SOLUTII ACTUALE DE EXECUTIE A TRAVERSARILOR SI LUCRARILOR ADIACENTE CAILOR DE COMUNICATIF

],

1l Prezentare Conductele Pecoroptimae sunt produse din polietilenl de inaltl densltate cu perete dublu, av$nd partea exterioari corugatd elicoidald gi cea interioara neteda. Structura unic; a conductelor Pecoroptimad este rezlrltatul a multi ani de experienti scandinavd in domeniul tehnologiei construcfiei podelelor ti a canalizArilor

Pcrctule

disldbuirea optimi
foarte Lrune.

cu st. chrra spiralati permite a sarcinilor de-a )urgLll

intr.gii conducte nsigurand rigiditarca po$ivit5. lnleriorul netecl conferi proprietiti hidt?ulice

Avalltajele utiljzeri j sitefi ul Pecor0ptima* sunt; '. nu oecesiti utilaje grele pentlu illstaiare varielate Drate a l.rosibilitililor d-" hii?ar€

datoriti gamei largi de litinguri aijate
dispozilie
asarnblare Ieduse
de

la

,

rapidi 9i utoari datodti greutitii
transport reahse

. costrri

. prr

rnrclr' llidlrltlicjst d- rczi.l(utii L,prin..

rezistenti la cOroziune rezistenti la substanle chimice Iezistenli nare la solicitirile terenului
posibilitatea inslaler:ii la temperatul"i scizute disponibilitate in diferite lunginri conform ploiecteloi' posibiljtatea flnisarii capetelor in labrici

te fi€cafe tlati folosirea cooduetelor
ale conductei.

pl'oiect:1.." t€llnicd, c(]irsiderAnd sarcinilc dc inc';rcare, condiliiie hidrolcgice 9i geoiogice, pettru alegcrea specjfica|.iilor.,paime

HelCori', necestit:i

Analizeic pt ivind !lurata de i,iali trebuie sA specifice lrlodul proteclie care trebuic aplicat impoirjv.t coroziunii.

cle

ln lhr na 5i drnrpn.iunrlc sale tinalc. io.rre tarcrilc, sudurilc, eiementel€ de cotit]ctare 5i cele speciaie sullt realizate ,i
protcjate iitlpotriva coroziulji dc c:itre firocluc;tor in fabrjcd.

Conductele HelCor€' sunt fabricate conform Droiectelor tehnic.]

La proiectarca
rr

rn,Itoarelor

slnlcturilor HelCof,:r sc recomanda parcurgerea "rr,rr':

.

alegerea dimcnsii,tlrilor conductel'

" fjxarea condrctei ltrebuie proiectat unghiu] potril,it in
scopul preveririi eroaiuuii sub conductii'l

. spe.jficarea grosimjj pereteluj de ofel ,j a tipr.rlirj or)(lr rl;rlrL . stabiiirea patului de fiItdare tj a rallbieuluj . calcrilarea lungirnli conductei
" alegerea tipului.ie finjsare

" djlnensioniirea acojlel-irii structllrii cu maae.ja] gl:anular . specificarea nodului de proteclie antjcorozi;val pcntru durabilitatea necesar;i
.1e

.

a capetelo] co.rductei proiecttlrca eicmentelor speciale ldac; cste cazull

^ibratoare.!r1 Cerin!e pentru pregrtirea rambleului: .3 ml . nu se permite o diferenti mai mare de un slrat intre cele doud laterale .n 3rr ir.r podelrrlui. plecl .r po|tant.l .i!e din deschiderc dc fiecare parte a conductei sau pe o distanlA de cel pulin 0.tpgd€rrlp.nnirj. r*mbleul din jurul conductei trebuie amplasat $i con1tactal in sh'aturi succesive de marim 30 cm pe anbele pirli. .. Echipamentele grele de compactare nu sunt permise pAni ce rambleul nu ajunge la nivelr:l l]la{im.6 nr pe iiecare parte fpentru instalare in excavalie lninilxrii este de 0.. gradui de comllactare al fiecarui strat trebuie si fie de rniniin 98% densitate Proctor fchiar lingi conducti se per"m jte 95% donsitate Proct0r] Cor'npactarea r-ambleului poate fi efectuati folosind echipame!t€ u.r( ila:u. Compactarea corespunzitoare in zona umerelor cnnductei este loarte impo$anti pentru a asigura ( Jp. vibroconpactoarc].oare rlc eornpactare imaiuri compactatoare. zona de rau]blelr pregetit treblrie se se intinde pe o distanti cgaii cu cel pulin iun1.

lnstructie ut. canale de scurgere tuneiuriti pasaje ecologice " . .lizat cu varieta e de prin buloane. 2l Utilizare Structurilc N'luitiPlate sunt prodrlse conform standardeior .:l I Prezentare Structurilc NiultiPlaLe sunt alcatuite din plici din olel orldulat inbiBate sistem de c. harle de depozitare " protectie bandd trarspo$oare . podur i " pasaie jntbrtoare ti superioare .i nonneior cLrropene infrastrucura rutierd cat gi )i su l utilizale arit in in cea feroviar'5 pcl1tr! orice clasa d-' inclrcare pAni )a o deschidere de maxirn 12 m. canale de ventilalie . consolidAri dc consu'uciii . rezultitrd inr-un {) rolrrri in inlraslru( lri. existe]'ite hangare lirgire:r pirfii carosabilc podurilor existente a . Aceste str:llctL]ri sunt ufilizate pentru executia de: .

45. cu clasa de rezistenli 8. cu lungimi de 37. . respectiv BSK 94. conform nornrei IS0 B9g-1 s 898-6.3l3l imbinalea prin buloane a plicilor' su tutilizate guruburi zir]cate SS ISO N420 sj piuli!e. 50 si 75 mm.8.

loLiil-i suplimentarc cu eieBlente dc r igidizar-e Ldaci c5tc cazull alegerea netodei de ilsamblare defltlilea protec!iei anticorozive ilr funclie.ii cu sa!. rolo it'il t .lungjne in1'erbari a structurii !legerea grosimii plScilor se facc i r.cini statice si dinamice .uLo ir vedere tolerantelo dimensiunilor nlatjlor .=40+n"1200+40 lml}ll .e lungimc feD. .r. . er cn5nlrilof se rccolnandi luarea in considcmr€ a mod!iariti!'i lticilo. It:2 i . .le durabjlitatea doriti estimarea manoperei si x coslLtrilor de asamblar.ulul hidraulic elegerea prcrfilului in confor-ntitate cu dcstinatia structrrrii slabilire:l sistetnului dc lutrdare sFccifiiiar.p.4l Proiectare La proiectarea structui:ilor Multiplate se rcrolllardi parcurgcrca urrr:itoarclor etaDel . .. .lc ranlbleu djmensionirea acope!-irij struct!ll-ii cu mat€rial gmnular detenninarea incirc.) Norbi 'la proiectarc hebuie a\.l!1.rtior structul. defi nirea destinaliei structut.ii cal. .rtc cu dcschiderea srr cturii si ilinrcr)sronca .onfornrir.hts . . .degj structurjle MultiPlate se pot produce lr ori.. folosind unnitoarca formLtta: L. .'a tnate alLrloi . .r Lr rcduLc. L .

* x a i ? s a z .c 5 €i 5: e6 3! .! TI .6 S a '1 {3 EP !t rF b 'i !E n E i t t ? d * E i a e 3 I i: FS z .

.

"..l: I : ETAPE DE PROIN.CTARE .Aceste structuri pot ':. fi utilizate si pentru consolidarea sau cresterea capacitatii portante a structurilor ingineresti existente 'r.

.lor ferate invelirea gropilor de gunoi ecologice pi-otectie irnpotriva alunecirilor de teren ranforsarea irnbrecamintii asfalUce separarea straturilor de sol cu proprietati diferite armarea patului drumurilor ranforsar ea I erasd men tel()r .definirea destinaliei stmcturii caiculul hidraulic alegerea prolilului in conformitate cu destinatia structurii stabilirea sistemului de fundare specilicarea naterialului de ramblerr d jmensionarea acoperirii structur'i cu material granular determinarea incircdrilor structurii cu sarcini statice gi dinarnice doteri suplimentare cu elemente de rigidizare IdacI este cazul] alegerea metodei de asamblare definirea prot{}cliei anticoroziVe in func.ea costurjlor se recomandi Iuarea fn consider:rre a modularititii plecilor folosincl urnritoarea forrnula: L=38+n*762+38fmmj L h. rezcrvoare. stabilizarea solului construirea zidurilor de sprijin lntarirea stratului sub baza c. depozite de deteuri. terasamente. i . poduri. canate. structuri de retentie..4D GEOSINTETICE Produsele geosintetice sunt disponit'ile intr-o garna larg5 de forrne $i rnateriale. drurnuri.. baraJe. geotehnice. fiecare potrivindu-se pentru diferite dornenii de utilizare: construclii ci\rile si industriale. lI)inerit. cei ferate.ie de durabilitatea doritd estin']area mairoperei si a costurilor cle asamblare N oti: . aeroporturi.rngi:ne inleriorrl a srructurii +r. Rolul utilizarii geosintericelor: . controlul eroziunii. . acwaculturi Si agricultur:. iia.la proiectare trebuie avute in vedere tolerantele dimensiunilor plicilor .. .. . pentru reducel.".degj structurije supercor€'se pot produce la olice lungime.rt"t rr.

ziduri de sustjnere ti tuneie.r de pirn6nt. g$dini ti stadioane . tseneficiile economice sunt evidente. datorit. Folosirea geocol)lpozitelor TENAX tac posiblli drenarea unui volul')') substantial de apI pluvia)5.lifional pentru gropile de gu:roi gi scurgeri de api din struc rlle permeabile dispersia gazelor si drenaj naturaj rle la gropile de gunoi acoperite " tunele.me n'aditionale de drenaj. drenaj subteran pe[tru structrri geotehnice n tosele gi pjste . obfinerea dumb ili titii ti stabilititii rldicate a m asivel c. e\racuarea durabili a fluidelor.penftu corlstruilea gropilor de gunoi Si pentru projecLele de jlrginerie civili. constructii cu lucriri de drenare bine realizate ii rezjstonli 1a deteriolArile mecanice. Apl icafii: .Ceocompozltele de drenaj asiguri accesul u$or la l]raterjale. Utiiizarea lor garanteaz. datorite strucftrrij lor realizate din fibre de polietiienir de inaltl densitate rezistente Ia presiunl ridicate. Geocompozitele TSNAX sunt tblosite pentru drenai in slructurile de terasamente. lac tl pcsibilS cr:nst|uit'ea de pa[te foafte abrupte care pot fi corstruite prin folosirea nisipului sau pietrl$ului drept strat de filtrare. centre comefciale.TENAX dt enarea oferi o gani completd de sisteme geosintetice pentru apelor sau altor licihide. . ziduri de suslinere ti structuri subterane . dis-persar^ea gazelo). atunci cAlrd aDlicarea geogrilelor ti geocompozitelor TENAX se compari cu sisti. zone de parcare. spatialitilii sale. drenaj a. drenajuLfundafei ceilor ferate .

. . canale gi conducte prin dispersarea energiei cinetice $i a debitului de apE Biosaltele antieroziune Sunt produse din fibre naturale biodegradabile ce asigura protectia malurilor raurilor sau a iazurilor impotriva vantului si a scurgerii apelor pluviale. cale este foarte rezistente la . MATERIALE GEOSINTETICE Sunt realizate pentru protectia terasamentelor si sunt alcatuite din fibre sintetice. care poate rezultafa din fisuri iocalizate in iarbd. maluri)e riurilor. protejeaz5 solul gol. si totodag sistemele de r. prevenind deplasarea par-ticulelor de sol gi er-oziunea in domeniul ingineriei hidr-aulice [canale. asigurend revegetatia rapida firi eroziune. .Avant:je: . permite relitlerea stratului grr:s de suprafald al unui sol chiar gi ln cazul taluzurilor foarte abrupte ti j mpermeabilizate reqine apa in izvoare.idicini ale plantafiil:r tufiere prin clearea unei suprafeJe stabile. etc. efectele erozirre ale apei reduce cantitatea solului erodat cu peste 50%r fagi de taltlzuri]e neproteiate. cu greutate relativ mica usor adaptabile la forma terenului ce permit utilizarea solului ca material de umplutura si care au durabilitate mare.l . Multumitd rezistenlei la alungire poate face fagd scurgeriior de api de suprafafi avand vitezd de peste 4 m/s.

GEOSINTETICE TESIJTE GEOSINTETICE NETESUTE GEOGRILE DIN FIBRE .

GEOCOMPOZITE PENTRU DRENAJ BIOSALTELE ANTIEROZIUNE GEOMEMBRANE .

PANOURI DE PROTECTIE l" FASE: AGGANCIo DEL G0IFARE 3o E 4" FASE |IIESSA|N OII ETE UOT]RO IN SU .

!.qi4E?t ztE$4 PAEIi$10/r1r / /r\ .

FONOISOLANTE 10 .PANNELTOASSONO]\4ETRICO PANNELLO FONOAS$ORBENTE.

-#'i t : .'g{ 9lRADA 0r lElrilf 0B\E su rurra ta 9ur rur{chF::{ 11 .. lJ rtm!.

PANOURI FONOIZOLATOARE IN ZONE AGLOMERATE GRILAJE DE PROTECTIE 12 .

liuamaone i t3 .

?n. lemn. aluminiu. design. t4t Barierele de zgomot sunt utilizate zgomot trebuie luate in mod obiqnuit pentru a reduce nivelul de zgomot produs de traficul de pe strdzi gi austostrdzi.1"^ ?n. beton. . cost. Materiale folosite la constructia barierelor de zgomot fi construite din pdmAnt. 1. din compozitele Barierele de zgomot pot acestor materiale 9i alte tipuri de materiale. plastic. Un material. cauciuc reciclat.ae ' a/^ Zrl nrf /. sticlS.1" /'* Q''. Pentru o bund utilizare a barierelor de in calcul aspectele legate de: material. care are o pierdere de transmitere de 33 dB (A) sau mai mare. Oricare din materialele care au aceastd densitate au aceleagi proprietdli acustice . cdrimidd sau ziddrie. esteticd gi durabilitate. poate fi adaptat barierei in orice situatie. metal. Principalul scop al barierelor de zgomot este acela de a ecrana zgomotul excesiv generat de o sursd liniard sau punctuali t11. difraclie gi/sau absorblie diminueaze nivelul de zgomot. piatr6. detalii de execulie. t3l. in tabelul 1 sunt prezentate materialele frecvent folosite la realizarea barierelor. t2l. o zl c^>' lntroducere Bariera de zgomot este definitd ca fiind un obstacol amplasat intre sursi 9i receptor (pe calea de transmitere a zgomotului) care prin reflexie. pierderea de transmitere ludnd valori diferite. Materialul folosit la realizarea barierelor de zgomot in acest scop trebuie si fie rigid 9i suficient de dens (cel pulin 20 kglm2). vegetatie. refraclie.

Pldcile din beton pot autovehiculul. prezentAnd rezistenld la structurd ridicati. gheali gi sare fdrd ca acestea sd se deterioreze. intrelinere gi de cerinlele beneficiarilor. La fabricarea acestor tipuri de bariere se folosesc mai multe specii lemnoase. placaj 9i din produse laminate incleiate. considerat ca fiind unul dintre cele mai frecvente 9i durabile materiale utilizate barierelor de zgomot. durabilitate. 2) cele mai folosite sunt realizate din cherestea. precum gi o rezistenld la impactul acestora cu Barierele din beton rezistd foarte bine sunt minime. Bariere de zgomot din lemn Barierele la condilii de temperaturi extreme. fiecare material avAnd caracteristici specifice pentru fiecare caz particular in parte. Bariere de zgomot din beton Betonul este folosit la constructia mai multor tipuri de bariere. 1.Barierele construite din aceste materiale pot avea diferite forme 9i mirimi. iar durata lor de viald este ridicatS. fi amplasate pe poduri. cost. Alegerea materialelor pentru realizarea barierelor depinde de factorii estetici.1. la umiditate. 1-2. cele mai des TntAlnite sunt bradul gi molidul. in prezent Ia constructia in cazul plicilor turnate din beton se recomandd ca suprafafa sd nu fie netedi. Acest aspect poate rezulta prin procedeul de fabricare (cu strialiuni) sau se poate urmdri inadins crearea unui motiv decorativ. intretinerile acestor bariere de zgomot din lemn (Fig. .

vegetatia se folosegte pentru imbrdcarea barierelor realizate din alte tipuri de materiale (Fig.6). pe autostrada Rouen . Bariere de vegetafie La realizarea barierelor din vegetalie se apeleazd la specialigti in horticulturd 9i arboriculturd pentru a utiliza vegetalia adaptatd condiliilor din zona respectivi 9i potrivitd formei 9i dimensiunilor finale ale barierei. 1.Barierele de zgomot din lemn prezintd o absorbfie bund.Paris. Astfel. care se gdsesc in Rouen. 5. Fig. 30 m de vegetalie deasa poate reduce nivelul de zgomot cu 5dB [6]. in figurile 2 9i 3 se prezintd bariere de protectie impotriva zgomotului existente in Franla. Aceste tipuri de bariere nu prezinti rezistenli la impactul cu autovehiculul. De cele mai multe ori. costul lor este mic in compa(ie cu a celorlalte tipuri de materiale gi pot fi realizate in combinalie cu alte tipuri de materiale. durabilitatea lor este mult mai micd in comparalie cu a celorlalte tipuri de bariere. dacd este suficient de inalti 9i are o lStime corespunzdloare 9i daci este suficient de deasd incAt sd nu se vadd prin ea. lnstalarea panourilor se face bucati cu bucati.3. -& 4 Bariere de din Rouen . Vegetalia poate fi utilizatd de sine stdtdtoare.

firme. etc. criteriu in aglomeririle urbane gi in jurul unor clidiri (blocuri rezidenliale. pot fi realizale variante de panouri ca cele din figura 7.). . 6 Bariere de lemn cu vegetalie 2. in acest scop se folosesc copaci. spitale. arbugti gi diferite plantalii pentru infrumuse{area altor forme de bariere. in func{ie de locul de amplasare gi de mediul inconjurdtor Fig. sedii de gcoli. Estetica barierelor de zgomot Pe arterele de circulalie impactul vizual asupra mediului prezintd un important in designul barierelor de zgomot. 5 Bariere de beton cu vegetalie Fig.Barierele de vegetalie se realizeazi pentru efectul psihologic pe care il au asupra oamenilor. de diferite tipuri.

3). 1). abstracte sau realiste. parcuri.G. curtiile unor institulii etc. 2. Concluzii Reducerea nivelului sonor pe arterele de circulatie existente se realizeazd prin folosirea barierelor de zgomot. Barierele antifonice din lemn prezintd o absorbtie bund. Barierele de zgomot folosite pentru atenuarea nivelului sonor pe arterele de circulalle pot fi naturale sau construite din diferite materiale. in functie de materialul folosit se pot realiza o mare varietate de forme: geometrice (Fig. Barierele de zgomot prezentate au profiluri gi mirimi diferite. . dupd cum rezultd din figurile 1 -7. 674 12007). pot avea un design mai variat. 7). Efectele barierelor antizgomot sunt eficiente pentru protejarea zonelor situate la o distantd de cel pufin 61 m de gosea (H.Fig. pot fi realizate in combinalie cu alte tipuri de materiale (Fig. Betonul este folosit in constructia barierelor de zgomot datorite durabilitSlii 9i absorbliei ridicate a zgomotului de citre acesta (Fig. 7 Bariere de zgomot care protejeazd blocurile rezidentiale din Paris Barierele de zgomot amplasate in locurile publice. piete. materialele folosite avAnd caracteristici specifice 9i prin adaptare pot fi folosite in orice situalie.. care imbundtitesc aspectul barierei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful