2011-2012 NFEKS YON HASTALIKLARI

smail Necati Hakyemez
1)Kronik menenjit etkeni de ildir? S.pneumoniae

2)Kafa taban k r nda en s k etken? S.pneumoniae 3)Meningokoksemili hastayla temas olan gebede profilaksi olarak ne kullan l r? Seftriakson 4)Beyin absesi genel bilgiler hakk nda soru hangisi do rudur? tdvde metronidazol ve seftriakson kullan l r 5)Nozokomiyal üriner enfeksiyon için en önemli risk faktörü? Sondan n tak l kald süre

6)Stafilokokkal enfeksiyonun yapt makül ve vezikül evrelerinden sonra bal rengi kabuk görünümüyle karakterize olan hangisidir? mpetigo 7)Hangisi dezenfektanlara en az direnç gösterir? Zarfl virüsler (en dirençlide prionlar) 8)Antibiyotik kullan m na ba l ishal etkeni(öykü vererek sorar)? Cl.difficile 9)Stafilokok ha lanm deri sendromu ile ilgili hangisi yanl t r ? s kl kla eri kinlerde görülür 10)Transfüzyon ili kili s tma türü hangisidir? P.malariae 11)Streptococcus pyogenese ba l geli en farenjitlerde hangisi nonsüpüratif komplikasyondur? Cvp=eritema nodozum (di er nonsüpüratifler=akut eklem romatizmas ,akut glomerulonefrit,anafilaktoid purpura) 12)Ate ve ülseronodüler döküntü yapan?nokardia(di erleri arbon ve tularemi) 13)Öykü verecek.öyküde ferritin yüksek,ate ,organomegali,RF ve ANA (--)? Eri kin still hastal 14)1 haftad r olan ate ve döküntü,k rsal bölgeye seyahat öyküsü,hayvan temas ,el ve ayak taban makülopapüler döküntü,vaskülit***,sa kas kta kurtlanm lezyon,ta e rose,ESR ve CRP yüksek ,seftriakson yan t yok doksisiklin yan t var.hangi testi istersin? Weil felix(extra bilgi=riketsiyada istenir) 15)A a dakilerden hangisi LP kontrendikasyonlar ndan de ildir? Trombositoz 16)Akut bakteriyel menenjit öntan s yla gelen hastada hangisi yanl t r? Acil geldi LP yapmadan önce BT isterim

Abdülkadir Hoca
1)Anamnez sorusu ? zengine iyi davran n ye en vard 2)Fizik muayene sorusu? S ralams n yanl vermi ti

coli-ampisilin 2)Ciddi sepsisde beklenen bulgu? Organ yetmezli i 3) Ciddi nötropeni ile ilgili do ru olan? 50 100 4) 5 y l önce Tüberküloz geçirmil hastada sa üst zonda konsolidasyon bulgusu tan ? Reaktif Tbc 5)Bakterisid olmayan antibiyotik? Linkozamid 6)Diabet de mortalitesi yüksek olan? Mukor 7)Enfeksiyon hastas vermi .Ne yapars n ve ne dü ünürsün? Kateter enfeksiyonu-vankomisin veririm 10)Nötropenik hastada.kal n jelatinöz kapsülü olan . psödohifa ve hifa formu olmayan mantar formu hangisidir? Criptococcus neoformans .3)Kuduz için yanl olan? Negri cisimcikleri yerine negotamana diye bir ey demi ti aman diim yanl bu 4)Brucella ile ilgili yanl olan? En s k köpeklerden bula r 5)Heterofil antikor (+) olan ? EBV 6) arbon ile ilgili hangisi yanl t r? En s k GIS arbonu görülür 7)Asemptomatik bakteriüride hangisi yanl t r? Tan da piyüri kesin gereklidir 8)Hangisi yanl t r? Rhinovirüs pnömoni yapmaz 9)Gastroenteritli hastaya yakla mda yanl olan ? Loperamid(antimotilite ajan ) kullan r z 10)Tetanoz sorusu hangisi yanl t r? A hayat boyu koruyuculuk sa lar 11)tularemi 12)AIDS ile ilgili yanl olan? %100 mortaldir 13)grip 14)Klamidya ve Gonore tedavisinde doksisiklin ve azitromisin kullanmamal y z (yanl k) 15)üriner enfeksiyonlarla ilgili a a dakilerden hangisi yanl t r? Kad nda 100-200 üremesi yeterlidir 16)CYBH da bir kere geçirildi inde koruyuculuk sa lar(yanl 17)Sekretuar ishal yapan neden? Vibrio cholera k) Fatma SIRMATEL 1)A a dalilerden hangisi kar s ndakine ilaca dirençli de ildir? E.crusei 9)Kateterli hastada ate filan var .Kona a ait olmayan faktörü sormu ? Stafilokoklar n a r üremesi 8)Azol türevi antibiyotiklere dirençli olan mantar hangisidir? C.3 gün meronem kullan m sonras ate dü müyor.

typhi . ishal tdvisi? S v replasman ve 3 gün ampirik tedavi 14) Salmonella antijenleri ile ilgili hangisi yanl t r? H ag leri tan da de erlidir 15) Sadece insanda enfeksiyon yapan ? S.11) Gr (-) bakteri ile kar la an makrofajda hangi reseptör aktive olur? TLR4 12) Akut HepA dedirten? Anti HAV Igm 13)Hamburger yemi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful