หนังสือ

มอบอำำนำจ
30 บาท

ติดอากรแสตมป์

(ใช้ประกอบคำาร้องขอมีบัตรเจ้าของหรือผ้้จัดการระดับบัตร

ทอง, บัตรเจ้าของหรือผ้้จัดการ และบัตรตัวแทนออกของรับอนุ ญาต)

(กรณี กรรมการผ้้มีอำานาจลง

นามผ้กพัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)

เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.
1. โดยหนั งสือฉบับนี้ บริษัท ห้าง ร้าน
2. สำานั กงานอย่้เลขที่

หม่้ท่ี

อาคาร

ชั้น
ตรอก / ซอย

ถนน

แขวง / ตำาบล

เขต /

อำาเภอ
จังหวัด

รหัสไปรษณี ย์

โทรศัพท์
โทรสาร
3. โดยที่

นาย

นาง

นางสาว ชื่อ

นามสกุล
กับ

นาย

นาง

นางสาว ชื่อ

นามสกุล

......... ...................ศ.... (ผ้้มอบอำานาจ) ลงชื่อ .. (ผ้ม ้ อบอำานาจ) ลงชื่อ ............................... . ( ............................................ ............................. ) ประทับตรา บริษัท ห้าง ร้าน ........ บริษัท ห้าง ร้าน ขอให้ สัญญาและยืนยันว่าบรรดากิจการทั้งหลายทั้งมวลที่ นาย นาง นางสาว ชื่อ นามสกุล ได้กระทำาหรือมีเหตุให้กระทำาในนามบริษัท ห้าง ร้าน หรือ มอบอำานาจให้ บุคคลอื่นกระทำาแทน ทางบริษัท ห้าง ร้าน ยินยอมรับผิดชอบแต่กรมศุลกากรทุกกรณี และ เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรากำากับของ บริษัท ห้าง ร้าน ไว้ต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้ วัน ที่ เดือน พ.............เป็ นกรรมการร่วมกันและมีอำานาจกระทำาการในนามบริษัท ห้าง ร้าน ได้ จึง มอบให้ นาย นาง นางสาว ชื่อ นามสกุล ตำาแหน่งกรรมการผ้้จัดการ / ผ้จ ้ ัดการ ของบริษัท ห้าง ร้าน ข้างต้น มีอำานาจ กระทำาการและลงนามผ้กพัน บริษัท ห้าง ร้าน ในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกรรมศุลกากรทุกชนิ ดแต่เพียงผ้้เดียว 4......................

.............................. บัตรเจ้าของหรือผ้้จัดการ และบัตรตัวแทน ออกของผ้้รบ ั อนุ ญาต ................................ ............................................................................. ) และขอรับรองว่า ................................... ) ลงชื่อ ................................................. (พยาน) ( ........................................(ถ้ามี) ( ........................... (พยาน) ( ........ (ผ้ร้ บ ั มอบอำานาจ) ลงชื่อ เป็ นตราประทับที่ได้จดทะเบียน ( ........ ) หมายเหตุ : สำาหรับกรณี ผ้มีอำานาจลงนามผ้กพันบริษัท ฯ ตั้งแต่ คนขึ้นไป มอบอำานาจให้กรรมการร่วมคนใดคนหนึ่ งมาทำาการทำาบัตรเจ้าของหรือ ผ้้จัดการระดับบัตรทอง .................. ) ไว้กับกระทรวงพาณิ ชย์ ลงชื่อ ..........................................................................................