LITOPISI{LL

CANTACLZINISC
SLoIcu ¡udescu?
VersIune eIecLronIcù de ScrIpLorIum.ro
ILLp:JJwww.scrIpLorIum.ro
Istoriu {úrii Româneçti de când
uo descúlecut pruvosluvnicii
creçtini
¡nsù dInLuI IzvodIndu-se de rumunII curII s-uu despùr(IL de
Iu romunI çI uu prIbegIL spre mIIuzùnoupLe. DecI Lrecund
upu DunùrII, uu descùIecuL Iu TurnuI SeverInuIuI; uI(II în
|uru Ungureuscù, pre upu OILuIuI, çI pre upu MorùçuIuI, çI
pre upu TIseI ujungund çI punù Iu Murumurùç.
¡ur ceI ce uu descùIecuL Iu TurnuI SeverInuIuI s-uu LIns
pre supL pouIeIe munLeIuI punù în upu OILuIuI; uI(II s-uu
pogoruL pre Dunùre în jos. $I uçu umpIundu-se LoL IocuI de
eI, uu venIL punù în murgIneu NecopoeI.
ALunce s-uu uIes dInLr-înçII boIurII curII uu IosL de
neum mure. $I puserù bunove(I un neum ce Ie zIceu Busur-
ubI, sù Ie IIe Ior cup (udecù murI bunI) çI-I uçùzurù înLuI sù
Ie IIe scuunuI Iu TurnuI SeverInuIuI, uI doIIeu scuun s-uu
pogoruL Iu SLreIuIu, uI LreIIeu scuun s-uu pogoruL Iu
CruIovu. $I uçu IIInd, muILù vréme uu LrecuL LoL eI
obIùduInd uceu purLe de Ioc.
¡ur cund uu IosL Iu cursuI unIIor de Iu Adum 6;q8, IIInd
în |uru Ungureuscù un voIevod ce I-uu cIIemuL RuduI Ne-
gruIvoIevod, mure Ier(eg pre AImuç çI pre ¡ùgùruç,
rùdIcuLu-s-uu de ucoIo cu LouLù cusu IuI çI cu muI(Ime de
noroude: rumunI, pupIsLuçI, suçI, de LoL IéIIuI de oumenI,
pogorundu-se pre upu DumbovI(II, începuL-uu u Iuce (urù
nouo.
¡nLuI uu IùcuL oruçuI ce-I zIc CumpuI ¡ung. AcoIo uu
IùcuL çI o bIsérIcù mure çI Irumousù çI înuILù. De ucoIo uu
dùscùIecuL Iu Argeç, çI Iur uu IùcuL oruç mure çI ç-uu pus
scuunuI de domnIe, Iùcund cur(I de pIIuLrù, çI cuse
domneçLI çI o bIsérIcù mure çI Irumousù.
¡ur noroudeIe ce pogoruse cu dunsuI, unII s-uu duL pre
supL podgorIe, ujungund punù în upu SIreLuIuI çI punù Iu
BrùIIù; Iur uI(II s-uu LIns în jos, presLe LoL IocuI, de uu IùcuL
oruçù çI suLe punù în murgIneu DunùrII çI punù în OIL.
ALunce çI BùsùrùbeçLII cu LouLù boIerImeu ce eru muI
nuInLe presLe OIL s-uu scuIuL cu Lo(II de uu venIL Iu
RuduIvodù, încIInundu-se sù IIe supL poruncu IuI çI numuI
eI sù IIe presLe Lo(I. De uLunce s-uu numIL de-I zIc |uru
Rumuneuscù, Iur LILuIuçuI domnuIuI s-uu IùcuL precum
uruLù muI jos: "V HrIsLu bogu bIugoveunomu bIugo-
cesLIvomu I HrIsLo IIubIvomu sumoderjuvnomu, ¡o RuduI
Negru voevod bojIIu mIIosLI gospodurIu vseIu zemII Un-
grovIuIIskIIu zu pIunInskI I oL AImuç I ¡ugùruç Ier(egu" .
AcesLeu sù LuIcuIesc pre IImbu rumuneuscù: "¡nLru HrIsLos
DumnezeuI ceI bun credIncIos çI ceI bun de cInsLe çI ceI
IubILor de HrIsLos çI sIngur bIruILor, ¡o RuduI-voIevod, cu
mIIu IuI Dumnezeu domn u LouLù |uru Rumuneuscù denLru
UngurIe dùscùIecuL çI de Iu AImuç çI ¡ùgùruç Ier(eg".
AcesLu IusLe LILuIuçuI domnIIor de uLunce, începundu-se
pun-ucum, precum udevùruL sù vede cù IusLe scrIs Iu LouLe
IrIsouveIe (ùrII.
$I înLr-ucesLuçI cIIp LocmILu-ç-uu RuduI-vodù (uru cu
bunù puce, cù încù nu eru de LurcI împresuruLù. $I uu dom-
nIL punù Iu mourLe, îngropundu-I Iu bIsérIcu IuI dIn Argeç.
$I uu domnIL unI zq.
De uIce sù începe povésLeu uILor domnI, curII uu venIL
pre urmu NegruIuI-vodù, precum uruLù muI jos.
MIIuII-vodù uu domnIL unI 1q. Dun-vodù uu domnIL unI
z¸. AcesLu uu IosL IruLe cu MIrceu-vodù BùLrunuI çI I-uu
ucIs $uçmun-vodù, domnuI surbIIor, cund eru cursuI unIIor
de Iu Adum 686q.
AIexundru-vodù uu domnIL unI z;.
MIrceu-voIevod BùLrunuI. AcesLu uu uvuL mure rùzboIu
cu BuIezeL-suILunuI. ¡ùcuLu-s-uu uceI rùzboIu pre upu
¡uIomI(II. BIruIL-uu MIrceu-vodù pre LurcI çI Iùr' de numùr
uu pIerIL, Lrecund BuIezeL Dunùreu Iùrù vud. $I uILe muILe
rùzbouIe uu uvuL cu LurcII. ¡ùcuL-uu çI sIunLu mùnùsLIre den
CozIIu, çI sIunLu mùnùsLIre CoLmeunu cund eru vùIeuLuI
68q1. $I uu domnIL MIrceu-vodù unI zq çI uu murIL în dom-
nIe çI s-uu îngropuL Iu mùnùsLIreu IuI, Iu CozIIu.
VIud-vodù |épeç. AcesLu uu IùcuL ceLuLeu de Iu PoIenurI
çI uu IùcuL sIunLu mùnùsLIre oL Sneugov. MuI IùcuL-uu un
Iucru cu orùçunII den TurgovIçLe, penLru o vInù mure ce uu
IosL IùcuL unuI IruLe uI VIuduIuI-vodù. Cund uu IosL în zIuu
PuçLIIor, IIInd Lo(I orùçunII Iu ospe(e, Iur ceI LInerI Iu Iore,
uçu Iùrù vésLe pre Lo(I I-uu cuprIns. DecI cu(I uu IosL oumenI
murI, bùLrunI, pre Lo(I I-uu în(epuL de uu ocoIIL cu eI LoL
LurguI, Iur cu(I uu IosL LInerI cu nevesLeIe Ior çI cu IéLe murI,
uçu cum uu IosL împodobI(I în zIuu PuçLIIor, pre Lo(I I-uu
dus Iu PoIenurI de uu LoL IucruL Iu ceLuLe, punù s-uu spurL
LouLe IuIneIe dupre eI çI uu rùmus Lo(I dezvùscu(I în pIeIIe
gouIe. PenLru uceIu I-uu scos nume |epeIuç. DomnIL-uu unI
1¸.
VùdIsIuv-voIevod BùLrunuI uu venIL domn cund uu IosL
cursuI unIIor de Iu Adum 6q¸¸. AcesLu uu IùcuL bIsérIcu
domneuscù den Turçor. $I uu pIerIL de subIe, în mIjIocuI
TurçoruIuI. $I uu domnIL unI 18.
RuduI-vodù ceI ¡rumos, ucesLu uu IùcuL mùnùsLIreu oL
TungunuI. $I uu domnIL unI 1¸.
¡uIoLù Busurub-vodù ceI BùLrun, cure uu încIInuL (uru
LurcIIor, domnIL-uu unI 1;. AvuL-uu mure rùzboIu Iu
RumnIcuI SùruL.
Dupù eI uu domnIL |epeIuç-vodù; çI uu uvuL rùzboIu Iu
RumnIcuI SùruL cu bùLrunuI $LeIun-vodù den |uru MoIdo-
veI. ALunce în ousLe uu pIerIL çI |epeIuç-vodù çI uu IosL
Izbundu IuI $LeIun-vodù. $I uu çùzuL uIceu în (urù de uu
domnIL unI 16.
RuduI-vodù ceI Mure, ucesLu uu IùcuL MùnùsLIreu dIn
DIuI çI uu domnIL unI 1¸.
¡n zIIeIe ucesLuIu sù înLumpIuse de scosese den scuun
AmIru împùruLuI pre sIunLuI NIIon, puLrIIurIuI
|urIgruduIuI, çI-I LrImesese Iu încIIsoure Iu OdrIIu. De u
cùruIu sIunLù bunù vIu(ù IeçInd vesLeu în LouLe pùr(IIe, s-uu
uuzIL çI în |uru Rumuneuscù, çI uu în(eIes çI domnuI RuduI-
vodù de bùrbù(IIIe ceIe suIIeLeçLI uIe sIunLuIuI çI uu LrImIs
cu rugùmInLe Iu ucesL sIunL pùrInLe cu sù vIe în (uru IuI, cù-I
poILeçLe (uru. ¡ur sIunLuI I-uu duL rùspuns zIcund: "MùrIu-
Lu, însuçI vezI gounu çI încIIsoureu meu, cure IusLe de Iu
vrùjmuçII ceI vùzu(I uI IuI Dumnezeu. Dur cum voIu venI în
(uru Lu?" ¡ur domnuI Iur I-uu LrImIs cuvunL zIcundu-I: "Nu
purLu grIjù de uceusLu, cù grIju meu IusLe." ¡ur sIunLuI puL-
rIIurI I-uu duL rùspuns zIcund: "Cum çLII, uçu Iù". $I înduLù
uu LrImIs RuduI-vodù Iu împùrù(Ie de uu cerçuL pre ucesL
pùsLorIu mure çI nu-I Iu pesLe voIe, cI I se împIu voIu de Iu
împùrù(Ie çI degrub LrImIse de uduse pre sIunLuI în (uru su
çI-I déde LouLe pre munù zIcund: "Eu sù domnesc, Iur Lu sù
ne îndrepLezI çI sù ne învé(I Iegeu IuI Dumnezeu çI sù ne III
LuLù çI pùsLorIu mIe, çI LuLuror oumenIIor, çI soIILor Iu
Dumnezeu". ¡ur eI uIIù Lurmu nepIecuLù çI neuscuILùLoure,
çI bIsérIcu IzvrùLILù çI cu obIceuIurI réIe çI nesocoLILe. $I
cIemù pre Lo(I egumenII de Iu LouLe mùnùsLIrIIe |ùrII
MunLeneçLI çI LoL cIIrosuI bIsérIcII çI Iùcu sùbor mure
dImpreunù cu domnuI çI cu Lo(I boIurII, cu preo(II çI cu
mIrénII, çI înduLù sIobozI Izvourù de învù(ùLurù IImpede çI
necurmuLù çI Ie spuneu den sIunLu scrIpLurù, çI învù(u pre
Lo(I, çI-I udùpu cu upu mIIeI, credIn(eI ceI udevùruLe. GrùIu-
Ie de pruvIIù çI de Iége, de LocmIreu bIsérIcII çI de
dumnezeIeçLIIe sIujbe, de domnIe çI de boIerII, çI de
mùnùsLIrI çI de bIsérIcI çI de uILe rundurI de LouLe. $I LocmI
LouLe obIceuIurIIe pe pruvIIù çI pe LocméIeIe sIIn(IIor
uposLoII. DécII IIroLonI çI z epIscopI çI Ie déde çI epurIII cu
IoLurù, cure cuLu vu bIruI, çI-I învù(ù penLru cum vor purLu
grIju çI vor puçLe oIIe cure Ie sunL duLe în seumù, cu sù sù
îndrepLéze LouLù (uru uceIu de uceI ¸ urIIereI. ¡ur domnuIuI
îI zIse: "|Ie, doumne, (I sù cude sù îndrepLezI pre ceI
sLrumbI cu judecuLù Lure çI îngrozILù çI dreupLù, dupù
cuvunLuI IuI Dumnezeu, cure zIse cùLrù MoIsI îngùduILorIuI
sùu çI cùLrù Lo(I IecIorII IuI ¡sruII grùInd: ¡uLù, v-um duL
Iégeu meu, çI judecuLu çI îndrepLureu în muInIIe vousLre. Nu
Iù(ùrI nIcI u mIc, nIcI u mure, nIcI u vùduvù, nIcI u vIneLIc,
nIcI pre sùruc sù nu mIIuIeçLI cu judecuLu, nIcI ceIuI boguL
sù Iù(ùreçLI, cù judecuLu IusLe u IuI Dumnezeu, Iur în sIunLu
evungIeIIe zIce: Nu judecu(I în Iù(ùrIe, cI judecu(I în
drepLuLe. $I Iur uu muI zIs Dumnezeu IuI MoIsI çI IecIorIIor
IuI ¡sruII grùInd: De ve(I umbIu dupù poruncIIe méIe çI ve(I
pùzI Iégeu meu çI o ve(I Iuce, vù voI du rouo în vrémeu eI, çI
pùmunLuI vu du sùmùnùLuru su, çI pomII vor du roudu su, çI
ve(I muncu în sùLurure, çI ve(I II înLùrI(I în (uru vousLrù, çI
voIu du puce (ùrII vousLre çI nu ve(I II IrIcoçI, çI oçLI çI
rùzbouIe nu vor Lrece prIn (uru vousLrù, çI ve(I gonI
vrùjmuçII voçLrI, çI vor cùdeu vrùjmuçII voçLrI înuInLeu
vousLrù; çI ¸ de uI voçLrI vor gonI pre 1oo, Iur 1oo pre
înLunérece çI voIu cùuLu spre voI çI vù voIu bIugosIovI, çI vù
voIu înmuI(I, çI vù voIu umpIeu, çI vù voIu pune Iégeu meu
cu voI, çI ve(I muncu céIe vecII, çI bucuLeIe vousLre sù vor
împresuru céIe vecII de céIe nouo, çI voI umbIu cu voI çI voI
îmI ve(I II oumenII, Iur eu voI II vouo Dumnezeu. ¡ur de nu
mù ve(I uscuILu, nIcI nu ve(I Iuce poruncIIe méIe, cI vù ve(I
Iepùdu de dunseIe çI nu ve(I pùzI Iegeu meu LouLù, eu vù
voIu Iuce vouo uçu, cù voIu uduce pre voI pusLIIre, çI
semIn(IIe vousLre în zudur Ie ve(I sùmùnu, çI osLenIn(eIe
vousLre Ie vor muncu vrùjmuçII voçLrI, çI vù vor gonI
duçmunII voçLrI, çI ve(I IugI neIIInd gonI(I de nImeneu, çI
LùrIIu vousLrù vu II în deçùrL, çI voIu LrImILe pre voI IIerI
sùIbuLIce çI pre (uru vousLrù, çI vor muncu dobILouceIe
vousLre çI pre voI vù voIu împu(Inu, çI (uru vousLrù vu II
pusLIe; çI deucù vù ve(I dùzIIpI de mIne çI eu mù voIu
depùrLu de Iu voI. Açu grùIeçLe domnuI sIunLuI IuI ¡sruII.
AcesLeu çI uILeIe muILe învù(ùLurI den sIInLeIe scrIpLurI îI
învù(u; çI încù muI zIceu: Be(IIu çI curvIIu cu LoLuI sù sù
Iépede çI sù sù dùzrùdùcIneze de Iu voI. Cù s-uu zIs cu
uposLoIuI: NunLu IusLe curuLù çI puL nespurcuL, Iur curvur-
IIor çI preucurvurIIor vu judecu Dumnezeu. PenLru curvIe
sù înecù Iumeu ceu dInLuI, Iur muI upoI çI SodomuI cu ¸
oruçe sù prùpùdIrù çI urserù cu Ioc çI cu pIuLrù pucIousù
penLru sodomIIu (udecù curvIIu cu purLe bùrbùLeuscù) cù
ucoIo sù urùLù cupuI spurcùcIunII ceI muI murI. DecI,
Iru(IIor, IugI(I de curvIu çI de LouLù necurù(Ie, cum zIce
PuveI, çI umbIu(I dupù curù(Ie, cu sù vede(I pre Dumnezeu.
AcesLeu, zIc vouo, sù Ie pùzI(I deucù vù IusLe voIu sù
moçLenI(I împùrù(Iu ceu cereuscù".
¡ur pIzmuçuI dIuvoIuI vùzund învù(ùLurI IoIosILoure de
suIIeL cu ucésLeu, nu puLu rùbdu, cI Iùceu muILe
meçLeçugurI çI IIcIeçugurI cu sù goneuscù pre IerIcILuI NI-
Ion dIn |uru PunonIeI, cum çI Iùcu în cIIp cu ucesLu, o, vuI
çI umur, cù-I zIse RuduI-vodù dImpreunù cu boIurII: "Pusù
çI IeçI dIn (uru nousLrù, cù vIu(u çI LruIuI çI învù(ùLurIIe LuIe
noI nu Ie puLem rùbdu, cù sLrIcI obIceuIurIIe nousLre". ¡ur
sIunLuI NIIon deucu uuzI uçu nIçLe cuvInLe nebune çI Lur-
buruLe cu ucesLeu, sù mIrù çI zIse: "Nu uçu, doumne, nu uçu,
cI Le îndrepLeuzù dupù Iégeu IuI Dumnezeu çI pre LIne, çI
pre boIurI, cu nu cumvu sù pornI(I çI sù uduce(I munIIu IuI
Dumnezeu usupru vousLrù çI u (ùrII vousLre, cù vù zIc cù
penLru IùrdeIegIIe vousLre curund vu sù se sIobouzù spre
voI, Iur mIe nImIc nu-mI IusLe de uceIu ce zIce(I voI, cù
puLéreu çI LùrIIu meu IusLe Iégeu. CI Iùr' de ruçIne çI Iùr' de
Iù(ùrIe grùIesc înuInLeu mùrII-LuIe çI boIurIIor LuLuror. Cù
pre soruLu, cure o uI mùrILuL dupre Bogdun, Iùr' de Iége,
uvund eI muIure cu Iége çI o uu IùsuL Iùr' de nIcI o vInù çI uu
IuuL pre soru-Lu, eI IusLe curvurIu çI soru-Lu cu o preucurvù.
Ce-I despur(ù çI dù bùrbuLuIuI Iur muIureu su çI poLoIeçLe
munIIu IuI Dumnezeu muI nuInLe, punù nu sù pornéçLe pre
voI." ¡ur ucesLe cuvInLe IourLe u(u(urù çI munIIurù InImu
domnuIuI. $I înduLù gonI pre sIunLuI den nuInLeu su çI
poruncI sù nu-I muI buge nImenI în seumù, nIcI sù-I
socoLeuscù, nIcI sù-I cInsLeuscù. ¡ur dumnezeIescuI NIIon
nImIc nu bugù în seumù, nIcI grIjù de uceIu, cI-çI puneu
nùdéjdeu pre Dumnezeu, dupù cum zIce proorocuI: Nu vù
nùdùjduIre(I pre domnI, nIcI pre IIII omeneçLI. Dumnezeu
LrImIse corbuI de Irùneu pe ¡IIe prooroc; uçIjdereu pùzI cu
bucuLe çI pre DunIII proorocuI cu Avvucum. ¡n cIIp cu
ucesLu pùzI çI pre ucesLu, cu un IecIor de boIur ce-I cIIemu
Neugoe, cure eru muI mure presLe vunùLorI. $I uçu Iùcu çI
Dumnezeu dIn ceIe umurù duIcI çI dIn ceIe pIzmuçù cu prI-
eLnIcIe. Cù uduceu bucuLe de Irunu sIunLuIuI çI uIuve çI
înLr-uscuns, cu îndemnureu IuI Dumnezeu, Iùr' de nIcI o
Lémere. ¡ur IerIcILuI NIIon îI înLùreu cu rugIIe suIe, cu sù sù
creuscù çI sù sù înuI(e în LouLe IupLeIe céIe bune çI sù sù
rùdIce în noroc bun çI sù IIe pIùcuL înuInLeu IuI Dumnezeu
çI u oumenIIor, cum muI upoI, cu rugùcIuneu sIIn(II-suIe, sù
umpIurù umundouo.
¡ur RuduI-vodù LoL (Ineu pIzmù pre sIunL çI nu puLeu Io-
IosI nImIc nIcI cu IrIcu, nIcI cu uILe umùgeIe, punù Iur sù
pIecù eI sIunLuIuI cu smerenIe çI-I cIemù în LuInù çI-I zIse
ucesLe cuvInLe umùgILoure zIcund: "PùrInLe, IurLù-ne
sIIn(Iu- dIn Iru(I cureI mersése cu dunsuI, LrImIse-I cùLrù
Dumnezeu, Iur pre uI LreIIeu Iùsù-I sù meurgù în ceLuLeu
SoIunuIuI çI-I înLùrI cu rugùcIunIIe suIe, cu sù se sIurçeuscù
cu sIurçILuI mucenIcIIor. CureIe çI dobundI, çI pùLImInd
muILe muncI, sù sIurçI penLru Iége çI dobundI cununù
împIeLILù în ¸ vI(e, cu posLuI, çI cu uscuILureu çI cu muncu.
¡ur muIL pùLImuçuI uI sùu Lrup, uI IuI MucurIe (cù uçu
cIemu pre uceI mucenIc), Iu îngropuL în SoIun; Iur suIIeLuI
ucum dùn(uIeçLe cu îngerII în cerIu. DecII dumnezIescuI NI-
Ion prIcepu cù vu sù IIe uproupe çI peLrecunIIu su çI sù
bucurù suIIeLeçLe çI sù veseII; çI Iuù cu sIne posIujnIcuI
cure-I rùmùsése, pre ¡osuI, çI Lrecu munLeIe de ceIu purLe çI
mérse Iu MùnùsLIreu DIonIsuLuIuI çI sù prInse de Iùcuç, cù çI
muI nuInLe ucoIo IùcuIse. $I Dumnezeu încù vru sù-çI
sùvurçeuscù sIunLuI vIu(u ucoIo. ¡ur cuL peLrecu ucoIo, în
LouLe eru înLocmu cu uI(I Iru(I çI cu muncureu, çI cu posLuI;
çI Iùr' de pregeL uLuLu, cuL eru uILor Iru(I ruçIne de
smerenIIu çI de nevIon(u IuI. Cù eru LuLuror cIIp de
învù(ùLurù çI de musLrure, çI sù nevoIu spre LouLe
posIuçunIIIe çI LuLuror Iru(IIor, Iu LouLe sIujbeIe Ie ujuLu. ¡u
mourù mergeu de mùcInu, Iu mugIernI(ù ujuLu, Iu mugupIe
uçIjdereu çI Iu uILe posIuçunII Iu LouLe uLuLu, cuL sLrIgu
osLenIn(IIe IuI (cum çI eu I-um vùzuL Iùcund IucrurI cu
ucesLeu). $I ce uç puLeu spune smerenIIu ceu muILù çI
osLenIn(IIe IuI, cù nu spun numuI Iru(II curII sunL IùcuILorI
înLru uceu mùnùsLIre, cI çI uI(II du pren uILe mùnùsLIrI dù
preîmprejur. To(I spun çI mùrLurIsesc cù eru nevoILorIu
spre sIujbe, çI spre IspovedunII, çI spre pocùIn(ù, çI spre
curù(Ie, çI spre uI(II pre Lo(I îI cerLu çI-I învù(u, zIcund: "Am-
ur, Iru(IIor çI pùrIn(IIor, ceIuIu ce-I vu uIIu mourLeu
nepocùIL, cù în Iud nu IusLe pocùIn(ù". $I pre muI(I I-uu scos
Locmu dIn guru dIuvoIuIuI çI pre muI(I dIn pùgunI, LurcI, ur-
menI, pupIsLuçI çI de uILe erése uu înLors de I-uu boLezuL çI
I-uu uns cu sIunLuI mIr çI I-uu udus în credIn(u ceu
udevùruLù u pruvosIuvIeI, muI muIL de q.ooo de suIIeLe.
¡ur pre cu(I mIçùI uu mIIuIL çI sùrucI, çI cu(I uu scos dIn
robIe, zIc, cù uceIu n-uu numùr, uçu eru bun çI mIIosLIv Lu-
Luror, usémene IuI Dumnezeu. DrepL ucéIu çI Dumnezeu
prosIùvI pre ceI ce-I prosIùvIu çI-I cIemù Iu sIne. ¡ur
sIunLuI, cunoscund cu udevùruL Lrécereu su dInLr-uceusLù
Iume, I sù bucurù suIIeLuI IourLe çI înduLù cIemù Lo(I Iru(II
çI Ie spuse de vrémeu peLrecùnII suIe çI cum îI cIIumù HrIs-
Los Iu împùrù(IIu cerIuIuI ceu gùLILù, çI-I bIugosIovI, precum
IusLe obIceuIuI, çI sù IerLù cu Lo(I çI urùLù cùLrù Lo(I drugosLe
Iur nu pIzmù. $I cu(I Iùcuse IuI rùu çI necuz çI cu(I eru
bIesLemu(I, pre Lo(I îI IerLù çI-I dezIegù, cu un ucenIc
udevùruL uI IuI HrIsLos, cu uI cùruIu Lrup çI sunge sù çI
preceçLuI, çI uçu-çI déde suIIeLuI în muInIIe IuI Dumnezeu,
çI Iuo IumInu IumInIIor cereçLI în cure IusLe HrIsLos, çI ce
eru dIn pùmunL pùmunLuIuI Iùsù. $I cu muILe cunLùrI de Iu
Lo(I cùIugùrII dIn LouLe mùnùsLIrIIe munLeIuI ALIonuIuI sù
îngropù LrupuI IuI cu mure cInsLe, în Iunu IuI uvgusL în 1z
zIIe, cund eru cursuI unIIor de Iu zIdIreu IumII ;o16. $I
upuse zureu soureIuI dInuInLeu u LoL ocIIuI çI rùmuse înLre
Lo(I Iru(II pIungere çI LunguIuIù Iùr' de munguIure, çI nu ereu
nIcI unuI denLru dunçII cure sù nu IIe vùrsuL Iucrùme penLru
IIpsIreu pùrInLeIuI çI învù(ùLorIuIuI ceIuI bun u LouLù Iumeu.
¡ur ¡osuI, posIuçnIcuI sIunLuIuI NIIon IubILorIuIuI de
Dumnezeu, Iùsù LouLù juIeu çI înLrIsLureu, nevoIndu-se sù
umpIe poruncu pùrInLeIuI sùu, çI mérse numuIdecuL Iu
|urIgrud, çI LocmI LouLe poruncIIe sIunLuIuI IourLe bIne çI
pùLImI ucoIo muILe muncI penLru Iége. ¡ur upoI îI çI urserù
LurcII în Ioc çI sù învrednIcI çI eI ceLeI mucenIcIIor.
Cù çI de uceusLu încù mùrLurIsIse sIunLuI NIIon muI
nuInLe, cu çI de |uru Rumuneuscù muI nuInLe, cund zIse
cùLrù IgIemonuI RuduI, grùInd uçu: "Vùz zIce pogorundu-se
pre voI çI pre (uru vousLrù, penLru neLocmIreu bIsérIcII çI
penLru muI(Imeu IùrdeIegIIor vousLre munIIu IuI Dum-
nezeu". DécII deucu IeçI IerIcILuI NIIon dIn |uru PunonIeI,
nu Lrecu vréme muILù, cI cùzu IgIemonuI RuduI înLr-o
bouIù grouznIcù çI cumpIILù, çI uILe rùuLù(I muIL îI
încungIururù çI nu I sù muI puLeu uçuru nevoIIe, cI de ce
mergeu, de uceIu-I mergeu grIjIIe muI cu greu. $I sù
scornIrù în (urù rùuLù(I, çI guIcevI çI bIserIcII neLocmIre. $I
sù sIurçI RuduI-vodù înLru nIçLe înLumpIùrI réIe cu ucesLeu.
¡ur muI nuInLe de peLrecunIIu su, eI cùuLu pre sIunLuI, cum
zIsese eI, çI nu-I uIIu, cI eru suIIeLuI IuI pIIn de IrIcù çI de
cuLremur, çI uLunce prIcepurù Lo(I cù sù umpIurù cuvInLeIe
sIunLuIuI, cure zIsese muI nuInLe, de RuduI-vodù çI de |uru
MunLeneuscù.
¡ur LrupuI RuduIuI-vodù îI îngropurù în mormunLuI
cureIe Iùcuse în LIndu bIsérIcII, în MùnùsLIreu den DeuI, un-
de IusLe IrumuI sIunLuIuI NIcoIue IùcùLorIuI de mInunI,
cure o zIdIse dIn LemeIIe în domnIIu su, LoL de pIIuLrù
cIopIILù çI sLuIpII uçIIor çI IeresLreIe LoL de murmurù, cum
sù véde çI ucum, bIsérIcù Irumousù çI mInunuLù. ¡ur u o
zugrùvI, eI n-uu upucuL, cI upoI s-uu zugrùvIL cu poruncu IuI
Neugoe-vodù, cu vùpseIe çI cu uur. DécII, dupù mourLeu IuI,
boIurII nu sù puLeu voI pe cIne vor pune domn, cù unII zIceu
"sù IIe cesLu", Iur uI(II "bu ceIu", çI eru guIceuvù çI ceurLù
înLre dunçII, dupù cuvInLuI evungIeIIeI, ce zIce: Cund sù vu
împùr(I cusu udInsu eI-çI, uLuncI sù vu pusLII. $I uçu IIInd eI
împùrecIeu(I, rùdIcurù cuznù usupru Ior, penLru pùcuLeIe
Ior, cum zIsése IerIcILuI NIIon , çI puserù domn în scuunuI
(ùrII pre MIIneu, IecIoruI DrucII urmuçuI. $I cum upucù
domnIIu, înduLù sù dùzbrùcù IupuI de pIIuIe de ouIe çI-çI
usLupù urecIIIe cu uspIdu çI cu vusIIIscuI, Iur urcuI çI-I
încordù çI gùLI sùge(I de u sùgeLu çI u IuIgeru, çI munu çI-o
înLùreu spre rune, çI prInse pre Lo(I boIurII ceI murI çI uIeçI
çI-I muncI cu muncI, cu muILe muncI çI cumpIILe çI Ie Iuo
LouLù uvu(IIu, çI sù cuIcu cu LouLe jupuneseIe çI cu IéLeIe Ior
înuInLeu ocIIIor Ior. DécII unoru Ie-uu LùIuL nusurIIe çI
buzeIe, pre uI(II I-uu înecuL çI pre uI(II I-uu spunzuruL, Iur eI
sù îmbogù(eu çI creçLeu cu cIedruI, punù Iu cerIu, çI-çI
umpIeu LouLù voIu su. ¡ur pre un neum cure eru muI uIes çI
muI LemùLor de Dumnezeu, cùruIu îI eru numeIe de moçIe
bunove(I (udecù BùsùrùbeçLI), eI cu muILe umùgeIe, çI çuLeIe
çI cu greIe jurùmunLurI sù Iegu cu boIurII, curII eru de uceI
neum, cù nu-I vu omorî, nIcI Ie vu Iuce nIcI o nevoIe, çI Iùcu
çI cùr(I de jurùmunL çI de uIurIsenII. ¡ur eI în LouLe zIIeIe
sùpu groupù çI cugeLu cum vu Iuce sù pIIurzù çI neumuI Ior,
cu sù nu sù muI pomeneuscù în |uru PunonIeI. ¡ur
rugùcIuneu sIunLuIuI NIIon nu-I sIobozeu, nIcI îI Iùsu sù Ie
Iucù nIcI un necuz, cI LouLe meçLeçugurIIe IuI céIe IIcIene cu
nIçLe pùIunjenI sù sLrIcu. ¡ur eI IIInd îndemnuL LoL de
rùuLuLeu mInLeI suIe, cIemù pre SLoIcun, sIeLnIcuI sùu ceI
muI mure, çI InLrù numuI cu dunsuI în pImnI(u domneuscù
çI scouse pre pImnIcerI uIurù. ¡ur cu voIu IuI Dumnezeu,
rùmuse un copII cure eru çI eI de uceI neum, ce Iùceu sIuL
sù-I pIIurzù. $I deucu vùzu pre nedrepLuI domn cù InLrù în
pImnI(ù, eI sù umpIu de IrIcù çI de grouzù, çI neuvund unde
IugI, InLrù înLr-o buLe seucù de sù uscunse, cù uçu LocmI
Dumnezeu. $I cum InLrù în pImnI(ù domnuI cu SLoIcun,
începurù u sù sIùLuI cum çI în ce cIIp vor Iuce sù pIIurzù pre
uceI neum, cugeLund cù nu IusLe nImenI în pImnI(ù sù-I
uuzù. DécII, deucu oburçI sIuLuI, cIemù pImnIcerII çI Ie zIse
sù beu vIn de unde vu II muI bun; çI deucù bùurù, IeçI dom-
nuI çI SLoIcun den pImnI(ù veseII gundInd cù n-uu uuzIL nI-
menI sIuLuI Ior ceI IIcIeun. DécII, dupù dunçII IeçI çI copIIuI
IurIç çI nu spuse nImunuI nImIc, cI-çI cùuLu Lreubu çI sIujbu
su, punù uIIù vréme çI prIIej de spuse pùrIn(IIor çI neumuIuI
sùu ceIuI muI mure LouLe IucrurIIe çI IIcIeçugurIIe
cùIcùLorIuIuI de jurùmunL domn. DécII, eI deucu uuzIrù uçu
çI cunoscurù cù sunL udevùruLe cuvInLeIe IuI, eI sù udunurù
de sù sIùLuIrù; çI Iuurù uvu(Ie çI oumenI cuL puLurù çI
Lrecurù Dunùreu de ceIu purLe çI scùpurù Lo(I de cursu MII-
nII-vodù, cùIcùLorIuI de jurùmunL. Cù eru Dumnezeu cu
dunçII çI rugùcIunIIe sIunLuIuI NIIon puLrIurIuI, çI nu puLeu
nImenI sù sù proLIveuscù Ior, cu çI IuI MoIsI, mureIe proroc.
¡ur zvùpùIuLuI domn deucu uuzI de prIbegIreu Ior, de pùrere
reu, I se scIImbù IIreu, çI bucurIIu I sù înLourse în
LrIsLùcIune çI-çI urùLù urgIIu çI munIIu ce uveu spre dunçII çI
uILù nImIc nu puLu sù Ie sLrIce. ¡n pIzmù, Ie-uu urs cur(IIe çI
cuseIe Ie-uu rùsIpIL; Iur cu(I uu uIIuL de uceI neum rùmuçI,
pre Lo(I I-uu muncIL cu muILe IéIIurI de muncI. Pre unII I-uu
çI omoruL çI mùnùsLIreu Ior, cure o Iùcuse eI pre ruuI
BIsLrI(II den LemeIIe, o uu rùsIpIL çI bIsérIcu SIIn(IIor
AposLoII, cure o zIdIse Neugoe, socoLILorIuI IuI sveLI NIIon,
sù IIe de îngropure mor(IIor, Iur o uu sIùrumuL, încù çI
pomII I-uu LùIuL çI I-uu dùzrùdùcInuL, çI rùdIcù mure gounù
usupru uceIuI neum bIugosIovIL, Iur preo(IIor du pren suLeIe
Ior LuLuror Ie-uu LùIuL nusurIIe, spre buLjocuru bIsérIcII çI sù
IspILeu çI sù sIùLuIu sù urzù pre Lo(I egumenII dù pre Iu LouLe
mùnùsLIrIIe, çI uILe rùuLù(I muILe vreu sù Iucù. CI Dumnezeu
ceI vùzùLorIu de InImI çI de cugeLe nu vru sù Iuse sù cuzù
drep(II în muInIIe muncILorIuIuI, cI-I munLuI de mourLeu
ceu cumpIILù.
DécII uceI boIurI drep(I pre curII îI IerIse Dumnezeu dIn
muInIIe muncILorIuIuI, de curII sù zIse muI sus, mérserù Iu
împùrù(Ie çI spuserù înuInLeu împùruLuIuI LouLe rùuLù(IIe
MIInII-vodù. ¡ur împùruLuI deucu uuzI uçu, çI în(éIese cù
sunL cuvInLeIe Ior udevùruLe, Iùcu sIuL dImpreunù cu dunçII,
socoLInd în ce cIIp vu puLeu gonI pre MIIneu-vodù dIn
scuunuI |ùrII PunonIeI, çI Ie puse domn pe VIuduI, IruLeIe
RuduIuI-vodù, cure Iusese domn înuInLeu MIInII-vodù, de
cure s-uu spus muI sus, cù eI îI cerçurù pre uceIu de Iu
¡mpùruLuI. DécII zIse împùruLuI cùLrù dunçII: "¡uLù eu vù
duu pre dunsuI în muInIIe vousLre çI pre voI în muInIIe IuI,
Iur pre Dumnezeu în mIjIocuI vosLru. DecI de ve(I Iuce voI
IuI vreun IIcIeçug, suu de vu Iuce eI vouo, Dumnezeu sù vù
pIIurzù dupre Iu(u pùmunLuIuI cu LoL neumuI vosLru". ¡ur eI
zIserù Lo(I umIn çI jururù jurùmunL VIuduI-vodù împreunù
cu boIurII. $I Ie déde împùruLuI ousLe mure çI purceserù; çI
deucu sosIrù Iu Dunùre, Iur Iùcurù jurùmnL înuInLeu IuI
MeImeL, puçu uI DunùrII, çI zIse neumuI BùsùrùbeçLIIor
uçu: "De vom umbIu noI cu IIcIeçug çI de nu vom sIujI
domnuIuI nosLru, VIuduIuI-vodù, cu drepLuLe, sù pIIurzù
numeIe çI neumuI nosLru dInLr-uceusLù (urù în vecI". $I
zIserù Lo(I umIn. AçIjdereu çI VIuduI-vodù zIse cùLrù
MeImeL-puçu: "De voIu Iuce eu ucesLuI neum vreun rùu
suu vreun IIcIeçug, subIIu Lu sù LuIe cupuI mIeu cu mure
ruçIne çI sù pIerzI neumuI meu dInLr-uceusLù (urù". $I Iur
zIserù Lo(I umIn. $I uçu Lrecurù Dunùreu cu LouLù ousLeu. $I
deucu Lrecurù, Iùcurù ousLeu în ¸ puIcurI, çI un puIc Iuo
Neugoe nùdùjduIndu-se spre rugu sIunLuIuI NIIon,
pùrInLeIuI sùu.
¡ur MIrceu, IecIoruI MIInII-vodù, deucu în(eIese uçu,
merse pre supL cumpùL Iu mùnùsLIreu CoLmenII, cure sù
cIIumù Ospù(uI ceI de seuru (udecù meLoIuI CozIeI) çI de
nùpruznù sù Iùcu guIceuvù mure de ousLeu IuI Neugoe. $I
uuzInd ucésLeu IecIoruI MIInII-vodù, MIrceu, degrub numuI
ce uu scùpuL cu un IecIor IuI SLoIcun, de cure s-uu zIs muI
sus, pre o IereusLrù, noupLeu, dùscuI(I, dùscInçI çI Iùrù
IçIIce. ¡ur Neugoe îI LùIe ousLeu, Iur pre cu(I nu LùIe, pre Lo(I
îI prInse vII. NumuI cI scùpù IecIoruI muncILorIuIuI çI u IuI
SLoIcun, cum s-uu zIs muI sus, dùscuI(I, dùscInçI, Iur urmeIe
Ie-uu IuuL. $I împùcù mùnùsLIreu çI cùIugùrII de IrIcù ce
uveu. ¡ur IecIoruI MIInII-vodù uu mers Iu LuLù-sùu çI I-uu
spus LouLe cu muILù IrIcù. ¡ur eI, deucu uuzI uçu, sù sperIe çI
zIse cùLrù eI: "CIne uu IùcuL nouo uceusLu?" EI zIserù:
"Neugoe, vùLuIuI de vunùLorI". AceusLu uuzInd
MIIneuvodù, sù umpIu de IrIcù çI zIse: "De vreme ce Iùcu
puIuI IeuIuI uçu, dur cund vu venI IeuI ceI mure, ce vu Iuce?"
$I ucIIçI sù scuIù dIn scuun çI IugI în |uru Ungureuscù çI
ucoIo sù deçLepLù dInLr-uceu IrIcù, Iur uI(II sù rùsIpIrù prIn
LouLù |uru MunLeneuscù. $I nu eru nImenI sù Ie ujuLe, cù
uçu ujuLù rugu IerIcILuIuI NIIon, çI munIIu ceIu ce uu proro-
cIL sIIn(Iu-su s-uu umpIuL.
De ucIIu çùzu în scuun VIuduI-vodù çI venI (uru de I sù
încIInù, çI uduse dururI muILe çI sù înLourserù IurùçI cIne
pre Iu cuse-çI cu mure bucurIe. ¡ur VIuduI-vodù cu ujuLoruI
IuI Dumnezeu creçLeu înLru muI murI bunùLù(I çI în cInsLe
pun' cuL uu (InuL sIuLuI uceIuI neum drepL.
¡ur MIIneu-vodù uu cùzuL în eresuI IuIeI duIuIuI sIunL,
cù IuLù cum IusLe LoL (InuLuI ApusuIuI de puLrezeçLe cu
mureIe Rum în ereseIe suIe. $I cum uu pIerIL uI doIIeu ¡uII-
un cùIcùLorIu penLru încIInureu IdoIIIor, uçu çI ucesLu pen-
Lru IupLureu duIuIuI sIunL, cù s-uu împrIeLenIL cu ungurII çI
ç-uu împIeLIL mrejI IIcIene usupru LunùruIuI VIuduIuI-vodù.
$I venIrù usuprù-I, çI deucu sù IovIrù oçLIIe, Iur DuncIuI,
mureIe vornIc, ujuLù VIuduIuI-vodù, cù eru çI eI de un neum
Iur bun çI drepL, çI bIruIrù pre ousLeu cùIcùLorIuIuI çI IuIIL-
orIuIuI MIInII-vodù çI IugIrù Lo(I ruçInu(I în |uru
Ungureuscù. $I venI munIIu IuI Dumnezeu pre MIIneu-
vodù, uI doIIeu ¡uIIun, çI Iu rùnIL de vILeuzuI DumILru
¡ucçIcI çI murI. Pre cureIe LrImIsese Dumnezeu cu çI pre
sIunLuI mucenIc MercurIe usupru pùgunuIuI ¡uIIun, çI cu
pre sIeLI NesLor de uu ucIs pre ¡IIu, cu rugu IuI sIeLI DI-
mILrIe. Açu çI ucesL DumILru ¡ucçIcI, penLru rugu IuI sIeLI
NIIon, uu rùnIL çI uu omoruL pre uruLuI muncILor, pre MII-
neu, çI sLùLu cu ¡Ineus în |uru MudIumuIuI penLru ovreI çI
Iurù IucrurIIe IuI pre îngùduIn(ù. Açu çI ucesL DumILru sLùLu
çI Iu pre îngùduIn(u LuLuror. $I sù oprI rùzboIuI çI dobundI
Iuudù den neum în neum.
¡ur de VIuduI-vodù IeçI vesLe mure preLuLIndIneu pen-
Lru rùzboIu çI penLru noroc bun punù cund uu (InuL sIuLuI
uceIuI neum uIes de Dumnezeu, uI BùsùrùbeçLIIor. ¡ur
deucu Iepùdù sIuLuI uceIuI neum çI prImI uI uILoru, cu
AvesuIom, IecIoruI IuI DuvId, cund s-uu scuIuL usupru
LùLune-sùu, uçu çI VIuduI uu prImIL sIuLuI
IùrdeIegIuILorIuIuI Bogdun çI sùrI usupru uceIuI IerIcIL de
Dumnezeu neum. ALunceu pogorî çI pre dunsuI munIIu IuI
Dumnezeu. Cù deucu sù Iu(I VIudvodù çI sù u(u(ù IourLe cu
munIe mure usupru uceIuI neum drepL, cure LocmIse çI Ij-
derIse Bodgun ceI Iùr' de Iége, pre cure-I uIurIsIse IerIcILuI
NIIon çI I-uu IepùduL de sIunLu bIsérIcù penLru preucurvIIu
IuI, cum s-uu spus în cuvunLuI muI denLuI, grùIu mIncIunI
cùLrù domn penLru LunùruI Neugoe, zIcund uçu: "Doumne,
eu um în(eIes cu udevùruL cù Neugoe vu sù Le scou(ù den
scuun. ¡ur Lu nevoIuçLe sù-I sIùrumI cupuI, suu sù-I LuI nu-
suI, suu sù-I sco(I un ocIIu." DecI domnuI IourLe prIImI
sIuLuI IuI, pùrundu-I cù IusLe udevùruL, çI sù IspILI sù Iucù
ucesL Iucru çI LrImIse sù uducù denLru uceI neum drepL pre
IubILuI Neugoe Iu dunsuI. ¡ur uI(II boIerI deucu în(eIéserù,
zIserù domnuIuI: "Doumne, pùrùseçLe-Le de ucesLu, nu us-
cuILu cuvInLeIe IuI Bogdun, cù Neugoe IusLe cu udevùruL Ie-
cIor uI nosLru çI nu ure înLru sIne IIcIeçug, cum çLIu Lo(I
boIurII |ùrII MunLeneçLI cu LouLù udeverIn(u". ¡ur domnuI
zIse: "Deucu IusLe uçu, voI îI uduce(I sù juru(I penLru
dunsuI." ¡ur eI sù nevoIu sù-I împreune sù sLeu cu Bogdun
de Iu(ù. CI eI, cùIcùLorIuI çI uIurIsILuI, LoLdeuunu sIùLuIu pre
domn pre ucIdereu IuI Neugoe çI u neumuIuI IuI. Açu LoL-
deuunu îndemnund Bogdun pre domn, sù uprInse cu munIe
spre ucIdereu Ior, çI vreu sù nu çLIe nImenI de uceusLu. $I de
n-ur II LrImIs Dumnezeu pre un cùIugùr de Ie-uu spus, pre
Lo(I I-ur II pIerduL. CI cu ujuLorIuI IuI Dumnezeu çI penLru
rugùcIuneu sIunLuIuI NIIon sù munLuIrù de munIIu çI de
mourLeu ceu nùpruznIcù çI uu scùpuL Iu un osLrov, den cure
uu LrecuL Dunùreu, cu ¡sus NuvII ¡ordunuI. $I merserù Iur Iu
MeImeL-puçu çI-I spuserù LouLe puLemIIIe cuLe II s-uu
înLumpIuL de Iu VIud-vodù. ¡ur puçu sù uprInse cu dum-
nezeIIre spre rùscumpùrureu uceIuI neum (mùcur deçI eru
pùgun), çI sLrunse ousLe mure, çI Lrecu Dunùreu dImpreunù
cu dunçII, çI Iùcu rùzboIu Iungù oruçuI BucureçLI çI bIruI pre
ousLeu VIuduIuI-vodù. ¡ur eI vùzund ousLeu IuI bIruILù çI
cùzuLù, vru sù Iugù, Iur cu împIedIcureu IuI Dumnezeu, Iu
prIns de ousLeu IuI MeImeLpuçu, çI-I duseru în BucureçLI, Iu
puçu IeguL. ¡ur deucu-I vùzu puçu, zIse-I cu ocurù: "O,
cùIcùLor de jurùmunL, IuLù, sù-(I IIe dupù cuvunLuI
jurùmunLuIuI Lùu çI sù LuIe subIIu meu cupuI Lùu". Cum sù çI
umpIu, cù însuçI puçu cu munu IuI I-uu LùIuL cupuI în oruç
în BucureçLI, supL un pùr, cu çI pre AvesuIom cund îI sùgeLù
¡ouv, IIInd eI încurcuL de pùr de rumuru unuI sLejurIu, în
Iuncù EIremuIuI. $I sù umpIu judecuLu çI rùscumpùrureu IuI
Dumnezeu, ceu dreupLù. $I-I Iuurù LrupuI de-I duserù Iu
MùnùsLIreu dIn DeuI, cure o Iùcuse IruLe-sùu Rudu-vodù,
de-I îngropù. ¡ur pre ceIe ce-I zIceu eI, penLru pIzmu, cù vu
sù sù rùdIce domn, cu sù-I pIurzù, pre uceIu Dumnezeu cu
voIu su çI cu poruncu I-uu uns çI I-uu pus domn çI uu zIs cu
çI ¡eremIeI prorocuI: "MuI nuInLe de nuçLereu Lu Le-um
semnuL çI Le-um uIes sù III muI mure înLru IsruIIùLenI". ¡ur
eI nIcI înLr-un cIIp nu vreu sù sù pIéce sù IIe domn, cI cu
gIus mure zIse cùLrù LoL nùroduI: "Pune(I uIL pre cureIe ve(I
vreu dempreunù çI cu sIuLuI nosLru, Iur pre mIne mù IerLu(I,
cù nu voI II". ¡ur nùroduI LoL sLrIgu çI zIceu cùLrù dunsuI:
"¡uLù, nu vu Dumnezeu sù IIe uILuI, nIcI noI, cI numuI Lu sù
III nouo domn". ¡uLù, çI uIcI sù înLumpIù cum çI de dùmuIL,
în Iégeu vécIe, SuuI çI-uu IeçIL dIn mInLe çI ¡onuLIun uu
cùzuL de subIe, Iur DuvId Iu rùdIcuL împùruL. DecI çI Neugoe
sù pIecù gIusuIuI nùroudeIor çI Iuù corunu çI scuunuI u LouLù
|uru Rumuneuscù. $I înduLù Iùcu judecuLù çI drepLuLe înLre
oumenI. $I cum rùdIcù DuvId cIIvoLuI IégII domnuIuI, uçu
çI Neugoe-vodù rùdIcù bIsérIcu ceu cùzuLù çI puse pre Mu-
curIe mILropoIIL u LouLù |uru UngrovIuIIeI, PIuIuIuI çI
SeverInuIuI, cu bIugosIovenIIu IuI PuIomIe, puLrIIurIuI
|urIgruduIuI.
DécII dInLr-uceIu vréme punù usLùzI s-uu poLoIIL çI s-uu
împùcuL (uru de guIceuvù çI bIserIcIIe sù veseIIrù, cù uçu
ujuLu rugu sIunLuIuI NIIon. ¡ur Bogdun ceI uIurIsIL vru sù
Iugù, cI judecuLu IuI Dumnezeu nu-I Iùsù, penLru mozuvIrIIu
ce mozuvIrIse pre sIunLuI NIIon çI penLru IIcIenIIu, cI cùzu
în mreuju ceu IIcIeunù çI-I upucurù cu pre o IIurù
înçùIùLoure cure sù prInde cu umundouo pIcIoureIe în cursù
çI sù vunù eI în Iu(uI cure vreu sù vuneze pre Neugoe. Cù Iu-
gInd de Neugoe-vodù cu de Ieu, déde în Dunùre çI scùpù de
corcodeI, Iur de çurpe Iu upucuL çI LrImIs Iu Neugoevodù.
¡ur eI, deucu-I vùzu înLr-uLuLu pedepsù, zIse-I: "O, vuI de
LIne, ocuunIce, dur cùzuLu-(I-s-uu (Ie sù IucI IIcIenIe cu
uceusLu, cùcI nu Le-uI LemuL de Dumnezeu, ceIu ce çLIe çI
véde LouLe çLIuLeIe çI neçLIuLeIe? Dur penLru ce vursù
IIcIeçuguI Lùu ceI IùrùdeIege uLuLu sunge? ¡uLù, de LouLe Le
IerL penLru Dumnezeu. $I de ucum înuInLe sù Le pocùIeçLI
de rùuLù(IIe LuIe, Iur uvu(IIIe céIe domneçLI cure Ie-uI IuuL Lu
Iùr' de drepLuLe çI Ie-uI uscuns, sù mI Ie spuI çI nu veI pù(I
nIcI o nevoIe; Iur de nu, pùcuLuI sù IIe pre cupuI Lùu çI pe
suIIeLuI Lùu". ¡ur eI nu vru sù spuIe nImIc, cù-I înLunecuse
dIuvoIuI, ceI ce-I Iubeu pe eI, mInLeu çI InImu, penLru
cure Iucru muILe muncI uu IuuL punù ce ç-uu duL çI suIIeLuI,
cum uu prorocIL çI de uceusLu sIunLuI NIIon, de uu zIs cù cu
reu mourLe vu sù mourù Bogdun. ¡ur LrupuI IuI nIcI IIerùIe,
nIcI pusùrIIe, nIcI pùmunLuI nu I-uu puLuL muncu, cI numuI
ce s-uu purjoIIL çI uu negrIL înLru rùuLuLeu LuLuror.
$I pIerdu Dumnezeu pre Lo(I vrùjmuçII IuI Neugoe-vodù
çI I-uu pIecuL supL pIcIoureIe IuI. $I LouLe uvu(IIIe I Ie-uu
dùscoperIL. $I pùmunLuI Izvoru bunùLuLe çI roudù. $I
muI(umI IuI Dumnezeu Lo(I penLru domnIIu IuI, cùcI s-uu
spodobIL u vedeu çI u uveu domn cu uceIu.
DécII îI venI gund bun çI cugeL dumnezeIesc în InImu
IuI, cu çI de dùmuIL sIunLuIuI TIeodosIe ceI MIc-împùruL, sù
muLe mouçLeIe sIunLuIuI ¡oun HrIsosLom de Iu Cucus în
|urIgrud, cu sù deu IerLure çI LùmùduIre muIcII suIe, Evdox-
IeI-împùrùLeseI. ¡nLru uI ucesLuIu cIIp sù usemùnù çI
creçLInuI Neugoe-vodù. $I LrImIse dIn boIurII sùI ceI
credIncIoçI cu cùr(I Iu sIunLuI munLeIe ALIonuIuI sù uducù
mouçLeIe sIIn(IIsuIe pùrInLeIuI NIIon puLrIIurIuI, cu sù
curù(euscù çI sù LùmùduIuscù greçuIu RuduIuI-vodù çI u
uILoru curII Iùcuse sIIn(II-suIe rùu Iùrù de vInù.
$I deucu sosIrù boIurII Iu SIeLugoru, mérserù Iu
mùnùsLIreu DIonIsuL çI sù încIInurù bIsérIcII, cum IusLe
obIceuIuI creçLInesc. $I Iuund bIugosIovenIe de Iu pùrIn(I,
déderù curLeu domnuIuI în munu egumenuIuI çI u
bùLrunIIor. ¡ur eI sù încIInurù çI deucu cILIrù curLeu,
socoLIrù LouLe pre umùrunLuI çI sù mIrurù Lo(I de uceI Iucru
mure çI de cérereu domnuIuI cum vor Iuce. $I nIcI înLr-un
cIIp nu cuLezurù spre uceI Iucru sù-I deu, nIcI vreu sù Iuse
pre nImenI sù se upropIe sù dùsLupe mormunLuI sIunLuIuI,
ce numuI sù umpIurù Lo(I de IrIcù çI de cuLremur. ¡ur sIugu
ceu credIncIousù, ce eru LrImIs penLru uceI Iucru mérse Iu
dunçII çI Ie zIse: "SIIn(I pùrIn(I, nIcI o IrIcù de uceusLu sù nu
uve(I, cI sù ne IerLu(I cù noI ne nùdùjduIm pre credIn(u
domnuIuI nosLru, cure ure cùLrù sIIn(Iu-su. NImenI nu vu
uveu nIcI o prImejdIe, nIcI voI, nIcI noI." ALunce eI zIserù:
"¡uce(I cum vù IusLe voIu". $I înduLù Iuo supu sIugu ceu muI
mure, cùruIu îI eru numeIe IuI DuncIuI IogoIùLuI, çI
cIemund credIn(u domnùsùu cure uveu cùLrù IerIcILuI NI-
Ion, Iepùdù LouLù IrIcu çI începu de sùpù pun' ujunse de
mouçLeIe sIunLuIuI. DécII Ie scouse uIurù çI Ie bùgù înLr-un
sIcrIu de Iemn cu mIroseuIù bunù. $I sù udunurù Lo(I
cùIugùrII de Iu LouLe mùnùsLIrIIe çI venIrù de sù încIInurù
sIunLuIuI, çI sùruLu mouçLeIe muI(umInd IuI Dumnezeu, ce-
IuI ce uu prosIùvIL pre robuI sùu ceI muIL nevoILor çI zIserù:
"¡erIcILu pomenIreu Lu, NIIoune, îndrepLùLorIuI pùrIn(IIor
çI învù(ùLorIuI u LouLù Iumeu".
$I ucIIçI urùLù Dumnezeu mInunI, cù vIndecù pre un
cùIugùr cure eru de muI(I unI muL, çI pre uIL de duréreu cup-
uIuI, çI pre uILuI de IrIgurI, çI pre uI(II pre muI(I de muILe
IeIIurI de bouIe îI LùmùduI.
DécII îI grIjIrù bIne çI cu cInsLe, cu pre un cInsLIL, çI-I
LrImIserù în |uru PunonIeI, Iu domnuI Neugoe-vodù. $I
LrImIserù cu sIIn(IIu-su çI pre cIIr NeoIIL, om uIes çI sIunL,
usemene pùrIn(IIor ceIor de dùmuIL, cureIe eru dIn ceLuLeu
AIIIu dIn Evropu EIIsponduIuI, çI cu uI(I cùIugùrI de Iu
mùnùsLIre. $I deucu sosIrù în |uru Rumuneuscù, degrub
Iùcurù çLIre domnuIuI Neugoe-vodù. ¡ur eI udunù LoL cIIro-
suI besérIcII çI Lo(I boIurII uçLepLund pre pùrInLeIe sùu ceI
suIIeLesc. $I deucu sosIrù Iu scuun, Iur domnuI cu credIn(u
suIIeLuIuI çI u InImII cuprInse coçcIuguI cu mouçLeIe
sIunLuIuI în bru(e, çLIInd cù sunL uIe IubILorIuIuI sùu, çI Ie
sùruLù cu Iucrùme çI cu muILù veseIIe, împreunù cu LoL
noroduI creçLInesc. $I duserù sIcrIuI cu mouçLeIe sIunLuIuI
cu Lo(I oumenII înLru cInsLILu MùnùsLIre DeuIuI, unde IusLe
IrumuI sIunLuIuI çI IùcùLorIuIuI de mInunI IerurI NIcoIue,
çI-I puserù deusupru mormunLuIuI RuduIuI-vodù. $I Iùcurù
bdenIe LouLù noupLeu împreunù cu domnuI Neugoe-vodù,
rugundu-se sIIn(II-suIe penLru IerLureu pùcuLuIuI RuduIuI-
Vodù, cure Iùrù drepLuLe uu IepùduL pre sIunLuI de Iu sIne çI
I-uu gonIL dIn (uru su. (¡u uscuILu(I ce Iùcu Dumnezeu!).
Cund Iu dùspre sIurçILuI sIIjbeI uLrùneI, vrund Dum-
nezeu sù uruLe uIuve IerLureu pùcuLuIuI RuduIuI-vodù çI uI
uILoru curI-I Iùcuse nevoIe çI scurbù sIunLuIuI, vùzu sIngur
Neugoe-vodù descoperIre cu uceusLu de Iu Dumnezeu: Un-
de s-uu rumpL scoubeIe céIe de IIer çI ucoperùmunLuI
mormunLuIuI RuduIuI-vodù çI degrub sù desIùcurù mur-
murIIe çI sù IvI dInùunLru LrupuI RuduIuI-vodù grouznIc çI
înLunecuL, pIIn de puroI çI de puLoure. $I IuLù, sù dùçcIIse
sIcrIuI cu mouçLeIe sIunLuIuI NIIon çI Izvorî de Iu sIunLuI Iz-
vor de upù çI spùIù LoL LrupuI RuduIuI-vodù çI-I urùLù Iu-
mInuL. ApoI Iur înseçI LouLe încuIeLurIIe çI pIeLrIIe sIngur s-
uu încIIs çI s-uu încuIuL cu çI muI nuInLe. $I sù urùLù çI
RuduI-vodù IuI Neugoe-vodù çI-I Iùcu mure muI(umIre pen-
Lru IucruI ceI de mIIosLenIe ce uu IùcuL penLru dunsuI. $I
ucIIçI Iu un suneL ourece çI sù dusù de nuInLeu ocIIIor IuI.
¡ur Neugoe-vodù sù sperIe. $I-çI venI în IIre çI socoLI de
mInuneu sIunLuIuI NIIon, cum IusLe udevùruLù IerLureu
RuduIuI-vodù. $I muI(umIu IuI Dumnezeu de uceusLu çI
sIunLuIuI NIIon, IùcùLorIuI de mInunI. Cum upoI vùzu çI cu
ocIII sùI uIuve LrupuI RuduIuI-vodù IerLuL. AçIjdereu çI uILù
mInune Iùcu sIIn(IIu-su, cù sù urùLù însuçI sIIn(IIu-su IuI
Neugoe-vodù çI-I zIse: "¡ùLuI mIeu Neugoe, socoLeçLe cu
deudInsuI çI vezI cù Lo(I mù (In sIunL, cùcI cù sunL cu duruI
ceI bun uI duIuIuI sIunL, çI Lo(I sùruLù cu credIn(ù mouçLeIe
méIe çI sù umpIu îndoIL de dur bun. NumuI cuLure boIurIu
- çI-I spuse çI numeIe cure IusLe - n-ure credIn(ù cùLrù
mIne, nIcI sùruLù mouçLeIe méIe. CI Iu umInLe de vezI Iucru
udevùruL." $I cum zIse, uçu Iu nevùzuL. ¡ur Neugoe-vodù,
deucu sù dùçLepLù, cùuLù çI vùzu pre Lo(I oumenII sùruLund
sIInLeIe mouçLe; Iur ceIu ce-I spusese sIIn(IIu-su, eI Lrecu cu
meçLeçug, cu-nLr-uscuns, çI nu-I bùgù nImenI seumu. ¡ur
Neugoe-vodù, deucu vùzu, eI îI cIemù Iu sIne çI-I zIse: "Ce
vu sù IIe uceusLu, cù Lo(I boIurII çI oumenII sùruLù mouçLeIe
sIunLuIuI, Iur Lu nu vreI sù Ie sùru(I, dur în ce cIIp IuIeçLI
pre sIIn(IIu-su uçu?" ¡ur boIurIuI uceIu, deucu uuzI uçu,
înduLù îI cuprInse IrIcù çI cuLremur, cuL îI muI Ieçu suIIeLuI,
de nu vreu mùrLurIsI pre sIIn(IIu-su cù IusLe sIunL. $I înduLù
cIemù numeIe sIunLuIuI NIIon çI dede Iuudù çI muI(umIre
sIIn(II-suIe penLru mIIu ce Iùcu cu dunsuI. $I dInLr-uceI ceus
mure credIn(ù uveu uceI boIur cùLrù mouçLeIe sIunLuIuI NI-
Ion. AçIjdereu çI uILe cIudese muILe çI urùLùrI Iùceu Dum-
nezeu în LouLe zIIeIe cu mouçLeIe preucuvIosuIuI sùu. $I LoL
cIne mergeu Iu dunsuI çI-I cIemu numeIe sIIn(IIsuIe înLr-
ujuLor LouLù vIndecureu çI sùnùLuLeu dobundeu.
DécI domnuI Neugoe-vodù vùzund cù Iuc mouçLeIe
sIunLuIuI uLuLeu mInunI, déde de Iùcu sIcrIu de urgInL curuL
çI-I poIeI cu uur çI-I înIrumuse(ù cu mùrgùrILur Irumos çI cu
uILe pIeLrI scumpe çI cu zmuI(. $I deusupru pe pIeIupù
scrIse cIIpuI sIunLuIuI înLreg, Iur jos, Iu pIcIoureIe
sIunLuIuI, sù scrIse pre sIne în genuncIe, rugundu-se
sIIn(II-suIe. $I-I LrImIse cu mure cInsLe Iu mùnùsLIreu DIon-
IsuLuI împreunù cu sIIn(IIu-su pùrInLeIe cIIr NeoIIL mILro-
poIILuI çI cu credIncIoçII sùI boIurI. $I deucu-I duserù Iu
mùnùsLIre, Iur cùIugùrII de ucoIo dédérù IuI Neugoe-vodù
pocIon cupuI sIunLuIuI, çI o munù çI bIugosIovenIe de Iu
pùrIn(II ceI sIIn(I, curII eru în mùnùsLIre, cu sù IIe de sIIn(Ire
çI de ujuLor domnuIuI. ¡ur eI prImI uceIe dururI cu mure bu-
curIe, cu çI MoIsI prorocuI LubIeIe IégII vecII. $I Ie purLu cu
sIne pre unde mergeu, çI în curLe, çI în bIsérIcù, Iur în cuIe
eI Ie purLu în curùLù, cu çI ¡srueI rucIu IégII. ¡ur în munLeIe
ALIonuIuI, pre groupu sIunLuIuI, zIdI bIserIcù Irumousù în
numeIe sIunLuIuI NIIon, Iur mùnùsLIreu o uu îmbogù(IL cu
muILù uvu(Ie çI muILe zIdurI uu IùcuL çI înuILe. ¡uLù de
uceusLu pun' uIcI.
¡ur mùnùsLIreu IuI HurILon, cure de obçLe sù cIIumù
CoLIumuz, cure uu începuL u o zIdI den LemeIIe Rudu-vodù,
Neugoe-vodù o uu sùvurçIL, çI cu LouLe Irumuse(IIe çI
podoubeIe o uu împodobIL denIùunLru çI denuIurù, Iur
împrejur o uu îngrùdIL cu zId. $I uu IùcuL bIsérIcù SIunLuIuI
NIcoIue IùcùLorIuI de mInune, cu LurIe, cIIIII çI LrupezùrIe,
pImnI(u, mugIernI(u çI muguzIIu, grùdInu çI pourLù mIcù çI
mure, boInI(ù çI ospùLùrIe çI doIIrIe, jILnI(ù çI vIsLerIe çI uILe
cuse de LouLù Lreubu. ¡ur bIsérIcu çI cIIIIIIe Ie-uu umpIuL de
Irumuse(e çI Ie-uu sùvurçIL de ucoperùmunL, Iur bIsérIcu çI
LIndu o uu învùIIL cu pIumb, çI uu pus sLIcIe pre Iu LouLe
IeresLrIIe. $I o uu çI LurnosIL cu bIugosIovenIIu urIIereuIuI,
çI u proLuIuI çI u uILor egumenI de Iu uILe mùnùsLIrI. $I Iùcu
cInsLe mure murIIor çI ceIor mIcI, çI-I dùruI cu dururI murI.
$I sù duserù cureçI pre Iu IocurIIe suIe, cu mure bucurIe,
muI(umInd IuI Dumnezeu.
AçIjdereu Iùcu o prIsLunIçLe în AscuIon, Iu mure, sù IIe
de corùbIIurI, çI o corubIe mure çI uILu mIcù cu LoL ce
LrebuIuçLe. $I o uu zIdIL cu zId împrejur, çI uu IùcuL o cuIù
cu urme çI cu LunurI, sù Ie IIe de puzù. $I uILe meLoIurI cu
de LouLe uu zIdIL, çI uu IùcuL çI bIne Ie-uu LocmIL, dIn cure
ure mùnùsLIreu muIL venIL. $I I-uu pus numeIe: Iuvru ceu
mure u |ùrII MunLeneçLI.
¡ur Iuvru SIunLuIuI ALIunusIe, LouLù bIserIcu ceu mure,
cu oILurIuI çI cu LInzIIe, Ie-uu înnoIL çI uu împreunuL pIum-
buI ceI vecIIu cu uILuI nou çI o uu ucoperIL de Iznouvù. $I
LouLù cIIsernI(u o uu zIdIL den LemeIIe. $I uu IùcuL vuse de
Lreubu bIsérIcII, de uur çI de urgInL. $I zùvese cusuLe cu
surmù de uur, preuînIrumusI(uLe uu duL. $I I-uu IùcuL çI
merLIc mure, cuLe 1o.ooo de LuIere de un.
¡ur în Iuvru ¡veruIuI u IuI SIeLI EvLImIe IùcùLorIuI de
mInunI, pre sus pre zIdurI uu udus upù cu urIouIe cu de z
mIIe de Ioc dù dùpurLe. $I cu muILù uvu(Ie o uu împodobIL.
¡ur cInsLILu IuI doumnù, DespInu, duL-uu o zùvesù cusuLù
LoL cu surmù de uur çI preuînIrumusI(uLù, sù o puIe înuInLeu
sIInLeI çI IùcùLoureI de mInunI Icoune în cure IusLe scrIs
cIIpuI preucuruLeI IecIoure çI muIcII IuI Dumnezeu, MurIeI,
cure sù cIIumù porLùrI(ù, cure uu venIL pre mure Iu uceu
mùnùsLIre cu mure mInune, cum sù uIIù scrIs de dunsu.
¡ur Iu mùnùsLIreu PundocruLor uu IùcuL murI zIdurI, cu
çI Iu ¡ver, çI uu dùruIL muILe dururI.
$I în Iuvru ceu mure u HIIunduruIuI Iur uu udus upù LoL
cu Iu ¡ver.
¡ur în IùuduLu mùnùsLIre u VuLopeduIuI poILI sù deu
mIIù pre un, cu çI Iu Iuvru IuI SIeLI ALIunusIe. $I uu pus pre
IùcùLoureu de mInunI Icounù u precIsLII un mùr de uur cu
mùrgùrILurIu çI cu pIeLrI scumpe. $I zIdI çI pImnI(ù mure
den LemeIIe.
$I uu împodobIL çI mureu mùnùsLIre XeropoLum, cù uu
IùcuL o LrupezurIe den LemeIIe çI pImnI(ù.
¡ur Iu SIeLI PuveI uu zIdIL o cuIù den LemeIIe, sù IIe de
sLrujù.
Ce vom muI IungI-Ie cuvInLeIe spuInd LouLe mùnùsLIrIIe
pre rund? Cù LouLe mùnùsLIrIIe den sIunLuI munLeIe
ALIonuIuI Ie-uu îmbogù(IL cu bunI çI cu vuse. $I dobILouce
încù Ie-uu duL. $I muILe zIdurI uu IùcuL. $I Iu cLILor u LouLù
SIeLugoru.
Dur bIsérIcu ceu mure, sùbornIcù, dIn |urIgrud? Au
udunuL pIumbuI ceI vecIIu çI uu cumpùruL çI uILuI nou, încù
muI muIL, çI o uu învùIIL de Iznouvù.
$I LouLe cIIIIIIe dIn puLrIerçIe Ie-uu înnoIL. $I puLrIerçIIu
cu bunI çI cu muILe dururI o uu îmbogù(IL.
$I sIunLuI munLe uI SInueI cu LouLe vusIIe bIsérIcII çI cu
uILe dururI muILe dIn desLuI uu îmbogù(IL, çI I-uu IùcuL mer-
LIc mure.
¡ur sIunLu ceLuLe u ¡erusuIImuIuI, SIonuI, cure IusLe
mumu bIsérIcII, uçIjdereu o uu dùruIL çI o uu îmbogù(IL
dImpreunù cu LouLe bIsérIcIIe dImprejuruI eI. $I uILe
mùnùsLIrI de Iu RùsùrIL, LouLe.
AçIjdereu çI în mùguru MIsIeI, mùnùsLIreu OreIscuIuI,
unde sunL mouçLeIe sIunLuIuI GrIgorIe IùcùLorIuI de mIn-
unI, LIndu bIserIcII o uu zIdIL çI o uu ucoperIL cu pIumb. $I
pre LronuI cu mouçLeIe uu IùcuL un cerdùceI de pIuLrù çI I-
uu zugrùvIL Irumos çI I-uu poIeIL. ¡ur pre LronuI sIInLeIor
mouçLe uu pus un covor de mùLuse cusuL LoL cu surmù de
uur.
$I Iu meLoIuI uceIIuçI mùnùsLIrI, cure sù cIIumù
MenorII(u, uu zIdIL o cusù mure, sù IIe de odIInu
mùnùsLIrII, în cure sù Iùceu LouLe sIujbeIe ce LrebuIu.
¡ur în EIudu, sIunLu mùnùsLIre unume MeLeor o uu
îmbogù(IL cu muILe dururI çI muILe zIdurI uu IùcuL.
AçIjdereu çI în PeLIIugonIIu, mùnùsLIreu unume
TrescuvI(ù o uu îmbogù(IL.
$I în MucIedonIIu, mùnùsLIreu ce sù cIIumù CusnI(ù o
uu mIIuIL.
¡uL în mùguru CuLIescu, cure sù cIIumù ucumu Cucen-
Iu, muILe IucrurI uu IùcuL. $I uILe bIsérIcI de ucoIo LouLe. $I
IùcuçurIIe cùIugùreçLI Irùneu. $I Iùcu çI ucoIo zIdurI cu çI
prenLr-uILe IocurI.
Ce voI muI spune deosebI IucrurIIe çI mùnùsLIrIIe cure
Ie-uu mIIuIL? Sù zIcem denpreunù LouLe cuLe sunL în Ev-
ropu, în TIrucIIIu, în EIudu, în AIIIu, în ¡IIrIc, în Cum-
bunIIu, în EIIspond, în MIsIIu, în ¡ugdunIIu, în PeLIIug-
onIIu, în DuImu(IIu çI în LouLe IuLurI de Iu rùsùrIL pun' Iu
upus çI de Iu mIuzùzI pun' Iu mIuzùnoupLe. TouLe sIInLeIe
bIsérIcI Ie Irùneu çI muILù mIIù preLuLIndeneu du. $I muI
vurLos pre ceI ce sù sLreInu pren pusLII çI pren péçLere çI
prIn scIILurI, Iùr' de nIcI o scumpùLuLe Irùneu. $I nu numuI
creçLInIIor Iu bun, ce çI pùgunIIor. $I Iu LuLuror LuLù mI-
IosLIv, usemùnundu-se domnuIuI ceIuI ceresc, cure
sLrùIucéçLe soureIe sùu çI pIouo çI spre ceI bunI çI spre ceI
rùI, cum uruLù sIunLu evungIeIIe.
$I muI vurLos în |uru MunLeneuscù, murI çI mInunuLe
mùnùsLIrI uu IùcuL: urIImundrIIu sIunLuIuI çI purLùLorIuIuI
de Dumnezeu, pùrInLeIuI nosLru NIcodIm, cure sù cIIumù
TIsmeunu, Irum udormIreu preucuruLeI nùscùLoureI de
Dumnezeu çI purureu IecIoureI MurIeI, LouLù bIsérIcu o uu
ucoperIL cu pIumb çI uILe IucrurI uu sùvurçIL.
¡ur mùnùsLIreu den NuceL, unde IusLe IrumuI sIunLuIuI
çI mureIuI mucenIc GIeorgIIe, muILe uu înnoIL. $I pre
IùcùLoureu de mInune Icounù u sIunLuIuI mucenIc bùLuL-uu
însuçI Neugoe-vodù, cu cuIçoure, un mùr de uur curuL,
împodobIL cu mùrgùrILur çI cu pIeLrI scumpe. $I uu udus çI
Icounu ceu IùcùLoure de mInunI den |urIgrud, pre cure eru
semnuL cIIpuI domnuIuI nosLru ¡sus HrIsLos uLoL(IILorIuI,
cureu muI nuInLe o jungIIuse un ovreIu cu IungérIuI; çI
cum o jungIe, înduLù IeçI Izvor de sunge dIn IocuI
IungérIuIuI, cuL sLropI çI IuIneIe uceIuI ovreIu; Iur eI, de
IrIcù cù-I sunL IuIneIe sLropILe de sunge, nu vùzu, cI numuI
ce uu vùzuL sungeIe cureIe eru pre Icounù: çI uçu IIInd, eI,
cuprIns de spuImù cu uceusLu, uruncù Icounu înLr-un pu(,
cure eru înLr-o pImnI(ù (cù çI eI înLr-o pImnI(ù înLr-uscuns
jungIIuse sIunLu Icounù).
DécII IeçI uIurù, cu cum n-ur çLI eI nImIc de uceu mIn-
une; çI cum IeçI eI uIurù, înduLù-I înLumpInurù nIçLe ou-
menI, çI deucu-I vùzurù cù IusLe uçu crunL de sunge pre
IuIne, îI prInse çI-I înLreburù: ce vu sù IIe uceusLu? ¡ur eI
vùzundu-çI IuIneIe crunLe, îI Iu u mùrLurIsI uIuve çI eI mIn-
uneu sIInLII Icoune. $I uIergurù Lo(I dImpreunù Iu pu( çI
scouserù Icounu uIurù; Iur sungeIe LoL IzvorIu dIn urmu
IungérIuIuI, neoprIL, uLuLu cuL çI upu ucéIu sù Iùcuse roçIe
de sunge.
O, murI sunL mInunIIe LuIe, doumne ¡suse HrIsLouse,
DumnezeuI nosLru. Cure Iucru, deucu vùzu uceI ovreIu,
crezu în HrIsLos, IIuI IuI Dumnezeu, çI sù boLezù eI çI LouLù
cusu IuI. AçIjdereu çI uI(I ovreI muI(I, cureI vùzurù cu ocIII
Ior uceu mInune mure, sù boLezurù. PenLru cure mInune
IusLe preLuLIndeneu scrIsù çI vesLILù.
¡ur muLureu uceI sIInLe Icoune dIn |urIgrud în |uru
MunLeneuscù uçu Iu: cù sù urùLù în vIs uceusLù sIunLù
Icounù domnuIuI Neugoe-vodù çI-I zIse sù o muLe dIn
|urIgrud în (uru su. Cure Iucru çI Iùcu. ¡ur RuduI-vodù muIL
sù nevoIse sù o uducù în (uru su, cu çI uILe dumnezeIeçLI
Icoune çI mouçLe sIInLe; cI IuI nIcIcum nu I s-uu duL. ¡ur
cund îI Iu eI voIu, uLunceu çI dumnezeIescuI Iucru s-uu
sùvurçIL, çI s-uu muLuL. Pre cure, cu mure bucurIe çI
muI(umIre o uçLepLu domnuI Neugoe-vodù çI cu muILù
cIeILuIuIù o uu udus. $I deucu o uu udus, cu drugosLe o uu
prIImIL. $I I-uu IùcuL cununu LoL de uur curuL, çI o u
împodobIL cu mùrgùrILurIu uIes çI cu uILe IeIIurI de pIeLrI
scumpe.
$I spurse MILropoIIIu dIn Argeç den LemeIIIu eI çI zIdI în
IocuI eI uILù sIunLù bIsérIcù LoL de pIuLrù cIopIILù çI neLezILù
çI sùpuLù cu IIorI. $I uu prIns pre dùnIùunLru LouLe pIeLrIIe
unu cu uILu pe dùndos cu scoube de Ier, cu mure meçLeçug
çI uu vùrsuL pIumb de Ie-uu înLùrIL. $I uu IùcuL pren mIjIoc-
uI LInzII bIsérIcII 1z sLuIpI înuI(I, LoL de pIuLrù, cIopII(I çI
învurLI(I, IourLe IrumoçI çI mInunu(I, curII încIIpuIesc 1z
uposLoII. $I în sIunLuI uILurIu, deusupru prIsLoIuIuI, încù
Iùcu un Iucru mInunuL, cu LurIIçoure vùrsuLe. ¡ur IeresLrIIe
uILurIuIuI çI uIe bIsérIcII, céIe dupe dùsupru, çI uIe LInzII LoL
scobILe çI rùzbùLuLe pren pIIuLrù, cu mure meçLeçug Ie Iùcu.
$I Iu mIjIoc ocoII cu un bruu de pIIuLrù împIeLIL în ¸ vI(e çI
cIopIIL cu IIorI çI poIeIL, bIsérIcu cu uILurIuI dempreunù cu
LIndu, încIIpuInd sIunLu çI nedespùr(ILu LroI(ù. ¡ur pre supL
sLruçInu ceu muI dIn jos, împrejur u LouLù bIsérIcu, Iùcu cu o
sLruçInù, LoL de murmurù uIbù, cIopIILù cu IIorI çI IourLe
scobILe çI sùpuLe Irumos! ¡ur ucoperùmunLuI, LoL de pIumb
umesLecuL cu cosILorIu. $I crucIIe pre LurIe, LoL poIeILe cu
uur çI LurIeIe LoL cIopIILe cu IIorI çI uneIe IùcuLe sucILe. $I
împrejuruI boILeIor IùcuLe sLeme de pIIuLrù, cIopIIL ùeî cu
meçLeçug çI poIeILe cu uur. $I Iùcu un cerdùceI denuInLeu
bIsérIcII, pre q sLuIpI de murmurù pesLrI(ù, IourLe mInunuL
boILIL çI zugrùvIL, çI învùIIL çI uceIu cu pIumb. $I Iùcu scuru
bIsérIcII LoL de pIIuLrù scobILù cu IIorI çI cu 1z LrépLe,
semnund 1z semen(II uIe IuI ¡sruII. $I purdosI LouLù
bIsérIcu, LIndu çI uILurIuI împreunù çI uceI cerdùceI, cu
murmurù uIbù. $I o împodobI pre dInIùunLru çI pre
dùnuIurù IourLe Irumos. $I LouLe scobILurIIe pIeLrIIor pe
dùnuIurù Ie vùpsI cu Iuzur uIbusLru, Iur IIorIIe Ie poIeI cu
uur.
$I uçu cum puLeu spune cu udevùruL cù nu IusLe uçu
mure çI sùbornIcù, cu SIonuI cureIe-I Iùcu SoIomon, nIcI cu
SIunLu SoIIIu cureIe o Iùcu ¡usLInIIun-împùruL; Iur cu
Irumusé(eu IusLe muI pe deusupru decuL ucéIeu.
$I cum uu zIs sIIIn(IIu-su pùrInLeIe NIIon încù Iu RuduI-
vodù, cù sù vu muLu MILropoIIu dIn Argeç în TurgovIçLe, cI
RuduI-vodù nu s-uu învrednIcIL u o muLu, Iur cu Neugoe-
vodù s-uu umpIuL cuvunLuI sIIn(II-suIe. $I cu u IuI bIu-
gosIovenIe, zIdI MILropoIIe în TurgovIçLe, mure çI
Irumousù, cu 8 LurIe çI LoL rùLunde, cum sù suLurù ocIII Lu-
Luror de védéreu eI.
$I încù muI zIdI çI uILù bIsérIcù în TurgovIçLe, den
LemeIIe, IrumuI sIunLuIuI çI mureIuI mucenIc GIeorgIIe,
cu cIopoLnI(ù nuILù pre LIndù.
¡ur uceu mùnùsLIre CozIIu, de cure um povesLIL, s-uu
înnoIL bIserIcu ceu vecIe çI uu pus Icoune preuIrumouse:
sIunLu çI nedespùr(ILu LroI(ù çI preucuruLeI despuILoure u IuI
Dumnezeu, nùscùLoure çI purureu IecIourù MurIIu çI uILe
pouIe de unuIogII çI odùjdII muILe çI Irumouse. Cù uceu
mùnùsLIre ure Ioc Iùr' de guIceuvù çI uIes de peLrecéreu
cùIugùreuscù, dùpùrLuL de Iume çI pIIn de LouLe bunùLù(IIe,
cu mun(I murI îngrùdILù çI cu vùI, çI ocoIILù cu un ruu mure,
çI Izvourù muILe împrejuruI eI. $I ure LouLù Irunu
cùIugùreuscù poIenI çI IIvezI, nucI çI uI(I pomI rodILorI Iùrù
de numùr, vII çI grùdInI. $I ucoIo curù pIuLrù pucIousù. $I
LoL pùmunLuI împrejuruI eI IusLe pùmunL rodILorIu. Cure çI
noI cu ocIII I-um vùzuL uceI Ioc, çI I-um zIs: pùmunLuI ceI
IùgùduIL.
¡uLù, înLr-ucesLu cIIp uveu nevoIn(ù çI de dumnezIescuI
Iucru cureIe eru Iu Argeç.
De ucum, penLru IungIme, sù spunem muI pe scurL çI sù
Iucem çI sIurçIL uceçLII cùr(I.
Cù poruncI Neugoe-vodù çI poILI sù vIe Lo(I
urIImundrI(II dIn munLeIe ceI sIunL uI ALIonuIuI
dImpreunù cu egumenII de Iu LouLe mùnùsLIrIIe, çI scrIse çI
curLe. ¡ur GuvrIII ProLuI deucu vùzu curLeu çI scrIsoureu
domnuIuI, ucIIçI cIemù pre Lo(I egumenII de Iu mùnùsLIrIIe
ceIe murI: de Iu Iuvru de Iu VuLoped, de Iu ¡ver, de Iu HIIIn-
durIu, de Iu XeropoLum, de Iu CurucuI, de Iu bIsérIcu IuI
OIImpIe, çI u IuI HurILon, CoLIumuz, cure IusLe Iuvrù
rumuneuscù, de Iu bIsérIcu IuI ¡IIoLIeI de Iu XenoI, de Iu
ZugruI, cure IusLe Iuvrù buIgùreuscù, de Iu SImencu, de Iu
DoIIur çI de Iu Iuvru ruseuscù, de Iu PunLocruLor çI de Iu
CusLumonIL, de Iu SIeLII PuveI çI de Iu DIonIsuL, de Iu
bIsérIcu IuI SIeLI GrIgorIe çI de Iu SImon PeLru.
AceçLI egumenI Lo(I venIrù Iu egIemonuI Neugoe în
|uru Rumuneuscù dempreunù cu GuvrIII ProLuI, cureIe Iu
zIs muI sus.
DécII cIemù domnuI çI pre TIeoIIpL, puLrIIurIuI
|urIgruduIuI, cure IusLe puLrIIurI u LouLù Iumeu, çI cu
dunsuI pre q mILropoII(I: de Iu SIres çI de Iu SurdIIu, de Iu
MIdIIu çI de Iu MIIInIc. $I venIrù çI eI. $I-I prIImI domnuI cu
mure cInsLe.
$I cIemù încù çI pre Lo(I egumenII dIn |uru
MunLeneuscù çI cu LoL cIIrosuI dImpreunù cu IgIemonuI
Neugoe çI InLrurù Lo(I în Iuvru ceu mure zIdILù çI Iùcurù vec-
ernIe cu coIIvù în Iuudu preucuruLeI nùscùLoureI de Dum-
nezeu, dIn cure Iuurù Lo(I oumenII, dupù obIceuIu.
DécII Iùcurù cInù penLru odIInù. $I Iùudurù pre Dum-
nezeu. $I dupù ucéIu înduLù începurù bdenIIu, çI Iùcurù
LouLù noupLeu IgIImonuI, puLrIIurIuI çI cu mILropoII(II,
curII Iurù muI sus zIçI, çI cu urIImundrILuI çI cu egumenII,
LoL sLùLurù în pIcIoure de sù rugu cu rugùcIune çI cu cunLùrI,
Iur uI(I oumenI Lo(I zIceu: gospodI pomIIuI. $I sIurçIrù
bdenIIu cund çù Iùceu zIouù. ¡ur deucu Lrecu un ceus den zI,
în Iunu IuI uvgusL 1¸ zIIe, Lruserù cIopoLeIe, penLru cu sù
meurgù puLrIIurIuI împreunù cu urIIereII çI cu egumenII
ceI murI cu Lo(II çI cu LoL cIIrosuI, sù Lurnoseuscù bIsérIcu,
cureu Iu muI sus zIsù. $I LocmI în uILurIu sIunLuI présLoI
Neugoe-vodù cu muInIIe IuI, spre sIIn(Ire, în Iuudu ud-
ormIrII sLùpuneI de Dumnezeu nùscùLoureI çI purureu
IecIourù MurIIu. $I duse çI IùcùLoureu de mInune Icounù u
IuI PunLocruLor, de cure s-uu zIs muI nuInLe, çI o puserù de-
u dreupLu în bIsérIcù, IerecuLù cu uur çI cu urgInL çI cu
mùrgùrILur muIL împodobILù. AçIjdereu çI uILe sIInLe
Icoune; çI eru LoL IerecuLe cu urgInL çI cu mùrgùrILurIu çI cu
pIeLrI scumpe, înLre cureIe eru çI Icounu cIIpuIuI sIunLuIuI
NIIon puLrIIurIuI, împodobILù LoL cu urgInL çI cu uur
IerecuLù pesLe LoL. $I IùcIII, çI cundIIe, çI LeLrupoude poIeILe
çI uILe podoube, cureIe nIcI o mInLe nu Ie pouLe încIIpuI sù
Ie spuIe.
DécI dupù ce LurnosI çI LocmI LouLe înnoIrIIe, Iur
Neugoe-vodù çI doumnu IuI, DespInu çI coconII Ior cure Ie
dùruIse Dumnezeu, çI cu Lo(I boIurII, çI puLrIIurIuI, çI
mILropoII(II, çI egumenII, çI LoL cIIrosuI, deucu sùvurçI dum-
nezeIIuscu IILurgIIe, Iùcu domnuI ospù( mure çI veseIIe Lu-
Luror noroudeIor. $I dùruI pre Lo(I, pre ceI mIcI çI pre ceI
murI, pre sùrucI çI pre vùduve, pe mIçùI, pe ceI nepuLIncIoçI
çI LuLuror cu(I II sù cùdeu mIIù, Ie déde. ¡ur sIujbu, cure o
Iùcuse, sù Iùcuse çI penLru sIunLuI NIIon. $I sù bIugosIovI de
TIeoIIpL puLrIIurIuI çI de LoL soboruI, cu sù IIe sIujbu IuI cu
vecernIe, cu uLrùne çI cu IILurgIIe, depIIn.
$I puserù urIImundrIL pre cIIr ¡osII înLr-uceu
mùnùsLIre nouo, ce sù cIIumù ArgeçuI. $I-I bIugosIovIrù sù
Iucù IILurgIIe cu bedernI(u. AçIjdereu çI cu(I vor II dupù eI,
LoL uçu sù Iucù çI LoL sù se (Ie ucesL obIceIu în vécI.
AceusLu déLe puLrIIurIuI TIeoIIpL çI de LoL sùboruI, cum
çI muI nuInLe sù dédésù în TIsmunu cu bIugosIovenIIu IuI
¡IIoLIeI puLrIurIuI. $I Locmu sù IIe ucesLe mùnùsLIrI
umundouo urIImundrII, înLr-un cIIp cInsLILe çI scuunIIe
muI murI decuL LouLe mùnùsLIrIIe uIe |ùrII MunLeneçLI,
pun-în vécI. Cù uçu s-uu LocmIL, çI s-uu uçùzuL çI s-uu IeguL
cu mure bIesLem.
¡ur MILropoIIIu de ucoIeu s-uu muLuL în TurgovIçLe, cum
zIsese dumnezIescuI NIIon încù în zIIeIe RuduIuI-vodù.
Cure ucum s-uu umpIuL zIsu IuI ceu muI denuInLe, de TIeoI-
IpL puLrIIurIuI, çI de cIIr MucurIe preusIIn(ILuI mILropoIIL uI
UngrovIuIIeI, çI de ceIIuI(I mILropoII(I, çI de GuvrIII proLuI
SIeLugoreI, çI de uI(I egumenI uI uceIuI sIunL munLe, çI de
Lo(I egumenII (ùrII, çI de domnuI, çI de Lo(I boIurII murI çI
mIcI, çI de LoL sIunLuI sùbor. $I uçu sù LocmI, cu de ucum
înuInLe nIcIoduLù, în vécI, în Argeç sù nu muI IIe MILropoIIe,
cum um muI zIs. ¡ur în TurgovIçLe sù IIe MILropoIIe
sLùLùLoure, cum s-uu uçùzuL. $I sù Iùcurù ucesLé IucrurI cu
mure opreuIù çI bIesLem, cu sù nu sù muI cIùLeuscù, nIcI sù
se muLe, în veuc, nIcI de puLrIIurI, nIcI de mILropoIIL, nIcI
de domn.
AcésLeu LouLe se uçùzurù cund Iu cursuI unIIor ;oz¸
uvgusL 1;, în zIIeIe bunuIuI credIncIos domn ¡o Neugoe-
vodù çI uIe IuI TIeoIIpL puLrIIurIuI |urIgruduIuI çI uIe IuI
MucurIe mILropoIILuI UngrovIuIIeI, în sIuvu IuI Dumnezeu
çI în Irumuse(eu çI Iuudu u LouLù |uru MunLeneuscù. DrepL
ucéIu Iùcurù domnuIuI çI boIurIIor IuI Iuudù çI cuvunL de
cInsLe, çI u LouLù curLeu mùrII-suIe çI LuLuror oumenIIor
(ùrII. DecI bunuI çI IubILorIuI de HrIsLos domnuI Neugoe-
vodù Ie Iùcu mure cInsLe çI-I dùruI cu muILe dururI çI sù
duserù Lo(I cure pre Iu IocuI sùu.
¡ur mùnùsLIreu ceu nouo dIn Argeç, o îngrùdI împrejur
cu curLe de zId çI înIùunLruI cur(II Iùcu muILe cIIIII
cùIugùreçLI, çI o înIrumusI(ù cu LoL IeIIuI de LrebuIn(e. ¡ùcu
LrupezùrIe çI mugIernI(ù, mugopIe çI povurnù de oIovInù,
pImnI(ù çI cIopoLnI(ù înuILù. $I puse cIopoLe murI. $I cu uILe
Irumuse(I, cu de LouLe o împodobI çI o Iùcu usemene ruIuIuI
IuI Dumnezùu. ¡ur în mIjIoc eru uceu cusù dumnezIIuscù
sLund cu çI pomuI uceIu uI cunoçLIn(eI. CI însù nu uçu, cù
dInLr-uceIu muncurù sLrùmoçII noçLrI pomunu mor(II; Iur
dInLru ucesLu sù mùnuncù dùLùLorIuI de vIu(ù Lrup çI sunge
uI domnuIuI nosLru ¡sus HrIsLos, cure sù jungIe în LouLe
zIIeIe înLru IerLureu pùcuLeIor çI vIu(u de vécI.
AcesLeu Iùcu bunuI credIncIos domn ¡o Neugoe-vodù,
IerIcILù sù IIe pomenIreu IuI! $I LoLdeuunu creçLeu çI sù
înmuI(eu bunùLù(IIe în InImu ucesLuI bun domn. $I scouse
sIujbe çI rugùcIunI drepLuIuI çI IerIcILuIuI NIIon, pùrInLeIuI
çI sprIjInILorIuIuI sùu. ¡ur rugùcIunIIe IuI îI pùzeu cu puce în
domnIIu su çI pre Lo(I vrùjmuçII îI supuneu supL pIcIoureIe
suIe. $I cum înùI(ù pre Avruum rugùcIuneu çI drugosLeu çI
credIn(u IuI MeIIIsedec çI cum înLùrIrù rugùcIunIIe IuI
SumuII prorocuI çI urIIereuI pre DuvId usupru IuI GoIIuLI,
uçu çI ucum ujuLurù rugùcIunIIe sIunLuIuI NIIon IuI Neugoe-
voIevoduI, domnuI PunonIeI.
$I uu domnIL cu bunù puce, punù uu murIL în domnIe.
$I I-uu îngropuL în sIunLu çI mInunuLu mùnùsLIreu IuI, în
Argeç. DomnIL-uu unI 8, IunI 8.
¡ur dupù mourLeu IuI Bùsùrub-vodù s-uu înùI(uL domn
Predu, IruLeIe IuI Bùsùrub-voIevod, cu sù (Ie domnIIu IuI
TIeodosIe, nepoLù-sùu. ¡ur boIurII nu I-uu prIImIL, cI uu
rùdIcuL uIL domn, pre nume RuduI-vodù CùIugùruI, despre
purLeu BuzùuIuI. $I uu venIL RuduI-vodù cu boIurII çI cu
ousLe, cu sù se Ioveuscù cu Predu, Iu TurgovIçLe, çI uu IosL
Izbundu RuduIuI-vodù çI uu pIerIL Predu.
DecI cund uu IosL upoI, uu venIL MeImeL-beI cu LurcII,
cù-I cIemuse Predu înLuI ujuLorIu çI zùbovIse u venI. $I uu
IùcuL rùzboIu cu RuduI-vodù Iu TurgovIçLe çI uu bIruIL
MeImeL-beIu, çI uu prIns pre RuduI-vodù vIu çI pre uI(II
boIurI. ¡nLr-ucéIu, MeImeL-beI penLru mourLeu PredII, eI uu
LrImIs LurcI de uu prùduL pre buzùIunI Iùrù de vesLe, çI uu
IuuL muI(I oumenI voInIcI, çI IéLe çI dobILoc muIL, çI muILù
pugubù çI prudù uu IùcuL pre IocuI uceIu, însù pre upu
BuzùuIuI, în Iunu IuI muI în z zIIe. $I Iur s-uu înLors LurcII Iu
TurgovIçLe çI uu çùzuL MeImeL-beI pu(Inù vréme cu LurcII,
çI s-uu înLors presLe Dunùre, Iu Necopoe, çI cu RuduI-vodù
çI cu ourecIne dIn boIurI, unume: BùdIcu comIsuI, vùr pre-
mure cu Bùsùrub-vodù. EI uu LùIuL cupuI RuduIuI-vodù
CùIugùruI cu voIu IuI MeImeL-beIu.
¡nLr-ucéIu çI pre TIeodosIe I-uu ujuns mourLeu Iu
|urIgrud.
¡ur dupù ucéIu, MeImeL-beIu uu cerçuL domnIIu de Iu
împùruLuI uIcI în |uru Romuneuscù, zIcund cù-I poILéçLe
(uru sù IIe eI domn. DrepL ucéIu împùruLuI crezu pre
MeImeL-beI çI I-uu duL domnIIu în |uru Rumuneuscù. ¡ur
SLoIcu IogoIùLuI, IIInd înLr-uceu vréme Iu PourLù în
|urIgrud, curund uu LrImIs uIce e în |uru Rumuneuscù, Iu
Lo(I boIurII, cu sù rùdIce domn cum muI curund pre RuduI-
vodù dIn AIumu(I, penLru cù pIIure (uru de LurcI. ¡nLr-ucéIu
curund s-uu udunuL boIurII Lo(I çI murI, çI mIcI, çI LouLù cur-
Leu çI uu rùdIcuL domn pre RuduI-vodù dIn AIumu(I, gIn-
erIIe IuI Busùrub-vodù, Iu IeuLuI ;o¸o. $I uu venIL MeImeL-
beI cu sLeug de Iu PourLù cu muI(Ime de LurcI çI uu InLruL în
(urù. ¡ur RuduI-vodù ceI Tunùr s-uu gùLIL çI uu IeçIL înuInLeu
IuI cu ousLe, çI uu IùcuL rùzboIu Iu suL Iu GIubuvI, çI uu
bIruIL RuduI-vodù pre MeImeL-beI çI uu IugIL MeImeL-beI,
de s-uu muI gùLIL încù de rùzboIu. ¡ur RuduI-vodù s-uu
înLors îndùrùL în scuun, în BucureçLI. DecI pesLe pu(Inù
vreme, MeImeL-beI uu venIL cu muI(Ime de LurcI çI uu In-
LruL în (urù. ¡ur RuduIvodù I-uu IeçIL înuInLe cu ousLe. $I s-
uu IovIL Iu CIejunI. $I uu bIruIL pre MeImeL-beI cu dInLuI, çI
muI(I LurcI uu pIerIL; Iur cund uu IosL upoI, uu bIruIL LurcII.
$I uu pIerIL Bengu, Iur RuduI-vodù cu boIerII uu IugIL în
|uru Ungureuscù.
¡ur MeImeL-beI uu pus oumenII IuI subuçI pre Iu LouLe
oruçeIe. $I s-uu dus MeImeL-beI presLe Dunùre. ¡ur presLe
pu(Inù vréme uu venIL Iur RuduI-vodù dIn |uru Ungureuscù
cu boIurII çI cu muI(I ungurI. $I uu LrImIs curund oumenI
uIeçI, de uu cuprIns Lo(I subuçII pren LouLe suLeIe çI oruçeIe
çI Ie-uu LùIuL cupeLeIe. $I uu sLruns RuduI-vodù ousLe mure.
$I Iur uu venIL MeImeL-beI cu LouLe oçLIIe çI sungéIeIe guLu
de ousLe çI uu InLruL în (urù. $I uu IeçIL RuduI-vodù cu boI-
urII înuInLeu IuI cu ousLe, çI Iùcu rùzboI mure Iu GrumuzI; çI
s-uu sIùdIL, de dImIneu(ù punù seurù, çI muI(I LurcI çI deIII
uu pIerIL. ¡ur MeImeL-beI, deucù uu vùzuL uçu, uu începuL u
IugI, çI RuduI-vodù încù s-uu înLors Iu scuun. ¡ur upoI
procIe(II de LurcI eI s-uu înLurnuL înupoI çI muI(I creçLInI
LùIurù çI uu IosL Izbundu LurcIIor. ALunceu uu pIerIL Neugoe
spùLuruI çI SLuncIuI porLurIuI. ¡ur RuduI-vodù uu IugIL cu
boIurII în |uru Ungureuscù. $I s-uu dus Iu ¡unoç-cruI, çI uu
cùzuL Iu pIcIoureIe IuI çI I-uu ruguL sù se mIIosLIveuscù sù nu
Iuse (uru creçLIneuscù în muInIIe pùgunIIor. ¡nLr-ucéIu
¡unoç s-u mIIosLIvIL pre creçLInI çI s-uu gùLIL de ousLe cu
¸o.ooo de ungurI, LoL voInIcI uIeçI. $I uu pogoruL pre Iu
Rucùr uIcI în (urù, çI uu venIL ¡unoç-cruI pun' Iu oruç Iu
PILeçLI. ¡ur MeImeL-beI n-uu cuLezuL cu sù-I uçLepLe, cI
curund uu IugIL pesLe Dunùre. DécII ¡unoç-cruI s-uu înLors
înupoI cu mure dur çI s-uu dus în |uru Ungureuscù. $I uu
venIL RuduI-vodù în TurgovIçLe véseI çI cu Lo(I boIurII, çI s-
uu sIùLuIL cum vor Iuce sù scou(ù (uru creçLIneuscù dIn
muInIIe pùgunIIor de LurcI. $I uu pIecuL cupuI çI s-uu dus
RuduIvodù Iu |urIgrud, Iu împùrù(Ie. ¡nLr-ucéIu împùruLuI
uu (InuL pre RuduI-vodù muILù vréme çI n-uu vruL sù-I deu
nIcI un rùspuns, penLru cùcI uu uvuL purù de MeImeL-beI.
DecI împùruLuI u duL domnIIu IuI VùdIsIuv-vodù. $I uu
venIL VùdIsIuv-vodù domn |ùrII RumuneçLI cu sLeug; çI uu
venIL Lo(I boIurII de s-uu încIInuL IuI VùdIsIuv-vodù. $I
cund uu IosL upoI, uu venIL çI PurvuI, bunuI de Iu CruIovu,
cu muI(I voInIcI uIeçI çI s-uu încIInuL IuI VùdIsIuv-vodù.
Dupù ucéIu VùdIsIuv-vodù ç-uu bùLuL joc de PurvuI bunuI çI
uu zIs sù IIe posLeInIc în cusù, çI puse uIL boIur bun mure în
IocuI IuI. ¡ur cund uu IosL presLe noupLe, Iur PurvuI bunuI u
IugIL înupoI Iu voInIcII IuI. DecI cund uu IosL upoI, s-uu
înLors curund cùLrù VùdIsIuv-vodù guLu de ousLe çI uu IùcuL
rùzboIu PurvuI bunuI cu VùdIsIuv-vodù çI uu IugIL VùdIsIuv-
vodù pesLe Dunùre. Dupù ucéIu împùruLuI s-uu mIIosLIvIL
de uu duL domnIIu Iur RuduIuI-vodù.
$I Iur uu venIL RuduI-vodù domn de Iu PourLù, çI s-uu
uçùzuL în scuun în BucureçLI, IebruurIe z8 denI. $I uu dom-
nIL RuduI-vodù unI ;. $I dupù ucéIu Neugoe vornecuI çI
Drùgun posLeInIcuI eI uu rùdIcuL ousLe pre uscuns pre cupuI
RuduIuI-vodù. DécII cund uu prIns de vesLe RuduI-vodù, eI
nu ç-uu puLuL sLrunge ousLe degrub, cI numuIdecuL uu IugIL
cu IIe-sùu, cu VIud-vodù, Iu bunuI PurvuI, Iu CruIovu. DecI
cund uu IosL în oruç, în RumnIc, Iur boIurII uu ujuns pre
RuduI-vodù, de I-uu IeguL çI I-uu LùIuL cupuI çI IuI, çI IIesùu,
VIud-vodù, çI uu pIerIL umundoI în oruç, în RumnIc, cund
uu IosL cursuI unIIor ;o¸;.
ApoI uu venIL MoIsI-vodù, IecIoruI IuI VùdIsIuv-vodù,
de Iu PourLù, cu sLeug. $I uu domnIL un un poI. $I uu LùIuL
pre boIurI, unume: Neugoe vornIcuI çI pù Predu posLeI-
nIcuI. ¡ur uI(I boIurI uu IugIL în |urIgrud çI uu udus domn
pre VIudvodù. $I uu IugIL MoIsI-vodù în |uru Ungureuscù,
cund uu IosL cursuI unIIor ;o¸8. DecI cund uu LrecuL z IunI,
uu venIL MoIsI-vodù pre OIL cu ungurI çI uu uvuL rùzboIu cu
VIud-vodù Iu suL Iu VIIçouru. $I uu pIerIL MoIsI-vodù çI
BurbuI bunuI dIn CruIovu. $I uu domnIL VIuduI-vodù unI z
poI, çI upoI s-uu înecuL în DumbovI(u, Iu suL Iu PopeçLI.
$I dupù ucéIu boIurII uu rùdIcuL domn pre VInLIIù-vodù
den oruç de Iu SIuLInù. $I-uu IùcuL VInLIIù-vodù sIunLu
mùnùsLIre den MenedIc. $I uu LùIuL muI(I boIurI. DecI cund
uu IosL uI LreIIeu un u domnIeI IuI, s-uu dus VInLIIù-vodù Iu
CruIovu, sù vuneze cerbI presLe JIIu, çI s-uu sIùLuIL
VInLIIùvodù cu oumenII IuI de LuInù, ucoIo sù LuIe uI(I boIurI.
¡ur boIurII s-uu gùLIL eI de uu LùIuL pre VInLIIù-vodù în muIuI
JIIuIuI. $I uu domnIL VInLIIù-vodù unI ¸ poI. - ;oqo.
ApoI boIurII uu venIL Iu sIunLu mùnùsLIre ArgeçuI de uu
IuuL pre egumenuI PuIsIe çI I-uu rùdIcuL domn. $I I-uu
scIImbuL numeIe, de I-uu zIs Rudu-vodù. $I uu IùcuL sIunLu
mùnùsLIre MIsIeu, Irum SIunLu TroI(ù. $I dupre uceIu
RuduvoIevod uu LùIuL pre bunuI Tomu çI pre VIuIcuI
IogoIùLuI.
DécI presLe pu(Inù vreme uu venIL ¡uIoLù Bùsùrubù-
vodù cu nIçLe prIbegI, unume: SLroe prIbeuguI, çI MunoIe,
çI MIIuIco çI cu IuIducII dIn |uru Ungureuscù çI uu uvuL
rùzboI cu RuduI-vodù, çI uu bIruIL ¡uIoLù-vodù pre RuduI-
vodù. $I uu IugIL RuduI-vodù cu boIerII Iu Necopoe, çI uu
venIL ¡uIoLù Bùsùrub-vodù în TurgovIçLe. ¡ur cund uu LrecuL
z IunI, RuduI-vodù Iur uu venIL cu muI(Ime de LurcI çI uu
uvuL rùzboI Iu ¡unLunu |IgunuIuI, çI uu IosL Izbundu
RuduIuIvodù PuIsIe. ALunceu uu pIerIL çI ¡uIoLù-vodù
Bùsùrub, çI SLroe prIbeuguI, çI MunoIe, çI MIIuIco. $I uu
domnIL RuduIvodù q unI çI 8 IunI. $I I-uu mùzIIIL LurcII. $I
mergund Iu |urIgrud I-uu IùcuL surgun Iu EgIIpeL çI ucoIo
uu murIL.
MIrceu-vodù uu venIL domn de Iu PourLù cu sLeug çI uu
InLruL în BucureçLI, murLIe 1;, ;o¸¸. $I Lrecund z
sùpLùmunI, uu LùIuL pre boIurI, unume: Coudù vornecuI, I
bruL ego RuduI comIsuI, I DruguI sLoInIcuI, I SLroe spùLuruI
çI VInLIIù comIsuI, çI pre muI(I boIurI curII nu sunL scrIçI
uIcI. $I Ie-uu duL mure muncù, penLru uvu(Ie. ¡ur cu(I boIurI
uu scùpuL, uu IugIL în |uru Ungureuscù. $I Lrecund z unI, Iur
uu venIL uceI boIerI prIbégI cu ousLe, pre guru PruoveI, çI uu
uvuL rùzboIu mure cu MIrceu-vodù Iu suL Iu PerIç, çI uu IosL
Izbundu MIrcII. ALunceu uu pIerIL çI UdrIçLe vIsLIeruI, çI
TIeodosIe bunuI.
Dupù ucéIu uu venIL RuduI-vodù, ce I-uu zIs ¡IIe, dIn
|uru Ungureuscù, cu boIurI prIbégI çI cu muI(I IuIducI.
¡ùcuL-uu rùzboIu Iu suL Iu MùneçI, çI Iu Izbundu
RuduIuIvodù ¡IIIuç. $I uu gonIL pre MIrceu-vodù pun-în GI-
urgIov, perInd muI(I oumenI. Dupù ucéIu MIrceu-vodù Iur
uu venIL uI doIIeu rund cu IunuI çI cu muI(I LurcI, de uu
gonIL pre RuduI-vodù pesLe munLe. $I uu domnIL MIrceu-
vodù unI 8 poI. $I s-uu muzIIIL de Iu LurcI çI s-uu dus Iu
|urIgrud.
PùLruçco-vodù, ceIu bunuI, uu venIL domn în sumbùLu
PuçLIIor, ;o6z. DecI Lrecund ¸ unI den domnIIu IuI, eI s-uu
dus presLe munLe, în |uru Ungureuscù, cu Lo(I boIurII IuI çI
cu muILù ousLe, LrIme(und pre SocoI vornIcuI în |uru
¡eçuscù, Iu ceLuLeu de Iu ¡vov, de uu udus de ucoIo pre
¡zubeIucrùIusu çI pre III-sùu ¡unoç-cruIu, uçùzundu-I pre
crùIe în ceLuLeu oL CIujvur. De ucoIo PùLruçco-vodù s-uu
înLors Iur în (urù, de uu domnIL unI q. $I uu murIL în scuun,
sepLembrIe zq, ;o66.
MIrceu-vodù Iur uu venIL domn uI LreIIeu rund. $I uu
LrImIs Iu boIurII curII eru prIbegI în |uru Ungureuscù, de I-
uu cIemuL, Iùcund mure jurùmunL. DecI eI crezundu-I, s-uu
scuIuL de uu venIL, SLùnIIù vornIcuI, çI cu Lo(I boIurII, çI cu
LouLù curLeu, de s-uu încIInuL Iu MIrceu-vodù, de credIn(ù
çI IegùLurù ce-uu IùcuL. ¡ur cund uu IosL Iu murLIe ¸ denI, cu
meçLeçug mure uu cIemuL pre SLùnIIù vornIcuI, çI pre Lo(I
boIurII, çI pre umundoI epIscopII çI Lo(I egumenII cu
muI(Ime de cùIugùrI, în ceLuLe în BucureçLI. $I uçu Iùrù
vésLe uu nùpusLIL înLr-înçII pre beçIIII IuI çI pre muI(I LurcI,
de I-uu LùIuL pre Lo(I, vùrsundu-se muIL sunge nevInovuL.
Du-vu seumu înuInLeu IuI Dumnezeu! çI uu domnIL
MIrceuvodù ¸ unI çI 8 IunI, murInd în scuun. ¡ngropuLu-
s-uu în bIsérIcu domneuscù, în BucureçLI, sepLemvrIe z1
denI, ;o68.
DecI cund uu IosL u douo sùpùLùmunù, pu(IneI boIurI, ce
uu IosL scùpuL pesLe munLe, eI uu venIL cu pu(Ineu ousLe, de
uu IùcuL rùzboIu cu boIurII MIrcII-vodù, Iu suLuI RumuneçLI,
çI Iu Izbundu prIbégIIor. ¡ur doumnu CIIujnu u MIrcII-vodù
çI cu IIe-sùu PùLru-vodù uu IugIL pesLe Dunùre; Iur boIurII
eI uu rùmus în GIurgIuv. $I Iur uu venIL uI doIIeu rund
de uu IùcuL rùzboIu cu prIbegII Iu suL Iu $ùrpùLeçLI, çI Iu
Izbundu u boIurIIor MIrcII. ALunceu uu pIerIL Budeu cIuceruI
çI uI(I oumenI de uI prIbégIIor. $I Iur uu venIL doumnu
CIIujnu cu IIe-sùu PùLru-vodù în BucureçLI. $I Lrecund o
sùpLùmunù, Iur uu venIL uI(I boIurI prIbegI, pre upu OILuIuI,
unume: SLuncIuI BengùI çI MuLeI uI MurgùI, I RuduI, I
VuIsun çI uI(II, Iùcund rùzboIu cu PùLru-vodù Iu suL Iu BoI-
unI, uvund Iungù dunsuI muI(Ime de LurcI, çI Iu Izbundu IuI
PùLru-vodù, pIerInd muI(I oumenI. ALunceu uu venIL
SLepun, veI-porLuruI de Iu PourLù, de uu udus sLeug IuI
PùLruvodù de domnIe nouo, sù IIe în IocuI LùLune-sùu,
MIrcIIvodù. Aduos-uu PùLru-vodù cu mumù-su Iu bIr ¸ us-
prI. DomnIL-uu unI 8 çI muzIIIndu-se s-uu dus Iu |urIgrud.
$I uu venIL în IocuI IuI domn IruLe-sùu AIexundru-vodù,
Iur IecIor MIrcII, muI ; zIIe, IeuLuI ;o;6.
DécI uLunceu boIurII cu(I eru prIbegI încù uu venIL de s-
uu încIInuL Lo(I Iu AIexundru-vodù. Dupù ucéIu Lrecund z
IunI, Iur AIexundru-vodù uu începuL de uu LùIuL muI(Ime de
boIurI, unume: RuduI IogoIùLuI oL DrùgoeçLI, I MIIneu oL
BùdénI, I sIn UdrIçLe vIsLIeruI, I Tudor oL Bucov, I VIuduI
CupIII, I PùLruçco, I CuIoLù, I SLun sIn DrùguIe(uIuI, I RuduI
sLoInIcuI oL BoIdeçLI, I RuduI sIn SocoI dvornIcuI, çI uI(II,
mesI(u sepLemvrIe 1 denI. $I uu IùcuL AIexundru-vodù, dIn
jos de BucureçLI, o mùnùsLIre mure, Irum SveLuIu TroI(ù.
¡ur cund uu IosL uI puLruIeu un dIn domnIu IuI, Iuund
IruLe-sùu PùLru domnIIu Iu MoIdovu, IosL-uu poruncIL Iu
Dumbruvù dvornIcuI çI Iu LouLù boIerImeu MoIdoveI cu sù
vIe înuInLe, Iu ¡ocçunI. ALunceu AIexundru-vodù încù uu
IeçIL în LumpInureu IuI PùLru-vodù, Irù(Ine-sùu, de uu IùcuL
ospù(, Iu suL Iu Sùpù(énI. ¡ur Dumbruvù vornIcuI cu LouLù
curLeu MoIdoveI, eI uu venIL sù se încIIne Iu PùLru-vodù.
¡ur decu s-uu upropIuL, eI Iùrù vesLe uu IovIL pre PùLru-vodù
çI pre IruLe-sùu AIexundru, gonInd spre PùLru-vodù pun' Iu
BrùIIu, Iur AIexundru-vodù uu IugIL Iu oruç, Iu ¡IocI.
MoIdovénII încù, Iùcund uceusLù Izbundù, s-uu înLors Iu
murgIne Iu ¡onuçco-vodù.
DécI uLunceu ¡onuçco-vodù uu LrImIs pre VInLIIù-vodù
cu muI(I IoLrI, cu sù IIe domn în |uru Rumuneuscù. $I uu
InLruL în ceLuLeu dIn BucureçLI, çùzund ucoIo q zIIe. AIexun-
dru-vodù încù uu LrImIs pre o seumù de bouIrI uI IuI cu
ousLe, unume: DrugomIr dvornIcuI, I MILreu comIsuI, I
BruLuI pùIurnIcuI, I ¡on purcùIubuI, de uu IovIL pre VInLIIù-
vodù çI pre uceI IoLrI Iùr' de vésLe. $I uLunceu uu pIerIL
VInLIIù-vodù çI uceI IoLrI Lo(I; çI Iur uu venIL AIexundru-
vodù în scuun în BucureçLI. $I uu uduos în (urù un bIr ce I-
uu zIs ouIe seucù. $I ùuî murIL în scuunuI IuI, IuIIe z¸ denI,
IeuLuI ;o8¸.
MIIneu-vodù uu rùmus în IocuI LùLune-sùu domn. $I uu
LrImIs pre MILreu vIsLIeruI çI I-uu udus sLeug de Iu PourLù.
$I uu uduos în (urù gùIeuLu. DecI cund uu IosL uI puLruIeu un
dIn domnIIu IuI, Iur boIurII meIedIn(I uu rùdIcuL un domn
ce I-uu zIs RuduI Popu. $I uu IùcuL rùzboIu cu MIIneu-vodù
Iu CruIovu çI uu IosL Izbundu MIInII-vodù. ¡ùcuL-uu çI o
mùnùsLIre, de Iu TuLunu. DomnIL-uu 6 unI. $I I-uu muzIIIL
LurcII, de s-uu dus Iu PourLù.
PùLru-vodù CerceI sIn PùLruçco-vodù uu venIL domn de
Iu PourLù, InLrund în BucureçLI uugusL zq denI, IeuLuI ;oqz.
$I uu IùcuL bIsérIcu ce IusLe în ceLuLeu TurgovIçLII. $I uu
LùIuL pre MIIùIIù dvornIcuI, I DobromIr bunuI çI pe Gon(eu
puIurnIcuI. $I uu pus bIruI cur(II IourLe mure çI gorçLInù de
oI. DecI Lrecund z unI de Iu domnIIu IuI, venILu-I-uu muzIIIe
de Iu PourLù çI uu LrecuL munLeIe cu LoL ce uu uvuL.
MIIneu-vodù Iur uu venIL domn uI doIIeu rund. $I uu
muI uduos în (urù un bIr ce I-uu zIs nùpusLe. $I uu pus pre
roçII un bIr IourLe mure; çI pre megIIuçI gùIeuLù de puIne çI
dIjmu dIn ¸ sLupI un sLup. $I uu LùIuL pre SLuncIuI IogoIùLuI.
Dupù ucéIu s-uu muzIIIL çI eI de Iu LurcI. Ducundu-se Iu
|urIgrud, uu IùsuL Iégeu creçLIneuscù çI s-uu IùcuL Lurc, de
voIu IuI. $I uu domnIL MIIneu-vodù uI doIIeu rund ¸ unI,
;oqq.
$LeIun-vodù SurduI uu venIL domn de Iu PourLù cu
sLeug çI uu domnIL unI 1 poI.
AIexundru-vodù uu venIL domn de Iu PourLù cu sLeug çI
uu domnIL unI 1, IunI ¸.
Ðe uiceu sú incepe istoriiu loi Mi-
hui-vodú sin Pútruçco-vodú,
curele uo Iúcot molte rúzbouie co
torcii pentro creçtinútute precom
de uiceu inuinte sú urutú
Cund uu IosL cursuI unIIor de Iu Adum ;1o1, venIL-uu MI-
IuI-vodù domn |ùrII RumuneçLI. ¡ur în |urIgrud împùrù(eu
suILun MuruL; Iur în |uru Ungureuscù eru cruI BuLùr JIc-
mond; Iur Iu MoIdovu eru domn Aron-vodù. $I înLr-ucéIu
vréme împresuruse LurcII |uru Rumuneuscù cu duLorII
muILe çI cu nevoI IourLe greIe, încuL nu muI uveu sù sù
pIùLeuscù (uru çI sù scupe dIn gurIIe vrùjmuçIIor. $I
începurù LurcII u coprInde |uru Rumuneuscù çI u-çI Iuce
IùcuçurI çI meceLurI. $I începurù u (Ipureu creçLInII de ne-
voIu LurcIIor, çI preLuLIndeneu eru vuIeL çI suspIn de rùuI
LurcIIor, încuL însuçI MIIuI-vodù cu Lo(I boIurII sù încIIsese
de rùuI LurcIIor; çI în muILù vréme creçLInII zIceu: dour sù
vor poLoII LurcII de usuprù-Ie; Iur eI muI muIL rùu Iùceu. Cù
începuse u cùIcureu (uru çI Iégeu creçLInIIor. CI-çI sLrunse
Lo(I boIurII murI çI mIcI dIn LouLù (uru çI sù sIùLuIrù cum vor
Iuce sù Izbùveuscù Dumnezeu (uru dIn muInIIe pùgunIIor. $I
deucu vùzurù cù înLr-uIL cIIp nu vor puLeu IzbùvI, decI eI
zIserù: numuI cu bùrbù(IIu, sù rùdIce subIe usupru
vrùjmuçIIor. DecI socoLI MIIuI-vodù cum ur uveu ujuLor çI
dInLr-uILe pùr(I. DecI LrImIse pre RuduI cIuceruI BuzescuI
soI Iu BuLur JIcmon, cu sù se în(ùIeugù unu cu dunsuI çI sù-I
deu ujuLor ousLe, cu sù sù pouLù buLe cu LurcII. TrImIs-uu çI
Iu Auron-vodù soI pre SLroe sLoInIcuI BuzescuI, cu sù-I IIe
înLr-ujuLor. $I umundoI Iurù bucuroçI. $I înduLù LrImIse
Auron-vodù pre un boIurIu uI IuI, dund jurùmunL IuI MIIuI-
vodù, cu sù sù ujuLe unuI cu uILuI. AçIjdereu çI BuLur JIc-
mon-cruIuI încù Iegù jurùmunL cu MIIuI-vodù, cu sù IIe
nedùspùr(I(I unII cu uI(II.
DecI cund Iu vùIeuLuI ;1o¸, noIemvrIe ¸ denI, LrImIse
BuLur JIcmon o seumù de oçLI, puIndu-Ie çI cupeLe pe Hor-
vuL MIIuI çI pre BecIIç ¡çIun. $I venIrù Iu MIIuI-vodù în
ceLuLe în BucureçLI. $I înduLù LùIurù pre Lo(I LurcII cu(I
uIIurù ucoIo. ¡nLr-uceI rùzboI Iu rùnIL SLroe BuzescuI Iu
munu sLungù.
Dupù ucéIu Iùrù zubuvù Iurù LurcII scoçI dIn (urù çI
rùmuserù creçLInII IzbùvI(I dIn gurIIe Ior. DecI cund Iu dupù
rùzboI u LreIu zI, purcese MIIuI-vodù cu munLenII çI cu un-
gurII Iu GIurgIuv çI ocoIInd ceLuLeu GIurgIovuIuI, începurù u
o buLe cu LunurIIe cuLùvu vréme. Vùzund MIIuI-vodù cù nu
pouLe sù o dobundeuscù, cùcI cù veneu LurcIIor ujuLor urme
çI bucuLe de Iu ceLuLeu de Iu RuçcIuc, o nùpusLI çI IurùçI s-uu
înLors în scuun în BucureçLI.
¡ur suILun MuruL, împùruLuI Lurcesc, ducu uu prIns de
vésLe, numuIdecuL uu LrImIs pre MusLuIu-puçu, cu muI(Ime
de LurcI çI cu un domn, unume Bogdun-vodù sIn
¡uncuIuIvodù, cu sù scou(ù pre MIIuI-vodù de uIcI dIn (urù
çI sù puIe pre Bogdun-vodù domn. $I venInd LurcII Iu
Dunùre, Iu ceLuLeu den RuçcIuc, Iur MIIuI-vodù deucu
prInse de vésLe, eI încù grùbI de-çI sLrunse oçLIIe çI purcése
usupru DunùrII, gIenur 8 zIIe, çI purcése Iu suL Iu PIeLrI. $I
gùLIndu-se cu sù Lreucù Dunùreu, cu sù Ioveuscù cu
MusLuIu-puçu, venI-I vésLe cum uu InLruL IunuI cu LùLurII în
(urù çI uu începuL u robI çI u prùdu. ¡ur MIIuI-vodù IourLe
sù îngrIjù Lure çI numuIdecuL sù învurLejI îndùrùL cu LouLe
oçLIIe çI puse Lubùru Iu suL Iu HuIubeçLI çI LrImIse sLrùjI
usupru LùLurIIor, pe RuduI BuzescuI cu Iru(II IuI, Predu
posLeInIcuI, I SLroe sLoInIcuI, I RuduI CuIomIIrescu cu o
seumù de oçLI uIése. DecI cund uu IosL Iu gIenur 1q denI, eI
sù înLumpInurù cu LùLurII, în sLrejI, Iu suL Iu PuLIneI, çI Iurù
bIruI(I LùLurII de BuzeçLI, pIerInd LùLurI muI(I, çI vII încù
prInsùrù muI(I. ¡ur IunuI deucu prInse de vésLe, eI încù
LrImIse pre un nepoL uI IuI cu muI(Ime de LùLurI çI venIrù
pun' Iu suL Iu SLùneçLI. ¡ur BuzeçLII încù pùzIrù çI Ie IeçIrù în
înLumpInure çI sù IovIrù de Iu(ù Iu gIenur 16 denI, çI Iurù
bùLu(I uceI LùLurI. ALunce uu pIerIL çI nepoLuI IunuIuI cu
muI(Ime de LùLurI. ¡ur IunuI s-uu IosL LùbùruL Iu $ùrpùLeçLI
împreunù cu MusLuIu çI cu Bogdun-vodù. ¡ur MIIuI-vodù,
deucu prInse vésLe de dunçII, numuIdecuL LrImIse oçLI
usupru Ior cu bunuI MunLu, çI noupLeu, Iùrù vésLe-I IovI, de
I-uu LùIuL çI I-uu gonIL pun-I-uu LrecuL Dunùreu. MIIuI-vodù
încù purcesése cu LouLe gIouLeIe IuI, pogorundu-se în jos
pun' Iu $ùrpùLeçLI. ¡ur IunuI, în(eIegund, nu-I uçLepLù, cI sù
dùspùr(I de MusLuIu-puçu çI de Bogdun-vodù çI IugIrù. ¡ur
puçu rùmuse Iu ceLuLeu de Iu RuçcIuc, cu sù sù muI buLù cu
MIIuI-vodù. ¡ur MIIuI-vodù purcése cu oçLIIe usupru Ior çI
Lrecurù Dunùreu pre gIIu(ù pre Iu MuroLIn çI prIpIrù de sù
IovIrù unII cu uI(II, Iu gIenur z¸ denI, çI Iurù bùLu(I LurcII.
ALunceu uu pIerIL çI MusLuIupuçu cu muI(Ime de LurcI. Bog-
dun-vodù încù de-ubIu uu scùpuL. $I urserù RuçcIucu, çI
LouLù murgIneu (ùrùI Ior çI sù învurLejIrù cu muILù dobundù
Iu scuunuI IuI, Iu BucureçLI.
BùLund MIIuI-vodù ucésLe rùzbouIe, LrImIse pre MIIuI-
ceu bunuI cu oçLI de urserù DursLoruI. ¡ur LurcII dIn
Hurçovu încù IeçIrù cu ousLe împoLrIvu PredII spùLuru çI u
RuduIuI comIsuIuI. $I pùzIrù de sù IovIrù cu LurcII, çI Iurù
bIruI(I LurcII; gonIndu-I pre gIIu(ù, îI LùIurù IourLe rùu. $I
uprInserù çI Hurçovu.
¡ùcundu-se ucésLe rùzbouIe, Iur HorvuL çI BecIIç ¡çIun,
cùpILunII ungurIIor, uvurù împuLùcIune cu MIIuI-vodù. ¡ur
MIIuI-vodù nu-I suIerI, cI-I LrImIse Iu BuLur JIcmon-cruIuI.
$I-I LrImIse uI(I cùpILunI, pre KIruIy AIberL. ¡ur MIIuI-vodù
îI LrImIse cu bunuI MunLu Iu ceLuLeu BrùIIII. $I ucoIo Loc-
mInd oçLIIe, începurù u o buLe ceLuLeu Lure çI o spurserù
pun-în pùmunL, çI muI(I LurcI pérIrù.
¡ùcundu-se ucésLe rùzbouIe çI nevoIndu-se MIIuI-vodù
IourLe Lure penLru creçLInI, Iur BuLur JIcmon, cruIuI un-
guresc, socoLIse cù nu vu muI uveu MIIuI-vodù nIcI o nevoIe
de LurcI, cI Iùcu sIuL cu Lo(I voIevozII ArdeuIuIuI cum sù
scuzù pre MIIuI-vodù despre |uru MunLeneuscù, sù IIe muI
mIc çI uscuILùLorIu de poruncIIe IuI çI sù-I opreuscù (uru cu
LoL venILuI eI. ¡ur MIIuI-vodù deucu prInse de vesLe, eI nu
sù puLu suIerI, cI LrImIse Iu BuLur JIcmon boIurI bùLrunI
sIeLnIcI, unume: EvLIImIe mILropoIILuI cu umundoI epIs-
copII çI pre MILreu dvornIcuI, I ¡sur IogoIùLuI, I DumILru
dvornIcuI, I RuduI BuzescuI çI uI(I muI(I boIurI de (urù, cum
MIIuI-vodù sù IIe uscuILùLor de BuLur JIcmon, Iur de (urù sù
n-uIbù scùdere, cI sù çI-o (Ie depIIn; çI sù se ujuLe unII cu
uI(II, Ie-uu IosL jurùmunLuI denLuI.
DenLr-uceçLI boIurI ce-I LrImIsése MIIuI-vodù penLru
LocmeuIù, învrùjbILorIuI dIuvoIuI umbIuse în mIjIocuI Ior,
de sù upucurù unII cu uceIu muI muIL sù Iucù vrujbù decuL
puce, cum sù scuzù pre MIIuI-vodù dIn (urù. ¡ur ceIIuI(I boI-
urI ce sù nevoIu sù sIujuscù domnu-sùu în drepLuLe, de
neprIIuLenI Iurù bIruI(I. $I scùzurù pre MIIuI-vodù despre
domnIIu (ùrII çI despre venILuI eI, numuI sù IIe Locmu cu
cùpILunII IuI. $I uIése BuLur JIcmon 1z boIurI juru(I munLénI
puIndu-I IspruvnIcI presLe LoL venILuI (ùrII çI sù IIe supL
poruncu IuI.
¡n vrémeu uceIu IIInd Aron-vodù domn MoIdoveI, LrIm-
Ise BuLur JIcmon oçLI ujuLor çI cùpILun pre eI Bùrceu
AndreIuç. $I nevoIndu-se Aron-vodù penLru creçLInI Lure,
LùIurù LurcI muI(I, cu sù dobundeuscù cInsLe. ¡ur eI cùzu Iu
mure pucosLe çI nùpusLe penLru muILe purI mIncInouse, cù
LrImIse BuLur JIcmon de-I Iegù cu doumnù-su çI-I Iuurù
LouLù uvéreu, sco(undu-I dIn (urù cu mure ruçIne, bùgundu-
I în LemnI(u VIn(IIor, LùIndu-I boIurII çI LouLe cupeLeIe, Iu
uprIIIe z¸ denI, ;1o¸. $I puserù domn, în IocuI IuI, pre
Rùzvun, cure eru ugù Iu Aron-vodù, çI-I scIImburù numeIe:
$LeIun-vodù.
¡ur MIIuI-vodù, deucu prInse de vesLe, IourLe sù
înLrIsLù. Pre uceIu vréme murI çI suILun MuruL çI Iuo
împùrù(IIu suILun MeImeL. $I deucu sLùLu eI împùruL, nu
puLu rùbdu uLuLu ruçIne, cI uIese pre SInun-puçu cu
muI(Ime de LurcI, LrImI(undu-I usupru IuI MIIuI-vodù. VI-
Ind pun' Iu RuçcIuc, Iùcurù pod presLe Dunùre. MIIuI-vodù
deucu în(eIése de uceusLu, eI încù îçI sLrunse oçLIIe, cu sù
Iusù împoLrIvu vrùjmuçIIor. TrImIse çI Iu $LeIun-vodù uI
MoIdoveI cu sù-I vIe cu oçLI ujuLor. $I înduLù purcese guLu.
¡ur BuLur JIcmon LrImIse Iu RodoIuI, împùruLuI
creçLInesc, cu sù-I deu pre soru-su, sù-I IIe crùIusù. TrImIse
çI Iu MIIuIvodù cu sù vIe, sù IIe çI eI Iu nunLù, cù nu çLIIu de
LurcI cù vIn usupru |ùrII MunLeneçLI.
¡ur MIIuI-vodù vùzund uLu(Iu vrùjmuçI cù vIn usupru
creçLInIIor, LrImIs-uu Iu BuLur pre SLroe BuzescuI, I RuduI
CuIoIIrescuI cu dururI scumpe de nunLù. $I spuserù çI
uceusLù vésLe, cum LurcII, cu LouLù puLereu împùrùLeuscù,
uu sosIL Iu Dunùre çI uu IùcuL pod sù Lreucù usupru
creçLInIIor. ALunceu BuLur degrub LrImése în LouLù (uru IuI
de-çI sLrunse LouLe oçLIIe, çI LrImIse çI Iu împùruLuI
creçLInesc, de-I déde o seumù de oçLI ujuLor.
¡ur pun' vru u venI ujuLorIuI de Iu BuLur, LurcII Lrecurù
Dunùreu çI începurù u robI çI u prùdu. $I-çI puserù Lubùru Iu
suL Iu CùIugùrenI. ¡ur MIIuI-vodù deucu vùzu cù I se
zùboveçLe ujuLorIuI, eI îçI sLrunse ousLeu cuLù uvu çI prIpI de
sù IovIrù cu LurcII de Iu(ù, în upu NeujIovuIuI, în vuduI
CùIugùrenIIor. $I Iu rùzboI IourLe mure Iu uvgusL 1¸ denI, de
dImIneu(u pun-în seurù; çI muIL sunge se vùrsù, cuL çI upu
eru umesLecuLù cu sunge. ALunceu SInun-puçu, vùzund cù
nu-I sporeçLe, înLurnuLu-s-uu cu ruçIne. DecI eI sLrunse Lo(I
puçII çI LouLe cùpeLenIIIe oçLIIor çI Iùcurù nùvuIù mure
usupru IuI MIIuI-vodù, cu sù Izbundeuscù înLr-un cIIp, çI
Iuurù cuLevu LunurI. ALuncI MIIuI-vodù vùzund uLuLu
IùrborIe mure, eI încù îçI sLrunse Lo(I boIurII çI Lo(I
cùpILunII, çI IeçIrù înLru înLumpInureu Ior de Iu(ù. $I ucIIçI
MIIuIvodù, cu munu IuI, LùIe pre CuruImun-puçu çI
înIrunserù pre LurcI înupoI. ¡ur boIurII çI cùpILunII, pre cu-
peLe, nùvùIIrù usupru LurcIIor, de-I LùIu çI-I înecu în LInù.
DecI cu cuLù IvuIù veneu SInun-puçu Iu uceI rùzboI, muI cu
muILù ruçIne sù înLourse. $I Iuo MIIuI-vodù LouLe LunurIIe
înupoI çI muILe sLeugurI LurceçLI.
¡ur cund Iu presLe noupLe, MIIuI-vodù Iùcu sIuL cu boI-
urII, cum ujuLorIuI nu muI vIne de Iu BuLur, çI IIInd MIIuI-
vodù cu pu(Ineu ousLe, nu vor puLeu sLu împoLrIvu LurcIIor,
cù eru IourLe muI(I; cI socoLIrù cum vor Iuce sù sù pouLù
IupLu cu uLu(eu vrùjmuçI. CI sù déderù înupoI, pre upu
DumbovI(II în sus Iu suL Iu SLoeneçLI, uçLepLund de Iu BuLur
sù Ie vIe ujuLorIuI. ¡ur LurcII în(eIegund de uceusLu, sù
rùdIcurù cu Lo(II de venIrù Iu BucureçLI çI Iùcurù ucoIo ceL-
uLe çI ujunserù çI pun-în TurgovIçLe çI ucoIo încù Iùcu ceL-
uLe; çI cuprInserù LouLù |uru MunLeneuscù. ALunceu
¡eremIIu-vodù MogIIIu, eI în(eIegund de $LeIun-vodù cum
s-u scuIuL cu LouLe oçLIIe sù vIe ujuLorIu IuI MIIuI-vodù, eI
încù uu venIL cu ouLe Ieçuscù, de uu InLruL în ¡uçI, sù IIe
domn MoIdoveI. ¡ur $LeIun-vodù Lrecu munLeIe cu LouLù
ousLeu IuI çI merse de sù împreunù cu BuLur, cù purcesése
çI eI sù vIe sù sù împreune cu MIIuI-vodù. $I cuLeçI ¸ dom-
nII sù împreunurù, Iu ocLomvrIe 6 denI, ;1oq, çI purcéserù
Lo(I usupru LurcIIor. ¡ur eI vùzund cù Ie vIn uLuLeu oçLI
usuprù-Ie, eI nu uçLepLurù, cI Lo(I dù preLuLIndeneu, déLerù
dosuI u IugI. $I uIéserù pre AII-puçu cu o seumù de oçLI cu sù
pùzeuscù ceLuLeu TurgovIçLII, Iur SInun-puçu cu oçLI venIrù
Iu BucureçLI. ¡ur BuLur, MIIuI-vodù, I $LeIun, cu LouLe
oçLIIe, venIrù de ocoIIrù ceLuLeu dIn TurgovIçLe çI înduLù Iu
uprInsù. TurcII, cu(I Iurù ucoIo, Lo(I pIerIrù, Iur pre AII-puçu,
îI prInserù vIu çI-I LrImIserù în LemnI(u CIIuLvuruIuI. Dupre
ucéIu purceserù dupù SInun-puçu pun-ujunserù Iu ceLuLeu
GIurgIovuIuI çI înduLù sLrIcurù poduI. TùInd muI(Ime de
LurcI îI înecurù în Dunùre çI spurserù çI ceLuLeu, IIInd uLuLu
perIre în LurcI. De-ubIu uu scùpuL SInun-puçu cu pu(Ineu
ousLe, çI cu muILù ruçIne Iurù scoçI dIn (urù. $I scouserù de
Iu muInIIe Ior robI muI(I Iùr' numùr. $I de ucoIo sù
înLourserù cu veseIIe çI cu muILù dobundù, çI Lo(I creçLInII
déderù Iur IuI Dumnezeu.
ALunceu BuLur JIcmon, deucu vùzu pre MIIuI-vodù cu
uLuLu vILejIe çI cu uLuLu în(eIepcIune, sIobozIL-uu |uru
Rumuneuscù cu LoL venILuI eI, cu sù IIe Iur pre seumu IuI
MIIuI-vodù. $I sù înLurnurù cIneçI Iu (uru IuI.
Pre vréme ce purcese BuLur ujuLor IuI MIIuI-vodù de
bùLurù pre LurcI în |uru MunLeneuscù, uu IosL LrImIs cruIu
o seumù de oçLI çI Iu ¡Ipovu, çI Iu ¡unovu, çI Iu muILe ceLù(I
demprejuruI Ior çI muIL rùu Iùcurù LurcIIor.
¡n vrémeu ucéIu rùdIcuLus-uu çI IunuI cu muI(Ime de
LùLurI, cu sù vIe usupru |ùrII MunLeneçLI çI vIInd pren |uru
MoIdoveI, Iur ¡eremIIu-vodù cu moIdovenII çI cu IeçII
prIpIrù dù Ie IeçIrù înuInLe Iu |u(oru çI Iùcurù ucoIo çun(
mure çI sù bùLurù ucoIo ¸ zIIe çI nu bIruIrù nIcI unII, nIcI
uI(II. Deucu vùzurù LùLurùI cù nu poL IoIosI nImIc, Iùcurù
puce unII cu uI(II çI sù înLourse IunuI cu LùLurII Iur în (uru
Ior, çI IeçII uçIjdereu, Iur eI încù sù uçùzù în scuunu-çI.
ALunce çI $LeIun-vodù, deucu prInse de vésLe cù s-uu
rùsIpIL oçLIIe ¡eremIeI-vodù, eI ceru de Iu BuLur oçLI ujuLor.
$I înduLù I sù déde çI purcése usupru ¡eremIeI-vodù, Iu
noIemvrIe z; denI, IeuLuI ;1o¸. ¡ur ¡eremIIu-vodù, deucu
prInse de vésLe, eI încù îçI sLrunse oçLIIe çI LrImIse Iu
sLurosLeu de Iu CumenI(ù de-I déde IéçI ujuLor. $I sù
înLumpInurù unII cu uI(II Iu Suceuvù, çI Iu bIruIL $LeIun-
vodù. $I eI IugInd, Iu prIns dù nIçLe (ùrunI çI înduLù îI în(epù
¡eremIIu-vodù, Iur ousLeu îI pIerI cu LoLuI.
BuLur încù, în(eIegund de uceusLu, IourLe sù înLrIsLù. $I
neLrecund muILù vreme, BuLur Iur îçI sLrunse LouLe oçLIIe çI
purcese usupru TImIçoureI, çI începurù u o buLe de LouLe
pùr(IIe. ¡ur IunuI cu LùLuruI încù venIse sù IIe ujuLor ceLù(II,
çI brodIIu în LouLù vremeu IurIç, de IovIIu ousLeu
ungureuscù. ¡ur BuLur, deucu vùzu cù n-ure rùzbun de
LùLurI, eI Iùsù sLrùjI sù pùzeuscù ceLuLeu çI purcése usupru
LùLurIIor çI sù IovIrù de Iu(ù, çI Iurù bIruI(I LùLurII. Dupù
ucéIu Iur sù înLourse BuLur Iu ceLuLe, bùLund-o ¸ sùpLùmunI.
De muILe orI Iùcurù çI nùvuIù çI nu puLurù Iuce Izbundù. $I
sù înLourse cruIuI Iur Iu scuunuI IuI.
¡ur cund Iu Iu cursuI unIIor ;1o¸, muI 6 denI, LrImIse
MIIuI-vodù pre VeIIcIco cu IuIducII Iu Bubu, de o ocoIIrù çI
o bùLurù çI o uprInserù çI muILù bunùLuLe çI uvu(Ie
dobundIrù.
$I înLorcundu-se înupoI cu dobundu, Iur LurcII sù
sLrunserù de LouLe pùr(IIe çI purcéeserù dupre VeIIcIco çI-I
ujunserù Iu un Ioc ce sù cIIumù ComIsuI çI déderù rùzboI
unII cu uI(II, çI Iu rùzboI ¸ zIIe; LurcII LoL sù îngIoLIIu, çI Iu
bIruIL VeIIcIco, çI perIrù Lo(I IuIducII çI-çI Iuurù LurcII LoL
pIeunuI înupoI.
MIIuI-vodù IourLe sù înLrIsLù. ¡ur cund Iu Iu IuIIe 16
denI, uIése MIIuI-vodù oçLI cure eru muI de IoIos çI Ie puse
cùpILun pre ¡urcuç-ugu çI-I LrImIse Iu DIIu cu sù-I
dobundeuscù; çI Lrecurù Dunùreu pre Iu JdegIu. ¡ur LurcII
încù Ie prInse de vésLe, muI(Ime cu LoLuI, çI nu IeçIrù sù se
Ioveuscù de Iu(ù, cI sù uscunserù, de Iùcurù meçLeçug. Cù
mergund oçLIIe IuI MIIuI-vodù Iùr' de nIcI un LeumùL, Iur
LurcII îI IovIrù de Iu(ù çI Iùrù vésLe. $I Iu rùzboIu Lure muILù
vréme, însù ceu de upoI, bIruIrù LurcII spre ousLeu IuI MI-
IuI-vodù. $I cu(I Iurù cùIùrI prInLr-înçII scùpurù cuLe cevu,
însù pu(IneI; Iur pedesLruçII pIerIrù cu LoLuI.
Dupù ucéIu, MIIuI-vodù deucu pIerdu uLu(eu voInIcI, eI
Iu scurbIL. $I începu u LrImILe pen LouLe (ùrIIe sLreIne, cu sù
sLrungù voIcnIcI vILejI çI uduse IeçI çI cuzucI çI de LoL IeIIuI
de oumenI, curI-I eruu de IoIos.
SLrungundu-çI MIIuI-vodù ousLe, cu sù se IupLe cu
LurcII, Iur nIçLe neprIIuLenI pornIrù purù mIncInousù usupru
IuI MIIuI-vodù. DecI BuLur JIcmon-cruI, cum s-uu IepùduL
MIIuI-vodù, çI s-uu împrIeLenIL cu LurcII, BuLur JIcmon
Iùcu sIuL cu Lo(I voIevozII ArdeuIuIuI, cu sù uIIe de drepLuLeu
IuI MIIuI-vodù. ¡ur MIIuI-vodù, deucu-I cIemurù, eI sù
Lemu de înçùIùcIune çI de purù mIncInousù çI purcese MI-
IuI-vodù sù sù împreune cu BuLur JIcmon numuI cu z-¸
boIurI, unume MIIuIceu bunuI, I RuduI BuzescuI çI uI(I boI-
urI. ¡ur BuLur JIcmon deucu vùzu cù vIne MIIuI-vodù
bucuros Iu împreunure, eI încù LrImIse posLeInIcuI ceI
mure, Jeneu Poncru(, cu muI(I ném(I, çI cu qo de cucII çI cu
muILù cInsLe înuInLeu IuI MIIuI-vodù. CI dùscùIecurù în ceL-
uLe în BeIIgrud çI sù împreunurù cu mure cInsLe, mesI(u de-
cIemvrIe 1q denI, IeuLuI ;1o6. $I Iurù împreunù 1o zIIe, çI
muILù cInsLe peLrecurù çI muI mure credIn(ù Iegurù çI
înLocmIrù LouLe IucrurIIe çI sù înLurnù MIIuI-vodù cu mure
bucurIe Iu scuunu-çI. ¡ur BuLur JIcmon purcese Iu
împùruLuI creçLIn. $I LrImIse çI MIIuI-vodù pre bunuI MI-
IuIceu cu BuLur JIcmon împreunù penLru LocméIeIe (ùrIIor.
$ezund MIIuI-vodù cu Lo(I boIurII Iu scuun, venI vésLe
cum suILun MeImeL s-uu scornIL dIn scuunu-çI, dIn
|urIgrud, cu LoL RùsùrILuI çI cu LouLù puLéreu IuI, cu LurcII çI
cu LùLurII, çI purcése sù se buLù cu împùruLuI creçLInesc Ro-
doIuI. $I dùscùIecurù Iu ceLuLeu EgIeruI çI începurù u o buLe
ceLuLeu de ¸ pùr(I. ¡ur împùruLuI creçLIn, deucu prInse de
vésLe, eI îçI sLrunse oçLIIe çI Ie LrImIse cu IruLe-sùu MuxImII-
un usupru LurcIIor. $I sùrI însuçI BuLur JIcmon-cruIuI, cupuI
IuI, cu LouLe oçLIIe çI sù împreunurù cu MuxImIIun çI
purcése usupru vrùjmuçIIor. ¡ur suILun MeImeL, împùruLuI
LurcIIor dupù ce bùLu ceLuLeu EgIeruI, venI-I vesLe cum îI
împresourù MuxImIIun çI cu BuLur JIcmon-cruIuI çI cu
LouLe oçLIIe. ¡ur suILun MeImeL Iùsù-çI oumenII în ceLuLe çI
eI, cu LouLe oçLIIe, purcése Iu CursLeçLI. $I sù IovIrù de Iu(ù
unII cu uI(II çI Iu rùzboI mure çI Lure, în ¸ zIIe çI în ¸ nop(I,
çI Iu vùrsure de sunge muILù înLr-umundouo pùr(IIe, însù
muI pIereu LurcII, çI déderù LurcII dosuI u IugIreu pun-IeçIrù
den Lubùrù, çI dIn corLurI çI dIn LouLù murIu Ior. $I vreu çI
IosL dobundu çI Izbundu creçLInIIor. ¡ur creçLInII nu sù
çLIurù cumpùLu, cI sù déderù u jùIuI. DecI penLru muILù
IùcomIe u uvu(IeI, eI îçI puserù Lo(I cupeLeIe, cum scrIe çI Iu
sIunLu scrIpLurù vécIe, cù IùcomIIu IusLe rùdùcInu LuLuror
rùuLù(IIor. O, umur mure! Cù vùzund LurcII uLuLu
neLocmeuIù înLru creçLInI, penLru IùcomIIu Ior, curund sù
înLourserù procIe(II de LurcI usupru Ior çI uLuLu Iu mourLe
mure înLre creçLInI, cuL Iu voIu IuI Dumnezeu. ¡ur MuxImII-
un cu cu(I scùpù, eI sù înLourse Iu scuunuI IuI; Iur BuLur JIc-
mon-cruIuI, cu(I uu scùpuL cu eI, Iur s-uu înLors Iu scuunu-
çI, Iu BeIIgrud, çI rùmuserù LurcII cu uLuLu bucurIe.
DecI LurcII începurù u sù seme(I çI începurù u IeçI în
|uru MunLeneuscù, pre murgIneu DunùrII, çI prInserù LurcII
u prùdu çI u robI (uru. DecI MIIuI-vodù încù sLrunse oçLIIe çI
purcése usupru NecopoeI. $I mergund MIIuI-vodù prIn
(urù, înLuInI o seumù de LurcI pre upu TeIeormunuIuI ro-
bInd çI sLrIcund (uru. DecI îI prInserù pre Lo(I vII, pun' sosI
çI MIIuI-vodù în vud Iu Necopoe. $I ocoII ceLuLeu TurnuI,
çI-I bùLurù çI-I urserù. DecI grIjIndu-se MIIuI-vodù sù
Lreucù Iu Necopoe, venI-I vésLe den sus cum suILun
MeImeL, împùruLuI Lurcesc, uu bIruIL pre MuxImIIun çI pre
BuLur JIcmon-cruIuI. DecI MIIuI-vodù sù înLrIsLù çI începu
u Iuce puce cu LurcII çI cu sungeucuI NecopoeI. $I Iu MIIuI-
vodù în Ioc ¸ zIIe, çI Iegurù puce, çI sù dùruIrù cu dururI
scumpe. $I Iurù ucesLeu LouLe Iu ocLomvrIe 6 dnI, ;1o;.
Pre ucéIu vréme BuLur JIcmon-cruIuI supùruse-I-se cu
oçLIIe çI bùLundu-se cu LurcII çI-çI încIInù (uru împùruLuIuI
creçLInesc, cum sù-I pourLe grIju. $I împùruLuI LrImIse z
comIsurI, unume SuIuI, ¸ epIscopI çI pre ¡çLIunsIn. $I
jururù (uru çI Lo(I domnII ArdeuIuIuI, cum sù IIe pre munu
împùruLuIuI. $I prInserù pre JujIcu cunceIuruI Iu BuLur JIc-
mon çI-I LrImIserù în ceLuLe Iu Sucmur, çI ucoIo-I LùIurù
cupuI. ¡ur BuLur JIcmon eI îçI nùpusLI crùIIu su în Ioc çI sù
duse însuçI, Iu împùruLuI creçLIn. ¡ur împùruLuI îI déde o
ceLuLe, unume EpuIIIu. AceusLu sù udevùrù cum îçI déde
(uru pre o ceLuLe.
Pre uceIu vréme IurùçI LrImIse suILun MeImeL un puçù,
unume MeImeL-puçu vezIruzemuI, cu muI(Ime de LurcI çI
LùLurI Iùrù numùr usupru creçLInIor çI dùscùIecurù în ceL-
uLeu OrudIeI. DecI unII bùLeu ceLuLeu, Iur uI(II prùdu (uru.
¡nsù BuLur JIcmon dupù ce-çI nùpusLI (uru înLuI, upoI muIL
sù cùI, însù nùpusLI ceLuLeu EpuIIeI çI noupLeu IugI den ceL-
uLe çI venI Iur Iu scuun Iu ArdeuI. $I în ce ceus sosI, I sù
încIInurù Lo(I domnII, çI voIevozII çI LouLù |uru ArdeuIuIuI.
$I prInserù pre uceI comIçurI împùrùLeçLI de-I Iegurù çI-I
LrImIse Iu MIIuI-vodù, penLru ceu prIeLenIe çI credIn(ù
denLuI, cu sù IIe Iur unuI cu uILuI. $I LrImIse Iu MIIuI-vodù
sù-I deu oçLI ujuLorIu sù se upere de vrùjmuç. $I-I déde
¸.¸oo de voInIcI çI Ie puse cup pre ugu ¡ecu.
Pre ucéIu vréme eru un puçu Hudum-puçu, pre cure-I
LrImIsése împùruLuI Lurcesc sù IIe puçu Iu murgIne, Iu DIIu.
EI încù uvusése împuLùcIune cu MIIuI-vodù, cI LrImIsése Iu
MeImeL-puçu den DursLor, cu sù meurgù cu oçLI sù upuce
scuunuI IuI MIIuI-vodù. DecI eI degrub sLrunsése oçLIIe çI
IeçIse sù sù Ioveuscù. ¡ur MIIuI-vodù încù LrImIsése oçLI cu
DumILru dvornIcuI împoLrIvu IuI MeImeL-puçu, de-I bùLurù
çI-I gonIrù Iuundu-Ie çI z sLeugurI de Ie-uu dus Iu MIIuI-
vodù în CurucuI. $I IourLe sù îmbùrbùLù çI sLrunse LouLe
oçLIIe în grub de purcese çI eI usupru IuI Hudum-puçu. $I
Lrecu MIIuI-vodù Dunùreu cu LouLù gIouLu pre dun sus dù
Necopoe çI sù IovIrù de Iu(ù cu Hudum-puçu çI Iurù bIruI(I
LurcII çI pIerIrù muI(I, Iuundu-Ie çI LouLe LunurIIe, çI LouLù
Lubùru.
$I dupù ce bùLurù pre LurcI, Iur MIIuI-vodù sù upucù çI
de ceLuLeu NecopoeI çI începurù u o buLe cu LunurIIe. ¡nsù
cund Iu sepLemvrIe 1o dnI, sumbùLù, Iùcu MIIuI-vodù
nùvuIù IourLe mure çI o bùLurù muILù vréme çI nu puLurù
InLru în ceLuLe, cù spùrgeu zIouu, Iur LurcII zIdIu noupLeu.
DecI çùzu MIIuI-vodù în Ioc ¸ zIIe çI LoL pIenuIu |uru
Turceuscù. $I dupù ucéIu eI purcese cu LouLe oçLIIe în sus,
cùLrù DIIu, LoL prùdund den Dunùre pun-în mun(I, punù
sosI împoLrIvu DIIuIuI. ¡ur sungeucuI de ucoIo încù LrImIse
degrub de sLrunse Lo(I LurcII den (InuLuI DIIuIuI çI LrImIse çI
Iu beIuI de Iu Bubu, de venIrù cu oçLI înLr-ujuLor, IeçInd
înLru înLumpInureu IuI MIIuI-vodù, în çesuI DIIuIuI. $I Iu
rùzboIu Lure muILù vréme. CéIu de upoI Iurù bIruI(I LurcII de
MIIuI-vodù; çI muILù pIeIre sù Iùcu LurcIIor, cuL pu(InI
scùpurù în ceLuLe, Iur uI(II Iurù LùIu(I, uI(II gonI(I çI rùsIpI(I.
Sù spunem de MIIuI-vodù ce I sù înLumpIù înLr-ucesL
rùzboIu, gonInd LurcII çI rùsIpIndu-I în LouLe pùr(IIe. ¡ur
LurcII, însù o ceuLù, deucù vùzurù pIeIreu, eI sù înLourserù cu
mure IùrborIe usupru IuI MIIuI-vodù çI uLunceu sù uIese
unuI den LurcI cu suII(u çI o împoncIçù usupru punLecIIuI IuI
MIIuI-vodù çI o înIIpse în punLece. ¡ur MIIuI-vodù deucu
vùzu cù pIIure, eI upucù suII(u cu umundouo muInIIe de IIer
çI cùuLu în LouLe pùr(IIe cu sù-I vIe cInevu den boIurI ujuLor,
sù-I Izbùveuscù den pIeIre. $I uI(II muI uproupe nu sù uIIurù
Iùr' z boIurI, unume Predu BuzescuI çI cu IruLe-sùu SLroe
sLoInIcuI. EI grùbIrù çI LùIurù cupuI LurcuIuI çI pre céIeuIuILe
so(II uIe IuI çI IzbùvIrù pre MIIuI-vodù dIn muInIIe LurcIIor.
$I muILù bùrbù(Ie urùLurù BuzeçLII înuInLeu IuI MIIuI-vodù,
cùcI sù IupLurù cu vrùjmuçII çI IzbùvIrù pre domnuI Ior den
pIeIre.
Dupù ce bùLurù ucesL rùzboIu, çezu MIIuI-vodù supL
ceLuLe 1o zIIe depIIn, urzund împrejur LouLù murgIneu |ùrII
TurceçLI, çI Iur sù înLourse MIIuI-vodù cu LouLe oçLIIe çI cu
LouLù dobundu, cu sù Lreucù Dunùreu pre Iu Ruçuvù. ¡nsù
cund Iu oçLIIe jumùLuLe LrecuLe, sù Iùsù vunL cu vIIor pre
Dunùre, çI uLunce sù împùr(Irù oçLIIe çI rùmuserù jumùLuLe
uçLepLund 1o zIIe pun' sù poLoII vunLuI. ¡ur oçLIIe uu LoL
pIenuIL çI uu urs |uru Turceuscù. DécIIu Lrecurù cu LouLù
dobundu de sù udunurù Iu noIemvrIe ¸ denI, IeuLuI ;1o;. $I
sù înLourse MIIuI-vodù în scuun în TurgovIçLe cu Lo(I boI-
urII.
Pre uceu vréme BuLur JIcmon-cruIuI Iur InLruse în
muILe gundurI, cure nu I-uu IosL nIcI de un IoIos, nIcI IuI,
nIcI (ùrII, cum zIce cù omuI în(eIepL uIIù cuIeu çI pe unde n-
uu umbIuL, Iur deucu-çI pIerde IIreu, rùLùceçLe çI pre unde
uu umbIuL, cu çI BuLur JIcmon-cruIu, încù nu-I ujunse cuL
înLuI îçI încIInù (uru Iu împùruLuI nem(esc çI upoI Iùsù çI
credIn(u ce Iùcuse cu împùruLuI, nùpusLInd ceLuLeu EpuIIeI,
çI venI Iur Iu ArdeuI çI sù upucù cu MIIuI-vodù de ceu prIeL-
enIe dInLuI. ApoI eI nIcI uçu nu sù uçùzù, çI Iur gund rùu cu
sù sù despur(ù de MIIuI-vodù çI sù încIIne ArdeuIuI Lur-
cIIor. CI umInLereu n-uu uvuL cum Iuce penLru ceI jurùmunL
rùu çI greu, ce uu IùcuL cu MIIuI-vodù, cum, pun' vu II eI
cruI în ArdeuI, LurcII sù n-uIbù Lreubù. DecI Iùcu BuLur JIc-
mon sIuL IIcIeun çI LrImIse în |uru ¡eçuscù, Iu vùru-sùu
BuLur AndreIIuç, cum sù vIe, sù IIe cruIu în IocuI IuI; çI eI sù
Iucù LocmeuIù cu LurcII, cu sù înçuIe pre MIIuI-vodù.
$I venI BuLur AndreIuç, în ceLuLeu MedIIuçuIuI. AcoIo sù
împreunù cu BuLur JIcmon çI sù sLrunserù Lo(I voIevozII çI
némIçII, jurund Lo(I cu BuLur AndreIuç. ¡ur BuLur JIcmon uu
uIes o ceLuLe, unume VeIIcIuI, çI eI însù purcése de sù duse
în |uru ¡eçuscù, Iur BuLur AndreIuç, rùmuse u II cruIu Ar-
deuIuIuI.
ALunceu ¡eremIIu-vodù, domnuI MoIdoveI, deucu sù
uçùzù BuLur AndreIuç pe crùIe, Iur eI LrImIse cùr(I Iu BuLur
AndreIuç, cum sù IIe umundoI unu çI sù scou(ù pre MIIuI-
vodù dIn mIjIocuI Ior. $I de nu vu IeçI de voIe, eI sù rùdIce
oçLI usupru IuI sù-I prInzù, sù-I deu LurcIIor. $I BuLur
AndreIuç Iu bucuros uceIuI sIuL rùu çI LrImIse soI Iu MIIuI-
vodù pre un nemIç, unume CIomurLun Tumuç, cum sù Iusù
MIIuIvodù dIn (urù cu puce, cù upoI vu încùpeu în muInIIe
LurcIIor. ¡ur MIIuI-vodù deucu uuzI uceI sIuL rùu çI umur, eI
încù-çI sLrunse Lo(I boIurII çI Iùcurù sIuL IourLe de IoIos.
Deucu vùzu MIIuI-vodù cù I sù rùdIcù uLuLu rùu pre cup, eI
înLr-uILù purLe nu cugeLù, cI LrImIse Iu împùruLuI nem(esc,
de unde uveu de uLuLu vreme mIIù çI ujuLor, çI-I obIdI de
LouLe cuLe I sù înLumpIù pre cupuI IuI, çI-I cerçu MIIuI-vodù
oçLI ujuLor cum sù Iusù împoLrIvu IuI BuLur AndreIuç, cure
sù încIInuse LurcIIor. ¡ur împùruLuI nem(esc Iu bucuros sù-
I Iucù de LouLe pe voIu IuI. ¡nLr-ucéIu MIIuI-vodù sù veseII çI
degrub LrImIse de-çI sLrunse LouLe oçLIIe çI purcese Iu Ar-
deuI usupru IuI BuLur AndreIuç. Trecund munLeIe,
dùscùIecurù în IuncIIe BruçovuIuI, çI ucoIo venIrù Lo(I
bruçovenII de sù încIInurù Iu MIIuI-vodù cu dururI
scumpe. ¡ur MIIuI-vodù deucu vùzu cù I sù încIInù
ceLù(enII, sù veseII. $I LrImIse Iu RuduI BuzescuI çI Iu Udreu
bunuI, sù suIe çI eI cu LouLe oçLIIe CruIoveI çI uIe JIIuIuI çI cu
uIe MeIedIn(IIor, sù Iusù cu IuIe înuInLeu IuI MIIuI-vodù,
cùLrù IuncIIe SIbIIuIuI.
¡ur BuLur AndreIuç, deucu în(eIese de MIIuI-vodù cù uu
InLruL cu LouLe oçLIIe în (urù în ArdeuI, eI degrub sLrunse
LouLe oçLIIe çI purcese çI eI cùLrù SIbIu, împoLrIvu IuI
MIIuIvodù. $I Iùcu çun( çI rùzImù ousLeu IuI, BuLur
AndreIuç, de cùLrù zIduI ceLù(II SIbIIuIuI. ¡ur oçLIIe IuI MI-
IuI-vodù încù sù sLrunserù LouLe, çI Lo(I boIurII çI puserù
Lubùru Iu suL Iu VeçLem.
DecI cund Iu Iu ocLomvrIe 1; dnI, mIercurI, urùLurù-se
sLrùjIIe Ior çI sù vùzurù oçLIIe uneIe cu uILeIe. ¡ur deucu vùzu
BuLur AndreIuç, cum MIIuI-vodù IusLe guLu de rùzboI, eI
IourLe sù îngrIjù Lure çI vru uLunceu sù sù sIùLuIuscù de
puce. OI, neprIcepuLù mInLe omeneuscù! CuLù vreme Iu de
u LocmI (uru çI u Iuce puce, çI nu LocmIrù, cI vru sù
Locmeuscù cund nu Iu nIcI de un IoIos. Cù LrImI(und unII Iu
uI(II penLru puce, Iur muI mure vrujbù Iùcurù. Cù deucu sù
vùzurù
oçLIIe, eI nùvùIeu spre sIudù çI puce nu puLurù LocmI. $I
sù gùLIrù çI sù IovIrù unII cu uI(II Iu ocLomvrIe 18 dnI, joI. $I
Iu rùzboI IourLe Lure punù seuru, çI Iùcurù încù u-I învInge
BuLur AndreIuç cu ungurII, dur upoI bIruI MIIuI-vodù cu
munLenII. $I muIL sunge sù vùrsù, çI muILe LrupurI
rùmuserù pre cumpII SIbIIuIuI.
BuLur AndreIuç, deucu vùzu cù-I IugIrù voInIcII çI I sù
spurse ousLeu çI Iu Izbundu IuI MIIuI-vodù, Iur BuLur
AndreIuç eI Lure începu u bIesLemu pre ¡rImIIu-vodù, cùcI
scornI pre MIIuI uuprù-I, de-çI rùpuse (uru çI crùIIu çI sù
uIése cu pu(InI voInIcI çI pIecù u IugI, sù scupe în |uru
¡eçeuscù. DecI dobundI MIIuI-vodù scuunuI de crùIe, çI LoL
ArdeuIuI, çI LouLù |uru BursII çI Lo(I sùcuII.
DecI çùzu MIIuI-vodù în scuun în BeIIgrud, ocLomvrIe
z6 dnI, înLr-o zI IunI.
Sù spunem dur çI de BuLur AndreIuç, ce I s-uu
înLumpIuL dupù spurLuI rùzboIuIuI. ¡ugInd sù prIbegeuscù,
eI IugI pun-în codrII CIucuIuI çI ucoIo rùLùcI çI umbIù
ourecuLùvu vréme rùLùcIL çI nemuncuL, pun-îI bIruI Ioumeu
çI nImerI Iu nIçLe pùcururI, unuI sùcuI, uILuI munLeun. $I Ie
spuse cum cù eI IusLe BuLur AndreIuç, cruIuI ArdeuIuIuI, çI
cum I s-uu înLumpIuL de s-uu bùLuL cu MIIuI-vodù çI I-uu
scos dIn (urù çI cum IugInd sù scupe în |uru ¡eçuscù, eI uu
rùLùcIL çI uu IIùmunzIL. ¡ur uceI z pùcururI îI duserù Iu
IùcuçuI Ior, de-I ospùLurù çI dupù ospù(, eI sù rugù ceIor
pùcururI cu sù-I povù(uIuscù. DecI sù scuIù ceI pùcurur sùcuI
de sù Iùcu u-I povù(uIre, çI-I LùIe cupuI. $I-I bùgù înLr-o
LruIsLù çI-I duse Iu MIIuI-vodù. $I-I spuse de LouLe, cum uu
rùLùcIL çI uu nemerIL Iu sùIusuI Ior, çI dupù ospù( s-uu IùcuL
u-I povù(uI çI I-uu LùIuL cupuI, cù socoLI pùcururIuI cù IourLe
vu uveu dur mure de Iu MIIuI-vodù. ¡ur MIIuI-vodù deucu
vùzu cù IusLe cupuI IuI BuLur AndreIuç, IourLe rùu îI pùru de
mourLeu IuI. $I degrub LrImIse unde rùmùsése LrupuI de-I
uduserù çI-I puserù cupuI Iu Lrup çI-I îngropurù în BeIIgrud,
în bIserIcu crùIuscù, çI-I peLrecurù cu muILù cInsLe, cu Lo(I
boIurII çI cu némIçII ArdeuIuIuI. PùcururIuI deucu LùIù cupuI
IuI BuLur AndreIuç çI-I duse Iu MIIuI-vodù, cum spune
scrIpLuru cù: cu ce mùsurù veI mùsuru, (I se vu mùsuru; decI
MIIuI-vodù zIse de LùIe cupuI pùcururIuIuI, uILuI uçu sù nu
muI Iucù.
DecI dobundI MIIuI-vodù z (ùrI: ArdeuIuI çI |uru
Rumuneuscù. $I în |uru MunLeneuscù LrImIse domn pre
IIe-sùu, NIcoIue-vodù çI sù uçùzurù domnI IIIuI çI LuLùI în z
(ùrI, domnInd eI (ùrIIe înLru LouLù veseIIIu.
¡ur IuI MIIuI-vodù venI-I soI de Iu împùruLuI creçLInesc
RodoIuI, unume Osnu DuvId çI SecIII MIIuII. $I uduserù
soIII vésLe cum sù se Iuse MIIuI-vodù de LouLù |uru Ar-
deuIuIuI, sù IIe numuI, pre munu împùruLuIuI çI sù se
înLourcù Iu (urù-çI, sù-çI (Ie |uru MunLeneuscù. ¡ur MIIuI-
vodù încù Iùcu sIuL cu Lo(I boIurII çI cu némIçII ArdeuIuIuI çI
cugeLurù sù nu deu ArdeuIuI împùruLuIuI creçLInesc, numuI
sù IIe dujdnIc împùruLuIuI creçLIn, Iur de domnIe sù IIe LoL
MIIuIvodù. $I ucesL sIuL sù poLrIvI, cum zIcee DuvId proro-
cuI Iu cupuI zo. DecI nu puLu înLr-uIL cIIp, numuI uIese z
boIurI, unume pre MIIuIceu bunuI çI pe SLoIcu IogoIùLuI, çI-
I LrImIse Iu împùruLuI nem(esc cu soIII, cum sù Iuse
împùruLuI ArdeuIuI sù-I domneuscù MIIuI-vodù çI sù IIe du-
jdnIc. ¡ur împùruLuI nu Ie déLe nIcI un rùspuns, Iùr' numuI
ce-I Iusese IuI poILu dInLuI. ¡ur MIIuI-vodù Iur sLrunse u
douo ourù sIuL çI-çI uduserù umInLe cum înLuI eru (uru
ocoIILù de vrùjmuçI, Iur ucum uu duL Dumnezeu de IusLe
domn u douo (ùrI. $I-I pIecurù mInLeu IuI MIIuI-vodù u nu
sù pIecu ceIuI muI mure, cI zIserù cù nu vu uveu nevoIe de
împùruLuI, cI-I vu Iùsu de vu (Ineu ArdeuIuI.
DécI sù începurù sIuLurI muILe înLru Lo(I oumenII. ¡ur
MIIuI-vodù deucu vùzu cù nu-I vu II ArdeuIuI cu puce, eI
începu u Iuce puce cu curII îI eru IuI vrùjmuçI înLuI. Cù LrIm-
Ise Iu suILun MeImeL, împùruLuI Lurcesc, çI cu mure bu-
curIe prImI pre MIIuI-vodù çI degrub LrImIse-I çI sLeug. $I
LrImIse çI Iu cruIuI Ieçùsc penLru puce çI penLru LocmeuIù, cI
nu sù puLurù LocmI, cI umbIurù cu cuvInLe deçurLe.
¡ur împùruLuI RodoIuI nem(esc deucu vùzu pre
MIIuIvodù cù sù împucù cu LurcII çI sù împrIeLenéçLe cu
sLreInII çI sù despurLe de eI, IourLe sù îngrIjù, çI socoLI cum
cù-I vu Iuce MIIuI-vodù scùdére de împùrù(Ie, deucu s-uu
încIInuL LurcIIor. $I socoLI împùruLuI cum vu Iuce cu puLere
çI cu urmù sù surù çI sù scou(ù pe MIIuI-vodù den ArdeuI.
¡ur MIIuI-vodù nu-çI muI uduse umInLe de ceu de upoI,
cum cù nu-çI vu Iùsu împùruLuI nem(esc cuvunLuI sù sLeu în
deçùrL, cI-çI înùI(ù MIIuI-vodù sIuLuI çI mInLeu de om
neîn(eIepL çI de pIzmu ceu de dùmuIL u ¡rImIeI-vodù, ce sù
sIùLuIse cu BuLur AndreIuç, spre rùuI IuI MIIuI-vodù. ¡ur
MIIuI-vodù sù rIdIcù usupru ¡eremIeI-vodù cu oçLI murI, Iu
muI 6 dnI. $I InLrù MIIuI-vodù cu oçLI în MoIdovu. ¡ur
¡eremIIu-vodù deucu prInse de vésLe, eI LrImIse de-çI
sLrunse çI eI LouLe oçLIIe MoIdoveI çI cu IéçII, cu sù Iusù
împoLrIvu IuI MIIuI-vodù. ¡ur deucu merse ¡eremIIu-vodù
împoLrIvu IuI MIIuI-vodù, eI sù înLourse dù pIecù spre ceL-
uLeu HoLInuIuI, IugInd ¡eremIIu-vodù de Lémereu IuI MIIuI-
vodù. ¡ur oçLIIe IuI ujunserù pre oçLIIe ¡eremIeI-vodù Iu un
Ioc unume Jujceu. $I Iu ucoIo rùzboI mure ourecuLùvu
vréme çI muI(I moIdovenI çI IeçI pIerIrù. DécII moIdovenII
déderù dosuI u IugI çI IeçII uçIjdereu, pun' sù upropIIurù de
ceLuLeu HoLInuIuI.
DécII Iur sù oprIrù u du rùzboI. MIIuI-vodù îI prIpI. EI
deucù vùzurù cù vor pIerI Lo(I, cu(I scùpurù, eI sù încIIserù
cu ¡eremIIu-vodù în ceLuLeu HoLInuIuI. MIIuI-vodù începu
u
buLe ceLuLeu çI o bùLurù ¸ zIIe. ¡ur deucu vùzu MIIuI-
vodù cù nu o vu puLeu spurge, puse puznIcI împrejuruI
ceLù(II çI sù înLurnù în MoIdovu, în scuun, în ¡uçI. ¡ur
¡rImIIu-vodù deucu vùzu cù-I vor scouLe dIn ceLuLe, eI IeçI
IurIç înLr-o noupLe cu Lo(I boIurII IuI çI IugI în |uru ¡eçuscù.
¡ur MIIuIvodù începu u sù scrIe çI u sù mùrLurIsI cum cù
IusLe domn u ¸ (ùrI. ALunceu boIurII çI bùLrunII MoIdoveI
poILIrù de Iu MIIuI-vodù sù Ie deu domn pre IIe-sùu, Necu-
IuI-vodù. $I sù IùgùduI MIIuI-vodù cù Ie vu Iuce pre voIe.
ApoI în urmù sù socoLI MIIuI-vodù cum cù IusLe IIe-sùu mIc
çI nu vu puLeu II domn înLr-o (urù de murgIne cu uceIu, cùcI
LoL sù Lemeu de ¡rImIIu-vodù. DecI MIIuI-vodù sù Iùsù de
uceu LocmeuIù. $I LocmI oçLIIe çI Ie puse cupeLe murI q boI-
urI, unume: Udreu IuLmunuI, çI pre Androne vIsLIeruI, çI
pre Suvu urmuçuI çI pre Negre spùLuruI, cu sù (Ie |uru MoI-
doveI.
¡ur MIIuI-vodù sù înLourse în scuun în BeIgrud. $I
ucIIuçI venIrù oIucI de Iu RodoIuI, împùruLuI nem(esc,
cerçund |uru ArdeuIuIuI sù IIe u IuI çI sù-çI (Ie MIIuI-vodù
|uru MoIdoveI çI |uru Rumuneuscù, cù-I vu ujunge. ¡ur MI-
IuI-vodù nu sù înduru de ArdeuI, cI sù sIIIIu sù-çI Locmeuscù
de cùLrù împùruLuI cu sù (Ie ArdeuIuI. $I LrImIse z boIurI:
pre TudosIe IogoIùLuI çI pre Corneç Guçpur, rugundu-se
împùruLuIuI sù-I Iuse ArdeuIuI, cù I-uu dobundIL cu subIIu,
çI sù-I sIobouzù usupru LurcIIor; sù meurgù înLuI Iu
TImIçourù, sù o Iu de Iu LurcI çI sù o Iu împùruLuI. ALunceu
MIIuI gùLI pre Murco-vodù, sIn PùLru-vodù çI-I LrImIse Iu
MoIdovu sù IIe domn. $I LrImIse cu dunsuI pù Predu Buzes-
cuI. $I deucu sosIrù în ¡uçI, începurù u sù veseII. ¡ur oçLIIe
¡eremIeI-vodù încù uu IosL vIInd Iu MoIdovu. DécI cu cuLù
bucurIe mérserù, cu uLuLu ruçIne IugIrù çI nùpusLIrù (uru.
TrIme(und MIIuI-vodù soII în LouLe pùr(IIe, cu sù-çI
Locmeuscù IucruI çI cund îI pùru cù ç-uu LocmIL muI bIne,
muI cu rùu sù sLrIcurù de LouLe pùr(IIe. ¡ncepundu-se sIuLurI
mIncInouse çI IIcIéne, muI vurLos înLru Lo(I urdeIénII, spre
rùuI IuI, cù nu-I muI suIerIIu sù Ie IIe domn. Ce LrImIse Iu
cruIuI Ieçùsc cu sù Ie deu pre BuLur JIcmon sù Ie IIe cruIu,
cum Ie-uu IosL, çI sù deu ujuLor çI ¡eremIeI-vodù sù IIe Iu
MoIdovu çI sù scou(ù pre MIIuI-vodù sù nu muI IIe în mIj-
IocuI Ior. ¡ur MIIuI-vodù nu çLIIu nImIc de ucesLe sIuLurI
IIcIéne, cI sù gùLeu sù-çI sLrungù oçLIIe, sù meurgù Iu
TImIçourù. $I LrImIse Iur Iu împùruLuI nem(esc sù-I deu
ujuLorIu. $I înduLù gùLI pre BuçLu GIurgIu cu o seumù de
oçLI împùrùLeçLI, çI purcése cu sù sù înLumpIne cu MIIuI-
vodù, sù meurgù umundoI Iu TImIçourù. ¡ur domnII çI
nemIçII çI Lo(I voIevozII ArdeuIuIuI eru sLrunçI Lo(I Iu Turdu,
sIùLuIndu-se cum BuLur JIcmon zùbovéçLe, Iur BuçLu vIne
cu oçLI împùrùLeçLI sù IIe prIIuLen cu MIIuI-vodù. CI sù mIru
cum vor Iuce cu meçLeçug çI cu înçùIùcIune, sù puIe vrujbù
înLre MIIuI-vodù çI înLre BuçLu GIurgIu. $I zIserù BuçLII:
"Cum vII Lu ujuLor IuI MIIuI-vodù çI eI IusLe neprIIuLen
împùruLuIuI? Cù înLuI nu vu sù deu ArdeuIuI". $I uILe muILe
cuvInLe reIe çI IIcIéne îI rùdIcurù usuprù. $I zIserù: "MuI
bIne domneçLe Lu, Iur MIIuI-vodù sù se ducù în (urù-çI çI
noI sù IIm încIInu(I împùruLuIuI cu LouLù (uru". $I
învrùjbIrù pre BuçLu cu MIIuI-vodù. ALunce sù veseIIrù Lo(I
urdeIénII, Iur IuI MIIuIvodù îI soseu pIeIre, cù nu çLIIu nem-
Ic de ucésLeu. ¡nsù ourecIne spuse IuI MIIuI-vodù de LouLe
cuLe I sù Iùceu çI ce I sù rùdIcu usuprù. $I înLuI nu crezu, Iur
upoI udeverInd, degrub LrImIse de-çI sLrunse oçLIIe, IIInd
BuçLu GIurgIu punuLunceu LoL cu eI, çI grùbI de sù IovIrù cu
oçLIIe ungureçLI Iu un Ioc ce sù cIIumù MIrùsIùu. $I Iu
Izbundu IuI MIIuIvodù, sepLembrIe 8 dnI, ;1o8.
De ucoIo sù rùdIcurù çI venIrù în IuncIIe TurdII çI déLe
muI(umILù IuI Dumnezeu. $I mérse MIIuI-vodù Iu BuçLu
GIurgIu de I sù rugù sù-I deu cuLùvu ousLe ujuLor cu sù sù
ducù Iu ¡ùgùruç, sù scou(ù de ucoIo pre doumnù-su çI pre
IIe-sùu NecuIuI-vodù, cù eru ucoIo încIIçI de ungurI de
cuLùvu vréme. ¡ur BuçLu GIurgIu, IIInd umesLecuL cu
urdeIénII cu muILe sIuLurI réIe çI IIcIéne spre MIIuI-vodù cu
sù-I omoure, cI dIn gurù I sù IùgùduI sù-I deu ném(I ujuLor.
¡ur BuçLu Iùcund meçLeçug IIcIeun, cù zIse IuI MIIuI-vodù
cu sù-çI LrImI(ù LouLe oçLIIe înuInLe Iu ¡ùgùruç, numuI sù
rùmuIe eI cu curLeu IuI çI, Lrecund cuLevu zIIe, îI vu du
ujuLor. $I dupù cuvunLuI IuI ceI IIcIeun Iùcu uçu. OI, bun
prIIej îçI Iùcu BuçLu spre pIIurdereu bunuIuI çI vILeuzuIuI
MIIuI-vodù!
¡ur cund Iu înLr-o dImIneu(ù, vùzu MIIuI-vodù ousLeu
nem(euscù vIInd cùLrù corLuI IuI, unII cùIùrI, uI(II pedesLrI,
çI socoLI MIIuI-vodù cù ucesLeu sunL ujuLor IuI, çI nImIcu de
dunçII nu se Lemeu. ¡ur eI, procIe(II, nu uu IosL ujuLor, cI
vrùjmuçI. $I deucu vùzu cù sosesc, IeçI MIIuI-vodù dIn
corLu-sùu înuInLeu Ior veseI çI Ie zIse: "BIne-u(I venIL voInI-
cIIor, vILejIIor". ¡ur eI sù repezIrù usupru IuI cu nIçLe dIIùnII
sùIbuLIce, cu sùbIIIe scouse. CI unuI déLe cu suII(u çI-I IovI
drepL în InImù, Iur uILuI degrub îI LùIe cupuI.
$I cùzu LrupuI IuI ceI Irumos cu un copucI, penLru cù nu
çLIuse, nIcI sù împrIIejIse subIIu IuI ceu IuLe în munu IuI ceu
vILeuzù. $I-I rùmuse LrupuI goI în puIbere uruncuL, cù uçu uu
IucruL pIzmu încù dIn 'cepuLuI IumII. Cù pIzmu uu pIerduL
pre muI(I bùrbu(I Iùr' de vInù, cu çI ucesLu.
CùcI eru ujuLor creçLInIIor çI sLu Lure cu un vILeuz bun
penLru eI, cuL Iùcuse pre LurcI de Lremuru de IrIcu IuI. ¡ur
dIuvoIuI, ceI ce nu vu bIneIe neumuIuI creçLInesc nu I-uu
IùsuL, cI IuLù cù cu meçLerçugurIIe IuI uu InLruL prIn InImu
ceIor IIcIénI, pun-îI déderù çI mor(II. $I rùmuserù creçLInII
çI muI vurLos |uru Rumuneuscù, sùrucI de dunsuI. PenLru
uceusLu, dur, cude-sù sù bIesLemùm... pre BuçLu GIurgIu,
cùcI uu uscuILuL pre domnII ungureçLI, de uu ucIs pre MI-
IuI-vodù Iùr' de nIcI o vInù.
UnII cu uceIu sù IIe unuLIemu! Adevùr, uceI BuçLu însù
ç-uu IuuL pIuLu de Iu împùruLuI RodoIuI, cù I-uu beIIL de vIu
Iu IouIe, precum scrIe, cù cIne supù groupu uILuIu, eI cude
înLr-însu.
Pun-uIcI s-uu sIurçIL LouLù jILIIu rùposuLuIuI MIIuI-vodù.
$I uu domnIL MIIuI-vodù unI zéce.
Aiceu semnúmpentro povesteu
loi Simion-vodú
Cù IIInd MIIuI-vodù Iu ArdeuI în muILe IeIIurI de prImejdII
de Iu uI IuI vrùjmuçI, ungurI, ném(I, IéçI, LurcI çI IIInd cu
dunçII în IupLù muILù vréme, uLunceu çI SImIon-vodù, rùuI
vrùjmuçI, vremeu ç-uu gùsIL, cù uu venIL uIcI în |uru
Rumuneuscù cu IéçI çI cu moIdovenI, de uu gonIL pre
doumnu IuI MIIuI-vodù çI pre IIe-sùu NIcuIue-vodù çI uu
çùzuL uIceu domn în (urù, gùsInd-o Iùrù sLùpunIre. NumuI
ce eru BuzeçLII, cuLeçI ¸ Iru(II, cù sù IIcIénIse de cùLrù MI-
IuI-vodù çI sù încIInuse Iu SImeon.
O, sùrucu de (urù, ce uu pù(IL uLunceu cu IeçII çI cu moI-
dovenII! Cù uu prùduL çI uu jeIuIL LouLù (uru, çI mùnùsLIrIIe,
çI boIurII, çI sùrucII, punù ce uu IuuL LoL ce uu gùsIL Iu dunçII.
ALunceu BuzeçLII vùzund uLuLu rùuLuLe, n-uu muI puLuL
rùbdu, cI uu IugIL pesLe OIL, Iu CruIovu. $I în grub uu sLruns
LouLe oçLIIe MeIedIn(IIor, çI numuIdecuL s-uu învurLejIL Iu
SImIon-vodù. ¡ur eI prInzund de vesLe n-uu puLuL sLu
împoLrIvu Ior, cI uu duL dosuI u IugI. BuzeçLII încù dupre
dunçII gonIndu-I, I-uu ujuns Iu o vuIe mure, ce IusLe dInco-
uce de ¡ocçunI, çI Iùrù vésLe gonIndu-I, IovIndu-I IourLe rùu
I-uu LùIuL. $I de-ubIIu SImIon-vodù cu pu(IneI oumenI uu
scùpuL. $I Iuurù LoL pIeunuI ce uu IuuL dIn (urù. De uLunceu
uceI vùI I-uu pus numeIe CùcuLu. De ucoIo BuzeçLII
înLorcundu-se cu Izbundù, Iur boIurII, cu(I uu IosL cu MIIuI-
vodù, dupù ce uu murIL domnuI Ior, uu venIL uIcI în (urù,
pre Iu CuInenI, cu LouLe oçLIIe rumuneçLI, çI s-uu LùbùruL Iu
un suL ce-I zIc CursLIeneçLI, ce IusLe dIn sus de mùnùsLIreu
den Argeç. AcoIo çI BuzeçLII cu dunçII s-uu împreunuL. $I
mure sIuL Iùcurù, socoLInd pre cIne ur pune domn, cu sù
pouLù obIùduI |uru Rumuneuscù, cu sù nu muI InLre
înLrînsu rùuLù(IIe çI robIIIe, cum uu IosL muI nuInLe.
$I den poruncu dumnezeIuscù, Lo(I cu un gund curuL,
uIéserù pre unuI den boIurI, cureIe eru den semen(IIu
bùsùrùbeuscù, neumuI domnesc, unume $ùrbun, nepoL
rùposuLuIuI Busurub-vodù. $I-I rùdIcurù sù IIe eI domn |ùrII
RumuneçLI. $I de ucoIo venIrù Lo(I Iu ceLuLeu den
TurgovIçLe. AcesL domn uu IosL în(eIepL, bun çI mIIosLIv çI
vILeuz. $I pre Lo(I sLreInII IubIIu çI (uru IuI bIne orunduIse.
$I Iùcu puce cu împùruLuI Lurcesc, cu sù-I deu IurucI, sù nu
muI IIe rùuLù(I în (urù. AçIjdereu Iùcu puce cu cruI çI domnI
curII eru împrejuruI |ùrII RumuneçLI. Cù nu-I eru drugù
ceurLu, nIcI munIIu, cI-I eru voIu sù uIbù cu Lo(I puce.
ALunceu s-uu poLoIIL LouLe rùzbouIeIe çI oçLIIe ceIe muILe çI
s-uu pogoruL de Iu Dumnezeu mure bucurIe çI veseIIe în
|uru Rumuneuscù. $I sù sLrunserù Lo(I oumenII ceI rùsIpI(I,
cIneçI Iu IocuI IuI, muI(ùmInd IuI Dumnezeu penLru puceu
ce Ie-uu duL.
¡ur vrùjmuçuI ceI rùu, cureIe nu vu bIneIe nIcI unuI
creçLIn, Iur începu u scornI pIzmù çI munIe. ¡nLuI de Iu un-
gurI, cù înIIpse gund rùu în InImu IuI SecIII Moç-cruIuI. Cù
sLrunse oçLI muILe çI gundI, procIeLuI, sù pogoure uIcI în
(urù usupru IuI $ùrbun-vodù, cu sù verse sunge muIL çI sù
dobundeuscù sIuvù çI cInsLe.
ALunceu $ùrbun-vodù, încù în(eIegund de uceusLu, muIL
sù mIrù çI Iùcu sIuL cu boIurIII IuI de-I LrImIse dururI
scumpe çI-I poILeu sù sù Iuse de uceI gund çI sù uIbù
umundoI Irù(IIe çI prIeLeçug cu çI înLuI, Iur eI nIcIcum dru-
gosLeu nu o vreu, nIcI dururIIe nu Ie prIImI.
ALunceu $ùrbun-vodù, vùzund unu cu uceusLu,
numuIdecuL LrImIse în (urù de-çI sLrunse LouLe oçLIIe çI sù
gùLIrù de rùzboI. $I cund Iu Iu purcesuI IuI den TurgovIçLe,
sLrunse preo(II bIserIcII de Iùcurù bdenII çI sIujbe
dumnezeIeçLI. $I-I bIugosIovIrù Lo(I, rugund pre Dumnezeu
sù-I pourLe înLruceusLù cuIe cu sùnùLuLe çI cu bIruIn(ù
usupru vrùjmuçIIor. $I cund Iu u LreIu zI, Lrecu mun(II. ¡ur
deucu în(eIese SecIII Moç, eI începu u sù Iùudu zIcund: "¡u
sù vede(I ucum uceI rumun gros ce vu sù pu(ù: numuI sù-mI
înLInz urIpu ceusLù dreupLù, numuIdecuL îI voI bIruI". ¡ur
$ùrbun-vodù rugù pre Dumnezeu çI-çI runduI oçLIIe çI re-
pede sù pornIrù usupru ungurIIor. $I de LouLe pùr(IIe Iurù
ocoII(I, çI uçu Ie déde o subIe çI-I uIundurù Iu o LInù mure,
omorundu-I çI înecundu-I ucoIo IourLe rùu, cuL nu scùpurù
muI nImeneu. ALunce Iu uceI rùzboI uIIù-sù ucIs çI uceI
SecIII Moç-cruI, penLru nebunIIu IuI çI-çI pIerdu LouLù
ousLeu, çI-çI pIerdu çI cupuI. ¡ur $ùrbun Iùcu muI(ùmILù
mure IuI Dumnezeu çI sù înLourse Iur înupoI de venI Iu
scuunuI IuI în TurgovIçLe. $I sù poLoIIrù LouLe vrùjbIIe, çI sù
uçùzù LouLù (uru cu bunù puce.
MuI IùcuL-uu $ùrbun-vodù çI uIL rùzboI în guru TeIeujIn-
uIuI, cund uu venIL SImeon-vodù dIn MoIdovu usupru IuI cu
sIngur IunuI çI cu muI(Ime de LùLurI, cu sù-I scou(ù dIn
(urù, sù IIe eI domn. $I ucoIo s-uu bùLuL IourLe Lure în ¸ zIIe.
ALunce, Iu uceI rùzboI, uu pIerIL un nepoL uI IunuIuI, cund
s-uu IovIL de Iu(ù cu Predu BuzescuI. ¡nsùçI eI Iu rùnIL Iu
cup, çI Lrecund Iu Bruçov, sù se vIndece, ucoIo uu pIerIL.
ALunceu IunuI vùzund cù nu pouLe sLrIcu nImIcu IuI
$ùrbun-vodù, IIInd înLr-o zI, deucu uu înseruL, s-uu munIIuL
pre SImeon-vodù çI-I puse în IIurù pre supL punLeceIe cuIu-
IuI. Purcegund de ucoIo de cu seurù, I s-uu IùcuL zIuou în
Dunùre. ¡ur $ùrbun-vodù ç-uu venIL Iur Iu scuun çI domnIu
IourLe bIne, cù uveu puce dùspre LouLe pùr(IIe.
¡ur vrùjmuçuI dIuvoIuI, ceI ce nu vu sù vuzù puceu în
creçLInI, cI Iur scornI vrujbù çI nevoIe mure usupru IuI
$ùrbunvodù. Cù IIInd BuLur Gubùr-cruI în ArdeuI, s-uu IosL
gùLIL în LuInù cu oçLI gréIe neçLIInd $ùrbun nImIcu. NumuI
uu prIns de vésLe deucu uu LrecuL uIceu în (urù. DecI neIIInd
eI guLu de rùzboI, n-uu uvuL ce muI Iuce, cI uu IugIL Iu |uru
MoIdoveI cu Lo(I boIurII IuI. ¡ur BuLur Gubùr s-uu LùbùruL Iu
scuunuI TurgovIçLII, çùzund uIceu în (urù ¸ IunI, dund voIe
oçLIIor de uu prùduL (uru çI LouLe mùnùsLIrIIe, cuL n-uu
rùmus nImIc în (urù. NIcI uILù duLù n-uu muI IosL uIceu în
(urù rùuLuLe çI juI cu uLunceu.
DecI (uru vùzund uLuLu rùuLuLe, cerçurù de Iu împùrù(Ie
de Ie déde domn pre RuduI-vodù, IecIor MIInII-vodù
LurcuI. $I venI uIcI în (urù cu sLeug împùrùLesc çI gonI pre
BuLur Gubùr, de sù duse Iur Iu (uru IuI. ¡ur eI çezu domn în
scuun în BucureçLI.
ALunceu $ùrbun-vodù IIInd prIbeug Iu MoIdovu, îI eru
mure obIdù cùcI IeçI dIn (urù Iùrù vésLe çI gundI sù sLrungù
oçLI, sù vIe usupru IuI BuLur, sù-çI Izbundeuscù. $I înduLù
venI dIn |uru ¡eçuscù 8oo de joInIrI cùIùrI çI qoo
pedesLruçI. $I LrImIse uIcI în (urù pre SLuncIuI sIugeruI,
déde vésLe boIurIIor çI roçIIIor, çI Iu murI çI Iu mIcI. $I Lo(I
Iurù bucuroçI penLru uceu umùrùcIune mure ce Iùcuse
BuLur. $I guLu IeçIrù în LumpInureu IuI $ùrbun-vodù. $I
numuIdecuL Lrecurù munLeIe, Lùbùrundu-se în IuncIIe
BruçovuIuI. $I déderù rùzboI mure în zIouu IuI sIeLII PeLru.
$I ucIIçI déde Dumnezeu de bIruI pre vrùjmuçuI IuI, pre
BuLur Gubùr. $I muILe LrupurI Iurù LùIuLe de ousLeu IuI,
Iùcundu-se de dunçII o movIIù mure în Iuncu BruçovuIuI.
¡ur BuLur Gubùr IugInd, I-uu cùzuL gujmu dIn cup, çI cu un
cuIne s-uu uscuns çI de-ubIIu uu scùpuL, cu mure ruçIne. $I
nu-I IoIosIrù nImIc péneIe céIe muILe ce purLu, pun-uu
scùpuL de s-uu încIIs Iu SIbIIu, cù de Iu sIngur Dumnezeu
uu IuuL uceu pIuLù. ALunceu $ùrbunvodù déde mure
muI(ùmILù Iu Dumnezeu çI cu Izbundù mure purcéserù de
ucoIo sù vIe uIcI în (urù.
¡ur RuduI-vodù, dundu-I împùrù(IIu domnIIu, eI uu IosL
mers pre TeIeujen cu muI(Ime de LurcI çI cu LùLurI usupru
IuI $ùrbun-vodù çI neuIIundu-I ucoIo, numuIdecuL uu pur-
ces dupù dunsuI. ¡ur $ùrbun-vodù sIm(Ind de ucesLeu, II-
Indu-I oçLIIe rIsIpILe, n-uu puLuL uçLepLu, cI uu IugIL Iu MoI-
dovu. ¡ur cund uu IosL Iu ¡uncu Mure, I-uu ujuns LùLurI
gonucI Iùrù vésLe. ALunceu $ùrbun-vodù de-ubIIu uu scùpuL
cu o seumù de oumenI pun' Iu SucIuvù, cù ucoIo eru çI
doumnùsu çI ucoIo uu nùscuL çI o cocounù, boLezund-o
pùrInLeIe vIùdIcu CrImcu, numInd-o EIenu. $I de ucoIo s-uu
rùdIcuL cu LoLuI de uu LrecuL în |uru ¡eçuscù. $I de ucoIo s-
uu dus în |uru Nem(euscù, Iu BecIu, prIImIndu-I împùruLuI
RodoIuI cu mure cInsLe, dundu-I bunI de cIeILuIuIù, cu sù se
pouLù odIInI eI çI oumenII IuI cu mure cInsLe çI puce. $I
ucoIo uu IùcuIL pun' Iu mourLeu IuI. DomnIL-uu $ùrbun-vodù
unI q, IeuL ;11q.
RuduI-vodù MIInII vIInd domn de Iu PourLù Iu scuunuI
dIn TurgovIçLe, începu u-çI LocmI (uru cumsùcude. $I venIrù
Lo(I boIurII çI Lo(I roçII çI Lo(I sIujILorII, de sù încIInurù IuI çI
Iùcurù mure jurùmunL cu sù-I sIujuscù cu drepLuLe. $I sù
odIInIrù Lo(I cu puce.
¡ur un boIuren mure, unume Bùrcun veI-sLoInIc oL
MerIçunI, Iur de moçIe sù Lrùgeu de BucçunI, eI cu un om
rùu cùIcù jurùmunLuI, çI cu dunsuI încù çI uI(I 8. Cù Iùcurù
sIuL în LuInù cu sù omoure pre Rudu-vodù çI sù rùdIce domn
pre MIIuI cùmùçuruI, penLru cùcI îI împresuruse cu
muI(Ime de grecI de Iu |urIgrud çI de Iu RumeIe. ¡ur RuduI-
vodù prInzund de vésLe, înduLù poruncI de-I prInserù çI
poruncI de-I LùIe pre Lo(I uIurù de pourLù, cu sù se învé(e
uI(I boIurI u muI IIcIenI pre domnu-sùu. $I domnIIu LoL cu
bunù puce.
¡ur BuLur Gubùr, domnuI ArdeuIuIuI, gundI sù vIe Iur
uIcI în (urù cu oçLI, cu sù Iucù rùuLù(I, cu çI înLuI. ALunce
RuduI-vodù numuIdecuL déde çLIre împùrù(IeI. $I înduLù-I
poruncI sù meurgù împreunù cu $LeIun-vodù dIn MoIdovu
çI cu LouLe oçLIIe Ior. ¡ur BuLur Gubùr deucu în(eIése de
ucésLeu, numuI ce Lremuru de IrIcù çI sù mIru ce vu sù Iucù.
¡ur boIurII IuI Iùcurù Lo(I sIuL çI înduLù omorurù pe Gubùr,
cu sù nu muI InLre rùuLù(I în (uru Ior penLru un om nebun
cu uceIu. ¡ur RuduI-vodù çI cu $LeIun-vodù sù înLourserù
înupoI Iu (ùrIIe Ior çI nu Iùcurù nIcI un rùzboI. Dupù ucéIu
împùruLuI uu muzIIIL pre RuduI-vodù, de s-uu dus Iu
|urIgrud. $I uu domnIL unI ¸. VùIeuLuI ;1z¸.
AIexundru-vodù ¡IIIuç ucesLu uu venIL domn de Iu
PourLù çI uu çùzuL în scuun Iu TurgovIçLe. $I sù încIInurù IuI
Lo(I boIurII ceI murI çI ceI mIcI çI LouLù (uru. $I nu Lrecu
muILù vréme, venILu-I-uu poruncù de Iu împùrù(Ie cu sù
meurgù Iu ousLe împreunù cu ScIInder-puçu, Iu |uru
¡eçuscù. DecI AIexundru-vodù s-uu gùLIL çI uu scos Lubùru
uIurù.
¡ur boIurII IIInd împresuru(I de muI(Imeu grecIIor çI
ocùru(I de LruIùçIIu Ior, cure nu puLeu sù o muI rubde, cI
Iùcurù sIuL în LuInù sù-I ucIdù: ¡ur AIexundru-vodù prInse
de vésLe cI sù gùLI sù-I LuIe. ¡ur eI încù în(eIegund de
uceusLu, ¡upuI pùIurnIcuI MeIedIn(uI împreunù cu o
seumù de bouIrI IugIrù în |uru Ungureuscù, Iur uI(I boIurI,
cu(I rùmuserù, pIecurù cupeLeIe Lo(I Iu AIexundru-vodù. ¡ur
eI, neuvund ce Iuce, cù-I grùbIIu LurcII sù meurgù Iu ousLe,
cI-I IerLù çI purcése de sù împreunù cu ScIInder-puçu.
Trecurù NIsLruI de mérserù Iu CumenI(ù, çI cuLevu zIIe sù
bùLurù cu IeçII çI nImIc nu IoIosIrù, cI Iùcurù puce çI sù
înLourserù cIneçI Iu (uru IuI. $I sosInd AIexundru-vodù Iu
scuunuI IuI în TurgovIçLe, înduLù LùIe pre CursLeu veI-
vornec. $I încù vreu sù muI LuIe pre muI(I, cI nu cuLezu de
ScIInder-puçu, cù-I cereu penLru CursLeu qo.ooo de guI-
benI de uur. ¡ur ¡upuI puIurnIcuI împreunù cu uI(I boIurI
pIecurù cupuI Iu cruI, cu sù Ie deu ousLe ujuLor, sù vIe usupru
IuI AIexundruvodù. ¡ur eI în(eIegund de uceusLu sù înLrIsLù
çI înduLù LrImIse curLe Iu cruIu, cu sù vuzù çI sù udevereze
penLru ucesL Iucru. $I-I LrImIse rùspuns cum eI nu çLIe nIm-
Ic, nIcI sù sLrunge nIcI o ousLe în (uru IuI, cu sù-I Ioveuscù
Iùr' de vésLe. ¡ur uI(II cIne-I eru prIIuLenI, îI spuneu cù,
udevùruL, vIne ¡upuI pùIurnIcuI cu oçLI gréIe. ¡ur eI
necrezund, îI LuruIu de coudeIe cuIIor pren Lurg, pre uI(II îI
omorIIu, cuL nu muI cuLezu nImeneu sù-I spuIe. CI LoL çùdeu
în scuun negùLIL. ALunceu-I venI vésLe cù uu InLruL ¡upuI în
(urù. UmpIundu-se de InImù reu, sLrunse pu(IneI cùIùruçI çI
pedesLruçI, cu(I sù uIIurù ucoIo, çI Ie zIse: "SLu(I cu mIne, çI
eu sù vù duu IeII îndoILe". ¡ur eI rùspunserù cù nu vor sLu:
"CùcI uI cùIcuL jurùmunLuI, çI ne-uI oprIL sImbrIIIe, çI ne-uI
sLrIcuL obIceIurIIe, cuL um rùmus Iu mure sùrùcIe, cI n-uvem
nIcI o urmù, cùcI Ie-um vunduL LouLe penLru nevoIIe ce um
uvuL de Iu LIne, doumne. NIcI î(I puLem IoIosI ucum nImIcu.
CI numuI Le scouIù çI IugI, cù vrùjmuçII LùI s-uu upropIIuL".
ALunceu AIexundru-vodù Ie muI(umI çI Ie déde o pungù
de bunI, cu sù împurLù cu Lo(I. $I numuIdecuL încùIecù pre
cuI çI IugI. ¡upuI încù sosI çI începu u LùIu pre boIurII grecI
çI pre sIugIIe Ior, curII jùIuIse (uru. $I muIL sunge s-uu
vùrsuL. $I înnopLund, nu sù çLIIu cum Iuge unuI cu uILuI, de
IrIcù çI de cuLremur mure. ¡ur AIexundru-vodù scùpund
numuI cu duIumu pre Lrup, s-uu despùr(IL de doumnù-
su çI IugInd Lure sosI Iu BrùIIu, Iur doumnù-su mérse Iu GI-
urgIov. RuduI-vodù deucu în(eIése de uceusLu, îI LrImIse
bunI de cIeILuIuIù çI IuIne de îmbrùcùmInLe, cu sù-I
cInsLeuscù. ¡ur AIexundru-vodù uvund InImù reu çI grIjù
penLru doumnùsu, nIcI nu çLIIu unde IusLe. $I înLr-uceI ceus
sosI un om de Iu RuçcIuc, dundu-I vésLe bunù cù uu LrecuL
Iu RuçcIuc çI IusLe sùnùLousù. Pùrundu-I bIne IourLe uu
dùruIL pre uceI om. $I InLrù înLr-o gIImIe de s-uu dus Iu
RuçcIuc, împreunundu-sù cu domnù-su. Aveu nùdéjde cu
sù InLre Iur în (urù domn. ¡ur LurcII nu-I îngùduIrù, cI-I
duserù Iu |urIgrud.
ALunceu ¡upuI pùIurnIcuI sù mIru ce vu Iuce, de cuLe uu
începuL, cu sù îmbIunzeuscù pre LurcI. UngurII încù-I cereu
IeII, bunI nu uveu, cI upucu pre negu(ùLorI, de-I du ungur-
IIor, sù pIùLeuscù eI IeIIIe. $I LrImIsése în (urù pre Buzdugun
cùpILunuI, IIInd om rùu, cu unde vu gùsI grecI negu(ùLorI
géIepI, pre Lo(I îI LùIu çI Ie Iuu LouLù murIu Iùr' de nIcI o
mIIù.
$I dupre uceusLù muzIIIe u IuI AIexundru-vodù, déde
împùruLuI domnIIu IuI GuvrIII-vodù. $I uu venIL în scuun în
TurgovIçLe. $I presLe pu(Inù vréme I-u venIL poruncù de
mérse cu LouLe oçLIIe de sù împreunù cu ScIInder-puçu.
¡u prIns çI ¡upuI pùIurnIcuI cu Buzdugun cùpILunuI;
dundu-I în munu puçII, înduLù-I în(epù pre umundoI. $I uçu
çI-uu sIurçIL vII(u Ior.
¡ur GuvrIIù-vodù înLorcundu-se de Iu ousLe, pu(In uu
muI domnIL çI I-uu muzIIIL. DecI n-uu vruL sù meurgù Iu
PourLù, cI uu IugIL în |uru Ungureuscù çI ucoIo ç-uu sIurçIL
vIu(u IuI.
Rudu-vodù MIIneu Iur uu venIL domn uI doIIeu rund çI
LoL uu domnIL bIne çI cu puce. Mers-uu çI cu ousLe în |uru
¡eçeuscù, ujuLor împùruLuIuI Osmun MeImeL,
învurLejIndu-se de ucoIo Iu scuunuI IuI, în TurgovIçLe. Dom-
nIL-uu unI ¸ poI, IeuLuI ;1¸1. ALunce I-uu muzIIIL împùruLuI
çI I-uu LrImIs în |uru MoIdoveI, sù IIe ucoIo domn. ¡ur uIcI
în |uru MunLeneuscù uu IùsuL pre IIe-sùu, AIexundru-vodù.
DecI IIInd preu Lunùr, uveu boIurI IourLe credIncIoçI, de
cùuLuu LouLe LrebIIe domnIeI çI uIe (ùrII, çI cu LouLe
judecù(IIe eru usupru Ior. $I domnIIu IourLe bIne çI cu puce.
¡ur upoI s-uu rùdIcuL usupru IuI cùIùruçII de Iu MùneçLI,
çI de Iu GIergII(u, çI de Iu PIoeçLI çI de Iu RuçII-de-Véde, cu
sù goneuscù pre AIexundru-vodù. ¡ur boIurII IuI prInzund
de vésLe, Lo(I s-uu sLruns çI împreunù cu LouLù curLeu çI
grùbIrù de sù IovIrù cu eI Iu suL Iu MùneçLI. $I Iu bIruIn(u IuI
AIexundru-vodù cu boIurII IuI. $I sù înLourserù Iur înupoI cu
Izbundù.
ALunce Iur sù scuIuse nIçLe IoLrI dù pesLe OIL cu un
domn ce-I zIceu PuIsIe. ¡ur boIurII, prInzund de vésLe,
LrImIserù de I-uu prIns çI I-uu omoruL cu domn cu LoL.
¡ur RuduI-vodù IIInd în MoIdovu, cIIemuL-uu pre IIe-
sùu, AIexundru-vodù, de s-uu împreunuL Iu SIreL, çI ucoIo I-
uu IùcuL nunLu cu o IuLù u IuI ScùrIeL suIgIu, cu sù-I IIe
doumnù. $I sùvurçIndu-sù nunLu, Iur sù învurLejIrù cIneçI Iu
(uru IuI.
DecI presLe pu(Ineu vréme murInd RuduI-vodù Iu MoI-
dovu, LrImIse IIe-sùu AIexundru de I-uu udus ouseIe uIcI în
(urù, de I-uu îngropuL Iu mùnùsLIreu IuI, unde IusLe IrumuI
SIeLuIu TroI(u, dIn jos de BucureçLI.
¡u çI eI muzIIIL de Iu împùrù(Ie çI s-uu dus Iu PourLù.
DomnIL-uu unI ¸ poI çI IunI ¸, ;1¸6.
¡n zIIeIe ucesLuI domn uu InLruL LùLurII în (urù, Iùrù
vésLe, de uu robIL (uru punù în OIL, çI s-uu înLors de ucoIo cu
mure pIeun, cuL uu rùmus punù usLùzI LoL pùmunLuI uceIu
pusLIIu.
AIexundru-vodù ¡IIIuç Iur uu venIL uI doIIeu rund domn
de Iu PourLù. $I Iur I-uu muzIIIL. DomnIL-uu unI z, ;1¸8.
¡eon $LeIun-vodù venIL-uu de Iu împùrù(Ie sù IIe domn.
$I uu începuL u-çI înLocmI (uru cumsùcude.
ALunce çI MuLeI uveu dregùLorIe de Iu dunsuI, ugù mure.
$I eru de moçIe dIn suLuI BruncovénII, IecIor DuncIuIuI
VornecuI, cure sù Lrùgeu dIn neumuI bùsùrùbesc. DuLu-I-uu
¡eon-vodù jude(uI Romunu(IIor cu sù-I (Ie de bIrùrIe. DecI
penLru muILe bIrurI gréIe ce uu IosL usupru sùrucIIor,
nepuLund sù muI bIruIuscù, spurLu-s-uu LouLe judé(eIe de
presLe OIL, IugInd cure încùLro uu puLuL. ¡ur boIurII curII
(Ineu judé(eIe pù(eu mure nevoIe de Iu domnIe, cù-I puneu
sù pIùLeuscù judé(eIe cu sIIu. $I ce uvurù, deLerù LoL, çI sù
înduLorIrù pre Iu LurcI çI pre Iu buIgII. Cù uprozII IuI
¡eonvodù nu muI înceLu de Iu cuseIe Ior, LoL penLru bunI; çI
Ie Iuu repede cuLe ¸o-qo guIbenI numuI deoduLù.
¡ur cund uu IosL Iu ocLombrIe 1; dnI, ;1¸8, vùzund uceI
boIurI cù nu muI poL bIruI, sù scuIurù Lo(I de prIbegIrù în
|uru Ungureuscù, Lrecund pre pIuIuI VuIcunuIuI, Iu Hu(eg.
¡nsù boIurII unume: MuLeI ugu dIn BruncovénI, I AsIun
vornecuI, I Gorgun spùLuruI, I BurbuI pùIurnIcuI BrùdescuI,
I MIIuI spùLuruI, I DumILru sIugeruI, I MILreu vIsLIeruI çI
uI(I muI(I boIurI. $I Lo(I IùcuIrù Iu un Ioc, uvund mure cInsLe
çI socoLIn(ù de Iu Ruco(I GIeorgIIe-cruIuI, çI de Iu groIuI, çI
de Iu ZoIomI DuvId çI de Iu Lo(I némeçII. ¡ur ¡eon-vodù
LrImIse cùr(I Iu MuLeI ugu çI Iu uI(I prIbégI cu jurùmunL, cu
sù vIe în (urù. ¡ur eI n-uu vruL. $I Iur muI LrImIse çI uI doIIe
rund, çI uI LreIIeu rund, çI LoL n-uu vruL sù vIe, cù nu I-u
crezuL. ¡ur deucu uu venIL pùrInLeIe TIeoIII epIscopuI çI Hr-
Izeu dvornIcuI dIn soIIe, ¡eon-vodù Iur uu LrImIs cùr(I cu
jurùmunL çI u puLru ourù cu RuduI IogoIùLuI dIn Desu çI cu
SLuncIuI posLeInIcuI oL DuIgu, cu sù vIe prIbégII Iu cuseIe
Ior.
DecI cund uu IosL Iu TurguI JIIuIuI, eI sù înLumpInurù cu
sLrùjIIe prIbégIIor, IIIndu-Ie cup BurbuI pùIurnIcuI
BrùdescuI, I MIIuI spùLuruI Co(oIeunuI. $I prInserù pre
RuduI IogoIùLuI dIn Desu, Iur uI(II scùpurù. ¡ur MuLeI ugu çI
cu uI(I boIurI, cu ousLe ungureuscù çI muI(I roçII de presLe
OIL, eI încù veneu pre urmu sLrejIIor, pre pIuIuI VuIcunuIuI,
pun-uu LrecuL uIcI în (urù. ALunce ¡eon-vodù prInzund de
vésLe, LrImIse pe MIIuI veI-spùLuruI cu oçLI, sLrùjI. $I cund
Iu Iu suL Iu UngureI, înLumpInurù-se cu eI çI sù IovIrù
sLrùjIIe de Iu(ù, çI Iu bIruIL MIIuI spùLuruI, cuL de-ubIu
scùpù çI eI. ¡ur ¡eon-vodù, deucu în(eIése de uceusLù vésLe
reu, înduLù LrImIse pre doumnù-su Iu GIurgIov împreunù cu
LouLe jupunéseIe boIurIIor. ¡ur cund uu IosL Iu uugusL z1
dnI, ;1¸q, IeçIL-uu çI ¡eon-vodù cu oçLIIe în LumpInureu IuI
MuLeI ugu çI merse Iu suL Iu PrIsIcénI. AcoIo Iùcurù sIuL
mure cu sIujILorII çI déde dorobun(IIor IeII, çI Iur sù
înLourse îndùrùL Iu scuun, Lùbùrundu-se cu LouLe oçLIIe dIn
jos de mùnùsLIreu IuI Punù vIsLIeruI, Iungù drumuI GIur-
gIovuIuI. $I vIInd prIbégII, Lure sù IovIrù unII cu uI(II
deusupru vIIIor dIn jos de mùnùsLIreu IuI MIIuI-vodù. $I Iu
Izbundu IuI ¡eon-vodù. PIerIL-uu muI(I oumenI de LoL IeIIuI,
prIns-uu çI pre Predu BruncoveunuI, nepoL IuI MuLeI ugu çI
pre RuduI IogoIùLuI de Iu Desu çI ç-uu rùscumpùruL vIu(u cu
bunI de Iu ¡eon-vodù. TùIuL-uu çI pre Adum bunuI ucoIo în
Lubùrù çI pre Predu ¡IorIcoIuI dIn GrecI çI uu în(epuL pre
Pusu urmuçuI. $I uu LrImIs Iu împùrù(Ie qo de ungurI.
¡ùcuL-uu ¡eon-vodù çI o movIIù mure Iungù drum. ¡nLr-
uceI rùzboI împuçcuL-uu pre VoIcInu, cùpILunuI de surbI,
înLr-o coupsù. ¡ur MuLeI ugu, I TeodosIe spùLuruI, I Gorgun
spùLuruI, I MIIuI spùLuruI, I DumILru sIugeruI, I BurbuI pu-
IurnIcuI, I PeLru sIugeruI çI cu uI(I boIurI, cu(I uu scùpuL de
Iu rùzboIu, eI uu IugIL çI s-uu încIIs Iu mùnùsLIre den TIs-
munu. $I uu çùzuL ucoIo 1o zIIe. ¡ur ¡eon-vodù înduLù uu
LrImIs dupù eI pre cumnuLu-sùu, BouI bunuI, I NedeIco
BoLeunuI cu oçLI, cu sù ujungù pre MuLeI ugu. $I IIInd eI
încIIçI ucoIo, Iu TIsmunu, ucoIo I-uu ujuns çI s-uu bùLuL cu
eI ¸ zIIe, çI nImIc nu Ie-uu puLuL sLrIcu. DecI înLorcundu-se
oçLIIe înupoI, prùduL-uu (uru despre uceu purLe cum uu IosL
muI rùu. ¡ur MuLeI ugu, vùzund cù s-uu dus oçLIIe, uu IeçIL
dIn mùnùsLIre çI uu mers în ¡zvurnu, Iu cusu sLurI SLoIcùI.
Povù(uIndu-I eI, I-uu suIL Iu munLe. ¡ur ¡eon-vodù çI u
doourù LrImIserù oçLI cu GIeormu cùpILunuI, cu sù prInzù
pre MuLeI ugu. $I nImIcu nu I-uu puLuL sLrIcu. CI
înLorcundu-se, oçLIIe Iur uu jùIuIL çI uu prùduL (uru de
presLe OIL IourLe rùu.
¡urù pre ucéIu vréme IIInd pre murgIneu DunùrII Is-
pruvnIc un puçù ce-I cIemu Abuzu-puçu, în(eIegund ucesLu
penLru uceusLù sùrucù de (urù, cum o uu spurL domnII
sLreInI cu grecII (urIgrùdenII, IùcuL-uu sIuL cu sù uducù pre
MuLeI ugu de Iu ArdeuI, sù-I Iucù domn (ùrII, cù de Iu dunsuI
vor uveu sùrucII puce çI odIInù. $I înduLù uu LrImIs Iu eI pre
popu ¡gnuLIe SurbuI den Necopoe, cu sù vIe sù IIe domn
(ùrII cu voIu puçII. $I s-uu împreunuL cu eI Iu ¡ùgùruç. ¡ur
¡eonvodù încù uu IosL LrImIs pre pùrInLeIe vIùdIcu GrIgore,
I ¡vuçco dvornIcuI, I GIIgore comIsuI, cu cùr(I çI cu
jurùmunL mure, Iu cruIuI Ruco(I, çI Iu MuLeI ugu çI Iu uI(I
boIurI, cu sù vIe Iu cuseIe Ior. DecI uLunce o seumù de boI-
urI, unume ¡IIIçunuI, I Co(oIeunuI, I BrùdescuI, I PùLru
sIugeruI, I BurbuI oL PoIunù, I ¡onuçco oL GuIu, eI uu venIL
de s-uu încIInuL Iu ¡eon-vodù. $I uu duL LuLuror pIùçcI çI I-
uu boIerIL. Dupre dunçII uu venIL çI AsIun dvornIcuI, de I-uu
IùcuL bun mure Iu CruIovu. ¡ur cund uu IosL Iu IuIIe zq dnI,
;1qo, venIL-uu de Iu PourLù de uu IuuL domnIIu IuI ¡eon-
vodù. $I înduLù uu purces de s-uu dus Iu |urIgrud. $I uu
domnIL unI z poI Iùrù 8 zIIe.
¡ur boIurII de uIceu înduLù LrImIserù Iu MuLeI ugu cùr(I
cu DrùguçIn, sIugu IuI, dundu-I çLIre de muzIIIIu IuI
¡eonvodù, cu sù-çI vIe Iu cusu IuI cu bunù puce. DecI MuLeI
ugu, în(eIegund de uceusLu, duL-uu muI(umILù IuI Dum-
nezeu çI, IIInd supùruL de sLreInùLuLe, socoLIL-uu sù vIe în
(urù. ¡ur muI nuInLe de uceusLù vésLe cu ¸ zIIe, IosL-uu
LrImIs pre cumnuLù-sùu Gorgun spùLuruI Iu AIexundru-
vodù ¡IIIuç, domnuI MoIdoveI, cu sù-I Iucù puce çI ucoIo Iu
omoruL de eI.
¡ur MuLeI ugu încù çI-uu IuuL zIuu bunù de Iu cruIuI
Ruco(I çI de Iu Lo(I domnII çI némeçII, çI uu purces sù vIe
uIcI în (urù. ¡ur cruIuI, penLru muILù sIujbù dreupLù ce I-uu
IùcuL cund uu venIL ném(II usupru IuI Iu TocuIu, n-uu vruL
sù-I Iese sù vIe Iùr' de oumenI, cI uu uIes pre VuIdu Bun
cùpILunuI cu o seumù de oçLI, de uu peLrecuL pre MuLeI ugu
cu mure cInsLe, purcegund de Iu Curuvunsebeç, uvgusL z
dnI. ¡osLu-I-uu conucuI Iu suL Iu Cornu, pre IocuI Lurcesc.
AcoIo I-uu IeçIL înuInLe beIuI de Iu Ruçuvu cu pocIon. $I I-uu
duL bunI împrumuL cu(I uu poILIL, cu sù-I IIe de cIeILuIuIù.
De ucoIo uu LrecuL munLeIe uIceu în (urù, pre pIuIuI
DrInovuIuI, çI uu LùbùruL în seIIçLeu PreçLnII, cu sù-çI vIe Iu
cusu IuI cu bunù puce.
¡ur de Iu împùrù(Ie uu IosL duL domnIIu RuduIuI-vodù
sIn AIexundru-voIevod, cu sù IIe domn în |uru
Rumuneuscù. ¡ur LuLù-sùu eru domn Iu MoIdovu. ¡ur MuLeI
ugu Lrecund munLeIe uIcI în (urù, prInzund de vésLe boIurII,
çI roçII çI LouLù (uru, cu(I eru presLe OIL, eI Lo(I sù sLrunserù
çI mérserù de sù înLumpInurù cu MuLeI ugu çI Iùcurù mure
sIuL, socoLInd cum IusLe (uru pIerILù çI muncuLù de sLreInI,
çI muI vurLos de grecI, çI cum nu vor muI puLeu uçLepLu pre
RuduIvodù cu uLuLu duLorIe muILù, cu sù-I muI mùnunce çI
sù-I prude, cu çI muI nuInLe. CI uu ruguL Lo(I pre Dumnezeu
çI uu IuuL pre MuLeI ugu cu sIIu, neujuns Iu cusu IuI, de I-uu
dus Iu MeImeL Abuzu-puçu, Iu ceLuLeu dIn Necopoe. $I
dupre ce s-uu împreunuL MuLeI ugu cu dunsuI, numuIdecuL
I-uu îmbrùcuL cu cuILun. $I de ucoIo I s-uu înùI(uL numeIe de
domnIe. $I uu începuL u scrIe cùr(I prIn (urù:
¡o MuLIeI-Busurub-voIevod, cu mIIu IuI Dumnezeu
domn |ùrII RumuneçLI. $I-I déde puçu surIurI, cu unuI
domn, çI LurcI çI beçIII ujuLor. ¡uundu-çI zIuu bunù de Iu
puçu, uu purces de Iu Dunùre sepLemvrIe 1; dnI, çI uu InLruL
în scuun în BucureçLI, sepLemvrIe zo dnI, ;1q1.
¡ur boIurII (ùrII: NecuIu vIsLIeruI, I HrIzeu dvornIcuI, I
Pupu IogoIùLuI, I NecuIu CuLurgIuI, I DumILru DudescuI, I
NeuguI ugu çI uI(I muI(I boIurI n-uu vruL sù uçLepLe pre
MuLeI-vodù, cI s-uu dus Iu AIexundru-vodù, în MoIdovu, cu
sù vIe cu IIe-sùu, RuduI-vodù uIcI în (urù.
¡ur eI n-uu venIL cu sLeuguI pre unde vIn domnII, cI uu
LrecuL Dunùreu pre Iu ObIucI(ù. ¡ur boIurII (ùrII încù s-uu
IosL LùbùruL Iu Rumnu, cu sù cuprInzù sIujILorI cu IeII.
MuLeI-vodù încù în(eIegund, uu LrImIs sLrùjI înuInLeu Ior, Iu
Buzùu, cu MIIuI Co(oIeunuI, I RuduI Desu. ¡ur boIurII deucu
în(eIéserù de uceusLu, eI Iur sù înLourserù Iu MoIdovu IourLe
înspùImunLu(I çI sù împreunurù cu RuduI-vodù în muIuI
SIreLuIuI, Iu MovIIù çI numuIdecuL déderù çLIre IuI
AIexundruvodù. Dupù ucéIu eI sù sIùLuIrù çI uIeserù pre
CuIoLù cIuceruI çI pre AndreI vornIcuI, de I-uu LrImIs cu
cùr(I Iu sIujILorI cu sù sù încIIne Iu RuduI-vodù. ¡ur eI n-uu
vruL nIcI unuI, cI încù I-uu prIns de I-uu dus Iu MuLeI-vodù.
$I n-uu uvuL nIcI o nevoIe, cI încù I-uu LrImIs Iur înupoI cu
cùr(I Iu boIurI, cu sù sù Iuse de ce s-uu upucuL çI sù vIe cIneçI
Iu cusu IuI cu puce. ¡ur eI n-uu vruL, cI încù uu LrImIs de uu
udus çI LùLurI çI uu purces cu RuduI, cu ousLe greu,
moIdovénI, sIIménI, cu sLeug împùrùLesc, cu scIImnI-
ceuuç, cu sù vIe sù scou(ù pre MuLIeI-vodù dIn scuun,
Iùcund muILù pIeIre çI robIcIune (ùrII. ¡ur MuLeI-vodù deucù
în(eIése cù-I vIn usuprù, înduLù-çI sLrunse oçLIIe çI puse
Lubùru pre murgIneu oruçuIuI, dùspre DudeçLI, çI-I LocmI
pre IIeçcure Iu ceuLu IuI. ¡ur RuduI-vodù încù uu IosL LùbùruL
cu ousLeu IuI çI cu boIurII (ùrII Iu pod Iu ObIIeçLI, Iu CoIInL-
Inu, dIn jos de mùnùsLIreu IuI Dun dvornIcuI.
DecI cund uu IosL Iu ocLombrIe z¸ dnI, sumbùLù, IovIL-
us-uu sLrùjIIe dIn jos de mùnùsLIreu PIumbuILeI, çI Iurù
IourLe rùu înIrun(I. ¡ur u douo zI, dumInecù, IovILu-s-uu Lo(I
de Iu(ù. ¡ur cupeLeIe oçLIIor IuI MuLeI-vodù: pre cùIùruçI eru
TudosIe spùLuruI sIn VInLIIù dvornIcuI, I GIergIIe spùLuruI
sIn ¡upuI IogoIùL, Iur pre roçII eru ¡vuçco vornIcuI
BùIeunuI, I BurbuI pùIurnIcuI BrùdescuI, Iur pre dorobun(I
Opreu ugu I ¡upuI cùpILunuI. $I Iusnu IuI MuLeI-vodù uu
IosL urIungIeI MIIuII, Iur Iusnu RuduIuI-vodù uu IosL Oruc
murzeu, cupuI LùLurIIor.
¡osL-uu rùzboI mure, de dImIneu(u punù seuru. ¡ùcuL-
uu LùLurII mure nùvuIù în muILe rundurI, cuL sù umesLece
unII cu uI(II, bùLundu-se LoL cu subIIIe gouIe. $I nImIc nu
puLurù IoIosI. CI cund Iu în deseurù, uu duL Dumnezeu de
uu IosL Izbundu IuI MuLeI-vodù, Iur RuduI-vodù uu duL
dosuI, IugInd cu mure spuImù çI cu cupuI goI. $I muILe Lru-
purI uu cùzuL jos de subIe. ALunceu uu pIerIL çI NecuIu
vIsLIeruI I Pupu IogoIùLuI oL GrecI. ¡ur HrIzeu dvornIcuI, I
MIIuI spùLuruI, I CuLurgIuI, I VusIIucIe ugu, I DudescuI
vIsLIeruI, uceçLeu uu scùpuL cu RuduI-vodù Iu MoIdovu. ¡ur
pre uI(I boIurI, pre Lo(I I-uu prIns vII. Pre LurcI încù nu I-uu
bunLuIL nImIc, cI uu venIL cu sLeuguI împùrùLesc, de s-uu
încIInuL Iu MuLeI-vodù. ¡ùcuLu-s-uu de LrupurIIe uceIoru o
movIIù mure în murgIneu oruçuIuI, dùspre DudeçLI, cu sù sù
pomeneuscù. ¡ur MuLeI-vodù încù s-uu înLors în oruç, Iu
scuunuI IuI, dund Iuudù mure IuI Dumnezeu penLru cù I-uu
IzbùvIL de vrùjmuçI çI uI IuI çI uI (ùrII.
¡ur cund Iu Iu noIemvrIe 1¸ dnI, Iu cIemuL MuLeI-vodù
de Abuzu-puçu Iu RuçI, de ç-uu LocmIL IucrurIIe IuI çI uIe
(ùrII. $I Iur s-uu înLurnuL înupoI, de uu mers în scuun în
BucureçLI.
¡ur cund uu IosL Iu decIemvrIe 1¸ dnI, venIL-uu un cupI-
gIu de Iu PourLù cu uLIçerII împùrùLesc, de uu duL IuI MuLeI-
vodù sLeuguI RuduIuI-vodù, ce s-uu IosL IuuL de Iu rùzboI, cu
sù sLùpuneuscù eI.
¡ur cund uu IosL Iu decIemvrIe 16 dnI, purces-uu MuLeI-
vodù Iu împùrù(Ie cu SuIImun ugu, îmbrIIoruI çI muI(I boI-
urI murI çI mIcI, çI pùrInLeIe vIùdIcu GrIgorIe, çI TIeoIII
epIscopuI, I roçI, I cùIùruçI, I dorobun(I I popI. $I uu mers
pre Iu Abuzu-puçu.
¡ur doumnu EIenu u IuI MuLeI-vodù venIL-uu în scuun în
BucureçLI, mur(I, decIembrIe 18 dnI.
¡ur MuLeI-vodù s-uu dus Iu împùrù(Ie. SosIL-uu Iu
|urIgrud gIenurIe ¸ dnI, çI uu dùscùIecuL Iu suruIuI MoIdo-
veI. $I înLr-ucéIu zI uu mers Iu vIzIrIuI de I-uu îmbrùcuL cu
cuILun çI s-uu înLors Iur Iu suruI. $I LoL ucoIo uu çùzuL, dIn
gIenur ¸ dnI, punù s-uu umpIuL zIIe zo. $I nIcI un rùspuns
nu s-uu muI duL. $I eru cu muILù grIjù. ¡ur CurL CeIebI grecu
LoL uu umbIuL pre uscuns Iu vezIrIuI çI s-uu IspILIL în muILe
cIIpurI. $I uu udus Iu vIzIrIuI grecI, grece, LurcouIce, de uu
puruL cum Ie-uu pIerIL bùrbu(II, çI Iru(II, çI IecIorII Iu
rùzboIuI IuI MuLeI-vodù. $I nImIc n-uu IoIosIL.
¡ur cund uu IosL Iu gIenur zo, venIL-uu çI boIurII prIbegI
de Iu MoIdovu în |urIgrud, unume: DumILru DudescuI,
VusIIucIe ugu, MILreu pILuruI çI ¸ sIugI uIe HrIzII dvornIcuI,
DuncIuI IogoIùLuI, I RuduI vùLuIuI, I DumuscIIn IogoIùLuI çI
cu moIdovénI, LrImIçI de AIexundru ¡IIIuçI cu o curLe de
purù, cure o uu duL în munu împùruLuIuI, Iùcund purù boI-
urII prIbegI, cum uu IosL muI greu çI muI cu sLrumbùLuLe.
¡ur suILun MuruL, împùruLuI, nImIc puru Ior nu o uu bùguL
în seumù, cI I-uu LrImIs Iu vIzIruI, sù sLeu de Iu(ù.
Cund uu IosL Iu gIenur z; dnI, sLùLuL-uu MuLeI-vodù cu
dunçII de Iu(ù, çI muILù purù çI guIceuvù s-uu IùcuL înLru eI,
cuL numuI Dumnezeu Ie-uu poLoIIL LouLe. ¡ur cund uu IosL u
douo zI, mers-uu boIurII Iu MuLeI-vodù Iu dIvunuI
împùrùLesc çI uu IùcuL juIbù mure penLru grecI, cum uu
spurL grùdInu împùruLuIuI cu juIurIIe çI cu LouLe rùuLù(IIe.
Cù Iuu LoL ce gùsesc, punù ce s-uu pusLIIL (uru. ALunceu n-uu
cuLezuL sù sù Iveuscù nIcI grecI, nIcI prIbegI, nIcI moIdovenI,
cI uu çùzuL LoL uscunçI prIn guurI. ¡IInd mIIu IuI Dumnezeu
pre cupuI IuI MuLeI-vodù çI u (ùrII, numuIdecuL uu poruncIL
împùruLuI cu sù IIe MuLeI-vodù domn |ùrII RumuneçLI. $I
uu IeçIL dIn dIvun cu mure cInsLe.
¡ur cund uu IosL Iu Ievruur ¸ dnI, mers-uu de uu sùruLuL
çI munu împùruLuIuI. $I I-uu îmbrùcuL cu cuILun, çI pre Lo(I
boIurII cu(I uu IosL cu eI, çI I-uu duL sLeug de domnIe nouo.
$I uu IeçIL IourLe cu ousLe mure. $I I-uu peLrecuL cu uIuI pun'
Iu suruIu, cum nu s-uu peLrecuL nIcI un domn. ALunceu Lo(I
boIurII prIbégI s-uu încIInuL Iu eI.
$I uu purces MuLeI-vodù de Iu |urIgrud, Ievruur 18 dnI,
çI uu InLruL în scuun în BucureçLI çI dumInIcù, murLIe 1o
zIIe. $I uu IosL mure bucurIe çI veseIIe Iu LouLù (uru, de Iu
mure pun' Iu mIc, çI muI(umIu IuI Dumnezeu de domn bun
çI mIIosLIv çI creçLIn çI I-uu IzbùvIL de rùII vrùjmuçII grecI.
¡ur cund uu IosL Iu uvgusL z8 dnI, IeuLuI ;1q1, purces-uu
MuLeI-vodù cu Abuzu-puçu în ousLe, Iu |uru ¡eçuscù çI s-uu
împreunuL cu puçu Iu GuIu(I, sepLemvrIe 1o dnI, ;1qz.
AçIjdereu çI MoIsI-vodù, domnuI MoIdoveI, încù uu mers
cu oçLIIe IuI çI BugeucuI LoL. $I uu LrecuL oçLIIe NIsLruI. $I uu
duL rùzboI cu IéçII Iu CumenI(ù, LouLù zIuu. $I nImIc nu Ie-uu
puLuL sLrIcu. CI s-uu înLurnuL Iur Iu Lubùrù. A douo zI s-uu
muLuL Abuzu-puçu cu Lubùru muI jos, de uu bùLuL un
coçLéIu oL SLudenI(u. $I uu IuuL de ucoIo muI(I robI. $I s-uu
înLors înupoI IIeçLecure Iu (uru IuI. MuLeI-vodù încù uu sosIL
în scuun în BucureçLI, noIemvrIe în 6 zIIe.
$I în domnIIu IuI urùLuL-uu muILù mIIosLenIe pre Iu
creçLInI. $I uu IùcuL muILe mùnùsLIrI çI bIserIcI; mùnùsLIreu
de Iu Cumpu ¡ung ceu surpuLù, u NegruIuI-vodù, o uu IùcuL
dIn LemeIu, o bIsérIcù în PILeçLI, çI o mùnùsLIre Iu SIobozIu
IuI EnucIe, çI o bIsérIcù Iu pod Iu CùIugùrénI, çI mùnùsLIreu
oL CùIdùruçunI, çI o bIsérIcu Iu GIergII(ù çI presLe OIL, Iu
Sudovu, o mùnùsLIre, çI Iu Guru MoLruIuI o mùnùsLIre, çI Iu
bIsérIcu De-un-¡emn, o mùnùsLIre, çI mùnùsLIreu oL
ArnoLu; Iu CruIovu, bIsérIcu ceu domneuscù çI o bIsérIcù, çI
cusu Iu CurucuI, çI Iu BruncovénI o mùnùsLIre, çI o
mùnùsLIre Iu NegoeçLI pre upu ArgeçuIuI, çI Iu PIùLùreçLI o
mùnùsLIre, Iu Breb o mùnùsLIre, Iu Turçor o bIsérIcù, Iu
PIoeçLI uILu, Iu MùxInénI, Iungù SIreL, o mùnùsLIre, epIs-
copIIu oL Buzùu.
$I s-uu îndemnuL MuLeI-vodù de uu IùcuL ceLuLeu dIn
TurgovIçLe de Iznouvù, IeuLuI ;1¸¸.
$I uILe muILe mIIosLenII çI bunùLù(I uu IùcuL uIceu în
(urù çI Iu sIunLuI ¡erusuIIm, çI Iu SIeLuIugoru çI înLr-uILe
pùr(I, çI uu dùruIL muILe mùnùsLIrI çI Ie-uu înnoIL.
$I (uru IuI, mure cu mIc sù bucuru çI du Iuudù IuI Dum-
nezeu penLru domn bun. Cù uveu puce çI odIInù dùspre
LouLe pùr(IIe. $I IIeçLecure uveu Irunù den dùsLuI.
¡ùcuLu-s-uu çI rùzbouIe în zIIeIe IuI. Cù înLuI s-uu scuIuL
VusIIe ¡upuI-vodù, domnuI MoIdoveI, de uu venIL cu ousLe
usupru IuI MuLeI-vodù, cu sù-I scou(ù dIn (urù çI sù IIe eI
domn. $I uu venIL pun' Iu Buzùu. ¡ur MuLeI-vodù, prInzund
de vésLe, înduLù uu încùIecuL cu LouLe oçLIIe IuI. TrImIsu-
I-uu çI Ruco(I GIeorgIIe, cruIuI ArdeuIuIuI, ujuLor o seumù
de ungurI. ¡ur VusIIIe-vodù nu I-uu uçLepLuL, cI uu IugIL
înupoI. ¡ur MuLeI-vodù încù I-uu gonIL. $I uu mers cu LouLù
Lubùru IuI punù Iu PuLnu. $I I-uu prùduL ungurII (uru IourLe
rùu, mergund pre TroLuç sù meurgù Iu ArdeuI. ¡ur MuLeI-
vodù s-uu învurLejIL Iu scuunuI IuI în TurgovIçLe cu cInsLe
mure çI cu Izbundù.
AI doIIeu rund Iur s-uu scuIuL VusIIIe-vodù cu
moIdovénII çI cu LùLurII. AvuL-uu rùzboI mure Iu suL Iu
NùnùçorI, pre upu ¡uIomI(II. $I uu IosL Izbundu IuI MuLeI-
vodù. MuI(I înLruceI rùzboI uu cùzuL de subIe, cuL de-ubIIu
uu scùpuL VusIIIevodù cu pu(IneI oumenI, Iu BrùIIù.
Vùzund LurcII cù ure sLrIçLe Iu rùzboIu çI I sù înmuI(esc
oçLIIe çI vILejII, sIùLuILu-s-uu cu mure meçLeçug sù-I prInzù.
OduLù, uu LrImIs pre CIInun-puçu cu muI(Ime de LurcI,
Lùbùrundu-se dIn sus de BucureçLI, Iu morIIe CoLrùcénIIor,
Iur uI(II dIn jos de BucureçLI, despre VùcùreçLI. ¡ur
MuLeIvodù, prInzund de vésLe, înduLù uu sLruns LouLe oçLIIe
(ùrII, sLund Lo(I înurmu(I, în zI çI în noupLe, Iungù domnuI
Ior. ¡ur LurcII deucù uu vùzuL cù nu-I vor sLrIcu nImIc, eI s-
uu înLors Iur înupoI, cInsLIndu-I çI dùruIndu-I MuLeI-vodù
cu muILe dururI scumpe.
AI doIIeu rund, uu IùcuL meçLeçug mure cù uu sLruns
oçLI LurcII Iu ObIucI(ù. VusIIIe-vodù încù uu venIL cu oçLIIe
IuI Iu CeLuLeu AIbù, poruncInd împùrù(IIu sù meurgù çI
MuLeIvodù cu oçLIIe IuI ucoIo, Iu CeLuLeu AIbù, cu sù-I
ocoIeuscù ucoIo LurcII, LùLurII, moIdovénII, sù-I prInzù.
Mergund MuLeIvodù cu LouLù Lubùru IuI pun' Iu EIpuI,
prInse de vésLe cù vu sù-I prInzù LurcII. $I înduLù uu sLruns
LouLe oçLIIe Iungù dunsuI çI s-uu învurLejIL Iur înupoI Iu
TurgovIçLe, cu LouLù ousLeu IuI înLreugù, LrImI(und puçII
muILe dururI scumpe cu cInsLe çI cu pIecùcIune mure,
rùçcIIrundu-se Lo(I, cIneçI Iu (uru IuI. ¡ur MuLeI-vodù uu
çùzuL cu puce dùspre LouLe pùr(IIe, domnInd çI judecund
(uru IourLe bIne çI cu drepLuLe.
¡ur cund uu IosL cursuI unIIor ;161, IIInd MuLeI-vodù
învrùjbIL cu VusIIe-vodù çI uvund IegùLurù çI prIeLeçug cu
Ruco(I GIeorgIIe, cruIuI ArdeuIuIuI, sIùLuILu-s-uu umundoI
cu LuInù mure, cu sù-çI Iu vrùjmuçuI deusupru IuI, cù nu sù
muI pouLe rùposu de dunsuI, cI în LouLù vrémeu sù rùdIcu
usupru IuI cu guIceuvù, neIIInd nImIc greçIL.
DecI IIInd muI credIncIos un boIurIn uI IuI VusIIe-vodù,
dIn cusu IuI, unume GIeorgII(ù veI-IogoIùL sIn $LeIun dIn
RùcùcIunI, Iùcurù cu dunsuI sIuL çI IegùLurù, cu sù prInzù pe
VusIIIe-vodù çI sù IIe eI domn. Asemùnù-se uceI boIur cu
¡udu cure uu vunduL pre domnu-sùu. Cù LrImIse Ruco(I
cruIuI çI MuLeI-vodù oçLI pre uscuns, ungurI çI munLénI, cu
sù Ioveuscù pre VusIIIe-vodù Iùr' de vésLe, sù-I prInzù. $I
uçu, în zIuu de DumInIcu ¡IorIIIor, sosIrù oçLIIe în ¡uçI çI
rùdIcurù domn pre uceI boIurIu moIdoveun, numeIe IuI,
GIIorgII(ù $LeIun-vodù. ¡ur VusIIIe-vodù, prInzund de
vésLe muI LImpurIu, uu IosL IeçIL de ucoIo cu LouLù cusu IuI,
de uu IugIL Iu gInere-sùu, Temuç sIn HmeIenscII, IuLmunuI
cùzùcesc. $I în grub s-uu înLors Iur înupoI împreunù cu gIn-
erI-sùu Temuç çI cu muI(Ime de cuzucI. $I uu uvuL rùzboI
mure cu GIIorgIIe $LeIun-vodù çI cu ungurII Iu suL Iu
PoprIcunI. $I uçu Iu Izbundu cuzucIIor, înLorcundu-se
IIeçLecure Iu (uru su bIruIL.
¡ur VusIIIe-vodù nu s-uu conLenIL Iu scuunuI IuI, cI uu
grùbIL de uu venIL usupru IuI MuLeI-vodù cu gInere-sùu
Temuç cu cuzucI, cu moIdovénI. DecI MuLeI-vodù, prInzund
vésLe, LrImIs-uu pre DIIcuI veI-spùLuruI cu o seumù de oçLI
cùIùrI. $I Ie-uu IeçIL în LImpInure Iu ¡ocçunI çI Ie-uu sLùLuL
ourece împoLrIvù. CI nu puLurù, cù nu uveu urme de Ioc. CI
I-uu spurL cuzucII çI I-uu rùçcIIruL IourLe rùu. ApoI
în(eIegund MuLeI-vodù, uu muI LrImIs o seumù de ousLe cu
Ioc, IuIducI cùIùrI, pedesLrI, sIIménI çI (ùcùIuçù. $I sù IovIrù
Iu $opIeu în TeIeujùn. $I nIcI uceçLeu nu Ie-uu puLuL sLu
împoLrIvù. ¡ur MuLeI-vodù, deucu în(eIése uçu, IourLe sù
îngrIjù Lure çI rugù pre Dumnezeu. $I încùIecù cu LouLù cur-
Leu IuI den TurgovIçLe, dumInecù, muI 1¸ denI, ;161. ¡ur
cund uu IosL mur(I, muI 1; denI, LùbùruLu-s-uu Iu suL Iu
¡InLu, pre upu ¡uIomI(II, LocmIndu-çI Lubùru, Iùcund çI
çun(urI, uçùzundu-I cIneçI în runduI sùu, învù(und pre Lo(I:
"¡e(II mIcI voInIcI vILéjI, rugu(I pre Dumnezeu, çI vù
îmbùrbùLu(I, cu sù sLu(I Lo(I guLu de rùzboI. Cù IuLù,
vrùjmuçuI nosLru, VusIIIe-vodù soséçLe ucum. Sù nu
curécumvu sù IIe vreunuI cu gunduI îndoIL, cI cu credIn(ù çI
cu bùrbù(Ie, cu urme gouIe çI sù Ie sLu(I împoLrIvù, precum
u(I IosL çI muI nuInLe. Sù nu curécumvu numeIe vosLru ceI
bun sù sù surpe jos, cù nu ne vu II de nIcI un IoIos."
DecI uçu învù(undu-I, sosI çI VusIIIe-vodù în vrémeu
prunzuIuI, cu gInere-sùu Temuç, cu muI(Ime de cuzucI çI de
moIdovénI, cu Iu zo.ooo. ¡ur MuLeI-vodù eru numuI cu
curLénII IuI, cu Iu ;.ooo. $I uçu sù IovIrù IuLe unII cu uI(II,
cuL sù sperIe MuLeI-vodù cù-I vu bIruI. $I încù IugIrù o
seumù de oçLIIe IuI, Lrecund ¡uIomI(u Iùr' de vud. ¡ur MuLeI-
vodù LoL uIergu în LouLe pùr(IIe, îndemnund pre boIurII IuI
çI pre voInIcI, cu(I rùmùsése, cu sù sLeu de rùzboI, sù nu-çI
deu mIjIocuI, cù încù Dumnezeu LoL IusLe cu noI ujuLor. CùcI
eu cunosc pre eI sIubI çI împu(Inundu-se puLereu Ior,
nùdùjduIescu-mù IuI Dumnezeu cù vom sù-I bIruIm ucum
curund çI sù sù înLourcù ruçInu(I dIn (uru nousLrù.
DecI uçu, penLru cuvInLeIe IuI céIe duIcI çI bune, IourLe
sù îmbùrbùLurù çI du rùzboI Lure, bùLundu-se LouLù zIuu în
puçcI çI în LunurI, în sùge(I, în subIe, Iu(ù cu Iu(ù. MuI
vurLos boIurII ceI murI çI uI doIIeu cu coconII Ior, cu sIugIIe
Ior, LoL cu subIIIe gouIe InLru înLr-înçII de-I goneu çI-I
rùspundeu în LouLe pùr(IIe. ALunceu çI MuLeI-vodù cu Lo(I
împreunù nùvùII usupru vrùjmuçIIor IourLe Lure, cuL îI çI
rùnIrù cu un gIon( Iu pIcIoruI sLung, den josuI genuncII-
uIuI.
¡ur cund Iu în deseurù, Iùcu Dumnezeu o mInune mure,
cù LrImIse IuI MuLeI-vodù un nor pIoIos, cure sù IvI dùspre
uusLru, IIInd cerIuI preu senInuL. $I veneu usupru LuberIIor
preu IuLe, cu un vunL IourLe vIIoros. $I uçu Lrecu presLe
Lubùru IuI MuLeI-vodù. ¡ur cund sosI Iu Lubùrù IuI
VusIIIevodù, ucoIo-çI nùpusLI LouLù upu, cu cum ur curù un
ruu preu IuLe. $I pIcùLurIIe eru grouse çI vurLouse cu o
pIuLrù. Unde-I IovIIu, LIcùIoçII înduLù cùdeu dupre cuI jos. $I
sù Iùcu în Lubùru Ior upù muILù, cu o buILù LInousù.
$I uçu IIInd, înduLù sù nùpusLI LouLù Lubùru IuI
MuLeIvodù çI InLrurù pren mIjIocuI Ior Iùr' de nIcI o IrIcù,
LùIndu-I IourLe rùu. PrInserù çI vII muI(I. ¡ur VusIIIe-vodù
cu Temuç çI cu pu(InI cùIùrI de-ubIu uu scùpuL numuI cu
LrupuI, Lrecund Iu MoIdovu pre Iu GuIu(I. ¡nsù noroc uu
uvuL, cùcI uu înnopLuL. ¡ur MuLeI-vodù s-uu învurLejIL Iu
TurgovIçLe u douo zI, mIercurI, muI 18 denI, cu LouLù Lubùru
IuI, cu mure Izbundù çI voInIcII IuI cu muILù dobundù, dund
Lo(I Iuudù IuI Dumnezeu penLru mIIu çI bIneIe ce Ie-uu
IùcuL, de I-uu IzbùvIL dIn muInIIe vrùjmuçIIor. SLruns-uu
LrupurI cùzuLe în rùzboI, cùzuLe ¸.ooo, de uu IùcuL o movIIù
mure Iu ¡InLu. ¡nIIpL-uu ucoIo çI o cruce mure. ¡ùcuL-uu çI
uILù movIIù dIn jos de TurgovIçLe, Iungù drumuI ceI mure.
GIeorgIIe $LeIun-vodù IIInd prIbeug uIcI, cùzuL-uu Iu
MuLeI-vodù cu muILù rugùcIune de I-uu duL ousLe ujuLor, çI
cruIuI Ruco(I uçIjdereu, de s-uu dus usupru IuI VusIIIe-vodù.
Avund umundoI rùzboIu Iu SeIcu, IzbundIL-uu
GIIorgIIevodù. ¡ur VusIIIe-vodù uu IugIL în |uru
Cùzùceuscù, Iu gInere-sùu Temuç, IIInd ucoIo çI IunuI cu
oçLIIe LùLùrùçLI. ¡ur $LeIun-vodù cu moIdovénII, cu
munLénII, cu ungurII, cu IéçII, uu încongIuruL ceLuLeu SucIu-
veI, cù ucoIo eru doumnu IuI VusIIIe-vodù încIIsù cu IIe-sùu
$LeIùnI(ù çI cu LouLù uvu(Iu Ior, uvund doumnu ujuLor pre
gInerI-sùu Temuç cu 8.ooo de cuzucI. DecI IIInd eI
îngropu(I înLr-un çun( supL ceLuLe, în LouLe zIIeIe IeçIIu
Temuç cu cuzucII çI-I goneu IourLe rùu pe ceI dIn uIur, punù
se umpIurù IunI LreI. ¡ur cund Iu înLr-o zI, çezund Temuç
supL corLuI IuI, LocmIrù nem(I ùIî un Lun çI-I sIobozIrù
usupru IuI. $I uçu IovI o Iudù de Iemn ce ereu Iungù dunsuI,
çI rupundu-sù o bucuLù de Iudù uu IovIL pe Temuç pesLe un
pIcIor çI umIIundu-se pIcIoruI, în grub uu murIL. ¡ur cuzucII
numuIdecuL rùdIcurù uIL IuLmun çI Iùcurù puce cu GIe-
orgIe $LeIun-voIevod çI-I încIInurù ceLuLeu.
¡ur VuIIIe-vodù uu IosL cùzuL Iu IunuI cu muILe
rugùcIunI çI cu dururI scumpe, de I-uu duL ujuLor zo.ooo
de LùLurI. $I uu purces cu dunçII cu sù scou(ù pre doumnù-su
çI pre IIesùu dIn SucIuvù. ¡ur cund ujunserù Iu PruL, sosI
vesLe reu çI umurù, cum uu pIerIL gInerI-sùu Temuç, çI s-uu
încIInuL ceLuLeu, çI uu prIns pre doumnù-su çI pre IIe-sùu çI
I-uu IuuL LouLù uvu(IIu. ALunceu deucu în(eIese VusIIIe-vodù,
cu mure înLrIsLùcIune sù înLourse Iur înupoI. SosInd Iu
IunuI, Iu VusIIIe-voIevod prIns çI bùguL în obezI.
TrImI(undu-I Iu PourLù, Iu încIIs Iu ¡dIcuIu.
DecI cuzucII LocmIrù LrupuI IuI Temuç înLr-un sIcrIu çI
sù duserù cu dunsuI în (uru Ior. ALunceu doumnu pIungeu
muIL, InLrund în InImu eI spuImù çI grouzù mure. ¡ur
$LeIunvodù sIngur InLrù în ceLuLe, de uu prIns pre doumnu
çI pre IIe-sùu çI I-uu IuuL LouLù uvu(IIu. $I s-uu învurLejIL Iu
scuunuI IuI Iu ¡uçI cu mure Izbundù. $I ç-uu pIecuL cupuI Iu
PourLù, de ç-uu LocmIL IucruI. $I I-uu udus sLeug de domnIe.
¡ur MuLeI-vodù, IIInd rùnIL de rùzboIuI cùzùcesc, zùceu
în puLuI IuI çI nu puLeu sù sù rùpuose çI sù-çI cuuLe IeucuI
runeI suIe de necuzuI sIujILorIIor IuI, muI vurLos dorobun(II
çI seIménII çI uILe céLe. Cù MuLeI-vodù IourLe-I îngrùçuse,
sLrungund pre Lo(I dInLr-uILe (ùrI sLreIne, sùrucI IourLe. ¡ur
MuLeI-vodù Ie Iùcuse mIIù mure. Cù uveu Iu cuseIe Ior puce,
cu sù-I cuuLe Iu vreme de nevoIe, cum sù cude sIugIIor ceIor
drépLe.
¡ur eI Lo(I sù îndrùcIrù de sù nebunIrù çI începurù u nu-I
bùgureu în seumù nIcIcuL, cI-çI bùLeu joc de dunsuI çI în
LouLe zIIeIe zbIeru în curLeu IuI. $I Iuu LunurIIe dù Ie scoLeu
uIurù Iu cump. $I InLru în cuse unde zùceu, dù-I pedepseu. $I
sù Iùudu cù eI uu bùLuL rùzboIuI cuzucIIor, cerçIndu-I sù Ie
deu cuLe ¸ IeII; Iur de nu, vor spurge cùmuru çI sIngurI îçI
vor Iuu. ¡n muILe cIIpurI îI pedepseu, zIcundu-I sù-çI Iuse
de ucum scuunuI çI sù sù Iucù cùIugùr. $I zIceu cù uu
îmbùLrunIL çI ç-uu IeçIL dIn IIre. $I uçu IIInd Lurbu(I, cund Iu
înLr-o zI, sù sLrunserù Lo(I în curLeu domneuscù cu sù ucIgù
pre z boIurI uI IuI MuLeI-vodù, unume GIIneu |ucuIu I
RuduI VùrzurIuI veI-urmuç, uruncundu-Ie prIIunù cum cù
eI sIùLuIesc pre domn cu sù nu Ie deu IeII. $I uçu IIInd eI
Lurbu(I, cu nIçLe porcI Iùr' de nIcI o ruçIne, sù suIrù sus, în
cuseIe domneçLI çI déderù nùvuIù unde zùceu domnuI Ior,
cùuLund pre uceçLI boIurI supL cùpùLuIuI IuI, supL puLurI,
prIn podurI, prIn cùmùrI, prIn Iude, punù-I gùsIrù. $I uçu,
denuInLeu IuI, I-uu IuuL, cuL se cuLremuru IocuI de grouzu
Ior, dùzbrùcundu-I dù IuIne, bùLundu-I nemIIosLIv, pun-
I-uu scos uIurù Iu cump, çI ucoIo I-uu omoruL, înuInLeu Lu-
Luror oçLIIor. ¡nLr-ucéIu Lurburure u Ior, înLumpIundu-se IuI
SocoI veI-cIuceruI Cornù(eunuI u II boInuv, zùcund Iu guzdu
IuI, cu nIçLe Io(I çI pre eI I-uu ucIs. $I Ie-uu jeIuIL cuseIe,
IuunduIe LoL ce uu uvuL.
¡ur cund uu IosL Iu uugusL, murIL-uu çI doumnu EIenu.
$I cu mure cInsLe Iu îngropuLù în bIsérIcu domneuscù, în
TurgovIçLe.
Dupù ce uu duL Dumnezeu de s-uu vIndecuL MuLeI-vodù
Iu pIcIor, IeçIL-uu în preumbIure cùLrù ArgeçI, çI
învurLejIndu-se de ucoIo, Iur dorobun(II çI seIménII I-uu
încIIs por(IIe çI I-uu IeçIL înuInLe, Iu çun(uI ceI mure, cu
LouLe LunurIIe, oprInd pre domnuI Ior cu sù nu muI InLre în
ceLuLe, zIcund cù de ucum înuInLe nu Ie muI LrebuIe sù Ie
muI IIe Ior domn, cI, suu sù Iusù dIn (urù, suu sù sù
cùIugùreuscù. DecI uçu uu çùzuL, cu Lo(I boIurII IuI, obIdIL,
dIn josuI oruçuIuI, ¸ zIIe. $I nIcI puIne nu Iùsu sù-I uducù, sù
mununce dIn uvereu IuI çI dIn LouLù cInsLeu domnIeI IuI.
DecI înLr-uIL cIIp n-uu uvuL cum muI Iuce, cI Ie-uu IùgùduIL
sù Ie deu bunI dIn dùsLuI. ALunceu de-ubIIu I-uu IùsuL de uu
InLruL în Lurg, Iu scuunuI IuI. ¡ur eI nu sù muI uçùzurù, cI cu
nIçLe IupI IIùmunzI, çI zIuu, çI noupLeu zbIeru çI umbIu pre
Iu cuseIe boIurIIor, cu nIçLe cuIIcI, de-I pedepseu çI Ie cereu
de bùuLurù. NImenIIeu nu Ie puLeu sLu împoLrIvù. Cù umbIu
Lo(I bé(I, zùcund prIn pImnI(e cu muIerI, cu copII cu LoL.
¡ùsurù Irunu Ior ceu bunù çI sù upucurù de LuIIùrIe. O, cuLù
obIdù eru IuI MuLeI-vodù! Unde çLIIu cuL bIne Ie-uu IùcuL, çI
ucum îçI buL joc de eI. $I cIemù pre Lo(I credIncIoçII IuI boI-
urI çI sIugI çI Ie zIceu: "O, drugII mIeI, çLI(I cuL muncIIu de
(InuIu (uru, çI mù nevoIIu de o sLrunçu Iu moçIIIe Ior, çI o
pùzIIu de nu o cùIcù nIcI o IImbù. $I în zIIeIe meIe crescurù,
çI sù însururù, çI Iùcurù copII çI sù îmbogù(Irù Lo(I. MuI
vurLos zIc de ucesL neum dorobùn(esc, IIInd eI LoL dInLr-
ucesL pùmunL uI |ùrII RumuneçLI çI neuvund eI nIcI o ne-
voIe de Iu mIne suu de Iu uI(II. ¡ur dIuvoIuI ceI nepoILILor de
bIneIe omenesc IuLù cum InLrù în eI, de I-uu nebunIL çI nu
çLIu ce Iuc. Cù s-uu înso(IL cu surbII sIIménI, de ç-uu mùrILuL
IeLeIe çI surorIIe dupre eI. $I nu pouLe nImeneu sù-I
conLeneuscù. De ucum înuInLe, drugII mIeI, sù çLI(I cu
udevùruL cù penLru IupLeIe Ior, vor sù vIe murI rùuLù(I
usupru uceçLII sùruce de (urù. $I vu sù cuzù Iu mure nevoIe.
$I vor sù pùLImeuscù çI ceI bunI penLru ceI rùI. Cù înLuI eu
nu pocIu rùbdu Lurburureu Ior cure Iuc usupru meu çI
usupru (ùrII. CI gundesc, de voI uveu zIIe, sù uduc în
prImùvurù ¸o.ooo de LùLurI çI pre cruIu cu ungurII, sù-I
Ioveuscù Iùrù vésLe de LouLe pùr(IIe çI sù sù puIe supL subIe
Lo(I ceI muI murI, sù pIIurù cu nIçLe LuIIurI, sù-mI Izbundesc
spre dunçII, penLru muIL bIne ce Ie-um IùcuL".
$I uçu, cu necuz mure, uu peLrecuL MuLeI-vodù dIn zI în
zI. DecI IIInd sIub çI ujungundu-I uduncIIe bùLruné(e, pu(Ine
zIIe s-uu rùzboIIL. $I cund uu IosL uprII q denI, ;16z,
dumInecù dImIneu(u, uu rùposuL MuLeI-vodù în cuseIe
domneçLI, în TurgovIçLe. $I uu domnIL MuLeI-vodù unI z1,
Iùrù IunI ¸ çI zIIe 11.
¡uLù dupù prIsLùvIreu rùposuLuIuI MuLeI-vodù, boIurII
(ùrII împreunù cu pùrInLeIe ¡gnuLIe mILropoIILuI, ucIIçI
LrImIserù de sù sLrunse LouLù curLeu çI Lo(I sIujILorII. $I
Iùcurù cu Lo(I dImpreunù mure sIuL. $I cu voIu LuLuror
uIéserù dIn mIjIocuI Ior cu sù Ie IIe domn CosLundIn-voIev-
od, sIn $ùrbun BusurubvoIevod, cù-I çLIIu cù IusLe de neum
mure, domnesc çI IusLe om bun, çI în(eIepL çI bIînd. $I Lo(I
sù bucururù çI sù veseIIrù.
$I înduLù scouserù çI LrupuI IuI MuLeI-vodù dIn cuseIe
domneçLI çI-I puserù în mIjIocuI cur(II, IIInd çI sIunLuI Mu-
curIe, puLrIIurIuI de Iu AnLIoIIIu, cu mILropoIILuI ¡gnuLIe,
cu muI(I urIIereI çI cùIugùrI, popI. ¡ùcuLu-I-uu pogrebunIIu
cumsùcude, rùdIcundu-I cu mure cInsLe, pun' I-uu bùguL în
groupù, în bIsérIcu domneuscù, în TurgovIçLe. Dumnezeu
sù-I pomeneuscù.
¡ur CosLundIn-vodù, împreunù cu Lo(I boIurII IuI
începurù u cùuLu de runduI (ùrII çI de uçùzùmunLuI domnI-
eI. $I înduLù LrImIserù de oIuc de déderù vésLe împùruLuIuI,
suILun MeImeL, çI vezIrIuIuI DervIç-puçu çI LuLuror prII-
uLenIIor, cu(I uveu, penLru înLumpIureu ce scrIe muI sus. $I
LuLuror Ie-uu pùruL bIne. $I degrub uIéserù pre o seumù de
boIurI, çI roçII çI popI, de I-uu LrImIs Iu PourLù, Iùcund mure
rugùcIune Iu Lo(I cu sù Ie Iùrùzeuscù pre CosLundIn-vodù,
sù Ie IIe domn. $I numuIdecuL Ie-uu IùcuL pre voIe, precum
I-uu poILIL çI (uru. $I-I déderù sLeug de domnIe nouo,
LrImI(undu-I cu LerzI MusLuIu ugu TuIuIgIuI împreunù cu
boIurII.
¡ur CosLundIn-vodù, în(eIegund de uceusLu, pogoruL-uu
Iu BucureçLI. ¡ur cund uu IosL joI, IunIe 1 denI, ;16z, IeçIL-uu
CosLundIn-vodù, cu Lo(I boIurII, cu LouLe oçLIIe înuInLeu
sLeuguIuI, Iu poduI PIumbuILeI çI ucoIo sù împreunù cu ugu
LurcuI çI cu boIurII. $I cu mure cInsLe InLrurù în scuun în
BucureçLI. $I presLe pu(Ineu vréme gùLIL-uu CosLundIn-
vodù IurucIuI çI pocIonuI de domnIe. $I I-uu LrImIs Iu
împùruLuI cu ugu LurcuI çI cu muI(I boIurI. $I uçu ç-uu
uçùzuL domnIIu cu bunù puce, dùspre LurcI, çI dùspre IunuI
çI dùspre Ruco(I GIeorgIIe, cruIuI ArdeuIuIuI, çI dùspre
$LeIun-vodù uI MoIdoveI. $I cu LouLù vecInùLuLeu s-uu
uçezuL. $I uu începuL u Iuce mIIù mure (ùrII, IerLundu-Ie
LouLe nùpùçLIIe. $I uu pIùLIL pre sIujILorI cu un IurucI de-
pIIn. $I uu IerLuL (uru de bIr ¸ IunI. $I uu IerLuL dorobun(IIor
çI cùIùruçIIor dIjmu çI oIerILuI. $I uu îmbrùcuL pre Lo(I cu
posLuv bun, çI pre cùpILunII Ior cu IrungIII, cu coILIrII, cu
uLIuze. ¡eII încù Ie du dIn dùsLuI. ¡u musù cu dunsuI de-u
purureu çùdeu cu dunsuI çI-I dùruIu. Judecù(I drépLe Iùceu,
çI mIIù dIn dùsLuI. Pre nImeneu nu obIduIu, cI cu bIundé(e
çI cu cuvInLe duIcI pre Lo(I îI munguIu. $I gundI sù Iucù muIL
bIne (ùrII. $I sù bucuru Lo(I çI moçnénI, çI sLreInI,
muI(umInd IuI Dumnezeu cù Ie-uu IùrùzIL domn bun çI
în(eIepL, çI mIIosLIv.
¡ùcuL-uu CosLundIn-vodù çI o mùnùsLIre mure, cure
IusLe în vurIuI unII movIIe dIn BucureçLI, unde IusLe IrumuI
sIeLùII CosLundIn-(ur çI mumu IuI, EIenu. ¡spruvnIc uu IosL
RuduI IogoIùLuI DudescuI çI GIeorgIIe $uIurIuI dIn
TurgovIçLe.
$I doumnu IuI BùIuçu uu IùcuL o mùnùsLIre ce sù
cIeumù JILIIunuI, den sus de CruIovu, Iungù JIIu. ¡ùcuL-uu
doumnu BùIuçu çI un sIcrIu mure de urgInL poIeIL IourLe
IscusIL, în cureIe uu pus sIunLuI Lrup uI sIunLuIuI GrIgorIe
DecupoIIL, de Iu mùnùsLIreu BIsLrI(u. $I uILe muILe bunùLù(I
çI odourù scumpe uu IùcuL çI Ie-uu împùr(IL pre Iu SIeLugoru
çI prIn uILe pùr(I.
TocmILu-s-uu (uru IourLe bIne çI s-uu împùcuL cu LouLù
vecInùLuLeu, Iùcundu-çI Irù(Ie çI IegùLurù cu Ruco(I çI GIe-
orgIIe çI cu $LeIun-vodù uI MoIdoveI. $I uu vecInIL bIne çI
Irumos.
GundIL-uu CosLundIn-vodù sù Iucù çI uIL bIne |ùrII
RumuneçLI, cu sù-I muI(ùmeuscù çI sù-I pomeneuscù. Cure
bIne neumuIuI rumunesc, vrùjmuçuI dIuvoIuI n-uu IùsuL sù-
I umpIe. CI, penLru bIne, muIL rùu I-uu duL. Cu çI IsruIIILénII
jIdovI cu domnuI nosLru ¡sus HrIsLos, cund I-uu scos dIn
robIe, dIn munu IuI ¡uruon çI I-uu IrùnIL în pusLIe, cu munù
dIn cer çI Ie-uu dùruIL (ùrI înLregI; Iur upoI, în Ioc de
muI(umILù, eI-I ucIserù çI-I udùpurù cu o(eL çI-I buLjocorIrù
în LoL cIIpuI. Açu çI neumuI rumunesc, muI uIes dorobun(II.
Cù uu cIemuL CosLundIn-vodù, pre Lo(I cùpILunII de
dorobun(I çI IuzbuçII çI cIuuçII vùLuçI çI ceLuçII, de s-uu
sIùLuIL cu dunçII zIcundu-Ie: "¡e(II mIeI, LuLuror um IùcuL ce
s-uu cùzuL, çI roçIIIor, çI LuLuror ceLeIor çI vouo. ¡ncù unu
muI LrebuIuçLe sù Iucem. Sù scouLem dIn mIjIocuI nosLru
pre sIIménII surbI, cù nu IusLe (ùrII de nIcI un IoIos.
RùposuLuI MuLeI-vodù I-uu sLruns penLru vrùjmuçuI Vu-
sIIIe-vodù. ¡ur eu ucum, uu duL Dumnezeu de n-um nIcI un
vrùjmuç çI m-um împùcuL cu LouLe (ùrIIe, cu sù puLem Iuce
bIne çI (ùrunIIor, cù sunL sùrucI çI împresuru(I de bIr çI de
nùpùçLI. ¡ur cund vom uveu vreun pùs de undevu, ne vom
upùru cum vu II voIu IuI Dumnezeu. $I muI bIne voI du
uceIe IeII sIImeneçLI vouo çI IecIorIIor voçLrI."
DecI eI cu un cuvunL Iurù bucuroçI çI zIserù Lo(I: "Açu sù
IIe!"
$I înLr-ucéIuçI zI uu IùcuL CosLundIn-vodù musù mure
de I-uu ospùLuL çI I-uu dùruIL cu coILIrII, çI cu uLIuze çI cu
posLuve bune. ¡ur cund uu IosL u douo zI, sumbùLù, Ievruur
1; denI, ;16¸, IIInd ucesL neum dorobùn(esc încuscru(I cu
sIIménII çI sungeru(I çI covùsI(I de dIuvoIuI încù dIn zIIeIe
IuI MuLeI-vodù, Iùr' de nIcI o cIIbzuIuIù, de dImIneu(ù,
împreunù cu sIIménII, sù scuIurù Lurburu(I, çI Iùrù vésLe
începurù u suduI pre domnu-sùu, CosLundIn-vodù. $I Iùr'
nIcI o mIIosLIvIre ubùLurù în neumuI rumunesc, în boIurI,
de-I ucIdeu cu pe nIçLe dobILouce, prepuIndu-Ie cù sunL
IIcIénI çI eI uu sIùLuIL pre CosLundIn-vodù, sù scouLù pre
sIIménI. $I eI, LIcùIoçII, nImIcu de ucéIu n-uu çLIuL. CI cu
voIu Ior s-uu sIùLuIL CosLundIn-voIevod, çI Iur eI uu sLrIcuL.
NumuI eI, cu nIçLe oumenI rùI çI Iùr' de Dumnezeu, I-uu
ucIs, neIIInd nImIcu vInovu(I.
Pre cure-I ucIserù, uceçLeu sunL unume: GIIormu veI-
bun, I DrùgIIcI sIn PupeI vIsLIeruI oL GrecI, I GIeorgIe
CurIdu vIsLIeruI, I Pupu sIn PredII vornIcuI BruncoveunuI, I
CursLeu sIn SocoI cIuceruI Cornù(eunuI, I Udreu sIugeruI
DoIcescuI, I Predu Becu oL MuIu, I Suvu $uIurIuI
CuçLIreunuI, I DumILruçco ¡rejureunuI, I DumILru comIsuI
sIn MILrII pILuruI oL SLùneçLI, I MIIuI cIoIodurIuI, I Gudeu
cùpILunuI, I BùncIIù cùpILunuI, I ¡vun cùpILunuI, I ¡uncuI
cùpILunuI oL CùIImùneçLI. ¡ur uI(I boIurI, cu(I uu scùpuL
prInzund de vésLe, uu IugIL cure încùLro uu puLuL: unII
presLe Dunùre, uI(II uu LrecuL munLeIe, uI(II uu LrecuL în
MoIdovu.
¡ur dorobun(II çI sIIménII IIInd covurçI(I de nebunIe, çI
pIInI de dIuvoIuI, nIcIcuL nu sù curmurù, cI, în Ioc de cùIn(ù,
muI vurLos sporeu spre IupLe réIe. Cù înLuI ucIserù pre
uceçLI sùrucI de boIurI. A douo, buLjocorIrù pre domnuI Ior,
suduIndu-I în LoL cIIpuI çI-I du cu Iémne Iu ocII çI-I purLu
vuI, cum eru muI rùu. Nu uveu puLére dIn domnIIu IuI cuL ur
II o cIrLù. NumuI ce cùuLu cu ocIII cu un dobILoc, çI Iu unII,
çI Iu uI(II. EI sIngurI InLru în cùmurù de-çI Iuu IeII. Cund
veneu nIscure soII de undevu, eI sù puneu în pourLù de-I
opreu, çI de IrIcu Ior, înLuI îçI du soIIIu Iu dunçII. $I uILe buL-
jocurI Iùceu domnu-sùu.
A LreIu, cùIcurù çI sIInLeIe bIsérIcI uIe IuI Dumnezeu,
încù, sIujInd preo(II sIunLu IILurgIIe. ¡ur eI InLrurù în
bIsérIcI de-I scoLeu de pùr uIurù çI-I dezbrùcu de veçmInLe.
$I uu jeIuIL sIInLeIe bIsérIcI çI présLouIeIe. $I Iuu poLIrIIe de
uu vùrsuL jos sIunLuI sunge çI Lrup uI domnuIuI nosLru ¡sus
HrIsLos. $I sIInLeIe mouçLe Ie cùIcu cu pIcIoureIe çI zIceu cù
sunL Iurmece. ToL ce uu uIIuL în bIsérIcI uu IuuL. NumuI
pIeLrIIe gouIe uu IùsuL. SIInLeIe veçmInLe IùcuLu-Ie-uu
muIerIIor çI IéLeIor cIInLeçù. $I vIndeu cùr(IIe bIsérIcII Iu
Lurg. VunduL-uu çI un poLIrIu drepL bunI ¸o, cum uu vunduL
çI ¡udu pre HrIsLos. ¡ùcuL-uu Dumnezeu o cIudù mure, cù
uu bùguL unII o Icounù în Ioc, cIIpuI domnuIuI HrIsLos, cu
sù scou(ù poIeIuIu, Iur cusu s-uu uprIns, de uu urs cu LoLuI ce
uu IosL înLr-însu punù în pùmunL; de-ubIIu uu scùpuL eI.
A puLru, uu duL juI cuseIor boIereçLI, çI negu(ùLorIIor çI
LuLuror cu(I çLIIu eI cù sù bIruIesc çI uu bucuLe. $I uu jùIuIL
LouLù (uru, dIn cup punù în cup, çI crucIç, çI curmezIç. MuI
pre scurL sù zIcem, vecIn pre vecIn, IIn pre nuç, sIugù pre
sLùpun.
O mure cIudù, muILe rùuLù(I uu IùcuL dIuvoIuI neumuIuI
rumunesc încù dIn cepuLuI IumII, de Iu moçuI nosLru
Adum. ¡ur domnuI nosLru ¡sus HrIsLos nu s-uu înduruL de
IùpLuru sIIn(II-suIe, udecù neumuI omenesc, cI, cu un mI-
Ioserd, s-uu pogoruL dIn cer pre pùmunL de s-uu înLrupuL çI
s-uu rùsLIgnIL çI u LreIu zI uu învIs, Iùsundu-ne nouo
învù(ùLurù IoIosILoure suIIeLuIuI çI LrupuIuI. ¡nLuI IIubovuI,
sù IubIm unuI pre uILuI, cù IIubovuI IusLe LuLuror
bunùLù(IIor rùdùcInù -zIcund sIngur Dumnezeu: "CIne vu
uveu drugosLe cu vecInuI sùu, uceIu vu IùcuI în mIne çI eu
înLru eI". DecI çI ucesL neum omenesc, punù uu IosL dru-
gosLeu în mIjIocuI Ior, Dumnezeu uu IosL cu dunçII, cù nu I-
uu cùIcuL uILe IImbI sLreIne; çI uu IùcuL muILe vILejII çI uu
LrùIL în puce bunù. ¡ur ucum IuLù cum îI preIùsLI dIuvoIuI
uçu Iesne çI-çI Iùcu Iùcuç în InImIIe Ior. Den cuse bune çI
den IùcuçurI muILe çI bune, den bucuLe çI dIn mIIu domnI-
Ior çI u boIurIIor, sù Iùcurù LuIIurI. $I eI sIngurI, cu mInLe
Ior îçI surpurù vIu(u çI-çI puserù cuseIe.
Vùzund în(eIepcIuneu IuI Dumnezeu uLuLu nebunIe ce
Iùcurù oumenII uceçLeu cuseI IuI, udecù sIInLeI bIsérIcI çI
domnuIuI Ior çI çI vecInIIor Ior; çI sungeIe ceI nevInovuL
sLrIgu Iu cer, cu sù Ie Iucù judecuLù, cunoscuL-uu cù s-uu
îngroçuL InImIIe Ior çI s-uu împùInjInuL ocIII Ior, cu vùzund
sù nu vuzù çI spuIndu-Ie sù nu în(eIeugù, cù pùcuLuI preu s-
uu înmuI(IL, çI s-uu usemùnuL cùIcùLorIIor de Iége, LrImIs-uu
Dumnezeu usupru Ior cuznù, udIcù judecuLù, cu çI odInIourù
egIIpLénIIor.
¡nLuI, IIInd Iu |urIgrud împùruL suILunuI MeImeL, sIuL
uu IùcuL penLru uLuLu nebunIe ce uu IùcuL uceçLI oumenI în
|uru MunLeneuscù, socoLInd cù usLùzI vu II uIcI, muIne vu II
Iu eI. $I ucIIuçI uu poruncIL Iu Ruco(I GIeorgIIe, cruIuI Ar-
deuIuIuI çI Iu $LeIun-vodù uI MoIdoveI, de uu venIL cu un-
gurI çI cu moIdovenI în |uru Rumuneuscù. $I uu uvuL
rùzboIu mure Iu $opIeu, în TeIeujen, cu dorobun(II, çI cu
sIIménII çI cu uILe céLe. PrInzund çI CosLundIn-vodù vésLe,
IugIL-uu dIn mIjIocuI Ior Iu Dunùre, împreunundu-se cu
SIIuuç-puçu în vuduI DursLoruIuI, Iu SLrumbu.
¡ur eI, încù nu Ie ujunse cù ce nebunII Iùcuse, cI muI
uduoserù. AIIurù pre unuI usémene Ior, unume HrIzeu sIn
DumILruçco oL BogdùneI, oL sud ¡uIomI(u, nebun LIcùIosuI
çI Iùr' de mInLe, de-I Iùcurù sù Ie IIe domn dIn mIjIocuI
mùrùcInIIor. Pre ucesL HrIze IourLe îI Iubeu CosLundIn-
vodù, çI de LuInù credIIncIos IùcuLuI-uu boIurIn, spùLur
mure presLe LouLe oçLIIe IuI. ¡ur eI sù usemùnù ¡udeI, cure
eru IuI Dumnezeu muI credIncIos denLuI çI înLIngeu înLr-o
soInI(ù cu dunsuI, upoI îI vundu jIdovIIor. Açu çI HrIzeu, sù
urùLù înLuI domnu-sùu credIncIos, Iur în LuInù umbIu LoL
mozuvIrIndu-I çI îndemnund gIouLeIe cu sù-I ucIgù, çI sù
çuzù în IocuI IuI. O, LIcùIoçII çI nebunII! cum umbIurù Lo(I
rùLùcI(I.
Cund Iu Iu IunIe 1; dnI, IeuLuI ;16¸, sumbùLù, sù IovIrù
Lo(I Iu $opIeu în TeIeujen, çI cuL cIIpeuIu Iurù bIruI(I de un-
gurI. CùcI Dumnezeu nu muI eru cu eI înLr-ujuLor. CI umbIu
cu nIçLe oI Iùr' de pùsLor çI de Lo(I IuII(I çI gonI(I. ¡ourLe
muI(I dIn dorobun(I çI dIn sIIménI uu cùzuL jos. Zùceu Lru-
purIIe Ior grùmudù, unuI pesLe uILuI, cuLe ¸o, cuLe 1oo, Iu
uILe IocurI çI muI muI(I. Cu(I scùpurù sù rùçcIIrurù, unII în
munLe, uI(II presLe Dunùre. PrIn LouLe guurIIe sù uscunserù.
$I de IrIcù mure, çLIIndu-çI vInu, çI de umbru Ior se
spùImunLu. $I-çI Iepùdu IuIneIe Ior ceIe dùrùbùn(eçLI çI sù
îmbrùcu în IùrIene(e cuIIceçLI; çI sù juru cù n-uu IosL
dorobun(I.
De sumbùLù, Ievruur 1; dnI, începu dIuvoIuI u împùrù(I,
çI Iur de sumbùLù, IuIIe 1; dnI, începu u sIùbI. Precum IusLe
scrIs, cù nu IusLe cure sù sLeu împoLrIvu IuI Dumnezeu.
Dupù ucéIu, suILun MeImeL-împùruLuI Iur uu duL dom-
nIIu IuI CosLundIn-vodù. $I s-uu învurLejIL de Iu Dunùre cu
mure cInsLe Iu scuunuI IuI, împreunundu-se cu Ruco(I GIe-
orgIIe-cruIuI çI cu $LeIun-vodù Iu poduI PruIoveI; Iungù
GIergII(ù. $I uu çùzuL Iu poduI DrIdovuIuI ¸ zIIe, de s-uu
ospùLuL cuLeçI ¸ domnII, Iùcund Irù(Ie çI IegùLurù cu
jurùmunL, învurLejIIndu-se IIeçLecure în (uru su.
¡ur CosLundIn-vodù uu mers Iu TurgovIçLe. $I Iur uu
urùLuL mIIù mure usupru LuLuror creçLInIIor çI ceIor greçI(I.
$I I-uu IerLuL de LouLe vIneIe Ior, numuI sù sù uçeze çI sù-çI
meurgù cIneçI Iu moçIIu su, sù-çI deu bIruI împùruLuIuI.
¡ur eI, cu nIçLe îndrùcI(I, nu sù muI uçùzu, cI umbIu LoL
Lurburu(I. $I sù sLrunse cure de unde eru: o duLù Iu
BucureçLI, uILù duLù Iu BrùIIu, cu sù vIe cu urmù usupru
domnu-sùu. ¡ur CosLundIn-vodù, prInzund vésLe, LrImIse
uIe suIe oçLI credIncIouse, çI-I IovIrù de LouLe pùr(IIe. Pre
unII îI omorIu, pre uI(II vII îI prIndeu. Pù(Irù cu vuI de eI, çI
încù LoL nu sù muI uçùzu. CI cure dupre unde eru, LoL sù
Iùudu çI zIceu cù vu venI çI uILù vreme, cu sù-çI pouLù
IzbundI. ¡u çI HrIzeu spùLuruI prIns Iu BrùIIu, çI-I uduserù
Iu munu IuI CosLundIn-vodù. PoILIndu-I cruIuI, duLu-I-I-uu,
cu jupuneusù, cu coconI cu LoL. $I uçu poILIse çI eI. DuLu-
I-s-uu guzdù bunù în BeIIgrud, çI I-uu IùcuL obroc bun, cu
sù-I prIsoseuscù de LouLe. $I uveu cInsLe çI socoLIn(ù den
dùsLuI.
Dupù ucésLeu LouLe, Ruco(I GIeorgIe-cruIuI nu çùzu
mùIcom sù-çI (Ie crùIIu çI (uru, cI sù scuIù cu greIe oçLI
ungureçLI usupru IuI CuzImIr, cruIuI Ieçesc, sù-I scou(ù dIn
scuunu-çI çI sù çuzù eI cruI. VenILu-I-uu çI cruIu sIe(esc cu
zo.ooo de ousLe; LrImIsu-I-uu çI HmeIenscII, IuLmunuI
cùzùcesc, ujuLor 1¸.ooo de cuzucI; çI $LeIun-vodù z.ooo. ¡ur
CuzImIr, cruIuI Ieçesc, çI cu Lo(I domnII, prInzund de vésLe,
numuIdecuL LrImIserù cùr(I Iu IunuI LùLùrùsc, curund sù vIe
ujuLorIu. $I CosLundIn-vodù uveu z.ooo de ousLe. $I înduLù
sù rIdIcù însuçI IunuI cu muI(Ime de LùLurI çI InLrù în |uru
¡eçuscù. ¡u Ruco(I pùrùsIL çI de sIe(I, çI de cuzucI, çI de
moIdovénI, çI de munLénI. ALunceu IeçII çI LùLurII uIIurù
vréme çI ocoIIrù Lubùru ungureuscù. De-ubIIu scùpù Ruco(I
cu pu(InI oumenI în (uru IuI. ¡ur Lubùru IuI sù prùpùdI de
LùLurI, cure de subIe, cure vIu, de Iu mure pun' Iu mIc, pun'
Iu ¸o.ooo de suIIeLe. ALunce prInserù çI pre gIIneruIeçuI
Ior, CIIm ¡unoç, çI pre Corne Guçpur, çI pre BeIdeu PuI, çI
pre muI(I domnI den ArdeuI.
¡ur HrIzeu spùLuruI, pre vreme ce eru Ruco(I în |uru
¡eçuscù, s-uu rIdIcuL cu ¸oo de sIIménI, curII eru rumunI de
neumuI dorobùn(esc sLrunçI de Ruco(I çI Iùsu(I de puzù
scuunuIuI, çI rùzboInIceçLe uu IeçIL cu Lo(II de ucoIo,
Lrecund munLeIe uIceu în (urù pre Iu mùnùsLIreu oL BIsLrI(ù.
¡ur CosLundIn-vodù prInzund vésLe, LrImIs-uu pre
Predu dvornIcuI BruncoveunuI, çI pre RuduI sLoInIcuI
¡ùrcùçunuI çI ¡vuçco CepurIuI, cu oçLI gréIe. $I Iùcurù
rùzboI mure Iu TurguI BengùI çI Iurù bIruI(I sIIménII. Cu(I
n-uu pIerIL de subIe, prInsu-I-uu vII. $I prInserù çI pre Hr-
Izeu spùLurIuI vIu. ¡ncIInundu-se boIurII Iu domnu-sùu cu
sIujbù curuLù, prIImIndu-I cu cInsLe, dùruILu-I-uu IourLe
bIne. ¡ur preu HrIzeu I-uu spunzuruL Iu rouLù cu LouLe so(IIIe
suIe.
¡uurù-çI çI eI pIuLù dupù IupLù. $I Iùcurù o movIIù mure
Iu TurguI BengùI, în sIIIçLeu CIncuIuI.
¡ur dorobun(II çI sIIménII nu sù muI uçùzurù, cI vùzund
sIùbIcIuneu ArdeuIuIuI çI nepuLIn(u IuI CosLundIn-vodù, II-
Ind îndemnu(I de dIuvoIuI, sù sIùLuIrù cù cu uIL nImIcu nu
vor puLeu surpu pre CosLundIn-vodù, numuI cu puLéreu
LurcIIor. $I mérserù presLe Dunùre de sù încIInurù Ior çI-I
pururù cù IusLe IuIn împùrù(IeI çI IusLe LoLunu cu Ruco(I çI
cu $LeIun-vodù. Pururù pre domnuI Ior Iu pùgunI, curII
nIcIoduLù nu poILesc bIneIe creçLInIIor. ¡udu purIu pre
domnuI nosLru ¡sus HrIsLos Iu pùgunII ovreI, cum cù eI sù
Iuudù cù IusLe IIIuI IuI Dumnezeu, Iur dorobun(II purIu pre
domnu-sùu Iu pùgunII LurcI. ¡udu vundu pe HrIsLos în ¸o
de LuIun(I, Iur eI se vundurù robI LurcIIor în LouLù vIu(u Ior.
OvreII déderù uceI cIeIcIg pre un suL u II de îngropure
sLreInIIor, Iur eI sIngurI sù déderù muncure cuInIIor. ¡udu sù
déde sIngur spunzurùrII, Iur eI sIngurI sù déderù înecùrII, cù
s-uu înecuL cu LoLuI. O nebunIe nespusù, cum cù eI sIngurI
sLrIcù (uru! Cù nu s-uu suIerIL cu cuse bune, cu bucuLe
muILe, cu puce, cu cInsLe de Iu domnuI Ior, cu sIuvù de Iu
Lo(I. NemerI pre CuIIuIu Locmu în punLece çI murI. DecI
LuIIurIuI çI vInovuLuI nu sù pouLe uscunde nIcùIreu, cI
vùdIndu-se pùcuLuI, pIuLù Iu den vInu IuI. Açu çI eI, uu
umbIuL cuL uu umbIuL gonInd pre drucuI, pun' I-u çI uIIuL, cu
spunzurure, cu în(epure, cu LoL IeIIuI de mor(I. CureIe
încùLro sù duceu, Dumnezeu nu-I muI sporeu, cI ucoIo sù
prùpùdeu. Pren LouLe (ùrIIe zùceu ouseIe Ior, cu unor
cùIcùLorI de jurùmunL çI de LouLe poruncIIe IuI Dumnezeu.
CI de eI n-ur II uLuLu mInune mure, cù penLru nebunIIIe Ior
uu cùzuL nevoIe mure usupru uceçLII sùruce de (urù, precum
sù vu în(ùIége uIcI muI nuInLe. Cù deucu uu vùzuL pùgunII
unu cu uceusLu, cum IusLe pIzmù çI împùrecIeure înLru
rumunI, socoLIrù cù IusLe vrémeu sù InLre înLru eI, cu nIçLe
IupI înLr-o Lurmù de oI, sù-I rùsIpeuscù çI sù-I sIùbeuscù dIn
rùdùcInù. Nu dour cù uu uvuL LurcII pIzmù pre domn, cI muI
vurLos pre eI cu sù Ie LuIe rùdùcInu, sù nu muI IIe, cI sù
umbIe cùIcund çI muncund (uru çI Iuund LouLù ugonIseuIu
eI, cu o grùdInù Iùr' de grùdInurIu. CI IuLù cù Ie-uu IosL în
voIe. CI, udevùruL, nu IusLe vInu Ior, cI u rumunIIor, cù eI
sIngurI I-uu poILIL çI I-uu çI dobundIL, dupre cum zIce
Dumnezeu: "CIne ce vu cùuLu, vu gùsI". GùsIL-uu dur
rumunII IourLe bIne!
Cund uu IosL Iu gIenur ¸ dnI, ;166, LrImIs-uu
împùruLuI, suILun MeImeL çI vezIruzemuI CIIuprIuIIuI
MeImeL-puçu de uu muzIIIL pre CosLundIn-vodù çI uu
LrImIs pre uIL domn, ce-I zIceu MIIneu, încù cu oçLI
LurceçLI, cu ¸o.ooo. ¡ur CosLundIn-vodù, deucu prInse de
vésLe, uu LrecuL munLeIe Iu ArdeuI cu LouLù cusu IuI înLreugù
çI cu Lo(I boIurII (ùrII. $I uu domnIL CosLundIn-vodù q unI
Iùr' ¸ IunI, IeuLuI ;166.
¡ur cund uu IosL Iu Ievruur 1; dnI, InLruL-uu MIIneu uIcI
în (urù cu LurcII çI cu LùLurII, de uu robIL muI(Ime de ou-
menI çI uu prùduL (uru povù(uIndu-I dorobun(II çI sIIménII
pe unde nu çLIIu LurcII çI LùLurII çI pre unde nIcIoduLù
rùuLù(IIe n-uu umbIuL. ¡ur eI, cu nIçLe drucI, îI duceu de
robIIu çI prùdu. O, mure cIudù, cù nu s-uu uuzIL dIn veuc cu
cInevu sù-çI voIuscù rùu neumuIuI sùu. ¡ur eI sIngurI îçI du
muIerIIe Ior, çI copII Ior çI rudeIe Ior robI în muInIIe Lur-
cIIor.
MIIneu ucesLu uu IosL de neumuI IuI grec cùmùLur. TuL-
sùu I-uu cIemuL ¡une SurduI, Iur pre dunsuI I-uu cIemuL
dIn boLez ¡run(I. DecI IzvodIndu-se de mIc u urmu IuI ¡z-
muII, IecIoruI AgurII, IugIL-uu de Iu pùrIn(II IuI de s-uu dus
Iu |urIgrud çI s-uu curLenIL Iu KInun-puçu, zIcund cù IusLe
IecIor RuduIuI-vodù, nepoL MIInII-vodù. PrImILu-I-uu pen-
Lru ucesL nume çI-I (Ineu Iungù eI IourLe bIne. $I uçu uu peL-
recuL vIu(u IuI Iu LurcI, cu Iu qo de unI. $I IourLe sù urùLu
credIncIos LurcIIor. $I cu de Iu InImu Ior I-uu uIes çI I-uu
IùcuL domn |ùrII RomuneçLI, înçùIundu-I cù sù vu LurcI çI
eI. $I guru IùgùduIu Ior ucésLeu, Iur den InImù gundeu,
deucu vu upucu domnIIu, sù sù scouIe cu urmù usupru Lur-
cIIor, sù-I buLù çI sù IIe eI împùruL.
DecI cum s-uu uçezuL uIcI, în scuun, în BucureçLI,
LrImIs-uu Iu boIurI presLe munLe cùr(I cu jurùmunL. $I uu
venIL Lo(I cu jupune cu LoL de s-uu încIInuL IuI. AçIjdereu çI
LouLù (uru. $I sù bucuru Lo(I de dunsuI çI Ie pùreu bIne,
gundInd cù IusLe credIncIos LurcIIor çI eI vu purLu grIju (ùrII
çI o vu uçùzu cu sù-çI deu IurucIuI çI sù LrùIuscù cu puce.
¡ur eI, IIInd în gunduI ceI dInLuI, nu sù upucù de
uçùzùmunL uI (ùrII, cI înduLù începu u-çI Iuce sLeugurI
muILe, çI LunurI, çI IerbùrII muILe, çI puIungù împrejuruI
mùnùsLIrII RuduIuI-vodù. $I sù sLrunserù LoL neumuI
dorùbùn(esc, de-I Locmeu çI-I uçùzu cIneçI Iu sLeuguI IuI çI Iu
ceuLù-çI. $I începurù eI Lo(I u-I Iùudu zIcund cù domn cu
ucesLu n-uu muI venIL în |uru Rumuneuscù, în(eIepL çI
vrednIc çI IusLe cu un sIunL.
MuzIIIL-uu pe GIeorgIIe $LeIun-vodù den |uru MoIdo-
veI çI uu pus pre GIeorgIIe GIIcu-vodù sù IIe domn în Ioc-
uI IuI. ¡ur $LeIun-vodù uu LrecuL în |uru Ungureuscù cu
LouLù cusu IuI înLreugù. $I nu dupù muILù vréme s-uu
învurLejIL $LeIun-vodù Iur upoI cu ungurII çI cu IeIegII, cu sù
scouLù pre GIIcu-vodù dIn scuun çI sù IIe eI domn. ¡ur GI-
Icu-vodù deucu uu prIns dù vésLe, uu sLruns LouLe oçLIIe cuLe
s-uu împrIIejIL çI IeIegII, LrImI(und cu dunçII pre IIu-sùu,
GIIgoruçco-vodù, de I-uu IeçIL înuInLe Iu TurguI ¡rumos çI I-
uu IovIL Iu SLrungù, de uu IùcuL rùzboI IourLe Lure. $I cu voIu
IuI Dumnezeu IosL-uu Izbundu IuI GIIgoruçco-vodù. $I uu
cùzuL muI(I den ungurI, Iùcundu-se o movIIù mure de Lru-
purIIe Ior Iu SLrungù. ¡ur $LeIun-vodù de-ubIIu uu scùpuL în
|uru Ungureuscù cu pu(IneI oumenI.
Dupù uceusLu poruncIL-uu împùruLuI vezIruzImuIuI
CIIuprIuIIuI de uu purces cu oçLI gréIe usupru IuI Ruco(I în
ArdeuI. $I uu poruncIL çI IunuIuI de uu mers cu muI(Ime de
LùLurI çI GIIcu-vodù cu moIdovénII çI cu munLénII, cu sù
Lreucù Lo(I Iu ArdeuI împreunù. ALunceu MIIneu-vodù
spusese boIurIIor de LuInù, cum vu sù LuIe pre LurcI. ¡ur eI,
LIcùIoçII, numuI cI încremenIrù çI sù mIrurù, cum vu sù IIe
uceusLu, rùspunzund: "Doumne, bun Iucru ur II ucesLu! ¡ur
noI ne Lemem cù nu vom puLeu pIInI desùvurçIL, cI numuI
vom zùdùrî çurpeIe çI ne vu îngII(I cu LoLuI. CùcI noI sun-
Lem o (urù mIcù çI Iùr' de oumenI, nepuLIncIousù çI Iùr' de
ujuLor de nIcI o purLe. ¡ur LurcII sunL puLérnIcI, murI çI
bIruIesc LouLù Iumeu, de Iu rùsùrIL pun' Iu upus."
ALunceu MIIneu s-uu LuIburuL în IIreu IuI çI cu munIe
mure Ie-uu rùspuns zIcund cù sunL IrIcoçI: "$I cu voI nu voI
Iuce nImIc, numuI sù mérge(I cu mIne pun' Iu TeIeujen,
çI de ucoIo vù voI Iùsu de ve(I mérge Iu cuseIe vousLre. ¡ur eu
um cu cIne LùIu LurcII. ALunceu boIurII sù muI bucururù. $I
purcése MIIneu-vodù cu boIurII çI cu LouLe oçLIIe çI, dupre
ce ujunse Iu $opIeu, în TeIeujen, cIemù pre Lo(I cùpILunII IuI
çI pre LouLù ousLeu, de-I juru çI Ie poruncI sù meurgù sù LuIe
pre LurcI. ¡ur eI deucu sù dùspùr(eu de eI, îI suduIu çI zIceu
cù nu sù vor învrùjbI cu LurcII, cù subIIu împùruLuIuI IusLe
Iungù, çI IunuI cu LùLurII încù soséeçLe. DecI MIIneu,
vùzund cù nu vu Iuce nImIc, Iùcu meçLeçug, de purcése cu
LouLe oçLIIe sù Lreucù munLeIe çI sù sù împreune cu ungurII.
Cund ujunse Iu CeruçI, Iur boIurII çI oçLIIe prIcepurù de
meçLeçuguI MIInII, ce vu sù Iucù. CI înduLù-I pùrùsIrù Lo(I çI
sù învurLejIrù înupoI cu LunurI cu LoL, punù sù upropIIurù de
Lubùru Lurceuscù. ¡ur boIurII mérserù Iu puçu, uI(II înLr-uILe
pùr(I sù rùçcIIrurù. MIIneu rùmuse cu pu(InI oumenI,
cugeLund ce vu Iuce: IugI-vu presLe munLe? TùLurII çI LurcII
I-uu IuuL pre dùnuInLe. ToL IusLe pIerIL. CI ç-uu IuuL cupuI u
munù çI s-uu învurLejIL çI eI, de uu mers Iu Cudur-puçù.
¡ùgùduIndu-I bunI muI(I, LocmILu-ç-uu IucruI. $I ç-uu IùcuL
puce çI cu IunuI uçIjdereu. BùnuInd çI pe o seumù de boI-
urI, cum eI sù-I IIe IùcuL uceu smInLeuIù, çI înduLù omorî pre
PurvuI ceI-vIsLIer çI pre ¡sLruLIe veI-posLeInIc, I Predu
BursescuI veI-ugù çI pre VInLIIù cùpILun de roçII çI pre
Budeu vùLuI de puçcùrIe. $I uu LrImIs pre DIncu veI-urmuç,
surbuI, de oIuc, de uu omoruL pù Predu BruncoveunuI veI-
bun în cuseIe domneçLI în TurgovIçLe, neIIInd vInovu(I nIm-
Ic.
ALunceu, pre uceu vréme, eru çI CosLundIn CunLucuzIno
sLurI-posLeInIcuI, cu LouLù cusu IuI çI cu gInerI-sùu, Punù
¡IIIpescu bIv-veI-spùLur, Iur cu cusu IuI, Iu suLeIe Ior de Iu
munLe, pre upu PruoveI, den poruncu MIInII, Iùsu(I cu voIu
IuI çI cu curLe IscùIILù cu munu IuI, cu sù çuzù eI ucoIo, sù sù
odIIneuscù cu bunù puce, nebunLuI(I de nImenI. NumuI uu
poILIL pre z coconI uI IuI CosLundIn posLeInIcuI, unume:
DrùgIIcI IogoIùLuI I $ùrbun posLeInIcuI, cu sù sù uIIe Iungù
dunsuI, cu sIujbù dreupLù, precum s-uu çI uIIuL. Cù pre
DrùgIIcI IogoIùLuI I-uu LrImIs cu soIIe Iu ArdeuI, Iur $ùrbun
posLeInIcuI nIcIcuL de Iungù dunsuI nu sù dùzIIpIIu. DécI II-
Ind MIIneu obIdIL pre o seumù de boIurI, gundIL-uu sù nu
IIe uceI Iucru çI în çLIreu IuI CosLundIn posLeInIcuI çI u gIn-
erI-sùu, Punù spùLurIuI. CI cu mure LuInù uu poruncIL Iu
Odor cùpILunuI de uu mers cu LurgovIçLenII çI cu Lo(I
pIùIuçII ¡uIomI(II, sù prInzù pre uceçLI ce scrIu muI sus. $I
neçLIInd nImIc de ucéIu, IovILu-I-uu Iùrù vésLe, mur(I
dImIneu(u, uvgusL 16 dnI, ;166. GonILu-I-uu pre Lo(I mun(II
PruoveI, z zIIe çI z nop(I, pun' Ie-uu dùçcIIs Dumnezeu
cuIeu çI uu scùpuL în ceLuLeu BruçovuIuI cu jupunese, cu
coconI, cu Lo(I. $I nIcI pre unuI n-uu prIns.
Vùzund uceçLI boIurI uLuLu nebunIe u MIInII-vodù
pornILù usupru Ior, socoLIrù cù nu vor puLeu LrùI în zIIeIe
IuI. CI uu LrecuL în |uru MoIdoveI cu LoLuI. $I uu duL vésLe çI
IIe-sùu, IuI $ùrbun, de uu IugIL de Iu MIIneu cund eru
Lubùru Iu SIbIIu, çI s-uu curLenIL Iu GIIcu-vodù.
¡ur MIIneu, deucu uu în(eIes cù uu IugIL uceçLI boIurI,
IourLe s-uu înLrIsLuL.
ALunceu uu IuuL LurcII ceLuLeu EnùuI, çI Curuvunsebeç,
çI ¡ogojuI. $I muILù prudù çI robIe uu IùcuL în ArdeuI.
¡ur dupù ce uu IsprùvIL ucoIo, venIL-uu çI MIIneu în
(urù, în scuunuI BucureçLIIor. $I ce gundIse usupru LurcIIor
nu sù muI pùrùsIse, cI muI vurLos sù înLùrIse. SLrungund oçLI
de Iznouvù çI cu meçLeçug mure, z IucrurI de LuInù Iùceu:
cùLrù Ruco(I GIeorgIIe-cruIuI scrIIu cùr(I sù vIe oçLI ujuLor,
ungurII, Iur cùLrù LurcI pIecùcIune mure Iùceu. $I Iuu bunI
împrumuL de Iu LurcI murI dIn |urIgrud çI dupre murgIneu
DunùrII. $I încù I-uu cIemuL cu rugùcIune, de uu venIL Iu
dunsuI uIcI în (urù. $I uu sLruns LurcI muI(I, unII surugéIe,
uI(II déIII, uI(II beçIII, uI(II sIImenI. $I uçu-I socoLeu çI-I cIn-
sLeu, cuL credeu înLr-însuI cu în MuIomeL. ALunceu MIIneu
IourLe sù înùI(u çI sù LruIIIu. $I LrImIse purù greu usupru IuI
CosLundIn posLeInIcuI çI u gInerI-sùu, Punù spùLurIuI, cum
sunL IuInI împùrù(IeI çI umbIù umesLecund (ùrIIe. $I uu
venIL Lo(I boIurII de s-uu încIInuL IuI, Iur eI numuI n-uu vruL
sù vIe. $I dupre puru IuI, LrImIse CIIuprIIIuI z cupIgII, de uu
IuuL de Iu MoIdovu numuI pre CosLundIn posLeInIcuI, de I-
uu dus Iu vIzIrIuI. ¡ur gInerI-sùu Punù uu rùmus. ¡n(eIegund
MIIneu-vodù de uceusLu, LrImIs-uu pre CoI(eu cIuceruI
DoIcescuI I NIcoIu SoIIIunuI çI cu uI(I boIurI çI cu muI(I
bunI, cu sù-I deu vIzIrIuIuI, sù omoure pré CosLundIn
posLeInIcuI. ¡ur eI çLIIndu-se drepL, nImIc nu s-uu IerIL, cI
uu IeçIL de Iu(ù Iu dIvunuI împùrùLesc, de s-uu puruL cu uceI
boIurI uI MIInII-vodù, de Iu(ù, înuInLeu vIzruIuI, jùIuIndu-
se cù nu IusLe IuIn împùrù(IeI. Cù înLuI eI uu mers Iu
MIIneuvodù, dundu-I çI boIerIe, sù IIe IogoIùL mure. ¡ur
upoI, cunoscund IIcIeçuguI IuI, ce vu sù Iucù usupru
împùrù(IeI çI, vùzund cù uu IùcuL mourLe boIurIIor (ùrII, de
mure IrIcù, uu IugIL Iu |uru MoIdoveI. $I înduLù rùmùseserù
uceI boIurI uI MIInII de judecuLù çI Iurù scoçI dIn dIvun cu
mure ruçIne. ¡ur CosLundIn posLeInIcuI de Iu Dumnezeu Iu
IzbùvIL dIn mourLe.
Dupù uceusLu, nu muILù vreme Lrecund, MIIneu IIInd
îndemnuL de drucuI, Iur uu ubùLuL de ç-uu LùIuL boIurII, cu(I
uu muI rùmus, unume: RuduI veI-vornIcuI, CundescuI cu z
Iru(I uI IuI, NegoI(ù, I MoIsI, I UdrIçLe veI-spùLuruI, I DIIcuI
BuIcescuI veI-cIuceruI, I RuduI ¡ùrcùçunuI veI-sLoInIcuI, I
DuncIuI PuruIunuI veI-posLeInIcuI cu IIe-sùu Predu
IogoIùLuI, I BudIu ComuneunuI veI-comIs, I SLroe cIuceruI
BursescuI, I VusIIIe CumpIneunuI veI-cùpILunuI çI uI(I muI(I
boIurI, uruncundu-I dIn cuseIe domneçLI jos, cu Iun(urIIe în
grumuzI. ¡ur dorobun(II sù bucuru, çI-I cùIcu cu pIcIoureIe
çI-çI bùLeu joc de LrupurIIe Ior. $I nIcI Iu bIsérIcù nu-I Iùsu
sù-I îngroupe, cI uIurù prIn gunouIe.
¡ur pre jupunéseIe Ior Ie munceu çI Ie Iuu LouLù ugon-
IseuIu. AcesLeu Ie Iùceu MIIneu, nu dour cù eru cevu
vInovu(I, cI numuI dIn sIuLuI IuI ceI necuruL, cure eru
pIùmùdIL în InImu IuI încù muI denLuI, cu sù LuIe pre LurcI çI
sù rùdIce urmù usupru LurcIIor. DecI çLIInd cù nu-I vor
prIsLùnI boIurII, I-uu LùIuL. $I nImIc n-uu IoIosIL. Du-vu
seumu înuInLeu IuI Dumnezeu Iu vremeu înIrIcoçuLuIuI
jude(!
Pre ucéIu vréme uduserù LùLurII çI pre KImIn ¡unùç de Iu
Crum, de I-uu rùscumpùruL MIIneu-vodù dIn robIe.
DecI dupre ucéIu, nu Lrecu muILù vréme, sLrunse MII-
neu LouLe oçLIIe. CùIùrImeu o runduI împrejuruI LurguIuI
TurgovIçLII, Iur pedesLrImeu o sIobozI în LurcI. $I cu(I sù
uIIurù ucoIo, pre Lo(I I-uu omoruL. $I ucIIuçI LrImIse oçLI Iu
LouLe vudurIIe, de urserù BrùIIu, GIurgIovuI, çI prùdurù LoL
ce gùsIrù dIncouce de Dunùre, nu numuI pre LurcI, cI pre
Lo(I negu(ùLorII creçLInI, nu sù muI uIegeu nIcI de mure, nIcI
de mIc, cù judecuLù nu eru.
$I uIése den neumuI dorobùn(esc de puse cupeLe murI
presLe Lo(I. $I-I cInsLIIu, çI-I dùruIu cu IrungIIe çI cu IuIne
scumpe. $I îmbrùcu pre dorobun(I, LoL cu IuIne spuIIeçLI.
$I nùdùjduIu în eI cu ¡rod-împùruLuI în ¡rodIIudu cund LùIe
cupuI IuI sIeLI ¡oun CrIsLILeI, penLru drugosLeu eI. DecI cuL
IoIos uu uvuL ¡rod de dunsu, uLuLu uu uvuL çI MIIneu de eI.
ALunceu împùruLuI deucu în(eIése, de nùprusnù sù
umpIu de munIe. $I CIIuprIIIuI vezIruzImuI, cu Lo(I puçII,
muIL se mIrurù cum sù scIImbù MIIneu den IùgùduIn(u IuI
çI sù Iùcu IuIn împùrù(IeI, neuvund nIcI o nevoIe. $I încù LoL
nu credeu. Ce LrImIserù de oIuc Iu Dunùre, sù vuzù. $I LoL
uIIurù uçu. $I degrub poruncI împùruLuI de sù sLrunserù
oçLIIe Iu RuçI, IIIndu-Ie cup puçu. $I Iùcurù pod pesLe
Dunùre, de Lrecurù Iu GIurgIov. Au LùbùruL ucoIo în Lurg.
¡ùcurù çun( mure împrejur.
¡ur MIIneu încù-çI gùLI oçLIIe LouLe. $I înLuI se duse Iu
Rucùr de sù împreunù cu Ruco(I Iu IoLurIuI (ùrII, de Iùcurù
IegùLurù çI jurùmunL mure. $I sù învurLejI Iur înupoI. $I
orunduIrù pre CosLundIn $erbun-voIevod cu 1o.ooo un-
gurI, cup Ior MIcIeç CIemen, çI cu 1o.ooo de munLenI, cu-
peLe GIergIe dvornIcuI BùIeunuI, I DumILru SurbuI
veIspùLuruI, cumnuL cu MIIneu-vodù, cu sù meurgù Iu MoI-
dovu sù scou(ù pre GIIcu-vodù.
$I cund Iu sepLembrIe ¸ denI, IeuLuI ;16;, InLrù CosL-
undIn-vodù în MoIdovu. $I sosIrù Iu ¡uçI, sù IovIrù oçLIIe cu
sLruju moIdoveneuscù. $I rùzboI mure Iu Iungù Lurg. $I Iu
moIdovénII bIruI(I de oçLIIe IuI CosLundIn-vodù. $I
rùzbIndu-I, unII sù încIInu IuI, uI(II sù duserù Iu domnuI
Ior, GIIcuvodù, presLe PruL Iu To(oru. $I uçu vIInd vésLe, s-
uu pogoruL GIIcu-vodù cu Lo(I boIurII IuI çI cu LouLe
jupunéseIe în jos spre PruL, pun' Iu TIgIeneu. AcoIo s-uu
împreunuL cu cuIgu-suILun, cu oçLI LùLùrùçLI, cu zo.ooo. $I
den poruncu împùruLuIuI, merse usupru IuI CosLundIn-
vodù. $I uvurù rùzboI mure dIn josuI LurguIuI ¡uçIIor. $I cuL
cIIpeuIu Iurù bIruI(I ungurII çI munLénII de LùLurI. $I InLrurù
în eI cu IupII în oI, de-I rùspundIrù, çI-I noroIrù în BuIIuI.
TùIurù pedesLrImeu LouLù, cu z.ooo, çI cùIùrImeu uçIjdereu,
çI-I robIrù dIn dùsLuI. ¡ur cu(I scùpurù prIn codrI, îI omorIIu
moIdovénII. De ucIIu uu scùpuL CosLundIn-vodù cu pu(IneI
oumenI. ¡ur pre GIergIe dvornIcuI BùIeunuI îI cuprInserù
ucoIo vIu, çI-I duserù rob Iu Crum.
¡ur Ruco(I încù LrImIse ujuLor MIInII pre Guud,
cùpILunuI ném(IIor, cu o seumù de ungurI, Iur cu uILù seumù
de ousLe sù duse Ruco(I Iu Hu(ug, uçLepLund pre LurcI, sù sù
buLù ucoIo. MIIneu încù purcése den TurgovIçLe usupru
LurcIIor. $I cund sosIrù Iu ¡rùLeçLI, IeçIrù o seumù de LurcI
dIn Lubùru Ior çI sù IovIrù în Iuncu GIurgIovuIuI. ¡ur Guud
cu ungurII IovI-I Iùrù vésLe çI IourLe rùu I-uu LùIuL. $I cu(I
scùpurù, I-uu gonIL pun-în Lubùrù. TurcII sù îngrIjurù IourLe.
¡ur pesLe noupLe, venI vesLe neugrù MIInII, cù uu bùLuL
LurcII pre Ruco(I-cruIuI, çI pre CosLundIn-vodù LùLurII
uçIjdereu. EI încù sù spùImunLù rùu. $I socoLI cù nu vu Iuce
sIngur nImIc. Cù LurcII eru muI(I çI LùLurII încù veneu cu
GIIcu-vodù. CI sù învurLejI înupoI cu muILù grIjù, pun' sosI
Iu TurgovIçLe. DecI eI ucoIo gundIse sù çuzù pre Ioc çI sù sù
buLù cu LurcII. ¡uL dorobun(II çI uILe oçLI sù sIùLuIrù sù-I
încIIzù în ceLuLe çI sù-I deu LurcIIor. MIIneu, deucu prInse
de vésLe, cu mure meçLeçug sù împùcù cu dorobun(II
dundu-Ie çI bunI muI(I. NoupLe-I sIobozIrù, de uu IugIL
presLe munLe. $I ucoIo îçI sIurçI vIu(u IuI, cum uu IosL muI
rùu. $I uu domnIL MIIneu-vodù 1 un çI q IunI.
¡ur LurcII çI LùLurII InLrurù în (urù, de o robIrù çI o
prùdurù IourLe rùu. $I puserù domn pre GIIcu-vodù Iu
noIemvrIe zo denI, IeuLuI ;168. $I sù înLourserù înupoI cu
muILù prudù.
¡ur GIIcu-vodù, deucu s-uu uçùzuL Iu scuun, în
BucureçLI, LrImIs-uu poruncù în (urù cu sù sLrungù cIne vu II
rùmus çI sù-çI meurgù cIneçI Iu moçIIu IuI, sù sù upuce de
Irunu IuI çI sù-çI deu IurucIuI împùruLuIuI. $I urùLu mIIù
mure usupru sùrucIIor çI Ie Iùceu judecuLù dreupLù. NImIneu
nu sù înLorceu obIdIL de Iu dIvunuI IuI. AçIjdereu çI sIujILor-
IIor Ie Iùcu cùuLure. $I cu(I zIserù cù sunL robI(I, sùrucI,
IugI(I, mor(I, pre Lo(I îI scouse de Iu cuLusLII. $I ceIor ce
rùmuserù Ie déde scùdere dIn dùsLuI. $I IerLù pre Lo(I
greçI(II. $I cund uu IosL vrémeu IurucIuIuI, pus-uu pre Lo(I
sù-çI deu dupù obIcéIe.
¡ur cund uu IosL Iu uprII z6 denI, ;168, venIL-uu Iu GI-
Icu-vodù vésLe cum vIne CosLundIn-vodù cu ungurII, pre Iu
CuInénI, uIceu în (urù. $I numuIdecuL s-uu scuIuL cu Lo(I
boIurII (ùrII çI cu LouLe jupunéseIe Ior çI cu Lo(I coconII Ior
de s-u dus Iu GIurgIov. ¡ur CosLundIn-vodù uu InLruL în
BucureçLI, muI 1 denI. $I s-uu udunuL Lo(I dorobun(II çI
sIIménII Iungù dunsuI. $I venIrù çI dIn roçII çI dIn LouLeIe
céLeIe, ce sù încIInurù IuI. $I sù upucurù Iur de Io(IIIe Ior
céIe obIcIuILe, sLrIcund çI jeIuInd bucuLeIe boIurIIor çI LoL ce
gùsIrù. $I Iùcurù çI uILe nebunII muILe. Cù venIrù Iùrù vésLe
de IovIrù pre GIIcu-vodù Iu GIurgIov, pre în vùrsuLuI zor-
IIor. $I curII cum puLurù scùpurù, unII în ceLuLe, uI(II în
çùIcI, uI(II în prund, muI(I s-uu înecuL; pre muI(I I-uu çI
prIns uIurù. $I ce uIIurù, Iuurù, cu juIuI, LoL. $I Iur s-uu
învurLejIL înupoI, Iu BucureçLI.
DecI îne(eIegund împùrù(IIu de uLuLu nebunIe ce Iuc
rumunII, çI înduLù poruncI Iu LurcI çI Iu LùLurI sù Ie vIe în
(urù sù o robeuscù çI sù o prude. ¡ur GIIcu-vodù, în(eIegund
de uceusLu, çI cu boIurII dImpreunù, eI LrImIserù cùr(I Iu
împùrù(Ie çI Iu vIzIrIuI, cu Iucrùme çI cu pIecùcIune, cu sù
nu muI LrImI(ù oçLIIe pre robIe, cI numuI sù goneuscù
duçmunII uIurù dIn (urù. DecI uLunce sù mIIosLIvI çI
LrImIserù pre GeunI AsIun-puçu çI pre CIInun-puçu cu
oçLIIe LurceçLI çI pre Ac Murzeu cu LùLurII. $I venIrù Iu GIur-
gIov de sù împreunurù cu GIIcu-vodù.
$I cund Iu Iu muI z1 denI, uu purces sù meurgù Iu
BucureçLI. ¡ur CosLundIn-vodù prInse de vésLe çI uu IugIL cu
muI(I dIn munLénI çI Iu muI z¸ denI, uu LrecuL munLeIe, çI u
prIbegIL în |uru Cùzùceuscù. ¡ur doumnù-su uu rùmus în
|uru Ungureuscù.
¡ur GIIcu-vodù s-uu uçùzuL u II domn Iur Iu scuun în
BucureçLI.
¡ur GeunI AsIun-puçu çI cu CIInun-puçu çI cu Ac
Murzeu s-uu înLurnuL cu mure cInsLe çI cu dur bun çI uu Lre-
cuL în |uru Ungureuscù pre Iu Ruçuvu, împreunundu-se cu
Budum-puçu çI cu SeedI-puçu. ¡ùcuL-uu rùzboI mure cu
Ruco(IcruIuI, dIn jos de Iu CIujvur, pre upu $omuçuIuIuI.
Cure rùzboI, zIc unII, Iu(ù Iu Iu(ù, nIcI puçcù, nIcI Lun n-uu
sIobozIL, numuI subIe Iu subIe. CI LoL Iu Izbundu LurcIIor, cù
eru muI(I, cu qo.ooo, Iur ungurII pu(InI cu 8.ooo. ALuncI
Ruco(I vILejuçLe uu pIerIL, cù numuI cu subIu gouIù uu InLruL
în mIjIocuI LurcIIor çI uu LùIuL pre un puçù mure çI pre muI(I
LurcI. $I învurLejIndu-se, unII I-uu IovIL în cup cu subIIu,
uI(II I-uu împus în spuLe cu gIudéIeIe. $I încù uçu rùnIL IIInd,
LoL uu scùpuL. $I IIInd bIruIL, IugIL-uu pun Iu OrudIIu Mure
çI ucoIo uu murIL. $I Iu dus Iu moçIIu IuI, Iu PuLoc, çI ucoIo
s-uu îngropuL. ¡ur LurcII ocoIIrù OrudIIu Mure çI o bùLurù qo
de zIIe çI o Iuurù cu LoLuI.
¡ur GIIcu-vodù IIInd domn |ùrII RumuneçLI, poruncI
sù-çI deu IIeçLecure bIruI, sù sù pIùLeuscù de IurucI. ¡ur eI cu
nIçLe oumenI nebunI çI dùzmeLIcI, sù Lrùgeu IIeçcureIe çI sù
uscundeu, çI nu vreu sù-çI deu bIruI dupù obIceuIu, gundInd
domnuIuI Ior cum eru çI învù(u(I. DecI Lrecund vremeu
IurucIuIuI, Iu scurbIL vezIruzImuI CIIuprIuIIuI, çI cund Iu Iu
sepLemvrIe 1 denI, IeuLuI ;16q, LrImIs-uu pre gInerI-sùu
MusLuIu-puçu de Iu SIIIsLru çI uu InLruL în BucureçLI Iùrù
vesLe çI uu IuuL pre GIIcu-vodù dIn scuun çI I-uu dus Iu
PourLù çI I-uu muzIIIL, prepuIndu-I cù n-uu IosL vrednIc sù-
çI Locmeuscù (uru çI sù-çI LrImI(ù IurucIuI Iu vréme.
$I uu domnIL GIIcu-vodù IunI q çI zIIe 1o. ALunce, pre
uceu vréme, eru împùrù(IIu Iu OdrIIu. $I s-uu înLumpIuL de
uu IosL ucoIo çI CosLundIn CunLucuzIno posLeInIcuI, însù
cIemuL de vIzIruI, cu sù-I înLrebe de zubuvu IurucIuIuI, cum
uu IosL. $I-I pedepseu zIcund cù uu IùcuL GIIcu-vodù çI
rumunII ruçIne împùruLuIuI de n-uu udus IurucIuI Iu
vréme; çI cum împùruLuI bIruIuçLe de Iu rùsùrIL pun' Iu
upus, çI nu IusLe uILù (urù muI reu decL |uru Rumuneuscù,
cù nu upucù o nebunIe sù sù poLoIeuscù, uILu rùdIcù.
ALunceu CIIuprIuIIuI vezIruzImuI IourLe rùu s-uu munIIuL,
poruncInd gInerI-sùu, IuI MusLuIu-puçu, sù vIe uIceu în (urù
eI domn (udecù puçù). $I runduI q.ooo de LurcI sù vIe cu
dunsuI. $I uu poruncIL sù omoure pre GIIcu-vodù.
¡ur CosLundIn posLeInIcuI, bunuI creçLIn çI vrednIc de
sIujbù, eI deucù în(eIese de uceusLu, muIL pIunse çI sù vùIeLu
penLru sùrucu de (urù, cum sù-çI pIurzù Iégeu, çI sIInLeIe
bIsérIcI sù sù Iucù meceLurI LurceçLI. $I-çI cùuLu ujuLor înLr-
o purLe çI-nLr-uILu, çI pre nImeneu nu-çI gùsIu, Iùr' cuL pre
ceI mure, puLérnIcuI domnuI çI DumnezeuI nosLru ¡sus
HrIsLos, cureIe uu IzbùvIL pre IzruIILénI dIn munu IuI Iuruon,
çI pre Noe dIn poLop çI pre ¡oL dIn Sodom, çI pre DuvId dIn
muInIIe IuI SuuI çI pre LoL neumuI omenesc I-uu
rùscumpùruL cu sungeIe IuI çI I-uu scos dIn munu dIuvoIu-
IuI. Açudur înLùrI çI InImu robuIuI sùu CosLundIn posLeI-
nIcuI, çI vILejuçLe, cuLezù de InLrù LocmuI Iu vIzIrIuI. $I cu
mure grouzù deçcIIse buzeIe IuI, çI cu muILe IucrùmI I sù
rugu cu sù sù mIIosLIveuscù încù o duLù pre |uru
Rumuneuscù, sù Ie IurLe greçuIeIe, prInzundu-se Lure cù nu
vor muI Iuce ce uu IùcuL, cI vu du IurucIuI împùruLuIuI Iu
vrémeu IuI çI ce-I vu II poruncu vor Iuce. $I muILe cu ucesLeu
zIceu. $I-I uduceu umInLe în LoL cIIpuI.
ALunce déde Dumnezeu de-çI conLenI vIzIrIuI munIIu çI
înduLù oprI pre gInerI-sùu, MusLuIu-puçu, sù nu vIe uIceu. $I
penLru voIu IuI CosLundIn posLeInIcuI, uu IerLuL pre GIIcu-
vodù de mourLe çI pre |uru Rumuneuscù de u Ior greçuIù.
Cù pre uceI CosLundIn IourLe-I uveu CIIuprIIIuI IubIL, cùcI îI
uIese cù grùIuçLe drepL, çI (Ine cu ruIuou împùruLuIuI çI
poILéçLe bIne sùrucIIor. AvuL-uu sùrucu de (urù noroc pen-
Lru uceI om bun, cureIe sLu în LouLù vremeu penLru bIneIe
eI, çI-I dureu InImu de creçLInùLuLe çI de pùmunLuI (ùrII, cu
sù nu-I pIIurzù. Cù çI eI eru moçneun înLr-însu, cu cuse çI cu
oIuLe, cu çI uI(I boIurI. O mure cIudù Iùcu Dumnezeu cu
|uru Rumuneuscù, cù o scouse dIn muInIIe pùgunIIor çI
bIsérIcIIe Ie munLuI de Iegeu IuI MeImeL, çI-I LrImIse mure
bucurIe. ¡ùuduL sù IIe numeIe IuI în vécI!
Dupù ucéIu vIzIrIuI poruncI IuI CosLundIn posLeInIcuI sù
uIeugù pre cIne vu II voIu IuI sù-I Iucù domn |ùLII
RumuneçLI. $I uu IùsuL pre credIn(u IuI çI domnIIu, çI (uru
ce-I vu II voIu IuI sù Iucù çI sù Locmeuscù.
ALunceu în(eIegund domnII grecI (urIgrùdénI, cùdeu Iu
pIcIoureIe IuI çI-I IùgùduIu bunI muI(I çI-I rugu cu sù Iucù
pre unuI dInLru eI domn. ¡ur eI, çLIInd cù sunL grecI uvunI çI
încùrcu(I de duLorII, nIcI unuIu nu I-uu IùgùduIL, Iur penLru
bIneIe (ùrII, cu sù nu o prude çI sù o jùIuIuscù, cum sunL eI
învù(u(I. DecI IIInd ucoIo çI GIIgoruçco, sIn GIIcùIvodù,
prInzund de vésLe, mers-uu eI sIngur de uu cùzuL Iu CosL-
undIn posLeInIcuI cu muILù rugùcIune, cu sù-I Iucù domn,
IùgùduIndu-se cù-I vu II cu un IIIu bun, çI ce-I vu zIce, vu
Iuce. CosLundIn posLeInIcuI I-uu IuuL credIn(u çI sù IùgùduI
sù-I Iucù domn, socoLInd cù uu nùscuL Iu MoIdovu çI ucoIo
uu crescuL, çI cum eI vu çLI runduI (ùruI, çI-I vu II mIIù de
sùrucI. $I-I jurù pre sIunLu evungIeIIe çI-I Iùcu zupIs cu
mure IegùLurù, cu u IuI munù scrIs, cu sù-I uIbù cu pre
LuLsùu çI sù-I cInsLeuscù cumsùcude, mùcur cù CosLundIn n-
uu poILIL de Iu eI nIcI sù-I deu boIerIe, nIcI nImIc, Iùrù puce
Iu cusu IuI sù uIbù.
$I uçu Iùcund IegùLurù, numuIdecuL I-uu dus Iu vIzIrIuI,
de I-uu sùruLuL munu, de domnIe. $I uu purces cu ugù çI cu
sLeug, de uu venIL uIceu în (urù, dùscùIecund în CurucuI, joI
în zIouu IuI SIeLI NIcoIue, decIemvrIe 6 denI, IeuLuI ;16q.
Vùzund Dumnezeu uLuLu nebunIe ce Iùcuse rumunII çI
cum nu sù muI înLorc sù-çI pIungù pùcuLeIe çI sù Iucù
pocùIn(ù, nu se muI puLu rùbdu, ce LrImIse judecuLù çI
cuznù. ¡nLuI robIIu, u douo cIumu ¸ unI, u LreIu IoumeLe
mure în z unI, u puLru muILe bouIe çI nevoI gréIe, çI în LoL
cIIpuI de bube. Dumnezeu uu seceruL de LoL IeIIuI de ou-
menI, Iur cu Iu ceuLu dorobun(IIor, nIcI Iu unII. AIes Iu z
oruçù, TurgovIçLeu çI BucureçLII, Iùcundu-se mourLe
nespusù. Cù, udevùr, Iu ucésLe z LurgurI eru spurcùcIunI
muILe de voIe çI usemùnurù SodomuIuI çI GomoruIuI. ¡ur
pIuLù încù Iuurù.
Dupù uceusLu çI GIIgorIe-vodù gùsInd o (urù rùsIpILù çI
pIInù de nevoIe, muI vurLos îngreuIu(I de pùgunII LurcI, pen-
Lru vInu Ior ce uu IùcuL, cerçInd de Iu eI unII bunI, uI(II bu-
cuLe ce jùIuIse, uI(II duLorIIIe MIInII-vodù, uI(II unu, uI(II
uILu. CI sù mIru ce vu sù muI Iucù çI cu ce vu sù sù muI IupLe.
Cù eI cu nIçLe IeI cùscu gurIIe sù-I îngII(ù pre Lo(I, IIInd (uru
pIInù de nevoIe çI de sùrùcIe. ¡nsù mIjIocuI LoL nu-I du, cI
cuL puLu sIII penLru creçLInI. $I sù Iusù pre sIne în LouLù
IIpsu. $I cIemù pre Lo(I boIurII (ùrII, poruncIndu-Ie cu ce s-
ur sLrunge dIn (urù, venILuI LoL sù-I deu LurcIIor, cu dour vu
IzbùvI Dumnezeu pre sùrucI încù de ucesL rund. CIne uu
IosL zurbu, de uu IIcIenIL pre domnII Ior çI uu IùcuL (ùrII rùu
în zIIeIe IuI GIIgorIe-vodù, ç-uu duL cone(uI. Cu çI sIugIIe IuI
DuvId-împùruL, cure-I suduIu çI-I IIcIeneu; upoI Iuurù pIuLù
de Iu IIe-sùu, SoIomon.
¡n zIIeIe IuI, uu duL Dumnezeu de uu IerLuL LouLe bouIeIe
çI nevoIIe ce eru în |uru Rumuneuscù. $I s-uu IùcuL puIne,
çI mIIure çI vIn muIL, çI s-uu dùçcIIs LouLù Irunu sùrucIIor.
DomnIL-uu GIIgoruçco LoL bIne çI cu puce, pun-uu murIL
vIzIruI ceI bùLrun çI uu pus împùruLuI pre un IecIor uI IuI ce
I-uu zIs CIIprIuIIuI, sù IIe vezIruzIm în IocuI LùLune-sùu.
AcesLu sù rùdIcù cu ousLe Lurceuscù de uu mers usupru |ùrII
UngureçLI de Sus. $I uu poruncIL de uu mers çI DubIjuvodù,
domnuI moIdovenesc; çI GIIgoruçco-vodù, domnuI
munLenesc, încù uu purces Iu IuII zo denI, IeuLuI ;1;1.
BùLuL-uu ceLuLeu ce-I zIc UIvuruI zIIe q¸, çI o uu IuuL LurcII.
$I uu muI IuuL împrejur çI uILe ceLù(I, çI suLe çI coçLée, çI uu
robIL çI uu urs |uru Ungureuscù IourLe rùu. Mers-uu cu
GIIgoruçco-vodù în ousLe çI ¸ IecIorI uI IuI CosLundIn
posLeInIcuI, unume DrùgIIcI veI-pùIurnIcu, I $ùrbun vLorI
IogoIùL çI CosLundIn vLorI posLeInIc. $I sIujIIu IourLe cu
drepLuLe çI cu credIn(ù mure. ¡ur LuLùI Ior eru uIceu în (urù,
Iu cusu IuI, precum sù IùgùduIse GIIgoruçco-vodù cund uu
IuuL domnIu.
DIuvoIuI, pIzmuçuI neumuIuI omenesc, vùzund pre
CosLundIn posLeInIcuI cù sù porneçLe spre IupLe bune,
Iùcund muILe mIIosLenII înLuI pre Iu mùnùsLIrI, pre Iu sùrucI
çI pre sLreInI çI prIImIIu çI-I cùuLu çI Dumnezeu încù-I ujuLu
çI-I udùogeu în LouLe cusu IuI cu LoL bIneIe sIun(II-suIe. ¡ur
dIuvoIuI LoL îI cercu, dupre cum îI IusLe obIceuIuI IuI, sù-I
prInzù în cIucsu IuI. $I nIcIcum nu puLeu de eI sù sù
IIpseuscù. ALunceu dIuvoIuI gùsI z vuse réIe: unuI
rumunesc, uILuI grecesc, unume SLroe vornIcuI ¡eurdeunuI
çI DumILruçco veI-vIsLIeruI |urIgrùdeunuI. AceçLeu eru
Iùsu(I de GIIgorIe-vodù IspruvnIcI, sù pùzeuscù scuunuI
domnIeI. ¡ur eI Iùcurù sIuL drùcesc în LuInù cu doumnu
MurIIu u IuI GIIgorIe-vodù çI LrImIserù cùr(I de oIuc Iu GIIg-
orIe-vodù în ousLe, Iùcund purù mure usupru LIcùIosuIuI
CosLundIn, cum eI umbIù pre Iu LurcI pre murgIneu
DunùreI, de-I puruçLe cù IusLe IuIn çI cum nu bugù în
seumù pre doumnù-su çI-çI buLe joc de Iu çI cum opréçLe
(uru sù nu deu bIr. $I uLuLeu prIIùnI muILe uu scrIs. $I CosL-
undIn nImIc de ceIeu n-uu IosL vInovuL, nIcI n-uu çLIuL nIm-
Ic.
DecI înLorcundu-se GIIgorIe dIn ousLe, Iur SLroe vor-
nIcuI încù muI cu deudInsuI îI scrIIu, de împrospùLu puru.
$I-I învù(u sù nu grùIuscù nImIc cu CosLundIn, çI cum vu
sosI în scuun sù-I omoure Iùrù vésLe. DecI GIIgoruçco îçI
înLourse IIreu çI crezu pre SLroe dvornIcuI çI pre
DumILruçco. BIneIe ce-I Iùcuse CosLundIn îI uILù çI
jurùmunLuI cùIcù. $I cum sosI în scuunuI IuI în BucureçLI,
înduLù îI upucurù uceI z drucI cu guru çI-I puserù Iu cuIe reu
çI spurcuLù, cum puse çI céIe z mùrLurII mIncInouse pre PII-
uL, ce ucIse pre domnuI nosLru ¡sus HrIsLos. Açu çI eI Iùcurù
pre GIIgoruçco de LrImIse dorobun(II Iu cusu IuI CosLundIn
posLeInIcuI. $I Iùrù vésLe, dIn uçLernuL I-uu IuuL de I-uu dus
Iu sIunLu mùnùsLIre oL Snugov. Eru sumbùLù spre dumInIcù,
decIemvrIe zo denI, în zIuu de SIeLI ¡gnuLIe bogonose(,
IeuLuI ;1;z. $I ucoIo uu sLùLuL Iu dumnezIIuscu IILurgIIe LoL
în genuncIe Iu sIInLeIe Icoune. ¡IInd guLu, s-uu prIcesLuIL
LrupuIuI çI sungeIuI domnuIuI nosLru ¡sus HrIsLos. ¡ur cund
uu IosL seuru, pre Iu cInù, I-uu omoruL în LrupezùrIIu
mùnùsLIrII.
¡ur GIIgoruçco-vodù, deucu-I spuserù cù I-uu omoruL,
Iur eI uLunce s-uu deçLepLuL çI uu zIs pùrInLeIuI $LeIun,
mILropoIILuI çI LuLuror boIurIIor, cù n-uu çLIuL cund I-uu
omoruL çI cum uu IosL udormIL, cùIndu-se çI pIungund de
mourLeu IuI CosLundIn. $I bIesLemù pre SLroe, çI pre
DumILruçco, cùcI eI I-uu îndemnuL de I-uu omoruL, neIIInd
nImIc vInovuL. Açu s-uu cùIL penLru mourLeu domnuIuI nos-
Lru ¡sus HrIsLos çI ¡udu; dur nImIc n-uu IoIosIL, cI uu IuuL
pIuLù muLcu IocuIuI. $I uceçLeu încù o vor Iuu, precum zIce
Iu sIunLu evungIeIIe: "Cum u(I judecuL, uçu vI sù vu judecu,
çI cum u(I mùsuruL, uçu vI sù vu mùsuru". ¡ur LrupuI IuI
CosLundIn I-uu rùdIcuL jupuneusu IuI, ¡IIncu, çI coconII IuI:
DrùgIIcI, $ùrbun, CosLundIn, MIIuI, MuLeI, ¡orducIe çI cu
mure cInsLe duserù-I Iu mùnùsLIreu Ior oL MùrgInenI çI
ucoIo îI îngropurù, Iùcundu-I-se pogrebunIIu çI pumeLe
mure cumsùcude.
O, dIuvoIe, rùuI pIzmuç neumuIuI omenesc, cum
preIùsLIçI pre GIIgorIe-vodù de omorî pre CosLundIn Iùrù
judecuLù, Iùrù vInù nImIc? ¡ur (uru LouLù pIungeu pre CosL-
undIn posLeInIcuI, cù uu pIerduL un sLuIp mure, cure uu
sprIjInIL LouLe nevoIIe (ùrII. PIungu-I çI sùrucII, cù ç-uu pIer-
duL mIIu; pIungu-I curII uu uvuL de Iu eI muILù cùuLure;
pIungu-I çI pùgunII, çI creçLInII, çI LouLe (ùrIIe cure I-uu çLIuL
çI curII nu I-uu çLIuL, cI numuI de numeIe IuI uu uuzIL, pen-
Lru muILù în(eIepcIune çI bunùLuLe ce Iùceu în LouLe pùr(IIe.
$I de Iu cIne Iu uceu mourLe necuvIousù? De Iu GIIgoruçco,
pre cureIe I-uu IùcuL domn, çI I-uu cInsLIL çI I-uu sIùvIL
numeIe; de Iu SLroe ¡eurdeunuI, pre cure I-uu scos de z orI
dIn mourLe, çI încù I-uu IosL çI cuscru, cù uu (InuL pre IuLu
IuI un IecIor u IuI CosLundIn, unume $ùrbun; de Iu
DumILruçco, cù I-uu IosL nepoL de vùr premure çI cùcI I-uu
crescuL în cusu IuI, çI I-uu (InuL cu pre IecIorII IuI çI I-uu
boIerIL. UnII cu uceçLeu sù IIe de ¸ orI unuLIemu!
¡ur cund uu IosL Iu mesI(u muI q denI, ;1;z, Iur uu
poruncIL de Iu împùrù(Ie de uu purces GIIgoruçco în ousLe,
uI doIIeu rund, Iur ucoIo, Iu UIvur. $I de ucoIo uu mers Iu
HusIIn-puçu uI BudII, çI cu DubIju uI MoIdoveI, de uu bùLuL
ceLuLeu ¡evu. $I nImIcu nu I-uu sLrIcuL, cù I-uu venIL ujuLor
ousLe nem(euscù, IIInd cup Zuzu. $I s-uu bùLuL cu eI Iu IuIIe
q denI. $I Iu Izbundu ném(IIor, Iuund de Iu moIdovénI çI de
Iu munLénI LouLe corLurIIe çI LunurIIe, curùIe cu bucuLeIe, cu
¸.ooo-q.ooo, LouLe cuLe cu 8 boI; numuI ce scùpurù cu Lru-
purIIe.
Sù povesLIm çI de CosLundIn, ce eru Iu GIIgoruçco-vodù
veI-pùIurnIc, sIn RuduIuI urmuçuI VùrzurIuI, IIInd çI eI
umesLecuL în sungeIe IuI CosLundIn posLeInIcuI, precum eru
învù(uL Iu LuLù-sùu. Cù, udevùr, cum nu pouLe Iuce den
mùrùcIne sLrugure çI dIn rug smocIIne, uçu nu sù pouLe
Iuce dIn neumuI rùu, bun; cI dIn vurzu ceu reu, ce-I zIc
morococeun, uu IeçIL IIe-sùu çI muI morococeun eI. Cù uu
IuuL ucoIo, Iu uceI rùzboI pIuLù, cùzund înLr-o LInù, LIns, cu
un cuIne ucIs. Sùmun(u ucesLor neIegIuI(I çI îndrùcI(I s-ur
cùdeu, ce ur II purLe bùrbùLeuscù, sù sù scopeuscù, cu sù nu
muI rùsurù muçLur çI urdeI, cI sù sù Lopeuscù çI sù sù
conceneuscù. ALunceu uu pIerIL çI Predu veI-IogoIùLuI
BucçunuI çI ¡vuçco CepurIuI çI uI(II muI(I. Cù pre sIuLurIIe
Ior céIe réIe puserù (uru, penLru cù se Iùceu so(I çI prIIuLenI
cu sLreInII çI-I învù(u sù omoure boIurII ceI bunI çI în(eIep(I,
cu sù pouLù du juI (ùrII. Doumne, judecù-I cu muLcu IocuIuI!
¡ur GIIgoruçco deucu venI de Iu ousLe çI uI doIIeu rund,
Iu uugusL ;1;z, çI IuI încù-I LrImIse Dumnezeu judecuLù, cù
se boInùvI un cocon ce uveu, IourLe rùu çI Iùceu grozùvII
muILe. Cù eru mIc, înIùçuL, Iur eI sùreu cu unuI de ¸o de unI
çI LoL (Ipu çI zbIeru cu cuII, punù-çI déde duIuI. $I-I
îngropurù în bIsérIcù Iu MIIuI-vodù. ¡ur GIIgorIe-vodù încù
sù înLrIsLù çI LoL sù cùIu de mourLeu IuI CosLundIn. $I pIerdu
mInLeu çI sIuLuI, cuL nu çLIIu ce Iuce, cI umbIu, LùvùIIndu-se
dIn zI în zI.
¡ur cund Iu IeuLuI ;1;¸, Iur GIIgoruçco Lemundu-se de
LurcI sù nu-I prInzù penLru vInu IuI ce uu IùcuL de uu IugIL
cu oçLIIe de Iu ¡evu, eI s-uu scuIuL cu doumnù-su dùnpreunù
de uu IugIL în ArdeuI çI uu LrecuL în |uru Nem(euscù, de
çude ucoIo. $I s-uu IùcuL pupIsLuç. $I uu domnIL unI q Iùrù z
sùpLùmunI.
AIceu semnùm povésLeu u unor boIurI rùI, ce uu IosL în
zIIeIe IuI MuLeI-vodù, unume: GIIneu vIsLIeruI, ce I-uu zIs
|ucuIu çI RuduI urmuçuI, ce I-uu zIs VùrzurIuI. Cù domnInd
MuLeI-vodù IourLe bIne çI cu puce çI Iùcund muILe bunùLù(I,
pun' Iu 16 unI dIn domnIIu IuI, precum scrIe înupoI, Iu u IuI
IsLorIe, Iur dIuvoIuI neIubILorIuI de neumuI omenesc,
cercund, precum IusLe obIcIuIL, cu sù sLrIce numeIe uceIuI
domn bun, gùsIL-uu dur pre ucésLe z vuse réIe. Cù GIIneu
eru grec, IùcùLur, de Iu RumeIe, çI încù de mIc îçI dobundI çI
uceusLù porecIù, ce-I zIc |ucuIu, udecù oIurIu. Cù oIurIuI
dIncùLro-I IusLe voIu, dInLr-ucoIo-I pune mùnuçu. Açu zIceu
çI uceI GIIne, cù încùLro-I vu II voIu, înLr-ucoIo vu învurLI
rouLu çI vu Iuu pIuLu. Eru çI cùsùLorIL uIceu în (urù, cu cusù Iu
suL Iu BrùLIçunI, pre OILe(, oL sud Romunu(I. AcesLu
înceLIçor, spre uscuns, cu un dIuvoI, cercu pre MuLeIvodù
zIcundu-I: "Dù (I-e voIu sù IucI bunI muI(I, Iù-mù vIsLIer
mure, çI veI cunouçLe muIL IoIos, cù-(I voI Iuce bunI muI(I çI
Le vor IerIcI muILe (ùrI". ALunceu çI MuLeI-vodù pIecù-çI
urecIeu çI-I Iùcu veI-vIsLIer, dundu-I LouLù puLereu în munu
IuI. ALunceu eI uIuve îçI urùLu LouLù rùuLuLeu çI sù Iùcu cu un
Iup, LrImI(und în LouLe pùr(IIe de prudù çI pre murI, çI pre
mIcI, Iùrù nIcI o drepLuLe çI Iùr' de nIcI o mIIù. $I cund eru Iu
posLuI ceI mure, nu mergeu cu creçLInII, Iu bIsérIcù, ce
çùdeu Iu guzdù de Iùceu socoLeuIù bunIIor çI-I bùgu în Iudù.
$I sù Iùudù cù scrIe LouLù socoLeuIu (ùrII pre o ungIIe; çI
mùsurù cu coLuI în LouLe pùr(IIe.
DécII cu ucésLe uvùnII çI drùcII, IùcuL-uu IuI MuLeI-vodù
bunI muI(I, uvu(Ie reu, de Mumon. ¡n Ioc de sIuvù çI de IerI-
cIreu ce sù Iùudu cù vu sù Iucù domnu-sùu, eI îI ocùrî çI-I
sLrIcù numeIe ceI bun; usemùnundu-se ¡udII, cù eI IubI pre
urgInL çI urî pre domnu-sùu, ¡sus HrIsLos.
¡urù RuduI urmuçuI eru de moçIe rumun. $I LuLù-sùu eru
grùdInurIu de vérze Iu PIoeçLI. PenLru ucéIu numeIe sùu s-
uu porecIIL de I-uu zIs VùrzurIuI. O, reu sùmun(ù uu IosL, cù
nu s-uu IùcuL vurzù bunù, cI de mIc uu rùsùrIL IIIuI drucuIuI.
DecI cu reuou u IuI sIujbù, ce sù învù(use încù dIn copIIùrIe,
ujuns-uu Iu MuLeI-vodù veI-urmuç, pre vrémeu ce eru çI
|ucuIu veI-vIsLIer. AcesLu eru om îndrùcIL çI Iùr' de ruçIne çI
IubILor u vùrsu sungeIe oumenIIor. ¡ncepuL-uu u-çI urùLu
venInuI usupru sùrucIIor, cù sù Iùsu cù un çurpe munIos, de
muçcu pre unII çI pre uI(II. $I pre cIne uIIu cù eru cu cevu
puLere, eI Ie uruncu prIIunù çI nùpùçLI, çI Ie Iuu LoL ce uveu.
Nu scùpu de eI nIcI boIurIu, nIcI cùIugùr, nIcI negu(ùLor,
nIcI nImenI. Pre unII omoru Iu cusu IuI çI Ie uscundeu Lru-
purIIe în gunouIe, Iur pre uI(II îI purLu pren Lurg, LùIndu-Ie
urecIIIe çI nusurIIe, uruncu-I pren ocne. De IrIcu IuI îçI Iùsu
cuseIe çI moçIIIe, çI Iugeu. To(I (Ipu çI sù cuLremuru, çI nI-
meneu nu Ie puLeu IoIosI; pu(InI scùpu de Iu eI neprùdu(I, cu
de Iu un purjoI. Cù eI, cu un druc, numuI ce LuçIu çI uruncu
cu buzdugunuI în sus, çI cIne-I uuzIIu sù uscundeu de gIusuI
IuI. $I IIInd eI uLuLu de sungeruL, nIcI pre uLuLu nu s-uu IùsuL,
cI-I îndemnù drucuI de sùmùnù vrujbù mure, cu un IecIor de
grùdInurIu, înLre MuLeI-vodù çI înLre VusIIIe-vodù çI înLre
Ruco(I, cruIuI ArdeuIuIuI, zIcund cùLrù unuI çI cùLrù uILuI
muILe mIncIunI çI cuvInLe IIcIene, pun-I-uu prIIùsLIL çI uu
pIùmùdIL pIzmu mure în mIjIocuI Ior. $I penLru ucésLe spur-
cuLe uIe IuI IupLe, vùrsuL-uu muIL sunge çI robII dIn dùsLuI.
$I uu cùzuL usupru ucesLor ¸ (ùrI IImbI sLreIne, de Ie-uu
cùIcuL çI Ie-uu prùduL cum uu IosL muI rùu, precum Iu Is-
LorIIu IuI MuLeI-vodù LouLe sunL scrIse. PenLru ucéIu LrImIse
Dumnezeu Iu uceI z oumenI rùI pIuLù degrub. O, sIugI réIe
cu ceIeu sù IIe de ¸ orI unuLIemu! Cù cu uI Ior sIuL rùmuse
domnuI cu nume rùu çI cu scundeIù: çI uvund uvu(Ie, sù
rùsIpI cu pruIuI. $I (uru încù sù pusLII. Du-vor seumu de
LouLe ce uu IùcuL înuInLeu înIrIcoçuLuIuI jude( uI domnuIuI
nosLru ¡sus HrIsLos.
Ðe uiceu incépempovéste de cine
uo venit domn in ormu loi Gligor-
ie-vodú
Mers-uu Lo(I boIurII (ùrII Iu împùrù(Ie çI Ie-uu duL domn pre
RuduI-vodù sIn ¡eon-vodù. $I uu venIL cu sLeug çI uu çùzuL
domn în scuun, în BucureçLI, Ievruur 1z dnI, ;1;¸.
DécI IIInd împresuruL cu muILe duLorII, cùzuL-uu usupru
(ùrII muILe nevoI çI greIe dùjdI. $I nu eru numuI despre
dunsuI, cI çI grecII încù-I prùdu çI-I muncu cu de LoL IeIIuI
de meçLeçugurI, precum sunL eI învù(u(I. BoIurII încù sù ne-
voIu de sIujIIu în drepLuLe. |uru încù I-uu pIùLIL duLorIIIe. EI
încù uu IùcuL uvu(Ie muILù. GrecII, IeçInu(II, încù I-uu
sùLuruL. $I de bunI încù s-uu îndesLuIuL.
$I uu zugrùvIL MILropoIIIu oL BucureçLI. ¡ur cund s-uu
umpIuL ¸ unI dIn domnIIu IuI, venILu-I-uu muzIIIe de Iu
împùrù(Ie. ALunceu domnuI cùzuL-uu Iu Lo(I boIurII (ùrII cu
muILù rugùcIune cu sù meurgù cu eI Iu PourLù, sù-I ceurù sù
Ie IIe Iur domn, IùgùduIndu-se cu mure jurùmunL cù vu II
bun cu eI çI cu (uru çI vu scouLe grecII dIn (urù, sù-I Iuse
numuI cùmùruç çI cIIodur, Iur uIL grec Iungù eI nu-I muI Lre-
buIe. Cu cuvInLe duIcI cu césLeu uu preIùsLIL pre boIurI. $I I-
uu IuuL Lo(I Iu mIjIoc, de uu purces Iu PourLù. ¡ncù muI
nuInLe Iu LrImIs DrùgIIcI veI-spùLuruI, IecIoruI IuI CosLund-
In posLeInIcuI ceI îne(eIepL, muI uIes boIurIu dInLruI(II çI
muI vrednIc boIurIu de sIujbù, cu sù-I Locmeuscù IucruI çI
sù-I uçeze domnIIu. Cù pre dunsu-I çLIIu Lo(I puçII çI uguIurII
çI uveu despre eI credIn(ù mure. $I punù uu sosIL RuduI-
vodù cu boIurII ucoIo, Iur DrùgIIcI eI uçùzuse LouLe
IucrurIIe; çI bunI cu(I LrebuIse de pocIonuI împùruLuIuI çI uI
vIzIrIuIuI çI uI cuImucumuIuI, Lo(I îI gùLIse. $I pesLe ¸-6 zIIe
sùruLuL-uu çI pouIu împùruLuIuI, çI I-uu duL domnIIu, sù IIe
Iur eI domn, IsprùvIndu-se LouLe IucrurIIe pre voIu IuI.
ALunceu DrùgIIcI spùLuruI împreunù cu Lo(I boIurII I-uu
pomenIL de grecI, sù nu-I Iuse, precum uu juruL, muI vurLos
pre unuI ce-I zIceu NecuIu SoIIIuIIuI, grec de Iu RumeIe çI
pre uILuI ce-I zIceu BuIusucIe, grec (urIgrùdeun. AceçLI z ou-
menI IIInd uIeçI de rùI çI pIzmuçI neumuIuI rumunesc, muI
vurLos boIurIIor, cùcI nu-I Iùsu de LoL în voIu Ior sù mununce
çI sù prude (uru, Iur eI, cu nIçLe drucI în(eIegund, muI reu
pIzmù puserù çI pre uscunsu-I oLrùvIrù pre LIcùIosuI
DrùgIIcI spùLuruI. Omorundu-I ucoIo, în |urIgrud, Iu udus
LrupuI IuI de IruLe-sùu, $erbun spùLuruI, uIceu în (urù
puIndu-I în groupù Iu mùnùsLIreu oL Comunu. MuIL pIuns sù
Iùcu penLru DrùgIIcI çI ucoIo, în |urIgrud, çI uIceu în (urù,
çI de pùgunI, çI de creçLInI. $I-I cùIu Lo(I çI bIesLemu pre
grecI, cùcI eru un om vrednIc cu çI LuLù-sùu CosLundIn; sLu
Lure penLru sùrucu de (urù çI Iùceu mIIosLenII muILe çI cùuLu
de Lo(I sùrucII çI de Lo(I sLreInII. O, mure cIudù, cum sù
Ieugù LouLù rùuLuLeu de drepLuLe çI sIIesc sù o surpe; cum çI
de uceI boIurI bunI çI în(eIep(I, cù-I omorurù cu IIcIeçuguI
Ior, cu sù pouLù prùdu (uru!
ALunceu grecII ceI rùI, (ùrIgrùdénI, sù veseIIrù çI Ie
pùreu bIne de mourLeu IuI DrùgIIcI, muI vurLos SoIIIuIIuI çI
BuIusucIe. AçIjdereu çI RuduI-vodù, Iùrù nIcI o sIIIuIù
începu u încùrcu (uru cu duLorIIIe, Iuund scuIe scumpe,
împùrùLeçLI çI surgugIurI cuLe de qo.ooo de LuIerI. $I bunI
cu dobundù puneu în cusu IuI. $I porunceu boIurIIor de
Iùceu zupIse pre Iu duLornIcI, sù pIùLeuscù sùrucu de (urù.
GrecII, IeçInu(II, încù Iùceu ce Ie eru voIu.
$I purcése RuduI-vodù cu grecII, muI muI(I decuL înLuI,
de venIrù uIceu în (urù uI doIIeu rund. $I sù muI(I pIzmu
grecIIor usupru LIcùIoçIIor de boIurI, muI vurLos SoIIIuIIuI çI
BuIusucIIe. ALunceu çI RuduI-vodù însù sù scIImbù de
bunùLù(IIe ce Iùceu înLuI çI sù pornI cu rùu usupru LuLuror,
cu sù sLrungù bunI. $I poruncI boIurIIor sù scou(ù bIrurI
greIe în (urù, zIcundu-Ie prIIùnI, cù eI çLIu bIne pre ceIu ce
uu bunI çI nu vor sù-I vùdeuscù. ¡ur eI, LIcùIoçII, LoL sù ne-
voIu cu sIujbù dreupLù, cu sù-I umpIe voIu IuI. $I nImIcu nu
IoIoseu, cI încù muI vurLos îI pedepseu, zIcundu-Ie cù vu
pune veI-vIsLIer pre NecuIu SoIIIuIIuI, cù eI çLIe runduI (ùrII
çI pre Iu ce boIurI uu bunI. Cù, udevùr, eI sIngur s-uu IùuduL.
O, ce sIuL spurcuL! çI cum nu-çI uduceu umInLe de puLImIIe
GIIneI |ucuIu çI uIe RuduIuI VùrzurIuI, cù cu sIuLuI Ior uu
ocùruL numeIe domnu-sùu çI uu pus çI vIu(u Ior cu
grouznIcù mourLe çI ç-uu pusLIIL cuseIe, cu nIçLe oumenI rùI
çI IIcIenI ce uu IosL. RuduI-vodù încù nu socoLeu nImIc de
uneIe cu ucesLeu, cI numuI îçI pornIse IIreu usupru bunIIor,
pre sIuLuI unor murgIIoII cu uceIu. $I înLuI sù pornI usupru
sIInLeIor mùnùsLIrI, cù LrImIse oumenI de Iuu bucuLeIe çI Ie
prùdu Iùr' nIcI o drepLuLe. ¡uuLu-Ie-uu çI LouLe urgInLurIIe
cuLe uu gùsIL Iu dunseIe, de Ie-uu LopIL LouLe, Iùcund scùrI, çI
LIpsII çI çuIe IerecuLe. ALunceu uu IuuL çI z IneIe de uur cu
pIeLrI scumpe dIn dégeLeIe IuI sIeLI NIcodIm, cure IùcuIuçLe
cu sIInLeIe mouçLeIe IuI în sIunLu mùnùsLIre den TIsmunu.
$I LoL nu sù sùLuru, cI încù, de mureu vreun egumen, suu
cùIugùr, suu boIur, suu negu(ùLorIu, suu jupunése sùruce,
uu mùcur IIece om muI prosL, eI numuIdecuL LrImILeu de Iuu
LoL ce uveu çI Ie scoLeu Iu LurgurI de Iùceu cocII-vecII,
vunzund IuIne çI LoL ce Iuu de Iu unII cu uceIu, de Ie Iùceu
bunI çI-I bùgu în cùmuru IuI. O, LIcùIouse RuduIe, cum
începuçI u urmu obIceIurIIe pùguneçLI çI nu-(I uduseçI
umInLe de ceu mure çI groznIcù judecuLù u IuI Dumnezeu!
Cù nu-I ujunse cu uceusLu, cI Iùceu sIuL în LuInù cu SoIIIuIIuI
çI cu BuIusucIIe, cum, ujungund în Iurnù, sù prude pre boI-
urI çI sù puIe în (urù nIçLe semI nemIIosLIve, cù nu Ie ujun-
geu cuLu-I muncu ç-I jùIuIu grecII.
ALunceu çI SLroe vornIcuI ¡eurdeunuI, cu un om rùu çI
IIcIeun, sù Iùcuse so(II cu dunçII çI muI vurLos îI învù(u eI cu
sù ucIgù o seumù de boIurI. $I Ie uruncu prIIunI, purundu-I
Iu RuduI-vodù cù uu LrImIs în (urù sù se sLrungù sIujILorII
usupru IuI çI u grecIIor. DécI cu uceI sIuL drùcesc preIùsLI
pre RuduI-vodù. ¡ur LIcùIoçII de boIurI nu çLIIu nImIc de
ucésLeu.
$I cund uu IosL Iu decIemvrIe ¸ dnI, IeuLuI ;1;;, mIer-
curI dImIneu(u, dupù ce s-uu udunuL Lo(I boIurII Iu curLe, Iur
RuduI-vodù cu grecII s-uu IosL gùLIL în LuInù cu sIIménII sù
ucIgù pre boIurI, sus în cuseIe domneçLI. ¡ur neIIInd voIu IuI
Dumnezeu, numuIdecuL sù prIcepurù boIurII çI grùbIrù de
IeçIrù Lo(I uIurù dIn cuseIe domneçLI çI uIergurù Iu MILropoI-
Ie, Iu pùrInLeIe mILropoIILuI TIeodosIe. Trùgund cIopoLIIe,
ucIIuçI sù sLrunserù Lo(I sIujILorII Iu MILropoIIe, jùIuIndu-se
boIurII cùLre dunçII de LouLe ce II s-uu înLumpIuL. ALunceu çI
sIujILorII Iurù Lo(I înLr-un gund çI sLrIgurù cù de ucum nu
vor muI Iùsu eI sù pIIurù neumuI boIeresc, cI sù Iusù grecII
dIn (urù uIurù, cù nu-I poL sùLuru cu bunI. ALunceu Lo(I boI-
urII, cu mure, cu mIc, cu LouLe gIouLeIe sIujILorIIor, IeçIL-uu
de Iu MILropoIIe de uu mers cu Lo(II Iu suL Iu CoLrùcénI.
AcoIo Iùcurù sIuL mure, socoLInd cù de ucum înuInLe nu vor
muI puLeu LrùI cu grecII. CI sù gùLIrù LouLù boIerImeu (ùrII çI
cu sIujILorII dIn LouLe céLeIe, pun' Iu zoo de oumenI. $I
purceserù de ucoIo de sù duserù Iu împùrù(Ie, pre vremeu
cund eru Iu EnIçer împoLrIvu CrILuIuI, Iùcund Iu împùrù(Ie
muILù juIbù penLru grecII |urIgruduIuI, cum eI uu spurL ruI-
uou |ùrII RumuneçLI. ALunce în(eIegund împùrù(IIu, porun-
cIL-uu cu mure munIe de uu scos pre Lo(I grecII dIn (urù cu
mure ruçIne çI uu muzIIIL pre RuduI-vodù. Mergund Iu cusu
IuI în |urIgrud, ucoIo uu murIL, Iu cursuI unIIor ;1;;. $I uu
domnIL unI q.
DuL-uu boIurIIor voIe sù-çI uIeugù domn pre cureIe vor
poILI eI. ALunceu eI cu Lo(II împreunù Iùcurù sIuL çI uIeserù
pre un boIer bùLrun, unume AnLonIe dvornecuI den suL den
PopeçLI, oL sud PruIovu. Pre ucesLu-I rùdIcurù çI zIserù sù Ie
IIe domn, penLru cùcI îI çLIIu Lo(I cù IusLe om bun çI bIund.
$I ucIIuçI îI duserù de sùruLù pouIu împùruLuIuI çI u
MusLuIu-puçII, cuImucumuI.
Pre ucéIu vréme uu IuuL LurcII ceLuLeu CundIeI de Iu
¡runcI.
¡ur AnLonIe-vodù, cu Lo(I boIurII IuI, cu ugù Lurc çI cu
sLeug, uu venIL în (urù çI uu InLruL în scuun în BucureçLI,
mesI(u uprII q zIIe, IeuLuI ;1;;, în vInereu ceu mure u
sLrusLIIIor. ¡ur cund uu IosL u douo zI, în sùmbùLu ceu mure
u PuçLIIor, împùr(I LouLe boIerIIIe. ¡ur în dumInIcu sIInLeIor
PuçLI, dImIneu(u, Iu HrIsLos vùscrese, IsLovIndu-se soboruI,
uIurù IIInd Lo(I înuInLeu bIsérIcII, dupù cum IusLe obIceuIuI,
IùcuL-uu AnLonIe-vodù mure jurùmunL împreunù cu Lo(I
boIurII, cuLe unuI, cuLe unuI, IIeçLecure puIndu-çI muInIIe
pre sIunLu evungIeIIe, jurund pre puLernIcuI sIunLuI nume
uI domnuIuI DumnezeuIuI nosLru ¡sus HrIsLos, cum vor
sIujI domnu-sùu IuI AnLonIe-vodù, cu drepLuLe çI cum sù
IIpseuscù pIzmu çI mozuvIrIIu çI IIcIeçuguI dIn mIjIocuI Ior,
numuI de ucum înuInLe sù IùcuIuscù Lo(I înLr-o drugosLe, cu
nIçLe udevùru(I creçLInI. ¡ur curII nu vor (Ineu jurùmunLuI sù
IIe Iepùdu(I de Iu(u domnuIuI Dumnezeu çI sù IIe urgIsI(I de
domnu-sùu çI încù sù pu(ù mure nevoIe, Locmu sù gusLe rùI
cu uceIu çI mourLeu, cu nIçLe cùIcùLorI de Iege çI de
jurùmunL. $I uçu IsLovInd jurùmunLuI, Lo(I uu IscùIIL cu
muInIIe Ior Iu IzvoduI jurùmunLuIuI.
$I s-uu uçùzuL domn (ùrII. $I uu începuL u Iuce judecù(I
drepLe çI u cùuLu de runduI (ùrII çI uI sùrucIIor, curII eru
nùpùsLuI(I çI prùdu(I Iùrù drepLuLe.
ALunceu çI IecIorII rùposuLuIuI CosLundIn posLeInIcuI
împreunù cu muIcu Ior, jupuneusu EIenu posLeInIceusu,
vùzund cù Ie-uu duL Dumnezeu domn bun çI în(eIepL çI
judecùLor drepL, n-uu muI puLuL rùbdu penLru mourLeu
LùLune-sùu, cure uu IùcuL SLroe dvornIcuI ¡eurdeunuI în
zIIeIe IuI GIIgoruçco-vodù, precum înupoI povesLeu IuI IusLe
scrIsù. CI uu IeçIL Iu dIvun de Iu(ù, upucundu-se de buIù,
cum nu IusLe eI nImIc vInovuL de sungeIe uceIuI creçLIn.
CosLundIn posLeInIcuI, nIcI uu sLùLuL eI împoLrIvu IuI, sù-I
omoure, vrund sù sù uscunzù, cu CuIn de sungeIe
Irù(Inesùu, IuI AveI. ¡ur Dumnezeu, judecùLorIuI ceI drepL,
nu I-uu îngùduIL, cù sungeIe drepLuIuI CosLundIn nu sù
puLeu uscunde, cI sLrIgu Iu cer. $I uu vùdIL pre SLroe uIuve,
cu ¸ rùvuçe scrIse cu munu IuI cùLrù un Io( usémeneu cu eI,
CosLundIn pùIurnIcuI VùrzurIuI sIn RuduIuI urmuçuI
VùrzurIuI, cu sù Iucù IuI CosLundIn posLeInIcuI mourLe, Iur
înLr-uIL cIIp nu. DécI cu sù descopere IuI SLroe vInu çI
IucruI ce uu IùcuL Iùrù drepLuLe çI Iùrù judecuLù, IvILu-se-uu
uceIe ¸ rùvuçe çI uu cùzuL în munu jupunéseI EIeneI çI u
coconIIor eI, de s-uu cILIL în dIvunuI ceI mure. $I Ie-uu vùzuL
sIngur SLroe dvornIcuI, çI n-uu muI puLuL prInde buIu, cù
eru scrIse de munu IuI. ALunceu sù descoperIrù LouLe mIn-
cIunIIe IuI cuL mùrLurIsI eI sIngur înuInLeu domnuIuI AnL-
onIe-vodù çI u LoL dIvunuI mùrII-suIe cù uu IosL IuI CosLund-
In puruç de mourLe çI cum uu pIerIL nevInovuL nImIcu, cuL
sù mIru Lo(I cIne uuzIu, çI cIne-I çLIu, çI cIne nu-I çLIu.
ALunceu cunoscurù cù IusLe om rùu SLroe çI-I pedepsIu çI
murI çI mIcI, çI-I buLjocorIIu çI muIerI çI copII, çI-I suduIu
pùgunII çI creçLInII, cùcI uu omoruL pre CosLundIn, cùcI eru
de muIL IoIos çI de mure ujuLor (ùrII çI cùuLu sùrucII çI
sLreInII. ALunceu AnLonIe-voIevod împreunù cu pùrInLeIe
vIùdIcu TIeodosIe, çI cu umundoI epIscopII çI cu Lo(I egu-
menII de pre Iu LouLe mùnùsLIrIIe cuLe sunL în (urù Iùcurù
mure judecuLù. CùuLund Iu sIunLu pruvIIù, uIIurù sù-I
omoure çI pre SLroe, cu sù Iu pIuLù precum uu IùcuL. $I sù
déde cu judecuLù dreupLù pre munu urmuçIIor. ¡ur
jupuneusu EIenu çI cu IecIorII eI n-uu vruL, cI s-uu ruguL Iu
AnLonIe-vodù sù-I IurLe de mourLe çI sù Iu cInuI cùIugùresc,
cù vu du eI seumù înuInLeu înIrIcoçuLuIuI jude(. ALunceu
AnLonIe-vodù, poruncIndu-Ie, scouserù-I uIurù cu rùvuçeIe
IuI céIe de vunzure, de sù urùLurù LuLuror noroudeIor, cu sù-
I çLIe Lo(I cù s-uu usemùnuL cu ¡udu çI I-uu IvIL Dumnezeu
cu pre CuIn. Dupre ucéIu I-uu dus Iu mùnùsLIreu dIn Snugov
de s-uu cùIugùrIL puIndu-çI numeIe SIIvesLru, de cùIugùrIe.
¡ur AnLonIe-vodù domnIIu IourLe bIne çI cu puce dùspre
LouLe pùr(IIe çI uveu IIubov cùLrù Lo(I boIurII. ¡ur vrùjmuçuI
dIuvoIuI nu puLu rùbdu, cI-çI uIIù Iùcuç în InImIIe unor boI-
urI, unume: GIeorgIe dvornIcuI BùIeunuI çI cu gInerIsùI
HrIzeu vIsLIeruI, I SLuIco pùIurnIcuI sIn Bùrcun oL BucçunI,
I RuduI $LIrbéIu oL ¡zvor çI cu uI(II muI mùrun(I.
¡ncuIbunduI-se dIuvoIuI în InImIIe Ior IourLe Lure,
înLùrIndu-I cu rùu cugeL usupru u ¸ boIurI, curII sù uIIu cu
sIujbù dreupLù Iungù domnu-sùu çI sLu penLru (urù çI pen-
Lru sùrucI, sù nu-I cuIce sLreInII, nIcI sù-I prude Iùrù
drepLuLe, unume: Mureç bunuI, I RuduI IogoIùLuI
Cre(uIescuI, I $ùrbun CunLucuzIno, veI-spùLuruI. DecI
Iùcundu-se eI o ceuLù spurcuLù, noupLeu sù sLrungeu Lo(I Iu
cusu IuI GIeorgIe-dvornIcuI, de Iùceu sIuL çI sù învù(u cu ce
IeI de meçLeçugurI vor ucIde pre uceI ¸ boIurI. $I uILù vInù
nu Ie uIIu Iùr' cuL zIceu cù eI LoL boIeresc Iu Lo(I domnII, çI
cum s-uu îmbogù(IL, çI cum nu-I bùgu în seumù çI numuI
buLjocoresc. ¡ur muI vurLos pIzmuIu BùIeunuI, cùcI nu I-uu
pus bun mure Iu CruIovu. DecI uçu sIùLuIndu-se în LouLe
nop(IIe, duL-uu Dumnezeu de prInserù ceI ¸ boIurI de vesLe
muI LImpurIu çI degrub mérserù Iu AnLonIe-vodù de-I
spuserù çI sù rugurù sù Ie Iucù judecuLù dreupLù cu BùIeunuI
çI ceuLu IuI. $I de-I vu uIIu cù uu cùIcuL jurùmunLuI suu uu
IùcuL Ior vrun rùu, uLunce sù pu(ù dupù vInu Ior. ALunceu
AnLonIe-vodù uu IeçIL Iu veIdIvun çI I-uu cIemuL de uu
sLùLuL Lo(I de Iu(ù. DecI eI, cu nIçLe oumenI rùI, uIL nu uveu
ce muI zIce, Iùr' cuL céIé ce scrIu muI sus. AnLonIe-vodù
vùzund drepLuLeu ceIor ¸ boIurI, înduLù uu muzIIIL pre ceI ce
uveu dregùLorII çI poruncI LuLuror cu(I uu IosL Iu uceI sIuL
spurcuL sù meurgù Iu (urù, sù çuzù Iu cuseIe Ior. ¡ur uIL rùu
nImIc nu Ie-uu IùcuL. DecI nu muILù vréme Lrecund, Iur Ie-
uu poruncIL de uu venIL Iu curLe. $I I-uu IerLuL de LouLù vInu
Ior çI I-uu învù(uL sù se pùrùseuscù de ce s-uu upucuL, sù
IùcuIuscù Lo(I înLru drugosLe; precum sunL juru(I, Iur cIne
vu cùIcu jurùmunLuI, Dumnezeu sù-I buLù çI LrupéçLe çI
suIIéLeçLe.
Dupù uceusLu nu muILù vreme Lrecund, venI çI IuI AnL-
onIe-vodù muzIIIe. $I înduLù purcese cu Lo(I boIurII de sù
duserù Iu OdrIIu, cù ucoIo eru împùrù(IIu. ALunceu çI GIIg-
orIe-vodù încù venIse dIn |uru Nem(euscù, cù-I IerLuse
împùrù(IIu. DécI IIInd ucoIo çI HrIzeu vIsLIeruI, I SLuIco pu-
IurnIcuI, I RuduI $LIrbeI çI cu LouLù ceuLu Ior ceu dInLuI, cu
nIçLe rùI IIcIénI, cu murI meçLeçugurI, cu LuInù Iu LurcI uu
umbIuL de uu sLrIcuL domnIIu IuI AnLonIe-vodù çI cu muI(I
bunI uu dres domnIu IuI GIIgorIe-vodù. ¡ncIInundu-se IuI
Lo(I, Iùcurù sIuL drùcesc cùLrù LurcI de prInserù pre Mureç
bunuI, I GIeorgIe dvornIcuI, I RuduI ¡ogoIùLuI Cre(uIescu,
I MIIuI CunLucuzIno spuLuruI, I GIe(eu cIuceruI, I SLoIun
comIsuI. ¡ur $ùrbun CunLucuzIno, spùLuruI uu scùpuL dIn
mIjIocuI Ior. $I ucIIuçI poruncI GIIgorIe-vodù cu uceI rùI
boIurI uI IuI GIeorgIe dvornIcuI BùIeunuI de uu prIns pre
Lo(I Iru(II IuI $ùrbun spuLuruI: CosLundIn sLoInIcuI, I MuLeI
ugu, I ¡orducIe posLeInIcuI. $I purcéserù cu GIIgorIe-vodù
de venIrù în (urù Iu scuunuI oL BucureçLI, IeuLuI ;18o, murL
zo dnI.
¡ur AnLonIe-vodù uu rùmus Iu |urIgrud çI ucoIo s-uu
presLùvIL. $I uu IosL domn ¸ unI.
Sù pomenIm uIceu çI de SLroe dvornIcuI ¡eordeunuI. Cù
deucu în(eIese cù uu IuuL GIIgorIe-vodù domnIu çI uu cùzuL
uceI sùrucI de boIurI Iu puLImù, eI IourLe sù bucurù çI
înduLù-çI Iepùdù cùIugùrIIu çI degrub uIergù Iu OdrIIu de sù
încIInù IuI GIIgorIe-vodù çI sù împreunù cu so(IIIe IuI,
Iùcundu-se pùrLuç, cu çI înLuI. $I dupù ce venI Iu BucureçLI,
scouserù dùjdI gréIe în (urù. $I déderù ucesLor boIurI mure
sLrunsoure, IIInd unII încIIçI în LurnuI dù pre pourLu de jos,
uI(II în LemnI(ù, poruncIndu-Ie sù Ie deu bunI suLe de pungI,
cu sù scouLù cIeILuIuIu ce uu IùcuL penLru dunçII Iu LurcI.
DecI eI, de mure IrIcù çI grouzù, vunduLu-ç-uu suLeIe,
rumunII, (IgunII çI LoL cuçLIguI Ior, cIne cuL uu uvuL, de uu
duL IuI GIIgorIevodù, çI uu rùmus cuseIe Ior pusLII. ALunceu
çI boIurII s-uu înso(IL cu grecII çI, în LuInù, Iùrù çLIreu IuI
GIIgorIe-vodù, upucu pre Lo(I cu(I çLIIu cù uu rùzImuL în
cuseIe ucesLor boIurI çI pre LouLe sIugIIe Ior, de-I prùdu çI
împùr(eu bunII udIns eI-çî. O, ce Ioc nesLumpùruL bùgu în
cuseIe Ior! MuILe cuse uu pusLIIL. Cù LouLù pIzmu Ior eru muI
vurLos cu sù surpe cusu rùposuLuIuI CosLundIn posLeInIcuI.
Cù nu sù sùLuru de sungeIe IuI, cI çI ucum Lure sù nevoIu cu
sù omoure çI pre IecIorII IuI. $I Iùcurù meçLeçug, dund Lur-
cIIor bunI, cu sù-I uducù de Iu OdrIIu pre $ùrbun spùLuruI,
cu sù-I omoure pre Lo(I deoduLù. DecI $ùrbun, crezund
umùgeuIu LurcIIor, înduLù uu purces de Iu OdrIIu cu sù vIe în
(urù. ¡ur deucu uu LrecuL mun(II, uLunceu, dIn voIu IuI Dum-
nezeu, sù înLumpInù cu ourecIne LrImIs de muIcù-su,
spuIndu-I sù nu vIe în (urù, cù vu sù-I omoure pre Lo(I. DecI
$ùrbun, în(eIegund de uceusLu, ucIIuçI Iùsù uceu cuIe çI sù
învurLejî pre uILù cuIe, prebegInd în |uru MoIdoveI, IùcuInd
Iu HunguI, în mun(II CeuIIùuIuI. O, mure mInune uu IùcuL
Dumnezeu çI cu uceI $ùrbun, cù I-uu scos dIn cuIeu pIerzùrII
çI I-uu îndrepLuL pe cuIeu munLuIrII, precum uu îndrepLuL çI
pre ceI ¸ IIIosoII, cureI I-uu LrImIs ¡rod sù IspILeuscù de
nuçLereu IuI HrIsLos, cu sù-I omoure, Iur sIIn(IIu-IuI I-uu
îndrepLuL pre uILù cuIe, çI ¡rod rùmuse ruçInuL.
ALunceu GIIgorIe-vodù, cu rùII sIeLnIcII IuI, rùmuserù
ruçInu(I. CuL sù bucuru çI sù veseIIIu de venIreu IuI $ùrbun,
uLuLu înLrIsLùcIune mure cùzu usupru Ior.
¡ur cund uu IosL Iu IuIIe 1¸ dnI, IeuLuI ;18o, Iùcurù sIuL
drùcesc de LrImIserù Iu veI-ocnù pre GIeorgIIe dvornIcuI,
socruI IuI MuLeI ugu, çI pre GIIe(eu cIuceruI, socruI IuI
$ùrbun spùLuruI, çI pre SLoIcu IogoIùLuI ¡udescuI, cure uu
IosL sIugù bùLrunù Iu cusu rùposuLuIuI CosLundIn posLeI-
nIcuI. ¡ur pre Mureç bunuI, ce uu IosL cuscru cu sLurI-
posLeInIcuI, çI pre RuduI IogoIùLuI, gInerI-sùu çI pre ceI q
coconI uI IuI: CosLundIn, MIIuI, MuLeI, ¡orducIe, I-uu pus
Iu opreuIù mure, în LurnuI cIopoLnI(II. ¡ur pre uI(I boIurI,
rudenII çI gInerI uI Ior, pre Lo(I I-uu prùduL çI I-uu IùsuL de Iu
încIIsoure, uçùzund rùII sIeLnIcI uceusLu ce scrIe muI sus.
Purces-uu çI GIIgorIe-vodù Iu ousLe cund uu IosL çI suI-
Lun MeImeL, împùruLuI LurcIIor cu LouLù puLereu IuI cùLrù
|uru ¡eçuscù, cund uu IuuL çI CumenI(u pre seumu Ior. ¡ur
uIceu, Iu scuun, uu IùsuL IspruvnIcI pre BùIeunuI, çI SLroe
dvornIcuI I HrIzeu vIsLIeruI. DecI eI, cu nIçLe rùI LIrunI, Iùrù
çLIreu domnuIuI, déderù învù(ùLurù DrosuIuI urmuçuI
MeIedIn(uI, rùuI spurcuL, de-I scoLeu dIn Lurn pre uceçLI
boIurI, ce scrIu muI sus, çI-I duceu uIurù den ceLuLe,
înuInLeu LemnI(II, de-I bùLeu în LouLe zIIeIe pre LuIpeIe pI-
cIoureIor çI-I spunzuru de muInI cu sIourù, çI-I munceu în
LoL IeIuI, Lurundu-I pre pùmunL çI pedepsIndu-I cum Ie eru
voIu. $I de uceusLu dur sù usemùnu cu MuxImIIun, I DIo-
cIILIIun, muncILorII creçLInIIor, çI cu spurcuLuI ArIIu çI cu
uI(I pùgunI necredIncIoçI curII uu ocùruL sIunLu bIsérIcù u
IuI Dumnezeu çI uu cùIcuL LouLe poruncIIe IuI. Açu Iùcurù çI
uceçLI LIrunI boIurI. O, puLérnIce doumne, cum uI pIùLIL
uceIoru, pIùLeçLe çI ucesLoru, cù uu cùIcuL poruncIIe LuIe,
cureIe zIceu: "¡ubI(I pre Iru(II voçLrI çI pre vecInII voçLrI çI
cIne cum vu mùsuru, uçu I sù vu mùsuru".
GIIgorIe-vodù, încù IIInd Iu ousLe, muIL uu cercuL penLru
$ùrbun cu sù-I prInzù. $I n-uu puLuL, cù Dumnezeu I-uu
ucoperIL.
¡ur cund uu IosL Iu decIemvre 1 dnI, IeuLuI ;181, venIL-
uu çI GIIgorIe-vodù de Iu ousLe uIcI, Iu scuunuI IuI. $I
în(eIegund de cuznu ceIor încIIçI ce Ie-uu IosL IùcuL boIurII
Iùrù poruncu IuI, IourLe s-uu scurbIL pre eI. ¡ur BùIeunuI cu
ceuLu IuI, IIInd îndrùcI(I, nImIc nu sù ruçInu, cI LoL îndemnu
pe GIIgorIe-vodù sù-I omoure. ¡ur Dumnezeu îI înLùreu cu
sù nu-I omoure, penLru cù nu-I çLIIu nImIcu vInovu(I. ¡ur
boIurII numuI ce sù nùbuçIIu çI zIceu cù de ur II çLIuL cù nu
vor sù pIurù, nu s-ur II upucuL de ce uu începuL. O, mure
cIudù! Cum nu sù muI sùLuru uceI procIe(I de u vùrsu
sungeIe ucesLor sùrucI de boIurI Iùr' de nIcI o ruçIne çI Iùr'
de nIcI o IrIcù de Dumnezeu! ¡uLù dur cù sù umpIurù cuvIn-
LeIe mureIuI VusIIIe, cure zIce: "De ce venI vrùjmuçuI Lùu sù
cuzù Iu IerLùcIune, sù nu-I IuI credIn(u, cù încù de çupLe orI
IusLe suIIeLuI IuI muI îndrùcIL. CùcI numuI cuIneIe deucù
boruçLe IInge, Iur vrùjmuçuI nu sù muI pouLe înLource". Açu
çI uceI bouIrI, IIInd covùseuIu drucuIuI în InImIIe Ior, nu sù
muI puLeu sLumpùru.
ALunceu, pre uceu vréme, $ùrbun spùLuruI încù sù
înLorsese de Iu MoIdovu, de uu mers Iu OdrIIu, însù cu
poruncu vIzIruIuI. $I înduLù Iùcu juIbù mure Iu împùrù(Ie çI
Iu vezIrIuI çI Iu uI(I prIIuLenI uI IuI, penLru LouLe puLemIIe çI
nevoIIe ce uu IùcuL GIIgorIe, cu boIurII IuI, muIcù-su, doum-
neI EIeneI çI Iru(IIor IuI. ALunce împùrù(IIu înduLù LrImIse
un cupIgIbuçù, de uu venIL de oIuc, çI Iùrù vesLe uu InLruL în
cuseIe domneçLI, unde çùdeu GIIgorIe-vodù. $I IourLe rùu s-
uu spereuL. $I în(eIegund de poruncu împùrùLeuscù, înduLù
LrImIse de-I scouse den Lurn pre uceçLI boIurI, de-I déde în
munu cupIgIuIuI. ¡ur u douo zI purcese doumnu EIenu cu
Lo(I coconII eI, çI cu LouLe rudenIIIe eI, çI cu gInerI-sùu
RuduI, de s-uu dus Iu |urIgrud, ;181. $I uu scos pre GIe(eu
cIuceruI den ocnù, de uu LrecuL Dunùreu dupre ceIIuI(I. ¡ur
GIeorgIe dvornIcuI I SLoIcu IogoIùLuI uu rùmus în ocnù. ¡ur
Mureç bunuI uu rùmus Iu cusu IuI çI uu murIL.
Dupù ucéIu, GIIgorIe-vodù, uvund grIjù çI mure IrIcù,
împreunù cu sIeLnIcII IuI, nIcI uçu nu s-uu IùsuL, cI uu LrImIs
Iu vIzIruI pun-în zoo de pungI cu sù omoure pre uceI boIurI.
¡ur neIIInd voIu IuI Dumnezeu, n-uu IùsuL pre vIzIrIuI sù-I
omoure, cI numuI uu IuuL bunII, Iur pre eI I-uu LrImIs Iu CrIL
surgun. ¡nsù numuI pre RuduI IogoIùLuI, çI pre $ùrbun
spùLuruI çI pre CosLundIn sLoInIcuI, Iur muIcu Ior çI coconII
ceI muI mIcI, MIIuI, I MuLeI I ¡orducIe uu rùmus Iu
|urIgrud.
¡ur cund uu IosL Iu muI 11 dnI, IeuLuI ;181, LrImIs-uu
GIIgorIe-vodù de uu omoruL pre GIeorgIIe, socruI IuI
MuLeI ugu, IIInd încIIs Iu mùnùsLIreu dIn TIsmunu. ¡ur
SLoIcu IogoIùLuI uu rùmus ucoIo.
¡ur cund uu IosL muI 11 dnI, IeuLuI ;181, Iur purcese
GIIgorIe-vodù, Iu ousLe, în |uru ¡eçeuscù împreunù cu Curu
MeImeL-puçu çI cu muI(Ime de LurcI. DecI IIInd eI Lo(I
Lùbùru(I Iu HoLIn, Iur Sobe(scII, IuLmunuI Ieçesc, venIL-uu
usupru Ior cu muILù ousLe. $I Iùcurù rùzboI mure. $I Iurù
LurcII bIruI(I de IéçI. MuI(I uu cùzuL de subIe çI muI(I s-uu
înecuL în NIsLru. ¡ur puçu cu pu(InI LurcI ubIIu uu scùpuL Iu
CumenI(ù. ¡ur Sobe(scII, IuLmunuI cu IeçII, s-uu înLors cu
mure Izbundù çI cu muILù dobundù. ALuncI çI GIIgorIe-vodù
nu s-uu îndrùznIL sù muI vIe în (urù, cI uu IugIL presLe
Dunùre, Iu LurcI. $I înduLù Iu muzIIIL. Ducundu-se Iu
|urIgrud, ucoIo uu murIL, însù mourLe grouznIcù. $I uu
domnIL uIceu în (urù un un çI opL IunI, Iu cursuI unIIor ;18z.
AIcI semnùm pre scurL çI de puLImIIe pùrInLeIuI
TIeodosIe, mILropoIILuI |ùrII RumuneçLI. CùcI cùzund uceI
boIurI Iu mure nevoIe, precum uruLù uIceu înupoI, uLunceu
çI pre pùrInLeIe vIùdIcu îI scouserù dIn scuun cu mure ne-
cInsLe çI-I LrImIserù Iu zuLocenIe, uruncundu-I muILe
prIIùnI. $I puserù în IocuI IuI pre VurIuum epIscopuI, pre
cure-I çLIIu cù vu II în sIuL usemene cu dunçII, precum uu çI
IosL.
Dupre uceusLu, sù muI urùLùm ce s-uu muI înLumpIuL
dupre muzIIIIu IuI vodù. Cù IIInd MIIuI posLeInIcuI, IruLeIe
IuI $ùrbn spùLuruI, Iu ceLuLeu de Iu Bubu, unde eru CIIuprI-
uIIuI vezIruzImuI çI cu MeImeL-puçu, cuImucumuI,
numuIdecuL uu cùzuL Iu pIcIoureIe Ior cu muILù rugùcIune
cu sù puIe domn pre Ducu-vodù. Cù eI eru Iu |urIgrud
muzII. $I înduLù-I Iùcurù pre voIe. $I scouserù cùr(I çI LoL ce
LrebuIu de domnIe nouo, poruncIndu-I sù meurgù de oIuc în
|uru Rumuneuscù. ¡ur MIIuI posLeInIcuI uu rùmus sù-I
uducù sLeuguI de domnIe. ALunce Ducu-vodù, deucu
în(eIése IourLe se bucurù, IùgùduIndu-I cu mure jurùmunL
cù vu cùuLu de cuseIe ucesLor boIurI çI Ie vu pIùLI duLorIIIe çI,
în zIIeIe IuI, nIcI un rùu nu vor peLréce, cI muIL IoIos çI bIne
vor vedeu de Iu dunsuI. $I purcése dIn |urIgrud cu MuLeI
ugu çI cu nepoLu-sùu, purvuI IogoIùLuI, sIn DrùgIIcI
spùLuruI, LrImI(und înuInLe pre CosLundIn sIugeruI, sIn
SLoIcu IogoIùLuI ¡udescuI, cu cùr(I împùrùLeçLI, cu sù (Ie
scuunuI dupù obIceuI. ¡ur BùIeunuI çI cu gInerI-sùu HrIzeu,
çI cu Neugoe dvornIcuI SùcuIunuI, çI cu RuduI bunuI
NùsLureI, çI cu SLuIco pùIurnIcuI BucçunuI numuIdecuL
prInserù pre CosLundIn sIugeruI çI-I puserù în buLucI,
zIcundu-I cù umbIù cu mIncIunI. ¡ur upoI sIm(Ind cù
udevùruL vIne Ducu-vodù domn, eI începurù u IugI în sus,
cùLrù PILeçLI, Iuund cu dunçII çI pre CosLundIn sIugeruI,
ducundu-I pun' Iu mùnùsLIreu dIn Argeç. ¡ur BùIeunuI çI cu
gInerI-sùu uu LrecuL munLeIe çI cu Neugoe dvornIcuI, Iu
SIbIIu; Iur RuduI NùsLureI çI cu SLuIco uu IugIL Iu munLe.
DecI sosInd çI Ducu-vodù Iu scuun în zIuu de SIeLI NIc-
oIue, decIemvrIe 6 dnI, IeuLuI ;18z, venIL-uu çI CosLundIn
sIugeruI de I-uu spus de LouLe ce uu pù(IL. VenIL-uu çI
NùsLureI, çI SLuIco de s-uu încIInuL. TrImIs-uu de uu scos çI
pre SLoIcu IogoIùLuI, cure uu IosL în puLImù unI z Iùr' z IunI.
Dupù ucéuIu Ducu-vodù LocmILu-ç-uu boIurII, uçùzuLu-
ç-uu çI (uru cumsùcude. $I Iùr' zùbuvù sosI çI MIIuI posLeI-
nIcuI cu sLeuguI de domnIe. $I poruncI vIzIrIuI de sIobozI çI
pre ceI ¸ boIurI de Iu CrIL. SosInd în |urIgrud, venIL-uu uIcI
în (urù, Iu cuseIe Ior, cu muIcu Ior çI cu jupunéseIe Ior çI cu
LouLù cemeLIIu Ior înLreugù. Ducu-vodù încù I-uu cInsLIL çI I-
uu boIerIL. EI încù sù nevoIu cu sIujbù dreupLù.
¡ur Ducu-vodù IIInd IubILor de urgInL çI preu Iucom de
bunI, nu uveu cInevu sù-I prIsLùneuscù. CI çLIInd pre
BùIeunuI çI pre gInerI-sùu HrIzeu cu ceuLu Ior, cù sunL eI
bunI de uceu Lreubù, înduLù poruncI Iu eI de uu venIL în (urù
çI s-uu curLenIL Iu Ducu-vodù. $I puserù dùjdI greIe în (urù
çI începurù u prùdu pre boIurI penLru nùpùçLI. $I IzvodIrù
nIçLe obIceuIurI çI neçLe rùuLù(I, cure n-uu muI IosL uIcI în
(urù. ¡nsù cu mIjIocuI uceIor boIurI çI pre uscuns, Iur
începurù u Iuce purù usupru uceIor LIcùIoçI de boIurI, pre-
cum eru dùprInçI çI încù dIncepuL, muI vurLos usupru IuI
$ùrbun spùLuruI çI u Iru(IIor IuI. $I eI nu çLIIu, LIcùIoçII, nIm-
Ic de uceu vunzure.
DécI nu muILù vréme Lrecund, venI poruncù de Iu
împùrù(Ie de uu purces Iu ousLe usupru IéçIIor, împreunù cu
muI(Ime de LurcI. $I cuLe ceLù(I uIIurù uIurù dIn CumenI(ù,
murI, mIcI, LouLe Ie urserù çI Ie spurse. Mergund çI Iu o ceL-
uLe ce sù cIeumù Jùruvnu, ucoIo sosI çI Sobe(cII, cruIuI
Ieçùsc, cu muI(Ime de ousLe. $I sù bùLurù cu LurcII ; zIIe.
DécI vùzund eI cù nu Ie vu sLrIcu nImIc, Iùcurù puce çI sù
înLourserù IIeçIcure în (uru IuI. Ducu-vodù încù uu venIL în
(urù, însù n-uu mers în scuun, cI uu descùIecuL Iu CocorùçLII
dIn GrInd, Iu cuseIe VIuduIuI comIsuI. $I ucoIo IIInd, Iur
începurù u Iuce sIuL necuruL usupru uceIor LIcùIoçI de boI-
urI, purundu-I Iu Ducu-vodù în LoL IeIIuI de nùpùçLI, punù-I
pIecurù, socoLInd cù ucoIo Ie vu II muI Iesne sù-I omoure.
¡ur eI, LIcùIoçII, LoL nu çLIIu nImIc, cI uvund u Iuce pruznIcuI
ceIuI de mInunI IùcùLor, mureIuI urIIereu NIcoIue,
înLumpIundu-se sIunLu dumInecù. ALunceu $ùrbun spùLuruI
IuuLu-ç-uu zIuu bunù de Iu Ducu-vodù, de s-uu dus Iu cusu
IuI oL DrùgùneçLI cu sù sù gùLeuscù de pruznIc. ¡ur MIIuI
spùLuruI cu IruLe-sùu ¡orducIe, cu cumnuLuI Ior BurbuI
¡ùrcùçunuI vIsLIeruI, eru Iu cusu Ior, MùrgInenII oL Pruovu,
de gùLeu bucuLe penLru sùrucI, înLru sIuvu mureIuI Dum-
nezeu çI înLru poIvuIu sIunLuIuI NIcoIue, uçLepLund sù vIe
de Iu CocorùçLI u dou zI, dumInecù, çI IruLeIe Ior CosLundIn
sLoInIcuI. ¡ur Ducu-vodù, cu sIéLnIcII IuI ceI IIcIénI, cu mure
LuInù, noupLeu, gùLIrù osLuçI çI LrImIserù de oIuc unII Iu
doumnu EIenu çI Iu IecIorII eI, cu sù-I prInzù; uI(II Iu $ùrbun
IogoIùLuI, Iu DrùgùneçLI. $I pren vùrsuLuI zorIIor, sosIrù
Lo(I, curII pre unde Ie eru poruncu.
Pre $ùrbun IogoIùLuI îI gùsIrù Iu bIserIcu IuI, Iu uLrene,
uscuILund sIunLu çI dumnezIIuscu sIujbù. UnII ocoIIrù bIser-
Icu, uI(II InLrurù înIùunLru çI grouznIc îI upucurù, çI-I
scouserù uIurù çI-I duserù Iu mùnùsLIreu oL Sneugov, cu sù-I
omoure ucoIo, precum uu omoruL çI GrIgorIe-vodù pre
LuLùsùu, CosLundIn posLeInIcuI.
¡ur Iu MùrgInenI, încù prInserù pre MIIuI spùLuruI çI-I
puserù înLr-o cùru(ù, sù-I ducù Iu CocorùçLI.
¡ur IruLe-sùu, ¡orducIe, cu cumnuLù-sùu BurbuI
vIsLIeruI, scùpurù den ocIII Ior çI Lrecurù Iu Bruçov.
ALunceu çI MuLeI ugu, IIInd cIemuL de IruLe-sùu, $ùrbun
IogùIùLuI, çI mergund LoL înLr-uceu zI Iu DrùgùneçLI, cund Iu
uproupe sù InLre în suL, Dumnezeu LrImIse pre ourecure
creçLIn de I-uu IeçIL înuInLe, spuIndu-I de LouLe cuLe s-uu
înLumpIuL Irù(Ine-sùu, IuI $ùrbun çI înduLù sù învurLejI çI
Lrecu pre TeIeujùn în |uru Ungureuscù.
Sù spunem çI de o mInune mure ce uu IùcuL Dumnezeu,
cu rugùcIuneu sIunLuIuI NIcoIue, usupru LIcùIosuIuI MIIuI
spùLuruI. Cù çezund eI în cùru(ù prIns çI osLuçII gùsInd bu-
cuLeIe sIunLuIuI pruznIc LouLe guLu, ubùLurù înLr-înseIe u Ie
muncu çI vIn u beu. ¡ur MIIuI spùLuruI rugù pre Dumnezeu
çI Iuo pre sIunLuI înLr-ujuLor, Iùcund semnuI sIInLeI crucI,
se pogorî dIn cùru(ù jos, çI uçu înceLIçor Lrecu pren mIjIocuI
Ior, punù IeçI dIn curLe uIurù çI InLrù înLr-o cusù,
nevùzundu-I nImeneu, Iùr' numuI o surugeu surb I-uu gùsIL
ucoIo çI I-uu ucoperIL. ¡ur uI(I osLuçI, deucu prInse de vésLe,
începurù u cùuLu pren LouLe cuseIe. $I veneu muI(I osLuçI Iu
uceu cusù sù cuuLe. ¡ur uceI creçLIn bun rùspundeu cù uu
cùuLuL eI çI nu IusLe ucoIo.
¡ur uI(II pedepseu pre LIcùIousu muIcu Ior çI o musLru în
LoL cIIpuI, Iur eu nImIcu nu rùspundeu, Iùr' cuL numuI ce oI-
Lu çI Iùcrùmu. $I o duserù Iu CocorùçLI. AcoIo încù prInsese
pre IIe-sùu, CosLundIn sLoInIcuI, çI pre gInerI-sùu, RuduI
Cre(uIescuI, çI pre uI(I oumenI uI Ior, precum Ie-uu IùcuL çI
înLuI, Iu zIIeIe IuI GIIgorIe-vodù.
Aduserù çI pre $ùrbun IogoIùLuI de Iu Snugov,
încIIzundu-I pre Lo(I Iu o cusù în curLeu CocorùçLIIor.
¡ur MIIuI spùLruI, scùpund, LrecuL-uu Iu Bruçov, unde
eru çI ceIuIuI(I Iru(I uI IuI.
ALunceu Ducu-vodù çI cu spurcu(II sIéLnIcII IuI vùzund
cù uu scùpuL ceIIuI(I Iru(I uI Ior, eI IourLe sù ruçInurù çI
cunoscurù cù sIngur Dumnezeu uu sLùLuL penLru dunçII çI,
cu rugùcIuneu sIunLuIuI NIcoIue, I-uu IzbùvIL de mourLe,
precum uu IzbùvIL çI pre ceI ¸ boIurI dIn munu vrùjmuçIIor.
¡ur sIuLuI Ior ceI necuruL sù rùsIpI cu pruIuI înuInLeu
vunLuIuI, precum zIce prorocuI Iu psuImuI ¸z, cù Dum-
nezeu spurge sIuLurIIe pùgunIIor, çI Ieupùdù cugeLeIe
omeneçLI çI zvurIéçLe sIuLurIIe domneçLI. $I sIobozI pre uceI
boIurI, pre Lo(I, IùgùduIndu-se cù de ucum înuInLe nu vor
muI uveu nevoIe.
¡ur dupù ucéIu, cund Iu uI puLruIeu un dIn domnIIu
DucùI-vodù, scuIuLu-s-uu MeImeL-puçu vezIrIuI cu LouLù
puLéreu împùrùLeuscù, de s-uu dus Iu |uru Cùzùceuscù, Iu o
ceLuLe ce sù cIeumù CeIrIn, uproupe de upu NIpruIuI,
împreunù cu IunuI çI cu LùLùrumeu, cu LouLù. PoruncIL-uu
çI DucùI-vodù de s-uu dus ucoIo. ¡ur uIceu, Iu scuun, uu
IùsuL IspruvnIcI pre BùIeunuI, I SLroe dvornIcuI, I $ùrbun
IogoIùLuI, I HrIzeu vIsLIeruI, I ¡u(curucIe posLeInIcuI
CupùrescuI. $I LoL nu sù muI sLumpùruse de rùuLù(IIe ce
Iùcuse uceIor sùrucI çI boIurI, cI Iur începurù u scornI. $I
scrIserù cùr(I cu mure purù Iu Ducu-vodù, însù muI vurLos
usupru IuI $ùrbun IogoIùLuI, cum scrIe cùr(I Iu LurcI, de sù-I
sLrIce domnIIu. Cù uLunceu eru împùruLuI Iu DursLor, çI eI
nu çLIIu nImIc de ucéIu. ¡ur Ducu-vodù décu în(eIése, prIImI
puru Ior cu credIn(ù çI sù Iuudù cù dupre ce vu venI Iu
scuun, vu sù-I omoure. ALunceu IruLeIe IuI, CosLundIn sLoI-
nIcuI, IIInd çI eI ucoIo, în ousLe, în(eIese de ucesL sIuL spur-
cuL çI înduLù LrImIse Iu IruLe-sùu, $ùrbun, de-I Iùcu çLIre pre
uscuns.
TurcII încù ocoIIse CeIrInuI çI în muILù vréme bùLundu-
se în LunurI çI în muILe IeIIurI de meçLeçugurI, punù rùzbIrù
LurcII çI uprInserù ceLuLeu, de uu urs punù în pùmunL.
ALunce venIse çI Rumudono(cII IuLmunuI çI cu muI(Ime de
ousLe cùzùceuscù I moscIIceuscù, Lrecund Lo(I NIpruI. TurcII
încù prInserù de vésLe çI sù gùLIrù Lure de rùzboI çI degrub
mérserù de sù IovIrù unII cu uI(II, bùLundu-se çI în puçcI, çI
în subII 8 zIIe, çI sù upropIIuse u II Izbundu creçLInIIor.
ALunceu vIzIrIuI rùu s-uu spùImunLuL çI socoLI cù înLr-uIL
cIIp nu sù vu IzbùvI de dunçII, cI LrImIse Iu Rumuduno(cII,
IuLmunuI cùzùcesc, bunI muI(I pre uscuns, çI uvund un Ie-
cIor rob Iu LùLurI, I-uu sIobozIL, çI uLunceu oprI LouLù ousLeu
sù nu muI deu rùzboI. ¡ur LurcII sù învurLejIrù înupoI cu
mure IrIcù, cuLu-çI Iùsurù corLurIIe çI LouLe zuIuréIeIe, Iu-
gInd çI zIuu çI noupLeu, pun-uu LrecuL upu NIsLruIuI çI s-uu
dus Iur în (uru Ior.
Ducu-vodù încù InLruse în (uru IuI. ALunce $ùrbun
IogoIùLuI çLIInd cù vu sù-I omoure pre udevùruL, IuuL-uu pre
Dumnezeu înLr-ujuLor çI uu purces den BucureçLI Iu mIjIoc-
uI zIIeI cu jupuneusu IuI çI cu LouLù cusu IuI înLreugù, pun-uu
sosIL Iu cuseIe Ior de Iu CoIunI, IIInd çI muIcù-su ucoIo çI
IruLe-sùu, MuLeI ugu. Sù rIdIcurù de ucoIo cu Lo(II punù
ujunserù Iu GIurgIov çI grùbIrù de Lrecurù Dunùreu pe Iu
RuçI.
¡ur boIurII de Iu BucureçLI LocmuI uLunce prInserù de
vésLe cù Dumnezeu Ie-uu ucoperIL ocIII çI mInLeu.
DecI IIInd çI vIzIrIuI LrecùLor Iu OdrIIu, Iur $ùrbun
IogoIùLuI încù Ie-uu IeçIL înuInLe çI mérse de sù curLenI Iu
vIzIrIuI pIungundu-se çI jùIuIndu-se de LouLe nevoIIe Ior
cuLe uu peLrecuL în zIIeIe DucùI çI de boIurII IuI ceI rùI. Cù
nu Ie-uu ujuns cuLe necuzurI Ie-uu IùcuL muI nuInLe vréme,
cI çI ucum IeguLu-s-uu de eI cu nùpùçLI çI cu purI mIn-
cInouse, cu sù puIe cupeLeIe.
¡ur Ducu-vodù, deucu sosI Iu scuunuI IuI oL BucureçLI çI
în(eIése de uceusLu, IourLe Lure sù îngrIjù. $I Iùcu sIuL cu
boIurII IuI ceI rùI çI uIéserù dInLr-înçII pre o seumù de boI-
urI, unume Neugoe dvornIcuI SùcuIunuI, I SLuIco
pùIurnIcuI BucçunuI, I ¡vuçco sIn BùIeunuIuI, çI-I LrImIse Iu
OdrIIu cu sù Iucù purù mure usupru IuI $ùrbun çI u Iru(IIor
IuI.
¡ur Dumnezeu nu-I puLu îngùduI cu sù umpIe sIuLuI Ior
ceI spurcuL, cI înduLù mIIu IuI ceu nespusù o uruncù usupru
cupuIuI IuI $ùrbun IogoIùLuI. Cù LrImIse vIzIrIuI de cIemù
pre $ùrbun çI înduLù-I poruncI sù IIe domn |ùrII
RumuneçLI, Iur Ducu-vodù sù IIe domn Iu MoIdovu. $I
poruncI vIzIrIuI sù meurgù Lo(I boIurII rumunI sù sù încIIne
Iu $ùrbun-vodù.
ALunceu o seumù de boIurI merserù de sù încIInurù Iu
$ùrbun-vodù. ¡ur SLuIco pùIurnIcuI I ¡vuçco sIn BùIeunuI
IugIrù Iu MoIdovu. ¡ur vIzIrIuI încù LrImIse degrub un ugù
Lurc împreunù cu CosLundIn BruncoveunuI, nepoLuI IuI
$ùrbun-vodù, de venIrù de oIuc uIcI în (urù çI degrub
rùdIcurù pre Ducu-vodù çI mérse cu uceI ugu Lurc Iu |uru
MoIdoveI, sù IIe ucoIo domn.
¡ur $ùrbun-vodù încù purcése de Iu OdrIIu împreunù cu
Lo(I boIurII IuI, de venIrù uIceu în (urù cu sLeug împùrùLesc
çI cu ugù Lurc, de uu InLruL în scuun în BucureçLI în zIuu
bogoIuvIenIeI domnuIuI nosLru ¡sus HrIsLos, mesI(u gIenur
6 dnI, IeuLuI ;18;.
ALunceu uu venIL epIscopII çI Lo(I egumenII, çI LouLù
(uru de s-uu încIInuL Iu domnuI $ùrbun-vodù. $I uu LrImIs
çI Iu vIùdIcu TIeodosIe de I-uu udus den TIsmeunu, de unde
eru Iu opreuIù. $I vIInd, ç-uu cerçuL judecuLù penLru scouL-
ereu IuI de Iu MILropoIIe. $I uçu, înduLù uu LrImIs $ùrbun-
vodù juIbu vIùdIcùI TIeodosIe cu sù uIbù judecuLù çI
îndrepLure de Iu bIserIcu ceu mure, IIInd puLrIIurI cIIr DI-
onIsIe. $I înduLù uu LrImIs pre vIùdIcu de Iu MurumonIu çI
pre ¡unucIe, mureIe IogoIùL uI mureI bIserIcI. $I vIInd, uu
sLruns $ùrbunvodù mure sobor de urIIereI uI (ùrII çI de uI(I
urIIereI curII se înLumpIuse uLunceu uIcI, çI Lo(I egumenII
dIn LouLù (uru çI cu LouLù boIerImeu. $I uçu sLund umundoI
de Iu(ù, vIùdIcu TIeodosIe çI vIùdIcu VurIuum, ç-uu spus
LouLù juIbu vIùdIcu TIeodosIe. $I rùmuInd vIùdIcu VurIuum
de judecuLù ç-uu pus curju pre musù înuInLeu domnuIuI çI u
LoL sùboruI. $I Iuund curju domnuI, uu duL-o vIùdIcùI
TIeodosIe. $I I-uu LrImIs Iu MILropoIIe cu mure cInsLe,
mur(I, în sùpLùmunu ceu mure, înuInLeu PuçLIIor, mesI(u
uprII z6 dnI, vùIeuLuI ;18;.
AIceu începem de cuLe s-uu înLumpIuL în zIIeIe ucesLuI
domn.
Cù înLuI IIInd (uru spurLù çI rùsIpILù penLru muILe nevoI
çI greuLù(I ce uu IosL împresuruLù încù dIn zIIeIe uILor
domnI ce uu IosL muI denuInLe, nu puLu nIcI înLr-un cIIp sù
o îndrepLéze, nIcI sù Ie IoIoseuscù cevu, penLru cù-I
împresuru LurcII cu dùrI de bunI, çI cu zuIuréIe încù çI muI
muILe de cum Iusése muI nuInLe.
¡ur cund uu IosL IeuLuI ;188, rùdIcuLu-s-uu LurcII cu
mure ousLe çI cu muI(Ime de LùLurI de uu mers Iu DoIun
GIeceL. ALunceu uu mers çI $ùrbun-vodù cu ousLe
munLéneuscù, çI Ducu-vodù cu moIdovénII, den poruncu
împùrù(IeI, de uu çùzuL ucoIo pun-uu IùcuL z ceLù(I, cure Ie-
uu zIdIL munLénII çI moIdovénII. ¡ur domnII çI cu
suruscIérIuI uu IosL muI sus, cu LemeIuI oçLII, de pùzeu în
preujmù pun' s-uu zIdIL ceLù(IIe. $I upoI s-uu înLors Iu Iunu
IuI ocLomvre.
ALunceu çI $ùrbun-vodù uu venIL Iur Iu scuunuI IuI. $I
Iur începu u sù IupLu cu LouLe nevoIIe ce-I veneu de Iu LurcI,
cù pe uceu vréme, pùgunII IourLe se înùI(use çI sù Iu(Ise, cuL
nImeneu dIn creçLInI nu puLeu sù Ie sLeu înuInLe.
¡ur cund uu IosL Iu vùIeuLuI ;1qz, rùdIcuLu-s-uu suILun
MeImeL, împùruLuI Lurcesc, cu LouLù sIIu IuI çI IunuI cu Lo(I
LùLurII, de uu mers usupru împùruLuIuI nem(esc. ALunce uu
mers çI $ùrbun-vodù cu munLénII, çI Ducu-vodù cu
moIdovénII, çI ApuII MIIuI cu ungurII, çI TucIeII groIuI,
dIn |uru Ungureuscù de Sus, cu oçLIIe IuI, uceçLeu Lo(I
mergund ujuLor LurcuIuI. $I sosIrù împreunù pe Iu BeI-
gruduI surbesc. De ucoIo LrImIs-uu împùruLuI pe MusLuIu-
puçu vezIruzemuI cu LouLù muI(Imeu oçLIIor çI cu LouLe
ujuLoureIe. NumuI ce uu rùmus eI Iu BeIgrud cu cuL uu IosL
curLeu IuI. $I uçu mergund eI usupru neum(uIuI, mure
sLrIcùcIune çI pugube uu IùcuL, pun' ce uu sosIL Iu ceLuLeu
BecIuIuI. $I Lùbùrundu-se împrejuruI eI, începurù u buLe
ceLuLeu cu muILe IeIIurI de meçLeçugurI, neînceLund nIcI
zIuu, nIcI nopuLeu. ¡ur LùLurII InLruse înIùunLruI |ùrII
Nem(eçLI Iùrù vésLe, de uu LoL prùduL çI uu robIL çI uu urs
LouLe oruçeIe çI suLeIe ce Ie-uu IeçIL InuInLe. ¡nsù pre Lo(I ou-
menII ceI murI I-uu omoruL, numuI pre ceI LInerI I-uu robIL.
DecI Iùcund eI uceusLù rùuLuLe mure creçLInIIor pun' s-uu
umpIuL zIIe 6¸, IuLù cù sosIrù çI oçLIIe uIe împùruLuIuI
nem(esc împreunù çI cu Sobe(scII, cruIuI Ieçesc, çI déderù
rùzboI mure cu LurcII çI cu LùLurII. $I cund Iu în deseurù,
nepuLund nImIc LurcII sù IoIoseuscù, numuIdecuL cu mure
IrIcù déderù dosuI çI începurù u IugI numuI cùIùrI cu Lru-
purIIe, Iur uvu(Iu Ior, cu corLurIIe Ior, cu LunurI, cu
zuIuréIe, LouLe uu rùmus ucoIo pre seumu nem(IIor. $I uu
duL Dumnezeu de uu IosL Izbundu creçLInIIor, Iur LurcII, cu(I
uu scùpuL de ucoIo, IugIrù cu mure ruçIne, sosInd degrub
înupoI pun' Iu BeIgrud. ¡ur împùruLuI sIm(Ind de uceusLu
încù muI LImpurIu, IugIL-uu de Iu BeIgrud cu mure ruçIne.
$I numuIdecuL u LrImIs de uu omoruL pre MusLuIu-puçu.
¡ur $ùrbun-vodù uu venIL în (urù, Iu scuunuI IuI. Ducu-
vodù uçIjdereu. NumuI eI n-uu sosIL Iu scuun, cI mergund Iu
conucuI de Iu suLuI DomneçLII, cund uu IosL în zIuu nuçLerII
domnuIuI nosLru ¡sus HrIsLos, decIemvrIe z¸ dnI, IIInd Iu
musù cu Lo(I boIurII IuI, uLunce sosIrù çI ousLe Ieçeuscù, de
Iuurù de Iu musù pre Ducu-vodù çI-I duserù în |uru
¡eçeuscù. $I ucoIo uu murIL.
¡ur LurcII în(eIegund de uceusLu, uu LrImIs pre
DumILruçco sù IIe domn în MoIdovu.
Dupù uceusLu LurcII Iur s-uu rùdIcuL cu ousLe, de uu
mers cu zuIureu pun-o uu bùguL în CumenI(ù çI Iur s-uu
înLors înupoI. ALunceu çI $ùrbun-vodù încù uu mers cu
oçLIIe IuI, însù numuI pun' Iu ¡uçI, çI Iur s-uu înLors Iu
scuunuI IuI.
¡ur cund uu IosL vùIeuLuI ;1q¸, muzIIIL-uu LurcII pre
DumILruçco-vodù çI în IocuI IuI uu pus domn pre CosLundIn
CunLemIr-vodù.
¡ur cund uu IosL ;1qq, uugusL z dnI, cu vréreu IuI Dum-
nezeu, IuuL-uu ném(II ceLuLeu BudeI. $I uLuncI uu pIerIL muI
muI(I de qo.ooo de LurcI. ¡osL-uu mers çI SuIImun-puçu,
vezIrIuI cu muI(Ime de ousLe Lurceuscù, cu sù IIe ujuLor
BudII, çI nImIc n-uu IoIosIL, cI s-uu înLors Iur înupoI cu
mure ruçIne.
¡ur cund uu IosL ;1q¸, decIemvrIe z; dnI, bùLund
nem(II ceLuLeu SegIedInuIuI ce IusLe pre upu TIseI, çI
în(eIegund vezIrIuI de uceusLu, numuIdecuL uu LrImIs pre
cIeIuIuou IuI cu o seumù de oçLI LurceçLI preuuIése çI cu
LùLurI împreunù, cu sù IIe ujuLor uceI ceLù(I, penLru cù
ousLeu nem(euscù uu IosL pu(IneI, cu 1z.ooo. DecI IIInd
LurcII Lùbùru(I Iur' de nIcI o grIjù, Iur ném(II I-uu IovIL
noupLeu Iùr' de vésLe, cu Iu z ceusurI pun-în zIuo, çI uu IùcuL
înLr-înçII o mourLe mure nespusù. ALunceu vezIrIuI neçLIInd
de uceusLu, IosLu-s-uu rùdIcuL cu LouLe oçLIIe, cu Iu ;o.ooo
çI mergund ujuLor Iur usupru ceLù(II, numuI ce sù înLumpInù
cu ném(II, însù nu cu Lo(I, cI numuI cu cùIùrImeu, cu 8.ooo,
çI numuIdecuL déderù rùzboIu Iu(ù cu Iu(ù, cu Iu ¸ ceusurI.
$I nu muI puLurù LurcII sLu împoLrIvu nem(IIor, cI
numuIdecuL déderù dosuI. $I IourLe grouznIc uu IugIL, cuL
venIreu Ior uu IosL în ¸ zIIe, Iur Iugu Ior uu IosL numuI înLr-
o zI, Lrecund Dunùreu Iu o ceLuLe ce-I zIc VurodIn. ¡nLr-uceI
rùzboI IosL-uu çI ¡orducIe CunLucuzIno veI-spùLuruI, LrImIs
de IruLe-sùu, $ùrbunvodù, însù dIn poruncu vezIrIuIuI, çI Iur
s-uu învurLejIL de uu venIL de ucoIo uIcI în (urù, Iu cusu IuI,
cu mure cInsLe.
$I Iur în zIIeIe ucesLuI domn, IIInd muIcù-su, doumnu
EIenu, preu sIùbILù în bùLrune(e, cugeLuL-uu cu InImu eI
cùLrù Dumnezeu çI s-uu rùdIcuL de uIceu, dIn (urù, Iuund çI
pre IIe-sùu, MIIuI CunLucuzIno veI-spùLuruI, de uu mers cu
dunsu împreunù pun' Iu ¡erusuIIm, de s-uu încIInuL ucoIo
sIunLuIuI mormunL uI domnuIuI nosLru ¡sus HrIsLos. ¡ur
IIesùu, MIIuI spùLuruI, uu IuuL pre Dumnezeu înLr-ujuLor çI
uu purces de ucoIo de s-uu dus pun' Iu SInuI de s-uu
încIInuL sIunLuIuI Ioc, unde uu IùcuL Dumnezeu vorbù cu
MoIsI proroc çI I-uu urùLuL muILe cIudése dumnezeIeçLI,
precum IusLe scrIs. $I IurùçI s-uu învurLejIL înupoI, gùsInd
pre muIcù-su sùnùLousù Iu sIunLuI ¡erusuIIm. $I cuL uvurù
Iungù dunçII uur, urgInL, LoL îI încIInurù sIunLuIuI
mormunL. $I împùr(Irù pre Iu Lo(I sùrucII muILù mIIosLenIe,
dund mure Iuudù mIIosLIvuIuI Dumnezeu, cùcI I-uu
învrednIcIL cu vIu(ù çI I-uu purLuL Iùr' de nIcI o zmInLeIù
pun' ce I-uu udus de s-uu încIInuL Iu sIunLuI mormunL
sIIn(II-suIe çI uu vùzuL cu ocIII Ior LouLe mInunIIe ce uu
IùcuL. Dupù ucéIu Iur uu IuuL pre Dumnezeu înLr-ujuLor çI
uu purces de ucoIo cu mure cInsLe, peLrecundu-I Lo(I
pùrIn(II uI bIsérIcII ceI murI u ¡erusuIImuIuI çI Lo(I ceLù(enII.
$I uçu Iùcundu-se pun' Iu un Ioc, Iuundu-çI zIuu bunù unII
de cùLrù uI(II, învurLejIndu-se Iur înupoI. ¡ur doumnu EIenu
cu IIe-sùu MIIuI spùLuruI uu venIL Iur uIcI în (urù. ¡eçIL-uu
înuInLe IIe-sùu $ùrbun-voIevod, cu Lo(I boIurII IuI çI cu
LouLù curLeu IuI, împreunundu-se cu muIcù-su, sùruLuLu-
I-uu cInsLILu munù cu mure IIubov çI o uu dus cu mure cIn-
sLe pun-uu InLruL în cuseIe domneçLI, în BucureçLI.
Dupù uceusLu nu muILù vréme Lrecund, cund uu IosL
IeuLuI ;1q¸, murL z dnI, presLùvILu-s-uu çI doumnu EIenu
cùLrù Dumnezeu. ALunce $ùrbun-vodù, cu Lo(I Iru(II IuI çI
cu LouLe surorIIe IuI, çI cu LoL neumuI Ior, Iuundu-çI
IIeçLecureIe IerLùcIune de Iu muIcu Ior, rùdIcuLu-I-uu sIIn-
LeIe mouçLe çI o uu peLrecuL pun-în murgIneu oruçuIuI
împreunù cu pùrInLeIe vIùdIcu TIeodosIe çI cu muI(Ime de
pùrIn(I
cùIugùrI, çI popI, çI LouLù boIerImeu çI cu LouLe gIouLeIe
cur(II, cu cunLùrI dumnezeIeçLI çI cu mure cInsLe.
¡nvurLejIndu-se $ùrbun-vodù Iur Iu scuunuI IuI, Iur pre
muIcù-su o duserù Iru(II IuI çI surorIIe, çI LoL neumuI Ior
punù Iu sIunLu mùnùsLIre MùrgInénII, IrumuI eI murII ur-
IIsLruLIzI MIIuII çI GuvrIII, curé IusLe de dunçII IùcuLù,
Iùcundu-se pogrebunIIu çI uILe sIInLe sIujbe dumnezeIeçLI,
pun' sù déderù mouçLeIe eI în gropnI(ù, ce IusLe în LIndu
bIserIcII den u dreupLu, uIùLureu cu gropnI(u u so(uIuI eI,
IerIcILuI rùposuLuI CosLundIn CunLucuzIno bIv-
veI-posLeInIcuI, cure gropnI(ù uu IosL zIdILù de dunsu încù
muI denuInLe vréme. VecInuIu pumeuL! denI, prIsLùvILu-
s-uu cùLrù Dumnezeu çI un cocon uI doumneI EIeneI,
unume MuLeI CunLucuzIno, ce-uu IosL veI-ugù çI Iu îngropuL
Iu mùnùsLIreu Irù(Ine-sùu, IuI $ùrbun-vodù, ce IusLe dIn sus
de BucureçLI, unde-I zIc CoLrùcenII, IrumuI eI uspenIIu
bogorodI(e, Iùcundu-se mure pumeLe çI mure mIIosLenIe
sùrucIIor de IruLe-sùu, $ùrbun-vodù çI muILe sIujbe
dumnezeIeçLI pun' ce s-uu duL gropnI(II în LIndu bIsérIcII,
de-udreupLu. VécInuIu ego pumeuL.
¡ur cund uu IosL Iu IeuLuI ;1q¸, mesI(u murL, Iur suILun
MeImeL, împùruLuI Lurcesc, poruncIL-uu LuLuror LurcIIor de
uu IùcuL ousLe mure. NumuI ce uu rùmus eI cu curLeu IuI Iu
|urIgrud. $I uu LrImIs pre SuIIImun-puçu vezIrIuI cu LouLù
puLéreu împùrùLeuscù, poruncIndu-I împùruLuI cu sù Iucù
rùzboIu mure cu ném(II, nImIcu sù nu-çI deu mIjIocuI, pun'
vu IzbundI. Nem(II încù sIm(Ind de uceusLu, venIL-uu cu
LouLù ousLeu Ior de s-uu LùbùruL dIncoIo de upu DrevII,
împoLrIvu OsecuIuI. TurcII încù venIrù, Lùbùrundu-se
dIncouce de Drevu. Nem(II încù vùzund uLuLu muI(Ime de
LurcI, s-uu duL înupoI çI s-uu LùbùruL Iu un Ioc unde uu so-
coLIL eI cù vu II bIne de rùzboI. TurcII vùzund uçu, socoLIrù
cù de IrIcu Ior uu IugIL înupoI. CI degrub Lrecurù upu dupre
dunçII, pun' sù upropIurù de ousLeu nem(euscù çI ucoIo sù
Lùbùrurù, Iùcund çun(urI çI LocmInd LunurIIe. Sume(und
munecIIe, Iùcurù Lo(I suIuvuL mure çI sLrIgurù de ¸ orI:
IuIIIu, IuIIIu, IuIIIu! $I numuIdecuL încùIecurù pre cuI çI
purceserù usupru ném(IIor cu LouLù pedesLrImeu çI cu LouLe
LunurIIe, IIInd LunurI muI mIcI 1¸o çI murI, ce Ie zIc
bunImez, q. $I uçu cu mure îndrùznIre çI grouznIcI Iùcurù
nùvuIù mure usupru ném(IIor, IovIndu-se Iu(ù cu Iu(ù în
mIjIocuI cumpuIuI. ¡ur ném(II nImIc nu-çI déderù mIjIocuI,
cI sLu Lo(I cu un munLe nemIçcuL, punù Ie déde Dumnezeu
ujuLor çI puLére mure, cuL unII sù bùLeu în Iu(ù cu dunçII, Iur
uI(II I-uu IuuL pù denupoI, pe despre LunurI. $I IIInd LurcII
ocoII(I pe despre LouLe pùr(IIe, cùzu usupru Ior mure IrIcù,
cuL numuI ce Lremuru çI nu çLIIu ce Iuc. ¡ur nem(II vILejeçLe-
I LùIu çI-I omorIu, cuL de-ubIIu uu scùpuL vezIrIuI cu pu(IneI
LurcI, Iur uIIuI(I uu pIerIL ucoIo. ZIc ceI ce uu IosL ucoIo çI uu
vùzuL cu ocIII Ior, 1o.ooo çI muI muIL sù IIe pIerIL ucoIo. $I
déde Dumnezeu de Iu Izbundu creçLInIIor, Iuund de Iu LurcI
LouLe uvu(IIIe Ior, çI LouLe LunurIIe, çI urme muILe de LoL Ie-
IIuI, çI IuIne muILe çI cuI muI(I, çI corLurI muILe, çI zuIureu
muILù. ¡ur vezIrIuI vùzund uLuLu pIeIre ce s-uu IùcuL înLr-
înçII n-uu puLuL sLu Iu BeIgrud, cI uu IugIL cu mure IrIcù, de
uu venIL Iu |urIgrud. ¡ur suILun MeImeL, împùruLuI,
în(eIegund de uceusLù înLumpIure, numuIdecuL uu omoruL
pre SuIImunpuçu, vezIrIuI. ¡ur LurcII cu(I uu scùpuL dIn
rùzboI InIcérI, cupIgII, încù uu venIL dupù vezIrIuI Iu
|urIgrud çI numuIdecuL uu muzIIIL pre suILun MeImeL çI
rIdIcurù pre un IruLe uI IuI, ce uu IosL încIIs, unume suILun
SuIIImun, cu sù II eI împùruL LurcIIor, Iur pre IruLe-sùu îI
încIIserù în IocuI Irù(Ine-sùu. $I puserù uIL vezIrIu, unume
SIuç, çI uI(I puçI. ¡ur dupù ucéIu cupIgII çI InIcérII Iùcurù
guIceuvù mure usupru împùruLuIuI çI u vIzIrIuIuI cu sù Ie
deu 6 IeII. $I uu omoruL pre muI(I, punù de-ubIIu I-uu po-
LoIIL çI s-uu uçezuL împùruLuI çI vIzIrIuI cu puce.
$I uu LrImIs cu ugù cuILun Iu $ùrbun-vodù, sù IIe Iur
domn cum uu IosL. AcesL rùzboIu, ce scrIe muI sus, IùcuLus-
uu Iu uugusL q denI, ;1q¸.
¡ur cund uu IosL Iu gIenur zq denI, ;1q6, IùcuL-uu
$ùrbun-vodù cùsùLorIe unII cocoune u IuI, unume doumnu
AIexundru, dupù IecIoruI IuI ¡vuçco BùIeunuI, ce uu IosL
mure IogoIùL, unume GIIgoruçco posLeInIcuI. O, mure cIudù
uu IùcuL uceI $ùrbun-vodù cu gInerI-sùu GIIgoruçco, cù LuLùI
IuI, ¡vuçco çI moçù-sùu GIeorgIe dIn BùIénI IosL-uu murI
vrùjmuçI usupru IuI $ùrbun-vodù çI u LouLù cusu pùrIn(IIor
IuI, precum scrIe înupoI, Iu IsLorIIu Ior. ¡ur Dumnezeu nu
Ie-u duL u IzbundI dù pre poILu Ior, cI înduLù uu scurLuL vIu(u
moçù-sùu, IuI GIeorgIe BùIeunuI, çI dùruInd Dumnezeu
pre $ùrbun-vodù cu domnIIu |ùrII RomuneçLI. ¡ur LuLùI IuI,
¡vuçco bIv-veI-IogoIùL, çLIIndu-se vInovuL de cùLrù
$ùrbunvodù, n-uu puLuL sLu în (urù, cI încù dIn |urIgrud uu
IugIL Iu MoIdovu împreunù cu SLuIco puIurnIcuI dIn
BucçunI çI ucoIo s-uu prIsLùvIL ¡vuçco IogoIùLuI. Jupuneusu
IuI, coconII IuI încù uu IugIL Iu MoIdovu de uIcI dIn (urù.
Dupù peLrecunIIu IuI ¡vuçco IogoIùLuI, Iur jupuneusu IuI,
coconII çI cu SLuIco pùIurnIcuI s-uu rùdIcuL de ucoIo, de uu
prIbegIL Iu ArdeuI. $I IIInd ucoIo prIbegI, Iur $ùrbun-vodù,
cu în(eIepcIuneu IuI, udusu-ç-uu umInLe de poruncu IuI
Dumnezeu, cure zIce Iu sIunLu evungIeIIe: "¡IubILe vrugII
vuçu, dobroLvorILe nenovIdeuçLIm vus", udecù: ¡ubI(I
vrùjmuçII voçLrI, bIne Iuce(I ceIor ce vù urùsc. DecI
în(eIegund de bunùLuLeu çI în(eIepcIuneu ucesLuI cocon,
GIIgoruçco posLeInIcuI, înduLù uu LrImIs de I-uu udus
împreunù cu muIcu IuI uIcI în (urù. $I cùLrù ucéIu n-uu muI
pomenIL vrùjmùçIIu Ior ceu dInLuI, cI cu curuLù InImù I-uu
IerLuL. $I I-uu IùcuL IuI gInere, dupre poruncu IuI Dum-
nezeu. $I uu IùcuL cu dunsuI IourLe veseIIe mure, cu soII
murI de Iu ArdeuI çI de Iu MoIdovu çI cu LouLù boIerImeu
|ùrII RumuneçLI, cuL s-uu mIruL çI murI, çI mIcI de ucesL
Iucru ce uu IùcuL $ùrbun-vodù. $I Lo(I sù bucuru çI-I IerIceu
penLru mureu în(eIepcIune ce I-uu duL Dumnezeu.
Cund uu IosL Iu muI 1¸ denI, ;1q6, IIInd doumnu Mundu
cùzuLù Iu mure bouIù çI pùLImInd în cuLevu zIIe, upropIIuLu-
s-uu de dunsu çI ceusuI mor(II. $I înLr-o zI, IunI dImIneu(u,
duLu-ç-uu suIIeLuI în munu îngeruIuI IuI Dumnezeu çI s-uu
muLuL cùLrù HrIsLos DumnezeuI nosLru. ¡n vécI sù IIe
pomenILù! $I u douu zI, mur(I, s-uu duL mouçLeIe gropII în
LIndu bIsérIcII de Iu CoLrùcénI, cure IusLe IùcuLù de cInsLI(I
pùrIn(II eI, ce sunL muI sus pomenI(I; Iùcundu-se sIujbù
dumnezeIuscù, IIInd Iu pogrebunIIu eI çI cInsLILuI çI
preusIIn(ILuI pùrInLeIe DIonIsIe, puLrIIurIuI |urIgruduIuI, çI
cInsLILuI pùrInLe TIeodosIe, mILropoIILuI |ùrII RumuneçLI,
çI muI(Ime de cùIugùrI çI popI. $I uçu cu mure cInsLe s-uu
duL gropII. Dumnezeu sù o pomeneuscù Iu împùrù(IIu cerI-
uIuI! ¡ur pùrIn(II eI, $ùrbun-vodù cu doumnù-su MurIIu, çI
cu Lo(I Iru(II çI surorIIe IuI, çI cu LouLù cusu Ior, împreunù çI
cu gInerI-sùu GIIgoruçco uu rùmus Iu mure juIe, cu muILe
Iucrùme çI cu murI suspInurI de Iu InImù, dupù cum IusLe
LouLù Iumeu obIcInuILù. $I cu ucéIeu nImIc n-uu IoIosIL, cù
mourLeu n-ure Iù(ùrIe, cI IusLe Iu LoL omuI de obçLe Locmu.
De uIceu încépem de un rùzboIu ce uu muI IùcuL LurcII
cu ném(II. Cù IIInd un puçù, unume NuIm-beIu, IourLe
vILeuz mure, IuIn de cùLrù împùruLuI, muIL s-uu nevoIL
împùruLuI sù-I prInzù çI nu puLeu. ¡ur upoI eI sIngur ç-uu
pIecuL cupuI çI uu poILIL de Iu împùruLuI sù-I deu LouLù
ousLeu IuI cu sù sù buLù cu ném(II. DécI împùruLuI, suILun
SuIIIumun, numuIdecuL I-uu LrImIs cuILun çI LouLe oçLIIe IuI,
cu sù IIe suruscIerIu, IùgùduIndu-I, de vu buLe pre ném(I,
sù-I Iucù vIzIr mure. $I s-uu LùbùruL dIn sus de BeIgrud,
Iungù upu DrIveI, IIInd cu dunsuI ujuLor çI TecIeII groIuI,
cure s-uu IuInIL de cùLrù creçLInI, cu cuLùvu seumù de ousLe
u IuI çI cu LùLurI cu Iu 1o.ooo. Ném(II încù uu IosL venIL dIn-
coIo de Drevu. DecI IIInd upropIIu(I unII de uI(II, Iùcurù
ném(II un meçLeçug, cù uu IosL uIes o seumù de oçLI çI I-uu
LrImIs pre upu DrevII în sus, Iur ceuIuILù Lubùrù s-uu IùcuL u
IugI, Lùbùrundu-se Iu un Ioc unde uu çLIuL eI cù vu II bIne de
rùzboIu. ¡ur NuIm-beI çI cu groIuI, vùzund uçu, numuIdecuL
Lrecurù upu cu LouLù Lubùru Ior, mergund dupre ném(I, pun-
îI ujunserù unde eru Lùbùru(I çI înduLù sù cIocnIrù unII cu
uI(II çI Iùcurù un rùzboI IourLe mure. ALunce sosIrù çI
ném(II ceI pILI(I çI Iùrù vésLe-I IovIrù denupoI. ALunceu
LurcII IourLe sù spereurù çI déderù dosuI. $I Iu ucesL rùzboIu
încù uu pIerIL de robIe muI(Ime de LurcI çe de LùLurI, çI
muI(I s-uu încIInuL. NuIm-beI çI groIuI numuI ce uu scùpuL
cu pu(InLeI LurcI. $I uu IosL Izbundu creçLInIIor, rùmuInd de
Iu LurcI cu muILù dobundù.
$I numuIdecuL de ucoIo s-uu rùdIcuL LouLù Lubùru
nem(euscù; pogorundu-se în jos, LùbùruLu-s-uu împrejuruI
BeIgruduIuI, IIInd ucoIo în ceLuLe muI(Ime de LurcI çI
negu(ùLorI. BùLundu-se ucoIo unII cu uI(II în puçcI, çI în
LunurI çI în LoL IeIIuI de meçLeçugurI, Iùcundu-se muILù
vùrsure de sunge înLr-umundouo pùr(IIe, zIcund LurcII cù
Lo(I sunL eI pIerI(I, cI sù dùm rùzboI punù Iu mourLe, ném(II
încù nu-çI du mIjIocuI, cI zIuu çI noupLeu LoL sù bùLeu, pun'
s-uu umpIuL zIIe ¸z. ¡ur cund uu IosL Iu uugusL 6 denI, ;1q6,
uu duL Dumnezeu de uu IosL Izbundu creçLInIIor. Dund
nùvuIù mure, uu spurL ceLuLeu çI uu InLruL. ALunceu Iu uceu
nùvuIù, uu pIerIL z gIenùruIeçI nem(eçLI, unume $uIemberg
çI ù...î. ALunceu nem(II IIInd IourLe Lurburu(I, muI vurLos
penLru uceI gIenùruIeçI murI, uu LùIuL pre LurcII Lo(I çI
cuduneIe Ior, çI murI, çI mIcI. PIerIL-uu çI creçLInI muI(I, II-
Ind cu dunçII umesLecu(I. $I LouLe LrupurIIe Ior Ie-uu Lrus Iu
murgIneu DunùrII, punù uu mùLuruL LouLù ceLuLeu de
spurcùcIuneu Ior. $I nIcI uçu nu I-uu IùsuL, cI I-uu înIùçuruL
cuLe z çI cuLe ¸ Iu o sIourù çI I-uu înecuL în Dunùre, înoLund
LrupurIIe Ior, cuL Iu muILe IocurI sù sLrungeu muI(Ime de
LrupurI, de sù Iùceu nùgIubIe cuL çI upu muIL sù opreu. $I
uçu s-uu preumbIuL ucéIe LrupurI Iùrù cuIce, pun' ce vor II
duL çI în Mureu Neugrù. ALunceu uu rùmus ném(IIor muILù
dobundù.
$I Lrecurù o seumù de oçLI dIncouce de Dunùre, de uu
IuuL Curuvunsebeç, çI ¡ogojuI, çI Ruçuvu çI CIudovu. De
ucoIo uu rùdIcuL o seumù de oçLI nem(eçLI, IIIndu-Ie cup
VILerunIe gIenùruIeçuI, de uu LrecuL în |uru Rumuneuscù çI
s-uu LùbùruL Iu TurnuI SeverInuIuI.
ALunceu $ùrbun-vodù de uceusLu în(eIegund, degrub
LrImIse pre nepoLù-sùu, CosLundIn BruncoveunuI veI-
IogoIùLuI, cu cùr(I Iu VILerunIe gIenùreIeçuI, cu muILù
rugùcIune çI cu muILe dururI scumpe, cu sù sù înLourcù
înupoI Iur, cu nu cumvu, sIm(Ind LurcII, vor zIce cù IusLe
(uru IuInù çI vor poruncI LùLurIIor de vor venI uIcI în (urù sù
o robeuscù. ALuncI VILerunIe gIenùruIeçuI, în(eIegund de
uceusLu, numuIdecuL s-uu rùdIcuL de ucoIo cu LouLù ousLeu
IuI, de uu venIL pre supL munLe punù Iu CumpuI ¡ung.
$ùrbun-vodù Iur uu LrImIs pe IruLe-sùu, MIIuI CunLucuzIno
bIv-veI-spùLuruI çI pre gInerI-sùu, CosLundIn BùIùceunuI
veI-ugù, de s-uu înLumpInuL cu dunçII Iu CumpuI ¡ung, II-
Ind çI BruncoveunuI ucoIo, LoL cu eI, Iùcund muILù
rugùcIune, punù s-uu rùdIcuL de ucoIo, de uu LrecuL Iu
Bruçov çI s-uu uçùzuL ucoIo cu LouLe oçLIIe sù Iernéze.
DecI înLorcundu-se uceçLI boIurI înupoI, spuserù IuI
$ùrbun-vodù de LouLe cuLe sunL muI sus scrIse. $I înduLù
LrImIse Iu împùruLuI Lurcesc de-I spuse vésLe bunù, cum uu
LrecuL ném(II Iu ArdeuI. EI încù sù bucururù çI Iùcurù mure
Iuudù IuI $ùrbun-vodù. AçIjdereu LrImIse çI Iu puçu surus-
cIerIuI çI Iu suILunuI, de Ie Iùcu vésLe Iur penLru ném(I, cum
uu LrecuL Iu ArdeuI. $I uçu, cu în(eIepcIuneu IuI LouLe Ie-uu
poLoIIL.
Dupù uceusLu, Lemundu-se $ùrbun-vodù cu nu
curécumvu în zIIeIe IuI sù cuzù (uru Iu vreo nevoIe suu Iu
vreo robIe, uu de cùLrù LurcI, uu de cùLrù ném(I, cI sù IupLu
cu dunçII cu muILe meçLeçugurI în LoL IeIIuI çI Iùcu sIuL cu
Lo(I boIurII, uIegund q boIurI murI unume: ¡orducIe Cun-
LucuzIno mureIe spùLur, IruLeIe IuI $ùrbun-vodù, çI pre
CosLundIn BùIùceunuI mureIe ugù, gInerIIe IuI, çI pre
nepoLu-sùu, $erbun CunLucuzIno, IecIoruI IuI DrùgIIcI, ce
uu IosL mure spùLur MùgureunuI çI pre $erbun mureIe
comIs, IecIoruI PurvuIuI ce uu IosL mure vIsLIer, de Iu
AnInousu, pre uceçLI q boIurI I-uu LrImIs soII Iu împùruLuI
creçLIn ¡eopoId de Iu ceLuLeu ceu mure ce sù cIIumù BecIuI,
cu cùr(I çI cu dururI scumpe, Iùcund $ùrbun-vodù înuInLeu
Ié(II IuI mure rugùcIune cu sù LInzù poruncu IuI usupru Lu-
Luror gIeneruIeçIIor cu(I sunL cupeLe, usupru puLérnIcIIor
oçLI uIe împùrù(IeI suIe cùLe sunL LrImIse usupu pùgunIIor
LurcI, cu, dund Dumnezeu Izbundù, sù pùzeuscù çI uceusLù
|urù Rumuneuscù cu sù o scou(ù dIn guru IupIIor LurcI çI u
IeIIor LùLurI, precum uu scos çI MoIsI proroc pre IsruIIILénI
dIn robIIu EgIIpeLuIuI, însù cu puLérIu dumnezeIuscù.
ALunce çI (uru uceusLu sù IIe încIInuLù supL uscuILureu
împùrù(IeI suIe cum uu IosL çI muI denuInLe vréme.
DecI purcegund uceçLI q boIurI, IIInd în cùIùLorIe, Iur în
urmu Ior s-uu rùzboIIL $erbun-vodù. PIInIndu-se douo
sùpLùmunI mesI(u ocLomvrIe zq de zIIe, cursuI unIIor ;1q;,
IunI dImIneu(u, Iu z ceusurI dIn zI, prIsLùvILu-s-uu $ùrbun-
vodù, dundu-çI IerIcILuI suIIeL în munu IuI Dumnezeu.
Dumnezeu sù-I pomeneuscù! DécI înLumpIundu-se Iu
prIsLùvIreu IuI pùrInLeIe mILropoIILuI TIeodosIe çI IruLe-sùu
CosLundIn CunLucuzIno, ceuu IosL mure sLoInIc, çI Lo(I boI-
urII, numuIdecuL mérserù Iu sIunLu MILropoIIe çI poruncIrù
de sù sLrunserù Lo(I cùpILunII de pre Iu LouLe céLeIe çI
muI(Ime de boIurI murI çI mIcI den (urù, çI Lo(I negu(ùLorII.
ALuncI uduserù çI pre un cupegIbuçu Lurcu, HumeL ugu,
cure eru venIL uIceu cu LrebI împùrùLeçLI çI muI eru çI uI(I
uguIurI LurcI; uduserù çI pre pùrInLeIe DIonIsIe, puLrIurIuI
|urIgruduIuI, çI uçu cu Lo(II împreunù mérserù înuInLeu
uceIuI ugù Lurc de-I spuserù de mourLeu IuI $erbun-vodù çI-
I înLreburù de sIuL, sù-I înve(e cum vor Iuce. ALuncI uceI ugù
Lurc împreunù cu uIuI(I déderù rùspuns înLru uuzuI LuLuror
boIurIIor çI u LuLuror sIujILorIIor Iu murI, çI Iu mIcI, cu Iùrù
zùbuvù sù-çI rùdIce domn den (urù sù nu curécumvu sù se
prInzù vreo zmInLeuIù, cùcI (uru IusLe ocoIILù de vrùjmuçII
împùrù(IeI.
DécI boIerImeu çI cu uI(I cu Lo(I nu uvurù cum Iuce înLr-
uIL cIIp, cI cu Lo(II Iùcurù sIuL çI uIéserù dInLru dunçII pre
un boIurIu unume jupun CosLundIn BruncoveunuI, mureIe
IogoIùL, de-I rùdIcurù sù Ie IIe domn, cù-I çLIIu cù IusLe
în(eIepL çI sù Lrùgeu dIn odrusIù domneuscù.
ALunce cu Lo(II sù încIInurù IuI cu mure bucurIe çI Lo(I
cu un gIus bun, zIserù: "¡nLr-un ceus bun sù ne III mùrIIuLu
domn, punù Iu uduncI bùLrune(e".
$I înduLù-I duserù în sIunLu MILropoIIe cu mure cInsLe,
Iuundu-I de munù pùrInLeIe TIeodosIe mILropoIILuI, punù
I-uu bùguL în sIunLuI oILur, pre pourLu ceu mure
împùrùLeuscù, çI ucoIo I-uu purLuL împrejuruI sIunLuIuI
présLoI, sùruLund musu ceu sIunLù, çI evungIeIIu ceu
dumnezeIuscù çI cInsLILu cruce. $I încIInundu-se, uu
îngenuncIIuL înuInLeu présLoIuIuI, de I-uu cILIL deusupru
cupuIuI moIILveIe de domnIe puLrIurIuI DIonIsIe çI I-uu
bIugosIovIL. $I uçu IeçInd de ucoIo I-uu pus în scuun dom-
nesc punù I-uu cunLuL mnogu IéLu, mergund LouLù boIer-
Imeu de I-uu sùruLuL munu.
Dupù uceIu IeçInd uIurù, numuIdecuL purcéserù cu Lo(II
de mérserù Iu curLeu domneuscù, IeçIndu-I nuInLe Lo(I
preo(II cu IILIe çI cu cunLùrI dumnezeIeçLI, punù I-uu bùguL
în bIsérIcu domneuscù, de uu sùruLuL sIInLeIe Icoune çI uu
çezuL în scuunuI ceI domnesc.
ALunce CosLundIn-vodù uu sLrIguL cùLrù Lo(I boIurII cu
gIus de bunù cInsLe zIcundu-Ie: "¡uLù, um uscuILuL eu
rugùcIuneu dumneuvousLrù de mI-um IùsuL LouLù odIInu çI
LouLe moçIIIe méIe çI muI muIL Iùrù voIu meu m-u(I rùdIcuL
domn. Acum durù sù cude çI dumneuvousLrù sù vù urùLu(I
credIn(u ceu udevùruLù, cum cù vù ve(I uIIu în LouLù vrémIu
Iungù noI, cu sIujbù dreupLù çI credIncIousù, çI ve(I Iuce
LouLe poruncIIe domnIeI Iùrù nIcI o îndoIuIù, precum çI noI
ne IùgùduIm sù uve(I dumneuvousLrù çI LouLù (uru de Iu noI
drepLuLe."
AçIjdereu çI boIurII rùspunserù: "Cum de vréme ce uu
dùruIL Dumnezeu pre mùrIIu-Lu cu domnIIu dupù poILu
nousLrù, sunLem bucuroçI IourLe sù ne dùm credIn(u
necIùLILù". $I cuLe unuI, cuLe unuI, pre rund, IIInd sIunLu
evungIeIIe uçezuLù în mIjIocuI bIsérIcII, puserù muInIIe Lo(I
pre dunsu, jurundu-se çI Iegundu-se cu numeIe mureIuI
Dumnezeu, cum vor sIujI domnuIuI Ior, cu credIn(ù çI cu
mure drepLuLe, dund Iu munu domnu-sùu çI o scrIsoure u
Ior încredIn(uLù, precum IusLe muI sus scrIs.
¡sprùvIndu-se de uceusLu, cu Lo(I dImpreunù sù
încIInurù çI IeçInd dIn bIsérIcù, suIndu-se Lo(I în cuseIe
domneçLI, çezund în cInsLILuI scuun, uIergurù cùLrù dunsuI
Lo(I boIurII, murI çI mIcI, çI LouLe gIouLeIe sùruLund munu,
zIceu: "¡nLr-un ceus bun sù ne III mùrIIu-Lu domnu çI sù ne
sLùpuneçLI cu puce în LouLù vIu(u mùrIeI-LuIe". $I ucIIuçI
poruncI CosLundIn-vodù LuLuror IogoIe(IIor domneçLI de
scrIserù cùr(I pre numeIe IuI Iu LouLe LurgurIIe çI Iu LouLù
(uru, dund vésLe de prIsLùvIreu IuI $ùrbun-vodù çI de dom-
nIe nouo u IuI CosLundIn-vodù.
$I LoL înLr-uceu zI uu începuL u sù grIjI de LouLe ceIe ce
LrebuIesc penLru îngropureu IuI $ùrbun-vodù. ¡ur u dou zI
rùdIcuL-uu cInsLILuI Lrup çI-I duserù cu mure cInsLe Iu sIunLu
mùnùsLIre dIn CoLrocénI, unde IusLe IrumuI uspenIe
bogorodI(e, cure IusLe IùcuLù de eI cu LouLù podoubu eI încù
den LemeIIe. $I IIInd ucoIo udunu(I doI puLrIurçI uI
|urIgruduIuI, unume DIonIsIe çI PurLIenIe, dImpreunù cu
pùrInLeIe TIeodosIe mILropoIILuI çI cu muI(Ime de egumenI
çI de preo(I, de-I Iùcurù pogrebunIIu cumsùcude çI Lo(I bIu-
gosIovIndu-I, déderù-I gropII în bIsérIcù dupù je(IuI ceI
domnesc, IIInd mure juIe çI pIungere de doumnu IuI çI de
coconII Ior, çI de Iru(II IuI, çI de LouLe rudenIIIe, zIcund Lo(I:
"Dumnezeu sù-I IurLe!" $I-I Iùcurù pumInLe mure cu bunI Iu
sùrucI, cu bucuLe muILe.
$I de ucoIo sù înLourse CosLundIn-vodù Iur Iu scuunuI
IuI, çI LoL înLr-ucéIu zI IosL-uu LrImIs Iu PourLù pre o seumù
de boIurI, pre uILù I-uu LrImIs Iu puçu, cure uu IosL surus-
cIerIu Iu ObIucI(ù, unde-I zIc CurLuI, pre uI(II Iu IunuI
LùLùrùsc, cu cùr(I scrIse penLru mourLeu IuI $erbun-vodù,
Iùcund mure rugùcIune penLru CosLundIn-vodù, sù-I Iuse sù
Ie IIe domn, precum I-uu poILIL (uru.
OI, mure mInune çI mure mIIù Iùcu Dumnezeu cu
dunsu, cù presLe z sùpLùmunI sosIrù Iu CosLundIn-vodù de
LouLe pùr(IIe vésLe bunù. ¡nLuI de Iu împùrù(Ie venI PùrvuI
IogoIùLuI CunLucozIneunuI cu vésLe bunù, cum s-uu LocmIL
domnIIu numuI în 8 ceusurI çI în urmu IuI uu sosIL un ugù
mure, Lurcu, împreunù cu DumILruçco CurumuIùuI,
îmbrùcund pre CosLundIn-vodù cu cuILun de Iu împùrù(Ie
penLru domnIe nouo,
çI-I puse cu munu IuI de çezu în scuunI ceI de domnIe,
dund cu LunurIIe, IùcuL-uu înLru Lo(I mure bucurIe de domn
Lunùr.
Cund uu çezuL CosLundIn-vodù domn, IosL-uu cursuI
unIIor ;1q;, mesI(u ocLombrIe zq de zIIe, IunI Iu 1o ceusurI
de zI, Iur vùrsLu IuI uu IosL de unI ¸q.
TrImIs-uu çI Iu ceI q boIurI curII eru LrImIçI Iu BecI pre
Predu spuLuruI, vùr prImure cu CosLundIn-vodù, de Ie-uu
IùcuL vésLe de uceusLù înLumpIure.
$erbun-vodù uu domnIL unI 1o, Iur vursLu IuI uu IosL
cund uu murIL, de unI ¸¸.
$I cuL uu IosL eI domn muIL uu pùLImIL, muI vurLos pen-
Lru (urù, cù vrùjmuçII nu-I Iùsu, cI-I necùjIIu în LoL IeIIuI cu
sù-I surpe dIn domnIe, sù pouLù IrùpI (uru, muI vurLos gre-
cII (urIgrùdenI; Iur Dumnezeu LoL nu I-uu IùsuL, nIcI-çI du
mIjIocuI, cI pre LurcI îI bIruIu cu bunII, Iur pre grecI îI bIruIu
cu uILe meçLeçugurI; pre Lo(I vrùjmuçII IuI I-uu supus, pre
unII cu mourLeu, pre uI(II cu încIIsoureu, cuL nu muI puLeu
scùpu nIcI unuI, cI de IrIcu IuI sù uscundeu Lo(I în LouLe
gùurIIe, cù-I dedése Dumnezeu mInLe çI cIIbzuIuIù mure. $I
cIIpuI IuI eru grouznIc, cuL sù spereu de eI çI pùgunII çI uILe
(ùrI.
$I în zIIeIe IuI nImenI n-uu cuLezuL sù-I cuIce (uru, punù
Iu mourLeu IuI.
¡ur doumnu IuI, MurIIu, cu IIIu-sùu ¡orducIe çI cu puLru
cocoune uu rùmus în urmu IuI $erbun-vodù cu mure juIe çI
cu muILe IucrùmI vùrsuLe.
¡ur CosLundIn-vodù încù nu I-uu IùsuL sù IIe uLuLu
obIdI(I, precum uu IosL muI nuInLe uILe doumne rùmuse
sùruce de domnII Ior, cI Ie-uu duL mure cInsLe. $I n-uu IùsuL
pre doumnu sù o bunLuIuscù cInevu, cI o uu IùsuL în cuseIe
eI, sù se odIIneuscù cu coconII eI çI sù-çI (Ie suLeIe çI
moçIIIe çI LoL ce vu uveu, cu bunù puce. AçIjdereu çI sIugIIe
eI cuLe uu uvuL, Ie-uu IùcuL cùr(I de mIIù cu sù sIujeuscù uceI
cuse punù vor II.
¡ur cund uu IosL cursuI unIIor ;1q;, mesI(u IunIe zo de
zIIe, IIInd ousLeu nem(euscù Iu BeIgruduI surbesc, Iur suILun
SuIImun s-uu rùdIcuL cu LouLù puLerIu IuI ceu Lurceuscù de
uu mers usupru ném(IIor punù Iu SoIIu çI ucoIo s-uu
LùbùruL.
ALunce çI CosLundIn-vodù, dIn poruncu împùrùLeuscù,
purces-uu cu LouLe oçLIIe IuI de uu mers punù Iu Ruçuvù çI
ucoIo s-uu LùbùruL, poruncIndu-I LurcuI sù dreugù ceLuLeu
de Iu CIudovu çI de Iu Ruçuvù. ¡IInd ucoIo, venIL-uu Iu
dunsuI çI TucIIII groIuI de I-uu ospùLuL, çI I-uu dùruIL, çI Iur
s-uu învurLejIL înupoI de s-uu dus Iu Lubùru Lurceuscù, unde
eru Lo(I udunu(I. ¡ur cund uu IosL Iu uugusL q zIIe, IùcuL-uu
rùzboI mure de LurcI çI de ném(I Iu upu NIçuIuI, çI cu vréreu
IuI Dumnezeu IosL-uu bIruIn(u ném(IIor Iur LurcII s-uu
înLors înupoI cu mure ruçIne. ALunce uu IuuL ném(II ceLuLeu
ce-I zIc NIçuI, çI Iur uLunce uu mers ném(II cùLrù Dunùre Iu
ceLuLeu DIIuIuI, de s-uu bùLuL cu LurcII çI uu IuuL ceLuLeu
DIIuIuI. DecI IIInd cup un domn ce I-uu zIs prIn(epuI, dupù
ce uu uçezuL oçLIIe Iu ceLuLeu de Iu NIçI çI de Iu DIIu, s-uu
învurLejIL înupoI cu LouLe oçLIIe IuI de uu venIL punù Iu
CIudovu, scrIInd cùr(I Iu CosLundIn-vodù de Irù(Ie çI de
prIeLeçug. CosLundIn-vodù încù Ie-uu prIImIL çI I-uu LrImIs
dururI çI muI(emILù. $I uu pornIL de Iu Cerne(I sù vIe Iur Iu
scuunuI IuI. Ajungund Iu OIL, Iu cuseIe IuI dIn BruncovenI,
sosI-I vésLe cum uu InLruL prIn(IpuI cu oçLIIe IuI uIceu în
(urù. ALunce CosLundIn-vodù muILù obIdù çI InImù reu uvu
penLru înçeIùcIuneu ce I-uu IùcuL ném(II, çI înduLù LrImIse
nIçLe boIurI cu cùr(I de uu IeçIL înuInLeu ném(IIor, scrIInd Iu
uceI prIn(Ip gIeneruIeç cu mure rugùcIune, IùgùduIndu-I
dur mure, cu sù Iucù bIne sù nu vIe penLr-uceusLù (urù cù
IusLe sùrucù çI prùduLù de LurcI çI de LùLurI. ¡ur eI nImIc n-
uu bùguL în seumù, cI uu venIL prIn mIjIocuI (ùrII de uu
IùcuL mure prudù, çI uu cùIcuL mùnùsLIrIIe, çI uu sLrIcuL
bIsérIcIIe punù uu sosIL Iu Rucùr. AcoIo s-uu înLumpInuL cu
uIL gIeneruIeç ce I-uu zIs AIzer, cu muILe oçLI nem(eçLI,
împreunù cu CosLundIn ugu BùIùceunuI, Lrecund prIn(IpuI
în ArdeuI, Iur AIzer cu uceI BùIùceun uu LrecuL în (urù.
ALunce çI CosLundIn-vodù sosInd Iu scuunuI IuI în
BucureçLI, prInzund de vésLe cù uu InLruL uceI ném(I în (urù
çI punù Iu TurgovIçLe uu sosIL, numuIdecuL uu IeçIL dIn
scuunuI IuI împreunù cu doumnu, çI cu pùrInLeIe mILropoI-
ILuI cIIr TIeodosIe, çI cu Lo(I boIurII çI cu LouLù curLeu IuI,
de uu mers în jos, cùLrù PoduI PILurIuIuI, Lùbùrundu-se în
Iuncu PIùLùreçLIIor, Iùsund Iu scuun IspruvnIcI pre CùrsLeu
mureIe vIsLIer PopescuI, poruncIndu-I cu dupù ce vor venI
ném(II în BucureçLI, sù Ie deu zuIureu cuL Ie vu LrebuI.
DecII AIzer gIeneruIeçuI, în(eIegund de uceusLu,
numuIdecuL LrImIse curLe Iu CosLundIn-vodù, poILIndu-I sù
vIe Iu scuunu-çI, sù IIe cu dunçII împreunù, Iur despre Lurc
sù se IuIneuscù.
ALunce CosLundIn-vodù, în(eIegund de uceusLu,
numuIdecuL uu cIemuL pre pùrInLeIe vIùdIcu TIeodosIe, çI
pre Lo(I boIurII murII çI mIcI, Iùcund mure sIuL ce vor Iuce
de uceusLu, muI vùrLos urùLund o seumù de boIurI cu sù se
Iépede CosLundIn-vodù de LurcI çI sù IIe cu ném(II; Iur eI cu
uILù seumù de boIurI, muI vùrLos CosLundIn CunLucuzIno,
ce-uu IosL mure sLoInIc, çI MIIuI CunLucuzIno, mureIe
spùLur, socoLIrù cù nu IusLe ucesL sIuL bun, cùcI de vor Iuce
unu cu uceusLu, LùLurùI sunL uproupe çI numuIdecuL vor venI
cu puLére mure de vor robI (uru çI o vor prùdu, çI de cùLre
ném(I nu vor uveu nIcI un IoIos. CI numuIdecuL s-uu scuIuL
de ucoIo de uu mers Iu suL Iu RuçI, unde sunL IeIeçLeIeIe
domneçLI.
ALunce uu venIL çI AIzer Iu DrùgùneçLI, poILInd pre
CosLundIn-vodù de uu venIL de Iu RuçI de s-uu împreunuL
umundoI ucoIo Iu DrùgùneçLI, urùLund uceI gIeneruIeç mure
IIubov cùLrù CosLundIn-vodù, rugundu-I, cu LouLù credIn(u,
cu sù-I înve(e ce vu Iuce. $I uu spus udevùruI cù uceusLù
venIre u IuI cu oçLIIe o uu IùcuL pre mIncIunIIe uceIuI
BùIùceun, cù eI s-uu IùuduL cum dupù ce vu venI uIceu în
(urù, sù vu încIInu Iu dunsuI LouLù boIerImeu, çI LouLù (uru,
Iur n-uu IosL uçu.
DécI CosLundIn-vodù încù I-uu spus LoL udevùruI, cum
cù LùLurùI vor sù vIe în (urù Iu dunçII, çI Iùcundu-I mure cIn-
sLe, I-uu ospùLuL çI s-uu înLors Iur Iu BucureçLI cu mure
IrIcù. ¡ur LùLurùI în(eIegund de venIreu ném(IIor,
numuIdecuL s-uu scuIuL suILunuI cu LùLurùI çI uu LrImIs
nuInLe soII Iu CosLundIn-vodù, spuIndu-I cù sunL vIILorI
uIceu în (urù usupru ném(IIor.
DécI CosLundIn-vodù, în(eIegund de uceusLu, IourLe rùu
s-uu înLrIsLuL, muI vùrLos penLru sùrucu de (urù çI
numuIdecuL s-uu rùdIcuL de ucoIo de s-uu dus Iu Buzùu. $I
de ucoIo uu LrImIs pre doumnù-su çI cu LouLe jupùnéseIe Iu
mùnùsLIre Iu Brud, Iur eI cu pu(IneI oumenI uu încùIecuL de
uu IeçIL înuInLeu suILunuIuI, încIInundu-se IuI cu mure
pIecùcIune çI cu muIL dur.
ALunce uu vùzuL suILunuI cù nu IusLe CosLundIn-vodù
IuIn, cI IusLe sIugù dreupLù împùruLuIuI, IùgùduIndu-se cù
nu vor robI (uru, numuI cI merg usupru ném(IIor, cure sunL
vrùjmuçI Ior.
$I de ucoIo CosLundIn-vodù numuIdecuL s-uu învurLejIL
de uu venIL Iur Iu Buzùu, de uu IosL în zIou sIInLeI
bIugoIuvIenIeI çI de ucoIo, cu poruncu suILunuIuI s-uu scu-
IuL de uu venIL Iur Iu scuunuI IuI Iu BucureçLI, cu LouLù
boIerImeu çI cu LouLù curLeu IuI. ¡ur AIzer, în(eIegund de
venIreu LùLurùIor, de mure grouzù uu duL dosuI, IugInd punù
în TurgovIçLe de n-uu muI descùIecuL, Iu gIenurIe z zIIe,
;1q8.