mihai

tarasi

CURS DE COMPOZIŢIE

MIHAI

TARASI

CURS DE COMPOZIŢIE CONSTRUIREA UNEI "IMAGINI" PURTĂTOARE DE EXPRESIE ARTISTICA

forme. în acest sens terminologia împrumutată de la semiotică p o a t e fi relevantă în ceea ce priveşte clarificarea cu privire la ordonarea e l e m e n t e l o r de limbaj vizual pe care acest curs o are în v e d e r e . p a r t e a de p s i h o . . semne. care asigură profesionalitatea şi evitarea greşelilor posibile în cazul n e c u n o a ş t e r i i lor) iar cealaltă este una. înclinarea balanţei spre una sau cealaltă fiind o p r o b l e m a de opţiune p e r s o n a l ă . j o n g l a " teoretic cu a r m ă t u r i .ştiinţifica".capcane".. raţională (adică aplicarea teoriilor existente în literatura de specialitate. pe care o p u t e m numi "afectivă" sau intuitivă. cât şi pe parcursul desfăşurării lucrului. De obicei ele există. care este "motorul" intenţiei şi care se întimplă atât la început.v i z u a l (în general cu teoriile de control "ştiinţific" asupra unei suprafeţe şi asupra 5 . . Lucrul cu elmentele de limbaj vizual p r e s u p u n e de la început. Fiecare dintre ele are . prin încărcătura afectivă pe care o conţine. la nivelul autorului.Introducere L u c r a r e a de faţă discută compoziţia ca sintaxă a limbajului vizual folosit într-un act de c o m u n i c a r e . care trebuiesc evitate Prima prezintă pericolul unei posibile suficienţe generate de o satisfacţie intelectuală foarte tentantă datorată uşurinţei de a . f a c e r e a " unei lucrări. când se constituie într-o p o s i b i l i t a t e de control sensibil retinal şi satisface cerinţele de m o m e n t ale l u c r ă r i i . împreună în . Una din aceste direcţii este cea . două direcţii de înţelegere a înfăptuirii actului artistic.. la nivel a u c t o r i a l . în m o d firesc. trasee.

unde d e p e n d e n ţ a de m a t e r i a l e . în cazul artelor vizuale. cu teoriile de culoare etc) . d e t u r n a " perfecţiunea reprezentărilor mentale intenţionate. A c e a s t a p o a t e duce la t r a n s f o r m a r e a m i j l o c u l u i în scop (adică lucrezi ca să aplici t e o r i i . de starea de m o m e n t . A c e a s t ă o b s e r v a ţ i e se susţine în m o d firesc pe faptul că d e m o n s t r a ţ i a a u t o s e m n i f i c a n t ă 1 nu a fost niciodată suficientă ca scop al împlinirii artistice.. de opţiunile s u b c o n ş t i e n t u l u i ..asa simt". Demonstraţiile performanţelor reprezentaţionale vizuale sunt foarte folositoare în persuasiunea vizuală sau altfel spus în p u b l i c i t a t e unde satisfac pe deplin intenţiile de declanşare a unor reacţii aşteptate din p a r t e a r e c e p t o r u l u i .accente" pentru 6 . Cea de a doua direcţie de î n ţ e l e g e r e ..veşnicul student" care arată ca a mai învăţat ceva) şi la lucruri seci lipsite de p a r t e a de a f e c t i v i t a t e n e c e s a r ă unei lucrări de artă.spaţiului p i c t u r a l . e t c . . la care ajungi după insuşirea corectă a ş t i i n ţ e i " artelor v i z u a l e . din p e r s p e c t i v a n o u l u i . m a i ales din p u n c t u l de v e d e r e al împlinirii unui fapt artistic care p r e s u p u n e o c o m u n i c a r e p e r s o n a l ă intimă.. "dă b i n e " sau cu v e s t i t a scuză a .bliţuri" de lumină şi . care se m a n i f e s t ă tot la nivelul i n t e n ţ i o n a l i t ă ţ i i . şi d e z v o l t a r e a unei capacităţi de analiză p l a s t i c ă . "Asepticitatea" despre care v o r b i m se întimplă datorită faptului că m i n t e a o m e n e a s c a are o tendinţă t e o r e t i c ă p e r f e c t i o n i s t ă . l u s t r u i r e a " cu .interpretării" motivată de arbitrareitatea semnului) şi de aici mai departe la încercări de copiere sau a naturalului (urmate de .. în sensul r a ţ i o n a l i z ă r i i e x p l i c a t i v e a datelor. pe care o poate satisface doar în plan i n t e l e c t u a l . m i z a e x c l u s i v ă "pe m e s e r i e " este deseori reductivă şi i n s u f i c i e n t ă . (. p o a t e ..motivaţia p r o f e s i o n a l a " (pe care încearcă sa o înlocuiască cu justificări de felul . p o a t e e x c l u d e sau diminua . fapt ce a determinat i n s t a b i l i t a t e a formală. . în fenomenul artistic aşa cum îl c u n o a ş t e m a s t ă z i 2 .

rezolvă automat p r o b l e m e l e de expresie v i z u a l ă a unei l u c r ă r i . 0 lucrare îşi p o a t e crea nevoi expresive noi în 7 . în sensul însuşirii si practicării greşite a unor p r i n c i p i i . atit cele " i n t e n ţ i o n a t e " .. miza exclusivă pe un control afectiv retinal al suprafeţei practicat înainte de instrucţia profesională normală funcţionează reductiv şi. De aceea p r o p u n e r e a din acest curs incearcă o abordare m a i unitară a . . cât şi cele care apar pe parcursul lucrului şi care pot m o d i f i c a iniţialitatea auctorială a p r o p u n e r i i . o c h i o ş e n i a " lucrării) sau a g e s t u r i l o r artistice p a s i o n a l e " r e v o l t a t e " dar n e m o t i v a t e p r o f e s i o n a l . înţelegerea la un nivel de instrucţie insuficient p e n t r u p r o f e s i o n a l i z a r e înseamnă de fapt . m a i grav. Relativitatea echilibrului dintre cele două direcţii este d e t e r m i n a t ă de opţiuni individuale ale a u t o r u l u i . unitate determinată şi m o t i v a t ă afectiv şi p r o f e s i o n a l de necesităţile expresive ale lucrării. . . ci despre copierea la nivelul reprezentării a unor " r e ţ e t e " de suces. poate duce la un rezultat ce p o a r t ă semnul a m a t o r i s m u l u i . Şi în acest caz.facilizarea" lor prin transformarea în trucuri i e f t i n e . Este notorie de exemplu folosirea greşită a culorilor complementare sau a liniei modulate. nu un raport sintactic coerent al e l e m e n t e l o r de l i m b a j . f o r m u l e l o r " de lucru cu elementele de limbaj vizual pentru construirea unei imagini. adică cele p r o p u s e la nivelul a u t o r u l u i . B i n e î n ţ e l e s nu v o r b e s c aici despre demersul p l i n de profesionalism al hiperrealiştilor sau de pictura şi desenele şcolii academiste unde m a i degrabă avem de a face cu aplicarea excesivă a .ştiinţei" lucrului cu elementele de limbaj visual sau exerciţiul autoimpregnator de descifrare a raporturilor armonice naturale şi nici despre p l a t o n i c a reprezentare s t r u c t u r a l ă 3 a n a t u r a l u l u i accesată de arta abstactă.. greşeli datorate presupunerii proaste că simpla lor existenţă pe o suprafaţă. mai mult sau mai p u ţ i n raţionale şi conştiente..

atât reducţiile datorate acceptării artei ca d i s c i p l i n ă e x c l u s i v t e h n i c ă . starea de spirit diferită de la un m o m e n t la a l t u l . este faptul de comunicare a r t i s t i c . e x p r e s i v ă adică unitatea e x p r e s i v ă a lucrării care c o n d i ţ i o n e a z ă raţional şi a f e c t i v c o n s t r u c ţ i a lucrării. etc. importante sunt amândouă direcţiile pomenite datorită faptului.) Ceea ce încerc să afirm este u r m ă t o r u l l u c r u : important într-o lucrare de artă este. unde. că un scop c o m u n i c a ţ i o n a l artistic a c c e s e a z ă (sau ar trebui să acceseze) nereductiv tot ceea ce poate transmite coerent m e s a j u l i n t e n ţ i o n a t . după credinţa noastră. relativitatea c a p a c i t ă ţ i i de control în lucrul cu m a t e r i a l e l e colorate. A s t f e l încercăm să d e p ă ş i m în această lucrare.d e s f ă ş u r a r e a r e a l i z ă r i i e i . atât a unei direcţii de lucru " ş t i i n ţ i f i c e " cât şi a uneia ce susţine d e m e r s u l afectiv exterior profesionalităţii ca fiind " e l i b e r a t o r " de tehnicile şi standardele interne ale m e s e r i e i .noţiune pe care o vom d i s c u t a aici din p e r s p e c t i v a c o n s t r u c ţ i e i unui sens e x p r e s i v u n i t a r . din mai m u l t e m o t i v e cum ar fi: lumina diferită.. . Faptul care depăşeşte autonomia reducţionistă. nu caracterul p r o f e s i o n a l sau afectiv al intenţiei ci. cât şi cele care se d a t o r e a z ă situării a r t e i î n t r o "zonă a tuturor posibilităţilor" care relativizează excesiv actul artistic pe fundamentele a f e c t i v i t ă ţ i i n e i n s t r u i t e ca m o t i v a r e teleologică artistică. din p u n c t u a l de v e d e r e al instrucţiei 'artistice. susţinerea ei . dovedit în arta contemporană.

dezvoltam si terminam lucrările in minte. ca să arăţi că ştii să scrii frumos. cu pensonul. Adică nu pictam. si foarte corect din punct de vedere teoretic. incepeam.făcătură".. Nu este locul potrivit să discutăm dacă pictura este mai întâi filosofie sau mai întâi .făcăturii" l-am inteles bine imediat după terminarea facultăţii. O teorie a semioticii. p. 2003. din cauza aprofundării studiului teoretic. Adevărul .sau amindouă în acelaşi timp .. chiar incitant din punct de vedere conceptual. Teoria era aplicată de dragul teoriei. Domnule . Funcţia semn este descrisă astfel de Umberto Eco: "Când un cod asociază elementele unui sistem véhiculant elementelor unui sistem vehiculat. când. Totul era foarte bine.56)în lumina acestei definiţii considerăm autosemnificantă forma. care suna cam asa: . Avem de-a face cu o funcţie-semn atunci când o expresie este corelată cu un conţinut.NOTE 1 denumim autosemnificant în această lucrare. care la rândul lui devine conţinutul primului. folosind cuvântul. Lucrările erau departe de ceea ce aşteptam sincer de la ele. primul devine expresia celui de al doilea. . 2 Cu ani în urma unul din colecţionarii de artă ieşeni a făcut un comentariu uşor răutăcios vis-a-vis de o expoziţie de pictura (frumoasă după părerea mea) . era perfect. care analizează din perspectivă auctorială arta ca semnificant vizual folosind un limbaj specific.. Am obţinut ceva sec. iar ambele elemente corelate devin functive ale corelaţiei. în cazul nostru reprezentarea. eram incintat de cunoştinţele si capacităţile mele. am neglijat partea practica a meseriei." (Umberto Eco.pictura este mai întii. făcătură" şi pe urma filosofie". dar pictura este oricum un act de comunicare folosind reprezentarea. tot ceea ce era foarte clar în mintea mea. Adică construieşti opera ca să demonstrezi ce multe ştii la fel cum ai scrie un mesaj.sau chiar mai multe in acelaşi timp. Asta pâna am incercat sa trec pe pinza. reprezentarea artistică (adică forma) care se semnifică pe sine. care se substituie propriului său conţinut chiar la nivelul intenţiei autorului. adică mijlocul devenise scop.Editura Meridiane.) Altfel spus era un exerciţiu de pragmatică în care sensul mesajului comunicat putea fi: 9 . Bucureşti.

Acestea spun nu sunt frumoase pentru ceva anume precum celelalte.1)ilustraţia la un text personal nepublicat încă. ci la linii marginale. să încerc totuşi să le fac sesizabile. Editura Meridiane. 3 Wladyslaw Tatarkiewicz. vol. ci au fost create frumoase pentru ele înseşi şi produc plăceri specifice şi culorile simple. cu privire la frumosul absolut. la animale sau la imagini pictate.199 Mă refer la afirmaţiile făcute Platon. Când mă exprim despre frumuseţea formelor (shematon) nu mă refer. 1978. Istoria esteticii. în dialogul Filebos: "Cele ce spun nu se pot înţelege repede.I. cum ar înţelege cei mai mulţi. la corpuri ivite din rotirea lor sub anumite unghiuri. Bucureşti. 2) cât de bine stăpânesc eu tehnicile de lucru în vizual. sunt frumoase şi aducătoare de plăceri.. dacă mă înţelegi.. ca figurile de mai înainte. la planuri rezultate din translatarea liniilor." 10 . p.

limbajul a r t i s t i c v i z u a l Acest curs are în v e d e r e arta definită ca discurs vizual folosind specific(artistic) un limbaj (cel v i s u a l ) şi al cărui conţinut este un mesaj comunicat în acest fel. Presupoziţia teleologică a scopului comunicaţional al artei uşurează situarea analizei noastre la nivelul limbajului. şi satisface intenţia cursului de a discuta compoziţia atât în cadrul cât m a i ales exterior părerilor "tradiţionale" care reduc compoziţia sub instanţă a u c t o r i a l ă . după p ă r e r e a n o ast ră. Nu dorim să contestăm meritele acestei abordări tehnice şi relevanţa pe care o poate aduce asupra cunoaşterii complete a fenomenului artistic şi nici să m i n i m a l i z ă m în v r e u n fel importanţa m a j o r ă pe care o are în instrucţia 11 . în cazul acestei d e f i n i ţ i i . cadru v i z u a l şi deasemenea un cadru conceptual. cadrul tabloului. la o direcţie de analiză tehnică ce face de obicei referire doar la o p o s i b i l ă susţinere structurală a expresiei armonice a unei reprezentări într-un cadru fizic (tabloul). Cadru este.Capitolul I Studiul compoziţiei din p e r s p e c t i v a o p e r e i de a r t ă v i z u a l ă înţeleasă ca discurs v i z u a l D e f i n i ţ i e : Ştiinţa compoziţiei are ca obiect de studiu ordonarea t e n s i u n i l o r generate de raportul dintre elementele existente într-un cadru. către un sens expresiv u n i t a r .

ideea de c o m p o z i ţ i e nu m a i poate fi redusă la a c c e p ţ i u n e a de m a i sus. Mario Livio . teoreticieni: Iohannes Ittenn3. Matylla G h y k a 9 . P i u s Serven e t c . R a ţ i u n i l e care m o t i v e a z ă această p e r s p e c t i v ă de abordare a ideii de compoziţie sunt determinate de două evidenţe ale fenomenului artistic c o n t e m p o r a n 1) Opera de artă ca rezultat al unei ordini sintactice există şi exterior cuprinderii tematicii şi m e t o d o l o g i i l o r compoziţiei înţeleasă în sens tradiţional. care se fundamentează pe a r b i t r a r e i t a t e şi imotivare. Doresc să semnalizez doar faptul că astăzi. nu sunt suficiente p e n t r u instrucţia p r o f e s i o n a l ă a unui " p r o d u c ă t o r de a r t ă " . Radian6 etc. Dacă discursul teoretic d e s p r e artă a a d i m i n i s t r a t acest fapt dintr-o p e r s p e c t i v ă lectorială care p o a t e satisface. Charles Bouleax5. 2)Arta există ca fenomen autonom de la î n c e p u t u r i l e istoriei omenirii şi c o n s i d e r ă m că ceea ce am putea numi "crizele despre artă" apărute la nivelul d i s c u r s u l u i teoretic nu au fost însoţite de crize la n i v e l u l f e n o m e n u l u i . 7 8 esteticieni: Rudolf Arnheim . şi nu are rost să repetăm sau să rediscutăm variante ale principiului codului armonic de construcţie a operei de artă ca reţete p e r s o n a l e de suces în o r d o n a r e a e l e m e n t e l o r care constitue o lucrare de a r t ă . adică o p e r a ţ i o n a l i z a t ă doar în legătură cu formele şi m e d i i l e e x p r e s i v e t r a d i ţ i o n a l e de artă şi m a i ales cu expresia a r m o n i c ă . Pe de altă p a r t e . d i r e c ţ i a tehnică a fost m u l t d i s c u t a t ă în cadrul teoriei a r t e i . A d i c ă 12 . notorii fiind în acest sens p ă r e r i cum sunt atât cele ale unor artişti: Wasily Kandinsky1. în condiţiile evidenţei fenomenului artistic contemporan.unui "lucrător în visual". Paul K l e e 2 e t c . din p u n c t u l de vedere al autorului c o n s i d e r ă m că relativitatea unor astfel de p ă r e r i . Josef Albers4. de altfel bine cunoscută n o u ă . înţelegerea schimbărilor survenite în alegerea " n e o r t o t o x ă " a m e d i i l o r şi a elementelor de limbaj printr-o motivare ce se situează în zona s u b i e c t i v i t ă ţ i i . din această perspectivă.

intenţia aceastei lucrări este extensia termenului de ordonare a tensiunilor. către m e d i i şi tehnici de lucru existente în artă în afara formelor t r a d i ţ i o n a l e . ca sintaxă a limbajului a r t i s t i c . . în fenomenul artistic aşa cum îl cunoaştem noi astăzi.imposibilitatea de a administra schimbările apărute în cadrul fenomenului artistic. definitoriu p e n t r u ceea ce cuprinde ca înţeles ideea de compoziţie conform d e f i n i ţ i e i enunţate la început. C o n s i d e r ă m că acest curs aduce clarificări în sensul e v i d e n ţ i e r i i unor tehnici specifice de construcţie sintactică artistică valabile pentru arta din toate p e r i o a d e l e i s t o r i c e . sculptura. la nivelul autorului. l)asumpţia comunicaţională a demersului artistic. 2)Renunţarea la formele artistice constituite consensual ca reţete de rezolvare e x p r e s i v ă . ) . aceea de operaţionalizare din p e r s p e c t i v ă auctorială constructivă a unui aparat de analiză relevant în legătură cu ordonarea sintactică a elementelor folosite atât în opera de artă " t r a d i ţ i o n a l ă " cât şi în cea făcută atunci cînd autorii au renunţat m a i întâi la expresia armonică şi mai apoi la m e d i i l e definite " p r o f e s i o n a l " ca fiind artistice (pictura. nu au oprit manifestările specific artistice la nivel a u c t o r i a l .) putem analiza compoziţia. într-un cadru m a i larg semiotic şi având în vedere definiţia artei ca limbaj (Witggenstein. cursul nostru p r o p u n e un "aparat lingvistic" de administrare a tehnicilor şi standardelor ' specific artistice care poate fi operaţionalizat atât în analiza manifestărilor artistice tradiţionale cât şi în analiza artei care renunţă la ideea tradiţională de c o m p o z i ţ i e . Propunerea este. la n i v e l u l receptării formei. A c e a s t ă opţiune este m o t i v a t ă de două asumpţii prezente. Yves M i c h a u d etc. după cum spuneam m a i sus. din p e r s p e c t i v ă auctorială. în acest sens. A l t f e l spus. Ceea ce avem în v e d e r e în acest caz este m a i ales felul în care se p o a t e v e h i c u l a la nivelul formei conţinutul structural specific al sintaxei operei de artă. grafica e t c .

i n s t r u m e n t a r u l pe care-1 p r o p u n e m p r e s u p u n e din p e r s p e c t i v a cadrului conceptual de analiză: 1) opera de artă p r i v i t ă ca având m a i m u l t e straturi. 3) p r e c i z a r e a m i j l o a c e l o r de adresare v i z u a l ă şi o p e r a ţ i o n a l i z a r e a lor în cadrul unui enunţ sau discurs artistic v i s u a l . R o s a l i n d Krauss) 2) precizarea elementelor de limbaj şi funcţiile lor sintactice. 3)expresivitatea ca interfaţă ce se adaugă e x p r e s i e i . Deşi vom discuta pe larg fiecare dintre c o m p o n e n t e l e de mai sus v o m p r e z e n t a şi aici felul în care sunt definite în acest c u r s : 1) C o n s i d e r ă m elemente de limbaj vizul acele e l e m e n t e care p a r t i c i p ă în mod direct sau indirect la sincaxa vizuală 14 . Structura de ordonare la n i v e l u l limbajului şi în acest cadru este compusă d i n : 1)elemente de limbaj v i s u a l . din perspectiva instrucţiei profesionale şi din p u n c t u l de v e d e r e al p r a g m a t i c i i . 2)mijloace de a d r e s a r e ( t e n s i u n i l e ) . 4) d i s c u t a r e a şi o b i e c t i v a r e a c o n c e p t u l u i de e x p r e s i v i t a t e în raport cu cel de a r m o n i e . autor. semantice şi p r a g m a t i c e în v i z u a l din punct de v e d e r e a u c t o r i a l .Pe scurt. în ceea ce p r i v e ş t e c o d i f i c a r e a în formă artistică vizuală a mesajului. atât faţă de ideea arbitrareităţii şi imotivării semnului v i z u a l cât şi faţă de cea " t e h n i c i s t ă " a p r e c i z i e i semantice c o n v e n ţ i o n a l e . din p e r s p e c t i v a realizării p r a c t i c e a unei opere de artă. 5) relaţia între cele trei instanţe ale f e n o m e n u l u i c o m u n i c a ţ i o n a l artistic. pe care se o p e r a ţ i o n a l i z e a z ă semantic m i j l o a c e l e de adresare şi la n i v e l u l căreia se constituie sensul. 6) o situare auctorială echilibrată. 4)Sensul ca ordonare între cod şi s-coduri.( Ingarden. operă şi lector.

2) M e s a j u l conţinut de opera de artă. 3) E x p r e s i v i t a t e a este o interfaţă specifică de comunicare artistică ce se f u n d a m e n t e a z ă pe t e n s i u n i l e r e z u l t a t e din c o n s t r u c ţ i a s i n t a c t i c ă şi care p o a r t ă sensul e x p r e s i v u n i t a r al o p e r e i . sunt codurile semnificaţiile după care elementele îşi de 5)Codurile sunt regulile de ordonare sintactică care stabilesc priorităţile de m a n i f e s t a r e a s-codurilor.2) m i j l o a c e l e de a d r e s a r e v i z u a l ă a r t i s t i c ă pe care le numim tensiuni sunt raporturile sintactice tensionate prezente într-un discurs a r t i s t i c pe care se c o n s t i t u i e sensul e x p r e s i v ce asigură u n i t a t e a şi coerenţa acestui discurs care este opera de a r t ă . poate fi descifrat nu la nivelul reprezentării autosemnificante (ilustrative) care vehiculează elementele de limbaj ci la n i v e l u l e x p r e s i v i t ă ţ i i unde se află m i j l o a c e l e de comunicare a r t i s t i c ă care codifică specific î n t r . Se m a i cer făcute două p r e c i z ă r i . a c o d i f i c ă r i i nu a descifrării. 1) în această lucrare ideea de cod este accesată m a i ales din p u n c t de v e d e r e a u c t o r i a l . cel a n a l i z a t din p u n c t de v e d e r e a r t i s t i c şi e x p r i m a t la nivel semantic. adică din p e r s p e c t i v a f a c e r i i . 15 . Ele se costituie pe tensiuni şi stabilesc sensul expresiv al unei lucrări sau a l t f e l spus sensul u n i t a r al operei este codul a c e s t e i a . 4)S-codurile dezvăluie scopic limbaj v i z u a l .u n sens e x p r e s i v u n i t a r mesajul. momentele referirii la instanţa l e c t o r u l u i şi la instanţa o p e r e i ca p o s i b i l purtător de coduri extraintenţionale ce aparţin l i m b a j u l u i fiind atent p r e c i z a t e cînd şi dacă este cazul. Codul unei opere adună suma s e m n i f i c a ţ i i l o r e l e m e n t e l o r din acea operă într-un singur semn cu e x p r e s i e unitară care este acea operă.

Expresivitate reprezentare Conţinutul mesajului (concept) Sitaxă artistică tensionată Mijloace de comunicare (tensiuni) elemente de limbaj a) s t r u c t u r a l e b) r e l a ţ i o n a l e figura 1 16 . concept) 2 ) r e p r e z e n t a r e (expresie sau formă) 3)expresivitate (interfaţă de comunicare artistică codificată) rezultatul sintaxei tensionate.S t r a t u r i l e operei pe care le avem în v e d e r e au următoarea distribuţie(figura 1 ) : l)mesaj (coţinut.

prin stabilirea unor ierarhii de citire. sintaxă-semantică. formă. adică sensul 17 . 1) Din perspectiva sensului. se stabileşte conform unui cod care hotărăşte semnificaţiile operei. direcţii de adresare. Cele două direcţii de adresare sunt: 1) o d i r e c ţ i e structurală. culoare. care funcţionează pe două direcţii de adresare diferite. făcute două p r e c i z ă r i . construcţia unui. supuse unor reguli de codificare d i f e r i t e . pe care l-am numit v o c a b u l a r E l . numită astfel datorită faptului că semnificaţiile v e h i c u l a t e pe această direcţie sau canal se datorează unor relaţii care se stabilesc între elementele semnificantului. Din perspectiva unei relaţii lingvistice. trebuie . 2) O p e r a ţ i o n a l i z a r e a expresivă a El şi E 2 . 2) o altă direcţie r e l a ţ i o n a l ă . D e f i n i ţ i e C o n s i d e r ă m elemente de limbaj v i z u a l acele elemente care p a r t i c i p ă în m o d direct sau indirect la sintaxa v i z u a l ă Din punct de v e d e r e al limbajului. ca şi a s-codurilor. imaginii şi r e c e p t o r u l u i . Vocabularul p r o p r i u acestui canal de transmitere a informaţiei este compus din totalitatea reprezentărilor posibile în v i z u a l iar în lucrarea de faţă p o a r t ă numele E 2 . A c e s t p a r a l e l i s m relevă existenţa a două tipuri de coduri care v e h i c u l e a z ă informaţia pe două c a n a l e 1 0 d i f e r i t e .discurs vizual accesează două vocabulare. E2 îşi p r e c i z e a z ă câmpul semantic în funcţie de E l . numită aşa p e n t r u că vehiculează informaţia conform unor coduri imanente a u t o r u l u i .Elemente de limbaj. linie. Aceste relaţii corespund altor coduri decît celor structurale. cu un v o c a b u l a r compus din: punct.

iar pe de altă parte ca miză ştiinţifică existenţială m o d e r n ă apărută la o dată cu d i s c i p l i n e l e „ t a r i " la sfârşitul secolului al X I X . 18 . A u t o n o m i a d i s c u r s i v ă a celor două direcţii de adresare se p o a t e p ă s t r a . care încearcă să u r m ă r e a s c ă un sens ilustrativ v i z u a l . Cazul 1) este p r e z e n t frecvent în lecturile estetice explicative ale reprezentărilor figurative. în ceea ce p r i v e ş t e descifrarea mesajului artistic. Trebuie amintit faptul că m a n i f e s t e l e avangardei d a d a i s t e şi cele p o s t m o d e r n e au definit arta în afara acestei convenţii profesionale de limbaj atunci când arta a renunţat la "meserie" (instalaţie. a semnificaţiilor operei. A c e s t tip de receptare are în general în v e d e r e doar direcţia r e l a ţ i o n a l ă şi se d a t o r e a z ă în m a r e p a r t e n e c u n o a ş t e r i i c e l e i l a l t e direcţii de adresare ce constituie o tehnică p r o f e s i o n a l ă greu de însuşit în absenţa p r a c t i c i i a r t i s t i c e . conceptuală e t c . Ierarhiile sunt stabilite de către m i j l o a c e l e de c o m u n i c a r e v i z u a l e pe care analiza le i d e n t i f i c ă drept t e n s i u n i . ) . 1) la nivel l e c t o r i a l . A c e a s t a se întâmplă mai ales datorită faptului că r e z u l t a t e l e instrucţiei în domeniu se o p e r a ţ i o n a l i z e a z ă a r t i s t i c . cel p u ţ i n în p a r t e . 2) la nivel auctorial unde din aceeaşi perspectivă a descifrării mesajului poate funcţiona reductiv în forma unei interpretări tehniciste.e x p r e s i v al o p e r e i . ready-made. A c e s t e a sunt conforme cu d i r e c ţ i i l e de a d r e s a r e .l e a .) sau la reprezentarea figurativă (artă abstractă. a c ţ i o n i s m etc. în afara convenţiilor de semnificare în cadrul r e p r e z e n t ă r i i cum ar fi cea în care roşul înseamnă sânge sau p a s i u n e . unde f u n c ţ i o n e a z ă ca zgomot. adică tot zgomotoasă ca posibilă autosemnificare (demonstraţie profesională). s t r u c t u r a l e si relaţionale. Cazul 2) apare la fel de frecvent în urma ideii c o n s t r u c t i v i s t e în artă şi are în v e d e r e o reducţie ştiinţifică p r o f e s i o n a l ă pe de o p a r t e ca răspuns la situarea artei la nivel senzorial şi m a n u a l ca d e x t e r i t a t e sau a b i l i t a t e .

Paul Klee şi Johannes Itten. în cadrul unui enunţ sau discurs v i z u a l este condiţionată scopic de către acţiunea unui cod s t r u c t u r a l . adică specific artistică. culoarea. ca origine) sau „stabilirea unui punct în haos acordă acestui punct caracterul concentric de o r i g i n e " 1 2 . p u n c t u l este un "loc de î n t â l n i r e " al d i r e c ţ i i l o r . sunt cele a căror sintaxă tensionată. linia. Evidenţa spune acelaşi lucru. sau într-o formă m a i e x a l t a t ă : "ca simbol p l a s t i c a neconceptului de h a o s " 1 1 (inainte d e . Să acceptăm pe de o parte părerile de notorietate p r o f e s i o n a l ă ale lui Rudolf Arnheim. în exprimarea poetică a lui Paul Klee. forma. Codul structural este numit aşa deoarece este imanent omului ca „produs n a t u r a l " sau în cazul unor alte propuneri' exterioare lui se raportază la e l . Semnificaţiile punctului sunt aceleaşi care 19 . ca la ca Vocabular structural: El E l e m e n t e l e de limbaj vizual care a l c ă t u i e s c vocabularul structural sunt: punctul.A s f e l aceeaşi lucrare poate fi descrisă fiind sau o sumă de tehnici care reduc m e s a j u l o demonstraţie p r o f e s i o n a l ă (în cazul 2) sau ilustraţia unei p o v e ş t i (în c a z u l l ) . Despre acest cod vom vorbi m a i t â r z i u . întâi trebuie descifrate semnificaţiile elementelor El care condiţionează perceptual scopic utilizarea lor e x p r e s i v ă . iar pe de altă p a r t e evidenţa. Definiţie: elementele structurale de limbaj vizual.

de învingere a g r a v i t a ţ i e i . linia de d e m a r c a ţ i e între spaţiul terestru si cel celest. O r i z o n t a l a înainte de a fi d r e a p t a . A l t f e l spus. p r i n artificii de relaţionare la cadru. este stabilitatea t e l u r i c ă .s t â n g a . dinamica pe care o capătă ca punct în mişcare. de la p u n c t u l care se p u n e în m i ş c a r e " . dreapta-stânga. ca semn. în trei direcţii de semnificare: verticală. V e r t i c a l a şi o r i z o n t a l a au două variante: sus-jos. iar oblicile raportate la acestea sau între ele au atîtea direcţii câte încap în suprafaţa cadru. o r i z o n t a l ă şi o b l i c ă .j o s . semnificaţia ei este v e r t i c a l i t a t e a . de legătura cu c e r u l . Poate fi interpretată ca distincţie dintre Real şi Realitate. A n u m e . A c e a s t ă d i m e n s i u n e formală a p u n c t u l u i este în relaţie cu limitele în care o p e r e a z ă . adică t r a i e c t o r i a sau d i r e c ţ i a . dacă o p e r ă m o simplificare m e t o d o l o g i c ă . Trebuie făcută precizarea. tot sub a c o p e r i r e a a u t o r i t ă ţ i i auctoriale a lui K l e e . o limita gravitaţională între jos şi sus. fie ea câmpul v i z u a l sau cadrul unui t a b l o u . cea de loc unde se adună ceva şi începe a l t c e v a .i-au făcut pe oameni să-1 folosească grafic ca o p r i r e . Rudolf A r n h e i m v o r b e ş t e despre v e r t i c a l ă şi orizontală ca raport între o dimensiune a a s p i r a ţ i e i şi un fundament s t a b i l 1 5 . Linia are. într-o interpretare a lucrărilor lui Piet M o n d r i a n . este legată ca semn de intenţia de creştere. în p r i m u l rând. După cum spunea Klee la p r i m u l său curs din 1 9 2 2 : "încep de acolo de unde începe p o a t e forma p l a s t i c ă . 20 . A s t f e l graniţa dintre semnificaţiile lui ca p u n c t sau formă sunt date de p e r c e p e r e a lui raportată la cadru. că „punctul este un element p l a n infinit de m i c " 1 3 şi deci conţine în el p o t e n ţ i a l u l de a funcţiona ca formă. V e r t i c a l a . înainte de a indica s u s . liniile se pot încadra. loc de intersecţie a unor p o s i b i l e direcţii. Prin cadru se pot înţelege limitele t a b l o u l u i sau câmpul v i z u a l . 1 4 Ca t r a i e c t o r i i .

a cărei expresie scopică (perceptiv vizuală) sunt. constructiv vorbind. care conferă oblicelor. dincolo şi înainte de mişcare (de c o r p o r a l i t a t e ) . ca fundament structural. Probabil semnul crucii este percepţia noastră structurală a echilibrului total. Dinamica diagonalelor presupune o abordare din punctul de vedere al cadrului. a ieşirii din starea de echilibru16. p e n t r u o m a i b u n ă înţelegere a acestuia ca formă la care se raportează (în sensul unei condiţionări armonice) celelalte elemente aparţinând unei opere. Ea se d e f i n e ş t e ca dinamică în funcţie de v e r t i c a l ă si orizontală. care menţin echilibrul structural armonic al cadrului. în g e n e r a l . care sunt statice şi împreună semnifică e c h i l i b r u l . asemănătoare cu forţele care a c ţ i o n e a z ă într-o stuctură de rezistenţă (evidenţiate în teoria rezistenţei materialelor şi folosite în acelaşi fel. în construcţii şi arhitectură)17. Una din referirile cele mai importante despre ele pe această direcţie. dar ele funcţionează şi la nivelul formei ca element (El) Din punctul de vedere al poziţionării în cadru. ca adresare structurală constructiv-perceptuală. Cred că o interpretare p h i t u r g i c ă care ar rezulta din suprapunerea celor două (orizontală şi verticală) ar fi forţată şi cu sens relaţional. în teoria şi p r a c t i c a artistică ele sunt folosite ca rezultat al aplicării d e s c i f r ă r i l o r m a t e m a t i c e ale codului armoniei din antichitate18. importantă este direcţia. ele oferă p o s i b i l i t a t e a unei elecţii auctoriale dar care este limitată de codul armonic. 19 aparţine lui Charles B o u l e a u x . P r e z e n t a r e de faţă le situează la nivelul c a d r u l u i . căruia diagonalele îi sunt imanente ca rezultat al semnificaţiei pe care o capătă u n g h i u r i l e în urma articulării a două linii într-un p u n c t . A c e a s t ă semnificaţie înseamnă la nivelul p e r c e p ţ i e i umane existenţa unei reţele dinamice de trasee d i a g o n a l e de citire. două câmpuri semantice 21 . în timp au căpătat o formă geometrică care reprezintă o facilizare operaţională metodologică pentru n e c u n o s c ă t o r i i limbajului m a t e m a t i c . în mare.Diagonalele îşi p o a r t ă semnificaţia dinamică.

Dacă nu este un "dar" originar c o l e c t i v i n c o n ş t i e n t . sau în p e i s a j u l despre care vorbeam semnifică valea. văzut -nevăzut21. cu siguranţă că ea a devenit un astfel de " d a r " în d e c u r s u l t i m p u l u i . înseamnă deal. sau m a i c o n c r e t . Culoarea îsi are originile semice tot în legătura omului cu R e a l u l . Analiza asupra p o s i b i l i t ă ţ i l o r de definire a p r e c i z i e i semantice 22 . de gol.diferite. de exemplu este notorie folosirea t r a i e c t o r i e i d e s c e n d e n t e în legătură cu sentimentul "de cădere" în lucrarea lui Pieter Bruegel (cel b ă t r â n ) Parabola orbilor. alb-negru) legată de lumină şi întuneric.20 imaginea Pieter B r u e g e l . Parabola orbilor. şi anume: 1) direcţia ascendentă (dreapta jos-stânga sus) produce un sentiment p o z i t i v . Aceste lucruri erau foarte b i n e cunoscute în p r a c t i c a p r o f e s i o n a l ă din v e c h i m e . cu soarele apa verdeaţa etc. în cadrul unui peisaj. înseamnă a s c e n s i u n e . 2) cea descendentă (dreapta sus-stânga jos) p r o d u c e un sentiment de cădere. Deosebit de importantă este d i m e n s i u n e a v a l o r i c ă a culorii (închis-deschis.

simplifică e x p u n e r e a . ca rezultat al constituirii lor. m a i exact a semnificaţiilor rezultate din raportul e l e m e n t e l o r care o compun. P o s i b i l i t ă ţ i l e de constituire a formelor sunt practic n e l i m i t a t e .a culorii va fi operată în legătură cu t e n s i u n i l e . dar încadrările lor în câteva tipuri e u c l i d i e n e sau cezanniene. iar formele neregulate. cu atât tendinţa spre o direcţie sau alta (adică spre inegalitatea raportului) va creşte. din regularitatea sau n e r e g u l a r i t a t e a elementelor care le alcătuiesc şi al raportului dintre ele (unghiuri. triunghiul va avea agresivitatea dinamică sau o oarecare stabilitate în funcţie de raportul dintre laturi şi u n g h i u r i . în funcţie de raportarea la cadru direcţia poate fi v e r t i c a l ă . Cu cât raportul va fi mai inegal. cea a s t a b i l i t ă ţ i i . g r o s i m i . lungimi. Astfel. Restul formelor îşi capătă conţinuturile structurale în aceiaşi fel. paradigmatice pentru modul de fomare. va căpăta conform aceleiaşi reguli semnificaţiile acestui raport. Dreptunghiul. Solas Boncompani ajunge la aceeaşi concluzie. orizontală sau o b l i c ă . din cauza puternicei condiţionări pe care posibilele gradaţii tensionale ale culorii rezultate în urma unor articulării sintactice o exercitează asupra semnificaţiilor o p e r e i . Pătratul are semnificaţia stabilităţii ca rezultat al raportului de egalitate dintre laturi şi a dispunerii lor r e g u l a t e . adică a raportului dintre elementele care o compun. e t c ) . Semnificaţia formelor este cea a naşterii lor. A n a l i z a noastră se limitează doar la pătrat şi dreptunghi celelalte putând fi s u b î n ţ e l e s e . în cadrul unei investigaţii făcute în alţi termeni şi cu alte i n s t r u m e n t e 2 2 . cercul din centricitatea punctului ca formă şi din infinita lui m i ş c a r e continuă prin raportare egală la centru. deci se va îndrepta spre semnificaţia liniei. 23 . care este un patrulater alcătuit din două laturi lungi şi două scurte.

în cazul a două din lucrările lui R u b e n s . uşor o b s e r v a b i l ă . E d i t u r a M e r i d i a n e . între semnificaţia o b l i c e l o r . iar coborârea ei pe un sens ascendent o înălţare. A s t f e l . Ridicarea crucii C a t e d r a l a din A n v e r s Charles B o u l e a u x . ridicarea crucii d e v i n e . "Ridicarea c r u c i i " şi "Coborârea c r u c i i " . Ceea ce atrage în m o d d e o s e b i t atenţia şi' în legătură cu semnificaţiile e l e m e n t e l o r El este tensiunea pe care o p r o p u n e Rubens. datorită t r a s e u l u i oblic d e s c e n d e n t . p . ascendentă (imaginea 2) şi d e s c e n d e n t ă (imaginea 1 ) .Rubens. Geometria secretă a pictorilor. 24 . o " c ă d e r e " spre gol a o m e n i r i i . şi tema pe care o p r e z i n t ă în aceste l u c r ă r i . 1 7 6 în imaginea 1 şi în imaginea 2 p r e z e n t ă m o analiză a o p e r a ţ i o n a l i z ă r i i codului structural " d e s c i f r a t ă " de Charles B o u l e a u x . 1979. B u c u r e ş t i .

25 .176 Vocabular relaţional E2 D e f i n i ţ i e : elementele de limbaj scopic relaţional sunt cele a căror sintaxă tensionată. Geometria secretă a pictorilor. adică specific artistică.imagimea 2 Rubens Coborârea crucii C a t e d r a l a din A n v e r s Charles Bouleaux. p. în cadrul unui enunţ sau discurs vizual este condiţionată scopic de către acţiunea unui cod bazat pe relaţiile ce se stabilesc între elementele reprezentate sau accesate în cadrul acelui enunţ sau d i s c u r s . Editura M e r i d i a n e . 1979. B u c u r e ş t i .

cele care p a r t i c i p ă indirect la sintaxă. într-un discurs artistic prin relaţionări tensionate. sau al unui semn de c i r c u l a ţ i e . 26 . aşa cum este cazul unei fotografii de b u l e t i n . care sunt accesate. nu are v a l o a r e a r t i s t i c ă . Din acest m o t i v şi de asemenea din cauza faptului că aceste elemente nu p o t fi reduse la un număr finit de elemente vom discuta pe larg v o c a b u l a r u l relaţional în legătură cu t e n s i u n i l e r e l a ţ i o n a l e . Trebuie făcută o extensie a t e r m e n u l u i de r e p r e z e n t a r e . decât în cadrul unei sintaxe t e n s i o n a t e p e n t r u că altfel este o reprezentare o b i ş n i t ă . cu sens de s e m n a l i z a r e . în sensul în care în v o c a b u l a r u l E2 există o serie de e l e m e n t e . A l t f e l spus. nu reprezentate. un element E2 nu p o a t e fi r e p r e z e n t a t a r t i s t i c . Acesta este de e x e m p l u cazul arhivei culturale accesate frecvent de la Duchamp încoace ca element E2 în arta c o n t e m p o r a n ă ce intră în relaţie cu e l e m e n t e l e r e p r e z a n t a t e .E l e m e n t e l e de limbaj v i z u a l care a l c ă t u i e s c vocabularul relaţional E2 sunt totalitatea e l e m e n t e l o r r e p r e z e n t a t e într-o o p e r ă .

în acest caz nu ne referim la citatul artistic postmodern care tensionează sintactic într-un alt m o d despre care v o m vorbi m a i t â r z i u . A v e m de-a face cu o funcţie-semn atunci când o 27 . prezenţa unui cadru de discuţie semiotic care poate fi relevant în ceea ce p r i v e ş t e ideea de sintaxă. Pentru o mai bună înţelegere a raportului sintactic dintre forma şi conţinutul unei opere prezentăm definiţia lui Umberto Eco pentru funcţia-semn23 . '"din p u n c t u l de vedere al ordonărilor presupuse de felul în care definim c o m p o z i ţ i a . Chiar dacă discutăm mai ales despre formă. Altfel spus determinările elecţiei şi rezolvărilor formale sunt legate în m a r e m ă s u r ă de "intenţiile. primul devine expresia celui de al doilea.Despre coduri E x i s t e n ţ a celor două tipuri de elemente de limbaj în cadrul aceluiaşi discurs face n e c e s a r ă . din perspectiva unităţii expresive a operei. de comunicare conştiente sau inconştiente ale autorului. coerenţa sensului şi unitatea expresivă atât de dorită a unei opere de artă p r e s u p u n e cunoaşterea legăturii sintactice dintre formă şi conţinut din punctul de vedere al capacităţilor v é h i c u l a n t e ale unor forme artistice şi al felului în care se desfăşoară acest mecanism. Inclusiv preluarea mimetică a unor rezolvări plastice ca asumpţie auctorială stilistică sau programatică comunică cel puţin ataşamentul autorului faţă de ele dacă nu comunică chiar neputinţa de a găsi rezolvări plastice p e r s o n a l e . "Când un cod asociază elementele unui sistem véhiculant elementelor unui sistem vehiculat. care la rândul lui devine conţinutul p r i m u l u i ..

a căror a c t i v i t a t e . în termenii lui Eco acestea sunt de fapt ceea ce savantul italian numeşte s-coduri şi care sunt ordonate conform unui cod care este sensul expresiv al operei şi care stabileşte în cadrul sintaxei gradaţiile tensionilor operate după aceste s-coduri. după Cari G u s t a v Jung24. este e v i d e n ţ i a t ă de realitatea e x i s t e n ţ e i arhetipurilor. cealaltă relaţională . Codul armonic este. coduri e x t r a a r m o n i c e Expresia armonică a unei opere este d e t e r m i n a t ă de tensiuni armonice r e z u l t a t e în urma unei sintaxe ce se d e s f ă ş o a r ă după un cod armonic Acest cod este înscris stuctural în m e c a n i s m e l e apratului v i z u a l al omului ca "produs natural. două direcţii de a d r e s a r e una structurală.e x p r e s i e este corelată cu un c o n ţ i n u t . El şi E2 . două d i r e c ţ i i de t e n s i o n a r e . imanent omului. Coduri structurale Codul armonic. şi situat în structurile comune tuturor oamenilor în zona inconştientului colectiv. pe care le numeşte drept " o b i e c t i v i t a t e identică cu lumea şi deschisă l u m i i " . D i r e c ţ i a structurală de adresare este rezultatul e x i s t e n ţ e i codului armonic care a fost d e s c i f r a t din natură într-o formă m a t e m a t i c ă încă din a n t i c h i t a t e în calitate de cod a făcut carieră în practica artistică. " Interesul nostru p e n t r u această definiţie se îndreaptă mai ales către începutul ei care stabileşte existenţa unui cod ce condiţionează corelarea formei şi a c o n ţ i n u t u l u i . A c e a s t ă d u a l i t a t e arată existenţa a două coduri care funcţionează la n i v e l u l s i n t a x e i .. 28 .. iar ambele e l e m e n t e corelate devin functive ale c o r e l a ţ i e i . 2 5 A c e s t cod funcţionează ca o p r e d i s p o z i ţ i e p e r c e p t u a l ă ce d e c l a n ş e a z ă în contact cu anumiţi stimuli stări afective şi reacţii asociative. din punct de vedere perceptual. A v e m : două v o c a b u l a r e . Căteva precizări în legătură cu acest cod sunt suficiente.

2 7 Codul a fost folosit de-a lungul timpului în p r a c t i c a artistică v i z u a l ă (compoziţie) şi m u z i c a l ă . Ea se regăseşte şi la analişti ai domeniului artei p r e c u m Rudolf A r n h e i m .Invocarea acestor structuri de receptare o găsim la Platon în dialogul F i l e b o s . este faptul că stampa japoneză sau figura 3 Utamaro. ca fiind acelaşi p e n t r u toţi oamenii. Muzeul Guimet arta africană (care nu aveau legătură cu tradiţia culturală occidentală) corespund structural aceloraşi r e g u l i . dar m e r e u cu aceaşi p u t e r e de adresare. simplificat sau sofisticat ca formă. Săgeţile indică raporturile de aur ale împărţirii laturilor cadrului. invocare legată de frumosul a b s o l u t 2 6 . O altă dovadă a existenţei codului în structurile invocate. care constituie locurile structurale de "naştere" a reţelei pe care se 29 . Toaleta Paris. şi chiar în textul literar28. Prezentăm aici o analiză sumară făcută de noi pe stampa lui Utamaro "Toaleta" (imaginea 3) . stampă.

g e n e r e a z ă o structură de rezistenţă proprie formei. deja arătată m a i 30 .) manifestarea semnificaţiilor vizuale. drept o " î n t r e b u i n ţ a r e a structurilor unui limbaj opusă legilor p r o b a b i l i t ă ţ i i de care este reglementat din i n t e r i o r " 3 2 . după cum precizam. structură ce c o n d i ţ i o n e a z ă armonic (dacă raportul e l e m e n t e l o r care o constitue este armonic) comunicarea vizuală. Fenomenul perceptual se întâmplă în aparatul receptor al d e s t i n a t a r u l u i datorită faptului că nu este respectat codul şi cerinţele lui armonice de echilibru. care dacă sunt n e a t i n s e . elecţia variantei Roman Ingarden identifică acest cod structural în tabloul " s t r a t i f i c a t " 2 9 în forma u n o r "imagini v i z u a l e p e r c e p t i v e " 3 0 Codul structural se m a n i f e s t ă în cadrul unui tablou sau orice poate delimita în sensul încadrării (câmp v i z u a l . în forma a ceea ce am numit t e n s i u n i . în legătură cu t e x t u l . tensiunile seamănă cu ceea ce U m b e r t o Eco identifică. de încercare de a-şi găsi starea de dinainte. din perspectivă profesională. D e s c i f r a r e a codului a î n s e m n a t . în m o m e n t u l în care este introdus un element.citesc traseele ce reprezintă armonice p r o p u s e de U t a m a r o . iar acest fapt produce zgomot şi astfel. adică este rezultatul liniilor şi unghiurilor care o a l c ă t u i e s c şi a 'raportului dintre ele. Invocându-1 pe Kandinsky. nelinişte. într-o mişcare de echilibrare. Ca formă de referinţă la care trebuie raportate celelalte elemente într-o relaţie de înăuntru nu lângă. Un cadru este de fapt tot formă şi se m a n i f e s t ă ca a t a r e . de tensiuni i n t e r i o a r e . Arnheim v o r b e ş t e despre tensiuni şi d i r e c ţ i i 3 1 în termenii dinamicii unui tablou (cadru). nu reacţionează. adică una agresivă care-i tulbură echilibrul. o b i e c t i v fotografic etc. Această dinamică perceptibilă a cadrului se declanşează şi se manifestă. în alţi termeni. folosirea lui în actele de c o m u n i c a r e într-o formă scopică. altfel spus e v i d e n ţ i e r e a pe suport a unei reţele de linii ordonatoare care-1 semnificau. raporturi care. cadrul are o structură armonică (chiar dacă nefigurată) p e c e p t i b i l ă .

ca secţiune sau număr de aur (Ghyka 3 4 . B u c u r e ş t i .4) pe o imaginea 4 Structură p r e z e n t a t ă de Charles B o u l e a u x ca fiind folosită de Durer p e n t r u lucrarea Viaţa Fecioarei înăltarea.33 Charles Bouleaux le geometrie secretă a p i c t o r i l o r prezintă ca (imaginea. Livio36 etc). Radian35. p. Geometria secretă a pictorilor.108 în literatura şi p r a c t i c a artistică ele apar. Bouleaux. ca v a r i a n t e expresive (formale) ale aceluiaşi cod. O p e r a ţ i o n a l i z a r e a lui în ceea ce priveşte culoarea este n o t o r i e la I t t e n .sus. sub acoperirea fiziologică a lui H e r i n g 4 0 care atribuie o stare de echilibru optico-psihic 31 . consonanţe muzicale (Bouleaux 3 7 ) sau numite a l t f e l : şarpante. Editura M e r i d i a n e . 1979. 3 8 iar încercările făcute pentru operaţionalizarea lui cromatică datează de la G o e t h e 3 9 . Charles Bouleaux. structuri etc. Teoria armonică a culorilor a lui Johannes Itten este construită pe structura acestuia.

A r m o n i a este doar o variantă în cadrul expresiei artistice. nu trebuie confundat codul p e r s o n a l e x t r a a r m o n i c cu ceea ce. situează mesajul armonic ca punct de referinţă p e n t r u celelalte iar n e r e s p e c t a r e a lui p o a t e însemna în cadrul c o m u n i c ă r i i artistice două lucruri: 1) greşeală . iar ceea ce nu se schimbă este indicaţia semică a E l ) . Influenţa codului este atât de p u t e r n i c ă încât d e t e r m i n ă a p a r i ţ i a c o n t r a s t u l u i s i m u l t a n 4 1 . 2) p r o p u n e r e a unui nou cod care să r e o r d o n e z e e l e m e n t e l e El şi E 2 . Stilul a n g a j e a z ă discuţia m a i m u l t în termenii p e r f o r m a n ţ e i iar 32 . în limbajul curent se numeşte stil. de regulă. Din perspectiva varietăţii foarte mari de expresii artistice existente trebuie a m i n t i t un lucru şi a n u m e : acest cod este strict armonic şi c o r e s p u n d e p l ă c e r i i o p t i c o .p s i h i c e ca rezultat al c a p a c i t ă ţ i i lui de a declanşa o reacţie c o r p o r a l ă şi m e n t a l ă p o z i t i v ă . adică dacă ochiul nu îşi satisface starea de e c h i l i b r u m e n ţ i o n a t ă m a i sus modifică percepţia culorilor. şi r e p r e z i n t ă v a r i a n t a p e r s o n a l ă atât p e n t r u codurile armonice cât şi p e n t r u cele e x t r a a r m o n i c e . dar această existenţă s t r u c t u r a l ă a e i . conform d e f i n i ţ i e i lui E c o 4 4 care spune că un functiv p o a t e intra în corelaţie cu alte functive şi dau n a ş t e r e la o funcţie semn diferită (cu p r e c i z a r e a că această nouă funcţie semn se va defini în raport cu t e n s i u n i l e a r m o n i c e la nivelul codului nu a s-codurilor. Din punctul de vedere auctorial al personalizării codurilor. de d i n a i n t e a conştientului ca o cauză a d e p e n d e n ţ e i omului de frumos. ceea ce p o a t e însemna o i n f o r m a ţ i e greşită sau confuză sau o informaţie care se referă la faptul că mesajul este greşit în termenii p e r f o r m a n ţ e i .p e r f e c t ă unei articulări cromatice a r m o n i o a s e pe care o c o n d i ţ i o n e a z ă r i g u r o s .caz în care apare s i m p t o m u l 4 2 (Sebeok) care indică e x i s t e n ţ a g r e ş e l i i ca o cauză a zgomotului43 datorat n e c o n c o r d a n ţ e i dintre cod şi i n f o r m a ţ i e . ca şi în cazul d i n a m i c i i şi tensiunilor imanente f o r m e l o r . Problema care apare în acest caz este aceea că un fapt de comunicare a r t i s t i c ă nu t r a n s m i t e n e a p ă r a t un m e s a j armonic.

cognitiv (în felul în care esteticul este legat de p l ă c e r e ) . "învierea" S a n s e p o l c r o l 4 6 3 . Din perspectiva delimitată de direcţia structurală. sau m a i specios estetic . relaţia dintre cod şi tensiuni apare în felul u r m ă t o r : cadrul reprezintă o reţea de tensiuni originare care poate ordona tensiunile rezultate din relaţiile El şi/cu E2 şi pe cele ale acestora cu cadrul după două coduri: 1) cel armonic. v o r b i n d structural şi nu relaţional.1 4 6 5 frescă 33 Pinacoteca din . unde t e n s i u n i l e se p ă s t r e a z ă în acelaşi câmp semantic cu cel originar (la nivelul o p e r e i ) . El condiţionează p r e c i z i a semantică a reprezentării (E2 sau icon) şi nu Piero della Francesca. care propune câmpuri semantice diferite (la nivelul operei) cu precizarea făcută mai sus despre faptul că s e m n i f i c a ţ i a p r o p r i e la nivel El nu se m o d i f i c ă .d i s t i n c ţ i a armonic .expresiv în cei de p l ă c u t n e p l ă c u t . Ca semne. 2) cel extraarmonic.

34 . caz ce va fi studiat separat în capitolul acestei lucrări care tratează r e p e t i ţ i a şi m o d u l u l . ulei pe lemn 3 0 . din tabloul lui Hans H o l b e i n "Corpul lui C h r i s t o s m o r t în m o r m â n t " ( e x t r a a r m o n i c ă ) .De exemplu. nu şi la cel al v o c a b u l a r u l u i (El). şi a c e a s t a numai în condiţiile raportării la cel armonic ca p u n c t de referinţăde către antici şi a a p l i c ă r i i acestei d e s c i f r ă r i într-o formă v i z u a l ă drept cod pentru reprezentările artistice. relevăm următoarele aspecte: 1) existenţa codurilor armonice atât la nivelul operei cât şi la cel al v o c a b u l a r u l u i (El) . 2) posibilitatea propunerii unui cod e x t r a a r m o n i c se p o a t e face doar la nivelul o p e r e i . Ö f f e n t l i c h e K u n s t s a m m l u n g . în lucrarea lui Piero della Francesca "învierea" (armonică). în ceea ce priveşte codurile structurale extraarmonice acestea pot fi constituite ca propunere auctorială de ordonare vizuală a e l e m e n t e l o r El şi E2 pe un număr foarte m a r e de variante structurale. Ca p r e z e n ţ ă importantă în arta c o n t e m p o r a n ă a unei astfel de propuneri este repetiţia la nivelul e l e m e n t e l o r E2 care apare clar în lucrările lui Andy Warhol. face referire s e m n i f i c a t i v ă la d i m e n s i u n e a lui sacră. practic nelimitate. în contextul distincţiei armonic-extraarmonic. imaginea 6 Hans Holbein. în măsura în care propunerea de noi structuri extraarmonice este posibilă (imaginea7) . 5 x 2 0 0 c m Dintr-o p e r s p e c t i v ă o p e r a ţ i o n a l ă a relaţiei cod vocabular(El) operă. reprezentarea christică pe direcţie v e r t i c a l ă . Corpul lui Cristos mort in mormânt. iar cea o r i z o n t a l ă . la cea p h i t u r g i c ă . B a s e l .

care conţin în ei p r e s u p o z i ţ i a h a z a r d u l u i . De obicei se discută această p r o b l e m ă în termenii inspiraţiei şi intuiţiei. pot explica doar la nivelul unei constatări existenţa acestui fenomen (adică nu pot administra până la capăt fenomenul dintr-o perspectivă l o g i c deterministă). ca întâlnire de reţele c a u z a l e 4 5 . Ideea. M a i noile definiţii date h a z a r d u l u i . în urma .imaginea7 Coduri relationale în m a r e . Nimeni nu poate explica logic complet m e c a n i s m u l de apariţie a unei idei în m i n t e a unui a u t o r . codurile relaţionale se constituie pe p r o p u n e r i l e relaţionale din cadrul p r o g r a m e l o r artistice asumate ia nivelul a u t o r u l u i . sau al unui grup de a u t o r i . ideea de la unei lucrări poate ceea ce se declanşează 35 apare. Astfel întâmplător. tema. p r o g r a m u l .

De asemenea p o a t e apare fără condiţionări v i z u a l e p e r c e p t u a l e . p r e c u m şi t o t a l i t a t e a r e p r e z e n t ă r i l o r pe care le avem despre noţiunile mai mult sau mai puţin abstracte (reprezentarea unui b a l a u r .) Tema unei lucrări înseamnă la nivel a u c t o r i a l . Ea p o a t e fi m a i a p r o p i a t ă sau m a i d e p ă r t a t ă de convenţiile general u m a n e .unor p e r c e p ţ i i optice cum p o a t e fi m o d e l u l aşezat "în p o z ă " la şcoală sau o temă. ci doar m e n t a l e . în amîndouă cazurile p r o g r a m e l e pot fi d e c l a r a t e sau nedeclarate. care funcţionează ca un cod relevant în ceea ce priveşte atât codificarea cât şi decodificarea operei sau a corpusului artistic a u c t o r i a l . în g e n e r a l . (teme r e l i g i o a s e ca în R e n a ş t e r e . 0 dată ce este enunţată . Poate fi asumat în grup în forma m a n i f e s t e l o r (sau nu în forma m a n i f e s t e l o r ) sau p o a t e fi asumat la nivel i n d i v i d u a l . sau p o a t e apare spontan d e t e r m i n a t ă de . p r o p u s ă d i d a c t i c sau ca lucrare c o m a n d a t ă . 36 . Programul Programul este o deja intenţie estetică s i s t e m i c a . sau a unei m e t a f o r e etc. dar mai mult legată de conţinutul lucrării şi m a i p u ţ i n de r e z o l v a r e a formală. ) . o r i c e " fapt v i z u a l . sau teme p r o f e s i o n a l e cum este cazul p i c t u r i i c o n s t r u c t i v i s t e e t c . A d i c ă h o t ă r e ş t e ordonarea sintactică a elementelor conform unui cadru de referinţă. în legăură cu ceea ce p u t e m numi "cultura v i z u a l ă " a a u t o r u l u i . tema p o a t e funcţiona consensual ca un cod ce asigură (din p u n c t u a l de v e d e r e al conţinutului) încifrarea din perspectivă auctorială sau decifrarea din p e r s p e c t i v a l e c t o r i a l ă . în sensul în care din punct de v e d e r e cognitiv este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n p e r s o n a l ă . sau a unei acţiuni p o v e s t i t e în c u v i n t e . a d m i n i s t r a r e a profesională a ideii. . în cultura v i z u a l ă intră tot ce am v ă z u t de la n a ş t e r e .

într-un 'sens p s e u d o . sau V a n e s s a B e e c r o f t care costumeză femei ca "personaje") şi cei care au demersuri artistice distincte din acest punct de vedere (al expresiei ca un corpus v i z i b i l ) .c o g n i t i v . 5 0 lb) Forma individuală nedeclarată se constituie din ceea ce Danto numeşte în legătură cu o p o s i b i l ă interpretare a operei fotografice a lui Jeff Wall "corpusul cunoscut al a r t i s t u l u i " 5 1 . în cazurile în care un artist se m a n i f e s t ă e x p r e s i v conform mai m u l t o r coduri sau în felul în care s-au m a n i f e s t a t m u l ţ i a r t i ş t i . altfel spus din opera. sau din părţi ale operei unor artişti. dar nu în sensul nevinovăţiei pe care o p r e s u p u n e acest sentiment ci. Această diferenţă este observabilă între artiştii care lucrează sub instanţa unui p r o g r a m coerent conceptual (cum ar fi de exemplu Christo care " î m p a c h e t e a z ă " tot. Această exprimare poate fi 37 . într-o "mecanică" proustiană48 o b i e c t u a l ă 4 9 (remarcată de D a n t o ) . Boltanski de fapt stabileşte declarativ precizia semantică a m a t e r i a l u l u i pe care-1 foloseşte simbolic. în forma unei reflecţii filosofice (mai mult existenţiale) asupra trecerii timpului şi asupra m o r ţ i i . sentimentul c o p i l ă r i e i . Distincţiile sunt vizibile mai ales la artiştii cu perioade „diferite" ale creaţiei. Cesar a cărui m a n i f e s t a r e expresivă stă în marea ei parte sub semnul " c o m p r e s i e i " . prin invitaţia propusă publicului de a retrăi. cum este cazul lui Brâncuşi (perioada "rodiniană" şi cea „postrodiniană") şi mai puţin la cei cu expresie eclectică cum este cazul lui Gerhard Richter care propune publicului de la expresii "realiste" fotografice (imaginea 6) la cele abstracte (imaginea 7) .Programul individual a) Programele individuale declarate: de exemplu p r o g r a m u l iul Boltanski' l b care-şi declară p u b l i c codul în care p o t fi " c i t i t e " instalaţiile lui constituite din obiecte care au aparţinut copilăriei sale şi care pot fi înţelese în urma cunoaşterii acestui cod 4 '.

Gerhard Ludwig. 98 I J| 1/4 x 78 3/4 i n c h e s . Cele două opere (imaginea 6 şi imaginea 7) sunt operele aceluiaşi artist Gerhard R i c h t e r şi. Richter. . Cologne. 1 9 6 6 . Nud coborând scara. G u g g e n h e i m ." imaginea 6 >!:. G e r h a r d Richter. r e p r e z i n t ă corpusul lui a r t i s t i c . împreună cu alte picturi la fel de diferite. Ema. Korn.i n t e r p r e t a t ă în t o t a l i t a t e ca p r o g r a m ce d e f i n e ş t e un corpus instabil şi este de fapt o asumare experimentală postmodernă a picturii în forme "tradiţionale" dintr-o perspectiva în care mai multe forme pot transmite de fapt acelaşi conţinut. muzeul. 1982. ulei pe p â n z ă . S o l o m o n R.

Romantismul l a Clasicism e t c . m a i mult ca sintagmă) şi asupra g r u p u l u i ( d e n u m i n d de fapt un current). în general ca rezultat al m e c a n i s m u l u i " m o d e r n " de revoltă. este cea de "stil". Este important de m e n ţ i o n a t faptul că atitudinea artistică p o s t m o d e r n a neagă stilul ca perfomanţă profesională expresiv-individuală. propun coduri convenţionale la nivelul expresiei. toate cele conştient constituite. sau acele curente postmoderne care. i n s t a l a ţ i o n i s m u l . pictura discursivă e t c . 0 denumire tradiţională a acestui cod p e r s o n a l .din p a r t e a cealaltă a m e s a j u l u i . tocmai datorită antiprofesionalizării sau mai târziu a indiferenţei faţă de p r o f e s i o n a l i s m (în sensul standardelor interne instrucţionale tradiţionale) care este caracteristică spiritului postmodern. Putem vorbi de exemplu despre stilul lui Picasso sau stilul i m p r e s i o n i s t . cum sunt: happening-ul.cu e x t i n d e r e (deşi uşor forţată. sau dacă privim înapoi în istorie. asemănător celor mai vechi. 39 . performance-ul.Precizarea care trebuie făcută este cea cu privire la distincţia dintre cod (program) şi variante ale codului (cazul Picasso) sau cea dintre performanţă şi lipsă de performanţă (schimbare de cod pe care René Magritte o denumeşte evaluativ în creaţia sa "la période vache"). cea a lectorului (adică cea percepută la nivelul expresiei sau m a i corect spus al e x p r e s i v u l u i ) . cum este cazul mişcării Dada. Programele de grup a) cele declarate în forma m a n i f e s t e l o r . sau Fluxus e t c . ca reacţie la alte curente cum sunt Barocul ca reacţie la R e f o r m ă .

din punct de vedere programatic. Mathieu etc.Instalaţionismul e t c ) . sau n e d e c l a r a t e ca a t a r e . A s t f e l dacă p r o g r a m u l impresionist declarat asuma la nivelul r e p r e z e n t ă r i i o m i z ă " a t m o s f e r i c ă " iar cel intim m a i p u ţ i n d e c l a r a t asuma la n i v e l t e h n i c o m i z ă ş t i i n ţ i f i c ă . anume cea a a d m i n i s t r ă r i i c u l o r i i de către fizică prezentă în practica "diviziunii tonului". fără să condiţioneze ca elecţie valoarea sau r e u ş i t a d i s c u r s u l u i la fel programul se poate constitui în legătură cu l u c r u r i şi fapte d i v e r s e . i n c l u s i v n o i l e m e d i i de e x p r e s i e a r t i s t i c ă . programul gestualist (Pollok. Impresionismul. după c o n s t i t u i r e . capacitatea expresivă "fizică" a 40 . care p o t d e f i n i d i s t i n c t un program sau altul (Pop art-ul. A u c t o r i a l v o r b i n d la fel cum orice lucru sau fapt poate constitui tema pentru manifestările artistice expresive.Manifesto Manifesto Fluxus a lui George Manciunas: b) d e c l a r a t e mai t â r z i u .) lasă liberă. c o n s t i t u i t e ca u r m a r e a unor shimbări de paradigmă culturală ce se manifestă la nivelul elementelor de limbaj folosite de către a r t i ş t i .

cu p r e c i z a r e a că tema poate fi impusă în timp ce p r o g r a m u l este rezultatul unei determinări intime sau al unei e l e c ţ i i . mecanismul de condiţionare expresiv al cadrului pe care-1 p r e s u p u n atât tema cât şi p r o g r a m u l funcţionează la fel. amândouă la fel de personale. iar tema este un p r o g r a m care h o t ă r ă ş t e conceptual ordonarea elementelor la nivelul unei lucrări. din punct de vedere constructiv. faptul a r t i s t i c . cu o m i z ă expresivă atât retinală sensibilă cât şi una c o m p r e h e n s i v ă şi în funcţie de asta p o a t e d e t e r m i n a un sens e x p r e s i v al operei ce se m a n i f e s t ă sau ca adresare retinală sau ca adresare conceptuală. este important faptul că p r o g r a m u l p o a t e fi fundamentat atât tehnic cât şi c o n c e p t u a l . Elecţia "expresiei conceptuale" şi abandonarea celei retinale reprezintă turnanta p r o d u s ă de m i ş c a r e a Dada şi îmbrăţişată cu entuziasm mai ales de arta de după anii '60 ai secolului X X . amintite m a i sus. Manifestăm acest interes şi în acelaşi sens p r o g r a m a t i c şi faţă de temă dar considerăm că. Diferenţa este. cu voia sau fără v o i a autorului dar interesul n o s t r u este de a releva nu zona obscură semantic a unui fapt artistic ci felul în care se pot controla sintactic e l e m e n t e l e folosite într-o exprimare v i z u a l ă care u r m ă r e ş t e p r i o r i t a r un sens expresiv unitar ca împlinire a unui p r o g r a m propus şi urmărit la nivelul i n t e n ţ i e i . este accesat. în ciuda 41 .gestului care trebuie să î m p l i n e a s c ă . din perspectivă p r o g r a m a t i c ă . în secolul X X . aceea că p r o g r a m u l se m a n i f e s t ă m a i ales la nivelul corpusului artistic sau m ă c a r în legătură cu acesta (în cazul unui corpus artistic e c l e c t i c ) . o dată ce A propos de această diversitate. în legătură cu schimbările expresive apărute în arta de după jumătatea secolului XX. Concept există în artă dintotdeauna. Precizarea care trebuie făcută este aceea că aceste adresări există de obicei împreună în orice discurs v i z u a l . trebuie spus că nu încercăm să avansăm ideea apariţiei p r o g r a m u l u i conceptual în arta v i z u a l ă la m o m e n t u l Dada.

catalogărilor kantiene . nu unul a r t i s t i c . care era mai m u l t mult un fel de scriere cu e l e m e n t e v i z u a l e decât p i c t u r ă 5 3 . în arta care folosea m e d i i de expresie v i z u a l ă t r a d i ţ i o n a l e . A d i c ă în cazul icoanei de exemplu exista un concept exprimat într-un l i m b a j . în general programele urmează. d i r e c ţ i i l e de tensionare intenţionate pe care se construieşte sensul expresiv. altfel spus după sensul e x p r e s i v unitar u r m ă r i t . dar a fost m u l t timp " a s c u n s " sub p u t e r n i c a atracţie pe care o e x e r c i t ă hermeneutic ilustrativismul pe care-1 presupune r e p r e z e n t a r e a figurativă. Revenirea hotărâtă la o astfel de atitudine "comunicaţională" (adică manifestarea p r i o r i t a r ă a conceptului în arta v i z u a l ă ) p o a t e fi situată. adică p r i o r i t a r ca sens în intenţia unitară expresivă a operei şi care determina subordonarea formei nu numai la nivelul r e p r e z e n t ă r i i ci şi la nivel conceptual p r i n t r a n s f o r m a r e a însăşi a ideii de frumos. în ceea ce p r i v e ş t e arta c o n t e m p o r a n ă . mai important decât forma care-1 v e h i c u l e a z ă . este foarte uşor de o b s e r v a t în cazul artei religioase din Evul M e d i u t i m p u r i u . adresarea retinală nu m a i este investită cu o c a p a c i t a t e expresivă ci doar cu funcţia de aparat a cărui u t i l i t a t e este redusă la receptarea a unui m e s a j v i z u a l o b i ş n u i t . la m o m e n t u l Duchamp şi m a i apoi Cage (Blak M o u n t i n College) sau mai târziu Beuys sau K o s s u t h din perspectiva unei asumpţii clare care nu doar schimbă ci chiar renunţă la forma de adresare expresivă retinală. b) a v a n g a r d e l e nu erau de loc interesate de scopie ca vehicul al mesajului deoarece m u t a s e r ă cu totul e x p r e s i v i t a t e a la nivel cognitiv. A s t f e l ele pot urmări o e x p r e s i e 42 . m a i ales cea cu un grad crescut de veridicitate. dintr-o p e r s p e c t i v ă tehnică c o m p o z i ţ i o n a l ă . D i f e r e n ţ a majoră la nivelul programului între cele două m o m e n t e este aceea că: a)autorii b i z a n t i n i contau pe c a p a c i t a t e a limbajului v i z u a l de a v e h i c u l a e x p r e s i v un m e s a j important şi pe c a p a c i t a t e a de receptare a sensului expresiv existentă în a p a r a t u l u i scopic. Manifestarea lui p u t e r n i c ă şi asumată clar la nivelul intenţiei în vechime. La nivelul intenţiei.

43 .a r m o n i c ă sau structurală individuale de exprimare una e x t r a a r m o n i c ă cu m i z ă p e r c e p t u a l ă sau relaţională indiferent dacă sunt sau de grup şi indiferent de m e d i i l e folosite.

adică în timpul constituirii o p e r e i . printr-o raportare corespunzătoare unui sens expresiv u r m ă r i t a e l e m e n t e l o r care p a r t i c i p ă la d i s c u r s . A s t f e l ele pot fi împărţite în: 1)tensiuni structurale 2)tensiunirelaţionale . Definiţie mijloacele de adresare vizuală artistică pe care le numim tensiuni sunt r a p o r t u r i l e s i n t a c t i c e tensionate p r e z e n t e într-un discurs artistic pe care se constituie sensul e x p r e s i v ce asigură u n i t a t e a şi coerenţa aces~ui discurs care este opera de a r t ă . în cadrul limbajului vizual tensiunile se stabilesc. 44 . din p e r s p e c t i v ă auctorială. Tensiunile corespund bineînţeles vocabula­ relor El şi E2 care conţin elementele de limbaj ce trebuie t e n s i o n a t e . dar el nu este totdeauna p r e c i s stabilit de la început (ca la B o l t a n s k y de exemplu) ci p o a t e fi m o d i f i c a t sau schimbat pe p a r c u r s u l lucrului în funcţie de împlinirea sau nu a intenţiilor autorului în timpul şi la momentele înfăptuirii actului a r t i s t i c .M i j l o a c e de a d r e s a r e . Sensul constituie codul de cifrare al o p e r e i .

Mai general. şi p o t fi zgomotoase sau nu şi. Ele a c ţ i o n e a z ă oricum. . din punct de vedere perceptual. pot fi conştientizate la nivel raţional. a) Tensiunile structurale intenţionale sunt armonice dacă rezultă în urma operării e l e c ţ i e i auctoriale în posibilul armonic al suportului cadru. Această c o n ş t i e n t i z a r e şl a d m i n i s t r a r e a lor a c o n s t i t u i t în timp t e h n i c a a r t i s t i c ă de o r d o n a r e e x p r e s i v ă atâta timp cât standardul artistic intern important a fost a r m o n i a . rezultatul nevoii umane de bine şi de plăcere armonioasă şi echilibrată. în concluzie ele nu pot fi decât t e n s i u n i armonice 2) Tensiunile structurale intenţionale pot fi: a)armonice. dacă v r e m sau dacă nu vrem. în sensul în care anticii făceau distincţia între acest fel de plăcere şi una exaltată datorată percepţiei unor tensiuni e x t r a a r m o n i c e . avem cadrul unei sintaxe artistice două tipuri tensiuni s t r u c t u r a l e : 1)imanente şi 2)intenţionale fi se în de 1) T e n s i u n i l e s t r u c t u r a l e imanente sunt. din această perspectivă.Tensiuni s t r u c t u r a l e şi d i r e c ţ i a s t r u c t u r a l ă T e n s i u n i l e s t r u c t u r a l e se împart în : 1)Tensiuni s t r u c t u r a l e a r m o n i c e 2 ) T e n s i u n i structurale extraarmonice Pentru o m a i b u n ă î n ţ e l e g e r e a lor v o r p r e z e n t a t e în cadrul unei alte c a l s i f i c ă r i care referă la i n t e n ţ i i l e de o r d o n a r e ale a u t o r u l u i Astfel. b)extraarmonice. Ca variante armonice ele pot fi uşor percepute ca stiluri. în funcţie de interesul pentru ele. dintr-o 45 .

după cum spuneam. indiferenc de iconografia reprezentaţională aleasă. d i r e c ţ i i . în cazul îr. Photo. dar cu individualizările normale unei ascfel de situaţii54 . La nivelul percepţiei ele (ca şi cele extraarmonice) se traduc ca locuri. sare a e x i s t a t un consens a c o p e r i t o r şi d i r e c ţ i o n a n t . Poate fi făcută observaţia că la pictura şi sculptura din a n t i c h i t a t e p î n ă aproape de jumătatea secolului XX. au apărut în forma curentelor. (şi ca a l t e r n a t i v ă până astăzi) a p ă s t r a c în general structura armonică. în conformitate cu intenţia. v a r i a n t e diferite de o p e r a ţ i o n a l i z a r e a lor. imaginea 7 William 1966. zone. m a r c a t e p r i n contraste sau relaţii între e l e m e n t e l e El şi/sau E 2 . armonică sau n u .p e r s p e c t i v ă istorică şi nu n u m a i . a autorului. Este evident în imaginea 7 felul cursiv în 46 . Klein. Qui etes-vous Polly Magoo? Posibilul e x p r e s i v armonic p e r m i t e . care indică sensuri de " c i t i r e " (receptare) relevante semantic la nivelul reprezentării (E2).

care "curge" traseul descendent marcat de tunsorile a s e m ă n ă t o a r e ale fetelor. John Currin. şi de asemenea de m a c h i a j u l ochilor şi dungile de pe haine spre deosebire de marcarea punctată din lucrarea lui Currin (imaginea 8) de mâna din partea stânga-sus a femeii din stânga care se întâlneşte cu lumina de pe p i c i o r u l femeii din dreapta sau cel ascendent m a r c a t de m â n a aproape ascunsă a femeii din stânga. The old fence. 1999 imaginea 47 8 . cea a femeii din dreapta (care r e p r e z i n t ă cheia de semnificare a lucrării şi trebuie să adune toate traseele de citire în acel punct) şi capul ei în colţul din dreapta-sus.

cât şi între El şi E2. şi p o s i b i l u l semnificant armonic al suportului cadru.In cazul acestei lucrări există două trasee s u p r a p u s e . (armonice) şi încadrarea tensiunilor aferente sub această instanţă. Unul este continuu. locuri. fiind notorii cazurile de artişti exaltaţi. deşi nu sunt imanente. pentru că nu aparţin i n c o n ş t i e n t u l u i c o l e c t i v care justifică e x i s t e n ţ a elementelor (El). vor indica d e z e c h i l i b r u . ele pot fi e x t r a a r m o n i c e . încadrarea a c e s t o r a nu p o a t e fi operată d e o a r e c e . ar p u t e a fi distinsă o zonă aparte a tensiunilor şi codurilor care pendulează categorial între distincţiile imanenţă intenţionalitate şi armonic extraarmonic. nu numai extraarmonice. Exaltările expresive sunt lesne de observat la lucrările realizate de către psihopaţi. De asemenea. dar v o r avea în acelaşi timp o mare magnitudine expresivă. E x i s t ă de asemenea o tensiune structurală între verticalitatea primului traseu şi oblicitatea formei dreptunghiulare (cu sens oblic descendent) pe d i r e c ţ i a d e t e r m i n a t ă de d i s p u n e r e a c o a t e l o r . care sunt pe de o parte rezultatul relaţiei c o n t r a s t a n t e între elecţia ce e v i d e n ţ i a z ă aceste zone. b) De asemenea. atât în ceea ce p r i v e ş t e relaţiile între e l e m e n t e l e E l . din p e r s p e c t i v a m a l a d i v u l u i . Trebuie făcută p r e c i z a r e a că. m a r c a t de anatomia p e r s o n a j e l o r . ca un cadru pe care se suprapune cel de al doilea şi care p r e c i z e a z ă centrul de interes al l u c r ă r i i . d i r e c ţ i i . aceste tensiuni pot aparţine şi variantelor armonice. nu sunt nici intenţionale pentru că motivaţia structurală a apariţiei acestor tensiuni se află în inconştientul personal (analizat de Sigmund Freud) 5 5 sau în orice caz nu este c o n ş t i e n t ă . 48 . iar pe de altă p a r t e al cerinţelor e x p r e s i v e pe care le m a n i f e s t ă noul cod propus. Această magnitudine are diferite gradaţii expresive (Holbein). Semnificaţiile rezultate în urma aplicării unui astfel de cod. direcţiei şi codurilor structurale.

ilustraţia şi. Caravaggio. fapt important din punct de vedere c o m u n i c a ţ i o n a l . care a înlocuit-o pe cea m o d e r n ă a l o g o s ­ ului. noţiunea de relaţie aduce în discuţie tot ceea ce se întâmplă între toate elementele indiferent dacă sunt condiţionate structural sau n u 5 8 . Trebuie făcută distincţia între aceste tensiuni şi cele despre 49 . politică (afişul electoral şi implicarea în p r o p a g a n d a media) şi culturală (media). economică. teatrul. unde condiţionează pe aceleaşi fundamente structurale dinamica socială."sinucişi ai societăţii"56. şi miza relaţională "exclusivistă" care s-a instaurat în artă după turnanta M a r c e l Duchamp şi al lui ready-made. (advertising-ul) . s-a consacrat ca act p e r s u a s i v . cinematografia. Acest lucru este normal în condiţiile în care societatea postmodernă şi-a construit o infrastructură comunicaţională v i z u a l ă . de către artişti. p r o p r i e v i z u a l u l u i . Van Gogh. în industria publicităţii. Abandonarea acestei direcţii de adresare structurală. Ea şi-a p ă s t r a t şi întărit locul în alte genuri artistice cum sunt fotografia. nu a e l i m i n a t .o din actul de comunicare v i z u a l ă .57 Tensiuni relaţionale şi d i r e c ţ i a relaţională în cazul unui semnificant v i z u a l . şi care a fost îmbrăţişată m a i ales după anii '60 de o seamă de artişti importanţi ai secolului XX şi X X I . cum sunt cazurile lui Utrillo. Problema analizei noastre este cea a tensiunilor rezultate în urma relaţiilor care se stabilesc între e l e m e n t e l e El şi E2 şi în interiorul E2. Pollock e t c . a căror suferinţă psihică a fost e v i d e n ţ i a t ă (notată) m e d i c a l şi a căror producţie artistică nu se abate de la structurile a r m o n i c e .

2) cele care propun coduri de citire c o n t r a d i c t o r i i . în acest caz. A c e s t e gradaţii u r m e a z ă în general două d i r e c ţ i i : 1) cele rezultate în urma u n o r e x a g e r ă r i ale structurilor armonice dar care a c ţ i o n e a z ă simultan în acelaşi fel şi asupra c o d u l u i . A c e a s t ă distincţie poate fi revelată de diferenţierea modului în care un element E2 se defineşte semantic în urma semnificaţiei unui element El sau a relaţiei cu acesta. sau friza. cum este cazul e x e m p l u l u i deja invocat despre ce se întâmplă în lucrările lui Piero della F r a n c e s c a şi Hans H o l b e i n . adică faptul d e s p r e care aminteam m a i sus că semnificaţia unui element El c o n d i ţ i o n e a z ă semantic un e l e m e n t E 2 . la nivel semantic. De asemenea. nu relaţia dintre e l e . adică ordonează totul unui s e n s . Doar tensiunile structurale intenţionale e x t r a a r m o n i c e ar putea fi considerate ca fiind relaţionale deoarece d e f i n i r e a semantică are loc în raport cu structura armonică dar din motive metodologice lesne de înţeles au fost analizate a c o l o . trebuie făcută d i s t i n c ţ i a dintre t e n s i u n i l e structurale şi cele r e l a ţ i o n a l e dintre El şi E 2 . care sunt de fapt condiţionări imanente cadrului pe care codul structural invocat le exercită asupra El la acest nivel (al cadrului) şi de aceea sunt n u m i t e tensiuni structurale nu r e l a ţ i o n a l e . vom m e n ţ i o n a ca fiind m a i a p r o p i a t e de o prezentare relaţională gradaţiile expresive rezultate în urma relaţiilor apărute între structurile de citire armonice imanente şi cele e x t r a a r m o n i c e p r o p u s e . total diferite de cele a r m o n i c e .care am v o r b i t (mai sus) şi anume acelea care se întâmplă în interiorul El. R e l a ţ i a o p e r e a z ă . şi a n u m e : reprezentarea unui cal alb m u l t d e a s u p r a unei o r i z o n t a l e într-un 50 . sau ieşirea din câmpul v i z u a l normal adică miza pe dimensiune). Ele pot fi interpretate şi ca variante armonice modulare (lucrarea amintită a lui H o l b e i n . adică p ă s t r e a z ă codul imanent d e f o r m ă r i i şi d e a s e m n e a intenţia de echilibru. altfel. A d i c ă este v o r b a de d i f e r e n ţ a între un fapt de p r e l u a r e a s e m n i f i c a ţ i i l o r e l e m e n t e l o r El de către E2 şi relaţia dintre El şi E 2 .

de p r e o c u p ă r i . Pe scaun apare reprezentarea unui măr uriaş din p u n c t u l de vedere al s c a u n u l u i . Diferenţa ar p u t e a fi cea dintre a conferi şi a pune în evidenţă. Ele operează în acelaşi fel şi a n u m e : avem reprezentarea normală a unui scaun într-un c a d r u . de gradul de cunoaştere şi î n ţ e l e g e r e . e t c ) . ridicat pe p i c i o a r e l e din spate. Un al patrulea şi al cincilea element pot tensiona sau detensiona r e l a ţ i a . c a adresare elitistă. ci e x p e r i e n ţ a umană a gravitaţiei care ne spune că un obiect greu trebui să stea pe sol) şi în general cele legate de e x p e r i e n ţ a umană a Realului (un cal este mai m a r e decât u n câine. sau p o a t e să nu le liniştească dacă nu este în acord cu nici una dintre e l e . Tensiunile relaţionale dintre elementele E2 sunt cele care se stabilesc conform unor convenţii m a i mult sau mai p u ţ i n g e n e r a l e : 1) sunt operative în cazul convenţiilor general umane cum sunt g r a v i t a ţ i a (nu s e n t i m e n t u l .cadru p u t e r n i c v e r t i c a l (datorite unei inegalităţi între laturi. orizontala şi c u l o a r e a . Receptăm scaunul ca fiind un scaun o b i ş n u i t . care p o a t e fi p r o p o r ţ i o n a l ă cu scaunul sau cu m ă r u l . 51 . cea ce linişteşte oarecum lucrurile. în exemplul cu Holbein sau Piero della Francesca semnificaţia se datora o r i z o n t a l i t ă ţ i i şi v e r t i c a l i t ă ţ i i iar în acest caz al p e g a s u l u i se datoreză relaţiei cu v e r t i c a l a . Pentru că dacă ar fi reprezentat pe linia orizontală ar căpăta semnificaţia unui cal cabrat. 2 ) operează electiv. care este evidentă) poate t r a n s f o r m a o mârţoagă în Pegas chiar dacă nu are aripi (figurate la nivelul r e p r e z e n t ă r i i ) . în cadrul convenţiilor cu grad mic de g e n e r a l i t a t e stabilite pe b a z e p r o f e s i o n a l e sau dintre cele care ţin de instrucţie. în nici un caz a p e g a s u l u i . A p a r e o tensiune rezultată din întrebarea care reprezentare este corectă? Mărul este uriaş sau scaunul este mic? Lângă ele apare r e p r e z e n t a r e a unui câine.

Cup).imaginea 9 Paul Tea McCarthy. Colonial Tea Cup (Spinning 1994-1997 52 .

imaginea 10 Comunicare vizuală de pe un tricou produs de Hartmann boombac care se v i n d e a în librăria "Eugen Ionescu". cu siguranţă determină tensiuni. cadru în care reprezentarea umană a cănii comportă o anumită dimensiune şi o anumită funcţionalitate ce se i poate atribui şi raportat la care. Prima imagine p r e z i n t ă un caz al tensiunilor relaţionale care operează semantic în cadrul unor convenţii cu un grad ridicat de generalitate. care se şi învârte. Cele două imagini (imaginea 9 şi imaginea 10) sunt exemple p e n t r u felul în care se pot tensiona relaţional elementele E 2 . " c o l o s u l " lui McCarthy. Cel de al doilea caz de comunicare vizuală (asumată artistic sau nu) chiar dacă apare pe un produs de consum larg cum 53 .

este un tricou (sau tocmai de aceea) se a d r e s e a z ă unui p u b l i c r e s t r â n s . într-un fel corporal (spre d e o s e b i r e de r e p r e z e n t ă r i l e tactile) la nivelul "dermei" unei opere. şi e v e n t u a l să recunoască în p a r t e a de jos figurile discipolilor lui. deşi p a r e o glumă (poate p ă r e a chiar ireverenţioasă la adresa importantului filosof) aduce în atenţie o p r o b l e m ă acută a propos de relaţia dintre cultură şi c o m e r ţ .P i e r r e Pincemin. Jean Fautrier. împlinirea lor ca m i z ă e x p r e s i v . acestea au un grad ridicat de c o n c r e t e ţ e şi c o r p o r a l i t a t e . Dacă V a n Gogh a făcut-o pentru a substanţializa corporal semantica s t r u c t u r a l ă a liniei în sensul unei senzualităţi reprimate care-şi găseşte împlinirea în 54 . care trebuie să cunoască în a f a r ă d e m e s a j u l firmei N o k i a " c o n n e c t i n g p e o p l e " şi de advertising-ul profesionist şi agresiv al firmei şi cine a fost Constantin Noica. T e n s i u n e a apărută în u r m a m o d i f i c ă r i i a două litere. ) 5 9 care au exploatat la maximum această relaţie t a c t i l ă (nu ca r e p r e z e n t a r e a m a t e r i a l u l u i ci ca redare corporală m a t e r i a l ă ) . dar şi în p i c t u r ă cum sunt tuşele î m p ă s t a t e ale lui Van G o g h . Andrei Pleşu sau Gabriel Liiceanu precum şi ceea ce s-a întâmplat la P ă l t i n i ş .c o m u n i c a ţ i o n a l ă s-a întâmplat m a i ales în programele informale ale adepţilor suportsuprafeţei (Alberto B u r r i . ce se m a n i f e s t ă şi ca relaţie e x t r e m de sensibilă cu spaţiul) şi anume acelea care poartă s e m n i f i c a ţ i i l e unui conţinut " t a c t i l " şi care se relevă expresiv. In aceeaşi zonă relaţională se mai e v i d e n ţ i a z ă un tip de tensiuni (absolut s p e c i f i c e . în c o n d i ţ i i l e în care r e p r e z e n t ă r i l e m e n t a l e pe care le avem despre tactilitate fac parte din convenţiile generale despre lume ca urmare a experienţei umane a Real-Realităţii la care ne raportăm în cazul 2. Ele ar putea intra în categoria tensiunilor dintre elementele E2. A n t o n i o Tapies e t c . descris mai sus. J e a n . Louis C a n e . Spre d e o s e b i r e de cele care se r a p o a r t e a z ă tactil în forma r e p r e z e n t ă r i l o r . speculat de obicei în sculptură (Sclav murind al lui M i c h e l a n g e l o şi nu n u m a i ) .

abstracţie. Discuţia se situează.noile réalisme f r a n c e z e 6 0 (Arman. la nivelul t e n s i u n i l o r ca m i j l o c de comunicare. Klein. toate reclamând într-un sens denunţător "minciuna" şi "inutilitatea" reprezentării. grupările suport-suprafaţă au e x p l o a t a t . în acest caz. 6 1 62 63 55 . nu la nivelul referinţei unde obiectul sau tactilitatea şi tensiunile aferente lor ca relaţie c o n v e n ţ i o n a l ă generală. fake-urile lui Claes O l d e n b u r g . "dantonienele" cutii Brillo ale lui Warhol. substanţialitatea lui Beuys64 etc.o într-un fel şi cu o m i z ă obiectuală care aproape că a scos arta din zona " f a n t a s m e l o r " (unde o ţinea reprezentarea) şi a împins-o pe un drum care s-a " d e s f ă c u t " apoi în d i r e c ţ i i diferite . „naturile s t a t i c e " ca "tableaux p i è g e s " ale lui Daniel Spoerri. sunt doar o parte a semnificaţiilor care d i r e c ţ i o n e a z ă sensul o p e r e i . C e s a r ) .

2) cu ele însele.Culoarea Din perspectiva tensiunilor. de exemplu roşu). Dacă în cazurile 1 şi 3 "mecanica" generatoare de tensiuni este în cea mai mare parte identică cu cea prezentată deja. E s t e de menţionat faptul că orice culoare se pcate m a n i f e s t a pur structural doar într-un singur caz şi a n u m e : când în cadru există o singură culcare care înlocuieşte albul iniţial presupus al suportului (Lucio Fontana) situaţie în care " m i z a " semantică cromatică este una structurală (adică se fundamentează pe o reacţie perceptuală scopică declanşată de un câmp m o n o c r o m uniform. în ceea ce priveşte 2 trebuie făcute câteva precizări de ordin tehnic chiar dacă scopul lucrării nu este unul de teorie a a r t e i . culorile se m a n i f e s t ă semantic ca u r m a r e a relaţiilor pe care le stabilesc ca elemente El 1) între ele şi cu celelalte El. C i r c u m f e r i n ţ a cercului arată ceea ce numim tentă imaginea 1 56 . Restul tensiunilor pe care le determină sunt de natură relaţională chiar şi în cazul în care direcţia de adresare este cea structurală (retinală) 6 5 . De aceea am cosiderat oportună analizarea lor în acest moment al lucrării. adică cu dimensiunile lor. 3) cu e l e m e n t e l e E 2 .

una de intensie către relaţia cu p r o p r i i l e d i m e n s i u n i .u n punct de v e d e r e a u c t o r i a l t e h n i c . fie el şi altă culoare. de relaţiile ce se stabilesc între cele trei dimensiuni. (imagineal) .A x a sus-jos arată ceea ce n u m i m valoare ±maginea2 De la dreapta şi de la stânga spre m i j l o c se p o t observa strălucirile imaginea 3 D i n t r . Ele sunt d e f i n i t e de tentă ca fiind roşu. Astfel. S e m n i f i c a ţ i i l e pe care acestea le p o a r t ă sunt m o d i f i c a b i l e la nivelul e x p r e s i e i . orice culoare are trei d i m e n s i u n i : tenta. albastru e t c . A c e a s t ă relaţie defineşte de 57 . în c o n f o r m i t a t e cu o scară de griuri care c o r e s p u n d e cu p r o p r i e t a t e a lor care stabileşte cât de închisă sau deschisă este o culoare -dacă ar fi fotografiate a l b . v a l o a r e a şi s t r ă l u c i r e a . în interiorul c u l o r i i .n e g r u (imaginea 2) iar strălucirea (imaginea3) le distinge ca fiind spectrale sau cu diferite grade de tulburare (roşu spectral foarte " a p r i n s " şi un roşu p a l i d ) . orange. C u l o r i l e pe care le-am p r e z e n t a t în legătură cu v o c a b u l a r u l El sunt de fapt culorile spectrale (curcubeu). înaintea unei mişcări de extensie pe care o p r e s u p u n e orice relaţie cu alt element El sau E 2 . "dinamica" semantică tensională a unei culori are. Valoarea le situează între alb şi negru. roşuorange.

în ceea ce priveşte cele trei dimensiuni. Din această perspectivă lucrurile se întâmplă asemănător cazului deja analizat şi anume cel al cadrului. la un anumit grad de tulburare pierde total strălucirea luminoasă spectrală şi se îndreaptă spre zona b o l n ă v i c i o s u l u i . altfel spus în satarea lor de echilibru semantic originar. M o d i f i c ă r i l e pot ajunge p â n ă la anularea semnificaţiei iniţiale a culorilor. semnificaţia " s t r ă l u c i t o a r e " sau „bolnavă" pe care o p o a t e avea culoarea pe care tenta o defineşte ca fiind galbenă. Ceea ce este relevant la acest fapt. se referă la ceea ce în mod normal se întâmplă într-un moment p r e m e r g ă t o r existenţei plenare a operei şi anume cel al construirii elementelor de limbaj (practic al vocabularului. cantitate66 şi calitatea ei (strălucire)67.exemplu. Din punct de vedere cromatic armonic (şi nu numai) opera de artă poate fi prezentată ca un mecanism alcătuit din roţi 58 . la nivelul relaţiei descrise. doar că în ceea ce priveşte culoarea ele se m a n i f e s t ă nu la nivelul unor reţele ci la cel al relaţiei dintre culoare. varianta armonica "originară" ar putea fi considerată cea în care pe suprafaţă există ceea ce în limbaj de atelier se numesc culori primare roşu. de natură mai mult tehnică. valoare şi strălucire) la care vom mai face referire în lucrarea de faţă. cu privire la tensiunile relaţionale. nu ca sumă a semnificaţiilor e l e m e n t e l o r ci ca rezultat al articulării lor conforme unui cod. Precizările făcute. la nivelul semnificantului. în cazul culorii. Orice intervenţie asupra acestei stări atrage (ca şi în cazul formei cadru) o nevoie de echilibrare care de această dată necesită modificarea tuturor celorlalte culori în funcţie de schimbările apărute ca urmare a intervenţiei. adică plat. adică alegerea unei anumite culori cu o relaţie căutată între tentă. în sensul în care semnificaţiile depind de sintaxă. cum este cazul galbenului. A s t f e l . este condiţionarea pe care o presupune. care. avem raportat la echilibrul armonic aceleaşi condiţionări. galben si a l b a s t r u 6 8 în cantităţile pe care le p r e s u p u n e a r m o n i a 6 9 şi în forma lor "curată". fără modificări faţă de varianta spectrală. şi a reţelelor armonice imanente lui.

A d i c ă orizontala reprezintă cu adevărat solul. enunţat de Itten în forma complementarităţii. cu cel al anticului Heraclit din Ephes11. nu numai îl semnifică. cu excepţia m e n ţ i o n a t ă . Adică tot armonic p o a t e fi un ansamblu alcătuit nu doar din trei culori spectrale. faptul că tensiunile cromatice sunt. Tot ca relaţii între Elşi E2 p o t fi privite şi toate poziţionările conforme cu "cerinţele" armonice ale cadrului expuse mai sus ale unor reprezentări realiste cu un grad ridicat de " v e r i d i c i t a t e " rezultat în urma unei comparaţii cu realul.dinţate care p r e s u p u n e faptul că: orice " a c ţ i u n e " ce se exercită într-un loc antrenează mişcarea întregului. se pot încadra în oricare dintre tipurile de tensiuni structurale p r e z e n t a t e mai sus şi dacă nu sunt bine ordonate pot fi extrem de z g o m o t o a s e . după cum spuneam. Mecanismele pe care le determină codul sunt mult mai complexe p e n t r u că implică specificităţi scopice cum este s i m u l t a n e i t a t e a 7 2 deja invocată mai sus.p r o f e s i o n a l ă a r t i s t i c ă din perspectiva standardelor interne ale vizualului) relevant este. dacă relaţiile care se stabilesc între ele respectă codul armonic. rezultatul relaţiilor (în felul în care au fost descrise). Orice ieşire din armonie se supune categorial d i s t i n c ţ i i l o r operate m a i sus şi în ceea ce p r i v e ş t e un p o s i b i l cod extraa'rmonic. iar calul este prezentat "fotografic" în orice poziţie cu condiţia să aibă gradul de v e r i d i c i t a t e n e c e s a r . care schimbă poziţia r o ţ i l o r . dar din p u n c t u l de v e d e r e al lucrării de faţă (care nu face o analiză t e h n i c o . în aceste cazuri tensiunile care pot apărea sunt cele structurale. (şi care presupune corecţii de felul celor e f e c t u a t e de antici asupra grosimii coloanelor). corespondent ca principiu armonic fundamentat pe contrast şi "echilibru de forţe"70. ci din oricâte (tentă) şi oricât de tulburate (strălucire) sau deschise ( v a l o a r e ) . 0 astfel de precizare trebuia făcută p e n t r u că nu orice imagine cu un grad important de v e r i d i c i t a t e poate comunica un mesaj artistic sau altfel spus v e r i d i c i t a t e a nu este un mijloc de comunicare propriu artei decât asumat ca 59 .

după cum vom vedea în capitolul II în legătură cu publicitatea. Distincţia între simpla "veridicitate" (figurativ n e t e n s i o n a t ) şi imaginea cu tensiuni o r d o n a t e sintactic conform unui cod care asigură transmiterea unui mesaj (intenţional sau nu). invocată m a i sus. astfel c o n s t i t u i t ă pe t e n s i u n i . dintre expresie şi expresivitate. nu este p r o p r i e doar e x p r i m ă r i l o r a r t i s t i c e .s e m n i f i c a ţ i e a ceva. d e f i n e ş t e d i s t i n c ţ i a . sau ca suport p e n t r u ordonări cerute de m e s a j u l pe care îl p o a r t ă . E x p r e s i v i t a t e a . adică cea care se înscrie într-un fapt de comunicare vizuală asumând scopia ca limbaj c o m u n i c a ţ i o n a l . 60 . dar este o condiţie a c o m u n i c ă r i i artistice.

2) în funcţie de tensionarea elementelor de l i m b a j . semnificaţia pe 73 care o poate a v e a " . M a i întâi. des invocat în discursul despre artă. dar folosit de obicei cu un sens ambiguu. informaţia de care dispune. în legătură cu expresia artistică. Pornind de la o afirmaţie a lui Gheorghe A c h i ţ e i care spune: "<Expresiv> vrea să însemne ceea ce îşi d e z v ă l u i e . şi anume: 1) activarea semn-simbol-ului (la nivelul acestei interfeţe) este făcută de către m i j l o a c e l e de comunicare artistică.Expresivitatea Definiţie Expresivitatea este o interfaţă specifică de comunicare artistică ce se fundamentează pe tensiunile rezultate din construcţia sintactică şi care poartă sensul e x p r e s i v u n i t a r al o p e r e i . pe nivelul căreia se activează comunicaţional binomul semn-simbol. fără p r e c i z ă r i l e care să-1 obiectiveze din p e r s p e c t i v a unei operaţionalizări ca instrument de lucru. care sunt tensiunile (structurale şi relaţionale) despre care vom vorbi în c o n t i n u a r e . . expresivul p r e s u p u n e gradaţii diferite în ceea ce priveşte m a g n i t u d i n e a ( e x p r e s i v ă ) . Trebuiesc făcute trei precizări importante. m e s a j u l pe care îl v e h i c u l e a z ă . lesne. conotaţia etc. la nivelul înfăţişării sale inconfundabile. polisemia. este important de p r e c i z a t felul în care abordăm conceptul de e x p r e s i v i t a t e . ce se naşte din interiorul expresiei căreia i se adaugă (ca interfaţă)—. considerăm e x p r e s i v i t a t e a sau expresivul o " i n t e r f a ţ ă " de comunicare specifică.

My sparkle in your eyes it' sgonne?75. sub i n s t a n ţ a operei (implicând şi s e m n i f i c a n t u l n a t u r a l sau cel utilitar) sau sub instanţă lectorială.t i v e . pe de o p a r t e . şi pe de altă p a r t e în cei ai p e r f o r m a n ţ e i e x p r e s i v e ca dat o b i e c t i v sau ca atribut al s e m n i f i c a n t u l u i (poate fi n a t u r a l . Fotograf ie d i g i t a l ă . nu celor r e p r e z e n t a ţ i o n a l . de exemplu un apus de soare sau un c o p a c ) . imaginea 1 imaginea 2 Minai Taraşi. ca r e u ş i t ă sintactică a c o e r e n ţ e i unui m e s a j . e x p r e s i v i t a t e a unei opere d e f i n e ş t e un câmp semantic p r o p r i u în ceea ce p r i v e ş t e sensul m e s a j u l u i pe care-1 n u m i m sensul expresiv unitaral oprei fapt • d a t o r a t condiţionărilor lui tensio'nal-structurale. Imaginea 1 şi imaginea 2 ar p u t e a ilustra (deşi doar m e t o d o l o g i c ) d i f e r e n ţ a dintre e x p r e s i e 62 . un d i s c u r s în t e r m e n i i e l e c ţ i e i sau p e r f o r m a n ţ e i a u c t o r i a l e . 3) din punct de v e d e r e c o m u n i c a ţ i o n a l .fapt ce a n g a j e a z ă .i l u s t r a . 90x100 cm.

Adică' adaugă o componentă (în acest caz afectivă) ce devine m a i importantă ca m e s a j decât simpla evocare a identităţii a d m i n i s t r a t i v convenţionale. ţine locul p e r s o a n e i respective) într-o r e p r e z e n t a r e care pune p r o b l e m a în alţi t e r m e n i . 0 discuţie despre tehnica compoziţiei în termenii semioticii şi ai h e r m e n e u t i c i i p o a t e p ă r e a ciudată sau nelalocul ei dar avem în v e d e r e faptul că în arta contemporană singurul lucru ce p o a t e transforma un obiect în operă de artă este operaţionalizarea tensionată a simbolului ca tehnică de sintaxă a r t i s t i c ă . a cărui conţinut comunicat • este în termenii lui N e l s o n G o o d m a n 7 6 doar explicativ nu denotativ77 (doar semn convenţional instituit. O p e r a ţ i o n a l i z a r e a semantică prezentată aici este aceea în care tensiunile transformă expresia în expresivitate p r i n t r . A s t f e l cazul Duchamp sau „citatul artistic" apropriaţionist pot fi înţelese ca rezolvări sintactice artistice nu ca glume care au făcut 63 . împreună cu datele p e r s o n a l e . se referă de fapt (simbolic) la a f e c t i v i t a t e din p e r s p e c t i v a în care aceasta este o capacitate structurală general umană (înainte de orice cogniţie) şi este "recognoscibilă (atât conştient cât şi inconştient sau reflex) ca fapt existenţial legat de e x p e r i e n ţ a v i t a l ă general u m a n ă .s i m b o l u l u i ( e x p r e s i v ă ) . şi anume cei ai s e m n . care p o a t e fi interpretată ca fiind p e r s o n a l i z a r e a p o r t r e t u l u i . Tensionarea portretului (prin creşterea contrastului) în zonele clin jurul ochilor şi gurii transformă o reprezentare (expresie). în sensul în care o p o a t e face o fotografie de pe un act de identitate care.şi expresiv. Din punctul de vedere al d i s t i n c ţ i e i dintre general şi p a r t i c u l a r această componentă afectivă.o m e c a n i c ă de semnificare în care un semn p a r t i c u l a r (în cadrul p o r t r e t u l u i ca semnificant) tensionat deplasează generalul (convenţional şi apartenent la o cultură sau alta în sensul în care aproape toţi oamenii au acte de identitate) de pe semn (ca semnalizare convenţională a d m i n i s t r a t i v ă a identităţii) pe capacitatea de evocare pe care o are s i m b o l u l .s i m b o l . nu ca b i n o m s e m n .

) ci locul de u ş u r a r e a p r e a . Altfel spus.s i m b o l u l u i . formă industrială dedicată unui anumit act biped. receptacul p e n t r u lichid. p r e c u m şi actul fiziologic în sine. Dar nici aceste s e m n i f i c a ţ i i nu l-ar p u t e a situa în zona a r t e i .p l i n u l u i intern ca act fiziologic general uman. e l e m e n t e l e de limbaj ale d i s c u r s u l u i artistic nu se rezumă doar la p i s o a r u l ca atare ci sunt două elemente E2 care se manifestă tensional ca relaţie pe care pisoarul o are '-cu tradiţia artistică. A r t h u r Danto discută această problemă78 din p e r s p e c t i v a a două lumi. ca opere de artă. opera nu este numai obiectul ca r e p r e z e n t a r e o b i e c t u a l ă a funcţiilor lui ci obiectul ca r e p r e z e n t a r e a u t o s e m n i f i c a n t ă şi toată arhiva a r t i s t i c ă care constituie cadrul ei relaţional ca un al doilea element E 2 . devin functive ale unui proces de semnificare în care o expresie tensionată a uneia o poate semnifica pe c e a l a l t ă . A t â t a timp cât i se m o d i f i c ă f u n c ţ i o n a l i t a t e a de la cea pentru care a fost artef actualizat la cea reprezentativă pisoarul funcţionează ca reprezentare. în acest sens. ce l-ar satisface pe deplin pe E c o . a atras promoţional atenţia asupra unui autor ca D u c h a m p . Dacă m i z a argumentaţiei lui 64 . prin scandalul provocat. în orice forme şi în orice locuri. cuplat la o canalizare etc. (lumea asta. inclusiv bucolica cutie de scânduri sau tufişul care oferă p r o t e c ţ i a a n t i scopică n e c e s a r ă . nu c a t a l o g a t e ca c i u d ă ţ e n i i . Cercetate cu atenţia pe care o m e r i t ă o operă de artă. ar releva faptul că p i s o a r u l p o a t e semnifica un WC adică nu obiectul cu d e s t i n a ţ i a lui p r e c i s ă şi caracteristicile lui materiale (porţelan. De exemplu în cazul p i s o a r u l u i d u c h a m p i a n . lumea cealaltă) 7 9 care într-o "cuplare" corelativă. Justificarea acestei p e r s p e c t i v e a fost de altfel făcută de felul în care s-a developat arta după ele p â n ă azi. ca e x p r e s i e a "ceva". sau m a i rău ca gest curajos care.carieră anecdotică în arta sau ca manifestări e x t r a a r t i s t i c e . aceste m a n i f e s t ă r i (ca şi altele de acest fel) ele se p o t arăta în acest fel . o analiză la nivelul reprezentării a p o s i b i l u l u i semantic în zona s e m n .

Acest fapt are în vedere şi o situare corectă . Corelarea lor. în care amândouă sunt formă (expresie. A v e m lumea obiectelor b a n a l e şi pe cea a operelor de artă. adică p i s o a r u l dus într-o e x p o z i ţ i e de artă. miza noastră este una relaţională adică cea a tensiunilor. nu la nivelul pisoar-opere de artă. şi funcţiile pe care i le conferă lumea artei. A d i c ă a u t o s e m n i f i c a r e a lui ca WC (produs în serie) nu este semnificaţia operei ci p a r t i c i p ă tensionant în relaţia cu arhiva c u l t u r a l ă . între arhiva culturală (ca o convenţie generală) şi W C . pe care trebuie să o s e m n i f i c e . relaţie în cadrul căreia p r o d u c ţ i a şi consumul de artefacte " b a n a l e " constituie o preocupare la fel de importantă (dacă nu mai importantă) ca şi preocuparea pentru cele spirituale. a importanţei „ v e r i d i c i t ă ţ i i " (despre care am vorbit mai sus) în desfăşurarea unui act artistic. Tensiunea ca mijloc de semnificare (sau de a r t i c u l a r e sintactică relevantă semantic în ceea ce p r i v e ş t e sensul) apare a i c i . este o tensiune de tip relaţional între elementele E 2 .Danto este una interpretaţională. în lumea lui. sau m a i precis o anumită relaţie între om şi lumea din jurul lui. din p e r s p e c t i v ă auctorială. elemente E2) iar conţinutul' semnificat este p o s i b i l i t a t e a ca ele să existe în acest fel. Din punct de vedere tehnic. ca semn (înlocuitor al unei opere de artă) produce (indică) o tensiune puternică între ceea ce spuneam m a i sus funcţiile p e n t r u care a fost făcut. Teoriile despre arta ca fapt de reprezentare 65 . sau mai bine spus evidenţierea felului în care expresivitatea se adaugă unei expresii „ o b i ş n u i t e " . La fel se întâmplă în cazul citatelor artistice unde m i z a expresivă este retensionarea sintactică relaţională a unor opere care au artistic câştigat în m o d t r a d i ţ i o n a l . altfel spus conţinutul este relaţia dintre ele. dar nu într-o relaţie formă-conţinut ci o relaţie cadru-element. Diferenţa este cea dintre se poate şi este. un statut Revenim la o analiză tehnică în ceea ce priveşte transformarea din expresie în expresivitate. ci la nivelul lumii o b i e c t e l o r uzuale şi a lumii tradiţiei artistice.

nici în p e r i o a d a în care arta a folosit o r e p r e z e n t a r e foarte a s e m ă n ă t o a r e cu realitatea n a t u r a l ă . Dovada este faptul că o dată cu apariţia fotografiei artiştii au renunţat la mimetism (în felul copierii) ca scop expresiv artistic. doar consensul formal era cel v e r i d i c . credem n o i . Şi atunci m i z a e x p r e s i v ă a r t i s t i c ă a a fost alta.mimetic. Imaginea 3 imaginea 4 66 . în sensul în care a fost a d m i n i s t r a t ă ideea platoniciană a mimesis-ulul nu este valabilă.

imaginea 5 Minai T a r a ş i .N. 4 şi 5 exemplifică gradaţiile expresive în funcţie de intensitatea şi dirijarea e c l e r a j u l u i . D. imaginea 6 67 . d i g i t a l ă .Z. 100x70 cm. Fotografie Imaginile 3. care transformă un document într-o exprimare artistică (în felul prezentat mai sus) .

este pur m e t o d o l o g i c . ) . 68 . nu implică în nici un fel rezolvări artistice).12) e x e m p l i f i c ă felul în care se p o a t e " i n d i c a " un sens urmărit raţional ( anume cel al preocupărilor intelectuale) prin tensionarea c o n t r a s t a n t ă a unei anumite zone (cea a capului) a f o t o g r a f i e i . (Acest exemplu. este o analiză făcută pe lucrările lui M a r c e l Duchamp (imaginea 8) sau M a r ţ i a l R a y s s e (imaginea 9) ori A n d y W a r h o l (imaginea 1 0 . F o t o g r a f i a lui Jiirgen H a b e r m a s din imaginile 6 şi 7 (p. M a i r e l e v a n t ă .imaginea 7 F o t o g r a f i e a filosofului Jiirgen H a b e r m a s . dintr-o p e r s p e c t i v ă a r t i s t i c ă .

ci aduce în atenţie o atitudine a avangardei dada-iste în ceea ce priveşte 69 . m u s t a ţ a Giocondei (joacă practicată de copii în mod frecvent) nu este (neapărat) un gest ireverenţios la adresa lui Leonardo. imaginea 9 Marţial Raysse. în imaginea 8 p u t e m observa ceea ce este de fapt o retensionare (reexpresivizare) pentru schimbarea sensului de citire a mesajului (conţinutului). de reevaluare a arhivei culturale pentru redefinirea fenomenului artistic.imaginea 8 Marcel Duchamp Mona Lisa : LHOOQ . Demersul este unul dadaist.detaliu.1919. datorată unei " d e s c i f r ă r i " a acesteia drept o ironie la adresa p r e s u p u s e i h o m o s e x u a l i t ă ţ i a lui Da Vinci p o r n i n d de la sensul p r o n u n ţ i e i literelor LHOOQ . Peinture haute tension.elle a chaud au c u i .8 1 ) . despre care a m vorbit mai sus. 162x5x97.5 cm. şi a făcut carieră în p r a c t i c a artistică m o d e r n ă . Avem în v e d e r e t e n s i o n a r e a ca p r o c e d e u tehnic ce implică atât adresarea retinală cât şi cea c o n c e p t u a l ă ce are în vedere arhiva artistică ca element E 2 . 8 0 Din punct de vedere c o m u n i c a ţ i o n a l artistic. tehnică mixtă şi neon pe pânză. 1965. indiferent de intenţia d e c l a r a t ă a lui Duchamp (interpretare frecventă.

1963. imaginea 10 Imaginea 10. Tensionarea unui document (fotografia) prin schimbarea culorii "carnaţiei" şi prin redesenarea gurii cu neon (tub fluorescent).raportarea profesională mimetică la arhiva culturală (problemă importantă în epocă) şi discrepanţa între axiologia impusă de piaţa de artă (alegerea Giocondei nu este întâmplătoare) şi valoarea artistică (estetică) care depăşeşte meşteşugul (vorbim despre meşteşug ca adresare retinală s a t i s f ă c ă t o a r e ) . serigrafie şi acrylic pe pânză. asumate ca limbaj artistic. Imaginea 9 prezintă două tensionări care reprezintă de fapt codul artistic propus de Martial Raysse (observabil în opera lui în g e n e r a l ) . este tensionată mai ales prin contrastul pe care machiajul ( roşu la gură. trezeşte întrebări cu privire la definirea p r o f e s i o n a l ă a fenomenului artistic ca limbaj pictural tradiţional. etc) în anii în care a fost făcută lucrarea (1965) A n d y W a r h o l . p r e o c u p a r e artistică importantă m a n i f e s t ă în ceea ce poate fi acceptat ca mişcare de avangardă (PopArt. Noul realism francez. Early colored Liz (turquoise). a cărui titlu este Liz cea colorată devreme. albastru la ochi) îl aduce în imaginea de tip 70 . Fluxus. 102x102 cm.

Referirile la m a c h i a j ca atribut al star-ului (ca o m a s c ă p e n t r u public) sunt m a i mult decât t r a n s p a r e n t e . retorica a furnizat artei 71 . 0 analiză în termenii compoziţiei tradiţionale arată felul în care W a r h o l stăpâneşte " m e s e r i a " şi care se poate observa uşor în felul "savant" în care "face pasajul": interior cu albastrul de la ochi.stencil82 datorată folosirii decorative a tehnicii serigrafiei. Astfel putem înţelege expresivitatea mai mult ca atribut c a r a c t e r i s t i c limbajului artistic (ca fapt de comunicare. 0 astfel de analiză care poate arăta că cele două direcţii de construcţie sintactică artistică pot coexista sau se pot m a n i f e s t a constructiv simultan cred ar fi inutilă deoarece priorităţile stabilite ca intenţie de comunicare a unui fapt (în acest caz p r o d u c e r e a star-ului) stabilesc clar direcţia de m a n i f e s t a r e a unui conţinut artistic la nivelul elecţiei formei ce trebuie să exprime acel conţinut. şi se m a n i f e s t ă expersiv datorită celor două caracteristici tensionale menţionate. exterior cu degradeul de pe coafura lui Liz Taylor. Ne putem permite observaţia că aceste tehnici de "expresivizare" fundamentate pe stăpânirea tensiunilor sunt destul de uşor observabile şi în ceea ce priveşte folosirea e x p r e s i v ă a cuvântului sau în cadrul limbajului muzical.umană) ce poate fi stăpânit (doar în parte) p r i n tehnici de tensionare proprii intenţiilor expresive corespunzătoare elecţiei tensionale a a u t o r u l u i . adică datorită imaginii " ş a b l o n " şi m a c h i a j u l u i " v i o l e n t " . Operaţionalizarea expresivităţii în cadrul discursului artistic nu este totdeauna doar rezultatul intenţiei auctoriale. Astfel. adică stabilesc sintaxa şi elementele accesate în această sintaxă. Sunt cunoscute "accidentele" lui Juan Miro. sau miza improvizatorică a happeningului. De asemenea tarseul „de a u r " este uşor observabil pe umbra b i n e m a r c a t ă a n a s u l u i . sau pe m a c h i a z u l de jos al o c h i l o r . miza o p e r a ţ i o n a l i z ă r i i ei fiind de m u l t e ori chiar şi la acest nivel (al intenţionalităţii) una bazată pe hazard (ca întâlnire de reţele cauzale favorabilă actului artistic). acticn-urile lui Pollock.

dar mai ales la nivelul formei (ca reprezentare). fapt m o t i v a t de n e c e s i t a t e a unei mai m a r i coerenţe şi a unui "mai p u t e r n i c " impact al mesajului. înlocuind concepte reprezentaţionale cum sunt frumosul sau a r m o n i a . rubato etc.XX) arta vizuală abandonează mediile de expresie tradiţionale şi se manifestă într-o formă t r a n s d i s c i p l i n a r ă . din p e r s p e c t i v a r e p r e z e n t ă r i i . a p r o p r i i n d u . t e n s i u n i l e sunt uşor p e r c e p t i b i l e în forma r e z o l v ă r i i armonice a „ a l t e r a ţ i i l o r " ce operează t e n s i o n ă r i la nivel armonic. iar e x p r e s i v i t a t e a t e n s i o n a l ă " i l o g i c ă " a oximoroanelor (de exemplu) este lesne de remarcat. în m u z i c ă . A c e s t e a nu m a i corespund nici cu intenţiile auctoriale nici cu m e s a j u l artistic . pianissimo. a repetiţiei (serială sau m i n i m a l ă ) . care reprezintă miza c o m u n i c a ţ i o n a l ă importantă a artei contemporane.la n i v e l u l c o n ţ i n u t u l u i . 72 . De fapt.1 pe P e t r a r c a 8 3 . unde au făcut carieră importantă datorită capacităţilor p e r s u a s i v e atent folosite de către i n f r a s t r u c t u r a v i z u a l ă . sau a i n d i c a ţ i i l o r de interpretare: crescendo. sau p e r s u a s i u n e charismatică d i s c u r s u l u i p o l i t i c . „scopul formal" al actului comunicaţional artistic. Manifestările reprezentaţionale formale ale frumosului şi armoniei sunt p r e l u a t e (o dată cu estetizarea societăţii) de către industria divertismentului şi a advertising-ului. expresivitatea devine în contemporaneitate.ş i specificităţi de limbaj a p a r ţ i n î n d m u z i c i i sau c u v â n t u l u i . U m b e r t o Eco i d e n t i f i c ă „sintaxa t e n s i o n a t ă " (nu în aceşti termeni) cu p r i v i r e la scris. a " î n t â r z â i e r i l o r s e n s i b i l e " m e l o d i c . dacă discutăm într-un fel foarte g e n e r a l . sau în cea a p a u z e l o r şi schimbărilor de tempo la nivel r i t m i c . în scopuri e c o n o m i c e sociale şi p o l i t i c e . Ceea ce nu abandonează însă este această interfaţă expresivitatea. Este important de m e n ţ i o n a t acest fapt p e n t r u că începând cu anii '60 (sec. e v o c â n d u .actorului tehnici şi efecte "de s c e n ă " e x p r e s i v e .

Editura Meridiane. ediţia a Il-a Editura Paralela 45. Mattyla Ghyka. Opera deschisă (Formă şi indeterminare în poeticile contemporane). 1969. 1991 sau Spiritualul în artă. Vezi de asemenea Yvonne Hasan. 1975. Bucureşti.Cu toate că Wassily Kandinsky foloseşte de multe ori o exprimare metaforică. 2002 p. Bucureşti. Denoel-Gonthier. 5 Charles Bouleaux. Bucureşti.NOTE 1 Wasily Kandinski. Editura Meridiane. Florin Ionescu. pictorilor.3. Humanitas. tr. Gallimard. Bucureşti. Theorie de 1'art moderne. 1999 3 Johannes Itten. 1979 6 H. Editions Gonthier. Estetica si teoria artei.102 73 . conţinutul scrierilor are relevanţă mai ales în ceea priveşte tehnica de compunere constructivă a unei suprafeţe. Bucureşti. iar referirile sunt făcute dincolo de o administrare geometrică a datelor. Kunst der Farbe Subjektives Erleben und objektivesErkennen als Wege zur Kunst. 1981. Radian. R. Bucureşti. p. LrInteraction des couleurs. Paris. 1994 sau Ecrits complets T. 43. Paul Klee şi pictura modernă studiu despre textele lui teoretice. Bucureşti. Cartea proporţiilor (Principii şi aplicaţii în arhitectură şi în artele plastice). Editura Meridiane. 2 Paul Klee. 1961. Paris. Ed. 1979 8 Mărio Livio. a Hachette. Piteşti Bucureşti. Otto Maier Verlag Ravensburg 4 Josef Albers. pp. Geometria secretă Editura Meridiane. 1974. Bucureşti. Point et ligne sur plan . Forţa centrului vizual. 1995 sau Arta şi percepţia vizuală (O psihologie a văzului creator). 2005 9 Secţiunea de aur. Editura Meridiane. 1981 7 Rudolf Arnheim. Geneve. Paris. Un studiu al compoziţiei în artele vizuale. tr. Ed Meridiane. Editura ştiinţifică şi enciclopedică.Luminiţa Ciocan.189219 10 Umberto Eco.

în Studien über Steinmetz-Zeichen. 74 . p. p. 189 Descifrarea lor a constitut un câştig profesional important. Bucureşti. 13 14 Rudolf psihologie p. Estetica si teoria artei. Friburg-Brisgau. 1979. Bucureşti. Geometria secretă a pictorilor." Yvonne Hasan. Editura Meridiane.189219 Reproducem câteva din însemnele cioplitorilor în piatră ai epocii gotice (adunate de F. ca reflex al "confreriilor" de origine pitagoriciană. care folosesc trasee geometrice „aferente cercului"pe care le-am găsit în Charles Bouleaux. sau de sus în jos. 245 12 ibidem idem. câştig ţinut secret în interiorul breslelor de constructori (şi de artişti).Rziha. 1981.Vezi Mattyla Ghyka. pp. 192 16 idem. Bucureşti. Geometria secretă a pictorilor. 4 Catedrala din Ulm. Viena 1883). 3 Biserica din Charles Bouleaux. 1979. Paul Klee şi pictura modernă studiu despre textele lui teoretice. 1999. Arta şi percepţia vizuală (O a văzului creator) . pentru că se întâmplă la fel şi în cadrul etniilor care citesc de la dreapta la stânga . p. 24 6 ibidem Arnheim. după Mattyla Ghyka. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. . Bucureşti. 62 Îşi 2 -Catedrala din Strasbourg. p . 1979.66-83 19 ibidem este de menţionat faptul că această percepţie a diagonalelor nu este legată de activitatea cititului . Editura Meridiane. ci are o condiţionare scopică structural-inconştientă. Editura Meridiane. pp. Editura Meridiane.

cit. sub instanţă auctorială are un caracter preponderent intenţional (spun asta deoarece sunt cazuri în care este întâmplătoare în sensul găsirii. pp. Kunst der Farbe Subjektives Erleben und objektivesErkennen als Wege zur Kunst. 14-33 idem. Editura 23 Umberto Eco. Otto Solas Boncompagni. 2002. p. 436. pp. 27 28 Mattyla Ghyka. 1978. op. p. Opera deschisă (Formă şi indeterminare în poeticile contemporane) .. pp. Kunst der Farbe und objektivesErkennen als Wege zur Maier Verlag Ravensburg. 981. Bucureşti. 4 0 complete Editura vol. Parabola orbilor. p. 20.199 Rudolf Arnheim. p. 2003. pp. 25 26 Wladyslaw Tatarkiewicz.441 vol. 127 idem. nu al propunerii).56 24 Cari Gustav Jung. p. Humanitas. adică dintr-o perspectivă perceptuală. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Opere şi inconştientul colectiv. O teorie a Meridiane. ediţia a Il-a Editura Paralela 45. Lumea simbolurilor Numere.l. Editura Meridiane. 109135 Editura Univers. 121-122 Rudolf Arnheim. ele sunt puncte' de 75 . Bucureşti. p. iar sub instanţă lectorială.150 semioticii. Bucureşti. Bucureşti.116 33 Precizarea care trebuie făcută este aceea că marcarea sau evidenţirea zonelor armonice în comunicarea vizuală.Pieter Bruegel. p. 29 Roman Ingarden. op.46-64 22 21 Subjektives Erleben Kunst. cit. 1978. litere şi figuri geometrice. p. Studii de estetică.141 Johannes Itten. Estetica şi teoria artei. Piteşti Bucureşti. Istoria esteticii. Johannes Itten.03.l Arhetipurile Trei. 19610tto Maier Verlag Ravensburg.406 30 31 32 Umberto Eco. 2003. Bucureşti. pp. 1961. Bucureşti.

şi a existenţei lor în formă exclusiv armonică în natural. 44 Umberto Eco. pp. Sebeok. Editura Meridiane. op.referinţă. 1981 Mărio Livio. Bucureşti. Opera deschisă (Formă şi indeterminare în poeticile contemporane). op cit. Cartea proporţiilor (Principii şi aplicaţii în arhitectură şi în artele plastice) .57 45 semioticii. 2003. cit Johannes Itten.26 simbolul ca tip „major" de semn este preluat de la Sebeok în lucrarea de faţă. p. Humanitas. Iaşi. R. datorită imanenţei umane a codului armonic. atunci când ceva afectează această structură. ediţia a Il-a Editura Paralela 45. Editura de exemplu. ca un „semn de avertizare" sau din perspectiva operei de artă ca organism structurat anatomic armonios ce reacţionează. Piteşti Bucureşti. 103. O teorie a Meridiane. Bucureşti.. Bucureşti. 87-96 41 42 Thomas A. p. poate fi privit ca "reflex ţinând de structura anatomică". cit 35 H. 1995' 40 Johannes Itten. p. Radian.Bouleaux. în sensul în care termenul este folosit mai ales în arta fotografică ca imagine zgomotoasă adică cu imperfecţiuni. Semnele: o introducere în semiotică. în sensul explicării unui fenomen cum este căderea unui vas cu flori de la geamul unui etaj 76 . 36 37 Ch. 2002. Contribuţii Princeps. op. 34 Mattylla Ghyka op. 2002. Humanitas. 21 idem. iar referirea la modificarea "structurii fizice" a semnalului menţionează bruiajul pe care-1 produce o astfel de imperfecţiune în actul de receptare armonică unde semnalul capătă o dimensiune fizică scopică. p. 43 Umberto Eco. cit la teoria culorilor. Editura 38 39 Goethe. Bucureşti. 2005 Secţiunea de aur.

' Paris VI. Vezi Petru Bejan. dar a funcţionat ca o regulă generală pentru pictura din acea perioadă. op. Gallimard. p. 46 Arthur Danto.. p. 111 Arthur Danto. Marcel Proust.13. în căutarea timpului vol. Editura fundaţiei "Axis". p. Iaşi. Swan. când pictarea era mai mult o „scriere" a unui mesaj arhetipal. Mai puţin evidente sunt individualizările (existente totuşi. p. 1996. 1981 5j Petru Bejan. Cele două reţele explicate logic sunt: a)trecătorul trecea pe sub geam pentru că avea o treabă în zonă. Istoria semnului în patristică şi scolastică. 1971. 1994. care la rândul ei mişcă vasul trimiţându-1 în capul trecătorului. Editions Gallimard. rue Jacob. Immanuel Kant. 1999. 27. I. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. fără scop. Editura Humanitas. 2005 49 pierdut. Bucureşti. Subversion et subvention (Art contemporain et argumentation esthétigue). Rochlitz menţionează „titlul 77 . cit. Editura fundaţiei "Axis". Edition Seuil. cit. 101 du 47 48 Marcel Proust. 98 50 51 52 fără concept . 1999 54 Dinamismul structural al Barocului a avut forme de expresie oarecum diferite (ca variante de marcare tensională ale aceloraşi trasee) la Rembrandt sau la Rubens. Istoria semnului în patristică şi scolastică. 55 Cari Gustav Jung. op. pp. Contre Sainte-Beuve. p. Bucureşti. Iaşi.180.100-102 idem. "Bibliothégue de la Pleiade". p. Critica facultăţii de judecare. p.246-247. b)ghiveciul s-a mişcat pentru că a bătut vântul. 101 idem. în schimb întâlnirea celor două reţele cauzale explicate raţional nu poate fi explicată ci doar constatată. mai ales în forma unor şcoli) din perioada Evului Mediu. coll.în capul unui trecător întâmplare ce se datorează acţiunii vântului care mişcă o fereastră. Après la fin de l'Art. 56 Rainer Rochlitz.

toate acestea produc empatie şi permit partajarea unui sens. 77 idem. Iaşi..] stă . 86112 se Natura relaţională a tensiunilor determinate cromatic manifestă perceptual pe cele două direcţii de 78 65 . semne. sub semnul sub semnul aceluiaşi model de definire (a artei)-tip ambalaj-metafora disimulantă fiind în acest caz grija ca <orice definere a artei să cuprindă cutiile Brillo> ale lui Warhol (în sensul de a le conferi statut artistic).15. cu implicaţii în definirea şi analiza istorică -sau "post-istorică". Iaşi. p. Bourriaud scrie despre capacitatea relaţională a imaginii: "Una din virtualităţile imaginii este puterea sa de relaţionare." 59 D. 60 61 62 63 Numesc cutiile Brillo ale lui Warhol "dantoniene" în virtutea faptului în care au constituit o provocare interpretaţională (sau. pp. pp. Ce este arta? Discuţie-atelier cu Beuys. N. Institutul european. Editură.. Arta în stare vie. Zaharia. sigle. pentru a folosi termenul preferat "transfiguraţională") . Les presses du réel. p. 1998. generează legături interumane. 23-64 idem. 1999.". Esthétique relationnelle. pentru esteticianul Arthur C. p. 1995. pp. Postmodernismul (Deschideri filosofice). Idea Design&Print. 65-83 idem. Manfred Frank. 57 al societăţii>.94 58 Nicolas Bourriaud. Richard Shusterman. decernat şi incarnat de Aurel Codoban. Matei Călinescu. ca turnantă (în ceea ce priveşte posibilul semnificatoriu al artei folosind obiectul industrial. pentru a relua termenul lui Michel Maffesoli: steaguri. 2004. Filosoful neopragmatist Richard Shusterman afirma că: "Teoria artei a lui Danto [. p. pp. Danto. 64 Volker Harlan. iconuri. Cluj 2003.a fenomenului artistic) către postmodernitate.de <sinucis Artaud". Cluj-Napoca.. Antinomicul în arta Editura Dosoftei. Claude Karnoouh.30.. Editura Dacia. Gunter Figal. Estetica pragmatistă. 133-137 contemporană.

21-24 idem. pp. Se pare că arta. pp. Sintactic vorbind.I. p. cu ele însele. ne pot fi date în două feluri: în primul 79 . Bucureşti. 74 73 Edmund Husserl. Diels) " Ceea ce se află în opoziţie este simetric şi armonic. Heraclit ( Pseudo-Aristotel. B. 396b 7) "Natura e nesăţioasă de contrarii. 21 68 69 70 71 Wladyslaw Tatarkiewicz. 2) relaţională. cu elementele E2) dar ca relaţie. din acestea şi nu din lucruri asemănătoare realizează ea armonia. 1978.p. 87-96 de artă. adică cu dimensiunile lor.. care imită natura. Istoria esteticii. Avem în vedere şi afirmaţia lui Husserl : "Conceptele. pp. Editura Meridiane.21. 1988.adresare şi anume: 1) structurală. Despre lume.138. cit. Editura Academiei Române. p. 96-104 La Itten cantitatea se referă la suprafaţa pe care o ocupă o culoare pe suportul cadru iar calitatea la strălucirea pa care o are acea culoare. 4. Bucureşti. 66 Johannes Itten. conţinuturile în genere. cit. adică una o condiţionează pe alta. procedează la fel". fragm. caz în care relaţională este gradaţia tensională a culorii ce se defineşte în raport cu dimensiunile sale şi cu celelalte culori existente pe suprafaţa operei. 72 Johannes Itten. căci din lucruri deosebite se iveşte armonia cea mai frumoasă. p. Etica Nicomahică. Heraclit (Aristotel.49. care implică cele trei cazuri: (între ele şi cu celelalte El. Scrieri filosofice alese. 34-35 idem. Frumosul dincolo Meridiane. p. 67 idem. op. op. Editura Gheorghe Achiţei. de exemplu semnificaţia definită relaţional a unui anumit fel de roşu. 104-110 idem. vol. adică. codul armonic condiţionează totalitatea cantităţilor şi calităţilor culorilor existente pe suprafaţă. pp. totul născându-se din luptă". 1155b. Bucureşti. în sensul relaţiilor care se stabilesc între ele. ca semantică structurală pe care o poartă culoarea (prezentată la vocabularul structural) de exemplu semnificaţia structurală a roşului. 1993.

în al doilea rând. şi anume cel al raportării la arhiva culturală şi cel al "mimetismului social" (idei pe care le discutăm în lucrarea de faţă). ca definire a expresivităţii faţă de expresie şi se susţine pe faptul că semnalizarea ca "fotografie pe un act de identitate" a . 87-88 79 Resemnificarea unor opere tradiţionale este o practică de comunicare des folosită de artiştii postmoderni. comunicării. Langages de l'art (Une aproche de la théorie des symboles).) în felul propriu. Altfel spus face distincţia între felul propriu (al expresiei. expresia artistică contemporană în general poate fi privită ca o re-semnificare a unor semnificaţii existente deja în mesajul unei "lumi" în 80 80 . You've changea. care vehiculează un mesaj. prin intermediul semnelor . imaginea 2. Nîmes.) şi cel impropriu (al expresivităţii) . 27 rue Jacob Paris VI. Construcţia gramaticală greşită (în limba engleză ) este asumată artistic. Editions Jacgueline Chambon. adică cei care cunosc melodia) aproape personală. în cazul artei ca limbaj.devenit în contemporaneitate o formă de comunicare vizuală proprie. nu interogativ). Faptul că includem semnalizarea (în cazul exemplului ce se referă la fotografie: imaginea 1. pp. capitolul Les expressions symboligues et le moi. Editions du Seuil. intimă (pour les connaisseurs. 76 75 Nelson Goodman. are o relevanţă metodologică în ceea ce priveşte distincţia semnalizare convenţională . 296 77 Considerăm reprezentare. 1996. p. « explicativ » ceea ce se referă nu la conţinutul referenţial la al 78 Arthur Danto. Après la fin de l'art. unde versul corect este That sparkle in your eyes is gonne (afirmativ. ca tensiune relaţională care "aduce în discurs"o melodie. în mod impropriu sau simbolic. chiar dacă este o "forţare".rând la propriu. Această "licenţă" este o supra-tensionare relaţională cu o zonă de adresare foarte redusă. Din anumite puncte de vedere . adică mesajul comunicat. care sunt reprezentate ca atare. anume ca ceea ce sunt. 83-104 idem." Considerăm că . expresivitatea este cea care asigură receptarea improprie a reprezentărilor. 1990.semnalizare expresivă. pp.

ediţia a Il-a. Levine After van Gogh: 3 1993. Astfel Marţial Raysse (imaginea 1) refoloseşte opere clasice iar Sherrie Levine (imaginea 2) asumă "citatul artistic" (de la Van Gogh la Walter Evans etc. dar a fost folosită mai mult în industrie la imprimarea diferitelor modele. Opera deschisă (Formă şi indeterminare în poeticile contemporane). p. imaginea 2 Sherrie fotografie 81 82 http://fr. ea a existat din timpuri vechi.115 81 . imaginea 1 Martial Raysse. Made in Japan. De aceea considerăm că Warhol a căutat intenţionat aspectul decorativ propriu şablonului.) ca program artistic. introdusă ca expresie asumată artistic în Occident. Piteşti Bucureşti.3. La Grande odalisgue. adică poate permite un "modeleu" al formei mai pictural. Ca tehnică.4x20. Editura Paralela 45.care comunicarea este un factor extrem de important. dar este apropiată de offset. sub numele de stencil. alb negru 25. mai ales de graffer-i ("făcătorii" de Graffiti). 83 Umberto Eco. serigrafia este un fel de transfer de imagine pe bază de şablon.wikipedia.org/wiki/Sigle Stencil-ul este tehnica şablonului. 1964. Ca tehnică de reprezentare grafică. 2002.

Precizam în capitolul unu că sensul este codul de cifrare v i z u a l ă a unei opere căruia îi a t r i b u i m d e c i . S e n s u l armonic şi sensul e x t r a a r m o n i c Din punctul de vedere al expresivităţii constituită pe tensiuni sensurile se împart conform clasificărilor operate în legătură cu tensiunile. prin stabilirea unei ierarhii de operaţionalizare a tensiunilor. Altfel spus calitatea de a codifica într-un sens coerent (vizual şi conceptual) funcţionează ca unitate e x p r e s i v ă sub care se adună. Ideea de unitate e x p r e s i v ă a operei de artă vizuală este administrată în acest curs din perspectiva în care ordonarea sintactică a elementelor de limbaj urmăreşte o gradare t e n s i o n a l ă care se c o n f o r m e a z ă unui sens u n i t a r capabil să stabilească p r i o r i t ă ţ i de m a n i f e s t a r e e x p r e s i v ă a t e n s i u n i l o r . calitatea de a condiţiona manifestarea expresivă unitară a tensiunilor. D i s t i n c ţ i a între structural şi relaţional nu m a i funcţionează în cazul sensului decât la n i v e l u l sc o d u r i l o r d e o a r e c e sensul u n i t a r adună la un loc atât manifestările structurale cât şi cele 82 . A d i c ă ele pot fi armonice sau e x t r a a r m o n i c e . în cele afirmate aici. manifestarea expresivă a elementelor de limbaj structurale şi relaţionale e x i s t e n t e într-o o p e r ă .Capitolul II U n i t a t e a e x p r e s i v ă a o p e r e i de artă r e z u l t a t ă în u r m a a r t i c u l ă r i i s i n t a c t i c e t e n s i o n a t e care ordonează tensiunile conform unui sens.

după cum spuneam. A d i c ă folosirea auzului sau v ă z u l u i ca aparat de receptare nu implică din p e r s p e c t i v ă structurală cu nimic miza e x p r e s i v ă a folosirii lor în scop a r t i s t i c . Astfel în lucrarea iui Kosuth One and three chairs (imaginea i) d i s p u n e r e a ordonată a scaunului.) unde miza pe expresia retinală este de m u l t e ori inexistentă. cel p u ţ i n la nivel auctorial.relaţionale şi condiţionează. ierahiile de m a n i f e s t a r e e x p r e s i v ă . direcţia de adresare structurală este subordonată cu totul şi u n e o r i se renunţă la ea. o ilustrativitate logică favorabilă receptării discursului expresiv conceptual p r i o r i t a r în acest c a z . în cadrul unor m a n i f e s t ă r i unde tensiunea structurală este refuzată auctorial la nivelul intenţiei ea se m a n i f e s t ă ca susţinere (sau uneori ca zgomot) în contextual unitar al s e n s u l u i . De exemplu în cadrul artei postmoderne (performance. structural vorbind. iimaginea 1 Adică sensul subordonează sintactic expresiv manifestarea tensiunilor la fel ca în cazul 83 . fotografiei şi a textului are. în acţiunea lui Jens Hanning Turkish Jokes unde autorul difuzează la radio glume în limba turcă într-o p i a ţ ă din C o p e n h a g a unde se adună emigranţii turci. direcţia de adresare structurală retinală este cel mult înlocuită cu cea acustică _dar şi aceasta fără miză e x p r e s i v ă . happening etc.

d e s c h i s între două p e t e de culoare este un caz (limită) al contrastului închis-deschis sau. în cazul fauv-ilor în favoarea culorii sau în cel al expresioniştilor în favoarea durităţii grafismului "deformat" excesiv. i n e x i s t e n ţ a unui contrast î n c h i s . în alţi termeni. A l t f e l spus o p a r t e din m a n i f e s t ă r i l e care renunţă la direcţia structurală de adresare artistică e x p r e s i v ă o folosesc. iar m i z a a fost totdeuna (de la c o n ş t i e n t i z a r e a ei ca arhivă artistică) aceea de a face p a r t e din e a . ca un fapt artistic nou. faţă de arhiva artistică "învechită". ca element E2 în d i s c u r s u l lor.manifestărilor expressive structurale şi relaţionale în cadrul lucrărilor fauve-iste sau expresioniste unde veridicitatea reprezentărilor sau t e n s i u n i l e rezultate în urma unui desen sinuos şi exact sunt s u b o r d o n a t e . inexistenţa caracteristicii care d e f i n e ş t e un fenomen (pe care-1 contrazice) este cazul limită al acelui fenomen. intenţionat sau nu. din p u n c t de v e d e r e e x p r e s i v trebuie să ţinem seama în aceste c a z u r i . înainte chiar de a fi 1 artă despre a r t ă " . Intenţiile expresive m o d e r n e şi p o s t m o d e r n e contemporane declarate b e l i c o s cu scopul de a se defini d i s t i n c t i v . când autorul renunţă la t e n s i u n i l e structurale. în acest fel p o a t e fi înţeleasă remarca lui Thierry de Duve despre ready-made. când spune:"Astfel un readymade este artă d e s p r e p i c t u r ă . p e n t r u că nu există în afara lui. Revenind la demersurile postmoderne. p â n ă la a n i h i l a r e a lor. adică face p a r t e din e x p r e s i a lui c o m p l e t ă . cum este cazul lucrării lui K o s u t h . a f i r m a ţ i a că nu plouă este un aspect care a p a r ţ i n e fenomenului p l o i i . comunicaţional vorbind. iar sinteza este tot întregul (dar c o m p l e t a t ) . Adică sensul asigură ordonarea elementelor în funcţie de priorităţile expresive propuse la nivelul programului. De exemplu. nu le-a îndepărtat n i c i o d a t ă de această arhivă. de o interpretare a logicii d i a l e c t i c e în sensul în care întregul " î n g h i t e " într-o m a n i f e s t a r e d i a l e c t i c ă contrariul său. 84 .

Istoricul de artă şi esteticianul W l a d y s l a w T a t a r k i e w i c z afirmă că în Grecia antică. Expresia armonică este doar un caz al expresivităţii artistice. p e n t r u sensul larg al frumosului preluat de la pitagoricieni (care se referea la unitatea expresivă a unui lucru ale cărui părţi componente sunt ordonate cu regularitate) s-a reţinut termenul harmonya (armonie). simetria era. în legătură cu _ distincţia armonic extraarmonic trebuie precizat următoarul fapt. încercarea de definire a artei exterior arhivei culturale tradiţionale a furnizat sintaxei artistice t e n s i u n i l e r e l a ţ i o n a l e pe care le p r e s u p u n e arhiva ca „ f o r m ă " (element E 2 ) . adică s-a amestecat cumva cu ideea de simetrie în semantica antică a termenului şi s-a p ă s t r a t în acest fel în p r a c t i c a 85 . de frumos determinat m a t e m a t i c de către număr. Extensia semantică a termenului armonie asupra conceptului de frumos. a tulburat mult şi de m u l t timp o p e r a ţ i o n a l i z a r e a e x p r e s i v u l u i ca scop artistic exterior armoniei. un atribut al a r m o n i e i . funcţionând ca un cadru formal în relaţie cu p r o d u c ţ i a artistică e x p r i m a t ă în cadrul unor m e d i i n e t r a d i ţ i o n a l e . Armonia a devenit pe parcurs o a l t e r n a t i v ă conceptuală a frumosului. sau p a r t e a lui de certitudine m ă s u r a b i l ă . A s t f e l . s-a folosit termenul symmetria (simetrie) care s-ar traduce cel mai bine prin 2 c o m e n s u r a b i l i t a t e . ca şi consens r e p r e z e n t a t i v teleologic al artei. p r a c t i c . sau m a i degrabă o regulă de ordonare.A c e s t fapt p r e z i n t ă interes p e n t r u l u c r a r e a noastră d a t o r i t ă felului în care. iar pentru cel m a i r e s t r â n s . A c e s t fapt este relevant în ceea ce p r i v e ş t e i d e n t i f i c a r e a corectă a e l e m e n t e l o r de limbaj accesate în cadrul unei relaţii sintactice e x p r e s i v e . Obiectivarea termenului armonie în scop constructiv p o a t e aduce câteva clarificări în ceea ce priveşte sensul expresiv al operelor de artă care nu au avut în v e d e r e un scop e x p r e s i v a r m o n i c .

era p r i v i t ca fiind c o m p o n e n t a r e p r e z e n t a t i v ă a unui m e s a j divin al cărui semnificant este n a t u r a . extinderea lui asupra esteticii fiind doar o a p l i c a ţ i e m a t r i c e a l ă la n i v e l u l unei activităţi u m a n e care trebuia să respecte codul armonic al l i m b a j u l u i divin şi să-1 î m p l i n e a s c ă în cadrul unei p r a c t i c i de r e p r e z e n t a r e . văzul.artistică ca un cod ordonator al articulării s e m a n t i c e a e l e m e n t e l o r de limbaj v i z u a l a operei de artă. Grecii au intuit şi folosit potenţialul persuasiv al limbajului artistic la nivelul e x p r e s i v i t ă ţ i i .B i n e . într-un limbaj ce p u t e a fi receptat la nivel uman senzorial p r i n c o n t e m p l a ţ i e (căreia grecii îi a t r i b u i a u un rol cognitiv important) şi aducea astfel c o n d i ţ i o n ă r i etice la nivelul a c t i v i t ă ţ i l o r u m a n e în g e n e r a l . în felul acesta. în timp. conceptul de frumos avea la antici condiţionări mai mult etice decât estetice. care p o a r t ă în ea şi codul ce trebuie d e s c i f r a t şi tradus în limbaj u m a n . La grecii antici frumosul era r e p r e z e n t a r e a formală a armoniei cosmice. se susţinea în cadrul artei ca fapt de c o m u n i c a r e pe avantajul unui limbaj senzorial m u l t m a i direct şi m a i complex din punct de v e d e r e p e r c e p t u a l . ea a slujit arta ca "secret al meseriei" până când o parte a d e m e r s u r i l o r p o s t m o d e r n e a renunţat la acest cod î n l o c u i n d u . pe care celelalte limbaje r a ţ i o n a l i z a n t e (de exemplu m a t e m a t i c a ) nu-1 a v e a u . care împlinea şi slujea cum nu se p o a t e 86 .A d e v ă r . în urma d e c o d i f i c ă r i i ei m a t e m a t i c e din R e a l .cu alte coduri. însă. simetria a p i e r d u t cu totul sensul antic şi a început să însemne ceea ce c u n o a ş t e m astăzi ca accepţiune a termenului. De aici şi rolul cathartic atribuit artei ca p o s e s o a r e a unei capacităţi expresiv-persuasive majore. altfel s p u s . era codificarea a c e s t e i a .1 . A s t f e l . de unde şi recomandările didactice în ceea ce p r i v e ş t e forma şi conţinutul m e s a j u l u i artistic (Frumos -Bine -Adevăr) într-un întreg unitar e x p r e s i v . adică. E x p r i m a r e a e s t e t i c ă a e t i c u l u i în cadrul unităţii sincretice F r u m o s . Frumosul era deci iniţial o expresie a a r m o n i e i .

. Ieşirea din zona armoniei era e c h i v a l e n t ă cu o greşeală care implica comportamentul şi chiar sănătatea. b i n e l e si adevărul (dar în acelaşi cadru a r m o n i c ) . Pentru ei armonia aplicată în artă era exprimarea estetică a eticului. Odată cu îndepărtarea de sensul i n i ţ i a l . iar e v a l u ă r i l e exprimate în termeni estetici făceau referire tot la e t i c ă . Aceste recomandări arătau de asemenea că înţelegeau foarte b i n e faptul (important p e n t r u cercetarea fenomenului artistic) că aria de acoperire a e x p r e s i v u l u i în artă este mult m a i cuprinzătoare decât cea a frumosului şi armoniei şi p ă s t r e a z ă aceeaşi putere persuasivă (proprie limbajului) indiferent de zona în care se m a n i f e s t ă . care p r e s u p u n e a ordine.mai bine paradigma epocii respective. adică reguli care implicau obiectivitate şi efort de cunoaştere. dar nu au reuşit decât să distrugă regula obiectivă a 87 .). p r o p o r ţ i e şi m ă s u r ă . adică noile coduri erau stablite convenţional de către grupuri de indivizi la un nivel estetic retinal în cadrul unor consensuri care se doreau generale dar care ţineau mai mult de gust decât de principii generale şi uneori aveau conotaţii politice (Barocul ca antireformă etc. p e n t r u a încerca să-1 definească specific. ca şi concept singular. frumosul a căpătat sensuri şi conotaţii estetice dintre cele m a i diverse în cadrul discursurilor teoretice despre artă care încercau să-1 definească în funcţie de satifacţia p r o d u s ă . ca răspuns la imperativul armonic al paradigmei. p â n a l-au forţat către două direcţii o p u s e : 1) mai întâi l-au scos din unitatea sincretică antică unde convieţuia cu alte valori spirituale. care a suferit o deplasare de la general la i n d i v i d u a l . pur estetic.într-un cadru în care plăcerea estetică se p r o d u c e a ca răspuns la o expresie estetica lipsită de etică Odată cu teoriile h e d o n i s t e despre frumos sa p i e r d u t sau s-a schimbat codul de citire şi odată cu acesta şi semnificaţia şi sensul mesajului. Discursurile cu p r i v i r e la el au devenit studii de caz. într-un sens rău.

a fost folosit (ca şi concept estetic d e z o b i e c t i v i z a t ) p e n t r u a acoperi o zonă care-1 depăşea cu m u l t . frumosul a fost extras din u n i t a t e a sincretică în cadrul căreia funcţiona obiectiv. după ce la n i v e l u l d i s c u r s u l u i teoretic c o n s e n s u a l . pe cea opusă. frumosul devine c o n t i g e n t . Adică. adică "nu este frumos". aceea a e x p r e s i v u l u i . Lăsat la aprecierea gustului sau plăcerii. Altfel spus. Plăcerea estetică are un grad foarte ridicat de subiectivitate şi relativitate. d i s c u r s u r i l e estetice au reuşit să extindă foarte mult şi în m o d fals câmpul semantic al frumosului în zona expresivului (din cauza instabilităţii conceptuale a p r i m u l u i ) . tragicul etc. Indiferent de discursul teoretic tehnicii artistice a n t i c . şi este d e c l a n ş a t ă nu n e a p ă r a t de frumos ci de expresiv. într-un cadru logic. la nivelul armonia a păstrat sensul ordine şi m ă s u r ă a d m i n i s t r a t 88 . şi au adus şi m a i m u l t ă cofuzie în î n c e r c a r e a de înţelegere a m e s a j u l u i artistic. (a căror expresie specifică este indepedentă de frumuseţe) ci mai mult.armoniei p r i n r e l a ţ i o n a r e a lui cu p l ă c e r e a ca şi condiţie a existenţei l u i . unde trebuia să fie m o d e l de r e p r e z e n t a r e . dar pe baza unor reguli care se stabileau după b u n u l p l a c al a r b i t r i l o r estetici ai m o m e n t u l u i . frumosul se îndreaptă spre a p r i o r i s m e l e c a r n a p i e n e în sensul în care afirmaţia că un obiect "este frumos" implică în lipsa unor b a z e obiective la care să te poţi raporta. A v a n s a r e a de către E d m u n d B u r k e a ideii că fumosul (definit în funcţie de p l ă c e r e ) este o p r o p r i e t a t e obiectivă a l u c r u r i l o r 3 este confuză şi v u l n e r a b i l ă atâta timp cât frumosul nu este fundamentat pe reguli generale c l a r e . anume acela de ceea ce a consensulizat despre artă. care acoperă întreg câmpul p e r c e p t u a l . cum sunt sublimul. 2) confuzia între frumos şi e x p r e s i v nu a fost îndepărtată nici când au fost identificate alte categorii estetice. că este v o r b a despre artă sau d e s p r e natură. pe scurt.

p r o f e s i o n a l în forma a ceea ce tematizat scrierile cu privire la compoziţie. adică ordonarea suprafeţelor după codul armonic în forma lui geometrizată despre care au scris şi autorii m e n ţ i o n a ţ i la începutul acestui c u r s . Problema expresiei extraarmonice şi a sensului e x p r e s i v e x t r a a r m o n i c apare o dată cu avangardele care se m a n i f e s t ă împotriva armoniei ca posibilitate formală de vehiculare a unui (cel avut în vedere de conţinut extraarmonic avangarde). 89 .

ca şi ceilalţi autori menţionaţi la începutul acestui curs analizează consistent variante de manifestare mai ales s t r u c t u r a l ă a acestui posibil. Imaginea 2 90 .Sensuri expresive armonice în această categorie se înscrie arta p â n ă la a v a n g a r d e p r e c u m şi cea de după avangarde a cărei m i z ă e x p r e s i v ă nu a renunţat la o r d o n a r e a care respectă principiile condiţionale ale codului a r m o n i c . d e s c o m p u n e r e a pe secvenţe a m i ş c ă r i i unei b a l e r i n e care se apleacă în faţa p u b l i c u l u i . V o m e x e m p l i f i c a aici din p e r s p e c t i v a .e x p r e s i v pe care-1 conţine limbajul v i s u a l . în lucrarea lui Edgar D e g a s . Charles B o u l e a u x . M i ş c a r e a este susţinuta de ritmica traseelor p ă t r a t e care se r o s t o g o l e s c într-un sens oblic d e s c e n d e n t .care ne interesează adică aceea a unităţii între structural şi relaţional către un sens unitar c â t e v a rezolvări p r e z e n t e în arta u n i v e r s a l ă . d e v i n e la D e g a s ( i m a g i n e a 2 şi 3) o c o m p o z i ţ i e cu p a t r u p e r s o n a j e .

imaginea 3 Astfel elementele E2 (balerinele) sunt susţinute structural către acelaşi sens (propus relaţional) de dinamica traseului descris de pătratul care se rostogoleşte şi care este constituit pe o armătură armonică clasică. Un alt exemplu edificator în susţinerea structurală " a c u s t i c ă " lui della R o b i a . A c e l a ş i lucru se întâmplă. dar în cadrul altei v a r i a n t e alese a u c t o r i a l . acest sens este din reliefurile 91 . şi în m o m e n t u l în care această susţinere structurală este asumată la nivel E2 cum este cazul nudului coborând scara al lui M a r c e l Duchamp sau forma expresivă a reprezentărilor utilizate de către m e m b r i i mişcării futuriste.

92 .

Imaginea 6 Imaginea 7 .

în aceste cazuri ordonarea sintactică corespunde unui efort de echilibrare a t e n s i u n i l o r . din acelaşi m o t i v al susţinerii sensului. care duc cu gîndul la vibraţia unei corzi. R i t m u l este de a s e m e n e a folosit diferit de la un relief la a l t u l .. La fel se întîmpla şi în imaginile 6 şi . Dominaţia structurală a unui tip de formă sau semn . p e n t r u obţinerea stării p o z i t i v e d e c l a n ş a t e retinal de r e p r e z e n t a r e a a ceea ce trebuie să fie armonia ideală. cel puţin ca standard artistic p r o f e s i o n a l i m p o r t a n t .In cele 4 reliefuri se observa cu uşurinţă d i f e r e n ţ e l e de opţiune p t . a u z " . ascunsă la vremea aceea datorită gustului timpului. V a r i a n t a p o m e n i t ă m a i sus în care e l e m e n t e l e structurale "de susţinere" devin elemente relaţionale E2 (adică reprezentate) apare. La n i v e l u l retinal al operei nu se m a i 94 . . în sensul susţinerii unei . spre d e o s e b i r e de traseele t r i u n g h i u l a r e (imaginea 5) care susţin expresia unui sunet ascuţit de t r o m p e t a . ca m o m e n t important de schimbări în artă.acustici" (de e x e m p l u : trasee în forma de cerc sau arc de cerc (imaginea 4)care sprijină ideea unor bătăi de tobe şi creează chiar o senzaţie d e . o dată cu apariţia artei abstracte când reprezentarea renunţă la m i m e t i s m în felul t r a d i ţ i o n a l consacrat în care acesta funcţiona în cadrul practicii a r t i s t i c e . t r a s e u (în funcţie de instrumentele folosite de către p e r s o n a j e ) .t r a s e e l e r e p r e z i n t ă clar conceptul de susţinere a formei E 2 . Deşi ascunse. e c h i l i b r a r e conformă codului armonic şi în sensul a m i n t i t în legătură cu acesta. m ă r e ş t e c l a r i t a t e a şi conferă unei lucrări de arta. A c e a s t a era v a l a b i l ă în m ă s u r a în care m e s a j u l transmis astfel c o r e s p u n d e a unei d e f i n i ţ i i a fenomenului artistic în care scopul artei era unul legat de armonie. apar ritmurile v e r t i c a l e de pe faldurile r o c h i i l o r . în p l u s . adică p a r t e a structurală a c o m p o z i ţ i e i . unitatea e x p r e s i v a n e c e s a r ă .7 unde traseele se împletesc ca sunetele moi şi pline ale unor instrumente de c o a r d e .

Ceea ce trebuie susţinut este conceptul nu ilustrarea lui "naturală". 95 . într-un anumit sens autori cum sunt Kandinsky sau Paul Klee reprezintă la nivel El şi E2 însăşi ideea de a r m o n i e . A d i c ă El este şi E 2 . când în cadrul aceleeaşi variante formale ordonarea devine e x t r a a r m o n i c ă . Dacă ideea de frumos ce trebuie reprezentat se m o d i f i c ă de la un frumos natural la unul ştiinţific descoperit datorită dezvoltării ştiinţelor şi a antropocentrismului pozitivist liniar m o d e r n . de exemplu -în cazul lui Polok şi în general e x p r e s i o n i s m u l abstract.reprezintă elemente E2 susţinute structural de El ci sunt reprezentate însăşi susţinerile s t r u c t u r a l e . cea de ordonare structurală rămâne armonică şi în cadrul artei abstracte sau care renunţă în m a r e m ă s u r ă la reprezentarea figurativă tradiţională(Paul Klee). A l t f e l stau lucrurile mai târziu.

din p u n c t u a l de v e d e r e al sensului. din punct de v e d e r e s y n t a c t i c . c o n c e p t u a l ă (dar de această dată nu fizică) se întâmplă şi în 96 . Şi element El şi element E 2 . Astfel de exemplu programul "gestualist" al . pe ceea ce am numit programul care funcţionează ca un cod. imaginea8 imaginea 9 Nu mai este cazul să v o r b i m despre ordonări tehnice în felul tradiţional figurativ sau a b s t r a c t ci de un rezultat al ordinii în care t e n s i u n e a m a j o r ă este fundamentată pe ceea ce am p u t e a numi "semn d o m i n a n t " care este în acelaşi timp. A c e e a ş i condiţionare o r d o n a t o a r e .Sensuri e x p r e s i v e extraarmonice Expresia unitară extraarmonică este fundamentată în g e n e r a l .lui Jackson Pollok imaginea 8 şi 9) determină "fizic" expresia lucrărilor şi sensul lor u n i t a r . "Actionul" este în acest caz regula "fizică" după care se ordonează sintactic atât structural cât şi relaţional e l e m e n t e l e de limbaj folosite.

sunt asumate ca forme artistice activităţi umane existente în societate 97 . în general prin înlocuirea elementelor de limbaj.p r e z e n t a r e a lor ca elemente E2 este tensionată într-o relaţie cu alt element prezent în discurs într-o formă retinală sau conceptuală. opere de artă gata făcute (Sherrie Levine) sau fapte de viaţă (performanceurile) etc. în acest sens.cazul color (imaginea 10) field-urilor lui Mark Rothko imaginea 10 O sintaxă exclusiv relaţională apare în arta vizuală de după anii'60 ai secolului XX. A s t f e l chiar dacă sunt folosite obiecte u t i l i t a r e cum este WC-ul duchampian. Chiar dacă renunţă la modalităţile de ordonare sintactică artistică tradiţională. arta postmodernă nu renunţă la tensiuni ca mijloace de adresare şi la expresivitate ca interfaţă artistică specifică. cutiile Brillo ale lui Warhol sau fake-urile lui Claes Oldenburg şi Tony Cragg. r e . m a n e c h i n e ( Charles R a y ) .

sau faptele de viaţă.cum sunt producţia de obiecte de consum şi advertising~u±. orice propunere în afara arhivei se raportează (şi ca analogie cu direcţia structurală armonică. apariţia unui nou mediu de comunicare (mediul v i r t u a l ) . A v a n g a r d e l e au accesat (intenţionat sau nu) 1 6 această formă conceptuală (arhiva) în discursul artistic postmodern. a accesat clar acest fel de tensionare ca mijloc de semnificare pentru toate formele în care s-a m a n i f e s t a t re-prezentarea obiectului (şi nu numai a obiectului ci şi a tuturor formelor de expresie extratradiţională) până astăzi (ca apartenenţă tensionată la arhiva a r t i s t i c ă ) . prin încercarea de anulare a tradiţiei (fapt ce este o tensiune importantă) în discursul artistic datorat intenţiei de a "trimite meşteşugul" în zona divertismentului s-a accentuat tensional "imanenţa" conceptuală a arhivei în faptul comunicaţional artistic o c c i d e n t a l . din perspectiva propunerilor extraarmonice) la ea (în forma în care apare ea la m o m e n t u l raportării) . Noua lor p r e z e n t a r e expresivă ca re-prezentări tensionate în cadrul unei noi sintaxe reprezintă. chiar dacă miza expresivă a luat direcţii diferite: repetiţia lui Warhol ca b u s i n e s s 4 . fa. Acesta este cazul arhivei artistice tradiţionale împotriva căreia s-au ridicat m i ş c ă r i l e de avangardă. R e s e m n i f i c a r e a obiectuală. activitatea organizatorică politică. De fapt. p e t r e c u t e acum sau altădată .ke-urile lui 98 .de exemplu "citatul a r t i s t i c " -. Oricare dintre p r o p u n e r i l e expresive artistice poartă mai întâi semnificaţiile acestei tensionări (cea a relaţiei cu arhiva c u l t u r a l ă ) . în sensul şi la nivelul exprimării artistice. inclusiv cele artistice. Concis. care funcţionează relaţional ca punct de referinţă asemănător cu cel al direcţiei s t r u c t u r a l e . un m i m e t i s m " s o c i a l " unde elementele de limbaj sunt pe de o parte cele care "se v ă d " iar pe de altă parte cele despre care vorbeam mai sus că sunt accesate doar conceptual. începută de M a r c e l Duchamp.

cu aceeaşi adresă. ca natură conceptuală a artei). Prezentăm o analiză Charles R a y . făcută pe o lucrare a lui imaginea 11 în lucrarea Manechin mascul (imaginea 11). Charles Ray (ca semnal al p i e r d e r i i identităţii într-o societate c o n s u m i s t ă ) . a cărui realizare hiper-realistă este susţinută în sensul „ v e r i d i c i t ă ţ i i " de ataşarea „persuasivă" a unui 99 . James T u r r e l 7 (ca p o s i b i l i t ă ţ i oferite de v i r t u a l u l ca f a n t a s m ă ) . folosit în m o d normal p e n t r u e x p u n e r e a h a i n e l o r în v i t r i n e l e m a g a z i n e l o r de îmbrăcăminte. puternica semnalizare politică a obiectelor (instalaţiilor) lui Beuys8 (ca propunere de p l a s t i c ă socială) e t c . al p u b l i c i t ă ţ i i şi al m a g a z i n u l u i în care se vând reprezentări "inutile"). "citatele" duchampiene ale lui M i k e Bildo5 sau Sherrie Levine6 (ca spectacol post-istoric al afirmării unei istorii artistice postmoderne). un organ sexul m a s c u l i n . "conceptualul" platonian al lui Joseph Kosuth (idealul p r e z e n t în concretul cotidian ca semn al cogniţiei. cel al " i n u t i l i t ă ţ i i " .Oldenburg. dar adăugând discursului un sens diferit. Charles Ray ataşează unui m a n e c h i n din p l a s t i c . tot din p l a s t i c .

Semnificaţiile lumii dorite apar în urma t e n s i o n ă r i i obţinute ca u r m a r e a a t r i b u i r i i unei " i d e n t i t ă ţ i " m a n e c h i n u l u i care înlocuieşte ca r e p r e z e n t a r e individul unei societăţi consumiste (care-şi p i e r d e identitatea într-un p r o c e s global de p r o d u c ţ i e şi consum) ce capătă în acest fel i n d i v i d u a l i t a t e " u m a n ă " într-o lume în care identitatea nu foloseşte la n i m i c . manechinul şi organele sexuale reproduse sculptural. în acest c a z . cea a m a n e c h i n e l o r . P e r s o n a l i z a r e a ca i d e n t i t a t e m a s c u l i n ă a m a n e c h i n u l u i este şi m a i s e m n i f i c a t i v ă în condiţiile în care se dezvăluie faptul că opera este asumată ca un " a u t o p o r t r e t " d e o a r e c e m u l a j u l sexului este " ş t i c l u i t " (matriţat) e x t r e m de riguros de pe corpul artistului (supratensionare). Ceea ce c o n d i ţ i o n e a z ă sensul. din p e r s p e c t i v a ordonării p r i o r i t a r e a t e n s i u n i l o r .p r e z e n t a r e a e x p r e s i v ă accesează simbolic tensional pe de o p a r t e lumea lipsită de identitate a manechinelor iar sexul m a s c u l i n lumea umană cu i n d i v i d u a l i t ă ţ i importante care în condiţiile c o n s u m i s m u l u i începe să d e v i n ă uniformă. ar putea însemna o încercare de r e p r e z e n t a r e n e t e n s i o n a t ă veridică. 100 . t e n s i o n a r e a cu arhiva tradiţională accesată ca elementE2. care. De asemenea. alăturarea lor este t e n s i o n a t ă p e n t r u că r e . este tocmai alegerea obiectului manechin în forma lui „ u t i l i t a r ă " nu una artistică cum ar fi de exemplu un m a n e c h i n sculptat (sau p i c t a t în cazul în care autorul alegea un m e d i u de exprimare artistică p i c t u r a l ă ) . Elementele de limbaj folosite sunt două. A c e s t m e c a n i s m de semnificare p r o p r i u sintaxei limbajului artistic postmodern.smoc de păr pubian care conferă credibilitate retinală detaliului adăugat manechinului ca element (E2) expresiv important. este d e s c r i s ă de către A r t h u r D a n t o 9 în legătură cu d i s t i n c ţ i a dintre m a n i f e s t a r e şi s e m n i f i c a r e . în mod normal într-o reprezentare mimetică tradiţională. dar în contextul programului-cod al artistului care discută despre pierderea identităţii folosind manechine. între două lumi care funcţionează ca elemente E 2 .

este cazul imaginii folosită în p u b l i c i t a t e care urmăreşte tehnic. A c e a s t ă d i s f u n c ţ i e . comportă o s i m p t o m a t o l o g i e cu un grad ridicat de d i s c o n f o r t fizic (dureri d e p i c i o a r e . un sens cu o expresie clară ce trebuie să covingă c u m p ă r ă t o r u l .u l u i d u c h a m p i a n de Un exemplu bun de ilustrare a sensului u n i t a r care ordonează manifestarea prioritară a t e n s i u n i l o r deşi cu o relvanţă m a i m u l t tehnică decît a r t i s t i c ă adică semnalizare nu s i m b o l i z a r e . în afara a s p e c t u l u i "urât" (pe care de obicei femeile se străduiesc să-1 a s c u n d ă ) . imaginea 7 Target-ul care se căruia ca i se 101 adresează posibili mesajul (pe contează fiind cumpărători) . devine mai puţin cazul W C . oboseală m o t o r i e e t c ) .despre care v o r b e a m importantă decât în exemplu. în imaginea 7 se u r m ă r e ş t e p r o m o v a r e a unui p r o d u s farmaceutic c o s m e t i c . mai sus. a cărui acţiune se referă la menţinerea în parametri fiziologici normali a circulaţiei venoase şi se vinde ca profilaxie sau tratament pentru posibilele disfuncţii circulatorii (varice) care apar frecvent între 40-50 de a n i . de la î n c e p u t .

Construcţia imaginii 7 presupune un sens expresiv ce urmăreşte p r i o r i t a r două aspecte: 1) semnalarea convingătoare a lumii dorite (propuse de p r o d u s ) . cumpărătorii (pe care se contează) ce trebuie convinşi de calităţile p r o d u s u l u i vor fi femeile cu vârste între 40 şi 50 de ani (apar semnele disfuncţiei amintite ca simptom) cu o stare m a t e r i a l ă bună (pot cumpăra p r o d u s u l fără efort) şi cu un life-style implicat social care presupune o viaţă activă (simt d i s c o n f o r t u l care le incomodează în activitate) şi o grijă p e r m a n e n t ă pentru imagine (datorată pe de o parte vârstei şi pe de alta nevoilor sociale de imagine datorate implicării în activităţile a m i n t i t e ) . ce aduce cu ea îndepărtarea d i s c o n f o r t u l u i şi o dată cu acest fapt accesează în zona afectului sentimentul de tinereţe (ca miză persuasivă importantă) pe care îl comportă o " f o r m ă " fizică bună e t c . este definit de faptul că introducerea pe piaţă a produsului este făcută la un preţ de vânzare restrictiv pentru anumite categorii sociale. făcut asupra pieţei pe care se manifestă activitatea de p r o m o v a r e pe care trebuie introdus. despre existenţa p o s i b i l i t ă ţ i de rezolvare a p r o b l e m e l o r . Segmentul de populaţie care reprezintă target-ul este definit de obicei în urma unui studiu de piaţă.este definit pe de o p a r t e de vârsta doamnelor (putem spune critică din perspectiva apariţiei semnelor de îmbătrânire) între 40 şi 50 de ani. 2) reîmprospătarea mesajului în „consumatoarelor". Cu alte cuvinte. target-ul se defineşte ca fiind mai ales lumea femeilor implicate în business sau în funcţii de conducere. p r o d u s u l . ale căror venituri m a t e r i a l e nu le permit accesul uşor la acest p r o d u s . în acest caz. Pe de altă parte. sau susţinut în continuarea unei campanii începute mai de mult. mintea acestei 102 .

amândouă la) una retinală (tensiuni între elemetele E2 susţinute semantic de El) pe care o p u t e m numi feminină. . capabilă să acceseze sensibil-evocator rememorarea perioadei de tinereţe (între 14 şi 22 de ani) . şi sentimentul bătrâneţii) . încălţate cu p a n t o f i cu tocuri (femeile cunosc efortul pe care-1 p r e s u p u n e "mersul pe t o c u r i " mult timp) şi care p r i v e s c în altă parte e t c .T e n s i u n i l e care aduc în sunt repartizate pe două dedicate target-ului: atenţie lumea dorită direcţii. Ib) o a doua direcţie pe care o numim "de v â r s t ă " . şi noile p e r s o n a j e care le înlocuiesc pe cele din imaginea originală. care re-prezintă. imagine notorie (şi de aceea cunoscută cu siguranţă de către doamne) ca reprezentare a spiritului adolescentin al anilor '70 (secolul XX) . bucuroasă şi colorată care-şi prezintă picioarele frumoase (eliberate de pantofi) şi p r i v e ş t e cu siguranţă spre receptor. Semnalizarea este făcută prin tensiunea obţinută prin relaţia dintre imaginea cadru în care se desfăşoară "traversarea". care evocă prin semnalizare (bazată tot pe tensiuni relaţionale de tip E2) lumea tinereţii lipsite de griji (de griji cum sunt disfuncţia circulatorie v e n o a s ă . uşor perceptibilă mai ales de către doamne şi anume contrastul între femeia roşcată (la momentul când a fost începută promovarea " m o d a " culorii p ă r u l u i la femei era părul r o ş c a t ) . tânără. anume cel al traversării (imaginea 8 ) . 13 0 . p e n t r u o receptare sigură a m e s a j u l u i . Acest cadru este coperta ultimului album al formaţiei Beatles Abbey Road. nu numai cadrul ci şi " s c e n a r i u l " i m a g i n i i . şi celelate "participante la t r a f i c u l p i e t o n a l " cam cenuşii. care-şi ascund p i c i o a r e l e sub p a n t a l o n i .

şi reprezintă un m o m e n t ce p e r m i t e asocierea "zebrei"cu imaginea noastră. Miza e l e c ţ i e i acestei imagini este şi cea a r e î m p r o s p ă t ă r i i m e s a j u l u i (2) . fapt p u t e r n i c m e d i a t i z a t în epocă (este " f o l o s i t " inclusiv c o n t r a s t u l între h a i n e l e serioase ale lui Paul M c C a r t n e y şi p i c i o a r e l e d e s c ă l ţ a t e ) . dar se întâmplă cu o frecvenţă m a r e în trafic. care se b a z e a z ă pe două p r e s u p o z i ţ i i : 2a) doamnele target-ului nostru circulă m u l t cu a u t o m o b i l u l (ca femei e m a n c i p a t e ce sunt) şi deci vor întâlni des treceri de p i e t o n i . f u n d a m e n t a t ă pe un raţionament de tip asociativ (reclamă prin a s o c i a ţ i e ) .imaginea 8 Coperta discului: Beatles Abbey Road al formaţiei Imaginea are o p u t e r e de e v o c a r e n o s t a l g i c ă cu atât m a i m a r e cu cât a reprezentat pentru tinerii de atunci " d r a m a " d e s p ă r ţ i r i i f o r m a ţ i e i . M i z a este una statistică şi se f u n d a m e n t e a z ă pe " d e p e n d e n ţ a " de automobil a individului postmodern (cu un life- 14 0 . atât la nivel conştient cât şi inconştient (psihologia a p l i c a t ă r e m a r c a t ă de C a t h e l a t ) . 2b) opritul la trecere (conform legislaţiei care reglementează circulaţia cu automobilul) înseamnă o d e c o n e c t a r e pe timp scurt.

dar focalizează atenţia pe centrele de interes care asigură coerenţa m e s a j u l u i . Ele folosesc în mare repartizarea e l e m e n t e l o r El şi E2 din imaginea originală (coperta albumului Abbey Road). format de picioarele"roşcatei" (clar c o n t r a s t a n t e ) . marcat ca o pată de culoare (după cum remarcam mai sus) în acelaşi 105 . adică p o s i b i l i t a t e a ca asociaţia să se întâmple creşte p r o p o r ţ i o n a l cu numărul de o p r i r i . apăsător) susţinută şi de cromatica sobră (cu expresia galbenului într-o zonă bolnăvicioasă) e x t e r i o a r ă p e r s o n a j u l u i roşcat. cu traseele " d i a g o n a l e l o r c a d r u " discret m a r c a t e de umbrele frunzişului sau de "fuga p e r s p e c t i v ă " a " z e b r e i " . Este interesantă " î n c h i d e r e a " frunzişului (faţă de imaginea de pe copertă) care aduce o umbră de ameninţare ("greutatea" este situată sus. Tensiunile structurale (imaginea 9) (fundamentate pe semantica e l e m e n t e l o r El) sunt "făcute" uşor perceptibile scopic şi susţin intenţia persuasivă.style asemănător target-ului nostru). este v a r i a n t a tensională a codului structural într-un cadru echilibrat şi stabil. imaginea 9 Plasarea p e r s o n a j u l u i important pe un traseu al secţiunii de aur (dreapta) pe care se închide triunghiul "ascendent".

Acest caz esete repetiţia şi m o d u l a r i t a t e a . 106 . faptul că tinereţea este mai bună decît b ă t r â n e ţ e a iar sănătatea este mai bună decât b o a l a .sens expresiv care comunică. Considerăm că există un caz special de sintaxă artistică din punctul de vedere al sensului unitar expresiv al unei opere de artă. folosind cele două direcţii de tensionare. a cărei prezenţă formală se m a n i f e s t ă consistent în arta actuală (mai ales în legătură cu ritmul) iar din perspectivă conceptuală în arta tuturor p e r i o a d e l o r istorice.

Editura Rao. 290. Brillo Box. p.NOTE 1 Thierry de Duve. Bucureşti. Kant după Duchamp. 1978. sau dacă definirea în acest fel (al elecţiei mediilor de expresie în afara t r a d i ţ i e i ) . trebuie avută în vedere la nivelul intenţionalităţii auctoriale inerţia m o d e r n ă a lecturării noului ca atribut artistic axiologic important (la nivel auctorial sau la nivelul fenomenului artistic) reclamat ca atare de gruparea Fluxus. fapt cunoscut şi remarcat de noi.Bucureşti.) de Este neclar dacă miza semnificatorie a avangardelor prin p r o p u n e r e a d e n o i m e d i i (forme) d e e x p r e s i e a r t i s t i c ă a fost una ce avea în vedere această tensiune între producţia ce se dorea exterioară arhivei şi arhivă folosită. 2003. p. 2005. era folosită doar ca distincţie a fenomenului artistic ca practică socială comunicaţională faţă de tradiţionalul " m e ş t e ş u g " ca divertisment.128 3 Edmund Burke {Istoria frumuseţii. Pe de altă parte. Istoria esteticii Editura Meridiane.131 vol. 16 Andy and silkscreen on wood Warhol. Îngrijită p. 1969 Acrylic 107 . Ideea Design SPrint Editură. c a r e p r e s u p u n e că î n d e p ă r t a r e a de t r a d i ţ i e nu l u a s e în calcul această posibilitate de tensionare ca mijloc de comunicare. Cluj. ci îi atribuia o funcţie doar la nivelul reprezentării. ediţie Umberto Eco. ca mijloc de adresare.I. 2 Wladyslaw Tatarkiewicz.

Mike 1986 poţelan.

Bildo,

Not

Duchamp (Fotaine

1917),

Sherrie

Levine,

Fountain,

1989.

bronz

James refelectoare

Turrel

,

pod

luminat

cu

1200

de

108

imaginea

1

imaginea "Maşinile "organul circulator" motrice", al pompei

2 pompei"

Joseph Beuys, Pompa de miere la locul i n s t a l a ţ i e , ( d e t a l i i : i m a g i n i l e 1;2;3 . )

de

muncă,

1977,

"Capul" pompei

109

Am acordat mai mult spaţiu artistului german Joseph Beuys dat fiind importanţa pe care a avut-o în c o n c e p t u a l i z a r e a formală a artei (expresiei) şi s p u n formală ca d i s t i n c ţ i e a felului în care este asumat conceptul în postmodernitate (prin " d e z b r ă c a r e a " d e c o n s e n s u r i r e p r e z e n t a t i v e ) p e n t r u c ă a r t a ca fapt de c o m u n i c a r e a a v u t î n t o t d e u n a c o n c e p t (în ciuda categorisirii kantiene) chiar dacă mascat sub " f r u m o s u l " reprezentării - în ceea ce p r i v e ş t e conţinutul (mesajul c o m u n i c a t ) . P e n t r u o m a i b u n ă î n ţ e l e g e r e a f e l u l u i în care Beuys „reorganizează" • substanţa către un sens expresiv "plastic-social", reproducem intenţiile auctoriale cu privire la lucrarea Pompa de miere la locul de muncă, "povestite" de către artist în timpul "discuţiilor-atelier" cu V o l k e r H a r l a n , ( Ce este arta? Discuţie-atelier cu Beuys, Idea Design&Print, Editură, C l u j , 2003, p p . 5 1 - 5 3 ) : " B e u y s : Nu, pompa de m i e r e e ceva ce acţionează şi doar ca idee; adică ideea de pompă de m i e r e e b u n ă deja şi c a l i t e r a t u r ă sau p o e z i e . A m p r o p u s - o d e j a d e m u l t ă v r e m e , f ă r ă s-o r e a l i z e z . A m f o l o s i t d e s i d e e a d e p o m p ă d e m i e r e , iar c u m i e r e a a m f ă c u t a d e s e s a t e x t e ş i tot f e l u l d e a l t e lucruri. într-o bună zi însă chiar am fabricat pompa asta, d a r d a c ă n - a r fi f o s t o a m e n i i , o l ă s a m b a l t ă . N - a m v r u t s-o r e a l i z e z n i c i o d a t ă c a s c u l p t u r ă d e s i n e s t ă t ă t o a r e , î n s ă s-a ivit posibilitatea de face ca FIU (Free International University Universitatea Liberă Internaţională) să apară c a p o m p ă d e m i e r e , aşa c ă m i - a m z i s : f i e . M - a m d e p l a s a t l a faţa locului şi am văzut încăperea. A v e a m două p o s i b i l i t ă ţ i : exista o încăpere pătrată şi una semicirculară în spatele căreia mai era un mic spaţiu. M-am gândit că aceasta din urmă mi-ar conveni, aici am putea semnala lumii existenţa FIU, iar o a m e n i i v o r p u t e a r e a l i z a c h i a r î n p r e z e n ţ a p o m p e i de m i e r e i d e e a f u n d a m e n t a l ă a a c e s t e i a , a t â t ca s e m n , ca a p a r a t , cât ş i s p i r i t u a l a ş a î n c â t , t i m p d e o s u t ă d e z i l e , ei să poată schimba idei, să discute, să închege relaţii etc. Pompa de miere nu e gândită deci doar ca obiect, aparat sau s c u l p t u r ă . D e e a ţin ş i o a m e n i i , iar a s t f e l p o m p a d e miere are posibilitatea de a prezenta anumite principii u m a n e , d e p i l d ă p r o c e s e d e c i r c u l a ţ i e , iar a s t a c h i a r d a c ă f a c e t o a t e a s t e a n u m a i ca s e m n - c ă c i la u r m a u r m e i e v o r b a de o m a ş i n ă r i e , aşa că ea nu p o a t e î n d e p l i n i r o l u l de s e m n decât în sens figurat. în ceea ce priveşte p r o c e s e l e de c i r c u l a ţ i e : FIU se p r e o c u p ă d e s t u l de i n t e n s şi de p r o c e s u l d e c i r c u l a ţ i e a l c a p i t a l u l u i , iar p o m p a a r p u t e a f i o f o a r t e b u n ă e m b l e m ă a m u n c i i : u n c i r c u i t o r g a n i c a l m a t e r i e i sau u n c i r c u i t o r g a n i c a l b a n u l u i sau u n c i r c u i t a l b a n u l u i c a r e s ă semene cu circulaţia sângelui ,încorporând procesele de construcţie şi demolare pe parcursul cărora pătrunde în c i r c u i t c e v a c a r e e d a t d i n n o u ş i din n o u p e c r e d i t . î n s ă când parcursul s-a încheiat în p u n c t u l de origine nu se

10 1

8 3 . a c o l o s u s . atunci lipsea numai elementul-voinţă. E d i t i o n s d u S e u i l . dacă vă place. A m a v u t d e c i i m p r e s i a c ă a c o l o t r e b u i e s ă fie c e v a d e genul unui creier.acolo circuitul se bloca. a s t f e l m i e mi s-ar fi p ă r u t că t o t u l e p r e a m e c a n i c . fiindcă doar ea mai lipsea. Apres la fin de l'art. al unui cap. mierea se aduna în acel punct şi nu mai curgea. cum ar fi gândirea. simţirea şi mişcarea. precum şi organ-cap. erau reprezentate toate punctele creatoare importante. în felul acesta maşina era terminată şi.1 0 4 111 . şi un organcirculaţie-sangvină. unde ceva se acumulează şi p r e i a r o l u l c a p u l u i . în p o d u l Documentei. 9 A r t h u r D a n t o . care amesteca permanent şi cu o mare viteză grăsimea. Nici nu era nevoie să se cunoască aceste concepte sau ca ele să poată fi deosebite era suficient să fie trăite şi m u l ţ i le-au t r ă i t . capitolul Les expressions symboliques et le moi. A p o i iam m a i a d ă u g a t c e v a : o g r ă m a d ă de g r ă s i m e şi o m a ş i n ă r i e dublă două motoare cuplate printr-un cilindru gros de cupru -. c a parte a unui proces originar de înoire pătrunde din nou în s i s t e m sub f o r m ă d e c r e d i t . Din acest motiv mulţi ne-au şi întrebat: ce înseamnă a s t a ? Iar î n a c e l e m o m e n t e a m avut o c a z i a s ă v o r b i m d e s p r e om. p p . respectiv voinţa. hotărâtoare. A m î n c e r c a t d e c i p u r ş i s i m p l u s ă fac c a a c e s t e t r e i l u c r u r i e s e n ţ i a l e să f u n c ţ i o n e z e î m p r e u n ă ca o m a ş i n ă . ş i n u d e s p r e m a ş i n ă .b i n e aşa. iar c a p u l ar fi fost principiul formal. cele trei structuri decisive. lungă ce urca până pe acoperiş-acoperişul fiind desigur "capul". C a m aşa a r a t ă s i s t e m u l n o s t r u d e c i r c u l a ţ i e p e c a r e l-am i n t r o d u s ş i î n î n c ă p e r i l e î n c a r e stăteau oamenii şi de asemenea în ventriculul unei "inimi". D a c ă p u t e m s p u n e că e l e m e n t u l c a r e a p u s în m i ş c a r e t o t u l e r a i n i m a şi c i r c u l a ţ i a s a n g v i n ă . cum se spune. A c e s t a e c o n t e x t u l în c a r e a l u a t n a ş t e r e p o m p a de miere".î n t o a r c e n i c i u n b ă n u ţ î n p l u s sau î n m i n u s . A s t a î n s ă il­ ar fi fost în sine îndeajuns. 1996. î n a i n t â n d i m e d i a t c ă t r e u r m ă t o a r e a c h e s t i u n e . şi a fost mult m a i . 27 rue Jacob Paris VI. dacă oamenii nu l-ar fi acompaniat acolo cu m u n c a lor. iar a c o l o . Era acolo o ţeava mare. pentru mine asta reprezenta voinţa. M i e r e a se oprea într-un p u n c t . Există deci un organ-inimă.

Capitolul III R e p e t i ţ i a în compoziţia v i z u a l ă . evidenţiat de M i r c e a E l i a d e . o referire ontică cu p r i v i r e la existenţa artei ca a c t i v i t a t e u m a n ă . al cărei sens teleologic existenţial rezultă din sensul repetării conştiente a unor gesturi p a r a d i g m a t i c e .] g e s t u r i l e 112 . ar releva arta ca r e p e t i ţ i e . dar cu specificul formal firesc c o r e s p u n z ă t o r p e r i o a d e l o r istorice.modul şi a felului în care repetiţia se m a n i f e s t ă distinct ca semn important al artei vizuale contemporane. peste timp. alăturat de noi.. ca o a c t i v i t a t e u m a n ă care îşi găseşte semnificaţiile conform afirmaţiei lui M i r c e a E l i a d e şi anume aceea că: "[. r e p e t i ţ i e şi m o d u l ca sintaxă e x p r e s i v ă ce a s i g u r ă u n i t a t e a u n e i opere de artă v i z u a l ă 1. în legătură cu Dumnezeu creatorul l u m i i : "Dumnezeu care aranjează cu artă"1.Modulul ca detaliu m ă s u r ă ce a s i g u r ă c o n s t r u c ţ i a u n i t a r ă a u n u i a n s a m b l u a r t i s t i c coerent Acest capitol prezintă o analiză asupra relaţiei repetiţie-. inerţial pitagoreic. chiar dacă lucrarea de faţă nu d e z v o l t ă investigaţii şi c o n s i d e r a ţ i i o n t o l o g i c e despre artă. în acest sens. arhivelor culturale separate g e o g r a f i c sau intenţiilor şi p e r f o r m a n ţ e l o r a u c t o r i a l e e t c .. al existenţei semnificaţiilor repetiţiei în artă. unei afirmaţii a lui Nicomach de Gerasa care scria. Fenomenul repetiţiei a existat d i n t o t d e a u n a în artă. A d i c ă .

p a r c u r s u l aceluiaşi drum. nu-şi dobândesc sensul ce li se acordă decât p e n t r u că repetă deliberat anumite acte îndeplinite ab origine de zei. din punctul de vedere care face obiectul analizei n o a s t r e . adică nu pe structura conceptuală (număr "de aur" antic) a modulului armonic ci doar pe atributul lui de modul (nu de r a p o r t ) .. după ce omul a renunţat la slujbă. având în vedere faptul că fenomenul artistic a "scăpat" întotdeuna unor p e r i o d i z ă r i exacte) următoarele m o m e n t e : 1) repetiţia ca modul structural ("numărul de aur") a secondat în cadrul fenomenului artistic m a i bine de 2000 de ani traiectoria carierei pe care a avut-o armonia. Adică. eroi sau s t r ă m o ş i . e v i d e n ţ i a z ă liniar-istoric (chiar dacă nu cu precizie. 3) odată cu renunţarea la codul armonic (anii'50-'60.) sau mai p r e c i s . confundându-se cu ea (ca tehnică e x p r e s i v ă ) . este vorba despre reprezentarea m o d u l a r ă a repetiţiei ca tensiune relaţională (E2) nu a cauzei ei r e p e t i t i v e . eventual cu acelaşi mijloc de t r a n s p o r t . acela a l e g a l i t ă ţ i i repetitive E 2 .] . p a u z a de m a s ă etc. adică relaţia r e p e t i ţ i e . secolul XX) în cazul expresiei specific postmoderne (care urmează istoric) repetiţia se m a n i f e s t ă clar ca relaţie tensională între elementele E2 (modul relaţional) şi se desprinde de raportul armonic constituindu-se structural pe e g a l i t ă ţ i .p r o f a n e semnificative [. Ceea ce este identic în această repetare a p r o g r a m u l u i în ambele cazuri (cu slujbă reală sau fără slujbă) 113 .m o d u l ca sintaxă artistică. pentru similitudinea cu invocata renunţare la armonie. 2) m o m e n t u l "abstract" când armonia devine reprezentată (ca element E2) dar repetiţia rămâne în general " a s c u n s ă " ( modulul rămâne " a s c u n s " în sintaxa s t r u c t u r a l ă 3 ) . Este la fel ca şi cum un om ar îndeplini un p r o g r a m zilnic pe care îl presupune o slujbă fără ca slujba să existe (trezitul în fiecare zi la aceeaşi oră. " 2 0 p e r s p e c t i v ă arheologică asupra artei.

. lipsită de m o t i v a ţ i a spaţială. p â n ă în anii '50-'60 ai secolului XX când arta v i z u a l ă r e n u n ţ ă la codul armonic. 5 Pe p a r c u r s u l istoriei artei. happening-ul.) în m o m e n t u l în care ea (slujba) nu m a i există. 4 Modulul antic grec era r e z u l t a t u l codului armonic aplicat m a t e m a t i c ca raport "de a u r " .r e p e t i t i v ă a limbajului m u z i c a l ) după cum se poate observa în opera Vanessei Beecroft. adică presupune e x i s t e n ţ a unui cod e x t r a a r m o n i c . desprinsă (după cum spuneam) de codul armonic (repetiţie ca tensiune structurală pe care o p r e s u p u n e numărul "de a u r " ca m o d u l ) . rămâne în cadrul comensurabilităţii (al simetriei în sens antic) ca egalitate care se repetă. A c e e a ş i p e r c e p ţ i e relaţională modulară (dar fară nici o susţinere structurală) există şi în cazul renunţării la expresia " î n c a d r a t ă " (tablou) şi este evidentă şi în expresiile "mimetice" aie noilor forme de exprimare artistică cum sunt performance-ul. sau în folosirea expresivă a citatului artistic e t c . ca p r o d u c ţ i e artistică reluată p e r i o d i c . Despre existenţa modulului în artă ca regulă r e p e t i t i v ă de ordonare sintactică se ştie după cum afirmă Tatarkiewicz de la "[. (care a împrumutat caracterul repetitiv şi de la spectacolul muzical. dar dacă în condiţiile unei slujbe reale există şi un important sens al spaţiului (locul unde se d e s f ă ş o a r ă slujba. Din acestea ştim că faţada unui templu trebuia să aibă 27 de m o d u l i iar lungimea corpului omenesc 7 " . modulul a funcţionat (structural) de la o formă de regulă s i n t a c t i c ă 114 . A c e a s t ă formă a r e p e t i ţ i e i r e p r e z e n t a t ă ca element E2 (repetiţia ca tensiune r e l a ţ i o n a l ă ) . îşi d e f i n e ş t e câmpul semantic m a i ales în legătură cu t i m p u l . Boltansky.] izvoare. " s p a ţ i u l " social ca p o z i ţ i e pe care o conferă slujba etc. şi chiar din oferta e x p r e s i v . Cindy Sherman. repetiţia. în forma modulului reprezentat (E2).este faptul că în amândouă cazurile repetiţia poartă semnificaţia timpului. Timpul relevat semantic p r i n repetiţie este important deoarece este una din d i r e c ţ i i l e analizei n o a s t r e .. etc.

la) La nivel s t r u c t u r a l : în sensul în care modulul ca unitate c o n c e p t u a l ă a cadrului armonic fundat pe operaţionalizarea tehnică în cadrul p r a c t i c i i artistice a numărului "de a u r " p u t e m considera acest cod ca funcţionând (pe direcţia structurală) ca modul (regulă sintactică) pentru ordonarea structurală a spaţiului v i z u a l p l a s t i c . A s t f e l . Cursul de faţă este interesat de două aspecte ale p r o b l e m a t i c i i pe care o ridică modulul din p u n c t u l de v e d e r e al specificului expresiv pe care îl aduce în e x p r i m a r e a a r t i s t i c ă : 1) .modulul ca repetiţie care asigură sintactic unitatea expresivă (din perspectiva sensului) a s e m n i f i c a ţ i i l o r e l e m e n t e l o r în relaţie cu spaţiul în care operează repetitiv (opera de artă ca spaţiu plastic u n i t a r ) . în alţi termeni. ca semn al timpului. corespund satisfăcător direcţiilor de adresare: celei structurale şi celei r e l a ţ i o n a l e . 2) caracterul repetitiv al modulului ca regula sintactică a repetiţiei care stabileşte un câmp semantic al semnificaţiilor referitor la timp (nu la spaţiu).6 Nu vom insista asupra acestor lucruri notorii care au făcut să curgă m u l t a c e r n e a l ă . 1) Problematica modulului ca element sau regulă sintactică care asigură unitatea expresivă a operei implică două abordări distincte în ceea ce p i v e ş t e u t i l z a r e a lui în sintaxa operei de artă. Chiar dacă nu se suprapun întru totul.(ce determină tensiuni) al cărei imperativ conceptual paradigmatic condiţiona reductiv semantica semnificantului (conform unui cod exclusiv armonic) p â n ă la o formă care asigura didactic deprinderile tehnice ale practicii artistice de reprezentare cunoscute în limbajul "breslelor de artişti" ca măsurători. numărul "de a u r " (ca regulă ordonatoare sintactică a operei de artă) este de fapt un modul care prin r e p e t i ţ i a _ l u i (conceptuală ordonatoare) asigură unitatea armonică structurală a expresiei 115 . aceste două direcţii.

pe acelaşi p r i n c i p i u au fost folosite şi alte v a r i a n t e " m o d u l a r e " m a i m u l t sau mai puţin perceptibile scopic. Aplicarea lui în forma invocată de Tatarkiewicz este doar o variantă tehnică (operativă în p e r i o a d a amintită a istoriei artei a n t i c e ) . sau ca fundament al ei. De punct de exemplu. Istoric v o r b i n d . ce era situată din p u n c t de v e d e r e tehnic în interiorul r e p r e z e n t ă r i i . conform "tabloului stratificat" descifrat astfel de către Roman Ing a rde n. vedere o a analiză (sumară) din lucrării lui Pierro 116 acest della .unei l u c r ă r i . în acest caz codul structural este imanent modulului care operează repetitiv ca divizor constant ("număr de a u r " ) . în forme d i f e r i t e dar toate " a s c u n s e " în cadrul d i r e c ţ i e i s t r u c t u r a l e de a d r e s a r e .

în perioada p o s t i m p r e s i o n i s t ă în lucrările pointiliste sau (ca "tuşă") în operele lui Van G o g h .Francesca „învierea". p r o p u n e la nivelul reprezentării. o v a r i a n t ă de legătură m o d u l a r ă cu r e p r e z e n t a r e a . este uşor de observat că treimea constituie una din direcţiile de ordonare ale construcţiei e l e m e n t e l o r E2 (nu a construcţiei "de a u r " a cadrului) care coincid (adică se accesează secţiunile „de aur" la un m o m e n t dat în această d i v i z i b i l i t a t e . un triunghi cu v â r f u l în sus care se înalţă. dacă se împarte cadrul tabloului într-un "caroiaj" folosind repetarea divizorului constant t r e i . din p e r s p e c t i v ă p e r c e p t u a l ă . T r i u n g h i u r i l e clare (constituite ca triunghiuri pe n u m ă r u l trei) definesc " c o m p o z i ţ i o n a l " pe Isus în raport cu restul personajelor.ca element E2 modulul apare târziu la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX. 7 117 . aşa că o structură compoziţională astfel alcătuită (ca v a r i a n t ă m o d u l a r ă ce leagă structura de reprezentare) nu trebuie să ne m i r e . cu divizor trei) cu a treia dividere a s u p r a f e ţ e i . din p e r s p e c t i v a cadrului. care este numărul t r e i . "construită structural". un traseu ce determină o intenţie -traiectorială ştructuralăde a intra sub piatra tombală -traiectorie atribuită în mod firesc muritorilor. Pierro della Francesca avea o importantă instrucţie matematică.. pe numărul "de aur". R e p r e z e n t a r e a lui Isus d e t e r m i n ă . în afara acestor triunghiuri. lb) La nivelul relaţional . iar celelalte p e r s o n a j e sunt adunate toate pe traseele unui triunghi cu v â r f u l în jos. ca unitate între structură şi r e p r e z e n t a r e .

ulei /pânză. d e t a l i u . 65x81 cm. 118 .Vincent van Gogh.1890. Vedere din Saint Tropez apus de soare la capătul pinilor. Portretul doctorului Gachet. 1896. Paul Signac.

de fapt. Semnul acestei reconstrucţii este tuşa care urmează structura elementelor reprezentate.De exemplu. " t u ş a " h a i n e l o r doctorului Gachet urmează faldurile pe care le presupune îndoirea h a i n e i . care re-prezintă (elementele E2) şi se reprezintă concret c o r p o r a l . La fel se întâmplă şi cu aerul -care este reprezentat plastic ca o m a t e r i e ce p r e z i n t ă o structuralitate (substanţialitate corporală) relevată " t u ş a t " de figurarea luminii care trece p r i n e l . în urma efortului de înţelegere a „ s i n t a x e i " lor normale (corporale). ci una scopică care m i z e a z ă pe observaţie şi pe înţelegerea felului în care structura are o " t r a d u c e r e " în aparenţa ei " c o r p o r a l ă " ce poate fi " î n ţ e l e a s ă " şi reprodusă pe p â n z ă în urma unui efort v i z u a l . până şi lumina şi umbra de pe carnaţie au consistenţa unei corporalităţi (structuralităţi) pe care o conferă plastic aceeaşi "tuşă" care urmează direcţia e c l e r a j u l u i . Folosirea " t u ş e i " în forma modulului p r o p u n e . Astfel. fundamentată pe cunoştinţe despre structura reală a lucrurilor. Această reconstrucţie este fundamentată ca discurs descriptiv. " D e s c i f r a r e a " lui van Gogh nu este una ştiinţifică. Astfel. şi în acelaşi timp u n i f i c a n t ă ca adresare retinală. o singură regulă de „refacere" a lucrurilor care 119 . m e s a j u l lui van Gogh este unul care se referă scopic atât la " d e s c i f r a r e a " cât şi la o „ r e c i f r a r e " (conform unui cod personal) a felului în care sunt alcătuite lucrurile şi relevate semantic tensional ca relaţie între aparenţa lor fenomenală şi reprezentarea lor ca structură intimă a " f a c e r i i " (a existenţei lor structurale ce poate fi reprezentată în acelaşi timp cu aparenţa exterioară) . în lucrările lui van Gogh magnitudinea expresivă este în mare parte rezultatul unei "reconstrucţii plastice" repetitive a elementelor E2 r e p r e z e n t a t e . pe felul în care artistul olandez distribuie m o d u l a r (ca urmare a unei "înţelegeri a lucrurilor" ce trebuie comunicată) materia colorată în forma "tuşei". carnea figurii este descrisă de „ t u ş ă " în felul în care stă pe faţă.

De asemenea. în a m â n d o u ă cazurile este v o r b a despre un supra-znodui (suprapus peste cel armonic structural deja p r e z e n t a t ) care asigură r e p e t i t i v . cea a reprezentării ca e l e m e n t E 2 . Această unitate scopică expresivă era până la acest m o m e n t p o s t i m p r e s i o n i s t de obicei rezolvată p l a s t i c la nivelul reprezentării de o "unitate s t i l i s t i c ă " rezolvată în urma p r e s t a ţ i e i tehnice auctoriale prin personalizarea unor standarde c a l i t a t i v e interne p r o f e s i o n a l e ale operei de artă cum sunt: modeleul. a c u l o r i i . E s t e m e s a j u l unui efort u r i a ş de comunicare a unei " d e z v ă l u i r i " structurale a lumii (în felul în care o " î n ţ e l e g e a " van G o g h ) . pasajul. transparenţa. adică " i e s e " din zona p e r c e p t u a l ă subliminală (inconştientă) în favoarea unei percepţii vizual-conştiente discernabilă retinal. 120 . pointilismul propune o regulă generală (tot u n i f i c a t o a r e scopic) a r e p r e z e n t ă r i i fizice.unifică artistic posibilele diferenţe ale e x i s t e n ţ e i lor " u t i l i t a r e " o b i ş n u i t e . o dată cu apariţia artei a b s t r a c t e 9 şi apoi în g e n e r a l în cea care urmează i s t o r i c .m o d u l a r unitatea e x p r e s i v ă a sensului s e m n i f i c a ţ i i l o r retinale E 2 . Spre d e o s e b i r e de p u t e r n i c a p e r s o n a l i z a r e a olandezului. raportul umbrălumină. acordul local. ş t i i n ţ i f i c e . 8 Odată cu reprezentarea modulului ca element E 2 . cum este semnul plastic dominant (ca element E2 cu evidentă concreteţe reprezentaţională retinală). în amândouă cazurile (pointilism şi Van Gogh) putem vorbi despre modul în termeni artisticprofesionali tehnici. Aceeaşi "prefacere" istorică. acesta se " d e s p r i n d e " din direcţia structurală (sau se suprapune peste) unde funcţiona şi acţiona din punct de v e d e r e c o m u n i c a ţ i o n a l şi o p e r a ţ i o n a l sintactic în felul ascuns invocat şi se a d r e s e a z ă p e r c e p t u a l concret şi c o m p r e h e n s i b i l . armonia cromatică. se întâmplă de fapt cu întreaga direcţie s t r u c t u r a l ă . ca t e n s i u n e între performanţa acestui "artificiu" retinal şi existenţa fenomenală a l u c r u r i l o r . pasta e t c .

cu aceeaşi observaţie cu p r i v i r e la instrucţia p r o f e s i o n a l ă . nu şi repetiţia se repetă aleator (nu ordonat controlat). Apropiindu-ne de contemporaneitate. ştiinţifice) semnificaţia repetiţiei ca semn u n i t a r al expresiei (expresivităţii) ce se fundează pe repetiţia punctului şi ca modul capabil să acceseze simultan o "preţiozitate" plastică a suprafeţei. Precizăm că nu încercăm să transformăm orice întâmplare plastică în m o d u l a r e . semnificaţiile unei astfel de repetiţii implicându-le pe cele ale h a z a r d u l u i . Utilizarea în analiza de faţă a termenului de modul (depăşirea graniţelor convenţionale cu privire la identitatea 121 . despre care am vorbit deja. ori instrucţia p r a c t i c ă a lucrului în vizual p r e s u p u n e formarea unor automatisme în ceea ce priveşte controlul asupra unor standarde interne .care se m a n i f e s t ă chiar împotriva intenţiei a u c t o r i a l e . doar actionul fiind asumat auctorial ca sintaxă artistică comunicaţională.cum sunt controlul compoziţional al unei suprafeţe sau abilitatea de a trage o linie sau o " t u ş ă " .face observaţia că action-painting-ul (sau dripping-ul) lui Jackson Pollock. ca împlinire scopică a diviziunii tonului p r o p u s ă de impresionişti drept rezolvare a consistenţei atmosferice specifice unui m o m e n t sau altul al zilei şi l o c u l u i . adică peste cea a semnificaţiilor fizice. propune (din perspectiva modulului reprezentat ca semn plastic care asigură unitatea expresivă a sensului perceptual retinal) sub instanţa operei aceeaşi expresie m o d u l a r ă . este aceea că toţi erau bine instruiţi profesional.care este "stropul l i n i a r " rezultat în urma a c t i o n . putem . M a t h i e u sau H a r t u n g e t c .în acest sens pictura pointilistă propune retinal (chiar dacă suprapus peste intenţia auctorială. în acelaşi fel m o d u l a r funcţionează urmele de picioare ale "membrului" mişcării Gutai.u l u i . Shiraga K a z u o . modulul . dar în cazul operei sale. Remarca noastră cu p r i v i r e la hazard ca miză expresivă asumată auctorial de către Pollock.

Kunstmuseum Desene. u n i t a t e a e x p r e s i v ă a operei (ca sens e x p e r s i v unitar) la nivelul reprezentării. adică Sens . Basel. Wassily Kandinsky. cum se întâmplă (clar d e s c i f r a b i l şi chiar d e c l a r a t e ca atare) în pictura constructivistă a lui Paul Klee sau Kandinsky (relevate şi ca tehnică de ordonare a culorii la Johannes I t t e n ) 1 0 şi în general în arta ce foloseşte medii p r o f e s i o n a l e t r a d i ţ i o n a l e . Facem precizarea că termenul de sens folosit în general în acest capitol se referă la un sens u n i t a r scopic. ca o r d o n a r e a relaţiei d e t a l i u . sau ca exactitate formală măsurabilă etc. 122 1931. Pentru d i s t i n c ţ i e .a n s a m b l u . nu la sensul r e f e r e n ţ i a l . vom scrie sensul referenţial (atunci când/dacă este cazul) cu m a j u s c u l ă . c o m e n s u r a b i l ă sintactic ca m u l t i p l i c a r e . pe identitatea cărora se asigură " c i t i r e a " structurală t e n s i o n a t e x p r e s i v ă (trasee c o m p o z i ţ i o n a l e ) . A c e l a ş i m o t i v care ne conduce la o asemenea concluzie asupra -modulului ca semn dominant u n i f i c a t o r semantic la n i v e l u l e x p r e s i v i t ă ţ i i ne împiedică să considerăm ca fiind m o d u l a r e tehnici de compunere a suprafeţei p l a s t i c e ce se b a z e a z ă tot pe repetarea unor e l e m e n t e . .cantitativă ca dimensiune. la n i v e l u l r e p r e z e n t ă r i i .) se fundează pe identitatea semantică ca element E2 (identitate calitativă) care asigură prin repetiţie.

la nivelul reprezentării) alte variante ale elementelor E2) . acelaşi modul structural susţine (tot armonic. fără ca p r e c i z i a semantică a operei să se constituie pe modularitate (ca tensiune a repetiţiei la nivelul relaţional ca elemente E2) . modulul ca repetiţie p e r c e p u t ă scopic defineşte unitar expresivitatea operei susţinută (armonic sau extraarmonic) de codul structural propus de autor. modulul "de a u r " în p e r i o a d a antică greacă determina structural semnificaţiile armonice ale întregului care era opera (fie ea templu sau s c u l p t u r ă ) . în aceste cazuri modulul ca semnificaţie doar susţine (modular-conceptual ca număr "de aur") ca relaţie înte detaliu şi ansamblu şi unitate între structură (elemente El) şi reprezentare (elemente E2) . în Evul M e d i u şi R e n a ş t e r e .a s c e n d e n t ă sunt repetiţii care asigură o p e r a ţ i o n a l i z a r e a scopică a diagonalelor c a d r u l u i . între acestea din urmă şi cele pe care le n u m i m m o d u l a r e există u r m ă t o a r e a d i s t i n c ţ i e : a) în cazul operelor lui Klee şi K a n d i n s k y (sau alţii) modulul nu este reprezentat ca element E2 şi rămâne (ca în . Adică unitatea expresivă referenţială între Elşi E2 se constituie pe alt fel de tensiuni (nu cele m a t r i c e l a l e armonice care nu mai operează la nivel E2) în funcţie de Sensul care se conformează m e s a j u l u i r e f e r e n ţ i a l .ca sens expresiv comuntensiunile relaţionale "armonice" între elementele E 2 .De exemplu. în acest sens. cazul la) operativ la nivel structural ( a r m o n i c ) . La fel se întâmplă şi după aceea. b) în cazul operei lui Pollock sau Shiraga Kazuo. ci doar reprezentând " i r a ţ i o n a l u l " unei fiinţe umane care-şi "pierduse busola" credinţei odată cu inculcarea simbolului " a t o m i z ă r i i " ei raţionale) 123 . ca şi la Van Gogh sau pointilişti. în arta " c o n s t r u c t i v i s t ă " (dar fără legătura cu sacrul. cele două forme rotunde (săgeţi albe) de pe direcţia oblic-descendentă sau "semilunele" (săgeţi galbene) de pe cea o b l i c . în lucrarea lui Kandinsky Desene. Odată cu reprezentarea structurilor armonice la nivel E2.

d e s p r i n d e r e a artei v i z u a l e de simbolul s a c r u l u i . al unităţii semantice dintre direcţia de adresare s t r u c t u r a l ă şi cea r e l a ţ i o n a l ă . dar în sensul u n i t ă ţ i i d i n t r e modulul structural ca detaliu şi întregul semnificant (opera de artă) ca reprezentare (elemente E2). scurta " d e r a p a r e " istorică de m a i sus relevă trei a s p e c t e : 124 . Iar în ceea ce p r i v e ş t e apariţia unor repetiţii la nivelul reprezentării. se datorează sau nu în totalitate spiritului raţionalist al Iluminismului. altfel spus. Nu p u t e m însă să nu remarcăm a b a n d o n a r e a intenţiei p o e t i c e în sens m i s t i c în p e r i o a d a C l a s i c i s m u l u i . d i s t i n c ţ i a noastră se fundamentează în acest caz (al repetiţiei ca tensiune relaţională E2 cu privire la spaţiul plastic) pe propunerea semantică u n i t a r ă a o p e r e i . fie el şi cel al ciclicităţii în favoarea performanţei reprezentaţionale. între cele care p o a r t ă s e m n i f i c a ţ i l e modulului ca detaliu ce se repetă în sens u n i f i c a t o r (şi stabileşte câmpul semantic al operei) şi cele care propun modulul doar ca susţinere structurală a unui sens (altul decât cel al • repetiţiei) în cadrul unui discurs ce i n t e n ţ i o n e a z ă să transmită alte s e m n i f i c a ţ i i . Dacă acest fapt. nu este problema lucrării n o a s t r e .p o e t i c u l ca p o s i b i l i t a t e de accesare „ n e c o n t r o l a t ă " raţional a unui m e s a j din zona n e c u n o a ş t e r i i (Real) . Din aceeaşi perspectivă. Din perspectiva operaţionalizării modulului.modulul nu m a i funcţionează semantic (din p u n c t u l de v e d e r e al controlului intenţional auctorial) din p e r s p e c t i v a e x p r e s i v ă a repetiţiei ca semn al c i c l i c i t ă ţ i i lumii (în sensul afirmat de Eliade) ci ca semn al c u n o a ş t e r i i u m a n e . ca p e r f o r m a n ţ ă reprezentaţională însuşită. formele asemănătoare prezente în operele unde modulul rămâne structural nu sunt module ci doar forme ce se repetă conform codului armonic (sau unuia e x t r a a r m o n i c ) şi nu pot -fi analizate ca modul (ca în cazul lucrării lui Kandinsky p r e z e n t a t e m a i sus) .

Van Gogh etc) dar îl c o n d i ţ i o n e a z ă semantic (tot a r m o n i c ) . Noua adresare v i z u a l ă (a lui W a r h o l ) 1 6 propune un cod structural care presupune din perspectiva receptării. R e p e t i ţ i a detaliu. iar după unele păreri.13 "Moartea c o m p o z i ţ i e i " a fost declarată datorită " d i s t r u g e r i i " conceptului structural al „centrului compoziţional" care trebuie să focalizeze din p u n c t u l de v e d e r e structural p s i h o . Dacă simultaneitatea asigură 125 receptarea obişnuită a . ca m e t o d ă de asamblare a unui singur 2) O p e r a ţ i o n a l i z a r e a semantică a modulului ca semnificaţie a timpului (ca urmare a tensiunilor relaţionale) apare clar odată cu 11 asumarea din partea lui Warhol a repetiţiei elementelor E2 (ca modul) .v i z u a l pe care s-a constituit "practica" artistică tehnică a tabloului14 în sensul perceptual tradiţional retinal (adică conform codului structural armonic scopic)15 traseele compoziţionale ale operei dependente de de un cadru. dar în aceeaşi zonă a a r m o n i e i . 2) e x i s t e n ţ a modulului structural nu exclude o p e r a ţ i o n a l i z a r e a la nivel relaţional a unui alt modul sau supra-modul (pointilişti. adică ceea ce s-a numit "structură de r e p e t i ţ i e " în "arta s e r i a l ă " 1 2 . în acelaşi timp şi simultaneitate şi succesivitate. 2. în funcţie de Sensul m e s a j u l u i . "moartea compoziţiei".1) existenţa unui modul structural poate susţine u n i t a r v a r i a n t e relaţionale E2 d i f e r i t e . cum este cazul t a b l o u l u i . 3) inexistenţa unui modul armonic (din perspectiva intenţionalităţii auctoriale) în sensul tradiţional al "numărului de a u r " (Pollock) nu împiedică funcţionarea la nivel relaţional (E2) a unuia e x t r a a r m o n i c (cu acelaşi sens de u n i f i c a r e expresivă) dar a cărui receptare se face conform unui alt cod şi anume (în cazul nostru) cel al repetiţiei.

asemănător cu semantica cuvântului pictat. t e x t u l p i c t a t . De e x e m p l u .1962. are rol de element E2 r e p r e z e n t a t p i c t u r a l . nu prin m o d i f i c a r e a p e r c e p ţ i e i de la s i m u l t a n e i t a t e către s u c c e s i v i t a t e . Este vorba mai mult de semnul succesivitaţii.semnificaţilor în cadrul unei p e r c e p ţ i i scopice normale. S u c c e s i v i t a t e a care apare în acest caz este una d i f e r i t ă de cea a r e c e p t ă r i i s u c c e s i v e v i z u a l e a unui text. detaliu. A n d y W a r h o l . folosit de la cubişti î n c o a c e . r e p e t i ţ i a s t i c l e l o r de Coca-Cola nu modifică receptarea simultană a operei cu tensiunile marcate de "tratarea" 126 . nu scris. succesivitatea repetiţiei le a d a u g ă pe cele ale t i m p u l u i . adică şe conformează unei "gramatici" vizuale. 210x266cm. nu scris. Dacă arta Evului Mediu se apropie de o "scriere" a elementelor r e l a ţ i o n a l e v i z u a l e m a i m u l t decât de o p i c t a r e a lor. Astfel. modificarea semantică a semnificantului se produce prin adăugarea repetiţiei ca semn al timpului. 210 sticle de Coca-Cola.

diferită a sticlelor cu un sens scopic perceptual care indică partea de jos a lucrării (dar n e i m p o r t a n t ă ca p r i o r i t a t e e x p e r s i v ă a lucrării) în sensul unei receptări succesive (ca în cazul textului) ci doar defineşte semantic (ca semnificaţii pe care le produce sintactic) sensul operei. Adică această lucrare „ v o r b e ş t e " despre repetiţie şi succesivitate într-o adresare care rămâne simultană din p u n c t de v e d e r e p e r c e p t u a l . Astfel, "obiectele" (sticlele de Coca-Cola) lui Warhol nu reprezintă ca elemente E2 o natură statică ("citirea" tradiţională a unor obiecte r e p r e z e n t a t e "plastic") ci comunică, ca urmare a tensiunilor relaţionale determinate specific de sintaxa r e p e t i ţ i e i , despre p r o d u c e r e a lor (ca timp) sau, de fapt, despre o p r o d u c ţ i e de obiecte p r e z e n t e în social (nu neapărat despre sticlele respective), care se ataşează cursiv derulării liniare a v i e ţ i i indivizilor societăţii respective (zi după noapte , noapte după zi, săptămâni , luni, ani e t c ) . Interpretarea repetiţiei reprezentate a s t f e l , ca semnificaţie a t i m p u l u i , are două fundamente profesionale: 1) identitatea modulară cantitativă a e l e m e n t e l o r care se repetă (la fel ca p r o g r a m u l uman raportat la ciclurile temporale ale e x i s t e n ţ e i determinat atât de Real - z i - n o a p t e cât şi de R e a l i t a t e - c a l e n d a r ) ; 2) ordonarea sintactică liniară care determină tensiuni ce induc semnificaţiile de "citire s u c c e s i v ă " ale unei d e s f ă ş u r ă r i temporale 17 şi nu s p a ţ i a l e . A m â n d o u ă aceste aspecte, p r e z e n t e în operă ca " i n t e n ţ i i " de comunicare, relevă din două p u n c t e de v e d e r e distincţia semantică faţă de lucrările pointiliste sau cele ale lui Van Gogh (de e x e m p l u ) , care relaţionează semnificativ repetiţia la spaţiul p l a s t i c , a) Dacă la pointilişti sau la Van Gogh identitatea modulelor era una semantică, în cazul lui W a r h o l este v o r b a de o identitate formală, ceea ce schimbă specificul tensional relaţional între elementele E2 ca percepţie 127

scopică a identităţii din perspectiva unei priorităţi sintactice cu relevanţă semantică importantă. Altfel spus, gradul de recognoscibilitate (ca mecanism perceptual al identităţii) crescut modifică tensional sensul comunicării; b) Dispunerea ordonată, pe direcţiile vertical şi orizontal, alăturată identităţii modulului, o r i e n t e z ă " c i t i r e a " liniar, adică nu focalizează recepţia către centrul compoziţional (conform t e n s i u n i l o r " c o n s t r u i t e " pe codul armonic) , cum se întâmplă la V a n Gogh sau pointilişti, ci din contră "deschide" receptarea spre/şi în afara, c a d r u l u i . A c e a s t a se întâmplă d a t o r i t ă a două lucruri deja p r e z e n t a t e în această l u c r a r e , şi a n u m e : 1) pe de o p a r t e r e n u n ţ a r e a lui Warhol la codul armonic (ca ordonare sintactică tradiţională) şi p r o p u n e r e a unui cod structural e x t r a a r m o n i c (cel al repetiţiei m o d u l a r e ordonate vertical şi orizontal) ca susţinere structurală (extraarmonică) dedicată elementelor E 2 , sau ca imanenţă t e n s i o n a l ă conţinută de r e p r e z e n t a r e a repetitivă a modulului. Prezenţa codului armonic la operele pointilste etc. determină descrierea modulului reprezentat (element E2) ca un supramodul (fapt operat în analiza n o a s t r ă m a i sus) ce se suprapune pe structura a r m o n i c ă (El) pe care doar o completează semantic relaţional, altfel spus este o repetiţie dispusă armonic, spre d e o s e b i r e de operele lui W a r h o l ; 2) "deschiderea l e c t o r i a l ă " a semnificantului (Warhol) în urma ordonării liniare, mai sus invocate şi evidente scopic, echivalează cu o renunţare (comunicaţională) la tensiunile limitative ale cadrului (altfel spus renunţarea la cadru) în favoarea unei structuri repetitive care permite (conceptual) multiplicarea inerţială a modulului fără ca sensul operei să se m o d i f i c e . Semantic, acest fapt se aseamănă cu a u t o c o m u n i c a r e a ce apare în cazul n a u f r a g i a ţ i l o r s o l i t a r i , care în lipsa unui c a l e n d a r , p e n t r u a nu pierde relaţia cu timpul, figurează repetitiv (comunicaţional în sensul ipseităţii) semne, unul 128

după altul, ca reprezentare a timpului scurs. Acest sens al repetiţiei îl propune şi codul accesat sau intenţionat de către Warhol în lucrările sale care, spre deosebire de o r d o n ă r i l e t r a d i ţ i o n a l e (mai mult sau m a i p u ţ i n m o d u l a r e ) ce încearcă să concentreze timpul (mizând pe " f o r ţ a " codului armonic aplicată cadrului şi p u t e r e a deevocare a simbolului) într-un singur m o m e n t (cel surprins în reprezentare), reuşeşte prin tensiunile repetiţiei operaţionalizate în acest fel (care înseamnă şi "debarasarea" de codul armonic, limitativ în acest caz) să " d e s c h i d ă " semantic opera către o temporalitate cursivă şi liniară al cărei d i n a m i s m (perceput scopic) nu se consumă ca intensie t e n s i o n a t ă a spaţiului spre "centre compoziţionale" adunătoare de trasee imanente (ca în sintaxa tradiţională) ci extensiv, ca discurs m o n o t o n către un timp ce " c u r g e " şi exterior r e p r e z e n t ă r i i . Dintr-o perspectiva tensională (adică a tensiunilor ca mijloc de comunicare vizual artistic) repetiţia modulară egală devine p r i n c i p a l a tensiune atât ca adresare structurală scopică cât şi ca adresare r e l a ţ i o n a l ă . De asemenea, trebuie precizată distincţia dintre reprezentările "temporale", ca "dinamism p l a s t i c " ce descrie ritmul vieţii m o d e r n e , ale grupării futuriste (Giacomo Baila, Gino Severini, Umberto Boccioni e t c . ) , care sunt tot repetitive şi repetiţia la Warhol şi la cei care au folosit în acelaşi fel tensionările mai sus i n v o c a t e . Codul dinamic futurist se conformează traseelor armonice, chiar dacă compoziţia se "deschide" (doar către un singur sens), căci raportează deschiderea la codul armonic al c a d r u l u i . M i z a expresivă rezultată dintr-un astfel de demers este cea a m i ş c ă r i i descompuse (ca întrun film cadru după c a d r u ) , folosită des de artişti de-a lungul istoriei artei18 ca dinamică compoziţională. Astfel, chiar dacă este reprezentată, repetiţia nu este tensiunea p r i n c i p a l ă pe care se constituie semantic opera, ci doar una relaţională în sensul v a r i a n t e l o r E2 129

cel al relaţiei cu Sacrul. 1 9 1 2 . Dar şi în acest caz repetiţia c o n s t i t u i e 130 . Dinamismul unui căţel în lesă.susţinute structural de „modulul de aur". Am ales opera lui Warhol pentru exemplificarea investigaţiei noastre datorită clarităţii propunerii în ceea ce priveşte repetiţia ca tensiune m a j o r ă c o m u n i c a ţ i o n a l ă (ca m e s a j al timpului) pe suprafaţa unui semnificant delimitat de un cadru ("tablou"). dar cu un alt sens s i m b o l i c . Giacomo B a l l a . Accesarea -semantică a timpului în cadrul discursului futurist face referire m a i m u l t la m i ş c a r e (ca timp scurt în care se consumă d i n a m i c a astfel r e p r e z e n t a t ă ) . Probabil că opera care se d e z v ă l u i e cel mai clar în acest fel (ca tensiune repetitivă modulară care face referire la timp) este Coloana fără de sfârşit a lui B r â n c u ş i . şi cu o supra-tensionare intimă care încifrează etnic elecţia r e p r e z e n t ă r i i m o d u l a r e . Este o relaţie a repetiţiei (ca element E2) tot cu spaţiul cadru (ca o fotografie "mişcată") în care p o a t e fi surprinsă c o n c e n t r a t o b u c a t ă de timp. detaliu.

modul de adresare m a j o r (atât structural cât şi relaţional) ca semnificaţie a t i m p u l u i . Stokhausen. reamintim r e p e t i t i v i t a t e a m u z i c i i orientale (cu o intenţie de raportare temporală declarată) şi a f r i c a n e . anume cele ale expresiei artistice postmoderne mimetice (performance-ul. happening-ul etc).Zaharia în legătură cu originile artei seriale la M o n e t 1 9 şi m a i apoi în toată arta serială sau cea care foloseşte repetiţia. la cea m i n i m a l ă 2 1 a lui Philip G l a s s . care au inculcat în intenţiile auctoriale artistice occidentale o raportare acută la conceptul timpului. dar î n t r un fel m a i " c o n c r e t " (desfăşurându-se realmente repetitiv în timp) sunt cele invocate la început. De asemenea. Secolului XX este marcat de căutări în legătură cu repetiţia ca p o s i b i l ă formă de exprimare artistică în g e n e r a l . Boulez. Terry Riley şi Steve Reich. în acelaşi sens p r e z e n t a t m a i sus în legătură cu W a r h o l .22 Nu putem preciza în ce măsură un domeniu 1-a influenţat pe celălalt (dar influenţe au existat având în v e d e r e faptul că artiştii v i z u a l i au renunţat la m e d i u l de expresie p r o p r i u tradiţional. şi chiar Stravinsky. Preocupările artistice în legătura cu repetiţia pot fi observate şi în afirmaţiile lui D. de exemplu în domeniul m u z i c a l dacă ne gândim la Bolero-ul lui 20 Ravel (1928) sau m a i b i n e la m u z i c a s e r i a l ă a lui Shoenberg. Această observaţie relevă odată în plus influenţele exercitate de domeniul m u z i c a l asupra celui vizual şi invers (amintite de noi în legătură cu expresia c o n t e m p o r a n ă ) . A c e l e a ş i semnificaţii ale timpului relevat liniar curgător de către repetiţie (ca t e n s i u n e ) . legăturile între artiştii m i n i m a l i s m u l u i vizual şi cei muzical fiind bine cunoscute) sau dacă sentimentul unui timp comprimat (datorat schimbărilor economico- 131 . La Monte Young.N. iar termenul de minimalism este împrumutat ca denumire a curentului m u z i c a l din arta vizuală. influente în anii '60 (secolul XX) . dar în diferite forme expresive. nu numai în ceea ce priveşte arta vizuală.

dar cu o consistenţă corporală datorată materialeor folosite. chiar dacă însuşită auctorial în forme d i f e r i t e . 132 . sau Magdalena Abakanowicz (în sculptură) folosesc repetiţia la fel de evident ca şi W a r h o l (dacă nu şi m a i evident) .sociale) a dus căutările artistice (în general) p r i v i r e la elecţia e x p r e s i v ă în această zonă. artişti ca JeanPierre Bertrand. cu Jean-Pierre Pierre Bertrand) Bertrand. şi chiar cei preocupaţi de suport-suprafaţă ca Francois Rouan accesează aceaşi modularitate. ("regizează" un spectacol cu femei pe care le o r d o n e a z ă în funcţie de „ t e m a " aleasă) sau Turrel lucrează p e r m a n e n t cu lumina (ca p r o g r a m r e p e t i t i v ) . Dacă V a n e s s a B e e c r o f t repetă acelaşi scenariu . fără titlu (foto:Jean- Prezenţa tensiunilor d e t e r m i n a t e de r e p e t i ţ i e în arta contemporană este e v i d e n t ă .

Lucrări ale M a g d a l e n e i A b a k a n o w i c z François Rouan. 200x170cm. ulei/pânză. colecţia B e r t h i e r . 133 . 1975. Flaminia II.

Bucureşti. Facem menţiune "la început" deoarece atunci şi în perioada -ismelor direcţia structurală păstrează (şi chiar se apleacă ştiinţific asupra problematicii compoziţiei) codul armonic aplicat structural.Kandinsky VII.14 3 1 Editura După remarcam în Capitolul II arta abstractă reprezintă (ca elemente E2) însăşi direcţia structurală. care este asumat ca miză expresivă importantă.37. Kandinky. Afirmaţia lui Nicomach este făcută în Introducere în aritmetică. 1999. p. Mitul eternei reîntoarceri. adică traseele şi structurile compoziţionale care asigură direcţia de adresare structurală.NOTE Matila C. 2 Mircea Eliade. p. Estetica şi teoria artei. Ghyka. Univers Enciclopedic. în Studiu pentru compoziţia VII (de fapt. o "scoatere" la nivelul reprezentării a structurilor care "susţinuseră" semantic până atunci reprezentările mai mult sau mai puţin "naturale". Munchen. o schiţă). Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Bucureşti. mai ales la început (Kandinsky). Studiu pentru compoziţia Fundaţia Munster .213) am marcat doar câteva 134 . Kandinsky îşi stabileşte în acelaşi timp direcţia relaţională şi cea structurală (armonică) pentru că una (cea relaţională) o "re-prezintă" pe cealaltă (pe cea structurală). cartea II. cap. Este. din punctul de vedere al practicii artistice. 1981. XXII. în reproducerea care prezintă prima acuarelă abstractă a lui Kandinsky (p.

115-116 Piero della Francesca. Editura Meridiane.. 50x65cm. Bucureşti. Colecţia Nina Kandinsky. 1910. idem. Prima lucrare abstractă.115 5 acuarelă vol. dar funcţionarea lor se observă lesne şi fără trasare) însă ca să evidenţieze structura armonic construită care implică existenţa modulului "de aur". p. 4 Wladyslaw Tatarkiewicz. Istoria esteticii. Kandinsky. 1978. pp. desen pentru Prospectiva pingendi. 135 . Paris.I.din traseele determinate (liniile subţiri continue) de codul armonic aplicat la suprafaţa tabloului (liniile de armătură punctate indică secţiunile de aur) suficient (restul se pot trasa.

Este uşor de observat egalitatea împărţirii bidimensionale faţă de care se defineşte (deformează) reprezentarea perspectivă tridimensională. La fel este cazul "măsurătorilor modulare" a căror aplicaţie se cheamă (în practica transferării unei figuri într-o formă mărită) mărire cu pătrăţele, sau "Grila" lui Durer deoarece era folosită de artistul german pentru reprezentarea corectă a modelului pe suprafaţa ce urma să fie pictată.

Paul Signac, Le Port de Marseille

Vincent Van Gogh, detaliu

Souvenir de Jardin

Unitatea expresivă retinală era asigurată (în general) prin individualizarea "rezolvării" tehnice a 136

standardelor profesionale interne ale operei de artă (cele care au fost administrate în forma performanţei auctoriale adică a stilului) cum este de exemplu umbra şi penumbra la Rembrandt sau desenul "onctuos" al lui Rubens, ori grafismul tranşant al lui Picasso, care din punct de vedere tehnic profesional reprezintă rezolvări ale unor aspecte sau probleme profesionale cum sunt umbra-lumina, forma, traseele liniei, pasaj etc. Odată cu impresionismul direcţia structurală devine din ce în ce mai evidentă la nivelul reprezentării, deoarece: 1) nu mai constituia un "secret al meseriei" ci se constituise ca obiect de cercetare şi studiu ştiinţific (ca atitudine a spiritului modern) ale căui rezultate trebuiau comunicate ca performanţă; 2) renunţarea la o exprimare complexă (ca tehnică profesională) la nivelul reprezentării în favoarea uneia mai directe (ca „forţă" expresivă ce făcea din ce în mai clar distincţia între reprezentarea artististică şi cea mimetică, adică nu se mai respecta veridicitatea-ceea ce însemna în termeni profesionali "debarasarea" de o problemă tehnică) ca urmare a influenţelor "simplităţii" asiatice ce se făcea simţită în epocă. Johannes Itten, Kunst der Farbe Subjektives Erleben und objektives Erkennen als Wege zur Kunst, 1961,Otto Maier Verlag Ravensburg, pp. 144-149
11 D.N. Zaharia, Antinomicul în Editura Dosoftei, Iaşi, 1999, p.240 10 9

arta

contemporană,

12

ibidem idem, pp. 237-243 compunerii

13

în termeni profesionali artistici ştiinţa unei suprafeţe sau ştiinţa compoziţiei. Rudolf Arnheim, Forţa compoziţiei în artele Bucureşci, 1995 centrului vizuale,

vizual Un studiu al Editura Meridiane,

137

16

Twenty

Jackies

Campbel soup cans,

1962

Marilyn
17

Diptych,

1962

Acest fel de repetiţie se aseamănă din perspectiva nimicului cu "repetiţia goală" ca "repetiţie a aceluiaşi"(Giles Deleuze, Diferenţă şi repetiţie, Editura Babei, Bucureşti, 1995, pp.308-309). Aceasta este invocată în acest sens de către Theodor Codreanu 138

2005. Macmillan Pubishers Limited. 2001). Iaşi. The new Grove Dictionary of Music and Musicians. vol. 20 Paul Griffiths. 18 13 D. pp. în căutarea simplităţii: o poetică. resmusica . Interpretatrea noastră este cea în sensul spuselor lui Hannes Bohringer. edited by Stanley Sadie. Antinomicul în Editura Dosoftei. Astfel se poate observa uşor în lucrarea lui Pieter Bruegel. 2001. după care arta contemporană este "aproape nimic" sau „nimic deosebit" adică: în afara a altceva (nimic) repetiţia se semnifică pe sine ca o curgere a timpului (Vezi Hannes Bohringer. p. The new Grove Dictionary of Music and Musicians. Mişcarea descompusă ca dinamică compoziţională a fost folosită ca tensiune în arta vizuală pe amândouă direcţiile de adresare. Editura Junimea. 16. Macmillan Pubishers Limited. 1999. 2001. Second. Second. "Parabola orbilor" fazele unei "mişcări' descompuse".716-718 http : //www. de cădere în faţă a personajelor reprezentate. progresive. Cluj. pp.N. Idea Design & Prinţ Editură.php3 ?num__art=429 139 . vol.116-123 21 Keith Potter.78. edited by Stanley Sadie.237 arta contemporană. pp. Iaşi.în Transmodernismul. com/a ff_articles . Zaharia. 23.

în interviul luat lui Philip Glass. întrebarea ce mai face Stockhausen răspunsul este dilată timpul din ce în ce mai mult". în 1998. la "El 10 4 .

anexa 11 4 .

de aur la DURER imaginile din această pagină sunt luate din: Bouleaux. Bucureşti. Geometria secretă a pictorilor.Direcţia armonic structurală Codul structural Secţiunea de aur Varianta operaţionalizării nr. Meridiane. 1979 Charles Editura 142 .

Bucureşti. Geometria secretă a pictorilor. 1979 Charles Edicura 143 .A R M O N I C L E SECŢIUNII DE AUR Imaginile din această pagină sunt luate din: Bouleaux. Meridiane.

Meridiane. Bucureşti. 1979 Charles Editura . Geometria secretă a pictorilor.Armătura dreptunghiului R a b a t e r e a laturilor mici ale d r e p t u n g h i l u i Imaginile din această pagină sunt luate din: Bouleaux.

Consonanţe muzicale Imaginile din această pagină sunt luate din: Bouleaux. Bucureşti. 1979 Charles Editura 145 . Meridiane. Geometria secretă a pictorilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful