P. 1
Zakon o Dopunskim Pravima Branitelja i Clanova Njihovih Obitelji

Zakon o Dopunskim Pravima Branitelja i Clanova Njihovih Obitelji

|Views: 3|Likes:

More info:

Published by: Džemo Brčaninović on Jan 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

SLUZBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

Broj 3 - Strana 317 Petak, 30. ozujak 2007. g.
îê
Na temelju clanka 24. stavak 1. tocka c) Ustavka Tuzlanskog
kantona (“Sluzbene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona’, br.
7/97 i 3/99 i “Sluzbene novine Tuzlanskog kantona’, br. 13/99,
10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona,
Skupstina Tuzlanskog kantona, na sjednici odrzanoj 22.3.2007.
godine, d o n o s i
ÆßÕÑÒ
Ñ ÜÑÐËÒÍÕ×Ó ÐÎßÊ×Óß ÞÎßÒ×ÌÛÔÖß
× ÂÔßÒÑÊß ÒÖ×ØÑÊ×Ø ÑÞ×ÌÛÔÖ×
ÐÑÙÔßÊÔÖÛ × ó ÑÐÃÛ ÑÜÎÛÜÞÛ
Clanak 1.
(Predmet zakona)
(1) Ovim zakonom se ureduju uvjeti, nacin i postupak za
ostvarivanje prava: clanova obitelji sehida, poginulih,
umrlih i nestalih branitelja (u daljem tekstu: obitelji sehida,
poginulih, umrlih i nestalih branitelja); ratnih vojnih
inval ida; dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja;
demobiliziranih branitelja i mirnodopskih vojnih invalida,
kao i druga pitanja iz oblasti zastite branitelja i clanova
njihovih obitelji, koji su ostvarili prava na podrucju
Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).
(2) Ovim zakonom obuhvaceni su i clanovi obitelji ratnog
vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja,
mi rnodopskog vojnog inval ida i demobi li ziranog
branitelja.
(3) Pojam sehid ili pojam poginuli branitelj, u smislu ovog
zakona, koristi se po slobodnom izboru korisnika prava.
(4) Osobe iz st. (1) i (2) ovog clanka, prava po ovom zakonu
ostvaruju kao dopunska, uz prava koja su za branitelje
i clanove njihovih obitelji, utvrdena Zakonom o pravima
branitelja i clanova njihovih obitelji (“Sluzbene novine
Eederacije Bosne i Hercegovine’, br. 33/04 i 56/05, u
daljem tekstu: Eederalni zakon), Zakonom o posebnim
pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i
clanova njihovih obitelji (“Sluzbene novine Eederacije
Bosne i Hercegovine’, broj 70/05), Zakonom o pravima
demobiliziranih branitelja i clanova njihovih obitelji
(“Sluzbene novine Eederacije Bosne i Hercegovine’, broj
61/ 06) i Odl ukom o posebni m pravima nosi t elj a
“Partizanske spomenice 1941’ i clanova njihovih obitelji
(“Sluzbene novine Eederacije Bosne i Hercegovine’, broj
6 /06).
Clanak 2.
(DeIinicije po Eederalnom zakonu)
Sukladno odredbama Eederalnog zakona, kod reguliranja
prava i pogodnosti koja se ticu branitelja i clanova njihovih obitelji,
utvrdenih ovim zakonom i drugim propisima na podrucju Kantona,
koriste se sljedeci pojmovi i deIinicije:
a) Braniteljem se smatra pripadnik Armije Republike Bosne
i Hercegovine, Hrvatskog vi jeca obrane i policije
nadle‘nog organa unutarnjih poslova (u daljem tekstu:
Oru‘ane snage) koji je ucestvovao u obrani Bosne i
Hercegovine (pocetak agresije na opcinu Ravno) od
18. 09. 1991. do 23.12. 1996. godine, odnosno do
prestanka neposredne ratne opasnosti i koji je
demobiliziran rjesenjem nadle‘nog vojnog organa, kao i
osoba koja je ucestvovala u pripremi za obranu i u obrani
Bosne i Hercegovine u periodu prije 18.09.1991. godine,
a koje je anga‘iran od nadle‘nih organa;
b) Pod ucescem u obrani Bosne i Hercegovine u smislu
tocke a) ovog clanka, podrazumi jeva se ucesce u
oru‘anom otporu i djelovanj e u direktnoj vezi sa
pru‘anjem otpora;
c) Dragovoljcem i organizatorom otpora smatra se pripadnik
vojnih jedinica koji je ucestvovao u pripremi za obranu i
u obrani Bosne i Hercegovine, u periodu do 19.06.1992.
godine, kao i druga osoba koja nije bila vojni obveznik u
vrijeme dragovoljnog stupanja u Oru‘ane snage i ostala
neprekidno u jedinicama do kraja rata ili je ranije
demobilizirana od nadle‘nog vojnog organa;
d) Veteranom se smatra osoba koja je stupila u jedinice iz
t ocke a) ovog cl anka, od 18. 09.1991. godi ne do
31.12.1992. godine i ostalo neprekidno do 23.12.1995.
godine, ili ranije demobilizirana od nadle‘nog vojnog
organa;
e) Ucesnikom rata smatra se svaka osoba koja je u sastavu
Oru‘anih snaga iz tocke a) ovog clanka, provela najmanje
jednu godinu neprekidno u periodu od 20.06.1992.
godine do 23.12.1995. godine.
SLUZBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 3 - Strana 318 Petak, 30. ozujak 2007. g.
Clanak 3.
(DeIinicije)
(1) Clan obit el ji sehi da, pogi nulog, umrlog, nestalog
branitelja i umrlog ratnog vojnog invalida, u smislu ovog
zakona, je korisnik prava na obiteljsku invalidninu, na
temelju konacnog rjesenja nadle‘nog organa, izdatog
sukladno va‘eci m Iederalnim propisima iz oblasti
branilacko-invalidske zastite.
(2) Dijete sehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja bez
oba roditelja, u smislu ovog zakona, je clan obitelji sehida,
poginulog, umrlog, nestalog branitelja, koje je u vrijeme
gubitka oba roditelja bilo mlade od 15 godina ‘ivota kao
i iza navrsene 15-te godine ‘ivota, ukoliko se nalazilo na
redovitom skolovanju, a najkasnije do navrsene 25-te
godine ‘i vot a, odnosno, koje j e nesposobno za
privredivanje, ukoliko je nesposobnost za privredivanje
nastupila prije navrsene 15-te godine ‘ivota, odnosno,
25-te godine ukoliko se nalazilo na redovitom skolovanju.
(3) Ratni vojni invalid, u smislu ovog zakona, je branitelj kojem
je to svojstvo utvrdeno rjesenjem nadle‘nog organa,
izdatog sukladno va‘ecim Iederalnim propisima iz oblasti
branilacko-invalidske zastite, a po temelju zadobijene rane,
povrede, bolesti ili pogorsanja bolesti, usljed cega je
nastupilo ostecenje njegovog organizma najmanje za 20°.
(4) Djetetom ratnog vojnog invalida /demobiliziranog branitelja/
mirnodopskog vojnog invalida, u smislu ovog zakona,
smatra se dijete rodeno u braku/van braka, pastorce ili
usvojeno dijete, mlade od 15 godina ‘ivota kao i iza navrsene
15-te godine ‘ivota, ukoliko se nalazi na redovitom
skolovanju, a najkasnije do navrsene 25-te godine ‘ivota,
odnosno, koje je nesposobno za privredivanje, ukoliko je
nesposobnost za privredivanje nastupila prije navrsene 15-te
godine ‘ivota, odnosno, 25-te godine ukoliko se nalazilo
na redovitom skolovanju, koje ratni vojni invalid/demo-
bilizirani branitelj / mirnodopski vojni invalid izdr‘ava,
odnosno koje je izdr‘avao do momenta smrti, ukoliko je
rijec o umrlom ratnom vojnom invalidu /demobiliziranom
branitelju/mirnodopskom vojnom invalidu.
(5) Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja i clan u‘e obitelji
poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja
i odlikovanja, u smislu ovog zakona, je korisnik prava
na mjesecni novcani dodatak, na temelju konacnog
rjesenja nadle‘nog organa, sukladno odredbama Zakona
o posebnim pravi ma dobi tni ka rat ni h priznanj a i
odlikovanja i clanova njihovih obitelji.
(6) Mirnodopski vojni invalid, u smislu ovog zakona, je osoba
koja je u miru bez namjere, vrseci vojnu du‘nost, zadobila
ranu ili povredu, pa je zbog toga nastupilo ostecenje
njegovog organizma najmanje za 20°, odnosno kod
kojeg je usljed bolesti ili pogorsanja bolesti nastupilo
ostecenje njegovog organizma najmanje za 60° u periodu
od 24.12.1996. godine i to:
a) vojna osoba na slu‘enju obveznog vojnog roka,
b) pitomac u vojnoj skoli,
c) pripadnik rezervnog sastava za vrijeme vojne
du‘nosti.
(7) Nosilac “Partizanske spomenice 1941’ i clan uze obitelji
poginulog ili umrlog nosioca “Partizanske spomenice
1941’, u smislu ovog zakona, je korisnik prava na
mjesecni novcani dodatak, na temelju konacnog rjesenja
nadl eznog organa, sukladno odredbama Odl uke o
posebnim pravima nositelja “Partizanske spomenice
1941’ i clanova njihovih obitelji, pod uvjetom da je u
periodu 18.09.1991. godine do 23.12.1996. godine,
boravio na podrucju Kantona.
(8) Borcem narodno-oslobodilackog antiIasistickog rata od
1941. do 1945. godine, u smislu ovog zakona, smatra se
osoba kojoj je taj status priznat Zakonom o zastiti boraca
narodno-oslobodilackog rata (“Sluzbeni list Socijalisticke
Republike Bosne i Hercegovine’, broj 35/90) i cija su
prava po tom temelju utvrdena rjesenjem nadleznog
organa.
(9) Clan u‘e obitelji ratnog / mirnodopskog vojnog invalida,
demobi li ziranog brani telj a, umrl og rat nog /
mirnodopskog vojnog invalida i umrlog demobiliziranog
branitelja, u smislu ovog zakona, je bracni partner,
vanbracni partner, u smislu clanka 3. Porodicnog zakona
Eederacije Bosne i Hercegovine (“Slu‘bene novine
Eedracije Bosne i Hercegovine’, broj 35/05), djeca rodena
u braku i van braka, usvojena djeca i pastorcad.
Clanak 4.
(Posebni korisnici prava po Zakonu)
(1) Pod uvjetom da je nezaposlen sto dokazuje uvjerenjem
Slu‘be za zaposljavanje i/ili nadle‘nog organa PIO - MIO,
prava iz cl. 6., 10., 16., 18., 19., 24., 27., 28., 29. i 43.
ovog zakona, mo‘e koristiti i:
a) dijete sehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja
umrlog ratnog vojnog invalida koje je izgubilo pravo
na obiteljsku invalidninu zbog punoljetnosti i/ili
prestanka redovitog skolovanja, a koje nije napunilo
25 godina ‘ivota;
b) dijete poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog
priznanja i odlikovanja, koje je izgubilo pravo na
mjesecni novcani dodatak zbog punoljetnosti i/ili
prestanka redovitog skolovanja, a koje nije napunilo
25 godina ‘ivota;
c) udovica sehida, poginulog, umrlog, nestalog branite-
lja, koja nije korisnik prava na obiteljsku invalidninu
zbog neispunjavanja uvjeta iz clanka 20. stavak (1)
t ocka 1) Eederalnog zakona (bez dj ece, nema
navrsenih 45 godi na ‘i vota i ni je proglasena
nesposobnom za privredivanje), pod uvjetom da nije
stupila u brak ili vanbracnu zajednicu;
d) udovica umrlog ratnog vojnog invalida koja nije kori-
snik prava na obiteljsku invalidninu iz clanka 21. st.
(5) i (6) Eederalnog zakona (gdje ne postoji uzrocno
- posljedicna veza) i udovica umrlog demobiliziranog
branitelja, pod uvjetom da nije stupila u brak ili
vanbracnu zajednicu.
(2) Pravo iz stavka (1) ovoga clanka ne mo‘e ostvariti osoba
kojoj je radni odnos prestao njezinom krivicom ili je po
prestanku radnog odnosa ostvarila pravo na otpremninu.
ÐÑÙÔßÊÔÖÛ ×× ó ÐÎßÊß
Clanak 5.
(Dopunska prava po zakonu)
(1) Branioci i clanovi njihovih obitelji, sukladno ovom zakonu
i raspolo‘ivim proracunskim sredstvima, ostvaruju
slijedeca prava:
a) Zdravstvenu zastitu, ortotsko protetska pomagala,
obezbjedenje higijensko sanitetskog materijala i
lijekova, pravo na lijecenje u inozemstvu i prednost u
koristenju usluga zdravstvenih ustanova;
b) Banjsko i klimatsko lijecenje (medicinska reha-
bilitacija);
c) Pravo po temelju preostale radne sposobnosti;
SLUZBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 3 - Strana 319 Petak, 30. ozujak 2007. g.
d) Osiguranje povoljnijih uvjeta za zaposljavanje i
prioritet pri zaposljavanju;
e) Prioritet u skolovanju, stipendiranju i smjestaju u domove;
I) Rjesavanje stambenih potreba i dodjela sredstava za
odr‘ivi povratak;
g) Oslobadanje od placanja sudskih i administrativnih taksi;
h) Podizanje nisana - nadgrobnog spomenika;
i) Pomoc u slucaju smrti;
j) Izgradnju prilaza do stambene zgrade;
k) Posebna prava;
l) Subvenciju naknada za dodijeljeno gradevinsko
zemljiste;
m) Nadoknadu troskova prijevoza radi lijecenja;
n) Jednokratne novcane pomoci;
o) Participaciju u ucescu - odr‘avanju sportskih takmi-
cenja u invalidskom sportu i maniIestacija povodom
obilje‘avanja Dana OS BiH, na podrucju Kantona.
Ѽ¶»´¶¿µ ßò Ƽ®¿ª-¬ª»²¿ ¦¿¥¬·¬¿ô ±®¬±¬-µ± °®±¬»¬-µ¿ °±³¿¹¿´¿ô
±¾»¦¾¶»¤»²¶» ¸·¹·¶»²-µ± -¿²·¬»¬-µ±¹ ³¿¬»®·¶¿´¿ ·
´·¶»µ±ª¿ô °®¿ª± ²¿ ´·¶»¢»²¶» « ·²±¦»³-¬ª« · °®»¼²±-¬
« µ±®·¥¬»²¶« «-´«¹¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²·¸ «-¬¿²±ª¿
Clanak 6.
(Ostvarivanje prava)
(1) Osobe iz clanka 1. stavak (1) ovog zakona, ukoliko ne
mogu ostvariti status osigurane osobe po propisima iz
oblasti zdravstvenog osiguranja, ostvaruju to pravo po
ovom zakonu, pod uvjetom da nisu zaposlene, sto
dokazuju odgovarajuci m uvjerenjem Sl u‘be za
zaposljavanje i/ili nadle‘nog organa PIO -MIO i da nisu
svojom krivicom prekinule radni odnos.
(2) Pravo iz stavka (1) ovoga clanka mo‘e ostvariti osoba
koja ima prijavljeno prebivaliste, van podrucja Kantona,
pod uvjetom da je pravo iz Eederalnog zakona, ostvarila
na podrucju Kantona, a demobilizirani branitelj i clanovi
njegove obitelji ostvaruju navedeno pravo sukladno
clanku 32. Zakona o pravima demobiliziranih branitelja
i clanova njihovih obitelji.
(3) Poslije smrti korisnika iz clanka 1. ovog zakona, clanovi
obitelji umrlog, koriste se pravom na zdravstvenu zastitu,
sukladno s propisima o zdravstvenom osiguranju.
(4) U slucajevima iz stavka (1) ovog clanka obveznik uplate
doprinosa za zdravstveno osiguranje je Ministarstvo za
boracka pitanja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:
Ministarstvo).
(5) Ostvarivanje zdravstvene zastite za osobe koje nisu
osi gurane sukladno st avku (1) ovog cl anka, kao i
prosireni obim prava iz oblasti zdravstvene zastite
branitelja i clanova njihovih obitelji, posebnim propisom
utvrduje Skupstina Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:
Skupstina Kantona).
(6) Propisom iz stavka (5) ovog clanka, narocito se utvrduje:
obim prava, postupak i uvjeti pod kojim se ostvaruju prava
na zdravstvenu zastitu, banjsko - klimatsko lijecenje, troskovi
prijevoza u svezi s lijecenjem, lijecenje u inozemstvu,
ortotsko - protetska i druga pomagala i njihova opravka i
osiguranje potrebnih lijekova i higijensko sanitetskog
materijala za lijecenje rana i povreda, posljedicno vezanih
za ucesce u ratu.
(7) Ministarstvo snosi troskove placanja neposrednog ucesca
osiguranih osoba u troskovima koristenja zdravstvene
zastite (u daljem tekstu: premije), na podrucju Kantona,
sukladno va‘ecim propisima Kantona, i to za:
a) clana obitelji poginulog, umrlog, nestalog branitelja;
b) ratnog vojnog invalida, nezaposlenu suprugu ratnog
vojnog invalida i dijete do 15 godina, odnosno do 25
godina ako se nalazi na redovitom skolovanju;
c) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, nezaposlenu
suprugu dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i
dijete do 15 godina, odnosno do 25 godina ako se
nalazi na redovitom skolovanju;
d) demobiliziranog branitelja, pod uvjetom da nema
sredstava za izdr‘avanje, nezaposlenu suprugu
demobiliziranog branitelja i dijete do 15 godina,
odnosno do 25 godina ako se nalazi na redovitom
skolovanju.
(8) Pravo iz stavka (1) ovog clanka, mogu koristiti i osobe iz
tocke II stavak I Odluke o posebnim pravima nositelja
“Partizanske spomenice 1941’ i clanova i njihovih obitelji,
pod uvjetima iz clanka 3. stavak (7) ovog zakona.
(9) Pravo iz stavka (1) ovoga clanka, zastarjeva u roku od
jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Clanak 7.
(Ortotsko-protetska pomagala)
Ratni vojni invalid, kome je zbog ostecenja organizma, kao
neposredne posljedice zadobijene rane, povrede, bolesti ili
pogorsanja bolesti, prouzrokovana amputacija ekstremiteta ili tesko
ostecenje Iunkcije ekstremiteta, kao i zbog gubitka vida na oba
oka ili enukleacije jednog oka, ima pravo na odgovarajucu protezu,
koja slu‘i za Iunkcionalnu i estetsku zamjenu izgubljenog dijela
tijela, sukladno propisu iz clanka 6. stavak (5) ovog zakona.
Clanak 8.
(Obezbjedenje higijensko sanitetskog materijala i lijekova)
Ratni vojni invalid - osoba sa paraplegijom, ima pravo na
obezbjedenje higijensko - sanitetskog materijala i lijekova, sukladno
propisu iz clanka 6. stavak (5) ovog zakona.
Clanak 9.
(Prioritet u koristenju usluga zdravstvenih ustanova)
Nadle‘ni organi u ustanovama iz oblasti zdravstva osigurat
ce isticanje obavijesti na vidnim mjestima da prioritet bez cekanja
u redu ima: ratni vojni invalid, clan obitelji sehida, poginulog,
umrlog, nestal og brani tel ja, dobi tni k ratnog priznanj a i
odlikovanja, nositelj “Partizanske spomenice 1941’, demobilizirani
branitelj, clan u‘e obitelji poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika
ratnog priznanja i odlikovanja i clan u‘e obitelji poginulog ili
umrlog nosioca “Partizanske spomenice 1941’, koji ce svoj status
dokazivati odgovarajucim iskaznicama.
Clanak 10.
(Pravo na lijecenje u inozemstvu)
(1) Ratni vojni invalid, dijete ratnog vojnog invalida, dijete
poginulog, umrlog i nestalog branitelja; dobitnik ratnog
pri znanj a i odl ikovanj a; di jet e dobit nika ratnog
priznananja i odlikovanja, demobilizirani branitelj, dijete
demobil iziranog brani telja i nosit elj “Part izanske
spomenice 1941’, ima pravo na pomoc u lijecenju u
inozemstvu, ako je u pitanju oboljenje koje se ne moze
lijeciti u Bosni i Hercegovini, a u zemlji u koju se osigurana
osoba upucuje, postoji mogucnost za uspjesno lijecenje
tog oboljenja i pod uvjetom da nadlezna konzilijarna
ljekarska komisija, na temelju medicinskih indikacija,
predlozi takvo lijecenje.
SLUZBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 3 - Strana 320 Petak, 30. ozujak 2007. g.
(2) Postupak i kriterije za ostvarivanje ovog prava, propisom
utvrduje Vlada Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:
Vlada Kantona), na prijedlog Ministarstva.
Ѽ¶»´¶¿µ Þò Þ¿²¶-µ± · µ´·³¿¬-µ± ´·¶»¢»²¶» ø³»¼·½·²-µ¿ ®»¸¿ó
¾·´·¬¿½·¶¿÷
Clanak 11.
(Korisnici prava)
(1) Ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i odli-
kovanja i nositelj “Partizanske spomenice 1941’, ima
pravo na medicinsku rehabilitaciju u banjsko-klimatskom
ljecilistu, ukoliko je prema medicinskim indikacijama
takvo lijecenje neophodno i pod uvjetima predvidenim
clankom 12. ovog zakona.
(2) Izuzetno od odredbi stavka (1) ovog clanka, ratni vojni in-
valid - osoba sa paraplegijom, ima pravo na banjsko-klimatsko
lijecenje, jedanput u kalendarskoj godini, u trajanju najdu‘e
do 21 dan, bez obzira na medicinske indikacije.
Clanak 12.
(Sadr‘ina prava na banjsko-klimatsko lijecenje)
Banj sko-kl i matsko l ij ecenje, prema ovom zakonu,
podrazumijeva lijecenje koje je neophodno kao nastavak lijecenja
od posljedica ranjavanja, povredivanja i bolesti, kao i oboljenja i
povreda drugih organa i tijela koje su nastale kao uzrocno -
posljedicna veza rane, povrede, bolesti ili pogorsanja bolesti,
nastale ranjavanjem ili oboljenjem, koje su propisane kao indikacije
za to lijecenje, a koje se obavlja ambulantno ili u specijaliziranim
zdravstvenim ustanovama u kojima se u lijecenju primjenjuje i
prirodni Iaktor, drugim zdravstvenim ustanovama u kojima se
lijecenje obavlja prete‘ito prirodnim Iaktorom, kao i u ustanovama
i privrednim drustvima utemeljenim za lijecenje, odmor i rekreaciju
u kojima se u lijecenju primjenjuje prirodni Iaktor.
Clanak 13.
(Reguliranje pru‘anja usluga)
Ministarstvo zakljucuje ugovor o banjsko-klimatskom
lijecenju i rehabilitaciji sa ustanovama iz clanka 12. ovog zakona,
kojim se narocito reguliraju pitanja u pogledu obima, kvaliteta i
cijene pru‘anja zdravstvenih i drugih usluga, kao i druga
medusobna prava i obveze.
Ѽ¶»´¶¿µ Ýò Ю¿ª± °± ¬»³»´¶« °®»±-¬¿´» ®¿¼²» -°±-±¾²±-¬·
Clanak 14.
(ProIesionalna rehabilitacija)
(1) Rat ni vojni inval id, dobi t nik rat nog priznanj a i
odlikovanja i demobilizirani branitelj, na temelju preostale radne
sposobnosti, ima pravo na proIesionalnu rehabilitaciju, ukljucujuci
prekvaliIikaciju i skolovanje za obavljanje poslova za koje se
tra‘i visa strucna sprema od one koju ima, pod uvjetom da je
nezaposlen i prijavljen na evidenciju Slu‘be za zaposljavanje i
ako prema opcem obrazovanju, godinama ‘ivota, zdravstvenom
stanju i drugim okolnostima ima uvjete za uspjesnu rehabilitaciju.
(2) ProIesionalnom rehabilitacijom osigurava se strucno
osposobljavanje za vrsenje ranijeg ili drugog odgovarajuceg
zanimanja, a ista se mo‘e obavljati samo u okviru registriranih
obrazovnih ustanova u Eederaciji Bosne i Hercegovine, odnosno
oblika organiziranja koji sukladno va‘ecim propisima i odobrenim
programima obavljaju poslove strucnog osposobljavanja grupa i
pojedinaca.
Clanak 15.
(Ostvarivanje prava)
(1) Pravo na proIesionalnu rehabilitaciju se utvrduje na
temelju pribavljenog nalaza, ocjene i misljenja komisije
strucne ustanove za ocjenjivanje radne sposobnosti,
sukladno propisima iz oblasti penzijsko-invalidskog
osiguranja.
(2) Komisija iz stavka (1) ovog clanka je du‘na izvrsiti ocjenu
radne sposobnosti u roku od 30 dana, od dana prijema
zahtjeva, i o tome, u daljnjem roku od 8 dana, pismeno
izvijestiti podnositelja zahtjeva i opcinsku slu‘bu nadle‘nu
za poslove branilacko-invalidske zastite (u daljem tekstu:
opcinska slu‘ba) u cijoj se slu‘benoj evidenciji osoba nalazi.
(3) Opcinska sl u‘ba je du‘na odluciti po zaht jevu za
proIesionalnu rehabilitaciju, u roku 30 dana od dana
prijema ocjene.
Ѽ¶»´¶¿µ Üò Ñ-·¹«®¿²¶» °±ª±´¶²·¶·¸ «ª¶»¬¿ ¦¿ ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶»
Clanak 16.
(Prioritet pri zaposljavanju)
(1) Nezaposlena osoba iz clanka 1. stavak (1) ovog zakona,
koja je na evidenciji Slu‘be za zaposljavanje, ostvaruje
prioritet pri zaposljavanju i ukoliko ispunjava opce i posebne
uvjete za radno mjesto na kojem se vrsi zaposljavanje, a
shodno propisima iz oblasti radnog zakonodavstva.
(2) Pravo iz stavka (1) ovoga clanka ostvaruje se slijedecim
redoslijedom:
a) dijete poginulog, umrlog, nestalog branitelja bez oba
roditelja;
b) clan obitelji sa dva i vise poginulih, umrlih, nestalih
branitelja i ratni vojni invalid sa 100° vojnog inva-
liditeta;
c) dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja;
d) clan obitelji poginulog, umrlog, nestalog branitelja i
ratni vojni invalid sa ostecenjem organizma od 90°,
80° i 70°;
e) ostali ratni vojni invalidi prema procentu invaliditeta;
I) demobilizirani branitelj;
g) clanovi u‘e obitelji umrlog ratnog i mirnodopskog
vojnog invalida, umrlog dobitnika ratnog priznanja
i odlikovanja i umrlog demobiliziranog branitelja i
h) djeca ratnih vojnih invalida prema procentu inva-
liditeta, djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja
i djeca demobiliziranih branitelja.
(3) Pravo iz stavka (1) ovoga clanka ne mo‘e ostvariti osoba,
kojoj je radni odnos, zasnovan po temelju ranije ostvarene
prednosti pri zaposljavanju, prestao njenom krivicom ili
je po prestanku radnog odnosa ostvarila pravo na
otpremninu, odnosno koja je korisnik prava na obiteljsku
penziju.
(4) Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne ustanove,
opcine kao i pravne osobe ciji su osnivaci kanton ili opcina,
a koje se Iinanciraju iz proracuna Kantona, odnosno opcine
sa ucescem od najmanje 25°, du‘ni su, pod jednakim
uvjetima, prilikom prijema u radni odnos obezbjediti
prioritet osobama iz clanka 1. stavak (1) ovog zakona.
Clanak 17.
(Prioritet pri koristenju programa Slu‘be za zaposljavanje)
Clan obitelji sehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja,
ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja i
demobilizirani branitelj koji je na evidenciji Slu‘be za zaposljavanje,
SLUZBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 3 - Strana 321 Petak, 30. ozujak 2007. g.
pri jednakim uvjetima, ima prioritet pri koristenju programa te
Slu‘be namijenjenih trajnom zaposljavanju.
Clanak 18.
(Dodjela kredita za zaposljavanje)
(1) U cilju otvaranja novih radnih mjesta, namijenjenih
zaposljavanju osoba iz clanka 1. ovog zakona, mogu se
dodijeliti kreditna sredstava.
(2) Vlada Kantona ce posebnim propisom utvrditi visinu
novcanih sredstava za kreditiranje zaposljavanja, kriterije
i postupak dodjele istih, kao i ostala pitanja od znacaja za
ostvarivanje ovog prava.
Ѽ¶»´¶¿µ Ûò Ю·±®·¬»¬ « ¥µ±´±ª¿²¶«ô -¬·°»²¼·®¿²¶» · -³¶»¥¬¿¶ «
¼±³±ª»
Clanak 19.
(Prioritet pri upisu u obrazovne ustanove)
(1) Dijete poginulog, umrlog i nestalog branitelja, ratni vojni
i nvali d, dobi tni k ratnog pri znanj a i odli kovanj a,
demobilizirani branitelj, dijete ratnog vojnog invalida,
dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dijete
demobiliziranog branitelja, kao redoviti dak ili student,
pod uvjetom da ispuni bodovni minimum, odnosno da
zadovolji na prijemnom ispitu, ima prioritet pod jednakim
uvjetima, prilikom upisa u javnu srednjoskolsku ili
visokoskolsku ustanovu
(2) Osobe iz stavka (1) ovoga clanka, shodno naprijed
navedenim uvjetima, ostvaruju pravo na obavezan upis
u jednu od javnih ustanova srednje naobrazbe.
(3) Vlada Kantona ce posebnom odlukom, za osobe iz stavka
(1) ovoga clanka, omoguciti upis u srednjoskolske i
visokoobrazovne ustanove, u slucajevima kada broj
prijavljenih kandidata prelazi utvrdeni broj za upis.
Clanak 20.
(BeneIicije pri upisu)
(1) Dijete iz obitelji poginulog, umrlog i nestalog branitelja,
ratni vojni invalid, dijete ratnog vojnog invalida, dobitnik
priznanja i odlikovanja, dijete dobitnika priznanja i
odlikovanja, nezaposleni demobilizirani branitelj i dijete
nezaposlenog demobiliziranog branitelja, kod redovitog
skolovanja i redovitog studiranja na Univerzitetu u Tuzli,
ima pravo na beneIiciju, u visini 50°, kod placanja
naknada za upis u novu skolsku / studijsku godinu,
sukladno odgovarajucem aktu Vlade Kantona.
(2) Osobe iz clanka 1. st. (1) i (2) ovog zakona imaju prioritet
na kreditiranje troskova postdiplomskog studija i izrade
magistarskog i doktorskog rada, sukladno posebnim
propisima Vlade Kantona i Univerziteta u Tuzli.
Clanak 21.
(Dodjela stipendija)
(1) Dijete poginulog, umrlog i nestalog branitelja, ratni vojni
invalid, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja,
demobilizirani branitelj, dijete ratnog vojnog invalida/
dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja/demobiliziranog
branitelja, ima prioritet prilikom odobravanja stipendija -
kredita, tokom redovitog studiranja / skolovanja, pri
jednakim uvjetima sukladno propisu iz stavka (2) ovog
clanka.
(2) Vlada Kantona odnosno nadle‘ni opcinski organi ce
posebnim propisom utvrditi kriterije, uvjete i postupak
realizacije prava iz ovog clanka.
(3) Sredstva za stipendiranje djece iz reda braniteljskih
populacija, utvrdena Bud‘etom Tuzlanskog kantona
rasporeduju se prema posebnim uvjetima koje utvrduje
Vlada Kantona.
Clanak 22.
(Smjestaj u dacke i studentske domove)
Dijete poginulog, umrlog i nestalog branitelja, ratni vojni
invalid, dijete ratnog vojnog invalida, dobitnik ratnog priznanja i
odlikovanja, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja,
demobilizirani branitelj i dijete demobiliziranog branitelja, ima
prioritet prilikom ostvarivanja prava na smjestaj u dacke i studentske
domove, na podrucju Kantona, tokom redovitog skolovanja,
odnosno studiranja, pri jednakim uvjetima i sukladno odgo-
varajucem aktu ustanove u kojoj se vrsi smjestaj daka- studenata.
Clanak 23.
(Smjestaj u penzionerske domove)
(1) Roditelji, udovica ili udovac poginulog, umrlog i nestalog
branitelja, ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i
odlikovanja, borac NOR-a, kao i osobe iz clanka 4. stavak
(1) tocke c ) i d) ovog zakona imaju prioritet pri smjestaju
u penzionerske domove.
(2) Osobama iz stavka (1) ovoga clanka, prilikom smjestaja
u penzionerske domove, pripadaju beneIicije, sukladno
odgovarajucem aktu ustanove u kojoj se vrsi smjestaj.
Ѽ¶»´¶¿µ Úò 滥¿ª¿²¶» -¬¿³¾»²·¸ °±¬®»¾¿ · ¼±¼¶»´¿ -®»¼-¬¿ª¿
¦¿ ±¼®‘·ª· °±ª®¿¬¿µ
Clanak 24.
(Nacin rjesavanja stambenih potreba)
(1) Osobe iz clanka 1. stavak (1) ovog zakona, imaju pravo
na pomoc za rjesavanje stambenih potreba, jednokratnom
dodjelom bespovratnih novcanih sredstava ili dodjelom
kredita sa subvencioniranom kamatom u svrhu rjesavanja
stambenih potreba.
(2) Stambeni objekti izgradeni, dogradeni ili kupljeni
dodjelom novcanih sredstava iz stavka (1) ovoga clanka,
u suvlasnistvu su svih clanova u‘e obitelji i ne mogu se
otuditi dok su clanovi u‘e obitelji maloljetni.
(3) Vlada Kantona posebnim propisom utvrduje visinu
sredstava iz stavka (1) ovog clanka.
(4) Vlada Kantona posebnim propisom utvrduje uvjete,
kriterije i postupak dodjele sredstava iz stavka (1) ovog
clanka namijenjenih stambenom zbrinjavanju osoba iz
ovog clanka, kao i ostala pitanja od znacaja za ostvarivanje
ovog prava.
Clanak 25.
(Prioritetno rjesavanje stambenih potreba)
Vlada Kantona, sukladno va‘ecim propisima, osigurava
prioritetno rjesavanje stambenih potreba pripadnika braniteljske
populacije putem jednokratne bespovratne pomoci ili putem
kreditiranja za stambeno zbrinjavanje, po pravu prvenstva kako slijedi:
a) dijete sehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja bez
oba roditelja i ratni vojni invalid sa ostecenjem organizma
od 100° I grupe;
SLUZBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 3 - Strana 322 Petak, 30. ozujak 2007. g.
b) obitelj sa dva i vise sehida, poginulih, umrlih, nestalih
branitelja i ratni vojni invalid sa ostecenjem organizma
od 100° II grupe;
c) dobi t ni k ratnog pri znanja i odli kovanja u okvi ru
kategorije u kojoj se pojavljuje kao podnosilac zahtjeva;
d) obitelj sehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja i ratni
vojni invalid sa ostecenjem organizma od 90°, 80° i 70°;
e) clan u‘e obitelji poginulog, umrlog i nestalog dobitnika
ratnog priznanja ili odlikovanja;
I) ostali ratni vojni invalidi prema procentu invalidnosti;
g) demobilizirani branioci i
h) clanovi u‘e obitelji umrlog ratnog i mirnodopskog
vojnog invalida, umrlog dobitnika ratnog priznanja i
odlikovanja, umrlog demobiliziranog branitelja.
Clanak 26.
(Dodjela stanova)
(1) Stambeni objekti i stanovi izgradeni i kupljeni sredstvima
proracuna Kantona, do stupanja na snagu ovog zakona,
mogu se dodijeliti u vlasnistvo osobama iz clanka 25.
stavak (1) ovog zakona, ako su dodijeljeni na koristenje
sukladno opcem aktu Ministarstva i odluvi Vlade Kantona.
(2) Pravo iz stavka (1) ovog clanka mo‘e se ostvariti ukoliko
osoba iz clanka 25. stavak (1) ovog zakona i clanovi
njene u‘e obitelji, nemaju rijesene stambene potrebe na
podrucju Bosne i Hercegovine.
(3) Ministarstvo ce posebnim propisom utvrditi postupak i
uvjete za dodjelu stanova iz stavka (1) ovog clanka.
Clanak 27.
(Dodjela sredstava za odr‘ivi povratak)
(1) Osobe iz clanka 1. st. (1) i (2) ovog zakona, koje su
ostvarile povratak u mjesta u kojima su imale prebivaliste,
odnosno boraviste prije 18.09.1991. godine, u svrhu
obezbjedenja uvjeta za odr‘ivi povratak u isto, imaju
pravo na jednokratnu dodjelu sredstava za odr‘ivi
povratak, pod uvjetom da su do ostvarenog povratka,
prava po temelju branilacko - invalidske zastite ostvarile
i ostvaruju na podrucju Kantona, sukladno raspolo‘ivim
proracunskim sredstvima.
(2) Pravo iz stavka (1) ovog clanka nema osoba koje je,
izvan svog prijeratnog mjesta prebivalista, rijesila svoje
stambeno pitanje.
(3) Vlada Kantona ce posebnim propisom utvrditi uvjete,
kriterije i postupak realizacije prava iz ovog clanka.
(4) Realizacija prava iz stavka (1) ovog clanka vrsi se putem
Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak Tuzlanskog
kantona.
Ѽ¶»´¶¿µ Ùò Ñ-´±¾¿¤¿²¶» ±¼ °´¿£¿²¶¿ -«¼-µ·¸ · ¿¼³·²·-¬®¿¬·ª²·¸
¬¿µ-·
Clanak 28.
(Korisnici prava)
(1) Clan obit el ji sehi da, pogi nulog, umrlog, nestalog
branitelja koji je iza poginulog ostvario pravo na obiteljsku
invalidninu, kao i ratni vojni invalid sa i preko 50°
vojnog invaliditeta osloboden je placanja sudskih taksi.
(2) Od placanja takse, iz stavka (1) ovoga clanka, u iznosu
od 50°, osloboden je i nezaposleni branitelj koji je u
redovima oru‘anih snaga Eederacije Bosne i Hercegovine
proveo najmanje dvije godine.
(3) Od placanja kantonalnih i opcinskih administrativnih taksi
oslobodeni su clanovi obitelji sehida, poginulog, umrlog,
nestalog branitelja koji su iza poginulog ostvarili pravo
na obiteljsku invalidninu, kao i ratni vojni invalid.
Clanak 29.
(Posebni slucajevi oslobadanja)
Clan obitelji sehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja,
ratni i mirnodopski vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i
odlikovanja, nezaposleni demobilizirani branitelj, dijete ratnog i
mirnodopskog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog priznanja
i odlikovanja i dijete nezaposlenog demobiliziranog branitelja, u
postupku pribavljanja dokumentacije u cilju stipendiranja i pomoci
u skolovanju, kao prava predvidenih ovim zakonom, osloboden
je placanja naknada za uvjerenja izdata u predskolskim i skolskim
ustanovama, ciji je osnivac Kanton, odnosno opcina.
Ѽ¶»´¶¿µ Øò б¼·¦¿²¶» ²·¥¿²¿ ó ²¿¼¹®±¾²±¹ -°±³»²·µ¿
Clanak 30.
(Jedinstveno spomen obilje‘je sehida/poginulog branitelja)
Za svakog pripadnika Oru‘anih snaga koji je poginuo ili
umro kao ucesnik u obrani Bosne i Hercegovine, u proteklom
obrambeno-oslobodilackom ratu, i koji je sahranjen na podrucju
Kantona, osigurava se podizanje jedinstvenog spomen obilje‘ja,
izradenog sukladno usvojenom idejnom rjesenju.
Clanak 31.
(Spomen obilje‘ja za branitelje sahranjene van podrucja Kantona)
Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva mo‘e odobriti
podizanje ni sana-nadgrobnog spomenika i za pogi nulog
pripadnika Oru‘anih snaga koji je sahranjen van podrucja Kantona.
Clanak 32.
(Naknada troskova podizanja nisana/nadgrobnog spomenika)
(1) Clan obitelji sehida-poginulog branitelja koji je svojim
sredstvima vec podigao nisan-nadgrobni spomenik,
sehidu - poginulom branitelju, ima pravo naknade
troskova u visini koja je utvrdena za podizanje nisana-
nadgrobnog spomenika, ukoliko tu naknadu vec nije
ostvario putem nekog drugog organa uprave ili institucije.
(2) Pravo iz stavka (1) ovog clanka ostvaruje se sukladno
posebnom propisu Ministarstva, kojim se utvrduju uvjeti,
nacin, dinamika i postupak isplate sredstava.
Clanak 33.
(Spomen obilje‘je za dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja)
Za dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i nositelju
“Partizanske spomenice 1941’, nakon njegove smrti osigurava se
podizanje jedinstvenog spomen obiljezja, izradenog sukladno
usvojenom idejnom rjesenju za tu kategoriju.
Clanak 34.
(Lokaliteti spomen obilje‘ja)
(1) Nadle‘ni opcinski organi uprave, du‘ni su registrirati i
obezbijediti lokalitete na kojima su izgradena spomen
obilje‘ja branitelja, na podrucju Kantona.
(2) Uredenje i odr‘avanje lokaliteta sa spomen obilje‘jima -
sehi dski m nisanima i nadgrobnim spomenici ma
obrambeno - oslobodilackog rata, kao i spomen obilje‘ja
SLUZBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 3 - Strana 323 Petak, 30. ozujak 2007. g.
branitelja na podrucju Kantona obaveza je lokalne
zajednice.
Ѽ¶»´¶¿µ ×ò б³±£ « -´«¢¿¶« -³®¬·
Clanak 35.
(Naknada troskova d‘enaze / sahrane)
(1) U slucaju smrti osobe iz clanka 1. stavak (1) ovog zakona
i nositelja “Partizanske spomenice 1941’, clan obitelji s
kojim je umrli zivio u zajednickom domacinstvu u vrijeme
smrti, ima pravo na novcanu pomoc, najmanje u visini
prosjecne mjesecne neto place isplacene u Eederaciji
Bosne i Hercegovine, u pret hodnoj godini, prema
podacima Zavoda za stat istiku Eederaci je Bosne i
Hercegovine, ukoliko to pravo ne moze ostvariti po
temelju Eederalnog zakona ili na drugi nacin.
(2) Ministarstvo posebnim propisom utvrduje postupak
dodjele ovih sredstava, dokumentaciju koju je korisnik
prava du‘an podnijeti, kao i ostala pitanja od znacaja za
ostvarivanje ovog prava.
Clanak 36.
(Prava u slucaju smrti dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja)
U slucaju smrti dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i
nositelja “Partizanske spomenice 1941’, opcina na podrucju koje
je isti imao prebivaliste, na temelju dokumentovanog zahtjeva
clana uze obitelji, vrsi obavjestavanje o smrti putem javnih medija
i organizirae sahranu, na deIiniranoj lokaciji uz drzavne pocasti.
Ѽ¶»´¶¿µ Öò צ¹®¿¼²¶¿ °®·´¿¦¿ ¼± -¬¿³¾»²» ¦¹®¿¼»
Clanak 37.
(Korisnik prava)
(1) Ratni vojni invalid, nesposoban za kretanje bez invalidskih
kolica, ima pravo na uklanjanje arhitektonsko-urbanistickih
barijera za prilaz i ulazak u stambenu zgradu u kojoj stanuje
i za kretanje u stanu, ukoliko to nije povezano sa
nesrazmjernim troskovima i ako je to tehnicki izvodljivo.
(2) Pravo iz stavka (1) ovoga clanka pripada i djetetu iz
obitelji poginulog, umrlog i nestalog branitelja koje je
nesposobno za privredivanje, pod uvjetom da je ta
nesposobnost nastupila prije 15. godine ‘ivota, odnosno
25. godine ukoli ko se i sto nal azilo na redovitom
skolovanju, a sto se dokazuje nalazom, ocjenom i
misljenjem nadle‘ne ustanove sa kojom Ministarstvo ima
zakljucen ugovor.
Clanak 38.
(Uvjeti za ostvarivanje prava)
(1) Pravo iz clanka 37. ovog zakona se mo‘e ostvariti
jednokratno i pod uvjetom da se radi o stambenoj jedinici
sa rijesenim imovinsko-pravnim odnosima.
(2) Realizaciju ovog prava du‘na je osigurati opcina na
podrucju koje se stambena zgrada nalazi.
(3) Rok za ostvarivanje prava iz stavka (1) ovog clanka je
godina dana od dana podnosenja zahtjeva.
Ѽ¶»´¶¿µ Õò б-»¾²¿ °®¿ª¿
Clanak 39.
(Posebna prava dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja)
(1) Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja ima pravo na
jednokratno novcano primanje u toku jedne kalendarske
godine, pod uvjetom da je korisnik branilacko - invalidske
zastite na podrucju Kantona, u visini koju utvrdi Vlada
Kant ona, a prema dinami ci ispl ate koju predla‘e
Ministarstvo.
(2) U realizaciji prava na osiguranje povoljnijih uvjeta za
zaposljavanje (odjeljak D. cl. 16. do 18.) i prednosti u
skolovanju i stipendiranju (odjeljak E. cl. 19. do 22.) iz
ovog zakona, prednost u okviru braniteljske kategorije
kojoj pripada (ratni vojni invalid, demobilizirani branitelj,
clan obit elj i sehida, pogi nul og, umrlog, nest alog
branitelja) ima dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja
odnosno clan obitel ji poginulog, umrlog, nestalog
branitelja - dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.
Clanak 40.
(Prioritet u koristenju usluga dr‘avnih organa i javnih ustanova)
Ratni vojni invalid, clan obitelji sehida poginulog, umrlog,
nestalog branitelja, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, nositelj
“Partizanske spomenice 1941’ i demobilizirani branitelj, ima
prioritet u koristenju usluga drzavnih organa i javnih ustanova na
podrucju Kantona odnosno opcine, o cemu su nadlezni organi,
odnosno ustanove u istim pravnim osobama duzni istaknuti
obavijest na vidnim mjestima.
Ѽ¶»´¶¿µ Ôò Í«¾ª»²½·¶¿ ²¿µ²¿¼¿ ¦¿ ¼±¼·¶»´¶»²± ¹®¿¤»ª·²-µ±
¦»³´¶·¥¬»
Clanak 41.
(Korisnik prava)
(1) Osoba iz clanka 1. stavak (1) ovog zakona, ima pravo na
subvenciju naknade za dodijeljeno gradevinsko zemljiste,
povrsine do 400 m
2
i troskove uredenja gradevinskog
zemljista, za izgradnju obiteljske stambene zgrade za
vlastite potrebe, kada prvi put rjesavaju svoje stambeno
pitanje.
(2) Opcina svojim propisom utvrduje uvjete, kriterije, mjerila
i postupak za ostvarenja prava iz stavka 1. ovoga clanka.
(3) Osoba iz clanka 1. stavak (1) ovog zakona, koja koristi
stan po temelju zakupa na temelju Zakona o izdavanju
stanova u zakup (“Sluzbene novine Tuzlanskog kantona’,
broj 7/04), stice pravo zasticenog zakupca, shodno
vazecim propisima Kantona.
Ѽ¶»´¶¿µ Óò Ò¿¼±µ²¿¼¿ ¬®±¥µ±ª¿ °®·¶»ª±¦¿ ®¿¼· ´·¶»¢»²¶»
Clanak 42.
(Korisnik prava)
(1) Clan obitelji poginulog, umrlog, nestalog branitelja, ratni
vojni invalid, dobitnik ratnog odlikovanja i priznanja,
koji je radi ostvarivanja zdravstvene zastite upucen van
mjesta prebivalista, na teritoriji Bosne i Hercegovine, ima
pravo na troskove prijevoza u visini cijene povratne
autobusne karte od mjesta prebivalista do mjesta u koje
je upucen.
(2) Ratni vojni invalid kod kojeg je rjesenjem nadle‘nog
organa utvrdeno pravo na njegu i pomoc od strane druge
osobe, a koji je radi ostvarivanja zdravstvene zastite
upucen van mjesta prebivalista, na teritoriji Bosne i
SLUZBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 3 - Strana 324 Petak, 30. ozujak 2007. g.
Hercegovine, ima pravo na troskove prijevoza u visini
20° iznosa prodajne cijene jedne litre goriva za vozilo
koje se koristi, za svaki predeni kilometar.
(3) Demobilizirani branitelj, koji nema sredstava za izdr‘avanje,
a radi ostvarivanja zdravstvene zastite je upucen van
Kantona, na teritoriji Bosne i Hercegovine, ima pravo na
troskove prijevoza u visini cijene povratne autobusne karte
od mjesta prebivalista do mjesta u koje je upucen.
(4) Propisom Ministarstva se utvrduju uvjeti i nacin isplate
sredstava iz ovog clanka.
Ѽ¶»´¶¿µ Òò Ö»¼²±µ®¿¬²» ²±ª¢¿²» °±³±£·
Clanak 43.
(Korisnik prava i nacin isplate)
(1) Osobama iz clanka 1. stavak (1) i clanka 4. ovog zakona,
u iznimnim slucajevima, mo‘e se odobriti jednokratna
novcana pomoc, u svrhu rjesavanja socijalnih potreba.
(2) Djeci osoba iz clanka 1. stavak (1) i clanka 4. stavak 1.
tocka d) koja pohadaju osnovnu skolu, obezbijedit ce se
novcana pomoc za nabavku obveznih ud‘benika.
(3) Propisom Ministarstva se regulira postupak, uvjeti,
kriteriji, visina i nacin isplate jednokratne novcane pomoci
sukladno programu o raspodjeli proracunom planiranih
sredstava za te svrhe.
Ѽ¶»´¶¿µ Ñò ﮬ·½·°¿½·¶¿ « «¢»¥£« ó ±¼®‘¿ª¿²¶« ¥°±®¬-µ·¸ ¬¿µ³·ó
¢»²¶¿ « ·²ª¿´·¼-µ±³ ¥°±®¬« · ³¿²·º»-¬¿½·¶¿ °±ª±¼±³
±¾·´¶»‘¿ª¿²¶¿ Ü¿²¿ ÑÍ Þ·Ø
Clanak 44.
(Invalidski sport)
(1) Invalidski sportski klub kantonalnog nivoa, ima pravo
na participaciju u troskovima ucesca na sportskim
takmicenjima i maniIestacijama, odnosno u organiziranju
i odr‘avanju sportskih takmicenja i maniIestacija u
invalidskom sportu.
(2) Visinu participacije iz stavka (1) ovog clanka, utvrduje
Ministarstvo, na temelju kriterija koje donosi Vlada Kantona.
(3) Branilacka organizacija na nivou Kantona, koja orga-
nizira sportsko takmicenje i maniIestaciju povodom
obilje‘avanja Dana OS R BiH i drugih datuma koje utvrdi
Vlada Kantona, ima pravo na participaciju troskova.
(4) Visinu participacije iz stavka (3) ovog clanka utvrduje
Ministarstvo, na temelju Programa obilje‘avanja znacajnih
datuma, dogadaja i licnosti kojeg donosi Vlada Kantona.
ÐÑÙÔßÊÔÖÛ ××× ó ÑÍÌÊßÎ×ÊßÒÖÛ ÐÎßÊß
Clanak 45.
(Izuzeci i ogranicenja u koristenju prava)
(1) Prava utvrdena ovim zakonom, ne mogu koristiti osobe, kojima
je ostvarenje istih omoguceno po drugom pravnom temelju.
(2) Prava utvrdena ovim zakonom se mogu koristiti dok
postoje propisani uvjeti za njihovo koristenje i ne mogu
se nasljedivati niti prenositi na druge osobe.
Clanak 46.
(Osobe koje ne mogu ostvariti prava)
Prava prema ovom zakonu, ne mogu ostvariti:
a) osobe koje su samovoljno, bez odobrenja nadle‘ne
komande napustile Oru‘ane snage (dezertirale);
b) osobe koje su se same rani le i li povrij edi le radi
izbjegavanja vojne du‘nosti za ciljeve odbrane i sigurnosti
Bosne i Hercegovine;
c) osobe koje su osudene pravomocnom sudskom presudom
zbog izvrsenja te‘ih kaznenih djela protiv ustavnog poretka
Bosne i Hercegovine, ustavnog poretka Eederacije Bosne i
Hercegovine, kaznenih djela protiv covjecnosti i meduna-
rodnog prava i krivicnih djela protiv oru‘anih snaga;
d) clanovi obitelji osoba koje su osudene za djela navedena
u tockama a), b) i c) ovog clanka.
Clanak 47.
(Prestanak prava)
(1) Prestanak svojstva ratnog vojnog invalida ili clana obitelji
sehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja i obitelji
umrlog ratnog vojnog invalida (korisnika prava na
osobnu, odnosno obiteljsku invalidninu) sukladno Eede-
ralnom zakonu, ima za posljedicu prestanak prava utvrde-
nih ovim zakonom, ukoliko su ta prava ostvarena na
temelju tog svojstva i ukoliko ovim zakonom nije druga-
cije utvrdeno.
(2) Korisnik prava po ovom zakonu je du‘an u roku od 15
dana prijaviti svaku promjenu koja povlaci izmjenu ili
gubitak prava utvrdenih ovim zakonom.
Clanak 48.
(Dokazivanje statusa)
U postupku ostvarivanja prava po ovom zakonu, osobe iz
clanka 1. ovog zakona, svoj st atus dokazuju rj esenjem ili
uvjerenjem nadle‘nog organa, izdatim sukladno zakonu.
ÐÑÙÔßÊÔÖÛ ×Ê ó ÐÎÑÊÑPÛÒÖÛ ÆßÕÑÒß
Clanak 49.
(Rjesavanje o pravima u prvostupanjskom postupku)
(1) Nadle‘na opcinska slu‘ba, prema mjestu prebivalista
podnositelju zahtjeva, rjesava u prvom stupnju o pravima
iz ovog zakona, ukoliko ovim zakonom ili propisom
donesenim na temelju ovog zakona, nije drugacije
utvrdeno.
(2) Slu‘benu evidenciju o korisnicima prava po ovom zakonu
vodi nadle‘na opcinska slu‘ba.
Clanak 50.
(Rjesavanje o pravima u drugostupanjskom postupku)
(1) Zalba na prvostupanjsko rjesenje mo‘e se ulo‘iti u roku
od 15 dana od dana prijema rjesenja.
(2) Po ‘albi, izjavljenoj protiv rjesenja nadle‘ne opcinske
slu‘be, donesenog u prvom stupnju, rjesava Ministarstvo.
(3) Po ‘albi izjavljenoj protiv rjesenja Ministarstva, donese-
nog u prvom stupnju, rjesava Komisija za drugostu-
panjsko upravno rjesavanje Vlade Kantona.
(4) Protiv rjesenja donesenog u drugom stupnju mo‘e se
pokrenuti upravni spor.
Clanak 51.
(Primjena odredbi Zakona o upravnom postupku)
U postupku za ostvarivanje prava prema ovom zakonu
primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku, ukoliko
ovim zakonom ili propisom donesenim na temelju ovog zakona
nije drugacije odredeno.
SLUZBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 3 - Strana 325 Petak, 30. ozujak 2007. g.
ÐÑÙÔßÊÔÖÛ Ê ó ÒßÕÒßÜß ÅÌÛÌÛ
Clanak 52.
(Obveza povrata dodijeljenih sredstava)
(1) Osoba kojoj je isplaceno novcano primanje prema ovom
zakonu, na koja nije imalo pravo, du‘na je vratiti primljeni
iznos:
a) ako je na temelju netacnih podataka za koje je znala ili je
morala znati da su netacni, ili je na drugi protivpravni
nacin ostvarila novcano primanje prema ovom zakonu,
koje joj ne pripada, ili je ostvarila novcano primanje u
vecem iznosu nego sto joj pripada;
b) ako je ostvarila novcana primanje zbog toga sto nije
prijavila nastale promjene koje uticu na gubitak, prestanak
ili smanjenje obima nekog prava, a znala je ili je morala
znati za te promjene;
c) ako je primila veci iznos od iznosa koji joj je odreden
rjesenjem.
(2) Ukoliko je nepravilna isplata nastala kao posljedica greske
organa koji je vodio postupak, isti organ je du‘an
nadoknaditi nepravilno isplacena sredstva.
(3) Organi nadle‘ni za rjesavanje o pravima po ovom zakonu,
po slu‘benoj du‘nosti paze na pojave iz stavka (1) ovog
clanka.
(4) Rjesenje kojim se stranka obvezuje da vrati neosnovano
primljena sredstva, donosi prvostupanjski organ mjesno
nadle‘an da rjesava o glavnoj stvari.
(5) Protiv rjesenje iz stavka (4) ovoga clanka, stranka ima
pravo ‘albe.
Clanak 53.
(Zastara rokova potra‘ivanja)
(1) Potra‘ivanje iz clanka 52. ovog zakona zastarjeva
protekom roka odredenog zakonom kojim se ureduje
zastarjelost potra‘ivanja za odnosnu vrstu potra‘ivanja.
(2) Rokovi iz stavka (1) ovoga clanka pocinju teci od dana
konacnosti rjesenja kojim je utvrdeno da isplaceno
primanje ne pripada ili pripada u manjem obimu, odnosno
od dana kada je izvrsena posljednja nepravilna isplata.
ÐÑÙÔßÊÔÖÛ Ê× ó ÍÎÛÜÍÌÊß Æß ÑÍÌÊßÎ×ÊßÒÖÛ ÐÎßÊß
Clanak 54.
(Sredstva za rad braniteljskih udruga)
(1) Vlada Kantona odobrava sredstva za rad i aktivnosti
kantonalnih udruga pripadnika braniteljske populacije
od posebnog drustvenog interesa, koje predstavljaju
vecinsko clanstvo na Kantonu i sukladno posebnom
propisu kojim utvrduje visinu, uslov i postupak dodjele
sredstava.
(2) Braniteljske organizacije i udruge opcinskog nivoa,
registrirane na podrucju opcina Kantona, sa vecinskim
clanstvom, Iinanciraju se iz proracuna opcina sukladno
odluci opcine.
Clanak 55.
(Osiguravanje sredstava za provodenje zakona)
Sredstva za Iinanciranje prava propisanih ovim zakonom se
osiguravaju u proracunu Kantona, osim prava iz cl. 33., 34., 36.,
37. i 41. ovog zakona, koja se osiguravaju u proracunu opcine.
Clanak 56.
(Troskovi postupka)
(1) Troskove postupka u vezi sa ostvarivanjem prava prema
ovom zakonu, snosi organ koji vodi postupak.
(2) U postupku za ostvarivanje prava po ovom zakonu ne
placa se taksa.
(3) Na novcana primanja prema ovom zakonu, ne placaju se
porezi i doprinosi.
ÐÑÙÔßÊÔÖÛ Ê×× ó ÐÎ×ÖÛÔßÆÒÛ × ÆßÊÎÅÒÛ ÑÜÎÛÜÞÛ
Clanak 57.
(Nadzor nad provodenjem zakona)
Nadzor nad provodenjem ovog zakona i propisa donesenih
na temelju njega, te neposredan upravni i Iinancijski nadzor i
kontrolu trosenja sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava po
ovom zakonu, vrsi Ministarstvo.
Clanak 58.
(Donosenje provedbenih propisa)
(1) Nadle‘ni organi Kantona i opcine du‘ni su donijeti propise
za provedbu ovog zakona u roku od 90 dana od dana
stupanja na snagu istog.
(2) Nadle‘ni organi Kantona i opcine u smislu ovog zakona,
du‘ni su usuglasiti odredbe va‘ecih propisa s odredbama
ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na
snagu istog.
(3) Prilikom donosenja propisa iz st. (1) i (2) ovoga clanka
organi su obvezni utvrditi prednosti pri ostvarivanju prava
za osobe iz clanka 1. i clanka 4. ovog zakona.
(4) Nadle‘nost utvrdena ovim zakonom za opcinske organe
uprave, odnosi se i na gradske organe uprave.
Clanak 59.
(Stavljanje propisa van snage)
(1) Danom pocetka primjene ovog zakona prestaje primjena
Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja i clanova
njihovih obitelji (“Sluzbene novine Tuzlanskog kantona’,
broj 7/02).
(2) Odredbe posebnih propisa kojima su uredena pitanja iz
ovog zakona, koji nisu u suprotnosti sa ovim zakonom,
nastavljaju se primjenjivati.
(3) Postupci zapoceti po propisima koji su va‘ili do stupanja
na snagu ovoga zakona, a nisu okoncani pravosna‘nim
rjesenjem, okoncat ce se po odredbama ovog zakona.
Clanak 60.
(Stupanje na snagu i objavljivanje zakona)
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
u “Sluzbenim novinama Tuzlanskog kantona’, a primjenjuje se od
01.06.2007. godine.
Bosna i Hercegovina Predsjednik
Eederacija Bosne i Hercegovine Skupstine Tuzlanskog kantona,
TUZLANSKI KANTON
Skupstina Ó®ò -½·ò ß³·® Ú¿¦´·£ô ªò®ò
Broj: 01-02-560-22/06
Tuzla, 22. 3. 2007. godine

Þ®±¶ í ó ͬ®¿²¿ íïè ÍÔËàÞÛÒÛ ÒÑÊ×ÒÛ ÌËÆÔßÒÍÕÑÙ ÕßÒÌÑÒß Ð»¬¿µô íðò ±À«¶¿µ îððéò ¹ò ´¿²¿µ íò øÜ»º·²·½·¶»÷ øï÷ ´¿² ±¾·¬»´¶· ¥»¸·¼¿ô °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ · «³®´±¹ ®¿¬²±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ô « -³·-´« ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô ¶» µ±®·-²·µ °®¿ª¿ ²¿ ±¾·¬»´¶-µ« ·²ª¿´·¼²·²«ô ²¿ ¬»³»´¶« µ±²¿¢²±¹ ®¶»¥»²¶¿ ²¿¼´»‘²±¹ ±®¹¿²¿ô ·¦¼¿¬±¹ -«µ´¿¼²± ª¿‘»£·³ º»¼»®¿´²·³ °®±°·-·³¿ ·¦ ±¾´¿-¬· ¾®¿²·´¿¢µ±ó·²ª¿´·¼-µ» ¦¿¥¬·¬»ò øî÷ Ü·¶»¬» ¥»¸·¼¿ô °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ ¾»¦ ±¾¿ ®±¼·¬»´¶¿ô « -³·-´« ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô ¶» ¢´¿² ±¾·¬»´¶· ¥»¸·¼¿ô °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ô µ±¶» ¶» « ª®·¶»³» ¹«¾·¬µ¿ ±¾¿ ®±¼·¬»´¶¿ ¾·´± ³´¿¤» ±¼ ïë ¹±¼·²¿ ‘·ª±¬¿ µ¿± · ·¦¿ ²¿ª®¥»²» ïëó¬» ¹±¼·²» ‘·ª±¬¿ô «µ±´·µ± -» ²¿´¿¦·´± ²¿ ®»¼±ª·¬±³ ¥µ±´±ª¿²¶«ô ¿ ²¿¶µ¿-²·¶» ¼± ²¿ª®¥»²» îëó¬» ¹±¼·²» ‘·ª±¬¿ô ±¼²±-²±ô µ±¶» ¶» ²»-°±-±¾²± ¦¿ °®·ª®»¤·ª¿²¶»ô «µ±´·µ± ¶» ²»-°±-±¾²±-¬ ¦¿ °®·ª®»¤·ª¿²¶» ²¿-¬«°·´¿ °®·¶» ²¿ª®¥»²» ïëó¬» ¹±¼·²» ‘·ª±¬¿ô ±¼²±-²±ô îëó¬» ¹±¼·²» «µ±´·µ± -» ²¿´¿¦·´± ²¿ ®»¼±ª·¬±³ ¥µ±´±ª¿²¶«ò øí÷ גּ· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ô « -³·-´« ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô ¶» ¾®¿²·¬»´¶ µ±¶»³ ¶» ¬± -ª±¶-¬ª± «¬ª®¤»²± ®¶»¥»²¶»³ ²¿¼´»‘²±¹ ±®¹¿²¿ô ·¦¼¿¬±¹ -«µ´¿¼²± ª¿‘»£·³ º»¼»®¿´²·³ °®±°·-·³¿ ·¦ ±¾´¿-¬· ¾®¿²·´¿¢µ±ó·²ª¿´·¼-µ» ¦¿¥¬·¬»ô ¿ °± ¬»³»´¶« ¦¿¼±¾·¶»²» ®¿²»ô °±ª®»¼»ô ¾±´»-¬· ·´· °±¹±®¥¿²¶¿ ¾±´»-¬·ô «-´¶»¼ ¢»¹¿ ¶» ²¿-¬«°·´± ±¥¬»£»²¶» ²¶»¹±ª±¹ ±®¹¿²·¦³¿ ²¿¶³¿²¶» ¦¿ îðûò øì÷ ܶ»¬»¬±³ ®¿¬²±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ ñ¼»³±¾·´·¦·®¿²±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ñ ³·®²±¼±°-µ±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ô « -³·-´« ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô -³¿¬®¿ -» ¼·¶»¬» ®±¤»²± « ¾®¿µ«ñª¿² ¾®¿µ¿ô °¿-¬±®¢» ·´· «-ª±¶»²± ¼·¶»¬»ô ³´¿¤» ±¼ ïë ¹±¼·²¿ ‘·ª±¬¿ µ¿± · ·¦¿ ²¿ª®¥»²» ïëó¬» ¹±¼·²» ‘·ª±¬¿ô «µ±´·µ± -» ²¿´¿¦· ²¿ ®»¼±ª·¬±³ ¥µ±´±ª¿²¶«ô ¿ ²¿¶µ¿-²·¶» ¼± ²¿ª®¥»²» îëó¬» ¹±¼·²» ‘·ª±¬¿ô ±¼²±-²±ô µ±¶» ¶» ²»-°±-±¾²± ¦¿ °®·ª®»¤·ª¿²¶»ô «µ±´·µ± ¶» ²»-°±-±¾²±-¬ ¦¿ °®·ª®»¤·ª¿²¶» ²¿-¬«°·´¿ °®·¶» ²¿ª®¥»²» ïëó¬» ¹±¼·²» ‘·ª±¬¿ô ±¼²±-²±ô îëó¬» ¹±¼·²» «µ±´·µ± -» ²¿´¿¦·´± ²¿ ®»¼±ª·¬±³ ¥µ±´±ª¿²¶«ô µ±¶» ®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ñ¼»³±ó ¾·´·¦·®¿²· ¾®¿²·¬»´¶ ñ ³·®²±¼±°-µ· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ ·¦¼®‘¿ª¿ô ±¼²±-²± µ±¶» ¶» ·¦¼®‘¿ª¿± ¼± ³±³»²¬¿ -³®¬·ô «µ±´·µ± ¶» ®·¶»¢ ± «³®´±³ ®¿¬²±³ ª±¶²±³ ·²ª¿´·¼« ñ¼»³±¾·´·¦·®¿²±³ ¾®¿²·¬»´¶«ñ³·®²±¼±°-µ±³ ª±¶²±³ ·²ª¿´·¼«ò øë÷ ܱ¾·¬²·µ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ · ¢´¿² «‘» ±¾·¬»´¶· °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ ·´· ²»-¬¿´±¹ ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ô « -³·-´« ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô ¶» µ±®·-²·µ °®¿ª¿ ²¿ ³¶»-»¢²· ²±ª¢¿²· ¼±¼¿¬¿µô ²¿ ¬»³»´¶« µ±²¿¢²±¹ ®¶»¥»²¶¿ ²¿¼´»‘²±¹ ±®¹¿²¿ô -«µ´¿¼²± ±¼®»¼¾¿³¿ Æ¿µ±²¿ ± °±-»¾²·³ °®¿ª·³¿ ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²·¸ °®·¦ ²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ · ¢´¿²±ª¿ ²¶·¸±ª·¸ ±¾·¬»´¶·ò øê÷ Ó·®²±¼±°-µ· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ô « -³·-´« ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô ¶» ±-±¾¿ µ±¶¿ ¶» « ³·®« ¾»¦ ²¿³¶»®»ô ª®¥»£· ª±¶²« ¼«‘²±-¬ô ¦¿¼±¾·´¿ ®¿²« ·´· °±ª®»¼«ô °¿ ¶» ¦¾±¹ ¬±¹¿ ²¿-¬«°·´± ±¥¬»£»²¶» ²¶»¹±ª±¹ ±®¹¿²·¦³¿ ²¿¶³¿²¶» ¦¿ îðûô ±¼²±-²± µ±¼ µ±¶»¹ ¶» «-´¶»¼ ¾±´»-¬· ·´· °±¹±®¥¿²¶¿ ¾±´»-¬· ²¿-¬«°·´± ±¥¬»£»²¶» ²¶»¹±ª±¹ ±®¹¿²·¦³¿ ²¿¶³¿²¶» ¦¿ êðû « °»®·±¼« ±¼ îìòïîòïççêò ¹±¼·²» · ¬±æ ¿÷ ª±¶²¿ ±-±¾¿ ²¿ -´«‘»²¶« ±¾ª»¦²±¹ ª±¶²±¹ ®±µ¿ô ¾÷ °·¬±³¿½ « ª±¶²±¶ ¥µ±´·ô ½÷ °®·°¿¼²·µ ®»¦»®ª²±¹ -¿-¬¿ª¿ ¦¿ ª®·¶»³» ª±¶²» ¼«‘²±-¬·ò øé÷ Ò±-·´¿½ “ﮬ·¦¿²-µ» -°±³»²·½» ïçìï’ · ¢´¿² «À» ±¾·¬»´¶· °±¹·²«´±¹ ·´· «³®´±¹ ²±-·±½¿ “ﮬ·¦¿²-µ» -°±³»²·½» ïçìï’ô « -³·-´« ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô ¶» µ±®·-²·µ °®¿ª¿ ²¿ ³¶»-»¢²· ²±ª¢¿²· ¼±¼¿¬¿µô ²¿ ¬»³»´¶« µ±²¿¢²±¹ ®¶»¥»²¶¿ ²¿¼´»À²±¹ ±®¹¿²¿ô -«µ´¿¼²± ±¼®»¼¾¿³¿ Ѽ´«µ» ± °±-»¾²·³ °®¿ª·³¿ ²±-·¬»´¶¿ “ﮬ·¦¿²-µ» -°±³»²·½» ïçìï’ · ¢´¿²±ª¿ ²¶·¸±ª·¸ ±¾·¬»´¶·ô °±¼ «ª¶»¬±³ ¼¿ ¶» « °»®·±¼« ïèòðçòïççïò ¹±¼·²» ¼± îíòïîòïççêò ¹±¼·²»ô ¾±®¿ª·± ²¿ °±¼®«¢¶« Õ¿²¬±²¿ò øè÷ Þ±®½»³ ²¿®±¼²±ó±-´±¾±¼·´¿¢µ±¹ ¿²¬·º¿¥·-¬·¢µ±¹ ®¿¬¿ ±¼ ïçìïò ¼± ïçìëò ¹±¼·²»ô « -³·-´« ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô -³¿¬®¿ -» ±-±¾¿ µ±¶±¶ ¶» ¬¿¶ -¬¿¬«.°®·¦²¿¬ Æ¿µ±²±³ ± ¦¿¥¬·¬· ¾±®¿½¿ ²¿®±¼²±ó±-´±¾±¼·´¿¢µ±¹ ®¿¬¿ ø“Í´«À¾»²· ´·-¬ ͱ½·¶¿´·-¬·¢µ» λ°«¾´·µ» Þ±-²» · Ø»®½»¹±ª·²»’ô ¾®±¶ íëñçð÷ · ¢·¶¿ -« °®¿ª¿ °± ¬±³ ¬»³»´¶« «¬ª®¤»²¿ ®¶»¥»²¶»³ ²¿¼´»À²±¹ ±®¹¿²¿ò øç÷ ´¿² «‘» ±¾·¬»´¶· ®¿¬²±¹ ñ ³·®²±¼±°-µ±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ô ¼»³±¾·´·¦·®¿²±¹ ¾®¿²·¬» ´¶¿ô «³ ®´±¹ ®¿¬²±¹ ñ ³·®²±¼±°-µ±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ · «³®´±¹ ¼»³±¾·´·¦·®¿²±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ô « -³·-´« ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô ¶» ¾®¿¢²· °¿®¬²»®ô ª¿²¾®¿¢²· °¿®¬²»®ô « -³·-´« ¢´¿²µ¿ íò б®±¼·¢²±¹ ¦¿µ±²¿ Ú»¼»®¿½·¶» Þ±-²» · Ø»®½»¹±ª·²» ø“Í´«‘¾»²» ²±ª·²» Ú»¼®¿½·¶» Þ±-²» · Ø»®½»¹±ª·²»’ô ¾®±¶ íëñðë÷ô ¼¶»½¿ ®±¤»²¿ « ¾®¿µ« · ª¿² ¾®¿µ¿ô «-ª±¶»²¿ ¼¶»½¿ · °¿-¬±®¢¿¼ò ´¿²¿µ ìò øб-»¾²· µ±®·-²·½· °®¿ª¿ °± Æ¿µ±²«÷ øï÷ б¼ «ª¶»¬±³ ¼¿ ¶» ²»¦¿°±-´»² ¥¬± ¼±µ¿¦«¶» «ª¶»®»²¶»³ Í´«‘¾» ¦¿ ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶» ·ñ·´· ²¿¼´»‘²±¹ ±®¹¿²¿ Ð×Ñ ó Ó×Ñô °®¿ª¿ ·¦ ¢´ò êòô ïðòô ïêòô ïèòô ïçòô îìòô îéòô îèòô îçò · ìíò ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô ³±‘» µ±®·-¬·¬· ·æ ¿÷ ¼·¶»¬» ¥»¸·¼¿ô °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ «³®´±¹ ®¿¬²±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ µ±¶» ¶» ·¦¹«¾·´± °®¿ª± ²¿ ±¾·¬»´¶-µ« ·²ª¿´·¼²·²« ¦¾±¹ °«²±´¶»¬²±-¬· ·ñ·´· °®»-¬¿²µ¿ ®»¼±ª·¬±¹ ¥µ±´±ª¿²¶¿ô ¿ µ±¶» ²·¶» ²¿°«²·´± îë ¹±¼·²¿ ‘·ª±¬¿å ¾÷ ¼·¶»¬» °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ ·´· ²»-¬¿´±¹ ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ô µ±¶» ¶» ·¦¹«¾·´± °®¿ª± ²¿ ³¶»-»¢²· ²±ª¢¿²· ¼±¼¿¬¿µ ¦¾±¹ °«²±´¶»¬²±-¬· ·ñ·´· °®»-¬¿²µ¿ ®»¼±ª·¬±¹ ¥µ±´±ª¿²¶¿ô ¿ µ±¶» ²·¶» ²¿°«²·´± îë ¹±¼·²¿ ‘·ª±¬¿å ½÷ «¼±ª·½¿ ¥»¸·¼¿ô °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»ó ´¶¿ô µ±¶¿ ²·¶» µ±®·-²·µ °®¿ª¿ ²¿ ±¾·¬»´¶-µ« ·²ª¿´·¼²·²« ¦¾±¹ ²»·-°«²¶¿ª¿²¶¿ «ª¶»¬¿ ·¦ ¢´¿²µ¿ îðò -¬¿ª¿µ øï÷ ¬±¢ µ¿ ï÷ Ú» ¼»®¿´²±¹ ¦¿µ±²¿ ø¾»¦ ¼¶»½»ô ²»³¿ ²¿ª®¥»²·¸ ìë ¹±¼·²¿ ‘·ª±¬¿ · ²·¶» °®±¹´¿¥»²¿ ²»-°±-±¾²±³ ¦¿ °®·ª®»¤·ª¿²¶»÷ô °±¼ «ª¶»¬±³ ¼¿ ²·¶» -¬«°·´¿ « ¾®¿µ ·´· ª¿²¾®¿¢²« ¦¿¶»¼²·½«å ¼÷ «¼±ª·½¿ «³®´±¹ ®¿¬²±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ µ±¶¿ ²·¶» µ±®·ó -²·µ °®¿ª¿ ²¿ ±¾·¬»´¶-µ« ·²ª¿´·¼²·²« ·¦ ¢´¿²µ¿ îïò -¬ò øë÷ · øê÷ Ú»¼»®¿´²±¹ ¦¿µ±²¿ ø¹¼¶» ²» °±-¬±¶· «¦®±¢²± ó °±-´¶»¼·¢²¿ ª»¦¿÷ · «¼±ª·½¿ «³®´±¹ ¼»³±¾·´·¦·®¿²±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ô °±¼ «ª¶»¬±³ ¼¿ ²·¶» -¬«°·´¿ « ¾®¿µ ·´· ª¿²¾®¿¢²« ¦¿¶»¼²·½«ò øî÷ Ю¿ª± ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹¿ ¢´¿²µ¿ ²» ³±‘» ±-¬ª¿®·¬· ±-±¾¿ µ±¶±¶ ¶» ®¿¼²· ±¼²±.°®»-¬¿± ²¶»¦·²±³ µ®·ª·½±³ ·´· ¶» °± °®»-¬¿²µ« ®¿¼²±¹ ±¼²±-¿ ±-¬ª¿®·´¿ °®¿ª± ²¿ ±¬°®»³²·²«ò ÐÑÙÔßÊÔÖÛ ×× ó ÐÎßÊß Â´¿²¿µ ëò øܱ°«²-µ¿ °®¿ª¿ °± ¦¿µ±²«÷ øï÷ Þ®¿²·±½· · ¢´¿²±ª· ²¶·¸±ª·¸ ±¾·¬»´¶·ô -«µ´¿¼²± ±ª±³ ¦¿µ±²« · ®¿-°±´±‘·ª·³ °®±®¿¢«²-µ·³ -®»¼-¬ª·³¿ô ±-¬ª¿®«¶« -´·¶»¼»£¿ °®¿ª¿æ ¿÷ Ƽ®¿ª-¬ª»²« ¦¿¥¬·¬«ô ±®¬±¬-µ± °®±¬»¬-µ¿ °±³¿¹¿´¿ô ±¾»¦¾¶»¤»²¶» ¸·¹·¶»²-µ± -¿²·¬»¬-µ±¹ ³¿¬»®·¶¿´¿ · ´·¶»µ±ª¿ô °®¿ª± ²¿ ´·¶»¢»²¶» « ·²±¦»³-¬ª« · °®»¼²±-¬ « µ±®·¥¬»²¶« «-´«¹¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²·¸ «-¬¿²±ª¿å ¾÷ Þ¿²¶-µ± · µ´·³¿¬-µ± ´·¶»¢»²¶» ø³»¼·½·²-µ¿ ®»¸¿ó ¾·´·¬¿½·¶¿÷å ½÷ Ю¿ª± °± ¬»³»´¶« °®»±-¬¿´» ®¿¼²» -°±-±¾²±-¬·å .

±-·¹«®¿²» ±-±¾» °± °®±°·-·³¿ ·¦ ±¾´¿-¬· ¦¼®¿ª-¬ª»²±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ô ±-¬ª¿®«¶« ¬± °®¿ª± °± ±ª±³ ¦¿µ±²«ô °±¼ «ª¶»¬±³ ¼¿ ²·-« ¦¿°±-´»²»ô ¥¬± ¼±µ¿¦«¶« ±¼¹±ª¿®¿¶«£·³ «ª¶»®»²¶» ³ Í´«‘¾» ¦¿ ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶» ·ñ·´· ²¿¼´»‘²±¹ ±®¹¿²¿ Ð×Ñ óÓ×Ñ · ¼¿ ²·-« -ª±¶±³ µ®·ª·½±³ °®»µ·²«´» ®¿¼²· ±¼²±-ò øî÷ Ю¿ª± ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹¿ ¢´¿²µ¿ ³±‘» ±-¬ª¿®·¬· ±-±¾¿ µ±¶¿ ·³¿ °®·¶¿ª´¶»²± °®»¾·ª¿´·¥¬»ô ª¿² °±¼®«¢¶¿ Õ¿²¬±²¿ô °±¼ «ª¶»¬±³ ¼¿ ¶» °®¿ª± ·¦ Ú»¼»®¿´²±¹ ¦¿µ±²¿ô ±-¬ª¿®·´¿ ²¿ °±¼®«¢¶« Õ¿²¬±²¿ô ¿ ¼»³±¾·´·¦·®¿²· ¾®¿²·¬»´¶ · ¢´¿²±ª· ²¶»¹±ª» ±¾·¬»´¶· ±-¬ª¿®«¶« ²¿ª»¼»²± °®¿ª± -«µ´¿¼²± ¢´¿²µ« íîò Æ¿µ±²¿ ± °®¿ª·³¿ ¼»³±¾·´·¦·®¿²·¸ ¾®¿²·¬»´¶¿ · ¢´¿²±ª¿ ²¶·¸±ª·¸ ±¾·¬»´¶·ò øí÷ б-´·¶» -³®¬· µ±®·-²·µ¿ ·¦ ¢´¿²µ¿ ïò ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô ¢´¿²±ª· ±¾·¬»´¶· «³®´±¹ô µ±®·-¬» -» °®¿ª±³ ²¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²« ¦¿¥¬·¬«ô -«µ´¿¼²± .л¬¿µô íðò ±À«¶¿µ îððéò ¹ò ÍÔËàÞÛÒÛ ÒÑÊ×ÒÛ ÌËÆÔßÒÍÕÑÙ ÕßÒÌÑÒß Þ®±¶ í ó ͬ®¿²¿ íïç ¼÷ Ñ-·¹«®¿²¶» °±ª±´¶²·¶·¸ «ª¶»¬¿ ¦¿ ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶» · °®·±®·¬»¬ °®· ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶«å »÷ Ю·±®·¬»¬ « ¥µ±´±ª¿²¶«ô -¬·°»²¼·®¿²¶« · -³¶»¥¬¿¶« « ¼±³±ª»å º÷ 滥¿ª¿²¶» -¬¿³¾»²·¸ °±¬®»¾¿ · ¼±¼¶»´¿ -®»¼-¬¿ª¿ ¦¿ ±¼®‘·ª· °±ª®¿¬¿µå ¹÷ Ñ-´±¾¿¤¿²¶» ±¼ °´¿£¿²¶¿ -«¼-µ·¸ · ¿¼³·²·-¬®¿¬·ª²·¸ ¬¿µ-·å ¸÷ б¼·¦¿²¶» ²·¥¿²¿ ó ²¿¼¹®±¾²±¹ -°±³»²·µ¿å ·÷ б³±£ « -´«¢¿¶« -³®¬·å ¶÷ צ¹®¿¼²¶« °®·´¿¦¿ ¼± -¬¿³¾»²» ¦¹®¿¼»å µ÷ б-»¾²¿ °®¿ª¿å ´÷ Í«¾ª»²½·¶« ²¿µ²¿¼¿ ¦¿ ¼±¼·¶»´¶»²± ¹®¿¤»ª·²-µ± ¦»³´¶·¥¬»å ³÷ Ò¿¼±µ²¿¼« ¬®±¥µ±ª¿ °®·¶»ª±¦¿ ®¿¼· ´·¶»¢»²¶¿å ²÷ Ö»¼²±µ®¿¬²» ²±ª¢¿²» °±³±£·å ±÷ ﮬ·½·°¿½·¶« « «¢»¥£« ó ±¼®‘¿ª¿²¶« ¥°±®¬-µ·¸ ¬¿µ³·ó ¢»²¶¿ « ·²ª¿´·¼-µ±³ -°±®¬« · ³¿²·º»-¬¿½·¶¿ °±ª±¼±³ ±¾·´¶»‘¿ª¿²¶¿ Ü¿²¿ ÑÍ Þ·Øô ²¿ °±¼®«¢¶« Õ¿²¬±²¿ò Ѽ¶»´¶¿µ ßò Ƽ®¿ª-¬ª»²¿ ¦¿¥¬·¬¿ô ±®¬±¬-µ± °®±¬»¬-µ¿ °±³¿¹¿´¿ô ±¾»¦¾¶»¤»²¶» ¸·¹·¶»²-µ± -¿²·¬»¬-µ±¹ ³¿¬»®·¶¿´¿ · ´·¶»µ±ª¿ô °®¿ª± ²¿ ´·¶»¢»²¶» « ·²±¦»³-¬ª« · °®»¼²±-¬ « µ±®·¥¬»²¶« «-´«¹¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²·¸ «-¬¿²±ª¿ ¿÷ ¢´¿²¿ ±¾·¬»´¶· °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿å ¾÷ ®¿¬²±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ô ²»¦¿°±-´»²« -«°®«¹« ®¿¬²±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ · ¼·¶»¬» ¼± ïë ¹±¼·²¿ô ±¼²±-²± ¼± îë ¹±¼·²¿ ¿µ± -» ²¿´¿¦· ²¿ ®»¼±ª·¬±³ ¥µ±´±ª¿²¶«å ½÷ ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ô ²»¦¿°±-´»²« -«°®«¹« ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ · ¼·¶»¬» ¼± ïë ¹±¼·²¿ô ±¼²±-²± ¼± îë ¹±¼·²¿ ¿µ± -» ²¿´¿¦· ²¿ ®»¼±ª·¬±³ ¥µ±´±ª¿²¶«å ¼÷ ¼»³±¾·´·¦·®¿²±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ô °±¼ «ª¶»¬±³ ¼¿ ²»³¿ -®»¼-¬¿ª¿ ¦¿ ·¦¼®‘¿ª¿²¶»ô ²»¦¿°±-´»²« -«°®«¹« ¼»³±¾·´·¦·®¿²±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ · ¼·¶»¬» ¼± ïë ¹±¼·²¿ô ±¼²±-²± ¼± îë ¹±¼·²¿ ¿µ± -» ²¿´¿¦· ²¿ ®»¼±ª·¬±³ ¥µ±´±ª¿²¶«ò øè÷ Ю¿ª± ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ô ³±¹« µ±®·-¬·¬· · ±-±¾» ·¦ ¬±¢µ» ×× -¬¿ª¿µ × Ñ¼´«µ» ± °±-»¾²·³ °®¿ª·³¿ ²±-·¬»´¶¿ “ﮬ·¦¿²-µ» -°±³»²·½» ïçìï’ · ¢´¿²±ª¿ · ²¶·¸±ª·¸ ±¾·¬»´¶·ô °±¼ «ª¶»¬·³¿ ·¦ ¢´¿²µ¿ íò -¬¿ª¿µ øé÷ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ò øç÷ Ю¿ª± ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹¿ ¢´¿²µ¿ô ¦¿-¬¿®¶»ª¿ « ®±µ« ±¼ ¶»¼²» ¹±¼·²» ±¼ ¼¿²¿ -¬«°¿²¶¿ ²¿ -²¿¹« ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ò ´¿²¿µ éò øÑ®¬±¬-µ±ó°®±¬»¬-µ¿ °±³¿¹¿´¿÷ גּ· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ô µ±³» ¶» ¦¾±¹ ±¥¬»£»²¶¿ ±®¹¿²·¦³¿ô µ¿± ²»°±-®»¼²» °±-´¶»¼·½» ¦¿¼±¾·¶»²» ®¿²»ô °±ª®»¼»ô ¾±´»-¬· ·´· °±¹±®¥¿²¶¿ ¾±´»-¬·ô °®±«¦®±µ±ª¿²¿ ¿³°«¬¿½·¶¿ »µ-¬®»³·¬»¬¿ ·´· ¬»¥µ± ±¥¬»£»²¶» º«²µ½·¶» »µ-¬®»³·¬»¬¿ô µ¿± · ¦¾±¹ ¹«¾·¬µ¿ ª·¼¿ ²¿ ±¾¿ ±µ¿ ·´· »²«µ´»¿½·¶» ¶»¼²±¹ ±µ¿ô ·³¿ °®¿ª± ²¿ ±¼¹±ª¿®¿¶«£« °®±¬»¦«ô µ±¶¿ -´«‘· ¦¿ º«²µ½·±²¿´²« · »-¬»¬-µ« ¦¿³¶»²« ·¦¹«¾´¶»²±¹ ¼·¶»´¿ ¬·¶»´¿ô -«µ´¿¼²± °®±°·-« ·¦ ¢´¿²µ¿ êò -¬¿ª¿µ øë÷ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ò ´¿²¿µ èò øѾ»¦¾¶»¤»²¶» ¸·¹·¶»²-µ± -¿²·¬»¬-µ±¹ ³¿¬»®·¶¿´¿ · ´·¶»µ±ª¿÷ גּ· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ ó ±-±¾¿ -¿ °¿®¿°´»¹·¶±³ô ·³¿ °®¿ª± ²¿ ±¾»¦¾¶»¤»²¶» ¸·¹·¶»²-µ± ó -¿²·¬»¬-µ±¹ ³¿¬»®·¶¿´¿ · ´·¶»µ±ª¿ô -«µ´¿¼²± °®±°·-« ·¦ ¢´¿²µ¿ êò -¬¿ª¿µ øë÷ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ò ´¿²¿µ çò øЮ·±®·¬»¬ « µ±®·¥¬»²¶« «-´«¹¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²·¸ «-¬¿²±ª¿÷ Ò¿¼´»‘²· ±®¹¿²· « «-¬¿²±ª¿³¿ ·¦ ±¾´¿-¬· ¦¼®¿ª-¬ª¿ ±-·¹«®¿¬ £» ·-¬·½¿²¶» ±¾¿ª·¶»-¬· ²¿ ª·¼²·³ ³¶»-¬·³¿ ¼¿ °®·±®·¬»¬ ¾»¦ ¢»µ¿²¶¿ « ®»¼« ·³¿æ ®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ô ¢´¿² ±¾·¬»´¶· ¥»¸·¼¿ô °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²» -¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ ô ¼±¾·¬²·µ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ô ²±-·¬»´¶ “ﮬ·¦¿²-µ» -°±³»²·½» ïçìï’ô ¼»³±¾·´·¦·®¿²· ¾®¿²·¬»´¶ô ¢´¿² «‘» ±¾·¬»´¶· °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ ·´· ²»-¬¿´±¹ ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ · ¢´¿² «‘» ±¾·¬»´¶· °±¹·²«´±¹ ·´· «³®´±¹ ²±-·±½¿ “ﮬ·¦¿²-µ» -°±³»²·½» ïçìï’ô µ±¶· £» -ª±¶ -¬¿¬«¼±µ¿¦·ª¿¬· ±¼¹±ª¿®¿¶«£·³ ·-µ¿¦²·½¿³¿ò ´¿²¿µ ïðò øЮ¿ª± ²¿ ´·¶»¢»²¶» « ·²±¦»³-¬ª«÷ øï÷ גּ· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ô ¼·¶»¬» ®¿¬²±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ô ¼·¶»¬» °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ · ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿å ¼±¾·¬²·µ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿å ¼·¶»¬» ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ô ¼»³±¾·´·¦·®¿²· ¾®¿²·¬»´¶ô ¼·¶»¬» ¼»³±¾·´·¦·®¿²±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ · ²±-·¬»´¶ “ﮬ·¦¿²-µ» -°±³»²·½» ïçìï’ô ·³¿ °®¿ª± ²¿ °±³±£ « ´·¶»¢»²¶« « ·²±¦»³-¬ª«ô ¿µ± ¶» « °·¬¿²¶« ±¾±´¶»²¶» µ±¶» -» ²» ³±À» ´·¶»¢·¬· « Þ±-²· · Ø»®½»¹±ª·²·ô ¿ « ¦»³´¶· « µ±¶« -» ±-·¹«®¿²¿ ±-±¾¿ «°«£«¶»ô °±-¬±¶· ³±¹«£²±-¬ ¦¿ «-°¶»¥²± ´·¶»¢»²¶» ¬±¹ ±¾±´¶»²¶¿ · °±¼ «ª¶»¬±³ ¼¿ ²¿¼´»À²¿ µ±²¦·´·¶¿®²¿ ´¶»µ¿®-µ¿ µ±³·-·¶¿ô ²¿ ¬»³»´¶« ³»¼·½·²-µ·¸ ·²¼·µ¿½·¶¿ô °®»¼´±À· ¬¿µª± ´·¶»¢»²¶»ò ´¿²¿µ êò øÑ-¬ª¿®·ª¿²¶» °®¿ª¿÷ øï÷ Ñ-±¾» ·¦ ¢´¿²µ¿ ïò -¬¿ª¿µ øï÷ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô «µ±´·µ± ²» ³±¹« ±-¬ª¿®·¬· -¬¿¬«.°®±°·-·³¿ ± ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ ±-·¹«®¿²¶«ò øì÷ Ë -´«¢¿¶»ª·³¿ ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ ±¾ª»¦²·µ «°´¿¬» ¼±°®·²±-¿ ¦¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²± ±-·¹«®¿²¶» ¶» Ó·²·-¬¿®-¬ª± ¦¿ ¾±®¿¢µ¿ °·¬¿²¶¿ Ì«¦´¿²-µ±¹ µ¿²¬±²¿ ø« ¼¿´¶»³ ¬»µ-¬«æ Ó·²·-¬¿®-¬ª±÷ò øë÷ Ñ-¬ª¿®·ª¿²¶» ¦¼®¿ª-¬ª»²» ¦¿¥¬·¬» ¦¿ ±-±¾» µ±¶» ²·-« ±-·¹«®¿²» -«µ´¿¼²± -¬¿ªµ« øï÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ô µ¿± · °®±¥·®»²· ±¾·³ °®¿ª¿ ·¦ ±¾´¿-¬· ¦¼®¿ª-¬ª»²» ¦¿¥¬·¬» ¾®¿²·¬»´¶¿ · ¢´¿²±ª¿ ²¶·¸±ª·¸ ±¾·¬»´¶·ô °±-»¾²·³ °®±°·-±³ «¬ª®¤«¶» ͵«°¥¬·²¿ Ì«¦´¿²-µ±¹ µ¿²¬±²¿ ø« ¼¿´¶»³ ¬»µ-¬«æ ͵«°¥¬·²¿ Õ¿²¬±²¿÷ò øê÷ Ю±°·-±³ ·¦ -¬¿ªµ¿ øë÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ô ²¿®±¢·¬± -» «¬ª®¤«¶»æ ±¾·³ °®¿ª¿ô °±-¬«°¿µ · «ª¶»¬· °±¼ µ±¶·³ -» ±-¬ª¿®«¶« °®¿ª¿ ²¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²« ¦¿¥¬·¬«ô ¾¿²¶-µ± ó µ´·³¿¬-µ± ´·¶»¢»²¶»ô ¬®±¥µ±ª· °®·¶»ª±¦¿ « -ª»¦· .´·¶»¢»²¶»³ô ´·¶»¢»²¶» « ·²±¦»³-¬ª«ô ±®¬±¬-µ± ó °®±¬»¬-µ¿ · ¼®«¹¿ °±³¿¹¿´¿ · ²¶·¸±ª¿ ±°®¿ªµ¿ · ±-·¹«®¿²¶» °±¬®»¾²·¸ ´·¶»µ±ª¿ · ¸·¹·¶»²-µ± -¿²·¬»¬-µ±¹ ³¿¬»®·¶¿´¿ ¦¿ ´·¶»¢»²¶» ®¿²¿ · °±ª®»¼¿ô °±-´¶»¼·¢²± ª»¦¿²·¸ ¦¿ «¢»¥£» « ®¿¬«ò øé÷ Ó·²·-¬¿®-¬ª± -²±-· ¬®±¥µ±ª» °´¿£¿²¶¿ ²»°±-®»¼²±¹ «¢»¥£¿ ±-·¹«®¿²·¸ ±-±¾¿ « ¬®±¥µ±ª·³¿ µ±®·¥¬»²¶¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²» ¦¿¥¬·¬» ø« ¼¿´¶»³ ¬»µ-¬«æ °®»³·¶»÷ô ²¿ °±¼®«¢¶« Õ¿²¬±²¿ô -«µ´¿¼²± ª¿‘»£·³ °®±°·-·³¿ Õ¿²¬±²¿ô · ¬± ¦¿æ .

Þ®±¶ í ó ͬ®¿²¿ íîð ÍÔËàÞÛÒÛ ÒÑÊ×ÒÛ ÌËÆÔßÒÍÕÑÙ ÕßÒÌÑÒß Ð»¬¿µô íðò ±À«¶¿µ îððéò ¹ò øî÷ б-¬«°¿µ · µ®·¬»®·¶» ¦¿ ±-¬ª¿®·ª¿²¶» ±ª±¹ °®¿ª¿ô °®±°·-±³ «¬ª®¤«¶» Ê´¿¼¿ Ì«¦´¿²-µ±¹ µ¿²¬±²¿ ø« ¼¿´¶»³ ¬»µ-¬«æ Ê´¿¼¿ Õ¿²¬±²¿÷ô ²¿ °®·¶»¼´±¹ Ó·²·-¬¿®-¬ª¿ò Ѽ¶»´¶¿µ Þò Þ¿²¶-µ± · µ´·³¿¬-µ± ´·¶»¢»²¶» ø³»¼·½·²-µ¿ ®»¸¿ó ¾·´·¬¿½·¶¿÷ ´¿²¿µ ïïò øÕ±®·-²·½· °®¿ª¿÷ øï÷ גּ· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ô ¼±¾·¬²·µ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·ó µ±ª¿²¶¿ · ²±-·¬»´¶ “ﮬ·¦¿²-µ» -°±³»²·½» ïçìï’ô ·³¿ °®¿ª± ²¿ ³»¼·½·²-µ« ®»¸¿¾·´·¬¿½·¶« « ¾¿²¶-µ±óµ´·³¿¬-µ±³ ´¶»¢·´·¥¬«ô «µ±´·µ± ¶» °®»³¿ ³»¼·½·²-µ·³ ·²¼·µ¿½·¶¿³¿ ¬¿µª± ´·¶»¢»²¶» ²»±°¸±¼²± · °±¼ «ª¶»¬·³¿ °®»¼ª·¤»²·³ ¢´¿²µ±³ ïîò ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ò øî÷ צ«¦»¬²± ±¼ ±¼®»¼¾· -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ô ®¿¬²· ª±¶²· ·²ó ª¿´·¼ ó ±-±¾¿ -¿ °¿®¿°´»¹·¶±³ô ·³¿ °®¿ª± ²¿ ¾¿²¶-µ±óµ´·³¿¬-µ± ´·¶»¢»²¶»ô ¶»¼¿²°«¬ « µ¿´»²¼¿®-µ±¶ ¹±¼·²·ô « ¬®¿¶¿²¶« ²¿¶¼«‘» ¼± îï ¼¿²ô ¾»¦ ±¾¦·®¿ ²¿ ³»¼·½·²-µ» ·²¼·µ¿½·¶»ò ´¿²¿µ ïîò øÍ¿¼®‘·²¿ °®¿ª¿ ²¿ ¾¿²¶-µ±óµ´·³¿¬-µ± ´·¶»¢»²¶»÷ Þ¿ ²¶-µ±óµ´·³¿¬-µ± ´·¶»¢»²¶» ô °®»³¿ ±ª±³ ¦¿µ±²«ô °±¼®¿¦«³·¶»ª¿ ´·¶»¢»²¶» µ±¶» ¶» ²»±°¸±¼²± µ¿± ²¿-¬¿ª¿µ ´·¶»¢»²¶¿ ±¼ °±-´¶»¼·½¿ ®¿²¶¿ª¿²¶¿ô °±ª®»¤·ª¿²¶¿ · ¾±´»-¬·ô µ¿± · ±¾±´¶»²¶¿ · °±ª®»¼¿ ¼®«¹·¸ ±®¹¿²¿ · ¬·¶»´¿ µ±¶» -« ²¿-¬¿´» µ¿± «¦®±¢²± ó °±-´¶»¼·¢²¿ ª»¦¿ ®¿²»ô °±ª®»¼»ô ¾±´»-¬· ·´· °±¹±®¥¿²¶¿ ¾±´»-¬·ô ²¿-¬¿´» ®¿²¶¿ª¿²¶»³ ·´· ±¾±´¶»²¶»³ô µ±¶» -« °®±°·-¿²» µ¿± ·²¼·µ¿½·¶» ¦¿ ¬± ´·¶»¢»²¶»ô ¿ µ±¶» -» ±¾¿ª´¶¿ ¿³¾«´¿²¬²± ·´· « -°»½·¶¿´·¦·®¿²·³ ¦¼®¿ª-¬ª»²·³ «-¬¿²±ª¿³¿ « µ±¶·³¿ -» « ´·¶»¢»²¶« °®·³¶»²¶«¶» · °®·®±¼²· º¿µ¬±®ô ¼®«¹·³ ¦¼®¿ª-¬ª»²·³ «-¬¿²±ª¿³¿ « µ±¶·³¿ -» ´·¶»¢»²¶» ±¾¿ª´¶¿ °®»¬»‘·¬± °®·®±¼²·³ º¿µ¬±®±³ô µ¿± · « «-¬¿²±ª¿³¿ · °®·ª®»¼²·³ ¼®«¥¬ª·³¿ «¬»³»´¶»²·³ ¦¿ ´·¶»¢»²¶»ô ±¼³±® · ®»µ®»¿½·¶« « µ±¶·³¿ -» « ´·¶»¢»²¶« °®·³¶»²¶«¶» °®·®±¼²· º¿µ¬±®ò ´¿²¿µ ïíò øλ¹«´·®¿²¶» °®«‘¿²¶¿ «-´«¹¿÷ Ó·²·-¬¿®-¬ª± ¦¿µ´¶«¢«¶» «¹±ª±® ± ¾¿²¶-µ±óµ´·³¿¬-µ±³ ´·¶»¢»²¶« · ®»¸¿¾·´·¬¿½·¶· -¿ «-¬¿²±ª¿³¿ ·¦ ¢´¿²µ¿ ïîò ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô µ±¶·³ -» ²¿®±¢·¬± ®»¹«´·®¿¶« °·¬¿²¶¿ « °±¹´»¼« ±¾·³¿ô µª¿´·¬»¬¿ · ½·¶»²» °®«‘¿²¶¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²·¸ · ¼®«¹·¸ «-´«¹¿ô µ¿± · ¼®«¹¿ ³»¤«-±¾²¿ °®¿ª¿ · ±¾ª»¦»ò Ѽ¶»´¶¿µ Ýò Ю¿ª± °± ¬»³»´¶« °®»±-¬¿´» ®¿¼²» -°±-±¾²±-¬· ´¿²¿µ ïìò øЮ±º»-·±²¿´²¿ ®»¸¿¾·´·¬¿½·¶¿÷ øï÷ גּ· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ô ¼±¾·¬²·µ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ · ¼»³±¾·´·¦·®¿²· ¾®¿²·¬»´¶ô ²¿ ¬»³»´¶« °®»±-¬¿´» ®¿¼²» -°±-±¾²±-¬·ô ·³¿ °®¿ª± ²¿ °®±º»-·±²¿´²« ®»¸¿¾·´·¬¿½·¶«ô «µ´¶«¢«¶«£· °®»µª¿´·º·µ¿½·¶« · ¥µ±´±ª¿²¶» ¦¿ ±¾¿ª´¶¿²¶» °±-´±ª¿ ¦¿ µ±¶» -» ¬®¿‘· ª·¥¿ -¬®«¢²¿ -°®»³¿ ±¼ ±²» µ±¶« ·³¿ô °±¼ «ª¶»¬±³ ¼¿ ¶» ²»¦¿°±-´»² · °®·¶¿ª´¶»² ²¿ »ª·¼»²½·¶« Í´«‘¾» ¦¿ ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶» · ¿µ± °®»³¿ ±°£»³ ±¾®¿¦±ª¿²¶«ô ¹±¼·²¿³¿ ‘·ª±¬¿ô ¦¼®¿ª-¬ª»²±³ -¬¿²¶« · ¼®«¹·³ ±µ±´²±-¬·³¿ ·³¿ «ª¶»¬» ¦¿ «-°¶»¥²« ®»¸¿¾·´·¬¿½·¶«ò øî÷ Ю±º»-·±²¿´²±³ ®»¸¿¾·´·¬¿½·¶±³ ±-·¹«®¿ª¿ -» -¬®«¢²± ±-°±-±¾´¶¿ª¿²¶» ¦¿ ª®¥»²¶» ®¿²·¶»¹ ·´· ¼®«¹±¹ ±¼¹±ª¿®¿¶«£»¹ ¦¿²·³¿²¶¿ô ¿ ·-¬¿ -» ³±‘» ±¾¿ª´¶¿¬· -¿³± « ±µª·®« ®»¹·-¬®·®¿²·¸ ±¾®¿¦±ª²·¸ «-¬¿²±ª¿ « Ú»¼»®¿½·¶· Þ±-²» · Ø»®½»¹±ª·²»ô ±¼²±-²± ±¾´·µ¿ ±®¹¿²·¦·®¿²¶¿ µ±¶· -«µ´¿¼²± ª¿‘»£·³ °®±°·-·³¿ · ±¼±¾®»²·³ °®±¹®¿³·³¿ ±¾¿ª´¶¿¶« °±-´±ª» -¬®«¢²±¹ ±-°±-±¾´¶¿ª¿²¶¿ ¹®«°¿ · °±¶»¼·²¿½¿ò ´¿²¿µ ïëò øÑ-¬ª¿®·ª¿²¶» °®¿ª¿÷ øï÷ Ю¿ª± ²¿ °®±º»-·±²¿´²« ®»¸¿¾·´·¬¿½·¶« -» «¬ª®¤«¶» ²¿ ¬»³»´¶« °®·¾¿ª´¶»²±¹ ²¿´¿¦¿ô ±½¶»²» · ³·¥´¶»²¶¿ µ±³·-·¶» -¬®«¢²» «-¬¿²±ª» ¦¿ ±½¶»²¶·ª¿²¶» ®¿¼²» -°±-±¾²±-¬·ô -«µ´¿¼²± °®±°·-·³¿ ·¦ ±¾´¿-¬· °»²¦·¶-µ±ó·²ª¿´·¼-µ±¹ ±-·¹«®¿²¶¿ò øî÷ Õ±³·-·¶¿ ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ ¶» ¼«‘²¿ ·¦ª®¥·¬· ±½¶»²« ®¿¼²» -°±-±¾²±-¬· « ®±µ« ±¼ í𠼿²¿ô ±¼ ¼¿²¿ °®·¶»³¿ ¦¿¸¬¶»ª¿ô · ± ¬±³»ô « ¼¿´¶²¶»³ ®±µ« ±¼ è ¼¿²¿ô °·-³»²± ·¦ª·¶»-¬·¬· °±¼²±-·¬»´¶¿ ¦¿¸¬¶»ª¿ · ±°£·²-µ« -´«‘¾« ²¿¼´»‘²« ¦¿ °±-´±ª» ¾®¿²·´¿¢µ±ó·²ª¿´·¼-µ» ¦¿¥¬·¬» ø« ¼¿´¶»³ ¬»µ-¬«æ ±°£·²-µ¿ -´«‘¾¿÷ « ¢·¶±¶ -» -´«‘¾»²±¶ »ª·¼»²½·¶· ±-±¾¿ ²¿´¿¦·ò øí÷ Ñ°£·²-µ¿ -´«‘¾¿ ¶» ¼«‘²¿ ±¼´«¢·¬· °± ¦¿¸¬¶»ª« ¦¿ °®±º»-·±²¿´²« ®»¸¿¾·´·¬¿½·¶«ô « ®±µ« í𠼿²¿ ±¼ ¼¿²¿ °®·¶»³¿ ±½¶»²»ò Ѽ¶»´¶¿µ Üò Ñ-·¹«®¿²¶» °±ª±´¶²·¶·¸ «ª¶»¬¿ ¦¿ ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶» ´¿²¿µ ïêò øЮ·±®·¬»¬ °®· ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶«÷ øï÷ Ò»¦¿°±-´»²¿ ±-±¾¿ ·¦ ¢´¿²µ¿ ïò -¬¿ª¿µ øï÷ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô µ±¶¿ ¶» ²¿ »ª·¼»²½·¶· Í´«‘¾» ¦¿ ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶»ô ±-¬ª¿®«¶» °®·±®·¬»¬ °®· ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶« · «µ±´·µ± ·-°«²¶¿ª¿ ±°£» · °±-»¾²» «ª¶»¬» ¦¿ ®¿¼²± ³¶»-¬± ²¿ µ±¶»³ -» ª®¥· ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶»ô ¿ -¸±¼²± °®±°·-·³¿ ·¦ ±¾´¿-¬· ®¿¼²±¹ ¦¿µ±²±¼¿ª-¬ª¿ò øî÷ Ю¿ª± ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹¿ ¢´¿²µ¿ ±-¬ª¿®«¶» -» -´·¶»¼»£·³ ®»¼±-´·¶»¼±³æ ¿÷ ¼·¶»¬» °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ ¾»¦ ±¾¿ ®±¼·¬»´¶¿å ¾÷ ¢´¿² ±¾·¬»´¶· -¿ ¼ª¿ · ª·¥» °±¹·²«´·¸ô «³®´·¸ô ²»-¬¿´·¸ ¾®¿²·¬»´¶¿ · ®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ -¿ ïððû ª±¶²±¹ ·²ª¿ó ´·¼·¬»¬¿å ½÷ ¼±¾·¬²·µ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿å ¼÷ ¢´¿² ±¾·¬»´¶· °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ · ®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ -¿ ±¥¬»£»²¶»³ ±®¹¿²·¦³¿ ±¼ çðûô èðû · éðûå »÷ ±-¬¿´· ®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿´·¼· °®»³¿ °®±½»²¬« ·²ª¿´·¼·¬»¬¿å º÷ ¼»³±¾·´·¦·®¿²· ¾®¿²·¬»´¶å ¹÷ ¢´¿²±ª· «‘» ±¾·¬»´¶· «³®´±¹ ®¿¬²±¹ · ³·®²±¼±°-µ±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ô «³®´±¹ ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ · «³®´±¹ ¼»³±¾·´·¦·®¿²±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ · ¸÷ ¼¶»½¿ ®¿¬²·¸ ª±¶²·¸ ·²ª¿´·¼¿ °®»³¿ °®±½»²¬« ·²ª¿ó ´·¼·¬»¬¿ô ¼¶»½¿ ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²·¸ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ · ¼¶»½¿ ¼»³±¾·´·¦·®¿²·¸ ¾®¿²·¬»´¶¿ò øí÷ Ю¿ª± ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹¿ ¢´¿²µ¿ ²» ³±‘» ±-¬ª¿®·¬· ±-±¾¿ô µ±¶±¶ ¶» ®¿¼²· ±¼²±-ô ¦¿-²±ª¿² °± ¬»³»´¶« ®¿²·¶» ±-¬ª¿®»²» °®»¼²±-¬· °®· ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶«ô °®»-¬¿± ²¶»²±³ µ®·ª·½±³ ·´· ¶» °± °®»-¬¿²µ« ®¿¼²±¹ ±¼²±-¿ ±-¬ª¿®·´¿ °®¿ª± ²¿ ±¬°®»³²·²«ô ±¼²±-²± µ±¶¿ ¶» µ±®·-²·µ °®¿ª¿ ²¿ ±¾·¬»´¶-µ« °»²¦·¶«ò øì÷ Õ¿²¬±²¿´²· ±®¹¿²· «°®¿ª» · µ¿²¬±²¿´²» «°®¿ª²» «-¬¿²±ª»ô ±°£·²» µ¿± · °®¿ª²» ±-±¾» ¢·¶· -« ±-²·ª¿¢· µ¿²¬±² ·´· ±°£·²¿ô ¿ µ±¶» -» º·²¿²½·®¿¶« ·¦ °®±®¿¢«²¿ Õ¿²¬±²¿ô ±¼²±-²± ±°£·²» -¿ «¢»¥£»³ ±¼ ²¿¶³¿²¶» îëûô ¼«‘²· -«ô °±¼ ¶»¼²¿µ·³ «ª¶»¬·³¿ô °®·´·µ±³ °®·¶»³¿ « ®¿¼²· ±¼²±.±¾»¦¾¶»¼·¬· °®·±®·¬»¬ ±-±¾¿³¿ ·¦ ¢´¿²µ¿ ïò -¬¿ª¿µ øï÷ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ò ´¿²¿µ ïéò øЮ·±®·¬»¬ °®· µ±®·¥¬»²¶« °®±¹®¿³¿ Í´«‘¾» ¦¿ ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶»÷ ´¿² ±¾·¬»´¶· ¥»¸·¼¿ô °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ô ®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ô ¼±¾·¬²·µ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ · ¼»³±¾·´·¦·®¿²· ¾®¿²·¬»´¶ µ±¶· ¶» ²¿ »ª·¼»²½·¶· Í´«‘¾» ¦¿ ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶»ô .

л¬¿µô íðò ±À«¶¿µ îððéò ¹ò ÍÔËàÞÛÒÛ ÒÑÊ×ÒÛ ÌËÆÔßÒÍÕÑÙ ÕßÒÌÑÒß Þ®±¶ í ó ͬ®¿²¿ íîï °®· ¶»¼²¿µ·³ «ª¶»¬·³¿ô ·³¿ °®·±®·¬»¬ °®· µ±®·¥¬»²¶« °®±¹®¿³¿ ¬» Í´«‘¾» ²¿³·¶»²¶»²·¸ ¬®¿¶²±³ ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶«ò ´¿²¿µ ïèò øܱ¼¶»´¿ µ®»¼·¬¿ ¦¿ ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶»÷ øï÷ Ë ½·´¶« ±¬ª¿®¿²¶¿ ²±ª·¸ ®¿¼²·¸ ³¶»-¬¿ô ²¿³·¶»²¶»²·¸ ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶« ±-±¾¿ ·¦ ¢´¿²µ¿ ïò ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô ³±¹« -» ¼±¼·¶»´·¬· µ®»¼·¬²¿ -®»¼-¬¿ª¿ò øî÷ Ê´¿¼¿ Õ¿²¬±²¿ £» °±-»¾²·³ °®±°·-±³ «¬ª®¼·¬· ª·-·²« ²±ª¢¿²·¸ -®»¼-¬¿ª¿ ¦¿ µ®»¼·¬·®¿²¶» ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶¿ô µ®·¬»®·¶» · °±-¬«°¿µ ¼±¼¶»´» ·-¬·¸ô µ¿± · ±-¬¿´¿ °·¬¿²¶¿ ±¼ ¦²¿¢¿¶¿ ¦¿ ±-¬ª¿®·ª¿²¶» ±ª±¹ °®¿ª¿ò Ѽ¶»´¶¿µ Ûò Ю·±®·¬»¬ « ¥µ±´±ª¿²¶«ô -¬·°»²¼·®¿²¶» · -³¶»¥¬¿¶ « ¼±³±ª» ´¿²¿µ ïçò øЮ·±®·¬»¬ °®· «°·-« « ±¾®¿¦±ª²» «-¬¿²±ª»÷ øï÷ Ü·¶»¬» °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ · ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ô ®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿ ´·¼ô ¼±¾·¬²·µ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ô ¼»³±¾·´·¦·®¿²· ¾®¿²·¬»´¶ô ¼·¶»¬» ®¿¬²±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ô ¼·¶»¬» ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ · ¼·¶»¬» ¼»³±¾·´·¦·®¿²±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ô µ¿± ®»¼±ª·¬· ¤¿µ ·´· -¬«¼»²¬ô °±¼ «ª¶»¬±³ ¼¿ ·-°«²· ¾±¼±ª²· ³·²·³«³ô ±¼²±-²± ¼¿ ¦¿¼±ª±´¶· ²¿ °®·¶»³²±³ ·-°·¬«ô ·³¿ °®·±®·¬»¬ °±¼ ¶»¼²¿µ·³ «ª¶»¬·³¿ô °®·´·µ±³ «°·-¿ « ¶¿ª²« -®»¼²¶±¥µ±´-µ« ·´· ª·-±µ±¥µ±´-µ« «-¬¿²±ª« øî÷ Ñ-±¾» ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹¿ ¢´¿²µ¿ô -¸±¼²± ²¿°®·¶»¼ ²¿ª»¼»²·³ «ª¶»¬·³¿ô ±-¬ª¿®«¶« °®¿ª± ²¿ ±¾¿ª»¦¿² «°·« ¶»¼²« ±¼ ¶¿ª²·¸ «-¬¿²±ª¿ -®»¼²¶» ²¿±¾®¿¦¾»ò øí÷ Ê´¿¼¿ Õ¿²¬±²¿ £» °±-»¾²±³ ±¼´«µ±³ô ¦¿ ±-±¾» ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹¿ ¢´¿²µ¿ô ±³±¹«£·¬· «°·.« ²±ª« ¥µ±´-µ« ñ -¬«¼·¶-µ« ¹±¼·²«ô -«µ´¿¼²± ±¼¹±ª¿®¿¶«£»³ ¿µ¬« Ê´¿¼» Õ¿²¬±²¿ò øî÷ Ñ-±¾» ·¦ ¢´¿²µ¿ ïò -¬ò øï÷ · øî÷ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ ·³¿¶« °®·±®·¬»¬ ²¿ µ®»¼·¬·®¿²¶» ¬®±¥µ±ª¿ °±-¬¼·°´±³-µ±¹ -¬«¼·¶¿ · ·¦®¿¼» ³¿¹·-¬¿®-µ±¹ · ¼±µ¬±®-µ±¹ ®¿¼¿ô -«µ´¿¼²± °±-»¾²·³ °®±°·-·³¿ Ê´¿¼» Õ¿²¬±²¿ · ˲·ª»®¦·¬»¬¿ « Ì«¦´·ò øî÷ Ê´¿¼¿ Õ¿²¬±²¿ ±¼²±-²± ²¿¼´»‘²· ±°£·²-µ· ±®¹¿²· £» °±-»¾²·³ °®±°·-±³ «¬ª®¼·¬· µ®·¬»®·¶»ô «ª¶»¬» · °±-¬«°¿µ ®»¿´·¦¿½·¶» °®¿ª¿ ·¦ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ò øí÷ Í®»¼-¬ª¿ ¦¿ -¬·°»²¼·®¿²¶» ¼¶»½» ·¦ ®»¼¿ ¾®¿²·¬»´¶-µ·¸ °±°«´¿½·¶¿ô «¬ª®¤»²¿ Þ«¼‘»¬±³ Ì«¦´¿²-µ±¹ µ¿²¬±²¿ ®¿-°±®»¤«¶« -» °®»³¿ °±-»¾²·³ «ª¶»¬·³¿ µ±¶» «¬ª®¤«¶» Ê´¿¼¿ Õ¿²¬±²¿ò ´¿²¿µ îîò øͳ¶»¥¬¿¶ « ¤¿¢µ» · -¬«¼»²¬-µ» ¼±³±ª»÷ Ü·¶»¬» °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ · ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ô ®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ô ¼·¶»¬» ®¿¬²±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ô ¼±¾·¬²·µ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ô ¼·¶»¬» ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ô ¼»³±¾·´·¦·®¿²· ¾®¿²·¬»´¶ · ¼·¶»¬» ¼»³±¾·´·¦·®¿²±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ô ·³¿ °®·±®·¬»¬ °®·´·µ±³ ±-¬ª¿®·ª¿²¶¿ °®¿ª¿ ²¿ -³¶»¥¬¿¶ « ¤¿¢µ» · -¬«¼»²¬-µ» ¼±³±ª»ô ²¿ °±¼®«¢¶« Õ¿²¬±²¿ô ¬±µ±³ ®»¼±ª·¬±¹ ¥µ±´±ª¿²¶¿ô ±¼²±-²± -¬«¼·®¿²¶¿ô °®· ¶»¼²¿µ·³ «ª¶»¬·³¿ · -«µ´¿¼²± ±¼¹±ó ª¿®¿¶«£»³ ¿µ¬« «-¬¿²±ª» « µ±¶±¶ -» ª®¥· -³¶»¥¬¿¶ ¤¿µ¿ó -¬«¼»²¿¬¿ò ´¿²¿µ îíò øͳ¶»¥¬¿¶ « °»²¦·±²»®-µ» ¼±³±ª»÷ øï÷ α¼·¬»´¶·ô «¼±ª·½¿ ·´· «¼±ª¿½ °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ · ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ô ®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ô ¼±¾·¬²·µ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ô ¾±®¿½ ÒÑÎó¿ô µ¿± · ±-±¾» ·¦ ¢´¿²µ¿ ìò -¬¿ª¿µ øï÷ ¬±¢µ» ½ ÷ · ¼÷ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ ·³¿¶« °®·±®·¬»¬ °®· -³¶»¥¬¿¶« « °»²¦·±²»®-µ» ¼±³±ª»ò øî÷ Ñ-±¾¿³¿ ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹¿ ¢´¿²µ¿ô °®·´·µ±³ -³¶»¥¬¿¶¿ « °»²¦·±²»®-µ» ¼±³±ª»ô °®·°¿¼¿¶« ¾»²»º·½·¶»ô -«µ´¿¼²± ±¼¹±ª¿®¿¶«£»³ ¿µ¬« «-¬¿²±ª» « µ±¶±¶ -» ª®¥· -³¶»¥¬¿¶ò Ѽ¶»´¶¿µ Úò 滥¿ª¿²¶» -¬¿³¾»²·¸ °±¬®»¾¿ · ¼±¼¶»´¿ -®»¼-¬¿ª¿ ¦¿ ±¼®‘·ª· °±ª®¿¬¿µ ´¿²¿µ îìò øÒ¿¢·² ®¶»¥¿ª¿²¶¿ -¬¿³¾»²·¸ °±¬®»¾¿÷ øï÷ Ñ-±¾» ·¦ ¢´¿²µ¿ ïò -¬¿ª¿µ øï÷ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô ·³¿¶« °®¿ª± ²¿ °±³±£ ¦¿ ®¶»¥¿ª¿²¶» -¬¿³¾»²·¸ °±¬®»¾¿ô ¶»¼²±µ®¿¬²±³ ¼±¼¶»´±³ ¾»-°±ª®¿¬²·¸ ²±ª¢¿²·¸ -®»¼-¬¿ª¿ ·´· ¼±¼¶»´±³ µ®»¼·¬¿ -¿ -«¾ª»²½·±²·®¿²±³ µ¿³¿¬±³ « -ª®¸« ®¶»¥¿ª¿²¶¿ -¬¿³¾»²·¸ °±¬®»¾¿ò øî÷ ͬ¿³¾»²· ±¾¶»µ¬· ·¦¹®¿¤»²·ô ¼±¹®¿¤»²· ·´· µ«°´¶»²· ¼±¼¶»´±³ ²±ª¢¿²·¸ -®»¼-¬¿ª¿ ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹¿ ¢´¿²µ¿ô « -«ª´¿-²·¥¬ª« -« -ª·¸ ¢´¿²±ª¿ «‘» ±¾·¬»´¶· · ²» ³±¹« -» ±¬«¤·¬· ¼±µ -« ¢´¿²±ª· «‘» ±¾·¬»´¶· ³¿´±´¶»¬²·ò øí÷ Ê´¿¼¿ Õ¿²¬±²¿ °±-»¾²·³ °®±°·-±³ «¬ª®¤«¶» ª·-·²« -®»¼-¬¿ª¿ ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ò øì÷ Ê´¿¼¿ Õ¿²¬±²¿ °±-»¾²·³ °®±°·-±³ «¬ª®¤«¶» «ª¶»¬»ô µ®·¬»®·¶» · °±-¬«°¿µ ¼±¼¶»´» -®»¼-¬¿ª¿ ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ ²¿³·¶»²¶»²·¸ -¬¿³¾»²±³ ¦¾®·²¶¿ª¿²¶« ±-±¾¿ ·¦ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ô µ¿± · ±-¬¿´¿ °·¬¿²¶¿ ±¼ ¦²¿¢¿¶¿ ¦¿ ±-¬ª¿®·ª¿²¶» ±ª±¹ °®¿ª¿ò ´¿²¿µ îëò øЮ·±®·¬»¬²± ®¶»¥¿ª¿²¶» -¬¿³¾»²·¸ °±¬®»¾¿÷ Ê´¿¼¿ Õ¿²¬±²¿ô -«µ´¿¼²± ª¿‘»£·³ °®±°·-·³¿ô ±-·¹«®¿ª¿ °®·±®·¬»¬²± ®¶»¥¿ª¿²¶» -¬¿³¾»²·¸ °±¬®»¾¿ °®·°¿¼²·µ¿ ¾®¿²·¬»´¶-µ» °±°«´¿½·¶» °«¬»³ ¶»¼²±µ®¿¬²» ¾»-°±ª®¿¬²» °±³±£· ·´· °«¬»³ µ®»¼·¬·®¿²¶¿ ¦¿ -¬¿³¾»²± ¦¾®·²¶¿ª¿²¶»ô °± °®¿ª« °®ª»²-¬ª¿ µ¿µ± -´·¶»¼·æ ¿÷ ¼·¶»¬» ¥»¸·¼¿ô °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ ¾»¦ ±¾¿ ®±¼·¬»´¶¿ · ®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ -¿ ±¥¬»£»²¶»³ ±®¹¿²·¦³¿ ±¼ ïððû × ¹®«°»å ´¿²¿µ îïò øܱ¼¶»´¿ -¬·°»²¼·¶¿÷ øï÷ Ü·¶»¬» °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ · ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ô ®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ô ¼±¾·¬²·µ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ô ¼»³±¾·´·¦·®¿²· ¾®¿²·¬»´¶ô ¼·¶»¬» ®¿¬²±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ñ ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ñ¼»³±¾·´·¦·®¿²±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ô ·³¿ °®·±®·¬»¬ °®·´·µ±³ ±¼±¾®¿ª¿²¶¿ -¬·°»²¼·¶¿ ó µ®»¼·¬¿ô ¬±µ±³ ®»¼±ª·¬±¹ -¬«¼·®¿²¶¿ ñ ¥µ±´±ª¿²¶¿ô °®· ¶»¼²¿µ·³ «ª¶»¬·³¿ -«µ´¿¼²± °®±°·-« ·¦ -¬¿ªµ¿ øî÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ò .« -®»¼²¶±¥µ±´-µ» · ª·-±µ±±¾®¿¦±ª²» «-¬¿²±ª»ô « -´«¢¿¶»ª·³¿ µ¿¼¿ ¾®±¶ °®·¶¿ª´¶»²·¸ µ¿²¼·¼¿¬¿ °®»´¿¦· «¬ª®¤»²· ¾®±¶ ¦¿ «°·-ò ´¿²¿µ îðò øÞ»²»º·½·¶» °®· «°·-«÷ øï÷ Ü·¶»¬» ·¦ ±¾·¬»´¶· °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ · ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ô ®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ô ¼·¶»¬» ®¿¬²±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ô ¼±¾·¬²·µ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ô ¼·¶»¬» ¼±¾·¬²·µ¿ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ô ²»¦¿°±-´»²· ¼»³±¾·´·¦·®¿²· ¾®¿²·¬»´¶ · ¼·¶»¬» ²»¦¿°±-´»²±¹ ¼»³±¾·´·¦·®¿²±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ô µ±¼ ®»¼±ª·¬±¹ ¥µ±´±ª¿²¶¿ · ®»¼±ª·¬±¹ -¬«¼·®¿²¶¿ ²¿ ˲·ª»®¦·¬»¬« « Ì«¦´·ô ·³¿ °®¿ª± ²¿ ¾»²»º·½·¶«ô « ª·-·²· ëðûô µ±¼ °´¿£¿²¶¿ ²¿µ²¿¼¿ ¦¿ «°·.

Þ®±¶ í ó ͬ®¿²¿ íîî ÍÔËàÞÛÒÛ ÒÑÊ×ÒÛ ÌËÆÔßÒÍÕÑÙ ÕßÒÌÑÒß Ð»¬¿µô íðò ±À«¶¿µ îððéò ¹ò ¾÷ ±¾·¬»´¶ -¿ ¼ª¿ · ª·¥» ¥»¸·¼¿ô °±¹·²«´·¸ô «³®´·¸ô ²»-¬¿´·¸ ¾®¿²·¬»´¶¿ · ®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ -¿ ±¥¬»£»²¶»³ ±®¹¿²·¦³¿ ±¼ ïððû ×× ¹®«°»å ½÷ ¼±¾·¬²·µ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ « ±µª·®« µ¿¬»¹±®·¶» « µ±¶±¶ -» °±¶¿ª´¶«¶» µ¿± °±¼²±-·´¿½ ¦¿¸¬¶»ª¿å ¼÷ ±¾·¬»´¶ ¥»¸·¼¿ô °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ · ®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ -¿ ±¥¬»£»²¶»³ ±®¹¿²·¦³¿ ±¼ çðûô èðû · éðûå »÷ ¢´¿² «‘» ±¾·¬»´¶· °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ · ²»-¬¿´±¹ ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ ·´· ±¼´·µ±ª¿²¶¿å º÷ ±-¬¿´· ®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿´·¼· °®»³¿ °®±½»²¬« ·²ª¿´·¼²±-¬·å ¹÷ ¼»³±¾·´·¦·®¿²· ¾®¿²·±½· · ¸÷ ¢´¿²±ª· «‘» ±¾·¬»´¶· «³®´±¹ ®¿¬²±¹ · ³·®²±¼±°-µ±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ô «³®´±¹ ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ô «³®´±¹ ¼»³±¾·´·¦·®¿²±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ò ´¿²¿µ îêò øܱ¼¶»´¿ -¬¿²±ª¿÷ øï÷ ͬ¿³¾»²· ±¾¶»µ¬· · -¬¿²±ª· ·¦¹®¿¤»²· · µ«°´¶»²· -®»¼-¬ª·³¿ °®±®¿¢«²¿ Õ¿²¬±²¿ô ¼± -¬«°¿²¶¿ ²¿ -²¿¹« ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô ³±¹« -» ¼±¼·¶»´·¬· « ª´¿-²·¥¬ª± ±-±¾¿³¿ ·¦ ¢´¿²µ¿ îëò -¬¿ª¿µ øï÷ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô ¿µ± -« ¼±¼·¶»´¶»²· ²¿ µ±®·¥¬»²¶» -«µ´¿¼²± ±°£»³ ¿µ¬« Ó·²·-¬¿®-¬ª¿ · ±¼´«ª· Ê´¿¼» Õ¿²¬±²¿ò øî÷ Ю¿ª± ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ ³±‘» -» ±-¬ª¿®·¬· «µ±´·µ± ±-±¾¿ ·¦ ¢´¿²µ¿ îëò -¬¿ª¿µ øï÷ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ · ¢´¿²±ª· ²¶»²» «‘» ±¾·¬»´¶·ô ²»³¿¶« ®·¶»¥»²» -¬¿³¾»²» °±¬®»¾» ²¿ °±¼®«¢¶« Þ±-²» · Ø»®½»¹±ª·²»ò øí÷ Ó·²·-¬¿®-¬ª± £» °±-»¾²·³ °®±°·-±³ «¬ª®¼·¬· °±-¬«°¿µ · «ª¶»¬» ¦¿ ¼±¼¶»´« -¬¿²±ª¿ ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ò øí÷ Ѽ °´¿£¿²¶¿ µ¿²¬±²¿´²·¸ · ±°£·²-µ·¸ ¿¼³·²·-¬®¿¬·ª²·¸ ¬¿µ-· ±-´±¾±¤»²· -« ¢´¿²±ª· ±¾·¬»´¶· ¥»¸·¼¿ô °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ µ±¶· -« ·¦¿ °±¹·²«´±¹ ±-¬ª¿®·´· °®¿ª± ²¿ ±¾·¬»´¶-µ« ·²ª¿´·¼²·²«ô µ¿± · ®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ò ´¿²¿µ îçò øб-»¾²· -´«¢¿¶»ª· ±-´±¾¿¤¿²¶¿÷ ´¿² ±¾·¬»´¶· ¥»¸·¼¿ô °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ô ®¿¬²· · ³·®²±¼±°-µ· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ô ¼±¾·¬²·µ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ô ²»¦¿°±-´»²· ¼»³±¾·´·¦·®¿²· ¾®¿²·¬»´¶ô ¼·¶»¬» ®¿¬²±¹ · ³·®²±¼±°-µ±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ô ¼·¶»¬» ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ · ¼·¶»¬» ²»¦¿°±-´»²±¹ ¼»³±¾·´·¦·®¿²±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ô « °±-¬«°µ« °®·¾¿ª´¶¿²¶¿ ¼±µ«³»²¬¿½·¶» « ½·´¶« -¬·°»²¼·®¿²¶¿ · °±³±£· « ¥µ±´±ª¿²¶«ô µ¿± °®¿ª¿ °®»¼ª·¤»²·¸ ±ª·³ ¦¿µ±²±³ô ±-´±¾±¤»² ¶» °´¿£¿²¶¿ ²¿µ²¿¼¿ ¦¿ «ª¶»®»²¶¿ ·¦¼¿¬¿ « °®»¼¥µ±´-µ·³ · ¥µ±´-µ·³ «-¬¿²±ª¿³¿ô ¢·¶· ¶» ±-²·ª¿¢ Õ¿²¬±²ô ±¼²±-²± ±°£·²¿ò Ѽ¶»´¶¿µ Øò б¼·¦¿²¶» ²·¥¿²¿ ó ²¿¼¹®±¾²±¹ -°±³»²·µ¿ ´¿²¿µ íðò øÖ»¼·²-¬ª»²± -°±³»² ±¾·´¶»‘¶» ¥»¸·¼¿ñ°±¹·²«´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿÷ Æ¿ -ª¿µ±¹ °®·°¿¼²·µ¿ Ñ®«‘¿²·¸ -²¿¹¿ µ±¶· ¶» °±¹·²«± ·´· «³®± µ¿± «¢»-²·µ « ±¾®¿²· Þ±-²» · Ø»®½»¹±ª·²»ô « °®±¬»µ´±³ ±¾®¿³¾»²±ó±-´±¾±¼·´¿¢µ±³ ®¿¬«ô · µ±¶· ¶» -¿¸®¿²¶»² ²¿ °±¼®«¢¶« Õ¿²¬±²¿ô ±-·¹«®¿ª¿ -» °±¼·¦¿²¶» ¶»¼·²-¬ª»²±¹ -°±³»² ±¾·´¶»‘¶¿ô ·¦®¿¤»²±¹ -«µ´¿¼²± «-ª±¶»²±³ ·¼»¶²±³ ®¶»¥»²¶«ò ´¿²¿µ íïò øÍ°±³»² ±¾·´¶»‘¶¿ ¦¿ ¾®¿²·¬»´¶» -¿¸®¿²¶»²» ª¿² °±¼®«¢¶¿ Õ¿²¬±²¿÷ ´¿²¿µ îéò øܱ¼¶»´¿ -®»¼-¬¿ª¿ ¦¿ ±¼®‘·ª· °±ª®¿¬¿µ÷ øï÷ Ñ-±¾» ·¦ ¢´¿²µ¿ ïò -¬ò øï÷ · øî÷ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô µ±¶» -« ±-¬ª¿®·´» °±ª®¿¬¿µ « ³¶»-¬¿ « µ±¶·³¿ -« ·³¿´» °®»¾·ª¿´·¥¬»ô ±¼²±-²± ¾±®¿ª·¥¬» °®·¶» ïèòðçòïççïò ¹±¼·²»ô « -ª®¸« ±¾»¦¾¶»¤»²¶¿ «ª¶»¬¿ ¦¿ ±¼®‘·ª· °±ª®¿¬¿µ « ·-¬±ô ·³¿¶« °®¿ª± ²¿ ¶»¼²±µ®¿¬²« ¼±¼¶»´« -®»¼-¬¿ª¿ ¦¿ ±¼®‘·ª· °±ª®¿¬¿µô °±¼ «ª¶»¬±³ ¼¿ -« ¼± ±-¬ª¿®»²±¹ °±ª®¿¬µ¿ô °®¿ª¿ °± ¬»³»´¶« ¾®¿²·´¿¢µ± ó ·²ª¿´·¼-µ» ¦¿¥¬·¬» ±-¬ª¿®·´» · ±-¬ª¿®«¶« ²¿ °±¼®«¢¶« Õ¿²¬±²¿ô -«µ´¿¼²± ®¿-°±´±‘·ª·³ °®±®¿¢«²-µ·³ -®»¼-¬ª·³¿ò øî÷ Ю¿ª± ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ ²»³¿ ±-±¾¿ µ±¶» ¶»ô ·¦ª¿² -ª±¹ °®·¶»®¿¬²±¹ ³¶»-¬¿ °®»¾·ª¿´·¥¬¿ô ®·¶»¥·´¿ -ª±¶» -¬¿³¾»²± °·¬¿²¶»ò øí÷ Ê´¿¼¿ Õ¿²¬±²¿ £» °±-»¾²·³ °®±°·-±³ «¬ª®¼·¬· «ª¶»¬»ô µ®·¬»®·¶» · °±-¬«°¿µ ®»¿´·¦¿½·¶» °®¿ª¿ ·¦ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ò øì÷ λ¿´·¦¿½·¶¿ °®¿ª¿ ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ ª®¥· -» °«¬»³ Ó·²·-¬¿®-¬ª¿ ¦¿ ±¾²±ª«ô ®¿¦ª±¶ · °±ª®¿¬¿µ Ì«¦´¿²-µ±¹ µ¿²¬±²¿ò Ѽ¶»´¶¿µ Ùò Ñ-´±¾¿¤¿²¶» ±¼ °´¿£¿²¶¿ -«¼-µ·¸ · ¿¼³·²·-¬®¿¬·ª²·¸ ¬¿µ-· ´¿²¿µ îèò øÕ±®·-²·½· °®¿ª¿÷ øï÷ ´¿² ±¾·¬»´¶· ¥»¸·¼¿ô °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ µ±¶· ¶» ·¦¿ °±¹·²«´±¹ ±-¬ª¿®·± °®¿ª± ²¿ ±¾·¬»´¶-µ« ·²ª¿´·¼²·²«ô µ¿± · ®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ -¿ · °®»µ± ëðû ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼·¬»¬¿ ±-´±¾±¤»² ¶» °´¿£¿²¶¿ -«¼-µ·¸ ¬¿µ-·ò øî÷ Ѽ °´¿£¿²¶¿ ¬¿µ-»ô ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹¿ ¢´¿²µ¿ô « ·¦²±-« ±¼ ëðûô ±-´±¾±¤»² ¶» · ²»¦¿°±-´»²· ¾®¿²·¬»´¶ µ±¶· ¶» « ®»¼±ª·³¿ ±®«‘¿²·¸ -²¿¹¿ Ú»¼»®¿½·¶» Þ±-²» · Ø»®½»¹±ª·²» °®±ª»± ²¿¶³¿²¶» ¼ª·¶» ¹±¼·²»ò Ê´¿¼¿ Õ¿²¬±²¿ô ²¿ °®·¶»¼´±¹ Ó·²·-¬¿®-¬ª¿ ³±‘» ±¼±¾®·¬· °±¼·¦ ¿²¶» ²·¥¿²¿ó²¿¼¹®±¾²±¹ -°±³ »²·µ¿ · ¦¿ °±¹·²«´±¹ °®·°¿¼²·µ¿ Ñ®«‘¿²·¸ -²¿¹¿ µ±¶· ¶» -¿¸®¿²¶»² ª¿² °±¼®«¢¶¿ Õ¿²¬±²¿ò ´¿²¿µ íîò øÒ¿µ²¿¼¿ ¬®±¥µ±ª¿ °±¼·¦¿²¶¿ ²·¥¿²¿ñ²¿¼¹®±¾²±¹ -°±³»²·µ¿÷ øï÷ ´¿² ±¾·¬»´¶· ¥»¸·¼¿ó°±¹·²«´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ µ±¶· ¶» -ª±¶·³ -®»¼-¬ª·³¿ ª»£ °±¼·¹¿± ²·¥¿²ó²¿¼¹®±¾²· -°±³»²·µô ¥»¸·¼« ó °±¹·²«´±³ ¾®¿²·¬»´¶«ô ·³¿ °®¿ª± ²¿µ²¿¼» ¬®±¥µ±ª¿ « ª·-·²· µ±¶¿ ¶» «¬ª®¤»²¿ ¦¿ °±¼·¦¿²¶» ²·¥¿²¿ó ²¿¼¹®±¾²±¹ -°±³»²·µ¿ô «µ±´·µ± ¬« ²¿µ²¿¼« ª»£ ²·¶» ±-¬ª¿®·± °«¬»³ ²»µ±¹ ¼®«¹±¹ ±®¹¿²¿ «°®¿ª» ·´· ·²-¬·¬«½·¶»ò øî÷ Ю¿ª± ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ ±-¬ª¿®«¶» -» -«µ´¿¼²± °±-»¾²±³ °®±°·-« Ó·²·-¬¿®-¬ª¿ô µ±¶·³ -» «¬ª®¤«¶« «ª¶»¬·ô ²¿¢·²ô ¼·²¿³·µ¿ · °±-¬«°¿µ ·-°´¿¬» -®»¼-¬¿ª¿ò ´¿²¿µ ííò øÍ°±³»² ±¾·´¶»‘¶» ¦¿ ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿÷ Æ¿ ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ · ²±-·¬»´¶« “ﮬ·¦¿²-µ» -°±³»²·½» ïçìï’ô ²¿µ±² ²¶»¹±ª» -³®¬· ±-·¹«®¿ª¿ -» °±¼·¦¿²¶» ¶»¼·²-¬ª»²±¹ -°±³»² ±¾·´¶»À¶¿ô ·¦®¿¤»²±¹ -«µ´¿¼²± «-ª±¶»²±³ ·¼»¶²±³ ®¶»¥»²¶« ¦¿ ¬« µ¿¬»¹±®·¶«ò ´¿²¿µ íìò øÔ±µ¿´·¬»¬· -°±³»² ±¾·´¶»‘¶¿÷ øï÷ Ò¿¼´»‘²· ±°£·²-µ· ±®¹¿²· «°®¿ª»ô ¼«‘²· -« ®»¹·-¬®·®¿¬· · ±¾»¦¾·¶»¼·¬· ´±µ¿´·¬»¬» ²¿ µ±¶·³¿ -« ·¦¹®¿¤»²¿ -°±³»² ±¾·´¶»‘¶¿ ¾®¿²·¬»´¶¿ô ²¿ °±¼®«¢¶« Õ¿²¬±²¿ò øî÷ Ë®»¤»²¶» · ±¼®‘¿ª¿²¶» ´±µ¿´·¬»¬¿ -¿ -°±³»² ±¾·´¶»‘¶·³¿ ó ¥»¸·¼-µ·³ ²·¥¿²·³¿ · ²¿¼¹®±¾²·³ -°±³»²·½·³¿ ±¾®¿³¾»²± ó ±-´±¾±¼·´¿¢µ±¹ ®¿¬¿ô µ¿± · -°±³»² ±¾·´¶»‘¶¿ .

л¬¿µô íðò ±À«¶¿µ îððéò ¹ò ÍÔËàÞÛÒÛ ÒÑÊ×ÒÛ ÌËÆÔßÒÍÕÑÙ ÕßÒÌÑÒß Þ®±¶ í ó ͬ®¿²¿ íîí ¾®¿²·¬»´¶¿ ²¿ °±¼®«¢¶« Õ¿²¬±²¿ ±¾¿ª»¦¿ ¶» ´±µ¿´²» ¦¿¶»¼²·½»ò Ѽ¶»´¶¿µ ×ò б³±£ « -´«¢¿¶« -³®¬· ´¿²¿µ íçò øб-»¾²¿ °®¿ª¿ ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿÷ øï÷ ܱ¾·¬²·µ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ ·³¿ °®¿ª± ²¿ ¶»¼²±µ®¿¬²± ²±ª¢¿²± °®·³¿²¶» « ¬±µ« ¶»¼²» µ¿´»²¼¿®-µ» ¹±¼·²»ô °±¼ «ª¶»¬±³ ¼¿ ¶» µ±®·-²·µ ¾®¿²·´¿¢µ± ó ·²ª¿´·¼-µ» ¦¿¥¬·¬» ²¿ °±¼®«¢¶« Õ¿²¬±²¿ô « ª·-·²· µ±¶« «¬ª®¼· Ê´¿¼¿ Õ¿²¬±²¿ô ¿ °®»³¿ ¼·²¿³·½· ·-°´¿¬» µ±¶« °®»¼´¿‘» Ó·²·-¬¿®-¬ª±ò øî÷ Ë ®»¿´·¦¿½·¶· °®¿ª¿ ²¿ ±-·¹«®¿²¶» °±ª±´¶²·¶·¸ «ª¶»¬¿ ¦¿ ¦¿°±¥´¶¿ª¿²¶» ø±¼¶»´¶¿µ Üò ¢´ò ïêò ¼± ïèò÷ · °®»¼²±-¬· « ¥µ±´±ª¿²¶« · -¬·°»²¼·®¿²¶« ø±¼¶»´¶¿µ Ûò ¢´ò ïçò ¼± îîò÷ ·¦ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô °®»¼²±-¬ « ±µª·®« ¾®¿²·¬»´¶-µ» µ¿¬»¹±®·¶» µ±¶±¶ °®·°¿¼¿ ø®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ô ¼»³±¾·´·¦·®¿²· ¾®¿²·¬»´¶ô ¢´¿² ±¾·¬»´¶· ¥»¸·¼¿ô °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿÷ ·³¿ ¼±¾·¬²·µ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ ±¼²±-²± ¢´¿² ±¾·¬»´¶· °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ ó ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ò ´¿²¿µ ìðò øЮ·±®·¬»¬ « µ±®·¥¬»²¶« «-´«¹¿ ¼®‘¿ª²·¸ ±®¹¿²¿ · ¶¿ª²·¸ «-¬¿²±ª¿÷ גּ· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ô ¢´¿² ±¾·¬»´¶· ¥»¸·¼¿ °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ô ¼±¾·¬²·µ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ô ²±-·¬»´¶ “ﮬ·¦¿²-µ» -°±³»²·½» ïçìï’ · ¼»³±¾·´·¦·®¿²· ¾®¿²·¬»´¶ô ·³¿ °®·±®·¬»¬ « µ±®·¥¬»²¶« «-´«¹¿ ¼®À¿ª²·¸ ±®¹¿²¿ · ¶¿ª²·¸ «-¬¿²±ª¿ ²¿ °±¼®«¢¶« Õ¿²¬±²¿ ±¼²±-²± ±°£·²»ô ± ¢»³« -« ²¿¼´»À²· ±®¹¿²·ô ±¼²±-²± «-¬¿²±ª» « ·-¬·³ °®¿ª²·³ ±-±¾¿³¿ ¼«À²· ·-¬¿µ²«¬· ±¾¿ª·¶»-¬ ²¿ ª·¼²·³ ³¶»-¬·³¿ò Ѽ¶»´¶¿µ Ôò Í«¾ª»²½·¶¿ ²¿µ²¿¼¿ ¦¿ ¼±¼·¶»´¶»²± ¹®¿¤»ª·²-µ± ¦»³´¶·¥¬» ´¿²¿µ ìïò øÕ±®·-²·µ °®¿ª¿÷ øï÷ Ñ-±¾¿ ·¦ ¢´¿²µ¿ ïò -¬¿ª¿µ øï÷ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô ·³¿ °®¿ª± ²¿ -«¾ª»²½·¶« ²¿µ²¿¼» ¦¿ ¼±¼·¶»´¶»²± ¹®¿¤»ª·²-µ± ¦»³´¶·¥¬»ô °±ª®¥·²» ¼± ìðð ³ î · ¬®±¥µ±ª» «®»¤»²¶¿ ¹®¿¤»ª·²-µ±¹ ¦»³´¶·¥¬¿ô ¦¿ ·¦¹®¿¼²¶« ±¾·¬»´¶-µ» -¬¿³¾»²» ¦¹®¿¼» ¦¿ ª´¿-¬·¬» °±¬®»¾»ô µ¿¼¿ °®ª· °«¬ ®¶»¥¿ª¿¶« -ª±¶» -¬¿³¾»²± °·¬¿²¶»ò øî÷ Ñ°£·²¿ -ª±¶·³ °®±°·-±³ «¬ª®¤«¶» «ª¶»¬»ô µ®·¬»®·¶»ô ³¶»®·´¿ · °±-¬«°¿µ ¦¿ ±-¬ª¿®»²¶¿ °®¿ª¿ ·¦ -¬¿ªµ¿ ïò ±ª±¹¿ ¢´¿²µ¿ò øí÷ Ñ-±¾¿ ·¦ ¢´¿²µ¿ ïò -¬¿ª¿µ øï÷ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô µ±¶¿ µ±®·-¬· -¬¿² °± ¬»³»´¶« ¦¿µ«°¿ ²¿ ¬»³»´¶« Æ¿µ±²¿ ± ·¦¼¿ª¿²¶« -¬¿²±ª¿ « ¦¿µ«° ø“Í´«À¾»²» ²±ª·²» Ì«¦´¿²-µ±¹ µ¿²¬±²¿’ô ¾®±¶ éñðì÷ô -¬·¢» °®¿ª± ¦¿¥¬·£»²±¹ ¦¿µ«°½¿ô -¸±¼²± ª¿À»£·³ °®±°·-·³¿ Õ¿²¬±²¿ò Ѽ¶»´¶¿µ Óò Ò¿¼±µ²¿¼¿ ¬®±¥µ±ª¿ °®·¶»ª±¦¿ ®¿¼· ´·¶»¢»²¶» ´¿²¿µ ìîò øÕ±®·-²·µ °®¿ª¿÷ ´¿²¿µ íëò øÒ¿µ²¿¼¿ ¬®±¥µ±ª¿ ¼‘»²¿¦» ñ -¿¸®¿²»÷ øï÷ Ë -´«¢¿¶« -³®¬· ±-±¾» ·¦ ¢´¿²µ¿ ïò -¬¿ª¿µ øï÷ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ · ²±-·¬»´¶¿ “ﮬ·¦¿²-µ» -°±³»²·½» ïçìï’ô ¢´¿² ±¾·¬»´¶· µ±¶·³ ¶» «³®´· À·ª·± « ¦¿¶»¼²·¢µ±³ ¼±³¿£·²-¬ª« « ª®·¶»³» -³®¬·ô ·³¿ °®¿ª± ²¿ ²±ª¢¿²« °±³±£ô ²¿¶³¿²¶» « ª·-·²· °®±-¶»¢²» ³¶»-»¢²» ²»¬± °´¿£» ·-°´¿£»²» « Ú»¼»®¿½·¶· Þ±-²» · Ø»®½»¹±ª·²»ô « °®»¬¸±¼²±¶ ¹±¼·²·ô °®»³¿ °±¼¿½·³¿ Æ¿ª±¼¿ ¦¿ -¬¿¬·-¬·µ« Ú»¼»®¿½·¶» Þ±-²» · Ø»®½»¹±ª·²»ô «µ±´·µ± ¬± °®¿ª± ²» ³±À» ±-¬ª¿®·¬· °± ¬»³»´¶« Ú»¼»®¿´²±¹ ¦¿µ±²¿ ·´· ²¿ ¼®«¹· ²¿¢·²ò øî÷ Ó·²·-¬¿®-¬ª± °±-»¾²·³ °®±°·-±³ «¬ª®¤«¶» °±-¬«°¿µ ¼±¼¶»´» ±ª·¸ -®»¼-¬¿ª¿ô ¼±µ«³»²¬¿½·¶« µ±¶« ¶» µ±®·-²·µ °®¿ª¿ ¼«‘¿² °±¼²·¶»¬·ô µ¿± · ±-¬¿´¿ °·¬¿²¶¿ ±¼ ¦²¿¢¿¶¿ ¦¿ ±-¬ª¿®·ª¿²¶» ±ª±¹ °®¿ª¿ò ´¿²¿µ íêò øЮ¿ª¿ « -´«¢¿¶« -³®¬· ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²·¸ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿÷ Ë -´«¢¿¶« -³®¬· ¼±¾·¬²·µ¿ ®¿¬²±¹ °®·¦²¿²¶¿ · ±¼´·µ±ª¿²¶¿ · ²±-·¬»´¶¿ “ﮬ·¦¿²-µ» -°±³»²·½» ïçìï’ô ±°£·²¿ ²¿ °±¼®«¢¶« µ±¶» ¶» ·-¬· ·³¿± °®»¾·ª¿´·¥¬»ô ²¿ ¬»³»´¶« ¼±µ«³»²¬±ª¿²±¹ ¦¿¸¬¶»ª¿ ¢´¿²¿ «À» ±¾·¬»´¶·ô ª®¥· ±¾¿ª¶»¥¬¿ª¿²¶» ± -³®¬· °«¬»³ ¶¿ª²·¸ ³»¼·¶¿ · ±®¹¿²·¦·®¿» -¿¸®¿²«ô ²¿ ¼»º·²·®¿²±¶ ´±µ¿½·¶· «¦ ¼®À¿ª²» °±¢¿-¬·ò Ѽ¶»´¶¿µ Öò צ¹®¿¼²¶¿ °®·´¿¦¿ ¼± -¬¿³¾»²» ¦¹®¿¼» ´¿²¿µ íéò øÕ±®·-²·µ °®¿ª¿÷ øï÷ גּ· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ô ²»-°±-±¾¿² ¦¿ µ®»¬¿²¶» ¾»¦ ·²ª¿´·¼-µ·¸ µ±´·½¿ô ·³¿ °®¿ª± ²¿ «µ´¿²¶¿²¶» ¿®¸·¬»µ¬±²-µ±ó«®¾¿²·-¬·¢µ·¸ ¾¿®·¶»®¿ ¦¿ °®·´¿¦ · «´¿¦¿µ « -¬¿³¾»²« ¦¹®¿¼« « µ±¶±¶ -¬¿²«¶» · ¦¿ µ®»¬¿²¶» « -¬¿²«ô «µ±´·µ± ¬± ²·¶» °±ª»¦¿²± -¿ ²»-®¿¦³¶»®²·³ ¬®±¥µ±ª·³¿ · ¿µ± ¶» ¬± ¬»¸²·¢µ· ·¦ª±¼´¶·ª±ò øî÷ Ю¿ª± ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹¿ ¢´¿²µ¿ °®·°¿¼¿ · ¼¶»¬»¬« ·¦ ±¾·¬»´¶· °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ · ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ µ±¶» ¶» ²»-°±-±¾²± ¦¿ °®·ª®»¤·ª¿²¶»ô °±¼ «ª¶»¬±³ ¼¿ ¶» ¬¿ ²»-°±-±¾²±-¬ ²¿-¬«°·´¿ °®·¶» ïëò ¹±¼·²» ‘·ª±¬¿ô ±¼²±-²± îëò ¹±¼·²» «µ±´·µ± -» ·-¬± ²¿´¿¦·´± ²¿ ®»¼±ª·¬±³ ¥µ±´±ª¿²¶«ô ¿ ¥¬± -» ¼±µ¿¦«¶» ²¿´¿¦±³ô ±½¶»²±³ · ³·¥´¶»²¶»³ ²¿¼´»‘²» «-¬¿²±ª» -¿ µ±¶±³ Ó·²·-¬¿®-¬ª± ·³¿ ¦¿µ´¶«¢»² «¹±ª±®ò ´¿²¿µ íèò ø˪¶»¬· ¦¿ ±-¬ª¿®·ª¿²¶» °®¿ª¿÷ øï÷ Ю¿ª± ·¦ ¢´¿²µ¿ íéò ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ -» ³±‘» ±-¬ª¿®·¬· ¶»¼²±µ®¿¬²± · °±¼ «ª¶»¬±³ ¼¿ -» ®¿¼· ± -¬¿³¾»²±¶ ¶»¼·²·½· -¿ ®·¶»¥»²·³ ·³±ª·²-µ±ó°®¿ª²·³ ±¼²±-·³¿ò øî÷ λ¿´·¦¿½·¶« ±ª±¹ °®¿ª¿ ¼«‘²¿ ¶» ±-·¹«®¿¬· ±°£·²¿ ²¿ °±¼®«¢¶« µ±¶» -» -¬¿³¾»²¿ ¦¹®¿¼¿ ²¿´¿¦·ò øí÷ αµ ¦¿ ±-¬ª¿®·ª¿²¶» °®¿ª¿ ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ ¶» ¹±¼·²¿ ¼¿²¿ ±¼ ¼¿²¿ °±¼²±¥»²¶¿ ¦¿¸¬¶»ª¿ò Ѽ¶»´¶¿µ Õò б-»¾²¿ °®¿ª¿ øï÷ ´¿² ±¾·¬»´¶· °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ô ®¿¬²· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ô ¼±¾·¬²·µ ®¿¬²±¹ ±¼´·µ±ª¿²¶¿ · °®·¦²¿²¶¿ô µ±¶· ¶» ®¿¼· ±-¬ª¿®·ª¿²¶¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²» ¦¿¥¬·¬» «°«£»² ª¿² ³¶»-¬¿ °®»¾·ª¿´·¥¬¿ô ²¿ ¬»®·¬±®·¶· Þ±-²» · Ø»®½»¹±ª·²»ô ·³¿ °®¿ª± ²¿ ¬®±¥µ±ª» °®·¶»ª±¦¿ « ª·-·²· ½·¶»²» °±ª®¿¬²» ¿«¬±¾«-²» µ¿®¬» ±¼ ³¶»-¬¿ °®»¾·ª¿´·¥¬¿ ¼± ³¶»-¬¿ « µ±¶» ¶» «°«£»²ò øî÷ גּ· ª±¶²· ·²ª¿´·¼ µ±¼ µ±¶»¹ ¶» ®¶»¥»²¶»³ ²¿¼´»‘²±¹ ±®¹¿²¿ «¬ª®¤»²± °®¿ª± ²¿ ²¶»¹« · °±³±£ ±¼ -¬®¿²» ¼®«¹» ±-±¾»ô ¿ µ±¶· ¶» ®¿¼· ±-¬ª¿®·ª¿²¶¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²» ¦¿¥¬·¬» «°«£»² ª¿² ³¶»-¬¿ °®»¾·ª¿´·¥¬¿ô ²¿ ¬»®·¬±®·¶· Þ±-²» · .

Þ®±¶ í ó ͬ®¿²¿ íîì ÍÔËàÞÛÒÛ ÒÑÊ×ÒÛ ÌËÆÔßÒÍÕÑÙ ÕßÒÌÑÒß Ð»¬¿µô íðò ±À«¶¿µ îððéò ¹ò Ø»®½»¹±ª·²»ô ·³¿ °®¿ª± ²¿ ¬®±¥µ±ª» °®·¶»ª±¦¿ « ª·-·²· îðû ·¦²±-¿ °®±¼¿¶²» ½·¶»²» ¶»¼²» ´·¬®» ¹±®·ª¿ ¦¿ ª±¦·´± µ±¶» -» µ±®·-¬·ô ¦¿ -ª¿µ· °®»¤»²· µ·´±³»¬¿®ò øí÷ Ü»³±¾·´·¦·®¿²· ¾®¿²·¬»´¶ô µ±¶· ²»³¿ -®»¼-¬¿ª¿ ¦¿ ·¦¼®‘¿ª¿²¶»ô ¿ ®¿¼· ±-¬ª¿®·ª¿²¶¿ ¦¼®¿ª-¬ª»²» ¦¿¥¬·¬» ¶» «°«£»² ª¿² Õ¿²¬±²¿ô ²¿ ¬»®·¬±®·¶· Þ±-²» · Ø»®½»¹±ª·²»ô ·³¿ °®¿ª± ²¿ ¬®±¥µ±ª» °®·¶»ª±¦¿ « ª·-·²· ½·¶»²» °±ª®¿¬²» ¿«¬±¾«-²» µ¿®¬» ±¼ ³¶»-¬¿ °®»¾·ª¿´·¥¬¿ ¼± ³¶»-¬¿ « µ±¶» ¶» «°«£»²ò øì÷ Ю±°·-±³ Ó·²·-¬¿®-¬ª¿ -» «¬ª®¤«¶« «ª¶»¬· · ²¿¢·² ·-°´¿¬» -®»¼-¬¿ª¿ ·¦ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ò Ѽ¶»´¶¿µ Òò Ö»¼²±µ®¿¬²» ²±ª¢¿²» °±³±£· ´¿²¿µ ìíò øÕ±®·-²·µ °®¿ª¿ · ²¿¢·² ·-°´¿¬»÷ øï÷ Ñ-±¾¿³¿ ·¦ ¢´¿²µ¿ ïò -¬¿ª¿µ øï÷ · ¢´¿²µ¿ ìò ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô « ·¦²·³²·³ -´«¢¿¶»ª·³¿ô ³±‘» -» ±¼±¾®·¬· ¶»¼²±µ®¿¬²¿ ²±ª¢¿²¿ °±³±£ô « -ª®¸« ®¶»¥¿ª¿²¶¿ -±½·¶¿´²·¸ °±¬®»¾¿ò øî÷ ܶ»½· ±-±¾¿ ·¦ ¢´¿²µ¿ ïò -¬¿ª¿µ øï÷ · ¢´¿²µ¿ ìò -¬¿ª¿µ ïò ¬±¢µ¿ ¼÷ µ±¶¿ °±¸¿¤¿¶« ±-²±ª²« ¥µ±´«ô ±¾»¦¾·¶»¼·¬ £» -» ²±ª¢¿²¿ °±³±£ ¦¿ ²¿¾¿ªµ« ±¾ª»¦²·¸ «¼‘¾»²·µ¿ò øí÷ Ю±°·-±³ Ó·²·-¬¿®-¬ª¿ -» ®»¹«´·®¿ °±-¬«°¿µô «ª¶»¬·ô µ®·¬»®·¶·ô ª·-·²¿ · ²¿¢·² ·-°´¿¬» ¶»¼²±µ®¿¬²» ²±ª¢¿²» °±³±£· -«µ´¿¼²± °®±¹®¿³« ± ®¿-°±¼¶»´· °®±®¿¢«²±³ °´¿²·®¿²·¸ -®»¼-¬¿ª¿ ¦¿ ¬» -ª®¸»ò Ѽ¶»´¶¿µ Ñò ﮬ·½·°¿½·¶¿ « «¢»¥£« ó ±¼®‘¿ª¿²¶« ¥°±®¬-µ·¸ ¬¿µ³·ó ¢»²¶¿ « ·²ª¿´·¼-µ±³ ¥°±®¬« · ³¿²·º»-¬¿½·¶¿ °±ª±¼±³ ±¾·´¶»‘¿ª¿²¶¿ Ü¿²¿ ÑÍ Þ·Ø Â´¿²¿µ ììò øײª¿´·¼-µ· ¥°±®¬÷ øï÷ ײª¿´·¼-µ· ¥°±®¬-µ· µ´«¾ µ¿²¬±²¿´²±¹ ²·ª±¿ô ·³¿ °®¿ª± ²¿ °¿®¬·½·°¿½·¶« « ¬®±¥µ±ª·³¿ «¢»¥£¿ ²¿ ¥°±®¬-µ·³ ¬¿µ³·¢»²¶·³¿ · ³¿²·º»-¬¿½·¶¿³¿ô ±¼²±-²± « ±®¹¿²·¦·®¿²¶« · ±¼®‘¿ª¿²¶« ¥°±®¬-µ·¸ ¬¿µ³·¢»²¶¿ · ³¿²·º»-¬¿½·¶¿ « ·²ª¿´·¼-µ±³ ¥°±®¬«ò øî÷ Ê·-·²« °¿®¬·½·°¿½·¶» ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ô «¬ª®¤«¶» Ó·²·-¬¿®-¬ª±ô ²¿ ¬»³»´¶« µ®·¬»®·¶¿ µ±¶» ¼±²±-· Ê´¿¼¿ Õ¿²¬±²¿ò øí÷ Þ®¿²·´¿¢µ¿ ±®¹¿²·¦¿½·¶¿ ²¿ ²·ª±« Õ¿²¬±²¿ô µ±¶¿ ±®¹¿ó ²·¦·®¿ ¥°±®¬-µ± ¬¿µ³·¢»²¶» · ³¿²·º»-¬¿½·¶« °±ª±¼±³ ±¾·´¶»‘¿ª¿²¶¿ Ü¿²¿ ÑÍ Î Þ·Ø · ¼®«¹·¸ ¼¿¬«³¿ µ±¶» «¬ª®¼· Ê´¿¼¿ Õ¿²¬±²¿ô ·³¿ °®¿ª± ²¿ °¿®¬·½·°¿½·¶« ¬®±¥µ±ª¿ò øì÷ Ê·-·²« °¿®¬·½·°¿½·¶» ·¦ -¬¿ªµ¿ øí÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ «¬ª®¤«¶» Ó·²·-¬¿®-¬ª±ô ²¿ ¬»³»´¶« Ю±¹®¿³¿ ±¾·´¶»‘¿ª¿²¶¿ ¦²¿¢¿¶²·¸ ¼¿¬«³¿ô ¼±¹¿¤¿¶¿ · ´·¢²±-¬· µ±¶»¹ ¼±²±-· Ê´¿¼¿ Õ¿²¬±²¿ò ÐÑÙÔßÊÔÖÛ ××× ó ÑÍÌÊßÎ×ÊßÒÖÛ ÐÎßÊß Â´¿²¿µ ìëò øצ«¦»½· · ±¹®¿²·¢»²¶¿ « µ±®·¥¬»²¶« °®¿ª¿÷ øï÷ Ю¿ª¿ «¬ª®¤»²¿ ±ª·³ ¦¿µ±²±³ô ²» ³±¹« µ±®·-¬·¬· ±-±¾»ô µ±¶·³¿ ¶» ±-¬ª¿®»²¶» ·-¬·¸ ±³±¹«£»²± °± ¼®«¹±³ °®¿ª²±³ ¬»³»´¶«ò øî÷ Ю¿ª¿ «¬ª®¤»²¿ ±ª·³ ¦¿µ±²±³ -» ³±¹« µ±®·-¬·¬· ¼±µ °±-¬±¶» °®±°·-¿²· «ª¶»¬· ¦¿ ²¶·¸±ª± µ±®·¥¬»²¶» · ²» ³±¹« -» ²¿-´¶»¤·ª¿¬· ²·¬· °®»²±-·¬· ²¿ ¼®«¹» ±-±¾»ò ´¿²¿µ ìêò øÑ-±¾» µ±¶» ²» ³±¹« ±-¬ª¿®·¬· °®¿ª¿÷ Ю¿ª¿ °®»³¿ ±ª±³ ¦¿µ±²«ô ²» ³±¹« ±-¬ª¿®·¬·æ ¿÷ ±-±¾» µ±¶» -« -¿³±ª±´¶²±ô ¾»¦ ±¼±¾®»²¶¿ ²¿¼´»‘²» µ±³¿²¼» ²¿°«-¬·´» Ñ®«‘¿²» -²¿¹» ø¼»¦»®¬·®¿´»÷å ¾÷ ±-±¾» µ±¶» -« -» -¿³» ®¿²·´» ·´· °±ª®·¶»¼·´» ®¿¼· ·¦¾¶»¹¿ª¿²¶¿ ª±¶²» ¼«‘²±-¬· ¦¿ ½·´¶»ª» ±¼¾®¿²» · -·¹«®²±-¬· Þ±-²» · Ø»®½»¹±ª·²»å ½÷ ±-±¾» µ±¶» -« ±-«¤»²» °®¿ª±³±£²±³ -«¼-µ±³ °®»-«¼±³ ¦¾±¹ ·¦ª®¥»²¶¿ ¬»‘·¸ µ¿¦²»²·¸ ¼¶»´¿ °®±¬·ª «-¬¿ª²±¹ °±®»¬µ¿ Þ±-²» · Ø»®½»¹±ª·²»ô «-¬¿ª²±¹ °±®»¬µ¿ Ú»¼»®¿½·¶» Þ±-²» · Ø»®½»¹±ª·²»ô µ¿¦²»²·¸ ¼¶»´¿ °®±¬·ª ¢±ª¶»¢²±-¬· · ³»¤«²¿ó ®±¼²±¹ °®¿ª¿ · µ®·ª·¢²·¸ ¼¶»´¿ °®±¬·ª ±®«‘¿²·¸ -²¿¹¿å ¼÷ ¢´¿²±ª· ±¾·¬»´¶· ±-±¾¿ µ±¶» -« ±-«¤»²» ¦¿ ¼¶»´¿ ²¿ª»¼»²¿ « ¬±¢µ¿³¿ ¿÷ô ¾÷ · ½÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ò ´¿²¿µ ìéò øЮ»-¬¿²¿µ °®¿ª¿÷ øï÷ Ю»-¬¿²¿µ -ª±¶-¬ª¿ ®¿¬²±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ ·´· ¢´¿²¿ ±¾·¬»´¶· ¥»¸·¼¿ô °±¹·²«´±¹ô «³®´±¹ô ²»-¬¿´±¹ ¾®¿²·¬»´¶¿ · ±¾·¬»´¶· «³®´±¹ ®¿¬²±¹ ª±¶²±¹ ·²ª¿´·¼¿ øµ±®·-²·µ¿ °®¿ª¿ ²¿ ±-±¾²«ô ±¼²±-²± ±¾·¬»´¶-µ« ·²ª¿´·¼²·²«÷ -«µ´¿¼²± Ú»¼»ó ®¿´²±³ ¦¿µ±²«ô ·³¿ ¦¿ °±-´¶»¼·½« °®»-¬¿²¿µ °®¿ª¿ «¬ª®¤»ó ²·¸ ±ª·³ ¦¿µ±²±³ô «µ±´·µ± -« ¬¿ °®¿ª¿ ±-¬ª¿®»²¿ ²¿ ¬»³»´¶« ¬±¹ -ª±¶-¬ª¿ · «µ±´·µ± ±ª·³ ¦¿µ±²±³ ²·¶» ¼®«¹¿ó ¢·¶» «¬ª®¤»²±ò øî÷ Õ±®·-²·µ °®¿ª¿ °± ±ª±³ ¦¿µ±²« ¶» ¼«‘¿² « ®±µ« ±¼ ïë ¼¿²¿ °®·¶¿ª·¬· -ª¿µ« °®±³¶»²« µ±¶¿ °±ª´¿¢· ·¦³¶»²« ·´· ¹«¾·¬¿µ °®¿ª¿ «¬ª®¤»²·¸ ±ª·³ ¦¿µ±²±³ò ´¿²¿µ ìèò øܱµ¿¦·ª¿²¶» -¬¿¬«-¿÷ Ë °±-¬«°µ« ±-¬ª¿®·ª¿²¶¿ °®¿ª¿ °± ±ª±³ ¦¿µ±²«ô ±-±¾» ·¦ ¢´¿²µ¿ ïò ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô -ª±¶ -¬¿¬«.¼±µ¿¦«¶« ®¶»¥»²¶»³ ·´· «ª¶»®»²¶»³ ²¿¼´»‘²±¹ ±®¹¿²¿ô ·¦¼¿¬·³ -«µ´¿¼²± ¦¿µ±²«ò ÐÑÙÔßÊÔÖÛ ×Ê ó ÐÎÑÊÑPÛÒÖÛ ÆßÕÑÒß Â´¿²¿µ ìçò ø滥¿ª¿²¶» ± °®¿ª·³¿ « °®ª±-¬«°¿²¶-µ±³ °±-¬«°µ«÷ øï÷ Ò¿¼´»‘²¿ ±°£·²-µ¿ -´«‘¾¿ô °®»³¿ ³¶»-¬« °®»¾·ª¿´·¥¬¿ °±¼²±-·¬»´¶« ¦¿¸¬¶»ª¿ô ®¶»¥¿ª¿ « °®ª±³ -¬«°²¶« ± °®¿ª·³¿ ·¦ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô «µ±´·µ± ±ª·³ ¦¿µ±²±³ ·´· °®±°·-±³ ¼±²»-»²·³ ²¿ ¬»³»´¶« ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô ²·¶» ¼®«¹¿¢·¶» «¬ª®¤»²±ò øî÷ Í´«‘¾»²« »ª·¼»²½·¶« ± µ±®·-²·½·³¿ °®¿ª¿ °± ±ª±³ ¦¿µ±²« ª±¼· ²¿¼´»‘²¿ ±°£·²-µ¿ -´«‘¾¿ò ´¿²¿µ ëðò ø滥¿ª¿²¶» ± °®¿ª·³¿ « ¼®«¹±-¬«°¿²¶-µ±³ °±-¬«°µ«÷ øï÷ à¿´¾¿ ²¿ °®ª±-¬«°¿²¶-µ± ®¶»¥»²¶» ³±‘» -» «´±‘·¬· « ®±µ« ±¼ ïë ¼¿²¿ ±¼ ¼¿²¿ °®·¶»³¿ ®¶»¥»²¶¿ò øî÷ б ‘¿´¾·ô ·¦¶¿ª´¶»²±¶ °®±¬·ª ®¶»¥»²¶¿ ²¿¼´»‘²» ±°£·²-µ» -´«‘¾»ô ¼±²»-»²±¹ « °®ª±³ -¬«°²¶«ô ®¶»¥¿ª¿ Ó·²·-¬¿®-¬ª±ò øí÷ б ‘¿´¾· ·¦¶¿ª´¶»²±¶ °®±¬·ª ®¶»¥»²¶¿ Ó·²·-¬¿®-¬ª¿ô ¼±²»-»ó ²±¹ « °®ª±³ -¬«°²¶«ô ®¶»¥¿ª¿ Õ±³·-·¶¿ ¦¿ ¼®«¹±-¬«ó °¿²¶-µ± «°®¿ª²± ®¶»¥¿ª¿²¶» Ê´¿¼» Õ¿²¬±²¿ò øì÷ Ю±¬·ª ®¶»¥»²¶¿ ¼±²»-»²±¹ « ¼®«¹±³ -¬«°²¶« ³±‘» -» °±µ®»²«¬· «°®¿ª²· -°±®ò ´¿²¿µ ëïò øЮ·³¶»²¿ ±¼®»¼¾· Æ¿µ±²¿ ± «°®¿ª²±³ °±-¬«°µ«÷ Ë °±-¬«°µ« ¦¿ ±-¬ª¿®·ª¿²¶» °®¿ª¿ °®»³¿ ±ª±³ ¦¿µ±²« °®·³¶»²¶«¶« -» ±¼®»¼¾» Æ¿µ±²¿ ± «°®¿ª²±³ °±-¬«°µ«ô «µ±´·µ± ±ª·³ ¦¿µ±²±³ ·´· °®±°·-±³ ¼±²»-»²·³ ²¿ ¬»³»´¶« ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ ²·¶» ¼®«¹¿¢·¶» ±¼®»¤»²±ò .

л¬¿µô íðò ±À«¶¿µ îððéò ¹ò ÍÔËàÞÛÒÛ ÒÑÊ×ÒÛ ÌËÆÔßÒÍÕÑÙ ÕßÒÌÑÒß Þ®±¶ í ó ͬ®¿²¿ íîë ÐÑÙÔßÊÔÖÛ Ê ó ÒßÕÒßÜß ÅÌÛÌÛ Â´¿²¿µ ëîò øѾª»¦¿ °±ª®¿¬¿ ¼±¼·¶»´¶»²·¸ -®»¼-¬¿ª¿÷ øï÷ Ñ-±¾¿ µ±¶±¶ ¶» ·-°´¿£»²± ²±ª¢¿²± °®·³¿²¶» °®»³¿ ±ª±³ ¦¿µ±²«ô ²¿ µ±¶¿ ²·¶» ·³¿´± °®¿ª±ô ¼«‘²¿ ¶» ª®¿¬·¬· °®·³´¶»²· ·¦²±-æ ¿÷ ¿µ± ¶» ²¿ ¬»³»´¶« ²»¬¿¢²·¸ °±¼¿¬¿µ¿ ¦¿ µ±¶» ¶» ¦²¿´¿ ·´· ¶» ³±®¿´¿ ¦²¿¬· ¼¿ -« ²»¬¿¢²·ô ·´· ¶» ²¿ ¼®«¹· °®±¬·ª°®¿ª²· ²¿¢·² ±-¬ª¿®·´¿ ²±ª¢¿²± °®·³¿²¶» °®»³¿ ±ª±³ ¦¿µ±²«ô µ±¶» ¶±¶ ²» °®·°¿¼¿ô ·´· ¶» ±-¬ª¿®·´¿ ²±ª¢¿²± °®·³¿²¶» « ª»£»³ ·¦²±-« ²»¹± ¥¬± ¶±¶ °®·°¿¼¿å ¾÷ ¿µ± ¶» ±-¬ª¿®·´¿ ²±ª¢¿²¿ °®·³¿²¶» ¦¾±¹ ¬±¹¿ ¥¬± ²·¶» °®·¶¿ª·´¿ ²¿-¬¿´» °®±³¶»²» µ±¶» «¬·¢« ²¿ ¹«¾·¬¿µô °®»-¬¿²¿µ ·´· -³¿²¶»²¶» ±¾·³¿ ²»µ±¹ °®¿ª¿ô ¿ ¦²¿´¿ ¶» ·´· ¶» ³±®¿´¿ ¦²¿¬· ¦¿ ¬» °®±³¶»²»å ½÷ ¿µ± ¶» °®·³·´¿ ª»£· ·¦²±.±¼ ·¦²±-¿ µ±¶· ¶±¶ ¶» ±¼®»¤»² ®¶»¥»²¶»³ò øî÷ ˵±´·µ± ¶» ²»°®¿ª·´²¿ ·-°´¿¬¿ ²¿-¬¿´¿ µ¿± °±-´¶»¼·½¿ ¹®»¥µ» ±®¹¿²¿ µ±¶· ¶» ª±¼·± °±-¬«°¿µô ·-¬· ±®¹¿² ¶» ¼«‘¿² ²¿¼±µ²¿¼·¬· ²»°®¿ª·´²± ·-°´¿£»²¿ -®»¼-¬ª¿ò øí÷ Ñ®¹¿²· ²¿¼´»‘²· ¦¿ ®¶»¥¿ª¿²¶» ± °®¿ª·³¿ °± ±ª±³ ¦¿µ±²«ô °± -´«‘¾»²±¶ ¼«‘²±-¬· °¿¦» ²¿ °±¶¿ª» ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹ ¢´¿²µ¿ò øì÷ 滥»²¶» µ±¶·³ -» -¬®¿²µ¿ ±¾ª»¦«¶» ¼¿ ª®¿¬· ²»±-²±ª¿²± °®·³´¶»²¿ -®»¼-¬ª¿ô ¼±²±-· °®ª±-¬«°¿²¶-µ· ±®¹¿² ³¶»-²± ²¿¼´»‘¿² ¼¿ ®¶»¥¿ª¿ ± ¹´¿ª²±¶ -¬ª¿®·ò øë÷ Ю±¬·ª ®¶»¥»²¶» ·¦ -¬¿ªµ¿ øì÷ ±ª±¹¿ ¢´¿²µ¿ô -¬®¿²µ¿ ·³¿ °®¿ª± ‘¿´¾»ò ´¿²¿µ ëêò øÌ®±¥µ±ª· °±-¬«°µ¿÷ øï÷ Ì®±¥µ±ª» °±-¬«°µ¿ « ª»¦· -¿ ±-¬ª¿®·ª¿²¶»³ °®¿ª¿ °®»³¿ ±ª±³ ¦¿µ±²«ô -²±-· ±®¹¿² µ±¶· ª±¼· °±-¬«°¿µò øî÷ Ë °±-¬«°µ« ¦¿ ±-¬ª¿®·ª¿²¶» °®¿ª¿ °± ±ª±³ ¦¿µ±²« ²» °´¿£¿ -» ¬¿µ-¿ò øí÷ Ò¿ ²±ª¢¿²¿ °®·³¿²¶¿ °®»³¿ ±ª±³ ¦¿µ±²«ô ²» °´¿£¿¶« -» °±®»¦· · ¼±°®·²±-·ò ÐÑÙÔßÊÔÖÛ Ê×× ó ÐÎ×ÖÛÔßÆÒÛ × ÆßÊÎÅÒÛ ÑÜÎÛÜÞÛ Â´¿²¿µ ëéò øÒ¿¼¦±® ²¿¼ °®±ª±¤»²¶»³ ¦¿µ±²¿÷ Ò¿¼¦±® ²¿¼ °®±ª±¤»²¶»³ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ · °®±°·-¿ ¼±²»-»²·¸ ²¿ ¬»³»´¶« ²¶»¹¿ô ¬» ²»°±-®»¼¿² «°®¿ª²· · º·²¿²½·¶-µ· ²¿¼¦±® · µ±²¬®±´« ¬®±¥»²¶¿ -®»¼-¬¿ª¿ ²¿³·¶»²¶»²·¸ ¦¿ ±-¬ª¿®·ª¿²¶» °®¿ª¿ °± ±ª±³ ¦¿µ±²«ô ª®¥· Ó·²·-¬¿®-¬ª±ò ´¿²¿µ ëèò øܱ²±¥»²¶» °®±ª»¼¾»²·¸ °®±°·-¿÷ øï÷ Ò¿¼´»‘²· ±®¹¿²· Õ¿²¬±²¿ · ±°£·²» ¼«‘²· -« ¼±²·¶»¬· °®±°·-» ¦¿ °®±ª»¼¾« ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ « ®±µ« ±¼ ç𠼿²¿ ±¼ ¼¿²¿ -¬«°¿²¶¿ ²¿ -²¿¹« ·-¬±¹ò øî÷ Ò¿¼´»‘²· ±®¹¿²· Õ¿²¬±²¿ · ±°£·²» « -³·-´« ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô ¼«‘²· -« «-«¹´¿-·¬· ±¼®»¼¾» ª¿‘»£·¸ °®±°·-¿ .±¼®»¼¾¿³¿ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ « ®±µ« ±¼ ç𠼿²¿ ±¼ ¼¿²¿ -¬«°¿²¶¿ ²¿ -²¿¹« ·-¬±¹ò øí÷ Ю·´·µ±³ ¼±²±¥»²¶¿ °®±°·-¿ ·¦ -¬ò øï÷ · øî÷ ±ª±¹¿ ¢´¿²µ¿ ±®¹¿²· -« ±¾ª»¦²· «¬ª®¼·¬· °®»¼²±-¬· °®· ±-¬ª¿®·ª¿²¶« °®¿ª¿ ¦¿ ±-±¾» ·¦ ¢´¿²µ¿ ïò · ¢´¿²µ¿ ìò ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ò øì÷ Ò¿¼´»‘²±-¬ «¬ª®¤»²¿ ±ª·³ ¦¿µ±²±³ ¦¿ ±°£·²-µ» ±®¹¿²» «°®¿ª»ô ±¼²±-· -» · ²¿ ¹®¿¼-µ» ±®¹¿²» «°®¿ª»ò ´¿²¿µ ëçò øͬ¿ª´¶¿²¶» °®±°·-¿ ª¿² -²¿¹»÷ øï÷ Ü¿²±³ °±¢»¬µ¿ °®·³¶»²» ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ °®»-¬¿¶» °®·³¶»²¿ Æ¿µ±²¿ ± ¼±°«²-µ·³ °®¿ª·³¿ ¾±®¿½¿ ó ¾®¿²·¬»´¶¿ · ¢´¿²±ª¿ ²¶·¸±ª·¸ ±¾·¬»´¶· ø“Í´«À¾»²» ²±ª·²» Ì«¦´¿²-µ±¹ µ¿²¬±²¿’ô ¾®±¶ éñðî÷ò øî÷ Ѽ®»¼¾» °±-»¾²·¸ °®±°·-¿ µ±¶·³¿ -« «®»¤»²¿ °·¬¿²¶¿ ·¦ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô µ±¶· ²·-« « -«°®±¬²±-¬· -¿ ±ª·³ ¦¿µ±²±³ô ²¿-¬¿ª´¶¿¶« -» °®·³¶»²¶·ª¿¬·ò øí÷ б-¬«°½· ¦¿°±¢»¬· °± °®±°·-·³¿ µ±¶· -« ª¿‘·´· ¼± -¬«°¿²¶¿ ²¿ -²¿¹« ±ª±¹¿ ¦¿µ±²¿ô ¿ ²·-« ±µ±²¢¿²· °®¿ª±-²¿‘²·³ ®¶»¥»²¶»³ô ±µ±²¢¿¬ £» -» °± ±¼®»¼¾¿³¿ ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ò ´¿²¿µ êðò øͬ«°¿²¶» ²¿ -²¿¹« · ±¾¶¿ª´¶·ª¿²¶» ¦¿µ±²¿÷ Ѫ¿¶ ¦¿µ±² -¬«°¿ ²¿ -²¿¹« ±-³±¹ ¼¿²¿ ±¼ ¼¿²¿ ±¾¶¿ª´¶·ª¿²¶¿ « “Í´«À¾»²·³ ²±ª·²¿³¿ Ì«¦´¿²-µ±¹ µ¿²¬±²¿’ô ¿ °®·³¶»²¶«¶» -» ±¼ ðïòðêòîððéò ¹±¼·²»ò Þ±-²¿ · Ø»®½»¹±ª·²¿ Ú»¼»®¿½·¶¿ Þ±-²» · Ø»®½»¹±ª·²» ÌËÆÔßÒÍÕ× ÕßÒÌÑÒ Íµ«°¥¬·²¿ Þ®±¶æ ðïóðîóëêðóîîñðê Ì«¦´¿ô îîò íò îððéò ¹±¼·²» Ю»¼-¶»¼²·µ ͵«°¥¬·²» Ì«¦´¿²-µ±¹ µ¿²¬±²¿ô Ó®ò -½·ò ß³·® Ú¿¦´·£ô ªò®ò ´¿²¿µ ëíò øÆ¿-¬¿®¿ ®±µ±ª¿ °±¬®¿‘·ª¿²¶¿÷ øï÷ ᬮ¿‘·ª¿²¶» ·¦ ¢´¿²µ¿ ëîò ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ ¦¿-¬¿®¶»ª¿ °®±¬»µ±³ ®±µ¿ ±¼®»¤»²±¹ ¦¿µ±²±³ µ±¶·³ -» «®»¤«¶» ¦¿-¬¿®¶»´±-¬ °±¬®¿‘·ª¿²¶¿ ¦¿ ±¼²±-²« ª®-¬« °±¬®¿‘·ª¿²¶¿ò øî÷ αµ±ª· ·¦ -¬¿ªµ¿ øï÷ ±ª±¹¿ ¢´¿²µ¿ °±¢·²¶« ¬»£· ±¼ ¼¿²¿ µ±²¿¢²±-¬· ®¶»¥»²¶¿ µ±¶·³ ¶» «¬ª®¤»²± ¼¿ ·-°´¿£»²± °®·³¿²¶» ²» °®·°¿¼¿ ·´· °®·°¿¼¿ « ³¿²¶»³ ±¾·³«ô ±¼²±-²± ±¼ ¼¿²¿ µ¿¼¿ ¶» ·¦ª®¥»²¿ °±-´¶»¼²¶¿ ²»°®¿ª·´²¿ ·-°´¿¬¿ò ÐÑÙÔßÊÔÖÛ Ê× ó ÍÎÛÜÍÌÊß Æß ÑÍÌÊßÎ×ÊßÒÖÛ ÐÎßÊß Â´¿²¿µ ëìò øÍ®»¼-¬ª¿ ¦¿ ®¿¼ ¾®¿²·¬»´¶-µ·¸ «¼®«¹¿÷ øï÷ Ê´¿¼¿ Õ¿²¬±²¿ ±¼±¾®¿ª¿ -®»¼-¬ª¿ ¦¿ ®¿¼ · ¿µ¬·ª²±-¬· µ¿²¬±²¿´²·¸ «¼®«¹¿ °®·°¿¼²·µ¿ ¾®¿²·¬»´¶-µ» °±°«´¿½·¶» ±¼ °±-»¾²±¹ ¼®«¥¬ª»²±¹ ·²¬»®»-¿ô µ±¶» °®»¼-¬¿ª´¶¿¶« ª»£·²-µ± ¢´¿²-¬ª± ²¿ Õ¿²¬±²« · -«µ´¿¼²± °±-»¾²±³ °®±°·-« µ±¶·³ «¬ª®¤«¶» ª·-·²«ô «-´±ª · °±-¬«°¿µ ¼±¼¶»´» -®»¼-¬¿ª¿ò øî÷ Þ®¿²·¬»´¶-µ» ±®¹¿²·¦¿½·¶» · «¼®«¹» ±°£·²-µ±¹ ²·ª±¿ô ®»¹·-¬®·®¿²» ²¿ °±¼®«¢¶« ±°£·²¿ Õ¿²¬±²¿ô -¿ ª»£·²-µ·³ ¢´¿²-¬ª±³ô º·²¿²½·®¿¶« -» ·¦ °®±®¿¢«²¿ ±°£·²¿ -«µ´¿¼²± ±¼´«½· ±°£·²»ò ´¿²¿µ ëëò øÑ-·¹«®¿ª¿²¶» -®»¼-¬¿ª¿ ¦¿ °®±ª±¤»²¶» ¦¿µ±²¿÷ Í®»¼-¬ª¿ ¦¿ º·²¿²½·®¿²¶» °®¿ª¿ °®±°·-¿²·¸ ±ª·³ ¦¿µ±²±³ -» ±-·¹«®¿ª¿¶« « °®±®¿¢«²« Õ¿²¬±²¿ô ±-·³ °®¿ª¿ ·¦ ¢´ò ííòô íìòô íêòô íéò · ìïò ±ª±¹ ¦¿µ±²¿ô µ±¶¿ -» ±-·¹«®¿ª¿¶« « °®±®¿¢«²« ±°£·²»ò .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->