TEHNIČKO UPUTSTVO za pisanje i slanje radova TEHNIČKO UPUTSTVO ZA PISANjE RADOVA: 1.

Radove namenjene objavljivanju u časopisu slati u elektronskoj formi: - elektronskom poštom na e-mail: zoki@medianis.net Radove slati pisane ĆIRILICOM ili LATINICOM (ako su u pitanju radovi na engleskom, francuskom, nemačkom i drugim jezicima) u programu MS Word, na strani B-4 formata (17x24 cm). Koristiti tip slova Times New Roman veličine 10. U language bar-u za ćirilicu birati tastaturu Serbian (Cyrilic), a za latinicu Serbian (Latin). 2. Tekstovi radova po pravilu ne bi trebalo da budu duži od deset strana. 3. Uz rad treba dostaviti na srpskom i engleskom jeziku kratak sadržaj (apstrakt) obima oko jedne strane normalnog proreda, ključne reči i naslov rada. 4. Autori mogu dostaviti tekstove i na jednom od stranih jezika, s tim što u tom slučaju treba priložiti naslov rada, rezime i ključne reči na srpskom jeziku. 5. Na kraju rada treba napisti spisak korištene literature. 6. Navesti naziv i mesto institucije u kojoj autor radi i e-mail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful