P. 1
Cum Sa-ti Trans for Mi Personal It a Tea

Cum Sa-ti Trans for Mi Personal It a Tea

|Views: 20|Likes:
Published by nick_pascu

More info:

Published by: nick_pascu on Jan 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

pdf

text

original

2

Cuprins
1. De ce TU e!ti acela care trebuie s" se schimbe.................................3 Tu e!ti singurul c"ruia chiar îi pas" de propriul succes.....................3 Nu încerca s" schimbi realitatea, ci conformeaz"-te acesteia...........3 2. Ghid de schimbare.........................................................................5 Definirea scopurilor majore...........................................................5 Perfec#ionarea constant"..............................................................5 Efortul consistent creaza "noroc"..................................................6 3. Recunoa!terea obstacolelor...........................................................7 Sabotându-ne în privin#a succesului..............................................7 Motive comune pentru st"ri emo#ionale negative...........................8 Identificare pân" la generalizare...................................................9 Identificarea necesit" un sens.....................................................10 Sindromul “Sunt Victim"”............................................................12 4. Adoptarea unei atitudini de succes................................................14 Crearea de cicluri mentale cu feedback pozitiv.............................14 Reinterpretarea !i eliminarea e!ecului.........................................15 Influen#a celorlal#i......................................................................16 Activitate interioara !i preg"tire mental"........................................17 5. Riscuri comune.............................................................................20 A!tept"ri nerealiste.....................................................................20 Paralelismul analizei....................................................................21 Trecerea la un nivel mai inalt.......................................................21 Neevaluarea rezultatelor..............................................................22

Juan.ro

Cum s!-"i transformi personalitatea

nu î#i accepta nici o scuz". Dac" nu ai norocul s" g"se!ti câ#iva oameni care s" î#i fie cu adev"rat prieteni. a! putea spune c" lumea în general este mai entuziasmat" de e!ec. Îns" nu a fost a!a. E mult mai bine s" î#i deschizi orizonturile !i s" accep#i realitatea a!a cum este. ci conformeaz"-te acesteia Am citit de curând un articol despre un concurs de pe pia#a bursier". validând concep#ia lor. De ce? Când au avut stocul unei companii. Nu vei fi primul !i nici ultimul care se izbe!te de o problem". Nu s-a n"scut înc" nimeni care s" #i-l ofere ca pe un cadou bine împachetat de Cr"ciun. deci nu e cazul s" capitulezi. S-a dovedit c" la nivel de subcon!tient. poate mamei tale. Mai mult decât atât. chiar dac" pia#a indica valoarea stocului mult mai mic". Fii responsabil ! Promite-#i c" vei face orice î#i st" în putin#" s" î#i atingi obiectivele !i în caz de e!ec. Nu încerca s" schimbi realitatea. reac#ion"m mai pl"cut la nereu!ite ale semenilor. ace!tia l-au #inut neconsinderând faptul c" pre#ul începuse s" scad". Erau foarte siguri c" evaluarea lor era corect". De ce TU e!ti acela care trebuie s" se schimbe Tu e!ti singurul c"ruia chiar îi pas" de propriul succes Nim"nui nu îi pas" de succesul t"u cum î#i pas" #ie.3 1. care te vrea un so# des"vâr!it. trebuie s" îti asumi toate responsabilit"#ile. doar pentru c" ai impresia c" sunt bune. decât s" insi!ti pe o direc#ie gre!it" care sperai la început s" fie cea corect". Juan.ro Cum s!-"i transformi personalitatea . nu fi atât de arogant încât s" nu renun#i la convingerile tale. Dac" într-adev"r îti dore!ti succes. care a avut un final nea!teptat: cei mai califica#i dintre concuren#i au pierdut to#i banii. decât la succesele lor. un tat" devotat !i un apreciat businessman. Se a!teptau ca pia#a s" î!i revin" brusc. vei fi singurul c"ruia îi pas" ce se întâmpl" în via#a ta. Dac" nu ob#ii ceea ce vrei.

nu piatra. se crap" sau se opre!te acolo. Descoperind greut"#ile vie#ii vei putea s" înve#i s" te adaptezi.ro Cum s!-"i transformi personalitatea .4 În Aikido se spune “Fii apa. se prelinge pe lâng" acesta. Juan. Când o piatr" love!te un obstacol.” Când apa love!te un obstacol. dar niciodat" nu trece mai departe. Câteodata va trebui s" te schimbi pentru a-#i atinge obiectivele.

Teoretic. Ridic"-#i ochii !i gânde!te-te un moment la acest lucru. “De la idee la bani”. mai bine îmbun"t"#e!te-l. Ghid de schimbare Acum c" ai în#eles de ce în via#" trebuie s" te schimbi. Perfec#ionarea constant" Odat" ce #i-ai definit un Obiectiv principal. te va ajuta foarte mult în a-#i ghida lucrurile în via#". Edward Deming. Juan. întrun timp mai scurt. Un scop bine definit î#i ofer" posibilitatea s" î#i canalizezi energia în direc#ia corect". po#i uni aceste obiective într-unul singur. aventurile de o noapte.5 2. în via#a personala. Procesul acesta te for#eaz" s" î#i formulezi gândurile !i î#i d" posibilitatea s" le evaluezi în mod obiectiv. În loc s"-#i setezi un obiectiv limitat.ro Cum s!-"i transformi personalitatea . Procesul va decurge natural din moment ce î#i vei însu!i alegerea f"cut" !i o vei recunoa!te ca fiind cea mai bun" pentru tine. poate fi: întâlnirea mai multor tipe sexi.principiul lui W. po#i s" î#i spui “Voi începe de acum s" ies cu femei din ce în ce mai frumoase”. dar odat" realizat. etc. po#i aplica “Perfec#ionarea constant"” . Definirea scopurilor majore Napoleon Hill vorbe!te despre conceptul de “definire a principalelor scopuri” în cartea sa. care s" le întruneasc" pe toate. Dac" reu!e!ti s" r"mâi la una din aceste idei. Trebuie s" !tii exact ceea ce î#i dore!ti. Obiectivul t"u principal. g"sirea unei rela#ii de lung" durat". Îti po#i defini Obiectivul principal în materie de orice. î#i vei canaliza energia în direc#ia acesteia !i vei ajunge mult mai departe. cel pu#in în materie de via#" sentimental". Este un proces greu de îndeplinit. e momentul s" explor"m câteva c"i în vederea acestui lucru. De exemplu. Po#i chiar mai mult de atât: ia un pix !i o hârtie !i încearc" s" scrii exact ceea ce î#i dore!ti !i de ce.

ro Cum s!-"i transformi personalitatea . Dac" un lucru nu cre!te.6 Yoda a spus multe lucruri în#elepte în trilogia Star Wars. decât pe noroc. Nu uita c" timpul inevitabil aduce schimb"ri. Se poate întâmpla mai repede la unii !i mai încet la al#ii. mai bune sau mai rele. atunci se diminueaz". Efortul consistent creeaz" “noroc” Dac" vei face un efort constant în a te apropia !i a interac#iona cu femei. tu de asemenea vei avea parte de o evoluare constant". Perfec#ionarea constant" nu te ajut" doar s" atingi #eluri greu de imaginat.” Renun#" la sfatul mamei de a “încerca toate posibilit"#ile” !i f" tot ce î#i st" în putin#" pentru a#i vedea visul împlinit. Una dintre replicile mele preferate este urmatoarea: “There is no try. Juan. dar este posibil pentru toat" lumea. În final vei ajunge oricum la un nivel de m"iestrie unde te bazezi mai mult pe capacit"#ile tale. te !i fere!te de posibile c"deri din momentul în care le-ai atins.

ro Cum s!-"i transformi personalitatea . un obicei prost nu este chiar u!or de schimbat. Juan. Partea cea mai savuroas" este când. astfel vor disp"rea toate barierele dintre noi !i acea tip". plin" de idei “bine gândite” de cum vei fi tu respins !i niciodat" nu vei mai avea curajul s" o prive!ti. Recunoa!terea obstacolelor Sabotându-ne în privin#a succesului Schimbarea înseamn". Aplicarea conceptelor de “Definire a scopurilor majore” !i de “Perfec#ionare constant"”. Trebuie s" începem s" ne imagin"m c" se vor întâmpla lucruri nemaipomenite.7 3. îns" nu te-ai dus s" vorbe!ti cu ea? Bineîn#eles. cu to#ii am fost. dar imediat intervine imagina#ia ta bogat". Ai fost vreodat" în situa#ia în care ai v"zut o femeie cu care vroiai s" te întâlne!ti. Întrebarea mea este: “De ce?” De ce nu ne ducem pur !i simplu sa intr"m în vorb" cu ea? Cum de reu!im s" ne priv"m de un posibil succes. de cele mai multe ori. încercarea unui lucru care nu l-ai mai f"cut. într-un fel sau altul. Bineîn#eles c" te sperii !i p"r"se!ti imediat incinta. acelea!i gre!eli. s" vorbe!ti cu ea. Nu e nici un secret: cu to#ii facem. Dac" “e!ti ajutat” !i de o gândire pesimist". î#i va lua ceva timp s" pui lucrurile în func#iune. Tu î#i dore!ti s" mergi la acea tip".. etc. Cum probabil deja !tii. cum putem sc"pa de obiceiul acesta de autoînfrângere a gândurilor !i ac#iunilor? R"spunsul cel mai la îndemân" este c" majoritatea dintre noi ne folosim imagina#ia pentru a creea anticip"ri tâmpite care ne sperie groaznic !i ne priveaz" de a lua m"suri. f"r" s" îi d"m m"car o !ans"? $i nu în ultimul rând. de fapt. Într-o carte citit" de curând era subliniat faptul c" b"rba#ii sunt complet nepricepu#i în a estima riscuri la fel cum sunt !i în a lua decizii în leg"tur" cu via#a lor. c" totul va decurge firesc. implic" efortul de a te schimba !i de a trece peste iner#ia lucrurilor.. Am realizat c" asta ni se întâmpl" tuturor. asta fiind mai mult o predispozi#ie genetic" a noastr".

Astfel. Juan. Frica ne-a f"cut s" evit"m situa#ii riscante . Atitudinea de victim" sau de martir sunt tipare comportamentale de care oamenii nu se mai pot desprinde. fie c" ai un motiv. A!adar frica noastr" de e!ec poate fi tradus" ca fiind frica de necunoscut. Dac" în urma unui eveniment se întâmpl" s" intri într-o stare negativ".8 dup" aceast" decizie în#eleapt" de a renun#a. dar în#elegând motivul si încercând s" îl anul"m. le cre!teau !ansele de supravie#uire !i de transmitere mai departe a genelor. fie c" nu-l ai. Care e solu#ia? Pâi. Orice lucru are un motiv. Motive comune pentru st"ri emo#ionale negative 1.necunoscutul. Frica de e!ec se poate s" fi fost avantajoas" la un anumit moment in istorie.care puteau duce la moarte. St"rile emo#ionale negative. întrucât este modul care îl cunosc cel mai bine de a atrage aten#ia celorlal#i. mai întâi trebuie s" înve#i s" nu te mai faci singur s" te sim#i prost !i apoi s" te autoeduci într-un spirit optimist care te va face s" te sim#i sigur pe tine. Acest mod de gândire se poate transforma într-un nesfâr!it ciclu de declin. Aceast" asociere repetat" face evenimentul în sine o “ancora” care te trage spre st"ri pesimiste. incertitudinea . vei c"dea în aceea!i stare de fiecare dat" când un eveniment similar va avea loc. cum ar fi frica sau triste#ea. putem dep"!i starea pesimist" în care am intrat. ne dau posibilitatea s" atragem simpatia celor din jurul nostru. nu î#i va fi extraordinar de u!or s" î#i schimbi modul de gândire. $tim prea bine cum s" inducem st"ri negative pentru a ob#ine aten#ie !i nimic altceva. Având în vedere ca ai aplicat ceva timp ideile eronate pe care le aveai.ro Cum s!-"i transformi personalitatea . 3. chiar !i o stare negativ". Celor c"rora le era fric" de situa#ii periculoase cel mai probabil le evitau. începi s" î#i spui “De ce tot fac asta? Sunt a!a un fraier! “. Cele mai negative st"ri emo#ionale au evoluat probabil ca fiind st"ri de supravie#uire. 2.

dac" ai avut un eveniment nefericit într-un anumit ora!. !i vei asocia automat loca#ia cu o surs" de stres si probleme. s" presupunem c" vezi apoi o reclam" de Juan. simplific"m situa#ii. În timp ce tu te sim#i foarte dezam"git de situa#ie. Acest fenomen are loc când idei care nu au o rela#ie cauz"-efect real". identific"m fiecare parte a unei experien#e cu ceva similar tr"it în trecut. aceste mecanisme particulare au creat numeroase provoc"ri în secolul 21. Dac" str"mo!ii no!tri nu ar fi f"cut “conexiunea” c" un leu este periculos. Acestea au f"cut diferen#a dintre o via#" lung" !i o moarte rapid". vei avea o stare nepl"cut". ne limiteaz" acum în instan#e în care riscul pare s" fie mai mult psihologic. iara!i.9 De exemplu. deci ne vine mai greu de distins experien#ele din moment ce sunt pu#ine tr"s"turi în mintea noastr" de diferen#iat. cel mai probabil ar fi fost mânca#i. mai mult ca sigur ar fi sfâr!it mânca#i. înainte valabile pentru situa#ii care implicau risc fizic. Identificare pân" la generalizare Pentru a da un sens miilor de informa#ii care ne trec zi de zi prin minte. De exemplu. Oricum. pentru a fi mai u!or conectat" la p"rerile care le avem deja despre acel lucru. de “conexiune” !i de “supra-generalizare”. cu siguran#" de fiecare dat" când va trebui s" revii în acel loc. îns" afli c" ea nu vrea s" î!i dea întâlniri cu b"rba#i supraponderali. Cu cât momentul actual este mai puternic. Ambele concepte. Când toate particularit"#ile care dau culoare unei experien#e lipsesc. poate ap"rea supra-generalizarea. Conect"m momentul tr"it în prezent cu idei similare. pe care le-am sim#it !i atunci. au fost foarte la îndemân" acum sute de mii de ani. s" presupunem c" e!ti un tip supraponderal !i c" ast"zi ai întâlnit o tip" superb" pe care ai fi vrut s" o invi#i la o cafea. sensuri. Iar dac" nu ar fi “generalizat” c" un tigru !i un ghepard (care seam"n" cu leii) sunt probabil la fel de periculo!i. Temerile noastre.ro Cum s!-"i transformi personalitatea . Acest mod de a identifica situa#ii similare înl"tur" elementele individuale fiec"rei experien#e. cu atât conexiunea este mai intens" !i mai adânc ancorat" în experien#a din trecut. F"când conexiuni. devin conecte doar pentru c" împ"rt"!esc caracteristici comune.

f"cândute s" crezi c" nici o femeie nu va mai fi atras" de tine vreodat". Tot ce trebuie este m"car o experien#" emo#ional" pentru ca o persoan" normal" s" înceap" s" generalizeze !i s" î!i zic" “asta-i treaba. e perfect natural. Dintr-o dat".ro Cum s!-"i transformi personalitatea .”. La fel de natural ca !i urm"torul sentiment: frica de a nu fi din nou respins. ai putea crea o repulsie care se declan!eaz" de fiecare dat" când te gânde!ti la acest subiect. De fiecare dat" când vei vedea o tip" atractiv". orice situa#ie în care te întâlne!ti cu femei. needuca#i. care pune b"rba#ii supraponderali într-o lumin" foarte proast". în vârst". Acest gen de experien#" te poate duce la “supra-generalizare”. sau orice alt gen care #i-ar putea trece prin minte. Dac" un lucru nu face parte din convingerile noastre. Asocierea poate da un sens gre!it lucrurilor Un alt element periculos al asocierii este faptul c" mintea noastr" încearc" s" dea o explica#ie la orice. Drept pentru care. s"raci. vei sim#i nevoia s" fii cu ea. de a intra iar"!i în depresie !i de a-#i aminti c" femeile atractive nu î!i dau întâlnire cu b"rba#i supraponderali. Odat" ce se întâmpl" toate cele enumerate. devine tot mai dificil s" scapi de aceast" paradigm". c" ai asociat acel prim dans din liceu.. creierul nostru înzestrat cu resurse îl va conecta cu ceva deja existent. acest mecanism evoluat de supravie#uire se va transforma în propria ta închisoare. împreun" cu discomfortul !i jena tr"ite atunci. întrucât nu g"sim cu ce anume s" îl asociem. Juan.10 articole sportive. Chiar mai r"u de atât. cu situa#ii actuale în care sunt implicate persoane de sex feminin. E posibil înc" s" nu fi realizat. ne vine foarte greu s" îl compil"m. chei. Bineîn#eles. prea tineri. acest proces nu se întâmpl" doar b"rba#ilor supraponderali care sunt respin!i de femei atractive. Se întâmpl" !i altor b"rba#i. prea slabi. nefiind capabili s" aga#e femei. care sunt scunzi. nesiguri pe ei. î#i poate crea anxietate din cauza unei convingeri subcon!tiente c" e!ecul t"u de atunci este mai degrab" rezultatul stâng"ciei tale în preajma femeilor decât a faptului c" nu !tii s" dansezi. Mai mult decât atât.

(La acest pas. prin toate sim#urile noastre. nu o percepi a!a cum ea î!i dore!te.) în impulsuri electrice c"tre creier. 2. proceseaz" !i r"spund informa#iilor din lumea exterioar": 1. întrucât nu le percepem a fi ca atare. drept pentru care nu îi dai absolut deloc aten#ie. duc la ac#iune sau la mai multe gânduri conectate pân" când primim o nou" percep#ie din afar". Filtrul min#ii separ" ce credem noi c" este adev"rat !i ce suntem capabili s" percem sau s" în#elegem. Aici intervine “în#elesul”. dar cum tu nu !tii nimic despre limbajul corpului.11 Iat" o schi#" despre cum oamenii se întâlnesc. etc. deci nu e cazul s" intri în depresie. urmând de multe ori o cale gre!it". de multe ori emo#iile pot umbri logica în interpretarea acestor semnale). se poate s" ac#ion"m într-un mod care ne va anula toate !ansele de succes. dac" o femeie nu î#i r"spunde la telefon. Mintea noastr" se folose!te de memorie pentru a asocia semnalul primit cu semnale tr"ite în trecut. Percepem evenimente. dac" iei personal faptul c" ea nu te-a sunat !i î#i imaginezi c" nu e interesat" de tine. nu o vei mai suna deloc . nefericit. S" spunem c" la o petrecere o tip" foarte dr"gu#" face orice s" stea lâng" tine. Dac" ai Juan. cum ar fi de exemplu soneria unui telefon aflat într-o geant". 4. Gândurile care rezult" în mintea noastr" ca rezultat al semnalelor exterioare. bineîn#eles. La primul pas putem rata semnale sonore sub 20 Hz sau peste 20 kHz. sunetul. semnalul rezultat va fi. etc. 3. care transform" diversele semnale ale lumii exterioare (lumina. În acest proces putem fi influen#a#i de diver!i factori externi. de orice altceva.ro Cum s!-"i transformi personalitatea . rela#ii. La al patrulea pas. De exemplu. când trebuie s" ne decidem ce atitudine lu"m. De exemplu.când de fapt o femeie poate avea atâtea motive pentru care nu #i-a r"spuns la telefon. La al doilea pas se poate întâmpla s" omitem semnale importante. La al treilea pas dac" facem conexiunea evenimentului din prezent cu unul nefericit din trecut. dac" ne facem o p"rere gre!it" despre ce se întâmpl" în realitate. nu înseamn" neap"rat c" te evit".

2.12 putea s" ai r"bdare !i s" o suni un moment mai târziu. decât ca pe una activ" în care tu ai puterea. atât emo#ional cât !i material. Cei care î!i tr"iesc via#a fiind în continuu niste victime.ro Cum s!-"i transformi personalitatea . iar pasul patru numai câteodat" este f"cut în mod con!tient. decât s" î#i asumi ceea ce se întâmpl" r"u în via#a ta. luând ap"rarea presupusei victime. Acest sindrom s-ar traduce prin sentimentul c" orice factor exterior î#i cauzeaz" r"u. !i plaseaz" vina asupra altora. sau abia a ie!it de la gym. pentru a nu distorsiona realitatea. ceea ce e mult mai bine decât a nu avea parte deloc de aten#ie. !i apuc"-te de Yoga. !i sunt critice pentru c" se întâmpl" la nivel de subcon!tient. st"rile negative sunt deseori folosite pentru a atrage aten#ia celor din jur. etc. care duce câteodat" la concluzii dureroase. lucru care poate duce mai departe la sindromul “Sunt victim"”.. nu e!ti nevoit s" faci nici un efort pentru a schimba un lucru r"u. Juan. De ce nu m-ai sunat înapoi?” mai bine renun#" la telefon pentru o lun". Îns" dac" vei suna !i îi vei spune “Te-am sunat mai devreme.în care mersul lucrurilor are premiza c" via#a ar trebui s" fie dreapt" . prejudec"#ilor. Sindromul “Sunt victim"” A!a cum am spus !i anterior. 5. nepotrivirilor de situa#ie. Trebuie s" fii atent cum percepi mediul exterior. Sunt numeroase motive pentru care aceast" atitudine este atractiv": 1. devin exper#i în manipularea celorlal#i prin emo#ie !i vin".care este mai u!or decât ra#ionamentul logic. f"cându-te s" vezi via#a mai mult ca pe o experien#" pasiv" care “#i se întampl"”. 4.. ai afla poate c" a avut de terminat un proiect. Asocierile în!el"toare sunt sursa perspectivelor înguste. Când tu e!ti victima. Unii inventeaz" adev"rate “telenovele” la care oamenii din jur sar în ajutor. Nu e vina ta. cât !i st"rile interioare pe care le ai. Primii trei pa!i au loc de cele mai multe ori la nivel de subcon!tient. de ce ai încerca s" îl schimbi? 3. Î#i aduce simpatia !i aten#ia celorlal#i din jur. Este permis" gândirea ira#ional" bazat" pe emo#ie . E mult mai u!or s" spui c" nu tu e!ti cel de vin".

riscurile sau efectele adverse sunt atent cânt"rite. Juan. întrucât “victima” este atât de obi!nuit" s" i se întâmple numai lucruri rele. ca fiind un lucru negativ. Chiar !i lucrurile bune se transform" în lucruri negative sunt g"site motive ascunse. s" înve#i din ea !i s" o accep#i ca pe un risc pe care #i l-ai asumat întrucât nu exista alt" alternativ". f"când pe-a victima via#a ta niciodat" nu va evolua din cauza faptului c" tu ai renun#at la acest lucru. fra#i sau prieteni.ro Cum s!-"i transformi personalitatea .13 6. Primul pas în a da trecutului o experien#" nepl"cut". Dând vina tot timpul pe lucruri din exterior atunci când ceva nu merge. astfel încât totul este interpretat ca fiind o nedreptate. adoptat de la p"rin#i. automat le transferi lor puterea. iar tu r"mâi f"r" nici o !ans" de a-#i schimba via#a în bine. Acest sindrom poate fi un model bine înr"d"cinat. În concluzie. încât nu îi vine s" cread" c" i se poate întâmpla !i un lucru bun. Victimizarea este deseori întreaga perspectiv" a unei persoane. este s" î#i recuno!ti partea ta de vin".

Când un impuls negativ vine din po#i l"sa s" te manipuleze sau po#i gândirea. prin urmare acestea le vei vedea prima oar" când vei examina toate posibilit"#ile. mereu într-o bucl" de feedback.14 4. Dac" te surprinzi intrând într-o stare negativ". dar asta implic" un efort sus#inut de concentrare. Adoptarea unei atitudini de succes Probabil una dintre primele schimb"ri care trebuie s" le faci este s" î#i percepi experien#ele într-un mod mai pl"cut. Privind în perspectiv". Mai mult decât atât. O viziune pozitiv" aduce beneficii sau solu#ii !i le g"se!te foarte u!or. aceast" mic" schimbare este un element crucial al unei min#i de succes. mai degrab" încearc": “Cum a! putea s" o schimb în bine?”. acestea cap"t" o influen#" foarte mare în via#a noastr" con!tient". Este posibil s" schimb"m sensul acestui proces !i s" folosim gânduri con!tiente pentru a ne influen#a subcon!tientul. la fel de bine se poate întâmpla !i incon!tient !i î!i exercit" influen#a. dar invers. O viziune negativ" a lucrurilor aduce probleme !i e!ec. Decât s" te întrebi “Cine e de vin"?”. g"se!te-i o conexiune pozitiv". Creearea de cicluri mentale cu feedback pozitiv Emo#iile sunt adânc înr"d"cinate în subconstientul t"u. ca de exemplu “Pe tipa aia nu a! vedea-o interesat" de cineva care Juan. îl în mod con!tient s" î#i redirectezi Impulsuri subcon!tiente vin !i se instaleaz" în mintea noastr" f"r" m"car s" ne d"m seama. Fiind pozitiv vei avea parte de succes. a!adar po#i face un efort pentru a te autoeduca în privin#a asta. Schimbarea modelelor tale subcon!tiente este un ciclu constant de identificare !i reprogramare a lor. deci pentru a dori s" le schimbi trebuie s" explor"m foarte atent leg"turile dintre con!tient !i subcon!tient. Con!tientul !i incon!tientul sunt Incon!tientul conduce con!tientul. În special când ai parte de o experien#" nepl"cut".ro Cum s!-"i transformi personalitatea .

Gânde!te-te un moment la rolul important pe care îl joac" subcon!tientul în toate aspectele din via#a ta. Dac" #i-ar fi spus cineva c" multe femei se îmbrac" sexi întrucât sunt nesigure pe ele. vei evolua. Cum a spus !i scriitorul Malcom Forbes.ro Cum s!-"i transformi personalitatea . aceasta fiind o chestiune mult mai important" pentru femei decât aspectul fizic” . este pentru tine o experien#" negativ". de aceea trebuie s" urm"re!ti în continuu aceste convingeri care te limiteaz". Dac" e!ti de acord cu mine. trebuie s" întrerupi con!tient asocierile gre!ite !i s" le schimbi: “Ea probabil ar fi atras" de personalitatea mea impresionant". nu ai mai fi gândit la modul "sta. atunci angajeaz"-te în a-#i face con!tientul s" î#i controleze subcon!tientul. altul decât succesul. Cu cât evoluezi mai mult. Juan. Privind dincolo de o satisfac#ie instant" !i înv"#ând cum s" te por#i în situa#ii critice te va face s" identifici partea bun" a unui e!ec. A!teptându-te la o satisfac#ie instant". Reinterpretarea !i eliminarea e!ecului Odat" ce suntem programa#i s" interpret"m lucrurile pe care le vedem în jurul nostru într-un anume fel. Chiar !i atunci când le-ai identificat. î#i ia ceva timp s" le schimbi. Aceste bariere ale subcon!tientului s-au dezvoltat pe ascuns în decursul câtorva ani. Cea mai critic" reinterpretare care trebuie s" o faci este s" folose!ti e!ecul pentru a creea o schimbare spre succes în loc s" accep#i situa#ia ca pe o stare permanent". trebuie s" ne reprogram"m. Frica de e!ec !i sentimentele rezultate dintr-o depresie apar de cele mai multe ori din cauza unei perspective înguste. c" aceast" putere este mai important" decât efortul pe care îl cere. Acum î#i vei da seama cât de valoroas" este abilitatea de a-#i schimba subcon!tientul. se gândesc c" trebuie s" fie o tip" influent" !i de!teapt". nu numai în via#a intim". iar !ansele de succes devin mai mari. Din moment ce înve#i din el. înseamn" c" orice rezultat.15 arat" ca mine”. Majoritatea b"rba#ilor când v"d o femeie atractiv" îmbr"cat" foarte bine. Recunoscând c" po#i transforma o nereu!it" în ceva pozitiv.fapt demonstrat de oameni cu capul pe umeri. este un pas înainte în a-#i dep"!i frica de e!ec. câteodat". cu atât e!ecurile scad la num"r. “E!ecul este un succes atâta timp cât înve#i ceva din el”.

lumea real" se bazeaz" pe ni!te principii mai complexe. v"zându-l cum e!ueaz". Asta nu înseamn" c" ar trebui s" începi s" înve#i 100 de abord"ri diferite pentru fiecare caz în parte. Drept pentru care se a!teapt" s" le mearg" de fiecare dat".16 Parte din acest mod de a gândi este !i convingerea c" exist" o tehnic" “de aur” care este garantat" s" mearg" tot timpul. fie c" î#i sunt prieteni. Acesta este un mod copil"resc de a gândi . deci majoritatea femeilor mai mult ca sigur nu m" plac”. indiferent de ce au f"cut. înainte s" ajungi tipul care !tie 100 de feluri de a aborda o situa#ie. înv"#ându-te cum s" le prime!ti. atunci ai curajul s" le ceri ajutorul în privin#a asta. deci e mai mult ca sigur c" nu m" place. nu le vei l"sa impresia c" vrei s" profi#i de experien#a lor prin a ie!i împreun". Elimin" oamenii negativi ale caror tr"s"turi nu ai vrea s" le mo!tene!ti !i înconjur"-te de cei care au parte de succes. Dac" nu e!ti bun la ag"#at femei.“Ea mi-a respins avansurile. realizând c" tot timpul vor fi !i regrese. E!ecul este v"zut de majoritatea oamenilor ca fiind un lucru total negativ. Începe cu un lucru care s" îl faci implicit în orice conjunctur" !i exerseaz"-l de mai multe ori pân" îl asimilezi. Privind în perspectiv". Din moment ce î#i exprimi direct aceast" dorin#". îns" cuno!ti oameni care sunt. Influen#a celorlal#i Trebuie s" fi auzit !i pân" acum de ideea c" ajungi s" semeni foarte mult cu oamenii cu care î#i petreci timpul. asocia#i sau colegi.ro Cum s!-"i transformi personalitatea . În mod inco!tient vei deveni ca ei doar pentru c" stai în preajma lor. Ideea este c" nimic nu va merge de fiecare dat". de frica insuccesului. Ei le atribuie un în#eles !i le generalizeaz" prea mult . Vei avea mai mult succes concentrându-te pe o singur" tehnic" decât diluându-#i eforturile pentru a le încerca pe toate în acela!i timp. pentru c" ace!tia renun#" u!or !i nu înva#" din obstacole !i provoc"ri. Întrucât mul#i dintre noi cred cu t"rie c" aceast" solu#ie exist". îns" po#i înv"#a cum s" î#i îmbun"t"#e!ti abordarea. Dac" vrei s" ai succes !i s" înve#i de la oameni care au Juan. vei vedea schimb"ri majore în ceea ce prive!te frica de e!ec !i chiar e!ecul în sine. nu mai încearc" s" fac" ceva în nici o direc#ie. !i urm"rind s" asimilezi permanent ceva din ele.

ci doar !i-l imagineaz". F"-#i un obicei în a fi indulgent cu tine însu#i prin discu#ii pozitive.17 deja acest lucru. În acela!i timp. Mul#i tipi care îi cunosc se fac singuri s" se simt" foarte prost la ideea de a se întâlni cu femei. Nu te critica când î#i vorbe!ti #ie însu#i. Când ceva nu merge tocmai cum vroiai tu. pentru fiecare stare care #i-o aminte!ti. vizualizeaz" situa#ia îmbun"t"#it" care #i-o dore!ti pentru data care vine !i nu te descuraja. În modul "sta. Exerci#iul nr. am ve!ti noi pentru ei: Tot timpul !i-l imagineaz" ! A!a c" m"car imagineaz"-#i-l atunci când ai nevoie de el. atâta timp cât te ridici la nivelul lor. nu te întreba de ce e!ti atât de fraier tot timpul. Juan. Urmatoarele exerci#ii î#i vor folosi con!tientul pentru a creea pozitivitate în subcon!tient.ro Cum s!-"i transformi personalitatea . întrucât î!i spun c" nu simt cu adev"rat acel lucru. În acest caz. Cum s" aplici aceast" tactic": Scrie pe o bucat" de hârtie 3 st"ri în care #i-ar face pl"cere s" po#i intra oricând ai chef. înseamn" c" po#i avea aceste sentimente oricând vrei. 1 : Controleaz"-#i emo#iile !i st"rile interioare Când zic st"ri interioare m" refer la ceea ce sim#i în"untrul t"u despre o anumit" situa#ie. De exemplu. stai pe lâng" ei. Acum închide ochii !i imagineaz"-te în fiecare din situa#iile care te-au f"cut s" sim#i acele st"ri. cu siguran#" nu vor ajunge departe. dac" vrei s" te sim#i puternic !i influent. !i va fi bine atât pentru tine cât !i pentru ei. f" un gest unic. Activitate interioar" !i preg"tire mental" Am analizat cât de influent este subcon!tientul nostru !i cât de important este s" te asiguri c" reprezint" un factor pozitiv pentru tine. în timp ce î#i aminte!ti diverse situa#ii când ai fost a!a. nu î#i spune c" ai dat gre!. respir" adânc !i încruci!eaz"-#i mâinile pe lâng" corp. Î#i po#i aminti o conjunctur" în care te-ai sim#it foarte bine? Sau alta în care te-ai sim#it foarte puternic !i influent? Dac" po#i acest lucru. Apoi scrie 3 d"#i din via#a ta când ai sim#it aceste st"ri. Majoritatea oamenilor nu î!i folosesc amintirile pentru a se sim#i bine. aprob"ri !i vizualiz"ri.

!i vei intra în starea care o dore!ti. tot ce î#i va r"mâne de f"cut în viitor este s" închizi ochii. Te po#i oricând întoarce !i ad"uga sau elimina tr"s"turi. imagineaz"-#i ce este dincolo de aceast" identitate ideal": experien#ele prin care ai trecut pentru a ajunge în postura aceasta. Urm"torul pas este s" intri în celelalte 2 st"ri. cu atât vei deveni mai repede persoana dorit". de influent. Oricât ar suna de “fantastic”. ( Poate acest proces s" te ajute !i în momentul în care nu te sim#i în largul t"u în prezen#a unei tipe? Vom vedea! ) Exerci#iul nr. Juan. Acum ia aceast" imagine creat" !i consider" c" o po#i multiplica de cate ori vrei. nu-#i subestima niciodat" puterea min#ii. f"r" s" mai conteze anturajul în care e!ti. lucrurile care te-au influen#at pe parcurs. cât e!ti de încrez"tor. etc. ce expresie a fe#ei ai. E posibil s" î#i fie mai greu la început. Po#i face acest exerci#iu oriunde !i oricând. Construie!te-#i întreaga imagine !i f"-o s" par" cât se poate de real". astfel încât s" o vezi în toate experien#ele care le ai !i care le vei avea. dar în medii diferite. s" repe#i gestul în timp ce î#i aminte!ti acele sentimente pl"cute.ro Cum s!-"i transformi personalitatea . etc. 2 : Imaginea ta ideal" Închide ochii !i imagineaz"-te a!a cum î#i dore!ti tu s" devii. E ca !i cum ai avea un buton pe care îl po#i ap"sa ori de câte ori vrei s" te sim#i bine. î#i va fi foarte u!or s" intri în orice stare dore!ti. În final. dar din momentul în care vei st"pâni procesul. etc.18 Dac" repe#i acest proces de a-#i aminti o stare pl"cut" !i în acela!i timp de a face un gest anume. !i deschide ochii. cum ai reac#iona în diverse situa#ii. în am"nunt: cum te vezi îmbr"cat. Du-te în alt loc unde ai mai multe chestii care î#i pot distrage aten#ia !i încearc" s" repe#i procesul. Culege tr"s"turile care î#i lipsesc din aceast" imagine ideal". Mergi mai departe !i imagineaz"-#i ce este în"untrul acestei identit"#i ideale: convingerile pe care le ai. Cu cât repe#i procesul mai mult.

Pun pariu c" #i se pare nebunie curat". chiar dac" trebuie s" o spui cu glas mai sc"zut. Pozi#ioneaz"-te înainte de începutul liniei. cât !i peste experien#ele nefavorabile de care ai avut parte. S" fii împ"cat cu tine. Imagineaz"-#i o linie care s" reprezinte via#a ta. !i imagineaz"-#i o etern" surs" de iubire sub forma unei lumini puternice care se reflect" în mintea ta. De fiecare dat" când vei repeta procesul. 3 : Scurgerea timpului Acest exerci#iu este o idee mai solicitant. Juan. Opre!te-te în locul în care începe linia. Aceast" lumin" se r"spânde!te atât peste lucrurile pl"cute din trecut. folosind acest exerci#iu pentru a-#i îmbun"t"#i situa#ia. trebuie s" fii ferm convins de ceea ce spui.ro Cum s!-"i transformi personalitatea . îns" în timp ce o roste!ti. Ideea este s" nu fii foarte exigent cu tine însu#i !i s" sim#i c" meri#i s" ai succes. Po#i vedea !i liniile p"rin#ilor intersectându-#i linia ta. transformând experien#ele incomode în lucruri din care ai avut de înv"#at. 4 : “Îmi place de mine” Acest exerci#iu este posibil s" #i se par" prostesc. a!a c" trebuie s" crezi cu adev"rat. amintindu-#i locul de unde ai v"zuto ini#ial. îns" este un mod foarte la îndemân" de a-#i stimula energia pozitiv". Po#i face orice cu timpul t"u !i cu spa#iul în care tr"ie!ti. când spui “Îmi place de mine”. Prive!te-o dintr-o alt" perspectiv". Presupunem c" trecutul este situat în stânga. Repet"-#i de 10 ori “Îmi place de mine”. vizualizându-#i întâmpl"rile recente care au avut loc. Accelereaz" ritmul !i identific" întâmpl"rile mai importante din trecut. deci vei avea nevoie de un loc confortabil unde s" îl practici. Plute!te u!or deasupra ei spre trecut. f"cându-te s" nu mai ai o impresie atât de sumbr" despre ele !i s" le po#i privi cu senin"tate. iar viitorul în dreapta liniei. trecutul t"u va deveni din ce în ce mai luminos. Exerci#iul nr.19 Exerci#iul nr. s" nu î#i fie ru!ine cu tine însu#i nu este echivalent cu a fi narcisist. Acum imagineaz"-#i c" începi s" plute!ti !i s" te ridici încet deasupra liniei. în inima ta !i pe linia vie#ii tale.

20 5. În loc s" î#i spore!ti a!tept"rile. !i spunându-#i “Stai un pic. Te-ai surprins vreodat" f"când un lucru de nenum"rate ori. nu se adreseaz" numai acestor aspecte din via#a ta. mai ales dac" succesul care îl sperau la început nu se arat" atât de rapid. vreau s" m" opresc din f"cut asta” ? Este un sentiment ciudat. Le amintim acum pentru a le putea depista !i evita în viitor. realizeaz" c" exist" !i acolo riscul de a fi respins. î#i va fi greu s" realizezi poten#ialul t"u maxim. te va ajuta s" ajungi la o stare permanent" de fericire. tind s" devin" foarte entuzia!ti !i s" aib" a!tept"ri mari. cum ar fi începerea unei diete sau a unei rela#ii de durat". noi oamenii tindem s" ne ducem înapoi de unde am plecat. Exact ca o pern" care î!i reia forma ini#ial" din moment ce nu mai stai pe ea. Oricum. pe care majoritatea îl cunoa!tem.. î#i vor fi de folos din toate punctele de vedere. sunt un num"r de obiceiuri !i scuze penibile pe care le inventezi cu u!urin#". asimilând acest material. deci însu!indu-#i cum trebuie cele spuse. A!tept"ri nerealiste Oamenii în momentul în care se hot"r"sc asupra unor schimb"ri în via#a lor. Juan. Subcon!tientul controleaz" majoritatea ac#iunilor noastre !i pân" nu asimilezi complet cele de mai sus.ro Cum s!-"i transformi personalitatea . Când nu mai po#i de ner"bdare s" iei toate cluburile la rând. mai ales din moment ce. Cred c" tipele atractive chiar prefer" un tip care !tie lucrurile acestea pentru o rela#ie de lung" durat" cât !i pentru o simpl" întâlnire. Dar când vine vremea s" ia cu adev"rat atitudine în acea direc#ie sunt imediat descuraja#i. Din proprie experien#" pot spune c" schimb"rile pe termen lung nu sunt tocmai u!or de realizat. Riscuri comune Odat" ce te-ai hot"rât s" te schimbi. Folose!te-#i exaltarea ini#ial" pentru a vedea aceast" posibilitate ca doar o parte a unui proces care duce la succes.. imediat ce presiunea dispare. Aceste cuno!tin#e sunt o adev"rat" investi#ie în via#a ta. mai bine folose!te-#i entuziasmul ini#ial pentru a înfrunta riscurile situa#iei reale.

deci e terenul “b"ie#ilor mari”.ro Cum s!-"i transformi personalitatea . Teoria î!i are rolul ei. În spatele acestui sentiment poate fi o scuz" care le permite frica de a se apropia de femei !i le distruge dorin#a de a avea rezultate de la acestea. este aceea c" se hazardeaz" prea mult în a înv"#a replici. concentrare !i determinare. nu din pove!ti ale prietenilor !i nici din c"r#i de genul “Cum s" am !i eu o fat"”. mai bine vorbe!ti cu 20 de femei timp de 3 minute. “Paralelismul analizei” este o capcan" care împiedic" b"rba#ii s" ias" la o întâlnire cu o femeie !i s" î!i construiasc" minimul de experien#" de care au nevoie pentru a-!i dobândi succesul. E!ti mult mai convins de un lucru tr"it pe propria piele. Dar înainte s" îi dai jos pe ace!tia. acest lucru dându-le sentimentul c" fac ceva în privin#a asta. Acest nivel necesit" energie. trebuie s" prinzi echilibrul !i controlul situa#iilor. Încep"torii tot timpul vor s" înve#e mai întâi trucurile mae!trilor. ci pur !i simplu la!i lucrurile s" curg" f"r" s" mai #ii cont de ce se întâmpl" în afar". trucuri !i alte teorii !i nu apuc" s" le pun" în practic". Dorin#a de a-!i îmbun"t"#i lista personal" de femei îi conduce la a studia diverse practici de ag"#at. De multe ori succesul ajunge s" fie o mul#umire întârziat".21 Paralelismul analizei O gre!eal" des întâlnit" a b"rba#ilor care vor s" aib" mai mult succes la femei. cuno!tin#ele pe care le cape#i din experien#ele personale î#i m"resc încrederea în tine !i formeaz" o impresie bun" despre tine în ochii celorlal#i. Vei avea nevoie de aceast" îndemânare toat" via#a. Trecerea la un nivel mai înalt La un nivel mai înalt nici nu mai este nevoie s" !tii cu exactitate care e urm"torul pas de f"cut. În loc s" vorbe!ti într-o sear" cu o femeie timp de 3 ore. l"sând la o parte rezultatele concrete în detrimentul înv"#"rii unui lucru de care ai nevoie. Cel mai bine înve#i din experien#e tr"ite de tine personal. Juan. decât de acela!i lucru citit undeva. încercând s" le iei num"rul de telefon sau email-ul. Mai mult decât atât. îns" este egal" cu zero atâta timp cât nu o pui în practic".

sper ca ti-a placut acest material si nu uita sa vizitezi juan. tocmai pentru ca munca ta s" fie sus#inut" !i eficient". Trebuie s" fii convins c" este destul de important pentru tine acest lucru. trebuie ca fiecare piatr" pe care p"!e!ti s" fie una sigur" !i atent aleas". drept pentru care nu î!i ating obiectivul final de a r"mâne cu tipa respectiv". Nu-#i evalua rezultatele Dac" femeile nu sunt atât de importante pentru tine. analizeaz" cu aten#ie fiecare pas dintre tine !i obiectivul t"u înainte s" î#i setezi a!tept"rile. alegi prima variant". replici nepotrivite. cum ar fi cum s" se comporte la o întâlnire. orice crezi tu c" va prinde. Îti multumesc ca ai citit. Dac" între a face orice s" te întâlne!ti cu o tip" !i a fi singur. În caz contrar. înseamn" c" undeva la mijloc ne intersect"m obiectivele !i aceast" carte chiar te poate ajuta.22 De asemenea. pân" la a creea o atmosfer" intim" între voi doi în acelea!i 3 minute. Îmbun"t"#irea rezultatelor de pân" acum presupune un efort considerabil !i asumarea unor riscuri. ai pierdut înc" dinainainte s" începi. atâta timp cât e!ti con!tient de calea care trebuie s" o urmezi !i nu vrei s" sari direct la nivelul de sus. Pentru a trece râul de pe malul pe care te afli pân" pe malul “b"ie#ilor mari”. când anume s" ofere o floare. de la a face rost de num"rul ei de telefon în 3 minute. Juan Juan. Unii b"rba#i poate au o tehnic" numai a lor prin care fac rost de numere de telefon !i î!i dau întâlniri cu u!urin#". cu siguran#" nu vei lua atitudine din momentul în care vei termina cartea. Po#i începe cu propuneri indecente. În schimb nu dau aten#ie tuturor aspectelor.ro Cum s!-"i transformi personalitatea .ro pentru mai multe detalii. Ia-o încet.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->