃjPÉÆAqÀ!
»ÃUÉAzÀ PÀÆqÀ¯É AiÀiÁªÀ PÀtÚ¥Àà!?
¨ÉÃqÀgÀ PÀtÚ¥Àà£ÉÆÃ? ¨ÉdªÁqÀ
PÀtÚ¥Àà£ÉÆÃ? ¨ÉuÉÚ PÀtÚ¥Àà£ÉÆÃ? UÉÆuÉÚ
PÀtÚ¥Àà£ÉÆÃ?
AiÀiÁgÉà EgÀ° F PÀtÚ¥Àà£À ¸ÁªÀÅ
ªÀÄÄRå. £ÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ ¸ÀÄwÛPÉÆArgÀĪÀ
¸ÀÆvÀPÀ. PÀtÚ¥Àà AiÀiÁgÉA§ÄzÀ£Àß DvÀ
ªÀÄuÁÚzÀ §UÉAiÉÄà ºÉüÀÄvÀÛzÉ.
£ÀªÀÄä fÃ¥ÀÄ ¸ÀÄqÀÄUÁr£À §½
§gÀĪÁUÀ C°è PÀtÚ¥Àà PÀÄrzÀÄ J¯Éè®PÀ®Ä
©¢ÝzÁÝ£É!
¥ÀAZÉ,
ZÉrØUÀ¼À£ÀÆß
EgÀ¨ÉÃPÁzÀ eÁUÀzÀ°è EgÀUÉÆr¸ÀzÉ.
CzÀÆ zÁjUÉ CqÀتÁV. MAzÀÄ PÀëtPÉÌ
PÀtÚ¥Àà ¸ÀwÛ®èªÉAzÉà C¤¹vÀÄ.
F
¸ÀÄqÀÄUÁqÀ°è ZÀlÖªÀ£ÀÄß E½¹, wgÀĪÀǪÀÄgÀªÀÇ ªÀiÁr, MAzÀµÀÄÖ »ArPÀƼÀÄ
ElÄÖ, ªÀÄÄAzÉ ¸ÁV ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀ£Àß
ZÉ°èzÀ ºÀÆUÀ¼Éà ¸ÁQëAiÀiÁV UÉÆtUÀÄwÛªÉ.
DzÀgÀÆ
CªÀ¤UÁV
vÉÆÃrgÀĪÀ
UÀĽAiÀÄ M¼ÀUÉ ªÀÄ®UÀzÉ EzÉÃPÉ »ÃUÉ
±Á¯ÉUÉ ZÀPÀÌgï ºÉÆqÉzÀÄ §AzÀ ¥ÉÆð
«zÁåyðAiÀÄAvÉ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ®VzÁÝ£É!
»ÃUÉ ¥sÉÃqïOmï ¥sÉÃqïE£ïUÀ¼À°è

zÉêÀgÉÃ... F ºÉÆvÀÄÛ. JAxÀ
EPÀÌnÖ£À ZÁjwæPÀ ¸ÀAzsÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ
JzÀÄjVªÉ.
MAzÀÄ
PÀqÉ
‘ªÀÄqÉøÁߣÀ’zÀ
ªÁå¸À¦ÃoÀ
oÉÃAPÁgÀ,
zÁ¸ÀPÀÆlzÀ
DvÀäUËgÀªÀªÀ£ÀÆß
‘GaµÀ×’
¥ÀnÖUÉ
¸ÉÃj¹
Uɮī£À
£ÁaPɬĮèzÀ £ÀUÉ PÉÃPÉUÀ¼À
C§âgÀzÀ°è ©ÃUÀÄwÛzÉ. E£ÀÄß
AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ
EµÀÆå
¹QÌzÀgÉ ¸ÁPÀ¥Àà JAUÉÃeÁV
ªÁgÀPÁ® ºÉýPÉ, ¥ÀæwºÉýPÉ,
¥Àæw¨sÀl£É, «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt...
»ÃUÉ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À
¸ÀgÀªÀiÁ¯É ºÉuÉAiÀÄÄvÁÛ CzÀ£Éßà ¤dªÁzÀ
‘¥ÉÆðnPÀ¯ï
DQÖ«¸ÀA’
JAzÀÄ
£ÀA©gÀĪÀ £ÀA§ÄªÀÅzÀPÉÌAzÉà J«qÉãïì
QæAiÉÄÃmï DUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀ° J£ÀÄߪÀ
jÃwAiÀÄ ZÀ¼ÀĪÀ½ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀ¼À ¸ÀAvÀȦÛ
ºÀPÀÄÌzÁjPÉ. AiÀiÁªÀ CªÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß
£ÁªÀÅ ¤vÀå ¸ÀªÀÄ¶Ö CªÀªÀiÁ£ÀªÉAzÀÄ
¨sÁ«¸À¨ÉÃQvÉÆÛà CAvÀzÉ®è CªÀjUÉ
gÉÆêÀÄPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£À. »jvÀ£ÀzÀ WÀ£ÀvÉAiÀÄ
J¼ÉUÀ¼ÀÄ PÀuÉÚzÀÄjVzÀÝgÀÆ JqÀUÁ®
PÀuÉÚzÀÄj£ÀzÀ£ÀÄß
eÁ¯Ár¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ
CzÀÄ PÀtÚ¥Àà C®èªÉAzÀÄ CªÀ£À PÀÄ®§½î
CAd° ºÉýzÀ¼ÀÄ. (ªÀĸÀt zÁn
§gÀĪÁUÀ CzÀÄ PÀtÚ¥Àà£À CtÚ£ÉA§
RavÀ ¸ÀÄ¢Ý vÀA¢zÀݼÀÄ) PÀtÚ¥Àà JAzÀgÉ
EzÀÄ. ¤vÀå avÀæ. PÀÄrzÀÄ gÁzÁÞAvÀ
ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©Ã¢AiÀÄ°è §mÉÖ ©aÑ
dUÀ¼À PÁAiÀÄĪÀ avÀæ ¹ÃPÉé£ÀÄìUÀ¼ÀÄ...
PÉÆÃnUÁ£ÀºÀ½î
HgÀ
zÀ£ÀUÀ¼À
UÉÆëAzÀ¥Àà-vÁAiÀĪÀÄä
zÀA¥ÀwUÀ¼À
¥ÀÄvÀægÀvÀß PÀtÚ¥Àà, ¯ÉÆÃPÀzÀ PÀuÉÚzÀÄgÀÄ
PÁt¹zÀÄÝ `ºÀgÀn ªÀÄ®¥ÀæPÀgÀt'¢AzÀ.
¨ÉArUÉÃjAiÀÄ
¨É£À߯ÉèÃ
EzÀÄ
£ÀqÉzÀzÀÝjAzÀ ¨ÉArUÉÃjUÀÆ ªÉÄïÁV
EzÀÄ
`£ÀÆå¸ïªÀwð'
¸ÉÆÖÃjAiÀiÁV

JPÀÌqÀzÀAvÉ PÁtĪÀÅzÉà CªÀgÀ ¸Áé©üªÀiÁ£À
vÀvÀé ¥ÀæuÁ°. EAvÀ°è PÀ¥ÀÆðgÀ GjzÀAvÉ
GjzÀÄ §wÛ, JuÉÚUÀ¼ÉÆAzÀÆ E®èzÉ
¨É¼ÀV, PÀgÀV, GjzÀÄ, §Æ¢AiÀÄ PÀÄgÀĺÀÆ
E®èzÀAvÉ, PÁtzÀAvÉ `ªÀiÁAiÀĪÁzÀ£ÉÆÃ
£ÀªÀÄä ²ªÀ... PÉʯÁ¸À PÀAqÀÄPÉÆAqÀ£ÉÆÃ’
JA§AvÁVgÀĪÀ F ºÉÆvÀÄÛ... ‘PÀÄgÀĺÀµÉÖ’
¨sÀ«µÀåzÀ°è §zÀÄQ¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ £ÀA©
ºÉÆgÀngÀĪÀ UÀÄgÀÄvÀÄ gÁdPÁgÀtzÀ
ªÀPÁ®wÛUÀgÀÄ GvÀÛj¸À¨ÉÃPÁzÀ ºÀ®ªÀÅ
¥Àæ±ÉßUÀ½ªÉ. CAxÀ MAzÀÄ ¥Àæ±Éß, PÀtÚ¥Àà.

¥ÀæeÁªÁtÂAiÀÄ ªÀÄÄR¥ÀÄlzÀ°è LzÀÄ
PÁ®A ¨ÉÆïïØ ºÉrØAUï£À ¸ÀÄ¢ÝAiÀiÁVvÀÄÛ.
PÀ£ÁðlPÀ
PÀÄSÁåvÀUÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ
zÀ°vÀjUÉ ªÀÄ® w¤ß¸À¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ½AzÀ.
ªÉÆzÀ® ¥ÀæPÀgÀt ¨É¼ÀUÁ« f¯ÉèAiÀÄ
¨ÉArUÉÃjAiÀÄ°è £ÀqÉ¢zÀÝgÉ, PÉÆïÁgÀ
f¯ÉèUÉ SÁåwAiÀÄ£ÉÆßà PÀÄSÁåwAiÀÄ£ÉÆßÃ
vÀAzÀzÀÄÝ D £ÀAvÀgÀzÀÄÝ JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ.
EzÀÄ ºÀgÀn ªÀÄ® ¥ÀæPÀgÀtzÀªÉAzÀÄ
ZÀjvÉæAiÀÄ°è FUÁUÀ¯É zÁR®ÄUÉÆArzÉ.
N¢zÀ vÀPÀëtªÉà fUÀÄ¥ÉìAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.
¨ÉʯÉÊ£À°è «ÄAazÀÝ ªÀgÀ¢UÁgÀ ¥Éưøï
J¥sï.L.Dgï£Éßà CPÀëgÀ±ÀB ¸ÀÄ¢Ý ªÀiÁrzÀÝ.
PÀ¤µÀ×
PËAlgïZÉPÀÆÌ
ªÀiÁqÀzÉãÉ.
ªÀÄÄAzÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
H»¹AiÉÄà £Á£ÀÄ DvÀ¤UÉ zÀÆgÀªÁtÂ
12

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011

ï' ¹¤ªÀiÁªÀÇ...
PÀtÚ¥Àà
EAzÀÄ
wÃjPÉÆArzÁÝ£É. PÉÆ£ÉÃ
¥ÀPÀë
dÆå°AiÀĸï
¹Ã¸Àgï¤UÉ PÉÆ£É w«vÀPÉÌ
M§â §Ææl¸ï ¨ÉÃPÀ®è.
¹ÃdígÀ£À ¸ÉßúÀQÌAvÀ CAzÀÄ
§Ææl¸ï
ªÀÄÄA¢zÀzÀÄÝÝ
CªÀwÛ£À
¸ÀªÀÄĶÖ.
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ
»vÀ
§AiÀĸÀĪÀÅzÀPÉÌ JzÉUÁjPÉ
EzÀݪÀgÀÄ
ªÀiÁvÀæªÉÃ
§Ææl¸ï
DUÀĪÀÅzÀPÉÌ
¯ÁAiÀÄPÁÌzÀªÀgÀÄ.
£Á£ÀÄ
ºÀgÀn
ªÀÄ®¥ÀæPÀgÀtzÀ°è
ªÀÄ® w¤ß¹PÉÆAqÀªÀ£ÁzÀÝjAzÀ... £À£Àß
ªÀiÁwUÉ Q«UÉÆqÀĪÀ CUÀvÀå«®èªÁzÀgÀÆ
PÀ¤µÀ× £À£ÉÆß¼ÀV£À D wAzÀ ªÀÄ®zÀ
PÀÄgÀĺÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀ ºÁPÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
vÀqÉAiÀÄzÀµÀÄÖ WÀ£ÀvÉAiÀÄ qÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß
J®èjAzÀ®Æ ¤jÃQë¸ÀÄvÉÛêÉ. F ‘ºÉÆwÛ’UÉ
EzÉà £À£Àß vÀÄvÀÄÛ... PÉÆAZÀªÁzÀgÀÆ
WÀ£ÀvÉAiÉÆA¢UÉ §zÀÄPÀĪÀÅzÀPÉÌ.

-PÉÆÃnUÁ£ÀºÀ½î gÁªÀÄAiÀÄå
PÀgɪÀiÁr
£À£Àß
C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀ£ÀÄß
ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÉ. DUÀ £Á£ÉÆAzÀÄ f¯Áè
¥ÀwæPÉAiÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¸ÀAaPÉUÀ¼À£ÀÄß
gÀƦ¸ÀĪÀ ºÉÆuÉ ºÉÆwÛzÉÝ.
£Á£ÀÄ D ¥ÀwæPÁ PÀZÉÃj vÀ®Ä¦zÀ
PÀÆqÀ¯Éà CzÁUÀ¯É ºÀvÁÛgÀÄ d£À zÀ°vÀ
«zÁåyð MPÀÆÌlzÀ ºÀÄqÀÄUÀjAzÀ CzÀÄ
vÀÄA©ºÉÆÃVvÀÄÛ. CªÀgÀ ªÀÄÄRUÀ¼À°è
¤zsÁðgÀªÉÇAzÀÄ GjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. D ºÉÆvÀÄÛ
zÀ.¸ÀA.¸ÀzÀ §ºÀĪÀÄÄRå £ÁAiÀÄPÀgÁVzÀÝ
¹.ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà D UÀÄA¥ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ
¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß
w½¹zÀgÀÄ.
EªÀgÀÄ
ªÀÄ®w¤ß¹zÀ ‘DgÉÆæ'UÉÃ£É ªÀÄ® w¤ß¹
§gÀĪÀ ¥Àt vÉÆnÖzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ "CzÀÄ
13

¥ÀÄl 14PÉÌ...

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

PÀtÚ¥Àà AiÀiÁPÉ »ÃUÁzÀ...?
PÀtÚ¥Àà ¤dPÀÆÌ M¼ÉîAiÀĪÀgÀ °¹ÖUÉ
¸ÉÃgÀĪÀªÀ£ÀÄ;
PÀÄrvÀ
ªÀÄvÀÄÛ
D
¸ÀA§AzsÀzÀ gÀUÀ¼É gÁzÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß
ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀ°è.
CªÀgÀ
vÀAzÉ
UÉÆëAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÁAiÀĪÀÄä HgÀ zÀ£À
PÁAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. UÉÆëAzÀ¥Àà¤UÉ HgÀ
zÀ£À PÁAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÁåªÀÅzÀÆ
¨ÉÃPÁVAiÉÄà EgÀ°®è. PÀĸÀĪÀĨÁ¯ÉAiÀÄ
¥ÀPÁ¼ÀAiÀÄå
£É£À¥ÁzÁUÀ¯É®è
F
UÉÆëAzÀ¥Àà£Éà ¥ÀævÀåPÀëªÁUÀÄvÁÛ£É! E£ÀÄß
vÁAiÀĪÀÄä£ÉÆà vÀ£Àß §wÛ §gÀqÁzÀ
JzÉ ªÀÄÄZÀÑ®Ä ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ
¸ÀÄwÛPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ¼ÀÄ. ¨ÉAzÀ§Æ¢AiÀÄ°è
ºÉÆgÀ½¹ vÀAzÀÄ £É®zÀ ªÉÄïÉ
£ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀAvÉ; ¸ÀzÁ ¥ÉZÀÄÑ£ÀUÉ CxÀªÁ
¨ÉÊUÀļÀ vÀÄnUÀ¼À°è. EªÀgÀ ªÀÄÆgÉÆÃ
£Á¯ÉÆÌà ªÀÄPÀ̼À°è F PÀtÚ¥Àà£ÀÆ M§â....
MAzÀĸÁj
£ÀªÀÄÆäj£À
ºÀ§âPÉÌ
GlÄèªÀÄgÀ ¤°è¹ vÀÄ¢AiÀÄ°è PÉÆqÉAiÀÄAvÉ
wgÀÄUÀĪÀ UÉÆüÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ªÀÄgÀzÀ
UÀÆqÀ£ÀÄß ¦üPïì ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ªÀÄgÀ
KgÀĪÀÅzÀPÉÌ C®è°è UÉÃtÄzÀÝzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ
ªÉÄnÖ®Ä. D ªÉÄnÖ®Ä ºÀwÛ ºÉÆÃV D
UÀÆr£À°è JzÀÄgÁ §zÀÄgÁ PÀÆvÀÄ
zsÉÊgÀåªÀAvÀgɤ¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ
PÁ®â®zÀ
ªÉÄÃ¯É D UÀÆqÀ£ÀÄß ¸ÀÄwÛ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
ºÁUÀÆ ºÀUÀÎPÉÌ PÀnÖzÀ mÉAPÁ¬Ä
PÀnÖgÀÄwÛzÀÝ ºÀÄlÖ£ÀÄß E½©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
PɼÀVgÀĪÀªÀgÀÄ zÉÆuÉÚ¬ÄAzÀ CzÀ£ÀÄß
ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÉÆqÉAiÀįÁUÀzÀAvÉ
ºÉÆAa, ªÀAa¸ÀÄvÁÛ ªÉÄð£ÀªÀgÀÄ
PÁ¬Ä E½©qÀĪÀÅzÀÆ E£ÉßãÀÄ zÉÆuÉÚ
KlÄ ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÁUÀ ªÉÄïÉ
J¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÆß
ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
EzÉÆAzÀÄ ªÉÆÃf£À Dl.
ºÀ§âPÉÌ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
¨ÁQ EzÀݪÀÅ. CAxÀ MAzÀÄ ¢£À
¸ÀAeÉ
ªÀħÄâUÀvÀÛ®Ä
ªÀÄĸÀÄPÀĪÁUÀ
UËuÉÆÚÃgÀ ¹Ã£À¥Àà vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ
PÀgÉÃUËqÀ£À£ÀÆß EvÀgÀgÀ£ÀÆß UÁåAUï
PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÀtÚ¥Àà£À vÀ¯Áµï£À°èzÀÝgÀÄ.
AiÀiÁgÉÆà CªÀ£ÀÄ 'GlÄè ªÀÄgÀ'
KgÀÄwÛzÀÄÝzÁV w½¹zÀgÀÄ. UÁåAUï
C°èUÉ zsÁ«¹vÀÄ. PÀ®Äè ©ÃgÀĪÀÅzÁV

¨ÉzÀj¹ PɼÀV½¹ xÀ½¹zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ
ªÀAiÀĹì£À°è aPÀ̪À£ÁzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ
ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ºÉüÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt
CgɧgÉ CxÀðªÁVvÀÄÛ. D ¥ÀæPÁgÀ
PÀtÚ¥Àà K£ÉÆà MAzÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÝ£Àß
ªÀiÁrzÀÝ. PÀgÉÃUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtÚ¥Àà
zÀ£ÀªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ dUÀ¼À
PÁAiÀÄÄÝ PɼÀUÉ ©Ã½¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À
¨Á¬ÄUÉ EqÀ¨ÁgÀzÉÝãÀ£ÉÆßà EqÀ®Ä
ºÉÆÃVzÀÝ£ÀAvÉ.
F EqÀ¨ÁgÀzÉÝãÉÆà CA¢zÉÝãÀ®è,
CzÉÃ
£À£ÀUÉ
DUÀ
CxÀðªÁUÀzÉ
ºÉÆÃzÀzÀÄÝ. ªÀÄÄAzÉ CªÀ£À ªÀAiÀĹì£À
ºÀÄqÀÄUÀgɯÁè rªÀiÁåAqï ªÀiÁqÀĪÁUÀ
CªÀ£ÀÄ
CzÀ£ÉßÃ
JQ쩵À£ïUÉ
EqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ
CzÀÄ
K£ÉAzÀÄ
CxÀðªÁUÀvÉÆqÀVvÀÄÛ. »ÃUÉ ¨Á®åzÀ

vÀ£Àß ªÀAiÀĸÀì®èzÀ ªÀAiÀĹì£À°è EvÀgÀgÀ
Q±ÉÆÃgÀ¸ÀºÀd PËægÀåPÉÌ §°AiÀiÁV...
ªÀÄ£ÉÆëPÁgÀPÉÌ M¼ÀUÁVzÀÝ. ªÀÄÄAzÉ
¨É¼ÉzÀÄ zÉÆqÀتÀ£ÁUÀÄvÁÛ... PÀÄrvÀ¢AzÀ
EzÀ£ÀÄß
¤ÃV¹PÉƼÀî®Ä
£ÉÆÃrzÀ.
CzÀÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¤®ðdÓvÀ£ÀPÉÌ vÀ½îvÉ
ºÉÆgÀvÀÄ «PÁgÀ¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛ£À£ÁßV¸ÀzÉ
ºÉÆìÄvÀÄ.
F ¤®ðdÓvÉAiÀÄ£Éßà ¸ÀªÀÄAiÀĸÁzsÀPÀgÀÄ
vÀªÀÄä
C¸ÀÛç
ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝzÀÄÝ.
AiÀÄxÉÃZÀÑ PÀÄr¹ ºÀUÉUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼ÀPÉÌ
zÀÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C°è DvÀ £É¥À ªÀÄÄA¢lÄÖ
Erà gÁwæ PÉlÖ ¨ÉÊUÀļÀUÀ¼À ªÀļÉ
¸ÀÄj¸ÀÄwÛzÀÝ. D EvÀgÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÉÃ
ºÀgÀn ªÀÄ®¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ zÀ°vÀ
£ÁAiÀÄPÀgÀÆ PÀÆqÀ ªÀiÁrzÀÄÝ. ºÀgÀnAiÀÄ
JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀUÉvÀ£ÀzÀ £ÀqÀÄªÉ F
ªÀÄÆRð PÀtÚ¥Àà zÁ¼ÀªÁVzÀÝ. D£ÀAvÀgÀ

¥ÀÄl 19PÉÌ...

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì
¥ÀÄl 13jAzÀ
¤ªÀÄUÉ ©nÖzÀÄÝ DzÀgÉ ‘¥ÀæeÁªÁtÂ'
ªÀgÀ¢AiÉÆAzÀjAzÀ¯ÉÃ
AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß
wÃgÁ䤸À¨ÁgÀzÉAzÀÆ
PÀtÚ¥Àà
ªÀĺÁ±ÀAiÀÄ £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÉAzÀÆ
DvÀ£À£ÀÄß aPÀÌA¢¤AzÀ®Æ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ
§A¢gÀĪÀÅzÁV ºÁUÀÆ M§â ¥ÀvÀæPÀvÀð¤UÉ
¸ÁzsÀå«gÀĪÀ ‘©néÃ£ï ¢ ¯ÉÊ£ïì'
N¢¤AzÀ¯Éà EzÀÄ F ªÀgÀ¢ ºÉüÀĪÀAvÉ
RArvÀ EgÀ¯ÁgÀzÉAzÀÆ, AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ
RÄzÀÄÝ C°èUÉà ºÉÆÃV CªÀgÀªÀgÀzÉÃ
PÀtÄÚ Q«UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÀzÀÝ£ÀÄß UÀ滹
wÃgÁ䤸ÀĪÀAvÉ ºÉýzÉ. CªÀgÀÄ JzÀÄÝ
ºÉÆgÀlgÀÄ. CAzÀÄ AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÉÆÌÃ
K£ÉÆÃ
zÉêÀ£ÀÆgÀ
ªÀiÁzÉêÀgÀÆ
PÉÆïÁgÀPÉÌ §AzÀªÀgÁVzÀÄÝ CªÀjUÉ
vÀÄvÀÄð EzÀÝzÀÝjAzÀ CAzÉà CªÀgÀ
jl£ïð djßAiÀÄÆ DVvÀÄÛ.
ªÀÄÄAzÉ MAzÉgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ
¥ÀwæPÉUÀ¼À°è E£ÉÆßAzÀÄ zÀ°vÀ §tzÀªÀgÀ
DgÉÆÃ¥À ¸ÀÄ¢ÝAiÀiÁVvÀÄÛ. D ¥ÀæPÁgÀªÁV
“WÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀvÁå¸ÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß
E£ÀÆß
ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ'' JAzÀ
§tªÀ£ÀÄß F §t »Ã£ÁªÀiÁ£À »ÃUÀ¼ÉzÀÄ
‘CªÀgÀÄ ªÀÄ® w¤ß¹PÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß
ªÀÄÄaѺÁPÀĪÀÅzÀPÉÌ ‘zÀÄqÀÄØ wA¢'zÁÝgÉ
JAzÀÄ GUÀæªÁV RAr¹zÀÝgÀÄ. F
zÀ°vÀ `GUÀæ'ªÁzÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÁV
UɼÉAiÀÄ zÁégÀPÁ£Áxï ®APÉñï¥ÀwæPÉAiÀÄ°è
¸ÉÆáÃlPÀ ¸ÁPÁëvï ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀgÀÄ.
CzÀgÀ°è
ªÉÆzÀ®
§tzÀªÀjAzÀ
fêÀ¨sÀAiÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀtÚ¥Àà£À£ÀÄß
UÀÄ¥ÀÛ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀAzÀ²ð¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÉAzÀÆ,
ºÁUÀÆ CzÀ£ÀÄß ¸ÁQëÃPÀj¸À®Ä ¤Ã®Vj
vÉÆæ£À £ÀqÀÄªÉ £ÀqɹzÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ
¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀæPÀn¹zÀÝgÀÄ! DzÀgÉ
CzÀÄ ¤dªÁVgÀ°®è. CªÀ£À£ÀÄß D
E£ÉÆßAzÀÄ `£ÁåAiÀÄ¥ÀgÀ'§t PÉÆïÁgÀ
£ÀUÀgÀzÀ¯Éèà EzÀÝ CA¨ÉÃqÀÌgï ºÁ¸ÉÖ°£À°è
§AzsÀ£ÀzÀ°ènÖvÀÄÛ.
ºÁUÀÆ
vÀªÀÄä
§tzÀªÀgÀ®èzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÉà §AzÀgÀÆ
PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄĪÀÅzÁV ¸À¥ÀðPÁªÀ®Ä
¤AwvÀÄÛ.
J®èQÌAvÀ ºÉZÁÑV ¨ÉArUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ
ºÀgÀn ªÀÄ®¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À §UÉÎ vÀ¼ÉzÀ
¤®Ä«¤AzÁV £À£ÀUÉ ®APÉñïgÀ §UÉÎ

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011
PÀtÄÚ
PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÉßÃ
ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ
CªÀgÀ
PÀZÉÃjUÉ dUÀ¼À PÁAiÀÄ®Ä £ÀÄVÎzÉÝ. CAzÀÄ
CªÀjgÀ°®è. MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉ¢lÄÖ §AzÉ.
D ¥ÀvÀæzÀ MPÀÌuÉ »ÃVvÀÄÛ J¤¸ÀÄvÉÛ. vÉgÉzÀ
CAZÉ PÁrð£À°è zÁégÀPÁ£ÁxïjUÀÆ
§gÉ¢zÉÝ.
D ¥ÀvÀæzÀ MPÀÌuÉ »ÃVvÀÄÛ

PÉAqÀzÀµÀÄÖ PÉÆÃ¥À §A¢vÀÄÛ. ¨ÉArUÉÃj
ªÀÄ® ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÉÆzÀ®
ªÀgÀ¢AiÀÄ°è WÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀvÁå¸ÀvÀåvÉAiÀÄ£ÉßÃ
C£ÀĪÀiÁ¤¹zÀÝgÉ
JgÀqÀ£ÉAiÀÄ
¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¸ÀvÁå¸ÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß QAavÀÆÛ
C£ÀĪÀiÁ¤¸ÀzÉ wÃgÁä£ÀPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ.
¨ÉArUÉÃj ªÀÄ®¥ÀæPÀgÀtzÀ «gÀÄzÀÞ
£ÀqÉzÀ LwºÁ¹PÀ §ÈºÀvï gÁå°AiÀÄ ¢£À
PÀ§â£ï ¥ÁQð¤AzÀ «zsÁ£À¸ËzsÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ
vÀAqÀzÀ°è £Á£ÀÆ EzÉÝ. G½zÀAvÉ
©.PÉ, ªÉAPÀmÉñï, vÁåV EzÀÝgÀÄ. EzÀÝ
«ÄPÀ̪ÀgÀÄ UɦÛUÉ §gÀÄwÛ®è. CªÀvÀÄÛ
GjAiÀÄÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä PÀtÚ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß
PÀAqÉà ¸ÀzÀ£À¸À«Äw CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ qÁ||
w¥ÉàøÁé«ÄAiÀĪÀgÀÄ QlQUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaѹ
UÀÄlÄÖ ºÉüÀĪÀAvÉ ºÉýzÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÉßÃ
£Á£ÀÄ ®APÉÃ±ï ¥ÀwæPÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ
®APÉñÀjUÉ ºÉýzÀÄÝ. CzÁUÀ¯É D
ªÀÄ®¥ÀæPÀgÀtzÀ
¸ÀvÁå¸ÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß
C£ÀĪÀiÁ¤¹ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝ MAzÀÄ
PÀtÂÚ£À
§zÀ®Ä
E£ÉÆßAzÀ£ÁßzÀgÀÆ
®APÉñÀgÀÄ
G½¹PÉƼÀî¯ÉAzÀÄ
ºÉýzÀÄÝ. E¢µÀÖ£ÀÆß £Á£ÀÄ DUÀ
¸ÀA¥ÁzÀPÀ£ÁVzÀÝ '¥ÀAZÀªÀÄ' ¥ÀwæPÉAiÀÄ
¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄzÀ°è
§gÉ¢gÀĪÉ...
DzÀgÉ ®APÉñÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ
PÀvÉAiÀiÁV¹ vÀªÀÄUÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ PÀtÆÚ
EzÉAiÉÄAzÀÄ ¤gÀƦ¹PÉÆAqÀgÀÄ. D PÀvÉ
‘ªÀÄÄnÖ¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ'.
F ºÀgÀn ªÀÄ®¥ÀæPÀgÀt ¥sÉÆÃPÀ¸ï
ªÀiÁrzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÉÛ CªÀgÀÄ

“....¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ºÀgÀn
ªÀÄ®¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ NzÀÄUÀgÀ
¥ÀvÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹¢ÝÃj. CªÀgÀÄ
‘ªÀÄ®¥ÀæPÀgÀt'zÀ®Æè zÀÄqÀÄØ wAzÀ zÀ°vÀ
¸ÀAWÀµÀð ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ‘AiÀiÁªÀÅzÀgÀ°è
ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÀÄ?' JAzÀÄ PÉýzÁÝgÉ.
AiÀiÁªÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁPÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ¯ÉÃ
ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ºÁUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ
ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃªÉà ¤ªÀÄä£ÀÄß CzÉÃ
ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ¯ÉÃ
ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
¸ÀvÁå¸ÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß
¥Àj²Ã°¸ÀzÉ
¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀgÀ¢UÀ½AzÁV'' JAzÀÄ
PÁjPÉÆArzÉÝ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ CzÁUÀ¯É
F ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ
wgÀĪÀÅUÀ½AzÁV
f¯ÉèAiÀÄ°è
zÀ°vÀ
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ
§ºÀÄzÉÆqÀØ
PÀ¼ÀAPÀ
CAnPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¤²ÑvÀªÁVvÀÄÛ. ºÁUÀÆ
EAxÀ «avÀæ wgÀĪÀÅ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ
¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß £Á£Éà RÄzÀÄÝ vÀ¤SÉ
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAzÀÄ PÀtÚ¥Àà£À eÉÆvÉ
PÀÄrAiÀÄĪÀ UÀÄA¦£À°èzÀÝ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà£À
D¢AiÀiÁV PÀtÚ¥Àà£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÆß
©qÀzÉ
ºÀ®ªÀgÀ£ÀÄß
ªÀiÁvÁr¹
£ÀqÉ¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ WÀl£ÉAiÀÄ avÀæt
PÀnÖPÉÆArzÉÝ.
F »£É߯ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÁ¸ÉÖ°£À°è
§A¢üAiÀiÁVzÀÝ PÀtÚ¥Àà£À£ÀÄß ¨sÉÃnªÀiÁqÀ®Ä
¤zsÀðj¹zÉ. ¹.ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À
eÉÆvÉ EzÀݪÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ºÉÆÃUÀ¢gÀĪÀAvÉ
JZÀÑj¹zÀgÀÆ ¤®èzÉ ¨sÉÃnªÀiÁqÀ®Ä
ºÉÆgÀmÉ. ºÁ¸ÉÖ°£À ªÀÄÄAzÉ PÁªÀ®Ä
¤AvÀªÀgÀÄ M¼ÀUÉ ©qÀzÀAvÉ vÀqÉzÀgÀÄ.
“CªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀiÁªÀ. CªÀ£À£Éßà ºÉÆÃV
PÉý. CªÀ£ÀÄ ¨ÉÃqÀ C£ÀÄߪÀÅzÁzÀgÉ...
£Á£ÀÄ »AzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ'' JAzÉ.
CªÀgÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV §AzÀgÀÄ. £ÉÆÃqÀ®Ä
PÀgÉzÉÆAiÀÄÝgÀÄ. CªÀgÀ JzÀÄjUÉÃ£É “AiÉÄÃ
PÀtÚ¥Áà ¤d ºÉüÀÄ... EzÀÄ £ÀrÃvÁ?''
14

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011
JAzÉ. CªÀ£ÀÄ AiÀÄxÁ¥ÀæPÀgÀ ¤®ðdÓ `PÉÌ
PÉÌ PÉÌ' £ÀUÉ £ÀPÀÌ. ¥À¸Àð£À¯ÁèV ªÀiÁvÁqÀĪÀ
ªÀiÁvÉwÛzÀgÀÆ D PÁªÀ®ÄUÁgÀgÀÄ PÉÆAZÀ
zÀÆgÀ ºÉÆÃzÀAvÉ ªÀiÁr C¯Éèà ¤AvÀÄ
D°¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. PÀtÚ¥Àà ºÉý¢ÝµÀÄÖ...
CzÁUÀ¯É CªÀ£À£ÀÄß zɺÀ°UÉ «ªÀiÁ£ÀzÀ°è
PÀgÉzÉÆAiÀÄÝ
£ÁAiÀÄPÀgÉƧâgÀÄ
gÁªÀÄ«¯Á¸ï¥Á¸Áé£ïgÀ eÉÆvÉ ¸ÉÃj
F CªÀiÁ£ÀĵÀ WÀl£ÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ
¥Àæw¨sÀl£Á gÁå° £ÀqɹzÀÝgÀÄ. D gÁå°AiÀÄ
ªÉâPÉAiÀÄ°è F ¥Àæw¶×vÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ
eÉÆvÉ PÀtÚ¥Àà£ÀÆ EzÀÝ. CxÀªÁ D
gÁå°AiÀÄ PÉÃAzÀæ ©AzÀĪÉà DvÀ£ÁVzÀÝ.
EAvÀºÀ
UÁgÀÄr¨ÉÆA¨ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ
M¦àgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉÆAzÀÄ ªÀÄ£É,
ºÉÆ®PÉÌ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼À
ªÀÄzÀĪÉ
¨Á§vÉÛ®èªÀ£ÀÆß
vÁªÉÃ
ºÉÆgÀĪÀÅzÁV D £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸É
PÉÆnÖgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ.
F J®è »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÆß ©r¹
EªÀ£À PÀÄrvÀzÀ G¥Àl¼À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ
ºÀ¯Éè ªÀÄvÀÄÛ zËdð£Àå PÁAiÉÄÝAiÀÄr
²PÁëºÀðªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß
ªÀÄ®¥ÀæPÀgÀtªÁV ¥ÀjªÀwð¹zÀ jÃw, F
ªÀÇåºÀzÀ »AzÉ EzÀÝ ‘£ÁAiÀÄPÀ'gÀ ¥ÁvÀæ,
zÀ°vÀ £ËPÀgÀgÀ CªÀiÁAiÀÄPÀvÉ J®èªÀ£ÀÆß
zÁR°¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20¥ÀÄlUÀ½UÀÆ
«ÄÃjzÀ ¢üÃWÀð ªÀÈvÁÛAvÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ
¹JA ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀ ªÀÄÄAzÉ ElÄÖ.
zÀ°vÀ ¸ÀAWÀµÀð ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ
¥ÀæPÀn¸À®Ä PÉÆÃjzÉ. CzÀ£ÀÄß N¢zÀ
¹JA ‘LzÁgÀÄ d£À zÀ°vÀ £ËPÀgÀgÀÄ
PÉ®¸À PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. DUÀ D
UÉÆüÀ£ÀÆß £ÁªÉà £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ
¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ©qÉÆÃt'
JAzÀgÀÄ.
£Á£ÀAvÀÆ F ºÉÆwÛUÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀÝ£Àß
ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀªÀjUÉ ºÉýAiÀiÁVzÉ JA§
¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ°è D ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ
¸ÀÄ¥À¢ðUÉà ©lÄÖ £ÀqÉzÉ. E¢µÀÆÖ F
«zÀåªÀiÁ£ÀzÀ »AzÉ £ÀqÉzÀ vÉgɪÀÄgÉ
ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ.
F ªÀÄzsÉå ¨Á§AiÀÄå£ÀªÀgÀ “£ÁUÀjPÀ
ºÀPÀÄÌUÀ¼À
ºÉÆÃgÁl
ªÉâPɬÄAzÀ
¸ÀvÁå£ÉéõÀuÉUÉ
¸À«ÄwAiÉÆAzÀÄ
ºÀgÀn
UÁæªÀÄPÉÌ
¨sÉÃn
¤ÃrvÀÄÛ.
ºÁUÀÆ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀgÀ¢AiÉÆAzÀ£ÀÆß
15

vÀA¢vÀÄÛ. CªÀgÀÆ PÀÆqÀ ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ
JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ‘£ÁåAiÀÄ¥ÀgÀ zÀ°vÀ §t'zÀ
C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÉßÃ
ªÀÄAr¹gÀĪÀÅzÀÄ
¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¨É¼ÀPÀÄ PÀArvÀÄ. ®APÉñÀgÀ
ªÉÄÃ¯É §A¢zÀݵÉÖà ¹lÄÖ EªÀgÀ
ªÉÄÃ®Æ §AvÀÄ. EzÀPÉÌ §°AiÀiÁzÀªÀgÀÄ
¸ÀÄzsÁ ¹ÃvÁgÁªÀÄ£ï (¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç
G¥À£Áå¸ÀQ) EªÀgÀÄ EA¢gÁ£ÀUÀgÀzÀ
‘¹AiÉÄqïì'
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ JzÀÄgÀÄ ¹PÁÌUÀ
CvÀåAvÀ MgÀmÁV dUÀ¼À PÁ¢zÉÝ.
EzÁV CzÁV D ºÉÆvÀÄÛ ºÀgÀn
UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è ¨sÉÃnUÉ, vÀ¤SÉUÉ,
¸ÁAvÀé£À ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ §AzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ
PÁgÀÄUÀ¼À ZÀPÀæ¢AzÉzÀÝ zsÀƼÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®
ªÁvÁªÀgÀtªÀ£Éßà ªÀÄÄaÑvÀÄÛ.
FUÀ ªÁvÁªÀgÀt CvÀåAvÀ ±ÀĨsÀæªÁVzÉ.
¨É¼ÉzÀ ºÉÆ®UÀzÉÝUÀ¼À ºÀ¹gÀÄ UÉÆâü
§tÚPÉÌ wgÀÄUÀÄwÛzÉ. C®è°è PÀĬĮÆ
DVzÉ. PÀtÚ¥Àà£ÀÆ PÀtägÉAiÀiÁV FUÀ
UÀĽ ¸ÉÃjzÁÝ£É. CªÀ¤UÉ K£ÉãÉÆÃ
ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨sÀgÀªÀ¸É PÉÆlÖ £ÁAiÀÄPÀ£À
£ÀUÀĪÀÄÄRzÀ
¥ÉÆøÀÖgÀÄ,
¥sÉèPïìUÀ¼ÀÄ
gÁdåzÁzÀåAvÀ ©Ã¢©Ã¢UÀ¼À UÉÆÃqÉ
UÉÆÃqÉUÀ¼À£ÀÄß C®APÀj¹ªÉÉ. ºÉÃUÉÆÃ
K£ÉÆà PÀtÚ¥Àà ªÀÄUÀ½UÀÆ, ªÀÄUÀ¤UÀÆ
ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÁÝ£É.
ºÉÆ®ªÉãÉÆÃ
G½¢gÀĪÀAwzÉ. DzÀgÉ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï
ºÁQ¹zÀÝgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀ ¸ÀĽªÀÇ E®è.
EzÀ£É߯Áè
£ÉÆÃqÀÄvÁÛ
§A¢gÀĪÀ
£À£ÀUÉ `DAqÉæªÁAiÀiÁÝ'£À ‘ªÀiÁå£ï D¥sï
ªÀiÁgÀâ¯ï' ¹¤ªÀiÁ £É£À¥ÁUÀÄwÛzÉ.
‘¥ÉÆïÉAqï'
zÉñÀzÀ°è
DUÀvÁ£É
PÀªÀÄÄ夸ïÖ
¥Àæ¨sÀÄvÀé
£É¯ÉUÉÆArzÉ.
GvÁàzÀ£É ºÉaÑzÀgÉÃ£É CzÀgÀ §ÄqÀ
¨sÀzÀæªÁUÀĪÀÅzÀÄ. CzÀPÁÌV PÁ«ÄðPÀgÀ°è
PÀvÀÈðvÀé ±ÀQÛAiÀÄ G¢ÝÃ¥À£ÀªÁUÀzÉ ¨ÉÃgÉ
zÁj E®è. DUÀ ¹QÌzÀ ¢PÉÌà ‘©¯ïPÀÆævï'.
‘©¯ïPÀÆævï' UÁgÉ ªÉÄùÛç. EªÀ£ÀÄ EnÖUÉ
EqÀĪÀ ªÉÃUÀ, UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀ ZÀAzÀPÉÌ
ºÉ¸ÀgÁzÀªÀ£ÀÄ. EªÀ£À£Àß ‘PÁjäPÀ ªÀiÁzÀj'
ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¥Àæ¨sÀÄvÀé vÀ£Àß GzÉÝñÀÀ
¸ÁzsÀ£ÉUÁV ¥ÀæZÁgÀPÉÌ §¼À¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
PÁjäPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ CªÀ£À ¥Àæ±ÀA¸Á
©üwÛavÀæUÀ¼ÀÄ gÁgÁf¸ÀÄvÀÛªÉ. CªÀ£À
¥ÀæwªÉÄUÀ¼À£ÀÆß
¥ÀæwµÁצ¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
CzÀ£ÀÄß D zÉñÀzÀ ºÉªÉÄäAiÀiÁzÀ

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

‘©¯ïPÀÆævï' UÁgÉ ªÉÄùÛç.
EªÀ£ÀÄ EnÖUÉ EqÀĪÀ ªÉÃUÀ,
UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀ ZÀAzÀPÉÌ
ºÉ¸ÀgÁzÀªÀ£ÀÄ. EªÀ£À£Àß ‘PÁjäPÀ
ªÀiÁzÀj' ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¥Àæ¨sÀÄvÀé
vÀ£Àß GzÉÝñÀÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÁV
¥ÀæZÁgÀPÉÌ §¼À¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
PÁjäPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ CªÀ£À ¥Àæ±ÀA¸Á
©üwÛavÀæUÀ¼ÀÄ gÁgÁf¸ÀÄvÀÛªÉ.
CªÀ£À ¥ÀæwªÉÄUÀ¼À£ÀÆß
¥ÀæwµÁצ¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß
D zÉñÀzÀ ºÉªÉÄäAiÀiÁzÀ
ºÉ¸ÀgÁAvÀ ªÀÄÆå¹AiÀÄ«Ää£À®Æè
EqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
ºÉ¸ÀgÁAvÀ
ªÀÄÆå¹AiÀÄ«Ää£À®Æè
EqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
PÉÆ£ÉUÉ vÀ£Àß EAVvÀ
FqÉÃjzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£À CªÀÄÈvÀ²¯ÉAiÀÄ
«UÀæºÀªÀ£ÀÄß UÉÆÃtÂvÁn£À°è ¸ÀÄwÛlÄÖ
ªÀÄÆå¹AiÀÄA£À ºÀ¼É UÉÆÃqˤ£À ªÀÄƯÉUÉ
©¸ÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. avÀæ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÉÃ
ªÀÄÆå¹AiÀÄA£À UÉÆÃqË£ï ªÀÄƯɬÄAzÀ.
«zÁåyð¤AiÉƧâ¼ÀÄ
n.«UÁV
PÀÄvÀƺÀ®¨sÀjvÀ
PÀxÁªÀ¸ÀÄÛ«£À
ºÀÄqÀÄPÁlzÀ°ègÀĪÁUÀ,
F
©¸ÁQ¹PÉÆArzÀÝ
¥ÀæwªÉÄ
PÀtÂÚUÉ
©zÀÄÝ C°èAzÀ avÀæ DgÀA¨sÀªÁV...
F MlÄÖ PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß DPÉAiÀÄ PÀtÂÚAzÀ
¤gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. ¥Á¥À PÀtÚ¥Àà... `ªÀiÁå£ï
D¥sï ªÀiÁgÀâ¯ï' PÀÆqÀ C®è. `ªÀiÁå£ï D¥sï
²mï' DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁgÀÆ ºÀwÛgÀ
PÀÆqÀ ¸ÀĽAiÀÄĪÀÅ¢®è. CªÀ£À ¸Á«£À
¢£À ªÀÄ® w¤ß¹zÀ zÀ°vÀ £ÁAiÀÄPÀgÁUÀ°,
¸ÀvÁå£ÉéõÀPÀgÁUÀ°... CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ
¥ÀgÀ ¸ÁAvÀé£ÀPÁgÀgÁUÀ° M§âgÀ ¸ÀĽªÀÇ
EgÀ°®è. CªÀ¤gÀ° CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÆ PÀÆqÀ
£É£À¦zÉAiÉÆà E®èªÉÇÃ... DzÀgÉ PÀtÚ¥Àà£À
¤vÀå
gÉÃfUÉAiÀÄ£ÀÄß
¸À»¹PÉÆArzÀÝ
ºÀ½îAiÀÄ J®è eÁwUÀ¼ÀªÀgÀÆ ªÀÄtÂÚUÉ
§A¢zÀÝ£Àß PÀAqÉ. £À£ÀUÀAvÀÆ CªÀ£À
ªÀÄÄRzÀ±Àð£ÀªÁUÀ°®è.
CzÁUÀ¯ÉÃ
ªÀÄtÄÚ ªÀÄÄaÑ UÉÆÃj PÀlÄÖwÛzÀÝgÀÄ. PÉÊVvÀÛ
¸À¤PɬÄAzÀ¯Éà £Á£ÀÆ ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj
ªÀÄtÄÚ ªÀÄÄaÑ ‘ºÉÆÃV ¨Á UÀÄgÀĪÉÃ’
JAzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄ ¸ÀgÀtÄ ªÀiÁrzÉ.

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011

PÉÆ®A©AiÀiÁ...
zÀqÀ ¸ÉÃgÀ°®è,
PÀqÀ wÃgÀ°®è...

EwÛÃa£À

£ÀªÀÄä
‘PÉÆ®A©AiÀiÁ...
ZÀAqÀªÀiÁgÀÄvÀ’zÀ
§UÉÎ
FUÁUÀ¯ÉÃ
vÀªÀÄä°è §ºÀÄvÉÃPÀjUÉ w½zÉà EzÉ.
ºÉƸÀzÁV w½AiÀħAiÀĸÀĪÀªÀjUÁV
¥ÀÄlÖ ¦ÃpPÉ.
zÀQët CªÉÄjPÁ
RAqÀzÀ PÉÆ®A©AiÀiÁ zÉñÀzÀ MAzÀÄ
¥Àæw¶×vÀ
gÀAUÀ±Á¯É
‘ªÀiÁ¯ÉÆÃPÀ'.
(ªÀiÁ¯ÉÆÃPÀ JAzÀgÉ ªÀÄÆ®¤ªÁ¹
gÉqï
EArAiÀÄ£ÀßgÀ
`ªÀĺÁªÀÄ£É',
¨ÉÆUÉÆÃmÁ £ÀUÀgÀzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¨ÉlÖzÀ
£ÉwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆArgÀĪÀ F
±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÉÜ PÁAvÁgÀ. PÁAvÁgÀ
ªÀÄÆ®vÀB ¸Áàöå¤µï ªÀÄÆ®zÀªÀ¼ÀÄ.
PÉÆ®A©AiÀiÁ zÉñÀªÀ£ÀÄß £ÀÄZÀÄÑ£ÀÆgÀÄ
ªÀiÁrzÀ PÀÄSÁåw ¸ÉàäUÀgÀzÀÄ. CzÀÄ
J°èAiÀĪÀgÉUÉ CAzÀgÉ C°èzÀÝ ªÀÄÆ®
¤ªÁ¹
UÀAqÀ¸ÀgÀ£É߯Áè
ºÀvÉåUÉÊzÀÄ,
D UÀAqÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ zÀÄBTvÀgÀ
zÉúÀUÀ¼À£Éßà vÉÆvÁÛV¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ.
EAvÀºÀ PÀÆqÁªÀ½UÉ ºÀÄnÖ, zÀªÀĤ
zÀªÀĤUÀ¼À°è
DPÀæªÀÄt²Ã®gÀ
£ÀqÉ
£ÀÄrUÀ¼À£ÀÄß
vÀÄA©PÉÆArgÀĪÀ
PÉÆ®A©UÀjUÉ F J®è ZÁjwæPÀ
£É£À¥ÀÄ ¸ÀzÁ C¥ÀªÀiÁ£ÀzÀAvÉ aUÀÄgÀÄ.
vÀªÀÄäzÀ®èzÀ £É®zÀ «ÃgÀåPÉÌ, vÀªÀÄäzÀ®èzÀ

£ÀÄr-£ÀqÉUÉ
§°¥À±ÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ
ºÉƸÀvÀ¯ÉªÀiÁjUÉ F JZÀÑgÀ EzÉ.
DzÀÝjAzÀ¯ÉÃ
£É®ªÀÄÆ®
£É¯ÉUÀ¼À
C£ÉéõÀuÉAiÉÄà ©qÀÄUÀqÉUÉ zÁj JA§
Cj«zÉ. ¸Éàä£À ¸ÁªÀiÁædå±Á» PËægÀåPÉÌ
gÉÆù ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ PÉÆ®A©AiÀiÁ
£É®ªÀÄÆ®zÀªÀgÀÄ
ªÀiÁvÀæªÀ®è;
¸ÉàÃ£ï ªÀÄÆ®zÀ CAvÀBPÀgÀtÂUÀ¼ÀÆ
ºÀ®ªÀjzÁÝgÉ.
EAvÀºÀªÀgÀ ¥ÉÊQ
PÁAvÁgÀ PÀÆqÀ M§âgÀÄ. EªÀgÀÄ
CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ SÁåwAiÀÄ £Àn ªÀÄvÀÄÛ
gÀAUÀPÀ«Äð.
F
ªÉÆzÀ¯ÉÃ
ºÉýzÀAvÉ
gÀAUÀPÀÄnÃgÀªÉÇAzÀ£ÀÄß
PÀnÖPÉÆAqÀÄ
PÀ¼ÉzÀ
ªÀÄÆgÀÄ
zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ
‘§AiÉÆÃqÁæªÀÄ’ (eÉÊ«PÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä)
JA§ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄUÉ DzsÁåwäPÀvÉAiÀÄ
¸Àà±Àð
¤ÃqÀĪÀ
§UÉAiÉÆAzÀgÀ
ºÀÄqÀÄPÁlzÀ°èzÁÝgÉ.
F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
¸ÀA¥ÀPÀð ¨sÀƵÀuï¨sÀmï
JA§
£ÀªÀÄä
PÁgÀAvÀ
²µÀåPÉÆÃn¬ÄAzÀ
ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À
¸ÀvÀåªÀævÀgÁªï
gÁªÀÅvïjUÉ
PÉÆAr©zÀÄÝ C°èAzÀ
PÉÆ®A©AiÀiÁ
wÃgÀzÀ°è
®AUÀgÀÄ
©zÀÝAvÉ F PÀ£À¸ÀÄ ©vÀÄÛ.

E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À JAlÄ zÉñÀUÀ¼À
gÀAUÀvÀdÕgÀÄ
MAzÀÄUÀÆr
¥ÀgÀ¸ÀàgÀ
vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÁUÀÆ JAlÄ ºÀvÀÄÛ
PÀqÉ PÀ°vÀÄ MAiÀÄÝ £ÁlPÀzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À
¤ÃqÀĪÀ
CªÀPÁ±À
ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV
£À£Àß
ªÀÄ£À
¸É¼É¬ÄvÀÄ.
DzÀgÉ
CzÀPÁÌV vÀUÀ®ÄwÛzÀÝ ªÉZÀÑ ªÀiÁvÀæ JzÉ
£ÀqÀÄV¸ÀĪÀAwvÀÄÛ. £ÁlPÀzÀ vÀAiÀiÁj
ºÁUÀÄ «ªÀiÁ£À ¥ÀæAiÀiÁt ªÉZÀÑ ¸ÉÃj
MlÄÖ ºÀvÀÄÛ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÁÖUÀÄwÛvÀÄÛ!
DzÀgÀÆ MAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÉÆæîèAWÀ£À
¸ÁºÀ¸À. ªÀÄÄA¨ÉÊ ¨Á°ºÀÄrØ£À°è avÀæ
¸Á»wAiÀiÁVgÀĪÀ PÀÄ£Á¯ïjAzÀ ‘KPÀ®ªÀå
GªÁZÀ’... £ÁlPÀ §gɬĹ, »A¢
ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ JgÀqÀÆ ¨sÁµÉUÀ¼À£Àß MnÖUÉ
ElÄÖ, gÀAUÀ¥ÀoÀå ¹zÀÞ¥Àr¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ.
CAiÉÆåà F ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀ ªÉüÉ
JµÉÆÖAzÀÄ
vÀ¯É£ÉÆêÀÅ,
¸Áé«ÄÃ
DZÁgÀå
gÀAUÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ
GvÁࢹ
PÀ½¹gÀĪÀ zÉÆæÃt ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ «gÁmï
zÀ±Àð£À. CzÉãÀÄ PÀëÄzÀæ ªÁAbÉUÀ¼ÀÄ,
C£ÀUÀvÀå FUÉÆÃUÀ¼ÀÄ, PÁèèöåµÀÄUÀ¼ÀÄ...
£ÀRgÁUÀ¼ÀÄ... ªÀÄÆgÀÆ ªÀÄÄPÁÌ®Ä «Ã¸É
gÀAUÀ¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß CgÉzÀÄ PÀÄrzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ
EAvÀºÀ PÀtäAeÁUÀĪÀÅzÁzÀgÉ... E£ÀÄß
16

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011
PÀvÀÛ® PÀtªÉAiÀÄ
¥ÁqÉãÀÄ?

¥ÁvÁ¼ÀzÀ°ègÀĪÀªÀgÀ

PÀqÀªÉA§ÄzÀÄ
PÉÆüÀ
JAzÀÄ
¸ÀAPÉÃw¸À¯ÉÆÃ
K£ÉÆÃ
‘PÀqÀPÉÆüÀ’
HjgÀ§ºÀÄzÉA§ÄzÀÄ £À£Àß HºÉ.
EAxÀzÉÆÝAzÀÄ
ºÉÆ£ÀßPÉÆüÀªÀ£ÀÄß
ªÀÄÄAUÉÊUÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ, UÉÆuÉÚªÁZÀ
ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ
ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ
¸ÀPÀÌgÉ
ºÀgÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ªÀiÁvÀæ CµÀÖPÀ̵ÉÖ. ‘MA§vÀÄÛ
vÀtÂUÉ ©zÀgÀ’QÌ d£À¥ÀzÀ PÀvÉAiÀÄAxÀzÀÄÝ.
ºÉÆmÉÖUÉ ¸Á®zÉ M§â£À£ÀÄß ªÀÄÄV¹zÀgÉ
CªÀ£ÀzÁzÀgÀÆ G½zÀªÀjUÉ ºÀAa
ºÀ¹«£À PÉÆgÉ vÀÄA§§ºÀÄzÉAzÀÄ C¥ÀàCªÀÄä£ÀzÀÄ ºÀAaPÉ. PÉÆAzÀgÀÆ, MAzÀÄ
vÉÆlÄÖ UÀAfAiÀÄÆ ºÉZÀÄÑ ¹UÀzɺÉÆÃzÀ
zÀÄgÀAvÀ PÀxÀ£À... CªÀgÀzÀÄ.
£ÀªÀÄä
EwÛÃa£À PÉÆ®A©AiÀiÁ ¸ÁºÀ¸À AiÀiÁ£À
PÀÄjvÀAvÉ AiÉÆÃa¸ÀĪÁUɯÁè F PÀvÉ
£É£À¥ÁUÀÄvÀÛzÉ.
¤dPÀÆÌ
£À£ÀUÉ
¸ÁzsÀå«gÀĪÀ
£À£Àß
ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀ
¸ÁªÀÄxÀåðªÉAzÀgÉ
PÀĸÀĪÀĨÁ¯ÉAiÀÄ ¨Á® AiÀiÁqÀ£ÀAvÉ
PÉÊUÉ UÉÆuÉÚ ªÁZï PÀnÖPÉÆAqÀÄ EgÀĪÉ
¨Á¬ÄAzÀ ¸ÀPÀÌgÉ ºÀgÀ¼ÀÄ ©r¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀµÉÖ.
DzÀgÉ ‘MqÀ¯Á¼À’zÀ UÀÄgÀĹzÀÝ£ÀÆ M§â
M¼ÀVzÁÝ£À®è... UÀÄ¢ÝPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀ§gÀzÉ
EgÀÄvÁÛ£ÉAiÉÄÃ? DUÀ PÀzÀÝ PÀqÀ¯ÉPÁ¬Ä
w£ÀÄߪÀ ¹Ã¤£À°è ºÀĹ ¢üªÀiÁQ£À
§®Æ£ÀÄ H¢©qÀÄvÁÛ£É. PÀuÉÚzÀÄjgÀĪÀ
¤UÀðwPÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß w£ÀÄߪÀÅzÉà ¸ÁQë
ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ®Æ
PÀÆqÀ.
CªÀgÀ
ªÀÄÄAzÉ F £ÀªÀ DyðPÀvÉAiÀÄ qsÉÆÃAV
ªÁZÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉAiÉÄãÀÄ? §®Æ¤UÉ
¸ÀÆfªÉÆ£É vÁQ¸ÀÄvÁÛgÉ. ‘EªÀ£ÀzÀgÀAvÉ
E£ÀÆß AiÀiÁgÉÆà M§â£ÀzÀÄ E¹àÃmÁlzÀ°è
ªÀeÁ DV §AzÀzÉ vÀUÁ’... ¸ÉêÀiï lÄ
¸ÉêÀiï zÁå£ï ªÉÆÃgï ¨Élgï ¹Üw
EzÀÄ. CªÀgÁåjUÀÆ ºÉÆwÛUÉ ¨ÁgÀzÀ
F ªÁZÀ£ÀÄß, CzÀÆ dÄUÁj DlzÀ
¨sÁUÀªÁV PÉÆqÀªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ EªÀwÛ£À
£ÀªÀ DyðPÀvÉAiÀÄ ªÀgÀ¥Àæ¸ÁzÀÀ JA§ÄzÀ£ÀÄß
zsÀ餸ÀÄvÀÛzÉ CAzÀÄPÉÆArzÉÝãÉ. »ÃUÉ
PÉÆ®A©AiÀiÁ dÄUÁj DlzÀ CAPÀPÉÌ
£Á£ÀÄ PÀwÛ PÀnÖPÉÆAqÀÄ zÀĪÀÄÄPÀ¨ÉÃPÁzÀ
zÀÄgÀAvÀ
©aÑPÉÆArzÀÄÝ
EAxÀ
»£É߯ÉAiÀÄ°è.
LzÀÄ

17

ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ

§zÀ¯ÁUÀzÀ

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

avÀæ. PÀuÉÚzÀÄgÉà PÀ°AiÀÄĪÀ vÁt,
PÀ°¸ÀĪÀªÀgÀÆ PÁzÀÄ PÀÆwzÀÝgÀÆ PÀ°PÉUÉ
ªÀiÁvÀæ M®èzÉ PÀ°PÉVAvÀ UÀ½PÉAiÉÄÃ
ªÀÄÆ®ªÀÄAvÀæªÁVgÀĪÀÀ F ºÉÆwÛzÀÄ, F
‘CVߢªÀå’ zÁlĪÀÅzÀgÀ ¨sÁUÀªÁVAiÉÄÃ
£Á£ÀÄ PÉÆ®A©AiÀiÁ PÀqÀ°UÉ zÀĪÀÄÄQzÀÄÝ.
F ‘¸ÀªÀÄÄzÉÆæîèAWÀ£À’¢AzÁzÀgÀÆ gÁV
PÁ¼ÀµÀÄÖ PÀ°AiÀÄĪÀ zÁºÀ aUÀÄgÀĪÀÅzÀPÉÌ
zÁjAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ. CzÀÄ ©lÄÖ
§ÄrØ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÁVAiÉÄà ¨É¼ÀUÀ¨ÉÃPÁzÀ
PÀvÀÛ®Ä ªÀÄ£ÉUÀ¼Éà JµÉÆÖà EgÀĪÁUÀ
PÀqÀ®zÀAqÉUÀ¼À ¸ÀZïð¯ÉÊmï DV©qÀĪÀ
D¸ÉAiÀÄAvÀÆ EgÀ°®è.
vÀAqÀzÀ°è LzÀÄ d£ÀjUÀµÉÖà CªÀPÁ±À.
CzÀgÀ°è M§âgÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ
CªÀgÉà F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÉÃAzÀæ©AzÀÄ.
ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ ¸ÀAVÃvÀ vÀdÕgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀlgÀÄ.
E£ÀÄß½zÀ ªÀÄƪÀgÀÄ AiÀiÁgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ?
EzÀÄ ¥Àæ±Éß. ¸ÀvÀåªÀævÀgÁªïgÁªÀÅvÀgÉãÉÆÃ
‘¤ÃªÀÅ ºÀ¹ªÀÄtÄÚ PÉÆr ¨ÉÆA¨É
ªÀiÁqÀÄvÉÛãɒ JAzÀgÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀAVÃvÀ
vÀdÕgÀÄ
ªÀÈwÛ¥ÀgÀgÉÃ
¨ÉÃPÉAzÀgÀÄ.
CªÀgÀ ªÀÈwÛ¥ÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ
ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ‘D¢ªÀÄ’zÀ ªÀÄÆ® ¤ªÁ¹
PÀ¯Á«zÀgÀÄ
ºÉÆgÀUÀĽAiÀĨÉÃPÁUÀĪÀ
C¤ªÁgÀåvÉ.
PÉÆ£ÉUÉ
‘D¢ªÀÄ’zÀ
ªÀÄƪÀgÀ£ÀÄß ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð ºÀAvÀPÉÌ
¹zÀÞUÉƽ¹zɪÀÅ. ªÀÄĤgÉrØ, gÁd¥Àà,
ªÀÄvÀÄÛ
CAd°
ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉAzÀÄ
wÃgÁä£ÀªÁ¬ÄvÀÄ.
EzÀ£ÀÄß
¸À»¸ÀzÀ
¸ÀAVÃvÀ
¸ÁªÀiÁælgÀÄ
‘§AqÁAiÀÄ’
JzÀÝgÀÄ. £ÉÃgÀªÁV C®è. C¸ÀºÀPÁgÀ
gÀÆ¥ÀzÀ°è. PÉÆ£ÉUÉ £Á«PÀ£À ªÀiÁvÀÆ
¢üPÁÌgÀUÉÆArzÀÝjAzÀ
C¤ªÁgÀåªÁV
CªÀgÀ£ÀÄß ©lÄÖ wÃgÁ䤸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. F
ªÀÄzsÉå AiÀÄxÁ¥ÀæPÁgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¤«ÄµÀzÀ°è
PÉÊPÉÆlÄÖ
»AzÉ
¸ÀjAiÀÄĪÀÅzÀ£ÉßÃ
PÀ¯ÉAiÀiÁV¹PÉÆArgÀĪÀ
ªÀÄĤgÉrØ
£ÀÄtÄZÀÄ £ÀjAiÀÄAvÉ ©® ¸ÉÃjPÉÆAqÀgÀÄ.
»ÃUÉ EªÀj§âgÀ §zÀ°UÉ gÁeÉñï
ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀuï eÉÆvÉUÀÆrzÀgÀÄ. EªÀgÀÆ
PÀÆqÀ
D¢ªÀÄPÉÌ
ºÉÆgÀV£ÀªÀgÉãÀÆ
DVgÀ°®è. MmÁÖgÉ EzɯÁè PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæ
AiÀÄÄzÀÞPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä £ÀqÉzÀ ¥ÀgÀÄämÉõÀ£ï,
PÁA©£ÉõÀ£ïUÀ¼À PÀuÁÚªÀÄÄZÁÑ¯É Dl.
CAvÀÆ PÉÆ®A©AiÀiÁ vÉ¥Àà ¹zÀÞªÁ¬ÄvÀÄ.
EzÉ®èªÀ£ÀÆß «ªÀj¹ F ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÉÌ

vÀUÀ®§ºÀÄzÁzÀ CAzÁdÄ ªÉZÀÑ ºÀvÀÄÛ
®PÀëUÀ¼ÉAzÀÄ, ‘¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ’ F
¨Á§wÛ£À £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ F
»AzÉAiÉÄà ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉÆArzÀÆÝ
D¬ÄvÀÄ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ PÀ¯Á«zÀgÀ ‘CPÁÌ’
AiÀiÁvÉæUÁV PÉÆÃlåAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬Ä
ªÉZÀѪÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉUÉ F
ªÉÆvÀÛ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ £ÁåAiÀĸÀªÀÄävÀªÉAzÀÄ
¨sÁ«¹zÉݪÀÅ. CzÀÆ ¨ÉÃgÉ EAxÀzÉÝÃ
ªÀÄÆgÀÄ
£ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß
»A¢
gÀAUÀgÀÆ¥ÀPÉÌ C¼ÀªÀr¹ ¨sÁgÀvÀAiÀiÁ£À
ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÁuÉúÀ½î ¸Áé«ÄUÀ¼À ¥ÁzÀPÉÌ
¸ÀéAiÀÄA ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀiÁVzÀÝ ¸À£Áä£Àå
AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà£ÀªÀgÉà RÄzÀÄÝ MAiÀÄÄÝ
E¥ÀàvÉÊzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀzÀ
ZÉPÀÌ£ÀÄß C¦ð¹zÀÝ avÀæ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è
CZÁÑVvÀÄÛ.
MAzÀƪÀgÉ wAUÀ¼À PÁ® AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¥ÀæwQæAiÉÄ ¤ÃqÀzÉ ªÀiË£ÀªÀ»¹zÀÝ PÀ£ÀßqÀ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ºÉÆgÀqÀĪÀÅzÀÄ
E£ÉßgÀqÀÄ ¢£À ¨ÁQ EgÀĪÁUÀ ‘¤ÃqÀ®Ä
§gÀĪÀÅ¢®è’ªÉA§ DzÉñÀ ¤ÃrvÀÄ.
E¯ÁSÉ ¤ÃqÀĪÀ zsÀ£ÁvÀäPÀ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ
ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä ¥ÀæªÁ¸À ¤AwvÀÄÛ. E¯ÁSÉ
¸ÀªÀiÁdzÀ
PɼÀ¸ÀÜgÀUÀ¼À
¸ÁA¸ÀÌøwPÀ
£É¯ÉUÀlÄÖUÀ½UÉ DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ CzÀgÀ
¸ÀA«zsÁ¤PÀ
§zÀÞvÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ
EAvÀºÀ ¤jÃPÉë ¸ÀºÀdªÉà DVvÀÄÛ.
CAxÀ DzÉñÀ ¥ÀvÀæªÀ£Éßà DzsÁgÀ
¨sÉÆÃUÀåPÉÌ ElÄÖ ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ nPÉÃlÄUÀ¼À£ÀÄß

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

‘§ÄPï’
ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ
£ÀªÀÄä
AiÉÆÃd£ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. EzÀÄ £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ
dÄUÁj DlªÉà ¸Àj.
£Á¼É ºÉÆgÀqÀ¨ÉÃPÀÄ... EªÀvÀÄÛ ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ
nPÉÃlÄUÀ½UÉ
ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
F
ªÀÄzsÉå
»ÃUÉÆAzÀÄ
ªÉüÉ
DUÀ§ºÀÄzÉãÉÆà J£ÀÄߪÀ C£ÀĪÀiÁ£ÀªÀÇ
DUÀĪÀAvÀºÀ MAzÉgÀqÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÄ
£ÀqÉzÀĺÉÆÃVzÀݪÀÅ. CzÀgÀ°è ªÉÆzÀ°UÉ
‘£ÀAiÀÄ£À ¸À¨sÁAUÀt’zÀ°è vÀvÀé¥ÀzÀPÁgÀgÀ
gÁdåªÀÄlÖzÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀ. «ÃgÉñÀ§¼Áîj
CwyAiÀiÁV DºÁ餹zÀÝgÀÄ.
£Á£ÀÆ
£Á®ÄÌ £ÀÄr vÀvÀé¥ÀzÀ PÉüÀ®Ä ¹UÀĪÀ
D¸É¬ÄAzÀ ºÉÆÃVzÉÝ. ªÀÄ£Àħ½UÁgÀgÀÄ
GzÁÏlPÀgÀÄ. £Á£ÀÄ Cwy. ªÉâPÉAiÀÄ
§¢AiÀÄ°è vÀvÀé¥ÀzÀPÁgÀgÀÄ ºÁqÀÄwÛzÁÝgÉ
‘¢lzÀAvÉ vÉÆÃgÀĪÀ ºÀĹAiÀÄ’ £ÀA©
JA§ vÀvÀé¥ÀzÀ. CzÀ£ÀÄß PÉýAiÀÄÆ
GzÁÏl£É £ÉgÀªÉÃj¹zÀ §½UÁgÀgÀÄ
DrzÀ ªÀiÁwUÉ ¢lzÀ £É®UÀnÖgÀ°®è.
CªÀgÀÄ E¯ÁSÉUÉ E£ÀÆßgÀÄ a®ègÉ
PÉÆÃnUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ GzÁgÀªÁV
¤ÃqÀ°zÉAiÉÄAzÀÆ
D
ºÀt¢AzÀ
d£À¥ÀzÀ ºÁUÀÆ vÀvÀé¥ÀzÀPÁgÀjUÉ ¸ÀĨsÀzÀæ
£É¯ÉUÀlÄÖ
PÀlÄÖªÀÅzÁV
ºÉýzÀgÀÄ.
C®èzÉ
KPÀvÁjAiÀÄ£ÀÄß
LªÀvÀÄÛ
¸Á«gÀ
d£ÀjUÀÆ
PÉý¸ÀĪÀAvÀºÀ
P˱À®åUÀ¼À£ÀÄß
PÀgÀUÀvÀªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉ
PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ CzÀÄ EªÀwÛ£À
ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è C¸ÀAUÀvÀzÀAvÉ PÀArvÀÄ.
ªÀÄÄAzÉ £À£Àß ªÀiÁw£À°èzÀÝzÀÆÝ CzÉãÉ.
‘ºÀt¢AzÀ zÀ¯Áè½UÀ¼ÀÄ ¸ÀȶÖAiÀiÁUÀ

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011

§ºÀÄzÉà ºÉÆgÀvÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀ®èªÉAzÀÆ,
KPÀvÁjAiÀÄÄ F £É®zÀ ¸ÀAvÀgÀ PÉʸÉÃj
§AzÀÆPÀÄ,
PÀwÛUÀ½AzÀ®Æ
DUÀzÉ
EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
DUÀĪÀiÁrzÉAiÉÄAzÀÆ
D ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ CzÀgÀzÉà DzÀ WÀ£ÀvÉ
EgÀĪÀÅzÉAzÀÆ,
CzÀÄ
CvÀåAvÀ
D¥ÀÛPÀÆlPÁÌV gÀƦvÀªÁVzÉAiÉÄAzÀÆ
LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ d£ÀjUÉ CAzÉÆqÀ£É
D
WÀ£ÀvÉ
ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄAzÀÄ
ºÉýzÉ. CzÀ£ÀߪÀgÀÄ ºÉÃUÉ UÀ滹zÀgÉÆÃ
w½AiÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ
¸ÀPÁðj ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¶AiÀÄAxÀ jÃwAiÀÄ°è
¥ÀæwQæ¬Ä¹zÀgÀÄ. F ªÀÄzsÉå E¯ÁSɬÄAzÀ
£À£ÀUÁzÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ CªÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÆß
CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ PÉýzÀ ¸ÀªÀÄxÀð£ÉAiÀÄ£ÀÆß
¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÉÝ. CzÀÄ »ÃVzÉ.
‘¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è
£ÀqÉzÀ
«±ÀéPÀ£ÀßqÀ
¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ‘gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä’UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
«ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtPÉÌ £À£ÀߣÀÄß DºÁ餹
ºÀ¼ÉAiÀÄ £À£Àß «¼Á¸ÀPÉÌ §gÉzÀ ¥ÀvÀæ
GzÁÏl£ÉAiÀiÁzÀ ªÀÄgÀÄ¢£À £À£ÀUÉ ¹QÌvÀÄ.
EzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ¯Éà ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è £Á£ÀÄ
GzÁÏn¸À°gÀĪÀ ‘PÁgÀåPÀæªÀÄ ¥ÀnÖ PÀAqÀÄ’
MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉ¢zÉÝ. ‘UÀt §UÉAiÀÄĪÀ
gÁdPÁgÀtzÀ°è EgÀĪÉAiÀÄ ªÀiÁwUÉ ¨É¯É
E®èªÉÃ?' JAzÀÄ
¥ÀvÀæzÀ
D±ÀAiÀÄzÀAvÉ
¸ÀA¸ÀÌøw
¤ÃwAiÀÄ §tÚ §AiÀįÁVvÀÄÛ. »ÃUÁV
ªÀÄ£Àħ½UÁgÀgÀ ªÀiË£ÀzÀ »AzÉ F
PÀ» EvÉÛA§ÄzÀÄ ªÀÄÄA¢£À CªÀgÀ
£ÀqÁªÀ½UÀ½AzÀ w½zÀÄ §AvÀÄ. C®èzÉ
F »AzÉ JgÀqÀÄ ¨Áj GzÁgÀ

£ÉgÀªÀÅ ¤ÃrzÀÝgÀÆ £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ
zsÁn G¥ÀPÁgÀ¸ÀägÀuÉ E®èzÀªÀ£À£ÁßV
awæ¹, CzÀgÀ »A¢£À £ÉÆë£À
ªÀÄÄR CªÀjUÉ w½AiÀÄzÉ ºÉÆìÄvÀÄ.
ªÀÄ£Àħ½UÁgÀgÀÄ
ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀªÁV
£À£ÀUÉ ¥ÀjavÀgÀ®è. £ÀªÀÄä læ¹ÖUÀ¼À°è
M§âgÁVzÀÝ qÁ|| PÉ.ªÉÊ.£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä
ªÀÄvÀÄÛ
J¸ï.f.¹zÀÞgÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀ
PÁ¼Àf¬ÄAzÀ, CªÀj§âgÀÆ £À£ÀߣÀÄß
ªÀÄ£Àħ½UÁgÀgÀ
§½
PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ
¥ÀjZÀ¬Ä¹, ‘D¢ªÀÄ’PÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ C£ÀÄzÁ£À
¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉÆÃjzÀgÀÄ. CzÀÄ ºÀvÀÄÛ
®PÀëPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄÄnÖvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ‘EzÀÄ
OzÁgÀå’zÀ ¥sÀ® JA§ÄzÀ£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄvÁÛ
ºÉÆÃzÁUÀ £Á£ÀÄ ‘CµÉÖà C®è CzÀÄ CAxÀ
OzÁgÀåPÉÌ CºÀðªÁV®èªÉãÀÄ?’ JAzÀzÀÄÝ
ºÀÄqÀÄUÁlPÉÌ wgÀÄV ‘CºÀðvÉ E¢ÝzÀÝ°è
EzÀĪÀgÉUÀÆ AiÀiÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀ°®è’
JA§°èUÉ §AvÀÄ. £Á£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð
CAvÀºÀ E¯ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁªÀ £ÉgÀªÀ£ÀÆß
AiÀiÁa¸ÀzÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA¥À£ÀÆä® «ÄwAiÀįÉèÃ
²©gÀ £Àqɹ AiÀıÀ¹éUÉƽ¹zɪÀÅ. EzÀ£ÀÆß
©qÀzÉ C°è ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÉÝ. EzÉ®èzÀgÀ
¥ÀjuÁªÀÄ
§½UÁgÀgÀ
ªÀiË£ÀªÀævÀPÉÌ
PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ.
ªÀiÁf
¸À¨sÁ¥Àw
«.Dgï.¸ÀÄzÀ±Àð£ï CªÀgÀÄ K£Á¬ÄvÉAzÀÄ
PÉüÀ®Ä ¥sÉÆãÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ‘£ÁªÀÅ
JµÉÖà ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ £ÀªÀÄä£ÉßÃ
¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ §AiÀÄÄåªÀÅzÁV’ £À£Àß
ºÉUÀ°UÉ zÉÆõÀzÀ ªÀÄÆmÉ ºÉÆgɹzÀÝgÀÄ.
£À£Àß ¨ÁzsÉUÀ½UÉ ºÀUÀ°gÀļÀÆ ¸Á®zÀÄ
C£ÀÄߪÀAvÉ F ºÉÆvÀÄÛ £À£ÀUÉ E£ÉÆߧâgÀ
ªÉÄÃ¯É ¤AzÉ ºÉÆj¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÀĪÀµÀÄÖ
¥ÀÄgÀĸÉÆwÛ®è JA§ÄzÀÄ MAzÉgÀqÀÄ
UÀ½UÉ dvÉVzÀÝgÉÃ£É w½AiÀħºÀÄzÁzÀ
¸ÀAUÀw. »ÃVzÀÆÝ £Á£ÀÄ §½UÁgÀgÀ
ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀ
wÃgÁä£ÀzÀ
PÀÈ¥ÉAiÀÄ£ÀßµÉÖÃ
CªÀ®A©ü¸ÀĪÀAvÀºÀ
¸ÀAzÀ¨sÀð
¸ÀȶÖAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ¥Àæw¥sÀ®£À CªÀgÀ
¤gÁPÀgÀuÉ ¥ÀvÀæ. CzÀ£Àß PÀAqÀÄ ªÀÄgÀÄVzÀ
PÉ®ªÀÅ
¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®gÀÄ
CzÀ£ÉßÃ
ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr £Ár£À ºÉ¸ÀgÁAvÀ ¥ÀzÀä²æÃ
SÁåwAiÀÄ zÉêÀ£ÀÆgÀ ªÀĺÁzÉêÀgÀAxÀªÀgÀ
D¢AiÀiÁV, £ÀÆgÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ
UÀtågÀÄ ¸À»ªÀiÁr ªÀÄ£À« PÉÆlÄÖ
ªÀÄgÀÄ¥Àj²Ã®£ÉUÉ
MvÁ۬ĹzÀgÀÄ.
£Á£ÀÆ
ªÀÄgÀÄ¥Àj²Ã°¹
¸ÀºÁAiÀÄ
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃjgÀĪÉ. ºÀvÀÄÛ®PÀëPÉÌ
§zÀ®Ä JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ
18

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011
«ÄwUÉƽ¹ ²¥ÁgÀ¸ÀÄìUÉÆArgÀĪÀ D
PÀqÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À zÁn «PÁ¸À¸ËzsÀzÀ
ªÉÄnÖ¯ÉÃjzÉAiÀÄAvÉ! §AzÀgÉ D JgÀqÀÄ
®PÀë
UÁågÀAn.
E¢ÃUÀ
ºÉÃUÉÆÃ
ªÀiÁr ºÀ®ªÀgÀ ¸Á® ¸ÀºÀPÁgÀUÀ½AzÀ
PÉÆ®A©AiÀiÁ ¥ÀæªÁ¸À ªÉZÀÑzÀ CzsÀðzÀµÀÄÖ
PÀqÀ wÃjzÉ. «ÄQÌzÀÄÝ wÃgÀĪÀ ¨sÀgÀªÀ¸É
¹QÌzÉ. DzÀgÉ F ªÀÄzsÉå JAlÄ ®PÀëzÀ
ªÉÆvÀÛzÀ ¸Á®zÀ°è £Á¼É ºÉÆÃUÀ°zÀÝ
«ªÀiÁ£ÀPÉÌ EAzÀÄ nPÉÃlÄ vÉUÉzÀÄPÉÆlÖ
£ÀA©UÀ¸ÀÜjUÉ PÉÆnÖzÀÝ ªÀiÁvÉÆAzÀÄ
£ÉgÀªÉÃgÀzÉ ºÉÆìÄvÀÄ. PÉÆlÖ ªÀiÁwUÉ
vÀ¦à £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁ¬ÄvÀÄ.
EzÉ®èzÀjAzÀ
MAzÀÄ
CªÀÄÆ®å
¥ÁoÀªÀ£ÀßAvÀÆ
PÀ°vÁVzÉ.
¤dzÉÆæÃt£ÁzÀªÀ£Éà PÀ°¸À®Ä §AzÀgÀÆ
KPÀ®ªÀå DUÀĪÀ §zÀ°UÉ KPÀ®ªÀågÁzÀªÀgÀÆ
CdÄð£ÀgÀÆ zÉÆæÃtgÀÆ DV©nÖvÀÄ.
ºÉÆgÀV£ÀªÀgÀ®èªÉAzÀÄ
¨sÁ«¹zÀªÀgÀÄ
‘PÉÆ®A©AiÀiÁ’ £É®zÀ®Æè vÁªÀÅ ‘D¢ªÀÄ’zÀ
¨sÁUÀªÀ®èªÉAzÀÄ
ºÉÆgÀV£ÀªÀgÉAzÀÆ
¸Áj©lÖgÀÄ. CzÀQÌAvÀ®Æ G£ÀßvÀ P˱À®å
PÀ°vÀ £É¯ÉUÀ¼Éà £ÀªÀÄä UÀÄgÀÄPÀÄ®UÀ¼ÉAzÀÄ
¸ÁjzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä vÀAqÀPÉÌ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ
¸ÀAPÀlzÀ ¸À¤ßªÉñÀ. CAwªÀĪÁV F
¸Á®zÀ ¸ÀªÁ®£ÀÄß PÁgÀåPÀæªÀÄ ¤Ãr
¸ÀAUÀ滹 wÃj¸ÀĪÀÅzÁV ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À®Æè
WÉÆö¹PÉÆAqÀªÀgÀÆ JgÀqÀÄ UÀ½UÉ
ªÀiÁwUÀÆ mÉÊ«Ä®èzÀµÀÄÖ §Äå¹AiÀiÁV
ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¥Á¥À CªÀgÀÄ »AwgÀÄUÀĪÀ
ªÉüÉUÁUÀ¯É CªÀgÀ §ÄqÀPÉÌ §wÛ ElÄÖ
¸ÁÜ£À¥À®èlUÉƽ¹zÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ vÁ£ÉÃ
K£ÀÄ ªÀiÁrAiÀiÁgÀÄ?
FUÀ
PÉÆ®A©AiÀiÁ
vÉîÄvÉ¥Àà
ªÀÄÄjzÀÄ©zÀÄÝ
ZɯÁ覰èAiÀiÁVzÉ.
¸Á®zÀ ºÉÆgÉ E£ÀÆß E½¢®è. F
vÉ¥ÀàzÀ PÀ¼À¸ÀªÁzÀ ‘KPÀ®ªÀå GªÁZÀ’
£Ár£À ¥Àæw ºÀ½îUÀÆ vÀ®Ä¥ÀĪÀÅzÀÄ
DUÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ £ÀªÀÄä DzÀåvÉAiÀÄ PÉ®¸À.
DzÀgÉãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Á®zÀ ºÉÆgÉ
E£ÀÆß E½¢®èªÀ®è... AiÀiÁgÀÄ E½¸ÀÄwÛÃj
F ºÉÆgÉ JAzÁUÀ ‘£Á£ÀÄ’ JAzÀÄ
ªÀÄÄAzÉ §AzÀªÀ¼ÀÄ ‘CAd°’. PÀÆ°
ªÀiÁqÀĪÀ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä 9,500
gÀÆ¥Á¬Ä vÀAzÀÄ PÉÆnÖzÁÝgÉ. E£ÀÄß
«ÄQÌzÀÝ£ÀÄß CAd° wÃj¸ÀÄvÁÛ¼ÀAvÉ.
ºËzÀÄ
CAxÀ
PÀ°PÉUÉ
vÀ£ÀߣÉßÃ
19

KPÀ®ªÀå DUÀĪÀ §zÀ°UÉ
KPÀ®ªÀågÁzÀªÀgÀÆ CdÄð£ÀgÀÆ
zÉÆæÃtgÀÆ DV©nÖvÀÄ.
ºÉÆgÀV£ÀªÀgÀ®èªÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀªÀgÀÄ
‘PÉÆ®A©AiÀiÁ’ £É®zÀ®Æè vÁªÀÅ
‘D¢ªÀÄ’zÀ ¨sÁUÀªÀ®èªÉAzÀÄ
ºÉÆgÀV£ÀªÀgÉÆAzÀÆ ¸Áj©lÖgÀÄ.
CzÀQÌAvÀ®Æ G£ÀßvÀ P˱À®å
PÀ°vÀ £É¯ÉUÀ¼Éà £ÀªÀÄä
UÀÄgÀÄPÀÄ®UÀ¼ÉAzÀÄ ¸ÁjzÀÝjAzÀ
£ÀªÀÄä vÀAqÀPÉÌ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ
¸ÀAPÀlzÀ ¸À¤ßªÉñÀ. CAwªÀĪÁV
F ¸Á®zÀ ¸ÀªÁ®£ÀÄß
PÁgÀåPÀæªÀÄ ¤Ãr ¸ÀAUÀ滹
wÃj¸ÀĪÀÅzÁV ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À®Æè
WÉÆö¹PÉÆAqÀªÀgÀÆ JgÀqÀÄ
UÀ½UÉ ªÀiÁwUÀÆ mÉÊ«Ä®èzÀµÀÄÖ
§Äå¹AiÀiÁV ºÉÆÃzÀgÀÄ.
MrØPÉÆArgÀĪÀªÀ¼ÀÄ CAd°. CªÀ½UÉ
F 10 ®PÀë ¸ÁÌ®gï²¥ï. ¸Á®zÀ ¯ÉPÀÌzÀ°è.
ºÉÃUÉ »AwgÀÄV¸ÀĪÀ¼ÉÆà PÁuÉ. CAvÀÆ
wÃj¹AiÉÄà wÃj¸ÀÄvÁÛ¼É. E£ÉÆߧâgÀ
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è fÃvÀQÌzÁÝzÀgÀÆ... £À£Àß £ÀA©PÉ
EzÀÄ. EAxÀzÉÝà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è læ¹ÖUÀ¼À
¸À¨sÉAiÉÆAzÀgÀ°è £Á£ÀÆ PÀÆqÀ PÉÆÃn
EzÀÝgÀÆ fÃvÀ ªÀiÁr wÃj¸ÀĪÀÅzÁV
ºÉýzÉ. PÉýzÀªÀgÀÄ “PÁ¹Ö÷èà D¬ÄvÀ®è,
fÃvÀPÉÌ PÉÆÃn PÉÆqÉÆÃzÀ£Àß £ÁªÉ®Æè
PÉý®è” CAzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ ºÁUÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ
PÀµÀÖ. £ÀA§ÄªÀÅzÀgÀ ºÉÆgÀvÀÄ. ºÀÄ®ÄèPÀrØ
JvÀÛ®Ä
§VÎzÀªÀ£ÀÄ
§æºÁäAqÀªÀ£ÉßÃ
ºÉÆgÀ§®è. EzÀÄ £À£Àß £ÀA©PÉ. EzÉÃ
£À£Àß vÁ¬Ä.
PÉÆ®A©AiÀiÁzÀ ªÀÄÄjzÀ vÉ¥Àà E¢ÃUÀ
gÉrAiÀiÁUÀÄvÁÛ
‘PÀ£ÁðlPÀPÉÆÌAzÀÄ
ºÀƺÁgÀ' ºÁPÀ®Ä... UÁgÁå÷èArAUï
PÀ£ÁðlPÀzÀ
DgÀA¨sÀ
ºÉeÉÓ
EmÁÖVzÉ.
PÀ°¸ÀĪÀjgÀ°-E®è¢gÀ°,
PÀ°AiÀÄĪÀjgÀ°-E®è¢gÀ°... F £ÀqÉ F
ºÉÆwÛ£À¢zÀÝ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. E®èªÁzÀ°è
E®è. ¥ÀæAiÀÄw߸ÀzÉÃ£É wÃgÁ䤹©qÀĪÀµÀÄÖ
UÀnÖUÀgÀ®è £ÁªÀÅ. °«AUï mÉʪÀiïì£À
¸ÀªÁ¯Éà EzÀÄ. ‘§zÀÄPÀÄ... §zÀÄPÀUÉÆqÀÄ’.
EzÉà CzÀgÀ wgÀļÀÄ.

-PÉÆÃ.gÁ

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì
¥ÀÄl 13jAzÀ

PÀtÚ¥Àà AiÀiÁPÉ »ÃUÁzÀ...?
UÁå£ÀUÉlÄÖ
J®èªÀ£ÀÆß
¥ÀAZÉAiÀįÉèÃ
«¸Àfð¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄlÖ ªÀÄÄnÖzÀÝ CªÀwÛ£À
vÀ£Àß PÀÄrvÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼ÀzÀ°è DvÀ
«¸Àfð¹zÀÝ£Éß CªÀ£À ªÉÄÊ, PÉÊ, vÀ¯ÉUÀÆ
§½zÀÄ
£ÁAiÀÄPÀgÀÄ
ªÀÄ®¥ÀæPÀgÀtPÉÌ
£ÁA¢VÃvÉ ºÁrzÀgÀÄ.
£À£ÀUÉ CzÀÄ ºÀgÀn, PÉÆÃnUÁ£ÀºÀ½î
DVgÀzÉ
¨ÉÃgÉ
E£ÁßöåªÀÅzÁzÀgÀÆ
HgÁV¢ÝzÀÝgÉ...
JAxÀ
£ÀgÀPÀ
¸ÀȶÖAiÀiÁUÀÄwÛvÉÆÛà £É£ÉzÀgÉ FUÀ®Æ
¨sÀAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉÀ.
DzÀgÉ
£À£ÀÆßgÀÄ
JµÉÖà ¨sÉÃzÀ, vÁgÀvÀªÀÄåUÀ¼À ¨sËwPÀ
UÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀÆå... M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ
¸À»¹ ¨Á¼ÀĪÀÅzÀgÀ°è MAzÀÄ ªÀiÁzÀj.
PÀtÚ¥Àà£À£ÀÆß ¸À»¹PÉÆArvÀÄÛ JAzÀ
ªÉÄÃ¯É CzÀµÉÖà ¸ÁPÀ®èªÉÃ? ¤dPÀÆÌ
£À£ÀUÉ PÀtÚ¥Àà£À ªÉÄÃ¯É J¼ÀîµÀÆÖ ¹mÁÖUÀ°,
fUÀÄ¥ÉìAiÀiÁUÀ° E®è. JAzÉÆà MªÉÄä
HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ zÁj CqÀØUÀnÖ...
“C¥ÀàAiÀiÁå £À£ÀUÉ PÀÄrAiÉÆÃPÉ PÁ¸ÀÄ
¨ÉÃPÀÄ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄ...” JAzÉÆÃ
£ÀªÀÄäªÀÄä eÉÆvÉVzÀÝ°è “ªÀiÁªÀ¼ÀîöåPÁÌ
(£ÀªÀÄäªÀÄä£À£ÀÄß PÀtÚ¥Àà PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝzÀÄÝ
`ªÀiÁªÀ¼ÀåPÀÌ' JAzÉ. £ÀªÀÄäªÀÄä£À vÀªÀgÀÄ
ªÀiÁªÀºÀ½î.
CzÀPÉÌ
D
ºÉ¸ÀgÀÄ)
¤£ÀªÀÄUÀ¤UÉ ºÉý PÉÆqÀĸÀÄ” JAzÉÆÃ
zÀÄA¨Á®Ä ©zÀÄÝ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ.
CzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ªÀ¸ÀÆ° ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ
D ºÉÆwÛ£À ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è E£ÀÆß
ªÀiÁzÀjUÀ¼ÁV
gÀÆ¥ÀÄUÉÆArgÀ°®è.
gÀÆ¥ÀUÉÆArzÀÝgÀÆ
CªÀ£ÀÄß
EªÀ¤AzÀAvÀÆ zÀQ̹PÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛgÀ°®è.
£Á£ÉãÁzÀgÀÆ E®è¸À®èzÀÝ£Àß §gÉ¢zÀÝgÉ
RArvÀ CªÀ£ÀÄ UÉÆÃj¬ÄAzÀ®Æ JzÀÄÝ
§AzÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ¤®ÄèvÁÛ£ÉAzÀÄ UÉÆvÀÄÛ.
CzÀPÉÌ rAiÀÄgï PÀtÚ¥Àà... ¤£ÀߣÀÄß §æzÀgÀÆì,
PÁªÉÄæÃqÀÆì ‘²mïªÀiÁå£ï' DV¹zÀÝgÀÆ,
¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¥Á°UÉ `»mïªÀiÁå£Éà PÀuÁ...'
E£ÉÆßAzÀÄ d£Àä JwÛ §gÀĪÀAwzÀÝ°è
RArvÀ EAvÀºÀ ZÀ¼ÀĪÀ½ £ÁAiÀÄPÀgÀ
UÁ¼ÀPÉÌ JgɺÀļÀĪÁUÀzÀAvÉ eÁUÀævɪÀ»¸ÀÄ.
C°èAiÀĪÀgÉUÀÆ
UÉÆÃjAiÀįÁèzÀgÀÆ
vÀtÚVgÀÄ...!

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011

UÀÄgÀÄvÀÄ gÁdPÁgÀtzÀ ºÉeÉÓ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ

£Á£ÀÄ £ÉÆÃrzÀ ¹¤ªÀiÁ

"£Á£ÀÆPï D¥sï ¢ £Ávïð"¤AzÀ
£À«Ã£ï AiÀiÁ®AiÀÄ ‘¹AzsÉƼÀÄî'ªÀgÉUÉ
F CAPÀtzÀr E§âgÀÄ §gÉAiÀÄĪÀÅzÁV

ªÀiÁvÀÄ PÉÆlÄÖ ªÀÄÄjzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ..
M§âgÀÄ qÁ.PÉ.¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ
¨sÁUÀå®Qëöä. E§âgÀÆ PÀÆqÀ ‘PÀ«±ÉÊ®’zÀ°è
qÁ.¨É¸ÀUÀgÀºÀ½î gÁªÀÄtÚ læ¸ïÖ £ÀqɹzÀ
PÀxÁ PÀªÀÄälzÀ°è ¥ÀæzÀ²ð¸À¯ÁzÀ JgÀqÀÄ
ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À
¸ÀAªÁzÀ
PÀÄjvÀAvÉ
§gÉAiÀÄĪÀÅzÁV ºÉýzÀÝgÀÄ. C°è £ÀqÉzÀ
ªÀĺÀvÀézÀ ZÀZÉðAiÉÆAzÀgÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß
§tÂÚ¹zÀÝgÀÄ
PÀÆqÀ.
§gÉAiÀÄĪÀAvÉ
MvÁ۬ĹzÀgÀÆ E§âgÀÆ §gÉAiÀÄ°®è.
F CAPÀt ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ‘¢
CzÀgï L’£À ºÉÆuÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ
wæ«PÀæªÀÄ£ÀAvÉ ºÉtPÉÌ ºÉUÀ®Ä PÉÆqÀĪÀ
CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß
ªÁvÁð
E¯ÁSÉ
MzÀV¹PÉÆnÖvÀÄ.
E¯ÁSÉ
¥Àj²µÀÖ
eÁw/¥ÀAUÀqÀUÀ¼À
DvÀäUËgÀªÀªÀ£ÀÄß,
C¹ÛvÀézÀ WÀ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÁPÀëöåavÀæUÀ¼À
ªÀÄÆ®PÀ
«¸ÀÛj¸ÀĪÀ
ªÀĺÀvÀézÀ
¸ÁPÀëöåavÀæ ¤gÁätzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß

PÉÊUÉwÛPÉÆArzÉ. EzÀgÀ ¨sÁUÀªÁV EwÛÃZÉUÉ
avÀæPÀvÉ gÀZÀ£Á ²©gÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹vÀÄÛ.
avÀæPÀvÉ
gÀZÀ£ÉUÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
PÀëtPÀëtPÀÆÌ GzÀ㫸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß
©r¹PÉƼÀÄîªÀ zÁjAiÀÄ°è F CAPÀtzÀ°è
CzÀ£Éßà ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ zÁR°¸ÀÄwÛzÉÝãÉ.
EzÀĪÀgÉUÀÆ
¸ÀASÁ姮«®èzÀ
UÀÄgÀÄw®èzÀ,
ªÀÄÄR«®èzÀ,
zÀ¤
E®èzÀ £ÀÆgÁgÀÄ ªÀÄƯÉUÀÄA¥ÁzÀ
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ... ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ
CAUÀr ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ
ºÉÆvÀÛ°è vÀªÀÄä ºÀQÌ£À ¥Á°UÁV
JZÉÑvÀÄÛPÉƼÀÄîwÛªÉ. DzÀgÉ ¥Á®Ä ºÀAaPÉ
vÀPÀgÁj£À°è
ºÀAaPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÁÌV
AiÀÄxÉÃZÀÒ K£ÉÆà EgÀĪÀAwzÉ JAzÀÄ
¨sÁ«¹zÁÝgÉ. CzÀ£Éßà ºÀAaPÉƼÀî®Ä
ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.
DzÀgÉ
F
ºÀAaPÉƼÀÄîªÀÅzÁzÀgÀÆ
K£À£Àß?
ºÉÃUÉ? J°èAzÀ? CzÀPÁÌV AiÀiÁgÀ£Àß
D±Àæ¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ? AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä zÀ¤?
EvÁå¢ vÀ¼ÀªÀļÀzÀ°ègÀĪÀ C¯ÉªÀiÁj
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ
CAa£À°ègÀ°
UÉÆÃZÀgÀzÀ®Æè E®èzÀAvÉ ±ÀvÀ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À
PÁ® CUÉÆÃZÀgÀUÉÆArzÀݪÀÅ. CªÀgÀÄ
vÀªÀÄä EgÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ £ÁåAiÀÄ
zÉêÀvÉAiÀÄ
vÀPÀÌrAiÀÄ
¥Á°UÁV
¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ
zÁ¢
E®èzÀªÀgÁVzÀÝgÀÄ.
D
xÀgï¸ÀÖ£ï
ªÀĺÁ±ÀAiÀÄ£ÉÆà vÀ£Àß ¨Ë¢ÞPÀvÉAiÀÄ
DvÀ䫱Áé¸À¢AzÀ EªÀgÀ£ÀÄß ©üPÀëÄPÀgÀ£ÀÄß
£ÉÆÃqÀĪÀAvÁzÀgÀÆ
£ÉÆÃr
zÁR°¹zÀ. E£ÀÄß½zÀ UÉeÉnAiÀÄgï,
¸ÀªÉð j¥ÉÆÃlÄð, ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£À,
d£À¥ÀzÀ, DZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAvÁzÀ
‘DPÀgÀ’UÀ½AzÁV C¶ÖµÀÄÖ UÉÆÃZÀgÀzÀ
UÀÄlÄPÀÄ fêÀ G½¹PÉÆArzÁÝgÉ.
EAxÀªÀgÀ£ÀÄß
¸ÁPÀëöåavÀæUÀ¼À°è

‘UÉÆÃZÀgÀ’UÉƽ¸ÀĪÀ ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ E½¢zÉ
ªÁvÁð E¯ÁSÉ. GzÉÝñÀ, ºÀA§®UÀ¼À°è
AiÀiÁªÀ QAavï PÀÄAzÀÆ PÁtÄwÛ®è.
DzÀgÉ
EªÀgÀÄ
¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ
¹zÀÞ
C¥ÀPÀé
ªÀiÁzÀjUÀ½AzÁV
¸ÁPÀëöåavÀæªÉ¤¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀ
vÀPÀÌ
d£ÁAVÃAiÀÄ
UÉÆÃZÀgÀPÉÌ
£ÁåAiÀÄ
MzÀV¸À¯ÁgÀzÀµÀÄÖ C¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁVzÁÝgÉ.
ºÁUÀÆ F vÀ®ètUÀ¼À »A¢gÀĪÀ
‘¥Àæ¨sÀÄvÀé’
C£ÀĸÀAzsÁ£ÀUÀ¼À
PËægÀåzÀ
ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß
w½AiÀÄzÀªÀgÁVzÁÝgÉ.
FUÀ EªÀgÀÄ EqÀ°gÀĪÀ ºÉeÉÓ¬ÄAzÁV
D ‘PËægÀå’PÉÌ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä gÀºÀzÁj
vÉgÉzÀAvÁUÀ§ºÀÄzÉÃ?' F UÉÆAzÀ®
CªÀgÀzÀÆ
PÀÆqÀ.
CªÀgÀ
F
vÀ®ètUÀ½AzÁVAiÉÄà CzÀgÀ MAzÀÄ
¸ÀtÚ ¥Á®ÄzÁgÀ £Á£ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ
CªÀÅ £À£ÀߪÀÇ DVªÉ. EAxÀzÉÝÃ
ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß
CvÀåAvÀ
PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV ¤¨sÁ¬Ä¹gÀĪÀ C£ÉÃPÀ
UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÆ,
UÀÄgÀÄPÀÄ®
±Á¯ÉUÀ¼ÀÆ
E£ÀÆß fêÀAvÀ G½¢ªÉ. CAxÀ
PÀÄgÀĺÀÄUÀ¼À
§UÉÎ
¸ÀÄ¢ÃWÀð
ZÀZÉðAiÉÆAzÀ£ÀÄß
DgÀA©ü¸ÀÄwÛzÉÝêÉ;
¸ÁPÀëöåavÀæzÀ ¥Àæ¨sÉÃzÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ,
ªÀÄÄAzÉ F CAPÀt ªÀĺÀvÀé ¨ÉÃrzÀ°è
¥ÀÄl
¸ÀASÉåAiÀÄÆ
ºÉZÀѧ®èzÀÄ.
ºÁUÉ
ºÉZÀÄѪÀj
DUÀ§ºÀÄzÁzÀ
¥ÀÄlUÀ¼À°è £ÀªÀÄä £ÀqÀĪÉAiÉÄà EgÀĪÀ
¸ÁPÀëöåavÀæzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, vÀAvÀædÕgÀÄ
ªÀÄÄAvÁV...
D
¥Àæ¨sÉÃzÀPÉÌ
vÀPÀÌ
PÉÆqÀÄUÉ PÉÆlÖªÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÆß
£ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C®èzÉ F §UÉÎ
UÀA©üÃgÀ
ºÀÄqÀÄPÁlzÀ°ègÀĪÀªÀgÀÄ
AiÀiÁgÀÆ §gÉAiÀħºÀÄzÀÄ. F ¢±ÉAiÀÄ°è
EnÖgÀĪÀ
ªÉÆzÀ®
ºÉeÉÓUÀ¼ÁzÀ
‘£Á£ÀÆPï D¥sï ¢ £Ávïð’ ªÀÄvÀÄÛ
20

‘¸ÁAUï D¥ï ¹¯ÉÆãï’UÀ½AzÀ¯ÉÃ
ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß
DgÀA©ü¸ÉÆÃt.
AiÀiÁPÉAzÀgÉ F JgÀqÀÆ ¸ÁPÀëöåavÀæUÀ¼ÀÄ
MAzÀÄ
¨ËUÉÆýPÀ
¥Àj¸ÀgÀzÀ°è
¸ÀܽÃAiÀÄ d£ÁAUÀUÀ¼À eÁÕ£À²¸ÀÄÛUÀ¼À
§¯Á§®ªÀ£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀ AiÀÄvÀßUÀ¼ÉÃ
DVªÉ. CzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä F ºÉÆwÛ£À
EAvÀºÀ ©PÀÌmÉÆÖAzÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀÄîªÀ°è
£ÀqÉ¢gÀĪÀ avÀæPÀxÁ gÀZÀ£Á ²©gÀUÀ¼À
ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸ÉÆÃt.
£Á£ÀÄ
F
PÁålUÀjAiÀÄ°è
‘¥Á®ÄzÁgÀ’£ÁVgÀĪÀ
¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß
PÉý £À£ÀUÉà £ÀA§¯ÁUÀ°®è. §ºÀÄvÉÃPÀ
F ªÀÄÆgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À°è £ÀqÉ¢gÀĪÀ F
‘¸ÁPÀëöåavÀæzÀ GzÀåªÀÄ’zÀ ‘M¼À-ºÉÆgÀUÀÄ’
§®è £À£ÀUÉ EAxÀzÉÆÝAzÀÄ CªÀPÁ±À
MzÀV §AzÀzÉÝà D±ÀÑgÀåªÁV PÀArvÀÄ.
CvÀåAvÀ GvÁìºÀ¢AzÀ ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä
ªÀÄÄAzÁzÉ. ºÁUÀÆ ªÉÆzÀ® ²©gÀzÀ¯ÉèÃ
d£ÁAVÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À DPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß
»£É߯ÉAiÀiÁV
§¼À¹PÉƼÀÄîªÁUÀ
GzÀ㫸ÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÆß ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÉÝ.
D PÁgÀtPÁÌVAiÉÄà £À£ÀUÉ avÀæPÀvÉ
gÀa¸À®Ä ¤ÃqÀ¯ÁzÀ ¥ÀÆgÀPÀ ¸Á»vÀå
¸ÁªÀÄVæUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÊUÉÆAqÉ.
ªÉÆ£Éß £ÀqÉzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ avÀæPÀxÁ
gÀZÀ£ÉAiÀÄ ²©gÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ
ªÉÆzÀ®Ä F §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¹zÀÞvÉ
ªÀiÁrPÉÆArzÉÝ. F ªÀÄzsÉå, avÀæPÀxÉAiÀÄ
dªÁ¨ÁÝj
ºÉÆwÛzÀÝ
¨Á®PÀȵÀÚ
PÁPÀvÀÌgï(ZÉ£ÀßzÁ¸ÀgÀÄ),
£À«Ã£ï
AiÀiÁ®AQ(¹AzsÉÆüÀÄî), ¸ÀħÄâ CqÀ¥À
(ºÀ¸À®gÀÄ),
¤gÀAd£À(qÉÆúÀgÀ)
ªÀÄÄAvÁzÀªÀjUÉ DAiÀiÁ d£ÁAUÀUÀ¼À
ªÉʲµÀÖöå, PÀ¯ÉºÁPÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁ»w,
¸ÀAzÀ²ð¸À¨ÉÃPÁzÀ eÁUÀUÀ¼ÀÄ, PÀ¯Á«zÀgÀÄ,
¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀð ¤Ãr
EzÀ£É߯Áè ¸ÀÆPÀëöäªÁV M¼ÀUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ
ºÉÆuÉAiÀÄ
§UÉÎAiÀÄÆ
JZÀÑj¹zÉÝ.
¸ÀħÄâ, ¤gÀAd£ÀgÀÄ CªÀgÉà ªÀÄÄAzÁV
¸ÀAUÀ滹 vÀAzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß avÀæPÀxÉ
gÀZÀ£ÉUÉ MzÀV¹zÀgÀÄ. £À«Ã£ï ªÀÄvÀÄÛ
PÁPÀvÀÌgïUÀAvÀÆ UÀAmÉUÀlÖ¯É ‘d£ÁAVÃAiÀÄ
CzsÀåAiÀÄ£À DPÀgÀ’UÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ jÃw
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ §UÉÎAiÀÄÆ C£ÉÃPÀ
¸ÀÆPÀëöä M¼À£ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆArzÉÝ.
21

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011
MmÁÖgÉ vÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ
¸ÁPÀëöåavÀæPÉÌ fêÀ¸É¯ÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ
d£ÁAUÀªÀ£ÀÄß
PÀuÁÚgÉ
£ÉÆÃr§gÀĪÀÅzÀgÀ ‘ªÀĺÀvÀé’ªÀ£ÀÄß MwÛ
ºÉýzÉÝ. CzÀgÀAvÉAiÉÄà CªÀgÀÆ PÀÆqÀ
¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÁºÀ¸À ªÀiÁr §A¢zÀÝgÀÄ.
F ªÀÄzsÉå ‘PÉëÃvÀæPÁgÀå’zÀ £ÀqÀÄ«¤AzÀ¯ÉÃ
«Ä¸ÀÖgï £À«Ã£ï AiÀiÁ®AQ ¥sÉÆãï
ªÀiÁr D d£ÁAUÀzÀ CUÉÆÃZÀgÀvÉ,
C¯ÉªÀiÁjvÀ£ÀUÀ¼À §UÉÎ ¨sÁªÀ¥ÀÆtð
¥sÉÆÃ£ï ¨sÁµÀtªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÝgÀÄ.

E.¦.xÀgÀ¸ÀÖ£ïgÀAvÀºÀ ¥ÁædÕgÀÄ
PÀÆqÀ “¢ vÉ®ÄUÀÄ ¹àQAUï
¨ÉUÀÎgï UÀÆæ¥ïì” JA§ÄzÁV
‘§ÄqÀÎ dAUÀªÀÄ’gÀ §UÉÎ
G¯ÉèÃT¹gÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ
UÀæ»PÁzÉÆõÀªÁVAiÉÄà £À£ÀUÉ
vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ’, ºÁUÀÄ avÀæ
¤zÉÃð±ÀPÀgÀ DvÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ
gÀÆrüUÀvÀ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼ÀÄ F
ªÀiÁzÀj ¸ÁPÀëöåavÀæ ¤jä¸À®Ä
¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ¯ÁgÀªÀÅ
DzÀgÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ‘²©gÀ’ ªÀÄÄVzÀ
£ÀAvÀgÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ‘£À£ÀUÉ
¥À¥sÉðPïÖ’ avÀæPÀvÉ ¨ÉÃQgÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ
CzÀÄ £À¤ßAzÀ ¹UÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ
E®èªÁzÀÝjAzÀ ¨ÉÃgÉƧâgÀÄ, £À£Àß
dvÉVzÀݪÀjAzÀ¯Éà ‘¥À¥sÉðPïÖ’ avÀæPÀvÉ
§gɹPÉƼÀÄîªÀÅzÁV £À¤ßAzÀ AiÀiÁªÀ
DPÉëÃ¥ÀuÉAiÀÄÆ
E®èzÀAxÀ
£ÉÆÃ
C¨ÉÓPÀë£ï ¸Ànð¦üPÉÃl£ÀÄß PÉýzÀgÀÄ.
£Á£ÀÄ CªÀjUÉ ZÀZÉðAiÀÄ°è J®ègÀ
JzÀÄgÉà avÀæPÀvÉ §gÉAiÀįÁgÀzÀµÀÄÖ
UÉÆAzÀ®UÉÆArgÀĪÀÅzÀjAzÀ
D
ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß
£À¤ßAzÀ
»AzÉ
¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ PÉýPÉÆArzÉÝ. DzÀÝjAzÀ
£À¤ßAzÀ
AiÀiÁªÀ
DPÉëÃ¥ÀuÉAiÀÄÆ
§gÀ¯ÁgÀzÉAzÀÆ ‘D E£ÉÆߧâgÀÄ £À£Àß
eÉÆvÉVgÀĪÀªÀgÀÄ JAzÀzÀÄÝ ®QëöäÃ¥Àw
PÉÆïÁgÀ vÁ£ÉÃ?’ JAzÉ. ºËzÉAzÀgÀÄ.
ºÁVzÀÝ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ aAvÉ,
¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÆ GzÀ㫸À¯ÁgÀªÉAzÀÆ...

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì
ºÁUÀÆ D PÉëÃvÀæzÀ°è CªÀgÉà CvÀÄå£ÀßvÀ
ªÀiÁzÀj JAzÀÆ ºÉýzÉ.
F ‘¥À¥sÉðPïÖ’ avÀæPÀvÉAiÀÄ ¨ÉÃrPÉ §gÀĪÀ
ªÉÆzÀ®Ä C¯ÉªÀiÁj ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À
C¹ÛvÀézÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÉÆA¢UÉ UÀÄzÁÝqÀÄwÛgÀĪÀ
¨Á®
UÀÄgÀĪÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ
F
©PÀÌnÖ¤AzÀ ºÉÆgÀ§gÀĪÀ jÃwAiÀÄzÉÆAzÀÄ
‘§ÄqÀÎ dAUÀªÀÄ’gÀ ªÉÄÃ¯É §gÉ¢zÀÝ
avÀæPÀvÉ N¢zÀgÀÄ. CzÀgÀ°è CªÀgÀÄ
PÀAqÀÆ PÁtzÀAvÉ ªÀÄÄaÑ ºÁPÀ®Ä
AiÀÄwß¹zÀÝ ‘vÉÃ®Ä £ÉÆÃl’ªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ
«ªÀIJð¹zÉÝ. ºÁUÀÄ E.¦.xÀgÀ¸ÀÖ£ïgÀAvÀºÀ
¥ÁædÕgÀÄ PÀÆqÀ “¢ vÉ®ÄUÀÄ ¹àQAUï
¨ÉUÀÎgï UÀÆæ¥ïì” JA§ÄzÁV ‘§ÄqÀÎ
dAUÀªÀÄ’gÀ §UÉÎ G¯ÉèÃT¹gÀĪÀÅzÀÄ
MAzÀÄ UÀæ»PÁzÉÆõÀªÁVAiÉÄà £À£ÀUÉ
vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÆ ªÁ¢¹zÉÝ. ºÁUÀÆ
avÀæ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ DvÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆrüUÀvÀ
zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼ÀÄ F ªÀiÁzÀj ¸ÁPÀëöåavÀæ
¤jä¸À®Ä
¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ¯ÁgÀªÀÅ
JAzÀÆ JZÀÑj¹zÉÝ. EµÉÖà C®èzÉ
MlÄÖ PÁå£ïªÁ¸À£ÀÄß aAw¸ÀĪÁUÀ
¤®ðQë¸À¯ÁVzÀÝ ‘UÀÄgÀÄvÀÄ gÁdPÁgÀt’zÀ
ªÀÄÄA§gÀĪÀ C¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß E£ÁßzÀgÀÆ
ªÀÄ£ÀUÁt¨ÉÃPÉAzÀÄ
«£ÀAw¹zÉÝ.
‘¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç,
ªÀiÁ£ÀªÀ±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ
UÀÆlPÉÌ PÀnÖPÉÆAqÀ PÉÆwÛªÀÄjUÀ¼ÁVªÉ’.
EAxÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ½AzÀ F ºÉÆwÛ£À
©PÀÌlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî¯ÁUÀzÀÄ JAzÀÄ
¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¨Á¬Ä§rzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ®Æ
EzÉÝãÉ. £À£ÀUÉ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À
«zÀéwÛ£À UÀAmÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ CªÀiÁAiÀÄPÀgÀ
PÀwÛUÉ PÀlÄÖªÀ DlzÀ°è CµÀÄÖ «±Áé¸À E®è.
DzÀgÉ ¸ÀzÀåPÉÌ CzÀÄ ©lÖgÉ ‘UÉÆÃZÀgÀ
gÁdPÁgÀtPÉÌ’
F
£ÀÄZÀÄÑ£ÀÆgÁzÀ
d£ÁAUÀUÀ½UÉ ¨ÉÃgÉ zÁjAiÀÄÆ E®è.
EAvÀºÀ ©PÀÌnÖ£À°è ‘d£ÁAVÃAiÀÄ ¸ÁPÀëöå
avÀæ’UÀ¼À
CAvÀgÀÎvÀ
ªÉÊgÀÄzsÀåUÀ¼À£ÀÄß
vÁwéPÀ
w¼ÀĪÀ½PÉUÀ¼À
ªÀÄÆ®PÀªÀµÉÖ
«ªÀj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ
C¤ªÁgÀå.
F
¢QÌ£À ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓAiÀiÁV ¹¤ªÀiÁ
ªÀiÁzsÀåªÀĪÀ£ÀÄß PÀ¯ÁvÀäPÀ £É¯ÉUÀ½AzÀ
CzsÀåAiÀÄ£À
ªÀiÁqÀÄvÁÛ
§A¢gÀĪÀ
¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ
UÀÄgÀĸÁé«ÄAiÀĪÀgÀÄ
‘£Á£ÀÆPï D¥ï ¢ £Ávïð’ ¸ÁPÀëöåavÀæzÀ
§UÉÎ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ°èzÁÝgÉ.
-PÉÆÃ.gÁ

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

1922gÀ°è

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011

gÁ§mïð
¥sÁèºÀnð,
‘£Á£ÀÆPï D¥sï ¢ £Ávïð’ JA§
PÉ£ÀqÁzÀ »ªÀÄ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀĪÀ
J¹ÌªÉÆ PÀÄlÄA§ PÀÄjvÀ avÀæªÀ£ÀÄß
©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÁUÀ ZÀ®£ÀavÀæzÀ°è
‘¸ÁPÀëöåavÀæ’
CxÀªÁ
qÁPÀÄåªÉÄAlj
avÀæ JA§ ¥ÀjPÀ®à£É ¸ÀȶÖAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.
¥sÁèºÀnðAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁPÀëöåavÀæ ¦vÁªÀĺÀ
JAzÉà PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.

£ÁªÀÅ £ÉÆÃrzÀ ¹¤ªÀiÁ

‘£Á£ÀÆPï D¥sï ¢ £Ávïð’ avÀæªÀÅ
¥sÁèºÀnðAiÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ bÁAiÀiÁUÀæºÀt,
£Á£ÀÆPÀ£À C©ü£ÀAiÀĪÀ®èzÀ ¸ÀºÀd
£ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼ÀÄ, £Á£ÀÆPÀ£À
PÀÄlA§ªÀÅ ºÀ¹ªÀÅ, D±ÀæAiÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ G½«UÁV »ªÀĪÀÄAiÀÄ
¥ÀæzÉñÀzÀ°è £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ
¤gÀAvÀgÀ

-¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ UÀÄgÀĸÁé«Ä

01. ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß
vÁAwæPÀ
CA±ÀUÀ½UÁV vÁåUÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉ?
02. ªÁ¸ÀÛªÀvÉAiÀÄ
¨sÀæªÉÄAiÀÄ£ÀÄß
¥ÉæÃPÀëPÀgÀ°è ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÉÄ?

‘£Á£ÀÆPï D¥sï ¢ £Ávïð’

‘£Á£ÀÆPï D¥sï ¢ £Ávïð’ avÀæzÀ
PÉÆ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÆPï ºÀ¹«¤AzÀ ¸ÀvÀÛ
JA§ n¥Ààt EzÉ, DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ
¸ÀvÀÛzÀÄÝ PÀëAiÀÄ gÉÆÃUÀ¢AzÀ. F avÀæªÀÅ
¸ÉgÉ»r¢gÀĪÀ
§zÀÄPÀÄ
£Á£ÀÆPï£À
PÀÄlÄA§zÀ §zÀÄPÀÄ JAzÀÄ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ
w½zÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ.
DzÀgÉ
£Á£ÀÆPï
JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ vÉÆÃj¸ÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ

03. ªÁ¸ÀÛªÀvÉAiÀÄ£ÀÄß
¸Á¢ü
¸ÀĪÀ°è
vÁAwæPÀ
«ÄwUÀ¼À£ÀÄß
«¸ÀÛj¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉ?
04. EAvÀºÀ
ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ
¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À£ÀÄß
CªÀÅ
¸ÀA¥ÀÆtð
ªÀiÁAiÀĪÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÁPÀëöåavÀæUÀ¼À°è
zÁR°¸À§ºÀÄzÁzÀ jÃw ºÉÃUÉ?
05. vÁAwæPÀ
eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀĪÀ
ªÀÄÄRåªÁ»¤AiÀÄ
¨sÁUÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ EAvÀºÀ
¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆÃUÀå
¥ÀÆtð fêÀAvÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À£ÀÄß PÉêÀ®
¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁV ªÀiÁr©qÀĪÀ
C¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß
¤ªÁj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ
ºÉÃUÉ?

ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß
CzÀÄãvÀªÁV zÁR°¹zÉ JAzÀÄ
UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. avÀæzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è
ºÀ¹«¤AzÀ £Á£ÀÆPï ¸ÀvÀÛ JA§
Crn¥ÀàtÂAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ.
DzÀgÉ F avÀæzÀ°è ¸ÁPÀëöåavÀæzÀ
¸ÀA»vÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄj¢gÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ
¨É¼ÀQUÉ §A¢ªÉ. ‘£Á£ÀÆPï..’ £ÀAvÀgÀ
¥sÁèºÀnð ¥ÁågÀªÀiËAmï ¸ÀA¸ÉÜUÁV
¤«Äð¹zÀ ¥Á°£ÉòAiÀÄzÀ §ÄqÀPÀlÄÖ
d£ÀgÀ
PÀÄjvÀ
avÀæ,
‘ªÉÆC£À’
«gÀÄzÀÞ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ D
§ÄqÀPÀlÄÖ
d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ
avÀæzÀ°è
vÉÆÃj¹gÀĪÀÅzɯÁè ¸ÀļÀÄî, dUÀwÛ£À PÀtÂÚ£À°è
£ÀªÀÄä£ÀÄß zÀAiÀĤÃAiÀĪÁV ¸ÀļÀÄî ¸ÀļÉîÃ
vÉÆÃj¹zÁÝgÉ JAzÀÄ ¥Àæw¨sÀn¹zÀgÀÄ.
¥ÀÄgÁªÉAiÀiÁV
awæÃPÀgÀtzÀ
PÉ®ªÀÅ
¯ÉÆPÉõÀ£ïUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæzÉñÀzÀ°è E®èªÉÃ
E®èè JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀÄ.

avÀæUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ
vÁAwæPÀvÉAiÀÄÄ MqÀÄتÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß
CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ,
ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄnÖºÁPÀÄvÀÛzÉ.

¤dªÁzÀ
ºÉ¸ÀgÀÄ
C®èPÀjAiÀÄ®èPï.
PÉ®ªÀÅ
¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À£ÀÄß
PÀÈvÀPÀªÁV
¸Àȶֹ
¸ÀºÀdªÁzÀzÀÄÝ
JA§AvÉ
awÛÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.
C®èPÀjAiÀÄ®èPï
(£Á£ÀÆPï) ¤dfêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉÃmÉUÉ
§AzÀÆPÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ. DzÀgÉ ¥sÁèºÀnð
CªÀ£À PÉÊUÉ FnAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÁÝ£É.
EUÀÆè (J¹ÌªÉÆà d£ÀgÀ »ªÀĪÀÄ£É)
M¼ÀV£À £Á£ÀÆPï£À PÀÄlÄA§ fêÀ£ÀzÀ
awæÃPÀgÀt ¸ÀºÀ £Àl£É ªÀÄvÀÄÛ awæÃPÀgÀtPÉÌ
CgɧgÉ EUÀÆè gÀZÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ DVzÉ.
EzɯÁè ¥sÁèºÀnðAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆøÀUÁgÀ
¸ÀļÀÄîUÁgÀ avÀæ vÀAiÀiÁgÀPÀ JAzÀÄ
DgÉÆæ¸ÀĪÀÅzÀPÀÌ®è.
¸ÁPÀëöåavÀæ
¦vÁªÀĺÁ£É¤¹PÉÆAqÀ ¥sÁèºÀnð ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁPÁëöå avÀæ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À®àqÀĪÀ
‘£Á£ÀÆPï D¥sï ¢ £Ávïð’ avÀæªÀ£ÀÄß
F zÀȶÖPÉÆãÀUÀ½AzÀ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÁPÀëöå

F »£É߯ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÁUÀ £ÀªÀÄä°èÃUÀ
¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ½UÉ ¸ÀAWÀ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ
ªÀiÁqÀĪÀ
ªÀgÀ¢avÀæUÀ¼À£ÉßÃ
¸ÁPÀëöåavÀæUÀ¼ÉAzÀÄ
ºÉüÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ
¸ÀAWÀ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÁV
vÀAiÀiÁgÁUÀÄwÛgÀĪÀ avÀæUÀ¼ÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ
©üPÁë¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ. CªÀÅUÀ¼À ¥sÀAqï gÉʸï
ªÀiÁqÀ®Ä
C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAxÀ
©üPÁë¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ. E®èªÉ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¤zsÀðj¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£Àß
vÀvÀéUÀ¼À£Àß ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£Àß ¥Àæw¥Á¢¸ÀĪÀ
¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ avÀæUÀ¼ÀÄ. E£ÀÄß
¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁr¹gÀĪÀ
ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÀ avÀæUÀ¼À §æºÁäAqÀªÀAvÀÆ
§ºÀıÀB £ÁåAiÀĪÀÄÆwð ¸ÀAvÉÆõÀ
ºÉUÉØAiÀÄAxÀªÀgÀ
vÀ¤SÉUÉ
FqÁzÀgÉ
EzÀĪÀgÉV£À ºÀUÀgÀtUÀ¼À£Éß®è «ÄÃj¸ÀĪÀ
PÀªÀÄðPÁAqÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÁPÀëöåavÀæUÀ¼ÀÄ
PÀ¤µÀ× ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À ¸ÀjAiÀiÁzÀ
zÀȱÀåªÀgÀ¢UÀ¼ÀÆ DV®è. »AzÉ ¦ü¯ïä÷ì
r«µÀ¤ß£À avÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀÄÆUÀÄ
ªÀÄÄjAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀÄ EA¢£À ¸ÀPÁðj
¥ÁæAiÉÆÃfvÀ ¸ÁPÀëöåavÀæUÀ¼À£Àß PÀAqÀÄ
ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄÄaÑPÉƼÀÄîªÀAwªÉ.
22

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011

gÁeÉÃAzÀæ ¸ÀgÀÆæ,
¤qÀĪÀiÁ«Är CªÁqÀÆð..!
gÁeÉÃAzÀæ

JAzÉÆqÀ£É UÀÆæ¥ÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÉ ¥ÉÆøÀÄ PÉÆqÀ®Ä
§gÀĪÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ gÁeÉÃAzÀægÀÄ ¸ÉÖÃfUÉ £ÀÄVÎ §gÀÄvÁÛgÉ.
CªÀgÀ°è E§âgÀÄ JzÀÄÝ PÁtÄvÁÛgÉ. M§âgÀÄ ¸ÀèA ¨Á®.
§AzÀÆPÀÄ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV £ÉÆAzÀÄ ¨ÉAzÀÄ »A¢gÀÄVgÀĪÀ
gÁeÉÃAzÀæ. FUÀ CªÀgÀÄ PÁå¥ÀÖ£ï ¥Àæ¨sÁPÀgïgÀªÀgÀ £É£À¦UÁV
¥Àæ¨sÁPÀgï gÁeÉÃAzÀægÁVzÁÝgÉ! ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ ªÀÄÄAUÉÊAiÀÄ°è
§AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸ï¯Émï, UÀÄAr vÉgÉzÀÄ JzÉAiÀÄ°è vÀÆUÁqÀĪÀ
¨ÉgÀ¼ÀÄ UÁvÀæzÀ §AUÁgÀ ZÉÊ£À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀ gÁeÉÃAzÀæ.
EªÀgÀÄ PÉ.f.J¥sï.£À ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀÄ.
»ÃUÉ §AUÁgÀ vÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ°è CªÀjUÉÆAzÀÄ £ÁåAiÀÄ EzÉ.
AiÀiÁPÉAzÀgÉ EªÀgÀ »A¢£À vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ UÀtÂV½zÀÄ §AUÁgÀ
ºÀÄzÀÄVzÀ ¨ÉtZÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÉPÀÄ̪À°è ºÀÆvÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ.
vÀ®zɹUÉ §AzÀ UÉÆÃj PÀ®è£ÀÆß PÁtzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ
EªÀgÀzÀÄ. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ zsÀj¹ ªÉÄgÉzÀgÉ zÀÄgÀAºÀPÁgÀ
JAzÀÄPÉƼÀîzÀµÀÄÖ «±Á® ºÀÈzÀ¬ÄUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ.
CªÀgÀ®è. DzÀgÉ £ÉgÉAiÀįÉèà EgÀĪÀ ªÀÄ®¨ÁZÀĪÀ MqÀºÀÄlÄÖ
ªÀiÁå£ï ºÉÆïïUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀwÛzÀÝgÀÆ PÀuÉÚwÛ £ÉÆÃqÀgÀÄ. DUÀ
£À£ÀߣÀÄß £ÀªÀÄä eÁw ¥ÀzÀÞwAiÀÄ “DlªÉÄʸÉõÀ£ï” DlzÀ
£ÀgÀºÀAvÀPÀ PËægÀå vÀnÖvÀ®èt¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EAxÀ
ªÉÃ¼É £ÀªÀÄä ‘gÁeÉÃAzÀæ ¸Àgï’ CAxÀªÀgÀÄ ¸ÉAlgï ¸ÉÖÃfUÉ
fV¢gÀÄvÁÛgÉ. ‘ªÀÄ®’ ªÀÄÄlÄÖªÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖ ªÀiÁvÁr¸À®Ä.
DUÀ C°è ªÉÊ.eÉ. gÁeÉÃAzÀæ ªÀiÁAiÀĪÁV J¯É vÉÆÃlzÀ
ºÀ½îAiÀÄ J¯É J¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀÆ«ðPÀ£ÉƧâ
¥ÀævÀåPÀëªÁUÀÄvÁÛ£É.
¥ÀÆ«ðPÀ
P˱À®åUÀ¼ÀÄ
ªÀÄ£ÀĵÀå£À
fêÀPÉÆñÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀ«µÀåzÀ®Æè ºÉÃUÉ DgÉÆÃUÀåUÉƽ¸À§®èªÀÅ
CxÀªÁ WÁvÀÄPÀUÉƽ¸À§®èªÀÅ JA§ÄzÀÄ PÀtÄäAzÉ §AzÀÄ
©üÃvÀUÉƼÀÄîvÉÛãÉ. EAvÀºÀ ©üÃwAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀvÀÆÛ vÀPÀ̪ÀÄnÖUÉ
vÀVθÀÄvÁÛ ‘ªÀÄzsÀåªÀÄ zÁj’AiÉÆAzÀgÀ §UÉÎ ¦¸ÀĪÀiÁvÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ
§AzÀªÀgÀÄ gÁeÉÃAzÀæ..
CvÀÛ §AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸ï¯Émï E®èzÀ. EvÀÛ §AzÀÆPÀÄ EgÀ°,
lÆ«íîgï ºÁåAqÀ¯ï »rzÀÄ »rzÀÆ PÉÆAZÀ UÀÆ£ÁVgÀĪÀ
¨É£ÀÄß, F ¤UÀðwPÀ £É®UÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß «¥Àè«ÃPÀj¸À®Ä CvÀÛ
J£ï.f.N C®èzÀ EvÀÛ fêÁ fêÁ PÀzÀ½ JAzÀÄ ¨sÁ«¹gÀĪÀ
ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À UÉÆAqÁgÀtåzÀ°è E£ÀÆß CAqɯÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ
D±ÁªÁ¢. J®è ‘¸ÀèA qÀ«Ää’£À ¸ÁªÀiÁælgÁzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ
§PÀðvÀÛ£ÀÄß §®è ªÀÈzÀÞ ©üõÀägÀÄ. vÁªÀÅ PÀnÖzÀ ¸ÁªÀiÁædåzÀ
bÀvÀæ¥Àw ²ªÁfUÀ¼ÀÄ DvÀäUËgÀªÀzÀ GqÀzÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÀUÀÎ
PÀnÖ «zsÁ£À¸ËzsÀ PÉÆÃmÉUÉ ®UÉÎ ºÁPÀĪÀ £Á£Á °Ã¯ÉUÀ¼À£ÀÄß
PÀuÁÚgÉ PÀAqÀªÀgÁV ºÉüÀ¯ÁUÀzÉ, ºÉüÀ¢gÀ¯ÁUÀzÉ, ±ÀgÀ±ÀAiÉÄåUÉ
vÉgÀ¼À®Ä ¸ÀeÁÓVgÀĪÀ ªÁ£À¥Àæ¸ÁܱÀæ«Ä. bÉÃ! EAxÀ ªÉüÉ
vÀAUÁ½AiÉÆAzÀÄ ¤qÀĪÀiÁªÀÄÄr vÉÆæ¤AzÀ DAiÀÄÄÝ §AzÀÄ
23

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

Q¸ÉÆìAzÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÉ C¸ÀÆAiÉÄ AiÀiÁPÉ ¥ÀqÀ¨ÉÃPÀÄ ²ªÁ... CzÀÄ
F ªÀAiÀĹì£À°è qÀÄAiÀÄmï ºÁqÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¹¢gÀ°... CµÉÖ.
£À£ÀUÀÆ CªÀjUÀÆ F J£ï.f.N PÁgÀåªÉÊRjAiÀÄ §UÉÎ
§UɺÀjAiÀÄzÀµÀÄÖ dUÀ¼À EzÁUÀÆå gÁeÉÃAzÀæ CzÀgÁZÉUÀÆ
¤®ðQëvÀ
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À
¸ÀA«zsÁ£À§zÀÞ
ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ
ºÉÆÃgÁqÀĪÀ AiÉÆÃzsÀ¥ÀqÉ ¹zÀÞªÀiÁqÀĪÀ°è D±Á¨sÁªÀ£É
EgÀĪÀªÀgÀÄ. AiÀiÁgÉƧâgÀÆ CzÀPÉÌ ‘gÉr’ E®è¢zÀÝgÀÆ PÀÆqÀ!
EAvÀºÀ qÁ£ïQéPÉÆìÃmïUÀ¼À §UÉÎ £À£ÀUÉ PÀPÀÄ̯Áw ºÉZÀÄÑ;
CªÀgÀ CªÀiÁAiÀÄPÀvÉUÁV. ¢QÌ®èzÀ ºÀQÌUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ UÀÆqÀÄ
PÀnÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌAzÉà EgÀĪÀ ¸ÀÆgÀÄ F gÁeÉÃAzÀæ. ¸ÀzÁ
ZÀ¸ÁäzsÁjAiÀiÁV ¥ÀĸÀ ¥ÀĸÀ£É, ©Ãr ¹UÀgÉÃlÄ ¸ÉÃzÀÄvÁÛ
¥Á¬ÄAn£À ªÉÄÃ¯É ¥Á¬ÄAlÄ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ °ÃUÀ¯ï ¨Áåmïè
£ÀqɸÀĪÀÅzÀPÉÌ... »ÃUÉ JAzÀÆ ¸ÉÆÃvÀÄ ±ÀgÀuÁUÀzÀ ±ÀgÀtvÀéªÀ£ÀÄß
M¼ÀVlÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ vÉÆÃgÀÄ ¯ÁAbÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß QvÉ۸ɢgÀĪÀ
¤d ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÁ¢. DzÀÝjAzÀ¯Éà ‘ºÀPÀÄÌ-¥Áæw¤zsÀå¸ÀªÀ®vÀÄÛ'UÀ¼À DZÉ EªÀjUÉ vÀ¯É NqÀĪÀÅ¢®è. ¥Á¥À ¯ÉÆà ©¦
PÉøÀÄ. DzÀÝjAzÀ DUÁUÀ ¸ÀĸÀÄÛ PÉÆAZÀ vÀ¯É ¸ÀÄvÀÄÛ CµÉÖÃ.
»ÃUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÁPÀëgÀvÁ DAzÉÆî£ÀzÀ CSÁqÁ¢AzÀ
J£ï.f.N ªÀÄvÀÄÛ d£ÁAzÉÆî£ÀUÀ¼À ‘UÉmïPÀ£ÉPÉÖqï’ °AQ£À°è

ªÉÊAiÀÄQÛPÀ K½UÉAiÀÄ ªÉÄnÖ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÀÛªÁVzÀÝgÀÆ ºÀvÀÛ¯ÉÆ®èzÀ
ºÀvÁÛgÀÄ ªÀÄ°Ö¥À¯ï KtÂUÀ¼ÁV EªÀgÀ ¸ÀèA ¨Á¯ÁUÀ¼É¯Áè
ªÀÄÄA§gÀĪÀAvÁUÀ° JA§ PÀ£À¹£À°è E£ÀÆß vÀÆPÀr¸ÀÄvÁÛ
¸ÁVgÀĪÀªÀgÀÄ. EAxÀ gÁeÉÃAzÀæ ¸Àgï CªÀjUÉ ¤qÀĪÀiÁ«Är
ªÀiÁ£ÀªÀ zsÀªÀÄð¦ÃoÀ vÀ£Àß zsÀªÀÄðPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ªÀÄ£ÀßuÉ ¤ÃrzÉ.
¸ÁPÀëgÀvÉ-¸ÀèA-¸ÁÌöåªÉÃAfAUïªÀgÉUÉ J¯Áè ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀAZÀ£É
ªÀÄvÀÄÛ zËdð£ÀåzÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ ºÉÆÃgÁlUÀ¼À£ÀÄß
zÉÆqÀØzÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ ¨É£Àß »A¢£À ¨É¼ÀPÁVgÀĪÀªÀgÀÄ ¥Àæ±À¹ÛUÀÆ
«ÄÃjzÀ ¸ÉêÁ ¸ÁzsÀ£É EgÀĪÀ gÁeÉÃAzÀæjUÉ ¹QÌgÀĪÀ F
UÀÄgÀÄvÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ ºÉªÉÄäAiÀÄzÀÆ DVzÉ.
-PÉÆÃ.gÁ

£ÀªÉA§gï-r¸ÉA§gï 2011

PÀ£ÁðlPÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀÆ ºÁgÀ 2. »ÃUÁV ºÀĹ «±ÁévÀäPÀvÉAiÀÄ
zÀÄ
ºÉƸÀ
fêÀvÁtUÀ¼À£ÀÄß
Garlanding Karnataka §UÉ
UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ G½¹ ¨É¼É¸ÀĪÀ, F
PÀ£ÁðlPÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀÆ ºÁgÀ ºÉÆwÛ£À ¸ÀªÁ®£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀî§AiÀĹzÉ.
gÉ £ÀªÀÄä £É®PÉÌ vÀPÀÌ £ÀÄrUÀnÖ£À°è
Garlanding Karnataka MmÁÖ
ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ ªÀÄÄaѺÉÆÃzÀ d®zÀ
D¢ªÀÄ

PÀ¼ÉzÀ LzÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ
£É®¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ
£ÀqÉAiÀÄ°è
vÉÆqÀVPÉÆArgÀĪÀ ¤UÀðwPÀ £É¯ÉUÀlÄÖUÀ¼À
¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀgÁåAiÀÄ. J¥ÀàvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ
gÁdQÃAiÀÄ
¥À®èlUÀ½UÉ
£É®ªÀ£ÀÄß
ºÀzÀUÉƽ¹, £É®zÀ ªÀÄgÉAiÀÄ ¤zsÁ£ÀPÉÌ vÉgÀ½
E¢ÃUÀ ºÉƸÀ w¼ÀĪÀ½PÉ ªÀÄvÀÄÛ F ºÉÆwÛ£À
£É®£ÀqÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ G½«£À ¥ÀoÀåUÀ¼ÉÆA¢UÉ
ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛgÀĪÀ vÉîÄvÉ¥Àà.... ‘vÀ¥ÀÄà aPÀÌzÀÄ
ªÀiÁqÀÄ, vÉ¥Àà zÉÆqÀØzÀÄ ªÀiÁqÀÄ’ JA§
d£À¥ÀzÀ «ªÉÃPÀªÀ£Éßà ¢Ã¥ÀªÁV¹PÉÆAqÀÄ
£ÀqɸÀ°gÀĪÀ AiÀiÁ£ÀªÉà PÀ£ÁðlPÀPÉÆÌAzÀÄ
ºÀÆ ºÁgÀ -Garlanding Karnataka.
F ºÉÆvÀÄÛ £ÀªÀDyðPÀvÉ ¸ÀȶֹgÀĪÀ
¤zÀð¬Ä, CªÀiÁ£ÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéAiÀĪÀiÁfðvÀ
ªÀåQÛUÀvÀ PÀÄgÀÄqÀ£ÀÄß ¤ÃVPÉƼÀÄîªÀ MAzÀÄ
¥ÀæAiÀÄvÀߪÁV F £ÀqÉ AiÉÆÃfvÀUÉÆArzÉ.
ªÀÄÆ® ªÀiÁ£ÀªÀWÀlPÀªÀ£ÀÄß C¸ÀASÁåvÀ
¹Ã¼ÀÄUÀ¼À£ÁßV¸ÀÄwÛgÀĪÀ
F
ºÉÆwÛ£À
AiÀiÁdªÀiÁ£Àå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ DPÀæªÀÄtUÀ¼À£ÀÄß
CvÀåAvÀ ¤UÀðwPÀ CxÀªÁ ±ÀÆ£Àå £É¯ÉUÀnÖ£À
PÀ°PÁ§®UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ JzÀÄgÀÄUÉÆAqÀÄ
MAzÀÄ
ªÀiÁ£ÀªÀAvÀ
QgÀÄgÀhÄjAiÀÄ£ÀÄß
ªÀÄgÀÄfêÀUÉƽ¸ÀĪÀ ‘¨sÀVÃgÀxÀ’ ¥ÀæAiÀÄvÀß
EzÀÄ.
1.
FUÁUÀ¯Éà ¸Á»vÀå, ¸ÀA¸ÀÌøw,
gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä, d£À¥ÀzÀ ªÀÄÄAvÁV ºÀ®ªÀÅ
ºÀvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ
C£ÀĨsÀªÀ ¥ÁoÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁVgÀĪÀ
D¢ªÀÄ °«AUï ¸ÀÆ̯ï MAzÀÄ vÁwéPÀ
±Á¯ÉAiÀiÁVzÀÄÝ
PÉÊUÁjPÁ
PÁæAwAiÀÄ
zÀgÉÆÃqÉAiÀÄ ¸ÀÄVÎAiÀiÁzÀ J®è eÁÕ£À²¸ÀÄÛUÀ¼À
CAvÀUÀðvÀ zÉÆæúÀªÀ£ÀÄß ¸ÁgÁ¸ÀUÀmÁV
«gÉÆâü¸ÀÄvÀÛzÉ.
ºÁUÀÆ
¨sÀ«µÀåzÀ
eÁÕ£ÁzsÁjvÀ, ¸ÀªÀiÁd ¤ªÀiÁðtzÀ°è
F
¤UÀðwPÀ
£É¯ÉUÀlÄÖUÀ¼À
C¹ÛvÀé,
C¹ävÉAiÀÄ UËgÁªÁ¤évÀ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ½UÁV
EzÀĪÀgÉV£À «ÄwUÉÆArgÀĪÀ LqÉAnn
¥Á°nPïì CxÀªÁ UÀÄgÀÄvÀÄ ‘gÁdPÁgÀt’zÀ
¸ÀgÀºÀzÀÄÝUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¸À§AiÀĸÀÄvÀÛzÉ.

PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÀƼÀÄ©zÀÝ
vÀ®¥ÀjUÉUÀ¼À ºÀƼÉvÀÄÛªÀvÀÛ zÁjPÁt¸ÀĪÀ
ºÀA§®zÀ £ÀqÉ. F PÀ£ÁðlPÀPÉÆÌAzÀÄ
ºÀÆ ºÁgÀ.
3. vÁ¬Ä£É®ªÀ£Àß §°UÉÆqÀÄwÛzÉÝêÉ
JA§ÄzÀ£ÀÄß
CjAiÀįÁUÀzÀAwgÀĪÀ
F ºÉÆvÀÄÛ D §PÀtV¯É ºÁgÀªÀ£ÀÄß
QvÉÛ¸ÉzÀÄ F ¤d ºÁgÀ ºÁPÀĪÀvÀÛt
£ÀqÉ. F ºÁgÀzÀ°è AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ
ºÀƪÁUÀ§ºÀÄzÀÄ, UÉÆAZÀ¯ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ,
ºÀÆvÉÃj£À eÉÆvÉUÀÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ
¨Éð ¨ÉïÁåV£À ºÀƪÀÄVÎ FVÃUÀ
§AzÀÄ PÀÄAvÁªÀ HgÀ vÉÃgÁUÀ..
C£ÀÄߪÀ PÁ®. £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä «²µÀÖ
WÀªÀÄ®ÄUÀ¼À°è £Á«gÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ EªÀwÛ£À
vÀÄvÀÄð.
4.
¸ÀzÀåPÉÌ
gÀAUÀvÀAqÀªÉÇAzÀ£ÀÄß
PÀnÖPÉÆAqÀÄ F ºÉÆwÛUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ
gÀAUÀgÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß
¹zÀÞ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ
F £ÀqÉ DgÀA¨sÀUÉƼÀÄîwÛzÉ. E¢ÃUÀ
PÀ£ÁðlPÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀÆ ºÁgÀzÀ ªÉÆzÀ®
ºÀAvÀªÁV
‘£Á¬Äw¥Àà’
gÀAUÀgÀÆ¥À
¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ
¹zÀÞ«zÉ.
¥ÁæAiÉÆÃVPÀ
¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ½AzÀ
PÀ°AiÀÄĪÀ
ºÉƸÀ
jÃwAiÉÆAzÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À gÉ¥ÀlðjAiÀÄ
¥ÀƪÀð¨sÁ« ¹zÀÞvÉUÁV ºÁUÀÆ £ÀqÉAiÀÄ
D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ½UÉ
¹zÀÞ«zÉ. eÉÆvÉ eÉÆvÉUÉ E£ÀÆß JgÀqÀÄ
EAxÀ gÀAUÀgÀÆ¥ÀUÀ¼À ¹zÀÞvÉ £ÀqÉ¢zÉ.
5.
EzÀÄ
D¢ªÀÄ
°«AUï
¸ÀÆÌ°£À gÀAUÀ «¨sÁUÀ. F QgÀÄgÀhÄjAiÀÄ
¥ÀAiÀÄtzÀ vÉÆzÀ®Ä ºÉeÉÓ. £ÀªÀÄä ªÀĺÁ
«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ D®zÀ
©Ãd F ªÀÄÆ®PÀ ©vÀÛ£ÉAiÀiÁUÀ°zÉ.
PÉʯÁzÀ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀAvÉ J®ègÀ£ÀÆß
¨ÉÃrPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. zÉñÀ «zÉòUÀgÁzÀgÀÆ
¸Àj. £ÀªÀÄäzÀÄ §»gÀAUÀªÁV J®ègÉzÀÄgÀÄ
MrØgÀĪÀ
©üPÁë¥ÁvÉæ.
EAxÀªÀgÉÃ
¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ
DzÉò¸ÀĪÀ
CxÀªÁ
«ÄwUÉƽ¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ £ÀªÀÄV®è. ºÀ¸ÀÄ K£ÀÄ

MAG(1)/NPT/351/20 11-2012
w£ÀÄßvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀQÌAvÀ CzÀgÀ ºÁ°£À®Æè
D ªÀÄƯÁA±À EzÉAiÉÆà E®èªÉÇà C£ÀÄߪÀ
«ªÉÃPÀªÀµÉÖà £ÀªÀÄä JZÀÑgÀ. ºÁUÀÆ ºÀtzÀ
ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ.
F PɼÀPÀAqÀAvÉ ¤ÃªÀÅ F ºÀÆ ºÁgÀzÀ
¨sÁUÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.
* ¤ªÀÄä ¤ªÀÄä HgÀÄUÀ¼À°è £ÁlPÀ
¥ÀæzÀ±Àð£À K¥Àðr¸À§ºÀÄzÀÄ.
* PÀ£ÁðlPÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀÆ ºÁgÀ...
¥Àæwà Hj£À MAzÉÆAzÀÄ ºÀƪÀ£ÀÄß
¥ÉÆÃt¸À§ºÀÄzÀÄ.
* ºÀÆ ºÁgÀ vÀAqÀzÀ eÉÆvÉ ¨ÉgÉvÀÄ
£ÁlPÀ PÀ°AiÀħºÀÄzÀÄ, PÀ°¸À§ºÀÄzÀÄ,
DqÀ§ºÀÄzÀÄ.
*
¸ÀܽÃAiÀÄ
vÀAqÀUÀ¼ÀÄ,
CeÁÕvÀ
gÀAUÀPÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ,
d£À¥ÀzÀ
¥ÀæzÀ±Àð£À
PÀ¯Á¥ÀæPÁgÀUÀ¼À
PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ.
* gÀAUÀvÀAqÀPÉÌ ¤ªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ
£É¯ÉUÀ¼À°è vÀAUÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ°AiÀÄ®Ä D¸ÀàzÀ
¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.
* ¤ªÀÄä°ègÀĪÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß
§¼ÀPÉUÁV
PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ.
GzÁ.
¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, ªÁzÀå ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢.
EzÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ £ÀqÉ, G½«£À PÀqÉ PÉÊ
eÉÆÃr¹...ºÀgÀ¹...ºÁgÉʹ...

-D¢ªÀÄ °«AUï ¸ÀÆ̯ï

CAZÉ «¼Á¸À

D¢ªÀÄ °«AUï mÉʪÀiïì

Adima Living Times...

Editor, Publisher, Printer : Kotiganahalli Ramaiah, Address:1007, Sidhartha layout, channasandra Raod,
24
Kadugodi. Bangalore- 67. Phone No : 9972193392, email: adimalivingschool@gmail.com