โครงการประกวดเรียงความ

เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมนำาสังคมกับท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
หลักการและเหตุผล
ในสังคมยุคปัจจุบัน ปัจจัยที่จะเข้ามาเป็นสิ่งเร้าเพื่อนำาไปสู่ความไม่ดีงามในสังคมมีอยู่
มากมาย เยาวชนไทยเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่มีความเสี่ยงอย่างสูงยิ่งที่จะถูกชักจูงไปในทางที่
อาจจะกระทำาการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และท้ายที่สุดแล้ว
คือ ประเทศชาติของเรา เยาวชนทุกคนถูกครอบครัวและสังคมมุ่งเน้นให้เยาวชนต้องเป็นบุคคล
ที่มีความรู้และความสามารถในเชิงวิชาการ โดยมิได้คู่เคียงไปกับการเรียนรู้โดยมีคุณธรรมใน
การหล่อหลอมจิตใจและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ อันเป็นเหตุให้เกิดความระ
สำ่าระส่ายในสังคมยุคปัจจุบัน เพราะทุกคนต่างมุ่งเน้นที่จะทำาสิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์แห่งตน
และพวกพ้องมากกว่าการมุ่งเน้นการกระทำาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม
จากพื้นฐานของวัฒนธรรมทางความคิดดังกล่าวทำาให้สังคมทุกวันนี้ยังต้องการผู้ที่มี “
ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม” อีกมากที่จะเข้ามาโอบอุ้มและนำาพาสังคมไปสู่ทางที่เจริญ
งอกงามและความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ซึ่งโดยหลักแล้ว เยาวชน คือ กุญแจดอกสำาคัญ
ที่จะมาเป็นอนาคตของชาติต่อไป เพราะเด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ดังนั้น ถ้าเยาวชนใน
วันนี้ได้รับการปลูกฝังทางวิชาการควบคู่ไปกับการได้รับการพัฒนาจิตใจที่ถูกต้องอยู่ในครรลอง
ที่ดีงาม มีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมแล้ว อนาคตของประเทศชาติในวันข้างหน้าย่อมเติบโต
ไปสู่ทางที่เจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นไป
ตัวอย่างของบุคคลสำาคัญของผู้ที่มี “ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม” และเคยนำาพา
สังคมไปสู่ความเจริญงอกงาม คือ ท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ โดยทุกวันนี้คุณงามความดี
ของท่านยังคงสถิตให้แก่คนรุ่นหลังได้รำาลึกถึงท่านอยู่เสมอ โครงการนี้จึงจัดทำาขึ้นเพื่อประโยชน์
ในการสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ในทางพระพุทธศาสนา และ
เผยแผ่คุณงามความดีของท่าน เพื่อให้บุคคลในสังคม โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวัน
ข้างหน้าได้ยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีงามของท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ สืบต่อไป
วัตถุประสงค์
1.
เพื่อเผยแผ่คุณงามความดีและหลักทางพระพุทธศาสนาที่ท่านอาจารย์สัญญา ธรรม
ศักดิ์ ยึดถือเพื่อปฏิบัติในการดำารงชีวิต

เพื่อปลูกฝังและสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนไทย และเพื่อให้
เยาวชนนำาคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามที่ท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ยึดถือมา
ปรับใช้กับชีวิตของตนและสังคม
3.
เพื่อสร้างเยาวชนที่ “มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม” ให้เกิดขึ้นในสังคมอันจะนำา
ไปสู่ความเจริญงอกงามของสังคมและประเทศชาติต่อไป
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ
1. เยาวชนและบุคคลทั่วไปรับทราบและตระหนักถึงคุณงามความดีและหลักทาง
พระพุทธศาสนาที่ท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ยึดถือเพื่อปฏิบัติในการดำารงชีวิต
2. เยาวชนและบุคคลทั่วไปนำาแนวคิดและแนวทางการดำารงชีวิตของท่านอาจารย์
สัญญา ธรรมศักดิ์ ไปปฏิบัติตาม รวมทั้งดำารงความดีงามเหล่านั้นให้คงอยู่กับ
ตนเองและสังคม
3.
สร้างเยาวชนที่ “มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม” ให้เกิดขึ้นในสังคมอันจะนำาไปสู่
ความเจริญงอกงามของสังคมและประเทศชาติในวันข้างหน้า
รางวัล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1
: เงินรางวัลจำานวน 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
: เงินรางวัลจำานวน 8,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
: เงินรางวัลจำานวน6,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชยอันดับ 1 :
เงินรางวัลจำานวน 3,000
บาท พร้อม
ประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชยอันดับ 2 :
เงินรางวัลจำานวน 3,000
บาท พร้อม
ประกาศนียบัตร
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลที่ 1
: เงินรางวัลจำานวน10,000บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
: เงินรางวัลจำานวน8,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
: เงินรางวัลจำานวน6,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชยอันดับ 1 :
เงินรางวัลจำานวน 3,000
บาท พร้อม
ประกาศนียบัตร
2.

2

รางวัลชมเชยอันดับ 2 :
เงินรางวัลจำานวน 3,000
บาท พร้อม
ประกาศนียบัตร
ข้อกำาหนดการประกวดและหลักเกณฑ์การตัดสิน
1. เป็นเรียงความภาษาไทยที่กล่าวถึงการนำา “ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม” มาใช้ใน
การดำาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพในปัจจุบัน โดยยึดถือแนวปฏิบัติและ
หลักธรรมคำาสอนของท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ภายใต้ขอบเขตคำากล่าวของท่าน
อาจารย์สัญญาฯ ดังต่อไปนี้
“ความดีนั้นไม่ใช่สิ่งหายากอะไรเลยไม่ต้องไป
หาที่ไหน หาที่ตัวเราเอง ความดีทั้งหลายอยู่ใน
ตัวของเราเองนั่นแหละ”
2. ให้ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดพิมพ์โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 พิมพ์ไม่
เว้นบรรทัด บนกระดาษขนาด A4 ความยาวไม่ตำ่ากว่า 3 หน้า แต่ไม่เกิน 5 หน้า
3. ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดต้องเขียนเรียงความด้วยตนเองและเป็นเรียงความที่ไม่เคย
ส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลมาก่อน
4. ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดส่งได้ไม่จำากัดจำานวน
5. กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ และ สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอสงวน
สิทธิไม่ส่งคืนต้นฉบับเรียงความที่ส่งเข้าประกวดไม่ว่ากรณีใด ๆ
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดจะโต้แย้งมิได้
7. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ ตามความเหมาะสม
8. เรียงความที่ได้รับรางวัลทุกเรื่อง ถือเป็นสิทธิของกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรม
ศักดิ์และสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะนำาไปเผยแพร่หรือจัดทำาเป็นสื่อต่าง ๆ ตามที่
เห็นสมควร
กติกาการส่งเข้าประกวด
1. ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือเทียบ
เท่า)
• ระดับอุดมศึกษา (นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า)
2. การส่งเรียงความเข้าประกวดสามารถส่งได้ 3 วิธี คือ
•ส่งทางอีเมล์ภายในวันที่ 15 มกราคม 2552 ได้ที่ E-mail:
nalinpun@ombudsman.go.th
3

•ส่งทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 15 มกราคม 2552 โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา

เป็นสำาคัญ ได้ที่

กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารคณะนิติศาสตร์ เลขที่ 2
ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หรือ
สำานักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม
สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 20
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
•ส่งโดยตรงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2551 -15 มกราคม 2552 ในเวลาราชการได้ที่
กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
เกณฑ์การตัดสินผลงานประกวด
คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น
1. เนื้อหา (60 คะแนน)
1.1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
20
คะแนน
1.2) มีเอกภาพโดยเนื้อหาสัมพันธ์กับชื่อเรื่องที่ตั้ง
20
คะแนน
1.3) ลำาดับความคิด เนื้อหาสอดคล้องสัมพันธ์กัน
10
คะแนน
1.4) การนำาเสนอเนื้อหาได้น่าสนใจและสามารถนำาไปใช้ได้ 10
คะแนน
2. การใช้ภาษา (40 คะแนน)
2.1) ความถูกต้องเหมาะสม
20
คะแนน
2.2) รัดกุมและสื่อความหมายชัดเจน
10
คะแนน
2.3) สำานวนโวหารและระดับของภาษา
10
คะแนน
กำาหนดประกาศผลการตัดสิน
คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดทุกรางวัลในวันที่ 15 มีนาคม 2552
ที่สำานักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และกองทุนศาสตราจารย์
สัญญา ธรรมศักดิ์ที่เว็บไซต์ http://www.sanyadharmasakti.com
กำาหนดมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด
4

กำาหนดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 5 เมษายน 2552
การเผยแพร่ผลงาน
ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ถือเป็นของกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
และสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งจะนำาออกเผยแพร่ในสื่อ สิ่งพิมพ์ และสารสนเทศอื่นๆ
ต่อไป
ติดต่อสอบถามได้ที่
กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
โทรศัพท์ 0-2623-5349, 0-2613-2166
โทรสาร 0-2623-5349
สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
E-mail: nalinpun@ombudsman.go.th

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful