Tema 5

Individualismul metodologic i ac iunea colectiv

/////

I.M.
‡ Explica iile individualiste sunt frecvent întâlnite i au un succes deosebit în anumite domenii (economic, de ex.) ‡ Explica iile în cadrul acestei paradigme, presupun, în general, ra ionalitatea indivizilor, care- i urm resc interesele ‡ O alt supozi ie, uneori tacit , este cea a libert ii de decizie (în ciuda constrângerilor structurale, ac iunile nu sunt predeterminate / exist o incertitudine a deciziei, adic individul nu este un atom mi cat de for ele sociale. ‡ Din ac iunile individuale rezult comportamentele colective coerente ‡ Urm rirea intereselor individuale genereaz efecte sociale pozitive: capitalismul, ³mâna invizibil ´ etc. ‡ O lume dominat de interese este una previzibil ‡ Vezi Hirschman ± Pasiunile i interesele

Ac iune colectiv
‡ Succesul I.M. este mai important atunci când explic fenomene contraintuitive, cum sunt cele legate de ac iunile colective ‡ Defini ie ± ac iune întreprins de membrii unui grup pentru atingerea unui scop perceput ca fiind în interesul tuturor membrilor grupului ‡ Problem ± chiar dac accept m c oamenii sunt ra ionali i- i cunosc exact interesele, nu este sigur c ac iunea comun se va realiza; foarte adesea astfel de întreprinderi e ueaz

Ac iune colectiv i organizare social
± Nu exist via social în Ästarea de natur ´ ± Organizarea social presupune (minimum):
‡ Cooperarea între indivizi (rela ii pe orizontal ) ‡ O ierarhie (rela ii pe vertical , de putere)

± Acestea lucruri, la rândul lor, presupun:
‡ Existen a grupurilor, comunit ilor umane ‡ Existen a institu iilor i organiza iilor sociale ‡ Existen a unui sistem de valori

± Organizarea social nu e un dat; e rezultatul activit ii umane inovatoare

Organizarea social este o condi ie sine qua non pentru a se realiza o ac iune colectiv

Grup latent/grup organizat
Grup latent/nominal ± grupul de persoane care au o caracteristic /interes comun( )
± ± ± ± Grupul homosexualilor Grupul pensionarilor Clasa politic ....

‡ Grup organizat ± grup dotat cu un mecanism de decizie colectiv Un partid politic O organiza ie non-profit O firm .... Grupuri semi-organizate ‡ Grupuri organizate care le reprezint pe cele latente: Sindicatul ce reprezint muncitorii dintr-o ramur

Bunuri colective i bunuri individuale
‡ Problema apare mai ales în lucr rile economi tilor; ea are îns o b taie mai larg ‡ Defini ie: ´Bunurile publice sunt definite ca fiind acele bunuri care sunt consumate de to i cei ce sunt membrii unei comunit ii date, a unei ri sau a unei zone geografice, în a a fel încât consumul sau folosirea lor de c tre un membru nu reduce posibilitatea de consum sau de folosin a celuilalt´ [Hirschman,1999, p.115] ‡ Exemple de bunuri colective:
± ± ± ± ± Cre teri salariale Prevenirea crimelor Ap rarea na ional Reducerea polu rii Drepturi politice

‡ Crozier i Friedberg: ‡ În accep iunea lor cea mai general acestea desemneaz efectele nea teptate, ne-dorite i, la limit , aberante pe plan colectiv ale unei multitudini de alegeri individuale autonome i totu i, fiecare la nivelul i în cadrul s u, perfect ra ionale. Ele marcheaz decalajul, chiar opozi ia, adesea fatal , între orient rile i intui ia actorilor i efectul de ansamblu al comportamentelor lor în timp, acest mecanism fundamental care face ca noi, dorind binele, s producem r ul. ‡ ... Toate ac iunile noastre risc s conduc la contrariul a ceea ce vrem s realiz m: efectul contraintuitiv se afl în esen a îns i a oric rui efort de ac iune colectiv .

Efecte perverse (Boudon)/Consecin e neanticipate (Unanticipated consequences ± Merton)

ÄVân toarea´ lui Rousseau
‡ Condi ii: Jum tate de cerb, valoare: 3; un iepure, valoare:2 ‡ Schema câ tigurilor: Actorul 2 Actorul 1 Cooperare Abandon Cooperare Abandon 3;3 2;0 0;2 2;2

Dilema de inutului/arestatului
‡ Condi ii: Dac recunosc ambii, câte 10 ani; dac unul recunoa te i cel lalt nu, 5 i 20 ani; dac nu recunoa te niciunul, sunt liberi ‡ Schema pedepselor: Actorul 2
Recunoa te Nu recunoa te

Actorul 1

Recunoa te Nu recunoa te

10 ; 10 20 ; 5

5 ; 20 0;0

Segregarea (Thomas Schelling)
‡ Monezile pe tabla de ah:
± 20 monezi de 50 bani ± 10 monezi de 10 bani

‡ Rezultatul - segregarea

Neasocierea pentru ob inerea unui bun comun
‡ Lucrarea lui Mancur Olson, The Logic of Collective Action (1965) ‡ Datele problemei: - 10 proprietari funciari - Fiecare are o proprietate în valoare de 10u - Fiecare pl te te un impozit de 4u -Dac se reunesc mai mul i proprietari i fac o campanie în favoarea lor se reduce impozitul cu 5n%, unde n e num rul participan ilor, adic cu 50% pt. 10 participan i, cu 45% pentru 9 etc. -Costul particip rii este pentru fiecare de 1u. ‡ Rezultatul: nimeni nu particip

Dezertarea i protestul (Hirschman) i critica modelului lui Hotelling
‡ Lucrarea lui Albert O. Hirschman, Exit, Voice and Loyality (1970), ed. român , 1999 ‡ Este mai complex , dar Boudon subliniaz doar aspectele legate de efectele perverse:
± sitau ia de monopol asigur bunuri de calitate superioar celei de concuren (c ile ferate nigeriene) ± modelul Hotelling i critica acestuia

Posibilitatea realiz rii ac iunii colective
‡ Ac iunea colectiv este imposibil în ³starea de natur ´ ‡ Organizarea social ± condi ie necesar pentru ac iunea colectiv , dar nu suficient ‡ În genere, contextul social este decisiv în determinarea anselor realiz rii ac iunii i nu atât natura scopului propus sau ³calit ile indivizilor´, aspecte care pot contat totu i uneori

Condi ii pentru realizarea ac iunilor colective
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Grup mic Încredere, loialitate Coerci ie, coordonare, relare, putere Bunuri individuale Asimetrie (unul din membri are pondere mare) Grupuri latente fragmentate ³Antreprenor´ extern Costuri de participare foarte mici sau chiar negative

Concluzii
‡ Ac iunile umane bazate pe urm rirea intereselor indivizilor explic na terea i desf urarea fenomenelor sociale (principiul individualismului metodologic) ‡ Condi iile în care ac iunea colectiv este chemat s se produc pot genera efecte perverse, explicabile tot pe baza tezelor individualiste
± Efectele perverse pot fi imaginate i (mai ales) în ³stare de natur ´ (vân toarea lui Rousseau) ± Ele se produc i în cadrul social organizat ± Unele forme de organizare sunt ³inventate´ pentru a elimina efectele perverse, dar ele pot produce altele Cf. Textul lui Crozier i Fiedberg (p.15-37)

Texte
‡ BOUDON, Raymond, 1990, Texte sociologice alese, Bucure ti, Humanitas, (p.164-201) ‡ HIRSCHMAN, Albert, O., 1999/1970, Abandon, contestare i loialitate, Bucure ti, Nemira ‡ HIRSCHMAN, Albert O., 2004/1977, Pasiunile i interesele, Bucure ti, Humanitas ‡ KING, Ronald, F., 2005, Strategia cercet rii, Ia i, Polirom (p. 175195) ‡ BOUDON, R., 1997, ³Ac iunea´ în Boudon (coord.), Tratat de sociologie, Bucure ti, Humanitas (p. 23-63) ‡ CROZIER, Michel, FRIEDBERG, Erhard, 1977/1981, L¶acteur et le système, Paris, Seuil (p. 15-37) ‡ RUGHINI , Cosima, 2007, Explica ia sociologic , Ia i, Polirom (p. 125-148)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful